Đề tài Khảo sát tình hình và yếu tố dịch tễ học Bệnh lý võng mạc tiểu đường tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1/2001 đến 31/12/2003

MỤC LỤC (luận văn dài 73trang) Nội dung Trang 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 01 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 04 2.1. Mục tiêu tổng quát 05 2.2. Mục tiêu chuyên biệt 05 3. TỔNG QUAN Y VĂN 06 3.1. Bệnh tiểu đường 07 3.2. Giải phẫu học võng mạc 09 3.3. Cấu tạo mô học của võng mạc 10 3.4. Bệnh lý võng mạc tiểu đường 12 3.5. Khuyến cáo của ALFEDIAM 18 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 5. KẾT QUẢ 25 5.1. Đặc điểm dịch tễ học 26 5.2. Tuổi bệnh 29 5.3. Phân loại tiểu đường 29 5.4. Mức độ tuân thủ điều trị 30 5.5. Giai đoạn lâm sàng 31 5.6. Triệu chứng lâm sàng 32 6. BÀN LUẬN 39 7. KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT 48 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 9. PHỤ LỤC

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Khảo sát tình hình và yếu tố dịch tễ học Bệnh lý võng mạc tiểu đường tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh từ 1/1/2001 đến 31/12/2003, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
döôùi so vôùi cöïc sau nhaõn caàu vaø loõm trung taâm, ñieåm muø coù moät loõm ôû giöõa goïi laø hoá ñóa laø nôi coù maïch trung taâm voõng maïc ñi vaøo. Maïch maùu voõng maïc: phaàn ngoaøi cuûa lôùp thaàn kinh ñöôïc nuoâi bôûi maøng maïch, phaàn trong ñöôïc nuoâi bôûi ñoäng maïch trung taâm voõng maïc. Ñoäng maïch trung taâm voõng maïc khi ñi theo daây thaàn kinh thò vaøo nhaõn caàu chia thaønh hai nhaùnh treân vaø döôùi khoâng thoáng noái vôùi nhau, ño ñoù khi ngheõn ñoäng maïch trung taâm voõng maïc seõ gaây muø. Ñi cuøng vôùi heä ñoäng maïch laø heä tónh maïch, BLVMTÑ toån thöông treân heä tónh maïch. CAÁU TAÏO MOÂ HOÏC VOÕNG MAÏC: [18] Caáu taïo moâ hoïc cuûa voõng maïc goàm 10 lôùp, töø ngoaøi vaøo trong laø: Bieåu moâ saéc toá: coù chöùc naêng toång hôïp melanin, cung caáp vitamin A cho teá baøo noùn vaø teá baøo que, thöïc baøo vaø chuyeån hoùa caùc ñoát ngoaøi cuûa teá baùo noùn vaø que giaø. Neáu taùch lôùp bieåu moâ saéc toá ra khoûi lôùp teá baøo noùn vaø que seõ ñöa ñeán beänh bong voõng maïc. Lôùp noùn que: chöùa ñoát ngoaøi cuûa teá baøo noùn vaø teá baøo que. Teá baøo que goàm hai phaàn laø ñoát ngoaøi (phaàn daïng que nhaïy caûm vôùi aùnh saùng) vaø phaàn khoâng nhaïy caûm aùnh saùng (ñoát trong vaø thaân teá baøo), teá baøo que coù chöùc naêng nhaän bieát hình aûnh ñen vaø traéng ôû cöôøng ñoä aùnh saùng yeáu, toån thöông teá baøo que coù theå daãn ñeán quaùng gaø. Teá baøo noùn coù soá löôïng ít hôn teá baøo que, hoaït ñoäng ôû cöôøng ñoä aùnh saùng maïnh, baûo ñaûm phaân tích caùc chi tieát hình aûnh vaø thò giaùc maøu saéc, toån thöông teá baøo noùn laøm xuaát hieän beänh muø maøu. Maøng ranh giôùi ngoaøi: taïo neân do nhieàu phöùc hôïp lieân keát giöõa teá baøo noùn vaø teá baøo que vôùi caùc teá baøo ñeäm. Lôùp nhaân ngoaøi: chöùa nhaân cuûa taát caû caùc teá baøo noùn vaø teá baøo que. Lôùp roái ngoaøi. Lôùp nhaân trong. Lôùp roái trong. Lôùp teá baøo haïch. Lôùp sôïi thaàn kinh. Maøng ranh giôùi trong: phaân caùch voõng maïc vôùi thuûy tinh theå. Hoaøng ñieåm coù ñaëc ñieåm laø ít teá baøo hai cöïc vaø ña cöïc, caøng veà phía trung taâm teá baøo que ít daàn vaø ôû hoá trung taâm chæ coøn teá baøo noùn, hieäu quaû thò giaùc ôû hoaøng ñieåm laø cao nhaát. BEÄNH LYÙ VOÕNG MAÏC TIEÅU ÑÖÔØNG: Sinh lyù beänh hoïc BLVMTÑ: [13] BLVMTÑ laø moät beänh phöùc taïp caû veà bieåu hieän laâm saøng vaø cô cheá beänh sinh. Nhöõng toån haïi teá baøo do ngaám ñöôøng trong moät thôøi gian daøi seõ daãn ñeán caùc toån thöông laøm giaûm thò löïc nhö vi phình maïch, xuaát tieát, xuaát huyeát töø taân maïch vaø phuø hoaøng ñieåm. Giai ñoaïn chöa coù bieåu hieän laâm saøng: Ñöôøng quaù nhieàu laø yeáu toá gaây ñoäc teá baøo noäi moâ vaø teá baøo thaønh maïch maùu, seõ gaây cheát teá baøo. Nhieàu roái loaïn chuyeån hoùa ñöôïc nghieân cöùu: con ñöôøng aldose reùductase, con ñöôøng glycation vaø pseudohypoxie. Con ñöôøng aldose reùductase: Ñaàu tieân, ñöôøng trong teá baøo bieán thaønh sorbitol nhôø men aldose reùductase, sorbitol chuyeån thaønh fructose nhôø men sorbitol deùhydrogenase. Sorbitol khoâng qua ñöôïc maøng teá baøo neân ñoïng laïi trong teá baøo, laøm taêng tính thaåm thaáu gaây roái loaïn caân baèng nöôùc vaø chöùc naêng cuûa teá baøo. Moâ hoïc cho thaáy maát teá baøo noäi moâ vaø teá baøo thaønh daãn ñeán taêng tính thaám thaønh maïch. Con ñöôøng glycation: Glycation laø söï gaén keát moät phaân töû glucose vôùi moät proteine. Glycation ñöôïc bieát ñeán nhieàu nhaát laø HbA1C, coù caùc tính chaát sau: (1) laøm giaûm tính nhaïy caûm vôùi men huûy daãn ñeán chaäm ñoåi môùi proteine, gaây tích tuï glycation laøm daøy maøng ñaùy mao maïch; (2) laøm cöùng moâ do noái keát cheùo giöõa caùc proteine; (3) söï gaén keát glycation vôùi caùc thuï theå treân beà maët ñaïi thöïc baøo daãn ñeán phaûn öùng vieâm maõn tính, thuaän lôïi cho baïch caàu dính vaøo thaønh mao maïch voõng maïc, goùp phaàn gaây taéc maïch; (4) laøm bieán ñoåi moät soá proteine nhö caùc men vaø caùc yeáu toá taêng tröôûng; söï noái keát vôùi NO öùc cheá taùc duïng daõn maïch cuûa NO; taêng löu löôïng maùu ñeán voõng maïc do cao huyeát aùp hoaëc do giaûm khaû naêng töï ñieàu hoøa cuûa caùc maïch maùu laøm naëng theâm BLVMTÑ. Giaû thieáu oxy: Nhöõng roái loaïn sinh hoùa do taêng ñöôøng huyeát daãn ñeán maát caân baèng chuyeån hoùa gaây neân nhöõng haäu quaû gioáng nhö thieáu oxy moâ, ñieàu naøy lyù giaûi hieän töôïng daõn maïch sôùm do toång hôïp NO. Caùc vi phình maïch ñöôïc coi nhö phaûn öùng taêng sinh töï giôùi haïn nhaèm choáng laïi tình traïng thieáu maùu cuïc boä. Giai ñoaïn coù bieåu hieän laâm saøng: Thieáu maùu cuïc boä: Söï daøy maøng ñaùy mao maïch vaø caùc roái loaïn sinh hoùa nhö giaûm toác ñoä caùc huyeát caàu toá, giaûm söï bieán daïng cuûa hoàng caàu, taêng keát dính tieåu caàu, taêng ñoä nhôùt cuûa maùu, thay ñoåi vaøi yeáu toá ñoâng maùu gaây taéc loøng maïch, haäu quaû laø xuaát hieän vi phình maïch, noát boâng, caùc vuøng thieáu maùu cuïc boä, caùc baát thöôøng maïch maùu trong voõng maïc. Töø nhöõng vuøng thieáu oxy, moâ seõ phaùt sinh taân maïch, taân maïch raát moûng manh deã vôõ gaây xuaát huyeát voõng maïc vaø pha leâ theå, taân maïch phaùt trieån ra phía tröôùc xaâm laán goùc tieàn phoøng gaây glaucome taân maïch. Taân maïch phaùt trieån qua nhieàu giai ñoaïn, cuoái cuøng