Đề tài Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2010

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI TRONG MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 3 1.1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 3 1.2. Công ty vận tải hàng hoá Đường sắt 4 1.3. Đặc điểm, nhiệm vụ của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái 6 1.4. Mô hình tổ chức của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái 8 1.5. trang thiết bị các ga trên tuyến 8 1.6.nhiêm vụ sản xuất và chi phí sản xuất năm 2009 15 CHƯƠNG II: LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI NĂM 2010 24 2.1. Đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc và nhiệm vụ của công tác tổ chức lao động tiền lương 24 2.2.cơ sơ xây dựng Kế hoạch lao động năm 2010 26 2.3. Kế hoạch tiền lương của xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Thái năm 2010 44 CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI NĂM 2010 58 3.1.lập kế hoạch chi phí sản xuất 58 3.2.tính giá thành sản phẩm công đoạn 87 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 4.1.Kết luận: 104 4.2.Kiến nghị: 105

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 2367 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tæng 14 55,38 4,2 Ta cã hÖ sè cÊp bËc b×nh qu©n cña bé phËn qu¶n lý lµ: Ta cã hÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm b×nh qu©n cña bé phËn qu¶n lý lµ: * VËy ta cã l­¬ng b×nh qu©n lao ®éng cña bé phËn qu¶n lý lµ: = 650.000 x 3,96 + 650.000 x 0,3 = 2.769.000®/th¸ng 2.3.7: X¸c ®Þnh l­¬ng b×nh qu©n cña bé phËn gi¸n tiÕp c«ng: L­¬ng b×nh qu©n cña bé phËn gi¸n tiÕp c«ng ®­îc tÝnh b»ng b×nh qu©n cña bé phËn lao ®éng c«ng nghÖ vµ bé phËn phôc vô bæ trî Ta cã møc l­¬ng b×nh qu©n cña bé phËn gi¸n tiÕp c«ng lµ: = 650.000 x 3.09 = 2.008.500 ®/th¸ng 2.3.8: X¸c ®Þnh quü l­¬ng toµn xÝ nghiÖp theo s¶n phÈm (doanh thu) Th«ng th­êng khi x¸c ®Þnh quü l­¬ng theo s¶n phÈm (doanh thu) ®Òu lín h¬n quü l­¬ng x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc lao ®éng chÝnh v× vËy khi ®­a quü l­¬ng nµy vµo c¸c kho¶n môc ta sÏ ®­a thªm vµo l­¬ng b×nh qu©n mét hÖ sè Ksp (hÖ sè s¶n phÈm). HÖ sè Ksp ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: - Qsptxn: lµ quü l­¬ng toµn xÝ nghiÖp theo s¶n phÈm. - QtxnDMLD: lµ quü l­¬ng toµn xÝ nghiÖp theo ®Þnh møc lao ®éng - Qgtc: quü l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp c«ng Ta cã: Ksp = Tõ c¸c tÝnh to¸n trªn ta cã b¶ng l­¬ng b×nh qu©n cña c¸c bé phËn. b¶ng l­¬ng b×nh qu©n cña c¸c bé phËn TT Bé phËn Li Kcbi Kpcldi Kpctni LBQiDMLD(®) QBQiDMLD(®) Ksp QTXNDT(®) 1 2 3 4 5 6 7=2x6x12 8 9=7x8 1 Ch¹y tÇu 180 3,08 0,118 0,047 2,264,000 4,890,240,000 1.2 5,867,290,000 2 Kh¸ch vËn 59 2,94 0,150 0,025 2,214,000 1,567,512,000 1.2 1,880,940,000 3 Ho¸ vËn 39 2,84 0,150 0,020 2,136,000 999,648,000 1.2 1,119,570,000 4 Dån tÇu 64 3.29 0,12 2,396,000 1,840,128,000 1.2 2,208,150,000 5 Phôc vô bæ trî 17 3,32 0,050 0,010 2,273,000 463,692,000 1.2 556,440,000 6 Qu¶n lý 14 3,96 0,300 2,769,000 465,192,000 1.2 558,230,000 7 Gi¸n tiÕp c«ng 39 3,09 2,009,000 940.212.000 940,212,000 8 Céng 412 11,165,725,000 13,000,000 Ch­¬ng Iii LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp vËn t¶i ®­êng s¾t Hµ Th¸i n¨m 2010 ==o0o== 3.1.lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt 3 .1.1- C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch : 3.1.1.1- Vai trß cña kÕ ho¹ch trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa . TÊt c¶ c¸c ®Þnh h­íng cña cÊp trªn ®Òu cã ®Þnh h­íng nh»m ®­a ®Êt n­íc ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ : + Ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã môc tiªu lµ lîi nhuËn nh­ng cã sù can thiÖp cña nhµ n­íc h­íng cho c¸c doanh nghiÖp vµo môc tiªu chung lµ phôc vô ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc trong mçi thêi kú. Sù can thiÖp cña nhµ n­íc thÓ hiÖn ë chç cho phÐp ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ë nh÷ng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh. Nhµ n­íc cßn can thiÖp vµo gi¸ c­íc vËn t¶i . + KÕ ho¹ch ho¸ tøc lµ kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®Þnh h­íng chung ®ã chÝnh lµ vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ . 3.1.1.2 - NhiÖm vô kÕ ho¹ch ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc C¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh thÓ hiÖn ë chç: + C¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm, tù c©n ®èi ph¸t triÓn s¶n xuÊt , tù t×m kiÕm thÞ tr­êng, tù lËp trong kinh doanh. + Tù do kinh doanh, tù trang tr¶i vÒ mÆt tµi chÝnh, cã quyÒn tù t×m nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn . + Tù ph©n phèi thu nhËp : tøc lµ ®¶m b¶o yªu cÇu më réng s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng sau khi ®· nép ®ñ thuÕ vµ c¸c nghÜa vô víi nhµ n­íc . + Tù qu¶n : Cã quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm tù qu¶n lý trong khu«n khæ ph¸p luËt cña nhµ n­íc . * §èi víi nhµ n­íc cã vai trß qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cô thÓ : + X¸c ®Þnh h­íng kinh doanh c¬ b¶n cho c¸c doanh nghiÖp quèc doanh + TuyÓn chän vµ bæ nhiÖm gi¸m ®èc hoÆc cö ng­êi tham gia vµo héi ®ång qu¶n trÞ + CÊp vèn ban ®Çu vµ vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch cho c¬ së h¹ tÇng, ®Þnh h­íng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån vèn kh¸c . + KiÓm so¸t ho¹t ®éng c¸c doanh nghiÖp, chñ yÕu lµ trong lÜnh vùc tµi chÝnh. * C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ chia ra hai cÊp : + CÊp 1: CÊp kÕ ho¹ch ho¸ quèc d©n, bao gåm kÕ ho¹ch cÊp nhµ n­íc, trung ­¬ng, tØnh, thµnh phè. + CÊp 2: CÊp kÕ ho¹ch ho¸ c¬ së sö dông trong c¸c doanh nghiÖp 3.1.1. 3 - Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch 1 - Nguyªn t¾c lËp . Tr­íc khi lËp kÕ ho¹ch ph¶i x¸c ®Þnh ph¶i lµm g×, lµm nh­ thÕ nµo, lµm khi nµo vµ lµm cho ai ? Tõ quan ®iÓm nµy nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch cô thÓ nh­ sau : + Ph¶i x¸c ®Þnh ®ãng gãp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc ®Ých vµ môc tiªu. + Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c môc tiªu cã ý nghÜa ®èi víi mäi ng­êi. Môc tiªu ph¶i râ rµng cã thÓ ®¹t, cã thÓ hµnh ®éng ®­îc vµ x¸c ®¸ng. + Ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c tiÒn ®Ò nh­ lo¹i thÞ tr­êng, sè l­îng , s¶n phÈm , gi¸ thµnh , ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng khi lËp kÕ ho¹ch . + Ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè h¹n chÕ, chØ khi nµo t×m ra vµ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c yÕu tè c¶n trë chÝnh ®èi víi ch­¬ng tr×nh môc tiªu th× lóc ®ã míi t×m ra ph­¬ng ¸n tèt nhÊt cho ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng . + Nguyªn t¾c cam kÕt : lËp kÕ ho¹ch cã hîp lý, cã lîi kh«ng, ph¶i ®­a ra mét thêi kú kÕ ho¹ch l©u dµi ®Ó thu vèn . + Nguyªn t¾c linh ho¹t trong x©y dùng kÕ ho¹ch : Nh»m t¹o dùng cho kÕ ho¹ch mét kh¼ n¨ng thay ®æi ph­¬ng h­íng nh»m tr¸nh c¸c tr­êng hîp rñi ro lµm thiÖt h¹i kinh tÕ . 