Đề tài Kế toán xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH thương mai sản xuất giấy Tân Việt Nhật

Trong giai đoạn hiện nay cùng với việc đổi mới toàn diện nền kinh tế, nhiều vấn đề đặt ra với từng doanh nghiệp: phân tích tình hình tài chính, thực hiện các nghiệp vụ kế toán cũng như công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh giúp nhà quản lý doanh nghiệp biết được kết quả kinh doanh lãi (lỗ), đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Từ đó đề ra những biện pháp kịp thời nhằm phát huy đến mức tối đa những ưu điểm, cũng như khắc phục những khó khăn và nhược điểm còn tồn tại, để cho công ty chẳng những bảo tồn vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh có khả năng sinh lãi mà còn mang lại lợi ích nhất định cho công ty nói riêng và toàn xã hội nói chung. Bước vào thiên niên kỷ mới, với nền tảng đạt được của nền kinh tế nước ta trong những năm qua cộng với những thành tựu mà công ty đã đạt được, sẽ mang lại cho công ty những thời cơ, cơ hội thật sự, nhằm vươn lên một cách chắc chắn, phát triển một cách bền vững để đứng trước những thách thức gay gắt trong thị trường. Kết hợp việc so sánh, đối chiếu giữa co sở lý luận với công tác kế toán thực tế tại Công ty TNHH TM SX Giấy Tân Việt Nhật đã giúp em nhận thức sâu sắc và hoàn thiện hơn về tổ chức hạch toán kế toán trong một doanh nghiệp. Cũng chính nhờ điều đó đã giúp em củng cố kiến thức học ở trường và trang bị cho mình kinh nghiệm ngoài thực tế. Với bản thân em lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế không tránh khỏi những mới lạ, bở ngỡ so với lý thuyết nên sai sót là điều không tránh khỏi em mong được sự giúp đơ và đóng góp ý kiến của Quí Thầy Cô và toàn thể Ban lãnh đạo Công ty. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các chị trong phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập. Cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS Lê Phú Hào đã giúp em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này.

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1580 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH thương mai sản xuất giấy Tân Việt Nhật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
148.297 4,64 3,34 Doanh thu HÑTC 0 0 0 0 Chi phí taøi chinh 0 39.909.170 0 0,19 Chi phí QLDN 1.142.780.770 601.615.131 4,39 2,86 Lôïi nhuaän thuaàn 64.263.261 66.623.996 0,25 0,32 Thu nhaäp khaùc 0 0 0 0 Chi phí khaùc 3.835.110 880.000 0,01 0,0042 Lôïi nhuaän khaùc (3.835.110) (880.000) (0,01) (0,0042) Toång LN tröôùc thueá 60.428.151 65.743.990 0,23 0,31 Thueá TNDN 17.993.713 18.654.719 0,069 0,089 Lôïi nhuaän sau thueá 42.434.438 47.089.277 0,16 0,22 * Nhaän xeùt: Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ phaân tích theo keát caáu cho thaáy naêm 2007cöù 100ñ doanh thu thuaàn thì coù 96,64 ñ giaù voán haøng baùn, 3,36ñ lôïi nhuaän goäp vaø 0,22ñ laõi thuaàn. Ñeán naêm 2008 cöù 100ñ doanh thu thuaàn thì coù 95,36ñ giaù voán haøng baùn, 4,64ñ lôïi nhuaän goäp vaø 0,16ñ laõi thuaàn.Vaäy khi so saùnh veà maët keát caáu cho thaáy vôùi cuøng 100ñ doanh thu thuaàn, giaù voán haøng baùn naêm 2008 thaáp hôn so vôùi naêm 2007 laø 1,28ñ daãn ñeán lôïi nhuaän goäp cao hôn 1,28ñ.Tuy nhieân xeùt veà quy moâ chung thì Chi phí hoaït ñoäng naêm 2008 taêng 1,53ñ laøm cho laõi thuaàn naêm 2008 giaûm 0,06ñ so vôùi naêm 2007 ñoàng nghóa vôùi vieäc Coâng ty ñaõ laõng phí 1,53ñ chi phí quaûn lyù treân 100ñ doanh thu thuaàn. 2.1.4 Phaân tích caùc chæ tieâu: 2.1.4.1 Heä soá thanh toaùn ngaén haïn: theå hieän khaû naêng söû duïng taøi saûn löu ñoäng ñeå trang traûi caùc khoaûn nôï vay ngaén haïn. Taøi saûn ngaén haïn Heä soá thanh toaùn ngaén haïn = Nôï ngaén haïn 1.473.662.810 Naêm 2007 = = 2,4391 604.193.707 1.509.586.383 Naêm 2008 = = 2,4403 618.589.283 Taøi saûn ngaén haïn Heä soá thanh toaùn ngaén haïn = Nôï ngaén haïn 1.473.662.810 Naêm 2007 = = 2,4391 604.193.707 1.509.586.383 Naêm 2008 = = 2,4403 618.589.283 Heä soá thanh toaùn ngaén haïn vaøo naêm 2007 laø 2,4391 nghóa laø Coâng ty coù 2,4391ñ taøi saûn ngaén haïn ñeå ñaûm baûo cho 1ñ nôï ngaén haïn phaûi traû, heä soá naøy vaøo naêm 2008 haàu nhö khoâng thay ñoåi chöùng toû khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty khaù oån ñònh. 2.1.4.2 Heä soá thanh toaùn hieän haønh: Laø moät trong nhöõng thöôùc ño khaû naêng söû duïng toaøn boä taøi saûn hieän taïi ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï ñeán haïn traû. Toång taøi saûn Heä soá thanh toaùn hieän haønh = Nôï phaûi traû Tyû soá naøy cho thaáy khaû naêng trang traûi caùc khoaûn nôï ngaén haïn ( caùc khoaûn nôï phaûi thanh toaùn trong voøng moät naêm ) baèng nhöõng taøi saûn coù theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn. Nguyeân taéc cô baûn cho thaáy raèng tyû soá naøy laø 2:1 thì doanh nghieäp coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn, tình hình taøi chính laø bình thöôøng. Tuy nhieân tyû leä naøy coøn tuyø thuoäc vaøo töøng loaïi hình kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø tuyø thuoäc vaøo chu kyø kinh doanh cuaû töøng ñôn vò. Tuy nhieân tyû leä naøy quaù cao cuõng khoâng toát seõ laøm giaûm hieäu quaû söû duïng voán vì doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö quaù nhieàu vaøo taøi saûn löu ñoäng töùc laø vieäc quaûn lyù taøi saûn löu ñoäng khoâng hieäu quaû, ví duï nhö coù quaù nhieàu tieàn maët nhaøn roãi, nôï phaûi ñoøi, haøng toàn kho öù ñoäng nhieàu. 1.551.678.611 Naêm 2007 = = 2,57 604.193.707 1.570.154.565 Naêm 2008 = = 2,54 618.589.283 Heä soá thanh toaùn hieän haønh vaøo naêm 2007 laø 2,57 töùc cöù 1ñ nôï ñeán haïn phaûi traû thì Coâng ty coù 2,57ñ toång taøi saûn ñeå ñaûm baûo chi traû.