Đề tài Lựa chọn phương pháp giúp doanh nghiệp ra quyết định thuế tài chính

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1.1)Cơ sở khoa học của hoạt động cho thuê tài chính 1 1.2)Bản chất của hoạt động cho thuê tài chính .2 1.2.1)Khái niệm cho thuê tài chính 2 1.2.2)Bản chất của hoạt động cho thuê tài chính .4 1.3)Những nội dung chủ yếu của hoạt động cho thuê tài chính 6 1.3.1)Các thành phần tham gia hoạt động cho thuê tài chính 6 1.3.2)Tài sản cho thuê tài chính .9 1.3.3)Thời hạn cho thuê tài chính 10 1.3.4)Giá trị còn lại (Residual Value) 11 1.3.5)Phương thức xác định tiền thuê . 11 1.3.6)Qui trình hoạt động cho thuê tài chính 13 1.3.7)Điều kiện tham gia vào hoạt động cho thuê tài chính 15 1.3.8)Các hình thức cho thuê tài chính .16 1.4)Những nguyên nhân để doanh nghiệp chọn loại hình thuê tài chính .18 1.5)Kinh nghiệm về hoạt động cho thuê của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam . .20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1)Quá trình hình thành hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam .23 2.2)Những nhân tố giúp hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam phát triển .23 2.2.1)Nhu cầu về vốn kinh doanh của nền kinh tế 23 2.2.2)Nhu cầu về đổi mới máy móc thiết bị 24 -1- 2.3)Tình hình hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay 24 2.3.1)Những kết quả đạt được của hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam .25 2.3.2)Những mặt còn hạn chế đối với hoạt động cho thuê tài chính ở nước ta hiện nay . 29 CHƯƠNG III: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP RA QUYẾT ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH 3.1)Sự cần thiết khi doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê tài chính .38 3.2)Tính khả thi và hiệu quả của mỗi loại hình cho thuê tài chính trong điều kiện Việt Nam hiện nay . .39 3.2.1)Đối với hình thức cho thuê giáp lưng . .39 3.2.2)Đối với hình thức cho thuê trợ bán .39 3.2.3)Đối với loại hình cho thuê hợp tác (hay còn gọi là cho thuê đòn bẩy) 40 3.2.4)Đối với loại hình mua và cho thuê lại . .40 3.2.5)Đối với hình thức cho thuê trả góp .40 3.2.6)Đối với loại hình cho thuê tài chính thuần . .41 3.3)Phương pháp lựa chọn .41 3.3.1)Phương pháp định lượng 41 3.3.2)Phương pháp định tính . 51 3.4)Ví dụ minh hoạ . .52 3.4.1)Xem xét chọn phương pháp thuê tài chính .55 3.4.2)Tính toán các chỉ số 56 3.4.3)Tính toán hiện giá tổng chi phí để ra quyết định 56 3.4.4)Ra quyết định chọn phương pháp thuê tài chính 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -2- LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong quá trình hoạt động của một nền kinh tế, hệ thống ngân hàng là một khâu trung gian không thể thiếu. Tuy nhiên, với áp lực về nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng cao cùng với sự phát triển phức tạp và đa dạng của nền kinh tế thế giới đã làm cho hoạt động cho thuê tài chính phát triển mạnh ở một số nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc Ngày nay, hoạt động cho thuê tài chính là một bộ phận không thể thiếu đối với nền kinh tế của một nước phát triển. Riêng đối với nền kinh tế của nước ta hiện nay đang thiếu nguồn vốn trung và dài hạn. Trong thời gian vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra những chính sách nhằm thu hút một nguồn vốn rất lớn đang nhàn rỗi từ nhân dân nhưng vẫn không thể nào tận dụng hết nguồn vốn này. Việc thị trường tài chính ở nước ta hoạt động chưa hiệu quả và hệ thống pháp luật còn quá nhiều khe hở đã làm cho người dân không thể mạo hiểm đồng vốn của mình trong kinh doanh và thế là mặc dù vốn đã có sẵn nhưng nó đã “bị chết” làm cho nền kinh tế vẫn tiếp tục thiếu vốn. Hoạt động cho thuê tài chính ra đời cũng phần nào làm giảm bớt sức ép lên hệ thống ngân hàng thương mại trong việc cung cấp vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp. Hoạt động cho thuê tài chính ra đời còn tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá ngày càng thực hiện nhanh hơn và đạt hiệu quả hơn. Trong hoạt động thuê mua, các doanh nghiệp có điều kiện đổi mới hệ thống máy móc cũ kỹ, lạc hậu của mình để thay vào đó là các máy móc thiết bị hiện đại với năng suất và hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, hoạt động này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ nguồn vốn, máy móc thiết bị để sản xuất, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta chỉ có 09 công ty cho thuê tài chính (có trụ sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) nên hoạt động này còn xa lạ đối với các doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2004, tỷ lệ dư nợ cho thuê tài chính chỉ đạt 2,45% so với tổng dư nợ toàn hệ thống. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp còn chưa quan tâm đến lĩnh vực cho thuê tài chính, họ chỉ tìm đến hoạt động này khi nguồn tài trợ từ các ngân hàng đã từ chối. Các doanh nghiệp ở nước ta hầu như chưa hiểu rõ hết các ưu nhược điểm của hoạt động cho thuê tài chính. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn nữa lợi ích của hoạt động cho thuê tài chính, điều kiện để được thuê tài chính cũng như phương pháp tính toán khi quyết định thuê tài chính, tôi chọn đề tài: “Lựa chọn -3- phương pháp giúp doanh nghiệp ra quyết định thuê tài chính” làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: -Giúp doanh nghiệp hiểu rõ những lợi ích của hoạt động cho thuê tài chính. -Giúp doanh nghiệp có cơ sở ra quyết định lựa chọn phương pháp thuê tài chính có hiệu quả nhất. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: a)Đối tượng nghiên cứu: lựa chọn phương pháp giúp doanh nghiệp ra quyết định thuê tài chính. b)Phạm vi nghiên cứu: Các loại hình cho thuê tài chính đang áp dụng tại Việt Nam hiện nay tại các công ty cho thuê tài chính trong nước. 4. Phương pháp nghiên cứu: -Sử dụng các lý thuyết tài chính, tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính. -Sử dụng phương pháp thống kê, phỏng vấn trực tiếp, thu thập các nguồn tài liệu trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổng hợp, phân tích số liệu. 5. Điểm mới của đề tài: -Hệ thống hoá các lý luận về cho thuê tài chính. -Đánh giá thực trạng về hoạt động cho thuê tài chính của Việt Nam hiện nay. -Chỉ ra các phương pháp ra quyết định thuê tài chính bằng nhiều hình thức thông qua phương pháp định lượng và định tính. -Chỉ ra những điểm lưu ý khi ra quyết định lựa chọn phương pháp thuê tài chính. 6. Kết cấu luận văn: Luận văn gồm có 03

pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lựa chọn phương pháp giúp doanh nghiệp ra quyết định thuế tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eàu phöông phaùp. Neáu keát quaû naøo thaáp hôn thì ta choïn phöông phaùp ñoù (töùc laø hieän giaù chi phí cuûa phöông phaùp naøo thaáp hôn thì ta choïn phöông phaùp ñoù). b)Tính toaùn hieän giaù hieäu soá cuûa nhöõng chi phí boû ra cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng lôïi ích maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc trong tröôøng hôïp thueâ taøi chính. Baây giôø ta ñöùng treân goùc ñoä moät doanh nghieäp A caàn moät soá maùy moùc, thieát bò ñeå hoaït ñoäng kinh doanh. Doanh nghieäp A quyeát ñònh choïn hình thöùc thueâ taøi chính ôû coâng ty cho thueâ taøi chính B vôùi caùc thoâng tin nhö sau: -Doanh nghieäp A phaûi traû tieàn thueâ cho coâng ty cho thueâ taøi chính B vôùi soá tieàn baèng nhau haøng naêm vaø baèng Lt. -Thôøi gian thueâ maùy moùc thieát bò laø n naêm. -Chi phí baûo trì, baûo döôõng trong quaù trình vaän haønh haøng naêm laø Mt. -Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp laø Tc. -Chi phí söû duïng nôï sau thueá cuûa doanh nghieäp A laø Kd. -Chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa doanh nghieäp A laø Ko. -Sau khi keát thuùc hôïp ñoàng thì coâng ty cho thueâ taøi chính B seõ chuyeån giao quyeàn sôû höõu cho Coâng ty A vôùi giaù töôïng tröng. b1)Tröôøng hôïp Coâng ty A traû tieàn thueâ vaøo cuoái moãi naêm. *Chi phí maø doanh nghieäp boû ra. -48- Soá tieàn maø doanh nghieäp A phaûi traû cho coâng ty cho thueâ taøi chính B haøng naêm laø Lt cuõng nhö chi phí baûo trì, söûa chöõa maùy moùc haøng naêm laø Mt maø coâng ty A phaûi boû ra ñeàu laø caùc khoaûn chi phí. Nhö vaäy, chi phí maø doanh nghieäp boû ra ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Baûng 3.1: CHI PHÍ DOANH NGHIEÄP BOÛ RA Naêm Khoaûn muïc Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 … Naêm n Chi phí thueâ taøi chính Lt Lt Lt … Lt Chi phí baûo trì, baûo döôõng trong quaù trình vaän haønh Mt Mt Mt … Mt *Nhöõng lôïi ích doanh nghieäp nhaän ñöôïc. Vì ôû ñaây haøng naêm doanh nghieäp A phaûi traû cho coâng ty cho thueâ taøi chính B laø Lt neân doanh nghieäp A seõ tieát kieäm ñöôïc chi phí töø laù chaén thueá laø Lt x Tc. Töông töï, soá tieàn Mt maø doanh nghieäp A phaûi boû ra haøng naêm ñeå baûo trì, baûo döôõng maùy moùc thieát bò thì doanh nghieäp A cuõng tieát kieäm ñöôïc chi phí naøy töø laù chaén thueá laø Mt x Tc. Ngoaøi ra, khi heát haïn hôïp ñoàng thueâ taøi chính thì caùc doanh nghieäp coøn coù quyeàn choïn mua laïi taøi saûn maø mình ñaõ thueâ vôùi giaù töôïng tröng neân chuùng ta coù theå xem giaù trò taøi saûn thu hoài khi ñöôïc giao laïi laø S. Nhö vaäy, khoaûn tieàn taêng leân trong tröôøng hôïp naøy laø S vaøo naêm cuoái cuøng cuûa hôïp ñoàng. Lôïi ích cuûa doanh nghieäp A ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Baûng 3.2: LÔÏI ÍCH DOANH NGHIEÄP NHAÄN ÑÖÔÏC Naêm Khoaûn muïc Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 … Naêm n Chi phí thueâ tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá Lt x Tc Lt x Tc Lt x Tc … Lt x Tc Chi phí baûo trì tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá Mt x Tc Mt x Tc Mt x Tc … Mt x Tc Khoaûn tieàn thu veà töø vieäc thanh lyù taøi saûn - - - - S -49- Laáy chi phí doanh nghieäp boû ra ôû baûng (3.1) tröø cho lôïi ích doanh nghieäp nhaän ñöôïc ôû baûng (3.2) thì ta ñöôïc hieäu soá giöõa chi phí boû ra vaø lôïi ích doanh nghieäp nhaän ñöôïc nhö sau Baûng 3.3: HIEÄU SOÁ GIÖÕA CHI PHÍ BOÛ RA VAØ LÔÏI ÍCH DOANH NGHIEÄP NHAÄN ÑÖÔÏC Naêm Khoaûn muïc Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 … Naêm n Chi phí thueâ taøi chính Lt Lt Lt … Lt Chi phí baûo trì, baûo döôõng trong quaù trình vaän haønh Mt Mt Mt … Mt Chi phí thueâ tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá -Lt x Tc -Lt x Tc -Lt x Tc … -Lt x Tc Chi phí baûo trì tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá -Mt x Tc -Mt x Tc -Mt x Tc … -Mt x Tc Khoaûn tieàn thu veà töø vieäc thanh lyù taøi saûn - - - … -S Hieäu soá (1 - Tc) x (Mt + Lt) (1 - Tc) x (Mt + Lt) (1 - Tc) x (Mt + Lt) … (1 - Tc) x (Mt + Lt) - S Vaø hieän giaù cuûa hieäu soá giöõa chi phí boû ra vaø lôïi ích nhaän ñöôïc ñöôïc tính nhö sau: PV( , K∑ = n t tL 1 ( d, t)) + PV( , K∑ = n t tM 1 ( d, t)) + PV(S, Ko, n) - PV(∑ , K = n t ct xTL 1 ( d, t)) - PV(∑ , K = n t ct xTM 1 ( d, t)) = PV( , Ktc n t LT )1(( 1 ∑ = − d, t)) + PV( , Ktc n t MT )1(( 1 ∑ = − d, t)) - PV(S, Ko, n) = ∑ = + −n t t d tc K LT 1 )1( )1( + ∑ = + −n t t d tc K MT 1 )1( )1( - n oK S )1( + (1) -50- b2)Tröôøng hôïp Coâng ty A traû tieàn thueâ taøi chính vaøo ñaàu moãi naêm keå töø khi thueâ taøi chính. Laäp baûng vaø tính toaùn töông töï nhö treân nhöng vieäc traû nôï seõ chaám döùt vaøo ñaàu naêm thöù n töùc laø cuoái naêm thöù n-1. Vì vaäy, coâng thöùc tính ñöôïc nhö sau: =∑− = + −1 0 )1( )1(n t t d tc K LT +∑ = + −n t t d tc K MT 1 )1( )1( - n oK S )1( + (2) c)Tính toaùn hieäu soá giöõa chi phí boû ra vaø lôïi ích doanh nghieäp nhaän ñöôïc trong tröôøng hôïp mua taøi saûn. Baây giôø ta ñöùng treân goùc ñoä doanh nghieäp A caàn moät soá maùy moùc thieát bò ñeå hoaït ñoäng kinh doanh. Doanh nghieäp A quyeát ñònh choïn hình thöùc mua taøi saûn vôùi caùc thoâng tin nhö sau: -Doanh nghieäp A phaûi traû chi phí mua, vaän chuyeån, vaän haønh… maùy moùc ñoù vôùi toång soá tieàn laø Io. -Chi phí baûo trì, söûa chöõa taøi saûn trong suoát thôøi gian hoaït ñoäng laø Mt. -Khaáu hao cuûa taøi saûn treân ñöôïc tính theo phöông phaùp ñöôøng thaúng neân chi phí khaáu hao baèng nhau qua caùc naêm vaø baèng Dt. -Giaû söû khi khoâng coøn söû duïng taøi saûn treân ñöôïc nöõa thì ta baùn laïi taøi saûn naøy vôùi giaù trò laø S (giaû söû ñaây laø khoaûn tieàn thu roøng cuûa vieäc baùn taøi saûn thanh lyù naøy). -Chi phí söû duïng nôï sau thueá cuûa doanh nghieäp A vaãn laø Kd (gioáng nhö tröôøng hôïp treân). -Chi phí söû duïng voán trung bình (WACC) cuûa doanh nghieäp naøy laø Ko. * Chi phí maø doanh nghieäp boû ra. Khi mua saém taøi saûn thì doanh nghieäp A phaûi boû ra moät soá tieàn ñeå mua, vaän chuyeån, vaän haønh … taøi saûn ñoù neân khoaûn tieàn naøy laø chi phí maø doanh nghieäp boû ra vaø baèng Io. Töông töï, chi phí baûo trì, baûo döôõng trong quaù trình vaän haønh laø chi phí doanh nghieäp boû ra vaø baèng Mt. Töø nhöõng döõ kieän treân thì chi phí maø doanh nghieäp boû ra ñöôïc theå hieän qua baûng sau: -51- Baûng 3.4: CHI PHÍ DOANH NGHIEÄP BOÛ RA Naêm Khoaûn muïc Naêm 0 Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 … Naêm n Chi phí mua saém, vaän chuyeån, chaïy thöû … Io - - - … - Chi phí baûo trì, baûo döôõng trong quaù trình vaän haønh - Mt Mt Mt … Mt *Nhöõng lôïi ích doanh nghieäp nhaän ñöôïc: Khi mua taøi saûn thì quyeàn sôû höõu vaø söû duïng thuoäc veà doanh nghieäp A. Do ñoù, doanh nghieäp A ñöôïc trích khaáu hao haøng naêm vôùi moät khoaûn chi phí laø Dt. Luùc naøy khoaûn tieàn tieát kieäm töø taám laù chaén thueá do chi phí khaáu hao mang laïi seõ laø D x Tc. Khoaûn tieàn naøy laø lôïi ích maø doanh nghieäp nhaän ñöôïc. Khi baûo trì, baûo döôõng maùy moùc thì chi phí naøy cuõng ñöôïc khaáu tröø thueá thu nhaäp doanh nghieäp neân khoaûn tieàn tieát kieäm ñöôïc töø khoaûn chi phí naøy cuõng seõ laø lôïi ích maø doanh nghieäp nhaän ñöôïc vaø baèng Tc x Mt. Ngoaøi ra, khi taøi saûn treân khoâng coøn söû duïng ñeå saûn xuaát ñöôïc nöõa vaø ñaõ khaáu hao heát thì ñöôïc ñem ñi thanh lyù taøi saûn. Luùc naøy doanh nghieäp A seõ thu ñöôïc moät khoaûn tieàn töø vieäc baùn taøi saûn treân vaø khoaûn tieàn naøy cuõng laøm taêng doøng ngaân löu neân khoaûn naøy laø lôïi ích maø doanh nghieäp nhaän ñöôïc vaø baèng S. Töø nhöõng döõ kieän nhö treân, ta laäp ñöôïc baûng tính lôïi ích maø doanh nghieäp nhaän ñöôïc nhö sau: Baûng 3.5 LÔÏI ÍCH MAØ DOANH NGHIEÄP NHAÄN ÑÖÔÏC Naêm Khoaûn muïc Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 … Naêm n Chi phí khaáu hao tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá D x Tc D x Tc D x Tc … D x Tc Chi phí baûo trì tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá Tc x Mt Tc x Mt Tc x Mt … Tc x Mt Khoaûn tieàn thu veà töø vieäc thanh lyù taøi saûn - - - … S -52- Laáy chi phí maø doanh nghieäp boû ra trong baûng (3.4) tröø cho lôïi ích maø doanh nghieäp nhaän ñöôïc trong baûng (3.5) thì ta ñöôïc hieäu soá giöõa chi phí doanh nghieäp boû ra vaø lôïi ích doanh nghieäp nhaän ñöôïc ôû baûng sau. Baûng 3.6: HIEÄU SOÁ GIÖÕA CHI PHÍ BOÛ RA VAØ LÔÏI ÍCH DOANH NGHIEÄP NHAÄN ÑÖÔÏC Naêm Khoaûn muïc Naêm 0 Naêm 1 Naêm 2 Naêm 3 … Naêm n Chi phí mua saém, vaän chuyeån, chaïy thöû … Io - - - … - Chi phí baûo trì, baûo döôõng trong quaù trình vaän haønh - Mt Mt Mt … Mt Chi phí khaáu hao tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá - -D x Tc -D x Tc -D x Tc … -D x Tc Chi phí baûo trì tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá - -Tc x Mt -Tc x Mt -Tc x Mt … -Tc x Mt Khoaûn tieàn thu veà töø vieäc thanh lyù taøi saûn - - - - … -S Hieäu soá Io Mt - D xTc - MtxTc Mt - D xTc - MtxTc Mt - D xTc - MtxTc … Mt - D xTc - MtxTc - S Vaø hieän giaù hieäu soá giöõa chi phí vaø lôïi ích trong tröôøng hôïp mua taøi saûn ñöôïc tính nhö sau: Io + PV(∑ , K = n t tM 1 ( d, t)) - PV(∑ , K = n t ctTM 1 ( d, t)) - PV(∑ , K = n t ctTD 1 ( d, t)) - PV(S, Ko, n) = Io + PV( K∑ = −− n t ctctt TDTMM 1 ),(( d, t)) - PV(S, Ko, n) -53- = Io + ∑ = + −−n t t d tctc K DTMT 1 )1( )1( - n oK S )1( + (3) Luùc naøy, ta so saùnh keát quaû cuûa (1), (2) vaø (3) töùc laø so saùnh giöõa hieän giaù hieäu soá giöõa chi phí vaø lôïi ích ôû caùc tröôøng hôïp. Neáu keát quaû naøo thaáp hôn thì ta choïn hình thöùc ñoù ñeå trang bò maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho nhu caàu saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. 3.3.1.3)Nhöõng vieäc caàn löu yù khi tính toaùn caùc chæ soá treân. Treân ñaây chæ laø nhöõng giaû ñònh veà döõ kieän cho thueâ taøi chính vaø mua taøi saûn. Treân thöïc teá, coù raát nhieàu ñieàu kieän cho thueâ taøi chính khaùc nhau vaø nhöõng döõ kieän ñaàu vaøo khaùc nhau maø ta caàn phaûi xaùc ñònh vaø xöû lyù ñuùng thì vieäc phaân tích caùc döõ lieäu ñoù ñeå ra quyeát ñònh thueâ taøi chính hay mua taøi saûn môùi thaät söï giuùp ích cho doanh nghieäp. Neáu vieäc öôùc tính caùc khoaûn thu vaø chi cuûa doanh nghieäp khoâng chính xaùc thì seõ aûnh höôûng xaáu ñeán keát quaû cuûa vieäc ra quyeát ñònh. *Chi phí khaáu hao. Treân thöïc teá, caùc doanh nghieäp choïn nhieàu phöông phaùp khaáu hao khaùc nhau ñeå tính toaùn chi phí khaáu hao cho taøi saûn cuûa mình (nhöng cuõng phaûi naèm trong khung qui ñònh chung cuûa phaùp luaät) neân döõ lieäu chi phí khaáu hao ñaõ giaû ñònh ôû treân chæ laø moät tröôøng hôïp khaáu hao theo ñöôøng thaúng vaø chi phí khaáu hao laø baèng nhau qua caùc naêm. Neáu choïn phöông phaùp tính khaáu hao khaùc thì chi phí khaáu hao haøng naêm seõ thay ñoåi vaø luùc ñoù coâng thöùc tính toaùn doøng ngaân löu taêng theâm cuûa vieäc mua taøi saûn hay toång hieän giaù mua vaøo cuûa taøi saûn cuõng seõ thay ñoåi. *Chi phí thueâ taøi chính. Ñoái vôùi chi phí thueâ taøi chính cuõng töông töï nhö chí phí khaáu hao. Tuøy theo töøng hôïp ñoàng thueâ taøi chính ñöôïc kyù keát maø caùc ñieàu khoaûn thanh toaùn chi phí thueâ taøi chính cuõng khaùc nhau. Chi phí thueâ taøi chính cuõng seõ thay ñoåi theo caùc kyø thanh toaùn khaùc nhau chöù khoâng coá ñònh nhö ôû giaû ñònh treân ñaây. Ngoaøi ra, theo söï thoaû thuaän cuûa beân thueâ vaø beân cho thueâ, kyø haïn traû tieàn thueâ cuõng seõ khaùc nhau vaø seõ traû ñaàu kyø töø luùc baét ñaàu hoaït ñoäng cho thueâ hay traû cuoái kyø cho thueâ laø tuøy theo ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng. Chính vì caùc lyù do ñoù maø keát quaû tính toaùn ôû treân cuõng chæ laø giaû ñònh trong moät tröôøng hôïp vaø chuùng ta seõ thay ñoåi caùch tính tuyø theo töøng tröôøng hôïp cuï theå. *Giaù trò thò tröôøng cuûa voán chuû sôû höõu. -54- Ñaây laø moät chæ tieâu khoù ñaùnh giaù. Noù ñöôïc tính baèng caùch laáy soá löôïng coå phieáu ñang löu haønh cuûa doanh nghieäp nhaân vôùi giaù trò thò tröôøng cuûa moãi coå phieáu. Tuy nhieân, taïi thôøi ñieåm caàn ra quyeát ñònh thueâ hay mua taøi saûn thì doanh nghieäp khoâng theå ñaùnh giaù ñöôïc chính xaùc giaù trò naøy. Do giaù trò naøy thöôøng xuyeân bieán ñoäng treân thò tröôøng neân doanh nghieäp caàn phaûi aùp duïng moät giaù bình quaân saùt vôùi giaù trò thò tröôøng. Muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy thì doanh nghieäp caàn phaûi thöôøng xuyeân döï ñoaùn giaù coå phieáu cuûa coâng ty trong thôøi gian tôùi döïa vaøo caùc bieán ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp cuõng nhö bieán ñoäng treân thò tröôøng. * Chi phí söû duïng voán chuû sôû höõu. Ñoái vôùi caùc coâng ty coå phaàn thì ñaây thöôøng laø tyû suaát coå töùc chia cho caùc coå ñoâng coøn ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc thì ñaây chính laø tyû suaát giöõa khoaûn tieàn noäp thueá treân voán chi cho toång nguoàn voán kinh doanh do nhaø nöôùc caáp. Tuy nhieân, cho duø laø coâng ty coå phaàn hay laø doanh nghieäp nhaø nöôùc thì cuõng caàn phaûi tính chính xaùc chæ tieâu naøy. Ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc thì chæ tieâu naøy thöôøng coá ñònh vaø saün coù nhöng ñoái vôùi coâng ty coå phaàn thì khaùc. Tuøy theo keát quaû cuûa ñaïi hoäi coå ñoâng haøng naêm maø ta coù chæ tieâu naøy. Nhöng neáu laáy tyû leä chia coå töùc haøng naêm cuûa ñaïi hoäi coå ñoâng laøm chæ tieâu chi phí söû duïng voán chuû sôû höõu thì seõ khoâng chính xaùc. Treân thöïc teá, ñeå xaùc ñònh khoaûn chi phí naøy thì ta phaûi tính ñöôïc lôïi nhuaän sau thueá cuûa doanh nghieäp ñoù. Ñeå tính ñöôïc lôïi nhuaän sau thueá thì phaûi ñôïi keát thuùc moät kyø haïch toaùn (quyù, 06 thaùng, naêm). Nhö vaäy, trong moät thôøi gian ngaén, doanh nghieäp muoán choïn phöông aùn thueâ taøi chính hay mua taøi saûn laø raát khoù vì phaûi ñôïi keát thuùc moät kyø keá toaùn. Ñeå vieäc xaùc ñònh khoaûn chi phí naøy laø töông ñoái chính xaùc thì heä thoáng keá toaùn quaûn trò cuûa doanh nghieäp phaûi ñaùnh giaù töông ñoái chính xaùc vaø hieäu quaû. *Giaù trò taøi saûn thanh lyù. Chæ tieâu giaù trò taøi saûn khi thanh lyù cuõng aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán vieäc choïn löïa phöông aùn nhö treân. Neáu nhö öôùc ñoaùn giaù trò taøi saûn thu hoài khi thanh lyù thaáp thì seõ laøm cho doøng ngaân löu taêng theâm trong tröôøng hôïp mua taøi saûn giaûm xuoáng vaø ngöôïc laïi neáu nhö ñaùnh giaù quaù cao giaù trò taøi saûn thu hoài ñeán khi thanh lyù thì seõ laøm cho doøng ngaân löu taêng theâm trong tröôøng hôïp mua taøi saûn taêng leân. Vieäc ñaùnh giaù giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn ñeán khi thanh lyù phaûi döïa vaøo tính chaát cuûa taøi saûn, söï loãi thôøi theo thôøi gian cuûa taøi saûn ñoù, thôøi gian söû duïng taøi saûn… Doanh nghieäp khoâng neân öôùc tính giaù trò thu hoài theo söï suy xeùt chuû quan -55- cuûa mình maø khoâng tham khaûo yù kieán cuûa caùc chuyeân gia hay nhaø cung caáp vì neáu nhö theá thì seõ laøm sai leäch keát quaû tính toaùn vaø seõ khoâng choïn ñöôïc phöông aùn toái öu. *Thôøi gian thueâ maùy vaø thôøi gian khaáu