Đề tài Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ

LỜI MỞ ĐẦU Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc giải quyết tốt các quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính, giữa doanh nghiệp với nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Xuất phát từ thực tế của Cơng ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ, thiết nghĩ Cơng ty đã cĩ những phương hướng riêng cho mình trong những năm tới. Nhưng với tư cách là một sinh viên quản trị doanh nghiệp, em đã đi sâu tìm hiểu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty trong những năm gần đây thấy cĩ những bước phát triển đáng kể, song cịn nhiều hạn chế trong các hoạt sản xuất kinh doanh, mà nổi trội hơn hết là hoạt động tài chính cần đặt ra yêu cầu cần khắc phục để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm được nguồn tài trợ cho các hoạt động cần thiết để đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của Cơng ty trong những năm tới và được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn, các thầy cô giáo trong khoa kinh tế và QTKD – Trường Đại Học Quy Nhơn, cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ. Do đĩ, em định hướng lựa chọn đề tài phân tích tài chính để phát triển thành đồ án tốt nghiệp và đưa ra các biện pháp khắc phục cho Cơng ty về hoạt động này. Đồ án tốt nghiệp bao gồm 3 chương. Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ. Chương III: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ. Qua đây em xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, anh chị em công nhân viên Công ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ, các thầy cô giáo đặc biệt là thầy giáo Hà Thanh Việt đã tận tình giúp đở, hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Tuy em đã cố gắn nghiên cứu và tìm hiểu, song vốn kiến thức bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai xót. Kính mong quý thầy cô, bang hội đồng góp ý để đồ án có chất lượng tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

doc104 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1513 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eá naêm 2005 laø: 1.494.244 ñoàng. Ta thaáy lôïi nhuaän sau thueá naêm 2005 moät phaàn ñaàu tö vaøo daây chuyeàn saûn xuaát Gaïch Block 1.280.580 nghìn ñoàng, phaàn coøn laïi vaøo boå sung VLÑ naêm 2006 moät löôïng laø: 1.494.244 – 1.280.580 = 213.664 nghìn ñoàng. Giaû söû neáu duøng 213.664 nghìn ñoàng lôïi nhuaän sau thueá naêm 2005 ñeå boå sung vaøo nhu caàu VLÑ naêm 2006 thì coøn thieáu moät löôïng voán laø: 661.214 nghìn ñoàng. Phaàn thieáu naøy ta neân huy ñoäng töø caùc nguoàn voán vay ngaén haïn töø ngaân haøng vôùi laõi xuaát 12% treân naêm. Ñoái vôùi naêm 2007 vaø 2008 thì nhu caàu voán löu ñoäng giaûm maïnh khi ñoù ta coù theå duøng VLÑ giaûm ñeå chi traû cho khoaûn goác vaø laõi vay ngaén haïn. 3.2.3. Keát quaû cuûa bieän phaùp. Bieän phaùp ñöa ra laø nhaèm döï baùo nhu caàu VLÑ vaø toå chöùc nguoàn voán löu ñoäng ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh lieân tuïc, laø cô sôû ñeå toå chöùc söû duïng tieát kieäm hôïp lyù hieäu quaû nguoàn voán. Ñeå thaáy ñöôïc keát quaû lôïi ích cuûa bieän phaùp döï baùo naøy ta coù theå so saùnh vôùi tröôøng hôïp döï baùo voán löu ñoäng vaøo naêm keá hoaïch(naêm 2006) taïi Coâng ty. Coâng ty döï baùo voán löu ñoäng thuaàn tuyù theo voøng quaây voán löu ñoäng naêm baùo caùo tröôùc. Nghóa laø Coâng ty chæ döïa vaøo doanh thu döï baùo naêm keá hoaïch 2006 vaø voøng quay voán löu ñoäng naêm 2005 ñeå döï baùo voán löu ñoäng taêng theâm theo Coâng thöùc: Naêm 2006: VLÑboå sung = DTT2006 – DTT2005 VQVLÑ2005 Trong ñoù: DTT2006: Doanh thu thuaàn naêm 2006 DTT2005: Doanh thu thuaàn naêm 2005 VQVLÑ2005: Voøng quay VLÑ cuûa naêm 2005 Naêm 2006: VLÑboå sung = 18.112.212 - 10.584.611 = 3.672.000 nghìn ñoàng 2,05 Theo döï kieán Coâng ty cuõng duøng 213.664 nghìn ñoàng lôïi nhuaän sau thueá naêm 2005 ñeå boå sung vaøo nhu caàu VLÑ naêm 2006 thì coøn thieáu moät löôïng voán laø: 3.458.336 nghìn ñoàng. Phaàn thieáu naøy Coâng ty döï ñònh huy ñoäng töø caùc nguoàn voán vay ngaén haïn töø ngaân haøng vôùi laõi xuaát 12% treân naêm. Khi aùp duïng bieän phaùp döï baùo VLÑ ta ñaõ tieát kieäm ñöôïc moät löôïng voán huy ñoäng töø ngaân haøng laø: 3.458.336 - 661.214 = 2.797.122 (nghìn ñoàng) vôùi chi phí traû laõi haøng naêm laø: 2.797.122 x 0.12 = 335.655 (nghìn ñoàng). Qua ñoù ta thaáy khi aùp duïng bieän phaùp döï ñoaùn naøy khoâng nhöõng giaûm thieåu ñöôïc nguoàn voán löu ñoäng maø coøn goáp phaàn giaûm ñöôc chi phí söû duïng voán naâng cao hieäu quaû kinh doanh cho Coâng ty. KEÁT LUAÄN ™{˜ Taøi chính doanh nghieäp ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Vieäc phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng taøi chính ôû caùc doanh nghieäp laø heát söùc caàn thieát ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc. Muïc tieâu cuoái cuøng cuûa giaù trò taøi chính laø ñaûm baûo söï caân baèng taøi chính vaø ñem laïi hieäu quaû cao nhaát trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Vôùi nhöõng muïc tieâu thöïc taäp vaø vieát baùo caùo ñaõ ñeà ra, chuyeân ñeà ñaõ taäp hôïp ñöôïc caùc lyù luaän coù lieân quan veà taøi chính vaø phaân tích taøi chính doanh nghieäp. Töø ñoù, ñi saâu phaân tích tình hình taøi chính Coâng ty TNHH Xaây Döïng Vaïn Myõ, chæ roõ nhöõng maët ñöôïc vaø chöa ñaït ñöôïc ñeå ñeà ra moät soá bieän phaùp caûi thieän tình hình taøi chính cuûa Coâng ty. Do thôøi gian thöïc taäp giôùi haïn, khaû naêng veà lyù luaän vaø kinh nghieäm thöïc tieãn cuûa baûn thaân khoâng nhieàu neân Ñoà aùn toát nghieäp naøy seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng sai xoùt. Em kính mong Thaày Coâ vaø caùc baïn ñoïc quan taâm goùp yù ñeå ñoà aùn ñöôïc toát hôn. Cuoái cuøng, moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn thaày giaùo Haø Thanh Vieät vaø Ban laõnh ñaïo Coâng ty TNHH Xaây Döïng Vaïn Myõ ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp naøy. Em xin chaân thaønh caûm ôn! Quy Nhôn, ngaøy 24 thaùng 6 naêm 2006 Sinh vieân thöïc hieän Haø Vaên Mai PHUÏ LUÏC ™{˜ Phuï luïc 1: Baûng caân ñoái keá toaùn. Coâng ty TNHH Xaây Döïng maåu B 01 - DN Vaïn Myõ BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2004) TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái naêm A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑTNH 100 11.669.660.818 11.932.203.973 I.Tieân 110 929.436.719 1.013.121.366 1. Tieàn maët taïi quyû 111 218.143.512 401.875.402 2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 711.293.207 611.245.964 II. Caùc khoaûn ÑTTCNH 120 - - III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 2.167.676.806 2.812.999.523 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 1.812.587.652 2.213.654.120 2. Phaûi thu noäi boä 134 258.964.120 624.389.207 3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 198.125.034 85.237.096 4. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù doøi 139 (102.000.000) (110.280.900) IV. Haøng toàn kho 140 3.421.040.007 2.733.034.904 1. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 1.786.232.455 1.620.789.604 2. Coâng cuï, duïng cuï trong kho 143 76.963.478 125.965.872 3. Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang 144 572.139.548 134.687.190 4. Thaønh phaån toàn kho 145 985.704.526 805.963.984 5. Haøng hoaù 146 45.628.254 V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 5.151.507.286 5.373.084.180 1. Taïm öùng 151 382.579.814 140.258.724 2. Chi phí traû tröôùc 152 4.768.927.472 5.232.789.456 3. Taøi saûn thieáu chôø söû lyù 154 - - VI. Chi söï nghieäp 160 - - B. TSCÑ & ÑTDH 200 7.882.293.204 8.244.056.642 I. Taøi saûn coá ñònh 210 7.882.293.204 8.244.056.642 1. Taøi saûn coá ñònh höûu hình 211 7.882.293.204 8.244.056.642 - Nguyeân giaù 212 12.856.847.390 13.657.842.104 - Hao moøn luyû keá 213 4.974.554.186 5.413.785.462 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 - - 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 - - 2. Goùp voán lieân doanh 222 - - III. Chi phí xaây döïng cô baûn 230 - - IV. Caùc khoaûn kyù quyû, kyù cöôïc daøi haïn 240 - - TOÅNG TAØI SAÛN 250 19.551.954.022 20.176.260.615 NGUOÀN VOÁN - - A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 5.191.459.061 5.189.975.001 I. Nôï ngaén haïn 310 5.191.459.061 5.189.975.001 1. Vay ngaén haïn 311 715.000.000 415.000.000 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 1.286.451.238 1.120.733.257 3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi traû cho nhaø nöôùc 315 98.546.987 184.795.623 4. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 567.124.870 628.582.465 5. Phaûi noäp noäi boä 317 1.976.527.837 2.054.281.197 6. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 547.808.129 786.582.459 II. Nôï daøi haïn 320 - - III. Nôï khaùc 330 - - B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÛU 400 14.360.494.961 14.986.285.614 In reply to:. Nguoàn voán quyõ 410 14.360.494.961 14.986.285.614 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 12.047.634.598 12.789.653.247 2. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 412 834.279.568 605.856.412 3. Ñaâu tö phaùt trieån 414 589.932.473 693.598.745 4. Quyû döï phoøng taøi chính 415 647.963.214 324.785.451 5. Quyû döï phoøng trôï caáp 416 89.179.364 91.852.471 6. Quyû khen thöôûng, phuùc lôïi 418 151.505.744 480.539.288 II. Nguoàn kinh phí 420 - - TOÅNG NGUOÀN VOÁN 430 19.551.954.022 20.176.260.615 Coâng ty TNHH Xaây Döïng maåu B 01 - DN Vaïn Myõ BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2005) TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái naêm A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑTNH 100 11.932.203.973 11.974.041.838 I.Tieân 110 1.013.121.366 987.324.701 1. Tieàn maët taïi quyû 111 401.875.402 480.172.925 2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 611.245.964 507.151.776 II. Caùc khoaûn ÑTTCNH 120 - - III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 2.812.999.523 2.840.986.495 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 2.213.654.120 2.392.906.605 2. Phaûi thu noäi boä 134 624.389.207 489.527.958 3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 85.237.096 78.766.932 4. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù doøi 139 (110.280.900) (120.215.000) IV. Haøng toàn kho 140 2.733.034.904 2.874.375.998 1. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 1.620.789.604 1.521.365.897 2. Coâng cuï, duïng cuï trong kho 143 125.965.872 219.134.033 3. Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang 144 134.687.190 152.999.548 4. Thaønh phaån toàn kho 145 805.963.984 912.672.160 5. Haøng hoaù 146 45.628.254 68.204.3690 V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 5.373.084.180 5.271.354.644 1. Taïm öùng 151 140.258.724 227.708.350 2. Chi phí traû tröôùc 152 5.232.789.456 5.043.646.294 3. Taøi saûn thieáu chôø söû lyù 154 - - VI. Chi söï nghieäp 160 - - B. TSCÑ & ÑTDH 200 8.244.056.642 8.521.584.827 I. Taøi saûn coá ñònh 210 8.244.056.642 8.521.584.827 1. Taøi saûn coá ñònh höûu hình 211 8.244.056.642 8.521.584.827 - Nguyeân giaù 212 13.657.842.104 14.213.807.156 - Hao moøn luyû keá 213 5.413.785.462 5.692.222.329 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 - - 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 - - 2. Goùp voán lieân doanh 222 - - III. Chi phí xaây döïng cô baûn 230 - - IV. Caùc khoaûn kyù quyû, kyù cöôïc daøi haïn 240 - - TOÅNG TAØI SAÛN 250 20.176.260.615 20.495.626.665 NGUOÀN VOÁN - - A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ 300 5.189.975.001 4.796.847.013 I. Nôï ngaén haïn 310 5.189.975.001 4.796.847.013 1. Vay ngaén haïn 311 415.000.000 256.000.000 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 1.120.733.257 1.445.122.500 3. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi traû cho nhaø nöôùc 315 184.795.623 167.007.968 4. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 628.582.465 520.561.741 5. Phaûi noäp noäi boä 317 2.054.281.197 1.954.969.093 6. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 786.582.459 453.185.711 II. Nôï daøi haïn 320 - - III. Nôï khaùc 330 - - B. NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÛU 400 14.986.285.614 15.698.779.652 In reply to:. Nguoàn voán quyõ 410 14.986.285.614 15.698.779.652 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 12.789.653.247 13.426.955.689 2. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 412 605.856.412 589.578.214 3. Ñaâu tö phaùt trieån 414 693.598.745 857.271.664 4. Quyû döï phoøng taøi chính 415 324.785.451 301.932.741 5. Quyû döï phoøng trôï caáp 416 91.852.471 80.966.370 6. Quyû khen thöôûng, phuùc lôïi 418 480.539.288 442.074.974 II. Nguoàn kinh phí 420 - - TOÅNG NGUOÀN VOÁN 430 20.176.260.615 20.495.626.665 Phuï luïc 2: Baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh Coâng ty TNHH Xaây Döïng maåu B 02- DN Vaïn Myõ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH Naêm 2004 PHAÀN I : LAÕI, LOà Chæ tieâu Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái naêm TOÅNG DOANH THU 1 14.299.836.697 15.636.536.684 Caùc khoaûn giaûm tröø 3 215.234.023 245.648.750 Chieát khaáu 4 36.245.015 Giaûm giaù haøng baùn 5 215.234.023 209.403.735 1. Doanh thu thuaàn 10 14.084.602..672 15.390.887.934 2. Giaù voán haøng baùn 11 11.732.568.425 12..873.718.009 3. Lôïi nhuaän goäp 20 2.352.034.249 2..517.169.925 4. phi phí baùn haøng 21 889.123.876 879.785.472 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 796.578.120 845.774.096 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑSXKD 30 666.332.253 791.610.357 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 10.876.301 7.596.348 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 29.432..516 28.856.120 9. Lôïi nhuaän hoaït ñoäng taøi chính 40 -18.556.215 -21.259.772 10. Thu nhaäp khaùc 41 9.545.320 11. Chi phí khaùc 42 8.560.127 12. Lôïi nhuaän khaùc 50 985.193 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 60 648.761.231 771.335.778 14. Thueá lôïi töùc (thueá thu nhaäp DN) 70 181.653.145 215.974.018 15. Toång lôïi nhuaän sau thueá 80 467.108.086 555.361.760 Coâng ty TNHH Xaây Döïng maåu B 02- DN Vaïn Myõ BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH Naêm 2005 PHAÀN I : LAÕI, LOà Chæ tieâu Maõ soá Soá ñaàu naêm Soá cuoái naêm TOÅNG DOANH THU 1 15.636.536.684 17.334.477.526 Caùc khoaûn giaûm tröø 3 245.648.750 358.612.304 Chieát khaáu 4 36.245.015 50.236.478 Giaûm giaù haøng baùn 5 209.403.735 308.375.826 1. Doanh thu thuaàn 10 15.390.887.934 16.975.865.222 2. Giaù voán haøng baùn 11 12..873.718.009 13.756.873.956 3. Lôïi nhuaän goäp 20 2..517.169.925 3.218.991.266 4. phi phí baùn haøng 21 879.785.472 1.028.481.253 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 845.774.096 983.989.969 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑSXKD 30 791.610.357 1.206.520.044 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 7.596.348 6.874.278 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 28.856.120 24.942.368 9. Lôïi nhuaän hoaït ñoäng taøi chính 40 -21.259.772 -18.068.090 10. Thu nhaäp khaùc 41 9.545.320 5.342.500 11. Chi phí khaùc 42 8.560.127 7.825.060 12. Lôïi nhuaän khaùc 50 985.193 -2..482..564 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 60 771.335.778 1.185.969.394 14. Thueá lôïi töùc (thueá thu nhaäp DN) 70 215.974.018 332.071.430 15. Toång lôïi nhuaän sau thueá 80 555.361.760 853.897.964 Teân saûn phaåm ÑVT Nhu caàu saûn phaåm döï baùo ñoái vôùi Coâng ty Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Ñaù 1x2 (m3) 60.350 71.515 85.001 101.329 Ñaù 2x4 (m3) 25.041 28.545 30.522 33.700 Ñaù 4x6 (m3) 25.538 28.195 31.129 34.369 Ñaù CP.Dmax25 (m3) 21.447 23.678 26.141 28.863 Ñaù CP.Dax37 (m3) 19.358 21.372 23.596 26.053 Ñaù 0,5x1 (m3) 15.238 16.397 17.868 19.490 Ñaù buïi (m3) 25.578 28.238 30.907 34.423 Toång (m3) 192.505 215.098 243.222 276.265 Gaïch Block (m2) 17.282 116.500 116.500 116.500 + Rieâng ñoái vôùi Gaïch Block thò tröôøng tieâu thuï chính laø thò tröôøng trong tónh Bình Ñònh vaø Thò tröôøng tónh Quaûng Ngaõi. Do vaäy khi döï baùo ta döïa treân nhu caàu Gaïch Block chung cuûa toaøn tónh Bình Ñònh vaø nhu caàu ôû tónh Quaûng Ngaõi vaø ñaùnh giaù khaû naêng cung öùng cuûa ñoái thuû töø ñoù döï baùo khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm cuûa Coâng tình hình theo coâng thöùc: Nhu Caàu Gaïch Block ñoái thuû chöa ñaùp öùng = Toång Nhu caàu döï baùo trong hai tænh - Khaû naêng cung öùng cuûa caùc ñoái thuû Döï baùo theo phöông phaùp naøy ta ñaõ nhaèm traùnh ñöôc ruûi ro caïnh tranh. Trong quaù trình döï baùo nhu caàu cuûa thò tröôøng hai tænh ta söû duïng phöông phaùp ñònh tính laø chính. Döïa vaøo nhu caàu Gaïch Block ñeû laùt væa heà ñöôøng phoá vaø xaây döïng caùc coâng trình coâng coäng trong keá hoaïch phaùt trieån thaønh phoá vaø ñoâ thò cuûa hai tænh Bình Ñònh vaø Quaûng Ngaõi trong nhöõng naêm tôùi. Cuï theå trong 4 naêm 2006 ñeán naêm 2010 : Bình Ñònh laùt heát vóa heø caùc ñöôøng phoá thaønh phoá Qui Nhôn vaø caùc thò traán trong tænh. Döï tính moãi naêm laùt khoaûng 18 Km væa heø caùc con ñöôøng, töông öùng 5x1000x18 m2 væa heø. Ñoàng thôøi moãi huyeän xaây döïng ñöôïc moät khu vui chôi(coâng vieân) treân 3.000 m2, toång coäng 10 huyeän. vaäy trung bình moãi naêm tænh Bình ñònh xaây döïng khoaûng 2 khu vui chôi töông öùng khoaûng treân 6.000 m2, moãi coâng vieân laùt gaïch Block khoaûn ¼ dieän tích. Vaäy moãi naêm nhu caàu Gaïch Block cho xaây döïng khu vui chôi laø 1.500 m2. Ngoaøi ra nhu caàu Gaïch Block coøn duøng cho nhieàu coâng trình khaùc. Toång nhu caàu Gaïch Block thaáp nhaát coù theå laø 5x1000x18 + 1.500 = 91.500 m2. Quaûng ngaõi cuõng coù keá hoaïch laùt væa heø ñöôøng phoá vaø khu vui chôi baèng Gaïch Block. Döï tính moãi naêm laùt væa heø khoaûng 12 km ñöôøng, töông öùng khoaûn 5x1000x12 m2 vaø caùc khu vui chôi thì chöa coù moät quy hoaïch cuï theå. Ñaëc bieät ôû thò tröôøng naøy coù tìm naêng raát lôùn vì ñang trong quaù trình taêng toác phaùt trieån cô sôû haï taàng cuûa khu kinh teá Dung Quaát vaø thaønh phoá Vaïn Töôøng. Do ñoù nhu caàu gaïch naøy seû taêng voït trong vaøi naêm tôùi. Toång nhu caàu thaáp nhaát coù theå tính toaùn ôû hai tænh laø: 91.500 + 5 x 1000 x12 = 151.500 (m2) Naêng löïc cung caáp toái ña cuûa caùc nhaø saûn xuaát hieän nay: Teân ñoái thuû caïnh tranh Nôi saûn xuaát Naêng löïc saûn xuaát (m2) Thò tröôøng Khaû naêng cung öùng (m2) Coâng ty TN Hoaøng Sôn Taây Nguyeân An Kheâ – Gia Lai 50.000 Bình Ñònh 20.000 Coâng ty TNHH Hoøa Phöôùc Hoøa Khaùnh – Ñaø Naõng 80.000 Quaûng Ngaõi 15.000 Toång 130.000 35.000 Vaäy saûn löôïng döï baùo nhu caàu Gaïch Block ñoái thuû chöa ñaùp öùng trong nhöõng naêm 2006 – 2010 laø: 151.500 – 35.000 = 116.500 m2 Saûn phaåm Gaïch Block nhu caàu hieän nay raát lôùn, chæ tính rieâng trong Tónh Bình Ñònh theo keá hoaïch cuûa tónh ñeà ra (vaøo cuoái naêm 2005) moãi naêm laùt 90.000 m2 væa heà(18km ) caùc con ñöôøng ñoâ thò vaø thaønh phoá, ngoaøi ra gaïch Block coøn ñöôïc duøng xaây döïng trong caùc coâng trình coâng coäng vaø caùc coâng trình daân duïng khaùc coù xu höôùng taêng nhanh. Nhöng hieän nay chæ coù hai ñôn vò saûn xuaát Gaïch Block. Moät laø Coâng ty tö nhaân Hoaøng Sôn Taây Nguyeân saûn xuaát vôùi coâng suaát 50.000 (m2/năm) taïi An kheâ-Gia Lai cung caáp cho moät soá tónh laân caän nhö Gia Lai, Bình Ñònh, Phuù Yeân vaø hai laø Coâng ty TNHH xaây döïng Vaïn Myõ saûn xuaát thuû coâng vaø qui moâ nhoû khoaûn 17.500 m2. 4.1. Cô caáu saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm ñaù: Tên sản phẩm Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Tiêu thụ Tồn kho cuối naêm Tiêu thụ Tồn kho cuối naêm Tiêu thụ Tồn kho cuối naêm Đá 1x2 5.311.856 0 8.298.136 12.424 10.372.736 96.757 Đá 2x4 1.438.476 1.203.062 1.570.660 526.109 1. 