Đề tài Khai thác thiết bị thu phát sáng cực ngắn F21-S

Mục lục Lời nói đầu . trang 3 Chỉ tiêu kỹ thuật .trang 4 Chương 1 Phân tích nguyên lý hoạt động trên sơ đồ khối Của máy thu phát sóng ngắn F21-S trang 6 Chương 2 Phân tích nguyên lý hoạt động trên sơ đồ nguyênLý (từ đầu vào antenna tới mạch trộn trung gian 2 của IC3) .trang 16 chúc các bạn thành công!!!

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1692 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khai thác thiết bị thu phát sáng cực ngắn F21-S, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CH¦¥NG 1 Ph©n tÝch s¬ ®å khèi cña m¸y thu ph¸t sãng cùc ng¾n F21-S phÇn 1 : m¹ch THU 1. m¹ch chuyÓn m¹ch an ten: TÝn hiÖu thu ®­îc tõ ®Çu vµo anten cña m¸y cã d¶i tÇn 440MHz-470MHz sau khi ®i qua m¹ch läc th«ng thÊp ®­îc ®­a tíi m¹ch chuyÓn m¹ch (D1,D9,D10).chøc n¨ng cña m¹ch chuyÓn m¹ch anten nh­ lµ mét bé läc th«ng thÊp khi thu.Tuy nhiªn trë kh¸ng cña khèi chuyÓn m¹ch antenna sÏ trë nªn rÊt cao khi D9 va D10 ®­îc th«ng( ng¾n m¹ch) .Do ®ã tÝn hiÖu cña m¹ch ph¸t sÏ bÞ chÆn l¹i tõ ®Çu vµo m¹ch thu.M¹ch chuyÓn m¹ch an ten ¸p dông kiÓu hÖ thèng chuyÓn m¹ch diod kiÓu mét phÇn t­ b­íc sãng. tÝn hiÖu nhËn thu tõ an ten ®i qua bé läc th«ng thÊp (L1,L2,C3,C5,C6).tÝn hiÖu sau bé läc th«ng thÊp nµy ®­îc cung cÊp cho chuyÓn m¹ch an ten .chuyÓn m¹ch anten cã nhiÖm vô ng¨n kh«ng cho tÝn hiÖu thu tõ antenna ®i vµo m¹ch ph¸t vµ chØ cho tÝn hiÖu nµy qua D1 vµo m¹ch thu khi lµm viÖc ë chÕ ®é thu ,vµ ng­îc l¹i khi ë chÕ ®é ph¸t th× tÝn hiÖu ph¸t kh«ng ®i vµo ®­îc m¹ch thu .tÝn hiÖu ®Çu ra cña chuyÓn m¹ch antenna ®i qua bé läc d¶i th«ng(D12) vµ ®­îc ®­a tíi m¹ch khuyÕch ®¹i cao tÇn. 2. m¹ch cao tÇn: TÝn hiÖu thu ®i qua chuyÓn m¹ch antenna ®Õn bé läc gi¶I th«ng(D12) ®­îc ®­a tíi m¹ch khuyÕch ®¹i cao tÇn Q15 .M¹ch cao tÇn khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu d¶i t©n sè mang tin tøc vµ läc bá tÝn hiÖu ngoµi d¶i b¨ng tÝn hiÖu thu.(®é æn ®Þnh hÖ sè khuÕch ®¹i cña Q15 ®­îc ®iÒu chØnh bëi m¹ch Q33) ,sau ®ã tÝn hiÖu lÇn l­ît ®i qua c¸c m¹ch läc d¶i (D13,,D14,D15). tÝn hiÖu sau bé khuyÕch ®ai cung cÊp cho m¹ch trén mét(Q16),trong khi ®ã c¸c thµnh phÇn tÝn hiÖu ngoµI d¶i b¨ng ®­îc lo¹i bá ë ba tÇng läc d¶i th«ng(D13,D14,D15). §ièt biÕn dung ®­îc sö dông t¹i c¸c bé läc d¶I D12,D13,D14,D15 sÏ t¹o nªn d¶i läc vµ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi cp u(IC7)qua bé biÕn ®æi t­¬ng tù sè(IC9) sö dông nh÷ng tÝn hiÖu cña ch©n T1,T2,T3,T4.Nh÷ng ®ièt nµy hiÖu chØnh tÇn sè trung t©m cña mét d¶i cao tÇn (TÇn sè céng h­ëng) cho d¶i th«ng réng cña m¸y thu vµ läc bá hiÖu qu¶ nhiÔu ¶nh vµ nhiÔu trung gian . 