hình thaønh caùc xô maïch taêng sinh, söï co keùo töø caùc xô maïch naøy gaây bong voõng maïc. Pha leâ theå ôû ngöôøi tieåu ñöôøng thöôøng loaõng vaø bò bong sôùm gaây neân söï co keùo caùc taân maïch, söï co keùo naøy kích thích taân maïch phaùt trieån, laøm chaûy maùu caùc taân maïch vaø bong voõng maïc. Phuø hoaøng ñieåm, voõng maïc: Maát caùc teá baøo noäi moâ vaø teá baøo thaønh daãn ñeán söï hình thaønh vi phình maïch, caáu truùc baát thöôøng cuûa vi phình maïch vaø thaønh mao maïch gaây phuø hoaøng ñieåm do vôõ haøng raøo maùu – voõng maïc. Caùc ion, proteine, lypoproteine thoaùt khoûi loøng mao maïch chui vaøo khoang ngoaøi maïch maùu voõng maïc keùo theo nöôùc, sau ñoù nöôùc ñöôïc haáp thu ñeå laïi caùc lipid vaø lypoproteine ôû lôùp saâu cuûa voõng maïc hình thaønh xuaát tieát cöùng quanh vuøng phuø, sau ñoù ít laâu seõ xaûy ra hieän töôïng thöïc baøo ôû voõng maïc vaø caùc xuaát tieát cöùng tieâu daàn. Xuaát huyeát voõng maïc coù theå do vôõ vi phình maïch hoaëc töø caùc mao maïch vaø tónh maïch nhoû, xuaát huyeát ôû lôùp ngoaøi coù daïng chaám, ôû lôùp sôïi thaàn kinh coù hình ngoïn löûa. Taêng löu löôïng maùu qua voõng maïc cuõng laøm taêng tính thaám qua thaønh mao maïch. Dòch teã hoïc BLVMTÑ: Tyû leä BLVMTÑ theo giôùi: Theo nhieàu nghieân cöùu treân theá giôùi, taàn suaát BLVMTÑ khoâng khaùc nhau giöõa hai giôùi. Taïi Vieät Nam, keát quaû nghieân cöùu cuûa taùc giaû Nguyeãn Thò Tuyeát Minh naêm 1999 , Voõ Thò Hoaøng Lan naêm 2000, tyû leä maéc beänh giöõa nöõ : nam laø 2 : 1 [11,8]. Tyû leä BLVMTÑ theo tuoåi ñôøi: Theo Wang WQ, tuoåi trung bình cuûa beänh nhaân maéc BLVMTÑ laø 53,6 ± 0,7 [24] Taïi Vieät Nam, theo Traàn Xuaân Ñaøi tyû leä BLVMTÑ laø 39,28% ôû tuoåi trung bình laø 44 tuoåi [3]. Caùc keát quaû nghieân cöùu gaàn ñaây cuûa Nguyeãn Thò Tuyeát Minh laø 58,9 ± 0,6 [11] vaø Voõ Thò Hoaøng Lan laø 56,7±11, BLVMTÑ taäp trung ôû nhoùm tuoåi töø 50 – 69 tuoåi [8]. Tyû leä BLVMTÑ theo yeáu toá ñòa dö: Theo Voõ Thò Hoaøng Lan, tyû leä beänh nhaân ôû tænh maéc BLVMTÑ laø 52,48%, cao hôn tyû leä beänh nhaân ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Tyû leä BLVMTÑ theo tuoåi beänh: Theo F.Baccin, tyû leä BLVMTÑ taêng theo tuoåi beänh ôû nhöõng tröôøng hôïp tieåu ñöôøng type 2, < 10% tröôùc 5 naêm vaø 40 – 70% sau 20 naêm [25]. Moät nghieân cöùu ôû vuøng Ohio, Myõ, tyû leä BLVMTÑ laø 12% tröôùc 5 naêm maéc beänh vaø 48% sau 25 naêm maéc beänh [27]. Taïi Vieät Nam: theo Traàn Xuaân Ñaøi [3] tuoåi beänh trung bình laø 3,6 naêm. Theo Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (naêm 1999), tuoåi beänh trung bình laø 3,9 naêm vaø theo Voõ Thò Hoaøng Lan (naêm 2000) laø 4,23 naêm. Vaán ñeà thò löïc vaø BLVMTÑ: Tieâu chuaån thò löïc: Baûng 3.1: Tieâu chuaån thò löïc theo OMS (1975) [5]. Caùc möùc ñoä giaûm vaø maát thò löïc Thò löïc sau ñeo kính Giaûm thò löïc 1 2 0,3 0,1 Muø 3 0,05 ÑNT < 3m hoaëc thò tröôøng thu heïp < 10o. 4 0,02 ÑNT < 1m hoaëc thò tröôøng thu heïp < 5o. 5 Khoâng nhaän thöùc ñöôïc aùnh saùng. Caùc möùc ñoä nhöôïc thò theo Von Noorden: coù 3 möùc ñoä. Nhöôïc thò naëng : thò löïc < 1/10. Nhöôïc thò trung bình : thò löïc 1/10 – 3/10. Nhöôïc thò nheï : thò löïc 4/10 – 7/10. Muø loøa do tieåu ñöôøng: Tyû leä muø treân ngöôøi tieåu ñöôøng type 2 laø 2,3%, cao hôn ngöôøi khoâng bò tieåu ñöôøng 12 – 20 laàn. Taïi YÙ, beänh tieåu ñöôøng ñöôïc coi laø yeáu toá nguy cô gaây muø quan troïng nhaát, tyû leä muø treân ngöôøi tieåu ñöôøng laø 2,12%, cao hôn tyû leä muø treân ngöôøi khoâng tieåu ñöôøng laø 0,38% [27]. Theo Sorsby.A, tyû leä muø do BLVMTÑ laø 7,1% vaø do ñuïc thuûy tinh theå laø 22,6%. Theo Ghafour I.M, laø 8,5% vaø 10,4%. Theo Caird vaø Garett, trong soá nhöõng beänh nhaân ñöôïc khaùm tieåu ñöôøng laàn ñaàu coù thò löïc toát, sau 5 naêm seõ coù 14,5% bò muø, con soá taêng gaáp ñoâi, ba neáu coù vaøi taân maïch. Taïi Vieät Nam, keát quaû khaûo saùt tình hình muø loøa ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 1997 cuûa nhoùm taùc giaû Hoaøng Thò Luõy vaø coäng söï xaùc ñònh beänh ñaùy maét laø nguyeân nhaân ñöùng haøng thöù hai gaây muø loøa, chæ xeáp sau ñuïc thuûy tinh theå, tyû leä muø do ñuïc thuûy tinh theå ôû beänh nhaân tieåu ñöôøng laø 44,44%. Theo Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (naêm 1999), tyû leä muø ôû beänh nhaân tieåu ñöôøng laø 17,1%, trong ñoù muø coù ñuïc thuûy tinh theå ñi keøm laø 41,09%. Laâm saøng BLVMTÑ: Caùc trieäu chöùng laâm saøng treân voõng maïc vaø hoaøng ñieåm ôû BLVMTÑ bao goàm: Thieáu maùu chu bieân. Vi phình maïch. Xuaát tieát chaám. Xuaát tieát daïng noát boâng. Xuaát huyeát trong voõng maïc. Taân maïch voõng maïc. Phuø hoaøng ñieåm. Taân maïch moáng maét. Phuø gai thò. Xuaát huyeát trong pha leâ theå. Taêng sinh xô maïch. Bong voõng maïc co keùo. Phaân loaïi BLVMTÑ theo DRS vaø ETDRS: BLVMTÑ khoâng taêng sinh: Vi phình maïch. Xuaát tieát. Xuaát huyeát trong voõng maïc. Phuø hoaøng ñieåm. BLVMTÑ tieàn taêng sinh: Daõn tónh maïch. Xuaát tieát daïng noát boâng. Thieáu maùu chu bieân. Xuaát huyeát trong voõng maïc roäng. BLVMTÑ taêng sinh: Toån thöông nhö BLVMTÑ khoâng taêng sinh. Taân maïch. Beänh hoaøng ñieåm tieåu ñöôøng: Beänh hoaøng ñieåm chieám tyû leä 10% beänh nhaân tieåu ñöôøng. WEDRS khaùm 121 beänh nhaân tieåu ñöôøng type 2, tyû leä beänh hoaøng ñieåm laø 3% sau 5 naêm vaø 28% sau 20 naêm. Tyû leä phuø hoaøng ñieåm cuõng taêng theo möùc ñoä naëng cuûa BLVMTÑ: 20 – 63% ôû BLVMTÑ tieàn taêng sinh vaø 70 – 74% ôû BLVMTÑ taêng sinh. Nhieàu taùc giaû ñaõ nhaán maïnh, phuø hoaøng ñieåm ôû BLVMTÑ khoâng taêng sinh treân type 2 khoâng nhöõng nhieàu hôn treân type 1 maø vuøng phuø hoaøng ñieåm coøn roäng hôn vaø thò löïc giaûm nhieàu hôn [26] . Theo taùc giaû Nguyeãn Thò Tuyeát Minh, coù söï khaùc nhau roõ reät veà BLVMTÑ coù keøm vaø khoâng keøm phuø hoaøng ñieåm giöõa caùc nhoùm thò löïc. BLVMTÑ taêng sinh vaø phuø hoaøng ñieåm vaãn laø nhöõng nguyeân nhaân gaây giaûm thò löïc naëng neà nhaát. PHAÙT HIEÄN VAØ THEO DOÕI BLVMTÑ THEO KHUYEÁN CAÙO CUÛA ALFEDIAM: [26] Phaùt hieän BLVMTÑ: Tieåu ñöôøng type 1: Khaùm ñaùy maét ngay khi phaùt hieän tieåu ñöôøng (ôû treû em, laàn khaùm ñaàu tieân luùc 10 tuoåi). Khaùm ñaùy maét haøng naêm, chuïp maïch huyønh quang ngay khi coù daáu hieäu toån thöông ñaàu tieân hoaëc thöôøng quy sau 5 naêm maéc beänh. Tieåu ñöôøng type 2: Khaùm ñaùy maét ngay khi phaùy hieän tieåu ñöôøng, chuïp maïch huyønh quang ngay khi coù daáu hieäu toån thöông ñaàu tieân. Theo doõi haøng naêm hoaëc gaàn hôn tuøy