Ñeán naêm 2008 heä soá naøy giaûm xuoáng khoâng ñaùng keå coøn 2,54 chöùng toû khi caùc khoaûn nôï ñeán haïn Coâng ty coù theå thanh toaùn ñuû. 2.1.4.3 Heä soá thanh toaùn nhanh:theå hieän khaû naêng söû duïng taøi saûn ñeå thanh toaùn nhanh nhaát caùc khoaûn nôï ngaén haïn.Laø moät tieâu chuaån khaéc hôn veà khaû naêng thanh toaùn trong tröôøng hôïp khoâng baùn heát haøng toàn kho. Tyû soá naøy cho thaáy khaû naêng thanh toaùn thöïc söï cuûa moät doanh nghieäp. Nguyeân taéc cô baûn tyû soá naøy baèng 1:1 ñöôïc xem laø toát TSLÑ – Haøng toàn kho Heä soá thanh toaùn nhanh = Nôï ngaén haïn 1.473.662.810 – 432.753.206 Naêm 2007 = = 1,72 604.193.707 1.509.586.383 – 814.166.480 Naêm 2008 = = 1,12 618.589.283 Heä soá thanh toaùn nhanh naêm 2007 laø 1,72 nghóa laø cöù 1ñ nôï ngaén haïn thì Coâng ty coù 1,72ñ taøi saûn ñaûm baûo chi traû.Tuy nhieân heä soá naøy giaûm vaøo naêm 2008 laø 1,12 cho thaáy khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty bò giaûm suùt.Nguyeân nhaân laø do tình traïng haøng toàn kho bò öù ñoïng nhieàu vì theá Coâng ty caàn xem xeùt ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc. 2.1.4.4 Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu:laø moät trong nhöõng chæ tieâu quan troïng ñeå ñaùnh giaù naêng löïc quaûn trò taøi chính cuûa Coâng ty. Doanh thu thuaàn Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu = Caùc khoaûn phaûi thu bình quaân Chæ soá naøy cao thaáp tuyø thuoäc vaøo chính saùch baùn chòu cuûa doanh nghieäp. Neáu soá voøng thaáp thì cho thaáy hieäu quaû söû duïng voán keùm do voán bò chieám duïng nhieàu. Tuy nhieân neáu voøng quay quaù cao thì cuõng ñoàng nghóa vôùi kyø thanh toaùn ngaén coù theå aûnh höôûng ñeán khoái löôïng saûn phaåm tieâu thuï, giaûm söùc caïnh tranh daãn ñeán giaûm doanh thu. KPT ñaàu naêm + KPT cuoái naêm Caùc khoaûn phaûi thu bình quaân = 2 309.586.364 = = 154.793.182 2 25.988.240.600 Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu = = 167,89 154.793.182 Heä soá quay voøng caùc khoaûn phaûi thu laø 167,89 töùc laø trong kyø khoaûn phaûi thu quay ñöôïc 167,89 voøng.Ñieàu naøy cho thaáy tình hình quaûn lyù nôï cuûa coâng ty khaù toát. 2.1.4.5 Heä soá voøng quay haøng toàn kho:Chæ tieâu naøy bieåu thò toác ñoä löu chuyeån haøng hoaù cuûa Coâng ty nhanh hay chaäm.Tuy nhieân soá voøng quay haøng toàn kho cao hay thaáp tuøy thuoäc vaøo ñaëc ñieåm ngaønh ngheà kinh doanh. Vì theá neân so saùnh tyû soá naøy vôùi tyû soá bình quaân ngaønh ñeå ñaùnh giaù. Giaù voán haøng baùn ra Heä soá voøng quay haøng toàn kho = Haøng toàn kho bình quaân HTK ñaàu kyø + HTK cuoái kyø Haøng toàn kho bình quaân = 2 432.753.206 + 814.166.480 = = 632.459.843 2 24.781.196.565 Heä soá voøng quay haøng toàn kho = = 39,75 623.459.843 Heä soá voøng quay haøng toàn kho laø 39,75 töùc trung bình trong kyø haøng toàn kho quay ñöôïc 39,75 voøng.Ñaây laø bieåu hieän toát, toác ñoä taêng cuûa giaù voán haøng baùn ra cao hôn nhieàu so vôùi toác ñoä taêng cuûa haøng toàn kho ñieàu naøy cho thaáy toác ñoä löu chuyeån haøng hoùa cuûa Coâng ty khaù toát. 2.1.4.6 Heä soá quay voøng cuûa taøi saûn: Chæ tieâu naøy nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng taøi saûn cuûa Coâng ty. Doanh thu thuaàn Heä soá quay voøng cuûa taøi saûn = Toång taøi saûn bình quaân 1.551.678.611 + 1.570.154.565 = = 1.560.916.588 2 24.781.196.565 Heä soá quay voøng cuûa taøi saûn = = 15,88 1.560.916.588 Heä soá quay voøng cuûa taøi saûn laø 15,88 töùc trong kyø taøi saûn quay ñöôïc 15,88 voøng.Heä soá naøy cho thaáy tình hình söû duïng taøi saûn cuûa Coâng ty coù hieäu quaû töông ñoái toát. 2.1.4.7 Tæ suaát nôï: Chæ tieâu naøy phaûn aùnh möùc ñoä nôï trong taøi saûn cuûa doanh nghieäp, töø ñoù thaáy ñöôïc tyû leä sôû höõu thöïc chaát cuûa doanh nghieäp trong taøi saûn. Nôï phaûi traû Tæ suaát nôï = Toång nguoàn voán 604.193.707 Naêm 2007 = = 0,3893 1.551.678.611 618.589.283 Naêm 2008 = = 0,3939 1.570.154.565 Heä soá nôï cuûa Coâng ty naêm 2007 vaø naêm 2008 haàu nhö khoâng thay ñoåi laø 0,39 töùc trong 1ñ voán Coâng ty ñang söû duïng coù 0,39ñ Coâng ty ñang nôï caùc toå chöùc kinh teá khaùc. Con soá naøy cho thaáy tình hình töï chuû taøi chính cuûa Coâng ty khaù toát, möùc ñoä ruûi ro taøi chính thaáp. 2.1.4.8 Tæ suaát töï taøi trôï: Chæ tieâu naøy phaûn aùnh khaû naêng töï chuû taøi chính cuûa doanh nghieäp . Neáu tyû suaát naøy caøng lôùn , chöùng toû doanh nghieäp coù khaû naêng ñoäc laäp cao, nghóa laø khoâng maéc nôï nhieàu. Coøn neáu tyû suaát naøy nhoû, chöùng toû doanh nghieäp ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên veà taøi chính . Voán chuû sôû höõu Tæ suaát töï taøi trôï = Toång nguoàn voán 947.484.904 Naêm 2007 = = 0,6106 1.551.678.611 951.565.282 Naêm 2008 = = 0,6060 1.570.154.565 Heä soá naøy cho thaáy trong 1ñ toång taøi saûn thì voán chuû sôû höõu chieám 0,61ñ.Coâng ty caàn söû duïng hieäu quaû taøi saûn vaø taêng voán chuû sôû höõu ñeå tình hình taøi chính ngaøy caøng laønh maïnh, doài daøo hôn. 2.1.4.9 Tæ suaát ñaàu tö taøi saûn coá ñònh: Giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ Tæ suaát ñaàu tö taøi saûn coá ñònh = Toång taøi saûn Naêm 2007 = 0 60.200.000 Naêm 2008 = = 0,038 1.570.154.565 Tæ suaát ñaàu tö TSCÑ naêm 2008 laø 0,038 taêng hôn vôùi naêm 2007 nhöng con soá naøy coøn raátù thaáp, Coâng ty caàn quan taâm ñeán chieán löôïc ñaàu tö ñeå phuïc vuï cho quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh toát hôn. 2.1.4.10 Tæ suaát töï taøi trôï TSCÑ: Voán chuû sôû höõu Tæ suaát töï taøi trôï TSCÑ = Giaù trò coøn laïi TSCÑ Naêm 2007 = 0 951.565.282 Naêm 2008 = = 15,81 60.200.000 2.2 Chuyeân ñeà keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh ( thaùng 11/2008) vaø phaân tích keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh: 2.2.1 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï: 2.2.1.1 Noäi dung: Khoaûn muïc naøy laø toaøn boä soá tieàn thu ñöôïc, hoaëc seõ thu ñöôïc töø caùc giao dòch vaø caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh doanh thu nhö baùn saûn phaåm, haøng hoaù trong kyø. 2.2.1.2 Taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät laø Coâng ty chuyeân cung caáp caùc loaïi giaáy traéng cho thò tröôøng noäi ñòa vì theá Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 511 ñeå phaûn aûnh Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï vôùi taøi khoaûn chi tieát laø 5111 ( Doanh thu baùn haøng hoaù). 2.2.1.3 Chöùng töø söû duïng: - Ñôn ñaët haøng - Hoaù ñôn giaù trò gia taêng 2.2.1.4 Phöông phaùp haïch toaùn: Sau khi phoøng kinh doanh nhaän ñöôïc caùc ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng seõ chuyeån cho phoøng keá toaùn, keá toaùn caên cöù vaøo ñoù ñeå theo doõi tình hình thanh toaùn.Khi khaùch haøng thanh toaùn hoaëc chaáp nhaän thanh toaùn thì phoøng keá toaùn tieán haønh xuaát hoaù ñôn giaù trò gia taêng giao lieân 1 cho khaùch haøng. Haèng ngaøy keá toaùn caên cöù vaøo hoaù ñôn ghi vaøo Soå nhaät kyù, soå chi tieát taøi khoaûn. Cuoái kyø, keá toaùn toång hôïp doanh thu, keát chuyeån doanh thu veà taøi khoaûn 511 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh trong kyø 2.2.1.5 Haïch hoaùn nghieäp vuï kinh teá thöïc teá phaùt sinh: Trong thaùng 11/2008 taïi Coâng ty coù phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá veà doanh thu nhö sau: - Ngaøy 05/11/2008, xuaát baùn cho Coâng ty Coå phaàn XNK Baéc Giang 2100 kg giaáy traéng 60-2 vôùi theo hoaù ñôn soá 0174852, khaùch haøng ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 1111: 40.260.000 Coù TK 5111: 