Đề tài Lập trình thiết kế bộ nguồn cho động cơ một chiều bằng ngôn ngữ C++

lập trình thiết kế bộ nguồn cho động cơ một chiều bằng ngôn ngữ C++ I. Dữ liệu đầu vào: - Các dữ liệu về yều cầu công nghệ: dải điều chỉnh, tốc độ lớn nhất, momen lớn nhất, sai số tốc độ cho phép. - Các dữ liệu nguồn: điện áp, tần số, pha, độ ổn định nguồn. - Các dữ liệu động cơ: công suất, điện áp, dòng điện, điện trở phần ứng, tốc độ. - Các dữ liệu về van động lực. II. Dữ liệu ra: 1. Các dữ liệu thiết kế và thông số máy biến áp động lực: công suất, điện áp sơ/thứ cấp, dòng điện sơ/thứ cấp, số vòng và tiết diện dây sơ/thứ cấp , tiết diện trụ, diện tích cửa sổ: điện trở, điện cảm và tổng sụt áp trên biến áp. 2. Các dữ liệu mạch chỉnh lưu: sơ đồ, điện áp ngược, dòng điện định mức, phương pháp làm mát, diện tích tản nhiệt. 3. Các dữ liệu cuộn kháng lọc: trị số điện cảm, số vòng/tiết diện dây, tiết diện trụ, cửa sổ. 4. Các dữ liệu về chất lượng nguồn: trị số các sóng hài bậc1, bậc2 ở các góc khác nhau  = 0900. III. Yêu cầu: 1. Viết phần mềm thực hiện công việc trên. 2. Bản thuyết minh hoạt động của phần mềm. Hướng dẫn sử dụng Bước 1: Nhập các thông số cần thiết đã cho trong đề bài. Trong bước này chương trình sẽ đưa ra hai chế độ tính toán :  Một là chế độ bán tự đông. Chế độ này thì ta chỉ việc nhập các thông số của van va các kích thước chuẩn hoá của dây dẫn.  Chế độ thứ hai là tất cả các thông số tự người dùng phải lựa chọn và nhập vào chương trình cho chương trình chạy tiếp. Bước 2: Tra tài liệu để lấy các thông số của van cho chương trình tiếp tục chạy. Bước 3: Chương trình yêu cầu nhập các thông số chuẩn hoá của dây dẫn để từ đó tiếp tục chạy. Bước 4: Nhập các giá trị bậc sóng hài cần tính và góc sóng hài cần tính. Chú ý: Trong bước này thì ta cần kiểm tra xem góc mở lớn nhất bằng bao nhiêu. giá trị đó đã được chương trình tính và đưa ra với giá trị là hàm ngược của góc lượng giác. Ta phải đổi ra giá trị góc bằng bao nhiêu để từ đó mới biết được góc mở lớn nhất. Bước 5: Tính toán cuộn kháng lọc . các thông số về dây quấn ta cũng phải chuẩn hoá và nhập vào cho chương trình chạy. Bước 6: Kết thúc quá trình tính toán bài toán.

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1313 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lập trình thiết kế bộ nguồn cho động cơ một chiều bằng ngôn ngữ C++, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng tÝnh thiÕt kÕ bé nguån cho ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu b»ng ng«n ng÷ C++ Néi dung file nguån *. Cpp #include #include #include main() { float D,Nmax,Mmax,ss ;//bien so cong nghe float Uf1,Uf2,f,doondinh; // bien du lieu nguon float Ud,Id,Ru,Ndm,Pd,p,cuonbu ; //bien du lieu dong co float Ulv,Ilv,Ihd, Un,Unv,Idm,Ir,deltaUv; //bien thong so cua van float If1,If2,S,n,l,deltaP,Ud0; // bien so cua bien ap float Qfe,h,d,tiso,Bt,bfe,a,b,c,H,C,dfe; // bien trung gian mach tu MBA float W1,W2,d1,d2,dn1,dn2,J1,J2,S1,S2,l1,l2;// bien trung gian day quan float W11,h2,W12,n12,Dt2,Dn2,cd22,Bd2;//bien trung gian kat cau float Dn1,Dtb1,cd01,h1,hg,Kc,n11,S01,Dt,Dt1,cd11,Bd1,a01,nl; float a1,a2,b1,b2,dn11,dn22; //bien thong so day quan chu nhat float Dtb2,D12,r12,a22; // cac thong so con lai cua MBA float deltaUba,cdt,cdn,Bd; float Mcu1,Mcu2,Mcu; float R1,R2,Rba,Xba,Rbk,Lba,Zba,deltaPn; float Unr,Unx,deltaUr,deltaUx; float g,gmax,Udmin,Ukn,U1n,U1m; float L,Lu,t,Lk;//bien tinh toan cuon khang float Zk,deltaUk,Sk,Qk,ak,bk,ck,Wk,mk,adk,bdk; float Jk,Ik,Qcsk,kld,hk,hgk,n1k,a01k,cd1k; float Bdk,Bdtk,l1k,l2k,ltbk,Vfek,Mfek,Mcuk; float Btk,Hk,Ck,W1k,Rk; int sopha,k, chedo; float pi=3.141592654; textcolor(3);// thay doi mau cua chu clrscr(); cout<<"\n CHUONG TRINH TINH BO NGUON CHO DC DIEN MOT CHIEU"; cout <<"\n BAN CO THE CHON CHE DO TINH TOAN "; cout<<"\n co hai