hao. Trong luaän vaên naøy giaû thieát thôøi gian thueâ maùy vaø thôøi gian khaáu hao laø nhö nhau vaø baèng t naêm. Trong thöïc teá, hai thôøi gian naøy coù theå baèng nhau hoaëc coù theå khaùc nhau. Ngoaøi ra, coù moät soá loaïi maùy moùc tuy ñaõ heát thôøi haïn khaáu hao (luùc naøy chi phí khaáu hao laø khoâng coù) nhöng vaãn coøn coù theå söû duïng ñeå saûn xuaát saûn phaåm thì cuõng chöa baùn thanh lyù. Chính vì ñieàu naøy maø laøm cho thôøi gian baùn thanh lyù taøi saûn laïi lôùn hôn thôøi gian khaáu hao vaø seõ aûnh höôûng ñeán hieän giaù thu hoài cuûa taøi saûn thanh lyù. Ngoaøi ra, khi tieán haønh choïn löïa moät trong hai phöông aùn treân ñeå quyeát ñònh coù neân mua taøi saûn hay thueâ taøi chính thì doanh nghieäp coøn phaûi xaùc ñònh vaø xöû lyù nhieàu chæ tieâu lieân quan ñeán chi phí vaø lôïi ích doanh nghieäp nhaän ñöôïc nhö tieát kieäm ñöôïc chi phí nhaân coâng lao ñoäng neáu söû duïng maùy môùi (lôïi ích), tieát kieäm nguyeân vaät lieäu (lôïi ích), tieâu toán tieàn ñieän nhieàu hôn (chi phí)… Nhö vaäy, ñeå cho vieäc tính toaùn caùc chæ tieâu chính xaùc thì doanh nghieäp neân xem xeùt, phaân tích kyõ caùc yeáu toá ñaàu vaøo. Ñöùng treân goùc ñoä chung cuûa neàn kinh teá ñeå ñöa ra caùc öôùc ñoaùn vaø giaû ñònh gaàn ñuùng vôùi thöïc teá. Coù nhö vaäy thì vieäc choïn löïa phöông aùn thueâ taøi chính hay mua taøi saûn seõ chính xaùc vaø seõ giuùp cho doanh nghieäp thuaän tieän trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Treân ñaây môùi chæ laø phöông phaùp ñònh löôïng. Treân thöïc teá, khi löïa choïn giöõa hai phöông aùn treân thì doanh nghieäp coøn phaûi döïa vaøo nhieàu yeáu toá khaùc. 3.3.2)Phöông phaùp ñònh tính. Ñoâi khi, theo tính toaùn thì doanh nghieäp nhaän thaáy raèng mình neân ñi mua taøi saûn lôïi hôn thueâ taøi chính nhöng luùc naøy doanh nghieäp khoâng coù voán ñeå mua maø phaûi vay ngaân haøng vaø daãn ñeán nhieàu thuû tuïc baét buoäc doanh nghieäp ñoù phaûi trình ra môùi coù theå vay ñöôïc. Keát quaû, doanh nghieäp laïi ñi thueâ taøi chính maëc duø hieän giaù toång chi phí thueâ laïi lôùn hôn hieän giaù mua taøi saûn. Nhö vaäy, moät doanh nghieäp khi choïn löïa vieäc neân thueâ taøi chính hay neân mua taøi saûn thì ngoaøi phöông phaùp ñònh löôïng tính toaùn nhö treân thì cuõng caàn phaûi caên cöù vaøo caùc phöông phaùp ñònh tính nhö sau: 3.3.2.1)Khi caàn moät nguoàn voán duøng cho vieäc ñaàu tö, môû roäng saûn xuaát, mua saém daây chuyeàn maùy moùc môùi nhaèm ñaùp öùng cho vieäc thay ñoåi maãu maõ saûn phaåm, tieát kieäm nguyeân vaät lieäu, taêng naêng suaát saûn phaåm laøm ra … maø haïn möùc -56- tín duïng vay voán cuûa doanh nghieäp ôû caùc ngaân haøng ñaõ heát thì haõy nghó ngay ñeán hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính. Chính hoaït ñoäng naøy seõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu treân cuûa doanh nghieäp. 3.3.2.2)Khi doanh nghieäp ñaõ ñaàu tö quaù nhieàu voán vaøo daây chuyeàn saûn xuaát, maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän taûi … maø thieáu nguoàn voán löu ñoäng kinh doanh trong khi ñoù vaãn muoán söû duïng taøi saûn maø mình ñaõ ñaàu tö, mua saém thì haõy nghó ñeán hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính. Chính hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính “mua vaø cho thueâ laïi” seõ laø coâng cuï giuùp doanh nghieäp ñaùp öùng nhu caàu thoaû maõn voán kinh doanh cuûa mình. 3.3.2.3)Ñoái vôùi moät doanh nghieäp môùi thaønh laäp, chöa coù uy tín treân thò tröôøng tín duïng, phöông aùn kinh doanh cuûa doanh nghieäp khaû thi, saûn phaåm saûn xuaát ra ñaït thò hieáu ngöôøi tieâu duøng nhöng caàn nguoàn voán ñeå mua saém maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän chuyeån nhöng thieáu nguoàn voán ñeå thöïc hieän vieäc mua saém treân thì haõy ñeán vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính. Caùc coâng ty cho thueâ taøi chính seõ cung caáp ngay cho doanh nghieäp theo ñuùng soá löôïng, chuûng loaïi vaø chaát löôïng maùy moùc. Thuû tuïc hoà sô raát ñôn giaûn, khoâng phöùc taïp nhö caùc yeâu caàu cuûa ngaân haøng vaø ñaëc bieät caùc coâng ty cho thueâ taøi chính seõ khoâng yeâu caàu doanh nghieäp phaûi theá chaáp baát cöù thöù gì caû. 3.3.2.4)Ñoái vôùi caùc loaïi maùy moùc, thieát bò hieän ñaïi, caùc coâng ngheä kyõ thuaät cao, tieân tieán… maø doanh nghieäp caàn phaûi saém ñeå phuïc vuï saûn xuaát nhöng doanh nghieäp khoâng bieát hoaëc bieát raát ít veà tính naêng, chaát löôïng cuõng nhö giaù caû cuûa loaïi maùy naøy thì haõy tìm ñeán dòch vuï cho thueâ taøi chính. Chính caùc coâng ty cho thueâ taøi chính môùi laø caùc “chuyeân vieân” thöïc thuï trong vieäc naém baét caùc thieát bò maùy moùc hieän ñaïi hôn, hoï chuyeân saâu vaøo lónh vöïc naøy hôn vaø chaéc chaén raèng hoï coù moät ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân coù kieán thöùc saâu roäng veà caùc loaïi maùy moùc, vì vaäy hoï coù theå ñaùp öùng cung caáp caùc loaïi maùy moùc cho doanh nghieäp theo ñuùng chaát löôïng maø doanh nghieäp yeâu caàu. 3.3.2.5)Khi caàn mua saém caùc loaïi maùy moùc nhöng doanh nghieäp khoâng bieát ñöôïc nhaø cung caáp naøo coù theå ñaùp öùng ñuùng nhö yeâu caàu chaát löôïng cuõng nhö giaù caû theo yù muoán cuûa baïn thì haõy ñeán vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính. ÔÛ ñoù, hoï coù ñaày ñuû danh saùch caùc nhaø cung caáp maùy moùc thieát bò uy tín nhaát vôùi giaù caû phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa doanh nghieäp. 3.4)Ví duï minh hoaï. Coâng ty Coå phaàn Ñaïi lyù Lieân hieäp Vaän chuyeån GEMADEPT (goïi taét laø Cty Gemadept) laø moät coâng ty coå phaàn nieâm yeát coù toång soá voán lôùn nhaát taïi Vieät -57- Nam (tính ñeán thôøi ñieåm cuoái naêm 2004) vôùi toång giaù trò taøi saûn tính theo giaù thò tröôøng laø 749,15 tyû ñoàng. Coâng ty ñöôïc thaønh laäp döôùi hình thöùc coâng ty coå phaàn theo quyeát ñònh soá 1489/QU/TCCB-LU ngaøy 24 thaùng 7 naêm 1993. Ngaøy 08 thaùng 3 naêm 2002, Cty Gemadept ñaõ ñöôïc UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc caáp pheùp phaùt haønh chöùng khoaùn ra coâng chuùng ñeå nieâm yeát. Voán ñieàu leä ban ñaàu laø 6.207.600.000 ñoàng. Voán ñieàu leä hieän taïi (ñeán cuoái naêm 2004) laø 200 tyû ñoàng, meänh giaù laø 10.000 ñoàng/coå phieáu, soá chöùng khoaùn nieâm yeát laø 20 trieäu coå phieáu. Giaù giao dòch phieân ñaàu tieân laø 42.500 ñoàng, trong ñoù coù 171.784.550.000 ñoàng ñuû ñieàu kieän nieâm yeát, phaàn coøn laïi laø 28.215.450.000 ñoàng chöa ñuû ñieàu kieän nieâm yeát laø voán ñieàu leä döôùi hình thöùc phaùt haønh coå phieáu traû chaäm. Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2004, Cty Gemadept ñaõ toå chöùc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2004 vaø thoáng nhaát nghò quyeát 01/ÑHCÑ vôùi caùc noäi dung chính sau: Cty Gemadept quyeát ñònh ñaàu tö theâm moät soá maùy moùc vôùi toång trò giaù laø 10.000.000.000 ñoàng. OÂng Phaïm Tieán Tònh, Toång giaùm ñoác, ñaõ ñöa ra hai phöông aùn ñeå ñaàu tö soá phöông tieän treân. Ñoù laø Cty Gemadept coù theå mua toaøn boä maùy moùc treân hoaëc choïn phöông aùn thueâ taøi chính sao cho coù lôïi veà maët taøi chính ñoái vôùi coâng ty nhaát. Baûng Caân ñoái Keá toaùn vaø Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Cty Gemadept ñöôïc theå hieän trong phuï luïc 2 vaø phuï luïc 3 -58- Nhö vaäy, trong luaän vaên naøy, ta coù theå duøng phöông phaùp ñònh löôïng ñeå giuùp oâng Phaïm Tieán Tònh löïa choïn phöông aùn thích hôïp vaø coù lôïi cho Coâng ty nhaát. Ta coù moät soá caùc döõ kieän sau: Tình hình taøi chính cuûa Cty Gemadept ñöôïc toùm taét nhö sau: Baûng 3.7: MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH CHUÛ YEÁU Ñôn vò tính: ñoàng STT CHÆ TIEÂU NAÊM 2004 GHI CHUÙ 01 Toång nguoàn voán 686.913.426.939 Tính ñeán ngaøy 31/12/2004 A Nôï phaûi traû 240.350.986.860 nhö treân B Voán chuû sôû höõu 446.562.440.079 nhö treân 02 Toång doanh thu vaø caùc khoaûn khaùc 687.068.628.627 03 Giaù voán haøng baùn, chi phí 541.920.480.748 04 Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 145.148.147.879 05 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (thueá suaát 28%) 40.641.481.406 06 Lôïi nhuaän sau thueá 104.506.666.473 Tính ñeán ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2004 thì toång soá coå phieáu ñang löu haønh treân thò tröôøng cuûa Cty Gemadept laø 17.804.065 coå phieáu. Giaù giao dòch trong caùc phieân gaàn ñaây dao ñoäng trong khoaûng 42.050 ñoàng/coå phieáu. Tyû suaát coå töùc chia cho caùc coå ñoâng trong naêm 2004 laø 22%. *Neáu choïn phöông aùn mua maùy moùc thieát bò keå treân thì döï kieán seõ söû duïng trong voøng 10 naêm. Cty Gemadept aùp duïng hình thöùc tính khaáu hao theo ñöôøng thaúng. Nhö vaäy, neáu mua maùy moùc treân thì chi phí khaáu hao haøng naêm seõ laø 10.000.000.000/10 = 1.000.000.000 ñoàng. Chi phí baûo haønh, baûo trì haøng naêm laø 100.000.000 ñoàng. -59- Sau khi heát haïn söû duïng thì maùy moùc treân seõ ñem baùn thanh lyù vaø öôùc ñoaùn thu hoài ñöôïc 1.000.000.000 ñoàng (sau khi ñaõ tröø caùc khoaûn chi phí mua baùn). *Trong khi ñoù Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II – Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT coù truï sôû taïi soá 422 Traàn Höng Ñaïo, F2, Q5, Tp. HCM coù cuoäc gaëp gôõ vôùi laõnh ñaïo Cty Gemadept vaø yeâu caàu ñöôïc cung caáp maùy moùc thieát bò treân döôùi daïng hôïp ñoàng thueâ taøi chính. Caùc thoâng tin maø Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II – Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT ñöa ra nhö sau: Coù ba phöông phaùp traû tieàn thueâ maø Cty Gemadept coù theå choïn, ñoù laø: -Tieàn thueâ thanh toaùn vaøo ñaàu moãi naêm (baét ñaàu traû tieàn thueâ cho naêm thöù nhaát keå töø khi kyù hôïp ñoàng thueâ) vaø soá tieàn moãi kyø thanh toaùn ñeàu baèng nhau. -Tieàn thueâ thanh toaùn vaøo cuoái moãi naêm vôùi soá tieàn moãi kyø thanh toaùn ñeàu baèng nhau. -Tieàn thueâ ñöôïc traû khaùc nhau vaøo cuoái moãi naêm vaø baèng nôï goác coäng vôùi tieàn laõi theo yeâu caàu cuûa Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II – Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT (soá nôï goác phaûi traû baèng nhau vaøo cuoái moãi naêm). Laõi suaát maø Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II – Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT yeâu caàu laø 11,11%/naêm (baèng vôùi laõi suaát Ngaân haøng). Thôøi haïn thueâ taøi chính laø 10 naêm. Sau khi heát haïn thueâ taøi chính thì Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II – Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT seõ chuyeån quyeàn sôû höõu cho Cty Gemadept toaøn boä maùy moùc treân vôùi giaù trò töôïng tröng (coù theå ñöôïc xem nhö baèng khoâng). Baây giôø ta xem xeùt caùc yeáu toá, tính toaùn ñeå choïn ra vieäc Cty Gemadept neân mua hay neân thueâ taøi chính vaø neáu thueâ taøi chính thì choïn phöông phaùp thueâ taøi chính naøo laø hôïp lyù nhaát ñeå giuùp Cty Gemadept trong vieäc ra quyeát ñònh sao cho coù lôïi veà maët taøi chính nhaát. Nhö phaàn treân ñaõ trình baøy, coù nhieàu phöông thöùc cho thueâ taøi chính. Giôø ñaây ta ñi phaân tích töøng phöông thöùc ñeå tìm ra caùch thöùc thueâ taøi chính hôïp lyù nhaát vaø coù lôïi nhaát. 3.4.1)Xem xeùt choïn phöông phaùp thueâ taøi chính. Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá cuûa Cty Gemadept vaø ñieàu kieän phaùp luaät Vieät Nam cuõng nhö tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc Coâng ty Cho thueâ taøi chính taïi -60- Vieät Nam, ta laäp baûng sau ñeå choïn hình thöùc thueâ taøi chính (caùc hình thöùc naøo coù theå choïn ñöôïc ñaùnh daáu x vaøo oâ ñoù). Baûng 3.8: LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP THUEÂ TAØI CHÍNH PHÖÔNG THÖÙC TRAÛ TIEÀN THUEÂ STT DIEÃN GIAÛI TIEÀN THUEÂ THANH TOAÙN ÑAÀU KYØ VÔÙI SOÁ TIEÀN THANH TOAÙN BAÈNG NHAU TIEÀN THUEÂ THANH TOAÙN VAØO CUOÁI KYØ VÔÙI SOÁ TIEÀN THANH TOAÙN BAÈNG NHAU TIEÀN THUEÂ THANH TOAÙN VAØO CUOÁI KYØ VÔÙI SOÁ TIEÀN NÔÏ GOÁC ÑÖÔÏC TRAÛ BAÈNG NHAU 01 Thueâ taøi chính thuaàn x x x 02 Mua vaø cho thueâ laïi - - - 03 Cho thueâ traû goùp - - - 04 Cho thueâ hôïp taùc x x x 05 Cho thueâ trôï baùn x x x 06 Cho thueâ giaùp löng - - - Nhö vaäy, qua baûng treân ta nhaän thaáy caùc hình thöùc thueâ taøi chính maø Cty Gemadept coù theå choïn laø Thueâ taøi chính thuaàn, Cho thueâ hôïp taùc vaø Cho thueâ trôï baùn. Tuy nhieân, cho duø coù ba caùch choïn nhö treân nhöng neáu döïa vaøo moái quan heä giöõa coâng ty cho thueâ taøi chính vaø ngöôøi ñi thueâ thì ta cuõng chæ coù ba hình thöùc traû tieàn thueâ. Trong tröôøng hôïp naøy, ta chæ tính toaùn caùc hình thöùc traû tieàn thueâ sao cho Cty Gemadept coù lôïi nhaát. 3.4.2)Tính toaùn caùc chæ soá. Töø thoâng tin taøi chính vaø caùc tin töùc khaùc, ta tính ñöôïc caùc chæ tieâu nhö sau: -Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp laø TC = 28%/naêm. -Giaù trò thò tröôøng cuûa voán chuû sôû höõu: E = 17.804.065 coå phieáu x 42.050 ñoàng/coå phieáu -61- = 748.660.933.250 ñoàng. -Giaù trò thò tröôøng cuûa nôï: D = 240.350.986.860 ñoàng. Nhö vaäy ta tính ñöôïc: V = E + D = 748.600.933.250 ñoàng + 240.350.986.860 ñoàng = 989.011.920.110 ñoàng. -Chi phí söû duïng nôï: Neáu ñi vay thì Cty Gemadept phaûi traû laõi suaát laø 11,11%/naêm neân chi phí söû duïng nôï sau thueá cuûa Cty Gemadept laø 11,11% x (1-28%) = 8%. Nhö vaäy, chi phí söû duïng nôï sau thueá laø KD = 8%. -Chi phí söû duïng voán chuû sôû höõu: Vì tyû suaát coå töùc chia cho caùc coå ñoâng laø 22% neân ta tính ñöôïc RE = 22%. Nhö vaäy, chi phí söû duïng voán bình quaân laø: WACC = )()1( EDc RV ERT V D +− = %)281( 110.920.011.989 860.986.350.240 − x11,11% + 110.920.011.989 250.933.660.748 x22% = 19% 3.4.3)Tính toaùn hieän giaù toång chi phí ñeå ra quyeát ñònh. 3.4.3.1)Tính hieän giaù chi phí khi mua taøi saûn. -Chi phí khaáu hao tieát kieäm töø laù chaén thueá haøng naêm laø: Dt x Tc = 1.000.000.000 ñoàng x 28% = 280.000.000 ñoàng -Chi phí baûo trì tieát kieäm ñöôïc töø laù chaén thueá haøng naêm laø: Mt x Tc = 100.000.000 ñoàng x 28% = 28.000.000 ñoàng -Chi phí mua saém, vaän chuyeån, chaïy thöû: Io = 10.000.000.000 ñoàng. -Chi phí baûo döôõng trong quaù trình vaän haønh maùy haøng naêm laø: Mt = 100.000.000 ñoàng. -Giaù trò taøi saûn sau khi heát khaáu hao (tính ñeán 10 naêm sau) ñem baùn thanh lyù döï kieán ñöôïc 1.000.000.000 ñoàng. -62- Luùc naøy, hieän giaù hieäu soá nhöõng chi phí boû ra cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng lôïi ích maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc trong tröôøng hôïp mua taøi saûn laø: PV = Io + ∑ = + −−n t t d tctc K DTMT 1 )1( )1( - n oK S )1( + = 10.000.000.000 + ∑ = + −−10 1 %)81( 000.000.000.1%28000.000.100%)281( t t x - 10%)191( 000.000.000.1 + = 10.000.000.000 - ∑ = 10 1 )08,1( 000.000.208 t t - 175.602.375 = 10.000.000.000 - 1.395.696.931 - 175.602.375 = 8.428.700.694 ñoàng. 