36.600.000 Coù TK 33311: 3.660.000 - Ngaøy 07/11/2008, cung caáp 31kg giaáy traéng 60 cho Tröôøng Tieåu hoïc Nhaät Taûo theo hoaù ñôn soá 0174853, khaùch haøng ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 1111: 579.700 Coù TK 5111: 527.000 Coù TK 33311: 52.700 - Ngaøy 10/11/2008, nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng cuûa DNTN TM – SX Giaáy Tröôøng Thònh 785kg giaáy traéng 60-2. Nôï TK 131: 13.816.000 Coù TK 5111: 12.560.000 Coù TK 33311: 1.256.000 - Ngaøy 11/11/2008, xuaát baùn cho DNTN Mai 510kg giaáy traéng 60-2 theo hoaù ñôn GTGT soá 0174854, khaùch haøng ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 1111: 8.976.000 Coù TK 5111: 8.160.000 Coù TK 33311: 816.000 - Ngaøy 14/11/2008, xuaát baùn 350 kg giaáy traéng 60-1 cho Cô sôû Troïng Nhaân theo hoaù ñôn GTGT soá 0174855, khaùch haøng ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 1111: 6.930.000 Coù TK 5111: 6.300.000 Coù TK 33311: 630.000 - Ngaøy 17/11/2008, xuaát baùn cho Tröôøng Cao Ñaúng Phaùt thanh Truyeàn hình II 50 kg giaáy traéng 60-2 theo hoaù ñôn GTGT soá 0174856, ñaõ thu tieàn maët. Nôï TK 1111: 880.000 Coù TK 5111: 800.000 Coù TK 33311: 80.000 - Ngaøy 18/11/2008, Xuaát baùn cho Coâng ty TNHH Thieát keá Ñoà hoaï AÙ Chaâu 815kg giaáy traéng 60-1 theo hoaù ñôn GTGT soá 0174857, khaùch haøng ñaõ chuyeån tieàn thanh toaùn vaøo taøi khoaûn cuûa Coâng ty. Nôï TK 1111: 16.137.000 Coù TK 5111: 14.670.000 Coù TK 33311: 1.467.000 - Ngaøy 22/11/2008, xuaát baùn cho Coâng ty TNHH DV - VP Hoaøng Mai 1082kg giaáy traéng 60-1 theo hoaù ñôn GTGT soá 0174858, khaùch haøng ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 1111: 21.423.600 Coù TK 5111: 19.476.000 Coù TK 33311: 1.947.600 - Ngaøy 25/11/2008, xuaát baùn cho Coâng ty TNHH TM – DV Photo Phöông Ñoâng 640 kg giaáy traéng 60 theo hoaù ñôn GTGT soá 0174859, khaùch haøng ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 1111: 11.968.000 Coù TK 5111: 10.880.000 Coù TK 33311: 1.088.000 - Ngaøy 27/11/2008, xuaát 650 kg giaáy traéng 60-2 baùn cho Coâng ty TNHH TM – DV Hoaøi Ngaân theo hoaù ñôn GTGT soá 0174860, khaùch haøng ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 1111: 11.440.000 Coù TK 5111: 10.400.000 Coù TK 33311: 1.040.000 - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn keát chuyeån doanh thu veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh thaùng 11/2008: Nôï TK 511: 120.373.000 Coù TK 911: 120.373.000 2.2.1.6 Sô ñoà haïch toaùn doanh thu thaùng 11/2008: TK1111 TK 511 TK 911 107.813.000 120.373.000 TK 33311 10.781.000 TK 131 1.256.000 12.560.000 SOÅ CAÙI Thaùng 11 naêm 2008 Teân taøi khoaûn: Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Soá hieäu: 511 Ngaøy ghi soå Chöùng töø Dieãn giaûi TK ñoái öùng Soá phaùt sinh Soá Ngaøy Nôï Coù Soá PS trong kì 05/11 174852 05/11 Baùn cho Cty XNK Baéc Giang 1111 36.600.000 07/11 174853 07/11 Baùn cho Tröôøng Nhaät Taûo 1111 527.000 10/11 174854 10/11 Baùn cho DNTN Tröôøng Thònh 131 12.560.000 11/11 174855 11/11 Baùn cho DNTN Mai 1111 8.160.000 14/11 174856 14/11 Baùn cho Cô sôû Troïng Nhaân 1111 6.300.000 17/11 174857 17/11 Baùn cho CÑ PT Truyeàn hình II 1111 800.000 18/11 174858 18/11 Baùn cho Cty TNHH AÙ Chaâu 1111 14.670.000 22/11 174859 22/11 Baùn cho Cty TNHH Hoaøng Mai 1111 19.476.000 25/11 174860 25/11 Baùn cho Cty TNHH Phöông Ñoâng 1111 10.880.000 27/11 174861 27/11 Baùn cho Cty TNHH Hoaøi Ngaân 1111 10.400.000 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån xaùc ñònh KQKD 120.373.000 Coäng soá phaùt sinh 120.373.000 120.373.000 2.2.2 Caùc khoaûn giaûm tröø: Khoâng coù phaùt sinh 2.2.3 Giaù voán haøng baùn: 2.2.3.1 Noäi dung: Khoaûn muïc naøy duøng ñeå phaûn aûnh trò giaù voán cuûa thaønh phaåm, haøng hoaù; lao vuï, dòch vuï xuaát baùn trong kyø. 2.2.3.2 Taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 632 ñeå phaûn aûnh giaù voán haøng baùn. 2.2.3.3 Chöùng töø söû duïng: Coâng ty söû duïng phieáu xuaát kho laøm caên cöù ñeå ghi vaøo soå saùch. 2.2.3.4 Phöông phaùp haïch toaùn: Haøng ngaøy, keá toaùn caên cöù vaøo phieáu xuaát kho ñeå phaûn aûnh trò giaù haøng xuaát baùn vaøo soå Nhaät kyù chung. Cuoái kyø, keá toaùn caên cöù vaøo soå Nhaät kyù chung, laäp baûng toång hôïp xuaát – nhaäp – toàn nguyeân lieäu, haøng hoaù, ghi vaøo soå caùi, xaùc ñònh toång trò giaù haøng xuaát baùn trong kyø ñeå keát chuyeån veà taøi khoaûn 911 vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh trong kyø. 2.2.3.5 Haïch toaùn nghieäp vuï kinh teá thöïc teá phaùt sinh thaùng 11/2008: - Ngaøy 05/11/2008, xuaát baùn cho Coâng ty Coå phaàn XNK Baéc Giang 2.100kg giaáy traéng 60-2 theo phieáu xuaát kho soá 51342. Nôï TK 632: 24.979.500 Coù TK 1561: 24.979.500 - Ngaøy 07/11/2008, cung caáp 31kg giaáy traéng 60 cho Tröôøng Tieåu hoïc Nhaät Taûo theo phieáu xuaát kho soá 51343. Nôï TK 632: 409.572 Coù TK 1561: 409.572 - Ngaøy 11/11/2008, xuaát baùn cho DNTN Mai 510kg giaáy traéng 60-2 theo phieáu xuaát kho soá 51344. Nôï TK 632: 6.066.450 Coù TK 1561: 6.066.450 - Ngaøy 14/11/2008, xuaát baùn 350kg giaáy traéng 60-2 cho Cô sôû Troïng Nhaân theo phieáu xuaát kho soá 51345. Nôï TK 632: 4.163.250 Coù TK 1561: 4.163.250 - Ngaøy 17/11/2008, xuaát baùn cho Tröôøng Cao Ñaúng Phaùt thanh Truyeàn hình II 50kg giaáy traéng 60-2 theo phieáu xuaát kho soá 51346. Nôï TK 632: 594.750 Coù TK 1561: 594.750 - Ngaøy 18/11/2008, Xuaát baùn cho Coâng ty TNHH Thieát keá Ñoà hoaï AÙ Chaâu 815kg giaáy traéng 60-1 theo phieáu xuaát kho soá 51347. Nôï TK 632: 10.206.245 Coù TK 1561: 10.206.245 - Ngaøy 20/11/2008, xuaát haøng giao cho DNTN TM-SX Giaáy Tröôøng Thònh 785kg giaáy 60-2 theo phieáu xuaát kho soá 51348. Nôï TK 632: 9.337.575 Coù TK 1561: 9.337.575 - Ngaøy 22/11/2008, xuaát baùn cho Coâng ty TNHH DV - VP Hoaøng Mai 1082kg giaáy traéng 60-1 theo phieáu xuaát kho soá 51349. Nôï TK 632: 13.549.886 Coù TK 1561: 13.549.886 - Ngaøy 25/11/2008, xuaát baùn cho Coâng ty TNHH TM – DV Photo Phöông Ñoâng 640kg giaáy traéng 60 theo phieáu xuaát kho soá 51350. Nôï TK 632: 8.455.680 Coù TK 1561: 8.455.680 - Ngaøy 27/11/2008, xuaát 650kg giaáy traéng 60-2 baùn cho Coâng ty TNHH TM – DV Hoaøi Ngaân theo phieáu xuaát kho soá 51351. Nôï TK 632: 7.731.750 Coù TK 1561: 7.731.750 - Ngaøy 30/11/2008 keá toaùn toång hôïp haøng ñaõ baùn trong traùng 11/2008: Nôï TK 632: 85.449.658 Coù TK 1561: 85.449.658 - Ngaøy 30/11/2008 keá toaùn keát chuyeån giaù voán haøng baùn veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh thaùng 11/2008: Nôï TK 911: 85.449.658 Coù TK 632: 85.449.658 2.2.3.6 Sô ñoà haïch toaùn giaù voán haøng baùn thaùng 11/2008: TK 1561 