Đề tài Mạng lưới cấp thoát nước môi trường

PHẦN THỨ NHẤT CHUẨN BỊ VÀ TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG I. MÔ TẢ NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN , ĐỊA HÌNH TRONG PHẠM VI THIẾT KẾ Dựa vào bản đồ quy hoạch của thành phố tỷ lệ 1/10.000 và các số liệu đã cho, ta thấy thành phố có địa hình dốc đều và có hướng dốc về phía triền sông, sông chảy ven thành phố.  Về đặc điểm khí hậu, khí tượng : ã Nhiệt độ trong năm: 100350 ã Hướng gió chính : Đông nam ã Lượng mưa trung bình năm: 1930 mm  Về quy hoạch thành phố : Bao quanh thành phố có những khu đất dự trữ,khu dân cư được phân làm 2 khu vực có các công viên cây xanh được bố trí xen kẽ và bao quanh các khu dân cư, có 2 xí nghiệp công nghiệp được xây dựng nằm ở vành đai ngoài thành phố về 2 phía Đông Bắc và Tây Nam. Những đặc điểm về xây dựng: ã Đối với khu dân cư :  Khu vực I: - Mật độ dân số: 200 người /ha - Số tầng nhà: 4  5 tầng - Mức độ trang bị các thiết bị vệ sinh: Loại 3  Khu vực II: -Mật độ dân số: 160người /ha -Số tầng nhà: 3  4 tầng -Mức độ trang bị các thiết bị vệ sinh: Loại 3 ã Đối với các xí nghiệp công nghiệp - Các xí nghịệp công nghiệp có khối tích nhà lớn nhất 4000 m3 - Hãng sản xuất: A, B -Bậc chịu lửa: II, III II. PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Qua các tài liệu và số liệu đã cho ta thấy đây là thành phố có quy mô nhỏ, với yêu cầu cấp nước cho các khu dân cư và các xí nghiệp ở mức độ độ tiện nghi trung bình, số tầng nhà trong khu dân cư từ 35 tầng .Vì vậy nhiệm vụ thiết kế của chúng ta phải đảm bảo sao cho vừa có thể cung cấp nước đầy đủ đến những điểm bất lợi nhất trong thành phố vừa phải đảm bảo hệ thống cấp nước phù hợp với quy mô thành phố tránh lãng phí và tránh tình trạng thiếu nước.

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2762 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mạng lưới cấp thoát nước môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn thø nhÊt ChuÈn bÞ vµ tÝnh to¸n l­u l­îng I. M« t¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn , ®Þa h×nh trong ph¹m vi thiÕt kÕ Dùa vµo b¶n ®å quy ho¹ch thµnh phè tû lÖ 1/10.000 vµ c¸c tµi liÖu ®· cho ta thÊy thµnh phè cã ®Þa h×nh dèc vµ cã h­íng dèc vÒ phÝa triÒn s«ng ,s«ng ch¶y ven thµnh phè. §Æc ®iÓm khÝ hËu vµ khÝ t­îng: NhiÖt ®é trong n¨m: 120(360 H­íng giã chÝnh : §«ng nam L­îng m­a trung b×nh n¨m: 1698 mm VÒ quy ho¹ch thµnh phè : Bao quanh thµnh phè cã nh÷ng khu ®Êt dù tr÷, khu d©n c­ ®­îc ph©n lµm 2 khu vùc cã c¸c c«ng viªn c©y xanh ®­îc bè trÝ xen kÏ vµ bao quanh c¸c khu d©n c­, cã 2 xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ®­îc x©y dùng n»m ë vµnh ®ai ngoµi thµnh phè vÒ 2 phÝa §«ng vµ Nam Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ x©y dùng : §èi víi khu ®©n c­: * Khu d©n c­ sè 1: - MËt ®é d©n sè: P1 = 130 ng­êi /ha - Sè tÇng nhµ: 2 ( 3 tÇng - Møc ®é trang bÞ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh: Lo¹i 4 * Khu d©n c­ sè 2: -MËt ®é d©n sè: P2 = 205 ng­êi /ha -Sè tÇng nhµ: 3 ( 4 tÇng -Møc ®é trang bÞ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh: Lo¹i 3 §èi víi c¸c xÝ nghiÖp c«ng ngiÖp : - C¸c xÝ nghÞÖp c«ng nghiÖp cã khèi tÝch nhµ lín nhÊt 32000 m3 - H·ng s¶n xuÊt: C1 -BËc chÞu löa: IV, V . II.Ph©n tÝch nhiÖm vô thiÕt kÕ: Qua c¸c tµi liÖu vµ sè liÖu ®· cho ta thÊy ®©y lµ thµnh phè cã quy m« trung b×nh vµ nhá, víi yªu cÇu cÊp n­íc cho c¸c khu d©n c­ vµ c¸c xÝ nghiÖp ë møc ®é ®é tiÖn nghi t­¬ng ®èi cao, sè tÇng nhµ trong khu d©n c­ tõ 2(4 tÇng .V× vËy nhiÖm vô thiÕt kÕ cña chóng ta ph¶i ®¶m b¶o sao cho võa cã thÓ cung cÊp n­íc ®Çy ®ñ ®Õn nh÷ng ®iÓm bÊt lîi nhÊt trong thµnh phè võa ph¶i ®¶m b¶o hÖ thèng cÊp n­íc phï hîp víi quy m« thµnh phè tr¸nh l·ng phÝ vµ tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu n­íc. III. X¸c ®Þnh quy m« dïng n­íc vµ c«ng suÊt cña tr¹m b¬m n­íc: 1.TÝnh diÖn tÝch c¸c khu vùc x©y, ®­êng phè, qu¶ng tr­êng, c«ng viªn c©y xanh Víi mÆt b»ng quy ho¹ch ®· cho tû lÖ 1:10.000 ta cã : DiÖn tÝch chung cña c¸c khu vùc nh­ sau: Khu vùc I lµ S1= 289,8 ha. Khu vùc 2 lµ S2= 290,7 ha. => VËy tæng diÖn tÝch cña thµnh phè lµ S = 580,5 ha. - DiÖn tÝch xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp I : S1XN= 42 ha - DiÖn tÝch xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp II : S2XN= 41 ha - DiÖn tÝch c©y xanh chiÕm 12% diÖn tÝch thµnh phè SCX = 12%STP = 0,12 . 