3.4.3.2)Tính hieän giaù chi phí khi thueâ taøi chính theo phöông phaùp thueâ taøi chính thuaàn. Nhö treân ñaõ trình baøy, hieän nay toång chi phí mua heä thoáng maùy moùc treân laø 10.000.000.000 ñoàng. Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II - Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT mong muoán khi hoaït ñoäng thueâ mua naøy ñöôïc thöïc hieän thì seõ thu tieàn laõi baèng vôùi laõi suaát ngaân haøng vaø baèng 11,11%/naêm. Coù ba caùch traû tieàn thueâ maø Cty Gemadept phaûi tính toaùn ñeå choïn phöông thöùc traû tieàn naøo coù lôïi cho Coâng ty nhaát. *Tröôøng hôïp 1: Xeùt vieäc traû tieàn thueâ vaøo ñaàu moãi naêm vaø baét ñaàu töø naêm thueâ thöù nhaát. Theo coâng thöùc thì ta coù theå tính toaùn tieàn thueâ haøng naêm theo caùch thöùc traû tieàn cuûa phöông phaùp naøy laø nhö sau: A = ]1)1)[(1( ].)1([ −++ −+ n n ii iSiC Luùc naøy S = 0 (do Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II - Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT), vì vaäy: Lt = ]1%)11,111%)[(11,111( %11,11].%)11,111(000.000.000.10[ 10 10 −++ + = 1.535.283.945 Nhö vaäy, hieän giaù hieäu soá nhöõng chi phí boû ra cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng lôïi ích maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc trong tröôøng hôïp thueâ taøi chính (traû tieàn thueâ vaøo ñaàu moãi naêm) laø: -63- PV = ∑ = + −n t t d tc K LT 1 )1( )1( + ∑ = + −n t t d tc K MT 1 )1( )1( - n oK S )1( + = ∑= + −9 0 )1( )1( t t d tc K LT + ∑ = + −10 1 )1( )1( t t d tc K MT - 10)1( oK S + =∑ = + −9 0 %)81( 945.283.535.1)%281( t t +∑ = + −10 1 )81( 000.000.100%)281( t t - 10%)191( 000.000.000.1 + = 8.010.742.077 + 483.125.861 - 175.602.375 = 8.318.265.563 *Tröôøng hôïp 2: Xeùt vieäc traû tieàn thueâ vaøo cuoái moãi naêm vaø baét ñaàu töø naêm thueâ thöù nhaát. Theo coâng thöùc thì ta coù theå tính toaùn tieàn thueâ haøng naêm theo caùch thöùc traû tieàn cuûa phöông phaùp naøy laø nhö sau: A = 1)1( ].)1([ −+ −+ n n i iSiC Luùc naøy S = o (do Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II - Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT), vì vaäy: Lt = 1)1( ].)1([ −+ −+ n n i iSiC = 1%)11,111( %11,11].%)11,111(000.000.000.10[ 10 10 −+ + = 1.705.853.992 Nhö vaäy, hieän giaù hieäu soá nhöõng chi phí boû ra cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng lôïi ích maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc trong tröôøng hôïp thueâ taøi chính (traû tieàn thueâ vaøo cuoái moãi naêm) laø: PV =∑ = + −n t t d tc K LT 1 )1( )1( + ∑ = + −n t t d tc K MT 1 )1( )1( - n oK S )1( + = ∑ = + −10 1 %)81( 992.853.705.1%)281( t t + ∑ = + −10 1 )81( 000.000.100%)281( t t - 10%)191( 000.000.000.1 + = 8.241.421.779 + 483.125.861 - 175.602.375 = 8.548.945.265 *Tröôøng hôïp 3: Choïn phöông thöùc thanh toaùn cuoái kyø vôùi khoaûn nôï goác ñöôïc traû baèng nhau. Nôï goác töùc laø chi phí ñaàu tö ban ñaàu mua saém maùy moùc thieát bò cuûa Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II - Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT ñeå cho Cty Gemadept thueâ vaø baèng 10.000.000.000 ñoàng. Nhö vaäy, theo phöông thöùc naøy thì haøng naêm Cty Gemadept phaûi traû tieàn thueâ taøi saûn taøi chính laø 10.000.000.000ñoàng/10naêm = 1.000.000.000 ñoàng. -64- Tuy nhieân, Cty Gemadept coøn phaûi traû tieàn laõi theo mong muoán cuûa Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II - Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT töùc laø 11,11%/naêm. Töø coâng thöùc tính tieàn thueâ phaûi traû haøng naêm laø: Ax = n SC − + [C – (x – 1).P].i Do heát haïn hôïp ñoàng thì Cty Gemadept ñöôïc sôû höõu taøi saûn neân S = 0. P = n SC − = 10 000.000.000.10 = 1.000.000.000 Luùc naøy ta tính ñöôïc soá tieàn thueâ taøi chính maø Cty Gemadept phaûi traû haøng naêm laø nhö sau: L1 = 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (1 – 1)x1.000.000.000]x11,11% = 2.111.000.000 L2 = 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (2 – 1)x1.000.000.000]x11,11% = 1.999.900.000 L3 = 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (3 – 1)x1.000.000.000]x11,11% =1.888.800.000 L4 = 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (4 – 1)x1.000.000.000]x11,11% = 1.777.700.000 L5 = 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (5 – 1)x1.000.000.000]x11,11% = 1.666.600.000 L6= 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (6– 1)x1.000.000.000]x11,11% = 1.555.500.000 L7= 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (7– 1)x1.000.000.000]x11,11% = 1.444.400.000 L8= 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (8– 1)x1.000.000.000]x11,11% -65- = 1.333.300.000 L9= 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (9– 1)x1.000.000.000]x11,11% = 1.222.200.000 L10= 10 000.000.000.10 + [10.000.000.000 – (10– 1)x1.000.000.000]x11,11% = 1.111.100.000 Ñeå tính hieän giaù cuûa chi phí thueâ taøi chính trong tröôøng hôïp naøy, ta laäp baûng sau: Baûng 3.9: TÍNH TOAÙN HIEÄN GIAÙ CHI PHÍ THUEÂ Ñôn vò tính: ñoàng NAÊM THUEÂ CHI PHÍ THUEÂ Lt HIEÄN GIAÙ (1-Tc) Lt (tính theo chi phí söû duïng nôï sau thueá kd=8%) GHI CHUÙ Naêm thöù 1 2.111.100.000 1.407.333.333 Naêm thöù 2 1.999.900.000 1.234.506.173 Naêm thöù 3 1.888.800.000 1.079.561.043 Naêm thöù 4 1.777.700.000 940.797.050 Naêm thöù 5 1.666.600.000 816.667.168 Naêm thöù 6 1.555.500.000 705.764.775 Naêm thöù 7 1.444.400.000 606.811.339 Naêm thöù 8 1.333.300.000 518.645.163 Naêm thöù 9 1.222.200.000 440.211.087 Naêm thöù 10 1.111.100.000 370.551.085 COÄNG 16.110.500.000 8.120.848.216 -66- Hieän giaù hieäu soá nhöõng chi phí boû ra cuûa doanh nghieäp vaø nhöõng lôïi ích maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc trong tröôøng hôïp thueâ taøi chính (traû tieàn thueâ vaøo cuoái kyø vôùi khoaûn nôï goác ñöôïc traû baèng nhau) laø: 8.120.848.216 + ∑ = + −10 1 )81( 000.000.100%)281( t t - 10%)191( 000.000.000.1 + =8.120.848.216 + 483.125.861 - 175.602.375 = 8.428.371.702 3.4.4)Ra quyeát ñònh choïn phöông phaùp thueâ taøi chính. Toång hôïp caùc keát quaû treân, ta laäp ñöôïc baûng so saùnh hieän giaù chi phí cuûa caùc phöông aùn nhö sau: Baûng 3.10: LIEÄT KEÂ CHI PHÍ CUÛA CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TRAÛ TIEÀN THUEÂ Ñôn vò tính: ñoàng STT DIEÃN GIAÛI HIEÄN GIAÙ CHI PHÍ GHI CHUÙ 01 Phöông aùn mua taøi saûn 8.428.700.694 02 Phöông aùn thueâ taøi chính vôùi tieàn thueâ traû baèng nhau vaøo ñaàu naêm thueâ 8.318.265.563 Choïn phöông aùn naøy vì chi phí thaáp nhaát 03 Phöông aùn thueâ taøi chính vôùi tieàn thueâ traû baèng nhau vaøo cuoái naêm thueâ 8.548.945.265 04 Phöông aùn thueâ taøi chính vôùi soá tieàn traû khaùc nhau vaøo cuoái naêm nhöng khoaûn nôï goác ñöôïc traû ñeàu nhau 8.428.371.702 Nhö vaäy, ñöùng treân goùc ñoä tính toaùn caùc chæ soá, so saùnh boán phöông aùn treân thì ta nhaän thaáy phöông aùn ôû vò trí soá 2 (thueâ taøi chính