TK 632 TK 911 85.449.658 85.449.658 SOÅ CAÙI Thaùng 11 naêm 2008 Teân taøi khoaûn: Giaù voán haøng baùn Soá hieäu: 632 Ngaøy ghi soå Chöùng töø Dieãn giaûi TK ñoái öùng Soá phaùt sinh Soá Ngaøy Nôï Coù Soá PS trong kì 05/11 51342 05/11 Baùn cho Cty XNK Baéc Giang 1561 24.979.500 07/11 51343 07/11 Baùn cho Tröôøng Nhaät Taûo 1561 409.572 10/11 51344 10/11 Baùn cho DNTN Mai 1561 6.066.450 11/11 51345 11/11 Baùn cho Cô sôû Troïng Nhaân 1561 4.163.250 14/11 51346 14/11 Baùn cho CÑ Phaùt thanh Truyeàn hình II 1561 594.750 17/11 51347 17/11 Baùn cho Cty TNHH Thieát keá AÙ Chaâu 1561 10.206.245 20/11 51348 20/11 Baùn cho DNTN Tröôøng Thònh 1561 9.337.575 22/11 51349 22/11 Baùn cho Cty TNHH Hoaøng Mai 1561 13.549.886 25/11 51350 25/11 Baùn cho Cty TNHH Phöông Ñoâng 1561 8.455.680 27/11 51351 27/11 Baùn cho Cty TNHH Hoaøi Ngaân 1561 7.731.750 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån xaùc ñònh KQKD 85.449.658 Coäng soá phaùt sinh 85.449.658 85.449.658 2.2.4 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính: Khoâng coù phaùt sinh 2.2.5 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính: Khoâng coù phaùt sinh 2.2.6 Chi phí baùn haøng: 2.2.6.1 Noäi dung: Khoaûn muïc naøy duøng ñeå phaûn aûnh caùc chi phí thöïc teá phaùt sinh trong quaù trình tieâu thuï thaønh phaåm, haøng hoaù chuû yeáu laø caùc khoaûn chi phí vaän chuyeån haøng hoaù, löông nhaân vieân vaø chi phí dòch vuï mua ngoaøi. 2.2.6.2 Taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 641 deå phaûn aûnh chi phí baùn haøng vôùi caùc taøi khoaûn chi tieát nhö sau: TK 6411: Chi phí nhaân vieân baùn haøng TK 6417: Chi phí dòch vuï mua ngoaøi TK 6414: Chi phí khaáu hao TSCÑ TK 6418: Chi phí baèng tieàn khaùc 2.2.6.3 Chöùng töø söû duïng: Hoaù ñôn giaù trò gia taêng Baûng keâ tieàn löông Phieáu chi 2.2.6.4 Phöông phaùp haïch toaùn: Haøng ngaøy, keá toaùn caên cöù vaøo phieáu chi, hoaù ñôn giaù trò gia taêng ñeå ghi vaøo soå Nhaät kyù chung, phaân loaïi chi phí ñeå ghi vaøo soå chi tieát taøi khoaûn. Cuoái kyø, laäp baûng keâ tieàn löông nhaân vieân baùn haøng, caên cöù vaøo soå Nhaät kyù chung ñeå ghi vaøo soá caùi vaø keát chuyeån veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh trong kyø 2.2.6.5 Haïch toaùn nghieäp vuï kinh teá thöïc teá phaùt sinh: Trong thaùng 11/2008 taïi Coâng ty coù phaùt sinh caùc khoaûn chi phí baùn haøng nhö sau: - Ngaøy 05/11/2008,thanh toaùn baèng tieàn maët chi phí cöôùc phí vaän chuyeån laø 260.000ñ (+ VAT 10%) theo hoaù ñôn GTGT soá 122092. Nôï TK 6418: 260.000 Nôï TK 1331: 26.000 Coù TK 1111: 286.000 - Ngaøy 10/11/2008, chi phí tieàn nöôùc cho nhaân vieân chôû haøng theo phieáu chi soá 115318. Nôï TK 6418: 80.000 Coù TK 1111: 80.000 - Ngaøy 15/11/2008, thanh toaùn baèng tieàn maët chi phí cöôùc phí vaän chuyeån laø 215.000ñ (+ VAT 10%) theo hoaù ñôn GTGT soá 130800. Nôï TK 6418: 215.000 Nôï TK 1331: 21.500 Coù TK 1111: 236.500 - Ngaøy 16/11/2008, thanh toaùn baèng tieàn maët chi phí cöôùc SMS theo hoaù ñôn GTGT soá 1490305. Nôï TK 6417: 155.000 Nôï TK 1331: 15.500 Coù TK 1111: 170.500 - Ngaøy 18/11/2008, thanh toaùn baèng tieàn maët chi phí cöôùc ADSL theo hoaù ñôn giaù trò gia taêng soá 112569. Nôï TK 6417: 235.000 Nôï TK 1331: 23.500 Coù TK 1111: 258.500 - Ngaøy 19/11/2008, thanh toaùn baèng tieàn maët chi phí cöôùc phí vaän chuyeån la ø320.000ñ (+ VAT 10%) theo hoaù ñôn GTGT soá 130852. Nôï TK 6418: 320.000 Nôï TK 1331: 32.000 Coù TK 1111: 352.000 - Ngaøy 25/11/2008,nhaän ñöôïc hoaù ñôn GTGT soá 145235 veà tieàn dòch vuï vieãn thoâng thaùng 03/2009, Coâng ty ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 6417: 165.320 Nôï TK 1331: 16.532 Coù TK 1111: 181.852 - Ngaøy 27/11/2008, thanh toaùn baèng tieàn maët chi phí cöôùc phí vaän chuyeån la ø210.000ñ (+ VAT 10%) theo hoaù ñôn GTGT soá 132051. Nôï TK 6418: 210.000 Nôï TK 1331: 21.000 Coù TK 1111: 231.000 - Ngaøy 28/11/2008, keá toaùn tính tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông cho nhaân vieân baùn haøng. Nôï TK 6411: 2.808.000 Coù TK 334: 2.400.000 Coù TK 338: 408.000 - Ngaøy 30/11/2008 keá toaùn toång hôïp caùc taøi khoaûn chi tieát veà taøi khoaûn toång hôïp: Nôï TK 641 : 4.233.320 Coù TK 6411: 2.808.000 Coù TK 6417: 555.320 Coù TK 6418: 870.000 -Ngaøy 30/11/2008 keá toaùn keát chuyeån chi phí baùn haøng veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh thaùng 11/2008: Nôï TK 911 : 4.233.320 Coù TK 641 : 4.233.320 2.2.6.6 Sô ñoà haïch toaùn chi phí baùn haøng thaùng 11/2008: TK 1111 TK 6417 TK641 TK 911 555.320 555.320 4.233.320 TK 6418 870.000 870.000 TK 1331 156.032 TK 334 TK 6411 2.400.000 2.808.000 TK 338 408.000 SOÅ CAÙI Thaùng 11 naêm 2008 Teân taøi khoaûn: Chi phí baùn haøng Soá hieäu: 641 Ngaøy ghi soå Chöùng töø Dieãn giaûi TK ñoái öùng Soá phaùt sinh Soá Ngaøy Nôï Coù Soá PS trong kì 05/11 122092 05/11 Cöôùc phí vaän chuyeån 1111 260.000 10/11 PC11538 10/11 Tieàn nöôùc cho BPBH 1111 80.000 15/11 130800 15/11 Cöôùc phí vaän chuyeån 1111 215.000 16/11 149030 16/11 Cöôùc SMS 1111 155.000 18/11 112569 18/11 Cöôùc ADSL 1111 235.000 19/11 130852 19/11 Cöôùc phí vaän chuyeån 1111 320.000 25/11 145235 25/11 Cöôùc ñieän thoaïi 1111 165.320 27/11 132051 27/11 Cöôùc phí vaän chuyeån 1111 210.000 28/11 BL 28/11 Tính löông NVBH 334 2.400.000 28/11 BL 28/11 Caùc khoaûn trích theo löông 338 408.000 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån xaùc ñònh KQKD T11/2008 4.233.320 Coäng soá phaùt sinh 4.233.320 4.233.320 2.2.7 Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp: 2.2.7.1 Noäi dung: Khoaûn muïc naøy duøng ñeå phaûn aûnh caùc chi phí chung cuûa doanh nghieäp goàm caùc chi phí quaûn lyù kinh doanh, chi phí quaûn lyù haønh chính, chi phí chung khaùc lieân quan hoaït ñoäng cuûa caû doanh nghieäp chuû yeáu laø tieàn löông nhaân vieân, chi phí dòch vuï mua ngoaøi, chi phí khaáu hao vaø caùc chi phí baèng tieàn khaùc. 