2 - Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch . §Ó lËp kÕ ho¹ch ng­êi ta sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p sau : + Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn hîp lý: trªn c¬ së c¸c tiÒn ®Ò cã s½n chóng ta x©y dùng c¸c môc tiªu theo thêi gian . + Ph­¬ng ph¸p c©n ®èi: So s¸nh gi÷a cung vµ cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu thô , kh¶ n¨ng tiÒn vèn , tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c kh¶ n¨ng ®Þnh l­îng trong kÕ ho¹ch . + Ph­¬ng ph¸p håi quy ph©n tÝch . + Ph­¬ng ph¸p m« h×nh ®µn håi. + Ph­¬ng ph¸p m« pháng + Ph­¬ng ph¸p kÞch b¶n kinh tÕ 3.1.1 .4 - C¸c c¨n cø khi lËp kÕ ho¹ch * C¨n cø lËp kÕ ho¹ch bao gåm : + C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch cña nhµ n­íc vµ cña ngµnh . + T×nh h×nh t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn x· héi . + C¨n cø vµo c«ng t¸c ®iÒu tra kinh tÕ còng nh­ c¸c ký kÕt c¸c hîp ®ång vËn t¶i + C¨n cø vµo thÞ tr­êng vËn t¶i vÊn ®Ò c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i trong vïng thu hót . + T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu trong kú kÕ ho¹ch tr­íc vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn trong kú nµy . 3.1.1.5 - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ngµnh vËn t¶i §­êng S¾t Còng nh­ mäi ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c trong x· héi, ®Ó lµm tèt c«ng viÖc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, qu¶n lý ®ßi hái ngµnh ®­êng s¾t còng ph¶i lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn nã. Tr­íc kia ngµnh ®­êng s¾t cßn chiÕm vÞ trÝ ®éc t«n trong vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch nh­ng ngµy nay vÞ trÝ ®ã kh«ng cßn n÷a. Ngµnh ®­êng s¾t ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ngµnh vËn t¶i kh¸c nh­ vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng thuû, hµng kh«ng . §iÒu nµy buéc c¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch trong vËn t¶i ®­êng s¾t ph¶i cã c¸ch nh×n nhËn míi , nghÜa lµ kÕ ho¹ch vËn t¶i , kÕ ho¹ch nhiÖm vô s¶n xuÊt mµ C«ng ty giao xuèng cho c¸c XNTV, XÝ nghiÖp ph¶i x©y dùng khoa häc, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c ®¬n vÞ. B»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p to¸n häc dù ®o¸n mét c¸ch s¸t sao vÒ nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ , hµnh kh¸ch cña x· héi . ë c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së ngµnh vËn t¶i ®­êng s¾t, kÕ ho¹ch ®­îc lËp Ên ®Þnh theo thêi gian nh­ th¸ng, quý, n¨m . Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng còng nh­ gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n cña XNVT §S Hµ Th¸i n¨m 2010 th× ta ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp . * KÕ ho¹ch chi phÝ c¸c ®¬n vÞ c¬ së ngµnh vËn t¶i ®­êng s¾t nãi chung còng nh­ xÝ nghiÖp nãi riªng bao gåm : + KÕ ho¹ch s¶n l­îng + KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng + KÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Khi tÝnh to¸n ph¶i dùa trªn nh÷ng ®Þnh møc tiªn tiÕn vÒ sö dông lao ®éng thiÕt bÞ. Trong kÕ ho¹ch th­êng xuyªn xem xÐt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ gi¶m gi¸ thµnh vËn chuyÓn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy xÝ nghiÖp ph¶i ®Ò ra nhiÖm vô gi¶m ®Þnh møc chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh vËn chuyÓn . * Khi lËp kÕ ho¹ch ng­êi ta sö dông 3 lo¹i ®Þnh møc : + §Þnh møc s¶n l­îng + §Þnh møc thêi gian + §Þnh møc tiªu hao vËt t­ 3.1.1.6 - HÖ thèng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch trong ngµnh vËn t¶i §­êng S¾t Toµn bé kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së ngµnh ®­êng s¾t ®­îc thÓ hiÖn qua hÖ thèng chØ tiªu cña nã. Th«ng qua nã ®Ó thÓ hiÖn cho tõng bé phËn tõng ®¬n vÞ, ®ång thêi qua hÖ thèng chØ tiªu nµy ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. * HÖ thèng nµy ph©n ra lµm hai lo¹i chÊt l­îng vµ sè l­îng + ChØ tiªu chÊt l­îng lµ nh÷ng chØ tiªu thÓ hiÖn t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ tèt hay xÊu , chÊt l­îng c«ng t¸c vËn t¶i ra sao. + ChØ tiªu sè l­îng lµ bé phËn c¬ b¶n nhÊt cña hÖ thèng chØ tiªu, nã lµ nh÷ng chØ tiªu quy m«, khèi l­îng c«ng t¸c cña bé phËn còng nh­ tiªu hao lao ®éng vÒ nh©n lùc thiÕt bÞ . Hai lo¹i chØ tiªu nµy cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, chØ tiªu sè l­îng biÓu hiÖn sù thay ®æi vÒ quy m« s¶n xuÊt, t¨ng gi¶m sè l­îng ra lµm sao, chØ tiªu chÊt l­îng biÓu hiÖn sù biÕn ®æi vÒ mÆt l­îng . * Mét sè yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng chØ tiªu : + Nã ph¶i thÓ hiÖn mäi mÆt lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt + C¸c chØ tiªu ph¶i so s¸nh ®­îc víi nhau nhÊt lµ c¸ch tÝnh to¸n + Ph¶i thÓ hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý + Ph¶i thÓ hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc + Ph¶i ®­îc më réng dÇn theo møc ®é qu¶n lý ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn 3.1.2 - KÕ ho¹ch s¶n l­îng vµ chØ tiªu thanh to¸n XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i trùc thuéc C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ §­êng S¾t, xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vÞ trÝ, vai trß, nhiÖm vô còng nh­ t×nh h×nh trang thiÕt bÞ kho b·i, kh¶ n¨ng c«ng t¸c cña xÝ nghiÖp , c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt víi chñ hµng, c¸c luång hµng, luång kh¸ch ®ang cã, t×nh h×nh thùc hiÖn khèi l­îng c«ng t¸c cña xÝ nghiÖp n¨m 2009 vµ biÕn ®éng cña kú kÕ ho¹ch ®· lµm t¨ng gi¶m khèi l­îng c«ng t¸c, chóng t«i x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2010 cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i dùa vµo biÓu ®å do C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ §­êng S¾t lËp . KÕ ho¹ch s¶n l­îng vµ c¸c chØ tiªu thanh to¸n cña C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ §­¬ng S¾t giao cho XNVT §S Hµ Th¸i bao gåm : ChØ tiªu tÊn xÕp dì : + TÊn dì + TÊn xÕp b- ChØ tiªu ®oµn tÇu ®ãn tiÔn + C¨n cø vµo biÓu luång hµng x¸c ®Þnh sè xe lËp ®i c¸c ga + C¨n cø vµo sè ®oµn tÇu cã kÕ ho¹ch c¾t mãc t¹i ga x¸c ®Þnh sè xe c¾t t¹i ga Tõ hai c¨n cø ®ã C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ §S x¸c ®Þnh vµ giao chØ tiªu nµy cho xÝ nghiÖp n¨m 2010 lµ : c -ChØ tiªu hµnh kh¸ch , hµnh lý lªn tÇu + Hµnh kh¸ch lªn tÇu + Hµnh lý lªn tÇu d- ChØ tiªu doanh thu + Doanh thu hµnh kh¸ch céng hµnh lý: C¨n cø vµo chØ tiªu hµnh kh¸ch vµ hµnh lý lªn tÇu, hµnh tr×nh b×nh qu©n mét hµnh kh¸ch, xuÊt thu mét HK - Km x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu HK + HL cña ga n¨m 2010 . + Doanh thu hµng ho¸ : C¨n cø vµo sè tÊn xÕp kú kÕ ho¹ch, suÊt thu b×nh qu©n 1 T- Km kú kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh doanh thu hµng ho¸ n¨m 2010 lµ : Tæng doanh thu bao gåm doanh thu hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸ trong n¨m 2010. 