theo keát quaû khaùm laàn ñaàu tieân. Theo doõi BLVMTÑ: Khoâng coù BLVMTÑ: theo doõi haøng naêm. BLVMTÑ nheï: khaùm ñaùy maét, chuïp maïch huyønh quang moãi naêm. BLVMTÑ khoâng taêng sinh möùc ñoä vöøa: Khaùm ñaùy maét vaø chuïp maïch huyønh quang moãi 6 thaùng ñeán moät naêm tuøy theo toån thöông hoaøng ñieåm keát hôïp. Neáu coù ñieàu trò laser hoaøng ñieåm: khaùm ñaùy maét vaø chuïp maïch huyønh quang 4 – 6 thaùng sau ñieàu trò. BLVMTÑ tieàn taêng sinh: Khaùm ñaùy maét vaø chuïp maïch huyønh quang moãi 6 thaùng (ngoaïi tröø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät). Quang ñoâng toaøn boä voõng maïc trong tröôøng hôïp coù thai, caân baèng ñöôøng huyeát nhanh, phaãu thuaät ñuïc thuûy tinh theå, BLVMTÑ taêng sinh hoaëc BLVMTÑ khoâng taêng sinh caû hai maét, ôû beänh nhaân khoâng ñöôïc theo doõi. BLVMTÑ taêng sinh: Quang ñoâng toaøn boä voõng maïc (nhanh hay chaäm tuøy theo möùc ñoä naëng cuûa BLVMTÑ). Khaùm ñaùy maét vaø chuïp maïch huyønh quang 2 – 4 thaùng sau khi keát thuùc trò lieäu. 4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU: Thieát keá nghieân cöùu loaïi moâ taû hoài cöùu caùc tröôøng hôïp beänh (Case series). QUAÀN THEÅ NGHIEÂN CÖÙU: Quaàn theå ñích: beänh nhaân BLVMTÑ taïi Tp.HCM vaø caùc tænh phía Nam. Quaàn theå goác: beänh nhaân BLVMTÑ taïi Beänh vieän Maét Tp.HCM. Khung choïn maãu: beänh nhaân BLVMTÑ ñieàu trò taïi Beänh vieän Maét trong khoaûng thôøi gian töø 1/1/2001 – 31/12/2003. Caùc ñoái töôïng ñöôïc nhaän vaøo maãu nghieân cöùu laø nhöõng ñoái töôïng naèm trong khung choïn maãu coù hoà sô löu tröõ taïi phoøng y vuï vaø thoûa caùc tieâu chuaån nhaän. TIEÂU CHUAÅN CHOÏN MAÃU: Tieâu chuaån nhaän: Beänh nhaân ñaõ ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ töø 1/1/2001 ñeán 31/12/2003, coù hoà sô löu tröõ taïi phoøng y vuï. Hoà sô beänh aùn coù ñaày ñuû caùc döõ lieäu caàn cho cuoäc nghieân cöùu: + Haønh chaùnh : hoï teân, tuoåi, giôùi, ñòa chæ, soá nhaäp vieän. + Beänh tieåu ñöôøng : tuoåi beänh, phaân loaïi beänh tieåu ñöôøng theo type, ñöôøng huyeát, möùc ñoä tuaân thuû ñieàu trò. + BLVMTÑ: caùc trieäu chöùng laâm saøng taïi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm, giai ñoaïn laâm saøng. + Caùc trieäu chöùng laâm saøng taïi maét ngoaøi voõng maïc: nhaõn aùp, thuûy tinh theå, dòch kính, moáng maét, gai thò, thò löïc. Tieâu chuaån loaïi tröø: Beänh nhaân ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ nhöng khoâng ñuû caùc döõ lieäu caàn thieát cho cuoäc nghieân cöùu. CÔÕÕ MAÃU: Hoài cöùu taát caû beänh aùn BLVMTÑ taïi khoa Ñaùy maét, coù thôøi gian nhaäp vieän töø 1/1/2001 ñeán 31/12/2003. PHÖÔNG PHAÙP THU THAÄP SOÁ LIEÄU: Hoài cöùu thoâng qua hoà sô beänh aùn. Phöông tieän thu thaäp soá lieäu: Hoà sô beänh aùn cuûa nhöõng beänh nhaân thoûa caùc tieâu chuaån nhaän. Phieáu thu thaäp soá lieäu caù nhaân, moãi hoà sô laø 01 phieáu. Caùch thu thaäp soá lieäu: Choïn hoà sô beänh aùn naèm trong maãu. Tieán haønh thu thaäp nhöõng thoâng tin caàn thieát ñöa vaøo phieáu thu thaäp soá lieäu. Caùc thoâng tin caàn thu thaäp: Giôùi tính: nam hay nöõ. Tuoåi ñôøi: döïa theo tuoåi trong beänh aùn hoaëc naêm sinh (tuoåi ñôøi = naêm nhaäp vieän – naêm sinh) vaø ñöôïc phaân lôùp ñeå ñöa vaøo baûng thu thaäp. Ñòa dö: noäi thaønh (töø quaän 1-12, Bình Thaïnh, Thuû Ñöùc, Taân Bình, Phuù Nhuaän, Goø Vaáp), ngoaïi thaønh (Caàn Giôø, Hoùc Moân, Cuû Chi, Nhaø Beø, Bình Chaùnh), tænh (khoâng thuoäc caùc quaän, huyeän cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh). Tuoåi beänh: tính baèng naêm, tính töø luùc phaùt hieän tieåu ñöôøng ñeán luùc ngöôøi beänh ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ. Möùc ñoä tuaân thuû ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng: + Ñieàu trò lieân tuïc: beänh nhaân tuaân thuû ñuùng theo höôùng daãn ñieàu trò cuûa baùc só noäi tieát. + Ñieàu trò khoâng lieân tuïc: boû trò, khoâng ñieàu trò, khoâng bieát coù tieàn caên beänh tieåu ñöôøng tröôùc khi phaùt hieän BLVMTÑ. Phaân loaïi tieåu ñöôøng: type 1 vaø type 2. Trieäu chöùng laâm saøng: döïa theo hoà sô beänh aùn (khaûo saùt ñaùy maét baèng duïng cuï soi ñaùy maét). Giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ: theo beänh aùn vaø theo tieâu chuaån chaån ñoaùn cuûa ETDRS. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU: Taát caû caùc thoâng tin thu thaäp seõ ñöôïc nhaäp vaøo maùy vi tính vaø xöû lyù baèng phaàn meàm thoáng keâ SPSS for Windows 10.5 vaø Microsoft Excel 2000. Test ñöôïc söû duïng trong nghieân cöùu: test T duøng so saùnh 2 soá trung bình hoaëc 2 tyû leä. Noäi dung nghieân cöùu ñöôïc trình baøy döôùi daïng baûng hoaëc bieåu ñoà vaø soaïn thaûo baèng Microsoft Word 2000. Caùc bieán soá seõ ñöôïc phaân tích theo ngöôøi beänh, maét beänh vaø giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ; moâ taû theo taàn suaát vaø tyû leä %. Caùc bieán soá: giôùi tính, ñòa dö, lyù do nhaäp vieän seõ ñöôïc trình baøy döôùi daïng bieåu ñoà troøn. Caùc bieán soá veà trieäu chöùng laâm saøng seõ ñöôïc trình baøy döôùi daïng baûng vaø toång hôïp laïi döôùi daïng bieåu ñoà coät. Tuoåi ñôøi vaø tuoåi beänh: ñöôïc phaân lôùp, tìm giaù trò trung bình vaø ñoä leäch chuaån; trình baøy baèng baûng. Coâng thöùc tính giaù trò trung bình coù phaân lôùp: x = xo + k Σnixi’ n Vôùi: ni laø taàn soá cuûa lôùp i, xi laø giaù trò trung taâm cuûa lôùp i. k laø khoaûng caùch lôùp. n laø maãu khaûo saùt. xo laø goác môùi (thöôøng laø giaù trò trung taâm cuûa lôùp coù taàn soá cao nhaát). xi’ = xi - xo k б =k n - 1 Σnixi ‘2 - (Σnixi ‘ )2 n - Ñoä leäch chuaån: NHAÂN LÖÏC: 02 sinh vieân Y98 (Huyønh Vaên Bình, Nguyeãn Thaønh Danh). 