che do : ban tu dong va che do ban tu chon"; cout<<"\n NEU CHON BAN TU DONG THI AN (1) "; cout <<"\n CHE DO TU BAN CHON KICH THUOC THI AN (2) "; cin>>chedo; cout<<"\n CAC THONG SO CONG NGHE"; cout<<"\n dai dieu chinh toc do D="; cin>>D; cout<<"\n toc do lon nhat(vong/phut) Nmax="; cin>>Nmax; cout<<"\n momem lon nhat Mmax="; cin>>Mmax; cout<<"\n sai so toc do cho phep ss="; cin>>ss; cout<<"\n THONG SO CUA NGUON"; cout<<"\n dien ap pha(V) Uf1 ="; cin>>Uf1; cout<<"\n tan so cua nguon (Hz) f="; cin>>f; cout<<"\n do on dinh cua nguon ondinh="; cin>>doondinh; cout<<"\n so pha cua nguon sopha="; cin>>sopha; if ((sopha!=1)&(sopha!=3)) { cout<<"\n ban vao sai so pha, hay vao lai so pha chi bang 1hoac 3"; cout<<"\n sopha="; cin>>sopha; } cout<<"\n CAC THONG SO DONG CO"; cout<<"\n cong suat dong co(W) Pd="; cin>>Pd; cout<<"\n dien ap dong co(V) Ud="; cin>>Ud; cout<<"\n dong dien dong co (A)Id="; cin>>Id; cout<<"\n dien tro phan ung dong co(om) Ru="; cin>>Ru; cout<<"\n toc do dinh muc dong co(vong/phut) Ndm="; cin>>Ndm; cout<<"\n vao so doi cuc dong co p="; cin>>p; cout<<”\n DA NHAP DU CAC THONG SO CAN THIET, AN ENTER DE TIEP TUC”; getch(); clrscr(); textcolor(12); if (sopha==3) { cout<<"\n nguon dien xoay chieu ba pha"; cout<<"\n chon so do chinh luu la chinh luu cau 3 pha dieu khien doi xung"; cout<<"boi vi tai la dong co dien mot chieu co yeu cau tra nang luong ve luoi"; Ulv = ((pi/3)*Ud); Unv=1.8*Ulv; Ihd=0.71*Id; } else if (sopha==1) { cout<<"\n nguon dien xoay chieu mot pha"; cout<<"\n chon so do chinh luu la chinh luu cau 1 pha dieu khien doi xung"; cout<<"boi vi tai la dong co dien mot chieu co yeu cau tra nang luong ve luoi"; Ulv = 1.57135*Ud; Unv=1.8*Ulv; Ihd=0.7071*Id*2; } cout<<"\n dien ap nguoc toi thieu cua van la(V) Unv="<<Unv; cout<<"\n dong dien lam viec toi thieu cua van la (A)Ilv="<<Ihd; cout<<"\n voi cac gia tri tren ban chon van thich hop voi cac thong so cua van"; cout<<"\n dien ap nguoc cua van la(V) Unv="; cin>> Unv; cout<<"\n dong dien dinh muc cua van la(A) Idm="; cin>>Idm; cout<<"\n sut ap tren van la(V) dletaUv="; cin>>deltaUv; cout<<"\n dong dien ro qua van la(A) Ir="; cin>>Ir; cout<<”\n DA NHAP DU THONG SO VAN, AN ENTER DE TIEP TUC”; getch(); deltaP= deltaUv*Idm; if (deltaP<=20) cout<<"\n chon dieu kien lam mat cua van la lam mat tu nhien"; else if ((deltaP>20)&(deltaP<=40)) { cout<<"\n chon dieu kien lam mat cua van la"; cout<<" co canh toa nhiet voi day du dien tich lam mat khong co quat doi luu"; } else if ((deltaP>40)&(deltaP<100)) { cout<<"\n chon dieu kien lam mat cua van la"; cout<<" co canh toa nhiet va co quat doi luu"; } else { cout<<"\n chon dieu kien lam mat cua van la "; cout<<"co canh toa nhiet va lam mat cuong buc"; } S=1.05*Pd; deltaUba=0.07*Ud; Ud0=(Ud+(2*deltaUv)+deltaUba)/cos(10*pi/180); if (sopha==3) { Uf2=Ud0/2.34; If2=sqrt(2.0/3.0)*Id; If1=(Uf2*If2)/Uf1; } else if (sopha==1) { Uf2=Ud0/0.9; If2= sqrt(2.000)*Id; If1=(Uf2*If2)/Uf1; } cout<<"\n cong suat may bien ap la(VA) Sba="<<S; cout<<"\n dien ap pha so cap may bien ap(V) Uf1="<<Uf1; cout<<"\n dien ap pha thu cap may bien ap la(V) Uf2="<<Uf2; cout<<"\n dong dien pha so cap may bien ap(A) If1="<<If1; cout<<"\n dien ap pha thu cap may bien ap(A) If2 ="<<If2; Qfe=6.0*sqrt(S/(sopha*f)); if (S>=10000) { cout<<"\n CHON TRU THEP CO TIET DIEN TRON "; d=ceil(sqrt((4*Qfe/pi))); cout<<"\n duong kinh tru la(cm) d="<<d; if (chedo==2) { cout<<"\n chon ti so chieu cao va duong kinh tru h/d="; cin >>tiso; cout<<"\n trong do d: duong kich cua tru"; cout<<"\n h: chieu cua tru"; } else if (chedo==1) tiso=2.5; h=ceil(d*tiso); cout<<"\n chieu cao tru thep la(cm) h="<<h; } else { cout<<"\n CHON TRU THEP TIET DIEN HINH CHU NHAT "; if (chedo==2) { cout<<"\n ta co cac ti so tuong ung la tiso=h/a, "; cout<<"n=c/a,l=b/a,theo kinh