2.2.7.2 Taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 642 deå phaûn aûnh chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vôùi caùc taøi khoaûn chi tieát nhö sau: TK 6421: Chi phí nhaân vieân quaûn lyù TK 6423: Chi phí coâng cuï quaûn lyù TK 6424: Chi phí khaáu hao TSCÑ TK 6427: Chi phí dòch vuï mua ngoaøi TK 6428: Chi phí baèng tieàn khaùc 2.2.7.3 Chöùng töø söû duïng: Hoaù ñôn giaù trò gia taêng Baûng keâ tieàn löông Phieáu chi 2.2.7.4 Phöông phaùp haïch toaùn: Haøng ngaøy, keá toaùn caên cöù vaøo phieáu chi, hoaù ñôn giaù trò gia taêng ñeå ghi vaøo soå Nhaät kyù chung, phaân loaïi chi phí ñeå ghi vaøo soå chi tieát taøi khoaûn. Cuoái kyø, laäp baûng keâ tieàn löông nhaân vieân baùn haøng, caên cöù vaøo soå Nhaät kyù chung ñeå ghi vaøo soá caùi vaø keát chuyeån veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh trong kyø. 2.2.7.5 Haïch toaùn nghieäp vuï kinh teá thöïc teá phaùt sinh thaùng 11/2008: - Ngaøy 02/11/2008 chi mua vaên phoøng phaåm baèng tieàn maët theo hoaù ñôn giaù trò gia taêng soá 05468. Nôï TK 6423: 140.000 Nôï TK 1331: 14.000 Coù TK 1111: 154.000 - Ngaøy 05/11/2008, chi tieàn maët mua aán chæ theo hoaù ñôn baùn aán chæ soá 01553 cuûa Chi cuïc thueá quaän 10. Nôï TK 6423: 15.200 Coù TK 1111: 15.200 - Ngaøy 07/11/2008, chi tieàn nöôùc taïi vaên phoøng theo phieáu chi soá 115315. Nôï TK 6428: 120.000 Coù TK 1111: 120.000 - Ngaøy11/11/2008, söõa chöõa maùy tính taïi vaên phoøng theo hoaù ñôn giaù trò gia taêng soá 37826, ñaõ traû baèng tieàn maët. Nôï TK 6427: 235.000 Nôï TK 1331: 23.500 Coù TK 1111: 258.500 - Ngaøy 20/11/2008, thanh toaùn baèng tieàn maët tieàn ñieän theo hoaù ñôn giaù trò gia taêng soá 476891. Nôï TK 6427: 465.760 Nôï TK 1331: 46.576 Coù TK 1111: 512.336 - Ngaøy 25/11/2008, traû tieàn ñieän thoaïi taïi vaên phoøng theo hoaù ñôn giaù trò gia taêng soá 405136. Nôï TK 6427: 485.461 Nôï TK 1331: 48.546 Coù TK 1111: 534.007 - Ngaøy 26/11/2008 thanh toaùn baèng tieàn maët chi phí tieáp khaùch theo hoaù ñôn giaù trò gia taêng soá 16928. Nôï TK 6428: 360.000 Nôï TK 1331: 36.000 Coù TK 1111: 396.000 - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn trích khaáu hao TSCÑ. Nôï TK 6424: 181.631 Coù TK 2141: 181.631 - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn tính löông vaø tính trích caùc khoaûn theo tieàn löông cho nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp. Nôï TK 6421: 13.104.000 Nôï TK 334: 11.200.000 Coù TK 338: 1.904.000 -Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn toång hôïp caùc taøi khoaûn chi tieát veà taøi khoaûn toång hôïp. Nôï TK 641: 15.107.052 Coù TK 6421: 13.104.000 Coù TK 6423: 155.200 Coù TK 6424: 181.631 Coù TK 6427: 1.186.221 Coù TK 6428: 480.000 - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn keát chuyeån chi phí quaûn lyù doanh nghieäp veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh thaùng 11/2008. Nôï TK 641: 15.107.052 Coù TK 911: 15.107.052 2.2.7.6 Sô ñoà haïch toaùn chi phí quaûn lyù doanh nghieäp thaùng 11/2008: TK 1111 TK 6423 TK642 TK 911 155.200 155.200 15.107.052 TK 6427 1.186.221 1.186.221 TK 6428 480.000 408.000 TK 1331 168.622 TK 334 TK 6421 11.200.000 13.104.000 TK 338 1.904.000 TK 6424 181.631 SOÅ CAÙI Thaùng 11 naêm 2008 Teân taøi khoaûn: Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Soá hieäu: 642 Ngaøy ghi soå Chöùng töø Dieãn giaûi TK ñoái öùng Soá phaùt sinh Soá Ngaøy Nôï Coù Soá PS trong kì 02/11 05468 02/11 Chi mua vaên phoøng phaåm 1111 140.000 05/11 01553 05/11 Chi mua aán chæ 1111 15.200 07/11 07/11 Chi tieàn nöôùc cho VP 1111 120.000 11/11 37826 11/11 Chi söõa chöõa maùy vi tính 1111 235.000 20/11 46789 20/11 Chi traû tieàn ñieän 1111 465.760 25/11 40513 25/11 Chi traû tieàn ñieän thoaïi 1111 485.461 26/11 16928 26/11 Chi tieàn tieáp khaùch 1111 360.000 30/11 BTKH 30/11 Trích khaáu hao TSCÑ 1111 181.631 30/11 BL 30/11 Tính löông NV 334 11.200.000 30/11 BL 30/11 Caùc khoaûn trích theo löông 338 1.904.000 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån xaùc ñònh KQKD T11/2008 15.107.052 Coäng soá phaùt sinh 15.107.052 15.107.052 2.2.8 Thu nhaäp khaùc: Khoâng coù phaùt sinh thu nhaäp khaùc. 2.2.9 Chi phí khaùc: Khoâng coù phaùt sinh thu nhaäp khaùc. 2.2.10 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh: 2.2.10.1 Noäi dung: Ñaây laø chæ tieâu keá toaùn raát quan troïng, xaùc ñònh keát quaû kinh doanh ñeå ñaùnh giaù giaù hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø. 2.2.10.2 Taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 2.2.10.3 Chöùng töø söû duïng: Caên cöù vaøo chöùng töø keát chuyeån doanh thu, giaù voán vaø chi phí ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. 2.2.10.4 Phöông phaùp haïch toaùn: Kieåm tra, ñoái chieáu soå nhaät kyù chung, soå caùi, vaø caùc soå chi tieát, toång hôïp soá lieäu ñöa veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh ñoàng thôøi tính vaø taïm trích caùc khoaûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø. 2.2.10.5 Haïch toaùn nghieäp vuï kinh teá thöïc teá phaùt sinh thaùng 03/2009: Cuoái thaùng keá toaùn caên cöù vaøo caùc taøi khoaûn toång hôïp doanh thu, chi phí keát chuyeån veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh thaùng 11/2007: - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn keát chuyeån doanh thu phaùt sinh trong kì: Nôï TK 511: 120.373.000 Coù TK 911: 120.373.000 - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn keát chuyeån giaù voán haøng baùn ra trong kì: Nôï TK 632: 85.449.658 Coù TK 911: 85.449.658 - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn keát chuyeån chi phí baùn haøng phaùt sinh trong kì: Nôï TK 641: 4.233.320 Coù TK 911: 4.233.320 - Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn keát chuyeån chi phí quaûn lyù doanh nghieäp phaùt sinh trong kì: Nôï TK 642: 15.107.052 Coù TK 911: 15.107.052 Sau ñoù keá toaùn tieán haønh toång hôïp caùc taøi khoaûn treân veà taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh ñoàng thôøi tính chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp trong kyø nhö sau: Doanh thu thuaàn = Toång doanh thu – Caùc khoaûn giaûm tröø Trong kyø khoâng phaùt sinh caùc khoaûn giaûm tröø neân: Doanh thu thuaàn = Toång doanh thu = 120.373.000 Laõi goäp = Doanh thu thuaàn – Giaù voán haøng baùn = 120.373.000 – 85.449.658 = 34.923.342 Laõi tröôùc thueá = Laõi goäp – ( Chi phí baùn haøng + Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp) = 34.923.342 – ( 4.233.320 + 15.107.052) = 15.582.970 Thueá TNDN phaûi noäp = Laõi tröôùc thueá * 28% = 15.582.970 *28% = 4.363.232 Laõi sau thueá = Laõi tröôùc thueá – Thueá TNDN phaûi noäp = 15.582.970 – 4.363.232 = 11.219.738 - Keá toaùn keát chuyeån laõi trong kyø: Nôï TK 911: 11.219.738 Coù TK 421: 11.219.738 2.2.10.6 Sô ñoà haïch toaùn keát quaû kinh doanh thaùng 03/2009: TK 632 TK 911 TK 511 85.449.658 120.373.000 TK 641 4.233.320 TK 642 15.107.052 SOÅ CAÙI Thaùng 11 naêm 2008 Teân taøi khoaûn: Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Soá hieäu: 911 Ngaøy ghi soå Chöùng töø Dieãn giaûi TK ñoái öùng Soá phaùt sinh Soá Ngaøy Nôï Coù Soá PS trong kì 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån doanh thu 511 120.373.000 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån giaù voán 632 85.449.658 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån chi phí baùn haøng 641 4.233.320 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 642 15.107.052 30/11 KC 30/11 Keát chuyeån laõi trong kyø 421 11.219.738 Coäng soá phaùt sinh 120.373.000 120.373.000 2.2.11 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái: 2.2.11.1 Noäi dung: Khoaûn muïc naøy duøng ñeå phaûn aûnh keát quaû kinh doanh laõi hay loã vaø tình hình phaân phoái keát quaû kinh doanh cuûa Coâng ty. 2.2.11.2 Taøi khoaûn söû duïng: Coâng ty söû duïng taøi khoaûn 421 ñeå phaûn aûnh lôïi nhuaän chöa phaân phoái 2.2.11.3 Chöùng töø söû duïng: Keá toaùn söû duïng chöùng töø keát chuyeån taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh lôïi nhuaän chöa phaân phoái. 