3.1.3 -LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt xÝ nghiÖp vËn t¶i ®­êng s¾t Hµ Th¸i n¨m 2010 3.1.3.1 - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt: - KÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét bé phËn quan träng cña viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt tµi chÝnh cña ngµnh ®­êng s¾t nãi chung vµ cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn nãi riªng. NhiÖm vô cña viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ga mét c¸ch chÝnh x¸c ®Çy ®ñ, khoa häc vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Th«ng qua kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt, ta x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. KÕ ho¹ch nµy còng ph¶n ¸nh toµn bé nh÷ng tiªu hao lao ®éng, vËt t­ thiÕt bÞ cña xÝ nghiÖp trong kú kÕ hoach. - KÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc trªn c¬ së. + KÕ ho¹ch s¶n l­îng vËn t¶i. + KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng. + HÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­, thiÕt bÞ vµ ®¬n gi¸. +T×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kú tr­íc vµ cïng kú n¨m tr­íc. - KÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh s¶n xuÊt ®­îc lËp theo “Qui ®Þnh vÒ c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i” cña Tæng c«ng ty §­êng s¾t ViÖt Nam. tõ qui ®Þnh vÒ c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i, ta x¸c ®Þnh ®­îc hÖ thèng c¸c kho¶n môc chi cña hÖ ga vµ c¸c XNTV nãi chung vµ XNVT §S Hµ Th¸i nãi riªng trong hÖ thèng 56 KMC cña ngµnh. 3.1.3.2 -HÖ thèng c¸c kho¶n môc chi cña XNVT §S Hµ Th¸i : XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, vai trß, vÞ trÝ vµ nhiÖm vô còng nh­ trang thiÕt bÞ cña XNVT §S Hµ Th¸i , kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt tµi chÝnh cña XNVT §S Hµ Th¸i ®­îc lËp theo nh÷ng kho¶n môc chi sau: PhÇn A: Lµ phÇn chi phÝ trùc tiÕp cho s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp Gåm 7KMC (tõ KMC 01 ®Õn KMC 14). KMC 01: C«ng t¸c ®ãn göi tµu. KMC 02: C«ng t¸c dån tÇu. KMC 03: C«ng t¸c hµng ho¸ KMC 04: C«ng t¸c phôc vô hµnh kh¸ch + hµnh lý. KMC 05: C«ng t¸c tiÕp thÞ PhÇn B: Chi cho phôc vô s¶n xuÊt cña ga KMC 23: Duy tu c¸c thiÕt bÞ KMC 24: Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn néi bé KMC 25: Nhiªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt KMC 26: §iÖn phôc vô s¶n xuÊt KMC 27: Bæ trî phôc vô s¶n xuÊt KMC 28: Gi¸n tiÕp c«ng KMC 29: C«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt KMC 30: C«ng t¸c y tÕ KMC 31: B¶o hiÓm y tÕ KMC 32: B¶o hiÓm x· héi KMC 33: PhÝ c«ng ®oµn KMC 34: Chi chÕ ®é cho CBCNV KMC 35: C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô KMC 36: C«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn KMC 37: Phßng b·o lò, phßng ho¶ KMC 38: C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho CBCNV. KMC 39: S¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt KMC 52: Chi tr¶ sö dông ®Êt KMC 54: Chi tr¶ c«ng t¸c ®oµn thÓ KMC 55: Chi tiÕp kh¸ch héi häp Mçi KMC tiªu hao bao gåm c¸c yÕu tè sau: L­¬ng, vËt liÖu, nhiªn liÖu, chi kh¸c, BHXH vµ dÞch vô mua ngoµi. ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ cho tõng yÕu tè chi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: + Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­¬ng bao gåm l­¬ng cho c¸c bé phËn: Ch¹y tÇu, ho¸ vËn, kh¸ch vËn, qu¶n lý, bæ trî phôc vô s¶n xuÊt, vµ gi¸n tiÕp c«ng. + TÝnh = §Þnh viªn bé phËn x Møc l­¬ng b×nh qu©n bé phËn x thêi gian kú kÕ ho¹ch x Ksp + Chi phÝ BHXH, BHYT vµ phÝ c«ng ®oµn gäi chung yÕu tè chi nµy lµ b¶o hiÓm vµ phÝ c«ng ®oµn. + BHXH tÝnh = 15% quÜ l­¬ng cÊp bËc trong ®¬n vÞ (theo b¨n b¶n 332/LHI-KH ngµy 13/03/1995). + BHYT tÝnh b»ng 2% quÜ l­¬ng cÊp bËc trong ®¬n vÞ. + PhÝ c«ng ®oµn = 2% tæng quÜ l­¬ng s¶n phÈm trong ®¬n vÞ. * Chi phÝ nhiªn liÖu: Bao gåm x¨ng, dÇu, m¸y ph¸t ®iÖn, ch¹y « t« c¨n cø vµo sè l­îng ph­¬ng tiÖn sö dông trong kú kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh l­îng tiªu hao x §¬n gi¸ x Thêi gian kú kÕ ho¹ch. * Chi phÝ vËt liÖu: Bao gåm: Cê, cßi, ®Ìn, biÓn b¸o, Ên chØ, biÓn chøc danh... x¸c ®Þnh vµo sè s¶n phÈm kÕ ho¹ch ®­îc giao, ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm, s¶n phÈm mçi lo¹i, t×nh h×nh thùc hiÖn kú tr­íc. §­îc tÝnh = Sè l­îng vËt t­ theo yªu cÇu tõng lo¹i trong kú kÕ ho¹ch x §¬n gi¸ tõng lo¹i vËt liÖu. * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (DVMN). Bao gåm: ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt, duy tu söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt, c­íc phÝ ®iÖn tho¹i... trong ®ã lín h¬n c¶ lµ ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt (dïng chiÕu s¸ng, phôc vô lµm viÖc ë c¸c phßng ban, phßng vÐ, qu¶ng tr­êng...) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tiªu hao cho tõng thiÕt bÞ ®Ó tÝnh l­îng tiªu hao cho 1 ®¬n vÞ thêi gian x §¬n gi¸ 1KWh x Thêi gian kú kÕ ho¹ch. -Ngoµi ra trong chi dÞch vô mua ngoµi cßn ph¶i nãi ®Õn trang thiÕt bÞ ®ång phôc, b¶o hé lao ®éng theo chøc danh ®­îc tÝnh b»ng. §Þnh møc cho tõng lo¹i chøc danh theo qui ®inh x Sè lao ®éng tõng lo¹i x Thêi gian kú kÕ ho¹ch. *Chi kh¸c: Bao gåm : Phôc vô nhµ giao ban, chi phÝ dån gi¶i thÓ xe, sù cè, thuèc cÊp cøu phôc vô hµnh kh¸ch, tÈy uÕ kho, b·i, ho¸ tr­êng, chi chÕ ®é cho ng­êi lao ®éng (chèng nãng, n­íc uèng, ca 3...) c«ng t¸c tiÕp thÞ, c«ng t¸c ®µo t¹o.... PhÇn chi phÝ nµy ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kinh nghiÖm, t×nh h×nh thùc hiÖn kú tr­íc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh kú kÕ ho¹ch so víi kú tr­íc. 3.1.3.3 LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp vËn t¶i ®­êng s¾t Hµ Th¸i n¨m 2010 ViÖc x©y dùng chi tiÕt kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt cña XNVT §S Hµ Th¸i n¨m 2010 theo tõng yÕu tè chi cña tõng kho¶n môc chi vµ ®­a vµo b¶ng theo mÉu ®· cã. Cuèi cïng lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho xÝ nghiÖp theo tõng yÕu tè chi cña tõng kho¶n môc chi thuéc phÇn A vµ phÇn B. Qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tr×nh bÇy trong b¶ng diÔn gi¶i chi phÝ s¶n xuÊt nh­ sau. KÕ ho¹ch Chi phÝ s¶n xuÊt cña xnvt ®s hµ th¸i n¨m 2010 KMC Tªn KMC YÕu tè chi Néi dung chi phÝ Kinh phÝ (®ång ) 1 2 3 4 5 01 C«ng t¸c ®ãn göi tµu ë ga L­¬ng - L­¬ng bé phËn ®ãn göi tÇu 5.867.290.000 VËt liÖu 121.663.000 Trong ®ã - Bãng ®Ìn, kÝnh ®Ìn (06 bãng/ 01 ga/ 01 th¸ng x 17 ga x 500 ® x 04 quý) + (04 kÝnh/ 01 ®Ìn x 2000 ® x 04 chiÕc/ 01 ga x 17 ga x 04 quý) 2.788.000 -Cê cßi (03 bé / 01 ga x 17 ga x 4800®) + (03 cßi/ 01 ga x 17 ga x 4500®) x 04 quý 1.897.200 -§Ìn pin + pin (10000®x03 ®Ìn/ 01 ga x 17 ga) + (3500®/ 01 ®«i pin x 4 ®«i/ 1ga/ 1 th¸ng x 17 ga) 2.992.000 -Bãng ®Ìn ghi 2000 bãng x 3500®/1bãng 7.000.000 -Ph¸o tµu 500 qu¶/n¨m (Cty Cung øng VT§S) x 25000®/qu¶ 12.500.000 -Vßng thÎ ®­êng c¸c ga = 17 ga x 10 vßng/ 1 ga x 30000®/vßng/n¨m 4.200.000 -§Ìn tÝn hiÖu pin s¸ch tay 3 c¸i/ 1 