730.924 49.541 Đá 4x6 1.034.166 0 1.279.320 35.360 1.397.592 165.376 Đá.CP.Dmax25 585.500 666.298 639.500 206.605 698.625 77.775 Đá.CP.Dmax37 549.666 177.554 600.314 104.183 655.824 76.153 Đá 0,5x1 440.856 266.750 478.359 191.325 520.992 172.675 Đá bụi 247.192 138.306 269.995 80.993 295.614 39.005 Tổng các loại đá 9.607.712 2.451.970 13.136.284 1.156.999 15.672.307 677.282 Tổng các loại đá tính theo bình quân 10.695.965 2.396.707 12.270.061 1.246.941 14.155.832 740.043 dgfhjhkm,j, Saûn phaåm Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Sản xuất (m3) Tyû troïng (%) Sản xuất (m3) Tyû troïng (%) Sản xuất (m3) Tyû troïng (%) Ñaù 1x2 75.438 35,2 94.297 38,3 117.872 41,6 Ñaù 2x4 27.663 12,9 30.205 12,3 33.287 11,7 Ñaù 4x6 27.891 13,0 30.460 12,4 33.276 11,7 Ñaù CP.Dmax25 23.420 10,9 25.580 10,4 27.945 9,8 Ñaù CP.Dax37 21.141 9,9 23.089 9,4 25.224 8,9 Ñaù 0,5x1 16.328 7,6 17.717 7,2 19.296 6,8 Ñaù buïi 22.472 10,5 24.545 10,0 26.874 9,5 Toång 214.348 100 245.893 100 283.684 100 Giaù thaønh saûn phaåm bao xi maêng KPK Tên sản phẩm Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Tồn kho đầu kỳ Sản xuất Tiêu thụ Tồn kho đầu kỳ Sản xuất Tiêu thụ Tồn kho cuối kỳ Đá 1x2 HV(m3) 545 54.564 54.091 18 60.356 60.350 6 Đá 2x4 HV(m3) 5.365 35.311 24.668 16.008 30.260 25.042 21.226 Đá 4x6 HV(m3) 5.786 26.381 24.978 7.189 21.486 25.538 3.137 Đá.CP. Dmax25 HV(m3) 2.543 29.059 20.290 11.312 26.576 21.447 16.441 Đá.CP Dmax37 HV(m3) 9.324 23.979 18.600 8.703 20.546 19.358 9.891 Đá 0,5x1 HV(m3) 10.234 13.142 14.223 13.153 14.543 15.238 12.458 Đá bụi HV(m3) 13.076 21.698 18.133 16.641 22.563 20.578 18.599 Tổng các loại đá HV(m3) 48.873 200.134 174.983 74.024 199.330 187.559 82.795 GT (1000 đ) 1.300.059 8.713.133 2.006.727 9.366.814 2.420.793 Gạch Block HV(m2) 0 8.593 8.593 0 17.282 17.282 0 GT (1000 đ) 0 601.500 1.261.620 1.300.059 9.314.633 10.628.461 2.220.793 Baûng 32. Baûng tính giaù thaønh saûn phaåm sau khi ñaàu tö ÑVT : ñoàng/bao TT Khoaûn muïc Naêm 2006 ñeán naêm 2015 1 Chi phí NVL tröïc tieáp 2.118,99 2 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 343,21 3 Chi phí saûn xuaát chung 213,05 A Giaù thaønh saûn xuaát 2.675,25 4 Chi phí baùn haøng (2%) 53,5 5 Chi phí quaûn lyù DN (3%) 80,26 6 Laõi vay 21,4 B Giaù thaønh toaøn boä 2.830,21 Baûng 33: Baûng döï truø laõi loã trong moät naêm thöïc hieän bieän phaùp Ñvt: ñoàng TT Noäi dung ÑVT Sau khi ñaàu tö 1 Soá löôïng saûn phaåm sx /naêm Caùi 2.000.000 2 Giaù baùn saûn phaåm Ñoàng 3.250 3 Doanh thu baùn saûn phaåm Ñoàng 6.500.000.000 4 Toång giaù thaønh toaøn boä SP Ñoàng 5.660.420.000 5 Lôïi nhuaän tröôùc thueá Ñoàng 839.580.000 6 Thueá TNDN Ñoàng 235.082.400 7 Lôïi nhuaän sau thueá Ñoàng 604.497.600 2. So saùnh hieäu quaû kinh teá tröôùc vaø sau ñaàu tö: Baûng 34. Baûng so saùnh giaù thaønh saûn phaåm. Ñvt: ñoàng TT Khoaûn muïc Tröôùc khi ñaàu tö Sau khi ñaàu tö 1 Chi phí NVL tröïc tieáp 2.129,45 2.118,99 2 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 522,14 343,21 3 Chi phí saûn xuaát chung 334,36 213,05 A Giaù thaønh saûn xuaát 2.985,95 2.675,25 4 Chi phí baùn haøng (2%) 59,72 53,5 5 Chi phí quaûn lyù DN (3%) 89,58 80,26 6 Laõi vay 0 21,4 B Giaù thaønh toaøn boä 3.135,25 2.830,21 Baûng 35. Baûng so saùnh döï truø laõi loã trong naêm TT Noäi dung ÑVT Tröôùc khi ñaàu tö Sau khi ñaàu tö 1 Soá löôïng saûn phaåm sx /naêm Caùi 250.000 2.000.000 2 Giaù baùn saûn phaåm Ñoàng 3.250 3.250 3 Doanh thu baùn saûn phaåm Ñoàng 812.500.000 6.500.000.000 4 Toång giaù thaønh toaøn boä SP Ñoàng 783.812.500 5.660.420.000 5 Lôïi nhuaän tröôùc thueá Ñoàng 28.687.500 839.580.000 6 Thueá TNDN Ñoàng 8.032.500 235.082.400 7 Lôïi nhuaän sau thueá Ñoàng 20.655.000 604.497.600 III.2.2. Bieän phaùp 2: Ñaàu tö daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát bao xi maêng KPK III.2.2.1. Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö coâng ngheä saûn xuaát bao bì xi maêng KPK. 1. Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän nghò quyeát cuûa ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2004 ñeà ra ñaït möùc doanh thu 6,5 tyû ñoàng, giöõ vöõng thò tröôøng hieän coù, tieáp tuïc tìm kieám khaùch haøng môùi. 2. Veà thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm: qua khaûo saùt nhu caàu thò tröôøng veà bao bì cuûa caùc nhaø maùy xi maêng thì hieän nay hoï chuyeån sang duøng bao bì KPK, cuï theå: - Coâng ty XM Phöông Mai : 500.000 bao/naêm - Coâng ty XM Hoøn Khoùi : 400.000 bao/naêm - Coâng ty XM Bình Ñònh : 2.600.000 bao/naêm - Coâng ty XM Hoaøng Long : 500.000 bao/naêm Nhìn chung, thò tröôøng tieâu thuï raát lôùn, coâng ty phaán ñaáu thu huùt khaùch haøng töø 2,5 trieäu ñeán 3 trieäu bao/naêm thì seõ ñaït chæ tieâu ñeà ra. 3. Coâng ngheä saûn xuaát bao XM KPK hieän nay cuûa coâng ty quaù laïc haäu, naêng suaát thaáp, khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thò tröôøng. - Soá löôïng naêm chæ khoaûng 400.000 ¸ 500.000 bao vì chuû yeáu laø laøm thuû coâng, giaù thaønh cao, khoâng theå caïnh tranh treân thò tröôøng, maët khaùc neáu khaùch haøng ñaët vôùi soá löôïng lôùn thì khoâng saûn xuaát kòp. Do ñoù, ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån, coâng ty caàn phaûi ñaàu tö daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát bao xi maêng KPK. III.2.2.2. Noäi dung thöïc hieän. 1. Ñoåi môùi thieát bò boä truïc nghieàn vaø daøng saøng cuoái cuøng cuûa hai daây chuyeàn coâng ngheä toå saûn xuaát ñaù ñaõ xuoáng caáp baèng Boä truïc nghieàn vaø daøng saøng linh ñoäng nhaäp töø Trung Quoác trong daây chuyeàn khai thaùc ñaù loä thieâng cuûa Coâng ty cheá taïo trang thieát bò Quaûng Ñoâng. Khi duøng Boä truïc nghieàn vaø daøn saøng linh ñoäng ta coù theå ñieàu chænh linh ñoäng theo nhu caàu taêng giaûm tyû leä caùc loaïi saûn phaåm ñaù trong daây chuyeàn saûn xuaát ñaù vaät lieäu xaây döïng. Song khoâng phaûi ñieàu chænh theo yù muoán hoaøn toaøn maø cuõng chæ ôû moät giôùi haïn bieán ñoåi tyû leä saûn phaåm nhaát ñònh. Cuï theå thieát bò naøy coù theå ñieàu chænh laøm bieán ñoåi cô caáu moät soá saûn phaåm: Ñaù 1x2; Ñaù 2x4; Ñaù 0,5x1. Ñaàu tö moät daây chuyeàn saûn xuaát bao xi maêng KPK naêng suaát 15.000m/ca, traùng banh maøng 1 laàn/cuoän, boä phaän in, gheùp bao, xeáp hoâng, caét phoâi treân cuøng moät thieát bò taïo oån ñònh cho kích thöôùc, in aán, loàng loùt giaûm 2/3 chi phí nhaân coâng, naêng suaát taêng nhieàu laàn. 2. Veà xaây döïng: khoâng caàn môû roäng hay xaây theâm phaân xöôûng, chuû yeáu chæ laép ñaët moùng ôû caùc vò trí caàn thieát, khoâng coù xaây döïng môùi. 