2.2.11.4 Haïch toaùn nghieäp vuï kinh teá thöïc teá phaùt sinh thaùng 03/2009: Ngaøy 30/11/2008, keá toaùn keát chuyeån laõi trong kyø: Nôï TK 911: 11.219.738 Coù TK 421: 11.219.738 2.2.11.5 Sô ñoà haïch toaùn lôïi nhuaän chöa phaân phoái thaùng 03/2009: TK 421 TK 911 11.219.738 2.2.12 Phaân tích keát quaû kinh doanh: 2.2.12.1 Phaân tích chung hieäu quaû söû duïng voán kinh doanh: * Heä soá doanh thu so vôùi voán kinh doanh (S/A): Doanh thu S/A = Voán kinh doanh bình quaân VKD ñaàu naêm + VKD cuoái naêm Voán kinh doanh bình quaân = 2 Voán kinh doanh bình quaân cuûa 2 naêm laø: 2.295.302.371 + 1.551.678.611 Naêm 2007 = = 1.923.490.491 2 1.551.678.611 + 1.570.154.565 Naêm 2008 = =1.560.916.588 2 Heä soá doanh thu so vôùi voán kinh doanh cuûa 2 naêm laø: 21.046.556.834 Naêm 2007 = = 10,94 1.923.490.491 25.988.240.600 Naêm 2008 = = 16,65 1.560.916.588 Naêm 2007 S/A = 10,94 töùc cöù 1ñ voán kinh doanh bình quaân duøng vaøo saûn xuaát kinh doanh trong kyø thì taïo ra ñöôïc 10,94ñ doanh thu thuaàn. Naêm 2008 heä soá naøy taêng theâm 5,71 cho thaáy Coâng ty söû duïng voán kinh doanh coù hieäu quaû raát toát. * Heä soá lôïi nhuaän so vôùi voán kinh doanh (ROA): Lôïi nhuaän ROA = Voán kinh doanh bình quaân 47.089.277 Naêm 2007 = = 0,024 1.923.490.491 42.434.439 Naêm 2008 = = 0,027 1.560.916.588 Naêm 2007 ROA = 0,024 töùc laø cöù 1ñ voán kinh doanh trong kyø thì taïo ra ñöôïc 0,024ñ lôïi nhuaän.Ñeán naêm 2008 ROA taêng leân 0,027 töùc laø cöù 1ñ voán kinh doanh taïo ra ñöôïc 0,027ñ lôïi nhuaän.Nguyeân nhaân laø do voán kinh doanh bình quaân cuûa naêm 2008 thaáp hôn naêm 2007, lôïi nhuaän naêm 2008 cuõng giaûm nhöng toác ñoä giaûm cuûa lôïi nhuaän thaáp hôn toác ñoä giaûm cuûa voán kinh doanh bình quaân. 2.2.12.2 Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng ( voán ngaén haïn): * Heä soá doanh thu so vôùi voán löu ñoäng (S/C): Doanh thu S/C = Voán löu ñoäng bình quaân VLÑ ñaàu naêm + VLÑ cuoái naêm Voán löu ñoäng bình quaân = 2 2.229.468.756 + 1.473.662.810 Naêm 2007 = = 1.851.565.783 2 1.473.662.810 + 1.509.586.383 Naêm 2008 = = 1.491.624.597 2 Heä soá doanh thu so vôùi voán löu ñoäng qua 2 naêm laø: 21.046.556.834 Naêm 2007 = = 11,37 1.851.565.783 25.988.240.600 Naêm 2008 = = 17,42 1.491.624.597 Naêm 2007 S/C = 11,37 töùc laø cöù 1ñ voán löu ñoäng bình quaân duøng vaøo saûn xuaát kinh doanh thì taïo ra ñöôïc 11,37ñ doanh thu thuaàn, ñeán naêm 2008 S/C taêng leân 17,42 cho thaáy Coâng ty söû duïng voán löu ñoäng coù hieäu quaû cao do doanh thu naêm 2008 taêng cao hôn maø voán kinh doanh bình quaân laïi thaáp hôn so vôùi naêm 2007. * Heä soá lôïi nhuaän so vôùi voán löu ñoäng (ROC): Lôïi nhuaän ROC = Voán löu ñoäng bình quaân 47.089.277 Naêm 2007 = = 0,025 1.851.565.783 42.434.438 Naêm 2008 = = 0,028 1.491.624.597 Naêm 2007 ROC = 0,025 töùc laø cöù 1ñ voán löu ñoäng bình quaân söû duïng trong kyø saûn xuaát kinh doanh thì taïo ra ñöôïc 0,025ñ lôïi nhuaän.Ñeán naêm 2008 thì cöù 1ñ voán löu ñoäng taïo ra ñöôïc 0,028ñ lôïi nhuaän.Naêm 2008 lôïi nhuaän giaûm, voán löu ñoäng cuõng giaûm hôn so vôùi naêm 2007 nhöng toác ñoä giaûm cuûa lôïi nhuaän thaáp hôn toác ñoä giaûm cuûa voán löu ñoäng neân ROC naêm 2008 taêng leân. * Heä soá voøng quay voán löu ñoäng: Giaù voán Heä soá voøng quay voán löu ñoäng = Voán löu ñoäng bình quaân 20.338.408.537 Naêm 2007 = = 10,98 1.851.565.783 24.781.196.565 Naêm 2008 = = 16,61 1.491.624.597 Naêm 2008 voán löu ñoäng cuûa Coâng ty quay 16,61 voøng cao hôn naêm 2007 5,63 voøng.Nhö vaäy voán löu ñoäng cuûa Coâng ty coù soá voøng quay khaù lôùn do toác ñoä taêng cuûa giaù voán haøng baùn cao hôn nhieàu so vôùi toác ñoä taêng cuûa voán löu ñoäng bình quaân nghóa laø haøng hoaù cung öùng ra thò tröôøng nhieàu . * Soá ngaøy chu chuyeån voán löu ñoäng: Soá ngaøy kyø phaân tích Soá ngaøy chu chuyeån voán löu ñoäng = Heä soá voøng quay 360 Naêm 2007 = = 32,79 10,98 360 Naêm 2008 = = 21,67 16,61 Naêm 2007 soá ngaøy chu chuyeån voán löu ñoäng laø 32,79 ngaøy/voøng töùc laø cöù 1 voøng quay cöûa voán löu ñoäng bình quaân thì maát 32,79 ngaøy.Ñeán naêm 2008 soá ngaøy chu chuyeån voán löu ñoäng laø 21,67 ngaøy/ voøng töùc laø cöù 1 voøng quay cuûa voán löu ñoäng bình quaân thì maát 21,67 ngaøy/voøng, giaûm 11,12 ngaøy/voøng.Soá ngaøy chu chuyeån voán löu ñoäng giaûm nghóa laø naêm 2008 Coâng ty söû duïng voán coù hieäu quaû cao hôn, Coâng ty neân giöõ hieäu quaû söû duïng voán ñöôïc oån ñònh hoaëc taêng cao hôn nöõa. 2.2.12.3 Phaân tích hieäu quaû söû duïng voán chuû sôû höõu: * Heä soá doanh thu so vôùi voán chuû sôû höõu (S/E): Doanh thu S/E = Voán chuû sôû höõu bình quaân VCSH ñaàu naêm + VCSH cuoái naêm Voán chuû sôû höõu bình quaân = 2 Voán chuû sôû höõu bình quaân qua 2 naêm laø: 947.484.904 + 918.523.814 Naêm 2007 = = 933.004.359 2 947.484.904 + 951.565.282 Naêm 2008 = = 949.525.093 2 Heä soá doanh thu so vôùi voán chuû sôû höõu cuûa 2 naêm laø: 21.046.556.834 Naêm 2007 = = 22,59 933.004.359 25.988.240.600 Naêm 2008 = = 27,34 949.525.093 Naêm 2007 S/E = 22,59 töùc laø cöù 1ñ voán chuû sôû höõu bình quaân taïo ra 22,59ñ doanh thu thuaàn.Ñeán naêm 2008 S/E= 27,34 töùc laø cöù 1ñ voán chuû sôû höõu bình quaân taïo ra 27,34ñ doanh thu thuaàn, taêng 4,75ñ so vôùi naêm 2007.