ga x 17 ga x 46500®/2 n¨m 1.185.750 -DÇu ®Ìn phôc vô ch¹y tµu 20lit/ th¸ng x 17 ga x 10,000® x 12 th¸ng 40,800,000 -Ên chØ ga däc ®­êng 12 ga x 100000 ®/th¸ng x 12 th¸ng 14.400.000 -Ên chØ ga lËp tµu 5 ga 150.000®/ th¸ng x 12 th¸ng 9.000.000 - ChÌn s¾t 3.080.100 -Dµu lau ghi 5 lÝt/ ga/ th¸ng x 17 ga x 12000 ® x 12 th¸ng 12.240.000 -BiÓn phßng vÖ 1.190.000 -Bµn ch¶i vÖ sinh ghi 45 chiÕc/quý x 10000 ® x 4 quý 1.800.000 - Trang bÞ bæ sung néi thÊt, b¶ng biÓu thay thÕ c¸c lo¹i b×nh qu©n 3.230.000 -Dông cô vÖ sinh chuyªn dïng 3.360.000 02 C«ng t¸c dån L­¬ng - L­¬ng bé phËn tr­ëng dån, mãc nèi 2.208.150.000 02a Ga däc ®­êng VËt liÖu 21.669.000 - Bãng, kÝnh ®Ìn (8 bãng/ ga/ th¸ng x 12 ga x 500 ®ång x 4 quý) + (2 kÝnh/ ®Ìn/ ga x 12 ga x 2200® x 4 qóy) 403.200 - Cê cßi c¸c lo¹i 1.987.200 - §Ìn + pin (10000®/ ®Ìn x 3 ®Ìn/ ga x 12 ga) +( 3500®/ ®«i pin x 3 ®«i x 12 ga) x 4 qóy 1.944.000 -§Ìn tÝn hiÖu pin s¸ch tay 6 c¸i/ ga x 12 ga x 46500®/ n¨m 3.348.000 -DÇu ho¶ 3 lÝt/ ®Ìn/ ga x 12 ga x 3 th¸ng x 4800 ® x 4 quý 7.257.000 -Ên chØ biÓu mÉu 12 ga x 30000®/ th¸ng x 4 quý 1.440.000 -Dông cô chuyªn dïng PV xÕp dì HH x 4 quý 3.000.000 - ChÌn tay phôc vô dån (2 c¸i x 12 g· 60400®)/ n¨m 1.449.600 -BiÓn phßng vÖ khi dån( 2 biÓn / ga x 12 ga x 35000®/ biÓn)/ n¨m 840.000 02c Ga cã t¸c nghiÖp gi¶i thÓ lËp tÇu VËt liÖu 30.539.000 - Bãng ®Ìn pin, ®Ìn tay, k×nh ®Ìn (12 bãng/ ga/ th¸ng x 5 ga x 500® x 4 qóy) +(4 kÝnh/ ®Ìn / ga x 5 ga x 2000® x 4 quý) 280.000 - Cê cßi( 5 bé / ga x 5 ga x 5500®) + (6 cßi/ ga x 5 ga x 6000®) x 4 quý 1.270.000 - §Ìn + pin (10000 ®/ ®Ìn x 3 ®Ìn x 5 ga) + (3500®/ ®«i x 6 ®«i x 54 ga) x 4 quý 1.020.000 - §Ìn tÝn hiÖu pin ¸c quy s¸ch tay 6 c¸i / ga x 5 ga x 125500®/ n¨m 3.765.000 - Bé n¹p ¾c quy 650000 ® x 5 ga 3.250.000 - DÇu ho¶ 8 lit/ ®Ìn x 3 ®Ìn / ga x 5 ga x 10.000® x 4 quý 14.400.000 - Ên chØ biÓu mÉu 5 ga x 80000®/ th¸ng x 4 quý 1.600.000 - ChÌn phôc vô ®ån 2 c¸i x 5 ga x 60400®/ n¨m 604.000 - dông cô chuyªn dïng 1000000®/ quý x 4 quý 4.000.000 - BiÓn phßng vÖ 2 biÓn/ ga x 5 ga x 35000 ®/ biÓn/ n¨m 350.000 03 C«ng t¸c HH L­¬ng - Bé phËn hãa vËn 1.199.570.000 03a1 Ga däc ®­êng VËt liÖu 44.592.000 - Ên chØ biÓu mÉu 12 ga x 55000® x 12 th¸ng 7.920.000 - ThÐp gia cè 12 ga x20000®/ th¸ng x 12 th¸ng 2.880.000 - DÇu ho¶ 4 lÝt/ ga/ th¸ng x 12 ga x 12 th¸ng x 10.000® 5.760.000 - Bæ sung néi thÊt bµn ghÕ b¶ng biÓu 12.000.000 - Ch× niªm phong 3.000.000 - §Ìn pha chiÕu s¸ng 6 ga x 1 bé bãng x 1800000® 10.800.000 - §Ìn + pin (10000®/ ®Ìn x 3 ®Ìn/ ga / 6 th¸ng x 12 ga) x 2 lÇn trang bÞ 1 n¨m + (3500 ®/ ®«i / th¸ng x 12 ga x 12 th¸ng) 2.232.000 03a3 Ga lËp tµu VËt LiÖu 43.880.000 - Ên chØ biÓu mÉu 5 ga x 130 000 ® x 12 th¸ng 7.800.000 - M¸y ®Õm, kiÓm tra tiÒn 4 ga cã t¸c nghiÖp HH nhiÒu x 2000.000 8.000.000 - ThÐp gia cè 5 ga x 65000/ th¸ng x 12 th¸ng 3.900.000 - DÇu ho¶ 6 lÝt/ ga/ th¸ng x 5 ga x 12 th¸ng x 10.000 ® 3.600.000 - Bæ sung néi thÊt b¶ng biÓu 5 g· x 350.000®/ quý x 4 quý 7.000.000 - Ch× niªm phong 1.500.000 - Dông cô chuyªn dïng ga lËp tÇu 500.000 ®/ qóy x 4 quý 2.000.000 - §Ìn chiÕu sÊng b·i hµng 5 ga x 1 bé x 1.800.000® 9.000.000 - §Ìn + pin ( 10000®/ ®Ìn x 3 ®Ìn/ ga x 4 th¸ng x 5 ga) x 3 lÇn trang bÞ 1 n¨m + 3500®/ ®«i / th¸ng / ban SX x 3 ban x 5 ga x 12 th¸ng 1.080.000 04 C«ng t¸c HK-HL ë ga L­¬ng Bé phËn kh¸ch vËn 1.880.940.000 VËt liÖu 66.800.000 - DÇu ho¶ 20 lit/ ga/ quý x 17 ga x 4 quý x 10.000 ® 13.600.000 - M¸y ®Õm, kiÓm tra tiÒn 4 ga cã t¸c nghiÖp HK nhiÒu x 2000.000® 8.000.000 - Dông cô chuyªn dïng c«ng t¸c HK b×nh qu©n 1.400.000®/ quý/ 17 ga 5.600.000 -Ên chØ biÓu mÉu bé phËn KV 75000®/ th¸ng x 14 ga x 12 th¸ng 12.600.000 -§Ìn pin 40 chiÕc x 10000®/ chiÕc, pin 40 ®«i x 12 th¸ng x 3500® 2.080.000 - §Ìn chiÕu s¸ng cöa ga 1900000® x 3 ga 5.700.000 - Trang bÞ hßm th­ gãp ý 26 hßm x 45000®/ hßm 1.170.000 - D©y buéc tiÒn, phÊn viÕt 25000®/ th¸ng / ga x 17 ga x 12 th¸ng 5.100.000 - Bæ sung néi thÊt KV 7.000.000 - B¶ng biÓu phôc vô nhµ ga v¨n hãa 17 ga x 350000® 5.950.000 05 C«ng t¸c tiÕp thÞ Chi kh¸c 9.000.000 - Marketing t×m ch©n hµng míi 1.000.000 ®/ quý x 4 quý 4.000.000 - Giao dÞch KH 1.000.000®/ qóy x 4 qóy 4.000.000 - ChÌ n­íc tiÕp kh¸ch hµng ngµy 1.000.000®/ 4 qóy 1.000.000 23 Duy tu c¸c thiÕt bÞ - KÕ ho¹ch duy tu 2010,khÊu hao TSC§ 102.000.000 23a Duy tu c«ng tr×nh kiÕn tróc V©t liªu - VËt liÖu cho duy tu söa ch÷a 62.500.000 DVMN - Thuª c«ng nh©n söa ch÷a 27.000.000 - Thuª m¸y x©y dùng vµ vËn chuyÓn 20.000.000 23b Duy tu m¹ng ®iÖn SX VËt liÖu 12.500.000 - VËt liÖu c¶i t¹o th­êng xuyªn m¹ng ®iÖn SX :3.125.000 ®/ quy x 4 quý 12.500.000 DVMN - Cải t¹o th­êng xuyªn m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt :1.750.000® /quy x 4 quý 7.000.000 23c Duy tu m¸y mãc thiªt bÞ VËt liÖu - VËt liÖu thay thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ h­ hæng 3.750.000/ quy x 4 quý 15.000.000 DVMN - C¶i t¹o th­êng xuyªn m¸y mãc thiÕt bÞ : 2.000.000®/quy x4 quý 8.000.000 24 PTVC néi bé VËt liÖu - Phô tïng « t« thay thÕ 4 xe x 3.375.000®/ quü 4 quý 13.500.000 DVMN - Thuª ngoµi söa ch÷a « t« b×nh qu©n 3.500.000®/ quy x4 quý 14.000.000 Chi kh¸c 26.100.000 - PhÝ cÇu phµ 4 xe x150.000®/1¶tiÖu chi phÝ nhiªn liÖu víi xe con, 300.000®/1 triÖu chi phÝ nhiªn liÖu víi xe to = 5.400.000®/ n¨m 5.400.000 - B¶o hiÓm xe « t« 20.700.000® 20.700.000 25 Nhiªn liÖu Nhiªn liªô - X¨ng « t« ®i c«ng t¸c, kiÓm tra 130.000.000 26 §iÖn phôc vô s¶n xuÊt DVMN - §iÖn s¶n xuÊt 350.000.000 27 Bæ trî phôc vô s¶n xuÊt L­¬ng - L­¬ng nh©n viªn bæ trî phôc vô s¶n xuÊt 461.950.000 V©t liªu 32 500.000 - V¨n phßng phÈm Ên chØ sæ s¸ch : 3.500.000® quý x 4 quý 14 000.000 - Bµn ghÕ, b¶ng biÓu, dông cô bæ sung : 3.500.000 ®/ quý x4 quý 14 000.000 - Pin + ®Ìn ( 10.000® x 3 ®Ìn) + ( 3.500® x 3 pin x 12th¸ng), ®Ìn b¶o vÖ 500.000 - Mua hép mùc m¸y Ph« t« copy, m¸y in Ca non, m¸y fax 1 hép x1000000®/quý x4 quý 4 000.000 DVMN 92.800.000 - Thuª ngoµi xö lý r¸c th¶i+ vÖ sinh m«i tr­êng 18 ga tr¹m XN=47.200.000 ®/ n¨m 50.000.000 + C¬ Quan XN : 1000000®/ quý x 4 quý 4.000.000 + 17 ga trùc thuéc XN 43.200.000 - Tr¶ tiÒn n­íc phôc vô XN theo møc c«ng ty giao 25.000.000/ n¨m trÝch 2000000 ® khu vùc thiÕu n­íc 22.800.000 - Chi qu¶ng c¸o b¸o chÝ. 20.000.000 Chi kh¸c 32 .000.000 - VÖ sinh c«ng nghiÖp theo møc c«ng ty giao: 40.000.000 ®ång tÝnh 80% - 4 ga h¹ng II + 2 ga h¹ng III = 16.000 000®ång/ n¨m 32.000.000 28 Gi¸n tiÕp c«ng L­¬ng - L­¬ng bé phËn gi¸n tiÕp c«ng 781.790.000 29 Qu¶n lý s¶n xuÊt L­¬ng - L­¬ng bé phËn qu¶n lý s¶n xuÊt 473.860.000 VËt liÖu 49.046.000 - V¨n phßng phÈm sæ s¸ch bót mùt 2.000.000 ®/ quý x 4 quý 8.000.000 - M¸y mãc trang thiÕt bÞ phôc vô SX 4.000.000 ®/ quý x 4 quý 16.000.000 - Bæ sung tñ hå s¬ bµn ghÕ lµm viÖc 3.500.000®/quý x 4 quý 14.000.000 - Cardtin mùc in Laze 2 hép x 450000 ®/hép+ 2 cuén mùc m¸y Fax 400.000®/quý x 4 quý 6.800.000 - Pin + ®Ìn b¶o vÖ (10.000 x 3 ®Ìn) + (3.500® x3 ®«i x 12 th¸ng) 246.000 - C¸c lo¹i vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt 1.000.000 ®/ quý x 4 quý 4.000.000 DVMN 36.500.000 - Kinh phÝ sö dông ®iÖn tho¹i tÝnh theo møc 80% møc quy ®Þnh - thuª bao c­íc ®iÖn tho¹i + F©x c¬ quan 3 m¸y ®iÖn tho¹i + 2 Fax -1 m¸y x 400 000 ®ång / th¸ng x 12 th¸ng 3.840.000 -1 m¸y x 300 000 / th¸ng x 12 th¸ng 2.880.000 - 1 m¸y 200 000 ® / th¸ng x 12 th¸ng 1 920 000 - 2 m¸y phßng thèng kª, kÕ ho¹ch + 2 m¸y Fax 200 000®/ th¸ng x 12 th¸ng 3.840.000 - Tr¶ tiÒn thuª bao ®iÖn tho¹i di ®éng 650 000® / th¸ng x 12 th¸ng 6.240.000 - Tr¶ tiÒn §T nhµ riªng 250 000®/ th¸ng x 12 th¸ng 2.400.000 - TiÒn ®iÖn tho¹i c¸c ®¬n vÞ 15.380.000 30 C«ng t¸c y tÕ VËt liÖu 13.400.000 - Dông cô chuyªn dïng 2000 000®/ quý x 4 quý 8.000.000 - Thay thÕ dông cô lµm viÖc, tñ ®ùng thuèc + bæ sung tói thuèc 5.400.000 Chi kh¸c 28.450.000 - Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú : 412 ng­êi 10.450.000 - Båi d­âng ®éc h¹i 9.000.000 - TiÒn thuèc theo chÕ ®é 9.000.000 31 B¶o hiÓm y tÕ BHYT - TÝnh b»ng 2% tæng l­¬ng cÊp bËc 223.315.000 32 B¶o hiÓm x· héi BHXH - TÝnh b»ng 15 % tæng l­¬ng cÊp bËc 1.674.859.000 33 PhÝ c«ng ®oµn PC§ - TÝnh b»ng 2% tæng l­¬ng s¶n phÈm 260 .000.000 34 Chi chÕ ®é CBCNV DVMN 111.800.000 - Trang bÞ BHL§ 41 100 000 ®/ n¨m 41.100.000 - Trang bÞ ®ång phôc 129 400 000 ®/ n¨m 70.700.000 Chi kh¸c 591.116.000 -¡n gi÷a ca theo møc c«ng ty giao 526.320.000 - C«ng t¸c phÝ tµu xe ®i phÐp m­c 10 % lao ®éng 22.303.000 - Phô cÊp ®i phÐp 5000®/ ng­êi / n¨m 2.605.000 - Thue trä ®i c«ng t¸c, häc tËp 3000 000®/ quý x 4 quý tÝnh 90 % 10.800.000 - Tµu xe theo quy ®Þnh cña ngµnh 3100 000 ®/ quý x 4 quý tÝnh 90 % 11.160.000 -Thanh khiÕt m«i tr­ßng 3.600.000 - N­íc uèng 3000®/ ng­êi/ th¸ng 14.868.000 35 C«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô Chi kh¸c 50.000.000 - TÝnh møc 0.5% quü l­¬ng 46.000.000 -HuÊn luyÖn tù vÖ, n©ng cao tay nghÒ tæng sè lao ®éng x 20% x 3 ngµy x 16 000 ®/ ngµy 4.000.000 36 C«ng t¸c TT tuyªn truyÒn VËt liÖu 18.600.000 - VËt liÖu c«ng t¸c tuyªn truyÒn 3 000 000 ®/ quý x 4 quý 12.000.000 - PhÊn s¬n b¶ng mùc 1 650 000®/ quý x 4 quý 6.600.000 Chi kh¸c - Mua b¸o hµng ngµy , b¸o ngµnh 1 300 000 ®/ quý + b¸o ®Æt cho CB 1000 000®/ quý 9.200.000 37 Phßng chèng b·o lò, ho¶ ho¹n VËt liÖu 23.800.000 -Bæ sung thay thÕ dông cô phßng chèng b·o lò ,ho¶ ho¹n 23.800.000 38 C¶i thiÖn §K lµm viÖc VËt liÖu 15.000.000 - Thay thÕ linh kiÖn mµy tÝnh :4 m¸y x 500 000®/ n¨m 2.000.000 - Mua qu¹t phôc vô ®êi sèng 15 c¸i x 300 000 ®ång / c¸i 4.500.000 - Bæ sung m¸y b¬m n­íc 2 m¸y x 1 500 000® 3.000.000 - §Æt b×nh läc n­íc s¹ch 8 phßng c¬ quan 2.500.000 - VËt dông c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc 3.000.000 DVMN - Mua n­íc phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t mét sè ®¬n vÞ khhã kh¨n vÒ nguån n­íc . 2.500.000 39 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn nghiªn cøu KHKT Chi kh¸c - Chi s¸ng kiÕn chÕ thö tÝnh thoe ®Þnh møc 0.3% quü l­¬ng kÕ ho¹ch 14.000.000 52 Chi tr¶ sö dông ®Êt Chi kh¸c -C¨n cø quü ®Êt qu¶n lý thuª sö dông cña ®¬n vÞ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ c¶ cña nhµ n­íc quy ®Þnh cô thÓ t­ng khu vùc 8.200.000 54 Chi ho¹t ®éng c«ng t¸c ®oµn thÓ Chi kh¸c 31.500.000 - TÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc theo tõng møc chi phÝ vËn t¶i + Chi ho¹t ®ång theo quy ®Þnh nhµ n­íc 31.500.000 55 Chi tiÕp kh¸ch héi häp Chi kh¸c -TÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc theo tõng møc chi phÝ vËn t¶i 51.000.000 +Héi nghÞ c¸c ga trong toµn XN víi chñ hµng 15.000.000 +Héi nghÞ tæng kÕt 6 th¸ng ®Çu n¨m c¸c ga víi chñ hµng 10.000.000 + Giao dich kh¸ch hµng , t×m b¹n hµng míi 11.000.000 + Héi nghÞ tæng kÕt 6 th¸ng cuèi n¨m vµ c¶ n¨m c¸c ga víi chñ hµng 15.000.000 B¶ng tæng hîp kÕ ho¹ch chi phÝ vËn doanh n¨m 2010 §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Kmc Tªn kho¶n môc chi Tæng chi L­¬ng BHXH VËt liÖu Nhiªn liÖu DVMN Chi kh¸c PhÇn A 01 C«ng t¸c ®ãn göi tµu ë ga 5.988.953 5.867.290 121.663 02 C«ng t¸c dån tµu ë ga 2.260.388 2.208.150 52.238 03 C«ng t¸c hµng ho¸ ë ga 1.288.042 1.199.570 88.472 04 C«ng t¸c hµnh kh¸ch 1.947.740 1.880.940 66.800 05 C«ng t¸c tiÕp thÞ 9.000 9.000 *Céng phÇn A: 11.485.132 11.155.950 329.173 9.000 PhÇn B 23 C«ng t¸c duy tu CTKT 109.500 62.500 47.300 24 PT vËn chuyÓn néi bé 53.600 13 500 000 14.000 26 100 000 25 Nhiªn liÖu s¶n xuÊt 130.000 130.000 26 §iÖn PV s¶n xuÊt 350.000 350.000 27 Bæ trî SX 619.250 461.950 32.500 92.800 32.000 28 Gi¸n tiÕp c«ng 781.790 781.790 29 Qu¶n lý SX 559.406 473.860 49.046 36.500 30 C«ng t¸c y tÕ 41.850 13.400 28.450 31 B¶o hiÓm y tÕ 223.315 223.315 32 B¶o hiÓm x· héi 1.674.859 1.674.859 33 PhÝ c«ng ®oµn 260.000 260.000 34 Chi chÕ ®é CBCNV 702.916 111.800 591.116 35 C«ng t¸c ®µo t¹o 50.000 50.000 36 C«ng t¸c tiÕp thÞ 27.800 18.600 9.200 37 Phßng chèng ho¶ ho¹n 23.800 23 800 000 38 C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc 17.000 15 000 000 2000000 39 S¸ng kiÕn c¶i tiÕn KT 14.000 14.000 52 Chi tr¶ sö dông ®Êt 8.200 8 .200 54 Chi c«ng t¸c ®oµn thÓ 31.500 31.500 55 Chi tiÕp kh¸ch héi häp 51.000 51.000 Céng phÇn B 5.729.786 1 717 600 000 2.158.174 228.346 130.000 643 390 841.595 ∑ = A + B 17.214.918 12.873.550 2.158.174 557.519 130.000 654.100 850.595 3.2.tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n 3.2.1.Lý luËn chung vÒ s¶n phÈm c«ng ®o¹n ( SPCD ) Ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ ngµnh vËn t¶i §­êng S¾t nãi riªng lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt . Nã ®Æc biÖt ë chç : + S¶n phÈm lµm ra kh«ng dù tr÷ ®­îc + S¶n phÈm tiªu thô lu«n g¾n liÒn víi nhau + S¶n phÈm cña ngµnh vËn t¶i kh«ng h÷u h×nh kh«ng sê thÊy nã ®­îc , mµ nã ®­îc x¸c ®Þnh qua c¸c con sè thèng kª tÝnh to¸n . §Æc biÖt trong ngµnh vËn t¶i ®­êng s¾t ®Ó t¹o ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoµn chØnh ph¶i cã rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n bé phËn . Mçi bé phËn chØ tham gia vµo mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ . Mçi bé phËn ®­a ra mét s¶n phÈm ®Æc tr­ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña m×nh vµ s¶n phÈm ®Æc tr­ng ®ã gäi lµ s¶n phÈm c«ng ®o¹n . 