3. Toå chöùc thöïc hieän: - Hoäi ñoàng quaûn trò cho yù kieán thoáng nhaát chuû tröông ñaàu tö - Ban giaùm ñoác Coâng ty laäp baùo caùo ñaàu tö, trieån khai kyù hôïp ñoàng cheá taïo, laép ñaët. - Laäp ban giaùm saùt tieán ñoä thöïc hieän III.2.2.3. Voán ñaàu tö cho bieän phaùp vaø nguoàn voán. 1. Voán ñaàu tö: - Voán ñaàu tö taêng theâm : 1.500.000 ñoàng Trong ñoù: Voán xaây laép : 0 ñoàng Voán thieát bò : 1.500.000 ñoàng 2. Nguoàn voán ñaàu tö: - Khaáu hao : 865.000.000 ñoàng - Quyõ ñaàu tö phaùt trieån : 350.000.000 ñoàng - Vay ngaân haøng (laõi suaát 15%/naêm) : 285.000.000 ñoàng III.2.2.4. Ngöôøi chòu traùch nhieäm thöïc hieän bieän phaùp: Ban giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Nhöïa Quy Nhôn III.2.2.5. Thôøi gian thöïc hieän bieän phaùp: - Töø 1/10 ñeán 31/12/2005 hoaøn chænh caùc hoà sô thuû tuïc, hôïp ñoàng cheá taïo, laép ñaët, chaïy thöû, baøn giao. - Töø 01/01/2006 ñöa vaøo khai thaùc saûn xuaát saûn phaåm. III.2.2.6. Keát quaû mong ñôïi sau khi thöïc hieän bieän phaùp: 1. Giaù thaønh saûn phaåm bao xi maêng KPK Baûng 32. Baûng tính giaù thaønh saûn phaåm sau khi ñaàu tö ÑVT : ñoàng/bao TT Khoaûn muïc Naêm 2006 ñeán naêm 2015 1 Chi phí NVL tröïc tieáp 2.118,99 2 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 343,21 3 Chi phí saûn xuaát chung 213,05 A Giaù thaønh saûn xuaát 2.675,25 4 Chi phí baùn haøng (2%) 53,5 5 Chi phí quaûn lyù DN (3%) 80,26 6 Laõi vay 21,4 B Giaù thaønh toaøn boä 2.830,21 Baûng 33: Baûng döï truø laõi loã trong moät naêm thöïc hieän bieän phaùp Ñvt: ñoàng TT Noäi dung ÑVT Sau khi ñaàu tö 1 Soá löôïng saûn phaåm sx /naêm Caùi 2.000.000 2 Giaù baùn saûn phaåm Ñoàng 3.250 3 Doanh thu baùn saûn phaåm Ñoàng 6.500.000.000 4 Toång giaù thaønh toaøn boä SP Ñoàng 5.660.420.000 5 Lôïi nhuaän tröôùc thueá Ñoàng 839.580.000 6 Thueá TNDN Ñoàng 235.082.400 7 Lôïi nhuaän sau thueá Ñoàng 604.497.600 2. So saùnh hieäu quaû kinh teá tröôùc vaø sau ñaàu tö: Baûng 34. Baûng so saùnh giaù thaønh saûn phaåm. Ñvt: ñoàng TT Khoaûn muïc Tröôùc khi ñaàu tö Sau khi ñaàu tö 1 Chi phí NVL tröïc tieáp 2.129,45 2.118,99 2 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 522,14 343,21 3 Chi phí saûn xuaát chung 334,36 213,05 A Giaù thaønh saûn xuaát 2.985,95 2.675,25 4 Chi phí baùn haøng (2%) 59,72 53,5 5 Chi phí quaûn lyù DN (3%) 89,58 80,26 6 Laõi vay 0 21,4 B Giaù thaønh toaøn boä 3.135,25 2.830,21 Baûng 35. Baûng so saùnh döï truø laõi loã trong naêm TT Noäi dung ÑVT Tröôùc khi ñaàu tö Sau khi ñaàu tö 1 Soá löôïng saûn phaåm sx /naêm Caùi 250.000 2.000.000 2 Giaù baùn saûn phaåm Ñoàng 3.250 3.250 3 Doanh thu baùn saûn phaåm Ñoàng 812.500.000 6.500.000.000 4 Toång giaù thaønh toaøn boä SP Ñoàng 783.812.500 5.660.420.000 5 Lôïi nhuaän tröôùc thueá Ñoàng 28.687.500 839.580.000 6 Thueá TNDN Ñoàng 8.032.500 235.082.400 7 Lôïi nhuaän sau thueá Ñoàng 20.655.000 604.497.600 III.2.2.7. Hieäu quaû kinh teá cuûa bieän phaùp Baûng 36: Tính toaùn lôïi nhuaän roøng theo hieän giaù Ñvt: ñoàng STT cuûa naêm bieän phaùp Lôïi nhuaän roøng Hieän giaù Heä soá (P/F; 12%,) Giaù trò 1 604.497.600 0,8929 539.755.907 2 604.497.600 0,7972 481.905.547 3 604.497.600 0,7118 430.281.392 4 604.497.600 0,6355 384.158.225 5 604.497.600 0,5674 342.991.938 6 604.497.600 0,5066 306.238.484 7 604.497.600 0,4523 273.414.265 8 604.497.600 0,4039 244.156.581 9 604.497.600 0,3606 217.981.835 10 604.497.600 0,3220 194.648.227 Coäng 3.415.576.902 III.2.2.7.1. Phaân tích taøi chính giaûn ñôn: 1. Lôïi nhuaän roøng: laø toång lôïi nhuaän thu ñöôïc trong thôøi gian hoaït ñoäng cuûa thieát bò. Lôïi nhuaän roøng = ∑ doanh thu - ∑ chi phí - ∑ thueá TNDN =65.000.000.000 – 56.604.200.000 – 2.350.824.000 = 6.044.976.000 (ñoàng) LNR bình quaân 1 naêm aùp duïng bieän phaùp ñöôïc tính theo phöông phaùp hieän giaù. 2. Tyû suaát lôïi nhuaän voán giaûn ñôn: ñöôïc xaùc ñònh baèng tyû soá giöõa toång soá lôïi nhuaän roøng cuûa 1 naêm hoaït ñoäng tieâu bieåu vôùi toång chi phí ñaàu tö, neáu tæ suaát cao hôn laõi suaát chieát khaáu bình quaân thì bieän phaùp ñöôïc xem laø coù tính khaû thi: Tyû suaát lôïi nhuaän voán = Lôïi nhuaän roøng cuûa 1 naêm aùp duïng bieän phaùp Toång voán ñaàu tö cho bieän phaùp = 341.557.692 = 22,77% > 12% 1.500.000.000 à Nhö vaäy bieän phaùp treân ñöôïc xem laø coù hieäu quaû. 3. Thôøi gian hoaøn voán (T): laø thôøi gian trong ñoù caû voán laãn laõi vay ñaàu tö vaøo TSCÑ ñöôïc thanh toaùn baèng lôïi nhuaän vaø khaáu hao. Thôøi gian hoaøn voán ñaàu tö ñöôïc xaùc ñònh thoâng qua caùc doøng tieàn (LNR + KHCB) tröø daàn vaøo kinh phí ñaàu tö vaø laõi vay ñaàu tö cho ñeán heát. Nhö vaäy, vôùi vieäc aùp duïng bieän phaùp trong voøng 3 naêm 18 ngaøy thì hoaøn voán ñaàu tö. III.2.2.7.2. Phaân tích taøi chính baèng hieän giaù : 1. Hieän giaù thuaàn : (NPV) Voán ñaàu tö : 1.500.000.000 ñoàng Voøng ñôøi bieän phaùp : 10 naêm Laõi suaát chieát khaáu bq : 12% / naêm Baûng 37 : Baûng hieän giaù thuaàn Ñvt: ñoàng STT naêm Doøng tieàn (LNR + KHCB) Voán ñaàu tö Hieän giaù Doøng tieàn (PV) Heä soá Giaù trò 0 1.500.000.000 1 754.497.600 0,8929 673.692.907 2 754.497.600 0,7972 601.485.487 3 754.497.600 0,7118 537.051.392 4 754.497.600 0,6355 479.483.225 5 754.497.600 0,5674 428.101.938 6 754.497.600 0,5066 382.228.484 7 754.497.600 0,4523 341.259.265 8 754.497.600 0,4039 304.741.581 9 754.497.600 0,3606 272.071.835 10 754.497.600 0,3220 242.948.227 Coäng hieän giaù doøng tieàn 4.263.062.341 Theo baûng treân ta coù: NPV = Toång PV – Toång V = 4.263.062.341 – 1.500.000.000 = + 2.763.062.341 > 0 Vaäy bieän phaùp treân coù hieäu quaû. 2. Phaân tích ñoä nhaïy cuûa bieän phaùp : a. Tröôøng hôïp giaù baùn thay ñoåi (± 3%) chi phí saûn xuaát khoâng thay ñoåi: Baûng 38: Baûng phaân tích ñoä nhaïy cuûa bieän phaùp khi giaù baùn thay ñoåi STT Khoaûn muïc Giaù baùn 3.153ñ/caùi Giaù baùn 3.250 ñ/caùi Giaù baùn 3.347 ñ/caùi 1 Toång doanh thu 6.306.000.000 6.500.000.000 6.695.000.000 2 Toång chi phí 5.660.420.000 5.660.420.000 5.660.420.000 3 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 645.800.000 839.580.000 1.034.580.000 4 Thueá TNDN 180.762.400 235.082.400 289.682.400 5 Lôïi nhuaän sau thueá 464.817.600 604.497.600 744.897.600 6 NPV 1.126.311.920 1.915.532.340 2.758.447.971 b. Tröôøng hôïp giaù baùn thay ñoåi (3%) vaø chi phí saûn xuaát thay ñoåi (+ 3%) Baûng 39: Baûng phaân tích ñoä nhaïy cuûa bieän phaùp khi giaù baùn thay ñoåi (±3%) vaø chi phí saûn xuaát thay ñoåi (+ 3%) Ñvt: ñoàng S TT Khoaûn muïc Giaù baùn 3.153ñ/caùi Giaù baùn 3.250 ñ/caùi Giaù baùn 3.347 ñ/caùi 1 Toång doanh thu 6.306.000.000 6.500.000.000 6.695.000.000 2 Toång chi phí 5.830.232.600 5.830.232.600 5.830.232.600 3 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 475.767.400 669.767.400 864.767.400 4 Thueá TNDN 133.214.872 187.534.872 242.134.872 5 Lôïi nhuaän sau thueá 342.552.528 482.232.528 622.632.528 6 NPV 436.975.838 1.224.710.230 2.017.998.310 Keát luaän: Sau khi ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát bao xi maêng giaáy môùi, maëc duø hoaëc giaù baùn thay ñoåi, chi phí saûn xuaát thay ñoåi, hay caû hai cuøng thay ñoåi nhöng NPV vaãn mang daáu döông. Vaäy bieän phaùp ñöôïc xem laø coù tính khaû thi. 3.1. Bieän phaùp 1: RUÙT NGAÉN SOÁ NGAØY MOÄT VOØNG QUAY NÔÏ PHAÛI THU KHAÙCH HAØNG BAÈNG CAÙCH SÖÛ DUÏNG CHÍNH SAÙCH CHIEÁT KHAÁU THANH TOAÙN. 3.1.1. Lyù do ñeå thöïc hieän bieän phaùp. Caùc doanh nghieäp thöôøng thích baùn haøng thu tieàn ngay thay vì phaûi chôø ñôïi moät thôøi gian hay goïi laø baùn tín duïng (caáp tín duïng) cho khaùch haøng. Tuy nhieân, do aùp löïc caïnh tranh maø haàu heát caùc doanh nghieäp ñöa ra chính saùch tín duïng vôùi khaùch haøng. Khi chính saùch tín duïng ñöôïc thöïc hieän seõ laøm thay ñoåi giaù trò toàn kho cuõng nhö khoaûn phaûi thu. Moät khoaûn phaûi thu ñöôïc hình thaønh khi doanh nghieäp caáp tín duïng cho khaùch haøng. Caùc khoaûn phaûi thu cuûa moät doanh nghieäp tuøy thuoäc vaøo doanh soá baùn vaø thôøi gian thu tieàn bình quaân. Bôûi vaäy, doanh nghieäp caàn thieát laäp moät chính saùch tín duïng vaø quaûn trò höõu hieäu caùc khoaûn phaûi thu ñeå taùch caùc khoaûn nôï khoù ñoøi. Tuy nhieân muoán thu huùt ñöôïc nhieàu khaùch haøng thì doanh nghieäp phaûi chaáp nhaän moät thôøi gian tín duïng cho khaùch haøng hay noùi moät caùch khaùc laø chaáp nhaän bò chieám duïng voán trong moät thôøi gian. vaán ñeà cô baûn laø laøm sao ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian bò chieám duïng voán nhöng khoâng bò giaûm doanh thu. Ruùt ngaén soá ngaøy moät voøng quay khoaûn phaûi thu khaùch haøng seõ giuùp cho doanh nghieäp coù moät soá voán löu ñoäng caàn thieát do khoâng bò chieám duïng ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu voán vaø chi phí laõi vay ñoàng thôøi cuõng giaûm ñöôïc nôï phaûi thu khoù ñoøi. Beân caïnh ñoù doanh nghieäp coøn coù theå duøng nguoàn voán naøy ñaàu tö vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. * Tình hình thöïc teá taïi Coâng ty TNHH xaây döïng Vaïn Myõ. Qua phaân tích ôû chöông II ta nhaän thaáy raèng qua caùc naêm voán cuûa Coâng ty bò chieám duïng coù xu höôùng taêng leân maø cuï theå laø Coâng ty bò chieám duïng voán töø khaùch haøng laø chuû yeáu. Khoaûn phaûi thu khaùch haøng naêm 2004 chieám 13,94%, naêm 2005 chieám 13,86% trong cô caáu taøi saûn. ñaây laø con soá raát lôùn cho thaáy Coâng ty bò chieám duïng voán nhieàu. Ñieàu naøy cuõng noùi leân raèng Coâng ty ñaõ ñaàu tö voán vaøo caùc khoaûn phaûi thu ñeå taêng doanh soá baùn cuûa mình töø ñoù gia taêng lôïi nhuaän. Tuy nhieân, neáu ñeå khaùch haøng chieám duïng voán quaù nhieàu vaø trong thôøi haïn daøi seõ laøm giaûm ñi moät löôïng voán löu ñoäng ñaùng keå cuûa Coâng ty maø khi caàn thieát khoâng coù nguoàn voán naøy buoäc Coâng ty phaûi vay voán töø beân ngoaøi gaây thaát thoaùt vaø laøm giaûm hieäu quaû söû duïng voán. Vì vaäy, ñieàu neân laøm laø caàn coù chính saùch thu nôï hôïp lyù ñeå thu hoài nôï phaûi thu naøy. Trong thôøi gian naøy, hình thöùc baùn cuûa Coâng ty chuû yeáu laø baùn tröïc tieáp coù ñôn ñaët haøng saún vaø moät phaàn thoâng qua caùc ñaïi lyù ôû caùc huyeän laân caän, hình thöùc thanh toaùn maø Coâng ty aùp duïng laø hình thöùc thanh toaùn theo kieåu goái ñaàu. Vôùi hình thöùc thanh toaùn naøy thì Coâng ty bò öù ñoïng moät löôïng voán khaù lôùn do khaùch haøng chieám duïng, ñieàu naøy ñaõ laøm cho Coâng ty boû qua caùc cô hoäi kinh doanh khaùc hieäu quaû. Qua caùc naêm soá voøng quay nôï phaûi thu cuûa Coâng ty coù xu höôùng taêng theå hieän qua baûng sau: Baûng 13: Toác ñoä luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi thu naêm 2004 – 2004. Chæ tieâu ÑVT 2004 2005 Cheânh leäch Möùc % 1. Doanh thu thuaàn ñoàng 15.390.887.934 16.975.865.222 1.584.977.288 10,30 2. Bình quaân caùc khoaûn phaûi thu ñoàng 2.490.338.165 2.826.993.009 336.654.844 13,52 3.Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu voøng 6,2 6 - 0,2 - 3,22 4. Kyø thu tieàn bình quaân ngaøy 58,25 60,00 1,75 3,01 Qua baûng treân cho thaáy maëc duø Coâng ty ñaõ coá gaéng thu hoài nôï nhöng caùc khoaûn nôï phaûi thu cuûa Coâng ty vaãn coù xu höôùng taêng leân, voøng quay caùc khoaûn phaûi thu giaûm, soá ngaøy moät voøng quay khoaûn phaûi thu taêng leân 1,75 ngaøy. Cho thaáy Coâng ty bò chieám duïng voán lôùn. Trong caùc naêm Coâng ty coù aùp duïng chính saùch chieát khaáu thanh toaùn ñeå thu hoài nôï nhöng caùc khoaûn phaûi thu vaãn coù xu höôùng taêng leân. Chính vì vaäy, Coâng ty caàn phaûi coù bieän phaùp thu hoài nôï coù nghóa laø Coâng ty caàn phaûi thöïc hieän bieän phaùp naøy ñeå taän duïng nguoàn voán moät caùch hieäu quaû hôn. 3.1.2. Noäi dung bieän phaùp. Chieát khaáu thanh toaùn laø soá tieàn maø Coâng ty chieát khaáu cho beân mua khi beân mua thanh toaùn tieàn haøng tröôùc thôøi haïn quy ñònh trong hôïp ñoàng. Vôùi chieát khaáu thanh toaùn seõ taïo cho khaùch haøng seõ thaáy coù lôïi khi thanh toaùn sôùm, coøn ñoái vôùi Coâng ty seõ ñaåy nhanh voøng quay caùc khoaûn phaûi thu, ruùt ngaén thôøi gian thu tieàn bình quaân. Tuy nhieân, ngöôøi baùn phaûi chòu moät khoaûn chi phí goïi laø chi phí chieát khaáu. Ñaây laø khoaûn tieàn khuyeán khích khaùch haøng thanh toaùn nhanh hôn, ñoàng thôøi cuõng gaây ñöôïc söï chuù yù quan taâm ñeán Coâng ty.Vaäy Coâng ty aùp duïng chính saùch chieát khaáu thì coù lôïi vaø coù haïi gì ñoái vôùi Coâng ty vaø khaùch haøng? Aùp duïng chính saùch chieát khaáu nhö theá naøo ñeå hai beân cuøng coù lôïi? Ñeå thaáy roõ ñieàu naøy ta ñi vaøo noäi dung cuûa bieän phaùp seõ thaáy roõ. *Ñoái vôùi Coâng ty: Cô sôû ñeå xaây döïng chieát khaáu thanh toaùn laø chi phí cô hoäi. Chi phí cô hoäi khoaûn lôïi ích maø Coâng ty coù ñöôïc do giaûm caùc khoaûn phaûi thu, noù ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû laõi vay ngaén haïn ngaân haøng vaø möùc lôïi nhuaän sau thueá cuûa toång TSLÑ cuûa Coâng ty. Nhö vaäy, chieát khaáu thanh toaùn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû laõi vay ngaén haïn ngaân haøng vaø tyû suaát sinh lôøi treân voán löu ñoäng, coù nghóa laø vôùi soá tieàn vay ngaân haøng thay vì ñaàu tö vaøo khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng, Coâng ty seõ ñaàu tö vaøo muïc ñích khaùc ñeå khi buø ñaép laõi vay voán coøn ñöôïc moät khoaûn lôïi nhuaän. Laõi suaát vay ngaén haïn ngaân haøng naêm 2005 laø 0,9%/ thaùng. Laõi suaát vay ngaén haïn ngaân haøng quy ra naêm laø: rn =11,35%. Giaû söû trong naêm 2006 möùc laõi suaát naøy seõ khoâng thay ñoåi khi Coâng ty coù tieán haønh vay nôï theâm. Tyû suaát sinh lôøi treân voán löu ñoäng naêm 2005 = Lôïi nhuaän sau thueá x 100% Voán löu ñoäng bình quaân Tyû suaát sinh lôøi treân voán löu ñoäng naêm 2005 = 853.897.964 x 100% = 7,14% 11.953.122.905 Nhö vaäy, chi phí söû duïng voán (Cv) ñeå daàu tö vaøo khaùch haøng laø: Cv = rn + TSSLVLÑ = 11,35% + 7,14% = 18,5% Neáu Coâng ty aùp duïng chieát khaáu thì Coâng ty phaûi chòu moät khoaûn chi phí laø X% x doanh thu thuaàn. Vaø ñeå ñem laïi hieäu quaû thì chi phí chieát khaáu phaûi nhoû hôn tieàn laõi do khaùch haøng thanh toaùn tröôùc thôøi haïn. Do vaäy ñeå xaùc ñònh ñöôïc chi phí chieát khaáu thì Coâng ty caàn döï baùo doanh thu thuaàn naêm 2006. Ñeå ñem laïi hieäu quaû trong vieäc söû duïng voán, vaø ñeå khoâng bò khaùch haøng chieám duïng voán trong thôøi gian daøi. Coâng ty caàn phaûi haï thaáp soá ngaøy moät voøng quay khoaûn phaûi thu hôn nöõa. Giaû söû neáu Coâng ty muoán giaûm soá ngaøy moät voøng quay nôï phaûi thu khaùch haøng töø 60 ngaøy/ voøng xuoáng coøn 35 ngaøy/ voøng baèng caùch aùp duïng chính saùch chieát khaáu, ta laäp baûng phaân tích sau: Baûng 14: Baûng döï truø caùc khoaûn phaûi thu naêm 2006. Chæ tieâu ÑVT Khoâng thöïc hieän bieän phaùp Coù thöïc hieän bieän phaùp Cheânh leäch 1. Doanh thu thuaàn ñoàng 18.421.506.496 18.421.506.496 2. Kyø thu tieàn bình quaân ngaøy 60 35 - 25 3.Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu voøng 6,2 6 4,28 4. Bình quaân caùc khoaûn phaûi thu ñoàng 3.070.251.083 1.791.975.340 -1.278.275.743 Qua baûng phaân tích treân ta thaáy cheânh leäch giöõa thöïc hieän bieän phaùp vaø khoâng thöïc hieän bieän phaùp laø – 1.278.275.743 ñoàng coù nghóa laø khi aùp duïng chính saùch chieát khaáu môùi thì caùc khoaûn phaûi thu cuûa Coâng ty coù theå giaûm 1.278.275.743 ñ. Nhö vaäy, khi aùp duïng bieän phaùp thì chi phí cô hoäi höôûng laø: 1.278.275.743 x 18,5% = 236.481.013 ñoàng Neáu Coâng ty aùp duïng chính saùch chieát khaáu thì tyû leä chieát khaáu seõ laø: T% x 18.421.506.496 < 236.481.013 ñ T% < 1,28% Nhö vaäy, ñeå mang laïi hieäu quaû khi aùp duïng bieän phaùp, Coâng ty seõ aùp duïng tyû leä chieát khaáu nhoû hôn 1,28% ñöôïc tính theo doanh thu. * Ñoái vôùi khaùch haøng. Khi aùp duïng chính saùch chieát khaáu thanh toaùn, thì Coâng ty caàn phaûi xem xeùt möùc chieát khaáu cuûa mình coù ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän hay khoâng. Duø laø chuû theå kinh teá naøo ñi nöõa khi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh hoï ñeàu quan taâm ñeán lôïi nhuaän. Khaùch haøng cuõng vaäy, hoï thöôøng choïn phöông aùn naøo coù laõi ñeå toái öu hoùa trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Theo phaân tích treân, neáu Coâng ty khoâng thay ñoåi vieäc aùp duïng chính saùch chieát khaáu cho khaùch haøng thì khaùch haøng thanh toaùn trung bình laø 60 ngaøy keå töø ngaøy vieát hoùa ñôn xuaát haøng. Bieän phaùp ñöa ra ñaët muïc tieâu laø seõ giaûm soá ngaøy phaûi thu xuoáng coøn 35 ngaøy. Do vaäy seõ giaûm ñöôïc 25 ngaøy so vôùi vieäc khoâng thöïc hieän bieän phaùp. Ñeå cho khaùch haøng nhaän thaáy öu ñieåm ñeå chaáp nhaän bieän phaùp thì Coâng ty caàn tính toaùn möùc chieát khaáu sao cho ñem laïi lôïi ích cho khaùch haøng maø khoâng ñem laïi thieät haïi cho Coâng ty. Neáu khaùch haøng thanh toaùn cho Coâng ty trong voøng 35 ngaøy trôû laïi thì khaùch haøng seõ vay ngaén haïn ngaân haøng ñeå thanh toaùn cho Coâng ty. Giaû söû laõi suaát maø Coâng ty vay baèng vôùi möùc laõi suaát maø Coâng ty ñaõ vay ngaén haïn naêm 2005 laø 0,9%, vaø giaû söû möùc laõi naøy khoâng ñoåi thì trong voøng 35 ngaøy thì khaùch haøng phaûi chòu moät khoaûn laõi suaát laø: 0,9% X 25 ngaøy = 0,75% 30 ngaøy Vaäy neáu khaùch haøng ñöôïc höôûng tyû leä chieát khaáu lôùn hôn laõi suaát vay (0,75%) thì khaùch haøng coù theå chaáp nhaän thanh toaùn tröôùc thôøi haïn bôûi vì hoï ñöôïc höôûng tyû leä chieát khaáu haáp daãn, maët khaùc laïi ñaûm baûo tình hình thanh toaùn cho Coâng ty. Toùm laïi, qua tính toaùn treân ta xaùc ñònh ta tính ñöôïc möùc tyû leä chieát khaáu maø Coâng ty aùp duïng trong möùc giôùi haïn laø: 0,75% < T% < 1,28% . Neáu Coâng ty ruùt soá ngaøy cuûa moät voøng quay khoaûn phaûi thu xuoáng coøn 35 ngaøy/ voøng trong ñieàu kieän doanh thu keá hoaïch khoâng ñoåi, laõi suaát vay ngaén haïn ngaân haøng laø 0,9% /thaùng thì Coâng ty aùp duïng tyû leä chieát khaáu naèm trong khoaûn 0,75% -> 1,28%. Bôûi vì neáu Coâng ty aùp duïng tyû leä chieát khaáu lôùn hôn 1,28% thì Coâng ty bò loã vaø nhoû hôn 0,75% thì khaùch haøng cuõng khoâng chaáp nhaän ñöôïc. 3.1.3. Döï truø kinh phí. Khi aùp duïng bieän phaùp naøy thì toång kinh phí ñöôïc döï truø laø raát khoù bôûi vì tyû leä maø Coâng ty coù theå chieát khaáu cho khaùch haøng naèm trong khoaûng: 0,75%< T% < 1,28%. Do ñoù Coâng ty caàn caên cöù vaøo phaân tích khaùch haøng, thuyeát phuïc khaùch haøng vaø caên cöù vaøo caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng maø aùp duïng tyû leä chieát khaáu cho hôïp lyù ñoàng thôøi coù lôïi cho caû hai phía. Ñeå Coâng ty coù lôïi lôùn thì tyû leä chieát khaáu caøng nhoû nghóa laø caøng gaàn veà 0,75%. Ñeå cho khaùch haøng coù lôïi thì ngöôïc laïi tyû leä chieát khaáu caøng lôùn, nghóa laø tieán veà 1,28%. Thoâng thöôøng ñeå cho khaùch haøng chaáp nhaän aùp duïng chieát khaáu ñeå thanh toaùn sôùm tieàn haøng thì tyû leä chieát khaáu neâu ra phaûi cao vaø ñaûm baûo lôïi ích cho khaùch haøng. Giaû söû Coâng ty aùp duïng tyû leä chieát khaáu laø 1% maø ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän thì chi phí ñeå aùp duïng chính saùch chieát khaáu laø: 18.421.506.496 x 1% = 184.215.064,96 ñoàng Coù theå thaáy raèng vôùi kinh phí boû ra khoaûng 184.215.065 ñoàng laø moät soá tieàn khoâng qua lôùn ñoái vôùi Coâng ty nhöng lôïi ích maø bieän phaùp mang laïi laø raát lôùn. 3.1.4. Keát quaû mong ñôïi khi thöïc hieän bieân phaùp. Döï kieán trong naêm 2006 Coâng ty aùp duïng bieän phaùp chieát khaáu thanh toaùn ñoái vôùi khaùch haøng thì Coâng ty coù theå ruùt ngaén soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu khaùch haøng xuoáng coøn 35 ngaøy/ voøng. Neáu Coâng ty khoâng aùp duïng bieän phaùp thì chi phí cô hoäi laø 236.481.013 ñoàng. Nhö vaäy neáu Coâng ty aùp duïng tyû leä chieát khaáu 1% thì Coâng ty seõ thu ñöôïc khoaûn lôïi nhuaän taêng theâm ( rln) laø: rln = 236.481.013 – 184.215.065 = 52.265.948 ñoàng. 