Đề tài Khai thác và lập qui trình bảo dưỡng hệ thống truyền lực và hệ thống lái của xe đầu kéo chuyên dùng terberg ty180

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến vượt bậc.Đó là Đảng và Nhà Nước đã sáng suốt đổi mới nền kinh tế đất nước từ nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng theo XHCN và đang hội nhập vào dòng chảy nền kinh tế thế giới,đặc biệt Việt Nam đã gia nhập WTO-tổ chức thương mại quốc tế mở ra nhiều cơ hội giao thương với quốc tế. Việc lưu thông hàng hóa nước ta với các nước trên thế giới chủ yếu được thực hiện bằng đường biển, và tổng sản lượng xuất nhập khẩu ngày càng tăng.Một trong những cảng lớn và có lượng lưu thông hàng hóa nhiều là Cảng Sài Gòn.Để hàng hóa được vận chuyển nhanh, liên tục, hiệu quả Cảng Sài Gòn đã đầu tư những trang thiết bị xếp dỡ chuyên dùng.Một trong những phương tiện giúp cho việc giải phóng nhanh chóng hàng hóa ở cảng phải kể đến xe đầu kéo chuyên dùng TERBERG TY180.Đó là một phượng tiện cơ động,có tính linh hoạt cao vận chuyển được khối lượng Containner lớn trong thời gian ngắn. Trong thời gian sử dụng, xe không tránh khỏi những hư hỏng và phải làm việc với cường độ cao.Do đó, để sử dụng xe đạt được năng suất cao nhất và thời gian phục vụ lâu nhất thì xe cần phải được khai thác đúng cách và có chế độ bảo dưỡng sữa chữa.Vì vậy, phần thuyết minh của đồ án tốt nghiệp: “Khai thác và lập qui trình bảo dưỡng hệ thống truyền lực và hệ thống lái của xe đầu kéo chuyên dùng TERBERG TY180” được thực hiện cho những mục đích sau:  Tìm hiểu về mặt kĩ thuật của xe để giúp cho người sử dụng vận hành hiệu quả đúng cách biết bảo quản giữ gìn xe.  Giúp cho cán bộ kĩ thuật, công nhân sữa chữa nắm được các thông số kĩ thuật,cấu tạo và nguyên lý hoạt động để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đúng qui định và đúng kĩ thuật đảm bảo giải phóng xe được nhanh chóng, giảm ngày nằm tại xưởng.Khi xe được bảo dưỡng tốt thì sẽ tăng năng năng suất làm việc và tăng tuổi thọ của xe. Đây là công trình đầu tay của em sau bốn năm học tập tại trường, do trình độ và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài của em chưa hoàn thiện lắm sẽ không tránh khỏi những sai sót.Vì vậy kính mong quí thầy cô quan tâm đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện hơn về mặt kiến thức chuyên môn và tự tin hơn để bước vào đời. MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG Chương 1: Tổng quan về Công Ty Tân Cảng Sài Gòn 2 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 2 1.2 Cơ sở vật chất và trang thiết bị kĩ thuật của công ty Tân Cảng Sài Gòn 3 1.3 Những nhận xét chung về Tân Cảng 6 Chương 2: Giới thiệu về xe đầu kéo chuyên dùng TERBERG TY180 8 2.1 Công dụng xe đầu kéo 8 2.2 Kết cấu tổng thể 8 2.3 Các thông số kĩ thuật của xe 10 2.4 Các chú ý khi vận hành xe 11 PHẦN 2: KHAI THÁC HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ HỆ THỐNG LÁI XE TERBERG TY180 Chương3: Động cơ Cummins 6BTAA 5.9 12 3.1 Các số liệu và thông số kĩ thuật 12 3.2 Kết cấu tồng thể 13 3.3 Hệ thống nhiên liệu 16 3.4 Bơm cao áp VE 17 3.5 Kim phun 29 3.6 Hệ thống bôi trơn 31 3.7 Hệ thống làm mát 32 3.8 Hệ thống tăng áp 33 Chương 4: Hộp số tự động 35 4.1 Giới thiệu về hộp số tự động trên xe TERBERG TY180 35 4.2 Cấu tạo và hoạt động của hộp số tự động 35 4.2.1 Bộ biến mô 36 4.2.2 Bộ truyền bánh răng hành tinh 39 4.2.3 Hệ thống điều khiển thủy lực 52 4.2.4 Hệ thống điều khiển điện tử 66 Chương 5: Cácđăng, cầu, visai, bán trục, truyền lực cuối cùng 70 5.1 Cácđăng 70 5.2 Truyền lực chính 71 5.3 Bộ vi sai 73 5.4 Bán trục 74 5.5 Truyền lực cuối cùng 75 5.6 Dầm cầu chủ động 75 Chương 6: Cầu dẫn hướng và hệ thống treo 77 6.1 Cầu dẫn hướng 77 6.2 Hệ thống treo 78 Chương 7: Hệ thống lái và hệ thống công tác 80 7.1 Hệ thống lái trợ lực thủy lực hoàn toàn 80 7.2 Hệ thống công tác 85 7.3 Một số bộ phận trong hệ thống thủy lực 87 PHẦN 3: LẬP QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ HỆ THỐNG LÁI XE TERBERG TY180 Chương 8: Tổ chức bảo dưỡng 90 8.1 Phương án tổ chức chuyên môn hóa 90 8.2 Phương án tổ chức riêng xe 90 8.3 Phương án tổ chức đoạn, tổng thành 90 8.4 Lựa chọn phương án tổ chức bảo dưỡng 91 8.5 Các trang thiết bị cơ bản cho xưởng bảo dưỡng sửa chữa 91 Chương 9: Phương pháp kiểm tra trong bảo dưỡng sửa chữa 92 9.1 Phương pháp quan sát 92 9.2 Phương pháp chạy thử-nghe-nhìn 92 9.3 Phương pháp đo các thông số, chỉ tiêu làm việc 92 Chương 10: Nội dung các công việc bảo dưỡng 93 10.1 Các vị trí cần được bảo dưỡng 93 10.2 Nội dung của các công việc bảo dưỡng 94 10.3 Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ 97 Chương 11: kỹ thuật chuẩn đoán sửa chữa 102 11.1 Chẩn đoán sửa chữa hệ thống truyền lực 102 11.2 Chẩn đoán kĩ thuật hệ thống lái 104 PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tài liệu tham khảo 107

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khai thác và lập qui trình bảo dưỡng hệ thống truyền lực và hệ thống lái của xe đầu kéo chuyên dùng terberg ty180, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caàu vaø moyeu baùnh xe maø khoâng ñaët tröïc tieáp leân baùn truïc.Giuùp laøm taêng tuoåi thoï cuûa baùn truïc, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän laøm vieäc cuûa xe. 5.5 Truyeàn löïc cuoái cuøng: 5.5.1 Coâng duïng: Laøm taêng tæ soá truyeàn ra baùnh xe daãn ñoäng 5.5.2 Keát caáu: Hình 5.7: Keát caáu boä truyeàn löïc cuoái cuøng. 1-nhöõng boä phaän gaén baùnh xe; 2-buloâng; 3-voøng chaén daàu; 4-oå bi; 5-boä phaän leäch truïc; 6-voøng ñònh vò; 7-baùnh raêng bao; 8-voøng ñeäm khoùa; 9-nuùt chaën; 10-voøng; 11-oáng bao, 12-baùnh raêng maët trôøi; 13-oác chaën; 14-co taùn; 15-caàn daãn cuûa baùnh raêng haønh tinh; 16,17,18,19,20,21-buloâng,con taùn; 22-oác baùnh xe; 23-voøng leäch; 24-baùn truïc; 25-raõnh then hoa. 5.6 Daàm caàu chuû ñoäng: 5.6.1 Coâng duïng:Daàm caàu chuû ñoäng laø voû bao boïc baûo veä caùc chi tieát cuûa cuïm truyeàn löïc chính, vi sai vaø truyeàn ñoäng ñeán caùc baùnh xe. 5.6.2 Keát caáu: Daàm caàu loaïi ñuùc coù ñoä cöùng vöõng toát nhöng troïng löôïng lôùn neân laøm taêng troïng löôïng cuûa phaàn khoâng ñöôïc treo. Hình 5.8: cuïm caàu chuû ñoäng. 1-maët sau voû caàu; 2-gaân taêng cöôøng ñoä cöùng; 3- daàm caàu; 4- mayô laép baùnh xe. Hình 5.9: keát caáu voû caàu. 1-maët sau voû caàu; 2-oác thoâng hôi; 3-oác nhôùt;vaø xaû nhôùt; 4,5,6,7,8,9-buloâng,con taùn baét voû truyeàn löïc chính. CHÖÔNG 6: CAÀU DAÃN HÖÔÙNG VAØ HEÄ THOÁNG TREO. 6.1 Caàu daãn höôùng: 6.1.1 Coâng duïng,yeâu caàu: vCoâng duïng: - Caàu daãn höôùng duøng ñeå ñôõ toaøn boä troïng löôïng phaàn ñöôïc treo cuûa oâtoâ: ñoäng cô, ly hôïp, hoäp soá, khung xe, voû xe, buoàng laùi, thuøng haøng… - Chòu caùc löïc taùc duïng giöõa maët ñöôøng vaø khung hoaëc voû oâtoâ (löïc thaúng ñöùng, löïc doïc vaø löïc ngang) cuõng nhö moment phaûn löïc. vYeâu caàu: Ngoaøi nhöõng yeâu caàu chung, caàu daãn höôùng coøn phaûi thoaû maõn yeâu caàu rieâng vaø phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu sau: - Truyeàn löïc toát giöõa khung hoaëc voû cuûa xe vôùi baùnh xe daãn höôùng (cuøng vôùi boä phaän treo). - Caùc baùnh xe daãn höôùng coù ñoäng hoïc ñuùng khi dòch chuyeån theo maët phaúng ñöùng. - Goùc ñaët truïc ñöùng vaø baùnh xe phaûi ñuùng. - Troïng löôïng cuûa phaàn khoâng ñöôïc treo phaûi nhoû, nhöng phaûi coù ñoä cöùng cao vaø ñuû ñoä beàn. 6.1.2 Phaân tích keát caáu caàu daãn höôùng: Caàu daãn höôùng khoâng chuû ñoäng: Hình 6.1:boá trí caàu daãn höôùng. 