3. bé trén tÇn thø nhÊt vµ mach khuyÕch ®ai trung tÇn thø nhÊt: M¹ch trén thø nhÊt cã nhiÖm vô biÕn ®æi tÝn hiÖu nhËn ®­îc sau bé läc d¶i th«ng D15 thµnh mét tÇn sè cè ®Þnh 46.35MHz ( tÇn sè trung gian thø nhÊt) ®©y lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn trén tÇn tÝn hiÖu thu víi tÇn sè ®Çu ra cña pll .khi t©n sè PLL thay ®æi ,th× sÏ chØ cã mét tÇn sè mong muèn xuyªn qua mét bé läc th¹ch anh tíi tÇng trén thø nhÊt .TÝn hiÖu tõ m¹ch cao tÇn ®­îc trén t¹i bé trén thø nhÊt(Q16)víi mét tÝn hiÖu ngo¹i sai 1 biÕn thiªn(393.65-423.56mhz) ®­îc ®­a ®Õn tõ m¹ch VCO(m¹ch t¹o dao ®éng) .TÝn hiÖu ®Çu ra bé trén lµ tÝn hiÖu trung t©n thø nhÊt cã tÇn sè 46.35MHZ.TÝn hiÖu nµy sÏ ®­îc cung cÊp cho bé läc th¹ch anh FL1 (bé läc d¶i th«ng víi hÖ sè phÈm chÊt cao) ®Ó khö TÝn hiÖu nhiÔu n»m ngoµi d¶i tÝn hiÖu thu cã Ých(nhiÔu l©n cËn,nhiÔu trung gian vµ nhiÔu ¶nh ),tÝn hiÖu sau bé läc ®­a tíi m¹ch khuyÕch ®¹i trung gian(Q17),sau ®ã ®­a ®Õn cung cÊp cho bé trén thø hai,khuÕch ®¹i trung tÇn thø hai vµ m¹ch gi¶i ®iÒu chÕ lµ (IC3) qua ch©n 16 cña IC3 4 . bé trén tÇn thø hai vµ m¹ch gi¶I ®iÒu chÕ: M¹ch trén hai cã nhiÖm vô biÕn ®æi tÝn hiÖu trung gian mét thµnh tÝn hiÖu trung gian hai.sö dông hÖ thèng biÕn tÇn kÐp nh»m n©ng cao tû lÖ khö nhiÔu ¶nh vµ ®ång thêi t¨ng tÝn hiÖu thu cã Ých .TÝn hiÖu trung gian thø nhÊt tõ khuyÕch ®¹i trung gian ®­îc cung cÊp cho bé trén 2cña fm if (IC3,ch©n 16),vµ ®­îc trén víi tÝn hiÖu ngo¹i sai 2 thµnh tÊn sè trung gian 2 cã tÇn sè lµ 450KHz ,IC FM IF bao gåm bé trén 2 khuyÕch ®¹i hò­ h¹n ,bé t¸ch sãng cÇu ph­¬ng va m¹ch läc d¶i ®éng .TÝn hiÖu ngo¹i sai 2(45.9KHz) t¹o ra tõ m¹ch PLL bëi tÝn hiÖu lÊy tõ X1 qua bé nh©n 3(Q18)sau ®ã qua bé loc d¶I th«ng ®­a t¬ÝIC3.TÝn hiÖu trung tÇn hai xuÊt ph¸t tõ bé trén hai (IC3,ch©n3) sÏ ®I qua bé läc sø (F12) tíi bé t¹o tÇn sè ph¸ch kh«ng mong muèn ,Sau ®ã nã sÏ ®­îc khuyÕch ®¹i t¹i bé khuyÕch ®¹i h¹n chÕ (IC3,ch©n 5)vµ sau ®ã ®­îc ®­a tíi bé t¸ch sãng cÇu ph­¬ng ( IC3, ch©n 10 vµ 11) ®Ó thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu trung tÇn hai thµnh tÝn hiÖu ©m tÇn. 5. m¹ch ©m tÇn: TÝn hiÖu ©m tÇn tõ FM IF IC(IC3,ch©n9)cumg cÊp cho chuyÓn m¹ch t­¬ng tù (IC6 ,ch©n 1) sau khi qua läc th«ng cao (IC5Bch©n 5,7) ®i theo ®­êng tÝn hiÖu det .TÝn hiÖu xuyªn qua läc th«ng thÊp (IC5D, ch©n 13 vµ 14),sau ®ã sÏ trë l¹i chuyÓn m¹ch (IC6, ch©n 9vµ10), tÝn hiÖu ®Çu ra cña (IC6,ch©n11) ®­îc cung cÊp cho m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt ©m tÇn(IC4,ch©n4) sau khi ®· ®iÒu khiÓn (SW-/SW-Bunit,R143) ®i theo ®­êng tin hiÖuVOLIN vµ VOLOUT .Sau ®ã tÝn hiÖu ©m tÇn ®­îc khuyÕch ®ai t¹i m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt (IC4,ch©n4) ®Ó nhËn ®­îc møc ©m thanh x¸c ®Þnh (trong ®ã hÖ sè khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt nµy ®­îc ®iÒu chØnh bëi Q19,Q20) ,sau ®ã tÝn hiÖu ©m tÇn sÏ ®­îc khuyÕch ®¹i ra tõ ch©n sè 10 vµ cÊp cho loa tÝn hiÖu sp khi ®ãng m¹ch J5 6. m¹ch khö t¹p nhiÔu: Mét m¹ch khö t¹p nhiÔu sÏ thùc hiÖn c¾t nh÷ng tÝn hiÖu ©m tÇn khi kh«ng cã tÝn hiÖu cao tÇn, do cã c¸c thµnh phÇn t¹p ©m trong tÝn hiÖu ©m tÇn,chuyÓn m¹ch ë chÕ ®é ng¾t tÝn hiÖu ©m tÇn.Mét phÇn tÝn hiÖu ©m tÇn tõ (IC3, ch©n9) nh­ tÝn hiÖu DET cung cÊp cho bé biÕn ®æi sè t­¬ng tù (IC9,ch©n23) nh­ tÝn hiÖu SQLIN sÏ ®­îc ®­a tíi khèi läc d¶i ®éng (IC3,ch©n8). ë ®ã nh÷ng thµnh phÇn t¹p ©m ®­¬c khuyÕch ®¹i vµ t¸ch ra víi mét bé t¸ch nhiÔu bªn trong. Khèi läc d¶i ®éng sÏ thùc hiÖn khuyÕch ®¹i nh÷ng thµnh phÇn can nhiÔu ,tÝn hiÖu läc ®­îc chØnh l­u t¹i khèi t¸ch sãng t¹p ©m vµ biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu NOIS (kiÓu xung) t¹i khèi so mÉu tÝn hiÖu NOIS ra tõ IC3,ch©n13 vµ cung cÊp choCPU(IC7,ch©n 53).CPU sÏ nhËn biÕt c­êng ®é tÝn hiÖu nhËn ®­îc dùa vµo sè xung vµ ®Çu ra tÝn hiÖu EXST, SO, SCK. TÝn hiÖu ®­îc cung cÊp cho (IC15, ch©n1,2vµ3) vµ tÝn hiÖu RMUT ra tõ ch©n 4 . TÝn hiÖu nµy ®iÒu khiÓn bé chuyÓn m¹ch t­¬ng tù (IC6 , ch©n 13 ) ®Ó thùc hiÖn viÖc c¾t ®­êng tÝn hiÖu ©m tÇn. PhÇn 2: m¹ch ph¸t 1. M¹ch khuÕch ®¹i micro: M¹ch khuÕch ®¹i micro thùc hiÑn khuÕch ®¹i tÝn hiÖu ©m thanh víi 1 l­äng +6dB ®Æc tr­ng ë d¶i OCTA tõ micro tíi mét møc gi¸ trÞ cÇn thiÕt ®Ó ®­a vµo m¹ch ®iÒu chÕ tÝn hiÖu ©m tÇn .TÝn hiÖu AF tõ micro ®­îc cung cÊp cho m¹ch khuÕch ®¹i micro ( IC5c , ch©n10 ) sau khi ®· ®i qua bé läc th«ng cao (C186,C187) .TÝn hiÖu AF ®· ®­îc khuyÕch ®¹i sÏ ®i qua bé läc th«ng thÊp (IC5, ch©n 13vµ14) theo ®­êng chuyÓn m¹ch c©m (IC6,ch©n4).TÝn hiÖu AF sau bé läc sÏ ®­îc cung cÊp cho m¹ch ®iÒu chÕ tÝn hiÖu sau khi ®· ®i qua chuyÓn m¹ch c©m(IC6,ch©n 8,9 10)… 2. m¹ch ®iÒu chÕ : M¹ch ®iÒu chÕ thùc hiÖn ®iÒu chØnh bé t¹o ®ao ®éng cao tÇn VCO sö dông tÝn hiÖu ©m tÇn micro . TÝn hiÖu ©m tÇn sÏ lµm thay ®æi gi¸ trÞ ®iÖn kh¸ng cña ®ièt (D6) ®Ó ®iÒu chØnh mét tÝn hiÖu t¹i TX-VCO (Q11) vµ sau ®ã tÝn hiÖu nµy sÏ ®­îc khuÕch ®¹i t¹i bé khuÕch ®¹i ®Öm (Q 5 , Q7) cuèi cïng ®­îc cung cÊp cho m¹ch chuyÓn m¹ch thu ph¸t T/R (D3,D4) . 3. m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt vµ m¹ch TIÒN khuÕch ®¹i c«ng suÊt: TÝn hiÖu ®Çu ra tõ m¹ch VCO ®i qua m¹ch chuyÓn mc¹h T/R(D3) sau khi ®­îc ®­a ®Õn khuÕch ®¹i t¹i m¹ch YGR(Q4,Q3) bé tiÒn kÝch (Q2) vµ m¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt (Q1) sÏ ®­îc ®¹t c«ng suÊt 4W cña RF. Víi nguån 7.2V. DC. TÝn hiÖu ®­îc khuÕch ®¹i sÏ ®i qua m¹ch chuyÓn m¹ch antenna (D1) theo ®­êng t¸ch sãng (D2) vµ bé läc th«ng thÊp. sau ®ã sÏ cung cÊp cho antenna .Vµ dßng ®iÖn t¹o thiªn ¸p cho bé tiÒn kÝch (Q2) vµ khuÕch ®¹i c«ng suÊt (Q2) ®­îc ®iÒu khiÓn bëi m¹ch APC. 4. m¹ch tù ®éng ®iÒu khiÓn khuÕch ®ai c«ng suÊt(APC) m¹ch APC (IC2) cã choc n¨ng b¶o vÖ bé tiÒn khuÕch ®¹i vµ khuÕch ®¹i c«ng suÊt trong tr­êng hîp dßng ®iÒu khiÓn v­ît qu¸ møc danh ®Þnh vµ thùc hiÖn viÖc lùa chän c«ng suÊt ra cao hay thÊp cho phï hîp víi chØ tiªu kü thuËt cña m¸y.TÝn hiÖu ®Çu ra tõ m¹ch t¸ch sãng c«ng suÊt (D2) cung cÊp cho bé khuÕch ®¹i vi sai (IC2,ch©n3) vµ tÝn hiÖu T4 tõ (IC9, ch©n11) ®iÒu khiÓn bëi CPU (IC7), sÏ ®­îc cung cÊp cho ®Çu vµo kh¸c ®Ó tham chiÕu .Khi dßng ®iÒu khiÓn t¨ng th× ®iÖn ¸p ®Çu vµo cña bé khuÕch ®ai vi sai (ch©n3) sÏ ®­îc t¨ng , trong tr­êng hîp ®iÖn ¸p vµo bé khuÕch ®ai vi sai gi¶m th× dßng ®iÒu khiÓn sÏ gi¶m xuèng. PhÇn 3: m¹ch vßng kho¸ pha(PLL) 1. tæng qu¸t Mach PLL cung cÊp dao ®éng æn ®Þnh cho tÇn sè sãng ph¸t vµ sãng thu mét tÇn sè ngo¹i sai . §Çu ra cña PLL thùc hiÖn so s¸nh pha cña bé chia tÇn VCO ®Ó tham chiÕu tÇn sè . TÇn sè ra cña PLL sÏ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét bé t¹o dao ®éng th¹ch anh , tØ sè chia cña mét ch­¬ng tr×nh chia . M¹ch pll mét chÝp PLL(IC1) , sÏ trùc tiÕp ph¸t ra tÇn sè vµ tØ sè chia c¬ së trªn mét chuçi sè tõ CPU vµ so s¸nh pha cña tÝn hiÖuVCO víi tham chiÕu tÇn sè cña bé t¹o dao ®éng. TÇn sè tham chiÕu (15,3MHZ) ®­îc t¹o bëi X1… 2. lÆp TX: M¸y ph¸t tÝn hiÖu t¹i m¹ch TX-VCO(Q11,D7 ) ®i vµo IC( IC1,ch©n8) vµ ®­îc chia t¹i khèi ch­¬ng tr×nh chia vµ sau ®ã ®­îc cung cÊp cho bé phËn t¸ch sãng pha . T¸ch sãng pha thùc hiÖn viÖc so s¸nh tÝn hiÖu vµo víi tham chiÕu tÇn sè , vµ sau ®ã cho ra tÝn hiÖu pha ( tÝn hiÖu kiÓu xung) tõ ch©n sè 5. TÝn hiÖu kiÓu xung ®­îc biÕn ®æi thµnh ®iÖn ¸p mét chiÒu ( kho¸ ®iÖn ¸p ) tai läc lÆp( LOOP FILTER ) vµ cung cÊp cho ®ièt biÕn dung (D6) cña m¹ch TX-VCO ®Ó æn ®Þnh tÇn sè ph¸t. 3. l¨p RX: M¸y ph¸t tÝn hiÖu t¹i m¹ch RX-VCO (Q10,D5) sÏ ®i vµo IC PLL(IC1,ch©n8 ) vµ ®­îc chia t¹i khèi ch­¬ng tr×nh chia , sau ®ã sÏ cung cÊp cho bé phËn t¸ch sãng pha .T¸ch sãng pha thùc hiÖn so s¸nh tÝn hiÖu vµo víi tÝn hiÖu chuÈn( danh ®Þnh ) vµ tÝn hiÖu kiÓu xung - ®Çu ra ch©n5.TÝn hiÖu kiÓu xung nµy ®­îc biÕn ®æi thanh ®iÖn ¸p mét chiÒu t¹i bé läc lÆp (R40-R42,C74-C77) vµ sau ®ã cung cÊp cho ®iod biÕn dung-varicap (D5) cña m¹ch RX-VCO ®Ó æn ®Þnh tÇn sè bé t¹o dao ®éng , ®iÖn ¸p kho¸ còng ®­îc sö dông cho m¹ch thu cña bé läc d¶i tÇn sè trung t©m ( bé läc d¶I th«ng).§iÖn ¸p kho¸ tõ bé läc lÆp ®­îc khuÕch ®ai t¹i bé khuÕch ®¹i ®Öm (Q13) vµ sau ®ã cung cÊp cho CPU( IC7, ch©n 60 ) . TÝn hiÖu ®­îc ph©n tÝch bëi CPU ,vµ sau ®ã sÏ ®­îc cung cÊp cho b« biÕn ®æi sè t­¬ng tù sè(IC9) .TÝn hiÖu ra cña IC9 t¹i c¸c ch©n T1,T2,T3,T4 ®­îc ®­a tíi ®iÒu khiÓn c¸c bé läc d¶i D12,D13,D14.D15 ®Ó triÖt c¸c thµnh phÇn dao ®«ng ®iÒu hoµ,Vµ c¸c thµnh phÇn can nhiÔu. 3. M¹CH VCO: §Çu ra VCO tõ Q11(TX) vµ Q10(RX) ®­îc khuÕch ®¹i ®Öm t¹i Q7 vµ Q6 . Sau ®ã ®­îc göi tíi chuyÓn m¹ch Tx/Rx (D3,D4) ,ë ®Çu ra tÝn hiÖu LO cña m¸y thu ®­îc ®­a ®Õn m¹ch trén tÇn thø nhÊt (Q16) th«ng qua bé suy gi¶m ATT , vµ tÝn hiÖu ph¸t ®­îc cung cÊp cho Bé khuÕch ®¹i YGR (Q4) .Mét phÇn tÝn hiÖu ra cña m¹ch VCO sÏ ®­îc ®­a trë l¹i PLL(IC1,ch©n8) theo ®­êng bé khuÕch ®ai dÖm (Q6) vµ läc th«ng thÊp (L18,R53C89-C91). 4. m¹ch cÊp nguån ®­êng M« t¶ hv ®iÖn ¸p tõ nguån pin vcc ®iÖn ¸p gièng nh­ ®­êng hv(®iªn ¸p tõ ngu«n pin) nh­ng chóng ®­îc ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch nguån (VOL control) CPU5v ®iÖn ¸p 5v chung ®­îc biÕn ®æi tõ ®­êng vcc bëi m¹ch ®iÒu chØnh +5v (ic10).