Đề tài Kỹ thuật Frame Relay

Lời nói đầu Ngày nay, nhu cầu truyền thông đa phương tiện (tích hợp dữ liệu, văn bản, âm thanh, hình ảnh) ngày càng đòi hỏi các công nhệ truyền dẫn cao. Các mạng chuyển mạch gói X25 với thông lượng tối đa là 64Kbps như hiện nay, rõ ràng là không đáp ứng được nhu cầu nói trên. Trong khi chờ cải thiện hiệu năng của X25, người ta tập trung vào việc tìm kiếm các công nghệ mới theo hướng tăng vận tốc chuyển mạch tại các nút mạng. Các công nghệ loại này được đặt chung tên gọi là FPS (fast packet switching) được xác định trên 2 kỹ thuật cơ bản là Frame relay và Cell relay(ATM). ATM: asynchonous transfer Mode PVC : Permanent Virtual Circuit SVC : Switched Virtual Circuit Điểm khác biệt đầu tiên giữa ATM và Frame relay là: - Trong khi Frame relay dùng các đơn vị dữ liệu có kích thước thay đổi (frame) thì Cell relay lại dùng các đơn vị dữ liệu có kích thước cố định. - Kỹ thuật Frame relay có thông lượng > 2Mb/s - Kỹ thuật Cell relay dựa trên phương thức truyền không đồng bộ ATM có thông lượng > hàng trăm Mb/s Cả hai kỹ thuật này đều có thể cài đặt cho SVC và PVC. Kỹ thuật Frame Relay Trong X25 chức năng dồn kênh đối với các liên kết logic chỉ đảm nhận việc kiểm soát lỗi cho các Frame gửi đi qua giao diện DTE và DCE cục bộ. Do đó làm tăng độ phức tạp trong việc phối hợp thủ tục gữa 2 tầng kề nhau, dẫn tới thông lượng bị hạn chế do tổng chi phí cho xử lý gói tin lớn. Trái lại với kỹ thuật Frame Relay chức năng dồn kênh và chọn đường được thực hiện ở tầng 2 và việc chọn đường cho các Frame rất đơn giản, vì thế thông lượng tăng lên rất nhiều so với chuyển mạch gói. Khuôn dạng tổng quát của Frame dùng trong kỹ thuật Frame Relay. 8 16 variable 16 8 DLCI : Datalink Connection Identifier CF : Congestion Forward (FECN) CB : Congestion Backward (BECN) DE : Discard Eligibility Trong vùng Header có chứa các tham số sau: - DLIC : Để định danh các liên kết dữ liệu được thiết lập ( mỗi khi một liên kết dữ liệu được thiết lập nó được gán một DLCI và giá trị này luôn được khai báo trong tất cả các Frame dữ liệu và Frame điều khiển liên kết đó) và nó chỉ mang ý nghĩa cục bộ được dùng để chọn đường. - Tại mỗi nút khi nhận được một Frame dữ liệu, chương trình điều khiển (Frame Hander) được cài sẽ đọc DLCI trong Header và kết hợp với số liệu đương truyền vào để xác định đường truyền ra và DLCI ra tương ứng. Giá trị DLCI mới này sẽ được ghi vào phần header của Frame sẽ được đưa vào hàng đợi để gửi tiếp đi trên đường đã chọn. - Do nhiều liên kết dữ liệu logíc có thể đồng thời cùng nhau phân chia một đường truyền vật lý, mặt khác các Frame cùng liên quan đến một liên kết dữ liệu nào đó lại có thể được tạo ra ở các thời điểm ngẫu nhiên. Do đó dẫn đến gây ra tắc nghẽn đường truyền. Khi đó các bit CB, CF, DE trong phần Header được dùng để kiểm soát hiện tượng tắc nghẽn. - Mỗi khi Frame Hander chuyển thêm một Frame vào hàng đợi. Nó kiểm tra kích thước hàng đợi, nếu quá giới hạn thì nó thông báo cho người dùng ở hai đầu liên kết bằng CF ( nếu dữ liệu đi) và bằng CB ( nếu dữ liệu về). Khi Frame Hander trong máy người sử dụng nhận được thông báo tắc nghẽn nó giảm tốc độ gửi Frame cho đến khi không còn tắc. Tuy nhiên nếu tắc nghẽn quá lâu thì Frame Hander tại nút tắc nghẽn sẽ loại bỏ các Frame thông qua bit DE

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1740 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kỹ thuật Frame Relay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êi cïng nhau ph©n chia mét ®­êng truyÒn vËt lý, mÆt kh¸c c¸c Frame cïng liªn quan ®Õn mét liªn kÕt d÷ liÖu nµo ®ã l¹i cã thÓ ®­îc t¹o ra ë c¸c thêi ®iÓm ngÉu nhiªn. Do ®ã dÉn ®Õn g©y ra t¾c nghÏn ®­êng truyÒn. Khi ®ã c¸c bit CB, CF, DE trong phÇn Header ®­îc dïng ®Ó kiÓm so¸t hiÖn t­îng t¾c nghÏn. - Mçi khi Frame Hander chuyÓn thªm mét Frame vµo hµng ®îi. Nã kiÓm tra kÝch th­íc hµng ®îi, nÕu qu¸ giíi h¹n th× nã th«ng b¸o cho ng­êi dïng ë hai ®Çu liªn kÕt b»ng CF ( nÕu d÷ liÖu ®i) vµ b»ng CB ( nÕu d÷ liÖu vÒ). Khi Frame Hander trong m¸y ng­êi sö dông nhËn ®­îc th«ng b¸o t¾c nghÏn nã gi¶m tèc ®é göi Frame cho ®Õn khi kh«ng cßn t¾c. Tuy nhiªn nÕu t¾c nghÏn qu¸ l©u th× Frame Hander t¹i nót t¾c nghÏn sÏ lo¹i bá c¸c Frame th«ng qua bit DE 1. C¸c chuÈn cho Frame Relay 1.1. ChuÈn ITU-T/CCITT Theo ITU-T th× c¸c khuyÕn nghÞ nªn cã tiÒn tè lµ ch÷ c¸i, nh quy íc khuyÕn nghÞ cã tiÒn tè thêng cung cÊp m« h×nh cho c¸c dÞch vô giao thøc thao t¸c, trong khi c¸c khuyÕn nghÞ cã tiÒn tè Q cung cÊp nh÷ng chØ ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng thao t¸c nh b¸o hiÖu, giao vËn vµ øng dông. FR ®îc ®Þnh nghÜa lµ mét giao diÖn gi÷a ngêi dïng vµ dÞch vô m¹ng Relaying cña HDLC. §Çu tiªn ®îc ®Þnh nghÜa bëi khuyÕn nghÞ I122. KhuyÕn nghÞ nµy ®· trë thµnh mét chuÈn phæ biÕn, ®îc ¸p dông cho nhiÒu dÞch vô, trong ®ã cã c¶ ISDN. ChuÈn ISDN lµ nÒn t¶ng cho c¸c ho¹t ®éng giao thøc FR> TÊt c¶ c¸c m¹ng FR tu©n theo giao thøc ISDN ë tÇng thø 2, tøc giao thøc LAP-D, dïng mét kªnh D ®Ó truyÒn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµ dïng kªnh B hoÆc c¶ kªnh D ®Ó truyÒn th«ng tin tuú theo lo¹i 1 hay lo¹i 2. Theo khuyÕn nghÞ I122 th× cã 2 lo¹i FR chÝnh, lo¹i 1 lµ FR riªng vµ lo¹i 2 lµ FR c«ng céng. 1.2. ChuÈn ANSI Trong thùc tÕ, rÊt nhiÒu chuÈn cña ANSI ®îc dïng ®Ó bæ sung cho ITU-T. Nã cung cÊp cho ngêi dïng c¸c chuÈn giao diÖn cho phÐp t«vs ®ä truy cËp DS0, DS1… Cung cÊp c¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cho giao diÖn ngêi dïng – m¹ng (UNI), vµ giao diÖn m¹ng-m¹ng (NNI). 1.3. ChuÈn më réng LMI vµ c¸c gi¶i ph¸p ®éc quyÒn Tríc khi ITU-T vµ ANSI ®a ra c¸c chuÈn cña m×nh th× ®· cã 4 nhµ s¶n xuÊt ®· giíi thiÖu dßng s¶n phÈm FR cña hä. 4 nhµ s¶n xuÊt nµy gåm: Stratacom, Digital Equipment Coporation, Cisco system vµ Northern Telecom. Do nhu cÇu doanh thu, hä nhanh chãng h×nh thµnh mét quy íc vÒ mÆt kü thuËt chung gäi lµ më réng LMI. TÝnh n¨ng cña kü thuËt nµy, dï lµ ®éc quyÒn, nhng vÉn cã thÓ bæ sung thªm c¸c chuÈn cña ANSI vµ ITU-T.Tõ nÒn t¶ng ®ã mµ dÇn dÇn, hä h×nh thµnh nªn 1 chuÈn phæ biÕn ®Ó kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ DTE theo giao diÖn FR. 1.4. C¸c chuÈn më réng LMI ChuÈn më réng LMI cã c¸c tÝnh n¨ng sau: - Nh¾c nhë ngêi dïng vÒ t×nh tr¹ng cña PVC - Nh¾c nhë ngêi dïng vÒ viÖc thªm, xo¸, söa c¸c PVC - Nh¾c nhë ngêi dïng vÒ tr¹ng th¸i cña c¸c liªn kÕt vËt lý hay logic ChuÈn LMI hç trî: - KÝch thíc Frame tèi ®a lµ 8196 octet - 1024 ®Þa chØ DLCI - C¸c më réng th«ng thêng - ThiÕt lËp c¸c bit FECN/BECN vµ bit b¸o t¾c nghÏn DE - Hç trî multicasting - §¸nh ®Þa chØ chung - Tèi ®a 1024 kÕt nèi logic 1.5. C¸c lùa chän më réng Cã 4 lùa chän më réng, gåm: - Kh¶ n¨mg multicast - KiÓm so¸t luång - Quy íc ®¸nh ®Þa chØ chung - CËp nhËt kh«ng ®ång bé Kh¶ n¨ng multicast cho phÐp c¸c thiÕt bÞ nèi víi nhau b»ng mét m¹ng LAN, lµm viÖc víi mét ®Þa chØ duy nhÊt. Tøc lµ, ®èi víi mét router trong mét nhãm multicast th× th«ng tin göi tíi lµ broadcast. KiÓm so¸t luång: biÓu thÞ c¸c th«ng b¸o t¾c nghÏn trªn m¹ng vµ nh¾c nhë cho ng¬id dïng biÕt. KiÓu kiÓm so¸t luång nµy t¬ng tù nh XON, XOFF, nhng chØ ®îc dïng cho dßng d÷ liÖu mét chiÒu. Quy íc ®¸nh ®Þa chØ chung: dùa trªn ph¬ng ph¸p port by port, ph¬ng ph¸p nµy dïng mét DLCI cho mçi cæng hoÆc thiÕt bÞ cuèi, sao cho, víi mét ®Þa ®iÓm mµ ngêi dïng cã thÓ giao tiÕp, sö dông cïng mét DLCI. CËp nhËt kh«ng ®ång bé: cho phÐp nh¾c nhë ngêi dïng vÒ thay ®æi tr¹ng th¸i cña kªnh DLCI. 2. C¸c th«ng sè vµ kÝch thíc cña FR Tèc ®é trao ®æi th«ng tin (CIR) vµ tèc ®é truyÒn th«ng tin vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp (EIR) lµ phÇn träng t©m cña tèc ®é truy cËp FR. CIR vµ EIR liªn kÕt víi nhau vµ ®îc tÝnh to¸n th«ng qua chuyÓn m¹ch FR. Tèc ®é CIR trong c¸c m¹ng FR c«ng céng ®îc lùa chän cho mçi PVC dùa trªn m« h×nh vÒ kh¶ n¨ng t¶i lín nhÊt vµ nhá nhÊt cho phÐp, c¸c tham sè nµy ®îc thiÕt lËp dùa vµo kiÕn tróc m¹ng 2.