Đề tài Kế toán xác định kết quả kinh doanh năm 2010 tại công ty TNHH thương mại - Dịch vụ- May mặc Hòa Sơn tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM- DV MAY MẶC HÒA SƠN 1 1.1 TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1 1.2 CHỨC NĂNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 3 1.2.1 Chức năng. 3 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động. 3 1.3. TỔ CHỨC SẢN XUẤT- KINH DOANH 4 1.4.TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 5 1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 5 1.4.2. Vị trí, chức năng từng vị trí, phòng ban. 5 1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 7 1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 7 1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi kế toán. 7 1.5.3. Chế độ KT áp dụng tại Công ty. 9 1.5.4. Mối quan hệ giữa phòng KT với các phòng ban khác. 11 1.6. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 12 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM- DV – MAY MẶC HÒA SƠN 13 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 2.1.1. Kế toán doanh thu. 13 2.1.1.1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 13 2.1.1.1.1 Khái niệm: 13 2.1.1.1.2. Nguyên tắc hạch toán: 13 2.1.1.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu: 13 2. 1.1.1.4. Kết cấu, nội dung tài khoản 511. 14 2. 1.1.1.5. Chứng từ sử dụng. 14 2.1.1.1.6.Các phương thức bán hàng. 14 1.1.1.7. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh. 17 2.1.1.2. Doanh thu nội bộ. 17 2.1.1.2.1. Khái niệm 17 2. 1.1.2.2. Kết cấu, nội dung tài khoản 512. 17 2.1.1.2.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh. 18 2.1.1.3. Doanh thu hoạt động tài chính. 19 2. 1.1.3.1. Khái niệm 19 2.1.1.3.2. Kết cấu, nội dung tài khoản 515. 20 2.1.1.3.3.Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh. 20 2.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 21 2. 1.2.1. Chiết khấu thương mại 21 2. 1.2.1.1. Khái niệm 21 2.1.2.1.2. Kết cấu, nội dung tài khoản 521. 21 2.1.2.2. Hàng bán bị trả lại 21 2. 1.2.2.1.Khái niệm: 21 2.1.2.2.2.Kết cấu, nội dung TK 531. 22 2.1.2.3.Giảm giá hàng bán. 22 2.1.2.3.1.Khái niệm 22 2.1.2.3.2.Kết cấu, nội dung tài khoản 532. 23 2.1.3. Kế toán Các khoản Chi Phí: 23 2.1.3.1. Giá vốn hàng bán: 23 2.1.3.1.1. Khái niệm 23 2.1.3.1.2 Tài khoản sử dụng: TK 632 “Giá vốn hàng bán”. 24 2.1.3.1.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh. 25 2.1.3.1.4. Chứng từ sử dụng. 25 2.1.3.2. Chi phí bán hàng. 25 2.1.3.2.1. Khái niệm 25 2.1.3.2.2. Tài khoản sử dụng TK 641” Chi phí bán hàng”. 25 2.1.3.2.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh. 26 2.1.3.2.4. Chứng từ sử dụng. 27 2.1.3.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 27 2.1.3.3.1. Khái niệm 27 2.1.3.3.2. Tài khoản sử dụng: TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. 27 2.1.3.3.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 30 2.1.3.4. Chi phí hoạt động tài chính. 31 2.1.3.4.1. Khái niệm 31 2.1.3.4.2.Tài khoản sử dụng: 635 “ Chi phí Tài chính”. 31 2.1.3.4.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh. 31 2.1.3.5. Chi phí khác TK 811: 32 2.1.3.6.1 Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 32 2.1.4. Kế toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh. 33 2.1.4.1. Khái niệm 33 2.1.4.2. Tài khoản sử dụng 911 “xác định kết quả kinh doanh: 34 2.1.4.2. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 36 2.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 36 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 36 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng. 36 2.2.1.2. TK sử dụng. 37 2.2.1.3. Phương pháp hạch toán. 37 2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 39 2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ. 43 2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 43 2.2.4. KT giá vốn hàng bán. 43 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng. 43 2.2.4.2. TK sử dụng. 43 2.2.4.3. Các NVKT phát sinh trong kỳ: 43 2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng. 45 2.2.6. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 46 2.2.6.1. Chứng từ sử dụng. 46 2.2.6.2. TK sử dụng. 46 2.2.6.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. 46 2.2.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 50 2.2.7.1 Chứng từ sử dụng. 50 2.2.7.2. TK sử dụng. 50 2.2.7.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 50 2.2.8. KT chi phí hoạt động tài chính. 53 2.2.9. KT DT khác và chi phí khác. 53 2.2.10. KT chi phí thuế TNDN 53 2.2.10.1. Chứng từ sử dụng. 53 2.2.10.2. TK sử dụng. 53 2.2.10.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 53 2.2.11.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. 55 2.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 43 2.3.1. Kết luận. 43 2.3.2. Kiến nghị 43 CHƯƠNG 3: BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY 43 3.1. NHỮNG CÔNG VIỆC QUAN SÁT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP. 43 3.1.1. Các quy định về lập và sử dụng chứng từ kế toán. 43 3.1.2. Hình thức kế toán. 44 3.1.3. Chứng từ theo dõi 44 3.1.3.1. Phiếu thu. 44 3.1.3.2. Phiếu chi 44 3.1.3.3. Sổ quỹ tiền mặt 44 3.1.4. Kiểm tra, hoàn chỉnh và bảo quản chứng từ kế toán. 44 3.1.6. Photo hồ sơ và đóng cuốn. 45 3.2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY 45 3.2.1. Cách photo copy hồ sơ và in văn bản. 45 3.2.1.1 Sử dụng máy photo copy. 45 3.2.1.2 Sử dụng máy in. 45 3.2.2. Đóng dấu và đóng mộc giáp lai 46 3.2.3. Sắp xếp chứng từ. 46 3.2.4 Sổ quỹ tiền mặt 46 3.2.5. Cách lên phiếu thu, chi, sổ cái tài khoản. 47 3.2.5.1 Cách lên sổ cái ( đã trình bày ở phần nội dung bài báo cáo). 47 3.2.5.2 Cách lên phiếu thu, phiếu chi. 47 3.2.5.2.1 Phiếu thu. 47 3.2.5.1.2 Phiếu chi 48 3.3. NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC 49 3.4 NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP. 49 3.4.1 Thuận lợi 50 3.4.2 Khó khăn. 50 3.5. KIẾN NGHỊ. 50 3.5.1. Đối với công ty. 50 3.5.2. Đối với nhà trường. 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu cần được quan tâm đến. Mỗi một doanh nghiệp luôn đề ra cho mình nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng tất cả những mục tiêu đó đều hướng về một mục đích cuối cùng, đó là làm sao cho doanh nghiệp mình đạt được lợi nhuận cao nhất với mức chi phí bỏ ra tương ứng thấp nhất. Sự tồn tại, phát triển và thành công của doanh nghiệp đều được phản ánh rõ qua kết quả lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được. Nhìn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có thể phân tích và đánh giá được hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Vì vậy, công tác kế toán về doanh thu – chi phí là hết sức cần thiết, qua việc xác định các khoản doanh thu và chi phí, doanh nghiệp có thể biết được kết quả hoạt động kinh doanh của mình như thế nào và cụ thể hơn là biết mình lãi bao nhiêu, lỗ hay không? Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể tìm cho mình những giải pháp thích hợp để đảm bảo duy trì và phát triển mở rộng hiệu quả hoạt động của công ty mình. Như vậy, công tác kế toán là phải cung cấp những thông tin đáng tin cậy để nhà quản lý đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất. Với những lý do trên cùng sự đồng ý của bộ môn Kế toán khoa Kinh tế, luật và ngoại ngữ trường Đại học Trà Vinh cùng Công Ty TNHH TM – DV- May Mặc Hòa Sơn tại Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương và sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thanh Trúc, em xin tiến hành thực hiện đề tài: “ Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Năm 2010 tại Công ty TNHH TM - DV- May Mặc Hòa Sơn tại Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương”. Mục tiêu nghiên cứu. Đây là cơ hội tốt để áp dụng những kiến thức đã học được tại giảng đường vào thực tiễn, nhằm vận dụng lý thuyết vào thực tế. Trong quá trình thực tập có thể giúp ta hiểu phương pháp hạch toán kế toán tại một doanh nghiệp cụ thể. Xác định doanh thu và chi phí là một quá trình trong công tác kế toán, đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận, đây là công việc cần thiết của một kế toán viên. Những thông tin cần thiết cho việc đánh giá và phân tích tình hình hoạt động tài chính để giúp nhà quản lý đưa ra sự lựa chọn tối ưu. Qua đó, thấy được ưu và nhược điểm của phương pháp hạch toán kế toán tại công ty, đưa ra những đề xuất sửa đổi giúp công ty ngày càng hoàn thiện hơn về công tác kế toán. Mặt khác, đây là bước đầu giúp em tiếp xúc với thực tế công việc của một kế toán, có nhiều hơn những kinh nghiệm, sự thách thức, là hành trang để em thực hiện tốt công việc của mình sau khi ra trường. Phạm vi nghiên cứu Bài báo cáo thực tập thực tế có cấu trúc như sau: - Nội dung : Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh năm 2010 tại Công ty TNHH TM – DV- May Mặc Hòa Sơn . - Về không gian: báo cáo được nghiên cứu tại Công ty TNHH TM – DV- May Mặc Hòa Sơn . - Về thời gian: từ 01/08/2011 đến 01/09/2011. 4. Cấu trúc của bài báo cáo Bài báo cáo gồm: Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH TM-DV May mặc Hòa Sơn. Chương 2: Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM- DV- May mặc Hòa Sơn Chương 3: Báo cáo nội dung công viêc thực tập hiện tại công ty 5. Lược khảo tài liệu TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê, Hà Nội Giáo trình Kế toán tài chính của tác giả Phan Đức Dũng nhằm tạo thuận lợi cho việc học tập va nghiên cứu cũng như dễ dàng trong việc xử lý các nghiệp vụ liên quan đến công việc tại phòng kế toán tại công ty. Cuốn sách đã được chia làm 3 phần chính là kế toán sản xuất, kế toán thương mại dịch vụ và kế toán đầu tư. Nội dung cuốn sách được chia làm 26 chương, mỗi chương được bố cục theo 4 nội dung chính, phần bài tập cuối cuốn sách giúp chúng ta ôn lại những kiến thứ đã học để có thể hiểu rõ các nội dung nghiên cứu. PGS. TS Nguyễn Năng Phúc Trường đại học Kinh tế quốc dân (2007), Phân tích Kinh doanh Lý thuyết và thực hành, NXB Tài Chính, Hà Nội Giáo trình “Phân tích Kinh doanh Lý thuyết và thực hành” đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp, từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp. Nội dung cuốn sách được phân thành 8 chương đi sâu vào phân tích các kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng năng lực sản xuất, tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa, tình hình tiêu thụ sản phẩn hàng hóa và lợi nhuận, hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư và hoạt động khác.Cuốn sách không chỉ sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập và tham khảo bổ ích cho sinh viên học, viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên các trường kinh tế, mà còn là tài liệu quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích kinh doanh của doanh nghiệp còn đang là mảnh đất màu mỡ cho tư duy khoa học tiếp tục phát triển

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 6698 | Lượt tải: 48download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán xác định kết quả kinh doanh năm 2010 tại công ty TNHH thương mại - Dịch vụ- May mặc Hòa Sơn tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h thu thuần Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có (Tài khoản 531 không có số dư cuối kỳ) Sơ đồ 2.6: Hạch toán hàng bán bị trả lại lại (pp trực tiếp) 33311 531 511, 512 Doanh thu bán hàng bị trả 111, 112 Cuối kỳ K/c Dthu hàng bán bị trả lại Doanh thu bán hàng bị trả (02) lại (pp khấu trừ) 2.1.2.3.Giảm giá hàng bán 2.1.2.3.1.Khái niệm Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ được DN chấp nhận 1 cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận trong hóa đơn, vì lý do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách hoặc không đúng thời hạn ghi trên hợp đồng (TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê – trang 863) 2.1.2.3.2.Kết cấu, nội dung tài khoản 532 532 Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang 511 để xác định doanh thu thuần Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho khách hàng được hưởng Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có (Tài khoản 532 không có số dư cuối kỳ) Sơ đồ 2.7: Hạch toán giảm giá hàng bán 532 33311 511, 512 111, 112, 131 Cuối kỳ K/c Giảm giá hàng bán Doanh thu Giảm giá hàng bán (pp trực tiếp) Doanh thu Giảm giá hàng bán (pp khấu trừ) 2.1.3. Kế toán Các khoản Chi Phí: 2.1.3.1. Giá vốn hàng bán: 2.1.3.1.1. Khái niệm Giá vốn hàng bán là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm đã bán được (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành, đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ (TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê – trang 586) 2.1.3.1.2 Tài khoản sử dụng: TK 632 “Giá vốn hàng bán” 154 155, 156 157 154 632 155,156 911 159 Thành phẩm sx ra tiêu thụ ngay không qua nhập kho Thành phẩm sx ra gửi đi bán không qua nhập kho Khi hàng gửi đi bán được xác định là tiêu thụ Thành phẩm xuất kho gửi đi bán Xuất kho thành phẩm hàng hóa để bán Cuối kỳ kết chuyển Thành phẩm hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho Cuối kỳ kết chuyển Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Sơ đồ 2.8: Hạch toán giá vốn hàng bán giá hàng tồn 2.1.3.1.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh (1) Khi hoàn thành sản phẩm gia công, tiến hành giao hàng cho khách hàng, hàng gia công được KT ghi nhận doanh thu, nhưng KT không ghi nhận giá vốn đồng thời với bút toán hạch toán DT mà đến cuối mỗi tháng sẽ xác định giá vốn. Nợ TK 632 Tổng giá vốn hàng bán được trong tháng Có TK 154, 155, 156 Tổng giá vốn hàng bán được trong tháng (2) Cuối tháng, KT tiến hàng kết chuyển TK 632 “Giá vốn hàng bán” sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Nợ TK 911 Tổng giá vốn hàng bán được trong tháng Có TK 632 Tổng giá vốn hàng bán được trong tháng 2.1.3.1.4. Chứng từ sử dụng - Phiếu xuất kho 2.1.3.2. Chi phí bán hàng 2.1.3.2.1. Khái niệm Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hóa như: chi phí vật liệu, bao bì, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ của cán bộ - công nhân viên bán hàng, khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng,... (TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê – trang 694) 2.1.3.2.2. Tài khoản sử dụng TK 641” Chi phí bán hàng” 641 Kết chuyển toàn bộ chi phí bán hàng sang 911 để xác định kết quả kinh doanh Tập hợp chi phí bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có ( Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ) Sơ đồ 2.9: Hạch toán chi phí bán hàng 334, 338 641 352 152 153, 142, 242 911 214 352 331 111, 112 Chi phí về nhân viên bán hàng ) Chi phí vật liệu, bao bì Chi phí công cụ, dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành Chi phí về dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Hoàn nhập dự phòng chi phí bảo hành Cuối kỳ kết chuyển 2.1.3.2.