3.2.2- Nguyªn t¾c lùa chän s¶n phÈm c«ng ®o¹n C¸c XNTV ®¶m nhiÖm c¸c chøc vô kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn t¶i ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng lµ T-Km vµ HK - Km . Do tÝnh chÊt ®a d¹ng cña s¶n phÈm lµm ra ë tõng XNTV viÖc lùa chän s¶n phÈm c«ng ®o¹n ®Æc tr­ng cho s¶n xuÊt cña tõng XNTV lµ hÕt søc quan träng . V× vËy khi lùa chän s¶n phÈm c«ng ®o¹n cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu sau : + S¶n phÈm c«ng ®o¹n ph¶i gÇn vµ g¾n chÆt víi s¶n phÈm cuèi cïng cña ngµnh . Cã nh­ vËy míi kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng s¶n phÈm c«ng ®o¹n cã mµ s¶n phÈm cuèi cïng kh«ng cã vµ ng­îc l¹i . + S¶n phÈm c«ng ®o¹n ph¶i lµ s¶n phÈm ®Æc tr­ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh cña xÝ nghiÖp , ph¶i ph¶n ¸nh tiªu hao lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cña xÝ nghiÖp cã nh­ vËy th× xÝ nghiÖp míi lËp ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hîp lý khi cÇn hoµn thµnh mét khèi l­îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh . + S¶n phÈm c«ng ®o¹n ph¶i lµ s¶n phÈm kh«ng qu¸ phøc t¹p , kh«ng qu¸ nhiÒu s¶n phÈm , ph¶i ®¬n gi¶n dÔ tÝnh to¸n , x¸c ®Þnh vµ dÔ kiÓm ®Õm . Mçi xÝ nghiÖp cã mét s¶n phÈm ®­îc lùa chän lµ s¶n phÈm c«ng ®o¹n nhÊt ®Þnh . C¸c s¶n phÈm nµy ë c¸c XNTV lµ kh«ng gièng nhau , trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy ta chØ ®Ò cËp tíi s¶n phÈm c«ng ®o¹n cña hÖ ga vµ XÝ nghiÖp vËn t¶i . S¶n phÈm c«ng ®o¹n ë hÖ ga vµ xÝ nghiÖp vËn t¶i bao gåm : + Sè tÊn hµng hµng ho¸ xÕp dì quy ®æi ( 1 tÊn xÕp = 1 tÊn dì = 1 tÊn hµng xuÊt nhËp ga giao tiÕp biªn giíi ) : TXD + Sè xe xuÊt nhËp quy ®æi : NXN + Sè hµnh kh¸ch ®i tÇu quy ®æi ( 1000 Kg hµnh lý = 3 hµnh kh¸ch ) hay doanh thu hµnh kh¸ch + Sè ®oµn tÇu ®ãn tiÔn + Sè toa xe xuÊt nhËp Víi mçi ®¬n vÞ cô thÓ chØ cã mét trong hai chØ tiªu xe xuÊt nhËp vµ ®oµn tÇu ®ãn tiÔn . Ngoµi c¸c s¶n phÈm trªn cÇn ph¶i cã c¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®Ó g¾n chóng víi s¶n phÈm gióp cho viÖc ®iÒu chØnh thu nhËp cña C«ng ty . §ång thêi lµ c¬ së ®Ó chØnh c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh . C¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®ã lµ : + An toµn ch¹y tÇu + Thêi gian mét lÇn t¸c nghiÖp ( T TN ) + Thêi gian mét lÇn trung chuyÓn ( TTC ) + Doanh thu hµng ho¸ tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%) thùc hiÖn doanh thu hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch doanh thu hµng ho¸ . Khi ®¹t ®­îc tû lÖ doanh thu quy ®Þnh sÏ ®­îc ®iÒu chØnh t¨ng thªm quü l­¬ng nh­ møc quy ®Þnh ë v¨n b¶n sè 443 Q§/KH ra ngµy 23 /7/1998 + ChÊt l­îng c«ng t¸c b¸o c¸o vµ triÓn khai c¸c chñ tr­¬ng vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ §S . 3.2.3.Lùa chän s¶n phÈm c«ng ®o¹n XNVT §S Hµ Th¸i XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i trùc thuéc C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ §­êng s¾t, v× vËy lùa chän s¶n phÈm c«ng ®o¹n cña XNVT §S Hµ Th¸i tu©n theo nguyªn t¾c lùa chän chung quy ®Þnh cho hÖ ga vµ XNTV . XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c ®ã mµ s¶n phÈm c«ng ®o¹n ®­îc lùa chän ë XNVT §S Hµ Th¸i bao gåm c¸c s¶n phÈm sau : + Sè tÊn hµng ho¸ quy ®æi . + Sè hµnh kh¸ch , hµnh lý lªn tÇu quy ®æi . + Sè ®oµn tÇu ®ãn tiÔn . Ngoµi c¸c s¶n phÈm c«ng ®o¹n nµy cßn kÌm theo c¸c chØ tiªu chÊt l­îng: + An toµn ch¹y tÇu + Thêi gian mét lÇn t¸c nghiÖp ( T TN ) + Thêi gian mét lÇn trung chuyÓn ( TTC ) C¸ch tÝnh c¸c s¶n phÈm c«ng ®o¹n nh­ sau : + Sè tÊn xÕp dì quy ®æi ( 1 tÊn xÕp = 1 tÊn dì = 1 tÊn hµng xuÊt nhËp ) TXD = TX + TD + TXN + §oµn tµu ®ãn tiÔn : Lµ sè ®oµn tµu kh¸ch , tµu hµng nÆng , rçng ®Õn vµ ra khái c¸c ga thuéc xÝ nghiÖp qu¶n lý . + Hµnh kh¸ch - Hµnh lý lªn tµu quy ®æi : Theo quy ®Þnh hiÖn nay cø 100 Kg Hµnh lý quy ®æi t­¬ng ®­¬ng víi mét s¶n phÈm Hµnh kh¸ch lªn tµu 3.2.4.TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n xnvt ®­êng s¾t Hµ Th¸i n¨m 2010 3.2.4.1 - Môc ®Ých vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 3.2.4.1.1- Môc ®Ých : Gi¸ thµnh lµ th­íc ®o vÒ mÆt gi¸ trÞ tiªu hao lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm . Gi¸ thµnh cña toµn ngµnh §­êng s¾t lµ gi¸ thµnh cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm T-Km vµ HK-Km ®­îc tÝnh : EHH ZT-KM = (1000®ång/T-Km ) å Pl EHK ZHK-KM = (1000®ång/HK-Km ) å Al Trong ®ã : + ZT-KM : Gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm T-Km + ZHK-KM : Gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ s¶n phÈm HK-Km + EHH : Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cho c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ + EHK : Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cho c«ng t¸c vËn chuyÓn hµnh kh¸ch + å Pl : Tæng sè T-Km hµng ho¸ +å Al : Tæng sè HK-Km tÝnh ®æi ë ph¹m vi ®Ò tµi nµy ta tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n cña xÝ nghiÖp vËn t¶i ®­êng s¾t Hµ Th¸i bao gåm : Gi¸ thµnh cña 1 TÊn xÕp dì , gi¸ thµnh 1 ®oµn tÇu ®ãn tiÔn , gi¸ thµnh 1 hµnh kh¸ch lªn tÇu . å Chi phÝ SPC§ i å Sè SPC§ i Zspc® i = (§ång/1 ®¬n vÞ s¶n phÈm ) ViÖc tÝnh gi¸ thµnh sÏ gióp ta thÊy ®­îc: + Tr×nh ®é tæ chøc , qu¶n lý s¶n xuÊt cµng cao th× gi¸ thµnh thÊp . + Sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn cã hîp lý , nhÞp nhµng hay kh«ng gi¸ thµnh còng ph¶n ¸nh ®iÒu ®ã + Sù phèi hîp gi÷a con ng­êi vµ c«ng cô lao ®éng + C¬ së vËt chÊt cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt + Tõ viÖc n¾m b¾t ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn chóng ta sÏ cã c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh , kh¾c phôc hîp lý nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm tíi møc thÊp nhÊt cho phÐp . 3.2.4.1.2- Ph­¬ng ph¸p : §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm ta cã c¸c ph­¬ng ph¸p sau : + Ph­¬ng ph¸p tõ kho¶n môc chi : NghÜa lµ tõ kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt ta ®em ph©n khai chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm . Dùa trªn tæng chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ khèi l­îng s¶n phÈm ®ã ta tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm + Ph­¬ng ph¸p tû suÊt chi + Ph­¬ng ph¸p hÖ sè biÕn ®éng + Ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc chi phÝ tæng hîp HiÖn nay XNVT §S Hµ Th¸i tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n b»ng ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp tõ kho¶n môc chi . 3.2.4.2 - Ph©n khai chi phÝ . 3.2.4.2.1 Nguyªn t¾c chung §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cho tõng s¶n phÈm ta tiÕn hµnh ph©n khai. ViÖc ph©n khai ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c . + Nh÷ng kho¶n môc chi trùc tiÕp cho s¶n phÈm nµo th× ph©n th¼ng vµo s¶n phÈm ®ã . + Nh÷ng kho¶n môc chi liªn quan ®Õn nhiÒu s¶n phÈm th× ph¶i dïng nh÷ng chØ tiªu trung gian ®Ó ph©n bæ . ChØ tiªu trung gian ®­îc lùa chän ®Ó ph©n bæ ph¶i lµ chØ tiªu ®Æc tr­ng vµ ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ ®ã . Kho¶n môc chi chØ liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng vµ phô cÊp th× ph©n bæ theo tû lÖ l­¬ng phÇn A, c¸c kho¶n môc chi cßn l¹i ph©n bæ theo tû lÖ tæng chi phÇn A. 3.2.4.2.2 - Ph©n khai chi phÝ phÇn a : C¸c KMC phÇn A cña XNVT §S Hµ Th¸i bao gåm c¸c KMC tõ 01 ®Õn 05. 1-Kho¶n môc chi 01 Liªn quan ®Õn s¶n phÈm : ®oµn tµu ®ãn tiÏn .V× vËy ta ph©n bæ chi phÝ KMC 01 trùc tiÕp vµo s¶n phÈm ®oµn tµu ®ãn tiÔn. + Tæng chi = 5.988.953.000 ( ®ång) + L­¬ng = 5.867.290.000 ( ®ång ) 2-Kho¶n môc chi 02 KMC 02 : Liªn quan ®Õn s¶n phÈm tÊn xÕp dì. V× vËy ta ph©n bæ chi phÝ KMC 02 trùc tiÕp vµo s¶n phÈm tÊn xÕp dì . + Tæng chi = 2.260.388.000 (®ång) + L­¬ng = 2.208.150.000 ( ®ång) 3-Kho¶n môc chi 03 KMC 03 chi c«ng t¸c hµng ho¸ ta ph©n bæ trùc tiÕp cho s¶n phÈm tÊn xÕp dì + Tæng chi = 1.288.042.000 ( ®ång) + L­¬ng = 1.199.570.000 ( ®ång) 4-Kho¶n môc chi 04 Chi c«ng t¸c phôc vô hµnh kh¸ch , hµnh lý ta ph©n bæ trùc tiÕp cho s¶n phÈm hµnh kh¸ch ®i tµu + Tæng chi = 1.947.740.000 ( ®ång) + L­¬ng = 1.880.940.000 ( ®ång) 5-Kho¶n môc chi 05 Chi c«ng t¸c tiÕp thị , ta ph©n bæ cho s¶n phÈm tÊn xÕp dì vµ s¶n phÈm hµnh kh¸ch ®i tµu theo chØ tiªu trung gian theo tû lÖ doanh thu hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ so víi tæng doanh thu . Trong kú kÕ ho¹ch n¨m 2010, chØ tiªu t«ng doanh thu hành kh¸ch vµ hµng ho¸ lµ : 28 830 000 000 ( ®ång ) Trong ®ã : + Doanh thu hµnh kh¸ch , hµnh lý: 5 130 000 ( ®ång ) + Doanh thu hµng ho¸ : 23 700 000 000 ( ®ång ) Tû lÖ % doanh thu hµng ho¸ so víi tæng doanh thu lµ : Doanh thu hµng ho¸ 23.700.000.000 = Tæng doanh thu 28.830.000.000 = 0,822 Tû lÖ % doanh thu HK+HL so víi tæng doanh thu lµ : Doanh thu hµnh kh¸ch + hµnh lý 5.130.000.000 = Tæng doanh thu 28.830.000.000 = 0,178 C¨n cø vµo tû lÖ trªn ta x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ cña kho¶n môc chi 05 cho s¶n phÈm tÊn xÕp dì vµ s¶n phÈm hµnh kh¸ch ®i tµu. S¶n phÈm tÊn xÕp dì lµ: Tæng chi : = Tæng chi KMC 05 x 0,822 = 9 000 000 x 0,822 = 7 398 000 ( ®ång ) S¶n phÈm HK ®i tµu; Tæng chi = Tæng chi KMC 05 x0,178 = 9 000 000 x 0,178 = 1 602 000 ( ®ång ) kmc 1 2 3 4 5 tØ lÖ % ph©n bæ chi phÝ cho c¸c s¶n phÈm tªn spc® TÊn xÕp dì 1 1 0,822 §oµn tµu §T 1 HK lªn tµu 1 0,178 TÊn xÕp dì Tæng chi 3.555.440..000 2.260.000 1.288.042.000 7.398.000 L­¬ng 3.407.720..000 2.208.150..000 1.199.570..000 §oµn tµu ®ãn tiÔn Tæng chi 5.988.953.000 5.988.953.000 L­¬ng 5.867.290..000 5.867.290..000 Đtàu khách tn Tæng chi 1.949.342.000 1.947.740..000 1.602.000 L­¬ng 1.880.940.000 1.880.940.000 Tæng chi phÇn A Tæng chi 11.500.123..000 5.988.953.000 2.260.000 1.288.042.000 1.947.740..000 9.000.000 L­¬ng 9.282.400.000 5.867.290..000 2.208.150..000 1.199.570..000 1.880.940.000 0 b¶ng ph©n khai chi phÝ phÇn A cho c¸c s¶n phÈm 3.2.4.2.3 - Ph©n khai chi phÝ phÇn b : Gåm c¸c kho¶n môc chi : KMC 23 ;24;25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 52,54,55 . Nguyªn t¾c ph©n khai c¸c kho¶n môc chi nµy cho c¸c s¶n phÈm nh­ sau. -Kho¶n môc chi B1 = KMC 23,24,25 ; 26 ; 36 ; 37,38; 39 ; 52,54,55 kh«ng liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng nªn dïng chØ tiªu trung gian lµ tû lÖ tæng chi phÇn A cña tõng s¶n phÈm ®Ó ph©n bæ. -Kho¶n môc chi B2 = KMC 27,28,29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng nªn dïng chØ tiªu trung gian lµ tû lÖ l­¬ng phÇn A cña tõng s¶n phÈm ®Ó ph©n bæ. * Tû lÖ tæng chi phÇn A cña tõng s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: : lµ tû lÖ tæng chi cho s¶n phÈm i ë phÇn A trong tæng chi phÇn A : lµ tæng chi phÇn A cña s¶n phÈm i. : lµ tæng chi phÇn A * Tû lÖ l­¬ng phÇn A cña mçi s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Trong ®ã: : lµ tû lÖ l­¬ng cña s¶n phÈm i ë phÇn A trong tæng l­¬ng A : lµ tæng l­¬ng phÇn A cho s¶n phÈm i : lµ tæng l­¬ng phÇn A 1- C¸c kho¶n môc chi ph©n bæ theo tû lÖ tæng chi phÇn A: Tû lÖ tæng chi phÇn A cho c¸c s¶n phÈm + C¸c kho¶n môc chi B1: KMC Tæng chi 23 109.500.000 24 53.600.000 25 130.000.000 26 350.000.000 36 27.800.000 37 23.800.000 38 17.000.000 39 14.000.000 52 8.200.000 54 31.500.000 55 51.000.000 Céng 816.400.000 Ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm: * TÊn xÕp dì: Tæng chi = 0,282 x 816.400.000 = 230.225.000 (®ång ) *§oµn tÇu ®ãn tiÔn: Tæng chi = 0,52 x 816.400.000= 424.528.000 (®ång ) * Đoàn tàu khách tác nghiệp: Tæng chi = 0,198 x 816.400.000=161.648.000 (®ång ) 2- C¸c kho¶n môc chi ph©n bæ theo tû lÖ l­¬ng phÇn A: Tõ kÕt qu¶ ph©n khai chi phÝ ë phÇn A vµ sö dông c«ng thøc trªn ta x¸c ®Þnh tû lÖ tiÒn l­¬ng phÇn A cña mçi s¶n phÈm c«ng ®o¹n nh­ sau: + Kho¶n môc chi B2 theo %l­¬ng A: KMC Tæng chi 27 619.250.000 28 781.790.000 29 559.406.000 30 41.850.000 31 223.315.000 32 1.647.859.000 33 260.000.000 34 702.916.000 35 50.000.000 Céng 4.913.386.000 Ph©n bæ cho c¸c s¶n phÈm: * TÊn xÕp dì: Tæng chi = 0,276 x 4.913.386.000 = 1.356.095.000 ( ®ång ) * §oµn tµu ®ãn tiÔn : Tæng chi = 0,526 x 4.913.386.000 = 2.584.442.000 ( ®ång ) * Đoàn tàu khách tác nghiệp: Tæng chi = 0,198 x 4.913.386.000 = 972.851.000 ( ®ång ) B¶ng tæng hîp chi phÝ phÇn B cho c¸c s¶n phÈm KMC Tæng chi Tæng chi cho SP tÊn xÕp dì Tæng chi cho SP ®oµn tµu ®ãn göi Tæng chi cho SP ĐT khách tác nghiệp B1 816.400.000 230.225.000 424.528.000 161.648.000 B2 4.913.386.000 1.356.095.000 2.584.442.000 972.851.000 Tæng 5.733.086.000 1.586.320.000 3.008.970.000 1.134.499.000 Ghi chó: B1- Gåm c¸c KMC: 23,24,25,26,36,37,38,39,52,54,55 ph©n khai theo tû lÖ tæng chi phÇn A. B2- Gåm c¸c KMC: 27,28,29,30,31,32,33,34,35 ph©n khai theo tû lÖ l­¬ng phÇn A. B¶ng tæng hîp chi phÝ phÇn A+ B cho c¸c s¶n phÈm PhÇn a: Chi phÝ c«ng t¸c s¶n xuÊt trùc tiÕp KMC Tæng chi TÊn xÕp dì ®oµn tµu ®ãn tiÔn ĐT khách tn tính đổi 1 5.988.953.000 5.988.953.000 2 2.260.388.000 2.260.388.000 3 1.288.042.000 1.288.042.000 4 1.947.740..000 1.947.740..000 5 9 000 000 3.510.000 1 602 000 Tæng A 11.485.132.000 3.551.940.000 5.988.953.000 1.949.342.000 PhÇn B: Chi phÝ c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt KMC Tæng chi TÊn xÕp dì §oµn tµu ®ãn tiÔn ĐT khách tn tính đổi B1 816.400.000 230.225.000 424.528.000 161.648.000 B2 4.913.386.000 1.356.095.000 2.584.442.000 972.851.000 Tæng B 5.733.086.000 1.586.320.000 3.008.970.000 1.134.499.000 Tæng A+B 17.218.218.000 5.138.260.000 8.997.923.000 3.087.729.000 3.2.4.3-TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n cña XNVT §S Hµ Th¸i n¨m 2010 Gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së hao phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, tøc lµ toµn bé chi phÝ vËn doanh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: Tæng chi phÝ cho SPC§i Zspc®i = Tæng sè SPC§i Trong ®ã: SPC§i: tÊn xÕp dì, ®oµn tÇu ®ãn tiÔn, hµnh kh¸ch ®i tÇu. C¨n cø vµo b¶ng ph©n khai chi phÝ vËn doanh vµ kÕ ho¹ch s¶n l­îng n¨m 2010 ta tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n i cña ga nh­ sau: 1-Gi¸ thµnh s¶n phÈm tÊn hµng ho¸ xÕp dì: Tæng chi cho TXD 5 138 260 000 Ztxd = = Sè tÊn xÕp dì 2 000 000 = 2. 570 (®ång/tÊn) 2-Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®oµn tÇu ®ãn tiÔn: Tæng chi s¶n phÈm §T§T 8 997 923 000 Z§T§T = = Tæng sè §T§T 120 000 = 74. 983 (®ång/®t®t) 3-Gi¸ thµnh s¶n phÈm hµnh kh¸ch ®i tÇu: Tæng chi cho HK 3 087 729 000 Zhk = = Sè đt khách tn 8.030 = 384.525 (®ång/ ®oàn tµu) B¶ng gi¸ thµnh SPC§ XNVT §S Hµ Th¸i n¨m 2010 Tªn s¶n phÈm ®¬n vÞ Gi¸ thµnh TÊn xÕp dì ®ång/ TÊn 2. 570 §oµn tµu ®ãn tiÔn ®ång/ §T§T 74. 983 Hµnh kh¸ch ®i tÇu ®ång/ HK ®i tÇu 384. 