5. KEÁT QUAÛ Sau khi hoài cöùu beänh aùn taát caû beänh nhaân BLVMTÑ nhaäp vieän taïi khoa Ñaùy maét – Beänh vieän Maét Thaønh phoá Hoà Chí Minh trong thôøi gian töø 01/01/2001 ñeán 31/12/2003, chuùng toâi ñaõ choïn ñöôïc 89 hoà sô beänh aùn thoûa caùc ñieàu kieän choïn maãu, vôùi 130 maét bò toån thöông trong soá 178 maét ñöôïc khaùm. Sau ñaây laø keát quaû nghieân cöùu: ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC: Giôùi tính: Nam : 25 ngöôøi (28,09%). Nöõ : 64 ngöôøi (71,91%). Bieåu ñoà 5.1: Tyû leä % BLVMTÑ phaân boá theo giôùi tính. Nhaän xeùt : BLVMTÑ xaûy ra theo tyû soá nöõ/nam laø 2,5 : 1 Baûng 5.1: Tyû leä giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ phaân boá theo giôùi tính: VMTÑkts VMTÑts Toång soá maét Soá maét Tæ leä% Soá maét Tæ leä% Nam 28 80 7 20 35 Nöõ 78 82 17 18 95 Nhaän xeùt : Tyû leä % giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ töông ñöông nhau ôû hai giôùi. Tuoåi ñôøi: Tuoåi ñôøi trung bình: 56,01 ± 10,00 tuoåi. Baûng 5.2: Phaân boá theo tuoåi ñôøi cuûa BLVMTÑ: Tuoåi Soá tröôøng hôïp Tyû leä % < 30 2 2,25 30 – 39 4 4,49 40 – 49 16 17,98 50 – 59 28 31,46 ≥ 60 39 43,82 Toång soá 89 100 Nhaän xeùt : BLVMTÑ taêng daàn theo tuoåi ñôøi, taêng nhanh ôû nhoùm treân 40 tuoåi vaø taäp trung nhieàu nhaát ôû nhoùm treân 60 tuoåi. Nhoùm tuoåi döôùi 40 chieám tyû leä khoâng ñaùng keå (6,74%). Baûng 5.3: Tyû leä giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ phaân boá theo tuoåi ñôøi: Tuoåi VMTÑkts VMTÑts Soá maét Tyû leä % Soá maét Tyû leä % < 30 2 1,87 2 8,33 30 – 39 5 4,72 1 4,17 40 – 49 14 13,21 3 12,50 50 – 59 34 32,08 6 25,00 ≥ 60 51 48,12 12 50,00 Toång soá 106 100 24 100 Nhaän xeùt : ÔÛ nhoùm tuoåi döôùi 30, BLVMTÑ taêng sinh chieám tyû leä cao hôn BLVMTÑ khoâng taêng sinh. Ñòa dö: Noäi thaønh : 32 ngöôøi (36,96%). Ngoaïi thaønh :9 ngöôøi (10,11%). Tænh : 48 ngöôøi (53,93%). Bieåu ñoà 5.2: Phaân boá theo ñòa dö cuûa BLVMTÑ (n = 89). Nhaän xeùt : Beänh nhaân BLVMTÑ ôû tænh ñeán khaùm vaø ñieàu trò cao hôn beänh nhaân ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh (53,93% / 46,07%) . TUOÅI BEÄNH: Tuoåi beänh trung bình: 4,69 ± 2,71 naêm. Baûng 5.4: Phaân boá theo tuoåi beänh cuûa BLVMTÑ: Tuoåi beänh Soá tröôøng hôïp Tyû leä % 0 – 5 52 58,42 6 – 10 35 39,33 ≥ 11 2 2,25 Toång soá 89 100 Nhaän xeùt: Ña soá beänh nhaân coù bieán chöùng BLVMTÑ ≤ 5 naêm sau khi phaùt hieän tieåu ñöôøng (58,42%). PHAÂN LOAÏI TIEÅU ÑÖÔØNG: Baûng 5.5: Phaân boá theo type tieåu ñöôøng cuûa BLVMTÑ: Nhoùm tieåu ñöôøng Soá tröôøng hôïp Tyû leä % Type 1 3 3,37 Type 2 86 96,63 Toång soá 89 100 Nhaän xeùt: Tyû leä beänh nhaân BLVMTÑ ôû tieåu ñöôøng type 2 laø 96,63% vaø type 1 laø 3,37%. MÖÙC ÑOÄ TUAÂN THUÛ ÑIEÀU TRÒ TIEÅU ÑÖÔØNG: Baûng 5.6: Phaân boá theo möùc ñoä tuaân thuû ñieàu trò cuûa BLVMTÑ: Ñieàu trò Soá tröôøng hôïp Tyû leä % Lieân tuïc 43 48,31 Khoâng lieân tuïc 46 51,69 Toång soá 89 100 Nhaän xeùt: Beänh nhaân ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng khoâng lieân tuïc chieám tyû leä cao hôn so vôùi nhoùm ñieàu trò lieân tuïc (51,69% / 48,31%). Baûng 5.7: Tyû leä möùc ñoä tuaân thuû ñieàu trò tieåu ñöôøng phaân boá theo ñòa dö: Ñòa dö Ñieàu trò khoâng lieân tuïc Ñieàu trò lieân tuïc Toång soá Soá tröôøng hôïp Tyû leä % Soá tröôøng hôïp Tyû leä % Tænh 30 62,50 18 37,50 48 Thaønh phoá 16 39,02 25 60,98 41 Nhaän xeùt: Beänh nhaân ôû tænh coù tyû leä ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng khoâng lieân tuïc cao hôn beänh nhaân ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh (62,50% / 39,02%). Baûng 5.8: Tyû leä möùc ñoä tuaân thuû ñieàu trò phaân boá theo giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ: VMTÑts VMTÑkts Soá maét Tyû leä % Soá maét Tyû leä % Ñieàu trò khoâng lieân tuïc 18 75,00 55 51,89 Ñieàu trò lieân tuïc 6 25,00 51 48,11 Toång soá 24 100 106 100 Nhaän xeùt: Trong nhoùm BLVMTÑ taêng sinh, beänh nhaân ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng khoâng lieân tuïc chieám tyû leä cao gaáp 3 laàn nhoùm ñieàu trò lieân tuïc . Trong nhoùm BLVMTÑ khoâng taêng sinh, tyû leä beänh nhaân ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng khoâng lieân tuïc töông ñöôøng nhoùm ñieàu trò lieân tuïc. GIAI ÑOAÏN LAÂM SAØNG BLVMTÑ: Baûng 5.9: Phaân boá theo giai ñoaïn laâm saøng cuûa BLVMTÑ: Maét VMTÑkts Maét VMTÑts Toång Soá maét 106 24 130 Tyû leä % 81,54% 18,46% 100% Nhaän xeùt : Maét toån thöông voõng maïc giai ñoaïn khoâng taêng sinh chieám tæ leä cao (81,54%). TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG BLVMTÑ: Lyù do nhaäp vieän: 100% beänh nhaân nhaäp vieän vì môø maét, trong ñoù 54 beänh nhaân môø 1 maét, 35 beänh nhaân môø 2 maét. Bieåu ñoà 5.3: Phaân boá theo lyù do nhaäp vieän cuûa BLVMTÑ (n =178). Nhaän xeùt : Taát caû beänh nhaân ñeán khaùm vì lyù do giaûm thò löïc. 39.33% beänh nhaân ñeán khaùm khi ñaõ giaûm thò löïc caû 2 maét. Soá maét toån thöông: Soá maét bò toån thöông : 130 maét (73.03%). Soá maét bình thöôøng : 48 maét (26.97%). Baûng 5.10: Phaân boá theo maét toån thöông cuûa BLVMTÑ: Soá tröôøng hôïp Tyû leä % Maét phaûi 21 23,60 Maét traùi 27 30,33 Caû hai maét 41 46,07 Toång soá 89 100 Nhaän xeùt: soá beänh nhaân BLVMTÑ ôû caû hai maét chieám tyû leä 46,07%. Thò löïc: Baûng 5.11: Phaân boá thò löïc (n = 178): Thò löïc Soá maét Tyû leä % < 1/10 35 19,66 1/10 – 3/10 56 31,46 4/10 – 7/10 71 39,89 ≥ 8/10 16 8,99 Toång soá 178 100 Nhaän xeùt: Beänh nhaân BLVMTÑ coù thò löïc ≤ 3/10 chieám tyû leä cao (51.12%), thò löïc ≥ 8/10 chieám tyû leä raát thaáp (8.99%). Tyû leä muø (thò löïc < 1/10) laø 19,66%. Baûng 5.12: Tyû leä thò löïc phaân boá theo giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ: VMTÑkts VMTÑts Maét bình thöôøng Soá maét Tyû leä % Soá maét Tyû leä % Soá maét Tyû leä % < 1/10 18 10,11 17 9,55 0 0,00 1/10 – 3/10 36 20,22 6 3,37 14 7,87 4/10 – 7/10 51 28,65 1 0,56 19 10,68 8/10 – 10/10 1 0,56 0 0,00 15 8,43 Toång soá 106 24 48 Nhaän xeùt: ÔÛ BLVMTÑ taêng sinh, thò löïc <1/10 chieám tyû leä cao nhaát. Trong khi ñoù thò löïc ôû BLVMTÑ khoâng taêng sinh taäp trung chuû yeáu töø 4/10 – 7/10. Trieäu chöùng laâm saøng ngoaøi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm: Qua khaûo saùt 178 maét: phuø gai thò (13/178), dòch kính ñuïc (52/178), moáng hoàng – nhaït maøu (10/178), taêng nhaõn aùp (49/178) vaø ñuïc thuûy tinh theå (77/178). Bieåu ñoà 5.4: Tyû leä trieäu chöùng laâm saøng taïi maét ngoaøi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm ôû beänh nhaân BLVMTÑ (n = 178). Nhaän xeùt: Ñuïc thuûy tinh theå laø daáu hieäu ñi keøm ôû maét thöôøng thaáy ngoaøi trieäu chöùng ôû voõng maïc vaø hoaøng ñieåm (43,26%). Baûng 5.13: AÛnh höôûng cuûa ñuïc thuûy tinh theå ñeán thò löïc ôû caùc giai ñoaïn laâm saøng cuûa BLVMTÑ: < 1/10 ≥ 1/10 Toång Khoâng BLVMTÑ Ñuïc T3 4 17,39% 19 82,61% 23 T3 bình thöôøng 1 4,00% 24 96,00% 25 VMTÑkts Ñuïc T3 14 34,15% 27 65,85% 41 T3 bình thöôøng 5 7,69% 60 92,31% 65 VMTÑts Ñuïc T3 7 53,85% 6 46,15% 13 T3 bình thöôøng 4 36,36% 7 63,64% 11 Toång soá maét 35 143 178 Nhaän xeùt: Ñuïc thuûy tinh theå chieám 71,43% (25/35) trong nhoùm maét coù thò löïc < 1/10, trong ñoù 84% maét (21/25) coù BLVMTÑ ñi keøm. Tyû leä muø taêng daàn theo giai ñoaïn laâm saøng cuûa BLVMTÑ: 34,15% ôû giai ñoaïn khoâng taêng sinh vaø 53,85% ôû giai ñoaïn taêng sinh. Trieäu chöùng laâm saøng taïi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm: Bieåu ñoà 5.5: Tyû leä trieäu chöùng laâm saøng taïi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm ôû beänh nhaân VMTÑ (n = 130). Nhaän xeùt: Trieäu chöùng chieám tyû leä cao trong BLVMTÑ laø vi phình maïch (73,08%) vaø xuaát tieát voõng maïc (55,38%), coù 19,23% BLVMTÑ coù toån thöông hoaøng ñieåm ñi keøm. Baûng 5.14: Tyû leä trieäu chöùng laâm saøng taïi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm phaân boá theo giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ: VMTÑkts VMTÑts Soá maét Tyû leä % Soá maét Tyû leä % Phuø hoaøng ñieåm 14 13,21 11 45,83 Xuaát tieát voõng maïc 55 51,89 17 70,83 Xuaát huyeát voõng maïc 20 18,86 21 87,50 Taân maïch 0 0 24 100,00 Vi phình maïch 78 73,58 17 70,83 Bieåu ñoà 5.6: Tyû leä trieäu chöùng laâm saøng taïi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm phaân boá theo giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ. Nhaän xeùt: Trieäu chöùng chuû yeáu trong BLVMTÑ khoâng taêng sinh laø xuaát tieát voõng maïc (51,89%) vaø vi phình maïch (73,58%). Trieäu chöùng chuû yeáu trong BLVMTÑ taêng sinh laø xuaát huyeát voõng maïc (87,50%), vi phình maïch (70,83%) vaø taân maïch (100%). BLVMTÑ taêng sinh coù toån thöông hoaøng ñieåm chieám tyû leä 45,80%, cao hôn BLVMTÑ khoâng taêng sinh (13,21%). Baûng 5.15: Tyû leä phuø hoaøng ñieåm phaân boá theo giai ñoaïn laâm saøng BLVMTÑ: VMTÑts VMTÑkts Soá maét Tyû leä % Soá maét Tyû leä % Phuø hoaøng ñieåm 11 45,83 14 13,21 Khoâng phuø hoaøng ñieåm 13 54,17 92 86,79 Toång soá 24 100 106 100 Nhaän xeùt: Tyû leä % phuø hoaøng ñieåm ôû BLVMTÑ taêng sinh cao hôn ôû BLVMTÑ khoâng taêng sinh (45,83% / 13,21%). 6. BAØN LUAÄN Sau khi tieán haønh khaûo saùt, thu thaäp vaø xöû lyù soá lieäu 89 beänh aùn BLVMTÑ taïi khoa Ñaùy maét – Beänh vieän Maét Thaønh phoá Hoà Chí Minh trong khoaûng thôøi gian töø 1/1/2001 ñeán 31/12/2003, chuùng toâi nhaän thaáy : ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ HOÏC: Giôùi tính: Baûng 6.1: So saùnh caùc nghieân cöùu veà tyû leä BLVMTÑ phaân boá theo giôùi: Taùc giaû Naêm Quaàn theå Soá löôïng Tyû leä nöõ : nam Phaïm Xuaân Hyõ 1999 BV.Nguyeãn Tri Phöông 25 4:1 Nguyeãn Thò Tuyeát Minh 1999 BV.Chôï Raãy 63 2:1 Voõ Thò Hoaøng Lan 2000 BV.Chôï Raãy 74 2:1 Vaên Bình – Thaønh Danh 2003 BV.Maét Tp.HCM 89 2,5:1 - Keát quaû cuûa chuùng toâi phuø hôïp vôùi nhöõng nghieân cöùu gaàn ñaây taïi caùc beänh vieän ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñoàng thôøi, töø keát quaû baûng 1 chuùng toâi nhaän thaáy khoâng coù khaùc bieät giöõa 2 giôùi phaân boá theo giai ñoaïn. Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi nghieân cöùu cuûa Bacin.F [25] vaø cuûa Nguyeãn Thò Tuyeát Minh [11]. Tuoåi ñôøi: Baûng 6.2: So saùnh caùc nghieân cöùu veà tyû leä BLVMTÑ phaân boá theo tuoåi ñôøi. Wang WQ Nguyeãn Thò Tuyeát Minh Voõ Thò Hoaøng Lan Vaên Bình Thaønh Danh Tuoåi ñôøi trung bình 53,6 ± 0,7 58,9 ± 0,6 56,7 ± 11,0 56,01 ± 10,00 - Tuoåi ñôøi trung bình laø 56,01 ± 10,00 naêm, cao hôn nghieân cöùu cuûa Wang-WQ laø 53,6 ± 0,7 [24]. Tuoåi ñôøi cao seõ laøm taêng khaû naêng maéc caùc beänh toaøn thaân vaø nhöõng beänh taïi maét khaùc ñi keøm nhö : ñuïc thuûy tinh theå, thoaùi hoùa hoaøng ñieåm do tuoåi, glaucome, taéc tónh maïch voõng maïc, u haéc maïc... aûnh höôûng ñeán vieäc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò BLVMTÑ. Tuoåi ñôøi trung bình theo nghieân cöùu cuûa chuùng toâi phuø hôïp vôùi keát quaû nghieân cöùu trong nöôùc nhöng cao hôn nghieân cöùu cuûa Wang – WQ. Ñieàu naøy coù theå do coâng taùc taàm soaùt vaø phaùt hieän sôùm bieán chöùng maét cuûa beänh tieåu ñöôøng ôû nöôùc ta chöa thöïc hieän moät caùch chuû ñoäng vaø thöôøng quy. Tyû leä ngöôøi maéc BLVMTÑ taêng daàn theo tuoåi ñôøi, coù 43,82% beänh nhaân BLVMTÑ taäp trung ôû nhoùm treân 60 tuoåi. Ñaây laø caùc ñoái töôïng ngoaøi ñoä tuoåi lao ñoäng nhöng caàn chi phí y teá cao, beân caïnh ñoù vaãn chöa coù moät chöông trình chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu cuï theå cho ñoái töôïng naøy, ñaëc bieät laø beänh nhaân tieåu ñöôøng. Do ñoù caàn coù söï quan taâm ñuùng möùc cuûa gia ñình vaø xaõ hoäi. Coù 2 tröôøng hôïp beänh nhaân BLVMTÑ döôùi 30 tuoåi (2,25%), caû hai tröôøng hôïp naøy ñeàu laø beänh tieåu ñöôøng type 1. Ñieàu naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi y vaên vaø caùc nghieân cöùu khaùc. Ñòa dö: Theo thoáng keâ, beänh nhaân maéc BLVMTÑ töø caùc tænh chieám moät tyû leä khaù cao (53,93%). Ñaây coù theå do söï thieáu huït caùc cô sôû chuyeân khoa maét, thieáu trang thieát bò hieän ñaïi phuïc vuï cho coâng taùc khaùm vaø ñieàu trò beänh voõng maïc tieåu ñöôøng taïi khoa Maét caùc beänh vieän tænh. Löôïng beänh nhaân ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh chieám tyû leä thaáp hôn (46,07%). Ñieàu naøy coù theå laø do Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù nhieàu cô sôû khaùm vaø ñieàu trò chuyeân khoa maét, löôïng beänh phaân taùn vaøo caùc beänh vieän vaø phoøng khaùm chuyeân khoa maét. TUOÅI BEÄNH: Baûng 6.3: So saùnh caùc nghieân cöùu veà tuoåi beänh vaø tuoåi beänh trung bình. Naêm Tuoåi beänh trung bình Tyû leä % BLVMTÑ F.Bacin 1989 < 10% tröôùc 5naêm B.Z.Nizetic 1990 12% tröôùc 5 naêm Traàn Xuaân Ñaøi 1989 3,6 naêm Nguyeãn Thò Tuyeát Minh 1999 3,9 naêm 36,5% tröôùc 3 naêm Voõ Thò Hoaøng Lan 2000 4,23 naêm 55,45% tröôùc 3 naêm Vaên Bình, Thaønh Danh 2003 4,69 naêm 58,42% tröôùc 5 naêm Tuoåi beänh trung bình laø 4,69 ± 2,71 naêm, khoâng coù söï khaùc bieät vôùi caùc nghieân cöùu trong nöôùc. Tuy nhieân, tyû leä BLVMTÑ coù tuoåi beänh döôùi 5 naêm trong nghieân cöùu naøy cao hôn so vôùi taùc giaû F.Bacin vaø B.Z.Nizetic [25,27]. Ñieàu naøy coù theå do thôøi ñieåm phaùt hieän beänh tieåu ñöôøng ôû nöôùc ta muoän hôn so vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi hoaëc tuoåi beänh thaät söï cuûa BLVMTÑ taïi Vieät Nam thaáp hôn so vôùi theá giôùi. Ñeå xaùc ñònh roõ vaán ñeà naøy, caàn coù nhöõng nghieân cöùu maïnh hôn trong thôøi gian tôùi. Hôn nöõa, coù 13,48% (12/89) beänh nhaân ñöôïc phaùt hieän beänh tieåu ñöôøng khi ñeán khaùm vaø chaån ñoaùn BLVMTÑ. Qua ñoù, chuùng ta nhaän thaáy bieán chöùng voõng maïc ôû beänh tieåu ñöôøng vaãn chöa ñöôïc söï quan taâm ñuùng möùc cuûa ngöôøi daân, ñaëc bieät laø nhöõng beänh nhaân tieåu ñöôøng vaø theå hieän tính thuï ñoäng cuûa coâng taùc khaùm phaùt hieän beänh tieåu ñöôøng ôû nöôùc ta hieän nay. Tuoåi beänh treân 10 naêm chieám tyû leä thaáp (2,25%). Ñieàu naøy