580,5 = 69,7 (ha) - DiÖn tÝch ®­êng vµ qu¶ng tr­êng chiÕm 15% diÖn tÝch thµnh phè S§= 15%STP= 0,15 . 580,5 = 87,1 (ha) - DiÖn tÝch x©y dùng ë khu vùc 1 lµ S1XD= S1- (15+12)%S1 = 289,8 - ( 0,15 + 0,12). 289,8 = 211,6 (ha) - DiÖn tÝch x©y dùng ë khu vùc 2 lµ: S2XD= S2- (15+12)%S2= 290,7 – (0,15 + 0,12). 290,7 = 212,2 (ha) 2. TÝnh l­u l­îng n­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸c khu d©n c­ Khu vùc 1: Ap dông c«ng thøc : QTB1ng®= - MËt ®é d©n sè: P1 = 130 ng­êi /ha - D©n sè cña khu vùc 1 lµ N1: N1= P1. S1XD= 289,8 . 130 = 37674 (ng­êi) -HÖ sè dïng n­íc kh«ng ®iÒu hoµ ngµy ®ªm: kng® = 1,25 ( 1,5 . Ta chän : kng® = 1,5. -V× khu vùc 1 cã møc ®é trang thiÕt bÞ vÖ sinh lo¹i 4 cho nªn lÊy : q1 = 250 (l/ng­êi .ng®) VËy : Qtb1ng®= = 14127,75 (m3/ng®) -HÖ sè dïng n­íc kh«ng ®iÒu hßa giê : kgiê max= (max(max (max : HÖ sè kÓ ®Õn møc ®é tiÖn nghi cña ng«i nhµ, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng kh¸c (max= 1,4-1,5 chän (max=1,4 (max : HÖ sè kÓ ®Õn sè d©n trong khu d©n c­, tra b¶ng vµ néi suy ta cã (max= 1,138 kgiê max= (max(max=1,4.1,138 = 1,593 (ta chän kgiê max =1,5) Khu vùc 2: - Víi P2 (MËt ®é d©n sè) =185 ng­êi /ha - D©n sè cña khu vùc 2 lµ N2: N2= P2. S2XD= 238.185 = 44030 (ng­êi) - HÖ sè dïng n­íc kh«ng ®iÒu hoµ ngµy ®ªm kng® = 1,25 ( 1,5 .Ta chän : kng® = 1,5. - V× khu vùc 2 cã møc ®é trang thiÕt bÞ vÖ sinh lo¹i 3 cho nªn lÊy q2 = 200 (l/ng­êi .ng®) VËy : Qtb2ng®= = 13209 (m3/ng®) -HÖ sè dïng n­íc kh«ng ®iÒu hßa giê : kgiê max= (max(max (max : HÖ sè kÓ ®Õn møc ®é tiÖn nghi cña ng«i nhµ, chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph­¬ng kh¸c (max= 1,4-1,5 chän (max=1,4 (max : HÖ sè kÓ ®Õn sè d©n trong khu d©n c­, tra b¶ng vµ néi suy ta cã (max= 1,16 kgiê max= (max(max=1,4.1,16 = 1,624 (ta chän kgiê max =1,7). VËy l­u l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t cña thµnh phè lµ: Qtp = 23430,75 + 13209 =36639.75 (m3/ng®) 3. L­îng t­íi c©y t­íi ®­êng Do ®iÒu kiÖn khÝ hËu: +NhiÖt ®é trong n¨m :120(360C +H­íng giã chÝnh : §«ng nam +L­îng m­a trung b×ng n¨m : 1820 mm Theo quy ph¹m 20 TNC: 33-85 (T­íi c©y thñ c«ng 3 ( 6 l/m2 cho mét lÇn t­íi, t­íi röa ®­êng b»ng c¬ giíi 0.5 (1.5) l/m2 cho mét lÇn t­íi Nªn ta chän nh­ sau: L­u l­îng n­íc t­íi c©y qt = 4 (l/m2 cho mét lÇn t­íi) L­u l­îng n­íc röa ®­êng qr® = 1(l/m2 cho mét lÇn röa) a)N­íc t­íi c©y : L­u l­îng n­íc t­íi tÝnh theo c«ng thøc: Qt = qt . Ft (m3 / ng®). Trong ®ã: + qt lµ tiªu chuÈn n­íc t­íi T­íi thñ c«ng qt = 4 (l/m2 cho mét lÇn t­íi) + Ft lµ diÖn tÝch c©y xanh ®­îc tíi. Ft = 50% . 112.5 = 56.25 (ha) Qt = 56,25.4.10 = 2250 (m3 / ng®). C©y xanh ®­îc t­íi thñ c«ng vµo c¸c giê 5, 6,7 vµ 17,18,19 giê trong ngµy( Qh= 2250/6 = 375 m3/h b)N­íc röa ®­êng vµ qu¶ng tr­êng: TÝnh theo c«ng thøc: Qr = qr . Fr (m3 / ng®). + qr lµ tiªu chuÈn röa Röa b»ng c¬ giíi qr =1 (l/m2) + Fr lµ diÖn tÝch ®­îc röa. VËy Fr = 80% . 140.6 = 112.48 (ha). Qr = 10 .112.48.1= 1124.8 (m3 / ng®). §­êng ®­îc t­íi c¬ giíi vµo c¸c giê 8 ®Õn 18 giê. Víi l­u l­îng cña 1 giê lµ 112.48 (m3/h) 4. L­u l­îng n­íc dïng cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp B¶ng 1 : Ph©n tÝch sè c«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Tªn XÝ NghiÖp Tæng sè CN C«ng nh©n trong ph©n x­ëng Sè c«ng nh©n ®­îc t¾m   PX nãng PX nguéi PX nãng PX nguéi   % N1 % N2 % N3 % N4  I 3400 55 1870 45 1530 80 1496 85 1301  II 3000 50 1500 50 1500 85 1275 80 1200  a) N­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t cña c«ng nhÈn trong thêi gian lµm viÖc ë nhµ m¸y, xÝ nghiÖp : Qshca= ( m3/ng®) Trong ®ã 45, 35 – tiªu chuÈn cÊp n­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng nãng vµ ph©n x­ëng nguéi; tÝnh b»ng (l/ng­êi.ca). N1: Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë ph©n x­ëng nãng N2: Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë ph©n x­ëng nguéi Víi xÝ nghiÖp I: QIsh =(m3/ng®) V× ph©n x­ëng I lµm viÖc 3 ca trong 1 ngµy, vµ ta coi nh­ sè ng­êi trong 1 ca lµ b»ng nhau ta cã : Qcash= 122.4/3 = 40,8 (m3/ca) Víi xÝ nghiÖp II: QIIsh=(m3/ngµy®) V× ph©n x­ëng lµm viÖc 2 ca trong 1 ngµy, vµ ta coi nh­ sè ng­êi trong 1 ca lµ b»ng nhau vµ ta cã Qcash= 100,5/2 = 50.25(m3/ca) VËy l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t cña c¶ hai XN trong mét ngµy ®ªm lµ : Qsh = 100.5+122.4 = 222.9 (m3/ngµy®). Qcash= 40,8 + 50,25 =91,05 (m3/ca) b)L­u l­îng n­íc t¾m cho c«ng nh©n: Qt¾mng®= ( m3/ng®) Trong ®ã : *60;40 lµ tiªu chuÈn n­íc t¾m cho c«ng nh©n ë ph©n x­ëng nãng vµ ph©n x­ëng nguéi *N3;N4 lµ sè l­îng c«ng nh©n ®­îc t¾m ë ph©n x­ëng nãng vµ ph©n x­ëng nguéi Víi xÝ nghiÖp I: Qt¾mng®I = ( m3/ng®) Qt¾mca = 141.8/3 = 47.267 ( m3/ca) Víi xÝ nghiÖp II: Qt¾mng®II = ( m3/ng®) Qt¾mca = 124.5/2 = 62.25 ( m3/ca) Tæng l­u l­îng n­íc t¾m cho c«ng nh©n ë c¶ 2 xÝ nghiÖp lµ: Qt¾mng®= 141.8+124.5 = 266.3 (m3/ng®) Qt¾mca = 47,267 + 62.25 = 109.467 ( m3/ca) c)N­íc cho nhu cÇu s¶n xuÊt: §èi víi xÝ nghiÖp I: QIsx= 24 (l/s) = 86,4 (m3/h) Qcasx= 86,4.24/3 = 691.2 (m3/ca) §èi víi xÝ nghiÖp II: QIIsx= 19 (l/s) = 68,4 (m3/h) Qcasx= 68,4.16/2 = 547.2(m3/ca) VËy tæng l­îng n­íc dïng cho s¶n xuÊt cña c¶ hai XN trong mét ngµy ®ªm lµ : 86,4.24 + 68,4.16 = 3168 (m3/ng®) B¶ng 2: Tæng hîp l­u l­îng n­íc cÊp cho c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp Tªn XN L­u l­îng cÊp cho c¸c xÝ nghiÖp tÝnh b»ng (m3/ca)  N­íc cho sinh ho¹t N­íc t¾m N­íc t¾m N­íc cho s¶n xuÊt Céng cho c¸c xÝ nghiÖp  1 2 3 4 5  I 40,8 47.267 691,2 799.267  II 50.25 62.25 547.2 659.7  Céng 91.05 109.467 1166.4 (QxN=1458.967  5.Quy m« c«ng suÊt cña tr¹m cÊp n­íc Qtr=b.c(a.Qsh+Qt­íi+(QshxN+Qt¾m + Qsx) (m3/ng®) Trong ®ã: a:-HÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc dïng cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng, a=1,05-1,1, chän a=1,1 b:- HÖ sè kÓ ®Õn nh÷ng yªu cÇu ch­a dù tÝnh hÕt vµ l­îng n­íc hao hôt do dß gØ trong qóa tr×nh vËn hµnh hÖ thèng cÊp n­íc b=1,1-1,2, chän b=1,2 c : HÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc dïng cho b¶n th©n tr¹m, c =1,05-1,1, chän c=1.1 Qtr=1,2.1,1.(1,1.36639,75 + 2250+1124,8+222,9+266,3+3168) Qtr= c. 56808.271(m3/ng®) Qtr= 62483.157 (m3/ng®) 6.LËp b¶ng thèng kª l­u l­îng n­íc dïng cho thµnh phè. B¶ng thèng kª l­u l­îng n­íc dïng cho thµnh phè ph¶i lËp theo tõng giê, nghÜa lµ ph¶i ph©n phèi n­íc ®¸p øng cho nhu cÇu cña c¸c ®èi t­îng dïng n­íc theo tõng giê trong 1 ngµy ®ªm. - N­íc röa ®­êng vµ qu¶ng tr­êng b»ng c¬ giíi tõ 8 ®Õn 18 giê víi l­u l­îng ph©n bè ®Òu 112.48 (m3/h) - N­íc t­íi c©y xanh t­íi thñ c«ng vµo c¸c giê 5,6,7 vµ 17,18,19 giê trong ngµy víi l­u l­îng ph©n bè ®Òu 375 (m3/h) - N­íc t¾m cho c«ng nh©n ®­îc tiªu thô vµo 45 phót kÐo dµi sau khi tan ca - N­íc s¶n xuÊt ë ®©y ®Ó ®¬n gi¶n cã thÓ ph©n bè ®iÒu hoµ theo c¸c giê trong ca - N­íc sinh ho¹t trong thµnh phè ®­îc tÝnh theo hÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ giê - N­íc sinh ho¹t trong xÝ nghiÖp theo ca vµ tïy theo tõng ph©n x­ëng ®­îc tÝnh theo b¶ng sau B¶ng 3:Ph©n bè n­íc cho nhu cÇu sinh ho¹t cña c«ng nh©n trong thêi gian lµm viÖc ë xÝ nghiÖp Lo¹i ph©n x­ëng L­u l­îng n­íc tiªu thô trong tõng giê, tÝnh b»ng % Qca  Thø tù giê trong ca  1 2 3 4 5 6 7 8 Giê dïng n­íc kÐo dµi sau tan ca  PX nãng 6 9 12 16 10 10 12 16 9  PX nguéi 0 6 12 19 15 6 12 19 11  B¶ng 4: Thèng kª l­u l­îng tiªu dïng cho toµn thµnh phè theo tõng giê trong 1 ngµy ®ªm (trang sau) Chän l­u l­îng dËp t¾t c¸c ®¸m ch¸y. §èi víi khu vùc I *Khu c«ng nghiÖp: - XÝ nghiÖp 1 cã S < 150 ha nªn coi xÝ nghiÖp cã 1 ®¸m ch¸y -C¸c xÝ nghiÖp cã khèi tÝch nhµ lín nhÊt 29700 m3, h¹ng s¶n xuÊt A,B,C vµ cã bËc chÞu löa I, II, III . Tra b¶ng ta cã l­u l­îng dËp t¾t ®¸m ch¸y lµ: qccxn= 25 (l/s) * Khu d©n c­ . V× d©n c­ khu vùcI lµ :N1 = 62482 (ng­êi) Nhµ x©y dùng tõ 3 ( 4 tÇng kh«ng phô thuéc bËc chÞu löa tra b¶ng ta thÊy cã 2 ®¸m ch¸y ®ång thêi víi l­u l­îng cña mçi ®¸m: qccdc= 35 (l/s) Do khu d©n c­ vµ khu c«ng nghiÖp cã chung hÖ thèng cÊp n­íc nªn ta chän sè ®¸m ch¸y ®ång thêi trong thµnh phè lµ 2 ®¸m víi l­u l­îng cña mçi ®¸m ch¸y lµ: qcc=25/2 + 35 = 47,5 (l/s) Tæng l­îng n­íc ch÷a ch¸y khu vùc I Lµ : 47,5.2 = 95 (l/s) §èi víi khu vùc II *Khu c«ng nghiÖp: - XÝ nghiÖp 2 cã S < 150 ha nªn coi xÝ nghiÖp cã 1 ®¸m ch¸y -C¸c xÝ nghiÖp cã khèi tÝch nhµ lín nhÊt 29000 m3, h·ng s¶n xuÊt A,B,C vµ cã bËc chÞu löa I, II, III.Tra b¶ng ta cã l­u l­îng ®¹p t¾t ®¸m ch¸y lµ: qccxn= 25 (l/s) * Khu d©n c­ . V× d©n c­ khu vùcII lµ :N2= 44030 (ng­êi) Nhµ x©y dùng tõ 4 ( 5 tÇng kh«ng phô thuéc bËc chÞu löa tra b¶ng ta thÊy cã 2 ®¸m ch¸y ®ång thêi víi l­u l­îng cña mçi ®¸m: qccdc= 35 (l/s) Do khu d©n c­ vµ khu c«ng nghiÖp cã chung hÖ thèng cÊp n­íc nªn ta chän sè ®¸m ch¸y ®ång thêi trong thµnh phè lµ 2 ®¸m víi l­u l­îng cña mçi ®¸m ch¸y lµ: qcc=25/2+35=47,5 (l/s) Tæng l­îng n­íc ch÷a ch¸y khu vùc II Lµ : 47,5.2 = 95 (l/s) Nh­ vËy tæng l­îng n­íc ch÷a ch¸y cho toµn thµnh phè lµ: 190 (l/s) IV. chän chÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m cÊp II, thÓ tÝch bÓ chøa, ®µi n­íc 1)X¸c ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m cÊp II: Theo b¶ng tæng hîp l­u l­îng n­íc cña Thµnh Phè ta cã biÓu ®å dïng n­íc cña Thµnh Phè nh­ trªn h×nh vÏ. %Qng® Giê trong ngµy -V× tr¹m b¬m cÊp I ho¹t ®éng ®iÒu hoµ cÊp n­íc vµo c«ng tr×nh xö lÝ nªn c«ng suÊt giê cña tr¹m b¬m cÊp I lµ : QIh=100/24 = 4,17% (Qng®) -Tr¹m b¬m cÊp II ho¹t ®éng kh«ng ®iÒu hoµ do nhu cÇu dïng n­íc trong c¸c g׬ trong thµnh phè lµ kh¸c nhau. BiÓu ®ß lµm viÖc cña TB cÊp II ph¶i b¸m s¸t biÓu ®å tiªu thô n­íc cña khu vùc. V× vËy dùa vµo biÓu ®å dïng n­íc cña thµnh phè ta chia qóa tr×nh ho¹t ®éng cña tr¹m b¬m cÊp 2 thµnh 4 bËc +BËc I: thêi gian ho¹t ®éng tõ 22h-4h (víi 1 b¬m c«ng t¸c) +BËc II: thêi gian ho¹t ®éng tõ 4h-6h vµ 21h – 22h (víi 2 b¬m c«ng t¸c) +BËc III : thêi gian ho¹t ®éng tõ 19h – 21h ( víi 3 b¬m c«ng t¸c ) + BËc IV : thêi gian ho¹t ®éng tõ 6h – 19h (víi 4 b¬m c«ng t¸c) Khi ta gäi c«ng suÊt cña 1 b¬m lµ x(m3/h)(%Qng®) Ta cã ph­¬ng tr×nh: 6.x +2.x.0,9.3 + 3.x.0,88.2 + 13.4.0,85x=100 (%Qng®) x=1,6426 (%Qng®) VËy : bËc I, cã 1 b¬m ho¹t ®éng víi c«ng suÊt Qh=1,6426%Qng® bËc II, cã 2b¬m ho¹t ®éng víi c«ng suÊt Qh=1,6426.2.0.9 = 2,9567 % Qng® bËc III, cã 3 b¬m ho¹t ®éng víi c«ng suÊt Qh=1,6426.3.0.88 = 4,336%Qng® bËc IV, cã 4 b¬m ho¹t ®éng víi c«ng suÊt Qh=1,6426.4.0,85 = 5,585%Qng® 2.TÝnh to¸n dung tÝch cña ®µi n­íc vµ bÓ chøa. X¸c ®Þnh dung tÝch cña ®µi n­íc vµ bÓ chøa b»ng ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng dùa vµo chÕ ®é b¬m cÊp I,II vµ chÕ ®é dïng n­íc cña thµnh phè trong c¸c giê TÝnh to¸n thÓ tÝch ®µi n­íc Giê trong ngµy L­u l­îng tiªu thô L­u l­îng b¬m cÊp II N­íc vµo ®µi N­íc ra ®µi N­íc cßn l¹i sè m¸y b¬m              0-1 1.3 1.64257 0.34257   0.30971 1  1-2 1.31 1.64257 0.33257   0.03986 1  2-3 1.3 1.64257 0.34257   0.38243 1  3-4 1.3 1.64257 0.34257   0.725 1  4-5 2.93 2.9567   0 0.725 2  5-6 3.77 2.9567 0   0.725 2  6-7 5.16 5.585   0 0.725 4  7-8 5.27 5.585   0 0.725 4  8-9 5.92 5.585   0.335 0.39 4  9-10 5.62 5.585   0.035 0.355 4  10-11 4.88 5.585   0 0.355 4  11-12 5.61 5.585   0.025 0.33 4  12-13 5.4 5.585 0.185   0.515 4  13-14 5.41 5.585 0.175   0.69 4  14-15 5.44 5.585 0.145   0.835 4  15-16 5.17 5.585 0.415   1.25 4  16-17 6.11 5.585   0.525 0.725 4  17-18 6.31 5.585   0.725 0 4  18-19 5.79 5.585 0   0 4  19-20 4.28 4.336 0.056   0.056 3  20-21 4.3 4.336 0.036   0.092 3  21-22 2.88 2.9567   0 0.092 2  22-23 2.11 1.64257   0.46743 -0.37543 1  23-24 1.3 1.64257 0.34257   -0.03286 1  Tæng 100.00 100.00          L­îng n­íc cßn l¹i trong ®µi lín nhÊt: 1.25 %Qng®  L­îng m­íc cßn l¹i trong ®µi nhá nhÊt: -0.38 %Qng®  Dung tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi n­íc: 1.63 %Qng®  *ThÓ tÝch thiÕt kÕ cña ®µi n­íc . -ThÓ tÝch ®iÒu hoµ cña ®µi n­íc lµ W®h®= 1.63 (%Qng®) = 0,0163x 56808.271= 926 m3 -ThÓ tÝch thiÕt kÕ cña ®µi n­íc lµ:Wt®= W®h®+Wcc’10’ Trong ®ã: W®h®= 926m3 Wcc’10’==114 m3 VËy Wt®= 926+114 = 1040m3 Chän 1 ®µi trßn X¸c ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc cña bÓ chøa  Giê trong ngµy ChÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m CÊp I (%Qng.®) ChÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m b¬m CÊp II (%Qng.®) TÝch luü thªm vµo bÓ (%Qng.®) N­íc ra khái bÓ bæ sung cho M¹ng l­íi (%Qng.®) L­îng n­íc cßn l¹i trong bÓ (%Qng.®)  1 2 3 4 5 6  0-1 4.16 1.6426 2.52   8.76  1-2 4.16 1.6426 2.52   11.35  2-3 4.16 1.6426 2.52   13.87  3-4 4.16 1.6426 2.52   16.39  4-5 4.17 2.9567 1.21   17.60  5-6 4.17 2.9567 1.21   18.81  6-7 4.17 5.5850   1.42 17.39  7-8 4.17 5.5850   1.42 15.97  8-9 4.17 5.5850   1.42 14.45  9-10 4.17 5.5850   1.42 13.03  10-11 4.17 5.5850   1.42 11.71  11-12 4.17 5.5850   1.42 10.29  12-13 4.17 5.5850   1.42 8.87  13-14 4.17 5.5850   1.42 7.45  14-15 4.17 5.5850   1.42 6.03  15-16 4.17 5.5850   1.42 4.61  16-17 4.17 5.5850   1.42 3.19  17-18 4.17 5.5850   1.42 1.77  18-19 4.17 5.5850   1.42 0.35  19-20 4.17 4.3360   0.17 0.18  20-21 4.16 4.3360   0.18 0.00  21-22 4.16 2.9567 1.20   1.20  22-23 4.16 1.6425 2.52   3.72  23-24 4.16 1.6425 2.52   6.24    100.00 100.00 18.73 18.74    *ThÓ tÝch thiÕt kÕ bÓ chøa: -ThÓ tÝch thiÕt kÕ cña bÓ chøa Wtb= W®hb+Wcc+Wbt -ThÓ tÝch ®iÒu hoµ cña bÓ chøa W®hb= 18,81(%Qng®) W®hb= 0,1881 x 56808.271 = 10686 m3 Wcc:ThÓ tÝch chøa l­îng n­íc ®Ó dËp t¾t c¸c ®¸m ch¸y cña ph¹m vi thiÕt kÕ trong 3h vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Wcc=3Qcc+(Qmax-3QI Trong ®ã : *Qcc-Tæng l­îng n­íc cÊp ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y cña ph¹m vi thiÕt kÕ trong mét giê Qcc== 684 m3 *(Qmax:Tæng l­îng n­íc tiªu dïng cña 3giê: Giê dïng n­íc lín nhÊt (giê 17-18 = 6,31 %Qng) , giê cËn trªn ( giê 16-17 = 6,11 %Qng® ) vµ giê cËn d­íi (giê 18-19 =5.79%Qng) theo biÓu ®å chÕ ®é tiªu thô n­íc cña khu vùc thiÕt kÕ (Qmax=6,31+ 6,11+ 5,79 = 18,21( %Qng®) = 0,1821x 56808.271 = 10345 m3 *QI:L­u l­îng giê cña tr¹m b¬m cÊp I QI=4,17( %Qng)=0,0417x 56808.271 = 2369m3 VËy Wcc=3x684 + 10463.38 – 3x 2396= 5290 m3 *Wbt:Dung tÝch dïng cho b¶n th©n hÖ thèng cÊp n­íc Wbt = 5% Qng® = 0,05 x 56808,271 = 2840 m3 Tæng hîp l¹i ta cã Wtb= 10686 + 5290 + 2840 = 18816 (m3) PhÇn thø hai tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÊp n­íc HÖ thèng cÊp n­íc lµ tËp hîp cña c¸c c«ng tr×nh lµm nhiÖm vô , khai th¸c n­íc, vËn chuyÓn , xö lý, ®iÒu hoµ, dù tr÷ vµ ph©n phèi n­íc cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng nh»m tháa m·n mäi nhu cÇu dïng n­íc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng trong ph¹m vi thiÕt kÕ C¸c c«ng tr×nh cña hÖ thèng cÊp n­íc bao gåm : C«ng tr×nh thu n­íc Tr¹m b¬m cÊp 1 Tr¹m xö lý BÓ chøa n­íc s¹ch Tr¹m b¬m cÊp 2 §µi n­íc M¹ng l­íi ®­êng èng cÊp n­íc I.V¹ch tuyÕn m¹ng l­íi cÊp n­íc. Do ®©y lµ tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n­íc cho mét thµnh phè nªn ph¶i ®¶m b¶o cÊp n­íc ®­îc an toµn, tr¸nh x¶y ra c¸c sù cè háng hãc ®­êng èng g©y mÊt n­íc trong thµnh phè. V× lý do ®ã chóng ta kh«ng sö dônh m¹ng l­íi côt mµ sö dông m¹ng l­íi vßng ®Ó cÊp n­íc cho c¸c khu d©n c­ vµ c¸c ®iÓm dïng n­íc tËp trung nh­ c¸c xÝ nghiÖp. Cßn hÖ thèng dÉn n­íc tõ m¹ng l­íi tíi c¸c tiÓu khu, c«ng tr×nh nhá th× sö dông m¹ng l­íi côt. Ta thÊy mÆt b»ng ®Þa h×nh thµnh phè t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, s«ng ch¶y ë phÝa t©y nam thµnh phè. Do vËy ta chän ph­¬ng ¸n khai th¸c n­íc ngÇm ®Ó cung cÊp cho thµnh phè vµ chän ph­¬ng ¸n ®Æt ®µI ë ®Çu m¹ng l­íi. II. X¸c ®Þnh c¸c tr­êng hîp tÝnh to¸n cÇn thiÕt cho m¹ng l­íi cÊp n­íc V× chän ®µi ë ®Çu m¹ng l­íi nªn ta ph¶i tÝnh to¸n m¹ng l­íi cÊp n­íc thµnh phè trong hai tr­êng hîp : +) TÝnh to¸n m¹ng l­íi cho giê dïng n­íc nhiÒu nhÊt ( §©y lµ tr­êng hîp tÝnh to¸n c¬ b¶n) +) TÝnh to¸n kiÓm tra m¹ng l­íi khi ph¶i ®¶m b¶o cÊp n­íc ®Ó dËp t¾t c¸c ®¸m ch¸y trong giê dïng n­íc lín nhÊt. III. X¸c ®Þng chiÒu dµi tÝnh to¸n cÊp n­íc, l­u l­îng däc ®­êng cña c¸c ®o¹n èng. LËp s¬ ®å tÝnh to¸n m¹ng l­íi: 1). X¸c ®Þnh chiÒu dµi tÝnh to¸n cña c¸c ®o¹n èng STT Khu vùc I Khu vùc II  §o¹n èng ChiÒu dµi thùc(m) m Ltt (m) §o¹n èng ChiÒu dµi thùc(m) m Ltt (m)  1 1_2 950 1 950 1_5 500 1 500  2 2_3 870 1 870 5_6 920 0.5 460  3 3_4 800 1 800 6_13 550 1 550  4 3_11 840 0.5 420 13_4 550 1 550  5 11_10 650 1 650 6_7 600 0.5 300  6 11_12 870 1 870 7_8 750 1 750  7 12_9 900 1 900 7_14 550 1 550  8 1_4 800 0.5 400 14_10 650 1 650  9 4_10 800 0.5 400 8_9 900 1 900  10 10_9 700 0.5 350 1_4 800 0.5 400  11   4_10 800 0.5 400  12   10_9 700 0.5 350  Tæng céng 8180  6610  8270  6360  2.LËp s¬ ®å tÝnh to¸n m¹ng l­íi. a. LËp s¬ ®å tÝnh to¸n m¹ng l­íi cã ®µi ë ®Çu khi dïng n­íc lín nhÊt Qua b¶ng