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh CIR vµ EIR CIR lµ sè ®o vÒ chÊt lîng cña dÞch vô. Nã cung cÊp tèc ®é ®îc b¶o ®¶m qua thèng kª cña th«ng lîng trªn ®¬ng truyÒn/nhËn cña mét PVC. CIR ®îc ®Þnh nghÜa nh mét th«ng lîng nhá nhÊt cã thÓ ®¹t ®îc trong mäi ®iÒu kiÖn cña m¹ng. CIR lµ sè lîng c¸c bit tÝnh theo kÝch thíc burst liªn kÕt (Bc) cã thÓ ®Õn ®îc ®Ých trong mét kho¶ng thêi gian trung b×nh. CIR = Bc/T NÕu sè lîng c¸c bit ®Õn ®îc ®Ých trong kho¶ng thêi gian T vît qu¸ Bc, nhng kh«ng vît qu¸ giíi h¹n (Bc+Be) th× c¸c frame kÕ tiÕp sÏ bÞ ®¸nh dÊu DE. EIR ®îc tÝnh theo c«ng thøc: EIR = (Bc+Be)/T C¸c bit ®Õn ®îc ®Ých trong kho¶ng thêi gian T vît qua giíi h¹n (Bc+Be) sÏ bÞ lo¹i bá bëi nót FR truy nhËp. 2.2. KÝch thíc cña CIR Tèc ®é CIR trong m¹ng FR c«ng céng ®îc chän cho mçi PVC dùa trªn kh¶ n¨ng t¶i cho phÐp lín nhÊt vµ nhá nhÊt. Ph¹m vi thùc tÕ cña m¹ng phô thuéc vµo m¹ng FR ®îc load vµ thiÕt kÕ nh thÕ nµo: - Víi kiÕn tróc vßng lÆp më, c¸c frame vît qóa CIR sÏ bÞ ®¸nh dÊu lµ DE. - Víi kiÕn tróc vßng lÆp ®ãng, chuyÓn m¹ch sÏ kh«ng cho phÐp frame vît qu¸ CIR trõ khi ®ã lµ gi¸ trÞ b¨ng th«ng end-to-end th«ng qua m¹ng ®Ó truyÒn frame. Tèc ®é CIR thêng ®îc chän dùa vµo c¸c ph¬ng thøc truyÒn d÷ liÖu, c¸c giao thøc ®îc sö dông vµ thêi gian ®îc yªu cÇu ®Ó göi th«ng tin tõ nguån ®Õn ®Ých. User A User B User D User C FR Network FR SW1,2,3 FR Access Ports 64 kbps FR PVC 32 kbps CIR Frame Relay CIR Sizing Example H×nh díi minh ho¹ 2 PVC tèc ®ä 32Kbps ®îc cung cÊp qua mét router ®¬n vµ qua m¹ch truy nhËp vËt lý 56 Kbps ®¬n. Mét PVC ®îc nèi gi÷a user A vµ user C, mét PVC kh¸c ®îc nèi gi÷a user B vµ user D. User A vµ B cÇn göi mét file cã kÝch thíc 200.000 bytes trong kho¶ng thêi gian ®· quy ®Þnh,gi¶ sö 1 phót; thêi gian sÏ xÊp xØ 25s nÕu user A truyÒn víi tèc ®é lín h¬n CIR sang b»ng víi tèc ®é cæng 62Kbps. Nhng khi c¶ user A vµ user B ®Òu göi 2 file cã kÝch thíc 200.000 bytes ®ång thêi th× c¸c PVC cña chóng sÏ chia c¸c m¹ch truy nhËp FR lµm ®«i vµ tèc ®é CØ cña mçi PVC lµ 32 Kbps vµ c¶ 2 file ®îc truyÒn tíi ®Ých víi thêi gian tèi thiÓu 50s. §ã lµ kÝch thíc tèt nhÊt cho CIR ®¹t ®îc th«ng lîng tèi thiÓu mµ ta cã thÓ chÊp nhËn ®îc trong ®iÒu kiÖn t¾c nghÏn ®èi víi kh¶ n¨ng tíi h¹n. 2.3. KÝch thíc cæng truy nhËp FR C¸c cæng truy nhËp FR cã rÊt nhiÒu tèc ®é, tõ 56Kbps ®Õn 56/64 Kbps trë lªn, bao gåm DS1, DS3, .. Tèc ®é CIR cña PVC khi vµo hoÆc ra khái cæng FR ®Òu ®îc thªm vµo mét c¸ch riªng biÖt. Nã sÏ phèi hîp víi tèc ®é cña CIR trong c¸c híng nªn kh«ng cã CIR nµo vît qu¸ tèc ®é cæng ë mäi híng. HQ Site Rounter A B C D = 64 kbps FR Access Port = Frame Relay Switch FR Port Speed Sizing Example FR Port 64 kbps 128 kbps CIR=32 kbps FR Network Trong h×nh trªn, 4 vÞ trÝ tõ xa cã c¸c PVC ®Ó ®Õn HQ vµ tèc ®é cña mçi PVC lµ 32 Kbps. Mçi vÞ trÝ ®ã cã cæng truy nhËp FR 64Kbps HÇu hÕt c¸c m¹ng ®Òu kh«ng cã m« h×nh truyÒn d÷ liÖu gèi lªn nhau mét c¸ch chÝnh x¸c, vµ mét sè møc thuª bao cña cæng ®i ®Õn HQ cña FR cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Thùc tÕ, sù tËn dông trung b×nh cña nh÷ng dßng riªng lÎ lµ 10% - 20%. NÕu cã 5 dßng nh vËy chiÕm chç trªn FR access ®¬n th× tæng tèc ®é CIR cã thÓ lµ 500% ®¨ng ký vît møc khíp tËp hîp CIR víi tËp hîp c¸c tèc ®é cæng dßng riªng lÎ. 2.4. C¸c PVC theo mét híng duy nhÊt, kh«ng ®èi xøng, ®¬n h×nh Tèc ®é CIR ®îc g¸n theo mét híng duy nhÊt. Mçi PVC ®îc g¸n 2 CIR, mét cho truyÒn vµ mét cho nhËn. §ã ®îc gäi lµ c¸c CIR theo mét híng duy nhÊt, kh«ng ®èi xøng, ®¬n h×nh. PVC PVC CIR=4 kbps CIR=32 kbps User A User B FR Network FR Access Circuit 56 kbps FR Access Circuit 1.544 Mbps Frame Relay Asymmetrical PVC Example Trong h×nh trªn, A trao ®æi d÷ liÖu víi B. m¹ch ghÐp nèi cña A ®Õn m¹ng FR lµ 56Kbps. B lµ m¹ch truy nhËp T1 khi hÇu hÕt c¸c yªu cÇu tõ A ®Õn B vµ c¸c file göi tõ B ®Õn A,th× PVC gi÷a A vµ B cã CIR 4 Kbps theo híng tõ A ®Õn B, vµ cã CIR 32 Kbps theo híng tõ B ®Õn A. 2.5. Bursting over CIR Theo thèng kª, mét trong c¸c u ®iÓm cña FR lµ lîi Ých ®a thµnh phÇn tõ viÖc ®iÒu khiÓn kh¶ n¨ng t¶i th«ng cao th«ng qua c¸c PVC phøc t¹p. Kh¶ n¨ng nµy cã thÓ x¶y ra ë mäi thêi ®iÓm, t¹i mäi PVC. C¸c file thêng cã kÝch thíc lín h¬n kh¶ n¨ng cã thÓ truyÒn qua m¹ch truy nhËp vËt lý trong 1s, cho nªn cã ph¶i truyÒn tõ 2s trë lªn. Trong nhiÒu trêng hîp, th«ng lîng truyÒn d÷ liÖu sÏ vît qu¸ gi¸ trÞ CIR ®îc g¸n, khi ®ã, bursting sÏ ®îc yªu cÇu. T = 0 1 2 3 4 5 6 T = 0 1 2 3 4 5 6 CIR=32k FR Access Circuit 56kbps FR Switch Port 56kbps CIR=32k FR Access Circuit 56kbps FR Switch Port 56kbps Frame Make “DE” T = 0 1 2 3 4 5 6 CIR=32k FR Access Circuit 56kbps FR Switch Port 56kbps Figure 11.5 Frame Relay Busting Example Trong h×nh trªn, mét PVC ®¬n víi tèc ®é CIR 2 híng 32 Kbps ®îc cung cÊp qua m¹ch truy nhËp 56Kbps. 2.6. Bit DE (Discard Eligible) Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó giíi h¹n ph¹m vi cña b¨ng th«ng ®îc cung cÊp cho User t¹i bÊt kú mét thêi ®iÓm nµo. §iÒu nµy cã thÓ lµ mét nh©n tè khã thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh gÆp t¾c nghÏn, khi cã nhiÒu c¸c user yªu cÇu c¸c b¨ng th«ng cao hoÆc thÊp tranh giµnh tµi nguyªn bÞ giíi h¹n. Mét ph¬ng ph¸p ®Þnh ranh giíi b¨ng th«ng ®Ó lùa chän user theo thø tù u tiªn lµ th«ng qua viÖc sö dông c¸c bit DE. C¸c frame cña user cã DE = 1 sÏ bÞ lo¹i bá ®Çu tiªn, user cã u tiªn cao h¬n cã DE ®îc g¸n b»ng 0. Bit DE ®îc thiÕt lËp tuú ý hoÆc th«ng qua m¹ng. NÕu nót m¹ng bÞ t¾c nghÏn, nã sÏ lo¹i bá c¸c frame cã DE = 1. 