nghiem ta co tiso=2.5,n=1.5,l=1den1.5"; cout<<"\n trong do a: la be rong cua tru"; cout<<"\n b: be day cua tru"; cout<<"\n c: be rong cua so mach tu"; cout<<"\n h: chieu cao cua so mach tu"; cout<<"\n ban chon cac ti so tuong ung"; cout<<"\n ti so giua chieu cao cua so va be rong tru h/a="; cin>>tiso; cout<<"\n ti so giua be rong cua cua so va be rong cua tru la c/a="; cin>>n; cout<<"\n ti so giua be day va be rong cua tru b/a="; cin>>l; } else if (chedo==1) { tiso=2.5; n=1.5; l=1.5; } a=ceil(sqrt(Qfe/l)); b=ceil(l*a); c=ceil(n*a); h=ceil(tiso*a); cout<<"\n be rong cua tru la(cm) a="<<a; cout<<"\n be day cua tru la(cm) b="<<b; cout<<"\n chieu rong cua so mach tu la(cm) c="<<c; cout<<"\n chieu la cua so mach tu(cm) h="<<h; H=a*2+h; C=2*c+3*a; cout<<"\n chieu cao mach tu la (cm) H="<<H; cout<<"\n chieu dai mach tu la (cm) C="<<C; } if (chedo==2) { cout<<"\n chon loai thep co be day (mm) bfe="; cin>>bfe; cout<<"\n chon mat do tu cam cua thep la (T) Bt="; cin>>Bt; } else if (chedo==1) { bfe=0.5; Bt=1.0; } W1=ceil((Uf1*10000)/(4.44*f*Qfe*Bt)); W2=ceil(Uf2*W1/Uf1); cout<<"\n so vong day so cap may bien ap la(vong) W1="<<W1; cout<<"\n so vong day thu cap may bien ap la(vong) W2="<<W2; cout<<"\n TINH TOAN THONG SO DAY SO CAP MAY BIEN AP"; { if (chedo==2) { cout<<"\n chon mat do dong dien trong day quan so cap(A/mm) J1="; cin>>J1; cout<<"\n chon mat do dong dien trong day quan thu cap(A/mm) J2="; cin>>J2; } else if (chedo==1) { J1=2.75; J2=2.75; } S1=If1/J1; cout<<"\n tiet dien day so cap theo tinh toan (mm2) S1="<<S1; if (S1>4.0) { cout<<"\n CHON DAY DAN TIET DIEN HINH CHU NHAT"; cout<<"\n chuan hoa kich thuoc be day day dan(mm) a1="; cin>>a1; cout<<"\n chieu rong day dan(mm) b1="; cin>>b1; S1=a1*b1; dn1=b1; dn11=a1; } else { cout<<"\n CHON DAY DAN TIET DIEN TRON"; d1=sqrt(4.0*S1/pi); cout<<"\n duong kinh day quan so cap(mm) d1="<<d1; cout<<"\n duong kinh day quan so cap theo chuan hoa(mm) d1="; cin>>d1; cout<<"\n tiet dien day so cap theo chuan hoa(mm2) S1="; cin>>S1; cout<<"\n duong kinh ngoai day so cap ke ca cach dien (mm) dn1="; cin>>dn1; dn11=dn1; } J1=If1/S1; cout<<"\n mat do dong dien day so cap theo tinh toan la(A/mm) J1="<<J1; } cout<<"\n TINH TOAN THONG SO DAY QUAN THU CAP"; { S2=If2/J2; cout<<"\n tiet dien day thu cap theo tinh toan la (mm2) S2="<<S2; if (S2>4) { cout<<"\n CHON DAY DAN TIET DIEN HINH CHU NHAT"; cout<<"\n chuan hoa kich thuoc chieu day day (mm) a2="; cin>>a2; cout<<"\n chieu rong day(mm) b2="; cin>>b2; S2=a2*b2; dn2=b2; dn22=a2; } else { cout<<"\n CHON DAY DAN TIET DIEN TRON"; d2=sqrt(4.0*S2/pi); cout<<"\n duong kinh day thu cap theo tinh toan la (mm) d2="<<d2; cout<<"\n duong kinh day thu cap theo chuan hoa (mm) d2="; cin>>d2; cout<<"\n duong kinh ngoai day thu cap la (mm) dn2="; cin>>dn2; cout<<"\n tiet dien day theo chuan hoa(mm) S2="; cin>>S2; dn22=dn2; } J2=If2/S2; cout<<"\n mat do dong dien day thu cap theo tinh toan la(mm) J2="<<J2; } cout<<"\n KET CAU DAY SO CAP"; cout<<"\n chon be day ong day bang vat lieu cach dien (mm) S01="; cin>>S01; if (chedo==2) { cout<<"\n chon he so ep chat Kc="; cin>>Kc; cout<<"\n chon cach dien giua cac lop day cuon so cap(mm) cd11="; cin>>cd11; cout<<"\n chon be day cach dien giua hai cuon day la(mm) cd01="; cin>>cd01; cout<<"\n chon cach dien giua cac lop day thu cap(mm) cd22="; cin>>cd22; cout<<"\n chon be day cach dien trong la(mm) cdt="; cin>>cdt; cout<<"\n chon be day cach dien ngoai(mm) cdn="; cin>>cdn; } else if (chedo==1) { Kc=0.95; cd11=0.1; cd01=1; cd22=0.1; cdt=1; cdn=1; } hg=S01;//khoang cach tu gong toi cuon so cap W11=(h*10-2*hg)*Kc/dn1; n11=ceil(W1/W11); W11=floor(W1/n11); cout<<"\n so lop day cuon so cap la(lop) n11="<<n11; cout<<"\n so vong day so cap tren moi lop la(vong/lop) W11="<<W11; h1=W11*dn1/Kc;//chieu cao thuc te cuon day so cap a01=10;//khoang cach tu tru toi cuon day so cap cdt=S01; if (S>10000) Dt1=d*10+2*a01; else { Dt1=10*sqrt(a*a+b*b)+2*cdt; } Bd1=(dn11+cd11)*n11; Dn1=Dt1+2*Bd1; Dtb1=(Dt1+Dn1)/2; l1=(W1*pi*Dtb1)/1000; cout<<"\n chieu dai day quan so cap la(m) l1="<<l1; cout<<"\n KET CAU DAY THU CAP"; h2=h1; W12=h2*Kc/dn2; n12=ceil(W2/W12); W12=floor(W2/n12); h2=W12*dn2/Kc; Dt2=Dn1+2*cd01; Bd2=(dn22+cd22)*n12; Bd=Bd1+Bd2+cdt+cdn; Dn2=Dt2+2*Bd2; Dtb2=(Dt2+Dn2)/2.0; l2=W2*pi*Dtb2/1000.0; cout<<"\n so lop day cua cuon day thu cap (lop) n12="<<n12; cout<<"\n so vong tren moi lop (vong/lop) W12="<<W12; cout<<"\n chieu dai day quan thu cap (m) l2="<<l2; cout<<"\n tinh khoi luong dong"; if (sopha==3) { Mcu1=S1*l1*8.9*3*0.001; Mcu2=S2*l2*8.9*3*0.001; } else if (sopha==1) { Mcu1=S1*l1*8.9*0.001; Mcu2=S2*l2*8.9*0.001; } Mcu=Mcu1+Mcu2; cout<<"\n KHOI LUONG DONG 1 CUON SO CAP(kg) Mcu1="<<Mcu1; cout<<"\n KHOI LUONG DONG 1 CUONG THU CAP (kg) Mcu2="<<Mcu2; cout<<"\n TONG KHOI LUONG DONG (kg) Mcu="<<Mcu; float r75=0.02133; R1=r75*l1/S1; R2=r75*l2/S2; Rba=R2+R1*(W2/W1)*(W2/W1); deltaUr=Rba*Id; Rbk=Dt2/2; //ban kinh trong cuon day thu capmay bien ap Xba=16*pi*pi*W2*W2*(Rbk/h)*(cd01+(Bd1+Bd2)/3)*0.001*pi*f*0.0000001; Lba=Xba/(2*pi*f); if (sopha==3) { deltaUx=3*Xba*Id/pi; deltaPn=3*Rba*Id*Id; Unr=3*Rba*If2*100/Uf2 ; } else if (sopha==1) { deltaUx=Xba*Id/pi; deltaPn=Rba*Id*Id; Unr=Rba*If2*100/Uf2 ; } deltaUba=sqrt(deltaUr*deltaUr+deltaUx*deltaUx); Zba=sqrt(Rba*Rba+Xba*Xba); deltaP=deltaPn*100/S; Unx=Xba*If2*100/Uf2; Un=sqrt(Unr*Unr+Unx*Unx); cout<<"\n dien tro cuon so cap(om) R1="<<R1; cout<<"\n dientro cuong thu cap(om) R2="<<R2; cout<<"\n dien tro may bien ap(om) Rba="<<Rba; cout<<"\n dien cam may bien ap(om) Xba="<<Xba; cout<<"\n tong sut ap(V) deltaUba="<<deltaUba; cout<<"\n cong suat ton hao ngan mach(%) deltaP="<<deltaP; cout<<"\n dien ap ngan mach(%) Un="<<Un; cout<<"\n XAC DINH THANH PHAN SONG HAI "; Udmin=(2.34*Uf2*cos(10*pi/180)+(D-1)*Id*(Ru+Rba+3*Xba/pi))/D; t=Udmin/Ud0; cout<< "\n goc mo lon nhat la goc co arcos(goc)= "<<t; cout<<"\n vao bac song hai can tinh k="; cin>>k; cout<<"\n vao gia tri goc cua song hai can tinh(do) g="; cin>>g; Ukn=3*sqrt(6)*Ud0*sqrt(1+36*k*k*tan(g*pi/180)*tan(g*pi/180))/(pi*(36*k*k-1)); cout<<"\n tri so cua song hai voi bac va"; cout<<"goc tuong ung la(V) Ukn="<<Ukn; U1m=2*Ud0*t*sqrt(1+36.0*(1/(t*t)-1))/35.0; L=U1m/(1.2*pi*f*Id); Lba=Xba/(2*pi*f); cout<<"\n dong co co cuon bu khong ? neu co thi an 1, khong thi an 2 "; cin>>cuonbu; if (cuonbu==1) { Lu=0.25*Ud*30.0/(pi*Ndm*Id*p); } else if (cuonbu==2) { Lu=0.55*Ud*30/(pi*Ndm*Id*p); } Lk=L-(Lu+2.00*Lba); if (Lk<0) {Lk=-Lk;} else if (Lk>0) Lk=Lk; cout<<"\n dien cam cuon khang loc la (H) Lk="<<Lk; Zk=2*pi*f*Lk; deltaUk=Zk*Id/sqrt(2); Sk=deltaUk*Id*0.1/sqrt(2); Qk=5*100*sqrt(Sk/(6*f)); cout<<"\n tiet dien cuon khang theo tinh toan la(mm2) Qk="<<Qk; cout<<"\n chon tiet dien cuon khang theo chuan hoa (mm2) Qk="; cin>>Qk; cout<<"\n tuong ung co be rong tru cuon khang (mm) ak="; cin>>ak; cout<<"\n va be day tru cuon khang (mm) bk="; cin>>bk; if (chedo==2) { cout<<"\n ty so hinh dang mk=hk/ak="; cin>>mk; cout<<"\n chon mat do tu cam trong tru(T) Btk="; cin>>Btk; cout<<"\n chon mat do dong dien qua cuon khang Jk="; cin>>Jk; cout<<"\n chon ty so lap day cuon khang la Kld="; cin>>kld; } else if (chedo==1) { mk=2.5; Btk=0.85; Jk=2.5; kld=0.75; } Wk=ceil(1000000*deltaUk/(4.44*f*Btk*Qk)); Ik=sqrt(Id*Id+(0.01*Id*Id/sqrt(2))); Sk=Ik/Jk; cout<<"\n tiet dien day quan cuon khang theo tinh toan la Sk="<<Sk; cout<<"\n chuan hoa kich thuoc day"; cout<<"\n chieu day day quan la (mm) adk="; cin>>adk; cout<<"\n chieu rong day quan