®iÖn ¸p ra ®­îc cung cÊp cho CPU7 m¹ch reset IC8 vµ c¸c m¹ch kh¸c .. T5v ®iÖn ¸p cho m¹ch ph¸t ®­îc ®iÒu chØnh bëi m¹ch ®iÒu chØnh T5(Q27) R5v ®iÖn ¸p 5v cho m¹ch thu ®iÒu chØnh bëi m¹ch ®iÒu chØnhR5 (Q26) S5v ®iÖn ¸p 5Vchung ®­îc biÕn ®æi tõ ®­êng vcc bëi m¹ch ®iÒu chØnh (Q24,Q19) +5v T­¬ng tù nh­ ®­êng 5v CPU cho chuyÓn m¹ch t­¬ng tù(IC6) khuyÕch ®¹i ®Öm (Q13) Vco5v Gièng nh­ ®­êng +5v cho TX-VCO(Q11),RX-VCO(Q10),bé khuªch ®¹i ®Öm(Q5-Q7) 5. chøc n¨ng c¸c ch©n cña cpu(ic7) Ch©n Sè Tªn Ch©n Miªu t¶ chøc n¨ng c¸c ch©n 7 Res ®Çu vµo cho tÝn hiÖu reset 13 14 19 20 Senc0 Senc1 Senc2 Cenc3 ®Çu ra m· ho¸ tin hiÖu ®¬n ©m 23 24 25 Cenc0 Cenc1 Cenc2 ®©ï ra ctcss\dtcss tÝn hiÖu d÷ liÖu 28 Sck ®Çu ra chuçi tÝn hiÖu clock tíi IC PLL(IC1), eprom(ic11),v.v 29 So ®Çu ra tÝn hiÖu d÷ liÖu t¬I IC PLL(IC1)vµ bé biÕn ®æi t­¬ng tù sè (IC9) 30 beep ®Çu ra tÝn hiÖu bÝp 36 Plst Cæng vµo ra cña tÝn hiÖu xung mÉu t¬i Pll(IC9) 37 Dast ®Çu ra tÝn hiÖu xung mÉu tíi bé biÕn dæi t­¬ng tù sè (IC9),cæng ®Çu vµo cho kiÓu tÝn hiÖu ban ®Çu 38 Exst ®Çu vµo tÝn hiÖu xung mÉu cho IC t¨ng biÕn(IC15) 39 Ptt ®Çu vµo cæng cho tÝn hiÖu chuyÓn m¹ch (PTT) 40 Txc ®Çu ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ng¾t TX ,møc cao khi ph¸t 41 Rled ®Çu ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn LED bËn ,møc cao khi thu 42 Tled ®Çu ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn LED TX ,møc cao khi ph¸t 43 Afon ®Çu ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho m¹ch ®iÒu chØnh cña bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt 44 esda Cæng vµo ra cho tÝn hiÖu d÷ liÖu tõ EEPROM(IC11) 45 cli Cæng ®Çu vµo tÝn hiÖu t¸ch dßng 46 clo Cæng ®Çu ra tÝn hiÖu t¸ch dßng 51 52 F1 F2 Cæng vµo cho tÝn hiÖu kho¸ yªu cÇu cña ng­êi sö dông 53 Nois ®Çu vµo cho tÝn hiÖu xung nhiÔu cho chøc n¨ng dËp nhiÔu 54 unlk Cæng ®Çu vµo cho tÝn hiÖu më kho¸ 57 Cdec Cæng ®Çu vµo cho tÝn hiÖu CTCSS/DTCS 58 Sdec Cæng ®Çu vµo cho tÝn hiÖu gi¶I m· ®¬n ©m 59 Rssi Cæng ®Çu vµo cho ®iÖn ¸p RSSI 60 lvin Cæng ®Çu vµo cho ®iÖn ¸p kho¸ PLL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbinh.doc
  • doc1bia.doc
  • doc2mucluc.doc
  • docchi tieu -duong.doc
  • docduong can.doc
  • docduongtt2.doc
  • docloigioithieuDUONG.doc
Luận văn liên quan