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh Lương phải trả cho nhân viên bán hàng Nợ 641 Có 334 (2) Chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thanh toán tiền quảng cáo Nợ 641 Có 111, 112 Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng Nợ 641 Có 214 Chi tiền mặt thanh toán tiền tiếp khách của ban lãnh đạo Nợ 641 Có 111 Cuối kỳ kết chuyển sang 911 để xác định kết quả kinh doanh Nợ 911 Có 641 2.1.3.2.4. Chứng từ sử dụng - Thường là phiếu chi -Bảng phân bổ tiền lương nếu tính lương cho nhân viên 2.1.3.3. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2.1.3.3.1. Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, các chi phí này phát sinh trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí khác có tính chất chung cho toàn doanh nghiệp.( (TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê -trang 704) 2.1.3.3.2. Tài khoản sử dụng: TK 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 642 Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ. Các khoản được phép ghi giảm chi phí quản lý( nếu có). Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang bên Nợ TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có ( Tài khoản 642 không có số dư ck) Tài khoản 642 có 8 tài khoản cấp 2: - TK 6421: Chi phí nhân viên - TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý - TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng - TK 6424: Chi phí khấu hao TSCD - TK 6425: Thuế, phí và lệ phí - TK 6426: Chi phí dự phòng - TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài - TK 6428: Chi phí bằng tiền khác Sơ đồ 2.10: Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 334, 338 642 352 139 911 152 153, 142, 242 214 333 351 352 139 111,112 Chi phí nhân viên 331 Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao Thuế môn bài, nhà đất, phí, lệ phí Dự phòng về trợ cấp mất việc làm Dự phòng phải trả về chi phí quản lý Dự phòng về nợ phải thu khó đòi Chi phí về dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Hoàn nhập dự phòng phải trả Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi Cuối kỳ kết chuyển 2.1.3.3.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (1) Chi phí bán hàng: bao bì, phí bốc xếp, phí nhờ thu bộ chứng từ, chi phí xăng dầu chở hàng…. Nợ TK 6421 Nợ TK 133 Có TK 111, 1121, 112 (2) Chi phí điện, nước, điện thoại, internet…. trả bằng tiền mặt, KT định khoản Nợ TK 642 Nợ TK 133 Có TK 111 (3) Cuối tháng, kế toán tính tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả cho Ban Giám Đốc, nhân viên các phòng ban Nợ TK 642 Có TK 334 (4) Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên bộ máy quản lý và khối văn phòng của công ty Nợ TK 642 Có TK 3382, 3383, 3384, 3388 (5) Mua văn phòng phẩm: mực in, giấy photo,… dùng cho bộ phận quản lý. Nợ TK 642 Nợ TK 133 Có TK 111 (6) Hàng tháng, trích khấu hao TSCĐ của bộ phận quản lý DN Nợ TK 642 Có TK 214 (7) Cuối tháng, KT tiến hàng kết chuyển TK 642 “Chi phí quản lý DN” sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Nợ TK 642 Có TK 911 2.1.3.4. Chi phí hoạt động tài chính 2.1.3.4.1. Khái niệm Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí và những khoản lỗ liên quan đến hoạt động về vốn, các hoạt động tài chính như: lỗ chuyển nhượng chứng khoán, góp vốn liên doanh, cho vay, đi vay, lỗ do bán ngoại tệ và các hoạt động đầu tư tài chính khác. (TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê – trang 864) 2.1.3.4.2.Tài khoản sử dụng: 635 “ Chi phí Tài chính” 635 Chi phí tiền vay, lãi mua hàng trả chậm,lãi thuê tài chính. Lỗ bán ngoại tệ Chiết khấu thanh toán cho người mua. Các khoản lỗ do nhượng bán các khoản đầu tư Lỗ tỷ giá hối đoái Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Cuối kỳ kết chuyển Chi phí Tài chính sang tài khoản 911.. Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có ( TK 635 không có số dư ck) 2.1.3.4.3. Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh Khi bán sản phẩm, hàng hóa cho người mua được hưởng chiết khấu thanh toán: Nợ 111,112,131 Nợ 635 Chi phí hoạt động tài chính Có 511 Có 3331 Lỗ do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ Nợ 635 Chi phí hoạt động tài chính Có 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Cuối kỳ kết chuyển sang 911 để xác định kết quả kinh doanh Nợ 911 Xác định kết quả kinh doanh Có 635 Chi phí hoạt động tài chính 2.1.3.5. Chi phí khác TK 811: Chi phí khác bao gồm: Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý nhượng bán (nếu có). Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Bị phạt thuế, truy nộp thuế. Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán Các khoản chi phí khác. Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh((TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê – trang 890) 2.1.3.6. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp TK 821 Tài khoản 821dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập của DN bao gồm thuế thu nhập hiện hành ( TK 8211) Và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (TK 8212) phát sinh trong năm làm căn cứ Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong năm tài chính hiện hành 2.1.3.6.1 Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu (1) Hàng tháng, khi xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quy định củ luật thuế TNDN, KT sẽ phản ánh số thuế TNDN tạm nộp này vào CP thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. KT hạch toán: Nợ TK 8211 Có TK 3334 - Cuối mỗi tháng, kế toán đều thực hiện bút toán kết chuyển CP thuế TNDN hiện hành vào TK 911 “ XĐ KQKD”: Nợ TK 911 Có TK 8211 - Cuối mỗi quý, căn cứ vào số thuế tạm nộp trong 3 tháng của quý, KT sẽ đi nộp tiền cho cơ quan thuế, KT định khoản: Nợ TK 3334 Có TK 1111 (2) Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai tự quyết toán thuế TNDN. + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm > số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế TNDN hiện hành còn phải nộp Nợ TK 8211 Có TK 3334 Khi nộp bổ sung, KT định khoản: Nợ TK 3334 Có TK 1111 + Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm < số thuế TNDN tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành, KT định khoản: Nợ TK 3334 Có TK 8211 (3) Cuối quý, kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành, KT định khoản: Nợ TK 911 Có TK 8211 2.1.4. Kế toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 2.1.4.1. Khái niệm Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” dùng để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của DN trong một kỳ hạch toán. KQKD của DN bao gồm kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và các hoạt động bất thường. (TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê- trang 711) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán ( gồm cả sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ), Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt động tài chính và Chi phí hoạt động tài chính. Kết quả hoạt động bất thường là số chênh lệch giữa doanh thu từ hoạt động khác và chi phí khác 2.1.4.2. Tài khoản sử dụng 911 “xác định kết quả kinh doanh: 911 Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ Chi phí hoạt động Tài chính Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN Chi phí khác Chi phí thuế TNDN Số lãi trước thuế về hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu về số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ. Doanh nghiệp hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và ghi giảm chi phí thuế TNDN Kết chuyển lỗ Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có ( Tài khoản 911 không có số dư ck) Sơ đồ 2.11 Sơ đồ hạch toán tổng hợp 911 632 911 511 Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển Doanh thu bán hàng 635 641 642 811 821 421 Kết chuyển Chi phí HĐTC Kết chuyển Chi phí bán hàng Kết chuyển Chi phí QLDN Kết chuyển Chi phí khác Kết chuyển Chi phí thuế TNDN Kết chuyển Lãi 512 515 711 421 Kết chuyển Doanh thu nội bộ Kết chuyển Doanh thu HĐTC Kết chuyển Thu nhập khác Kết chuyển lỗ 2.1.4.2. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu (1) Cuối mỗi tháng, KT kết chuyển DT bán hàng và cung cấp dịch vụ, DT hoạt động tài chính, thu nhập khác vào TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Nợ TK 511, 515, 711 Có TK 911 (2) Cuối mỗi tháng, KT kết chuyển chi phí và chi phí khác vào TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Nợ TK 911 Có TK 632,635, 642, 811 (3) Cuối mỗi tháng, kết chuyển chi phí thuế TNDN vào TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Nợ TK 911 Có TK 8211 ▪ Nếu số phát sinh Nợ TK 911 < số phát sinh Có TK 911 (tức Công ty có lãi) KT hạch toán Nợ TK 911 Có TK 421 ▪ Nếu số phát sinh Nợ TK 911 > số phát sinh Có TK 911 (tức Công ty bị lỗ) KT hạch toán Nợ TK 421 Có TK 911 2.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu của Công ty được theo dõi theo từng khách hàng. Phương thức bán hàng tại Công ty theo từng đơn đặt hàng, từng hợp đồng đã ký kết trong đó quy định rõ quy cách, số lượng, giá cả, sản phẩm, phương thức thanh toán và các điều khoản khác giữa hai bên. 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng * Bán hàng trong nước Hợp đồng kinh tế, Đơn đặt hàng, Hóa đơn GTGT, GBC của NH. * Xuất khẩu - Hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại. - Phiếu đóng gói hàng hoá. - Vận đơn. - Đơn đặt hàng. - GBC của NH. 2.2.1.2. TK sử dụng - KT sử dụng TK 511 “DT bán hàng và cung cấp dịch vụ” có TK cấp II: +TK 5113 “DT cung cấp dịch vụ” - Các TK khác có liên quan: + TK 131 “Phải thu khách hàng” + TK 3331 “Thuế GTGT phải nộp” + TK 1121 “Tiền Việt Nam gửi NH” + TK 1122 “Ngoại tệ gửi NH” + TK 515 “DT hoạt động tài chính” + TK 6358 “Chi phí tài chính khác” + TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 2.2.1.3. Phương pháp hạch toán Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT để bán hàng HÓA ĐƠN (GTGT) Mẫu số : 01.GTKT-3LL Liên 2 : Dùng để thanh toán GU100-N Ngày 13 tháng 11 năm 2009 No: 065 137 Đơn vị bán hàng : Công Ty TNHH TM - DV – May mặc Hòa Sơn Địa chỉ : 24/5/8A, khu dân cư Areco, xã Bình Hòa,huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Số tài khoản : 3408220039909 Âiãûn thoaûi : 0650.7300304 MST Họ và tên người mua hàng : Nguyễn Thanh Hằng Đơn vị: Công ty TNHH Fashy (Viễn Đông) Âëa chè : Lô 1, Cụm May Mặc Tân Hiệp, Đường Đồng Khởi, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Số tài khoản : 5600422001269 Hình thức thanh toán : Tiền mặt. MST STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1 x 2 1. Áo trẻ em Chiếc 50 55.400 2.770.000 Cộng tiền hàng : 2.770.000 đ Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 277.000 đ Tổng cộng thanh toán : 3.047.000 đ Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Giám đốc công ty Nguồn tin : Phòng KT công ty 2.2.1.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1. Ngày 21/10/2010 giao hàng cho Công ty TNHH APPARREL FAR EASTERN (VIỆT NAM) theo hợp đồng gia công số 09-09/HS-FEA, tỷ giá chuyển khoản tại NH tại ngày 21/10/2010 là USD/VND = 19. 490 đ. * Tổng trị giá hàng bán 25176,20 USD × 19.490 đ = 490.648.138 đ thuế GTGT 0 %, chưa thu tiền theo hóa đơn GTGT số 0092202, KT định khoản Nợ TK 131 490.648.138 đ Có TK 5113 490.648.138 đ Sau đó, đến ngày 03/11/2010, công ty nhận được GBC của ngân hàng về số tiền khách hàng thanh toán, KT định khoản Nợ TK 1121 490.648.138 đ Có TK 131 490.648.138 đ 2. Ngày 13/11/2010 giao hàng cho Công ty TNHH FASHY (Viễn Đông) theo hợp đồng gia công số 01 FASHY-Hòa Sơn/2010. Tổng trị giá hàng bán là 71.728.800 đ. Thuế GTGT 10 %, chưa thu tiền theo hóa đơn GTGT số 0092206, KT định khoản Nợ TK 131 78.901.680 đ Có TK 5113 71.728.800 đ Có TK 3331 7.172.800 đ Sau đó tới ngày 08/12/2010 nhận được GBC của ngân hàng về số tiền khách hàng thanh toán, KT định khoản Nợ TK 1121 71.901.680 đ Có TK 131 71.901.680 đ 3. Ngày 13/12/2010 giao hàng cho Công ty TNHH APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM) theo hợp đồng số 09-09/HS-FEA, tỷ giá chuyển khoản tại NH ngày 13/12/2010 là USD/VND = 19.500 đ * Tổng trị giá hàng bán 33.927,330 USD × 19.500 đ = 661.582.350 đ Thuế GTGT 0 %, chưa thu tiền theo hóa đơn GTGT số 0092209, KT định khoản Nợ TK 131 661.582.350 đ Có TK 5113 661.582.350 đ 4. Ngày 14/12/2010 giao hàng cho Công ty TNHH APPAREL FAR EASTERN (VIỆT NAM) tỷ giá chuyển khoản tại ngân hàng ngày 14/12/2010 là USD/VND = 19.500 đ * Tổng trị giá hàng bán 39.420,00 USD x 19.500 đ = 768.339.000 đ thuế GTGT 0 %, chưa thu tiền theo hóa đơn GTGT số 0092210, KT định khoản Nợ TK 131 768.339.000 đ Có TK 5113 768.339.000 đ 5. Căn cứ vào sổ cái của TK 511 cuối mỗi tháng, KT tiến hành kết chuyển TK 511 “DT bán hàng và cung cấp dịch vụ” sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” - Tháng 01 Nợ TK 511 613.783.230 đ Có TK 911 613.783.230 đ - Tháng 04 Nợ TK 511 909.320.098 đ Có TK 911 909.320.098 đ - Tháng 11 Nợ TK 511 658.900.348 đ Có TK 911 658.900.348 đ Sơ Đồ 2.12: Hạch Toán TK 511 “DT bán hàng và cung cấp dịch vụ” 911 511 131 (5) 613.783.230 đ ………………… ……………... ………………… (5) 909.320.098 đ ………………… ............................ . ....……………. ......................... (1) 490.648.138 đ ........................... ………………… ........................... (2) 71.728.800 đ (5) 658.900.348 đ ………………… (3) 661.528.350 đ ………………… (4) 768.339.000 đ ………………… 3331 ........................... (2) 7.172.800 đ ........................... 9.759.923.531 đ 9.759.923.531 đ Nguồn tin : Phòng KT công ty Bảng 2.2. 1Sổ Cái Tài Khoản 511 “DT bán hàng và cung cấp dịch vụ” Công ty TNHH TM-DV May Mặc Hòa Sơn 24/5/8A, khu dân cư Areco, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương MST: 3701661807 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 Tài khoản: 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Ngày Số hiệu Nợ Có Số dư đầu kỳ - - …………… 31/01 Kết chuyển cuối tháng 1 911 613.783.230 …………… 30/04 Kết chuyển cuối tháng 4 911 909.320.098 …………… 21/10 0092202 Bán hàng chưa thu tiền 131 490.684.138 …………… 13/11 0092206 Bán hàng chưa thu tiền 131 78.901.680 …………… 30/11 Kết chuyển cuối tháng 11 911 658.900.348 …………… 13/12 0092209 Giao hàng chưa thu tiền 131 661.582.350 …………… 14/12 0092210 Giao hàng cho k/h chưa thu tiền 131 768.339.000 …………… Cộng số phát sinh 9.759.923.531 9.759.923.531 Số dư cuối kỳ - - Kế toán ghi sổ Ngày..., tháng..., năm 2010 (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Nguồn tin : phòng KT công ty 2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ Trong năm 2010, công ty không phát sinh khoản DT bán hàng nội bộ nào. 2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Trong năm 2010, công ty không phát sinh các khoản giảm trừ DT. Đối với các hợp đồng có giá trị lớn, công ty chiết khấu thẳng cho khách hàng bằng cách ký hợp đồng bán với giá thấp hơn so với giá bán bình thường của công ty. Có nhiều trường hợp phát sinh như: hàng gia công bị lỗi, không đúng qui cách, hàng đến thời hạn xuất giao cho khách hàng nhưng công ty vẫn chưa tiến hành xuất hàng kịp, hay xuất hàng thiếu cho khách hàng .... Những trường hợp này công ty xuất tiền mặt thanh toán giảm giá trực tiếp, bồi thường trực tiếp cho khách hàng, không có hóa đơn, chứng từ, không định khoản và ghi sổ kế toán mặc dù những khoản thanh toán này có giá trị không nhỏ. 2.2.4. KT giá vốn hàng bán Thường công ty chỉ tiến hành gia công khi nào nhận được đơn đặt hàng của khách nên khi sản xuất đủ lượng hàng theo hợp đồng, công ty sẽ tiến hành giao hàng cho khách luôn. Do đặc điểm sản xuất của công ty là chỉ nhận gia công hàng hóa, nên nguyên vật liệu chính, là do khách hàng cung cấp, nên giá vốn hàng bán chỉ bao gồm chi phí tiền lương của công nhân trực tiếp gia công và chi phí phụ liệu, phụ kiện như: Dây kéo, khuy áo, kim, đinh vít, ... 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng Hợp đồng kinh tế, Đơn đặt hàng, Hóa đơn GTGT. 2.2.4.2. TK sử dụng - KT sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán” - Các TK khác có liên quan: + TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” + TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 2.2.4.3. Các NVKT phát sinh trong kỳ: 1: Cuối mỗi tháng, KT xác định giá vốn hàng bán rồi định khoản như sau - Tháng 01 Nợ TK 632 812.915.745 đ Có TK 154 812.915.745 đ - Tháng 04 Nợ TK 632 723.981.268 đ Có TK 154 723.981.268 đ - Tháng 11 Nợ TK 632 669.082.761 đ Có TK 154 669.082.761 đ 2: Cuối mỗi tháng, KT tiến hành kết kết chuyển TK 632 “Giá vốn hàng bán” sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” - Tháng 01 Nợ TK 911 812.915.745 đ Có TK 632 812.915.745 đ - Tháng 04 Nợ TK 911 723.981.268 đ Có TK 632 723.981.268 đ - Tháng 11 Nợ TK 911 669.082.761 đ Có TK 632 669.082.761 đ Sơ đồ 2.13: Hạch toán TK 632 “Giá vốn hàng bán” 154 632 911 (1) 812.915.745 đ (2) 812.915.745 đ …………… ……………. (1) 723.981.268 đ (2) 723.981.268 đ …………… …………… (1) 669.082.761 đ (2) 669.082.761 đ …………… …………… 9.458.123.589 đ 9.458.123.589 đ Nguồn tin: Phòng KT công ty Bảng 2.2.2 Sổ Cái Tài Khoản 632 “Giá vốn hàng bán” Công ty TNHH TM-DV May Mặc Hòa Sơn 24/5/8A, khu dân cư Areco, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương MST: 3701661807 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Ngày Số hiệu Nợ Có Số dư đầu kỳ - - 31/01 Kết chuyển cuối tháng 1 154 812.915.745 911 812.915.745 …………… 30/04 Kết chuyển cuối tháng 4 154 723.981.268 911 723.981.268 …………… 30/11 Kết chuyển cuối tháng 11 154 669.082.761 911 669.082.761 …………… Cộng số phát sinh 9.458.123.589 9.458.123.589 Số dư cuối kỳ - - Kế toán ghi sổ Ngày...,tháng..., năm 2010 (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Nguồn tin : phòng KT công ty 2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng Công ty không hạch toán riêng chi phí bán hàng vào TK 641 mà hạch toán trên TK 642. 2.2.6. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh Các khoản chi phí quản lý kinh doanh phát sinh trong DN bao tất cả các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng và chi phí phát sinh tại bộ phận quản lý của doanh nghiệp: gồm điện, nước, internet, xăng, chi tiếp khách, dịch vụ viễn thông, lệ phí công chứng, phí dịch vụ đổ rác, nước uống, hỗ trợ chăm lo tết đồng bào, chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí bến bãi… 2.2.6.1. Chứng từ sử dụng Phiếu chi, Hóa đơn GTGT, GBC. 2.2.6.2. TK sử dụng - KT sử dụng TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” gồm 2 TK cấp II sau: + 6421 “Chi phí bán hàng” + 6422 “chi phí quản lý” - Các TK khác có liên quan TK 111 “Tiền mặt” TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” TK 331 “Phải trả người bán” TK 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” TK 334 “Phải trả người lao động” TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” TK 214 “Hao mòn TSCĐ” TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 2.2.6.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ 1: Ngày 18/07/2010, thanh toán tiền ăn cho khách hàng đến nhận hàng. Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0066966, tổng số tiền thanh toán là 400.000 đ, VAT 10 %, và phiếu chi PC07002, KT định khoản: Nợ TK 6421 363.636 đ Nợ TK 1331 36.364 đ Có TK 111 400.000 đ 2: Ngày 13/08/2010, mua máy Fax tại trung tâm điện máy và nội thất Thiên Hòa dùng cho bộ phận quản lý. Căn cứ theo hóa đơn GTGT số 0351917, tổng số tiền thanh toán là 6.450.000 đ, VAT 10%, và phiếu chi PC08015, KT định khoản: Nợ TK 64222 5.863.636 đ Nợ TK 1311 586.364 đ Có TK 111 6.450.000 đ 3: Ngày 28/12/2010, Căn cứ hóa đơn GTGT số 786234 của công ty thông tin di động Mobifone số 786234, tổng số tiền là 262.264 đ, VAT 10 %, chưa thanh toán tiền cho khách hàng, KT định khoản: Nợ TK 64227 238.421 đ Nợ TK 1311 23.843 đ Có TK 331 262.264 đ 4: Ngày 28/12/2010, chi tiền mặt mua giấy in tại công ty TNHH SX-TM Giấy Hoa Đăng tổng số tiền là 19.899.000 đ, VAT 10 %, theo hóa đơn GTGT số 0197400 và phiếu chi PC12039 . KT định khoản: Nợ TK 64222 18.090.000 đ Nợ TK 1331 1.809.000 đ Có TK 111 19.899.000 đ 5: Cuối mỗi tháng, KT tiến hành kết kết chuyển TK 642 “Chi phí quản lý DN” sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” - Tháng 01 Nợ TK 911 50.954.100 đ Có TK 642 50.954.100 đ - Tháng 04 Nợ TK 911 22.265.189 đ Có TK 642 22.265.189 đ - Tháng 11 Nợ TK 911 35.145.287 đ Có TK 642 35.145.287 đ Sơ đồ 2.14: Hạch Toán TK 642 “Chi phí quản lý DN” 111 642 911 ................... (5) 50.954.100 đ .................... ...................... ..................... (5) 22.265.189 đ ..................... ...................... (1) 363.636 đ ...................... ......................... .......................... (2) 5.863.636 đ ........................ .......................... (5) 35.145.287 đ .......................... 331 .......................... (3) 238.421 đ ........................ 111 ........................... (4) 18.090.000 đ ....................... 407.527.032 đ 407.527.032 đ Bảng 2.2.3. Sổ Cái Tài Khoản 642 “Chi phí quản lý DN” Công ty TNHH TM-DV May Mặc Hòa Sơn 24/5/8A, khu dân cư Areco, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương MST: 3701661807 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 Tài khoản: 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Ngày Số hiệu Nợ Có Số dư đầu kỳ - - 31/01 Kết chuyển cuối tháng 1 911 50.954.100 …………… 30/04 Kết chuyển cuối tháng 4 911 22.265.189 …………… 18/07 0066966 Thanh toán tiền ăn KH 111 363.636 ....................... 13/08 0351917 Mua máy Fax 111 5.863.636 ...................... 30/11 Kết chuyển cuối tháng 11 911 35.145.287 ........................ 28/12 786234 Chưa trả tiền điện thoại 131 238.421 ........................ 28/12 0197400 Chi tiền mặt mua giấy in ....................... Cộng số phát sinh 407.527.032 407.527.032 Số dư cuối kỳ - - Kế toán ghi sổ Ngày...tháng..., năm 2010 (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Nguồn tin: Phòng KT Công ty 2.2.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính DT hoạt động tài chính của công ty bao gồm các khoản lãi tiền gửi, chiết khấu thanh toán được hưởng, lãi chênh lệch tỷ giá. 2.2.7.1 Chứng từ sử dụng GBC của NH về lãi tiền gửi, về công nợ khách hàng thanh toán bằng ngoại tệ, GBN các khoản phải trả bằng ngoại tệ, hóa đơn GTGT, sổ phụ ngân hàng. 2.2.7.2. TK sử dụng - KT sử dụng TK 515 “DT hoạt động tài chính” - Các TK khác có liên quan: + TK 1121 “Tiền Việt Nam gửi NH” + TK 1122 “Ngoại tệ gửi NH” + TK 131 “Phải thu khách hàng” + TK 331 “Phải trả cho người bán” + TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 2.2.7.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 1: Ngày 31/05/2010, căn cứ sổ phụ ngân hàng của công ty tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh quận Gò Vấp thông báo lãi TGNH là tiền Việt Nam từ ngày 30/04/2010 đến ngày 31/05/2010 theo số giao dịch 060014694490-2010, số tiền là 75.966 đ, lãi nhập vốn, KT đinh khoản Nợ TK 1121 75.966 đ Có TK 515 75.966 đ 2: Ngày 31/08/2010, căn cứ sổ phụ ngân hàng của công ty tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh quận Gò Vấp thông báo lãi TGNH là tiền Việt Nam từ ngày 01/08/2010 đến ngày 31/08/2010 theo số giao dịch 060014694490-2010, số tiền là 94.227 đ, lãi nhập vốn, KT định khoản Nợ TK 1121 94.227 đ Có TK 515 94.227 đ 3: Cuối mỗi tháng, tiến hành kết chuyển TK 515 “DT hoạt động tài chính” sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” - Tháng 01 Nợ TK 515 30.721 đ Có TK 911 30.721 đ - Tháng 04 Nợ TK 515 32.511 đ Có TK 911 32.511 đ - Tháng 11 Nợ TK 515 77.581 đ Có TK 911 77.581 đ Sơ Đồ 2.15: Hạch Toán TK 515 “DT hoạt động tài chính” 911 515 1121 (3) 30.721 đ …………… …………… .................... (3) 32.511 đ .................... …………… (1) 75.966 đ .................... ................... .................... (2) 94.227 đ (3) 77.581 đ 424.367 đ 424.367 đ Nguồn tin: Phòng KT Công ty Bảng 2.2.4. Sổ Cái Tài Khoản 515 “DT hoạt động tài chính” Công ty TNHH TM-DV May Mặc Hòa Sơn 24/5/8A, khu dân cư Areco, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương MST: 3701661807 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 Tài khoản: 515 - DT hoạt động tài chính Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Ngày Số hiệu Nợ Có Số dư đầu kỳ - - …………… 31/1 Kết chuyển cuối tháng 1 911 30.721 …………… 31/4 Kết chuyển cuối tháng 4 911 32.511 …………… Lãi nhập gốc tháng 5 1121 75.966 …………… Lãi nhập gốc tháng 8 1121 94.227 …………… 30/11 Kết chuyển cuối tháng 11 911 77.581 …………… Cộng số phát sinh 424.367 424.367 Số dư cuối kỳ - - Kế toán ghi sổ Ngày..., tháng..., năm 2010 (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Nguồn tin: Phòng KT Công ty 2.2.8. KT chi phí hoạt động tài chính Trong năm 2010, công ty không phát sinh các khoản chi phí hoạt động tài chính 2.2.9. KT DT khác và chi phí khác Trong năm 2010, công ty không phát sinh các khoản doanh thu khác và chi phí khác 2.2.10. KT chi phí thuế TNDN 2.2.10.1. Chứng từ sử dụng - Tờ khai thuế TNDN tạm tính hằng quý - Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN 2.2.10.2. TK sử dụng - KT sử dụng + TK 8211 “Chi phí thuế TNDN hiện hành” + TK 8212 “Chi phí thuế TNDN hoãn lại” - Các TK khác có liên quan + TK 111 “Tiền mặt” + TK 1121 “Tiền Việt Nam gửi NH” + TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 2.2.10.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 1: Cuối tháng 1, xác định số thuế TNDN tạm nộp là 1.050.000 đ, KT phản ánh tăng chi phí thuế TNDN: Nợ TK 8211 1.050.000 đ Có TK 3334 1.050.000 đ Đồng thời, kết chuyển sang 911 để xác định kết quả kinh doanh, KT định khoản: Nợ TK 911 1.050.000 đ Có TK 8211 1.050.000 đ 2: Cuối quý I, xác định số thuế TNDN tạm nộp của công ty là 3.150.000 đ, nộp tiền cho cơ quan thuế, KT định khoản: Nợ TK 3334 3.150.000 đ Có TK 1111 3.150.000 đ 3: Cuối năm 2010, xác định tổng thuế thu nhập đã tạm nộp cho cơ quan thuế là 9.450.000 đ (chỉ nộp cho 3 quí đầu, quí IV công ty xác định lỗ nên không nộp). Nợ TK 3334 9.450.000 đ Có TK 911 9.450.000 đ Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 tại Công ty thì tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty đã lỗ 105.302.723 đồng, vì thế cuối năm Công ty không phải tính phần thuế TNDN thực nộp và đối với phần thuế đã tạm nộp trong năm sẽ được kế toán hạch toán: Nợ TK 3334 9.450.000 đ Có TK 8211 9.450.000 đ Đồng thời, kết chuyển phần thuế này vào TK 911 để cân bằng số dư TK 8211, KT định khoản: Nợ TK 8211 9.450.000 đ Có TK 911 9.450.000 đ Sơ Đồ 2.16: Hạch toán CP Thuế TNDN hiện hành tại công ty năm 2010. 1111 3334 8211 911 3.150.000 đ 1.050.000 đ 1.050.000 đ ................ ............... ................ ................ ............... ................ 8211 3334 ............... ............... ................ 9.450.000 đ 9.450.000 đ 9.450.000 đ 9.450.000 đ 9.450.000 đ Nguồn tin: Phòng kế toán công ty 2.2.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. 2.2.11.1. TK sử dụng KT sử dụng - TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” - TK 421 “ Lợi nhuận chưa phân phối” Sau khi tập hợp đầy đủ số liệu, KT tiến hành tổng hợp số liệu và xác định số chênh lệch giữa phát sinh Nợ và phát sinh Có của TK 911 để xác định lãi lỗ. Theo số liệu năm 2010, Lợi nhuận trước thuế của công ty là (105.302.723 đ). ð Như vậy năm 2010 công ty đã bị lỗ. KT tiến hành kết chuyễn lỗ: Nợ TK 421 105.302.723 đ Có TK 911 105.302.723 đ 2.2.11.2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ Căn cứ các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh ở các phần trên, tổng hợp lại như sau: + Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 511 9.759.923.531 đ Có TK 911 9.759.923.531 đ + Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính: Nợ TK 515 424.367 đ Có TK 911 424.367 đ + Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911 9.458.123.589 đ Có TK 632 9.458.123.589 đ + Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh: Nợ TK 911 407.527.032 đ Có TK 642 407.527.032 đ + Kết chuyển lỗ: Nợ TK 4212 105.302.723 đ Có TK 911 105.302.723 đ Sơ đồ 2.17: Hạch toán TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 632 911 511 ...................... .................... 669.082.761 đ 658.900.348 đ ...................... ..................... 9.458.123.589 đ 9.458.123.589 đ 9.759.923.531 đ 9.759.923.531đ 642 511 ……………… ……………… 35.145.287 đ 77.581 đ …………….. ……………… 407.527.032 đ 407.527.032 đ 424.367 đ 424.367 đ 421 105.302.723 đ 9.865.650.621 đ 9.865.650.621 đ 2.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 2.3.1. Kết luận - Do mới thành lập và doanh thu hằng năm của công ty chưa cao nên công tác kế toán của công ty chưa được chặt chẽ, không phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, ảnh hưởng đến sự phát triển, kết quả hoạt động của công ty. 2.3.2. Kiến nghị - Ta thấy dù danh thu hoạt động tài chính của công ty không đáng kể nhưng KT cần nhận và lưu trữ đầy đủ các giấy báo từ ngân hàng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. CHƯƠNG 3: BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY 3.1. NHỮNG CÔNG VIỆC QUAN SÁT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 3.1.1. Các quy định về lập và sử dụng chứng từ kế toán Trong Công ty sử dụng chủ yếu là chứng từ bằng giấy. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu và các chỉ tiêu bắt buộc phải có trên chứng từ như: - Tên và số hiệu của chứng từ kế toán; - Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán; - Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán; - Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính; - Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ; - Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán. Ngoài những nội dung trên, chứng từ kế toán còn có các điểm cần chú ý như: Nội dung chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo; chứng từ bị tẩy xóa, sữa chữa đều không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai vào mẫu chứng từ thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định, đủ chữ ký. 3.1.2. Hình thức kế toán Hình thức ghi Nhật ký chung Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ phát sinh, kế toán ghi các số liệu vào sổ nhật kí chung. Sau đó căn cứ vào các số liệu đã ghi trong nhật ký chung để ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ cái, các số liệu liên quan. Hình thức ghi Nhật ký – Sổ cái Hàng ngày kế toán nhận toàn bộ chứng từ gốc sau đó kiểm tra, định khoản rồi ghi vào sổ. Mỗi chứng từ ghi vào một dòng ở cả hai phần nhật ký và sổ cái. Kế toán lập bảng tổng hợp chứng từ gốc cho các chứng từ gốc cùng loại phát sinh nhiều lần trong tháng theo định kỳ sau đó căn cứ vào số liệu trên bảng tổng hợp để ghi vào sổ cái. Các chứng từ gốc liên quan đến các đối tượng cần hạch toán chi tiết thì sau khi ghi vào sổ cái phải ghi vào các loại sổ chi tiết có liên quan. 3.1.3. Chứng từ theo dõi 3.1.3.1. Phiếu thu Mục đích: Xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. 3.1.3.2. Phiếu chi Mục đích: Xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thu quỹ xuất quỹ, ghi quỹ vào sổ kế toán. 3.1.3.3. Sổ quỹ tiền mặt Hàng ngày thủ quỹ sử dụng sổ này để phản ánh tình hình thu, chi, tiền quỹ tiền mặt chủ yếu bằng tiền Việt Nam đơn vị. 3.1.4. Kiểm tra, hoàn chỉnh và bảo quản chứng từ kế toán Kiểm tra chứng từ Mọi chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị trước khi được sử dụng làm căn cứ để ghi sổ đều phải được kiểm tra, trong quá trình quan sát em học được cách kiểm tra chứng từ và nội dung của việc kiểm tra chứng từ như: - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực đầy đủ của các chỉ tiêu phản ánh trên chứng từ. - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. - Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. - Kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý nội bộ của những người lập, kiểm tra, xét duyệt đối với từng loại nghiệp vụ kinh tế. Hoàn chỉnh chứng từ - Nếu chứng từ chưa có giá thì ghi giá vào chứng từ. - Sắp xếp, phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ, theo tính chất, theo từng địa điểm phát sinh hợp với yêu cầu ghi sổ kế toán. - Lập định khoản kế toán. Bảo quản chứng từ Chứng từ kế toán đã sử dụng phải được sắp xếp, phân loại bảo quản và lưu trữ theo chế độ lưu trữ chứng từ. Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bảng chính theo quy định của pháp luật cho từng loại của tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, tịch thu, bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu kế toán bị tạm giữ, tịch thu, bị mất hoặc bị hủy hoại. 3.1.6. Photo hồ sơ và đóng cuốn Sau khi được photo và đóng cuốn trong thời gian thực tập tại Công ty, em học được cách photo từ đó có thể rút ra một số điểm cần phải chú ý khi photo và đóng cuốn như sau: - Nội dung phải rõ ràng không được đậm quá cũng không được lợt quá tùy theo văn bản yêu cầu. - Giấy photo phải thẳng không được nhào nát hay co gấp lại. - Khi photo phải đặt tờ giấy ngay ngắn để nội dung trong văn bản photo ra sẽ không bị lệch so với khổ giấy để tránh bị mất cân đối và có tính thẩm mỹ hơn. - Phải photo theo thứ tự từ trang đầu đến trang cuối để nội dung không bị thiếu, đảo lộn, khi photo xong sẽ dễ sắp xếp lại hơn. - Các bản vẽ phải photo màu kích cỡ rõ ràng khổ giấy đủ lớn cho dễ nhìn. - Khi photo xong phải kiểm tra và sắp xếp lại theo đúng thứ tự bản chính 3.2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY Trong quá trình thực tập thực tế tại Công ty, các công việc của em chủ yếu là công việc của nhân viên văn phòng như: 3.2.1. Cách photo copy hồ sơ và in văn bản 3.2.1.1 Sử dụng máy photo copy Bước 1: Đặt bản gốc cần copy vào Bước 2: Đóng nắp copy Bước 3: Nhấn ENTER để chọn văn bản gốc Bước 4: Chọn số bản chụp và nhấn START để bắt đầu copy 3.2.1.2 Sử dụng máy in Bước 1: Nạp giấy, giấy trong khay phải cùng cỡ giấy chọn trong phần mềm in. Bước 2: Nhấn phím ONLINE đề bắt đầu in Bước 3: Mở file cần in và chọn lệnh in Bước 4: Chọn các chế độ in Bước 5: Chọn “ Print” hoặc “ OK” để in Có thể nhấn phím ONLINE để tạm ngừng in, để hủy bỏ lệnh in nhấn phím CLEAR hoặc CLEAR ALL, để tiếp tục in nhấn lại phím ONLINE Cách lên sổ chứng từ nhật ký chung, nhật ký mua hàng, bán hàng Cách ghi hóa đơn bán hàng ( đã trình bày phần phân tích) Cách lên phiếu thu, chi 3.2.2. Đóng dấu và đóng mộc giáp lai Khi các hồ sơ, bản thiết kế, bảng hợp đồng… được photo ra thì việc tiếp theo là đóng dấu và đóng mộc giáp lai. Nhưng trước khi đóng dấu thì phải có chữ ký của người chịu trách nhiệm. Khi đóng dấu cần chú ý các điểm sau: - Đóng mộc tên phải đúng với chữ ký của người chịu tách nhiệm. - Sử dụng con dấu riêng của Công ty để đóng dấu vào chữ ký của Giám đốc. - Khi đóng dấu phải rõ ràng không được đậm quá cũng không được nhạt quá. - Con dấu phải đóng chiếm 1/3 chữ ký của Giám đốc. 3.2.3. Sắp xếp chứng từ Cách sắp xếp chứng từ như sau: - Khi mua hàng về: + Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì kẹp với chứng từ “Phiếu chi” và “Phiếu nhập kho” (nếu là nhập kho). + Nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì kẹp với chứng từ ngân hàng (sổ phụ + ủy nhiệm chi) - Nếu có tạm ứng thì khi hoàn ứng, phải đối chiếu với các khoản chi tạm ứng để kẹp với chứng từ. - Khi bán hàng: + Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì kẹp chứng từ với “Phiếu thu” và “Phiếu xuất kho” (nếu có) + Nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì kẹp với chứng từ ngân hàng (sổ phụ) 3.2.4 Sổ quỹ tiền mặt Phương pháp ghi sổ: Căn cứ để ghi “sổ quỹ tiền mặt” của các phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ. Dưới đây là biểu mẫu sổ quỹ tiền mặt: Bộ (Sở):........ Mẫu số S11-H Đơn vị :........ SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thu Chi Tồn Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Trên sổ gồm các cột sau: - Cột 1: Ghi số hiệu của phiếu thu, phiếu chi và ghi liên tục từ lớn đến nhỏ. - Cột 2: Ghi ngày, tháng của phiếu thu, phiếu chi. - Cột 3: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế của phiếu thu, phiếu chi. - Cột 4: Ghi số hiệu của tài khoản đối ứng với tiền mặt ghi trong phiếu thu, phiếu chi. - Cột 5: Ghi số tiền nhập quỹ. - Cột 6: Ghi số tiền xuất quỹ. - Cột 7: Số dư tồn quỹ cuối mỗi ngày hoặc định kỳ, sổ này phải khớp với sổ tiền mặt trong két. 3.2.5. Cách lên phiếu thu, chi, sổ cái tài khoản 3.2.5.1 Cách lên sổ cái ( đã trình bày ở phần nội dung bài báo cáo) 3.2.5.2 Cách lên phiếu thu, phiếu chi. 3.2.5.2.1 Phiếu thu Phương pháp và trách nhiệm ghi: Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi sổ từng quyển dùng trong một năm. Trong mỗi phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong một kỳ kế toán. Từng phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền. - Ghi rõ họ, tên và địa chỉ người nộp tiền. - Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: thu tiền tạm ứng, thu tiền thuê căn tin,… - Dòng “số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam (USD) - Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo phiếu thu. Đơn vị: ......................................... Mẫu số: 01– TT Địa chỉ:.............................................. (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 /03/2006 Của Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Quyển số ................. Ngày .......... tháng .......... năm........... Số : .......................... Nợ: .......................... Có: .......................... Họ tên người nộp tiền: ................................................................................................ Địa chỉ: ........................................................................................................................ Lý do nộp: ................................................................................................................... Số tiền: .......................................