2.7. Oversubscription (OS) Cã hai ph¬ng ph¸p ®Ó thiÕt lËp CIR. - Ph¬ng ph¸p thø nhÊt lµ regular booking, tæng c¸c CIR kh«ng vît qu¸ tèc ®é truy nhËp - Ph¬ng ph¸p thø hai lµ over booking, tæng c¸c CIR vît qu¸ tèc ®é dßng truy nhËp. Trong regular booking, c¸c CIR ®îc thªm vµo c¸c router chÝnh, kÕt qu¶ ®îc ®o¸n tríc, ®iÒu ®ã ®îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm PVC bÞ giíi h¹n trªn c¸c CIR cña PVC trong suèt qu¸ tr×nh t¾c nghÏn Trong over booking, sù thùc thi trªn trôc chÝnh trë thµnh thèng kª, mÆc dï mçi PVC riªng lÎ cã thÓ ®îc cung cÊp víi tèc ®é CIR cao h¬n trong trêng hîp regular booking khi tæng c¸c CIR cña PVC cã thÓ vît qu¸ tèc ®é dßng truy nhËp. V× vËy, OS lµ kh¶ n¨ng ®Ó ®¨ng ký c¸c CIR qu¸ møc ®i qua cæng truy nhËp vËt lý ®¬n. 2.8. PVC reroute capability Trong c¸c m¹ng FR, nÕu mét ®êng truyÒn vËt lý ®· cã PVC sö dông bÞ háng th× c¸c chuyÓn m¹ch FR ë c¶ hai ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña ®êng truyÒn vËt lý cã thÓ göi PVC th«ng qua mét chuyÓn m¹ch thay thÕ kh¸c ®Õn ®Ých. Toµn bé sù gi¸n ®o¹n nµy chØ x¶y ra trong vßng vµi ms. Kh¶ n¨ng nµy kh«ng cã trong UNI mµ chØ cã trong c¬ CÊu chuyÓn m¹ch FR. 3. ViÖc kiÓm so¸t t¾c nghÏn vµ lu th«ng cña Frame Relay PhÇn nµy chóng ta th¶o luËn chi tiÕt vÒ viÖc kiÓm so¸t ®ông ®é cña FR. ViÖc kiÓm so¸t luång d÷ liÖu ®îc thùc hiÖn ë hai møc: Møc ngÇm ®Þnh ë líp giao vËn vµ líp øng dông ; møc hiÖn ë giao thøc FR th«ng qua FECN, BECN vµ CLLM. 3.1. §Þnh nghÜa sù t¾c nghÏn trªn m¹ng FR §ông ®é gia t¨ng khi gia t¨ng lu lîng d÷ liÖu truyÒn trªn m¹ng. T¾c nghÏn sÏ x¶y ra khi cè g¾ng truyÒn 1 lîng d÷ liÖu qua mét sè vÞ trÝ ®Æc biÖt cña c¬ cÊu m¹ng mµ l¹i lín h¬n kh¶ n¨ng b¨ng th«ng cña nót ®ã. Th«ng thêng c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng tham gia vµo viÖc truyÒn d÷ liÖu trªn m¹ng ®Òu cã bé ®Öm d÷ liÖu, nhng khi d÷ liÖu ®îc göi ®Õn vît qu¸ dung lîng cña bé ®Öm th× sÏ x¶y ra t¾c nghÏn. Trong viÖc truyÒn d÷ liÖu th«ng thêng trong m¹ng FR, nÕu cã mét ®iÓm xuÊt hiÖn ®ông ®é , nã sÏ tiÕn hµnh chän c¸c frame ®Ó xo¸: §Çu tiªn lµ c¸c Frame cã bit DE trong header =1, c¸c frame cã u tiªn cao h¬n th× DE cña nã ®îc g¸n =0 , nhng sau khi ®· xo¸ hÕt c¸c Frame cã DE=1 mµ v·n cßn t¾c thi nã tiÕp tôc xo¸ ®Õn c¶ c¸c frame cã DE=0. Khi cã ®ông ®é trªn m¹ng lµ c¸c ch¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ph¶i chän c¸c Frame ®Ó xo¸ , khi ®ã c¸c thiÕt bÞ truy nhËp m¹ng hoÆc ngêi sö dông ph¶i cã c¸c giao thøc th«ng minh l¬p cao h¬n ®Ó hç trî viÖc khoanh vïng lçi ë c¸c ®iÓm cuèi vµ söa lçi hoÆc truyÒn l¹i c¸c Frame bÞ mÊt. Cã hai d¹ng kiÓm so¸ t¾c nghÏn ®îc sö dông ®Ó qu¶n lý viÖc truyÒn c¸c frame trong m¹ng FR , ®ã lµ th«ng b¸o t¾c ngÇm ®Þnh vµ th«ng b¸o hiÖn. - Th«ng b¸o t¾c ngÇm ®Þnh : Hç trî cho viÖc sö dông c¸c giao thøc ë tÇng 4 nh: DoD TCP,SNA cña ABM trong thiÕt bÞ m¹ng hoÆc lµ trong c¸c thiÕt bÞ ngêi dïng. Nh÷ng giao thøc ®ã lµm viÖc t¬ng tù nh viÖc truyÒn vµ nhËn c¸c cöa sæ trong chuyÓn m¹ch gãi X25, nhng viÖc qu¶n lý truyÒn c¸c gãi ë c¸c nót kÒ nhau ®îc thay b»ng c¸c Frame. TCP tù ®éng gi¶m kÝch cì cöa sæ, hoÆc tù ®éng gi¶m sè gãi tin ®îc truyÒn theo viÖc tr× ho·n m¹ng hoÆc mÊt Frame. Nã cho phÐp nh÷ng ngêi dïng cuèi (hoÆc c¸c thiÕt bÞ truy nhËp m¹ng) thÝch nghi ®îc víi viÖc t¾c nghÏn m¹ng vµ tr¸nh ph¶i xo¸ c¸c Frame , ®ång thêi tr¸nh viÖc ph¶i truyÒn l¹i . Nhng còng ph¶i nãi r»ng ngêi sö dông nªn cã sù t¬ng t¸c ®èi víi viÖc qu¶n lý kiÓm so¸t t¾c nghÏn. V× vËy dßng ®iÒu khiÓn sÏ ®îc ®iÒu chØnh bëi TCP víi sù x¸c nhËn c¸c th«ng tin t¾c nghÏn tõ m¹ng FR. §èi víi SNA, c¸c th«ng b¸o RNR ®îc göi tõ FRAD tíi thiÕt bÞ SNA trong suèt qu¸ tr×nh t¾c nghÏn. Gh¸nh nÆng trªn c¸c giao thøc ®ã cã thÓ ®îc gi¶m mét phÇn th«ng qua viÖc sö dông u thÕ vÒ b¨ng th«ng cña m¹ch ¶o PVC trong CPE. Mét sè CPE cã thÓ u tiªn mét sè PVC trong m¹ch chuyÓn m¹ng , cho phÐp 1 sè PVC gi¶m bít sù ¶nh hëng do tr¹ng th¸i t¾c nghÏn trong khi 1 sè PVC kh¸c l¹i ph¶i chÞu ¶nh hëng rÊt lín. - Th«ng b¸o t¾c nghÏn hiÖn: th«ng b¸o d¹ng nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua FECN, BECN, CLLM. ChuÈn ANSI ®Þnh nghÜa rÊt râ rµng viÖc kiÓm so¸t t¾c nghÏn th«ng qua FECN /BECN /CLLM. 3.2 FECN vµ BECN Th«ng b¸o t¾c nghÏn ®îc cung cÊp trong trêng ®Þa chØ cña FR th«ng qua 2 bit FN vµ BN. Bit FN ®îc ®Æt =1 ë c¸c nót m¹ng khi chóng bÞ t¾c nghÏn, vµ nã b¸o cho giao thøc kiÓm so¸ luång phÝa nhËn t×nh tr¹ng t¾c nghÏn. Trong khi ®ã bÝt BN l¹i ®îc thiÕt lËp ë c¸c Frame theo híng truyÒn ®Ó b¸o cho giao thøc kiÓm so¸t luång phÝa ph¸t vÒ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn. (0) F Addr Field control User’s data FCS F DLCLmsb CR FN DLCLlsb BN DE (0) EA/0 D/C DLCLmsb DLCLlsb D/C EA/1 Sù gia t¨ng tÇn suÊt c¸c bit BN vµ FN lµ mét dÊu hiÖu tèt nh»m b¸o cho biÕt t¾c nghÏn trªn m¹ng ®ang gia t¨ng. HiÖn t¹i kü thuËt nµy Ýt ®îc sö dông ë c¸c ®iÓm cuèi vµ c¸c hÖ thèng liªn ph¬ng tiÖn. §iÒu ®ã lµ bëi thêi gian FN vµ BN ®Õn ®îc ®iÓm kiÓm so¸t cuèi th× tr¹ng th¸i t¾c nghÏn cã thÓ kh«ng cßn ë nót t¹i ®ã nã göi ®i th«ng b¸o t¾c nghÏn. §iÓm ®¸ng lu ý chÝnh lµ khi th«ng b¸o FN vµ BN ®îc trao cho CPE router , n¬i mµ kh«ng ph¶i lµ nguån chÝnh cña viÖc kiÓm so¸t lçi. GÇn ®©y kh«ng cã kü thuËt nµo hç trî cho viÖc CPE router truyÒn th«ng b¸o EN, BN tíi TCP hoÆc 1 øng dông cã thÓ cung cÊp viÖc kiÓm so¸t lçi. 3.3. Qu¶n lý c¸c líp ®îc liªn kÕt (CLLM): D¹ng thø hai cña viÖc qu¶n lý t¾c nghÏn ®îc ®Þnh nghÜa bëi ANSI lµ chøc n¨ng qu¶n lý c¸c líp liªn kÕt ®îc kÕt hîp. CLLM lu tr÷ mét trong sè c¸c ®Þa chØ DLCI trªn 1 giao diÖn FR ®Ó viÖc kiÓm so¸t luång truyÒn th«ng th«ng b¸o víi c¸c tiÕt bÞ ngêi dïng khi cã t¾c nghÏn ( ngay c¶ khi kh«ng cã Frame nµo ®îc truyÒn ®i) . Th«ng b¸o CLLM lµ mét th«ng b¸o t×nh cê vÒ t¾c nghÏn phÝa ngoµi kiÕn tróc tËp tin theo quy íc tíi ngêi dïng , trong khi kh«ng cã chuÈn nµo quy ®Þnh cho c¸c Frame trèng ( Frame mµ chØ chøa tt«ng tin vÒ kiÓm so¸t t¾c nghÏn ). CLLM cã thÓ chøa mét danh s¸ch c¸c DLCI cã liªn kÕt víi c¸c kÕt nèi cã chøa c¸c Frame bÞ t¾c nghÏn. NhiÒu th«ng b¸o CLLM cã thÓ ®îc truyÒn trong mét m¹ng víi nhiÒu DLCI yªu cÇu th«ng b¸o t¾c. Chó ý r»ng : c¶ ANSI vµ LMI ®Òu sö dông DLCI 1023 ®Ó th«ng b¸o t¾c nhng chóng kh«ng thÓ dïng ®ång thêi mµ chØ mang tÝnh chÊt hç trî nhau. 4. DÞch vô trªn m¹ng FR c«ng céng. FR ®· trµn ngËp trªn thÞ trêng m¹ng c«ng céng vµ m¹ng riªng. PhÇn cøng FR ®i kÌm bao gåm tõ card giao diÖn PC, bé dån kªnh, c¸c router phôc vô cho t×m ®êng, c¸c chuyÓn m¹ch Cell... . IXC cã nguån gèc tõ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô inter-LATA, vµ c¸c RBOC lµ tõ c¸c nhµ cung cÊp intra- LATA. §Çu tiªn ngêi sö dông lùa chän gi÷a lîi nhuËn truy cËp mét m¹ng FR céng céng hoÆc lµ x©y dùng mét m¹ng riªng. NÕu chän m¹ng c«ng céng th× ngêi sö dông ph¶i tiÕp tôc chän gi÷a IXC (nhµ cung cÊp dÞch vô m¹ng th«ng tin kh«ng phô thuéc) vµ dÞch vô RBOC. QuyÕt ®Þnh nµy ®îc ®a ra lµ dùa trªn gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng truy nhËp LATA néi bé vµ truy nhËp liªn LATA. Gi¸ c¶ tu©n theo kh¶ n¨ng biÕn ®æi b¨ng th«ng vµ ph¬ng thøc truy nhËp, bao gåm c¶ tèc ®é truyÒn tin, truy nhËp nhËp dÞch vô, kho¶ng c¸ch truyÒn, vµ ®«i khi cßn lµ c¶ sè lîng m¹ch ¶o PVC. ViÖc dïng c¸c SVC còng lµ mét lùa chän cã gi¸ trÞ kh¸c. Ngoµi ra cßn mét sè