3.1.5. Toång keát sau khi thöïc hieän bieän phaùp. Bieän phaùp ñöa ra laø ruùt ngaén soá ngaøy moät voøng quay khoaûn phaûi thu baèng caùch aùp duïng chính saùch chieát khaáu. Döï ñoaùn sau khi thöïc hieän bieän phaùp thì tình hình khoaûn phaûi thu cuûa Coâng ty coù nhieàu thay ñoåi. Soá ngaøy moät voøng quay khoaûn phaûi thu giaûm 25 ngaøy. Löôïng voán bò khaùch haøng chieám duïng bình quaân giaûm döï ñoaùn laø: 1.278.275.743 ñoàng. Sau ñaây laø baûng döï ñoaùn toång keát sau khi thöïc hieän bieän phaùp: Baûng 15: Toång keát sau khi thöïc hieän bieän phaùp. Chæ tieâu Ñvt Döï ñoaùn naêm 2006 1. Doanh thu thuaàn Ñoàng 18.421.506.496 2. Khoaûn phaûi thu bình quaân Ñoàng 1.791.975.340 3. Kyø thu tieàn bình quaân Ngaøy 35 4. Voøng quay caùc khoaûn phaûi thu Voøng 10,28 Nhö vaäy, neáu bieän phaùp ñöôïc aùp duïng moät caùch thaønh coâng thì Coâng ty seõ khoâng bò chieám duïng voán nhö hieän taïi, hieäu quaû söû duïng voán cuûa Coâng ty ñöôïc naâng cao hôn, ñoàng thôøi coøn taïo ñieàu kieän cho Coâng ty ñöùng tröôùc moät cô hoäi kinh doanh môùi maø coù theå ñem laïi hieäu quaû cho Coâng ty. Tuy nhieân, bieän phaùp naøy coøn phuï thuoäc raát nhieàu vaøo phía khaùch haøng. Vì vaäy, Coâng ty caàn coù ñoäi nguõ kinh doanh coù khaû naêng giao tieáp toát, thoûa thuaän vôùi khaùch haøng veà möùc chieát khaáu hôïp lyù nhaèm thoûa maõn lôïi ích cho khaùch haøng ñoàng thôøi ñem laïi hieäu quaû cho Coâng ty. Chính saùch chieát khaáu naøy coù moät yù nghóa to lôùn ñoái vôùi vieäc söû duïng voán löu ñoäng, tieát kieäm chi phí laõi vay, naâng cao khaû naêng thanh toaùn hieän haønh vaø khaû naêng thanh toaùn nhanh cuûa Coâng ty. 1.5. Phaân tích baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh. Baûng 8: Baûng phaân tích keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh . ÑVT: ñoàng Chæ tieâu Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch 2004 so vôi 2003 Cheânh leäch 2005 so vôi 2004 Möùc % Möùc % TOÅNG DOANH THU Caùc khoaûn giaûm tröø Chieát khaáu Giaûm giaù haøng baùn 1. Doanh thu thuaàn 2. Giaù voán haøng baùn 3. Lôïi nhuaän goäp 4. Chi phí baùn haøng 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑSXKD 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 9. Lôïi nhuaän hoaït ñoäng taøi chính 10. Thu nhaäp khaùc 11. Chi phí khaùc 12. Lôïi nhuaän khaùc 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 14. Thueá thu nhaäp DN 15. Toång lôïi nhuaän sau thueá Qua baûng phaân tích hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ta thaáy: Doanh thu naêm 2004 taêng so vôùi naêm 2004 laø 9,35% töông öùng vôùi1.336.699.987 ñoàng Ñeán cuoái naêm 2005, doanh thu taêng 10,86% so vôùi naêm 2004 töông öùng vôùi 1.697.940.842 ñoàng. Lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2004 taêng hôn naêm 2003 laø 122.574.547ñ töông öùng vôùi 18,89%. Trong ñoù lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taêng 125.278.104ñ töông öùng vôùi 18,8%, hoaït ñoäng taøi chính bò loå do traû laõi vay ngaân haøng (naêm 2004 möùc loå taêng 2.703.557ñ töông öùng vôùi 14,75%, lôïi nhuaän khaùc taêng möùc laø 985.193ñ. Lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2005 taêng hôn naêm 2004 laø 414.633.616ñ töông öùng vôùi 53,76%. Trong ñoù lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taêng 414.909.678ñ töông öùng vôùi 52,41%, loã do hoaït ñoäng taøi chính giaûm 3.191.682ñ töông öùng vôùi 15,01%, lôïi nhuaän khaùc giaûm 3.467.753ñ töông öùng vôùi 351,99%. Ñi saâu vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ta thaáy, so vôùi naêm 2004 thì doanh thu thuaàn naêm 2005 taêng 1.584.977.288ñ töông öùng vôùi 10,3%. Bình quaân trong moät ñoàng doanh thu thuaàn tyû troïng giaù voán haøng baùn naêm 2005 taêng 0,35% (83,3%-83,65%); tyû troïng chi phí quaûn lyù doanh nghieäp giaûm 0,59% (6,31% -5,72%); tyû troïng chi phí baùn haøng giaûm 0,27% (33,87%-33,6%). Döïa vaøo soá lieäu cho thaáy Coâng ty chöa thöïc hieän toát vieäc haï thaáp giaù thaønh saûn xuaát. Tuy nhieân chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp giaûm daàn. Coâng ty caàn coù bieän phaùp kieåm soaùt chi phí chaët cheõ ñeå töø ñoù haï thaáp giaù thaønh saûn phaåm. - Tìm bieän phaùp quaûn lyù haøng toàn kho hôïp lyù, ñaåy maïnh tieâu thuï ñeå giaûm löôïng haøng toàn kho. Theo ñoù, giaû söû haøng toàn kho chieám 14% doanh thu thay vì 16,93% nhö luùc ñaàu. - Thieát laäp moái quan heä toát hôn vôùi nhaø cung caáp khi mua haøng theo ñoù khoaûn mua traû chaäm taêng leân 11% doanh thu thay vì chæ coù 8,51% nhö luùc ñaàu. Söï bieán ñoäng sau khi thöïc hieän caùc bieän phaùp tìm nguoàn trang traõi naøy theå hieän ôû baûng sau: Baûng 18: Baûng tyû leä treân doanh thu tieâu thuï saûn phaåm cuûa caùc khoaûn chuû yeáu treân baûng caân ñoái keá toaùn. TAØI SAÛN Tyû leä treân DT NGUOÀN VOÁN Tyû leä treân DT A. TSLÑ & ÑTNH 59,55% A. Nôï phaûi traû 1. Tieàn 4% 1. Nôï ngaén haïn 2. Caùc khoaûn ñaàu tö TCNH - Vay ngaén haïn 3. Caùc khoaûn phaûi thu 10,5% - Phaûi traû ngöôøi baùn 11% 4. Haøng toàn kho 14% - Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp NN 0,98% 5. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 31,05% - Phaûi traû coâng nhaân vieân 3,07% - Phaûi traû khaùc 2,67% Toång coäng 59,05% Toång coäng 17,72% B. TSCÑ & ÑTDH Nguoàn voán CSH 1. TSCÑ (giaù trò coøn laïi) 2. Caùc khoaûn ñaàu tö TCDH 3. Chi phí XDCB 4. Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc Toång taøi saûn Toång nguoàn voán Döïa vaøo baûng treân ta thaáy: Cöù moät ñoàng doanh thu taêng theâm thì Coâng ty boû ra 0,595 ñoàng voán ñeå ñaàu tö TSLÑ, trong soá naøy coù 0,177 ñoàng chieám duïng hôïp phaùp hay cöù moät ñoàng doanh thu taêng leân thì Coâng ty chieám duïng voán ñöông nhieân laø 0,177 ñoàng. Theo ñoù ta coù: cöù moät ñoàng doanh thu taêng theâm thì Coâng ty phaûi boû ra: 0,595 – 0,177 = 0.418 ñoàng. Nhö vaäy, trong naêm 2006 Coâng ty can boå sung moät löôïng voán laø: 41,8% x 1.445.641.274 = 604.278.052 ñoàng Nhö vaäy sau khi Coâng ty thöïc hieän caùc bieän phaùp kieåm tra caùc keá hoaïch hoaït ñoäng thì löôïng voán caàn boå sung ñeå hình thaønh TSLÑ giaûm moät löôïng laø: 799.584.188 – 604.278.052 = 195.306.136 ñoàng - Ta coù thieát laäp tính thanh khoaûn thaáp hôn hieän taïi theo ñoù tieàn maët chæ chieám 4% doanh thu thay vì 5,82% nhö luùc ñaàu. - Coù theå taêng cöôøng thu hoài caùc khoaûn thu (keát hôïp vôùi bieän phaùp 1). Theo ñoù, khoaûn phaûi thu naêm 2005 chæ chieám 10,5% thay vì 16,72% nhö luùc ñaàu. 1.791.975.340 =10,5 % 16.975.865.222

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Vạn Mỹ.doc
Luận văn liên quan