Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam

Mở đầu Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với sự cạnh tranh khốc liệt, xu hướng hội nhập nền kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới đòi hỏi các nước phải năng động, sáng tạo. Đến năm 2006 Việt Nam phấn đấu gia nhập WTO và 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp điều đó mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam, để có thể đứng vững và phát triển được đòi hỏi doanh nghiệp phải năng động, vươn lên để tự khẳng định mình. Mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải giải quyết tốt các vấn đề sau: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? dịch vụ cho ai? đồng thời phải chuyển đổi theo hướng giảm dần vai trò cạnh tranh theo giá và tăng dần cạnh tranh phi giá, doanh nghiệp phải làm tốt công tác tiêu thụ vì đã sản xuất phải có tiêu thụ, có tiêu thụ doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển. Công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thành công hay thất bại phụ thuộc vào yếu tố chủ quan là: khả năng tổ chức, điều hành, chất lượng, sản phẩm, mẫu mã yếu tố khách quan là: thị trường, chính sách, thị hiếu, giá cả Như vậy để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cần phải nghiên cứu xem xét mức độ ảnh hưởng của các yếu tố từ đó đề ra những giải pháp và biện pháp khắc phục kịp thời. Xí nghiệp dịch vụ thương mại da giày Việt Nam là một doanh nghiệp sản xuất có quy mô tầm cỡ trong ngành sản xuất của nước nhà nói chung và trong ngành giầy nói riêng. Các mặt hàng của công ty đã tạo được uy tín lớn đối với người dân trong và ngoài nước. Kim ngạch xuất khẩu giầy luôn đứng hàng đầu trong ngành giầy Việt Nam với kim ngạch xuất sang các nước: Đức, ý, Anh, Pháp Song trước sức ép của thị trường hiện nay Xí nghiệp dịch vụ thương mại Việt Nam chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty giầy trong nước như: công ty da giầy Hà Nội, giầy dép Thăng Long, giầy Thuỵ Khuê, giầy dép Bitis Và đặc biệt là hàng Trung Quốc, hàng ngoại nhập với giá rẻ hơn Chính vì vậy buộc công ty phải chú trọng hơn trong công tác tiêu thụ sản phẩm bởi đây là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng đặt lên hàng đầu. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam" để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Mục lục Mở đầu 1 Phần I: Tổng quan về Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam 3 I. Quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp 3 1. Thời kỳ 1958 – 1970 3 2. Thời kỳ 1970 – 1986. 3 3. Thời kỳ 1986 - 1994 4 4. Thời kỳ 1994 đến nay. 4 II. Chức năng và nhiệm vụ 4 1. Chức năng. 4 2. Nhiệm vụ 4 III. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Da giày Việt Nam. 5 IV. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 8 Phần II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Da giầy Việt Nam 12 I. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam 12 2. Nhân tố chủ quan thuộc về xí nghiệp. 17 II. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam. 23 1. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ 24 2. Phương thức tiêu thụ 26 3. Địa bàn tiêu thụ sản phẩm. 29 4. Giá cả và chất lượng sản phẩm tiêu thụ. 33 III. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 36 1. Những kết quả đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm 36 Phần III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam 39 I. Định hướng 39 1. Định hướng phát triển ngành đến năm 2010 39 2. Định hướng hoạt động của Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam. 40 II. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giày việt nam. 42 1. Những khó khăn hạn chế của Xí nghiêp và nguyên nhân. 42 2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Ngành. 44 3. Các giải pháp của Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam. 46 Kết luận 53 Tài liệu tham khảo 54

docx55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¨ng gåm dÐp x¨ng ®an, dÐp ®i trong nhµ, vÝ da, tói s¸ch, nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt giÇy dÐp. N¨m 2004 ®¹t 7.476,511 tr/®, so víi n¨m 2003 t¨ng 3.053,176 tr/®, víi tû lÖ t¨ng 69,02%. XÐt vÒ tû träng, doanh thu c¸c s¶n phÈm kh¸c chiÕm 29,66% gi¶m 7,25% so víi n¨m 2003. Trong c¸c mÆt hµng chñ yÕu th× giÇy v¶i chiÕm tû träng lín nhÊt, sau ®ã lµ giÇy da vµ sau cïng lµ giÇy thÓ thao, cô thÓ lµ: - MÆt hµng giÇy v¶i: Doanh thu mÆt hµng nµy n¨m 2004 ®¹t 12.544,361 tr/®, so víi n¨m 2003 t¨ng 5.249,215 tr/® víi tû lÖ t¨ng 71,86%. XÐt vÒ tû träng n¨m 2004 chiÕm 49,79% trong tæng doanh thu, so víi n¨m 2003 gi¶m 11,16%. - MÆt hµng giÇy da: Doanh thu mÆt hµng nµy n¨m 2004 ®¹t 3.509,276 tr/® so víi n¨m 2003 t¨ng 3.215,857 tr® víi tû lÖ t¨ng 63,25%, xÐt vÒ tû träng n¨m 2004 chiÕm 13,92% trong tæng doanh thu, so víi n¨m 2003 t¨ng 11,78%. - MÆt hµng giÇy thÓ thao: Doanh thu mÆt hµng nµy n¨m 2004 ®¹t 1.670,550 tr/ ®, chiÕm tû träng 6,63% trong tæng doanh thu. Së dÜ chØ tiªu chØ ®¹t ®­îc thÊp nh­ vËy v× ®©y lµ mÆt hµng míi b¾t ®Çu x©m nhËp cho nªn ch­a thùc sù t×m ®­îc thÞ tr­êng cña m×nh. VËy qua sù ph©n tÝch trªn cho ta thÊy r»ng, doanh thu b¸n hµng t¨ng nhanh trong hai n¨m qua víi tèc ®é t¨ng rÊt nhanh 119,34% vµ mÆt hµng giÇy v¶i lµ mÆt hµng chñ lùc, truyÒn thèng cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶, mÉu m·...®Ó ®¸p øng nhanh nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng­êi tiªu dïng. XÐt vÒ tû träng, mÆt hµng nµy n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003. Nguyªn nh©n lµ do n¨m 2004 cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc: * S¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n­íc. N­íc ngoµi cã Trung Quèc - mét ®Êt n­íc h¬n tû d©n, gi¸ lao ®éng rÎ, cã nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh h¬n ViÖt Nam, s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó gi¸ rÎ cã tÝnh c¹nh tranh cao. Bªn c¹nh ®ã c¸c c«ng ty trong n­íc nh­ c«ng ty giÇy Th¨ng Long, c«ng ty da giÇy Th­îng §×nh... VÒ mÆt hµng giÇy thÓ thao lµ mÆt hµng mòi nhän ®ang ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. MÆt hµng giÇy da mÆc dï lµ tû träng kh«ng lín nh­ng t¨ng rÊt nhanh víi tèc ®é t¨ng doanh thu lµ 126,25%. Nguyªn nh©n lµ do b¾t ®Çu tõ th¸ng 8/1999 xÝ nghiÖp míi quyÕt ®Þnh tËn dông d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy da cò ®Ó ®Çu t­ d©y chuyÒn giÇy n÷. N¨m 2003 ch­a s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu, sang n¨m 2004 míi ph¸t huy ®­îc c«ng suÊt vµ mÆt hµng nµy ®· ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. ThÞ tr­êng tiªu thô chñ yÕu cña mÆt hµng nµy lµ Anh, Newzealand, Italia vµ mét sè thÞ tr­êng kh¸c. VËy mÆt hµng giÇy da chñ yÕu lµ phôc vô xuÊt khÈu, cßn tiªu dïng trong n­íc lµ rÊt Ýt. C«ng ty cÇn quan h¬n n÷a ®Õn mÆt hµng nµy ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Cßn ®èi víi mÆt hµng giÇy thÓ thao lµ mÆt hµng míi chñ yÕu lµ phôc vô xuÊt khÈu, thÞ tr­êng chÝnh lµ Thôy §iÓn. Trong nh÷ng n¨m tíi xÝ nghiÖp cÇn më réng thÞ tr­êng tiªu thô trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¨ng doanh sè b¸n ra. Cßn c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ dÐp x¨ng ®an, dÐp ®i trong nhµ, vÝ da, tói s¸ch, th¾t l­ng...lµm ®a d¹ng chñng lo¹i s¶n phÈm t¨ng thu nhËp cho xÝ nghiÖp. Tãm l¹i, qua b¶ng 1 trªn chøng tá viÖc chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ cña xÝ nghiÖp lµ ®óng ®¾n gióp cho c«ng ty dÇn dÇn håi phôc vµ ph¸t triÓn, lÊy l¹i lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng. Doanh thu b¸n hµng ngµy cµng t¨ng, tÝnh tõ n¨m 2003 - 2005. Trong nh÷ng n¨m tíi xÝ nghiÖp sÏ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng b»ng gi¸ c¶, chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng mÉu m·...N¨m 2004 xÝ nghiÖp ®· ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9002 cho xÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy v¶i. §ã lµ thµnh c«ng to lín ®èi víi toµn xÝ nghiÖp. B­íc ®Çu ®¸nh gi¸ nh÷ng b­íc ®i ®óng ®¾n cña toµn xÝ nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ¸p dông ISO 9002 cho xÝ nghiÖp giÇy v¶i n¨m 2005. TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. 