vôùi tieàn thueâ traû baèng nhau vaøo ñaàu naêm thueâ) laø coù chi phí thueâ thaáp nhaát neân Cty Gemadept neân choïn phöông aùn naøy ñeå thöïc hieän vieäc trang bò maùy moùc thieát bò phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò mình. -67- Beân caïnh ñoù, neáu xem xeùt trong ñieàu kieän hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Cty Gemadept hieän nay thì nguoàn voán löu ñoäng cuûa Cty coøn phaûi ñaàu tö vaøo caùc phöông aùn kinh doanh khaùc (môû roäng thò tröôøng sang Singapore, xaây môùi caùc caên hoä cao caáp ñeå cho thueâ…) neân nguoàn voán kinh doanh cuûa Cty coøn raát haïn heïp, khoâng theå duøng moät laàn moät soá tieàn lôùn ñeå mua saém maùy moùc thieát bò. Ngoaøi ra, caùc maùy moùc maø Cty Gemadept caàn trang bò laïi laø loaïi maùy hieän ñaïi, ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät cuûa Cty Gemadept khoâng naém roõ heä thoáng maùy moùc naøy. Töø nhöõng ñieàu treân, moät giaûi phaùp duy nhaát vaø toát nhaát laø Cty Gemadept neân ñi thueâ taøi chính heä thoáng maùy moùc treân töø Coâng ty Cho thueâ Taøi chính II – Ngaân haøng Noâng nghieäp & PTNT vôùi phöông thöùc traû tieàn thueâ vaøo ñaàu naêm thueâ vôùi soá tieàn baèng nhau qua caùc naêm. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III Löïa choïn phöông phaùp ñeå ra quyeát ñònh thueâ taøi chính hay mua taøi saûn laø moät vieäc phöùc taïp, caàn phaûi keát hôïp nhieàu yeáu toá taùc ñoäng ñeán lónh vöïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp thì môùi coù theå ra quyeát ñònh chính xaùc ñöôïc. Ngoaøi ra, caùc döõ lieäu caàn thu thaäp ñeå phaân tích cuõng caàn phaûi chính xaùc, vieäc döï ñoaùn caùc chæ tieâu trong töông lai phaûi döïa treân nguyeân taéc khaùch quan vaø phaûi coù cô sôû. Phaàn quan troïng nhaát cuûa phöông phaùp naøy laø vieäc thu thaäp thoâng tin, neáu ñaàu vaøo cuûa thoâng tin bò nhieãu thì ñaàu ra cuûa quyeát ñònh seõ khoâng chính xaùc vaø töø ñoù daãn ñeán vieäc ra quyeát ñònh seõ khoâng gaây lôïi ích cho doanh nghieäp maø coù khi noù coøn mang laïi moät keát quaû xaáu aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh. -68- KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Nhìn chung, hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính laø moät loaïi hình coøn khaù môùi ñoái vôùi nöôùc ta nhöng ích lôïi maø noù mang laïi cho neàn kinh teá laø raát lôùn. Loaïi hình cho thueâ taøi chính goùp phaàn laøm ña daïng hôn cho caùc hoaït ñoäng tín duïng trong nöôùc vaø noù seõ goùp phaàn hoaøn thieän hôn thò tröôøng cho thueâ taøi chính ôû nöôùc ta voán ñang bò ñoùng baêng vaø chöa phaùt trieån maïnh. Hieän nay, nhieàu doanh nghieäp ôû nöôùc ta coøn chöa bieát ñeán loaïi hình naøy vì vieäc quaûng baù coøn chöa thaät söï maïnh meû, caùc truï sôû vaø chi nhaùnh cuûa caùc coâng ty cho thueâ taøi chính laïi naèm chuû yeáu ôû caùc thaønh phoá lôùn trong caû nöôùc, caùc qui ñònh coøn raøng buoäc nhieàu ñoái vôùi lónh vöïc naøy… laøm cho loaïi hình naøy phaùt trieån coøn quaù chaäm chaïp. Beân caïnh ñoù, loaïi hình cho thueâ taøi chính raát thích hôïp vôùi caùc doanh nghieäp coù qui moâ vöøa vaø nhoû nhöng haàu nhö caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû nöôùc ta khoâng heà bieát ñeán loaïi hình naøy vì caùc coâng ty cho thueâ taøi chính khoâng ñi tìm ñeán hoï vaø chính ñieàu naøy ñaõ laøm cho hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính khoâng phaùt trieån maïnh ñöôïc. Luaän vaên naøy ñaõ chæ ra ñöôïc nhöõng öu ñieåm cuõng nhö nhöôïc ñieåm cuûa loaïi hình cho thueâ taøi chính vaø ñaëc bieät ñaõ chæ ra ñöôïc caùc phöông phaùp choïn löïa moät phöông aùn thueâ taøi chính hay mua taøi saûn, töø ñoù hy voïng seõ giuùp ích cho doanh nghieäp trong vieäc choïn löïa nguoàn tín duïng coù lôïi cho mình nhaát. Qua luaän vaên naøy, toâi cuõng xin ñöôïc goùp moät soá yù kieán cuûa mình ñeå ñöa hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính ngaøy caøng phaùt trieån nhö sau: Thöù nhaát, Nhaø nöôùc neân hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính sao cho thuaän tieän vaø ñôn giaûn, deã aùp duïng nhaát. -69- Thöù hai, caùc coâng ty cho thueâ taøi chính neân môû nhieàu truï sôû, chi nhaùnh ôû caùc tænh thaønh trong caû nöôùc vaø ñoàng thôøi quaûng baù hoaït ñoäng naøy treân nhieàu phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå ñöa thoâng tin veà hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính ñeán caùc doanh nghieäp ñöôïc nhieàu hôn. Thöù ba, caùc coâng ty cho thueâ taøi chính neân töï chuû ñoäng tìm ñeán vôùi khaùch haøng maø khoâng ñôïi caùc doanh nghieäp töï ñeán vôùi mình. Caùc coâng ty cho thueâ taøi chính coù theå toå chöùc caùc buoåi toaï ñaøm, thaûo luaän vaø ñoàng thôøi môøi caùc doanh nghieäp ñeán döï ñeå töø ñoù giôùi thieäu saûn phaåm cuûa mình moät caùch roäng raõi vaø hieäu quaû. Thöù tö, caùc coâng ty cho thueâ taøi chính neân ñöa ra nhieàu loaïi hình thueâ ñeå ña daïng hoaù saûn phaåm maø mình cung caáp. Neáu nhö ñöa ra ñöôïc caùc loaïi hình thueâ thì seõ thích nghi vôùi nhieàu doanh nghieäp vaø töø ñoù löôïng khaùch haøng tìm ñeán vôùi hoaït ñoäng thueâ taøi chính cuõng seõ taêng leân. Thöù naêm, caùc coâng ty cho thueâ taøi chính neân môû roäng hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính ñeán vôùi moïi doanh nghieäp trong caû nöôùc töø doanh nghieäp cheá bieán noâng laâm thuyû saûn ñeán caùc doanh nghieäp vaän taûi, coâng ngheä thoâng tin, xaây döïng… Coù nhö vaäy, hoaït ñoäng cho thueâ seõ caøng ngaøy phong phuù hôn vaø hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính seõ phaùt trieån hôn. Ngoaøi ra, caùc coâng ty cho thueâ taøi chính neân ñaøo taïo moät ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân thaät söï tinh vaø goïn, naém baét nhanh caùc thoâng tin khoa hoïc coâng ngheä ñeå coù theå hieåu roõ hôn caùc öu ñieåm cuûa caùc maùy moùc thieát bò, coâng ngheä tieân tieán töø ñoù giôùi thieäu cho khaùch haøng. Caùc coâng ty cho thueâ taøi chính coøn phaûi chuû ñoäng keát hôïp vôùi nhaø saûn xuaát ñeå taïo ra moät boä ba vöõng vaøng trong hoaït ñoäng naøy (Coâng ty cho thueâ taøi chính – Nhaø saûn xuaát – Ngöôøi thueâ taøi chính). -70- TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Lyù thuyeát taøi chính - Tieàn teä - Döông Thò Bình Minh - Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc – 1995. 2. Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi - Traàn Ngoïc Thô, Nguyeãn Thò Ngoïc Trang, Phan Thò Bích Nguyeät, Nguyeãn Thò Lieân Hoa, Nguyeãn Thò Uyeân Uyeân - Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ - 2003. 3. Tìm hieåu vaø söû duïng tín duïng thueâ mua - Traàn Toâ Töû, Nguyeãn Haûi Saûn - Nhaø xuaát baûn Treû Tp. Hoà Chí Minh - Naêm 1996. 4. Vieät Nam chuyeån sang kinh teá thò tröôøng - Vieän phaùt trieån quoác teá Harvard - Nhaø xuaát baûn Chính trò Quoác gia, Haø Noäi - Naêm 1994. 5. Taøi lieäu giaûng daïy cao hoïc moân Nghieäp vuï Ngaân haøng - Nguyeãn Minh Kieàu - Thaùng 1/2005. 6. Nghò ñònh soá 16/2001/NÑ-CP cuûa Chính phuû “Veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty cho thueâ taøi chính” - Ban haønh ngaøy 02 thaùng 5 naêm 2001, Chính phuû (2001). 7. Nghò ñònh soá 64/CP cuûa Chính phuû “Quy cheá taïm thôøi veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty cho thueâ taøi chính” - Ban haønh ngaøy 09 thaùng 10 naêm 1995, Chính phuû (1995). 