(Viết bằng chữ): ....................................................... Kèm theo: ..................................................... Chứng từ gốc Ngày.......tháng...... năm ......... Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) đóng dấu) Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ): .......................................................................... +Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): .......................................................................... +Số tiền quy đổi: ......................................................................................................... (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 3.2.5.1.2 Phiếu chi Phương pháp ghi: Nội dung và cách lập phiếu chi tương ứng như phiếu thu, chỉ khác là phiếu chi phải được kế toán, Giám đốc xem xét và ký duyệt chi trước khi xuất quỹ. Đơn vị: ......................................... Mẫu số: 02– TT Địa chỉ:.............................................. (Ban hành theo QĐ sốb15/2006/QĐ-BTC ngày 20 /03/2006 Của Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Quyển số ................. Ngày .......... tháng .......... năm........... Số : .......................... Nợ: .......................... Có: .......................... Họ tên người nhận tiền: ................................................................................................ Địa chỉ: ......................................................................................................................... Lý do chi: ..................................................................................................................... Số tiền: .......................................(Viết bằng chữ): ...................................................... Kèm theo: ............................................................................................ Chứng từ gốc Ngày.......tháng...... năm ......... Giám đốc Kế toán trưởng Người nhận tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ): ........................................................................ +Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ........................................................................ +Số tiền quy đổi: ...................................................................................................... (Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 3.3. NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC - Đây là lần đầu tiên em đi thực tập thực tế ngoài doanh nghiệp, bản thân còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, chưa có sự tiếp xúc nhiều với thực tế nên khả năng thích ứng còn kém về khả năng làm thích ứng với công việc, cũng như những nhiệm vụ được giao, khả năng xử lý tình huống còn kém dễ sợ sự sai lầm nên việc gì cũng kỷ càng và kết quả là việc gì làm cũng hỏi cho rõ ràng chi tiết dẫn đến thiếu khả năng tự tin kèm theo đó là khả quyết đoán trong công việc. - Ảnh hưởng từ lý thuyết học ở trường quá lớn trong thực tế nhiều lúc công việc tại doanh nghiệp không có trong lý thuyết nên làm cho bản thân em trở nên bối rối, chậm chạp, thích ứng chậm với công việc của doanh nghiệp - Khả năng học hỏi còn kém về kiến thức chuyên ngành kế toán cũng như những kỷ năng mền cần thiết. 3.4 NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP 3.4.1 Thuận lợi Trước hết, em nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Nguyễn Thanh Trúc trong suốt quá trình thực tập tại doanh nghiệp cũng như trong quá trình hoàn thành bài báo cáo. Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị trong công ty đặt biệt là sự hướng dẫn tận tình của chị Phạm Thị Ngọc- người trực tiếp hướng dẫn em, và sự quan tâm của chị Nguyễn Thị Quang giám đốc công ty. Em được các anh chị hướng dẫn về cách làm việc trên sổ sách, chứng từ kế toán cũng như các kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp, và những kỹ năng mềm như: kỹ năng sử dụng máy tính, giao tiếp, gặp gỡ, giảm stress trong công việc... Bên cạnh đó, em còn thực hành thực tế một số công việc phụ của các nhân viên trong Công ty. Thời gian thực tập tại Công ty đã giúp em tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc thực tế. Cũng là khoảng thời gian quý báo của em giúp em mở mang thêm tần nhìn xa hơn, rộng hơn trong công việc và trong cuộc sống sau này. 3.4.2 Khó khăn Do thời gian thực tập tại công ty chỉ có 4 tuần, nên cách tiếp cận với các công việc tại công ty là chưa nhiều, nên kinh nghiệm nhận được còn rất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được những yêu cầu của công ty đặt ra. Chỉ được quan sát chứ chưa được thực hành thực tế các công việc chính của nhân viên kế toán. Lý thuyết được học trên lớp còn chưa phù hợp với công việc thực tế của công tác kế toán tại Công ty. Thời gian thực tập ngắn nên chúng em chưa hiểu hết các công việc thực tế của công tác kế toán 3.5. KIẾN NGHỊ 3.5.1. Đối với công ty - Công ty nên xem vấn đề sử dụng lao động là yếu tố quyết định và rất quan trọng trong việc tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. Nếu sử dụng tốt nguồn lực này sẽ tạo được lợi thế rất lớn tăng năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm - Bên cạnh việc giữ chân khách hàng cũ Công ty cũng cần phải mở rộng thêm thị trường mới, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. Duy trì và phát triển những mặc hàng đem lại lợi nhuận cao cho Công ty. - Tăng cường kiểm soát chặt chẽ và tiết kiệm chi phí, các yếu tố đầu vào để có thể làm tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời tăng cường công tác quản lý chi phí. - Chủ động thay đổi quy trình sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế, đầu tư nhiều hơn nữa cho hoạt động công nghệ - kỹ thuật. - Có chiến lược quảng cáo sao cho phù hợp và ít tốn kém chi phí. - Luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để kịp thời thay đổi những mẫu mã cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 3.5.2. Đối với nhà trường - Trong ba năm học ở trường em luôn được các thầy cô nhiệt tình hướng dẫn truyền đạt những kiến thức không những ở lĩnh vực các môn học mà còn truyền đạt những kinh nghiệm sống thực tế. Tuy nhiên, nhà trường cần trang bị thêm cho các sinh viên các kiến thức về những công việc văn phòng đẻ tránh khỏi tình trạng bị lúng túng khi tiếp xúc thực tế và các kỹ năng về giao tiếp ngoài nhà trường. - Nhà trường cần phải đưa ra chương trình học sao cho kết thúc môn trước khi sinh viên đi thực tập không để tình trạng sinh viên vừa đi thực tập vừa làm bài báo cáo môn học. TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2007), Chế độ kế toán doanh nghiệp – Báo cáo tài chính chứng từ và ghi sổ kế toán sơ đồ kế toán, Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Bộ Tài Chính ( 2008), Chế độ kế toán doanh nghiệp hệ thống tài khoản kế toán , Nhà xuất bản Giao thông Vận tải PGS. TS Nguyễn Năng Phúc Trường đại học Kinh tế quốc dân (2007), Phân tích Kinh doanh Lý thuyết và thực hành, NXB Tài Chính. TS. Phan Đức Dũng( 2010), Kế toán tài chính ( Lý thuyết và bài tập), dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, NXB Thống Kê PGS. TS. Võ Văn Nhị, Khoa Kế Toán- Kiểm Toán, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh( Tái bản lần 2, năm 2010), 268 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp, nhà xuất bản Lao động.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Năm 2010 tại Công ty TNHH thương mại - DV- May Mặc Hòa Sơn tại Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.doc
Luận văn liên quan