la(mm) bdk="; cin>>bdk; Sk=adk*bdk; Jk=Ik/Sk; Qcsk=Wk*Sk/kld; hk=mk*ak; ck=ceil(Qcsk/hk); Hk=hk+ak; Lk=2*ck+2*ak; hgk=2; W1k=floor((hk-2*hgk)/bk); n1k=ceil(Wk/W1k); a01k=3; cd1k=0.1; Bdk=(adk+cd1k)*n1k; Bdtk=Bdk+a01k; l1k=2*(ak+bk)+2*pi*a01k; l2k=2*(ak+bk)+2*pi*(a01k+Bdk); ltbk=(l1k+l2k)/2; Rk=r75*ltbk*Wk*0.001/Sk; Vfek=ak*bk*(2*hk+1); Mfek=Vfek*7.85*0.001; Mcuk=Sk*ltbk*Wk*0.001*8.9; cout<<"\n CAC THONG SO CUON KHANG"; cout<<"\n tri so dien cam(H) Lk="<<Lk; cout<<"\n so vong day cuon khang(vong) Wk="<<Wk; cout<<"\n tiet dien day cuon khang(mm2) Sk="<<Sk; cout<<"\n tiet dien tru cuon khang(mm2) Qk="<<Qk; cout<<"\n dien tich cua so cuon khang(mm2) Qcsk="<<Qcsk; cout<<"\n BAN ENTER DE XEM THONG SO DAU RA THEO YEU CAU"; getch() ; { clrscr(); textcolor(12); cout<<"\n\n CAC THONG SO CUA MAY BIEN AP DONG LUC "; cout<<"\n cong suat bien ap (VA) Sba="<<S; cout<<"\n dien ap so cap may bien ap (V) Uf1="<<Uf1; cout<<"\n dien ap thu cap may bien ap (V) Uf2="<<Uf2; cout<<"\n dong dien so cap may bien ap (A) If1="<<If1; cout<<"\n dong dien thu cap may bien ap (A) If2="<<If2; cout<<"\n tiet dien day so cap may bien ap (mm2) S1="<<S1; cout<<"\n tiet dien day thu cap may bien ap (mm2) S2="<<S2; cout<<"\n tiet dien tru (mm2) Qfe="<<Qfe; cout<<"\n dien cam may bien ap (H) Lba="<<Lba; cout<<"\n dien tro may bien ap (om) Rba="<<Rba; cout<<"\n tong sut ap may bien ap (V) deltaUba="<<deltaUba; cout<<"\n ton hao cong suat ngan mach (W) deltaPn="<<deltaPn; cout<<"\n dien ap ngan mach la (V) Un="<<Un; cout<<"\n\n CAC DU LIEU CUON KHANG LOC"; cout<<"\n tri so dien cam (H) Lk="<<Lk; cout<<"\n so vong day (vong) Wk="<<Wk; cout<<"\n tiet dien day (mm2) Sk="<<Sk; cout<<"\n tiet dien tru (mm2) Qk="<<Qk; cout<<"\n dien tich cua so (mm2) Qcsk="<<Qcsk; cout<<"\n\n DU LIEU CHAT LUONG NGUON"; cout<<"\n tri so song hai bac"<<k<<" goc"<<g<<"la(V) Ukn="<<Ukn; cout<<"\n\n GHI SO LIEU VA THOAT CT BANG LENH ENTER"; } getch( ); } KÕt qu¶ ch¹y thö file *.exe §Ò bµi víi c¸c th«ng sè cho nh­ sau: C¸c d÷ liÖu c«ng nghÖ: D¶i ®iÒu chØnh D =100, tèc ®é lín nhÊt Nmax =1000 (vßng/phót), m«mmen lín nhÊt Mmax =200 (N.m ), sai sè tèc ®é cho phÐp lµ 5%. C¸c d÷ liÖu nguån: ®iÖn ¸p 220/380 (V), tÇn sè f=50 (Hz), 3 pha , ®é æn ®Þnh nguån lµ 0,95. C¸c d÷ liÖu ®éng c¬ : c«ng suÊt Pd = 27(Kw), ®iÖn ¸p Ud = 400(V), dßng ®iÖn Id =80(A), ®iÖn trë phÇn øng R­ = 0.38(W), tèc ®é ®Þnh møc n®m 980(vßng /phót). ®éng c¬ kh«ng cã cuén bï. Qu¸ tr×nh nhËp vµ ch¹y kÕt qu¶. Ta tÝnh ë chÕ ®é b¸n tù ®éng : KÕt qu¶ theo th«ng sè yªu cÇu cña ®Ò ra khi ch¹y file *.exe §Ò bµi víi c¸c th«ng sè cho nh­ sau: C¸c d÷ liÖu c«ng nghÖ: D¶i ®iÒu chØnh D =100, tèc ®é lín nhÊt Nmax =1000 (vßng/phót), m«mmen lín nhÊt Mmax =120 (N.m ), sai sè tèc ®é cho phÐp lµ 5%. C¸c d÷ liÖu nguån: ®iÖn ¸p 220/380 (V), tÇn sè f=50 (Hz), 3 pha , ®é æn ®Þnh nguån lµ 0,95. C¸c d÷ liÖu ®éng c¬ : c«ng suÊt Pd = 10(Kw), ®iÖn ¸p Ud = 220(V), dßng ®iÖn Id =50(A), ®iÖn trë phÇn øng R­ = 0.2(W), tèc ®é ®Þnh møc n®m= 970(vßng /phót). ®éng c¬ cã cuén bï. Ta ch¹y ch­¬ng tr×nh víi tr­êng hîp lµ tù chän c¸c th«ng sè Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n: KÕt qu¶ cuèi cïng cña bµi to¸n lµ: ThuyÕt minh ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh tÝnh bé nguån cho ®«ng c¬ ®iÖn mét chiÒu I.TÝnh chän Thyristor: TÝnh chän dùa vµo c¸c yÕu tè c¬ b¶n dßng t¶i, ®iÒu kiÖn to¶ nhiÖt, ®iÖn ¸p lµm viÖc, c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña van ®­îc tÝnh nh­ sau: + §iÖn ¸p ng­îc lín nhÊt mµ Thyristor ph¶i chÞu: Unmax=Knv.U2 =Knv . Trong ®ã: Knv , Ku : tra trong tµi liÖu §iÖn ¸p ng­îc cña tiristor cÇn chän: Unv = KdtU . Un max Trong ®ã: KdtU - hÖ sè dù tr÷ ®iÖn ¸p, chän KdtU =1,8 . + Dßng lµm viÖc cña van ®­îc tÝnh theo dßng hiÖu dông: Ilv = Ihd = Khd .Id Tõ c¸c th«ng sè vÒ dßng ®iÖn lµm viÖc vµ ®iÖn ¸p ng­îc th× ta chän van vµ nhËp c¸c th«ng sè theo yªu cÇu ®Ó ch­¬ng tr×nh tiÕp tôc ch¹y II.TÝnh to¸n m¸y biÕn ¸p chØnh l­u. NÕu nguån bµ pha th× ta chän m¸y biÕn ¸p 3 pha 3 trô s¬ ®å ®Êu d©y D/Y lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ tù nhiªn . NÕu lµ nguån mét pha th× ta chon m¸y biÕn ¸p 1 pha TÝnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n: 1. TÝnh c«ng suÊt biÓu kiÕn cña M¸y biÕn ¸p: S = Ks . Pd 2. §iÖn ¸p s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: U1 ®· cho. 3. §iÖn ¸p pha thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p khi cã t¶i: Udo .cos amin =Ud +2. DUv +DUdn + DUba (1.80) Trong ®ã: amin =100 lµ gãc dù tr÷ khi cã sù suy gi¶m ®iÖn l­íi DUv lµ sôt ¸p trªn Thyristor DUdn 0 lµ sôt ¸p trªn d©y nèi DUba = DUr + DUx lµ sôt ¸p trªn ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p . Tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p khi cã t¶i ta cã: Ud0 = §iÖn ¸p pha thø cÊp m¸y biÕn ¸p: U2f = Víi ku phô thuéc vµo m¹ch chØnh l­u 4. Dßng ®iÖn hiÖu dông thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p: I2 = 5. Dßng ®iÖn hiÖu dông s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: I1 = KbaI2 = .I2 TÝnh s¬ bé m¹ch tõ (X¸c ®Þnh kÝch th­íc b¶n m¹ch tõ) 6. TiÕt diÖn s¬ bé trô. QFe =kQ . Trong ®ã: kQ - hÖ sè phô thuéc ph­¬ng thøc lµm m¸t m - sè trô cña m¸y biÕn ¸p f - tÇn sè xoay chiÒu theo tÝnh to¸n trªn ta cã ®­îc c«ng suÊt cña m¸y biÕn ¸p . tõ ®ã ch­¬ng tr×nh sÏ chän m¹ch tõ thÝch hîp lµ trô tiÕt diÖn trßn hay lµ tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt. NÕu tiÕt diÖn trßn th× tÝnh ®­êng kÝnh cña trô d vµ chiÒu cao m¹ch tõ h dùa vµo tØ sè m=d/h cã thÓ tù ng­êi sö dông chän hoÆc lµ mÆc ®Þnh theo kinh nghiÖm. NÕu trô tiÕt diÖn ch÷ nhËt th× còng tÝnh c¸c th«ng sè chiÒu cao , bÒ réng, bÒ dµy cña m¹ch tõ vµ chiÒu réng cöa sæ m¹ch tõ. C¸c tØ sè cã thÓ tù chän hoÆc lµ mÆc ®Þnh theo kinh nghiÖm. TÝnh to¸n d©y quÊn . 7. Sè vßng d©y mçi pha s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p . W1= 8. Sè vßng d©y mçi pha thø cÊp m¸y biÕn ¸p: W2 = .W1 9. Chän s¬ bé mËt ®é dßng ®iÖn trong m¸y biÕn ¸p. Víi d©y dÉn b»ng ®ång, m¸y biÕn ¸p kh«, chän J1= J2= 2,75 A/mm2 10. TiÕt diÖn d©y dÉn s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p. S1 = Tõ tiÕt diÖn d©y dÉn chän kiÓu tiÕt diÖn d©y lµ h×nh trô hoÆc lµ tiÕt diÖn day ch÷ nhËt. Sau ®ã chuÈn ho¸ vµ nhËpth«ng sè cho ch­¬ng tr×nh ch¹y tiÕp. 11 . TÝnh l¹i mËt ®é dßng ®iÖn trong cuén s¬ cÊp J1= 12. TiÕt diÖn d©y dÉn thø cÊp cña m¸y biÕn ¸p S2 = Tõ tiÕt diÖn d©y dÉn chän kiÓu tiÕt diÖn d©y lµ h×nh trô hoÆc lµ tiÕt diÖn day ch÷ nhËt. Sau ®ã chuÈn ho¸ vµ nhËpth«ng sè cho ch­¬ng tr×nh ch¹y tiÕp. 13. TÝnh l¹i mËt ®é dßng ®iÖn trong cuén thø cÊp J2= KÕt cÊu d©y dÉn s¬ cÊp: Thùc hiÖn d©y quÊn kiÓu ®ång t©m bè trÝ theo chiÒu däc trôc 14. TÝnh s¬ bé sè vßng d©y tren mét líp cña cuén s¬ cÊp W11= . kc Trong ®ã: kc = 0,95 lµ hÖ sè Ðp chÆt . h - chiÒu cao trô . hg - kho¶ng c¸ch tõ g«ng ®Õn cuén d©y s¬ cÊp 15. TÝnh s¬ bé sè líp d©y ë cuén s¬ cÊp: n11= 16. Chän sè líp n11,n12 17. ChiÒu cao thùc tÕ cña cuén s¬ cÊp: h1= 18. Chän èng quÊn d©y lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn cã bÒ dÇy: S01 Chän bÒ dÇy gi÷a hai líp d©y ë cuén s¬ cÊp cd11 Kho¶ng c¸ch tõ trô tíi cuén d©y s¬ cÊp chän cd01. Chän bÒ dµy c¸ch ®iÖn gi÷a cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp: cd12 Chän bÒ dÇy c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c líp d©y ë cuén thø cÊp: cd2 Chän kho¶ng c¸ch gi÷a hai cuén thø cÊp: cd22 C¸c gi¸ trÞ nµy cã thÓ tù chän hoÆc theo mÆc ®Þnh cu¶ ch­¬ng tr×nh. 19. §­êng kÝnh trong cña èng c¸ch ®iÖn . Dt= dFe + 2.cd01- 2.S01 (nÕu trô trßn) Dt= + 2. cdt (nÕu trô h×nh ch÷ nhËt) 20. §­êng kÝnh trong cña cuén s¬ cÊp. Dt1= Dt + 2.S01 21. BÒ dÇy cuén s¬ cÊp Bd1= (a1+cd11).n11 22. §­êng kÝnh ngoµi cña cuén s¬ cÊp . Dn1= Dt1+2.Bd1 23. §­êng kÝnh trung b×nh cña cuén s¬ cÊp . Dtb1= 24. ChiÒu dµi d©y quÊn s¬ cÊp . l1 = W1.p.Dtb KÕt cÊu d©y quÊn thø cÊp . 