Ñieàu naøy cho thaáy hieäu quaû söû duïng voán chuû sôû höõu cuûa Coâng ty khaù toát, khaû naêng chuyeån hoaù voán chuû sôû höõu thaønh doanh thu cao. * Heä soá lôïi nhuaän so vôùi voán chuû sôû höõu (ROE) Lôïi nhuaän ROE = Voán chuû sôõ höõu bình quaân 47.089.277 Naêm 2007 = = 0,05 933.004.359 42.434.439 Naêm 2008 = = 0,04 949.525.093 Naêm 2007 ROE = 0,05 töùc laø cöù 1ñ voán chuû sôû höõu taïo ra ñöôïc 0,05ñ lôïi nhuaän thuaàn,ñeán naêm 2008 ROE = 0,04 töùc laø cöù 1ñ voán chuû sôû höõu taïo ra ñöôïc 0,05ñ lôïi nhuaän thuaàn, giaûm 0,01 so vôùi naêm 2007 nguyeân nhaân laø do chi phí hoaït ñoâng taêng cao laøm giaûm lôïi nhuaän thuaàn.Coâng ty caàn xem xeùt, tìm bieän phaùp giaûm chi phí ñeå khaû naêng chuyeån hoaù voán chuû sôû höõu thaønh lôïi nhuaän ñöôïc toát hôn. 2.2.12.4 Phaân tích hieâu quaû sinh lôøi cuûa hoaït ñoäng kinh doanh: * Tæ suaát Lôïi nhuaän/ Doanh thu: Lôïi nhuaän sau thueá Tæ suaát Lôïi nhuaän/ Doanh thu = Doanh thu thuaàn 47.089.277 Naêm 2007 = = 0,0022 21.046.556.834 42.434.438 Naêm 2008 = = 0,0016 25.988.240.600 Tæ suaát lôïi nhuaän/doanh thu naêm 2007 laø 0,0022 töùc trong kyø cöù 1ñ doanh thu thì coù 0,0022ñ laõi, ñeán naêm 2008 cöù 1ñ doanh thu coù 0,0016ñ laõi.Nguyeân nhaân laøm cho tyû suaát naøy giaûm laø do doanh thu thuaàn taêng 4.941.683.766ñ töông öùng 23,48% nhöng beân caïnh ñoù chi phí laïi taêng vôùi toác ñoä cao hôn cuï theå chi phí quaûn lyù taêng 541.165.635 töông öùng 89,95%, do ñoù laøm cho lôïi nhuaän sau thueá giaûm. * Tæ suaát Lôïi nhuaän/ Toång taøi saûn: Lôïi nhuaän sau thueá Tæ suaát Lôïi nhuaän/ Toång taøi saûn = Toång taøi saûn 47.089.277 Naêm 2007 = = 0,030 1.551.678.611 42.434.438 Naêm 2008 = = 0,027 1.570.154.565 Tæ suaát lôïi nhuaän/ toång taøi saûn cuûa Coâng ty naêm 2008 giaûm so vôùi naêm 2007.Cuï theå naêm 2007 tyû soá naøy laø 0,03 nghóa laø cöù 1ñ taøi saûn thì taïo ra ñöôïc 0,03ñ lôïi nhuaän, vaøo naêm 2008 cöù 1ñ taøi saûn taïo ra ñöôïc 0,027ñ lôïi nhuaän.Nguyeân nhaân laø do giaù trò toång taøi saûn taêng nhöng do chi phí cao laøm lôïi nhuaän sau thueá giaûm, Coâng ty caàn xem xeùt caùc khoaûn chi phí sao cho hôïp lyù. 2.2.12.5 Phaân tích toång lôïi nhuaän: Phaân tích toång lôïi nhuaän cuûa Coâng ty nhaèm xaùc ñònh toång lôïi nhuaän thöïc hieän trong kyø, möùc ñoä hoaøn thaønh keá hoaïch lôïi nhuaän, cô caáu lôïi nhuaän caùc hoaït ñoäng trong toång lôïi nhuaän, aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi cô caáu lôïi nhuaän ñeán lôïi nhuaän muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. Coâng thöùc: Toång lôïi nhuaän = Lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng + Lôïi nhuaän hoaït ñoäng taøi chính + Lôïi nhuaän hoaït ñoäng khaùc Taïi Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät khoâng coù phaùt sinh khoaûn Lôïi nhuaän hoaït ñoäng taøi chính vaø Lôïi nhuaän khaùc neân Toång lôïi nhuaän cuõng chính laø Lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng. BAÛNG 5: BAÛNG PHAÂN TÍCH LÔÏI NHUAÄN HOAÏT ÑOÄNG BAÙN HAØNG Ñôn vò tính: ñoàng Chæ tieâu Naêm 2008 Naêm 2007 Bieán ñoäng Soá tieàn Tyû leä % Toång doanh thu 26.013.884.400 21.046.556.834 4.967.327.570 23,6 Caùc khoaûn giaûm tröø 25.643.800 0 25.643.800  100% Doanh thu thuaàn 25.988.240.600 21.046.556.834 4.941.683.770 23,48 Giaù voán haøng baùn 24.781.196.565 20.338.408.537 4.442.788.030 21,84 Tyû suaát giaù voán haøng baùn ra 95,36 % 96,64% - 1,28% - 1,32 Lôïi nhuaän goäp 1.207.044.035 708.148.297 498.895.738 70,45 Tyû suaát LN goäp 4,64 % 3,36 % 1,28 % 38,1 Chi phí QLDN 1.142.780.770 601.615.131 541.165.639 89,95 Tyû suaát chi phí quaûn lyù 4,4 % 2,86 % 1,54 % 53,8 Lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng 60.428.151 65.743.990 - 5.315.839 - 8,09 Tyû suaát LNTT 0,23 % 0,31 % - 0,08 % - 25,8 Thueá TNDN 17.993.713 18.654.719 - 661.006 3,54 LN sau thueá 42.434.438 47.089.277 - 4.654.839 - 9,89 Tyû suaát LNST 0,16 % 0,22 % - 0,06 % -27,27 Nhaän xeùt: Qua baûng phaân tích ta thaáy lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng trong naêm 2008 laø 60.428.151ñ, so vôùi naêm 2007 giaûm 5.315.839ñ töông öùng tyû leä giaûm 8,09 %, do taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá sau: - Doanh thu baùn haøng taêng 4.967.327.570ñ töông öùng tyû leä taêng 23,6% - Caùc khoaûn giaûm tröø khoûi doanh thu taêng 25.643.800ñ töông öùng tyû leä taêng 100%. Caùc khoaûn giaûm tröø phaùt sinh seõ laøm cho doanh thu baùn haøng giaûm, doanh thu thuaàn giaûm vaø keùo theo lôïi nhuaän giaûm. - Doanh thu thuaàn taêng 4.941.683.770ñ töông öùng tyû leä taêng 23,48%.Beân caïnh ñoù giaù voán haøng baùn ra taêng 4.442.788.030ñ töông öùng tyû leä taêng 21,84%, tyû suaát giaù voán haøng baùn ra giaûm 1,28% laøm cho lôïi nhuaän goäp taêng 498.895.783 töông öùng tyû leä taêng 70,48% vaø tyû suaát lôïi nhuaän taêng 1,28%. - Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp taêng 541.165.639ñ töông öùng tyû leä taêng 89,95% laøm cho tyû suaát chi phí quaûn lyù doanh nghieäp taêng 1,54%. - Lôïi nhuaän goäp taêng 498.895.783ñ trong khi ñoù chi phí quaûn lyù doanh nghieäp taêng 541.156.6369ñ laøm cho lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng giaûm 5.315.839ñ töông öùng tyû leä giaûm 0,08%.Nhö vaäy maëc duø lôïi nhuaän goäp taêng nhöng do chi phí quaûn lyù doanh nghieäp taêng vôùi toác ñoä nhanh hôn neân laøm cho tæ suaát lôïi nhuaän giaûm theâm 1,2%. - Tyû suaát lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng giaûm 0,08%; vôùi tyû suaát lôïi nhuaän naêm 2007 thì lôïi nhuaän naêm 2008 coøn thieáu 20.752.378ñ. Nhìn chung: lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng naêm 2008 so vôùi naêm 2007 giaûm 5.315.839ñ tyû leä giaûm 8,09%, neáu xem tyû suaát lôïi nhuaän naêm 2007 nhö laø muïc tieâu phaàn ñaàu thì lôïi nhuaän hoaït ñoäng baùn haøng trong kyø coøn thieáu 20.752.378ñ. PHAÀN 3: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ 3.1 Nhaän xeùt: Qua quaù trình thöïc taäp, nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù tình hình thöïc teá, phaân tích tình hình hoaït ñoäng kinh doanh taïi Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät em xin coù moät soá nhaän xeùt nhö sau: -Vôùi maïng löôùi kinh doanh cuûa coâng ty nhö hieän nay thì cô caáu toå chöùc laø töông ñoái oån ñònh, Coâng ty khoâng ngöøng hoaøn thieän môû roäng boä mayù quaûn lyù cuûa mình ñeå hoaït ñoäng ngaøy caøng hieäu quaû hôn. - Boä maùy keá toaùn ñöôïc phaân coâng nhieäm vuï roõ raøng giuùp cho coâng taùc keá toaùn ñöôïc thöïc hieän thuaän lôïi vaø lieân tuïc, khoâng bò giaùn ñoaïn. - Ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân treû, naêng ñoäng, nhieät tình vaø coù traùch nhieäm cao trong coâng vieäc coäng vôùi boä maùy Coâng ty quaûn lyù moät caùch thoáng nhaát, nhaân vieân ñoaøn keát giuùp cho coâng vieäc coù hieäu quaû cao. - Coâng ty aùp duïng moâ hình keá toaùn taäp trung laø raát phuø hôïp vôùi coâng ty coù quy moâ nhoû vì noù giuùp cho coâng vieäc keá toaùn taäp trung, thoáng nhaát, vieäc xöû lyù soá lieäu ñöôïc thöïc hieän deã daøng, nhanh choùng, kòp thôøi, boä maùy goïn nheï vaø tieát kieäm. - Coâng ty söû duïng caùc bieåu maãu, chuùng töø, soá saùch keá toaùn ñuùng quy ñònh cuûa nhaø nöôùc, hình thöùc keá toaùn aùp duïng taïi coâng ty laø nhaät kyù chung laø moät trong nhöõng hình thöùc aùp duïng phoå bieán