2. Ph­¬ng thøc tiªu thô §Ó tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi mét xÝ nghiÖp , xÝ nghiÖp th­¬ng m¹i vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Òu ph¶i chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng ph­¬ng thøc b¸n kh¸c nhau, muèn ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp cÇn t×m hiÓu, ph©n tÝch nghiªn cøu c¸c ph­¬ng thøc b¸n ®Ó thu ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam cã chøc n¨ng võa s¶n xuÊt võa kinh doanh xuÊt khÈu cho nªn h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu lµ b¸n bu«n vµ xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ ñy th¸c. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng 5 nh­ sau: B¶ng 5: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo c¸c h×nh thøc n¨m 2003- 2005 §/v: triÖu ®ång ChØ tiªu Thùc hiÖn 2003 Thùc hiÖn 2004 Thùc hiÖn 2005 Tæng doanh thu 11.985,891 25.210,699 53.299000 1. Doanh thu trong n­íc: + B¸n bu«n + B¸n lÎ 2.222,641 1.701,19 521,451 5.282,342 4.675,752 606,59 30.769000 29.315,621 1.453,379 2. Doanh thu xuÊt khÈu: + Trùc tiÕp + XuÊt khÈu qua ñy th¸c 9.763,25 9.372,72 390,53 19.928,357 19.928,357 --- 22.530000 22.530000 --- N¨m 2005 ®¹t tæng doanh thu 53.299000 tr/® t¨ng 28.088,301 so víi n¨m 2004 vµ t¨ng 41.313,109 tr/® so víi n¨m 2003 mµ cô thÓ: + Doanh thu trong n­íc: ®¹t 30.769 tr/® trong n¨m 2005 gÊp gÇn 6 lÇn cña n¨m 2004 vµ gÊp h¬n 13 lÇn cña n¨m 2003. NÕu doanh thu b¸n bu«n n¨m 2004 lµ 4.675,7521999 tr/® t¨ng 2.974,562 tr/® víi tû lÖ t¨ng 174,85% cña n¨m 2003 th× sang n¨m 2005 con sè nµy lµ 29.315,621 tr/®. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng b¸n bu«n cña xÝ nghiÖp ph¸t triÓn kh¸ m¹nh do t×m ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Cßn thÞ phÇn b¸n lÎ cña xÝ nghiÖp qua biÓu trªn cho thÊy ®©y kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng thøc hîp lý cho xÝ nghÖp tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Víi tû träng 4,35% trong tæng doanh thu trong n­íc cña n¨m 2003 vµ 2,4% trong n¨m 2004 thùc sù kh«ng ph¶i lµ con sè lín trong tæng møc doanh thu cña xÝ nghiÖp. + Doanh thu xuÊt khÈu: còng gièng nh­ ph­¬ng thøc tiªu thô b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, h×nh thøc xuÊt khÈu t¹i xÝ nghiÖp cã hai d¹ng trùc tiÕp vµ xuÊt khÈu qua ñy th¸c. Nh­ng h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp lµ ph­¬ng thøc chÝnh trong viÖc xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp. NÕu nh­ n¨m 2003 doanh thu xuÊt khÈu trùc tiÕp lµ 9.372,72 tr/®, xuÊt khÈu qua ñy th¸c lµ 390, 53 tr/® th× sang n¨m 2004, 2005 th× doanh thu xuÊt khÈu qua ñy th¸c lµ kh«ng cã. §iÒu nµy còng lµ hîp lý bëi viÖc xuÊt khÈu trùc tiÕp sÏ gióp xÝ nghiÖp chñ ®éng trong s¶n xuÊt, ký kÕt hîp ®ång... §Ó hiÓu râ h¬n vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo c¸c ph­¬ng thøc kh¸c nhau ta cã thÓ theo dâi biÓu sau ®Ó thÊy ®­îc tû träng doanh thu trong hai n¨m 2004 - 2005 BiÓu 1: Tû träng doanh thu theo h×nh thøc n¨m 2004 - 2005 NÕu nh­ theo ph©n tÝch trªn th× tû lÖ doanh thu trong hai n¨m 2003 – 2004 lµ t­¬ng ®èi ®Òu víi tû träng lín lµ doanh thu xuÊt khÈu. Trong n¨m 2004 tû träng doanh thu néi ®Þa lµ 20,95% trong tæng sè doanh thu cña xÝ nghiÖp t­¬ng øng víi 79,05% doanh thu xuÊt khÈu th× tíi n¨m 2005 tû träng gi÷a doanh thu néi ®Þa vµ doanh thu xuÊt khÈu l¹i lÖch nhau rÊt lín. Lóc nµy tû träng cña doanh thu xuÊt khÈu chØ cßn chiÕm 42,28% trong khi con sè cña doanh thu néi ®Þa lµ 57,72%. Nguyªn nh©n dÉn tíi ®iÒu nµy tr­íc hÕt lµ do thÞ tr­êng xuÊt khÈu hiÖn nay bÞ mÊt dÇn do cã nhiÒu ®èi thñ míi c¹nh tranh, ®ång thêi còng bÞ ¶nh h­ëng phÇn nµo tõ nh÷ng cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, chÝnh trÞ t¹i ch©u ¢u, ch©u Mü...Song phÇn chñ yÕu nhÊt vÉn lµ do chÝnh s¸ch míi cña xÝ nghiÖp lµ tËp trung nghiªn cøu më réng thÞ tr­êng néi ®Þa, n©ng cao thÞ phÇn s¶n phÈm xÝ nghiÖp t¹o tÇm ¶nh h­ëng lín h¬n trong t­¬ng lai. 3. §Þa bµn tiªu thô s¶n phÈm. * ThÞ tr­êng xuÊt khÈu: ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét viÖc lµm khæng thÓ thiÕu ®­îc trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. ThÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò quan t©m ®Çu tiªn cña xÝ nghiÖp khi xÝ nghiÖp muèn ®­a s¶n phÈm tíi ng­êi tiªu dïng. XÝ nghiÖp muèn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¶i cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Theo lý thuyÕt Marketing hiÖn ®¹i th× mäi viÖc ®Òu b¾t ®Çu tõ thÞ tr­êng, tõ kh¸ch hµng, tõ ng­êi tiªu dïng. XÝ nghiÖp th­¬ng m¹i dich vu da giÇy ViÖt nam míi chó träng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y nªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu kh«ng nhiÒu. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu hiÖn nay cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ mét sè n­íc nh­ Anh, Ph¸p, §øc...KÕt qu¶ tiªu thô ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu 1. Nh×n vµo biÓu 2 ta thÊy doanh thu xuÊt khÈu t¨ng nhanh. N¨m 2004 ®¹t 19.928,375 tr/®. N¨m 2003 ®¹t 9.763,25 tr/®. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 10.165,125 tr/® víi tû lÖ t¨ng 104,12%. Doanh thu xuÊt khÈu t¨ng lµ do: + Doanh thu qua thÞ tr­êng Anh: N¨m 2004 ®¹t 955,63 tr/® so víi n¨m 2003 t¨ng 3857,39 tr/®, víi tû lÖ t¨ng 351,223%. XÐt vÒ tû träng doanh thu t¹i thÞ tr­êng Anh chiÕm 25,07% t¨ng 13,82% so víi n¨m 2003. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng tiªu thô ë Anh lµ rÊt tèt, kh«ng nh÷ng tèc ®é tiªu thô t¨ng mµ cßn c¶ vÒ tû träng. Nguyªn nh©n t¨ng nhanh nh­ vËy lµ do n¨m 2003 xÝ nghiÖp chØ cã xuÊt khÈu giÇy v¶i nh­ng sang n¨m 2004 céng thªm c¶ giÇy da. + ThÞ tr­êng Ph¸p: Doanh thu tiªu thô n¨m 2004 ®¹t 2118,21 tr/® so víi n¨m 2003 t¨ng 176,98 tr/®, xÐt vÒ tû träng doanh thu n¨m 2004 chiÕm tû träng 10,62% gi¶m -9,35% so víi n¨m 2003. + ThÞ tr­êng §øc: Doanh thu xuÊt khÈu n¨m 2004 ®¹t 5319,85 tr/® so víi n¨m 2003 t¨ng 1679,3 tr/® víi tû lÖ t¨ng lµ 46,13%. Nh­ng xÐt vÒ mÆt tû träng n¨m 2003 chiÕm 26,69% so víi n¨m 2004 gi¶m 10,6%. + ThÞ tr­êng Hµ Lan: Doanh thu xuÊt khÈu n¨m 2004 ®¹t 1721,33 tr/® chiÕm 8,6% trong tæng doanh thu so víi n¨m 2003 t¨ng 725,58 tr/® víi tû lÖ t¨ng 72,87% nh­ng vÒ tû träng l¹i gi¶m ®i 1,59%. + ThÞ tr­êng Thôy SÜ: Doanh thu xuÊt khÈu n¨m 2004 ®¹t 2678,47 tr/® chiÕm 13,44% trong tæng doanh thu xuÊt khÈu, so víi n¨m 2003 t¨ng 1236,09 tr/® víi tû lÖ t¨ng 85,69%, nh­ng tû träng gi¶m 1,33%. + ThÞ tr­êng Thôy §iÓn: Doanh thu tiªu thô n¨m 2004 ®¹t 755,98 tr/® chiÕm tû träng 3,79% trong tæng doanh thu. + ThÞ tr­êng óc vµ Newzealand: Doanh thu tiªu thô n¨m 2004 ®¹t 975,42 tr® chiÕm tû träng 4,47% trong tæng doanh thu. + ThÞ tr­êng kh¸c: bao gåm BØ, Italia, §µi Loan...doanh thu tiªu thô n¨m 2004 ®¹t 1403,985 tr/® chiÕm tû träng 7,04% so víi n¨m 2003 t¨ng 767,885 tr/®, víi tû lÖ t¨ng 120,72%, xÐt vÒ tû träng n¨m 2004 t¨ng 0,52% so víi n¨m 2003. Qua sù ph©n tÝch trªn ta thÊy r»ng doanh thu tiªu thô qua c¸c n­íc t¨ng lªn râ rÖt. Trong c¸c n­íc trªn th× næi tréi vÉn lµ c¸c n­íc Anh, §øc, Ph¸p, Thôy SÜ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng doanh thu xuÊt khÈu. C¸c n­íc nµy lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña xÝ nghiÖp, hä cã quan hÖ lµm ¨n bu«n b¸n l©u dµi. Cßn c¸c thÞ tr­êng kh¸ch doanh thu tiªu thô chiÕm tû träng nhá kh«ng ®¸ng kÓ mµ chñ yÕu lµ kh¸ch hµng míi nh­ Thôy §iÓn, óc, Newzealand. Sang n¨m 2005 c«ng ty më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang §an M¹ch víi s¶n phÈm giÇy thÓ thao, sang Hång K«ng víi s¶n phÈm giÇy da n÷. Chóng ta cã thÓ ph©n tÝch kü h¬n th«ng qua biÓu sau: BiÓu 2: T×nh h×nh xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp trong n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: USD Qua biÓu ®å trªn ta thÊy víi th× tr­êng míi nh­ §an M¹ch, Hång K«ng th× ®ã kh«ng ph¶i lµ con sè thÊp trong tæng doanh thu xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp. Song víi thÞ tr­êng Italia vµ Hµ Lan th× thËt sù kh«ng mÊy kh¶ quan bëi ®©y vèn lµ nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng canopy xÝ nghiÖp tr­íc ®©y. Trong khi ®ã ba thÞ tr­êng truyÒn thèng lµ §øc, Anh, Thôy SÜ vÉn kh¼ng ®Þnh lµ thÞ phÇn quan träng cña xÝ nghiÖp trªn con ®­êng n©ng cao thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, kÞp thêi nh»m n©ng cao thÞ phÇn ®· cã còng nh­ më réng nh÷ng thÞ tr­êng cßn thÊp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng. Tãm l¹i qua sù ph©n tÝch trªn ta thÊy xu h­íng xuÊt khÈu s¶n phÈm tËp trung vµo EU. Së dÜ cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp,xÝ nghiÖp tham gia kinh doanh xuÊt khÈu. ChÝnh phñ cã c¸c nghÞ ®Þnh nh­ nghÞ ®Þnh 57/CP ®· më réng ®èi t­îng xuÊt khÈu, chñ thÓ tham gia kinh doanh xuÊt khÈu ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Chóng ta ®­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i chung GSP (General System of Preference). §©y lµ hÖ thèng ­u ®·i phæ cËp; lµ c¬ chÕ chñ yÕu cña c¸c n­íc ph­¬ng T©y nh»m miÔn thuÕ cho c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn. Theo quy chÕ nµy s¶n phÈm cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang EU ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ. §ã lµ ­u thÕ cña chóng ta trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi c¸c n­íc nh­ Trung Quèc, §µi Loan...H¬n n÷a ®©y lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cã møc tiªu dïng cao (6 - 7 ®«i/n¨m/ng­êi), ®Æc biÖt lµ Anh, Ph¸p, §øc, Thôy SÜ nh÷ng b¹n hµng truyÒn thèng kh«ng thÓ mÊt trong qu¸ tr×nh xÝ nghiÖp t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, * ThÞ tr­êng trong n­íc: Nh­ ®· nãi ë trªn thÞ tr­êng lµ v« cïng quan träng ®èi víi kh©u tiªu thô s¶n phÈm. VËy viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi bÊt k× mét xÝ nghiÖp nµo. Còng nh­ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, thÞ tr­êng trong n­íc còng cã nh÷ng ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña nã. §Æc biÖt lµ ®èi víi mÆt hµng giÇy dÐp th× tiªu thô trong n­íc lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc v× mÆt hµng nµy ai còng cã nhu cÇu chØ kh¸c lµ ë møc ®é cao hay thÊp. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, xÝ nghiÖp th­¬ng m¹i dÞch vu da giÇy Viªt nam ®· vµ ®ang cho ra hµng lo¹t s¶n phÈm míi víi ®ñ chñng lo¹i mÉu m·, mÇu s¾c. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· ®­îc b¸n trªn 40 ®¹i lý ë kh¾p c¶ n­íc. Doanh thu tiªu thô ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu 3. Doanh thu b¸n hµng n¨m 2005 ®¹t 145,54 tr/® chiÕm tû träng 9,67% trong tæng doanh thu so víi n¨m 2004 t¨ng 5,62 tr/®, víi tû lÖ t¨ng 4,02% nh­ng tû träng gi¶m 1,08%. §Ó ph©n tÝch kü h¬n vÒ ®iÒu nµy sÏ ph©n tÝch cô thÓ mét sè ®¹i lý cô thÓ: + §¹i lý 63 Hµng Bå: Doanh thu b¸n hµng n¨m 2005 ®¹t 189,95 tr/® chiÕm tû träng 12,62% trong tæng doanh thu c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp. So víi n¨m 2004 t¨ng 14,67% víi tû lÖ t¨ng ,37% nh­ng tû träng gi¶m 0,85%. + §¹i lý 47 Qu¸n Th¸nh: Doanh thu b¸n hµng n¨m 2005 ®¹t 132,24 tr/®, chiÕm tû träng 8,79%. So víi n¨m 2004 t¨ng 16,7 tr/® víi tû lÖ t¨ng 14,46%, tû träng gi¶m 0,09%. + §¹i lý chÞ Hoµ (NguyÔn Tr·i): Doanh thu b¸n hµng n¨m 2005 ®¹t 110,5 tr/® chiÕm tû träng 7,34% so víi n¨m 2004 doanh thu b¸n hµng t¨ng 11 tr/® víi tû lÖ t¨ng 11,05 tr/® nh­ng tû träng gi¶m 0,31%. Nh­ vËy qua ph©n tÝch trªn cho ta thÊy mÆc dï doanh thu b¸n hµng cña c¸c ®¹i lý ®Òu t¨ng nh­ng xÐt vÒ mÆt tû träng gi¶m (tuy kh«ng ®¸ng kÓ) chøng tá viÖc kinh doanh cña c¸c ®¹i lý nµy ch­a thËt tèt. Nguyªn nh©n lµ do xÝ nghiÖp míi chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh tõ thuéc da sang s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng giÇy dÐp. V× vËy mµ mÆt hµng giÇy dÐp vÉn cßn kh¸ míi mÎ víi kh¸ch hµng. ViÖc më c¸c ®¹i lý vµ c¸c cña hµng víi môc ®Ých lµ ®Ó b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm nh­ng giíi thiÖu s¶n phÈm lµ chÝnh. Qua c¸c ®¹i lý cöa hµng, kh¸ch hµng cã thÓ xem hµng, tho¶ thuËn mua hµng ký kÕt hîp ®ång mua b¸n. C¸c cöa hµng vµ ®¹i lý cña xÝ nghiÖp ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ vÒ c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô b¸n hµng. Kh¸ch hµng cã thÓ tù chän s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh, v× c¸c s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®­îc niªm yÕt gi¸, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian mua s¾m cña kh¸ch hµng. Nh©n viªn b¸n hµng chØ lµ ng­êi chØ dÉn, thu tiÒn vµ gi¶i thÝch nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu. Mçi s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®Òu cã nh·n hiÖu riªng, ph©n biÖt víi c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c ®¹i lý cña xÝ nghiÖp ®­îc bè trÝ ë c¸c ®Þa ®iÓm t­¬ng ®èi thuËn lîi ®¶m b¶o thuËn tiÖn xe cé ®i l¹i vµ ra vµo. Nh­ng chØ cã mét sè ®¹i lý lµ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng cßn l¹i lµ ch­a thu hót ®­îc kh¸ch hµng mµ chñ yÕu lµ ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm vµ hiÖn nay thÞ tr­êng tiªu thô cña xÝ nghiÖp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. S¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã nhiÒu lîi thÕ h¬n xÝ nghiÖp, vÝ dô nh­ Trung Quèc mét thÞ tr­êng giÇu tiÒm n¨ng, cã ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt giÇy dÐp, nh©n c«ng rÎ, phï hîp víi møc thu nhËp cña ng­êi d©n ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc nh­ c«ng ty giÇy Th­îng §×nh, giÇy ViÖt Th¾ng, c«ng ty Bitis...trong khi ®ã s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp l¹i qu¸ Ýt vÒ mÉu m·, chñng lo¹i, gi¸ c¶ l¹i cao, ch­a ®¸p øng hÕt nhu cÇu cña ng­êi d©n ViÖt Nam. XÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®óng ®¾n ®Ó thóc ®Èy tiªu thô trong n­íc t¨ng doanh thu b¸n hµng. 4. Gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm tiªu thô. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i Da giÇy ViÖt Nam thµnh lËp riªng cho m×nh mét héi ®ång lµm gi¸. Héi ®ång gi¸ khi x©y dùng chÝnh s¸ch ®Òu ®¶m b¶o tu©n thñ theo nguyªn t¾c: “§¶m b¶o bï ®¾p hoµn toµn nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt, ph©n phèi, tiªu thô; ®¶m b¶o møc lîi nhuËn c«ng b»ng v× nh÷ng c«ng søc vµ rñi ro ph¶i g¸nh chÞu”. Tuy nhiªn khi s¶n phÈm ®­îc mang ®i tiªu thô th× tuú t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng mµ cã sù ®iÒu chØnh hîp lý, thÓ hiÖn sù linh ho¹t cña chÝnh s¸ch gi¸ vµ phï hîp víi môc tiªu cña xÝ ngiÖp khi ®ã. Sau ®©y lµ mét sè lo¹i chiÕn l­îc gi¸ c¶ mµ hiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông. Mét sè lo¹i chiÕn l­îc gi¸ c¶: + ChiÕn l­îc æn ®Þnh gi¸ c¶: lµ chiÕn l­îc duy tr× cho ®­îc møc gi¸ hiÖn ®ang b¸n. Tïy tõng s¶n phÈm, ®Þa bµn khu vùc tiªu thô xÝ nghiÖp cã chÝnh s¸ch nh»m æn ®Þnh gi¸ b¸n vÝ dô nh­ khi s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· cã ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, ®Çu ra æn ®Þnh l©u dµi, thÞ tr­êng tiªu thô cã nÒn kinh tÕ æn ®Þnh. + ChiÕn l­îc t¨ng gi¸: lµ chiÕn l­îc ®­a gi¸ lªn cao h¬n c¸c møc gi¸ ®ang b¸n cña xÝ nghiÖp. Bëi nÕu xÐt thÊy s¶n phÈm cña m×nh cã vÞ trÝ tèt trong thÞ tr­êng tiªu thô, ®­îc sù tÝn nhiÖm, ®¸nh gi¸ cao cña kh¸ch hµng xÝ nghiÖp cã thÓ ®Èy gi¸ lªn cao trong ®iÒu kiÖn cho phÐp nh»m thu lîi nhuËn cao h¬n. + ChiÕn l­îc gi¶m gi¸: lµ chiÕn l­îc h¹ thÊp c¸c møc gi¸ ®ang b¸n cña xÝ nghiÖp bëi cã mét sè thÞ tr­êng khu vùc c¹nh tranh quyÕt liÖt, xÝ nghiÖp thùc hiÖn chiÕn l­îc gi¶m gi¸ nh»m thu hót kh¸ch hµng, gi÷ v÷ng thÞ phÇn tiªu thô. + ChiÕn l­îc gi¸ thÊp: cã thÓ thu hót ®­îc kh¸ch hµng t¨ng lªn nh­ng còng cã thÓ t¹o ra t©m lý nghi ngê cho ng­êi tiªu dïng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. MÆt kh¸c cã thÓ g©y bÊt lîi cho xÝ nghiÖp khi ¸p dông trong mét thêi gian dµi. + ChiÕn l­îc gi¸ cao: Th«ng th­êng chÝnh s¸ch nµy sö dông khi xÝ nghiÖp kiÓm so¸t ®­îc thÞ tr­êng, lóc nµy xÝ nghiÖp cÇn b¸n víi gi¸ cao ®Ó thu lîi nhuËn ®éc quyÒn. B¸n ë møc gi¸ t­¬ng ®èi cao so víi thÞ tr­êng cã thÓ coi lµ mét thñ ph¸p t¹m thêi trong mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Víi nh÷ng chiÕn l­îc gi¸ c¶ cô thÓ nh­ hiÖn nay xÝ nghiÖp vÉn lu«n chñ ®éng t×m kiÕm, nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c cho tõng khu vùc thÞ tr­êng tiªu thô. Hµng n¨m xÝ ngiÖp vÉn x©y dùng hÖ thèng gi¸, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cho nh÷ng s¶n phÈm tiªu thô, so s¸nh ®èi chiÕu gi÷a c¸c n¨m ®Ó tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh hîp lý, linh ho¹t h¬n. §Æc biÖt xÝ ngiÖp lu«n lu«n tËp trung nghiªn cøu, x¸c ®Þnh râ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi sù biÕn ®éng cña gi¸ s¶n phÈm nh­ møc tiªu dïng, thu nhËp b×nh qu©n... Mét c«ng cô h÷u Ých trong viÖc x¸c ®Þnh møc tiªu dïng ®ã lµ biÓu ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo c¸c quý. D­íi ®©y lµ biÓu 13 víi nh÷ng th«ng sè thÓ hiÖn t×nh h×nh tiªu thô theo quý trong 3 n¨m 2003 - 2005. BiÓu 3: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo quÝ t¹i c«ng ty da giÇy Hµ Néi §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång + QuÝ I n¨m 2004 ®¹t 8001,29 tr/®, so víi n¨m 2003 tû träng t¨ng 15,39% nh­ng con sè nµy cßn ®­îc n©ng rÊt cao trong n¨m 2005 víi 23.215,923 tr/® doanh thu. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong quÝ I lµ rÊt tèt. + QuÝ II n¨m 2004 ®¹t 5.199,54 tr/® tiÒn doanh thu b¸n hµng, chiÕm tû träng 20,62% trong tæng doanh thu b¸n hµng, so víi n¨m 2003 t¨ng 3799,56 tr/® t­¬ng øng tû lÖ t¨ng 271,4%. Trong khi ®ã tû träng n¨m 2005 l¹i gi¶m xuèng cßn 9.096,012 so víi QuÝ I t­¬ng øng víi gi¸ trÞ 13.255, 13 tr/®. + QuÝ III ®¹t doanh thu rÊt thÊp cïng trong c¶ 3 n¨m gÇn ®©y. NÕu nh­ n¨m 2003 cã t¨ng 2.141,25 tr/® th× còng trong quÝ nµy n¨m 200, 2004 ®Òu gi¶m râ rÖt, t­¬ng øng víi doanh thu 4.211,44 tr/® vµ 3.874,608 tr/®. §Æc biÖt lµ n¨m 2005 doanh thu quÝ III chØ b»ng 0,5 lÇn quÝ II vµ b»ng 0,16 lÇn quÝ I. + QuÝ IV t¨ng t­¬ng ®èi ®Òu trong 3 n¨m gÇn ®©y trong ®ã n¨m 2005 t¨ng t­¬ng ®èi m¹nh lµ 17.112,156 tr/® vµ 7.798,429 tr/® trong n¨m 2000. Trong khi ®ã con sè cña n¨m 2003 lµ kh«ng thùc sù thuyÕt phôc khi chØ t¨ng 1.545,241 tr/® so víi quÝ III. Tãm l¹i, qua sù ph©n tÝch trªn cho ta thÊy ®­îc møc tiªu thô cña xÝ nghiÖp chñ yÕu tËp trung vµo QuÝ I vµ QuÝ IV. QuÝ nµo nhiÒu h¬n cßn phô thuéc vµo tiÕt nguyªn ®¸n vµ th¸ng nµo cña d­¬ng lÞch. Qua ®©y, xÝ nghiÖp n¾m ®­îc thêi ®iÓm tiªu thô ®Ó cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®iÒu chØnh gi¸ c¶, tæ chøc giíi thiÖu qu¶ng c¸o s¶n phÈm cho phï hîp chñ ®éng. Tõ ®ã ,xÝ nghiÖp chñ ®éng chuÈn bÞ c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, m¸y mãc thiÕt bÞ nhµ x­ëng... Vµo c¸c QuÝ I, QuÝ IV xÝ nghiÖp tËp trung s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng giÇy v¶i, giÇy da vµ giÇy thÓ thao. Cßn QuÝ II, QuÝ III xÝ nghiÖp s¶n xuÊt thªm c¸c mÆt hµng dÐp, x¨ng ®an, tói da, vÝ, th¾t l­ng... ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n, duy tr× chÕ ®é lµm viÖc cña c«ng nh©n. Bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp còng chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng míi ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n, nhËn c¸c ®¬n hµng, thu thËp c¸c mÉu hµng trªn thÞ tr­êng còng nh­ nh÷ng s¶n phÈm ®ang thu hót ng­êi tiªu dïng hiÖn nay ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ phï hîp h¬n khi tung ra thÞ tr­êng. III. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm - Tõ n¨m 2002 xÝ ngiÖp ®· x¸c ®Þnh ®óng h­íng ®i cho m×nh b»ng c¸ch ®Çu t­ vµo 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i xuÊt khÈu víi tæng sè vèn 2,7 tû ®ång ViÖt Nam . Nhê cã sù ®Çu t­ lín nµy mét xÝ nghiÖp ®· ®­îc ra ®êi trong xÝ nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho h¬n 500 lao ®éng, vµ hiÖn nay cã thªm 1 xÝ nghiÖp giÇy da, 1 xÝ nghiÖp cao xu phôc vô s¶n xuÊt giÇy, dÐp c¸c lo¹i t¨ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu tõ 450.000 USD n¨m 2003 lªn 1.105.170 USD n¨m 2004 vµ 1.502.000 USD n¨m 2005, t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho h¬n 800 lao ®éng. - XÝ nghiÖp thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh»m kÝch thÝch s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong 3 n¨m trë l¹i ®©y kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ ngiÖp lµ rÊt tèt, ®¶m b¶o t¨ng møc thu nhËp cho c«ng nh©n (thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2003 lµ 400.000 ®ång 1 ng­êi/1 th¸ng, n¨m 2004 lµ 450.000 ®ång 1 ng­êi/ 1 th¸ng, n¨m 2005 lµ 623.000®ång 1 ng­êi/1 th¸ng. N¨m 2005 mÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n nh­ng so víi n¨m 2004 XÝ nghiÖp t­¬ng m¹i dÞch vô da giÇy ViÖt nam ®· thùc hiÖn hoµn thµnh v­ît møc tÊt c¶ chØ tiªu thùc hiÖn n¨m tr­íc. Doanh thu t¨ng 113,34%, nép ng©n s¸ch t¨ng 41,86% so víi n¨m 2004. Víi môc tiªu kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng, n¨m 2005 XÝ nghiÖp ®· x©y dùng vµ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng quèc tÕ theo tiªu chuÈn ISO - 9002. Th¸ng 10/2004 tËp ®oµn chøng nhËn quèc tÕ, SGS ®· ®¸nh gi¸ vµ chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña xÝ nghiÖp ®¹t tiªu chuÈn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng quèc tÕ ISO - 9002, vµ cÊp chøng chØ ISO - 9002 cho c«ng ty sè: Q18727 ngµy 20/10/2004. §©y lµ thµnh qu¶ to lín sau 15 th¸ng phÊn ®Êu liªn tôc, kh«ng mÖt mái cña toµn thÓ c¸n bé xÝ nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, lµ giÊy th«ng hµnh ®Ó xÝ nghiÖp th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ tr­êng míi. - §Ó chñ ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thêi gian qua XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i Da giÇy ViÖt Nam ®· chó träng ®Çu t­ vµ x©y dùng mét trung t©m mÊu chèt kh¸ m¹nh, víi ®éi ngò c¸n bé gÇn 30 c¸n bé c«ng nh©n viªn thiÕt kÕ vµ chÕ thö mÉu. N¨m 2005, XÝ nghiÖp ®· cho ra ®êi hµng tr¨m mÉu mèt míi, ®¸p øng nhanh chãng vµ kÞp thêi c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong ®ã nhiÒu mÉu ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn vµ ®Æt hµng s¶n xuÊt trong nh÷ng n¨m qua. §©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó xÝ nghiÖp thùc hiÖn ph­¬ng thøc kinh doanh mua ®øt b¸n ®o¹n (FOB) 90%, ph­¬ng thøc gia c«ng chØ cßn 5-10%. - N¨m 2005 xÝ nghiÖp ®· x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé Marketing trÎ ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n kÓ c¶ ®èi víi thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. XÝ nghiÖp liªn tôc tham gia c¸c héi chî triÓn l·m quèc tÕ vµ ViÖt Nam tæ chøc, c«ng ty ®· thiÕt lËp mét hÖ thèng bao gåm 40 ®¹i lý b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp trªn ph¹m vi toµn quèc tõ TP. Hå ChÝ Minh ra, s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· cã mÆt ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­ Ph¸p, Anh, §øc, Hµ Lan, BØ... - N¨m 2005 c¸c ®oµn thÓ trong xÝ nghiÖp ®· phèi hîp chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn, gi¸o dôc ®oµn viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp, ban chÊp hµnh c«ng ®oµn, ban chÊp hµnh ®oµn thanh niªn còng tæ chøc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ thÓ dôc thÓ thao tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng cho Tæng c«ng ty Da giÇy ViÖt Nam vµ quËn Hai Bµ Tr­ng tæ chøc vµ ®· ®¹t ®­îc nhiÒu gi¶i th­ëng cao trong c¸c phong trµo thi ®ua. XÝ nghiÖp ®· ®­îc Bé C«ng nghiÖp tÆng cê ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c n¨m 2005. PHÇN iii Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô TH¦¥NG M¹I DA GIµY VIÖT NAM I. ®Þnh h­íng 1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh ®Õn n¨m 2010 Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010, ngµnh Da giÇy x¸c ®Þnh môc tiªu h­íng ra xuÊt khÈu thu hót ngo¹i tÖ, tù c©n ®èi c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn. §Ó v­¬n lªn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ngµnh da giÇy ®· ®Ò ra. - Kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm h­íng ra xuÊt khÈu, chuyÓn tõ gia c«ng xuÊt khÈu sang chñ ®éng s¶n xuÊt b»ng nguyªn liÖu trong n­íc, t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ xuÊt khÈu ®¶m b¶o n©ng cao thµnh qu¶, hiÖu qu¶, lîi nhuËn, t¨ng nhanh tÝch luü, n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng s¶n phÈm c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. - ¦u ®iÓm ph¸t triÓn c¸c c¬ së s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu, phÈm chÊt, phô tïng phôc vô cho s¶n xuÊt nh»m tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ ®ång thêi t¹o thÕ chñ ®éng trong kinh doanh. - T¨ng c­êng phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c«ng nghiÖp thuéc da, cao su, dÖt, phÈm chÊt...KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn. - Khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc nh»m phôc vô cho s¶n xuÊt, xuÊt khÈu. - Chó träng kh©u thiÕt kÕ vµ t¹o c¸c mÉu, ®æi míi thiÕt bÞ, ®ång bé s¶n phÈm, t¹o thÕ chñ ®éng s¶n xuÊt. §ång thêi ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn ngµnh còng nh­ môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®Õn 2020. - Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé mü thuËt cña ngµnh ®¶m b¶o tiÕp thu nhanh chãng c«ng nghÖ, kü thuËt, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. - Chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u ®Ó c©n ®èi l¹i c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cho ®ång bé, bæ sung thiÕt bÞ, thay thÕ c¸c thiÕt bÞ l¹c hËu, c¶i t¹o n©ng cÊp mét sè thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ nh»m t¨ng n¨ng suÊt, gi¶m chi phÝ, më réng mÆt hµng, kh¾c phôc « nhiÔm m«i tr­êng. - ¦u tiªn më réng vµ ®Çu t­ míi nh»m cñng cè ph¸t triÓn. - Trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam tham gia ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ thÓ hiÖn s¶n phÈm giÇy Da ViÖt Nam ®­îc chÊp nhËn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ngµnh Da giÇy ViÖt Nam ph¶i c¹nh tranh, t×m kiÕm vÞ trÝ xøng ®¸ng, ®ång thêi ph¶i cã nh·n hiÖu m¸c ViÖt Nam. Víi quan ®iÓm vµ ®Þnh h­íng trªn, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam cÇn cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÝch hîp, cã kÕ ho¹ch ng¾n h¹n hay dµi h¹n cô thÓ, ®Çu t­ mét c¸ch toµn diÖn, c«ng nghÖ, nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®µo t¹o nh©n lùc...lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× ngµnh da giÇy sÏ lµ ngµnh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam. 2. §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam. Tõ thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp, c¸c xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, xu h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh Da giÇy nãi chung cña c¸c doanh nghiÖp giÇy xuÊt khÈu ViÖt Nam nãi riªng, XÝ nghiÖp ®· ®Ò ra h­íng ®i ®óng ®¾n nh»m ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi më réng quy m« s¶n xuÊt n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt trong t­¬ng lai. * Mét sè chØ tiªu phÊn ®Êu cña XÝ nghiÖp: §Ó cô thÓ ho¸ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh XÝ nghiÖp ®· ®­a ra c¸c chØ tiªu. B¶ng 6: C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn n¨m 2009 ChØ tiªu §VT TH 2005 KH 2006 KH 2009 Tæng doanh thu: Tr.® 53 299 70000 80000 S¶n phÈm chñ yÕu: - GiÇy v¶i - GiÇy da 1000 ®«i 1001 272 600 400 1200 1000 Vèn kinh doanh: - Vèn cè ®Þnh - Vèn l­u ®éng Tr.® 5030 55321 7126 70000 15000 140000 Nép ng©n s¸ch Tr.® 1 200 1 300 1800 Thu nhËp b×nh qu©n Tr.® 0,62 0,7 1,00 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 800 1000 2000 Ngoµi ra chØ tiªu trªn XÝ nghiÖp cßn ®Ò ra c¸c chØ tiªu cÇn ®¹t ®­îc. - Më réng thÞ tr­êng EU, x©m nhËp thÞ tr­êng Mü vµ NhËt B¶n. - §Õn n¨m 2009 XÝ nghiÖp ph¶i cã 10 d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao. - N©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng, t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 2000 ng­êi lao ®éng. - B¶o vÖ tèt m«i tr­êng. - §Õn 2009 tÊt c¶ c«ng nh©n ph¶i lµnh nghÒ, c¸n bé kü thuËt giái, c¸n bé kinh doanh xuÊt khÈu giái nghiÖp vô, n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã nhiÒu kinh nghiÖm. Tãm l¹i, XÝ nghiÖp ®· ®Ò ra nh÷ng chØ tiªu mµ cã thÓ ®¹t ®­îc tõ nay ®Õn n¨m 2009. C¸c kÕ ho¹ch sÏ biÕn thµnh hiÖn thùc nÕu mäi ng­êi trong XÝ nghiÖp ®Òu nç lùc phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp. II. Mét sè gi¶I ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giµy viÖt nam. Qua viÖc ph©n tÝch nh÷ng lý luËn chung nhÊt vÒ c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt, qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh chung vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chÊt l­îng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm xÝ nghiÖp Da giÇy ViÖt nam trong thêi gian qua, em nhËn thÊy XÝ nghiÖp Da giÇy ViÖt Nam muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ph¶i lu«n coi träng vµ quan t©m tíi c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm. Trªn c¬ së nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ rót ra mét sè thµnh tùu, nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù h¹n chÕ ®ã còng nh­ dùa trªn c¨n cø vµo nh÷ng môc tiªu XÝ nghiÖp ®Ò ra em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp Da giÇy ViÖt Nam. 1. Nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ cña XÝ nghiªp vµ nguyªn nh©n. a. Khã kh¨n, h¹n chÕ: Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc, trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp còng cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ cô thÓ nh­ sau: - LÜnh vùc s¶n xuÊt giÇy dÐp c¸c lo¹i lµ lÜnh vùc míi mÎ ®èi víi xÝ nghiÖp nªn xÝ nghiÖp ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt, thÞ tr­êng. - B¹n hµng cña xÝ nghiÖp ch­a nhiÒu, viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng cßn h¹n chÕ, chñ yÕu lµ c¸c b¹n hµng cò cung cÊp nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. - Trong nh÷ng n¨m tíi ch¾c ch¾n ngµy cµng khã kh¨n h¬n ®èi víi ngµnh giÇy nãi chung vµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam nãi riªng, nguyªn nh©n lµ do: + Sù mÊt gi¸ cña ®ång EURO ®· lµm ¶nh h­ëng lín ®Õn khèi l­îng giÇy dÐp s¶n xuÊt vµo thÞ tr­êng EU vµ dÉn tíi s¶n l­îng giÇy xuÊt khÈu vaß thÞ tr­êng EU n¨m 2005 gi¶m, ®Æc biÖt lµ giÇy v¶i. + Trung Quèc, mét ®Êt n­íc lín (h¬n 1 tû d©n) víi lao ®éng rÎ, mét ®èi thñ c¹nh tranh lín cã ®Çy ®ñ tiÒm n¨ng vµ ­u thÕ nh­ ngµnh da giÇy ViÖt Nam nh­ng lín h¬n vµ m¹nh h¬n ta nhiÒu lÇn. Míi ®©y, Trung Quèc l¹i cã nh÷ng lîi thÕ th­¬ng m¹i h¬n ta ®ã lµ chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Bªn c¹nh ®ã Trung Quèc ®· chñ ®éng s¶n xuÊt ®­îc hÇu hÕt nguyªn phô liÖu cho ngµnh da giÇy nªn ®a d¹ng vÒ mÉu m· vµ gi¸ thµnh l¹i thÊp h¬n ViÖt Nam tõ 10 - 20%. §©y lµ th¸ch thøc lín c¶ hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai ®èi víi ngµnh da giÇy ViÖt Nam nãi chung vµ xÝ ngiÖp th­¬ng m¹i vµ dÞch vu Da giÇy ViÖt Nam nãi riªng. - ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ, hiÖn nay thÞ tr­êng cña xÝ nghiÖp chØ cã mét sè n­íc trong khu vùc EU. - Bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp vÉn cßn yÕu vµ thiÕu nhÊt lµ vÒ kü thuËt, mÉu mèt, qu¶n lý s¶n xuÊt vµ chi phÝ chÊt l­îng s¶n phÈm. - T×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ ghiÖp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do hËu qu¶ cña nh÷ng n¨m ho¹t ®éng theo c¬ chÕ bao cÊp ®Ó l¹i. Vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh thiÕu nghiªm träng, vèn kinh doanh hiÖn nay cña xÝ nghiÖp chØ h¬n 8 tû VN§, mét con sè khiªm tèn ®èi víi kh¶ n¨ng vµ quy m« cña xÝ nghiÖp. Vèn kinh doanh cã ®­îc do Nhµ n­íc cÊp, song cßn h¹n hÑp kh«ng ®¸p øng ®­îc kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp b. Nguyªn nh©n: Nh÷ng mÆt h¹n chÕ trªn ®©y tån t¹i trong xÝ nghiÖp do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n, song cã thÓ tãm l¹i b»ng hai nhãm nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Sù th¶ næi nguyªn liÖu da do t­ nh©n xuÊt lËu qua biªn giíi vµ nhËp lËu ®å da, giÇy dÐp Trung Quèc, sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng da giÇy. - ChÞu ¶nh h­ëng cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh Ch©u ¸ ®· vµ ®ang g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp – xÝ nghiÖp da giÇy ViÖt Nam. §ång thêi cã t¸c ®éng ®Õn c¸c ngµnh cã liªn quan. - C«ng t¸c cung cÊp nguyªn liÖu ch­a ®­îc chuyªn m«n ho¸, cßn nhiÒu thô ®éng trong c«ng t¸c thu mua. Mét sè c¬ së thu mua ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ do ch­a b¾t kÞp sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. - C«ng nh©n ngµnh da giÇy ch­a ®­îc ®µo t¹o chuyªn nghiÖp, hÖ thèng tuyÓn chän lao ®éng còng chØ mang tÝnh chÊt t¹m thêi, rêi r¹c thiÕu ®ång bé. * Nguyªn nh©n chñ quan: - Do m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ®­îc ®ång bé. - ChÊt l­îng s¶n phÈm ch­a cao, gi¸ ®¾t mµ mÉu m· cßn ®¬n gi¶n. - C«ng t¸c nghiªn cøu tiªu thô s¶n phÈm, hç trî tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®­îc tèt. - Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n ch­a cao. - Tuy ®· cã chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶ chñng lo¹i giÇy song mÉu m· cßn h¹n chÕ do xÝ nghiÖp ch­a l¾m b¾t kÞp nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - XÝ nghiÖp ch­a cã phßng Marketing riªng, ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, l¾m b¾t th«ng tin chËm, ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, ¶nh h­ëng lín tíi viÖc ra quyÕt ®Þnh s¶n phÈm. 2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc vµ Ngµnh. §Ó XÝ nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc kh«ng chØ cÇn c¸c biÖn ph¸p n»m trong kh¶ n¨ng cña xÝ nghiÖp mµ cßn cÇn cã sù t¸c ®éng tõ phÝa Nhµ n­íc còng nh­ ngµnh chøc n¨ng chñ qu¶n. a. VÒ phÝa Nhµ n­íc: M«i tr­êng kinh tÕ x· héi ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i, luËt doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.v..v.. * ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i: ChÝnh phñ kÕt hîp víi Bé th­¬ng m¹i x©y dùng chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i phï hîp võa khuyÕn khÝch võa hç trî cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ph¶i thiÕt lËp mét chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i më cöa, ký c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i víi c¸c chÝnh phñ khai th¸c víi tæ chøc kh¸c. §ã chÝnh lµ nç lùc cña chÝnh phñ nh»m t×m kiÕm thÞ tr­êng, kh¸ch hµng cho c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay ViÖt Nam ®· cã c¸c hiÖp ®Þnh bu«n b¸n song ph­¬ng víi c¸c n­íc vµ tæ chøc kh¸c nh­ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ EU, hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü võa míi ký kÕt sÏ t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kinh doanh trªn ®Êt Mü trong ®ã cã XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam. * Hç trî thuÕ: ChÝnh phñ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p miÔn gi¶m thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu bëi viÖc ®ãng thuÕ còng lµ mét vÉn ®Ò khã gi¶i quyÕt ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nh÷ng lo¹i thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Çu vµo, thuÕ xuÊt khÈu s¶n phÈm..v.v….Nªn cã mét møc thuÕ hîp lý th× c¸c doanh nghiÖp sÏ yªn t©m h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr¸nh tiªu cùc x¶y ra nh­ trèn thuÕ, gian lËn th­¬ng m¹i....Do ®ã chÝnh phñ cÇn miÔn gi¶m thuÕ ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi. b. VÒ phÝa Tæng C«ng ty Da giÇy ViÖt Nam vµ Ngµnh c¬ quan chñ qu¶n. VÊn ®Ò ®Çu tiªn lµ vèn kinh doanh, hiÖn nay XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam cã sè vèn kinh doanh chØ kho¶ng 8 tØ ®ång, ®ã lµ con sè qu¸ khiªm tèn so víi vÞ trÝ cña xÝ nghiÖp trong cïng ngµnh. §Ó xÝ nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ v÷ng ch¾c trong m«i tr­êng kinh doanh hiÖn nay th× Nhµ n­íc vµ ngµnh cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cô thÓ: - Thø nhÊt lµ cÇn hç trî thªm vèn cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i khi vay vèn Ng©n hµng th­¬ng m¹i, vèn ph¶i ®­îc cÊp tõng n¨m vµ theo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. - Thø hai lµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vÒ c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt bëi hiÖn nay xÝ nghiÖp vÉn cßn ®ang ph¶i sö dông mét sè thiÕt bÞ cò kÜ, l¹c hËu. - Thø ba lµ xÝ nghiÖp cÇn hç trî vÒ ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé c¶ vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý. H×nh thøc cã thÓ ®µo t¹o trong n­íc hoÆc n­íc ngoµi ®Ó tiÕp thu kü thuËt tiªn tiÕn, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vÒ phÝa xÝ nghiÖp vµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc còng nh­ Ngµnh qu¶n lý trùc thuéc nh»m hç trî c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n. 3. C¸c gi¶i ph¸p cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam. a. Hoµn thiÖn m¹ng l­íi tiªu thô trong n­íc: HiÖn nay xÝ nghiÖp cã kho¶ng 35 cöa hµng vµ ®¹i lý b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm . TËp chung chñ yÕu ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, míi tËp chung nhiÒu d©n c­ vµ thu nhËp kh¸ cao, v× vËy nhu cÇu tiªu dïng c¸c s¶n phÈm b»ng da kh¸ cao. §ßi hái s¶n phÈm ph¶i ®a d¹ng phong phó vÒ mÉu m· kÝch cì, chñng lo¹i. C¸c ®¹i lý ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho viÖc mua b¸n ®­îc diÔn ra thuËn lîi, c¸c ®¹i lý quan t©m ®Õn viÖc tr­ng bÇy s¶n phÈm sao cho dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ t×m ®Ó tiÕt kiÖm ®­îc thêi giam mua s¾m cña kh¸ch hµng. C¸c ®¹i lý chØ nªn b¸n mét s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc thùc chÊt kÕt qu¶ tiªu thô, xem xem mÆt hµng nµo lµ chñ yÕu, mÆt hµng nµo kh«ng tiªu thô ®­îc, nguyªn nh©n do ®©u vµ cuèi cïng xÝ nghiÖp biÕt ®­îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó kh¾c phôc. - Th«ng qua c¸c ®¹i lý, nghiªn cøu t©m lý kh¸ch hµng, hä thÝch s¶n phÈm g×? gi¸ c¶ bao nhiªu? s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp cã ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng hay kh«ng?...Tõ ®ã xÝ nghiÖp dù b¸o møc s¶n phÈm tiªu thô sau ®ã x©y dùng chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm phï hîp. b. N©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: §Ó ®Èy m¹nh kÕ ho¹ch x©y dùng chiÕn l­îc tiªu thô s¶n phÈm mét yÕu tè còng rÊt quan träng lµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. §èi víi XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc cô thÓ sau: - X¸c ®Þnh râ tõng lo¹i thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã cã chÝnh s¸ch phï hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm. + §èi víi thÞ tr­êng khu vùc: th× s¶n phÈm chØ cÇn chÊt l­îng trung b×nh ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cã møc thu nhËp trung b×nh cña khu vùc. ViÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng trung b×nh còng gi¶i quyÕt mét sè khã kh¨n cña xÝ nghiÖp nh­ tay nghÒ c«ng nh©n, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, c«ng t¸c thu mua nguyªn liÖu... + §èi víi thÞ tr­êng quèc tÕ: th× s¶n phÈm ph¶i cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp hîp thêi trang. §iÒu nµy lµ tÊt yÕu bëi ngµy nay xu h­íng toµn cÇu ho¸ cµng râ nÐt th× s¶n phÈm kh«ng chØ bã hÑp trong thÞ tr­êng khu vùc, ®Ó c¹nh tranh ®­îc th× s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ph¶i tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. - XÝ nghiÖp cÇn ph¶i ph¸t triÓn trung t©m thiÕt kÕ mÉu h×nh còng nh­ m¹nh d¹n ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, cã chiÕn l­îc ®µo t¹o, khuyÕn khÝch nguån lùc chuyªn s©u trong lÜnh vùc thiÕt kÕ mÉu h×nh. c. Thµnh lËp bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing: Kinh tÕ thÞ tr­êng cµng ph¸t triÓn ho¹t ®éng Marketing cµng gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty trªn thÞ tr­êng, víi 4 chøc n¨ng Marketing lµ: chøc n¨ng lµm thÝch øng s¶n phÈm víi nhu cÇu thÞ tr­êng, chøc n¨ng ph©n phèi, chøc n¨ng tiªu thô hµng ho¸, chøc n¨ng yÓm trî. NÕu ho¹t ®éng Marketing ®­îc ®Èy m¹nh còng cã nghÜa lµ c«ng t¸c tiªu thô cña c«ng ty ®­îc t¨ng c­êng. Bëi vËy, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing lµ rÊt cÊp thiÕt khi c«ng ty ch­a cã bé phËn Marketing th× biÖn ph¸p nµy trë nªn quan träng ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô. Trong thêi gian qua, c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh Marketing XÝ nghiÖp chñ yÕu do phßng hµnh chÝnh- tæ chøc cïng víi ban gi¸m ®èc trùc tiÕp xóc tiÕn vµ ®¶m nhiÖm do ®ã ho¹t ®éng Marketing cßn rÊt mê nh¹t, manh món v× ch­a cã bé phËn chøc n¨ng riªng ®Ó ®¶m nhiÖm vÒ vÊn ®Ò nµy. Theo môc ®Ých kinh doanh ng¾n h¹n cña c«ng ty më réng thÞ tr­êng sang ch©u ¢u, ch©u Mü…bëi v× vÊn ®Ò cÊp thiÕt lµ ph¶i thµnh lËp bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing míi mong ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. Tr­íc m¾t phong Marketing cña XÝ nghiÖp nªn ®­îc thµnh lËp víi ®éi ngò c¸n bé ®­îc lÊy ngay trong c«ng ty. Do yªu cÇu cña ho¹t ®éng Marketing lµ ph¶i l¾m ch¾c nh÷ng thay ®æi nhu cÇu, ph¸t hiÖn nh÷ng nhu cÇu ch­a ®­îc ®¸p øng…®ßi hái nh÷ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c nµy ph¶i lµ nh÷ng ng­êi am hiÓu thÞ tr­êng, am hiÓu nh÷ng ®Æc tÝnh hµng ho¸ cña c«ng ty vµ ph¶i cã nghÖ thuËt tiÕp cËn víi kh¸ch hµng, biÖn ph¸p thu thËp vµ sö lý th«ng tin tèt S¬ ®å 4: Dù kiÕn tæ chøc phßng Marketing trong t­¬ng lai Tr­ëng phßngMaketing Bé phËn qu¶n lý hµng chÝnh Maketing Bé phËn qu¶n lý qu¶ng cao vµ khuyÕn m¹i Bé phËn qu¶n lý c¬ së b¸n hµng Bé phËn nghiªn cøu Maketing Bé phËn ph¸t triÎn s¶n phÈm ViÖc thµnh lËp phßng Marketing sÏ t¹o ®IÒu kiÖn cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng c¶ hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. d. Gi¶i ph¸p vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ: Trong n¨m võa qua c«ng ty ®· liªn tôc ®Çu t­ thªm c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, XÝ nghiÖp ®· ®Çu t­ mua d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao tõ Hµn Quèc, ®Çu t­ nåi hÊp, m¸y may, m¸y c¸n… tuy vËy c«ng ty vÉn ch­a ¸p dông hÕt c«ng suÊt cña d©y chuyÒn nµy do vËy cÇn cã biÖn ph¸p sau: §èi víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi c«ngty cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phï hîp sao cho võa ph¸t huy tèi ®a võa ®¶m b¶o c«ng suÊt. §èi víi d©y chuyÒn cò ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch th­êng xuyªn, thay dÇn c¸c thiÕt bÞ qu¸ cò. e. Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· thiÕt kÕ nhiÒu mÉu m· s¶n phÈm nh­ng ch­a ®a d¹ng, do vËy c«ng ty cÇn chó ý thu nhËp mÉu m· trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cña m×nh b»ng c¸ch t×m hiÓu thu thËp c¸c mÉu cña c¸c h·ng næi tiÕng nh­ NIKE, ADIDAS, Pama… f. T×m kiÕm vµ më réng c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng tiªu thô: Nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m kh¸ch hµng lµ c«ng viÖc th­êng xuyªn cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ më hiÖn nay. Nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lu«n cÇn ph¶i cã thÞ tr­êng dï lín hay nhá ®Ó tiªu thô * Gi¶i ph¸p më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu: Víi s¶n phÈm giÇy v¶i, thÓ thao truyÒn thèng c«ng ty x¸c ®Þnh thÞ tr­êng tiªu thô cña m×nh lµ Mü, NhËt B¶n, §øc…tr­íc m¾t c«ng ty hîp t¸c víi c¸c b¹n hµng T©y Ban Nha, Hµn Quèc, Anh, tiÕp cËn, x©m nhËp vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng ®Ó ®IÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­, nhÞp ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cho phï hîp, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 sÏ xuÊt khÈu s¶n phÈm trùc tiÕp ®Õn tay ng­êi tiªu dïng n­íc ngoµi. + Ph­¬ng h­íng më réng Hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c b¹n hµng ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, cung cÊp s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao theo ®óng yªu cÇu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o gi÷ v÷ng nh÷ng ®¬n hµng cña n¨m tr­íc Hµn Quèc, §øc, Anh, Ph¸p lµ nh÷ng thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng tiªu thô lín Kh«i phôc l¹i thÞ tr­êng Nga, §«ng ¢u th«ng qua nghiªn cøu l¹i thÞ tr­êng nµy vµ t¨ng c­êng tiÕp thÞ giíi thiÖu s¶n phÈm. XÝ nghiÖp cÇn söa ®æi vµ hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002 ®Ó lµm tÊm giÊy th«ng hµnh th©m nhËp vµo thÞ tr­êng. T×m c¸c ®èi t¸c cã tªn tuæi nh­: ADIDAS, NIKE …®Ó khai th¸c t©m lý cña ng­êi Mü thÝch c¸c s¶n phÈm næi tiÕng. ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi b¹n hµng th«ng qua c¹nh tranh gi¸ c¶. NÕu gi¸ giµy thÓ thao ë Mü cã xu thÕ b×nh qu©n lµ 7,5 USD / ®«i th× s¶n phÈm c«ng ty gi¸ xuÊt b×nh qu©n chØ 3,2 USD / ®«i EU lµ thÞ tr­êng chÝnh cña c«ng ty, s¶n phÈm ®­îc xuÊt khÈu chñ yÕu sang thÞ tr­êng nµy th«ng qua kh¸ch hµng trung gian theo ®¬n ®Æt hµng. §©y lµ thÞ tr­êng rÊt khã tÝnh vµ ¸p dông h¹n ng¹ch víi ViÖt Nam v× vËy ph¶i më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu trùc tiÕp c«ng ty cÇn quan t©m: + Tranh thñ hç trî vµ gióp ®ì c¸c quèc gia cã thiÖn chÝ víi ViÖt Nam nh­: Ph¸p, BØ, Thuþ §iÓn, §øc… th«ng qua hîp ®ång kÝ kÕt víi c¸c quèc gia nµy ®Ó kÝ kÕt víi c¸c quèc gia kh¸c. + S¶n xuÊt ®a d¹ng s¶n phÈm cã vÖ sinh c«ng nghiÖp ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. + TriÓn khai hiÖu qu¶ ph­¬ng thøc mua nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®Ó hai bªn ®Òu cã lîi . * Gi¶i ph¸p më réng thÞ tr­êng néi ®Þa: XÝ nghiÖp ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn thÞ tr­êng néi ®Þa víi 80 triÖu d©n ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau, c¸c vïng ®Þa lÝ kh¸c nhau. HiÖn nay thÞ tr­êng néi ®Þa vÉn ®ang ®­îc më réng, tuy nhiªn trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ph¶i coi träng: T¨ng c­êng ng©n quü cho qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ giíi thiÖu s¶n phÈm réng r·i trªn c¸c thi tr­êng. §èi víi mét sè s¶n phÈm giÇy trung b×nh, c«ng ty chØ nªn tËp trung vµo mét sè tØnh, huyÖn gi¸p ranh víi c¸c thµnh phè lín. TÝch cùc tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m võa môc tiªu qu¶ng b¸ võa môc tiªu x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm. B¸m s¸t thÞ tr­êng ®Ò ra chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý kÝch thÝch tiªu thô, më thªm ®¹i lÝ. X©y dùng quy chÕ “më ®¹i lý míi” ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý, ®ång thêi t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ®¹i lý ph¸t triÓn lín m¹nh, cã kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng tèt h¬n Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ sö dông nh·n m¸c hµng ho¸. ThÞ tr­êng ®ang lµ nçi lo lín nhÊt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. Hµng n¨m XÝ nghiÖp bá ra hµng tû VN§ ®Ó ®Çu t­ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng theo hµng n¨m nh­ng thÞ tr­êng l¹i tr× trÖ (thu hÑp). Gi¶i ph¸p trªn nh»m gi¶i quyÕt ®Çu ra cho s¶n xuÊt, t¨ng lîi nhuËn, kh¬i th«ng vèn cho c«ng ty. e. T¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng, nh©n viªn ho¹t ®éng tiªu thô §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô cÇn ph¶i ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña nguån nh©n lùc trong XÝ nghiÖp, tõ c«ng t¸c tuyÓn chän, ®µo t¹o ®Õn bè trÝ sö dông lao ®éng sao cho ng­êi lao ®éng lµm chñ ®­îc c«ng viÖc cña m×nh vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. XÝ nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c«ng nh©n ®Ó kh¸c phôc kÞp thêi cho qu¸ tr×nh ®æi míi, ph¸t huy vai trß tù chñ cña ng­êi lao ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c h­íng gi¶i quyÕt: + XÝ nghiÖp liªn hÖ víi c¸c trung t©m ®µo t¹o vµ qu¶n lÝ kinh tÕ ®Ó më c¸c líp båi d­ìng vµ cËp nhËt kiÕn thøc kinh doanh cho c¸n bé qu¶n lý, thuª chuyªn gia vÒ ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt giÇy vÒ gi¶ng d¹y n©ng cao tr×nh ®é kÜ thuËt cho c«ng nh©n theo kÕ ho¹ch ®µo t¹o hµng n¨m. + §µo t¹o c¸n bé qu¶n lý: c¨n cø vµo tiªu chuÈn cho c¸c chøc danh trong c«ng ty ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô thÓ. + Th­êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o cho c¸n bé nh©n viªn chuyªn m«n ®Ó cËp nhËt kiÕn thøc phôc vô kÞp thêi nhu cÇu míi cña kh¸ch hµng: chó träng ®µo t¹o nh©n viªn thiÕt kÕ mÉu, nh©n viªn kÜ thuËt ph©n x­ëng, nh©n viªn lµm mÉu vµ nh©n viªn qu¶ng c¸o + Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ vµ dù trï ®µo t¹o ®ét xuÊt ng¾n h¹n khi ph¸t sinh thay ®æi c«ng nghÖ, ®Çu t­ thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi… + Th­êng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm vÒ c¸c lÜnh vùc qu¶n lÝ, lÜnh vùc kÜ thuËt nghiÖp vô trong c«ng ty. Tæ chøc thi tay nghÒ 3 th¸ng mét lÇn, 6 th¸ng mét lÇn . + Tæ chøc tuyÓn chän thu hót nh©n tµi lµm viÖc tai c«ng ty. §©y lµ gi¶i ph¸p thay thÕ ®éi ngò kÕ cËn nªn c«ng ty cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó träng. + Tæ chøc tuyÓn dông ®éi ngò c«ng nh©n khoÎ m¹nh, cã lßng nhiÖt t×nh, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tay nghÒ tèt. Sau khi tuyÓn dông cÇn cã sù ®µo t¹o hîp lý: 6 th¸ng ®Çu häc nghÒ vµ chØ ®­a c«ng nh©n vµo lµm viÖc khi hä thùc sù n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ®iÒu ®· häc, cßn nh÷ng c«ng nh©n kh«ng ®ñ n¨ng lùc c«ng ty cã thÓ lo¹i bá ngay mÆc dï ®· ph¶i bá chi phÝ ®Ó tuyÓn dông còng nh­ ®µo t¹o. + Tæ chøc s¾p xÕp bè trÝ c¸n bé hîp lÝ, tr¸nh bé m¸y qu¶n lÝ cång kÒnh f. VÒ tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô: HiÖn nay XÝ nghiÖp ®· sö dông h×nh thøc b¸n bu«n, ®¹i lý, b¸n lÎ qua c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi c«ng ty nªn tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô phong phó h¬n theo hai c¸ch sau: + Tæ chøc thªm c¸c cöa hµng b¸n lÎ qua giíi thiÖu s¶n phÈm míi, nÕu lµm ®­îc ®iÒu nµy s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ ®Õn ®­îc tËn tay ng­êi tiªu dïng kh«ng th«ng qua bé phËn trung gian. Víi c¸ch lµm nµy c«ng ty sÏ cã dÞp ®Ó hiÓu râ h¬n t©m t­, nguyÖn väng, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng víi s¶n phÈm cña c«ng ty vµ c«ng ty sÏ ®iÒu chØnh l¹i chÝnh s¸ch s¶n phÈm hoÆc chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng. Thùc hiÖn theo c¸ch nµy c«ng ty cÇn tËp trung ­u tiªn cho c¸c thÞ tr­êng ë xa nh­: HuÕ, §µ N½ng, Nha Trang…hoÆc c¸c thÞ tr­êng cã tèc ®é tiªu thô m¹nh nh­: Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh… + Më réng thªm c¸c ®¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm HiÖn nay, sè l­îng c¸c ®¹i lý cña c«ng ty cã h¬n 100 ®¹i lý ph©n bè tõ B¾c vµo Nam, trong ®ã Hµ Néi vµ thµnh phè HCM ®­îc xem lµ cã nhiÒu ®¹i lý h¬n c¶. do ®ã c«ng ty cÇn tiÕp tôc më réng thªm c¸c ®¹i lý ®ång thêi còng cã tho¶ thuËn quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n víi c¸c ®¹i lý vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­: tµi s¶n thÕ chÊp, chia sÎ th«ng tin tiªu thô, cam kÕt thùc hiÖn ®óng nghÜa vô ghi trong hîp ®ång…®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhiÒu ®¹i lý kh«ng trung thµnh víi c«ng ty trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô th­¬ng m¹i da giÇy ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng ®æi míi hoµn thiÖn m×nh ®Ó b¾t nhÞp víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ tõng b­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng còng nh­ gi÷ v÷ng ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· cã c¸i nh×n ®óng ®¾n trong c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña xÝ nghiÖp, ®ång thêi nã còng gióp cho xÝ nghiÖp cã ®Þnh h­íng l©u dµi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt hiÖn nay. ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nãi chung vµ XÝ nghiÖp dÞch vô th­¬ng m¹i Da giÇy ViÖt Nam nãi riªng vµ sau mét thêi gian ®i s©u t×m hiÓu t¹i XÝ nghiÖp .Em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®ãng gãp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh t¹i xÝ nghiÖp .Víi thêi gian thùc tÕ kh«ng nhiÒu vµ kh¶ n¨ng tr×nh ®é kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c ThÇy c« vµ b¹n ®äc. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy gi¸o h­íng dÉn ThS. NguyÔn Thµnh HiÕu vµ ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp, c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng xuÊt nhËp khÈu ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy ! Sinh viªn NguyÔn TrÇn C­êng Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp T¸c gi¶: TS. Ph¹m Vò LuËn - §HTM 2. Ph©n tÝch Kinh tÕ T¸c gi¶: TS. TrÇn ThÕ Dòng - §HTM 3. Marketing c¨n b¶n T¸c gi¶: Philip Koler. NXB Thèng kª - Hµ Néi 1994 4. Kinh tÕ th­¬ng m¹i dÞch vô T¸c gi¶: PGS.TS §Æng §×nh §µo - §HKTQD 5. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o tæng hîp cña xÝ nghiÖp trong 3 n¨m 2003-2005 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam.docx
Luận văn liên quan