8. Thoâng tö soá 24/2002/TT-BTC cuûa Boä Taøi Chính höôùng daãn thöïc hieän nghóa vuï thueá ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính - Ban haønh ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2002, Boä Taøi Chính (2002). 9. Taøi lieäu hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính – Caùc coâng ty cho thueâ taøi chính ôû Vieät Nam - Naêm 2004. 10. Taïp chí Ngaân haøng (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). 11. Taïp chí Nghieân cöùu kinh teá (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). 12. Taïp chí Phaùt trieån kinh teá (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). 13. Taïp chí Taøi chính (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). 14. Baùo caùo thöôøng nieân - Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam - Naêm 2001, 2002, 2003. -71- PHUÏ LUÏC 1 Quaù trình hình thaønh hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính ôû Vieät Nam -Thaùng 5 naêm 1995 : Ngaân haøng Nhaø Nöôùc ban haønh “Theå leä tín duïng thueâ mua”. -Thaùng 10 naêm 1995 : Chính phuû ban haønh Nghò ñònh 64/CP veà “Quy cheá taïm thôøi veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty cho thueâ taøi chính taïi Vieät Nam”. -Ngaøy 28/10/1996 : Coâng ty cho thueâ taøi chính quoác teá (VILC) ñöôïc thaønh laäp ñaàu tieân taïi Vieät Nam. Ñaây laø moät lieân doanh giöõa ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam (goùp voán 19%), coâng ty Taøi chính Quoác teá (goùp voán 15%), Ngaân haøng Ngoaïi thöông Phaùp (goùp voán 17%), coâng ty cho thueâ Coâng nghieäp Haøn Quoác (goùp voán 32%) vaø ngaân haøng Tín duïng Nhaät Baûn (goùp voán 17%) vôùi voán ñieàu leä 5 trieäu USD. -Ngaøy 20/11/1996 : Coâng ty cho thueâ taøi chính Vieät – Haøn (KVLC) ñöôïc thaønh laäp. Ñaây laø coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi, voán ñieàu leä laø 10 trieäu USD do ngaân haøng Xuaát nhaäp khaåu Haøn Quoác caáp. -Thaùng 7 naêm 1997 : Coâng ty cho thueâ taøi chính Vieät Nam (Vinalease) ñöôïc thaønh laäp. Ñaây laø moät lieân doanh giöõa ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (goùp voán 40%), ngaân haøng Tín duïng daøi haïn Nhaät Baûn (goùp voá 20%), coâng ty Thueâ mua Nhaät Baûn (goùp voán 20%) vaø ADB (goùp voán 20%) vôùi voán ñieàu leä laø 10 trieäu USD. -Ngaøy 20/3/1998 : Coâng ty cho thueâ taøi chính ngaân haøng Coâng thöông ñöôïc thaønh laäp. Ñaây laø coâng ty do ngaân haøng Coâng thöông boû voán 100%. Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty cho thueâ taøi chính ngaân haøng Coâng thöông laø 105 tyû ñoàng. -Ngaøy 25/5/1998 : Coâng ty cho thueâ taøi chính Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam thaønh laäp vôùi voán ñieàu leä laø 75 tyû ñoàng. Ñaây laø coâng ty do Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät nam boû 100% voán ra thaønh laäp. -Ngaøy 27/8/1998 : Coâng ty cho thueâ taøi chính I - Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø PTNT, Coâng ty cho thueâ taøi chính II - Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø PTNT ñöôïc thaønh laäp vôùi soá voán ñieàu leä cho moãi coâng ty laø 150 tyû ñoàng. Ñaây laø hai coâng ty do ngaân haøng Noâng nghieäp vaø PTNT boû 100% voán ra thaønh laäp ñöôïc ñaët taïi Haø Noäi vaø Tp. Hoà Chí Minh. -72- -Ngaøy 27/10/1998 : Coâng ty cho thueâ taøi chính Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp vôùi soá voán ñieàu leä laø 102 tyû ñoàng. Ñaây laø coâng ty do Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam boû 100% voán, truï sôû ñaët taïi Haø Noäi. -Ngaøy 19/11/1999 : Coâng ty cho thueâ taøi chính ANZ-VTRAC ñöôïc thaønh laäp vôùi voán ñieàu leä laø 5 trieäu USD. Ñaây laø coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi goàm coù Ngaân haøng AZN goùp 95% nguoàn voán vaø 5% nguoàn voán do coâng ty VTRAC goùp. -Thaùng 3/2001 : Vinalease saùp nhaäp vôùi coâng ty cho thueâ taøi chính Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam. -Ngaøy 02/5/2001 : Chính phuû ban haønh Nghò ñònh soá 16/CP veà “Toå chöùc vaø hoaït ñoäng coâng ty cho thueâ taøi chính”. -Ngaøy 06/9/2001 : Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh Thoâng tö soá 08/2001/TT-NHNN höôùng daãn thöïc hieän Nghò ñònh soá 16/2001-NÑ-CP. -Thaùng 3/2002 : Boä Taøi chính ban haønh Thoâng tö soá 24/2002/TT-BTC veà vieäc höôùng daãn thöïc hieän nghóa vuï thueá ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính. -Thaùng 1/2003 : Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh Thoâng tö soá 01/2003/TT-NHNN höôùng daãn vieäc ñieàu chænh kyø haïn traû nôï, gia haïn traû nôï, chuyeån nôï quaù haïn ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính. -Thaùng 6/2004 : Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh quyeát ñònh soá 731/2004/QÑ-NHNN veà vieäc ban haønh quy cheá taïm thôøi veà hoaït ñoäng cho thueâ vaän haønh cuûa caùc Coâng ty cho thueâ taøi chính. -Ngaøy 19/12/2004 : Coâng ty cho thueâ taøi chính II – Ngaân haøng Ñaàu tö & Phaùt trieån Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp vôùi voán ñieàu leä 150 tyû ñoàng Vieät Nam. Ñaây laø coâng ty do Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam boû 100% voán, truï sôû ñaët taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh. -Ngaøy 25/5/2005 : Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh Thoâng tö soá 03/2005/TT-NHNN veà vieäc höôùng daãn caùc coâng ty cho thueâ taøi chính thöïc hieän vieäc cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï, chuyeån nôï quaù haïn ñoái vôùi hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính. Danh saùch vaø voán cuõng nhö caùc quyeát ñònh thaønh laäp Coâng ty Cho thueâ Taøi chính ñöôïc theå hieän cuï theå qua baûng sau: -73- DANH SAÙCH CAÙC COÂNG TY CHO THUEÂ TAØI CHÍNH STT TEÂN COÂNG TY SOÁ VAØ NGAØY CAÁP GIAÁP PHEÙP SOÁ VAØ NGAØY CAÁP GIAÁP PHEÙP NGOAÏI HOÁI TRUÏ SÔÛ CHÍNH VOÁN ÑIEÀU LEÄ 01 Cty CTTC Quoác teá VN (VILC – lieân doanh) 01/GP- CTCTTC (28/10/1996) 236/QD- NHNN (18/3/2003) Saøi Goøn Tower, 29 Leâ Duaån, Q1, Tp. HCM 5 trieäu USD 02 Cty CTTC Kexim (KVLC – 100% voán nöôùc ngoaøi) 02/GP- CTCTTC (20/11/1996) 763/QÑ- NHNN (14/7/2003) Taàng 9 Diamond Plaza, 34 Leâ Duaån, Q1, Tp. HCM 10 trieäu USD 03 Cty CTTC NH Coâng thöông VN 04/GP- CTCTTC (20/3/1998) 18 Phan Ñình Phuøng, Haø Noäi 105 tyû ÑVN 04 Cty CTTC NH Ngoaïi thöông VN 05/GP- CTCTTC (25/5/1998) 06/GP- NHNN (08/4/2003) 10 Thieàn Quang, Haø Noäi 75 tyû ÑVN 05 Cty CTTC I – Ngaân haøng NN&PTNT 06/GP- CTCTTC (27/8/1998) 141 Leâ Duaån, quaän Hoaøn Kieám, Haø Noäi 150 tyû ÑVN 06 Cty CTTC II – Ngaân haøng NN&PTNT 07/GP- CTCTTC (27/8/1998) 422 Traàn Höng Ñaïo, F2, Q5, Tp. HCM 150 tyû ÑVN 07 Cty CTTC NH Ñaàu tö & Phaùt trieån VN 08/GP- CTCTTC (27/10/1998) 13/GP- NHNN (22/5/2003) Taàng 3, toaø nhaø Thaêng Long, 105 Laùng Haï, Haø Noäi 102 tyû ÑVN 08 Cty CTTC ANZ- VTRAC (100% voán nöôùc ngoaøi 14/GP- CTCTTC (19/11/1999) 14 Leâ Thaùi Toå, Haø Noäi 5 trieäu USD 09 Cty CTTC II NH Ñaàu tö & Phaùt trieån VN 11/GP-NHNN (17/12/2004) Laàu 6 cao oác 146 Nguyeãn Coâng Tröù, Q1, Tp. HCM 150 tyû ÑVN -74- -75-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43807.pdf
Luận văn liên quan