525 3.2.4.4-Ph©n khai chi phÝ theo ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ cho c¸c s¶n phÈm c«ng ®o¹n: 1-Qui n¹p chi phÝ biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ vµo c¸c spc®: KMC Chi phÝ Qui n¹p Tæng chi L­¬ng BiÕn phÝ ®Þnh phÝ 01 5.988.953.000 5.867.290..000 5.988.953.000 02 2.260.388.000 2.208.290.000 2.260.388.000 03 1.288.042.000 1.199.570.000 1.288.042.000 04 1.947.740.000 1.880.940.000 1.947.740.000 05 9 000 000 9 000 000 23 109.500.000 109.500.000 24 53.600.000 53.600.000 25 130.000.000 130.000.000 26 350.000.000 350.000.000 27 619.250.000 461.950.000 461.950.000 154.500.000 28 781.790.000 781.790.000 781.790.000 29 559.406.000 473.860.000 473.860.000 85.546.000 30 41.850 000 41.850.000 31 223.315000 223.315000 32 1.674.859.000 1.674.859.000 33 260.000.000 260.000.000 34 702.916.000 702.916.000 35 50.000.000 50.000.000 36 27.800.000 27.800.000 37 23.800.000 23.800.000 38 17.000.000 17.000.000 39 14.000.000 14.000.000 52 8.200.000 8.200.000 54 31.500.000 31.500.000 55 51.000.000 51.000.000 Céng 17.214.918.000 12.873.550.000 11.506.688.000 3.758.476.000 2- Ph©n bæ chi phÝ biÕn phÝ c¸c s¶n phÈm c«ng ®o¹n vµo tõng s¶n phÈm c«ng ®o¹n bé phËn: KMC TÊn xÕp dì §oµn tÇu ®ãn tiÔn ĐT khách tn tính đổi % chØ tiªu BiÕn phÝ % chØ tiªu BiÕn phÝ % chØ tiªu BiÕn phÝ 01 1 5.988.953.000 02 1 2.260.388.000 03 1 1.288.042.000 04 1 1.947.740.000 27 27,6 127.498.200 52,6 242.985.700 19,8 91.466.100 28 27,6 215.774.040 52,6 411.221.540 19,8 154.794 .20 29 27,6 130.785.360 52,6 249.250.360 19,8 93.824.280 33 27,6 71.770.000 52,6 145.600.000 19,8 51.480.000 Céng 4.094.258.000 7.038.011.000 2.339.305.000 3, Ph©n bæ chi phÝ l­¬ng vµo c¸c SPC§ KMC TÊn xÕp dì §oµn tÇu ®ãn tiÔn ĐT khách tn tính đổi % chØ tiªu L­¬ng % chØ tiªu L­¬ng % chØ tiªu L­¬ng 01 1 5 867 290 000 02 1 2 208 150 000 03 1 1 199 570 000 04 1 1 880 940 000 27 27,6 127 498 200 52,6 242 985 700 19,8 91 466 100 28 27,6 215 774 040 52,6 411 221 540 19,8 154 794 420 29 27,6 130 785 360 52,6 249 250 360 19,8 93 824 280 33 27,6 71 770 000 52,6 145 600 000 19,8 51 480 000 Céng 3 953 547 000 6 915 347 00 2 272 504 000 3-TÝnh ®¬n gi¸ biÕn phÝ: Trong ®ã: : Chi phÝ biÕn phÝ cho c¸c SPC§ i : Sè l­îng SPC§ i = 2.048 ( ®ång/TÊn XD ) = 58.650 ( §ång / §T§T ) = 291.320 ( §ång / đtàu ) 5, TÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng: Trong ®ã: : Chi phÝ l­¬ng cho c¸c SPC§ i : Sè l­îng SPC§ i = 1.976 ( ®ång/TÊn XD ) = 57.627 ( §ång / §T§T ) = 283.000( §ång / đtàu ) CH­¬NG Iv: KÕT LUËN Vµ KIÕN NGHÞ 4.1.KÕt luËn: Sau mét thêi gian t×m hiÓu, nghiªn cøu nghiªm tóc vÒ mÆt lý luËn, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong tæ bé m«n kinh tÕ vËn t¶i s¾t. Sù t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i vµ ®­îc sù h­íng dÉn trùc tiÕp cña thÇy gi¸o Cao Minh Tr­êng, em ®· hoµn thµnh nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp víi ®Ò tµi "LËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i n¨m 2010". Trong ®Ò tµi em ®· nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò sau: -T×m hiÓu vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i . -T×m hiÓu c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i. -T×m hiÓu c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt vÒ c«ng t¸c ch¹y tÇu, c«ng t¸c phôc vô hµnh kh¸ch, hµng ho¸ cña c¸c ga trùc thuéc XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i §Ò tµi ®· ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2009 vµ trªn c¬ së lý luËn trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng, kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010 cho XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i víi néi dung sau: *KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng: Qua viÖc t×m hiÓu chÕ ®é ban kÝp c¸c ga thuéc quyÒn qu¶n lý cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i, khèi l­îng nhiÖm vô s¶n xuÊt n¨m 2009 vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, cña ngµnh. §Ò tµi ®· tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch ®Þnh viªn cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i n¨m 2010. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®Þnh viªn cña XÝ nghiÖp vµ c¨n cø vµo h­íng dÉn cña C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ §­êng s¾t ViÖt Nam (628CV/TCCB) vÒ x©y dùng møc l­¬ng, phô cÊp, ®Ò tµi ®· x¸c ®Þnh møc l­¬ng b×nh qu©n theo ®Þnh møc lao ®éng n¨m 2010 vµ dùa vµo møc l­¬ng b×nh qu©n theo ®Þnh møc lao ®éng em tÝnh ®­îc tæng quÜ l­¬ng cña XÝ nghiÖp theo ®Þnh møc lao ®éng vµ tæng quü l­¬ng XÝ nghiÖp theo doanh thu. *KÕ ho¹ch chi phÝ vËn doanh: KÕ ho¹ch nµy ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕ ho¹ch vËt t­ chñ yÕu phôc vô s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng th× ®Ò tµi ®· x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch chi phÝ vËn doanh cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i n¨m 2010 theo kho¶n môc chi vµ yÕu tè chi trong hÖ thèng 56 KMC cña ngµnh §­êng s¾t. *TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n: Trªn c¬ së tiªu hao lao ®éng bé phËn ch¹y tÇu trong mçi s¶n phÈm ®Ó ph©n bæ chi phÝ vµo c¸c s¶n phÈm. Th«ng qua viÖc ph©n khai chi phÝ, ®Ò tµi ®· x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ theo mçi lo¹i s¶n phÈm c«ng ®o¹n vµ tõ ®ã tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng ®o¹n cña XÝ nghiÖp vµ ®­îc ph©n theo ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ. 4.2.KiÕn nghÞ: Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ cña XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i . Em thÊy r»ng bªn c¹nh c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng hîp lý, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ga cßn cã mét sè mÆt cÇn ph¶i kh¾c phôc: XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i n»m trong hÖ thèng khu ®Çu mèi cña Hµ Néi, khèi l­îng c«ng t¸c hµng ho¸, hµnh kh¸ch lín. Thùc tÕ hiÖn nay trang thiÕt bÞ cña c¸c ga cßn thiÕu vµ l¹c hËu, nhÊt lµ c«ng t¸c xÕp dì hµng ho¸ ch­a ®­îc c¬ giíi ho¸ toµn diÖn , c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng ®ang cßn trong giai ®o¹n ®æi míi nªn còng phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khèi l­îng hµnh kh¸ch cña xÝ nghiÖp ngµy cµng lín do ®ã c«ng t¸c phôc vô hµnh kh¸ch ph¶i ®­îc quan t©m h¬n vµ ph¶i cã sù ®Çu t­, chuÈn bÞ, lµm tèt h¬n ®¶m b¶o tiÖn nghi tho¶i m¸i cho hµnh kh¸ch khi mua vÐ, chê ®îi lªn xuèng tÇu ®­îc thuËn tiÖn h¬n. Ngµnh §­êng s¾t nãi chung vµ XÝ nghiÖp vËn t¶i §­êng s¾t Hµ Th¸i nãi riªng , ®Ó thu hót hµnh kh¸ch ngµy cµng nhiÒu h¬n th× ngµy cµng ph¶i ®æi míi vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, ®Ò ra nh÷ng chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn l©u dµi nh»m thu hót vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña hµnh kh¸ch vµ c¸c chñ hµng . Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung ®Ò tµi, do ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ toµn thÓ c¸c b¹n. Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi thùc hiÖn Phan Huy §øc Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn Xí nghiệp vận tải Đường sắt Hà Thái năm 2010.DOC