Đề tài Kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dưng Mỹ Đà

Lời nói đầu Người ta thường nói học tập là chìa khoá của thành công và là hành trang cho ta bước vào cuộc sống. Vì vậy mà trong bất kỳ xã hội nào cũng vậy học tập luôn gắn liền với thực tiễn. Chẳng thế mà từ ngàn xưa ông cha ta đã dạy: “học đi đôi với hành”. Một nhà triết gia Phương Đông từng nói: “Lý luận mà không có thực tiễn là lý luận xuông, thực tiễn mà không có lý luận soi đường là thực tiễn mù quáng. Thực tập cuối khoá đối với mỗi học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó là cầu nối giúp cho học sinh đưa những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tế, tạo cho học sinh có hành trang, kiến thức cơ bản nhất khi bước vào cuộc sống sau này. Được sự đồng ý của nhà trường và của khoa kế toán trường Cao đẳng xây dựng Nam Định em đã được về thực tập tại công ty xây dựng Mỹ Đà. Tại công ty em đã được tìm hiểu thực tế công tác kế toán của công ty, đặc biệt là” kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả”. Trong nền kinh tế thị trường cùng với sự phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách mở cửa, hội nhập tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cạnh tranh, giao lưu trên thị trường trong nước và quốc tế. Chính vì vậy các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, xây dựng (xây lắp) dân dụng được hình thành, trong đó có Công ty xây dựng Mỹ Đà. Để có được vị thế như ngày hôm nay công ty đã đặc biệt quan tâm đến quan hệ thanh toán với người mua, người bán, thanh toán với cán bộ công nhân viên, thanh toán nội bộ, thanh toán với nhà nước, thanh toán khác cùng với sự quan tâm đến nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Đây chính là quan hệ chủ yếu, có vị trí quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp. Không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức được tầm quan trọng của các quan hệ này. Có những doanh nghiệp do mải mê theo đuổi lợi nhuận, tìm mọi cách nâng cao doanh thu nên đã rơi vào tình trạng không có khả năng thanh toán nợ mặc dù kinh doanh rất có lãi. Doanh nghiệp muốn hoạt động tốt thì tài chính là vấn đề quan trọng. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả là một khâu không thể thiếu cho quá trìng sản xuất kinh doanh của doanh nghệp được diễn ra liên tục. Điều kiện tiên quyết để quản lý tốt tài sản tiền vốn và các quan hệ thanh toán là phải có hệ thống kế toán nói chung và hệ thống kế toán công nợ nói rieng hoàn chỉnh và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghệp mình. Có như vậy thì các thông tin kế toán cung cấp về tình hình thanh toán với nhà cung cấp, với khách hàng, với nội bộ, với công nhân viên, với nhà nước mới đảm bảo chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình học tập tại trường và thực tập tại công ty xây dựng Mỹ Đà, em nhận thấy kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản phải trả đóng một vai trò hết sức quan trọng và được ban lãnh đạo công ty hết sức chú trọng. Do vậy, với sự giúp đỡ của nhân viên phòng kế toán cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo Lê Văn Dũng, em đã mạnh dạn chọn đề tài: Kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kế toán này làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho bản thân mình. Đề tài của em hướng vào 3 nội dung chính như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận của kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dựng Mỹ Đà. Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại Công ty xây dựng Mỹ Đà. Chương 3: Kết luận và kiến nghị.

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 5244 | Lượt tải: 35download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dưng Mỹ Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số liệu ở các sổ chi tiết lập bảng chi tiết số phát sinh, căn cứ vào số liệu ở sổ cái các tài khoản lập Bảng cân đối số phát sinh + Sau khi đối chiếu đảm bảo số liệu phù hợp căn cứ số liệu ở bảng đối chiếu và lập bảng cân đối và Báo cáo tài chính Hình thức kế toán Nhật ký chung có ưu điểm: mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán, nhưng có nhược điểm lớn là việc ghi chép trùng lặp nhiều. Hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/ Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña bé Tµi chÝnh 2.3.1. Danh mục chứng từ kế toán công ty sử dụng. TiÒn tÖ: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, B¶ng kª chi tiÒn. Lao ®éng tiÒn l­¬ng: b¶ng chÊm c«ng, b¶ng chÊm c«ng lµm thªm giê, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng, giÊy ®i ®­êng,b¶ng thanh to¸n lµm thªm giê, hîp ®ång giao kho¸n, b¶ng ph©n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. Hµng tån kho: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, b¶ng kª mua hµng, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­, b¶ng ph©n bæ NVL, CCDC TSC§: biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n thanh lÝ TSC§, biªn b¶n kiÓm kª TSC§, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. C¸c chøng t­ kh¸c: Hãa ®¬n GTGT, b¶ng kª t hu mua hµng hãa mua vµo kh«ng cã hãa ®¬n. 2.3.2. T×nh h×nh vËn dông chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n. C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/ Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña bé Tµi chÝnh Tæng sè C«ng ty ®ang sö dông 42 tµi kho¶n cÊp I, cßn c¸c tµi kho¶n kh¸c c«ng ty kh«ng sö dông, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông thªm c¸c tµi kho¶n cÊp II ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n môc chi phÝ theo tõng tr­êng hîp cô thÓ. Tµi kho¶n sö dông: 111, 112, 131, 133, 138, 141, 142, 144, 152, 153, 154, 155, 156, 211, 212, 214, 311, 315, 331, 333, 334, 338, 411, 412, 413, 414, 421, 511, 515, 521, 531, 621, 622, 623, 627, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 911. 2.3.4. T×nh h×nh vËn dông chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n -H×nh thøc sæ kÕ to¸n c«ng ty ®ang sö dông: NhËt ký chung -C¬ cÊu sæ: +Sæ nhËt kÝ ®Æc biÖt: sæ nhËt kÝ thu tiÒn, nhËt kÝ chi tiÒn, nhËt kÝ mua hµng, nhËt kÝ b¸n hµng. +Sæ tæng hîp: Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n sö dông +Sæ thÎ tµi kho¶n chi tiÕt: Sæ TSC§, Sæ chi tiÕt vËt liÖu; s¶n phÈm; hµng hãa, ThÎ kho, Sæ chi tiÕt s¶n xuÊt kinh doanh, ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm; dÞch vô, Sæ chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt chung, Sæ chi tiÕt chi phÝ QLDN, Sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh, Sæ chi tiÕt tiÒn göi; tiÒn vay, Sæ chi tiÕt thanh to¸n, Sæ chi tiÕt nguån vèn kinh doanh. 2.3.4. T×nh h×nh vËn dông chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty chØ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp, kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C«ng ty lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh C¸c lo¹i kÕ to¸n c«ng ty ®ang thùc hiÖn: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (MÉu sè B01-DN) -B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (MÉu sæ B02-DN) -B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (MÉu sè B03-DN) -ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (MÉu sè B09-DN) 3. Thực trạng công tác kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dựng Mỹ Đà. 3.1. Kế toán vốn chủ sở hữu gồm: - Tiền mặt: TK 111. Tiền gửu ngân hàng: TK 112.Tiền đang chuyển: TK 113. - C«ng ty xây dựng Mỹ Đà lµ c«ng ty x©y dùng chuyªn thi c«ng vµ x©y l¾p, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn mÆt th­êng xuyªn.TiÒn t¹i quü chØ cã VND. Mäi nghiÖp vô thu - chi tiÒn mÆt ®Òu c¨n cø vµo chøng tõ thu, chi hîp lÖ chøng minh tÊt c¶ c¸c kho¶n thu - chi ng©n phiÕu, tiÒn mÆt ®Òu ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 111. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ph¶i cã ®Ò nghÞ cña phßng kinh doanh, kÌm theo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan (giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng,…). Khi cã c¸c PhiÕu thu, PhiÕu chi thñ quü sÏ vµo sæ quü (vµo ®éc lËp víi kÕ to¸n), cuèi ngµy sÏ ®èi chiÕu sè liÖu. KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn mÆt sö dông c¸c chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n sau: PhiÕu thu, PhiÕu chi; B¶ng kiÓm kª quü ( Cuèi n¨m ); GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy thanh to¸n t¹m øng; GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n; Biªn lai thu tiÒn; Sæ quü tiÒn mÆt; NhËt ký chung. S¬ ®å lu©n chuyÓn kÕ to¸n tiÒn mÆt: Phiếu thu/ chi Giấy báo Nợ/ Có Số liệu chuyển từ phân hệ khác Máy tính Kế toán vốn bằng tiền Kế toán bán hàng, mua hàng, kế toán tổng hợp Nhật ký chung, Sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ cái. Hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi do thñ quü lËp, kÐ to¸n tiÕn hµnh cËp nhËt sè liÖu vµo ph©n hÖ kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng xö lý sè liÖu vµ cËp nhËt vµo c¸c sæ s¸ch cÇn thiÕt ( Sæ nhËt ký chung,Sæ chi tiÕt tµi kho¶n, Sæ c¸i) vµ chyÓn sè liÖu sang ph©n hÖ liªn quan. Sơ đồ tổng quát kế toán tiền mặt: TK 112 TK 111 TK112 Rút TGNH về nhập quỹ Gửi TM vào ngân hàng TM TK121,221,515 TK635 TK152,153,156 L ỗ Mua dụng cụ, vật tư, hàng hoá Thu hồi các khoản đầu tư TC TK133 TK515 TK154,635 L ãi TK131,135,141 Chi phí phát sinh bằng TM Thu hồi các khoản nợ TK211,217 Mua TSC Đ,bất động sản đầu tư TK411 TK133 Nhận vốn góp phát hành cổ phiếu TK311,331,334 Thanh toán các khoản bằng TM TK515,511,711 Doanh thu và thu nhập khác TK138(1) TK333(1) TM thiếu chưa xác định ng.nhân Chứng từ sử dụng thực tế: Trong tháng 5/2011 - Xuất quỹ tiền mặt chi trợ cấp khó khăn cho công nhân viên 500000 đồng, ghi: Nợ TK 353: 500000 Có TK 111: 500000 - Xuất quỹ tiền mặt chi ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt: 20000000đ, ghi: Nợ TK 353: 20000000 Có TK 111: 2000000 Sử dụng quỹ chi khen thưởng thường xuyên cho cán bộ công nhân viên doanh nghiệp: 380000 đ, ghi: Nợ TK 353: 380.000 Có TK 334: 380.000 - Tính hao mòn TSCĐ phúc lợi của doanh nghiệp 115.000đ, ghi: Nợ TK 353: 115.000 Có TK 214: 115.000 Sổ chi tiết quỹ doanh nghiệp TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Loại tiền: VNĐ ĐVT: đồng N T Ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư SH N.T Nợ Có Nợ Có 1.Số dư đầu tháng 100000000 2.Số PS trong tháng - Chi trợ cấp khó khăn - Chi ủng hộ đồng bào lũ lụt - Chi khen thưởng CNV - Tính hao mòn TSCĐ 111 111 334 214 500.000 20000.000 380.000 115.000 Cộng số phát sinh 20995.000 Số dư cuối tháng 79.005.000 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Hà Thu Lưu Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân 3.2. Kế toán thanh toán các khoản nợ phải trả. 3.2.1. Phân loại nhiệm vụ quản lý chi tiết các khoản thanh toán. Thanh to¸n víi ng­êi mua: C« Lª ThÞ Thanh – Nh©n viªn b¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh doanh sè b¸n hµng cña toµn C«ng ty, thu tiÒn hµng, mang ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng b¸n vÒ nép t¹i phßng KÕ to¸n vµ nép tiÒn cho thñ quü. Thanh to¸n víi ng­êi b¸n: Anh NguyÔn Hµ, Lª M¹nh chiô vai trß ®¶m nhËn viÖc mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng th«ng qua ph­¬ng ¸n kinh doanh ®· ®­îc cÊp trªn ký duyÖt. Thanh to¸n víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc : Th«ng qua b¶ng l­¬ng ®· ®­îc Gi¸m §èc c«ng ty ký duyÖt, c« Lª ThÞ Mai – KÕ to¸n viªn ®¶m nhËn c«ng viÖc thanh to¸n víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Thanh to¸n víi Nhµ N­íc : C« Hµ Thu L­u – KÕ to¸n tr­ëng ®¶m nhËn viÖc giao dÞch víi c¬ quan Nhµ N­íc. Thanh to¸n kh¸c : §­îc sù phª duyÖt cña Gi¸m §èc c«ng ty ®ång chÝ NguyÔn Ngäc ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy. Thanh to¸n néi bé : Sau khi ®­îc Gi¸m ®èc phª duyÖt, c¸c ®ång chÝ tæ chøc phô tr¸ch viÖc thanh to¸n nµy. 3.2.2. Kế toán chi tiết hoạt động thanh toán của công ty a. Thanh toán với người bán. C¸c chøng tõ ®­îc sö dông:Hîp ®ång kinh tÕ vÒ cung cÊp hµng ho¸, hoá đơn giá trị gia tăng của nhà cung cấp giao cho công ty, hoá đơn vận tải, phiếu nhập kho, phiếu chi, Giấy báo nợ, uỷ nhiệm chi. Quy trình lưu chuyển chứng từ: Kế toán trưởng B1: Qúa trình mua hàng. Phòng kinh doanh Bộ phận có nhu cầu Nhà cung cấp Phòng kế toán Phòng kinh doanh B2: Qúa trình thanh toán với người bán: Nhà cung cấp Phòng kế toán Nhà cung cấp Ngân hàng Phòng kế toán Chứng từ sử dụng thực tế: - Ngày 12/5/2011 công ty xây dựng Mỹ Đà mua hàng của công ty thép Thái Nguyên 1500 kg thép chữ V, đơn giá 14.584 đ/kg về nhập kho theo phiếu nhập kho số 26.Thànhtiền: 21.876.000đ,thuếVAT: 1.093.800đ,tổng cộng: 22.969.800đ. Công ty đã thanh toán 40% bằng chuyển khoản, số còn lại chưa thanh toán. Quy trình luân chuyển chứng từ: sau khi được duyệt phương án mua hàng, ng ười được mua hàng sẽ nhận được hoá đơn GTGT do công ty thép Thái Nguyên phát hành và vận đơn chuyển giao. Người mua hàng mang hoá đơn công tác phí đến phòng tài chính để chứng minh tính có thật của nghiệp vụ mua hàng. Ngày 12/5 sau khi nhận đầy đủ các chứng từ trên, kế toán tiến hành lập Uỷ nhiệm chi lấy ký duyệt của của kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị rồi mang đến ngân hàng, ngân hàng sẽ căn cứ vào Uỷ nhiệm chi chuển tiền vào tài khoản cho nhà cung cấp. Sau khi chuyển tiền thành công ngân hàng sẽ gửi lại cho công ty một liên của Uỷ nhiệm chi cùng với Giấy báo Nợ. Tại phòng kế toán, kế toán định khoản nghiệp vụ nhập kho như sau: Nợ TK 152(thép): 21.876.000 Nợ TK 133 : 1.093.800 Có TK 111: 22.969.800 Trình tự hạch toán và phương pháp hạch toán: H¹ch to¸n chi tiÕt víi nhµ cung cÊp : Trªn c¬ së c¸c chøng tõ thanh to¸n víi ng­êi b¸n, KÕ to¸n c«ng Nî sÏ më sæ kÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî thùc hiÖn viÖc theo dâi c¸c kho¶n nî víi ng­êi b¸n theo tõng lÇn nî vµ sè cßn ph¶i tr¶. Víi mçi nhµ cung cÊp cã quan hÖ thanh to¸n th­êng xuyªn, ®­îc theo dâi trªn mét cuèn sæ riªng. Víi nhµ cung cÊp kh«ng cã quan hÖ thanh to¸n th­êng xuyªn ( V·ng lai ) ®­îc thùc hiÖn chung trªn mét cuèn sæ cïng víi c¸c nhµ cung cÊp V·ng lai