yÕu tè còng rÊt quan trong kh¸c lµ: kiÕn tróc ®êng trôc chÝnh, . . . Ngµy nay víi viÖc trao ®æi quèc tÕ ngµy cµng t¨ng, còng nh gÝa cao khi kÕt nèi c¸c m¹ch quèc tÕ th× FR ®îc coi nh lµ mét lùa chän cã lîi vÒ b¨ng th«ng. 4.1. C¸c d¹ng dÞch vô cña FR FR ®îc nãi ®Õn nh mét dÞch vô d÷ liÖu c«ng céng d¹ng Frame, cho phÐp tèc ®é truy nhËp ®êng truyÒn lªn tíi 1.544Bbps tõ mét thiÕt bÞ kh¸ch nh : router, brigde, hay c¸c thiÕt bÞ truy nhËp FR trong m¹ng FR c«ng céng. §êng trôc cña m¹ng cã tèc ®é tõ 50 kbps ®Õn 45Mbps. ThËm trÝ FR cßn ®îc thiÕt kÕ nh lµ 1 giao thøc m¹ng riªng, nã cung cÊp mét sè kh¶ n¨ng b¶o mËt m¹ng c¬ b¶n ,trong ®ã d÷ liÖu gèc vµ d÷ liÖu ®Çu cuèi ®îc giíi h¹n kÕt nèi qua c¸c m¹ch ¶o cña dêng truy nhËp ®ã. C¸c dÞch vô FR c«ng céng ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò :tØ lÖ ®êng truyÒn CIR , DE, qu¶n lý m¹ng kh¸ch, b¸o c¸o thùc hiÖn, qu¶n lý th«ng tin vµ cÊu h×nh. . .TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò nµy lµ do c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®Ò xuÊt. 4.2. Public versua Private B©y giê th× ngêi sö dông d· coi FR nh lµ mét kü thuËt truyÒn n»m trong vïng chon lùa. Nhng nh thÕ th× hä sÏ sö dông FR riªng hay lµ chÊp nhËn mét dÞch vô FR c«ng céng? QuyÕt ®Þnh nµy ®îc ®a ra dùa trªn c¸c mÆt nh : hiÖu n¨ng, viÖc qu¶n lý c¸c thao t¸c m¹ng, dÞch vô lu©n phiªn vµ c¸c s¶n phÈm ®i kÌm. Mét sè c«ng ty vÉn ®ang duy tr× m¹ng riªng ®Ó truyÒn d÷ liÖu tiÕng nh»m che dÊu viÖc truyÒn d÷ liÖu tíi c¸c Frame c«ng céng vµ c¸c dÞch vô cell-Relay. Mét sè kh¸c th× vÉn bµn mét sè c¸c quy íc lµ vÉn dïng m¹ng riªng nhng ®ang chuyÓn dÇn mét c¸ch chËm ch¹p sang FR vµ c¸c dÞch vô dùa trªn kü thuËt Cell Relay. DÞch vô FR cung cÊp sù hîp nhÊt viÖc ®an xen c¸c ®êng riªng = sù dan xen th«ng qua c¸c m¹ch ¶o PVC víi m¹ng FR vµ yªu cÇu ngêi dïng ph¶i cã mét m¹ch truy nhËp ®¬n tíi m¹ng c«ng céng. M¹ng FR riªng ®îc thiÕt kÕ dùa trªn 3 kiÓu kü thuËt sau: - Dån kªnh DS1?DS3 dïng kü thuËt FR chuyÓn m¹ch gãi nhanh vµ c¸c card giao diÖn. - CÇu, router dïng c¸c liªn kÕt mÆc ®Þnh cho m¹ng FR - ChuyÓn m¹ch gãi nhanh DS3./DS1 Ba kü thuËt nµy lµ rÊt réng, viÖc quyÕt ®Þnh lùa chän kü thuËt nµo chñ yÕu lµ phô thuéc vµo thiÐt bÞ mµ kh¸ch hµng s½n cã. C¸c nhµ qu¶n lý thiÕt kÕ vµ c¸c kü s thêng c©n nh¾c chi tiÕt tríc khi quyÕt ®Þnh xem sö dông kü thuËt nµo ®Ó ph¸t triÓn 1 m¹ng FR. 4.3. C¸c tham chiÕu dÞch vô FR c«ng céng. Cã 3 nhãm chÝnh cung cÊp c¸c dÞch vô FR c«ng céng lµ ICX, RBOC& LEC, vµ c¸c nhµ cung cÊp truy nhËp m¹ng. Vµo nh÷ng n¨m 1996 c¸c nhµ cung cÊp thêng t¹o ra c¸c dÞnh vô céng thªm ®Ó thªm vµoqu¸ tr×nh giao vËn nh : c¸c dÞch vô tiÕng, c¸c lîc ®å gi¸ linh ho¹t, tèc ®é truy nhËp linh ho¹t vµ cao h¬n. Víi IXC cã thªm c¸c dÞch vô nh: - Truy nhËp m¹ng c«ng céng kh¾p n¬i - Vèn ®Çu t yªu cÇu qua net - ChuyÓn m¹ch ®êng trôc vµ c¸c kiÕn tróc ph©n phèi. - Më réng b¨ng tÇn IXC - Linh ®éng viÖc ®Þnh vÞ truy nhËp vµ tèc ®é truy nhËp. - KÕt hîp FR víi c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch kh¸c. Lîi nhuËn t¨ng thªm ë c¸c m¹ng c«ng céng vît xa c¸c m¹ng riªng. PhÇn lín c¸c dÞch vô cña FR ®îc thiÕt lËp trªn c¸c chuÈn ANSI vµ LMI . Nã më réng c¸c kh¶ n¨ng sau: - PVC vµ SVC - Tèc ®é truy nhËp ë c¸c møc DS0,DS1,E . . . - PVC,CIR cã tèc ®é + 4kbps - Tèc ®é truy nhËp t¬ng tù t¨ng. - Cã thªm ®iÒu khiÓn truy nhËp frame trèng trong t¾c nghÏn DLCI 1023 - Cì khung d¹t 4096 octets - Cã hç trî c¸c bit FN, BN,DE cho kiÓm so¸t lçi hiÖn - §¸nh ®Þa chØ ®Þa ph¬ng vµ toµn côc - TrÔ gi÷a c¸c nót < 250ms - Më réng h¬n c¸c tuú chän ®¸nh ®Þa chØ - TØ lÖ lçi thÊp vµ c¸c thÝch øng cao - . . . . Ngµy nay c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô net thêng dïng c¶ hai kü thuËt FR vµ ATM 4.4. M¹ch ¶o chuyÓn m¹ch SVC C¶ ANSI vµ TTU-T ®Òu ®a ra c¸c chuÈn cho SVC. Nh÷ng chuÈn ®ã ®Þng nghÜa mét giao diÖn tÝn hiÖu ®Ó x©y dùng mét m¹ch ¶o chuyÓn m¹ch. C¸c dÞch vô SVC ®a ra cho user nh÷ng c¬ héi tuyÖt vêi : - KÕt nèi ng¾n, dung lîng <, . . . - …. SVC cho phÐp 1 DTE phÝa göi truyÒn ®i ®Þa chØ cña DTE phÝa nhËn kÌm theo d÷ liÖu. Khi chuyÓn m¹ch ®Çu tiªn nhËn ®îc ®Þa chØ vµ d÷ liÖu ®ã th× nã lËp tøc thiÕt lËp mét kÕt nèi ¶o híng liªn kÕt tíi phÝa nhËn. Ph¬ng thøc nµy lo¹i ®i ®îc viÖc ph¶i thiÕt lËp l¹i cÊu h×nh cho PVC . Mét sè chøc n¨ng cã thÓ cã trªn SVC lµ: KiÓm so¸t DLCI vµ gh¸n lîc ®å ®Þa chØ, ®iÒu chØnh kªnh ngêi dïng, ®iÒu chØnh tham sè dÞch vô( nh kÝch cì cùc ®¹i cña Frame, lîng d÷ liÖu truyÒn, ®é trÔ ®êng truyÒn. . .) TÊt c¶ c¸c kh¶ n¨ng trªn ®Òu do dÞch vô SVC ®¶m nhËn. ChÝnh viÖc thùc hiÖn nhiÒu nhiÖm vô lµm cho tèc ®é xö lý cña SVC bÞ chËm.sù chËn ch¹p nµy lµ do sù phøc t¹p trong qu¶n lý SVC, c¸c chuÈn ®îc ®a ra sau, c¸c yªu cÇu vÒ b¶o mËt vµ qu¶ lý rÊt nghiªm ngÆt. 4.5. Giao diÖn gi÷a c¸c m¹ng (NNI) Giao diÖn gi÷a c¸c m¹ng NNI ®îc ®Þn nghi· th«ng qua c¸c chuÈn nh lµ mét ph¬ng thøc cho 2 m¹ng FR liªn kÕt víi nhau th«ng qua lu th«ng vµ qu¶n lý kÕt nèi PVC , cã sù khëi nguån tõ viÖc kÕt nèi 1 m¹ng FR víi c¸c tr¹m. UserA giao tiÕp víi RBOC1 th«ng qua 1 NNI RBOC1 giao tiÕp víi IXC th«ng qua 1 NNI Cuèi cïng m¹ng RBOC2 giao tiÕp víi user B th«ng qua 1 NNI UserA vµ user B xem kÕt nèi gi÷a hä nh lµ mét kªnh ¶o PVC gi÷ CDE cña hä. Mçi nhµ cung cÊp FR ®Òu cã kh¶ n¨ng nh×n, ®îi vµ giao tiÕp hai chiÒu trªn c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi hoÆc chuyÓn m¹ch sang c¸c m¹ng kÕ bªn th«ng qua c¸c NNI. C¸c m¹ch NNI còng ®îc dïng ®Ó liªn kÕt c¸c d¹ng chuyÓn m¹ch kh«ng gièng nhau, thêng lµ ë c¸c trêng hîp gi÷a c¸c dÞch vô FR kh¸c nhau. 5. C¸c kiÕn tróc m¹ng Frame Relay c«ng céng Trong mét m¹ng Frame Delay, kiÕn tróc sö dông trong c¸c chuyÓn m¹ch Frame Delay sÏ cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn trÔ end-to-end, ®iÒu khiÓn lu th«ng cña CIR ,DE vµ c¸c giao thøc tÇng cao nh TCP/IP vµ TPX HiÖn t¹i cã hai lo¹i kiÕn tróc chÝnh ®îc dïng lµ kiÕn tróc vßng ®ãng vµ kiÕn tróc vßng më. Hai kiÕn tróc nµy ®îc ®a ra gióp cho viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò t¾c nghÏn trªn m¹ng vµ lµm cho m¹ng Frame Delay ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. KiÕn tróc vßng ®ãng thêng ®îc dïng ë c¸c chuyÓn m¹ch FR hoµn toµn lµ c¸c frame thuÇn tuý, tøc lµ toµn bé frame sÏ ®îc ®äc vµo chuyÓn m¹ch tríc khi göi nã ra cæng ra hoÆc mét chuyÓn m¹ch FR kh¸c. KiÕn tróc vßng më thêng ®îc dïng trong c¸c chuyÓn m¹ch « (cell –switching), ë ®ã mçi frame sÏ ®îc chia nhá thµnh c¸c « cã kÝch thíc cè ®Þnh ngay sau khi cã ®ñ d÷ liÖu ®Ó ®iÒn ®Çy mét «. §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m trÔ end-to-end ®èi víi c¸c frame cã kÝch thíc lín. 5.1. KiÕn tróc vßng më. C¸c hÖ thèng thuËt to¸n vßng më ho¹t ®éng dùa trªn kh¸i niÖm ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn sau khi t¾c nghÏn b¾t ®Çu xuÊt hiÖn. Trong kiÕn tróc vßng më , mçi user (PVC) ®îc chØ ®Þnh mét kÝch thíc burst tho¶ thuËn hoÆc CIR . Khi ®ã c¸c user