1-nhíp ñaøn hoài; 2-daàm caàu; 3-daãn ñoäng laùi; 4-truïc ñöùng; 5-cam quay; 6-baùnh xe daãn höôùng. Hình 6.2: keát caáu chi tieát caàu daãn höôùng khoâng chuû ñoäng 1-daàm caàu; 2-thanh daãn ñoäng laùi; 3-truïc quay; 4-ngoãng quay; 5-vaønh gaén baùnh xe daãn höôùng; 6-oå bi baùnh xe. 6.2 Heä thoáng treo: 6.2.1 Coâng duïng,yeâu caàu: vCoâng duïng: Heä thoáng treo duøng ñeå noái ñaøn hoài giöõa khung vôùi heä thoáng chuyeån ñoäng. Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa heä thoáng treo laø giaûm va ñaäp sinh ra khi oâtoâ chuyeån ñoäng, laøm eâm dòu khi qua caùc maët ñöôøng goà gheà khoâng baèng phaúng. v Yeâu caàu: Heä thoáng treo phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau ñaây: - Coù taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa voû thích hôïp, taàn soá dao ñoäng naøy ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä voõng tónh ft. - Coù ñoä voõng ñoäng fñ ñuû ñeå cho khoâng sinh ra va ñaäp treân caùc truï ñôõ cao su. - Coù ñoä daäp taét dao ñoäng cuûa voû vaø baùnh xe thích hôïp. - Khi quay voøng hoaëc khi phanh thì voû oâtoâ khoâng bò nghieâng. - Ñaûm baûo cho chieàu roäng cô sôû vaø goùc ñaët caùc truïc ñöùng cuûa baùnh daãn höôùng khoâng ñoåi. - Ñaûm baûo söï töông öùng giöõa ñoäng hoïc caùc baùnh xe vaø ñoäng hoïc cuûa truyeàn ñoäng laùi. 6.2.2 Keát caáu heä thoáng treo: v Caàu tröôùc söû duïng heä thoáng treo phuï thuoäc: -Öu ñieåm cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc laø ñôn giaûn veà keát caáu, trong khi ñoù vaãn ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu caàn thieát cuûa xe. -Khuyeát ñieåm laø toán nhieàu theùp vaø thôøi gian phuïc vuï ít. Hình 6.3:heä thoáng treo phuï thuoäc. 1-daàm caàu daãn höôùng; 2- nhíp ñaøn hoài; 3- cam quay; 4- cao su ñaøn hoài; 5- boä phaän giaûm chaán oáng. v Keát caáu heä thoáng treo caàu sau: Hình 6.4:heä thoáng treo caàu sau. 1-saétxi; 2-buloâng lieân keát; 3-taám ñeäm; 4-caàu chuû ñoäng; 5-mayô baùnh xe Caàu sau söû duïng heä thoáng treo phuï thuoäc khoâng coù boä phaän ñaøn hoài. Do ñaëc ñieåm laø xe ñaàu keùo container chuyeân duøng neân caàu sau chòu toaøn boä taûi troïng vaø taûi troïng naøy ñaët leân daàm caàu.Vì vaäy yeâu caàu ñoù laø daàm caàu phaûi coù ñoä cöùng vöõng cao vaø ñöôïc cheá taïo töø vaät chòu taûi troïng lôùn. CHÖÔNG 7: HEÄ THOÁNG LAÙI VAØ HEÄ THOÁNG COÂNG TAÙC 7.1 Heä thoáng laùi trôï löïc thuûy löïc hoaøn toaøn. 7.1.1 Coâng duïng,yeâu caàu: vCoâng duïng: Heä thoáng laùi cuûa oâtoâ duøng ñeå thay ñoåi höôùng chuyeån ñoäng hoaëc giöõ cho oâtoâ chuyeån ñoäng theo moät höôùng nhaát ñònh naøo ñoù. vYeâu caàu: Heä thoáng laùi phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: -Quay voøng oâtoâ thaät ngoaëc trong moät thôøi gian ngaén treân moät dieän tích beù. -Laùi nheï vaø tieän lôïi. -Ñoäng hoïc quay voøng ñuùng ñeå baùnh xe khoâng bò tröôït leâ khi quay voøng. -Traùnh ñöôïc caùc va ñaäp töø baùnh daãn höôùng truyeàn leân voâlaêng. -Giöõ ñöôïc chuyeån ñoäng thaúng oån ñònh cuûa oâtoâ. -khi heä thoáng thuûy löïc hoûng thì phaûi vaãn ñaûm baûo laùi nhöng ñoøi hoûi löïc taùc ñoäng leân voâlaêng lôùn hôn 7.1.2 Öu nhöôïc ñieåm cuûa heâ thoáng laùi trôï löïc thuûy löïc hoaøn toaøn. vÖu ñieåm: -Do ñaëc ñieåm laø xe ñaàu keùo container chuyeân duøng neân taûi troïng taùc duïng leân xe lôùn hay löïc caûn laùi raát lôùn.Vôùi heä thoáng laùi trôï löïc hoaøn toaøn seõ giuùp cho ngöôøi laùi ñöôïc deã daøng chæ can taùc duïng vôùi löïc nhoû vöøa ñuû.Giuùp cho ngöôøi laùi ñöôïc thoaûi maùi vaø laøm taêng naêng suaát lao ñoäng, giuùp cho vieäc vaän chuyeån container ñöôïc nhanh choùng giaûi phoùng taøu nhanh. -Goùc laùi linh hoaït giuùp cho xe di chuyeån toát hôn -Vieäc baûo döôõng vaø söõa chöõa ñôn giaûn vNhöôïc ñieåm: -Khi heä thoáng thuûy löïc hoûng thì ngöôøi laùi phaûi taùc duïng moät löïc raát lôùn leân voâlaêng gaây meät moûi cho taøi xeá -Goùc laùi khoâng chính xaùc deã bò xæa chæ phuø hôïp cho vieäc di chuyeån trong caûng vaø vôùi toác ñoä thaáp. -Hay bò xì daàu. 7.1.3 Keát caáu heä thoáng laùi: Hình 7.1: heä thoáng laùi thuûy löïc 1-voâlaêng; 2-truïc laùi; 3-cô caáu laùi ñaûo chieàu; 4-van phaân phoái; 5-rotuyn vaø ñaàu noái thanh laùi ngoaøi; 6-xilanh laùi taùc duïng 2 chieàu; 7-ñoøn laùi ngang. 7.1.4 Sô ñoà maïch thuûy löïc vaø nguyeân lí hoaït ñoäng: vKhi tay laùi ôû vò trí trung gian (khoâng ñaùnh laùi): Heä thoáng thuûy löïc chæ hoaït ñoäng moät trong hai traïng thaùi, töùc laø chæ phuïc vuï cho vieäc khi naâng haï maâm keùo thì khoâng cho ñaùnh laùi vaø khi ñaùnh laùi thì khoâng cho naâng haï. Sô ñoà maïch thuûy löïc döôùi ñaây chæ traïng thaùi tay laùi ôû vò trí trung gian (khoâng ñaùnh voâlaêng) vaø traïng thaùi ñang naâng maâm keùo. ÏHình 7.2:chöa ñaùnh laùi vaø traïng thaùi naâng 1-bôm daàu; 2-loïc daàu; 3-van phaân phoái; 4-orbital; 5-xilanh laùi; 6-van ñieàu khieån naâng haï maâm; 8-xilanh naâng; 9-caàn ñieàu khieån naâng haï; 10-van giôùi haïn ñoä haï; 11-loã thoâng hôi; 12-baûng möùc daàu; 13-van bi ñieàu aùp; 14-van giôùi haïn ñoä naâng. Bôm daàu huùt daàu töø thuøng chöùa vaø ñöa daàu ñi vaøo van phaân phoái.ÔÛ ñaây, van naøy chôø tín hieäu laø ñieàu khieån laùi hoaëc naâng haï maâm keùo.Khi ngöôøi laùi khoâng taùc duïng löïc leân voâlaêng töùc laø tay laùi ôû vò trí trung gian, van orbital khoâng coù tín hieäu ñeán van phaân phoái neân van naøy khoâng cho ñöôøng daàu coù aùp suaát cao ñeán heä thoáng laùi. v Khi laùi sang phaûi (ñaùnh voâlaêng sang phaûi): Bôm daàu huùt daàu töø thuøng chöùa vaø ñöa daàu ñi vaøo van phaân phoái.ÔÛ ñaây, van naøy chôø tín hieäu laø ñieàu khieån laùi hoaëc naâng haï maâm keùo.Khi ngöôøi laùi ñaùnh voâlaêng sang phaûi. Löïc taùc duïng töø voâlaêng qua truïc tay laùi ñeán van orbital.Van naøy truyeàn tín hieäu ñeán van phaân phoái. Luùc naøy van phaân phoài chæ öu tieân cho daàu ñeán heâ thoáng laùi. Hình 7.3: khi laùi sang phaûi vaø traïng thaùi haï Van orbital ñoùng vai troø nhö moät cô caáu laùi ñaûo chieàu.Noù ñöôïc ñieàu khieån bôûi truïc laùi noái vôùi voâlaêng.Khi ñaùnh laùi sang phaûi thì cô caáu laùi seõ môû ñöôøng daàu ñeán khoang beân phaûi cuûa xilanh laùi.AÙp löïc daàu seõ ñaåy pitoâng sang traùi.Do pitoâng ñöôïc noái ñaàu thanh laùi.Ñaàu thanh laùi naøy gaén vôùi ñoøn laùi ngang cuûa cam quay baèng rotuyn vaø laøm quay baùnh xe veà beân phaûi.Do pitoâng, ñaàu thanh laùi ñoùng vai troø nhö boä phaän daãn ñoäng laùi neân 2 baùnh xe cuøng quay sang beân phaûi.