kh¸c. Sau khi nhËn ®­îc chøng tõ thanh to¸n c«ng nî cña ng­êi b¸n, kÕ to¸n c«ng nî sÏ thùc hiÖn viÖc cËp nhËt c¸c chøng tõ vÒ ph¸t sinh c«ng nî vµo sæ chi tiÕt c«ng nî. Cuèi th¸ng, tæng hîp sè liÖu trªn sæ chi tiÕt c«ng nî lÊy sè liÖu tæng hîp ph¸t sinh Nî, Cã vµ chØ tiªu d­ ®Çu kú cña B¸o c¸o tr­íc ®Ó tÝnh ra sè d­ cuèi kú cña tõng nhµ cung cÊp. uû nhiÖm chi chuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn th­ - ®iÖn LËp ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2011. KBNN A GHI NợTK:..............CóTK:.............. §¬n vÞ tr¶ tiÒn : C«ng ty xây dựng Mỹ Đà KHTK.................. Tµi kho¶n : 710A- 04310 T¹i ng©n hµng :Công th­¬ng tỉnh Hà Nam KBNN B GHI NợTK:............... CóTK:............... §¬n vÞ nhËn tiÒn : C«ng ty thép Thái Nguyên §Þa chØ: Trại Cau - Thái Nguyên KHTK............... Tµi Kho¶n : 2500207105 T¹i Ng©n hµng : Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam Néi dung thanh to¸n chuyÓn tiÒn: Chi tr¶ tiÒnmua hµng. Sè tiÒn b»ng ch÷ : Chín triệu một trăm tám mươi bảy ngàn chín trăm hai mươi đồng chẵn. §¬n vÞ tr¶ tiÒn Ng©n hµng A Ng©n hµng B LËp ngµy Ghi sæ ngµy Ghi sæ ngµy KÕ to¸n Chñ Tk KÕ to¸n Gi¸m ®èc KÕ to¸n Gi¸m ®èc Ng©n Hµng: Công thương tỉnh Hà Nam Chi nh¸nh: Hµ Nam giÊy b¸o nî debit advice sè / seq No : Ngµy / Date: sè tµi kho¶n/ account no : 710 - 04310 tªn tµi kho¶n : KÝnh göi/ To : C«ng ty xây dựng Mỹ Đà. Ng©n hµng chóng t«i xin tr©n träng th«ng baã: Tµi kho¶n cña quý kh¸ch hµng ®· ®­îc ghi “ Nî ‘’ víi néi dung nh­ sau: Please note that we have today “DEBITED” your account ith the following entries : Ngµy hiÖu lùc effective date Sè tiÒn amount Lo¹i tiÒn currency DiÔn gi¶i particulars 12/ 05/ 2009 9.187.920 VN§ Tr¶ tiÒn hµng Sè tiÒn b»ng ch÷ : Chín triệu một trăm tám mươi bảy triệu chín trăm hai mươi ngàn ®ång. Giao dÞch viªn/ Prepared by KiÓm so¸t/ Verifed by §¬n vÞ: CTY xây dựng Mỹ Đà. Mẫu số S31-DN §Þa chØ: Nhân Mỹ- Lý Nhân- Hà Nam. (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của BTC) Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n Tµi kho¶n 331- ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp §èi t­îng: CTY xây dựng Mỹ Đà §VT : §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè ph¸t sinh ®èi øng Ngµy Sè Nî Cã 1. sè d ®Çu kú  12/5 mua thép hình V 152 131 13.781.880 2.Sè ph¸t sinh 13.781.880 3.Sè d cuèi kú 13.781.880 Ngµy 12 th¸ng 05 n¨m2011 KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi ghi sæ (§· ký) (®· ký) b. Thanh toán với cán bộ công nhân viên chức. - Sổ sách sử dụng: Phiếu chi, Giấy đề nghị tạm ứng - Tr×nh tù h¹ch to¸n: Trªn c¬ së c¸c chøng tõ ph¸t sinh, KÕ to¸n sÏ thùc hiÖn theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng trªn sæ chi tiÕt c«ng nî. Cuèi th¸ng, tù tæng hîp sè liÖu trªn sæ chi tiÕt c«ng nî lÊy sè liÖu tæng ph¸t sinh Nî, Cã vµ chØ tiªu d­ ®Çu kú cña b¸o c¸o tr­íc ®Ó tÝnh ra sè d­ cuèi kú. - Chứng từ thực tế: Ngµy 31/ 05/2011 tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ nh­ sau: Bé phËn b¸n hµng: 20 000 000. Qu¶n lý doanh nghiÖp 10 000 000 TrÝch KPC§, BHXH, BHYT, BHTN theo tû lÖ quy ®Þnh. Phiếu chi số 01 xuất quỹ thanh toán lương cho CNV tháng 5. §¬n vÞ: CTY xây dựng Mỹ Đà. Mẫu số 02-TT §Þa chØ: Nhân Mỹ- Lý Nhân- Hà Nam. (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của BTC) phiÕu chi Sè: 01 Nî TK 3341 Cã TK 1111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: §Þa chØ: Tr­ëng phßng qu¶n lý nh©n sù Lý do chi: Chi tr¶ tiÒn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn Sè tiÒn: 28 200 000 ( ViÕt b»ng ch÷ ) Hai m­¬i t¸m triÖu, hai tr¨m ngh×n ®ång. Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn tiÒn Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phan Ngọc Luân (đã ký) Lê Thị Mai (đã ký) (đã ký) §¬n vÞ: CTY xây dựng Mỹ Đà. Mẫu số 03b-DN §Þa chØ: Nhân Mỹ- Lý Nhân- Hà Nam. (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của BTC) sæ c¸i Th¸ng 05 n¨m 2011 Tµi kho¶n 334- Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng ĐVT: đ ồng CTGS DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ph¸t sinh SH NT Nî Cã 31/05 TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ 6411 6421 20 000 000 10 000 000 31/05 trÝch BHXH, BHYT 3383 3384 1 500 000 300 000 01 31/05 Tr¶ tiÒn l­¬ng 1111 28 200 000 Ph¸t sinh t¨ng 30 000 000 Ph¸t sinh gi¶m 30 000 000 Sè d­ cuèi kú (0) Hµ Nam, ngµy 31 th¸ng 05 n¨m 2011 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc Lê Thị Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân c. Thanh toán với Nhà nước. - Sổ sách kế toán sö dông : Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i... - Tr×nh tù h¹ch to¸n:C«ng ty xây dựng Mỹ Đà thùc hiÖn h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ GTGT vµ thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp Thêi ®iÓm quýªt to¸n thuÕ GTGT vµo ®Çu n¨m hoÆc cuèi n¨m ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ. Mäi kho¶n thuÕ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh ®­îc tÝnh b»ng VN§. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ thuÕ trùc thu tÝnh trªn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch, hµng quý doanh nghiÖp t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. §¬n vÞ: C«ng ty xây dựng Mỹ Đà. Mẫu số 02-TT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) phiÕu chi Sè: 01 Nî TK 3337 Cã TK 1111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: §Þa chØ: Phòng kế toán Lý do chi: Nộp thuế thuê nhà đất vào KBNN Sè tiÒn: 2 700 000 ( ViÕt b»ng ch÷ ) Hai triệu bảy tr¨m ngh×n ®ång. Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn tiÒn Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phan Ngọc Luân (đã kí) (đã kí) Hà Thu Lưu (đã kí) GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc b»ng tiÒn mÆt Liªn 2: Giao cho ®èi t­îng nép tiÒn Tªn ®èi t­îng nép tiÒn: NguyÔn Minh Hµ m· sè(CMND): §Þa chØ: Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam M·sèthuÕ:28001 §èi t­îng nép thuÕ: C«ng ty xây dựng Mỹ Đà Nép vµo NSNN t¹i KBNN: Kho b¹c thµnh phè Phủ Lý– Hµ Nam C¬ quan qu¶n lý thu: T¹i chi côc thuÕ Hµ Nam M· sè: Theo th«ng b¸o thu(tê kª khai thuÕ) vÒ....th¸ng....n¨m....... Tê khai h¶i quan sè: ...............................ngµy.................... STT Néi dung kho¶n nép Ch­¬ng Lo¹i Kho¶n Môc TiÓu môc Sè tiÒn 1 ThuÕ nhà đất 2145 8 2 15 9 2 700 000 Céng 2 700 000 Sè tiÒn thu b»ng ch÷: Hai triÖu b¶y tr¨m ngh×n ®ång ch½n Ng­êi nép Kho b¹c Nhµ n­íc Ngµy 31/05/ 2011 Ngµy 31/05/2011 Người nộp Thñ quü KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng Nguyễn Minh Hà Nguyễn NgọcThuỷ (đã ký) (§· ký) (§· ký) (§· ký) HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 12 tháng 5 năm 2011 Mẫu số: 01 GTKT-3LL RY/2008B 003957 Đơn vị bán hàng: Công ty thép Thái Nguyên Địa chỉ: Trại Cau – Thái Nguyên MST: 2500207105 Họ tên người mua hàng: Đơn vị: Công ty xây dựng Mỹ Đà Địa chỉ: Nhân Mỹ - Lý Nhân – Hà Nam Mã số thuế 0700209462 Hình thức thanh toán: Tiền mặt Stt Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 01 Thép hình V kg 1.500 14.584 21.876.000 Cộng thành tiền 21.876.000 Thuế suất GTGT 5% 1.093.800 Tổng cộng tiền thanh toán(40%) 22.969.800 Bằng chữ: Hai mươi hai triệu chín chăm sáu mươi chín nghìn tám trăm đồng chẵn. Người mua hàng (Ký, họ tên) Người bán hàng (Ký,họ tên) Lưu Hương Giang Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Ngày 21/5/2011 công ty dùng tiền mặt mua 40m3 cát vàng của công ty TNHH Hoàng Tùng về nhập kho theo phiếu nhập kho số 33 với đơn giá 110.000đ/kg, giá được áp theo quyết định số 1158 – CPLS – TCXD ngày 13/2/2009 của liên sở TC vật giá xây dựng tỉnh Hà Nam. Thành tiền: 4.400.000đ, thuế VAT: 220.000đ, tổng cộng: 4.620.000đ HOÁ ĐƠNGIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 21 tháng 5 năm 2011 Mẫu số: 01 GTKT-3LL RY/2008B 003957 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Hoàng Tùng Địa chỉ: Việt Trì - Phú Thọ MST: 2500207105 Đơn vị: Công ty xây dựng Mỹ Đà Địa chỉ: Nhân Mỹ - Lý Nhân – Hà Nam Mã số thuế 0700209462 Hình thức thanh toán: Tiền mặt Stt Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 02 Cát vàng M3 40 110.000 4.400.000 Cộng thành tiền 4.400.000 Thuế suất GTGT 5% 220.000 Tổng cộng tiền thanh toán 4.620.000 Bằng chữ: Bốn triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn. Người mua hàng (Ký, họ tên) Người bán hàng (Ký, họ tên) Đỗ Thị Dung Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Ngày 25/5/2011, công ty mua 60 000 viên gạch của xí nghiệp gạch địa phương: Công ty sản xuất vật liệu XD Lý Nhân với đơn gi 1 525 đ/viên. Thành tiền: 91.500.00đ. Thuế VAT: 4.575.000đ. Tổng cộng: 96.075.000. HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 25 tháng 5 năm 2011 Mẫu số: 01 GTKT-3LL RY/2008B 003957 Đơn vị bán hàng: Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân Địa chỉ: Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam MST: 0700230115 Điện thoại: 03513.876.887 Họ tên người mua hàng: Đơn vị: Công ty xây dựng Mỹ Đà Địa chỉ: Nhân Mỹ - Lý Nhân – Hà Nam Mã số thuế 0700209462 Hình thức thanh toán: Tiền mặt Stt Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 03 Gạch viên 60.000 1.525 91.500.000 Cộng thành tiền 91.500.000 Thuế suất GTGT 5% 4.575.000 Tổng cộng tiền thanh toán 96.075.000 Bằng chữ: Chín sáu triệu không trăm bảy mươi năm ngàn đồng chẵn. Người mua hàng (Ký, họ tên) Người bán hàng (Ký, họ tên) Trần Văn Lành Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Ngày 25/5, công ty mua 6500kg Xi măng của nhà máy Bút Sơn(Hà Nội) với đơn giá 1000đ/kg. Thành tiền: 6.500.000đ. Thuế VAT: 325.000đ. Tổng cộng: 6.825.000đ. HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 25 tháng 5 năm 2011 Mẫu số: 01 GTKT-3LL RY/2008B 003957 Đơn vị bán hàng: Nhà máy Bút Sơn Địa chỉ: Ba Đình- Hà Nội MST: 021100666898 9 Họ tên người mua hàng: Đơn vị: Công ty xây dựng Mỹ Đà Địa chỉ: Nhân Mỹ - Lý Nhân – Hà Nam Mã số thuế 0700209462 Hình thức thanh toán: Tiền mặt Stt Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3=1x2 04 Xi măng kg 6 500 1 000 6 500 000 Cộng thành tiền 6 500 000 Thuế suất GTGT 5% 325 000 Tổng cộng tiền thanh toán 6 825 000 Bằng chữ: Sáu triệu tám trăm hai mươi năm ngàn đồng chẵn. Người mua hàng (Ký, họ tên) Người bán hàng (Ký, họ tên) Bùi Đình Tề Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Công ty xây dựng Mỹ Đà Nhân Mỹ-Lý Nhân-Hà Nam Mẫu số Số 3a-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 5/2011 Trang: 2 ĐVT: VNĐ N/T GS Chứng từ Diễn giải STT dòng Số hiệu TK đ/ư Số phát sinh SH N/T Nợ Có Số trang trước chuyển sang 98.855.000 98.855.000 … … … … … … … … 12/05 12/05 Mua Thép hình V 35 152 21.876.000 12/05 12/05 Mua Thép hình V 36 133 1.093.800 Trả bằng tiền mặt 37 111 22.969.800 … … … … … … … … 21/05 21/05 Mua cát vàng 38 152 4.400.000 21/05 21/05 Mua cát vàng 39 133 220.000 Trả bằng tiền mặt 40 111 4.620.000 … … … … … … … … 25/05 25/05 Mua gạch, ximăng (vật liệu các loại) 41 152 98.000.000 25/05 42 133 4.900.000 43 111 102.071.000 Cộng chuyển trang sau 229.071.000 229.071.000 Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang … Ngày mở sổ: 01/01/2011 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu số Số 3b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 5/2011 Tên TK: Thuế GTGT được khấu trừ Số hiệu TK: 133 N/T GS Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TK đ/ư Số phát sinh SH N/T Trang STT dòng Nợ Có Số Dư Đầu Kỳ 12/05 12/05 Thép hình V 2 36 111 1 093 000 21/05 21/05 Cát vàng 2 39 111 220 000 25/05 25/05 Gạch Xi măng 2 42 42 111 4 575 000 325 000 Cộng Số Phát Sinh 6 213 800 Số dư cuối kỳ 6 213 800 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân d. Thanh toán khác. - Chøng tõ sö dông : PhiÕu thu, PhiÕu chi. - Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. Trong kú, c«ng ty sÏ ph¶i thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c kh«ng mang tÝnh chÊt trao ®æi, mua b¸n bao gåm c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê sö lý, c¸c kho¶n vay m­în t¹m thêi, chi hé tiÒn nhµ , ®iÖn n­íc cho c«ng nh©n viªn, thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ch­a x¸c ®Þnh ®­îc. Hµng ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ gèc, KÕ To¸n c«ng nî vµo sæ C¸i 138,338. KÕ to¸n sÏ thùc hiÖn theo dâi c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i thu , ®· tr¶, ®· thu cña c¸c ®èi t­îng trªn sæ chi tiÕt c«ng nî. Khi cã ph¸t sinh chøng tõ vÒ c«ng nî, kÕ to¸n sÏ cËp nhËt chøng tõ ®Ó lªn sæ chi tiÕt c«ng nî. Khi c¸c ®èi t­îng thanh to¸n, tõ c¸c chøng tõ ph¸t sinh, KÕ to¸n còng cËp nhËt sè liÖu ®Ó ghi gi¶m trõ kho¶n ph¶i thu, kho¶n ph¶i tr¶. Cuèi th¸ng, tæng hîp sè liÖu trªn sæ chi tiÕt c«ng nî cña tõng ®èi t­îng, lÊy sè liÖu tæng ph¸t sinh Nî, Cã vµ c¸c chØ tiªu sè d­ cuèi kú ®Ó tÝnh ra sè d­ cuèi kú nµy. Chứng từ thực tế: + Phiếu thu số 02 ngày 26/5, công ty thu tiền BHXH tháng 5 của anh Lê Hoàng, số tiền 160 500đ. + Phiếu chi số 03 ngày 31/5, xuất quỹ tiền mặt nộp KPCĐ, BHXH, BHYT cho cơ quan Nhà nước tháng 5. §¬n vÞ: C«ng ty xây dựng Mỹ Đà. Mẫu số 01-TT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ s ố 15/2006-QĐ/BTC Mã đơn vị SDNS ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC. phiÕu thu Nî TK 1111 Cã TK 1388 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lê Hoàng §Þa chØ: Phòng kế toán. Lý do thu : Thu tiền bảo hiểm tháng 5. Sè tiÒn: 160 500 ( ViÕt b»ng ch÷ ) Một trăm sáu mươi ngàn năm trăm ®ång. Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn tiÒn Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (ký, họ tên) Phan Ngọc Luân Lê Hoàng Trần Thanh Mai §¬n vÞ: C«ng ty xây dựng Mỹ Đà. Mẫu số 02-TT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ s ố 15/2006-QĐ/BTC Mã đơn vị SDNS ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC. phiÕu chi Sè: 03 Nî TK 338 Cã TK 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Nguyễn Ngọc Thuỷ §Þa chØ: Phòng kế toán. Lý do thu : Nộp tiền KPCĐ, BHXH, BHYT cho cơ quan Nhà nước Sè tiÒn: 7 500 500 ( ViÕt b»ng ch÷ ) Bảy triệu năm trăm ngàn ®ång. Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn tiÒn Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (ký, họ tên) Phan Ngọc Luân Nguyễn Ngọc Thuỷ Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu số Số 3b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 5năm 2011 Tên TK: Kinh phí công đoàn Số hiệu TK: 3382 ĐVT: đồng N/T GS Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TK đ/ư Số phát sinh SH N/T Trang STT dòng Nợ Có Số Dư Đầu Kỳ 31/05 Trích KPCĐ theo tỷ lệ quy định 6411 6421 400 000 200 000 03 31/05 Nộp KPCĐ cho cơ quan Nhànước 111 600 000 Cộng Số Phát Sinh 600 000 600 000 Số dư cuối kỳ 0 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu số Số 3b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 5năm 2011 Tên TK: Bảo hiểm xã hội Số hiệu TK: 3383 ĐVT: đồng N/T GS Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TK đ/ư Số phát sinh SH N/T Trang STT dòng Nợ Có Số Dư Đầu Kỳ 31/05 Trích BHXH theo tỷ lệ quy định 6411 6421 3341 3 000 000 1 500 000 1 500 000 03 31/05 Nộp BHXH cho cơ quanNhànước 111 6 000 000 Cộng Số Phát Sinh 6 000 000 6 000 000 Số dư cuối kỳ 0 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu số Số 3b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 5năm 2011 Tên TK: Bảo hiểm y tế Số hiệu TK: 3384 ĐVT: đồng N/T GS Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TK đ/ư Số phát sinh SH N/T Trang STT dòng Nợ Có Số Dư Đầu Kỳ 31/05 Trích BHYT theo tỷ lệ quy định 6411 6421 3341 400 000 200 000 300 000 03 31/05 Nộp BHYT cho cơ quanNhànước 111 900 000 Cộng Số Phát Sinh 900 000 900 000 Số dư cuối kỳ 0 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân e. Thanh toán nội bộ. - Chøng tõ sö dông: PhiÕu thu, PhiÕu chi - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: T¹i ®¬n vÞ cÊp trªn : Khi giao vèn kinh doanh tr­c tiÕp cho cÊp d­íi b»ng tµi s¶n ng¾n h¹n, KÕ to¸n ®¬n vÞ cÊp trªn ghi: Nî TK 136: Sè vèn kinh doanh ®· giao t¹i c¸c ®¬n vÞ phô thuéc Cã TK: 1111,112, 152...Sè tiÒn hay hiÖn vËt ®· cÊp cho ®¬n vÞ phô thuéc Khi ®¬n vÞ trùc thuéc ho·n l¹i vèn kinh doanh cho ®¬n vÞ cÊp trªn, KÕ to¸n ®¬n vÞ cÊp trªn ghi. Nî TK: 111, 112, 153 ; Ghi t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n do ®¬n vÞ trùc thô«c nép Cã TK 136(Chi tiÕt)Ghi gi¶m sè vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc ®· thu håi. T¹i ®¬n vÞ cÊp d­íi ; Khi nhËn ®­îc vèn kinh doanh , nÕu nhËn b»ng tµi s¶n ng¾n h¹n, KÕ to¸n ghi: Nî TK :111,112...ghi t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n ng¾n h¹n ®· nh©nj cña tõng lo¹i Cã TK 411: Ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh. Khi cÊp d­íi nép hé c¸c kho¶n cho cÊp trªn, KÕ to¸n ®¬n vÞ cÊp d­íi ghi gi¶m kho¶n ph¶i nép cïng sè tiÒn ®· nép t­¬ng øng Nî TK 336 ( CÊp trªn) Gi¶m c¸c kho¶n ph¶i nép cho cÊp trªn Cã TK: 111,112...Ghi gi¶m sè tiÒn ®· nép. - Chứng từ thực tế: (C«ng ty N lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc, h¹ch to¸n ®éc lËp). Ngµy 31/05 sè khÊu hao c¬ b¶n c«ng ty ®· thu ë c«ng ty N b»ng tiÒn mÆt lµ 10 000 000 (PhiÕu thu sè 05). §­îc biÕt sè khÊu hao nµy kh«ng hoµn l¹i cho cty N. §¬n vÞ: C«ng ty xây dựng Mỹ Đà. Mẫu số 01-TT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ s ố 15/2006-QĐ/BTC Mã đơn vị SDNS ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC. phiÕu thu Sè: 05 Nî TK 1111 Cã TK 1368 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn: Nguyễn Văn Tú §Þa chØ: Công ty TNHH N Lý do thu : Thu tiền khấu hao cơ bản Sè tiÒn: 10 000 000 ( ViÕt b»ng ch÷ ) Mười triệu đồng chẵn. Kèm theo………..chứng từ gốc. Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) Mười triệu đồng chẵn. Ngày 31 tháng 5 năm 2011. Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi nhËn tiÒn Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (ký, họ tên) Phan Ngọc Luân Nguyễn Ngọc Thuỷ Nguyễn Văn Tú Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu số Số 3b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 5 năm 2011 Tên TK: Phải thu nội bộ Số hiệu TK: 136 ĐVT: đồng N/T GS Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TK đ/ư Số phát sinh SH N/T Trang STT dòng Nợ Có Số Dư Đầu Kỳ 31/05 Số khấu hao cơ bản 411 10 000 000 05 31/05 Đã thu số khấu hao cơ bản 111 10 000 000 Cộng Số Phát Sinh 10 000 000 10 000 000 Số dư cuối kỳ 0 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu số Số 3b-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng 5 năm 2011 Tên TK: Tiền mặt tại quỹ. Số hiệu TK: 111 ĐVT: đồng. N/T GS Chứng từ Diễn giải NKC Số hiệu TK đ/ư Số phát sinh SH N/T Trang STT dòng Nợ Có Số Dư Đầu Kỳ 40 000 000 02 26/05 Thu tiền BHXH 1388 160 582 02 30/05 Nộp thuế nhà đất cho cơ quan Nhà nước 3387 2 700 000 01 31/05 Thanh toánlương 3341 28 200 000 03 31/05 NộpKPCĐ, BHXH, BHYT 3382 3383 3384 7 500 000 05 31/05 Thu ti ền của công ty TNHHN 1368 10 000 000 Cộng Số Phát Sinh 10 160 582 38 400 000 Số dư cuối kỳ 11 760 582 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu S07-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Sổ quỹ tiền mặt Tháng 5 năm 2011 ĐVT: đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK đ/ư Số tiền Thu Chi Thu Chi Tồn Số Dư Đầu Kỳ 02 Thu tiền BHXH 1388 160 582 02 Nộp thuế nhà đất 3387 2 700 000 01 Thanh toánlương 3341 28 200 000 05 NộpKPCĐ, BHXH, BHYT 3382 3383 3384 7 500 000 05 Thu ti ền của công ty TNHHN 1368 10 000 000 Cộng Số Phát Sinh 10 160 582 38 400 000 Số dư cuối kỳ 11 760 582 Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc công ty Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu S03a1-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) sæ nhËt ký thu tiÒn Thu tiÒn mÆt: TK 1111 Tháng 5 năm 2011 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Nî TK Cã Sè ph¸t sinh Ngµy, th¸ng Sè hiÖu 26/05 02 Thu tiÒn BHXH 1111 1388 160 582 31/ 05 05 Thu tiÒn cña Cty TNHH N 1111 1368 10 000 000 Céng 10 160 582 Ngµy 31/ 05/ 2011` Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (§· ký) (§· ký) (§· ký) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu S03a2-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) sæ nhËt ký chi tiÒn Chi tiÒn mÆt Tháng 5 năm 2011 §¬n vÞ tÝnh: §ång. Chøng tõ DiÔn gi¶i Tk Nî TK Cã Sè ph¸t sinh Ngµy, th¸ng Sè hiÖu 30/05 02 Nép thuÕ nhà đất 3332 1111 2 700 000 31/05 01 Thanh to¸n l­¬ng 3341 1111 28 200 000 31/05 04 Nép KPC§ cho nhµ n­íc 3382 1111 600 000 04 Nép BHXH cho Nhµ n­íc 3383 1111 6 000 000 04 Nép BHYT cho Nhµ n­íc 3384 1111 900 000 Tæng céng 38 400 000 Ngµy 31/ 05/ 2011 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (§· ký) (§· ký) (§· ký) Công ty XD Mỹ Đà Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam Mẫu S0 8-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Sổ tiền gửi ngân hàng Nơi mở tài khoản giao dịch: Ngân hàng công thương tỉnh Hà Nam. Số hiệu tài khoản: 710A – 04310 ĐVT: VNĐ Số hiệu Diễn giải TK đ ối ứng S ố ti ền Thu Chi Thu Chi Số dư đầu kỳ Số phát sinh Mua thép hình V 331 22 969 800 Cộng phát sinh 22 969 800 Tồn Ngày 31 tháng 5 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên, đóng dấu) Trần Thanh Mai Nguyễn Ngọc Thuỷ Phan