cã thÓ truyÒn toµn bé kh¶ n¨ng t¶i cña hä vµ kh«ng mét frames nµo bÞ ®¸nh dÊu DE nÕu burst tho¶ thuËn (CIR ) kh«ng bÞ vît qu¸. NÕu CIR bÞ vît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh th× tríc hÕt c¸c frames bÞ ®¸nh dÊu DE sÏ bÞ lo¹i bá trong suèt qu¸ tr×nh t¾c nghÏn . BÊt cø viÖc truyÒn frame nµo mµ bÞ vît qu¸ c¶ CIR vµ tèc ®é burst giíi h¹n sÏ b¾t ®Çu bÞ lo¹i bá tù ®éng cho ®Õn khi møc ®é t¾c nghÏn gi¶m xuèng tíi vÞ trÝ mµ c¸c frames thiÕt lËp DE bÞ lo¹i bá vµ c¸c frames kh«ng cã DE th× ®îc truyÒn qua. Sau ®ã c¸c øng dông sÏ sö dông mét vµi ph¬ng thøc ®Ó back off vµ truyÒn l¹i d÷ liÖu khi m¹ng ®· tho¸t khái t¾c nghÏn. V× vËy user cÇn sö dông c¸c buffer cã kÝch thíc lín ®Ó lu tr÷ d÷ liÖu mµ c¸c øng dông ®· chuyÓn tõ CPE tíi m¹ng, nhng cha chuyÓn tõ m¹ng tíi CPE ®Ých do t¾c nghÏn ë trong m¹ng hoÆc ë cæng ®i ra . ViÖc Ðp buéc truyÒn d÷ liÖu sÏ ®îc thùc thi trªn tÊt c¶ c¸c user cho ®Õn khi tèi thiÓu ho¸ hoÆc kh«ng cßn t×nh tr¹ng t¾c nghÏn trë l¹i. §Ó hiÓu râ kiÕn tróc trªn chóng ta sÏ xÐt mét vÝ dô tr×nh bµy trong h×nh díi, ë ®©y FR CPE 1 ®ang giao thiÖp víi FR CPE 2 qua mét m¹ng Frame Relay c«ng céng. CPE 1 cã cæng UNI 64 kbps mµ ®îc cung cÊp mét PVC ®¬n víi 32 kbps CIR .Tèc ®é CIR lµ nh nhau theo c¶ 2 híng. B©y giê gi¶ sö burst CPE 1 cã ®ñ d÷ liÖu tíi CPE 2, nªn nã cã thÓ ®iÒn ®Çy m¹ch 56 kbps trong 7 gi©y. Trong thuËt to¸n vßng më , lèi vµo chuyÓn m¹ch Frame Relay A cho phÐp user ph¸t ra lín h¬n CIR ®· ®îc Ên ®Þnh ®Ó ®iÒn ®Çy tèc ®é cæng. ChuyÓn m¹ch Frame Relay A sÏ ®¸nh dÊu c¸c frame kh¸c ®ñ ®iÒu kiÖn bÞ lo¹i bá (DE). Do mçi mét chuyÓn m¹ch kh«ng kiÓm so¸t ®îc nh÷ng ®êng ®i mµ cã t×nh tr¹ng t¾c nghÏn ë bÊt cø n¬i nµo kh¸c trong m¹ng. Nã thÊy r»ng t¾c nghÏn cã thÓ xÈy ra trong kÕt nèi B-C (chØ cho phÐp hiÖu qu¶ th«ng lîng 32 kbps ®èi víi PVC nµy) ë cïng mét thêi ®iÓm khi chuyÒn m¹ch Frame Relay A ®ang chÊp nhËn tÊt c¶ d÷ liÖu cña user víi tèc ®é 56 kbps. Do ®ã nÕu t×nh tr¹ng t¾c nghÏn vÉn tån t¹i ë thêi ®iÓm chuyÓn m¹ch B truyÒn d÷ liÖu tíi chuyÓn m¹ch C, th× mét nöa d÷ liÖu cña user (c¸c frames ®· bÞ ®¸nh dÊu DE) cã thÓ bÞ mÊt. C¸c chuyÓn m¹ch thuÇn tuý chØ toµn c¸c frame thêng sö dông thuËt to¸n t¾c nghÏn vßng më. C¸c chuyÓn m¹ch Frame Relay nµy sÏ ®äc toµn bé frame vµo c¸c buffers tríc khi truyÒn nã tíi user hoÆc tíi chuyÓn m¹ch kÕ tiÕp. C«ng nghÖ cña c¸c kiÕn tróc vßng më còng lµ duy nhÊt, ë ®ã mçi lèi ra chuyÓn m¹ch, hoÆc m¹ng, kªnh ph¶i cã ®ñ b¨ng th«ng dù tr÷ cho c¶ kh¶ n¨ng truyÒn t¶i CIR th«ng thêng vµ mét vµi phÇn tr¨m kh¶ n¨ng truyÒn t¶i bÞ ®¸nh dÊu DE. Dï vËy cÇn ph¶i thÊy ®îc nguy c¬ cña viÖc lo¹i bá c¸c frames bÞ ®¸nh dÊu bëi bÝt DE trong mét thêi gian dµi m¹ng bÞ t¾c nghÏn. TÊt c¶ d÷ liÖu ®· bÞ lo¹i bá ph¶i ®îc truyÒn l¹i, song song víi viÖc truyÒn nh÷ng d÷ liÖu míi yªu cÇu. C¸c øng dông mµ ph¶n øng l¹i b»ng viÖc truyÒn l¹i nh÷ng frames ®· bÞ mÊt sÏ lµ nguyªn nh©n t¾c nghÏn sÏ t¨ng trong t¬ng lai. C¸c giao thøc ®iÒu khiÓn dßng kÝch thíc cöa sæ nh TCP cã thÓ ®îc sö dông ®Ó lµm gi¶m sè lîng frame ph¶i truyÒn l¹i, vµ gi·n ra viÖc n¹p d÷ liÖu trong mét kho¶ng thêi gian lín h¬n. §iÒu nµy lµm chËm hiÖu yªu cÇu n¹p vµ lµm gi¶m th«ng lîng cho ®Õn khi t¾c nghÏn bÞ xo¸ VÝ dô thuËt to¸n vßng më 5.2. KiÕn tróc vßng ®ãng KiÕn tróc vßng ®ãng ®îc sö dông trong c¸c chuyÓn m¹ch mµ biÕn ®æi c¸c frames thµnh c¸c « cã kÝch thíc cè ®Þnh trªn ®êng truyÒn backbone . Nh÷ng chuyÓn m¹ch nµy ngay lËp tøc chia c¸c frames thµnh c¸c « vµ truyÒn d÷ liÖu, do ®ã lµm gi¶m t×nh tr¹ng trÔ d©y truyÒn. KiÕn tróc vßng ®ãng t¹o ra mét m«i trêng ®ãng, trong ®ã c¸c chuyÓn m¹ch trong cÊu tróc m¹ng Frame Relay ®Òu biÕt ®îc t×nh tr¹ng t¾c nghÏn tõ ®iÓm nguån ®Õn ®Ých. KiÕn tróc nµy ng¨n chÆn viÖc mÊt d÷ liÖu do t¾c nghÏn ®Õn ngêi sö dông b»ng c¸ch gi¶m b¨ng th«ng truyÒn t¶i s½n cã tõ user ®Õn m¹ng FR (UNI) tíi tèc ®é CIE x¸c ®Þnh tríc. Sù ng¨n chÆn t¾c nghÏn nµy ®îc sö dông ®Ó thay cho viÖc cho phÐp user tiÕp tôc burst vµ ®¸nh dÊu DE c¸c frames , chó ý r»ng viÖc lo¹i bá vµ truyÒn l¹i c¸c frames lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. KiÕn tróc vßng ®ãng dïng ®Ó tr¸nh t¾c nghÏn vµ ®iÒu nµy lµ tèt h¬n viÖc ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn . VÝ dô lµ thuËt to¸n Foresight cña StrataCom dïng ®Ó t¨ng, gi¶m dÇn dÇn sù lu th«ng vµo m¹ng. §iÒu nµy cho phÐp gi¶m viÖc ®¸nh dÊu DE c¸c frames vµ ®¶m b¶o viÖc h¹n chÕ chÔ end-to-end. §Ó hiÓu râ kiÕn tróc trªn chóng ta sÏ xÐt mét vÝ dô tr×nh bµy trong h×nh díi, ë ®©y FR CPE 1 ®ang giao thiÖp víi FR CPE 2 qua mét m¹ng Frame Relay c«ng céng. CPE 1 cã 64 kbps cæng mµ ®îc cung cÊp mét PVC ®¬n víi 32 kbps CIR .Tèc ®é CIR ®îc cung cÊp nh nhau theo c¶ 2 híng. B©y giê gi¶ sö burst CPE 1 cã ®ñ d÷ liÖu tíi CPE 2, nªn nã cã thÓ ®iÒn ®Çy m¹ch 56 kbps trong 10 gi©y. Trong thuËt to¸n vßng ®ãng, lèi vµo chuyÓn m¹ch Frame Relay A t¨ng chËm b¨ng th«ng cho user theo mét lîng nhá (trong vÝ dô nµy lµ 4kbps). User cã thÓ sö dông toµn bé 64 kbps b¨ng th«ng cña cæng, nhng chuyÓn m¹ch FR chØ t¨ng b¨ng th«ng theo mét lîng rÊt nhá ®Ó ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ nh÷ng frames ®· ®îc chÊp nhËn cã thÓ ®Õn ®îc ®Ých. (chuyÓn m¹ch C). Khi t¾c nghÏn b¾t ®Çu xuÊt hiÖn trªn kÕt nèi B-C ë kho¶ng thêi gian thø 4 th× chuyÓn m¹ch B sÏ göi mét khuyÕn c¸o vÒ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn tíi chuyÓn m¹ch A th× chuyÓn m¹ch A (sau ®ã mét kho¶ng thêi gian) sÏ b¾t ®Çu gi¶m th«ng lîng cña CPE 1. NÕu t¾c nghÏn tiÕp tôc t¨ng ®ét ngét th× dßng lu th«ng cña CPE 1 sÏ tiÕp tôc gi¶m xuèng cho ®Õn khi nã ®¹t ®îc tèc ®é kh«ng nhá h¬n tèc ®é CIR b¶o ®¶m cña 32 kbps. Lu ý r»ng phÇn « cã kÝch thíc cè ®Þnh ë ®Çu ®îc sö dông ®Ó göi c¸c th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng t¾c nghÏn ë cæng vµ trªn c¸c ®êng truyÒn gi÷a c¸c chuyÓn m¹ch. §iÒu ®ã còng bÞ ¶nh hëng bëi m«i trêng vßng ®ãng mµ trong ®ã mçi chuyÓn m¹ch biÕt vÒ tr¹ng th¸i t¾c nghÏn cña c¸c chuyÓn m¹ch kh¸c trong m¹ng. Ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp c¸c nhµ cung cÊp FR ®¹t ®îc viÖc sö dông tµi nguyªn m¹ng nhiÒu h¬n ph¬ng ph¸p vßng më , bªn c¹nh ®ã nã cßn cho phÐp t¨ng dung lîng mét c¸ch dÔ dµng. §èi víi user no thùc hiÖn mét vßng ®ãng vµ møc trÔ cã thÓ dù ®o¸n ®îc QoS. §iÒu nµy rÊt tèt cho c¸c lu th«ng víi tèc ®é bÝt kh«ng ®æi (CBR) VÝ dô thuËt to¸n vßng ®ãng 5.3. FR trªn mét backbone chuyÓn m¹ch « Khi c¸c frames ®îc ph©n ®o¹n thµnh c¸c « vµ truyÒn ®i ngay sau khi nã cã ®ñ d÷ liÖu ®Ó truyÒn vµo mét « th× trÔ end-to-end cã thÓ bÞ gi¶m. Do ®ã c¸c chuyÓn m¹ch Frame Relay kh«ng ph¶i ®îi cho ®Õn khi toµn bé frame ®îc ®äc vµo trong c¸c buffer tríc khi chia thµnh c¸c « vµ truyÒn ®i. TrÔ d©y truyÒn còng gi¶m. Kh«ng cÇn quan t©m vÒ c¸c « ë ®Çu khi so s¸nh víi c¸c frame, hÇu hÕt c¸c nhµ cung cÊp sÏ thiÕt kÕ backbone cña hä hoÆc cung cÊp c¸c kªnh DS3 ë mét møc tèi thiÓu. 5.4. C¸c vïng ®Öm vµo/ra Mét sè chuyÓn m¹ch FR sÏ lu tr÷ d÷ liÖu (frames) mµ vît qu¸ CIR vµo trong nh÷ng buffer vµo lín. Nh÷ng buffer nµy sÏ truyÒn d÷ liÖu khi t¾c nghÏn ®· bÞ xo¸ hoÆc khi b¨ng th«ng n»m trong gi¸ trÞ CIR ®Þnh nghÜa s½n. §iÒu ®ã cã thÓ g©y ra lîng biªn trÔ nÕu CIR bÞ vît qu¸ tèc ®é cho phÐp vµ lu th«ng trªn m¹ng bÞ kho¸. Nhng trong nhiÒu trêng hîp trÔ nµy cã thÓ chÊp nhËn ®îc ®èi víi c¸c giao thøc end-transport, khi chóng kh«ng cÇn ph¶i t×m kiÕm nh÷ng gãi bÞ lçi ®Ó ®¸nh dÊu DE. 6. C¸c vÊn ®Ò thiÕt kÕ truy cËp 6.1. C¸c thiÕt bÞ truy cËp m¹ng HiÖn nay cã rÊt nhiÒu thiÕt bÞ cã thÓ dïng ®Ó truy cËp m¹ng Frame Relay . Nh÷ng thiÕt bÞ thêng dïng bao gåm : bridge, router, gateway, FRADs, multiplexer vµ thËm chÝ c¶ nh÷ng chuyÓn m¹ch tiÕng nãi (voice switch). Trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ nµy c¸c giao thøc chuyÓn ®æi, xö lý vµ chuyÓn m¹ch ®îc thùc hiÖn th«ng qua phÇn mÒm. V× thÕ cã thÓ lµm cho c¸c thiÕt bÞ cã s½n trªn thÞ trêng t¬ng thÝch víi Frame Relay b»ng phÇn mÒm. Víi gi¶i ph¸p nµy b¹n chØ cÇn ®Çu t tèi thiÓu lµ cã thÓ n©ng cÊp lªn FR . Tuy nhiªn còng cÇn lu ý, kÝch thíc phÇn cøng bÞ ¶nh hëng c¬ b¶n lµ do sè lîng cæng truy nhËp hay truy xuÊt thêng kh«ng biÓu thÞ g× vÒ tÝnh n¨ng nã ®îc cung cÊp c¶. Cßn vÒ phÇn mÒm th× c¸c nhµ cung cÊp mçi n¨m cho ra 3 ®Õn 4 phiªn b¶n chÝnh vµ tõ 15 ®Õn 20 chÊm ®Ó n©ng cÊp vµ söa lçi cho mçi phiªn b¶n. 6.2. ThiÕt bÞ truy cËp m¹ng FR (FRAD) Cã mét thiÕt bÞ duy nhÊt cho m¹ng Frame Relay ®ãng vai trß nh PAD trong m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ®ã lµ FR access device hay Assemble- Disassemble (FRAD). H×nh díi chØ ra 1 FRAD cã thÓ tæng hîp th«ng tin tõ tÊt rÊt nhiÒu thiÕt bÞ m¹ng (tõ SNA/SDLC, bisynchronous (BSC), asynchronous, X25 tíi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi 2780/3780 RJE, m¸y chñ vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c cña m¹ng ) råi chuyÓn vµo 1 m¹ch truy cËp FR ®¬n. FRAD thùc hiÖn chøc n¨ng ®ãng gãi, thay thÕ giao thøc user vµo trong mét khung FR . FRAD cung cÊp mét kh¶ n¨ng kÕt nèi tíi mét chuyÓn m¹ch riªng hay c«ng céng cña m¹ng FR . Tèc ®é truy cËp b»ng DS0, FT1, hoÆc T1. Mét FRAD còng cã thÓ cung cÊp mét giao diÖn cho c¸c giao thøc cña m¹ng LAN nh Token Ring hoÆc Ethenet. FRAD cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn th«ng tin cña m¹ng LAN vµ SNA qua mét giao diÖn hoÆc m¹ch truy cËp m¹ng thËm chÝ cã thÓ b¾t chíc hay m« pháng mét vµi cÊp ®écña PU4/PU5. VÝ dô kÕt nèi sö dông FRAD FRAD cã thÓ thùc hiÖn ë mét møc ®é nµo ®ã viÖc kiÓm so¸t t¾c nghÏn bªn ngoµi m¹ng FR th«ng qua kü thuËt SDLC . B»ng c¸ch t¹o ra vµ b¸o nhËn c¸c phiÕu th¨m dß tõ c¸c phiªn riªng t, FRAD cã thÓ gi¶m hoÆc dËp t¾t h¼n viÖc th¨m dß ®ang chuyÓn qua giao diÖn FR vµ nh vËy gi¶m ®¸ng kÓ t¾c nghÏn g©y ra bëi viÖc th¨m dß mçi phiªn. ViÖc chuyÓn ®æi tõ c¸c thµnh phÇn m¹ng th«ng thêng sang cÊu h×nh FRAD cã thÓ cho phÐp b¹n gi÷ ®îc c¬ së h¹ tÇng cò . §iÒu nµy duy tr× ®îc rÊt nhiÒu sù ®Çu t cña b¹n vµ tèi thiÓu ho¸ sù thay ®æi ®èi víi users FRAD cã c¸c u ®iÓm : - PCE thay ®æi rÊt it hoÆc kh«ng thay ®æi - Gi¶m thiÓu c¸c ®ßi hái ®Ó cã thÓ truy nhËp FR - Cho phÐp mét vµi FEP vµ t×nh n¨ng cluster-controller - Ho¹t ®éng nh mét thiÕt bÞ dÞch vµ tËp trung giao thøc - ThuËn tiÖn cho giao tiÕp nhiÒu giao thøc 6.3 Dial Access vµ Dial Backup NhiÒu m¹ng cã nh÷ng ngêi sö dông yªu cÇu truy cËp ®éng tíi c¸c tµi nguyªn cña c¸c ®oµn thÓ. Khi ®ã hä sÏ cÇn mét kÕt nèi ®éng tõ mét site ë xa bÊt kú khi nµo, n¬i ®©u mµ hä cÇn. Khi ®ã Dial Access vµ Dial Backup chÝnh lµ gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò trªn. Dial access cung cÊp kh¶ n¨ng quay sè tíi mét thiÕt bÞ m¹ng chuyªn dông nh chuyÓn m¹ch FR vµ terminal server nh trong h×nh díi. Khi sù truy cËp ®îc yªu cÇu, FRAD cña ngêi dïng sö dông POTS ®Ò quay sè tíi cæng chuyÓn m¹ch FR trong mét dÞch vô m¹ng Frame Relay . Mét khi liªn kÕt ®îc thµnh lËp, d÷ liÖu sÏ ®îc truyÒn. Khi kh«ng cßn yªu cÇu giao tiÕp d÷ liÖu th× liªn kÕt sÏ kÕt thóc. Dial Access to FR Dial backup ®îc sö dông nh mét gi¶i ph¸p dù phßng cho phÐp mét site tõ xa quay sè kªt nèi khi 1 liªn kÕt Dial access bÞ trôc trÆc. Dial backup cã thÓ ®îc khëi t¹o bªn ngoµi m¹ng FR hoÆc cã thÓ ®îc cung cÊp tíi mét chuyÓn m¹ch FR bªn trong m¹ng Frame Relay c«ng céng. H×nh sau tr×nh bµy mét vÝ dô vÒ mét Dial backup bªn ngoµi m¹ng FR . TÊt c¶ c¸c Frame Relay CPE ë c¸c site tõ xa nªn cã mét vµi d¹ng cña Dial access sö dông modem ngoµi Dial Backup with Frame Relay H×nh díi tr×nh bµy mét vÝ dô vÒ Dial backup ®îc cung cÊp tíi mét chuyÓn m¹ch FR trong m¹ng Frame Relay c«ng céng, ë ®©y site tõ xa quay mét sè phone côc bé ®Ó truy cËp mét cæng trªn chuyÒn m¹ch FR 2. ChuyÓn m¹ch FR 2 ®· ®Þnh nghÜa c¸c PVCs tÜnh mµ ®îc chØ ®Þnh cho mçi user khi hä quay sè vµo chuyÓn m¹ch trong kho¶ng thêi gian cña cuéc gäi. Khi cuéc gäi kÕt thóc, PVC hoÆc SVC sÏ bÞ c¾t. Vµ user kh¸c cã thÓ quay sè vµ truy cËp cïng VC nh vËy. Dial Backup into FR Network Cã 3 d¹ng quay sè truy cËp hiÖn nay: - Quay sè tuÇn tù chuÈn (hÇu hÕt lµ 14.4 kbps hay 28.8 kbps) - ChuyÓn m¹ch sè 56 vµ T1 - ISDN sè (BRI vµ PRI) C¸c giao thøc quay sè truy cËp thêng dïng bao gåm : - PPP - SLIP - TCP/IP - X.25 - Asynchronous (Telnet) 7. C¸c vÊn ®Ò vÒ thiÕt kÕ hiÖu n¨ng Gi¶i ph¸p hiÖu n¨ng ®Çu tiªn nªn ®îc x©y dùng ®èi víi m¹ng truyÒn c¸p quang vµ kÜ thuËt sè sö dông c¸c dÞch vô frame relay. Bëi v× frame relay kh«ng cung cÊp c¸c dÞch vô líp 3 OSI nh trong X.25 nªn m¹ng truyÒn tin nªn cã c¸c ®Æc tÝnh vÒ hiÖu n¨ng sao cho cã thÓ gi¶m thiÓu c¸c lçi hoÆc kh«ng cã lçi. C¸c tham sè lâi cña líp liªn kÕt ®Þnh nghÜa c¸c ®iÒu khiÓn ¶nh hëng lín nhÊt ®Õn hiÖu n¨ng bªn trong m¹ng. NÕu kÝch thíc cöa sæ cùc ®¹i ®îc ®Æt qu¸ thÊp cã thÓ ¶nh hëng ®Õn hiÖu n¨ng vµ lµm gi¶m gi¸ trÞ throughput.Throughput lµ mét tham sè kh¸c cã thÓ ®îc ®Æt ®Ó kÓ ®Õn kh«ng cã nhiÒu vËn t¶i h¬n nh÷ng g× cã thÓ ®îc ®iÒu khiÓn bëi m¹ng, bëi vËy tèt h¬n hÕt lµ trao cho c¸c ngêi dïng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý líp throughput chø kh«ng nªn ®Ó cho hiÖu n¨ng m¹ng thÊp ®iÒu khiÓn nã. 7.1. C¸c frames bÞ mÊt vµ tØ lÖ lçi truyÒn. C¸c lçi bit còng g©y c¸c thiÖt h¹i gièng nh khi t¾c nghÏn. Khi lçi bit x¶y ra th× c¸c frames lçi sÏ bÞ lo¹i bá vµ ®îc truyÒn l¹i, ®iÒu nµy cã thÓ lµm t¨ng trÔ vµ t¾c nghÏn m¹ng. §ång thêi m¹ng l¹i cÇn c¸c giao thøc truyÒn møc cao h¬n ®Ó thùc hiÖn viÖc phôc hçi m¹ng. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao c¸c ®iÒu kiÖn truyÒn nghÌo nµn trªn m¹ng frame relay l¹i ¶nh hëng tåi tÖ ®Õn m¹ng, lµm cho viÖc truyÒn l¹i d÷ liÖu ®îc thùc hiÖn qu¸ nhiÒu. §iÒu kiÖn truyÒn tèt, ch¼ng h¹n c¸c c¸p sîi quang víi tØ lÖ lçi lµ 10-13 lµ ®îc xem lµ lÝ tëng, ®em l¹i hiÖu n¨ng cao nhÊt. Cã hai c¸ch tÝnh hiÖu n¨ng ®îc ®Þnh nghÜa trong ANSI T1.606-1990. C«ng thøc thø nhÊt lµ tØ lÖ lçi d (RER) ®îc ®Þnh nghÜa lµ phÇn tr¨m tæng sè FPDUs ®îc truyÒn víi tæng sè FPDUs hîp lÖ ®îc ph©n phèi gi÷a 2 biªn. C«ng thøc: 1-=RER C«ng thøc thø hai lµ sè frames bÞ mÊt gi÷a 2 biªn trong mét kho¶ng thêi gian cho tríc, thêng lµ sè frames bÞ mÊt trong mét gi©y. 7.2. TrÔ truyÒn TrÔ truyÒn x¶y ra khi d÷ liÖu ®ang ®îc truyÒn, nã thêng phô thuéc ®iÒu kiÖn truyÒn cña m¹ng, xÊp xØ 8ms/1000 dÆm. 7.3. TrÔ Transmission Transit Bëi v× kÝch cì frame cã thÓ thay ®æi nªn tæng céng trÔ truyÒn còng thay ®æi. C¶ ©m thanh vµ video nÐn ®Òu kh«ng chÊp nhËn trÔ nªn frame relay kh«ng ph¶i lµ mét c¬ chÕ tèt cho viÖc truyÒn c¸c lo¹i d÷ liÖu nµy. TÊt c¶ c¸c øng dông dïng frame relay ®Òu ph¶i cã kh¶ n¨ng chÊp nhËn trÔ truyÒn còng nh viÖc truyÒn l¹i d÷ liÖu. Sù thay ®èi trong trÔ end-to-end ®îc xem nh lµ jitter. BiÖn ph¸p chÝnh ®o lêng hiÖu n¨ng cña frame relay lµ transit delay ®îc ®Þnh nghÜa trong ANSI T1.606-1990. Nã còng ®îc xem nh lµ end-to-end latency. Latency ®Þnh nghÜa transit delay cña mét FPDU lµ kho¶ng thêi gian tõ khi bit ®Çu tiªn ®îc truyÒn qua biªn thø nhÊt (transmit) cho ®Õn khi bit cuèi cïng ®îc truyÒn qua biªn cßn l¹i (receive). C«ng thøc: ttransit delay = ttransmit - treceive 7.4. TrÔ gãi, trÔ nèi tiÕp vµ trÔ hµng ®îi. XÕp hµng trong mét m¹ng frame relay trë thµnh mét chøc n¨ng cña c¸c bé ®Öm thiÕt bÞ m¹ng cã nhiÖm vô xö lý c¸c frames. NÕu so s¸nh víi chuyÓn m¹ch gãi X.25 th× ë ®©y cã Ýt xÕp hµng h¬n nhiÒu. Nªn nhí r»ng giao thøc frame relay ®îc thiÕt kÕ lµ ®Ó lo¹i bá c¸c frames vµ c¶nh b¸o cho c¸c thiÕt bÞ göi vµ nhËn biÕt khi cã c¸c ®iÒu kiÖn t¾c nghÏn x¶y ra. Mét sè nhµ cung cÊp ®· sö dông mét sè bé ®Öm nh lµ nh÷ng thiÕt bÞ xÕp hµng trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n, nhng ®iÒu nµy còng chØ giíi h¹n ®îc ®Õn mili gi©y. TrÔ còng x¶y ra khi mét thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch FR ph¶i ®äc vµo c¸c bé ®Öm vµo toµn bé frame FR vµ kiÓm tra CRC tríc khi nã ®îc chuyÓn tíi chuyÓn m¹ch kh¸c. §iÒu nµy ®îc gäi lµ trÔ lÇn lît (serialization). TrÔ còng cã thÓ x¶y ra trong c¸c bé ®Öm trong qu¸ tr×nh xö lý xÕp hµng (toµn bé frame ®îc ®äc vµo bé ®Öm vµo nhng ph¶i bÞ gi÷ l¹i cho ®Õn khi b¨ng th«ng rçi ®Ó truyÒn frame qua m¹ng). NÕu bÞ sö dông kh«ng ®óng th× lîng lín c¸c trÔ lÇn lît vµ trÔ hµng ®îi cã thÓ g©y thiÖt h¹i rÊt lín cho viÖc vËn chuyÓn híng phiªn (session-oriented traffic). NÕu m¹ng ®ßi hái thªm viÖc xÕp hµng th× chóng nªn ®îc thùc hiÖn bëi c¸c thiÕt bÞ ngêi dïng ch¼ng h¹n nh Packet Assembler/Deassembler (PAD) vµ Frame Relay Assembler/Deassembler hoÆc Access Device (FRAD). TrÔ gãi cã thÓ ®îc t×m thÊy trong nh÷ng thiÕt bÞ lo¹i nµy, trÔ thêng x¶y ra trong khi ®îi viÖc ®iÒn ®Çy d÷ liÖu vµo mét frame FR. Khi mµ hµng ®îi ®· ®Çy th× th× thiÕt bÞ frame relay sÏ b¾t ®Çu huû d÷ liÖu, ngay c¶ khi d÷ liÖu cha ®îc ®a vµo m¹ng. Thø tù huû d÷ liÖu cã thÓ ®îc qu¶n lý theo nhiÒu c¸ch, ch¼ng h¹n bëi bit DE, c¸c cÊu h×nh phÇn cøng hay lµ c¸c cê .... 7.5. Overhead vµ Throughput Nh ®· ®Ò cËp ë phÇn tríc, cã rÊt Ýt overhead khi dïng frame relay, phÇn tr¨m overhead gi¶m khi mµ kÝch thíc frame t¨ng. §iÒu nµy lµ nhê cã sù cã mÆt cña c¸c dÞch vô end-to-end ®îc cung cÊp bëi c¸c giao thøc møc cao h¬n trong c¸c thiÕt bÞ cuèi. ViÖc lo¹i bá c¸c overhead kh«ng cÇn thiÕt sÏ lµm t¨ng hiÖu n¨ng, nhê vËy sÏ cã nhiÒu th«ng tin h¬n ®îc truyÒn th«ng qua kªnh vËt lý. KÝch thíc frame ®îc chÊp nhËn bëi m¹ng cµng lín th× throughput cµng lín. Throughput cã thÓ ®îc tÝnh to¸n dùa vµo sè bits d÷ liÖu ®îc truyÒn thµnh c«ng tõ biªn nµy sang biªn kh¸c trong mét ®¬n vÞ thêi gian. 7.6. §Þnh kÝch thíc cöa sæ vµ ¶nh hëng cña chóng lªn c¸c giao thøc møc cao h¬n. HiÖu n¨ng cña c¸c giao thøc møc cao h¬n hÇu nh sÏ bÞ ¶nh hëng khi mét ngêi dïng chuyÓn tõ sö dông ®êng truyÒn riªng sang c¸c m¹ch frame relay. Frame relay kh«ng chØ t¨ng trÔ mµ cßn ¶nh hëng xÊu ®Õn c¸c giao thøc møc cao h¬n vµ c¸ch thøc truyÒn th«ng cña chóng. Bëi v× trÔ cã thÓ t¨ng qu¸ møc hoÆc bÞ thay ®æi nªn c¸c øng dông híng phiªn cã thÓ bÞ time-out. ViÖc lo¹i bá c¸c frame qu¸ møc cña viÖc vËn t¶i DE cã thÓ g©y ra c¸c ¶nh hëng t¬ng tù. C¸c giao thøc cã ®ßi hái viÖc tr¶ lêi cña c¸c packet ®îc truyÒn ®i, ch¼ng h¹n nh Novell IPX, cã thÓ cã hiÖu n¨ng hÕt søc tåi tÖ ®èi víi nh÷ng dÞch vô cã tØ lÖ huû bá vËn t¶i DE cao. Trong trêng hîp nµy c¸c NLMs (Network Loadable Modules) ®îc thiÕt kÕ ®Ó cho phÐp ngêi dïng “chØnh” m¹ng cña hä ®Ó cã ®îc mét hiÖu n¨ng frame relay tèt h¬n. VÝ dô: t¨ng kÝch thíc cöa sæ, t¨ng kÝch cì gãi, hoÆc t¨ng trÔ time-out. Tríc khi chuyÓn sang frame relay h·y hái c¸c nhµ cung cÊp giao thøc m¹ng WAN cña b¹n vÒ nh÷ng g× b¹n cã thÓ mong ®îi vµ b¹n cÇn chØnh nh÷ng g× ®Ó cã ®îc hiÖu n¨ng m¹ng tèi u. 7.7. Buffering vµ Throughput trong qu¸ tr×nh t¾c nghÏn Cã thÓ x¶y ra 2 trêng hîp th¾t cæ chai: t¾c nghÏn m¹ng khi mét nót m¹ng nhËn nhiÒu frame h¬n kh¶ n¨ng xö lý cña nã hoÆc khi nã truyÒn nhiÒu frame h¬n kh¶ n¨ng nhËn cña m¹ng, trong c¶ 2 trêng hîp th× tÊt c¶ c¸c bé ®Öm ®Òu bÞ ®Çy. Khi th«ng tin trµn vïng ®Öm th× c¸c gãi sÏ b¾t ®Çu bÞ huû. ViÖc xö lý t¾c nghÏn ®îc dµnh cho c¸c líp m¹ng. §©y lµ mét lý do kh¸c cho c¸c giao thøc truyÒn øng dông th«ng minh. M¹ng sÏ dùa vµo c¸c giao thøc møc cao h¬n nµy, ch¼ng h¹n TCP vµ líp 4 Transport OSI, ®Ó thùc hiÖn viÖc truyÒn l¹i c¸c d÷ liÖu ®· bÞ huû. ViÖc t¾c nghÏn t¨ng ¶nh hëng tiªu cùc trùc tiÕp ®Õn throughput. Bëi vËy viÖc cho phÐp c¸c bursts duy tr× liªn tôc trªn CIR vµ viÖc huû d÷ liÖu dùa trªn c¸c cÊu h×nh DE ®i ®«i víi c¸c kÝch thíc frame cùc ®¹i lµ cã h¹i lín nhÊt cho throughput trong thêi kú mÊt frame hoÆc t¾c nghÏn. 8. Gi¸ c¶ vµ tèc ®é Tèc ®é vµ gi¸ c¶ ®ãng mét vai trß quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña hÇu hÕt c¸c dÞch vô m¹ng c«ng céng. FR còng kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. Mét trong nh÷ng tiªu chuÈn mua quan träng nhÊt ®èi víi dÞch vô FR lµ gi¸ c¶. C¸c dÞch vô FR kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh nhau vÒ gi¸ c¶ mµ cßn c¶ vÒ c¸c c«ng nghÖ. ë phÇn sau sÏ liÖt kª c¸c thµnh phÇn gi¸ c¶ vµ c¸c tuú chän dÞch vô. Tèc ®é truy cËp cæng t¨ng hay tèc ®é CIR t¨ng sÏ kÐo theo gi¸ c¶ t¨ng. Chi phÝ toµn bé mµ mçi ngêi dïng ph¶i tr¶ sÏ gi¶m nÕu sè lîng c¸c PVCS t¨ng. Sè lîng PVCS vµ c¸c meshing cµng t¨ng th× cµng tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ. 