cuûa caùc doanh nghieäp, hình thöùc naøy deã hieåu, deã laøm, deã ghi cheùp, deã phaân coâng coâng taùc... - Veà caùch löu tröõ chöùng töø: cuoái thaùng caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan ñeán töøng boä phaän trong Coâng ty keá toaùn seõ ñoùng laïi töøng quyeån ñeå löu tröõ theo heä thoáng.Vôùi caùch löu tröõ naøy seõ giuùp cho vieäc kieåm tra, ñoái chieáu chöùng töø cuûa keá toaùn ñöôïc thöïc hieän moät caùch deã daøng vaø dieãn ra nhanh choùng mau leï. Song song vôùi những keát quaû maø coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc thì vaãn toàn taïi maët haïn cheá nhö:Laø moät doanh nghieäp thì lôïi nhuaän laø vaán ñeà ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu, töùc laø phaûi taêng doanh thu vaø giaûm chi phí ôû möùc toái thieåu vì hieän taïi caùc chi phí phaùt sinh cuûa Coâng ty coøn quaù cao neân aûnh höôûng ñaùng keå ñeáùn lôïi nhuaän cuûa Coâng ty. 3.2 Kieán nghò: Trong kinh doanh muïc tieâu haøng ñaàu maø caùc coâng ty, ñôn vò mong muoán nhaát ñoù laø ñöa ra phöông höôùng hoaït ñoäng kinh doanh ñuùng ñaén nhaát, hieäu quaû kinh doanh toát daãn ñeán lôïi nhuaän cao.Ñoù cuõng laø cô sôû ñeå caùc coâng ty, ñôn vò kinh doanh toàn taïi vaø phaùt trieån beàn vöõng trong ñieàu kieän neàn kinh teá thò tröôøng ñang coù söï caïnh tranh gay gaét vaø nhieàu bieán ñoäng. Tuy chæ thöïc taäp trong moät thôøi gian ngaén vôùi nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm coøn non yeáu chöa theå ñöa ra nhöõng bieän phaùp thaät söï khoa hoïc vaø chính xaùc, phuø hôïp vôùi tình hình saûn xuaát kinh doanh thöïc teá taïi Coâng ty.Song em mong muoán goùp moät phaàn nhoû cuøng Coâng ty nghieân cöùu bieän phaùp quaûn lyù vieäc saûn xuaát kinh doanh ñeå mang laïi hieäu quaû cao hôn. - Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù voán vaø naâng cao hieäu quaû suû duïng voán: vôùi qui moâ saûn xuaát ngaøy caøng môû roäng, nhu caàu hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp taêng leân. Vì theá, doanh nghieäp caàn huy ñoäng voán hôn nöõa töø caùc nguoàn thanh toaùn, voán vay nhaèm trang traûi cho caùc nguoàn voán löu ñoäng coøn haïn cheá. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, coâng ty caàn xaùc ñònh nhu caàu voán löu ñoäng moät caùch chính xaùc cho töøng kyø hoaït ñoäng kinh doanh, töø ñoù laäp keá hoaïch xin caáp phaùt voán vaø thöïc hieän huy ñoäng caùc nguoàn voán boå sung hôïp lyù, kòp thôøi. Coù nhö theá môùi ñaûm baûo chuû ñoäng ñöôïc nguoàn voán cuûa coâng ty. - Söû duïng voán löu ñoäng hôïp lyù những khoâng döï tröõ quaù möùc trong nhöõng tröôøng hôïp khoâng caàn thieát. - Coâng ty caàn coù bieän phaùp, chính saùch quaûn lyù chaët cheõ hôn ñeå tieát kieäm chi phí ñaëc bieät laø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp nhö chi phí tieàn ñieän thoaïi, tieàn ñieän nöôùc caàn söû duïng ñuùng muïc ñích traùnh laõng phí goùp phaàn taêng lôïi nhuaän cuûa Coâng ty. - Lôïi nhuaän laø muïc tieâu haøng ñaàu cuûa haàu heát caùc doanh nghieäp vì vaäy Coâng ty caàn phaûi quaûn lyù chaët cheõ hôn moïi hoaït ñoäng kinh doanh nhaèm taêng doanh thu, giaûm chi phí ñeå gia taêng lôïi nhuaän nhaèm tích luõy taøi chính phuïc vuï ñaàu tö cuõng nhö goùp phaàn caûi thieän vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn cho coâng nhaân vieân toaøn Coâng ty. - Hieän nay vaán ñeà caïnh tranh giöõa caùc ñôn vò kinh doanh cuøng ngaønh raát gay gaét ñaëc bieät veà giaù caû. Vì vaäy ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi Coâng ty caàn ñöa ra nhöõng chính saùch veà quaûng caùo, khuyeán maõi, giaûm giaù ñeå thu huùt vaø taïo uy tín vôùi khaùch haøng.Xaây döïng chieán löôïc giaù caû vöøa coù tính caïnh tranh treân thò tröôøng, vöøa ñaûm baûo yeâu caàu vöøa coù laõi. - Coâng ty neân coù keá hoaïch döï tröõ vaø quaûn lyù haøng toàn kho chi tieát nhieàu ñeå traùnh tình traïng haøng toàn kho quaù nhieàu gaây öù ñoïng voán daãn ñeán laøm taêng caùc khoaûn chi phí veà baûo quaûn, löu kho maët khaùc vaãn ñuû haøng ñeå cung öùng ra thò tröôøng. - Hieän nay coù raát nhieàu nhaø cung caáp neân Coâng ty caàn tìm kieám , caân nhaéc ñeå löïa choïn nhöõng nhaø cung caáp coù giaù thaønh thaáp hôn, chính saùch baùn haøng toát hôn töø ñoù seõ haï ñöôïc giaù thaønh saûn phaåm, deã thu huùt khaùch haøng vaø giuùp cho vieäc kinh doanh cuûa Coâng ty thuaän lôïi hôn. KEÁT LUAÄN Trong giai ñoaïn hieän nay cuøng vôùi vieäc ñoåi môùi toaøn dieän neàn kinh teá, nhieàu vaán ñeà ñaët ra vôùi töøng doanh nghieäp: phaân tích tình hình taøi chính, thöïc hieän caùc nghieäp vuï keá toaùn cuõng nhö coâng taùc keá toaùn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh giuùp nhaø quaûn lyù doanh nghieäp bieát ñöôïc keát quaû kinh doanh laõi (loã), ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø. Töø ñoù ñeà ra nhöõng bieän phaùp kòp thôøi nhaèm phaùt huy ñeán möùc toái ña nhöõng öu ñieåm, cuõng nhö khaéc phuïc nhöõng khoù khaên vaø nhöôïc ñieåm coøn toàn taïi, ñeå cho coâng ty chaúng nhöõng baûo toàn voán trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh coù khaû naêng sinh laõi maø coøn mang laïi lôïi ích nhaát ñònh cho coâng ty noùi rieâng vaø toaøn xaõ hoäi noùi chung. Böôùc vaøo thieân nieân kyû môùi, vôùi neàn taûng ñaït ñöôïc cuûa neàn kinh teá nöôùc ta trong nhöõng naêm qua coäng vôùi nhöõng thaønh töïu maø coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc, seõ mang laïi cho coâng ty nhöõng thôøi cô, cô hoäi thaät söï, nhaèm vöôn leân moät caùch chaéc chaén, phaùt trieån moät caùch beàn vöõng ñeå ñöùng tröôùc nhöõng thaùch thöùc gay gaét trong thò tröôøng. Keát hôïp vieäc so saùnh, ñoái chieáu giöõa co sôû lyù luaän vôùi coâng taùc keá toaùn thöïc teá taïi Coâng ty TNHH TM SX Giaáy Taân Vieät Nhaät ñaõ giuùp em nhaän thöùc saâu saéc vaø hoaøn thieän hôn veà toå chöùc haïch toaùn keá toaùn trong moät doanh nghieäp. Cuõng chính nhôø ñieàu ñoù ñaõ giuùp em cuûng coá kieán thöùc hoïc ôû tröôøng vaø trang bò cho mình kinh nghieäm ngoaøi thöïc teá. Vôùi baûn thaân em laàn ñaàu tieân tieáp xuùc vôùi thöïc teá khoâng traùnh khoûi nhöõng môùi laï, bôû ngôõ so vôùi lyù thuyeát neân sai soùt laø ñieàu khoâng traùnh khoûi em mong ñöôïc söï giuùp ñôõ vaø ñoùng goùp yù kieán cuûa Quí Thaày Coâ vaø toaøn theå Ban laõnh ñaïo Coâng ty. Moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn caùc chò trong phoøng keá toaùn ñaõ taän tình giuùp ñôõ em trong thôøi gian thöïc taäp. Caûm ôn giaùo vieân höôùng daãn TS Leâ Phuù Haøo ñaõ giuùp em hoaøn thaønh baùo caùo toát nghieäp naøy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH TMSX giấy Tân Việt Nhật.doc
Luận văn liên quan