Ngọc Luân 4.Tổ chức kiểm tra kế toán và lập báo cáo kế toán của công ty KiÓm tra kÕ to¸n : Thêi kú c«ng ty míi ho¹t ®éng th× cø mçi n¨m, chi côc thuÕ Hµ Nam vÒ kiÓm tra chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n. HiÖn nay, kho¶ng ba n¨m chi côc thuÕ Hµ Nam vÒ kiÓm tra c¸c lo¹i chøng tõ vµ sæ s¸ch KÕ to¸n. LËp b¸o c¸o kÕ to¸n: Trong c«ng ty th× KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm lËp c¸c b¸o c¸o nh­ : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o lu©n chuyÓn tiÒn tÖ, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ th× ®Òu do kÕ to¸n c«ng nî lËp B¸o c¸o b¸n hµng,, B¸o c¸o hµng tån kho th× do KÕ to¸n tæng hîp lËp, B¸o c¸o quü do thñ quü lËp. Tæ chøc l­u tr÷ chøng tõ vµ tµi liÖu KÕ to¸n Chøng tõ KÕ to¸n : Khi ®­îc ghi sæ xong, KÕ to¸n l­u tr÷, b¶o qu¶n chu ®¸o, cã hÖ thèng vµ ®­îc cÊt gi÷ cÈn thËn trong tñ. Thêi gian b¶o qu¶n chøng tõ ë bé phËn KÕ to¸n lµ mét n¨m, sau ®ã chøng tõ kÕ to¸n ®­îc l­u tr÷ chung ë ®¬n vÞ kÕ to¸n Tµi liÖu kÕ to¸n dïng cho qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®¬n vÞ KÕ to¸n gåm c¶ chøng tõ kÕ to¸n kh«ng sö dông trùc tiÕp ghi sæ kÕ to¸n th× c«ng ty l­u tr÷ theo thêi gian tèi thiÓu lµ n¨m n¨m. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, sæ kÕ to¸n vµ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m th× c«ng ty l­u tr÷ theo thêi gian tèi thiÓu lµ m­êi n¨m. ch­¬ng 3: Kết luận và mét sè ý kiến c«ng t¸c kÕ to¸n vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dựng Mỹ Đà. 3.1. ¦u ®iÓm và tồn tại cña c«ng t¸c kÕ to¸n vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty XD Mỹ Đà. Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển rõ nét, công ty xây dựng Mỹ Đà ra đời đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đòi hỏi của ngành. Tuy nhiên khi tham gia vào một hình thức tổ chức mới, công tác quản lý của doanh nghiệp sẽ không trách khỏi những khó khăn ban đầu. Hoạt động kinh doanh gặp nhiều cạnh tranh trong và ngoài tỉnh nên sẽ gặp không ít những trở ngại. Quản lý tốt phân hành kế toán các nghiệp vụ tanh toán sẽ giúp cho công tác quản lý tài chính của công ty có hiệu quả hơn. 3.1.1.¦u ®iÓm Trong nh÷ng n¨m võa qua, phßng Tµi chÝnh cña C«ng ty ®ang kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c KÕ to¸n nãi chung vµ KÕ To¸n thanh to¸n các khoản nợ nãi riªng ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp cho l·nh ®¹o C«ng ty vµ nh÷ng ®èi t­îng quan t©m nh÷ng th«ng tin trung thùc vµ hîp lý nhÊt, phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh .Nh×n chung C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý vµ h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô khoa häc hîp lý, thÝch øng víi nhu cÇu qu¶n lý cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ®¶m b¶o ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Cô thÓ nh­ sau: C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý, kinh doanh gän nhÑ, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty. C¸c phßng ban ®­îc tæ chøc chÆt chÏ , ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ thiÕt thùc trong tæ chøc lao ®éng, ph©n c«ng lao ®éng, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra, gãp phÇn ®­a C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C«ng ty xây dựng Mỹ Đà cã quy m« lín vµ nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn nªn m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n võa tËp chung võa ph©n t¸n lµ m« h×nh tèi ­u ®èi víi C«ng ty. Bé m¸y KÕ To¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc hîp lý, ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng cho c¸c KÕ To¸n phÇn hµnh cô thÓ. TÝnh chuyªn m«n ho¸ cao trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c ®èi chiÕu, kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn dÔ dµng, ®¬n gi¶n. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc ¸p dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ tu©n thñ chÕ ®é KÕ to¸n hiÖn hµnh. Kú kÕ to¸n cña C«ng ty lµ theo th¸ng, mÆc dï nh­ vËy sÏ t¹o ra ¸p lùc trong c«ng viÖc lín cho ®éi ngò KÕ To¸n cña c«ng ty do hµng th¸ng ph¶i lªn b¸o c¸o, c©n ®èi, tuy nhiªn lîi Ých cña nã l¹i rÊt lín: Gióp ban l·nh ®¹o C«ng ty theo dâi s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®Õn tõng th¸ng, do vËy c«ng t¸c qu¶n lý sÏ kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ còng sÏ rÊt cao. VÒ chøng tõ kÕ to¸n : KÕ to¸n ®· ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ b¾t buéc do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/ 2006/ Q§ - BTC. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý vµ hiÖu qu¶. C«ng t¸c l­u tr÷ chøng tõ ®­îc c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n thùc hiÖn cÈn thËn vµ hîp lý. VÒ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/ 2006/ Q§ - BTC ®­îc C«ng ty ¸p dông ®Çy ®ñ. VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n : HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, kÕt hîp víi sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting. Do C«ng ty quy m« lín vµ nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc, l­îng chøng tõ ph¸t sinh nhiÒu vµ th­êng xuyªn, ®ång thêi nhiÒu nghiÖp vô t­¬ng tù nhau nªn ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ lµ tèi ­u nhÊt trong c¸c h×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay. H¬n n÷a, c«ng ty cßn ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n kh«ng nh÷ng tiÕt kiÖm thêi gian, nh©n lùc, gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n mµ cßn gióp cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Ngoµi ra, c«ng ty cßn sö dông m¹ng Internet gióp Ých rÊt nhiÒu cho kÕ to¸n cËp nhËt c¸c th«ng t­,quy định mới của BTC VÒ b¸o c¸o kÕ to¸n: C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp theo ®óng mÉu biÓu quy ®Þnh vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi cung cÊp th«ng tinh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña c¬ quan chñ qu¶n vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh. Ngoµi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc theo quy ®Þnh ®éi ngò KÕ To¸n c«ng ty cßn lËp b¸o c¸o qu¶n trÞ, cung cÊp th«ng tin chi tiÕt h¬n cho ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp, phôc vô qu¶n trÞ doanh nghiÖp VÒ tæ chøc h¹ch to¸n : H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n ®­îc phßng tµi chÝnh C«ng ty quan t©m . C¸c KÕ to¸n viªn ®­îc giao nhiÖm vô râ rµng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm tu©n thñ nghiªm ngÆt. Trong ®éi ngò KÕ to¸n c«ng ty cã kÕ to¸n c«ng nî riªng, KÕ to¸n thanh to¸n riªng, KÕ to¸n kinh doanh xuÊt nhËp khÈu riªng ®¶m b¶o viÖc h¹ch to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n, víi néi bé, víi c«ng nh©n viªn, víi Nhµ N­íc ®­îc thùc hiÖn kÞp thêi chÆt chÏ. viÖc ph©n râ nhiÖm vô cho tõng KÕ To¸n viªn gióp cho c«ng viÖc kh«ng bÞ chång chÐo, kh«ng bá sãt nghiÖp vô ®ång thêi x¶y ra sai ph¹m sÏ quy tr¸ch nhiÖm xö lý ®Ô dµng h¬n. Hạch to¸n chi tiÕt thanh to¸n ®­îc KÕ to¸n thùc hiÖn trªn c¸c sæ chi tiÕt c«ng nî theo kh¸ch hµng vµ b¶ng ®èi chiÕu c«ng nî theo phßng kinh doanh thiÕt kÕ trªn phÇn mÒm kÕ to¸n cã kÕt cÇu hîp lý, ®¶m b¶o qu¶n lý hiÖu qu¶ t×nh h×nh thanh to¸n. KÕ to¸n dùa vµo th«ng tin trªn sæ chi tiÕt ®Ó lËp biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng nî, gióp t×nh h×nh thanh to¸n vµ nh¾c nhë kh¸ch hµng thanh to¸n nî cho c«ng ty, thùc hiÖn thu håi nî mét c¸ch cã hiÖu qu¶. C¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ kh«ng chØ ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ c¶ b¸o c¸o qu¶n trÞ chi tiÕt theo ®èi t­îng nî, thêi h¹n nî, sè l­îng nî vµ kh¶ n¨ng thu håi nî. C¸c b¸o c¸o nµy ®­îc KÕ to¸n lËp theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o C«ng ty, phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c c¸n bé phßng KÕ to¸n ®­îc bè trÝ phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao. ViÖc ph©n chia nhiÖm vô gi÷a c¸c c¸n bé trong bé m¸y kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi qu¶n lý cã thÓ thuËn lîi theo dâi viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Çy ®ñ. 3.1.2.Những tồn tại cần khắc phục. VÒ c¬ b¶n th× viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ tæ chøc c«ng t¸c KÕ to¸n t¹i c«ng ty xây dựng Mỹ Đà lµ ®óng theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, tuy nhiªn kh«ng tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt cÇn kh¾c phôc. Thứ nhất: Về vấn đề kế toán sử dụng: Hiện nay, công ty đang vận dụng hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức “Nhật ký chung ” hình thức này việc ghi chép đơn giản, kiểm tra, đối chiếu … nhưng việc ghi chép vẫn còn bị trùng lặp, việc kiểm tra, đối chiếu thường dồn vào cuối kỳ hạch toán nên việc cung cấp số liệu để lập báo cáo sẽ bị muộn. Ngoài ra, phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting hiÖn nay mµ C«ng ty ®ang sö dông ®· ®­îc söa ®æi cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kÕ to¸n t¹i C«ng ty nh­ng khi sö dông phÇn mÒm nµy th× sù b¶o mËt th«ng tin kÕ to¸n ch­a ®­îc chó ý. C¸c KÕ To¸n viªn trong c«ng ty cã thÓ vµo tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh«ng chØ phÇn hµnh mµ m×nh phô tr¸ch mµ c¶ phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c. Khi ®ã, nÕu cã ng­êi nµo ®ã cè ý lµm sai lÖch sè liÖu kÕ to¸n hoÆc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty ra ngoµi mµ ch­a ®­îc sù cho phÐp cña KÕ to¸n tr­ëng th× viÖc quy tr¸ch nhiÖm lµ rÊt khã kh¨n, ®ång thêi viÖc nµy sÏ ¶nh h­ëng rÊt xÊu ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Thø hai: Thu håi nî ph¶i thu, vµ tr¶ nî lµ hai chØ tiªu chiÕm tû träng lín nhÊt trong b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. Nguån thu tõ kh¸ch hµng chÝnh lµ nguån tr¶ nî vµ trang tr¶i c¸c ho¹t ®éng trong c«ng ty, ®ång thêi cã thu ®­îc tiÒn từ khách hµng th× c«ng ty míi cã vèn ®Ó b¾t ®Çu mét chu tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi. C«ng ty xây dựng Mỹ Đà cã doanh thu rÊt lín, trong ®ã cã ®Õn gÇn 70 % lµ thanh to¸n sau, nh­ng chiÕt khÊu thanh to¸n l¹i kh«ng ®­îc sö dông. ChiÕt khÊu thanh toan chÝnh lµ mét lîi Ých mµ kh¸ch hµng kh«ng thÓ bá qua khi x¸c ®Þnh thêi ®iÓm tr¶ nî. Do vËy ®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc xóc tiÕn thu håi nî. Thø ba: hiÖn nay c«ng ty vÉn ¸p dông thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®èi víi nh÷ng kho¶n d­íi 50 000 000. ViÖc duy tr× nh÷ng kho¶n thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt víi ng­êi mua, ng­êi b¸n, víi nhµ n­íc, thanh to¸n néi bé sÏ lµm cho l­îng tiÒn mÆt tån quü cña C«ng ty lín dÔ g©y gian lËn. Thø tư: C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng dï lµ thanh to¸n ngay hoÆc tr¶ chËm ®Òu h¹ch to¸n th«ng qua tµi kho¶n 331 – Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng dï lµ thu tiÒn ngay, b¸n chÞu ®Òu ph¶i h¹ch to¸n th«ng qua Tµi Kho¶n 131 – Ph¶i thu ë kh¸ch hµng. §iÒu ®ã sÏ lµm t¨ng khèi l­îng c«ng viÖc h¹ch to¸n. C«ng viÖc h¹ch to¸n riªng c¸c nghiÖp vô ®ã còng chiÕm khèi l­îng lín ®ßi hái ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®óng ®¶m b¶o h¹n chÕ tèi ®a chi phÝ h¹ch to¸n, ®¶m b¶o viÖc theo dâi ®­îc s¸t sao chÆt chÏ. Trong khi ®ã, viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµ kh«ng cã ý nghÜa, v× thùc chÊt ®ã lµ nghiÖp vô ph¶n ¸nh trùc tiÕp tíi vèn b»ng tiÒn. V× lµ h×nh thøc thanh to¸n ngay nªn chØ ph¸t sinh trùc tiÕp ë Tµi Kho¶n: 111, 112. 3.2. Yêu cầu hoàn thiện. §Ó cã thÓ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n này t¹i C«ng ty xây dựng Mỹ Đà th× c¸c ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p em ®­a ra ph¶i ®¶m b¶o mét sè yªu cÇu nh­ sau : Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®­îc thùc hiÖn dùa trªn c¬ së tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc nãi chung vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, chuÈn mùc kÕ to¸n do bé tµi chÝnh ban hµnh. Nhµ N­íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ th«ng qua c¸c c«ng cô kinh tÕ vÜ m«, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× doanh nghiÖp ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh do Nhµ N­íc ban hµnh. Doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ chÝnh s¸ch chÕ ®é kÕ to¸n th× th«ng tin kÕ to¸n míi thèng nhÊt, viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Nhµ N­íc míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. C¸c th«ng tin kÕ to¸n ®­îc lËp nªn dùa trªn c¬ së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh nµy sÏ gióp cho viÖc thu thËp th«ng tin kÕ to¸n cã chÊt l­îng, khoa häc, h÷u Ých cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸ng gi¸ vµ kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. Hoµn thiÖn c«ng t¸c KÕ To¸n này ph¶i ®¶m b¶o viÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, kh«ng ®Ó x¶y ra ra t×nh tr¹ng bÞ ®ån ø, kh«ng cung cÊp kÞp thêi cho nhu cÇu qu¶n trÞ trong néi bé c«ng ty còng nh­ ®èi t­îng quan t©m kh¸c. NÕu th«ng tin kh«ng ®­îc cung cÊp kÞp thêi cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®Õn viÖc xö lý c¸c t×nh huèng xÊu cã thÓ x¶y ra trong doanh nghiÖp , cßn ®èi víi ®èi t­îng quan t©m bªn ngoµi doanh nghiÖp nh­ Ng©n hµng, nhµ ®Çu t­ mµ kh«ng ®­îc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cã thÓ c«ng ty sÏ mÊt ®i c¬ héi ®Çu t­ ®ång thêi ®Ó l¹i Ên t­îng kh«ng tèt cho viÖc kinh doanh sau nµy. ViÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi lµ rÊt quan träng nh­ng còng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ kÕ to¸n cã thÓ ®­a ra c¸c th«ng tin thiÕu chÝnh x¸c. C¸c th«ng tin nh­ vËy sÏ kh«ng thùc sù cã gi¸ trÞ trong viÖc ra quyÕt ®Þnh. Do vËy, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n kh«ng chØ ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi mµ c¶ tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n. C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n muèn thùc hiÖn ®­îc th× ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. BÊt kú mét gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n ®­a ra nµo còng ph¶i tÝnh ®Õn chi phÝ bá ra nh­ chi phÝ l­¬ng nh©n viªn, chi phÝ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ mang l¹i tõ viÖc ¸p dông nã. ChØ khi nµo hiÖu qu¶ lín h¬n chi phÝ bá ra th× lóc ®ã ph­¬ng ¸n míi thùc hiÖn ®­îc. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu trªn th× míi ®¹t hiÖu qu¶ cao, hç trî cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh nãi riªng. 3.3.Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn. Dùa trªn nghiªn cøu thùc tiÔn vÒ t×nh h×nh h¹ch to¸n thanh to¸n t¹i C«ng ty xây dựng Mỹ Đà vµ trªn c¬ së yªu cÇu vµ nguyªn t¾c hoµn thiÖn kÕ to¸n, em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i ®¬n vÞ nh­ sau : - Trang thiÕt bÞ. C«ng ty cÇn c¶i tiÕn , bæ sung thªm m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ m¸y vi tÝnh, m¸y ph¸ch, m¸y ph« t« ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn ®­îc tèt h¬n vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. - Tæ chøc nh©n sù: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n, c«ng ty nªn ph©n c«ng mçi nh©n viªn kÕ to¸n theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cã b¶n chÊt nh­ nhau sÏ ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi, t¨ng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng h¹ch to¸n. §ång thêi n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong h¹ch to¸n phÇn hµnh phô tr¸ch. Nªn s¾p xÕp l¹i khèi l­îng c«ng viÖc cho phï hîp víi mçi nh©n viªn kÕ to¸n, tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ thêi gian, sæ s¸ch ®¶m b¶o viÖc ph¶n ¸nh th«ng tin kÞp thêi, hiÖu qu¶ tr¸nh dån dËp viÖc quyÕt to¸n cuèi quý. Chó träng båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, cã n¨ng lùc, t¸c phong lµm viÖc nhanh nhÑn, khoa häc, t¨ng kh¶ n¨ng øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n cho nh©n viªn nh»m ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn. Nh­ thÕ míi n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t huy vai trß cña th«ng tin kÕ to¸n. - T¨ng chÕ ®é ­u ®·i: Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn v÷ng ch¾c vÒ tay nghÒ, giái nghiÖp vô th× c«ng ty nªn chó träng t¨ng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i. C«ng ty nªn cã chÕ ®é th­ëng thÝch hîp cho nh©n viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, hoµn thµnh c«ng viÖc tr­íc thêi h¹n bµn giao. Nh­ vËy sÏ kÝch thÝch nh©n viªn lµm viÖc h¨ng say, tÝch cùc, tr¸nh hiÖn t­îng ch¶y m¸u chÊt x¸m. - Ph­¬ng ph¸p vµ c¸ch h¹ch to¸n: §Ó tr¸nh hiÖn t­îng söa ch÷a sæ s¸ch kh«ng ®óng quy ®Þnh kÕ to¸n c«ng ty nªn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ch÷a sæ theo ®óng quy ®Þnh khi cã nhÇm lÉn sai s¸ trong khi ghi chÐp. C«ng ty nªn tiÕn hµnh lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi theo th«ng t­ sè 107 / 2001 / TT –BTC vÒ h­íng dÉn chÕ ®é lËp vµ h­íng dÉn sö dông kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t­, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi t¹i doanh nghiÖp. - VÒ tÝnh b¶o mËt trong th«ng tin kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng trong c«ng ty nªn ph©n quyÒn sö dông cho mçi kÕ to¸n phÇn hµnh. Theo ®ã mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch phÇn hµnh sÏ ®­îc kÕ to¸n tr­ëng ph©n quyÒn nh­ phÇn mÒm s½n cã trong ®ã tªn chÝnh lµ tªn nh©n viªn phô tr¸ch phÇn hµnh vµ password nµy chØ cã kÕ to¸n tr­ëng vµ kÕ to¸n phÇn hµnh biÕt. Víi viÖc giao quyÒn râ rµng nh­ vËy sÏ gióp cho kÕ to¸n tr­ëng qu¶n lý ®­îc th«ng tin kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, kh«ng ®Ó lät th«ng tin tµi chÝnh ra bªn ngoµi mµ kh«ng cã sù cho phÐp cña KÕ to¸n tr­ëng, ®ång thêi cã thÓ dÔ quy tr¸ch nhiÖm nÕu cã gian lËn vµ sai sãt x¶y ra. - VÒ viÖc ¸p dông chiÕt khÊu thanh to¸n: §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh thu håi nî cïng víi nh÷ng biÖn ph¸p nh­ lËp riªng mét bé phËn chuyªn biÖt cã nhiÖm vô thu håi c«ng nî ph¶i thu, b¸n nî cho c¸c c«ng ty ®ßi nî c«ng ty, c«ng ty nªn ¸p dông biÖn ph¸p chiÕt khÊu thanh to¸n ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng trong viÖc thanh to¸n nî sím h¬n so víi thêi h¹n tháa thuËn trong hîp ®ång mua, b¸n. §Ó ph¶n ¸nh chiÕt khÊu thanh to¸n, kÕ to¸n sö dông TK 635 – Chi phÝ tµi chÝnh. - VÒ h¹n chÕ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: C«ng ty nªn chuyÓn dÇn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n sang chuyÒn kho¶n, kh«ng sö dông tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n, h¹n chÕ tèi thiÓu sè tiÒn mÆt tån kÐt. TiÒn tån kÐt chØ cÇn ®ñ phôc vô nhu cÇu chi tiªu hµng ngµy trong ph¹m vi doanh nghiÖp nh­ vËy tiÒn sÏ ®­îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n, tr¸nh ®­îc gian lËn mÊt m¸t cã thÓ x¶y ra. Lời cảm ơn Qua thêi gian thùc tËp, kÕt hîp víi nghiªn cøu lý luËn thùc tiÔn em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n nợ phải trả võa mang tÝnh lý luËn võa mang tÝnh thùc tÕ cao. KÕ to¸n thanh to¸n lµ th­íc ®o cho sù lµnh m¹nh vµ møc ®é an toµn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Trong bµi b¸o c¸o cña em , ®· kh¸i qu¸t chung nh÷ng vÊn ®Ò chung tæ chøc kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô thanh to¸n, ®­a ra ®­îc ­u, nh­îc ®iÓm vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cac nghiÖp vô thanh to¸n. Trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty xây dựng Mỹ Đà em nhËn thÊy c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c nghiÖp thanh to¸n ë c«ng ty phÇn nµo ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Qua thêi gian thùc tËp, em ®· cã c¬ héi t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty nãi chung vµ kÕ to¸n thanh to¸n nãi riªng cïng víi lý luËn ®­îc, em cã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, em mong r»ng sÏ gióp cho bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ho¹t ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. Do h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt, h¬n n÷a thêi gian thùc tËp trong c«ng ®Çu cã h¹n, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ tr×nh bµy bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái sai sãt vµ h¹n chÕ. V× vËy, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thÓ n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh ®Ó phôc vô tèt h¬n cho c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Em xin c¶m ¬n sù gióp ®ì chØ b¶o nhiÖt t×nh cña gi¶ng viªn Lê Văn Dũng vµ toµn thÓ c¸c anh chÞ em trong phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty xây dựng Mỹ Đà ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Em xin chân thành cảm ơn! Nam Định, tháng 5 năm 2011. Học sinh Trần Thị Phúc Tài liệu tham khảo 1.Nguyên lý kế toán 2.Bài giảng kế toán doanh nghiệp 3.Các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính,……của công ty xây dựng Mỹ Đà 5.Chuẩn mực kế toán Việt Nam xuất bản tài chính năm 2006. 6. Website: http:// www.gdt.gov.vn 7. Website:http:// www.google.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dưng Mỹ Đà.doc
Luận văn liên quan