Ñoàng thôøi daàu ôû khoang beân traùi cuûa xilanh laùi theo ñöôøng oáng veà van orbital, van phaân phoái roài theo ñöôøng daàu hoài veà bình chöùa. Tay laùi ñaùnh sang phaûi bao nhieâu thì van orbital seõ cho daàu ñeán khoang beân phaûi cuûa xilanh laùi phuø hôïp vôùi löïc ñaùnh tay laùi nhieàu hay ít vaø qua heä thoáng daãn ñoäng laùi seõ taïo goùc quay theo yù muoán cuûa ngöôøi laùi. Khi laùi sang traùi cuõng töông töï nhö laùi sang phaûi.Ngöôøi laùi ñaùnh tay laùi sang traùi seõ laøm cho cô caáu laùi môû ñöôøng daàu ñeán khoang beân traùi cuûa xilanh laùi laøm ñaåy pitoâng sang phaûi.Qua boä phaän daãn ñoäng laùi seõ laøm cho 2 baùnh xe cuøng quay sang traùi. v Tröôøng hôïp laùi döï phoøng khi bôm daàu bò truïc traëc: Hình 7.3: laùi döï phoøng Khi bôm daàu bò truïc traëc vì moä söï coá naøo ñoù maø khoâng bôm daàu leân van phaân phoái ñöôïc. Luùc naøy daàu ñöôïc orbital huùt leân qua 1 van huùt ñeå phuïc vuï cho heä thoáng laùi.Trong orbital coù cô caáu quay huùt daàu gaén vôùi truïc laùi vaø ñöôïc daãn ñoäng quay bôûi voâlaêng do ngöôøi laùi thöïc hieän nhöng löïc laùi luùc naøy seõ naëng hôn so vôùi bình thöôøng. 7.2 Heä thoáng coâng taùc: 7.2.1 Coâng duïng: Heä thoáng coâng taùc laø moät khung theùp coù gaén maâm keùo.Coù taùc duïng naâng haï ñeå gaén rômoùc phuïc vuï vieäc vaän chuyeån container. 7.2.2 Ñaëc ñieåm keát caáu: Hình 7.4: vò trí khung gaén treân xe. 1-khung naâng; 2-maâm keùo; 3-xilanh naâng. Hình 7.5: keát caáu khung. Hình 7.6: vò trí cuûa pittoâng naâng haï 1-saétxi; 2-thanh ñôõ khung naâng; 3-pitoâng naâng haï khung; 4-ñöôøng oáng daàu. Hình 7.7:keát caáu maâm keùo. 1-maâm; 2,3-buoâng cuûa xilanh khí; 4-xilanh khí; 5-lo xo hoài vò; 7-ñóa töïa; 8,9-buloâng baét ñóa töïa; 10-loø xo; 11-choát caøi; 12-boä phaän caøi ñaët; 13-loø xo; 14-choát giöõ; 15-aét; 16-moùng keïp. 7.2.3 Nguyeân lyù laøm vieäc: Döïa vaøo sô ñoà maïch thuûy löïc ôû treân ta coù caùc traïng thaùi hoaït ñoäng sau: Khi naâng: Bôm daàu huùt daàu töø thuøng chöùa vaø ñöa daàu ñi vaøo van phaân phoái.ÔÛ ñaây, van naøy chôø tín hieäu laø ñieàu khieån laùi hoaëc naâng haï maâm keùo.Khi ngöôøi laùi khoâng taùc duïng vaøo voâlaêng maø ñieåu khieån caàn naâng haï thì luùc naøy van phaân phoái nhaän ñöôïc tín hieäu vaø öu tieân daàu ñeán heä thoáng naâng haï.Do ñoù, van phaân phoái cho daàu ñeán van ñieàu khieån naâng haï, van naøy seõ cho daàu leân nhieàu hay ít ñi tôùi xilanh naâng.Khung ñöôïc naâng leân cao bao nhieâu phuï thuoäc vaøo söï ñieàu khieån cuûa ngöôøi taùc ñoäng vaøo caàn ñieàu khieån. Khi haï: Khi ngöôøi laùi taùc duïng vaøo caàn ñieàu khieån cho haï khung xuoáng thì caàn naøy phaùt tín hieäu ñeán van phaân phoái khoâng caáp daàu ñeán xilanh naâng nöõa.Vaø van ñieàu khieån seõ cho khung haï töø töø baèng caùch cho daàu hoài veà töø töø theo yù muoán cuûa ngöôøi ñieàu khieån qua van giôùi haïn ñoä haï.Daàu seõ ñöôïc hoài veà thuøng daàu. 7.3 Moät soá boä phaän trong heä thoáng thuûy löïc: 7.3.1 Bôm daàu: Heä thoáng thuûy löïc söû duïng moät bôm baùnh raêng ñeå chuyeån ñoåi cô naêng thaønh thuûy naêng phuïc vuï cho heä thoáng laùi thuûy löïc, heä thoáng naâng haï vaø heä thoáng phuï khaùc.Bôm ñöôïc daãn ñoäng bôûi ñoäng cô . Bôm daàu caàn ñöôïc baûo quaûn toát baèng caùch boâi trôn theo ñònh kyø. Hình 7.8:maët caét bôm baùnh raêng. 1-truïc daãn ñoäng; 2-voû bôm; 3-baùnh raêng chuû ñoäng; 4-baùnh raêng bò ñoäng 7.3.2 Thuøng daàu: vThuøng daàu coù nhöõng coâng duïng sau: Duøng ñeå chöùa daàu thuûy löïc Laøm maùt daàu Taùch khoâng khí ra khoûi daàu Theo doõi söï bieán ñoåi chaát löôïng cuûa daàu thuûy löïc vÎeâu caàu veà löôïng daàu trong thuøng chöùa: Khi khung haï xuoáng vò trí thaáp nhaát vaø löôïng daàu trong thuøng phaûi ñaûm baûo xaáp xæ laép ñaày baûng theo doõi möùc daàu. Khi thay daàu thì khung phaûi ñöôïc ñaët ôû vò trí thaáp nhaát. Trong thuøng daàu coù loïc daàu vaø loã thoâng hôi Loaïi daàu söû duïng laø : : Shell Tellus T32 hoaëc töông ñöông. §é thuÇn khiÕt DÇu : ISO 18 / 13, hoÆc ®¸ng chuéng h¬n theo ISO4406. 7.3.3 Van phaân phoái: Hình 7.9:van phaân phoái. vCoâng duïng: Van phaân phoái coù coâng duïng laø phaân phoái luoàng daàu ñeán heä thoáng laùi thuûy löïc vaø heä thoáng naâng haï khung maâm keùo.Nhöng noù luoân öu tieân cho heä thoáng laùi vì tính taát yeáu cuûa heä thoáng laùi ñaûm baûo cho vieäc daãn höôùng cuûa xe.Coøn tính naêng naâng haï khoâng ñoøi hoûi thöôøng xuyeân vaø khi ñoù xe ñöùng yeân. Noùi toùm laïi van naøy seõ khoâng cung caáp daàu cho traïng thaùi vöøa ñaùnh laùi vöøa naâng haï.Chæ coù moät traïng thaùi hoaït ñoäng chæ laùi hoaëc chæ naâng haï. vHoaït ñoäng cuûa van: Khi ñaùnh voâlaêng seõ taùc duïng leân truïc laùi moät löïc vaø leân orbital.Noù ñöa tín hieäu ñeán van phaân phoái coù taûi naêng ñoäng.Qua keát coång keát noái LS, van phaân phoái seõ cung caáp 1 löôïng daàu vöøa ñuû cung caáp cho heä thoáng laùi tao ra moät goùc laùi theo yù muoán. Khi khoâng caàn ñaùnh laùi vaø tín hieäu töø heä thoáng naâng haï, van seõ öu tieân môû ñöôøng daàu caáp cho heä thoáng coâng taùc qua coång keát noái EF. Löôïng daàu cung caáp cho heä thoáng laùi thì ñoäc laäp vôùi aùp suaát beân trong heä thoáng laùi.Khi ñaùnh laùi nhanh thì van phaân phoái seõ cho toaøn boä daàu ñi tôùi heä thoáng laùi. 7.3.4 Van orbital: Trong heä thoáng laùi, van orbiol xoay do ñöôïc lieân keát vôùi voâlaêng qua truïc laùi seõ ñieàu khieån daàu ñeán xilanh laùi.Van naøy ñöôïc trang bò boä phaùt tín hieäu qua coång LS cuûa van phaân phoái ñeå ñöa daàu do bôm daàu cung caáp ñeán heä thoáng laùi. vChöùc naêng cuûa caùc van phuï trong van orbital: -Van A:van ngaéng maïch.Noù ñoùng vai troø nhö moät van kieåm tra.Trong tröôøng hôïp bôm daàu bi truïc traëc vì moät söï coá naøo ñoù maø aùp suaát daàu do bôm cung caáp khoâng ñuû theo qui ñònh thì van naøy seõ so saùnh neáu thaáy aùp suaát suaát daàu huùt leân ôû coång P maø thaáp hôn coång T thì noù seõ cung caáp daàu tröïc tieáp huùt töø thuøng daàu maø khoâng caàn qua bôm daàu. -Van B:laø nhöõng van traøn.Khi aùp suaát daàu trong heä thoáng cung caáp cho xilanh vöôït qua aùp suaát qui ñònh laø 210 bar coù theå do baùnh xe daãn höôùng bò chöôùng ngaïi vaät caûn laïi trong quaù trong quaù trình quay voøng thì van naøy seõ oån ñònh aùp suaát daàu baèng caùch cho daàu theo caùc ñöôøng oáng hoài veà thuøng chöùa daàu. -Van C:cung caáp daàu cho xilanh laùi.Noù coù coâng duïng laø ngaên ngöøa söï hình thaønh boït nöôùc trong daàu caáp cho xilanh laùi. -Van D:van kieåm tra aùp suaát bôm daàu ñöôïc ñaët trong coång P, ñeå oån ñònh aùp suaát daàu trong van orbitol khi xoay voâlaêng moät goùc naøo ñoù giöõ yeân vò trí ñoù, ngaên khoâng cho daàu caáp xilanh laùi vöôït quaù qui ñònh laøm sai goùc laùi. -Van E: van giaûm aùp.Van naøy giuùp cho aùp suaát daàu ñöôïc oån ñònh ôû möùc 175 bar giöõa ñöôøng oáng daàu hoài vaø ñöôøng oáng cao aùp. Qua ñoù ta thaáy van orbitol ñoùng vai troø raát quan troïng trong heä thoáng laùi, phaûi ñöôïc cheá taïo raát chính xaùc vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng saïch khoâng caën baån.Noù ñoøi hoûi daàu thuûy löïc khoâng taïp chaát caën baån, neáu khoâng seõ aûnh höôûng ñeán tính chính xaùc cuûa heä thoáng laùi vaø laøm hö hoûng chi tieát trong van orbitol. Hình 7.10: van orbital vaø maïch thuûy löïc trong van 7.3.5 Van naâng haï: Van naøy thì caàn thieát cho vieäc naâng haï vaø noù gaén ôû döôùi cabin. Hôn nuõa van naøy coù coång keát cho heä thoáng thuûy löïc phuï nhö vieäc naâng haï cabin. Löôïng daàu chính cung caáp cho van naøy töø coång EF cuûa van phaân phoái.Ñöôøng daàu hoài cuûa van ñöôïc chaûy qua coång T vaø veà loïc daàu. Hình 7.11:van naâng haï PHẦN 3: LẬP QUI TRÌNH BẢO DƯỠNG Chương 8: Tổ chức bảo dưỡng: 8.1 Phương pháp tổ chức chuyên môn hóa: Tất cả các công nhân của xưởng được phân thành tổ chuyên môn hóa, ví dụ: Tổ 1: bảo dưỡng thường xuyên, (chỉ có trong xí nghiệp vận tải) Tổ 2: bảo dưỡng gầm. Tổ 3: bảo dưỡng động cơ... Ưu điểm: - Năng suất cao, định mức thời gian lao động dễ. -Giải phóng được xe nhanh, giảm ngày xe nằm ở xưởng Khuyết điểm: - Thiếu trách nhiệm với hoạt động của xe trên tuyến. - Các công nhân có tay nghề khác nhau nên mức độ hoàn thiện của từng bộ phận khác nhau. -Kết quả lao động chỉ được đánh giá bằng số lượng xe qua bảo dưỡng. Chỉ thực hiện phần việc của mình, không có sự liên hệ với phần việc của tổ khác. Không phân tích đánh giá được nguyên nhân các tổng thành bị loại. - Không thực hiện khi giải quyết công việc với nhiều loại xe khác nhau (kiểm tra công việc khó). 8.2 Phương pháp tổ chức riêng xe: Công nhân trong xưởng thuộc các tổ tổng hợp, thành phần gồm công nhân có tay nghề trong nhiều công việc.Thực chất công việc là: bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa vặt ghép lại: -Ưu điểm: đã qui định được mức độ trách nhiệm. -Nhược điểm: do phải phân chia dụng cụ thiết bị, vì vậy sử dụng không hiệu quả và không áp dụng dây chuyền được, khó khăn trong việc sử dụng các phụ tùng thay thế 8.3 Phương pháp tổ chức đoạn tổng thành: Đây là phương pháp tiên tiến. Khi chuẩn bị kế hoạch người ta tách đoạn sản xuất chuyên môn hóa. Mỗi đoạn sản xuất thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa các cụm tổng thành,cơ cấu đã định cho đoạn ấy. Số lượng đoạn sản xuất tùy thuộc vào qui mô của của xí nghiệp,chủng loại xe và tình trạng đối tượng đưa vào.Thường phân thành 6 đoạn chính và 2 đoạn phụ: Hình 8.1:Sơ đồ tổ chức đoạn-tổng thành. Sáu đoạn chính: 1.Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ. 2.Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực. 3.Bảo dưỡng và sửa chữa cầu trước, cầu sau, phanh, lái, treo. 4.Bảo dưỡng và sửa chữa điện, nhiên liệu. 5.Bảo dưỡng và sửa chữa khung bệ, cabin, sat xi, vỏ xe. 6.Bảo dưỡng và sửa chữa lốp. Hai đoạn phụ: 7.Sửa chữa cơ nguội. 8.Rửa, lau chùi, sơn. Khi tổ chức theo phương pháp này phải thống kê toàn bộ các chi tiết trong tổng thành, xét khối lượng công việc, sắp xếp công nhân cho mỗi công đoạn (cũng có thể ghép các công đoạn 1-2, 3-4, 5-6 để giảm bớt cơ cấu tổ chức). Sử dụng các phương pháp tổ chức này cho phép chuyên môn hóa tự động hóa. 8.4 Lựa chọn phương án tổ chức bảo dưỡng: Xe ñaàu keùo Terberg laø loaïi xe đầu kéo chuyên dùng và không phổ biến, nên phụ tùng thay thế phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi .Neáu ñaàu tö caùc boä phaän döï phoøng nhö: ñoäng cô, hoäp soá, motor, bôm thuûy löïc, heä thoáng phanh…thì caàn phaûi toán moät nguoàn voán lôùn, khoâng phuø hôïp vôùi tình hình hieän taïi ôû caùc caûng cuûa nöôùc ta.Đồng thời số lượng không lớn và qui mô mặt bằng các xưởng sửa chữa trong cảng còn hạn chế nên việc lựa chọn phương án bảo dưỡng đơn chiếc sẽ phù hợp với tình hình chung của các cảng nước ta. 8.5 Các trang thiết bị cơ bản cho xưởng bảo dưỡng và sửa chữa: Trang thiết bị cho bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa gồm: Trang bị công nghệ: Thiết bị trực tiếp tham gia vào quá trình công nghệ:bơm, hệ thống rửa, các trang bị kiểm tra, trang bị bơm dầu mỡ, trang bị siết chặt. Trang bị cơ bản:Trang bị phụ gián tiếp tham gia vào qui trình công nghệ: hầm bảo dưỡng, thiết bị nâng (kích, tời, cầu trục lăn...) cầu rửa, cầu cạn, cầu lật. Yêu cầu chung: Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo và sử dụng, an toàn, cho phép cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, diện tích chiếm chỗ nhỏ, sử dụng thuận lợi mọi phía.Có tính vạn năng. CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TRONG BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA. 9.1 Phương pháp quan sát: Kiểm tra tình trạng chung của xe, động cơ, độ kín khít của các đường ống, đầu nối, nhiên liệu, dầu, nước... Kiểm tra sự làm việc của các dụng cụ đo: nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ dầu, số vòng quay... Kiểm tra trạng thái của hệ thống truyền lực. 9.2 Phương pháp chạy thử - nghe- nhìn: Khởi động động cơ. Nghe để phát hiện những rung động, va đập, tiếng gõ bất thường. Kiểm tra dao động của xe, động cơ. Xác định tình trạng làm việc của động cơ thông qua quan sát khí thải. 9.3 Phương pháp đo các thông số, chỉ tiêu làm việc: Lợi dụng các đồng hồ, dụng cụ sẵn có trên xe để đo (đồng hồ ở bảng điều khiển, thước thăm dầu, nhiên liệu) để kiểm tra các thông số: Áp suất dầu bôi trơn, áp suất nhiên liệu, áp suất không khí bánh xe bằng các áp kế. Nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ dầu. Đo các khe hở: khe hở nhiệt, khe hở má vít, khe hở giữa các bánh răng... Kiểm tra sức căng của bộ truyền đai, xích bằng phương pháp kinh nghiệm: dùng ngón tay ấn giữa đai, xích nếu có độ võng 10 ÷15 mm là được hoặc dùng lực kế. Kiểm tra hệ thống phanh, lái bằng thước đo độ rơ tổng hợp Kiểm tra độ nghiêng, độ chụm của các bánh xe dẫn hướng. Kiểm tra điện áp và tỷ trọng dung dịch. CHƯƠNG 10: NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG 10.1: Các vị trí cần được bảo dưỡng: Hình 10.1.: sơ đồ vị trí bảo dưỡng. A-bôi trơn; B-kiểm tra mức dầu; C-thay dầu và lọc dầu 1-động cơ; 2-Hộp số; 4-Cầu (vi sai và bán trục); 5-khớp cácđăng; 6-hệ thống làm mát; 7-xilanh nâng cabin; 8-mâm kéo; 9-bản lề nối xilanh nâng mâm;10-bản lề khung nâng; 11-khớp nối dẫn động lái;12-trụ quay đứng; 13-trục bánh xe dẫn hướng; 14-chốt bản lề; 15-thùng dầu thủy lực; 16-trục truyền cam phanh. Hình 10.2.: chú thích các kí hiệu. 10.2 Các nội dung của công việc bảo dưỡng: 10.2.1 Bảo dưỡng hằng ngày: v Kiểm tra, chẩn đoán: -Việc kiểm tra, chẩn đoán ôtô được tiến hành ở trạng thái tĩnh (không nổ máy) hoặc trạng thái động (nổ máy, có thể lăn bánh). -Quan sát toàn bộ bên ngoài và bên trong ôtô, phát hiện các khiếm khuyết của buồng lái, thùng xe, kính chắn gió, gương chiếu hậu, nắp động cơ, khung, nhíp, lốp và áp suất hơi lốp,cơ cấu nâng hạ và trang bị kéo moóc... - Kiểm tra hệ thống điện: ắc qui, sự làm việc ổn định của các đồng hồ trong buồng lái, đèn tín hiệu,đèn pha,cốt,đèn phanh, còi, gạt nước, cơ cấu rửa kính... - Kiểm tra hệ thống lái: Hành trình tự do của vành tay lái, trạng thái làm việc của bộ thủy lực, xilanh lái, rotuyn. - Kiểm tra hệ thống phanh: Hành trình tự do của bàn đạp phanh, trạng thái làm việc và độ kín của tổng phanh, các đường dẫn hơi, hiệu lực của hệ thống phanh... - Kiểm tra sự làm việc ổn định của động cơ, các cụm, tổng thành và các hệ thống khác (hệ thống cung cấp nhiên liệu, bôi trơn, làm mát,truyền lực chính, cơ cấu nâng hạ...). vBôi trơn làm sạch: - Kiểm tra mức dầu bôi trơn của động cơ, truyền lực chính, bốt lái. Nếu thiếu phải bổ sung. - Kiểm tra mức nước làm mát, dung dịch ắc qui... - Kiểm tra bình chứa khí nén, thùng chứa nhiên liệu, bầu lọc nhiên liệu, bầu lọc dầu, kiểm tra mức dầu trong bơm cao áp, bộ điều tốc. -Làm sạch toàn bộ ôtô, buồng lái, đệm và ghế ngồi, sàn xe. Lau sạch kính chắn gió, gương chiếu hậu, đèn, pha, cốt, đèn phanh. -Kiểm tra cơ cấu nâng và mâm xoay, 10.2.2 Bảo dưỡng định kỳ: a. Công tác tiếp nhận ôtô vào trạm bảo dưỡng: -Rửa và làm sạch ôtô. -Công tác kiểm tra, chẩn đoán ban đầu được tiến hành như mục bảo dưỡng hàng ngày, trên cơ sở đó lập biên bản hiện trạng kỹ thuật của ôtô. b. Kiểm tra, chẩn đoán, xiết chặt và điều chỉnh các cụm, tổng thành,hệ thống trên ôtô. Bao gồm các tổng thành, hệ thống sau: v Đối với động cơ : -Kiểm tra, chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của động cơ và các hệ thống liên quan. -Tháo bầu lọc dầu thô, xả cặn, rửa sạch. Tháo và kiểm tra rửa bầu lọc dầu li tâm. Thay dầu bôi trơn cho động cơ, máy nén khí theo chu kỳ, bơm mỡ vào ổ bi của bơm nước. Kiểm tra áp suất dầu bôi trơn. -Kiểm tra, súc rửa thùng chứa nhiên liệu. Rửa sạch bầu lọc thô, thay lõi lọc tinh. -Kiểm tra, xiết chặt các bulông, gudông nắp máy, bơm hơi, chân máy, ống hút, ống xả và các mối ghép khác. -Tháo, kiểm tra bầu lọc không khí. Rửa bầu lọc không khí của máy nén khí và bộ trợ lực chân không. Kiểm tra hệ thống thông gió cacte. -Thay dầu bôi trơn cụm bơm cao áp và bộ điều tốc của động cơ -Làm sạch bề mặt két nước, quạt gió, cánh tản nhiệt, bề mặt ngoài của động cơ, hộp số, xúc rửa két nước. -Kiểm tra tấm chắn quạt gió két nước làm mát, tình trạng của hệ thống làm mát, sự rò rỉ của két nước, các đầu nối trong hệ thống, van hằng nhiệt, cửa chắn song két nước. -Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt supáp; Độ căng dây đai dẫn động quạt gió, bơm nước, bơm hơi. -Kiểm tra độ rơ trục bơm nước, puli dẫn động... -Kiểm tra áp suất xi lanh động cơ. Nếu cần phải kiểm tra độ kín khít của supáp, nhóm pittông và xi lanh. -Kiểm tra độ rơ của bạc lót thanh truyền, trục khủyu nếu cần. -Kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu;Kiểm tra các đường ống dẫn; thùng chứa nhiên liệu;xiết chặt các đầu nối, giá đỡ; kiểm tra sự rò rỉ của toàn hệ thống; kiểm tra sự liên kết và tình trạng hoạt động của các cơ cấu điều khiển hệ thống cung cấp nhiên liệu; kiểm tra áp suất làm việc của bơm cung cấp nhiên liệu... vHộp số, trục các đăng: -Kiểm tra các khớp nối, cơ cấu dẫn động và hệ thống truyền động -Kiểm tra xiết chặt bulông nắp hộp số, các bulông nối ghép trục các đăng. Làm sạch bề mặt hộp số, các đăng. -Kiểm tra độ rơ ổ trục then hoa, ổ bi các đăng và ổ bi trung gian. -Kiểm tra tổng thể sự làm việc bình thường của hộp số, các đăng. Nếu còn khiếm khuyết phải điều chỉnh lại. Các vòng chắn dầu, mỡ phải đảm bảo kín khít. -Kiểm tra lượng dầu trong hộp số. Nếu thiếu phải bổ sung. -Bơm mỡ vào các vị trí theo sơ đồ quy định của nhà chế tạo. v Cầu chủ động, truyền lực chính : -Kiểm tra độ rơ tổng cộng của truyền lực chính. Nếu cần phải điều chỉnh lại. -Kiểm tra độ kín khít của bề mặt lắp ghép.Xiết chặt các bulông bắt giữ. Kiểm tra lượng dầu ở vỏ cầu chủ động. Nếu thiếu phải bổ sung. v Cầu trước và hệ thống lái: -Kiểm tra độ chụm của các bánh xe dẫn hướng, độ mòn các lốp. Nếu cần phải đảo vị trí các lốp theo quy định. -Xì dầu khung, bôi trơn chốt nhíp, các ngõng chuyển hướng, bệ ôtô. Bôi mỡ phấn chì cho khe nhíp. -Bơm mỡ bôi trơn theo sơ đồ quy định của nhà chế tạo. -Kiểm tra dầm trục trước hoặc các trục của bánh trước, độ rơ của vòng bi moay ơ, thay mỡ, điều chỉnh theo quy định. -Kiểm tra chốt chuyển hướng, chốt cầu (rô tuyn). Nếu độ rơ vượt tiêu chuẩn cho phép, phải điều chỉnh hoặc thay thế. -Kiểm tra độ kín khít của hộp tay lái, gia đỡ trục, các đăng tay lái, hệ thống trợ lực tay lái thủy lực. Nếu rò rỉ phải làm kín, nếu thiếu phải bổ sung. -Kiểm tra độ rơ các đăng tay lái. Hành trình tự do vành tay lái. Nếu vượt quá tiêu chuẩn cho phép phải điều chỉnh lại. Kiểm tra toàn bộ sự làm việc của hệ thống lái, bảo đảm an toàn và ổn định. v Hệ thống phanh : -Kiểm tra áp suất khí nén, trạng thái làm việc của máy nén khí, van tiết lưu, van an toàn, độ căng của dây đai máy nén khí, xiết chặt các đầu nối của đường ống dẫn hơi.Đảm bảo kín, không rò rỉ trong toàn bộ hệ thống. -Kiểm tra, xiết chặt đai giữ bình khí nén, giá đỡ tổng bơm phanh và bàn đạp phanh. -Tháo tang trống, kiểm tra tang trống, guốc và má phanh, đĩa phanh, lò xo hồi vị, mâm phanh, giá đỡ bầu phanh, chốt quả đào, ổ tựa mâm phanh. Nếu lỏng phải xiết chặt lại. Nếu mòn quá tiêu chuẩn phải thay. -Kiểm tra độ kín khít của bầu phanh trong hệ thống phanh hơi. -Điều chỉnh khe hở giữa tang trống và hành trình tự do của bàn đạp phanh. -Kiểm tra hiệu quả của phanh tay,xiết chặt các giá đỡ.Nếu cần phải điều chỉnh lại. -Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của hệ thống phanh. vHệ thống chuyển động, hệ thống treo và khung xe: -Kiểm tra khung xe (sat xi), chắn bùn, đuôi mỏ nhíp, ổ đỡ chốt nhíp ở khung, bộ nhíp, quang nhíp, quai nhíp, bu lông tâm nhíp, bu lông hãm chốt nhíp. Nếu xô lệch phải điều chỉnh lại. Nếu lỏng phải bắt chặt, làm sạch, sơn và bôi mỡ bảo quản theo quy định. -Kiểm tra tác dụng của giảm sóc, xiết chặt bu lông giữ giảm sóc, ụ cao su đỡ. Nếu vỡ phải thay. -Kiểm tra vành, bánh xe và lốp, kể cả lốp dự phòng. Bơm hơi lốp tới áp suất tiêu chuẩn, đảo lốp theo quy định của sơ đồ. Gỡ những vật cứng dắt, dính vào kẽ lốp. v Đối với thiết bị công tác: -Kiểm tra cơ cấu nâng, hạ mâm kéo, độ an toàn và kín của các đầu nối, ống dẫn khí. Sự làm việc ổn định của hệ thống nâng hạ thủy lực. -Kiểm tra, xiết chặt các ổ tựa, giá đỡ khung, xilanh nâng hạ -Rửa bầu lọc dầu của thùng chứa dầu, xả không khí trong hệ thống thủy lực. Kiểm tra mức dầu trong thùng dầu. Nếu thiếu phải đổ thêm. Thay dầu theo quy định. -Những nội dung bảo dưỡng đối với các cơ cấu, cụm hệ thống đặc thù phải tuân theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà chế tạo. 10.2.3 Bảo dưỡng theo mùa: Tiến hành hai lần trong năm, làm những công việc liên quan chuyển điều kiện làm việc mùa này sang mùa khác.Thường bố trí sao cho bảo dưỡng mùa trùng bảo dưỡng định kỳ: - Xúc rửa hệ thống làm mát. - Thay dầu nhờn, mỡ. - Kiểm tra bộ hâm nóng nhiên liệu, bộ sấy khởi động. 10.3 Lập kế họach bảo dưỡng định kỳ: 10.3.1 Keá hoïach baûo döôõng loaïi A: sau 10h hoaëc moãi ngaøy vDuïng cuï: khoâng caàn duïng cuï chæ caàn gieû saïch ñeå lau, chuì vì coâng vieäc chính laø kieåm tra caùc möùc daàu sau 10h laøm vieäc. Sau 10h laøm vieäc (moãi ngaøy) thì coù theå löôïng daàu thuûy löïc, daàu boâi trôn (ñoäng cô) nhôùt caàu chuû ñoäng, nöôùc laøm maùt seõ bò hao huït. Nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra laø do roø ræ caùc moái noái, hoaëc bò nöùt gaõy, vôõ ñöôøng oáng… vLyù do kieåm tra: khi kieåm tra caùc möùc daàu neáu phaùt hieän thaáy coù söï hao huït ñaùng keå (baát bình thöôøng) ngöôøi kyõ sö phaûi tìm ra nguyeân nhaân ñeå xöû lyù kòp thôøi traùnh xaûy ra hieän töôïng hö hoûng naëng. vSau ñaây laø baûng lieät keâ caùc coâng vieäc phaûi laøm: 1.Loïc gioù: Thoâng thöôøng thì tuøy thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm chæ treân loïc gioù ta seõ ñöa ra giaûi phaùt baûo döôõng phuø hôïp. Tieán haønh kieåm tra luùc toác ñoä ñoäng cô lôùn nhaát. Neáu bảng điều khiển báo lọc gió bị ngẹt thì phaûi tieán haønh baûo döôõng loõi loïc. *Neáu loûi loïc khoâ: + Duøng gioù thoåi saïch buïi töø trong ra ngoaøi vôùi aùp löïc nhoû (cao nhaát 7bars) + Kieåm tra caån thaän xem loõi loïc coù bò thuûng khoâng *Neáu loõi loïc dính môõ thì phaûi thay môùi: +Khoâng bao giôø laøm saïch loõi loïc maø chæ thay môùi sau 3 laàn laøm saïch loõi +Loõi phaûi ñöôïc thay theá sau 6 laàn laøm saïch hoaëc moãi naêm moät laàn. 2.Keùt nhieân lieäu vaø keùt daàu thuûy löïc: Vò trí chaâm daàu thuûy löïc Vò trí chaâm nhieân lieäu Vuøng daàu ñaày Vuøng daàu thieáu Ñoùng kín maïch thuûy löïc Kieåm tra sau moãi 10h laøm vieäc vYeâu caàu khi kieåm tra: + Xe phaûi döøng ôû vò trí töông ñoái baèng phaúng + Möïc daàu phaûi ôû vuøng daàu ñaày + Neáu naèm trong vuøng daàu thaáp thì phaûi chaâm theâm vLöu yù:Khi chaâm nhieân lieäu hoaëc daàu thuûy löïc khoâng ñöôïc huùt thuoác 3.Hoäp soá: Vò trí : Naèm phía döôùi Chassis Chaâm daàu boâi trôn: thoâng qua oáng chaâm ngay beân hoâng hoäp soá (filler tube) Tröôùc khi kieåm tra möùc daàu cho ñoäng cô chaïy khoâng taûi vaø nhieät ñoä daàu boâi trôn trong khoaûng 82oC (180oF)-93oC (200oF) Luoân giöõ möïc daàu ôû vò trí FULL, neáu thaáp hôn phaûi tieán haønh chaâm daàu 4.Ñoäng cô: Dung tích Cacte ñoäng cô 18 lít Que thaêm daàu naèm beân phaûi ñoäng cô. Möùc daàu phaûi naèm giöõa khoaûng LOW vaø FULL ñöôïc khacé treân que thaêm daàu, neáu thaáp hôn möùc LOW thì phaûi chaâm theâm daàu vLöu yù: Khoâng ñöôïc ñeå xaûy ra tình traïng ñoäng cô hoaït ñoäng khi möùc daàu döôùi vaïch LOW vaø treân vaïch FULL. 5.Heä thoáng laøm maùt: Kieåm tra möïc nöôùc laøm maùt. Dung dòch nöôùc laøm maùt goàm nöôùc vaø chaát phuï gia choáng aên moøn. 6.Hệ thống lái thủy lực: Quan sát kiểm tra các khớp nối dẫn động lái và các phớt chắn dầu 10.3.2 Keá hoïach baûo döôõng loaïi B: sau moãi 50h vDuïng cuï:Gieû saïch (ñeå lau chuøi), môõ boâi trôn, bôm môõ baèng tay vLyù do :Sau khoaûng 50h laøm vieäc thì taát caû caùc khôùp lieán keát coù theå bò khoâ môõ. Tình traïng khoâ môõ boâi trôn seõ laøm phaù hoûng caùckhôùp noái, lieân keát thaäm chí seõ laøm hö hoûng caùc boä phaän khaùc. Ví duï khôùp noái Cacñaêng, neáu khoâng bôm môõ ñònh kyø seõ laøm beå baïc ñaïn vaø laøm hö cacñaêng vCoâng vieäc: Vì nhöõng lyù do treân trong keá hoaïch baûo döôõng loaïi B ta cuõng laäp laïi nhöõng coâng vieäc cuûa baûo döôõng loaïi A ngoaøi ra coøn coù nhöõng coâng vieäc sau: 1.Bôi trơn khớp nối cácđăng 2.Bôi trơn mâm kéo 3.Bôi trơn các khớp nối bản lề khung nâng và xilanh nâng 10.3.3 Keá hoïach baûo döôõng loaïi C: sau moãi 100h vDuïng cuï : Gieû saïch, môõ boâi trôn ,bôm môõ baèng tay, caùc ñaàu típ, caàn sieát, oáng noái, nöôùc caát chaâm bình. vLyù do : Sau 100h laøm vieäc möïc nöôùc coù theå seõ bò hao huït, ñeå accqui khoâng bò hoûng ta phaûi chaâm nöôùc caát bò khoâ nöôùc Accqui. Ngoaøi ra phaûi kieåm tra ñoä chaët cuûa caùc Buloâng gaén baùnh xe ñeå traùnh tröôøng hôïp bò loûng, rô… vCoâng vieäc: 1.Bình Accqui: Kieåm tra möïc nöôùc bình Caét nguoàn ñieän Thaùo caùc jack caém Möùc nöôùc bình phaûi naèm caùch ñænh töø 10-15mm. Neáu möïc nöôùc thaáp hôn yeâu caàu phaûi chaâm theâm nöôùc caát Kieåm tra noàng ñoä chaát ñieän phaân baèng duïng cuï kieåm tra (tröôùc khi chaâm nöôùc caát) Neáu doøng ñieän saïc bình quaù cao hoaëc quaù thaáp phaûi tìm nguyeân nhaân vaø khaéc phuïc ñeå ñaûm baûo tuoåi thoï bình Accqui. Luoân giöõ Accqui khoâ raùo saïch seõ, traùnh roø ñieän. Traùnh hieän töôïng aên moøn hoùa hoïccaùc coïc keát noái baèng caùch boâi theâm môõ trung hoøa leân beà maët 2.Kieåm tra ñoä caùc buloâng baét chaët baùnh xe: Do baùnh xe coù chuyeån ñoäng quay neân caùc buloâng baét chaët raát thöôøng bò loûng neân ta phaûi tieán haønh kieåm tra sau moãi 100h. Neàu phaùt hieän loûng phaûi sieát chaët laïi. 3.Kieåm tra taát caû caùc buloâng sieát chaët treân khung naâng 10.3.4 Keá hoaïch baûo döôõng loaïi D: sau moãi 200/250h: vDuïng cuï: Gieû saïch, môõ boâi trôn ,bôm môõ baèng tay, caùc ñaàu típ, caàn sieát, oáng noái, nöôùc caát chaâm bình, duïng cuï môû loïc, chìa khoùa. vBoä phaän thay môùi: + 01 loïc nhôùt ñoäng cô + 01 loïc nöôùc laøm maùt + 01 daây ñai kieåu tieát dieän hình thang vLyù do: sau 200/250h ta phaûi thực hieän caùc coâng vieäc döôùi ñaây vì sau khoaûng thôøi gian naøy caùc khôùp noái cacñang, khôùp xoay heä thoáng laùi bò khoâ môõ, loïc nhôùt, loïc nöôùc ñaõ ñoùng caën baån ñaõ ñeán luùc phaûi thay môùi. Thôøi ñieåm naøy thì ñoä caêng daây ñai lai maùy phaùt cuõng giaûm, kieåm tra, caêng daây ñai, neáu hö hoûng hay ñaõ quaù giaõn thì tieán haønh thay môùi vCoâng vieäc: 1.Bình Accqui: Giöõ cho bình accqui luoân khoâ raùo, traùnh hieän töôïng roø ñieän Thaùo caùc ñaàu caém kieåm tra xem coù bò gæ seùt hoaäc sunphaùt hoùa khoâng, neáu coù duøng RP7 xòt sau ñoù lau saïch. Sieát chaët daàu caém vaøo coïc bình ñeå taïo tieáp xuùc ñieän toát. 2.Truïc Cacñaêng:Bôm môõ vaøo caùc vuù môõ ôû khôùp noái 3.Hệ thống laùi : Bôùm môõ vaøo caùc khôùp xoay, kiểm tra hoaït ñoäng caùc ñöôøng oáng, caùc khôùp laùi,oå ñôõ, nhôùt thuûy löïc. 4.Ñoäng cô: Thay loïc nhôùt, loïc nhieän lieäu vaø loïc nöôùc laøm maùt. Dung tích Cacte 18 lít. Kieåm tra que thaêm daàu ñeå ñaûm baûo möïc daàu boâi trôn luoân naèm trong khoaûng LOW vaø FULL thaàp hôn hoaëc cao hôn ñeàu khoâng ñaït yeâu caàu. 5.Hoäp soá: Thay loïc daàu boâi trôn hoäp soá Kieåm tra möùc daàu sau khi chaâm daàu vaø thay loïc. Kieåm tra hoaït ñoäng, nghe phaùt hieän tieáng ñoäng laï,nhôùt roø ræ, cô caáu ñieàu khieån 10.3.5 Koaïch baûo döôõng loaïi E: sau moãi 500 h: vDuïng cuï: Gieû saïch, môõ boâi trôn ,bôm môõ baèng tay, caùc ñaàu típ, caàn sieát, oáng noái, nöôùc caát chaâm bình, duïng cuï môû loïc, chìa khoùa. vBoä phaän thay môùi: + Loïc daàu thuûy löïc + Loïc nhôùt hoäp soá + Loïc gioù Lyù do: khoâ môõ, loïc gioù, loïc daàu thuûy löïc, loïc nhôùt hoäp soá ñaõ ñoùng caën vCoâng vieäc: 1.Ñoäng cô: Thay loïc gioù,nhôùt maùy,loïc nhôùt,kieåm tra nhôùt roø ræ, heä thoáng oáng nhieân lieäu,oáng nhôùt boâi trôn ,nöôùc laøm maùt taïi caùc khôùp noái, kieåm tra vaø ñieàu chænh ñoä caêng daây curoa… 2.Loïc daàu trong thuøng daàu thuûy löïc:Thay môùi loïc daàu thuûy löïc.Kieåm tra möïc daàu thuûy löïc neáu thieáu phaûi chaâm theâm 3.Hoäp soá: Vò trí kieåm tra möùc daàu ôû beân phaûi giaù ñôõ Chaâm daàu boâi trôn thoâng qua Filler tube phía treân hoäp soá Thay daàu boâi trôn. Dung tích hoäp soá laø 18 lít Kieåm tra hoaït ñoäng, nghe phaùt hieän tieáng ñoäng laï,nhôùt roø ræ, cô caáu ñieàu khieån 4.Caàu chuû ñoäng:Thay nhôùt caàu.Kieåm tra baùnh xe, vaën chaët caùc taéc keâ. 5.Heä thoáng ñieän: Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa heä thoáng, coâng taéc khôûi ñoäng, caàu chì. Kieåm tra dinamo. 6.Heä thoáng phanh:kieåm tra vaø ñieàu chænh khe hôû maù phanh, caùc ñöôøng oáng,cut noái, bình chöùa khí, baàu phanh.. 7.Heä thoáng thuûy löïc: Kieåm tra caùc ñöôøng oáng daàu, möùc daàu trong thuøng daàu, caùc van ñieàu khieån, caùc xilanh naâng vaø xilanh laùi. 8.Heä thoáng laøm maùt, keùt nöôùc: Kieåm tra ñöôøng oáng,caùc khôùp noái, caùnh quaït ,bôm nöôùc. Kieåm tra,veä sinh keùt nöôùc beân ngoøai baèng nöôùc vaø xaø phoøng. 9.Caùc ñieåm caàn boâi trôn khaùc: Bôm môõ baûo döôõng taát caû caùc vò trí boâi trôn khaùc. 10.Accu: Kieåm tra vaø chaâm axít, kieåm tra coïc chì, ñaàu caùp, xieát chaët caùc coïc bình. 10.3.6 Keá hoïach baûo döôõng loaïi F sau moãi 1000h hay moãi 6 thaùng vDuïng cuï: Gieû saïch, môõ boâi trôn ,bôm môõ baèng tay, caùc ñaàu típ, caàn sieát, oáng noái, nöôùc caát chaâm bình, duïng cuï môû loïc, chìa khoùa caàn sieát, luïc giaùc, tuoácnôvít deïp-bake, thieát bò naâng, nhôùt hoäp soá Lyù do: nhôùt boâi trôn cho hoäp soá bò laõo hoùa, ñoä nhôùt giaûm, khoâng ñaûm baûo khaû naêng boâi trôn. Sau khoaûng thôøi gian naøy caùc vò trí noái oáng thuû löïc bò roø ræ neân phaûi tieán haønh kieåm tra khaéc phuïc vCoâng vieäc: 1.Ñoäng cô: Thay loïc gioù,nhôùt maùy,loïc nhôùt,kieåm tra nhôùt roø ræ, heä thoáng oáng nhieân lieäu,oáng nhôùt boâi trôn ,nöôùc laøm maùt taïi caùc khôùp noái, kieåm tra vaø ñieàu chænh ñoä caêng daây curoa neáu caàn thieát thay môùi. 2.Heä thoáng phanh:kieåm tra vaø ñieàu chænh khe hôû maù phanh, caùc ñöôøng oáng,cut noái, bình chöùa khí, baàu phanh, van phaân phoái. 3.Phanh tay:kieåm tra hoaït ñoäng. 4.Hoäp soá: Chaâm daàu boâi trôn thoâng qua Filler tube phía treân hoäp soá Thay daàu boâi trôn. Dung tích hoäp soá laø 18 lít Kieåm tra hoaït ñoäng, nghe phaùt hieän tieáng ñoäng laï,nhôùt roø ræ, cô caáu ñieàu khieån. 5.Heä thoáng laøm maùt, keùt nöôùc: Kieåm tra ñöôøng oáng ,caùc khôùp noái, caùnh quaït ,bôm nöôùc. Kieåm tra,veä sinh keùt nöôùc beân ngoøai baèng nöôùc vaø xaø phoøng. 6. Heä thoáng ñieän: Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa heä thoáng, coâng taéc khôûi ñoäng, caàu chì. Kieåm tra dinamo. 7.Heä thoáng thuûy löïc: Kieåm tra caùc ñöôøng oáng daàu, möùc daàu trong thuøng daàu, caùc van ñieàu khieån, caùc xilanh naâng vaø xilanh laùi vaø thay caùc phôùt chaén daàu. 8.Caàu chuû ñoäng:Thay nhôùt caàu.Kieåm tra baùnh xe, vaën chaët caùc taéc keâ. 9.Truïc laùi: Kieåm tra caùc oå ñôõ, baùnh xe, bôm môõ baûo döôûng, vaën chaët caùc taéc keâ. Kieåm ra ñoä thaúng haøng cuûa baùnh laùi. 10.Boä phaän coâng taùc:kieåm tra vaø boâi trôn baûn leà khung naâng vaø xilanh naâng haï cuøng vôùi maâm keùo 11.Accu: Kieåm tra möïc axít, coïc chì, ñaàu caùp, xieát chaët caùc coïc bình. CHƯƠNG 11: KĨ THUẬT CHẨN ĐOÁN SỮA CHỮA. 11.1 Chẩn đoán sửa chữa hệ thống truyền lực. 11.1.1 Chẩn đoán hộp số tự động: v Kiểm tra và điều chỉnh sơ bộ: Trong rất nhiều trường hợp, có thể giải quyết hư hỏng một cách đơn giản qua việc kiểm tra và tiến hành các công việc điều chỉnh cần thiết. Do đó điều tối quan trọng là phải thực hiện kiểm tra và điều chỉnh sơ bộ trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Ví dụ, nếu tốc độ không tải cao hơn nhiều so với giá trị tiêu chuẩn, các va đập khi vào số sẽ lớn hơn rất nhiều khi chuyển số từ dãy “N” hay “P” đến các dãy khác. Nếu cáp dây ga được điều chỉnh không chính xác (quá dài), bướm ga trong chế hoà khí sẽ không mở hoàn toàn thâm chí khi đạp hết chân ga xuống, làm cho hiện tượng kick-down không thể xảy ra. Nếu mức dầu hộp số quá thấp, không khí sẽ lọt vào bơm dầu làm giảm áp suất chuẩn và kết quả là làm cho ly hợp cũng như phanh bị trượt, các rung động và tiếng ồn không bình thường cũng như các trục trặc khác sẽ xảy ra. Trong trườg hợp nghiêm trọng, hộp số có thể bị kẹt cứng. Do đó, phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra và điều chỉnh sơ bộ, và tại sao chúng phải luôn thực hiện trước khi tiến hành các phép thử khác. Chỉ thưc hiện bước tiếp theo sau khi sửa chữa các hư hỏng được tìm thấy trong khi kiểm tra sơ bộ. v Các phép thử khác: Có 4 phép thử có thể tiến hành trong trường hợp hộp số tự động có trục trặc, mỗi phép thử có một mục đích khác nhau. Để giúp việc phát hiện và khác phục hư hỏng một cách chắc chắn và nhanh chóng, cần phải hiểu rõ mục đích của mỗi phép thử. 1. Thử khi dừng xe: Phép thử này dùng để kiểm tra tính năng toàn bộ của động cơ và hộp số (các ly hợp, phanh và bộ truyền bánh răng hành tinh). Nó được thực hiện bằng cách để cho xe đứng yên, sau đó đo tốc độ động cơ trong khi số chuyển đến dãy “D” hay “R” và nhấn hết bàn đạp ga xuống. 2. Thử thời gian trễ: Phép thử này đo khoảng thời gian trôi qua cho đến khi cảm thấy va đập khi cần chọn số được chuyển từ dãy “N” đến dãy “D” hay “R”. Nó được dùng để kiểm tra các hư hỏng như mòn các lá ly hợp và phanh, chức năng của mạch thủy lực… 3. Thử áp suất dầu: Phép thử này đo áp suất ly tâm tại một tốc độ xe nhất định, áp suất chuẩn tại một tốc độ động cơ nhất định. Nó được dùng để kiểm tra hoat động của từng van trong hệ thống điều khiển thủy lực cũng như kiểm tra rò rỉ dầu… 4. Thử trên đường: Trong phép thử này, xe được lái thử nghiệm trên đường, và hộp số được chuyển lên và xuống số để xem các điểm chuyển số có phù hợp với giá trị tiêu chuẩn hay không, cũng như kiểm tra va đập, trượt và tiếng kêu không bình thường. 11.1.2 Chuẩn đoán trục cácđăng: v Những hư hỏng thường gặp và nguyên nhân: Truïc cacñaêng bò rung do maát caân baèng. Truïc cacñaêng coù tieáng keâu do moøn ôû caùc coå truïc, caùc voøng bi kim vaø ñeäm khít cuûa truïc chöõ thaäp, loå trong cuûa truïc, moøn raõnh then hoa treân truïc vaø chaïc, truïc bò cong vaø xoaén, moøn voøng bi cuûa truïc trung gian, buloâng baét maët bích bò loûng. Truïc cacñaêng bò maát caân baèng do khi laép truïc cacñaêng khoâng ñuùng. v Coâng vieäc kieåm tra, baûo döôõng: Khi laép phaûi chuù yù theo daáu vaïch, neáu khoâng thì coù theå laøm truïc cacñaêng quay khoâng ñeàu vaø rung ñoäng maïnh. Coå truïc chöõ thaäp bò moøn, phuïc hoài baèng caùch maï croâm hay baèng caùch laép moät oáng laép phuï ñaõ nhieät luyeän, roài maøi moøn coå theo kích thöôùc ñònh danh hoaëc thay môùi. Khi oå bi kim bò moøn thöôøng do boâi trôn khoâng ñuùng kyø haïn laøm cho ñoä moøn caøng taêng nhanh.Khi oâ toâ thay ñoåi toác ñoä thì caùc oå bi seõ sinh ra tieáng keâu ôû khôùp cacñaêng. Muoán khaéc phuïc hieän töôïng naøy thì phaûi thay oå bi kim bò moøn, khi coå truïc chöõ thaäp bò con laên (kim) laøm cho moùp thì phaûi thay caû cuïm chöõ thaäp vôùi voøng bi. Caám duøng caùc voøng bi kim bò maát kim, duø chæ maát moät kim. Caùc oáng cacñaêng (chaïc di tröôït) coù raõnh then hoa bò moøn, do ñoù khi gia taêng toác ñoä cuûa oâtoâ taêng leân ñoät ngoät thì seõ phaùt ra tieáng goõ. Ñoä moøn cuûa caùc khôùp cacñaêng vaø moái gheùp then hoa thöôøng ñöôïc kieåm tra baèng tay theo ñoä rô. Hình11.84:kieåm tra truïc caùcñaêng baèng caùch duøng tay laéc 11.1.3 Chuẩn đoán kĩ thuật truyền lực chính: Truyền lực chính làm việc ồn: khe hở ổ trục bánh răng côn chủ động (quả dứa) tăng. Độ rơ tổng cộng của truyền lực chính tăng, kiểm tra bằng cách kích bánh xe lên, kéo phanh tay lắc nếu dịch chuyển quá 45mm theo chu vi thì phải điều chỉnh khe hở ổ bi. Thiếu dầu bôi trơn trong vỏ truyền lực chính. Sự ăn khớp của cặp bán răng côn không đúng, điều chỉnh bằng cách dịch trục của các bánh răng . Điều chỉnh ổ bi đỡ bộ vi sai sau đó điều chỉnh vết ăn khớp của bánh răng quả dứa và bánh răng vành chậu. Vết tiếp xúc liên quan đến áp suất tiếp xúc mặt răng, ảnh hưởng đến tải trọng tác dụng lên răng. Điều chỉnh khe hở ổ bi bánh răng quả dứa (bánh răng chủ động).Điều chỉnh khe hở ổ bi moay ơ. Các khe hở này liên quan đến độ rơ tổng cộng của bánh xe. 11.2 Chẩn đoán kĩ thuật hệ thống lái: 11.2.1 Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp: v Hiện tượng thiếu dầu, mỡ : Do bơm dầu bị hỏng hay áp suất dầu không đủ. Các đường ống dầu bị nứt rò rỉ dầu Các đầu nối không được xiết chặt Van phân phối bị hỏng nên không chia dầu cho orbitol Các phớt chắn dầu, đệm trong xilanh trợ lực lái bi chai hay nứt, rách v Rơ lỏng các liên kết: Các bulông, mối lắp ghép xilanh trợ lực lái với dầm cầu dẫn hướng bị rơ, lỏng Rotuyn nối đầu thanh lái với cần dẫn hướng bị mòn, rơ lỏng Trong sử dụng các khớp cầu, khớp trụ thường là những chi tiết có kích thước nhỏ, làm việc trong trạng thái bôi trơn bằng mỡ, tính chất chịu tải va đập thường xuyên, luôn luôn phải xoay tương đối với đệm hoặc vỏ, dễ bụi bẩn bám vào, do vậy rất hay bị mòn. vDầm cầu dẫn hướng bị biến dạng: Dầm cầu trên hệ thống treo phụ thuộc đóng vai trò là một khâu cố định hình thang lái để tạo nên liên kết động học với khung xe. Mặt khác, dầm cầu lại là bộ phận đỡ toàn bộ ô tô. Trên dầm cầu dẫn hướng khi bị quá tải, do xe chuyển động trên đường xấu có thể gây nên biến dạng và làm sai lệch kích thước hình học của các chi tiết trong hệ thống treo, lái. v Góc đặt bánh xe dẫn hướng bị sai Những hư hỏng trên sẽ làm cho tay lái bị nặng, độ rơ lớn và lốp bị mòn nhanh. 11.2.2 Kiểm tra bảo dưỡng: +Thường xuyên kiểm tra mức dầu trợ lực trong thùng chứa và các mối ghép đầu nối ,các đường ống dẫn dầu và xilanh trợ lực lái +Kiểm tra van orbitol, van öu tieân và các van chia dầu. +Kiểm tra lốp xe và các khớp nối của dẫn động lái.Thực hiện bôi trơn các khớp theo định kỳ. +Kieåm tra vaø xieát chaët caùc ñaàu nuùt, cuùt noái taïi caùc ñaàu oáng daàu thuûy löïc. PHAÀN 4 : KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 1. Keát luaän: Sau khi traûi qua thôøi gian thöïc taäp vaø laøm vaên toát nghieäp, treân phöông dieän ngöôøi vieát em ñaõ traûi nghieäm ñöôïc nhieàu coâng vieäc trong thöïc teá veà nhieàu loaïi xe khaùc nhau ñaëc bieät laø xe ñaàu keùo chuyeân duøng TERBERG TY 180. Veà cô baûn ñoà aùn ñaõ theå hieän khaù ñaày ñuû nhöõng tính naêng ñaëc bieät cuûa xe ñeå giuùp cho ngöôøi laùi vaän haønh vaø ngöôøi baûo döôõng söûa chöõa ñöôïc toát hôn. Coâng vieäc toå chöùc baûo döôõng söûa chöõa laø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän nôi saûn suaát cuõng nhö trình ñoä cuûa caùn boä coâng nhaân kó thuaät ñaûm baûo chaát löôïng söû duïng xe phuïc vuï cho vieäc vaän chuyeån giaûi phoùng container Tuy nhieân do thôøi gian coøn haïn cheá,kinh nghieäm thöïc teá vaø trình ñoä chuyeân moân chöa cao neân ñoà aùn khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, caùch boá trí chöa ñöôïc logic vaø ñoâi luùc chöa baùm saùt ñöôïc troïng taâm ñeà taøi. Neáu ñieàu kieän coøn cho pheùp em xin boå sung theâm nhöõng yù kieán giuùp cho ñoà aùn ñöôïc hoaøn thieän hôn. Boå sung veà kó thuaät chaån ñoaùn söûa chöõa ñoäng cô, hoäp soá, caàu chuû ñoäng cuõng nhö caùc soá lieäu thöïc teá ñeå boá trí nhaân coâng, ñònh giôø phuø hôïp hôn trong coâng taùc toå chöùc, döï truø vaät tö thay theá ñöôïc toát hôn. 2. Nhaän xeùt: Traûi qua thôøi gian thöïc teá vaø nghieân cöùu ñeà taøi taïi Coâng Ty Taân Caûng, em coù nhöõng nhaän xeùt sau: Caùn boä kó thuaät vaø coâng nhaân söûa chöõa nhieàu vaø khaù maïnh.Song trình ñoä chuyeân moân chöa toát laém. Caùn boä vaø thôï baäc cao trong xöôûng khoâng nhieàu. Trang thieát bò phuïc vuï cho coâng taùc söûa chöõa chuû yeáu laø nhöõng thieát bò vaïn naêng vaø ñaõ loãi thôøi.Do ñoù phaån naøo aûnh höôûng ñeán chaát löôïng vaø ngaøy xe naèm chôû baûo döôõng söûa chöõa trong xöôûng. Caùc thieát bò phuï tuøng thay theá khoâng nhieàu, caàn phaûi chôø nhaäp töø nöôùc ngoaøi neân laøm giaûm naêng suaát saûn suaát khi chôø coù haøng. 3. Kieán nghò: Qua nhaän xeùt treân, em coù kieán nghò sau: Xöôûng söûa chöõa taïi Taân Caûng caàn trang bò theâm nhöõng trang thieát bò hieän ñaïi hôn giuùp cho quaù trình söûa chöõa baûo döôõng ñöôïc hieäu quaû hôn Beân caïnh ñoù, caàn phaûi chuû ñoäng döï truø ñöôïc caùc phuï tuøng caàn thay theá phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi traùnh phaûi hieän töôïng chôø haøng nhaúm giuùp giaûi phoùng xe nhanh.Ñoàng thôøi töøng böôùc cheá taïo gia coâng, söûa chöõa nhöõng chi tieát coù theå ñöôïc ñeå khoâng leä thuoäc vaøo chính nhaø saûn xuaát. Coù söï phaân chia giöõa caùc toå söûa chöõa roõ raøng vaø boá trí khoâng gian laøm vieäc hôïp lí.Ñaëc bieát khoâng neân boá trí toå haøn trong khuoân vieân vôùi caùc toå khaùc.Vì seõ laøm oâ nhieãm caû khu vöïc aûnh höôûng söùc khoûe vaø chaát löôïng coâng vieäc. Xöôûng neân aùp duïng hình thöùc chuyeân moân hoùa ñoái vôùi töøng cuïm maùy hay chi tieát vì soá luôïng xe taïi Taân Caûng ngaøy caøng nhieàu ñeå ñaûm kòp tieán ñoä giaûi phoùng xe. Nhöõng yù kieán treân chæ mang tính caùch chuû quan neân coøn sô saøi vaø chöa hoaøn thieän laém.Vì vaäy, kính mong caùc thaày coâ höôùng daãn vaø phaûn bieän xem xeùt ñoùng goùp yù kieán ñoàng thôøi chæ ra nhöõng thieáu soùt cuõng nhö khieám khuyeát cuûa ñoà aùn ñeå em coù theå kòp thôøi nhaän ra vaø söûa chöõa ñeå khoâng ngôõ ngaøng khi laøm vieäc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO –-&-— [1]. TERBERG WORKSHOP [2]. Traàn Thanh Haûi Tuøng- Nguyeãn Leâ Chaâu Thaønh Ñaïi hoïc Baùch Khoa Ñaø Naüng. Chaån ñoaùn traïng thaùi kyõ thuaät oâtoâ. [3]. Ngoâ Khaéc Huøng. Chaån ñoaùn vaø baûo döôõng kyõ thuaät oâtoâ Nhaø xuaát baûn giao thoâng vaän taûi. [4]. Phan Vaên Maõo Kyõ thuaät maùy daàu caën Diesl Nhaø xuaát baûn giao thoâng vaän taûi. [5] Ñaïi hoïc baùch khoa TP Hoà Chí Minh Caáu taïo oâtoâ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyetminh2.doc
  • docmucluc.doc
Luận văn liên quan