coù theå giaûi thích vì beänh nhaân lôùn tuoåi khoâng coù ñieàu kieän ñeå ñi khaùm beänh hoaëc ñaõ töû vong do nhöõng bieán chöùng khaùc cuûa tieåu ñöôøng. BLVMTÑ PHAÂN BOÁ THEO TYPE TIEÅU ÑÖÔØNG: Qua nghieân cöùu, beänh nhaân BLVMTÑ chuû yeáu thuoäc tieåu ñöôøng type 2 (96,63%), phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm dòch teã hoïc beänh tieåu ñöôøng ôû khu vöïc Chaâu AÙ vaø Vieät Nam. Chuùng ta caàn coù nhöõng nghieân cöùu rieâng cho Vieät Nam veà beänh tieåu ñöôøng vaø caùc bieán chöùng cuûa noù (trong ñoù coù bieán chöùng BLVMTÑ), töø ñoù laøm cô sôû cho vieäc xaây döïng keá hoaïch phoøng choáng tieåu ñöôøng vaø muø loøa do bieán chöùng BLVMTÑ. MÖÙC ÑOÄ TUAÂN THUÛ ÑIEÀU TRÒ BEÄNH TIEÅU ÑÖÔØNG: Beänh nhaân BLVMTÑ ñieàu trò khoâng lieân tuïc beänh tieåu ñöôøng chieám tyû leä cao (51,69%), trong ñoù coù 65,22% (30/46 ngöôøi) laø beänh nhaân ôû tænh. Tyû leä beänh nhaân ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng khoâng lieân tuïc maéc BLVMTÑ taêng sinh cao hôn nhoùm ñieàu trò lieân tuïc. Do ñoù, naâng cao kieán thöùc – thaùi ñoä – haønh vi cho coäng ñoàng veà vaán ñeà tuaân thuû ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng laø heát söùc caàn thieát trong vieäc giaûm tyû leä xaûy ra caùc bieán chöùng cuûa beänh tieåu ñöôøng, ñaëc bieät laø BLVMTÑ. Maët khaùc, keát quaû nghieân cöùu coøn cho thaáy vieäc tuaân thuû ñieàu trò tieåu ñöôøng coù lieân quan vôùi yeáu toá ñòa dö. Tyû leä beänh nhaân soáng ôû tænh khoâng tuaân thuû ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng cao hôn beänh nhaân ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñieàu naøy coù theå giaûi thích laø do tình traïng kinh teá, nhöõng khoù khaên trong vieäc tieáp caän thoâng tin vaø dòch vuï y teá… Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà naøy, chuùng toâi hy voïng raèng seõ coù nhöõng nghieân cöùu saâu roäng hôn trong thôøi gian tôùi. Toùm laïi, vaán ñeà tuaân thuû ñieàu trò coù aûnh höôûng ñeán caû tyû leä xaûy ra bieán chöùng tieåu ñöôøng treân voõng maïc laãn giai ñoaïn laâm saøng cuûa bieán chöùng naøy. 6.5. BLVMTÑ PHAÂN BOÁ THEO GIAI ÑOAÏN LAÂM SAØNG: BLVMTÑ khoâng taêng sinh chieám tyû leä 81,54%, phuø hôïp vôùi keát quaû nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Thò Tuyeát Minh vaø Voõ Thò Hoaøng Lan [11,8]. 6.6. BLVMTÑ PHAÂN BOÁ THEO TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG: Qua hoài cöùu 89 hoà sô vôùi 178 maét khaûo saùt coù 130 maét ñöôïc chaån ñoaùn beänh lyù VMTÑ (chieám 73%) trong ñoù coù 24/130 maét toån thöông giai ñoaïn taêng sinh (chieám 18,46%) vaø 106/130 maét toån thöông giai ñoaïn khoâng taêng sinh (81,54%). 6.6.1. Veà lyù do nhaäp vieän: 100% beänh nhaân nhaäp vieän vôùi lyù do giaûm thò löïc, trong ñoù coù 51,12% beänh nhaân coù thò löïc ≤ 3/10. Ñieàu naøy cho thaáy söï quan taâm cuûa beänh nhaân tieåu ñöôøng ñoái vôùi bieán chöùng maét coøn thaáp, coù theå do ñaây laø moät bieán chöùng muoän, dieãn ra aâm thaàm, khoâng traàm troïng nhö caùc bieán chöùng naëng khaùc cuûa tieåu ñöôøng nhö hoân meâ do tieåu ñöôøng, tai bieán maïch maùu naõo, hoaïi töû chi do taéc maïch, suy thaän… Moät lyù do khaùc khieán beänh nhaân ñöôïc chaån ñoaùn muoän laø do nhaän ñònh sai laàm giöõa vieäc giaûm thò löïc do BLVMTÑ vôùi giaûm thò löïc do lôùn tuoåi. 6.6.2. Veà thò löïc: [11,8] Baûng 6.4: So saùnh caùc nghieân cöùu veà tyû leä BLVMTÑ phaân boá theo thò löïc. Taùc giaû Thò löïc < 1/10 1/10 – 3/10 4/10 – 7/10 >7/10 Nguyeãn Thò Tuyeát Minh 17,1% 17,7% 22,3% 43,0% Voõ Thò Hoaøng Lan 10,89% 16,83% 26,73% 45,54% Vaên Bình – Thaønh Danh 19,66% 31,46% 39,89% 8,9% Soá maét ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ coù thò löïc ≤ 3/10 chieám tyû leä 51,12%, cao hôn so vôùi keát quaû nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (34,8%) vaø Voõ Thò Hoaøng Lan (27,72%). Söï khaùc bieät naøy laø do ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa chuùng toâi laø beänh nhaân ñaõ ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ trong khi ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa 2 taùc giaû treân laø beänh nhaân tieåu ñöôøng. Do ño,ù nhöõng tröôøng hôïp ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ thöôøng ôû giai ñoaïn sôùm, chöa coù toån thöông naëng ôû voõng maïc neân tình traïng thò löïc coøn töông ñoái toát. Ñoái vôùi BLVMTÑ taêng sinh, beänh nhaân coù thò löïc < 1/10 chieám tyû leä raát cao, trong khi ñoù tình traïng thò löïc ôû BLVMTÑ khoâng taêng sinh taäp trung chuû yeáu töø 4/10 – 7/10. Vì vaäy, vieäc phaùt hieän sôùm BLVMTÑ seõ giuùp cho coâng taùc ñieàu trò ñaït hieäu quaû cao hôn vaø goùp phaàn laøm giaûm tyû leä muø môùi. 6.6.3. Veà caùc trieäu chöùng laâm saøng ôû beänh nhaân BLVMTÑ: 6.6.3.1. Ñuïc thuûy tinh theå:[10,11] Baûng 6.5: So saùnh caùc nghieân cöùu veà tyû leä ñuïc thuûy tinh theå treân beänh noäi khoa (ñaëc bieät laø beänh tieåu ñöôøng) vaø aûnh höôûng leân thò löïc. Taùc giaû Naêm Ñuïc T3 tieåu ñöôøng Thò löïc < 1/10 Ñuïc T3 VMTÑkts Ñuïc T3 VMTÑts Ñuïc T3 khoâng VMTÑ Hoaøng Thò Luyõ 1987 44,44% - - - Nguyeãn Thò Tuyeát Minh 1999 41,09% 41,67% 53,85% 27,92% Vaên Bình Thaønh Danh 2003 43,26% 34,15% 53,85% 17,39% Tyû leä ñuïc thuûy tinh theå ôû beänh tieåu ñöôøng laø 43,26% töông ñöông keát quaû cuûa taùc giaû Hoaøng Thò Luõy vaø Nguyeãn Thò Tuyeát Minh. Ñuïc thuûy tinh theå chieám 71,43% (25/35) trong nhoùm maét coù thò löïc < 1/10, trong ñoù 84% maét (21/25) coù BLVMTÑ ñi keøm. Do ñoù, ñuïc thuûy tinh theå vaø BLVMTÑ laø hai nguyeân nhaân haøng ñaàu gaây muø loøa taïi Vieät Nam vaø treân theá giôùi. Tyû leä muø treân tieåu beänh tieåu ñöôøng laø 19,66% (35/178) cao hôn so vôùi tyû leä lyù thuyeát laø 2,3%. Söï khaùc bieät naøy coù theå do ñuïc thuûy tinh theå ôû nöôùc ta nhieàu hôn. Tyû leä muø do ñuïc thuûy tinh theå ôû BLVMTÑ taêng sinh (53,85%) cao hôn giai ñoaïn khoâng taêng sinh (34,15%). Trong nhoùm maét ñuïc thuûy tinh theå coù thò löïc < 1/10, tyû leä muø ôû nhoùm khoâng coù BLVMTÑ laø 17,39%, thaáp hôn nghieân cöùu cuûa taùc giaû Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (27,92%). Ñieàu naøy coù theå do söï khaùc bieät veà tuoåi ñôøi trung bình giöõa 2 quaàn theå nghieân cöùu. Trieäu chöùng laâm saøng taïi voõng maïc vaø hoaøng ñieåm: Baûng 6.6: So saùnh caùc nghieân cöùu veà tyû leä trieäu chöùng laâm saøng BLVMTÑ theo giai ñoaïn laâm saøng. Nguyeãn Thò Tuyeát Minh Vaên Bình – Thaønh Danh VMTÑkts VMTÑts VMTÑkts VMTÑts Phuø hoaøng ñieåm 52,9% 72% 13,21% 45,80% Vi phình maïch 100% 