Đề tài Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Luận văn Trong nền kinh tế mỗi nước, hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động XNK hàng hoá và dịch vụ nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây chính là cầu nối của từng quốc gia với các nước khác trên thế giới. Phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại - như lý thuyết về lợi thế so sánh đã chứng minh - giúp cho từng nước sử dụng có hiệu quả hơn nguồn nhân lực, tài nguyên, nguồn vốn tự có của mình. Sau 20 năm thực hiện chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta đã từng bước tham gia hoà nhập vào nền kinh tế thế giới đang diễn ra rất năng động, dần đã xác lập địa vị và vị trí của mình trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó các quan hệ kinh tế đối ngoại nói chung và quan hệ ngoại thương nói riêng của nước ta phát triển rất đa dạng và phong phú, khẳng định đầy đủ hơn vị trí vai trò của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Để thực hiện thành công nghiệp vụ XNK, bên cạnh vấn đề chất lượng, khả năng cạnh tranh trong thị trường XNK sản phẩm chúng ta cần quan tâm đến vấn đề tài chính phục vụ hoạt động này. Sự phát triển hoạt động ngoại thương và số thành viên tham gia trong hoạt động này ngày càng lớn đã làm cho nhu cầu về hoạt động tài chính càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt là nhu cầu tài trợ vốn để phục vụ hoạt động XNK. Các Ngân hàng đóng vai trò như người mở đầu, người điều chỉnh, người tham gia vào các quan hệ kinh tế Tiền tệ – Tín dụng – Thanh toán. Để có thể hoà nhập được, các Ngân hàng phải nắm được hướng đi của các nhà kinh doanh, tạo điều kiện giúp đỡ họ. Thị trường hàng hoá và dịch vụ đòi hỏi cạnh tranh tích cực sẽ là nguyên nhân khiến cho các nhà XNK tìm kiếm nguồn đầu tư. Do đó các Ngân hàng cần phải tìm hiểu nghiên cứu khách hàng để áp dụng phương thức tài trợ vốn và tạo sự thành công trong hoạt động kinh doanh XNK. NHQĐ là một trong các Ngân hàng thương mại cổ phần hiện đang hoạt động tại Việt Nam, mặc dù mới đi vào hoạt động được 14 năm (từ ngày 04/11/1994) nên còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tài trợ XNK nhưng đến nay hoạt động này tại NHQĐ đã đạt được không ít thành tựu và góp phần không nhỏ vào việc phát triển hoạt động đối ngoại của Ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của vần đề đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội, tôi đã lựa chọn đề tài: “Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội”. 2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn Đề tài nghiên cứu những lý luận chung nhất về hoạt động cho vay XNK của Ngân hàng, về mở rộng cho vay XNK của Ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này, phân tích đánh giá hoạt động cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng cho vay XNK tại NHQĐ giai đoạn từ năm 2004 đến nay. Phạm vi nghiên cứu luận văn là thực trạng cho vay XNK tại NHQĐ từ năm 2004 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp chủ yếu được sử dụng bao gồm: Phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử. Ngoài ra, các phương pháp cụ thể như: phương pháp so sánh; thống kê; phân tích; tổng hợp cũng góp phần tạo nên tính khoa học của Luận văn. 5. Tên và kết cấu Luận văn Tên Luận văn: Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Ngoài phần mở đầu và kết luận và danh mục tài liệu tham khảo Luận văn được bố cục thành 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về mở rộng cho vay XNK của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn từ năm 2004 đến nay Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian tới

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1852 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Đề cương đề tài mã số:LA2069 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Luận văn Trong nền kinh tế mỗi nước, hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động XNK hàng hoá và dịch vụ nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây chính là cầu nối của từng quốc gia với các nước khác trên thế giới. Phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại - như lý thuyết về lợi thế so sánh đã chứng minh - giúp cho từng nước sử dụng có hiệu quả hơn nguồn nhân lực, tài nguyên, nguồn vốn tự có của mình. Sau 20 năm thực hiện chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta đã từng bước tham gia hoà nhập vào nền kinh tế thế giới đang diễn ra rất năng động, dần đã xác lập địa vị và vị trí của mình trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó các quan hệ kinh tế đối ngoại nói chung và quan hệ ngoại thương nói riêng của nước ta phát triển rất đa dạng và phong phú, khẳng định đầy đủ hơn vị trí vai trò của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Để thực hiện thành công nghiệp vụ XNK, bên cạnh vấn đề chất lượng, khả năng cạnh tranh trong thị trường XNK sản phẩm chúng ta cần quan tâm đến vấn đề tài chính phục vụ hoạt động này. Sự phát triển hoạt động ngoại thương và số thành viên tham gia trong hoạt động này ngày càng lớn đã làm cho nhu cầu về hoạt động tài chính càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt là nhu cầu tài trợ vốn để phục vụ hoạt động XNK. Các Ngân hàng đóng vai trò như người mở đầu, người điều chỉnh, người tham gia vào các quan hệ kinh tế Tiền tệ – Tín dụng – Thanh toán. Để có thể hoà nhập được, các Ngân hàng phải nắm được hướng đi của các nhà kinh doanh, tạo điều kiện giúp đỡ họ. Thị trường hàng hoá và dịch vụ đòi hỏi cạnh tranh tích cực sẽ là nguyên nhân khiến cho các nhà XNK tìm kiếm nguồn đầu tư. Do đó các Ngân hàng cần phải tìm hiểu nghiên cứu khách hàng để áp dụng phương thức tài trợ vốn và tạo sự thành công trong hoạt động kinh doanh XNK. NHQĐ là một trong các Ngân hàng thương mại cổ phần hiện đang hoạt động tại Việt Nam, mặc dù mới đi vào hoạt động được 14 năm (từ ngày 04/11/1994) nên còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tài trợ XNK nhưng đến nay hoạt động này tại NHQĐ đã đạt được không ít thành tựu và góp phần không nhỏ vào việc phát triển hoạt động đối ngoại của Ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của vần đề đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội, tôi đã lựa chọn đề tài: “Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội”. 2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn Đề tài nghiên cứu những lý luận chung nhất về hoạt động cho vay XNK của Ngân hàng, về mở rộng cho vay XNK của Ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này, phân tích đánh giá hoạt động cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Trên cơ sở thực tiễn và lý luận, đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng cho vay XNK tại NHQĐ giai đoạn từ năm 2004 đến nay. Phạm vi nghiên cứu luận văn là thực trạng cho vay XNK tại NHQĐ từ năm 2004 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp chủ yếu được sử dụng bao gồm: Phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử. Ngoài ra, các phương pháp cụ thể như: phương pháp so sánh; thống kê; phân tích; tổng hợp… cũng góp phần tạo nên tính khoa học của Luận văn. 5. Tên và kết cấu Luận văn Tên Luận văn: Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. Ngoài phần mở đầu và kết luận và danh mục tài liệu tham khảo Luận văn được bố cục thành 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về mở rộng cho vay XNK của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn từ năm 2004 đến nay Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian tới MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Những vấn đề cơ bản về cho vay XNK của Ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Khái niệm và sự phát triển khách quan của cho vay XNK 4 1.1.2. Đặc điểm của cho vay XNK 6 1.2 Các hình thức cho vay XNK 8 1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 8 1.2.2. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng 8 1.2.3. Căn cứ vào mục đích cho vay 9 1.3 Mở rộng cho vay XNK của ngân hàng thương mại 11 1.3.1 Khái niệm, các tiêu chí phản ánh và đánh giá mở rộng cho vay XNK 11 1.3.2. Các nhân tố tác động đến mở rộng cho vay XNK 12 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2004 ĐẾN NAY 17 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 17 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội 17 2.1.2. Một số nét chính về tình hình hoạt động kinh doanh của NHQĐ từ năm 2004 đến năm 2007 20 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn 21 2.1.2.2. Hoạt động tín dụng 23 2.1.2.3. Các hoạt động khác 24 2.1.2.4. Kết quả tài chính 26 2.2. Thực trạng mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội từ năm 2004 đến nay 27 2.2.1. Hoạt động cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội từ năm 2004 đến nay 29 2.2.2 Cấp tín dụng thông qua phương thức tín dụng chứng từ (L/C) 42 2.2.3 Chiết khấu hối phiếu và chiết khấu bộ chứng từ 46 2.2.4 Bảo lãnh ngân hàng 49 2.3 Đánh giá thực trạng mở rộng cho vay XNK tại NHQĐ 51 2.3.1 Những kết quả đạt được 51 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động cho vay XNK 55 2.3.2.1 Những tồn tại liên quan đến hoạt động cho vay XNK 55 2.3.2.2 Nguyên nhân của tồn tại 57 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 66 3.1. Định hướng phát triển cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội 66 3.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Quân đội 66 3.1.2. Định hướng phát triển cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội. 69 3.1.3. Định hướng phát triển cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội 70 3.2. Giải pháp mở rộng cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Quân đội 70 3.2.1 Giải pháp về vốn 70 3.2.2 Đa dạng hoá các loại hình cho vay XNK 73 3.2.3 Giải pháp tăng cường hoạt động kinh doanh đối ngoại 77 3.2.4 Giải pháp xây dựng các chiến lược kinh doanh 77 3.2.4.1 Chiến lược khách hàng 77 3.2.3.2 Chiến lược ngành hàng. 78 3.2.3.3 Chiến lược thị trường và thị phần 79 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 79 3.2.6 Nâng cao chất lượng thẩm định và đánh giá phương án kinh doanh 81 3.2.7 Thực hiện tốt công tác đảm bảo tiền vay 83 3.2.8 Tăng cường có hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 84 3.3 Một số kiến nghị với nhà nước, với ngân hàng nhà nước 84 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 84 3.3.1.1 Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp 84 3.3.1.2 Đảm bảo môi trường chính trị, kinh tế ổn định 85 3.3.1.3 Tạo môi trường kinh doanh ổn dịnh, bình đẳng cho hoạt động ngân hàng 86 3.3.1.4 Huy động nguồn vốn quốc tế phục vụ cho hoạt động cho vay XNK 86 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 3.3.2.1 Ban hành hướng dẫn phân loại nợ, xử lý các khoản nợ xấu, nợ quá hạn gần với tiêu chuẩn quốc tế 87 3.3.2.2 Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá hệ thống ngân hàng 89 3.3.2.3 Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng nhà nước (CIC) 89 PHẦN KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động CIC Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước DNQĐ Doanh nghiệp quân đội L/C Phương thức tín dụng chứng từ NHQĐ Ngân hàng TMCP Quân đội NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TMCP Thương mại cổ phần TMQT Thương mại quốc tế TTQT Thanh toán quốc tế XNK Xuất nhập khẩu DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ I. BẢNG Bảng 2.1: Số liệu tổng hợp trong 4 năm (từ 2004 đến 2007) 20 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 22 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng cho vay tại NHQĐ 23 Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh của NHQĐ 26 Bảng 2.5: Tỷ trọng cho vay XNK trong tổng dư nợ cho vay 29 Bảng 2.6: Cơ cấu cho vay XNK theo thời gian 32 Bảng 2.7: Biến động cho vay ngắn hạn theo thời gian 32 Bảng 2.8: Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ 34 Bảng 2.9: Cho vay ngắn hạn bằng nội tệ 35 Bảng 2.10: Cơ cấu cho vay ngắn hạn XNK theo đối tượng tại NHQĐ 38 Bảng 2.11: Biến động cho vay trung và dài hạn 40 Bảng 2.12: Biến động doanh số thanh toán L/C 44 Bảng 2.13: Cho vay bằng chiết khấu hối phiếu 48 Bảng 2.14: Dư nợ bảo lãnh thanh toán XNK 50 II.HÌNH VẼ Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân đội 19 III. BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng cho vay xuất nhấp khẩu 29 Biểu đồ 2.2: Biến động cho vay ngắn hạn theo thời gian 33 Biểu đồ 2.3: Biến động cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ 34 Biểu đồ 2.4: Biến động cho vay ngắn hạn nội tệ 36 Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ. Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập tại đây: (Bấm Ctrl vào link để xem) Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Thông tin liên hệ:   Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) Điện thoại: 043.9911.302 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.doc
Luận văn liên quan