ph©n phèi l­u l­îng sö dông, l­u l­îng b¬m cÊp II, l­u l­îng ®µi n­íc theo c¸c giê trong ngµy ta thÊy *Giê dïng n­íc lín nhÊt lµ:17-18 h víi Qmax=6,31 %Qng®= 0,0631x 56808,271 = 3663.9 (m3/h) = 1017.6 (l/s) *L­u l­îng n­íc sinh ho¹t cÊp cho c¸c giê dïng n­íc lín nhÊt lµ: QshImax= 1417.56 (m3/h)= 393.77 (l/s) QshIImax= 944.44(m3/h)= 262.34 (l/s) *Tæng l­îng n­íc t­íi c©y vµ t­íi ®­êng vµ n­íc dù phßng (Qt= 375 + 112.48 = 487.48 (m3/h) = 135.4 (l/s) (Qdp = 604.188 (m3/h)= 167.83 (l/s) *L­u l­îng däc q®vc = =0.0238 (l/sm) q®vI =+ q®vc = = 0.0834 (l/s-m) q®vII=+ q®vc = = 0.065 (l/s-m) B¶ng tÝnh to¸n l­u l­îng däc ®­¬ng cho c¸c ®o¹n èng STT §o¹n èng Khu vùc I Khu vùc II   ChiÒu dµi tÝnh to¸n(m) qI®v (l/ms) qId® (l/s) §o¹n èng ChiÒu dµi tÝnh to¸n(m) qII®v (l/ms) qIId® (l/s)  1 1_2 950 0.0834 79.23 1_5 500 0.065 32.5  2 2_3 870 0.0834 72.558 5_6 460 0.065 29.9  3 3_4 800 0.0834 66.72 6_13 550 0.065 35.75  4 3_11 420 0.0834 35.028 13_4 550 0.065 35.75  5 11_10 650 0.0834 54.21 6_7 300 0.065 19.5  6 11_12 870 0.0834 72.558 7_8 750 0.065 48.75  7 12_9 900 0.0834 75.06 7_14 550 0.065 35.75  8 1_4 400 0.0834 33.36 14_10 650 0.065 42.25  9 4_10 400 0.0834 33.36 8_9 900 0.065 58.5  10 10_9 350 0.0834 29.19 1_4 400 0.065 26  11   4_10 400 0.065 26  12   10_9 350 0.065 22.75  Tæng 6610  551.274  6360  437.4  551.274 l/s 437.4 l/s IV.TÝnh to¸n thuû lùc m¹ng l­íi 1.Ph©n phèi s¬ bé trong m¹ng l­íi. a. Tr­êng hîp 1: Ph©n phèi s¬ bé cho giê dïng n­íc max Tõ biÓu ®å dïng n­íc vµ dùa vµo b¶ng ph©n phèi l­u l­îng cho toµn thµnh phè ta thÊy thµnh phè dïng n­íc nhiÒu nhÊt vµo lóc 17-18 giê chiÕm 6,31 % l­îng n­íc dïng cña c¶ ngµy ®ªm tøc 3663.92 (m3/h) = 1017.6(l/s) Vµo giê nµy : - B¬m cÊp II cÊp vµo m¹ng l­íi 5,585% l­îng n­íc dïng cña c¶ ngµy ®ªm tøc lµ 3251.322m3/h hay 903.145 ( l/s) - §µi n­íc cung cÊp cho m¹ng l­íi 0,725% l­îng n­íc dïng cña c¶ ngµy ®ªm tøc 411.86 m3/h hay 114.6 (l/s) vµo giê dïng n­íc lín nhÊt trong ngµy l­u l­îng cña c¸c ®iÓm nµy nh­ sau: -XÝ nghiÖp I : 799.267(m3/ca) = 99.91 m3/h = 27.75 (l/s) -XÝ nghiÖp II : 659.7(m3/ca) = 82.463 m3/h = 22.9 (l/s) b. Tr­êng hîp 2 : Ph©n phèi s¬ bé cho tr­êng hîp cã ch¸y x¶y ra trong giê dïng n­íc max Ta bè trÝ c¸c ®¸m ch¸y ë c¸c vÞ trÝ bÊt lîi nhÊ7,8,11,12. Trong tr­êng hîp cã ch¸y, l­u l­îng ch÷a ch¸y sÏ do tr¹m b¬m cÊp II ®¶m nhiÖm. Hai tr­êng hîp ph©n phèi s¬ bé ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c h×nh ë trang sau : 2. Chän ®­êng kÝnh cho c¸c ®o¹n èng trong m¹ng l­íi : Chän ®­ßng kÝnh cho c¸c ®o¹n èng ®­îc chän theo tiªu chuÈn vµ dùa vµo b¶ng tÝnh to¸n thuû lùc, b¶ng giíi h¹n vËn tèc kinh tÕ cña mçi lo¹i ®­êng kÝnh. §èi víi m¹ng l­íi cÊp n­íc bªn ngoµi nhµ ®­ßng kÝnh tèi thiÓu lµ 100mm. C¸c ®­êng kÝnh èng ®· chän ®ù¬c thÓ hiÖn trrong b¶ng ®iÒu chØnh m¹ng l­íi theo ph­¬ng ph¸p L«batrep. 3. KiÓm tra sai sè ¸p lùc theo c¸c vßng kÝn cña m¹ng l­íi : Sau khi kiÓm tra sai sè ¸p lùc cña c¸c vßng kÝn ta thÊy cã mét sè vßng kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn vÒ sai sè ()0,5m. Do vËy ta ®i ®Õn c«ng ®o¹n ®iÒu chØnh m¹ng l­íi. 4. §iÒu chØnh m¹ng l­íi vßng theo ph­¬ng ph¸p L«batrep Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh m¹ng l­íi ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng sau : S¬ ®å tÝnh to¸n m¹ng l­íi trong giê dïng n­íc lín nhÊt S¬ ®å tÝnh to¸n kiÓm tra m¹ng l­íi ®ñ ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn n­íc ch÷ach¸y trong giê dïng n­íc lín nhÊt V.tÝnh to¸n hÖ thèng vËn chuyÓn n­íc tõ tr¹m xö lý ®Õn ®Çu m¹ng l­íi vµ tõ m¹ng l­íi ®Õn ®µi n­íc. 1.TÝnh to¸n hÖ thèng vËn chuyÓn tõ tr¹m b¬m cÊp II ®Õn m¹ng l­íi . Th«ng th­êng ®Ó ®¶m b¶o cÊp n­íc an toµn ,nh÷ng hÖ thèng vËn chuyÓn n­íc cÇn ph¶i tÝnh to¸n víi sè tuyÕn èng tèi thiÓu lµ 2 vµ ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn x¶y ra h­ háng trªn mét ®o¹n èng nµo cña mét tuyÕn L­u l­îng vËn chuyÓn qua èng khi kh«ng cã sù cè Qè =5,585%Qng®= 0,05585.56808.271 = 3251.132 (m3/h) = 903.145 (l/s) TuyÕn èng dÉn tõ tr¹m b¬m ®Õn ®Çu m¹ng l­íi gåm 2 èng, vËy l­u l­îng mçi èng lµ : Qèng = 903,145/2 = 451,573 Ta chän èng b»ng gang, Chän D= 600 (mm) Tra b¶ng: v= 1,59 (m/s) S0 = 0,02596 i= 0.00526 L= 600 ( m) Tæn thÊt khi b¬m n­íc tõ tr¹m b¬m tíi ®Çu m¹ng l­íi lµ : h= So.k.l.q2 = 0,02596.1.600.451.5732.10-6 =3.17 m Trong tr­êng hîp cã ch¸y l­u l­îng mµ b¬m ph¶i t¶i lµ 100% Qsh trong giê dïng n­íc max vµ l­u l­îng ch÷a ch¸y lµ 190l/s tøc lµ b»ng : 190 + 903,145 = 1093,145 (l/s), vËy l­u l­îng mçi èng lµ : 1093,145/2 = 546,573(l/s) VËy tæn thÊt qua tuyÕn èng lµ : h= So.k.l.q2 = 0,0256.1.600.546,5732.10-6 = 4.59m Theo quy ®Þnh cña quy ph¹m thiÕt kÕ hiªn hµnh th× l­u l­îng cÇn vËn chuyÓn khi cã sù cè x¶y ra trªn mét ®o¹n nµo ®ã cña mét tuyÕn lµ : Qh = 70%Qsh + 100%Qcn Qh : L­u l­îng cña hÖ thèng èng dÉn tõ tr¹m b¬m ®Õn ®Çu m¹ng l­íi khi cã háng hãc Qhcn = 50.56 (l/s) Qhsh = 666 (l/s) VËy Qh =0,7x666+ 50.56 = 509.73 (l/s) 2.TÝnh to¸n sè ®o¹n èng (n) cña hÖ thèng vËn chuyÓn n­íc tõ tr¹m b¬m ®Õn m¹ng l­íi. Khi kh«ng cã sù h­ háng hãc tæn thÊt ¸p lùc cña hÖ thèng vËn chuyÓn ®­îc tÝng b»ng: h==S.Q2 Trong ®ã :Si-k Søc kh¸ng cña mét ®o¹n èng Si-k=So.li-k S :Søc kh¸ng cña hÖ thèng èng dÉn khi lµm viÖc b×nh th­êng Q:L­u l­îng cña hÖ thèng èng dÉn tõ tr¹m b¬m ®Õn ®Çu m¹ng l­íi khi lµm viÖc b×nh th­êng Khi cã h­ háng t¹i 1 ®o¹n nµo ®ã , tæn thÊt ¸p lùc cña hÖ thèng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau hh==Sh.Qh2 Víi Sh = (S vËy (= Sh/S = §Ó ®¶m b¶o cÊp n­íc an toµn vµ ¸p lùc yªu cÇu ë ®Çu m¹ng l­íi kh«ng bÞ h¹ thÊp th× Sh.Qh2=S.Q2 hay Sh/S=Q2/Qh2=( ( ( == 3.139 = ( n= 1.4 LÊy n = 2 (®o¹n 3.TÝnh to¸n èng vËn chuyÓn tõ ®µi n­íc ®Õn ®Çu m¹ng l­íi Kho¶ng c¸ch tõ ®µi n­íc ®Ðn ®Çu m¹ng l­íi lµ 100m L­u l­îng ra ®µi trong giê dïng n­íc lín nhÊt : Qr® = 0.725 % Q ng L­u l­îng b¬m vµo ®µi n­íc nhiÒu nhÊt : Qv = 0.415% Q ng Trong giê dïng n­íc lín nhÊt, l­îng n­íc ra ®µi lµ lín nhÊt. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o l­u l­îng vµo vµ ra ®µi mét c¸ch tèt nhÊt ta chän l­u l­îng vËn chuyÓn tõ m¹ng l­íi ®Õn ®µi n­íc lµ : Q= 0.725 % Qng= 56808.271.0,00725= 411.86 (m3/h) = 114.6 (l/s) Chän D = 300 mm Tra b¶ng : v=1,54 (m/s) i=0.0123 L=100m Tra b¶ng ta cã : k =1 So = 0.9485 (m3/s) VËy tæn thÊt cña ®o¹n èng tõ ®µi ®Õn ®Çu m¹ng l­íi lµ : H= So.k.l.q2 = 0,9485.1.100.0.11462 = 1.245m VI.tÝnh to¸n chiÒu cao ®µi n­íc ,cét ¸p c«ng t¸c cña m¸y b¬m cÊp II vµ ¸p lùc tù do cña t¹i c¸c nót trong m¹ng l­íi 1.TÝnh chiÒu cao ®µi n­íc . VÞ trÝ ®µi n­íc ®­îc chän ë ®Çu m¹ng l­íi . Chän ®iÓm tÝnh to¸n bÊt lîi nhÊt lµ diÓm cã cèt ®Þa h×nh cao nhÊt vµ ë vÞ trÝ xa nhÊt so víi tr¹m b¬m cÊp II vµ ®µi n­íc .Khi ®ã chiÒu cao ®µi n­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : BL H®= (Za-Z®) + Hct+ h® + (hML §N Trong ®ã :Za –Cèt mÆt ®Êt t¹i ®iÓm tÝnh to¸n bÊt lîi nhÊt Z®- Cèt mÆt ®Êt t¹i n¬i x©y dùng ®µi n­íc . h®: Tæn thÊt ¸p lùc trªn èng vËn chuyÓn tõ ®µi n­íc vµo m¹ng l­íi trong giê dïng n­íc Hct- Cét n­íc ¸p lùc cÇn thiÕt t¹i ®iÓm tÝnh to¸n bÊt lîi nhÊt BL (hML-Tæng sè tæn thÊt ¸p lùc trong c¸c ®o¹n èng cña m¹ng l­íi tõ ®µi n­íc ®Õn ®iÓm §N tÝnh to¸n bÊt lîi nhÊt . Nh×n vµo nÆt b»ng ta thÊy : Khu vùc I : cã ®iÓm kÕt thóc dïng n­íc lµ ®iÓm 12, cã c¸c th«ng sè sau : Cao tr×nh : 8.1 (m) Sè tÇng nhµ : 3 – 4 tÇng, ¸p lùc yªu cÇu : 20m Khu vùc II : cã ®iÓm kÕt thóc dïng n­íc lµ diÓm 8, cã c¸c th«ng sè sau : Cao tr×nh : 6.7(m) Sè tÇng nhµ : 4 – 5 tÇng, ¸p lùc yªu cÇu : 24m §Ó t×m ®­îc ®iÓm tÝnh to¸n hîp lý lµ ®iÓm xa nhÊt vµ bÊt lîi nhÊt trªn m¹ng l­íi ta ®i tÝnh tæn thÊt tõ ®µi ®Õn 2 ®iÓm nµy xem vÞ trÝ nµo cã tæn thÊt ¸p lùc lín h¬n th× ®ã lµ ®iÓm bÊt lîi nhÊt : (h12== = = 11.045(m) (h8= = = 12.05685 Khu 1 nhµ3 - 4 tÇng HCT = 20 m Khu 2 nhµ 4 - 5 tÇng HCT = 24m H8= 12.05685+24 = 36.05685 (m) H12= 11.045+20 = 31.045 (m) VËy nót bÊt lîi nhÊt lµ nót 8 H®=(Za-Z®) + Hct+ h® + (hML= 6.7 – 7+1.245 + 24+ 12.05685 = 37 (m) 2.TÝnh chiÒu cao c«ng t¸c cña m¸y b¬m cÊp 2. ChiÒu cao cét n­íc cña m¸y b¬m ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn th¾ng ®­îc ®é chªnh cao h×nh häc gi÷a cèt trôc m¸y b¬m vµ cèt mùc n­íc cao nhÊt trong thïng chøa cña ®µi n­íc ,®ång thêi th¾ng ®­îc tæng tæn thÊt ¸p lùc trong tuyÕn èng dÉn tõ tr¹m b¬m ®Õn ®µi (h® TÝnh cho giê vËn chuyÓn n­íc lín nhÊt vµo ®µi . §N HbVC=(Zd- Zb)+ (h® +H®+ H0/2 TB H0- ChiÒu cao mùc n­íc lín nhÊt trong thïng chøa ®µi n­íc DN (h® :Tæng tæn thÊt ¸p lùc trªn tuyÕn èng dÉn vµ m¹ng l­íi tõ tr¹m b¬m ®Õn ®µi n­íc trong TB Giê vËn chuyÓn n­íc lín nhÊt vµo ®µi Z®= 7 (m), Zb=6.5 (m), H®= 37 (m) Chän Ho= 4 (m) (h® = 3.17 + 1.245 = 4.415 (m) VËy Hb¬m= 7- 6.5 + 4.415 + 37 + 2 = 44.015 (m) TÝnh cho giê dïng n­íc nhiÒu nhÊt. §N Hbmax=(Zd- Zb)+ (h® + H® =7 – 6.5 + 4.415 + 37 = 42.015 (m) TB TÝnh cho giê cã ch¸y x¶y ra. Khi cã ch¸y x¶y ra ®µi chØ ho¹t ®éng trong 10 phót sÏ bÞ dèc c¹n n­íc, chiÒu cao c«ng t¸c cña b¬m ch÷a ch¸y §ML BL Hbcc=(ZACC- ZBCC) + ( hMLCC + ( hMLCC +HCCCT TB ML Trong ®ã :ZACC, ZBCC- Cèt mÆt ®Êt t¹i ng«i nhµ cã ch¸y bÊt lîi nhÊt (®iÓm 8) vµ cèt trôc m¸y b¬m ch÷a ch¸y : ZACC = 6.7m ; ZBCC = 6.5 §ML ( hMLCC:Tæng tæn thÊt ¸p lùc trong tuyÕn èng tõ tr¹m b¬m ®Õn ®Çu m¹ng l­íi khi ch¸y TB xay ra. Khi cã ch¸y x¶y ra l­u l­îng trong ®o¹n èng tõ m¸y b¬m ®Õn ®Çu m¹ng l­íi t¨ng do ®ã vËn tèc t¨ng, tæn thÊt còng theo ®ã mµ t¨ng lªn vµ b»ng 4,59m BL:A ( hMLCC:Tæng tæn thÊt ¸p lùc trong m¹ng l­íi tÝnh tõ ®Çu m¹ng l­íi ®Õn ®iÓm cã ch¸y = §ML bÊt lîi nhÊt. . §Ó cã ®­îc sè liÖu nµy ta dùa vµo b¶ng ®iÒu chØnh l­u l­îng khi cã ch¸y trong giõo dïng n­íc l¬n nhÊt ®Ó tÝnh.Ta lÊy gi¸ trÞ nµy lµ trung b×nh cña c¸c tæn thÊt cña bèn tuyÕn èng tõ tr¹m b¬m tíi ®iÓm 8. h8= = 26.055m HCCCT :LÊy b»ng 10m HBCC= 6.7 – 6.5 + 4,59 + 26.055 + 10 = 40.845(m) *Chän m¸y b¬m. Cét ¸p toµn phÇn cña m¸y b¬m tÝnh theo c«ng thøc HBTP=HB+hh+hnb Trong ®ã : HB: Lµ trÞ sè ¸p lùc c«ng t¸c cña m¸y b¬m (¸p lùc ®Èy cña m¸y b¬m ) ®· ®­îc x¸c ®Þnh cho c¸c tr­êng hîp ë trªn . hh: ChiÒu cao hót h×nh häc ,tÝnh tõ mùc n­íc thÊp nhÊt trong bÓ chøa øng víi thêi ®iÓm tÝnh to¸n trªn trôc m¸y b¬m, lÊy = 3,5 (m) hnb: Tæn thÊt ¸p lùc trong néi bé tr¹m b¬m , ®èi víi b¬m sinh ho¹t =2 –2,5 m, ®èi víi b¬m ch÷a ch¸y = 5 m *TÝnh víi tr­êng hîp dïng n­íc lín nhÊt. HBTP = 42.015 + 3,5 + 2,5 = 48.015 (m) QB = QtbII = 5.585%Qng® = 903.145 (l/s) *TÝnh víi tr­êng hîp vËn chuyÓn n­íc vµo ®µi HBTPvc = 44.015 + 3,5 + 2,5 = 49.015 (m) QB = QtbII + Qv® =(5.585 + 0.415 ) %Qng® = 968.63(l/s) *TÝnh víi tr­êng hîp ch÷a ch¸y. HBTPCC= 40.8445 +3,5 +5 = 49.345 (m) QB = 190 (l/s) *)Chän b¬m VËy ta chän b¬m sinh ho¹t nh­ sau: Cét ¸p H = 49.345m L­u l­îng Q = 968.63/4 = 242.16(l/s) 3. TÝnh to¸n ¸p lùc tù do cho c¸c nót trªn m¹ng l­íi KÕt qu¶ tÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l­íi cÊp n­íc ®· cho biÕt tæn thÊt ¸p lùc trong tõng ®o¹n èng cña m¹ng l­íi víi c¸c tr­êng hîp tÝnh to¸n riªng biÖt. ¸p lùc tù do t¹i mét nót bÊt kú trong m¹ng l­íi ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Hi = (Zi-1 – Zi) + Hi-1 - Hi : Cét ¸p t¹i ®iÓm thø i cÇn tÝnh to¸n Zi : Cao tr×nh mÆt ®Êt t¹i ®iÓm cÇn tÝnh to¸n Zi-1 Cao tr×nh mÆt ®Êt t¹i ®iÓm kÒ ngay tr­íc ®iÓm thø i Hi-1: Cét ¸p t¹i ®iÓm tÝnh to¸n thø i-1®· biÕt tr­íc nót ®o¹n èng Zm® Tæn thÊt ¸p lùc Cèt ®o ¸p Ap lùc tù do   Qmax Qmax+Qcc Qmax Qmax+Qcc Qmax Qmax+Qcc  TB   6.5     48.5145 46.985 42.0145 40.485    TB-1   3.17 4.59          1   7     45.3445 42.395 38.3445 35.395    1_2   3.5868 4.687          2   7.55     41.7577 37.708 34.2077 30.158    2_3   3.13366 6.3123          3   7.9     38.62404 31.3957 30.72404 23.4957    3_11   3.8068 5.9916          11   8.2     34.81724 25.4041 26.61724 17.2041    11_12   4.10245 6.0645          12   8.1     30.71479 19.3396 22.61479 11.2396  1   7     45.3445 42.395 38.3445 35.395    1_4   2.7378 3.27485          4   7.45     42.6067 39.12015 35.1567 31.67015    4_10   3.64192 5.2227          10   7.65     38.96478 33.89745 31.31478 26.24745    10_9   4.3207 6.686          9   7.4     34.64408 27.21145 27.24408 19.81145    9_12   4.01245 7.45145          12   8.1     30.63163 19.76 22.53163 11.66  1   7     45.3445 42.395 38.3445 35.395    1_5   2.90245 3.0415          5   6.7     42.44205 39.3535 35.74205 32.6535    5_6   3.16825 4.97045          6   6.7     39.2738 34.38305 32.5738 27.68305    6_7   4.25415 8.24516          7   6.8     35.01965 26.13789 28.21965 19.33789    7_8   3.022145 6.8669          8   6.7     31.997505 19.27099 25.297505 12.57099 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh do an cap nuoc.DOC
 • docBang pha phoi luu luong nut.doc
 • docmau.DOC