8.1. C¸c yÕu tè trong viÖc ®Þnh gi¸ FR. ViÖc ®Þnh gi¸ FR tèc ®é cè ®Þnh cã thÓ cã nhiÒu yÕu tè. Sau ®©y sÏ lµ mét sè yÕu tè ®iÓn h×nh: - Chi phÝ kÕt thóc kªnh, ®îc gäi lµ “chan terms” dùa trªn tèc ®é m¹ch truy cËp FR vµ thØnh tho¶ng dùa trªn dung lîng th«ng tin (mileage) - Chi phÝ gi¸ sµn mçi PVC, chi phÝ mçi PVC dùa trªn CIR, hoÆc gi¸ dùa trªn lîng th«ng tin mçi PVC. - Chi phÝ cæng ®Þnh k× hµng th¸ng dùa trªn tèc ®é m¹ch truy cËp vËt lý ViÖc ®Þnh gi¸ FR tèc ®é thay ®æi cã c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ sö dông dùa trªn sè kilobytes hoÆc kiloframes nhËn ®îc - Tèc ®é thay ®æi cña SVC dùa trªn kho¶ng c¸ch vµ viÖc sö dông ë mçi cuéc gäi Ngoµi ra cßn cã c¸c tuú chän ®Þnh gi¸ kh¸c gåm: - §Þnh gi¸ theo mét híng duy nhÊt - Chi phÝ cho viÖc thay ®æi tèc ®é PVC vµ thªm c¸c PVCs/SVCs Mét sè nhµ cung cÊp bá qua tèc ®é CIR vµ cho phÐp ngêi dïng gép c¸c tèc ®é CIR vµo tÊt c¶ c¸c PVCs, miÔn lµ tèc ®é phèi hîp cña chóng kh«ng vît qu¸ tèc ®é cæng. ViÖc ®Þnh gi¸ FR theo khu vùc quèc tÕ còng t¬ng tù nh viÖc ®Þnh gi¸ theo néi ®Þa ngo¹i trõ mét sè ngo¹i lÖ. ViÖc ®Þnh gi¸ cho hÇu hÕt c¸c m¹ng frame relay quèc tÕ thêng kh«ng phô thuéc vµo dung lîng truy cËp. Thùc tÕ nã cßn rÎ h¬n chi phÝ néi ®Þa ë cïng mét tèc ®é truy cËp. Thêng ngêi ta ¸p dông mét chi phÝ cè ®Þnh hµng th¸ng cho mçi PVC. VÝ dô, nÕu sè lîng PVC tõ 5 trë xuèng th× chi phÝ hµng th¸ng cho mçi PVC lµ 5$, tõ 6 ®Õn 10 PVC lµ 3$, vµ 1$ cho mçi PVC nÕu sè PVC lín h¬n 10. 8.2. §Æt ra c¸c møc gi¸ hay kh«ng? Trong lÞch sö, tÊt c¶ c¸c dÞch vô frame relay non-LEC ®Òu kh«ng ®îc tù ®Þnh ®o¹t c¸c møc gi¸ mµ ph¶i th«ng qua c¸c møc ®Þnh gi¸ c«ng céng. Mét sè c¸c h×nh thøc ®Þnh gi¸ c«ng khai c¸c møc gi¸ cña m×nh, trong khi ®ã mét sè kh¸c gi÷ bÝ mËt vµ chØ cho biÕt møc gi¸ sau khi ®· tho¶ thuËn viÖc l¾p ®Æt. 8.3. §Þnh gi¸ dùa vµo møc sö dông, mét sù lùa chän ®óng ®¾n? Khi nµo th× b¹n nghÜ ®Õn viÖc ®Þnh gi¸ dùa vµo møc sö dông. §ã lµ khi: - HiÓu c¸c luång vµ c¸c m« h×nh truyÒn t¶i cña b¹n - HiÓu ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng giao thøc cña b¹n - Cã mét thiÕt kÕ m¹ng t¬ng ®èi tÜnh (Ýt thay ®æi) Kh«ng nªn c©n nh¾c viÖc ®Þnh gi¸ dùa vµo møc sö dông khi: - Kh«ng biÕt t¶i vËn chuyÓn cao nhÊt vµ/hoÆc trung b×nh. - B¹n kh«ng hiÓu c¸c giao thøc WAN hoÆc LAN vµ c¸c kÝch cì cöa sæ cña b¹n. §èi víi nhiÒu ngêi dïng, viÖc triÓn khai frame relay nªn ®îc giíi h¹n vµ nªn dùa trªn gi¸ cè ®Þnh. §iÒu nµy cho phÐp ngêi dïng hiÓu râ h¬n vÒ c¸c m« h×nh truyÒn t¶i cña m×nh. Khi c¸c m« h×nh nµy ®· ®îc biÕt râ th× ngêi dïng cã thÓ quyÕt ®Þnh viÖc triÓn khai réng r·i frame relay vµ c©n nh¾c ®Õn viÖc ®Þnh gi¸ dùa vµo møc sö dông. Sau ®©y lµ mét sè híng dÉn cho viÖc so s¸nh gi÷a ®Þnh gi¸ cè ®Þnh vµ ®Þnh gi¸ dùa vµo møc sö dông: - Sù ®¬n gi¶n hay phøc t¹p trong viÖc ®Þnh gi¸ ph¶i phï hîp víi kiÕn thøc cña b¹n vÒ c¸c mÉu giao thøc vµ truyÒn t¶i m¹ng. - B¹n cµng hiÓu râ vÒ truyÒn t¶i cña m×nh th× b¹n cµng dÔ dµng trong viÖc lùa chän c¸c h×nh thøc ®Þnh gi¸. - ViÖc ®Þnh gi¸ sµn ®èi víi nh÷ng m¹ng kh«ng nh¹y c¶m víi dung lîng truy nhËp lµ h×nh thøc phæ biÕn nhÊt. - ViÖc ®Þnh gi¸ sµn cã thÓ gióp dù ®o¸n chi phÝ cè ®Þnh hµng th¸ng cho c¸c môc ®Ých ®· ®Þnh tríc, trong khi ®ã viÖc ®Þnh gi¸ møc sö dông cÇn nhiÒu chi tiÕt h¬n vµ cã thÓ thay ®æi tõ th¸ng nµy qua th¸ng kh¸c. - §Þnh gi¸ møc sö dông cã thÓ Ýt h¬n gi¸ cè ®Þnh – t×m ®iÓm hoµ vèn vµ quyÕt ®Þnh c¸i nµo rÎ h¬n. CÇn ph¶i hÕt søc cÈn thËn khi ®Þnh gi¸ dùa trªn møc sö dông. Mét vµi ngêi dïng cña c¸c dÞch vô nµy ®· ph¶i tr¶ mét kho¶n chi phÝ hµng th¸ng cao h¬n nhiÒu so víi chi phÝ sµn hoÆc ngay c¶ cã mét ®êng thuª riªng. 8.4. Híng dÉn ®Þnh gi¸ Trong phÇn tríc ®· so s¸nh viÖc ®Þnh gi¸ bëi nhµ cung cÊp, nhng bëi v× viÖc ®Þnh gi¸ FR thay ®æi tõng ngµy vµ cÊu tróc ®Þnh gi¸ còng kh¸c biÖt gi÷a c¸c nhµ cung cÊp nªn tèt h¬n hÕt lµ chóng ta nghiªn cøu thö xem lo¹i ®Þnh gi¸ nµo lµ tèt nhÊt. Yªu cÇu nhµ cung cÊp ®a ra 2 møc gi¸ øng víi 2 quy m« m¹ng (m¹ng hiÖn t¹i cña b¹n trong kho¶ng thêi gian ng¾n 1 n¨m vµ m¹ng dù ®Þnh trong t¬ng lai trong kh¶ng thêi gian 2 ®Õn 3 n¨m). X¸c ®Þnh cô thÓ cæng, PVC, CIR vµ nh÷ng vÞ trÝ b¹n muèn. C¸c nhµ cung cÊp m¹ng c«ng céng FR hµng ®Çu gåm AT&T, MCI, Sprint vµ Wolrdcom. Mét sè th«ng tin cÇn tõ c¸c nhµ cung cÊp m¹ng FR bao gåm: - §Þnh gi¸ sµn, ®Þnh gi¸ dùa trªn sö dông, hoÆc c¶ hai. - Hä cã thÓ gióp m×nh cµi ®Æt nhiÖt t×nh hay kh«ng ? - C¸c PVCs sÏ ®îc cung cÊp vµ cµi ®Æt nh thÕ nµo? - ChÕ ®é b¶o dìng cña hä nh thÕ nµo ? - C¸c ®iÓm mÒm dÎo vÒ gi¸ c¶ lµ g×? H×nh díi chØ ra c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ tÝnh mÒm dÎo cña gi¸ c¶. Cã mét ®iÓm hoµ vèn ®ã lµ sè kbytes nhËn ®îc hµng th¸ng sao cho chi phÝ ph¶i tr¶ cho møc cíc cè ®Þnh b»ng chi phÝ tr¶ cho møc cíc dùa vµo sö dông. NÕu sö dông Ýt h¬n ®iÓm hoµ vèn nµy th× møc cíc cè ®Þnh sÏ ®¾t h¬n, cßn nÕu sö dông nhiÒu h¬n th× sÏ rÎ h¬n. Usage Pricing Minimum Usage Pricing with Cap=100% of Fixed Usage Pricing with Cap=120% of Fixed Cost Fixed CIR Price Actual Utilization for FR Circuit Break-even for fixed to Usage Pricing Frame Relay Price Elasticity. 8.5. Zero CIR. Zero CIR còng gièng nh ®¸nh cuéc trong trß ch¬i xóc x¾c. B¹n kh«ng ®îc ®¶m b¶o bÊt cø c¸i g×, nhng l¹i cã c¬ héi cã ®îc toµn bé tèc ®é cæng. B¹n kh«ng nh÷ng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c Zero CIR PVCs kh¸c trªn cæng truy cËp FR cña b¹n mµ cßn ph¶i c¹nh tranh víi tÊt c¶ c¸c vËn t¶i DE-marked bªn trong m¹ng FR. DÞch vô nµy lµm viÖc tèt cho c¸c vËn t¶i non-time sensitive vµ vËn t¶i non-mission-critical. Gi¸ c¶ thêng rÎ, nhng nh ngêi ta thêng nãi r»ng: “B¹n sÏ nhËn ®îc b»ng víi nh÷ng g× b¹n ®· tr¶”. ThiÕt kÕ ®iÓn h×nh cho c¸c hÖ thèng vËn t¶i lín hoÆc ®îc sö dông nhiÒu lµ mét CIR cao h¬n. Víi c¸c vÞ trÝ tõ xa hoÆc nhá h¬n víi lîng sö dông trung b×nh thÊp h¬n thêng ®ßi hái c¸c tèc ®é CIR thÊp h¬n. Zero CIR thêng ®îc sö dông cho c¸c vËn t¶i cã lîng sö dông thÊp, c¸c vËn t¶i non-mission-critical hoÆc non-time sensitive. 8.6. X©y dùng hay lµ mua. ThØnh tho¶ng trong qóa tr×nh ®Þnh gi¸ mét m¹ng FR b¹n sÏ c©n nh¾c ®Õn kh¶ n¨ng x©y dùng ®Ó tr¸nh viÖc ph¶i mua. B¹n ®· bao giê mua dÞch vô FR cña b¹n tõ mét nhµ cung cÊp m¹ng hay tù x©y mét m¹ng FR cha? NhiÒu ch¬ng cã thÓ ®îc viÕt ®Ó ph©n tÝch vÒ vÊn ®Ò nµy nhng c©u hái quan träng h¬n hÕt ®îc ®Æt ra lµ: b¹n cã kh¶ n¨ng thËt sù vÒ x©y dùng, cµi ®Æt vµ qu¶n lý mét m¹ng FR hay kh«ng? NÕu c©u tr¶ lêi lµ “kh«ng” th× tèt h¬n hÕt lµ b¹n nªn mua mét dÞch vô FR c«ng céng. KÕt luËn chung Qua qóa tr×nh lµm viÖc ®Ó hoµn thµnh ®å ¸n, chóng ta ®· hiÓu thªm vÒ vai trß cña c¸c dÞch vô d÷ liÖu nãi chung vµ dÞch vô Frame Relay nãi riªng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ mét m¹ng m¸y tÝnh còng nh­ ph¹m vi øng dông cña c¸c dÞch vô nµy trong thùc tÕ. Tuy ®å ¸n míi chØ thùc hiÖn nghiªn cøu ë mét khÝa c¹nh rÊt nhá trong ph¹m vi c¸c dÞch vô d÷ liÖu còng nh­ trong thiÕt kÕ tæng thÓ mét m¹ng m¸y tÝnh, nh­ng qua ®ã, chóng em ®· rót ra ®­îc nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n còng nh­ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u vÒ ngµnh häc míi mÎ nµy. §ã chÝnh lµ nh÷ng kiÕn thøc gióp chóng em cã thÓ hiÓu bµi häc mét c¸ch s©u s¾c vµ toµn diÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Bµi gi¶ng m«n Kü thuËt m¹ng. ThÇy NguyÔn Kim Kh¸nh. [2]. Gi¸o tr×nh hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh CCNA (Häc kú I). NguyÔn Hång S¬n (Chñ biªn). NXB Gi¸o dôc. [3]. Data Network Design. Darren L.Spohn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKỹ thuật Frame Relay.DOC
Luận văn liên quan