100% 73,58% 70,83% Xuaát tieát voõng maïc 82,2% 96% 51,89% 70,83% Xuaát huyeát voõng maïc 11,5% 76% 18,86% 87,50% Taân maïch 0% 32% 0% 100,00% Vi phình maïch (73,08%) vaø xuaát tieát voõng maïc (55,38%) laø hai daáu hieäu thöôøng gaëp nhaát trong BLVMTÑ. Tyû leä naøy thaáp hôn so vôùi y vaên, coù theå do haïn cheá cuûa soi ñaùy maét. Caùc toån thöông taïi voõng maïc taêng roõ reät ôû nhoùm BLVMTÑ taêng sinh so vôùi nhoùm BLVMTÑ khoâng taêng sinh. Tuy nhieân, nhöõng daáu hieäu laâm saøng naøy ñöôïc khaûo saùt qua soi ñaùy neân chæ coù giaù trò veà maët laâm saøng, muoán coù keát luaän chính xaùc caàn phaûi tieán haønh chuïp maïch huyønh quang. Ñoái vôùi toån thöông hoaøng ñieåm, BLVMTÑ taêng sinh coù phuø hoaøng ñieåm chieám tyû leä cao hôn BLVMTÑ khoâng taêng sinh. Theo nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Thò Tuyeát Minh, ñaây laø nguyeân nhaân gaây giaûm thò löïc naëng neà vaø nguy cô daãn ñeán muø loøa raát cao. Vì vaäy, coâng taùc theo doõi vaø phaùt hieän sôùm bieán chöùng tieåu ñöôøng treân voõng maïc ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong coâng taùc xoùa muø ôû nöôùc ta. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Vôùi muïc tieâu khaûo saùt yeáu toá dòch teã hoïc BLVMTÑ thì thieát keá nghieân cöùu moâ taû caùc tröôøng hôïp beänh laø phuø hôïp. Chuùng toâi quyeát ñònh choïn phöông phaùp hoài cöùu ñeå phuø hôïp vôùi nguoàn löïc hieän coù. Vôùi phöông phaùp naøy, keát quaû nghieân cöùu coù phaàn haïn cheá do thieáu nhöõng soá lieäu caàn thu thaäp, tính ñaïi dieän khoâng cao. Tuy nhieân, keát quaû naøy vaãn coù theå chaáp nhaän ñöôïc vaø seõ laø tieàn ñeà cho nhöõng nghieân cöùu saâu roäng hôn trong töông lai. 7. KEÁT LUAÄN ÑEÀ XUAÁT 7.1. KEÁT LUAÄN: Qua hoài cöùu hoà sô BLVMTÑ trong 3 naêm (töø 1/1/2001 – 31/12/2003) taïi khoa Ñaùy maét, Beänh vieän Maét Thaønh phoá Hoà Chí Minh chuùng toâi ñaõ khaûo saùt ñöôïc 89 beänh nhaân BLVMTÑ vôùi soá maét ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ chieám tyû leä 73,03% (130/178 maét) vaø coù nhöõng keát luaän sau ñaây: Ñaëc ñieåm dòch teã hoïc: BLVMTÑ xaûy ra ôû nöõ nhieàu hôn nam, vôùi tyû soá nöõ / nam laø 2,5 : 1. Tuoåi ñôøi trung bình laø 56,01 ± 10,00; taäp trung ôû nhoùm treân 60 tuoåi. Beänh nhaân ôû tænh chieám tyû leä cao ( 53,93%). Tuoåi beänh trung bình laø 4,69 ± 2,71; taäp trung ôû nhoùm ≤ 5 naêm (58,42%). Ña soá beänh nhaân thuoäc tieåu ñöôøng type 2 (96,63%). Soá beänh nhaân ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng khoâng lieân tuïc chieám tyû leä cao (51,69%), trong ñoù coù 65,22% beänh nhaân ôû tænh. BLVMTÑ khoâng taêng sinh chieám 81,54%, BLVMTÑ taêng sinh chieám 18,46%. Ñaëc ñieåm laâm saøng BLVMTÑ: Tình traïng thò löïc ≤ 3/10 chieám tyû leä laø 51,12%, trong ñoù tyû leä muø laø 19,66%. Tyû leä ñuïc thuûy tinh theå treân beänh nhaân tieåu ñöôøng laø 43,26%. Trieäu chöùng laâm saøng taïi voõng maïc phaân boá trong BLVMTÑ taêng sinh chieám tyû leä cao hôn so vôùi giai ñoaïn khoâng taêng sinh. 7.1.7. BLVMTÑ taêng sinh vaø ñuïc thuûy tinh theå laø nhöõng nguyeân haøng ñaàu daãn ñeán muø loøa ôû beänh nhaân tieåu ñöôøng. 7.1.8. Nhaän thöùc cuûa beänh nhaân veà beänh tieåu ñöôøng vaø taùc haïi cuûa noù taïi maét coøn keùm. Beân caïnh ñoù, ngaønh maét chöa ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn thoâng giaùo duïc söùc khoûe trong coäng ñoàng vaø chöa coù cheá ñoä quaûn lyù chaët cheõ veà maét cho beänh nhaân tieåu ñöôøng. ÑEÀ XUAÁT: Sau khi thöïc hieän nghieân cöùu veà caùc yeáu toá dòch teã hoïc BLVMTÑ taïi Beänh vieän Maét Thaønh phoá Hoà Chí Minh, trong thôøi gian töø 01/01/2001 ñeán 31/12/2003, chuùng toâi xin neâu ra moät soá ñeà xuaát sau : Coâng vieäc ñaàu tieân laø ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn thoâng, giaùo duïc söùc khoûe cho coäng ñoàng, beänh nhaân vaø nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc chuyeân moân. Caàn coù söï phoái hôïp giöõa ngöôøi laøm coâng taùc chuyeân moân, baùc só noäi khoa vaø baùc só nhaõn khoa, trong ñoù baùc só noäi tieát giöõ vai troø quan troïng trong vieäc phaùt hieän sôùm BLVMTÑ. Soi ñaùy maét phaûi laø moät ñoäng taùc baét buoäc ngay khi beänh nhaân ñöôïc chaån ñoaùn tieåu ñöôøng. Ñaåy maïnh coâng taùc ñaøo taïo, naâng cao trình ñoä chuyeân moân song song vôùi vieäc cung caáp trang thieát bò cho tuyeán cô sôû nhaèm phuïc vuï coâng taùc taàm soaùt BLVMTÑ taïi coäng ñoàng. Beänh nhaân tieåu ñöôøng phaûi ñöôïc theo doõi vaø taùi khaùm ñònh kyø theo lòch nhaát ñònh. Trong töông lai, caàn coù nhieàu nghieân cöùu saâu roäng hôn veà BLVMTÑ taïi Vieät Nam. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät Dieäp Thanh Bình (1994), “Dòch teã hoïc vaø ñieàu tra cô baûn cuûa beänh ñaùi thaùo ñöôøng”, taïp chí y hoïc chuyeân ñeà noäi tieát, 1, 25-28. Nguyeãn Theá Duõng (2002), Caùc thieát keá nghieân cöùu trong dòch teã hoïc, baøi giaûng Y4, Trung Taâm Ñaøo Taïo Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Tp.HCM. Traàn Xuaân Ñaøi (1989), Sô boä nhaän xeùt caùc bieán chöùng vi maïch treân beänh nhaân tieåu ñöôøng qua soi ñaùy maét, sinh thieát da vaø sinh thieát thaän, tieåu luaän toát nghieäp baùc só noäi truù khoùa VII, Tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc Tp.HCM, Tp.HCM. Leâ Tröôøng Giang, Ngoâ Nhö Hoøa (1997), Thoáng keâ y hoïc, Tp.HCM. Ngoâ Nhö Hoøa (1988), “Ñieàu tra cô baûn veà muø loøa”, Nhaõn khoa laâm saøng, 183-184. Phaïm Xuaân Hyõ, Traàn Thò Bích Thuûy (1999), “Moät soá hình aûnh bieán chöùng voõng maïc treân beänh nhaân tieåu ñöôøng type 2 taïi BV Nguyeãn Tri Phöông”, Baûn tin nhaõn khoa soá 7, 3-5. Nguyeãn Thy Khueâ (1997), “Beänh ñaùi thaùo ñöôøng”, Noäi tieát hoïc ñaïi cöông, 467-468. Voõ Thò Hoaøng Lan (2000), Khaûo saùt beänh voõng maïc ñaùi thaùo ñöôøng baèng chuïp maïch huyønh quang taïi Beänh vieän Chôï Raãy, Luaän vaên Thaïc só y hoïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc Tp.HCM, Tp.HCM. Hoaøng Thò Luõy, Nguyeãn Höõu Chaâu, Vuõ Coâng Long vaø CS (1998), Tình hình beänh taät veà maét vaø tình hình muø loøa ôû Tp.HCM sau 10 naêm thöïc hieän chöông trình phoøng choáng muø loøa 1986-1996, Kyû yeáu coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc ngaønh maét, Tp.HCM, 145-160. Hoaøng Thò Luõy (1987), “Epideùmiologie de la cataracte enqueâte aø HCM ville en 1987”, Reùvue International du Trachome et des maladies Tropocales, No 3-4, 71-75. Nguyeãn Thò Tuyeát Minh (1999), Khaûo saùt laâm saøng beänh voõng maïc tieåu ñöôøng taïi Beänh vieän Chôï Raãy, Luaän vaên