25. Chän s¬ bé chiÒu cao cuén thø cÊp . h1= h2 26. TÝnh s¬ bé sè vßng d©y trªn mét líp . W12= (gi¸ trÞ nµy ®­îc ch­¬ng tr×nh lµm trßn xuèng) 27. TÝnh s¬ bé sè líp d©y quÊn thø cÊp . n12= (gi¸ trÞ nµy sÏ ®­îc ch­¬ng tr×nh lµm trßn lªn) 28. ChiÒu cao thùc tÕ cña cuén thø cÊp h2= 29. §­êng kÝnh trong cña cuén thø cÊp. Dt2 = Dn1+ 2.cd12 30. BÒ dÇy cuén s¬ cÊp . Bd2 = (a2+cd2).n12 31. §­êng kÝnh ngoµi cña cuén thø cÊp . Dn2= Dt2+ 2.Bd2 32. §­êng kÝnh trung b×nh cña cuén thø cÊp . Dtb2= 33. ChiÒu dµi d©y quÊn thø cÊp . l2 = p.W2.Dtb2 34. §­êng kÝnh trung b×nh c¸c cuén d©y . D12= r12= TÝnh khèi l­îng cña ®ång 35. ThÓ tÝch ®ång VCu = 3.(S1.L1 + S2.L2) (nÕu m¸y biÕn ¸p 3 pha) VCu = S1.L1 + S2.L2 (nÕu m¸y biÕn ¸p 1 pha) 36. Khèi l­îng cña ®ång MCu = VCu . mCu TÝnh c¸c th«ng sè cña m¸y biÕn ¸p 37. §iÖn trë cña cuén s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p ë 750 C R1= r. Trong ®ã r75 = 0,02133 (W) 38. §iÖn trë cuén thø cÊp m¸y biÕn ¸p ë 750C R2= r. 39. §iÖn trë cña m¸y biÕn ¸p qui ®æi vÒ thø cÊp RBA = R2 + R1 40. Sôt ¸p trªn ®iÖn trë m¸y biÕn ¸p DUr = RBA.Id 41. §iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p qui ®æi vÒ thø cÊp . XBA= 8 .p2.W2..w.10-7 42. §iÖn c¶m m¸y biÕn ¸p qui ®æi vÒ thø cÊp LBA = 43. Sôt ¸p trªn ®iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p DUx = XBA.Id Rdt =.XBA 44. Sôt ¸p trªn m¸y biÕn ¸p DUBA= 45. §iÖn ¸p trªn ®éng c¬ khi cã gãc më amin= 100 U= Ud0.Cosamin - 2.DUV - DUBA 46. Tæng trë ng¾n m¹ch qui ®æi vÒ thø cÊp ZBA = 47. Tæn hao ng¾n m¹ch trong m¸y biÕn ¸p DPn = 3.RBA .I2 (nÕu lµ m¸y biÕn ¸p 3 pha) DPn = RBA .I2 (nÕu lµ m¸y biÕn ¸p 1 pha) DP% = .100 48. §iÖn ¸p ng¾n m¹ch t¸c dông Unr= .100 49. §iÖn ¸p ng¾n m¹ch ph¶n kh¸ng Unx = .100 50. §iÖn ¸p ng¾n m¹ch phÇn tr¨m Un= 51. Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch x¸c lËp I2nm= III.ThiÕt kÕ cuén kh¸ng läc. 1. X¸c ®Þnh gãc më cùc tiÓu vµ cùc ®¹i Chän gãc më cùc tiÓu amin= 10o . Víi gãc më amin lµ dù tr÷ ®Ó cã thÓ bï ®­îc sù gi¶m ®iÖn ¸p l­íi. Khi gãc më nhá nhÊt a = amin th× ®iÖn ¸p trªn t¶i lµ lín nhÊt. Ud max = Udo . Cos amin = Ud ®m vµ t­¬ng øng tèc ®é ®éng c¬ sÏ lín nhÊt nmax = n®m. Khi gãc më lín nhÊt a = amax th× ®iÖn ¸p trªn t¶i lµ nhá nhÊt . Ud min = Udo . Cos amax vµ t­¬ng øng tèc ®é ®éng c¬ sÏ nhá nhÊt nmin Ta cã: amax = arcos = arcos Trong ®ã Ud min ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau . D = = = Ud min = Ud min = Thay sè vµo (4.3) ta ®­îc: amax = arcos 2. X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn sãng hµi §Ó thuËn tiÖn cho viÖc khai triÓn chuçi Furier ta chuyÓn gèc to¹ ®é sang ®iÓm q1 (thêi ®iÓm më tiristor), khi ®ã ®iÖn ¸p tøc thêi trªn t¶i khi Thyristor T1 vµ T4 dÉn Ud = Uab = Víi q = W.t §iÖn ¸p tøc thêi trªn t¶i ®iÖn Ud kh«ng sin vµ tuÇn hoµn víi chu k× t = Trong ®ã P = 6 lµ sè xung ®Ëp m¹ch trong mét chu k× ®iÖn ¸p l­íi. Khai triÓn chuçi Furier cña ®iÖn ¸p Ud: Ud = = Trong ®ã a = = an = = bn= = == Ta cã =. VËy ta cã biªn ®é cña ®iÖn ¸p: Uk.n = Uk.n = 2. . Uk.n = . Ud 3. X¸c ®Þnh ®iÖn c¶m cuén kh¸ng läc Tõ ph©n tÝch trªn ta thÊy r»ng khi gãc më cµng t¨ng, biªn ®é thµnh phÇn sãng hµi bËc cao cµng lín, cã nghÜa lµ ®Ëp m¹ch cña ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn cµng t¨ng lªn. Sù ®Ëp m¹ch nµy lµm xÊu chÕ ®é chuyÓn m¹ch cña vµnh gãp, ®ång thêi g©y ra tæn hao phô d­íi d¹ng nhiÖt trong ®éng c¬. §Ó h¹n chÕ sù ®Ëp m¹ch nµy ta ph¶i m¾c nèi tiÕp víi ®éng c¬ mét cuén kh¸ng läc ®ñ lín ®Ó Im 0,1.I­ ®m . Ngoµi t¸c dông h¹n chÕ thµnh phÇn sãng hµi bËc cao, cuén kh¸ng läc cßn cã t¸c dông h¹n chÕ vïng dßng ®iÖn gi¸n ®o¹n . §iÖn kh¸ng läc ®­îc tÝnh khi gãc më a =amax Ta cã: U­+U~ = E+RuS.Id + RuS .i~ + L C©n b»ng hai vÕ U~ = R.i~ +L. ; v× R.i~ << L. nªn U~ = L. Trong c¸c thµnh phÇn xoay chiÒu bËc cao, th× thµnh phÇn sãng bËc k=1 cã møc ®é lín nhÊt gÇn ®óng ta cã: U~ = U1m.Sin(6q +j) nªn I = = = Im.Cos(6q+j1) VËy Im = 0,1 I­®m Suy ra L r = 6 lµ sè xung ®Ëp m¹ch trong mét chu k× ®iÖn ¸p . Trong ®ã U1m = 2. §iÖn c¶m m¹ch ®iÖn phÇn øng ®éng c¬ L­ =g . tr­êng hîp ®éng c¬ kh«ng cã cuén bï th× a= 0,1¸ 0,25 tr­êng hîp ®éng c¬ cã cuén bï a = 0,5¸ 0,6 §iÖn c¶m m¹ch phÇn øng ®· cã: L­c = L­+ 2.LBA §iÖn c¶m cuén kh¸ng läc . Lk = L – L­c 4. ThiÕt kÕ kÕt cÊu cuén kh¸ng läc C¸c th«ng sè ban ®Çu: §iÖn c¶m yªu cÇu cña cuén kh¸ng läc Lk Dßng ®iÖn ®Þnh møc ch¹y qua cuén kh¸ng Im Biªn ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu bËc 1 I1m = 10% I®m C¸c b­íc tÝnh to¸n: Do dßng ®iÖn cuén kh¸ng lín vµ ®iÖn trë bÐ do ®ã ta cã thÓ coi tæng trë cña cuén kh¸ng xÊp xØ b»ng ®iÖn kh¸ng cña cuén kh¸ng . Zk = Xk = 2.p.m.f.Lk §iÖn ¸p xoay chiÒu r¬i trªn cuén kh¸ng läc . DUK = Z . C«ng suÊt cña cuén kh¸ng läc . Sk = DUK. TiÕt diÖn cùc tõ chÝnh cña cuén kh¸ng läc . Q = kQ . KQ lµ hÖ sè phô thuéc ph­¬ng thøc lµ m¸t, khi lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ tù nhiªn kQ = 5 . ChuÈn ho¸ tiÕt diÖn trô theo kÝch th­íc cã s½n: 5. Chän mËt ®é tõ c¶m trong trô: BT vµ chiÒu dµy c¸c l¸ thÐp 6. Khi cã thµnh phÇn dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua cuén c¶m th× trong cuén c¶m sÏ xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng Fk Fk= 4,44 . w . f’. BT . Q GÇn ®óng ta cã thÓ viÕt: Ek = DU W= 7. Ta cã dßng ®iÖn ch¹y qua cuén kh¸ng: iT = Id + i1mCos(6q + j1) Dßng ®iÖn hiÖu dông ch¹y qua cuén kh¸ng Ik= 8. Chän mËt ®é dßng ®iÖn qua cuén kh¸ng: S1= Chän d©y dÉn tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt, c¸ch ®iÖn cÊp B, chuÈn ho¸ c¸c kÝch th­íc. TÝnh l¹i mËt ®é dßng: j = 9. Chän tû sè lÊp ®Çy: Kl® = 10. DiÖn tÝch cöa sæ: Qcs= 11. TÝnh kÝch th­íc m¹ch tõ: Qcs = c . h 12. ChiÒu cao m¹ch tõ: H = h + a 13. ChiÒu dµi m¹ch tõ: C = 2.c + 2.a 14. Chän kho¶ng c¸ch tõ g«ng tíi cuén d©y: hg = 2 mm 15. TÝnh sè vßng trªn mét líp: w1= 16. TÝnh sè líp d©y quÊn: n1 = 17. Chän kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn gi÷a d©y quÊn víi trô: a01 = 3mm C¸ch ®iÖn gi÷a c¸c líp: cd1 = 0,1mm BÒ dÇy cuén d©y: Bd =(ak + cd1 ).n1 Tæng bÒ dÇy cuén d©y: Bd S=Bd +a01 20. ChiÒu dµi cña vßng d©y trong cïng: l1 = 2(a+b)+2.pa01 21. ChiÒu dµi cña vßng d©y ngoµi cïng: l2 = 2(a+b) + 2p.(a01 + Bd ) 22. ChiÒu dµi trung b×nh cña mét vßng d©y ltb = (l1 + l2 )/2 23. §iÖn trë cña d©y quÊn ë 75o R=r75 . ltb w/sk víi r75 =0,02133 (W.mm2 /m) §iÖn trë suÊt cña ®ång ë 75o c ta thÊy ®iÖn trë rÊt bÐ nªn gi¶ thiÕt ban ®Çu bá qua ®iÖn trë lµ ®óng H­íng dÉn sö dông B­íc 1: NhËp c¸c th«ng sè cÇn thiÕt ®· cho trong ®Ò bµi. Trong b­íc nµy ch­¬ng tr×nh sÏ ®­a ra hai chÕ ®é tÝnh to¸n : Mét lµ chÕ ®é b¸n tù ®«ng. ChÕ ®é nµy th× ta chØ viÖc nhËp c¸c th«ng sè cña van va c¸c kÝch th­íc chuÈn ho¸ cña d©y dÉn. ChÕ ®é thø hai lµ tÊt c¶ c¸c th«ng sè tù ng­êi dïng ph¶i lùa chän vµ nhËp vµo ch­¬ng tr×nh cho ch­¬ng tr×nh ch¹y tiÕp. B­íc 2: Tra tµi liÖu ®Ó lÊy c¸c th«ng sè cña van cho ch­¬ng tr×nh tiÕp tôc ch¹y. B­íc 3: Ch­¬ng tr×nh yªu cÇu nhËp c¸c th«ng sè chuÈn ho¸ cña d©y dÉn ®Ó tõ ®ã tiÕp tôc ch¹y. B­íc 4: NhËp c¸c gi¸ trÞ bËc sãng hµi cÇn tÝnh vµ gãc sãng hµi cÇn tÝnh. Chó ý: Trong b­íc nµy th× ta cÇn kiÓm tra xem gãc më lín nhÊt b»ng bao nhiªu. gi¸ trÞ ®ã ®· ®­îc ch­¬ng tr×nh tÝnh vµ ®­a ra víi gi¸ trÞ lµ hµm ng­îc cña gãc l­îng gi¸c. Ta ph¶i ®æi ra gi¸ trÞ gãc b»ng bao nhiªu ®Ó tõ ®ã míi biÕt ®­îc gãc më lín nhÊt. B­íc 5: TÝnh to¸n cuén kh¸ng läc . c¸c th«ng sè vÒ d©y quÊn ta còng ph¶i chuÈn ho¸ vµ nhËp vµo cho ch­¬ng tr×nh ch¹y. B­íc 6: KÕt thóc qu¸ tr×nh tÝnh to¸n bµi to¸n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochoan thanh(0905).doc
  • docdebai.doc