Thaïc só y hoïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc Tp.HCM, Tp.HCM. Nguyeãn Thanh Nguyeân (2003), Caùch vieát muïc tieâu nghieân cöùu, baøi giaûng Y5, Trung Taâm Ñaøo Taïo Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Tp.HCM. Thaùi Hoàng Quang (2001), “Beänh ñaùi thaùo ñöôøng”, Beänh noäi tieát, 257-361. Nguyeãn Quang Quyeàn (1997), “Cô quan thò giaùc”, Baøi giaûng giaûi phaãu hoïc, taäp 1, nhaø xuaát baûn y hoïc Tp.HCM, 210-224. Haø Huy Taøi (1997), Ñieàu tra dòch teã hoïc muø loøa vaø moät soá beänh maét naêm 1995 ôû 13 tænh thaønh, Hoäi thaûo Quoác gia veà phoøng choáng muø loøa vaø khoa hoïc kyõ thuaät. Toân Thò Kim Thanh (1997), Tình hình thöïc hieän coâng taùc choáng muø loøa naêm 1996-1997 vaø phöông höôùng hoaït ñoäng trong thôøi gian tôùi, Hoäi thaûo Quoác gia veà phoøng choáng muø loøa vaø khoa hoïc kyõ thuaät, 1-17. Haø Huy Tieán (1994), “Beänh voõng maïc ñaùi thaùo ñöôøng”, Baøi giaûng laâm saøng nhaõn khoa, Ñaïi hoïc Y Haø Noäi, 219-226. Traàn Coâng Toaïi (1999), Moâ hoïc veà Maét, baøi giaûng Y2, Trung Taâm Ñaøo Taïo Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá Tp.HCM. Mai Theá Traïch (1997), “Nhaän xeùt veà moät vaøi thay ñoåi laâm saøng vaø nghieân cöùu trong beänh ñaùi thaùo ñöôøng ôû nöôùc ta trong voøng 30 naêm qua”, taïp chí y hoïc chuyeân ñeà noäi tieát, soá 2, 4-10. Tieáng Anh American Academy of Ophthamology (1995), “Diabetic Retinopathy”, Basic and Clinical science course, 12, 30-38. Daniel W.Foster (1994), “Diabetes mellitus”, Harisson’s principles of internal medicine , 13, 1778-1796. Gabriele E.Lang, Gerhard K.Lang (2000), “Diabetic Retinopathy”, Ophthamology-A pocket textbook Atlas, 314-318. Timothy W.Olsen (1998), “Retina”, Ophthamology for the primary care physician, 102-134. Wang WQ (1998), “Changing prevelence of retinopathy in newly diagnosed non-insulin dependent diabetes mellitus patients in Hongkong”, Diabetes-Res-Cli-Pract, 185-191. Tieáng Phaùp F.Bacin, B.Kantelip, J.M.Menerath, A.Boulmier (1989), “Reùtinopathie diabeùtique : eùtude clinique et traitement”, Ophthamologie, 1-24. P.Massin, A.Gaudric, G.Flament (1997), “Recommandations de l’ALFEDIAM pour le deùpistage et la surveillance de la reùtinopathie diabeùtique”, Journal fracais d’ophthamologie, 4, 302-309, 706-707. B.Z.Nizetic (1990), “Ophthamologie et socieùteù”, L’Harmattan, 112-125. Phieáu soá …………………… Soá hoà sô nhaäp vieän…………………………… PHIEÁU THU THAÄP SOÁ LIEÄU Haønh chaùnh. Hoï teân …………………………………………………………………………………………………… Giôùi tính nam nöõ Tuoåi döôùi 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 treân 60 Ñòa chæ Noäi thaønh Ngoaïi thaønh Tænh Lyù do nhaäp vieän ……………………………………………………………………………………………………… Beänh söû Thôøi gian phaùt hieän beänh tieåu ñöôøng ñeán luùc nhaäp vieän ñöôïc chaån ñoaùn BLVMTÑ …………naêm…………thaùng. Phaân loaïi tieåu ñöôøng Type 1 Type 2 Ñieàu trò tieåu ñöôøng Lieân tuïc Khoâng lieân tuïc Khaùm maét. Maét phaûi Maét traùi Thò löïc < 1/10 1-3/10 4-7/10 ≥ 8/10 Nhaõn aùp (mm Hg) Thuûy tinh theå Bình thöôøng Ñuïc Khaùc Maét phaûi Maét traùi Moáng maét Bình thöôøng Nhaït maøu Moáng hoàng Dòch kính Bình thöôøng Ñuïc Gai thò Bình thöôøng Phuø Khaùc Hoaøng ñieåm Xuaát tieát Phuø Thoaùi hoùa Taân maïch Voõng maïc Vi phình maïch Xuaát tieát Xuaát huyeát Taân maïch Keát luaän: BLVMTÑ Taêng sinh Khoâng taêng sinh DANH SAÙCH BEÄNH NHAÂN STT Soá nhaäp vieän Hoï vaø teân beänh nhaân Giôùi Lôùp tuoåi Ñòa dö 1 02349/01 Leâ Thò T. 1 4 2 2 11643/01 Leâ Quang M. 0 5 1 3 01003/01 Leâ Thò E. 1 3 3 4 01009/01 Toâ Thò L. 1 3 3 5 01479/01 Nguyeãn Thò B. 1 5 3 6 01482/01 Nghieâm Thò H. 1 5 3 7 01501/01 Ñinh Vaên B. 0 5 3 8 01512/01 Giang Thò Tuù L. 1 5 3 9 01515/01 Phan Ñaïm H. 0 4 1 10 8637/02 Voõ Thò M. 1 4 3 11 18530/02 Leâ Thò Ñ. 1 2 3 12 15665/02 Nguyeãn Thò L. 1 4 2 13 18936/02 Tröông Myõ D. 1 5 1 14 12313/02 Traàn Vaên S. 0 5 3 15 00376/02 Traàn Thò B. 1 5 3 16 02034/02 Nguyeãn Vaên Ph. 0 5 3 17 03393/02 Nguyeãn Thò Ngoïc L. 1 2 3 18 03699/02 Voõ Vaên Ch. 0 2 3 19 04314/02 Hoaøng Vaên Tr. 0 3 1 20 06251/02 Nguyeãn Thò Th. 1 5 3 21 06446/02 Ñoã Thò T. 1 4 3 22 06922/02 Leâ Thò T. 1 5 2 23 05122/02 Ñaëng Thò Myõ L. 1 5 1 24 06935/02 Döông Dieãm N. 1 3 1 25 08010/02 Lyù Thò T. 1 5 3 26 10103/02 Tröông Kim P. 1 4 1 27 12204/02 Nguyeãn Thò L. 1 5 3 28 12515/02 Traàn Vaên T. 0 4 1 29 02751/03 Phaïm Thò M. 1 5 3 30 00300/03 Nguyeãn Thò H. 1 5 1 31 10928/03 Ngoâ Thò H. 1 5 3 32 15475/03 Nguyeãn Vaên L. 0 3 2 33 11348/03 Phaïm Thò U. 1 2 3 34 13434/03 Vieân Thò M. 1 4 1 35 11527/03 Nguyeãn Thò Y. 1 4 1 36 00320/03 Phan Thò H. 1 5 1 37 24977/03 Nguyeãn Thò D. 1 1 3 38 21165/03 Traàn Phan Tuù A. 1 1 3 39 29031/03 Tröông Thò M. 1 4 3 40 22392/03 Phaïm Thò Y. 1 5 3 41 25522/03 Nguyeãn Thò U. 1 5 3 42 02015/03 Nguyeãn Thò T. 1 5 1 43 09468/03 Traàn Thò T. 1 4 3 44 10925/03 Buøi Vaên M. 0 5 3 45 06711/03 Traàn Vaên Q. 0 5 3 46 05541/03 Phaïm Thò H. 1 3 3 47 06856/03 Leâ Thò N. 1 5 1 48 08557/03 Traàn Thanh Q. 0 4 3 49 08010/03 Lyù Thò T. 1 5 2 50 16309/03 Huyønh Vaên C. 0 4 3 51 05209/03 Toáng Thò B. 1 3 1 52 05303/03 Mai Thò L. 1 4 3 53 09583/03 Phaïm Thò G. 1 3 2 54 02655/03 Nguyeãn Thò Thanh L. 1 5 1 55 04381/03 Nguyeãn Thò S. 1 5 3 56 05902/03 Vuõ Thò M. 1 3 3 57 07081/03 Nguyeãn Thò N. 1 4 3 58 06967/03 Nguyeãn Vaên T. 0 4 3 59 08623/03 Huyønh Kim H. 1 4 1 60 01236/03 Nguyeãn Vaên H. 0 5 1 61 02792/03 Voõ Thò L. 1 4 3 62 04666/03 Huyønh Thò H. 1 3 2 63 07478/03 Nguyeãn Thò Thu H. 1 4 1 64 09347/03 Nguyeãn Thò M. 1 5 3 65 07666/03 Tuø Hueä H. 1 4 1 66 08303/03 Voõ Thò H. 1 3 1 67 02542/03 Ngoâ Thò H. 1 5 1 68 03490/03 Döông Thò T. 1 5 1 69 08476/03 Phan Thò H. 1 5 3 70 09081/03 Nguyeãn Thò Y. 1 5 2 71 02322/03 Nguyeãn Vaên L. 0 3 2 72 07670/03 Traàn Vaên T. 0 5 3 73 03361/03 Aâu Vaên Q. 0 4 1 74 10504/03 Nguyeãn Thò Kim T. 1 4 1 75 08189/03 Phaïm Theá L. 0 5 1 76 01572/03 Traàn Thò D. 1 4 3 77 07269/03 Traàn Vaên B. 0 5 1 78 06237/03 Nguyeãn Thò E. 1 4 3 79 04879/03 Traàn Thò G. 1 4 3 80 03979/03 Leâ Vaên T. 0 3 3 81 08442/03 Nguyeãn Vaên Hoàng 0 3 1 82 05941/03 Nguyeãn Vaên L. 0 4 1 83 09388/03 Huyønh Thò Kim N. 1 3 1 84 04410/03 Voõ Thò H. 1 5 1 85 09542/03 Phaïm Thò N. 1 5 3 86 05270/03 Nguyeãn Gia T. 0 5 1 87 02185/03 Leâ Thò U. 1 4 3 88 08061/03 Höùa Tuyeát M. 1 3 3 89 02032/03 Traàn Thanh T. 0 4 3 Giôùi tính : (0) Nam (1) Nöõ Tuoåi ñôøi : (1) < 30 (2) 30 – 49 (3) 40 – 49 (4) 50 – 59 (5) Treân 60 Ñòa dö : (1) Thaønh phoá (2) Ngoaïi thaønh (3) Tænh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc