Đề tài Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là chất lượng được đặt trong một hệ thống quản lý phù hợp, là một điểm yếu kém kéo dài nhiều năm ở nước ta trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, thậm chí cả trong những năm đầu chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường. Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt nam đã ý thức được rằng: Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và Thế giới. Việt nam sẽ tham gia AFTA, tiến tới tham gia WTO. Hàng rào bảo hộ bị xoá bỏ, đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với nước ta. Điều đó đòi hỏi một cách khách quan việc nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng theo các hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến hiện nay của khu vực và thế giới. Nâng cao chất lượng hàng hoá trong nước và xuất khẩu là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp Việt nam trong quá trình cạnh tranh và hội nhập kinh tế. Từ khi mở cửa nền kinh tế, các doanh nghiệp được trao quyền tự chủ trong hoạt đong,sận xuất kinh doanh, được quyền hưởng thành quả của mình, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của mình, đảm bảo được lợi ích cho người lao động và cho xã hội. Vì vậy chất lượng hàng hoá được coi là ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, là thước đo trình độ sản xuất và ý thức của dân tộc. Chất lượng là mục tiêu chính mà các doanh nghiệp phải phấn đấu đạt tới, là chìa khoá của sự thành công trong sản xuất, kinh doanh của họ. Đặc biệt trong sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt của cơ chế thị trường ngày nay. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra ở phạm vi một nước mà trên quy mô toàn cầu, các doanh nghiệp trong nước vừa muốn bảo vệ nền công nghiệp nội địa của mình vừa muốn có mức tăng trưởng trong xuất khẩu thì tất yếu phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của công tác chất lượng, và việc đưa chất lượng vào một hệ thống quản lý chất lượng là một yêu cầu bức bách. Là một doanh nghiệp Nhà nước mới thành lập, Công ty xăng dầu Hàng không ý thức được rất rõ điều này. Nhờ sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nhanh chóng tìm được hướng đi cho mình và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành xăng dầu. Sản phẩm của Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường, được nhiều bạn hàng quan tâm và khuyến khích phát triển, nhờ đó phạm vi kinh doanh của Công ty ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, với môi trường cạnh tranh và xu thế phát triển của thế kỉ XXI, để tồn tại và phát triển bền vững, Công ty cần phải qua tâm hơn nữa đến vấn đề chất lượng, đặc biệt là việc phát triển áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng. Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập, nghiên cứu tình hình hoạt động ở Công ty xăng dầu Hàng không, tôi xin chọn đề tài “ Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không làm luận văn tốt nghiệp của mình Kết cấu của đề tài gồm ba phần: Chương 1. Một số vấn đề lí luận về hệ thống quản lý chất lượng và sự cần thiết phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty xăng dầu Hàng không. Chương 2. Thực trạng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không. Chương 3. Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty xăng dầu Hàng không. Được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của Tiến sĩ Lê Công Hoa, và cử nhân Nguyễn Thành Hiếu cùng với sự nhiệt tình giúp đỡ của ban Giám đốc và các Trưởng, Phó phòng ban trong Công ty xăng dầu Hàng không đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ quý báu đó. Chương I Một số vấn đề lí luận về hệ thống quản lý chất lượng và sự cần thiết phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty xăng dầu Hàng không. 1. Thực chất và vai trò của hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp. 11. - Thực chất hệ thống quản lý chất lượng. Nếu như trước đây, vấn đề chất lượng sản phẩm - dịch vụ chỉ được quan tâm ở phạm vi hẹp có tính cục bộ, nặng về những chỉ tiêu kỹ thuật mà ít quan tâm đến những chỉ tiêu văn hoá - xã hội, do đó không linh hoạt cũng như không phong phú thì ngày nay, cùng với sự hội nhập nền kinh tế Thế giới, chất lượng đã trở thành vấn đề mang tính Quốc tế và được đặt trong một hệ thống quản lý phù hợp Theo tiêu chuẩn ISO 8402-1994, hệ thống quản lý chất lượng được định nghĩa: “ Là cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, quá trình, và nguồn lực cần thiết để thực hiện quản trị chất lượng ”. Để hiểu rõ hơn về khái niệm trên cần phải hiểu những định nghĩa có liên quan sau: + Chất lượng: “ Là tập hợp những đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó có khả năng thoả mãn nhu cầu đã nêu ra hoặc tiềm an”^?. Thực thể đó có thể là một sản phẩm, một tổ chức, một con người, một quá trình. Nhu cầu đã nêu ra là nhu cầu phát biểu bằng lời, qua đó có thể nhận biết rõ. Còn nhu cầu tiềm ẩn là nhu cầu có thực nhưng không phát biểu thành lời do người ta chưa biết đến nó hoặc khó nhận biết ra nó. Chất lượng là sự thoả mãn yêu cầu. Các yêu cầu này được thể hiện bằng các chỉ tiêu cơ, lí, hoá, theo nhu cầu chủ quan của con người. Khi nắm bắt được các nhu cầu cần biến nó thành tiêu chuẩn. Tạo được tiêu chuẩn cũng chính là doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhưng những tiêu chuẩn này phải luôn được thay đổi, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hơn và để chất lượng luôn được nâng cao. + Quản trị chất lượng: Là tập hợp toàn bộ các hoạt động của chức năng quản lý chung nhằm xác định chính sách chất lượng, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như: Hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ thống chất lượng. Quản trị chất lượng là trách nhiệm của mọi cấp quản lý nhưmg phải được Lãnh đạo cao nhất chỉ đạo. Việc thực hiện quản lý chất lượng liên quan đến mọi thành viên trong tổ chức và khi thực hiện cần phải xét đến khía cạnh kinh tế thông qua việc tính chi phí và hiệu quả. + Cơ cấu tổ chức trong hệ thống quản lý chất lượng: “ Là trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ được sắp xếp theo một mô hình, thông qua đó một tổ chức thực hiện chức năng của mình ”. + Thủ tục: là cách thức của một tổ chức để thực hiện một hành động. + Quá trình: là tập hợp các nguồn lực và hoạt động có liên quan với nhau để biến đầu vào thành đầu ra. Nguồn lực bao gồm: Nhân lực, tài chính, trang thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật, phương pháp quản lý . Trên đây là định nghĩa của những yếu tố có liên quan đến khái niệm hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - 1994. Còn theo bộ tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000 - 2000, hệ thống quản lý chất lượng được định nghĩa ngắn gọn: “Là hệ thống quản lý nhằm chỉ đạo và kiểm soát một tổ chức về mặt chất lượng ”. Như vậy, là dù theo khái niệm năm 1994 hay 2000 thì về cơ bản, bản chất của hệ thống quản lý chất lượng vẫn không thay đổi. Thực chất, đây là một phương tiện để đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất trong tổ chức phù hợp với yêu cầu đặt ra. Hệ thống quản lý chất lượng phải bao quát toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp, nhằm đưa mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh tiến hành theo một phương thức nhất quán được kiểm soát. Xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp là một việc làm có tác dụng sâu xa tới toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ chất lượng phù hợp sẽ thay đổi nhiều nếp nghĩ, cách làm cũ, tạo ra một phong cách làm việc mới, thống nhất, nhịp nhàng mang lại hiệu quả cao. Hệ thống quản lý chất lượng phải được chính doanh nghiệp xây dựng lên, bao gồm từ người Lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp đến Lãnh đạo các cấp và phải được toàn bộ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh. Vì thế, hệ thống quản lý chất lượng có thể coi là một phương tiện đắc lực giúp cho việc điều hành, cải tiến công việc có hiệu quả, đảm bảo cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện, được kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm. 12. - Cấu trúc văn bản của hệ thống quản lý chất lượng. Một trong các yêu cầu khi áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng là các doanh nghiệp phải xây dựng, lập và duy trì một hệ thống văn bản. Hệ thống văn bản của hệ thống quản lý chất lượng sẽ đảm bảo cho hệ thống quản lý chất lượng được thực hện nhất quán và liên tục. Hệ thống văn bản này phải phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Vì thế, các văn bản thường do chính những người sau này thực hiện nó trực tiếp xây dựng và soạn thảo theo phương hướng chỉ đạo thống nhất của doanh nghiệp. Các văn bản phải đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của hệ thống quản lý chất lượng và phải có mối quan hệ hữu cơ với nhau phục vụ cho việc thực hiện đầy đủ chính sách chất lượng của doanh nghiệp. Cấu trúc văn bản của hệ thống quản lý chất lượng là một cấu trúc hình tháp (như hình vẽ bên). Bao gồm: Tầng một: Là sổ tay chất lượng nhằm mô tả hệ thống chất lượng và mục tiêu chất lượng. Tầng hai: Là các quy trình, mô tả hoạt động của các quá trình trong hệ thống chất lượng. Tầng ba: Là các quy trình chi tiết hay các hướng dẫn công việc. Tầng bốn: Là các hồ sơ, biên bản, báo cáo, kế hoạch chất lượng . - Sổ tay chất lượng: Là một tài liệu cơ bản của hệ thống chất lượng của doanh nghiệp, thể hiện rõ chính sách chất lượng của doanh nghiệp, định hướng hoạt động của các bộ phận có liên cũng như cách tổ chức, cách huy động các nguồn lực để đảm bảo chính sách chất lượng của doanh nghiệp được thực hiện. Trong sổ tay chất lượng có công bố rõ chính sách chất lượng của doanh nghiệp, mục tiêu chất lượng và cam kết chất lượng của ban Lãnh đạo đối với khách hàng, những người cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho mình và toàn thể cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp. Sổ tay chất lượng cũng xác định rõ cơ cấu tổ chức để đảm bảo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, quy định rõ những chức năng, nhiệm vụ của những cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, vạch ra những chủ trương, chính sách cho những hoạt động để chiếm được lòng tin của khách hàng. Sổ tay chất lượng còn là một tài liệu dùng để giới thiệu với khách hàng về hệ thống đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp, nhằm tranh thủ được tình cảm và lòng tin của khách hàng ngay từ những tiếp xúc đầu tiên. Có thể nói sổ tay chất lượng là bộ luật cơ bản của doanh nghiệp, quy định, định hướng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được vận hành theo một hướng thống nhất nhằm đạt được những mục tiêu chất lượng đã đề ra, mang lại hiệu quả và uy tín cho doanh nghiệp. Đối tượng sử dụng sổ tay chất lượng là các cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp gồm: Lãnh đạo doanh nghiệp, Trưởng phó phòng, ban, phân xưởng. Sổ tay chất lượng còn dùng để khách hàng và các chuyên gia đánh giá hệ thống chất lượng tham khảo. Nội dung cơ bản của sổ tay chất lượng bao gồm: - Công bố chính sách và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. - Cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các cấp. - Đường lối, chính sách chung để vạch ra những văn bản cụ thể của hệ thống đảm bảo chất lượng. Nội dung thứ nhất của sổ tay chất lượng: Là công bố chính sách, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp cho khách hàng, người cung cấp và các bên liên quan khác được biết. ở đây bao gồm có triết lý kinh doanh của doanh nghiệp, phương châm của Ban Lãnh đạo đối với khách hàng và chất lượng sản phẩm. Từ đó đề ra mục tiêu mà doanh nghiệp cần đạt được trong thời gian tới nhằm định hướng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp để thực hiện theo một hướng nhất quán. Nội dung thứ hai của sổ tay chất lượng: Là công bố cơ cấu tổ chức để đảm bảo hệ thống đảm bảo chất lượng vận hành được trơn tru, thông suốt. Khi xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, các doanh nghiệp thường rà soát lại tổ chức hiện hành của mình, hoặc tổ chức lại cho thích hợp nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung của hệ thống chất lượng, tránh được sự trùng lặp lẫn nhau nhưng cũng không được để có khe hở, có nội dung không có ai làm, không có ai chịu trách nhiệm. Khi xác định cơ cấu tổ chức, các doanh nghiệp nên làm rõ mối quan hệ giữa các tổ chức, quan hệ chỉ đạo, quan hệ báo cáo, quan hệ thông tin.trạch nhiệm của từng khâu, từng chức danh, có trách nhiệm, quyền hạn gì, xin ý kiến chỉ đạo của ai, chỉ đạo ai . Nội dung thứ ba của sổ tay chất lượng: Là vạch ra được những đường lối, chính sách chỉ đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tất cả những văn bản của hệ thống đảm bảo chất lượng như các quy trình, các bản hướng dẫn và các văn bản liên quan khác đều phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của các đường lối, chính sách đã hướng dẫn trong sổ tay chất lượng. Việc xây dựng hệ thống chất lượng phải do đích thân Lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp chỉ đạo vì nó thể hiện mọi ý đồ, ý chí, chiến lược của doanh nghiệp, nó phải bao quát được toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp. Và cũng chính Lãnh đạo phải là người chỉ đạo, kiểm tra thực hiện. Trong quá trình viết sổ tay chất lượng, doanh nghiệp có thể tham khảo ý kiến của nhà các tư vấn, kinh nghiệm của các doanh nghiệp khác . nhưng dù thế nào, thì nó vẫn phải đảm bảo được sự suy nghĩ, nghiêm túc của tập thể ban Lãnh đạo Công ty và phải sát với thực tế của Công ty. 13. - Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng. - Hệ thống chất lượng là một phần hệ thống quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, là phương tiện cần thiết để thực hiện các các chức năng quản lý chất lượng như: Hoạch định chất lượng, tổ chức thực hiện, kiểm tra -kiểm soát chất lượng, điều chỉnh, cải tiến chất lượng. - Là công cụ để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ cung cấp thoả mãn khách hàng. - Duy trì, đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra và phát hiện các cơ hội cải tiến chất lượng. - Đảm bảo sự kết hợp thống nhất giữa chính sách chất lượng của doanh nghiệp với chính sách của các bộ phận, làm giảm bớt các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng, tránh được những chi phí, lãng phí không cần thiết, nhờ có việc xây dựng và áp dụng một hệ thống chất lượng phù hợp. - Đem lại lòng tin trong nội bộ doanh nghiệp, mọi người trong doanh nghiệp tin tưởng rằng qua hệ thống chất lượng sẽ xác định được những sản phẩm ổn định về chất lượng và liên tục cải tiến, chính điều đó tạo ra sự thoả mãn về nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty. - Đối với người sở hữu, thì hệ thống chất lượng sẽ tạo ra được niềm tin để đầu tư do khả năng tăng lợi nhuận và uy tín của doanh nghiệp. 14. - Yêu cầu trong xây dựng và lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng. - Hệ thống quản lý chất lượng phải phù hợp với sản phẩm, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Hệ thống chất lượng phải tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, nó phải được tập trung vào ngay từ khâu thiết kế, đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu cung ứng, đầu tư cho việc thực hiện các quá trình, thủ tục, các tiêu chuẩn đã đề ra. - Hệ thống chất lượng phải có cấu trúc và được phân định rõ ràng về công dụng, chức năng, nhiệm vụ nhưng phải được phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các bộ phận. - Hệ thống chất lượng phải được đảm bảo được tính chất đồng bộ và tính đại diện có nghĩa là phải bao trùm được mọi bộ phận, mọi chức năng. - Trong quá trình chính sách hệ thống quản lý chất lượng cần phải có sự tham gia của mọi bộ phận, mọi thành viên trong doanh nghiệp. - Hệ thống quản lý chất lượng phải được linh hoạt đáp ứng được những biến động của môi trường kinh doanh (hệ thống chất lượng phải luôn luôn thích ứng với môi trường kinh doanh ). 2 - Các hệ thống quản lý chất lượng đang được triển khai và áp dụng hiện nay 21. Tổng quan về các hệ thống quản lý chất lượng đang được triển khai, áp dụng Ngày nay, cùng với sự hội nhập kinh tế, vấn đề chất lượng đã vượt qua biên giới một Quốc gia. Cùng với nó, quá trình sản xuất và tiêu dùng đã được xã hội hoá trên bình diện Quốc tế. Vì thế mà rất nhiều hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn Quốc tế đã ra đời và không ngừng phát triển. ở Việt nam, số lượng các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tăng. Sau đây là những hệ thống chất lượng hiện đang được phổ biến triển khai, áp dụng: - Hệ thống HACCP (Hazard Analysis and Critical Controlpoint). Đây là hệ thống quản lý chất lượng trong hệ thống các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thức phẩm. Hệ thống này nhằm xác định và kiểm soát các điểm có nguy cơ nhiễm bẩn trong quá trình chế biến thực phẩm. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng này được áp dụng phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa hoặc lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm. Đặc biệt áp dụng HACCP hiện nay là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm thuỷ sản muốn xuất khẩu sang thị trường Mĩ và EU. Hiện nay, việc áp dụng HACCP đang được một số bộ, ngành nghiên cứu tại Việt nam và là một vấn đề cấp bách mà bộ thuỷ sản đang quan tâm. Việc áp dụng HACCP là cần thiết bởi nó không chỉ nhằm mục đích an toàn vệ sinh đối với hàng hoá xuất khẩu mà còn nhằm an toàn đối với hàng hoá trong nước, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất với sản lượng lớn. - Hệ thống GMP( Good Mamyatturing Practices)- Thực hành sản xuất tốt trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và thực phẩm. Mục đích của nó nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng từ thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến, điều kiện phục vụ. GMP có thể được áp dụng đối với cả doanh nghiệp, nhỏ và lớn. ở Việt nam hiện nay, trong xu hướng hoà nhập với nền kinh tế Thế giới cũng rất cần nghiên cứu áp dụng hệ thống này, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống HACCP vì GMP là điều kiện cần thiết để tiến hành việc xây dựng, áp dụng hệ thống đó. - Hệ thống đảm bảo chất lượng QBasẹ. Đây là mô hình do Newzeland phát triển dựa trên mô hình đảm bảo chất lượng theo ISO 9000, nhưng chỉ để áp dụng riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với các doanh nghiệp ở Việt nam, nếu việc quản lý chưa hình thành một hệ thống và chưa có đủ một điều kiện để áp dụng ISO 9000 hoặc nhu cầu về chứng chỉ ISO còn chưa cấp bách, thì có thể áp dụng mô hình quản lý Q. Base. - Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management), Đây là cách thức tổ chức quản lý của một tổ chức, một doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của mọi thành viên, nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thoả mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức và xã hội Đây là một phương thức quản trị hữu hiệu, được thiết lập và hoàn thiện trong các doanh nghiệp Nhật Bản. Hiện nay ở Việt nam, TQM rất cần cho các doanh nghiệp để họ nâng cao trình độ quản lý chất lượng còn thấp kém của mình. TQM nếu được áp dụng đúng đắn sẽ tạo ra được nội lực thúc đẩy mạnh mẽ việc cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm thoả mãn khách hàng. Trong khi không dễ dàng gì để được nhận chứng chỉ ISO 9000 thì các doanh nghiệp Việt nam vẫn có khả năng áp dụng được TQM vì ISO 9000 chỉ có một mức độ còn TQM thì có nhiều mức độ khác nhau, mặt khác mô hình quản lý này lại không đòi hỏi các doanh nghiệp phải có là trình độ cao, điều này sẽ rất thuận lợi cho các doanh nghiệp có trình độ còn yếu kém như các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, bên cạnh những hệ thống quản lý chất lượng đã nêu ở trên, hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đang được áp dụng rất rộng rãi hiện nay. Sự ra đời của nó đã tạo một bước ngoặt trong hoạt động tiêu chuẩn hoá và chất lượng trên Thế giới nhờ nội dung thiết thực và sự hưởng ứng nhanh chóng của nhiều nước. Có thể coi, đây là bộ tiêu chuẩn Quốc tế có tốc độ phổ biến, áp dụng cao nhất, đạt được kết quả chung rộng lớn nhất. Qua hai lần soát xét, sửa đổi năm 1994 và 2000, bộ tiêu chuẩn càng được hoàn thiện hơn. Trong bộ ISO 9000: 2000, tiêu chuẩn ISO 9001 được các doanh nghiệp quan tâm nhất. Hiện nay, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và phát triển áp dụng tiêu chuẩn này ngày càng nhiều. Công ty Xăng dầu Hàng không cũng đang tiến hành xây dựng triển khai hệ thống quản lý chất lượng của mình theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Đây là tiêu chuẩn có rất nhiều chức năng: Có thể dùng để quản lý chất lượng nội bộ Công ty dùng để kí kết hợp đồng trong quan hệ mua bán hoặc được dùng để nhận cấp chứng chỉ của bên thứ ba. Những vấn đề cơ bản về bộ ISO9000 và tiêu chuẩn 9001-2000 sẽ trình bày cụ thể hơn ở phần sau: 22. Những vấn đề cơ bản về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 22.1. Sự hình thành và phát triển của ISO9000. ISO (Internationnal organization for Stanđarization) - Là tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá, với nhiệm vụ cơ bản là thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hoá và các hoạt động có liên quan. Năm 1979 tổ chức ISO nghiên cứu bộ BS 5750 và gần 10 năm sau, năm 1987 bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lần đầu tiên được công bọTừ^' khi ra đời cho đến nay bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã trải qua 2 lần soát xét là năm 1994 và năm 2000. Mỗi lần soát xét sửa đổi nội dung bộ tiêu chuẩn cũng có nhiều thay đổi và phù hợp với từng giai đoạn phát triển hơn, cụ thể : Năm 1987 bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lần đầu ban hành gồm 5 tiêu chuẩn chính ISO9000-1987, ISO9001-1987, ISO9002-1987, ISO9003-1987,ISO9004-1987. Trong đó : -Tiêu chuẩn ISO9000-1987: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng. -Tiêu chuẩn ISO9001-1987: Là mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế triển khai sản xuất, lắp đặt và dịch vụ. -Tiêu chuẩn ISO9002-1987: Là mô hình đảm bảo chất lượng trong khâu sản xuất và lắp đặt. -Tiêu chuẩn ISO9003-1987: Là mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng. -Tiêu chuẩn ISO9004-1987: Là mô hình hướng dẫn chung về quản lý chất lượng các yếu tố của hệ thống chất lượng. Năm 1994 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được soát xét lần một, nội dung đã có những sửa đổi sau: Từ tiêu chuẩn ISO 9000-1987 cũ xuất hiện thêm các hệ tiêu chuẩn con ISO90001., ISO90002., ISO90003., ISO90004.Trọng đó : - ISO 90001. thay thế cho ISO 9000 - 1987 - ISO 90002. Tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn ISO9001, SO9002, ISO9003. - ISO 90003. Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 phần mềm. - ISO90004. Hướng dẫn quản lý đảm bảo độ tin cậy. Từ tiêu chuẩn ISO 9004 cũ chuyển thành các tiêu chuẩn con ISO90041., ISO90042., ISO90043., ISO90044 Trong đó : ISO 90041.: Tiêu chuẩn hướng dẫn chung về quản lý chất lượng và yếu tố của hệ thống chất lượng. ISO 90042.: Tiêu chuẩn hướng dẫn về dịch vụ. ISO 90043.: Tiêu chuẩn hướng dẫn về vật liệu chế biến. ISO 90044:Tiệu chuẩn hướng dẫn về cải tiến chất lượng.

doc96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1803 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ao phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ d©n sinh. - MÆc dï th­êng xuyªn lµm viÖc víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi, song C«ng ty ch­a mét lÇn bÞ kh¸ch hµng khiÕu n¹i vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. - Do lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin nªn nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· lu«n thu thËp ®­îc nh÷ng ®ßi hái, nhu cÇu cña kh¸ch hµng, qua ®ã kÞp thêi ®iÒu chØnh, xö lÝ vµ kh¾c phôc ®Ó tho¶ m·n ®­îc kh¸ch hµng vµ rót kinh nghiÖm cho m×nh. - C«ng ty ®ang tiÕn hµnh x©y dùng, triÓn khai ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001: 2000. §ång thêi tÝch cùc vËn ®éng tuyªn truyÒn cho c«ng nh©n viªn hiÓu râ ®­îc vÊn ®Ò chÊt l­îng lµ quan träng vµ cã ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña hä. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®· h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo sù kh«ng tu©n thñ quy tr×nh cña c«ng nh©n ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. - Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®­îc æn ®Þnh vµ n©ng cao, t¹o tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say cho ng­êi lao ®éng. - C«ng ty hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu nép ng©n s¸ch do Nhµ n­íc giao cho. - Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña C«ng ty trong thêi gian qua, ngoµi yÕu tè chñ quan do nç lùc, cè g¾ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ ho¹t ®éng qu¶n trÞ chÊt l­îng, th× cßn do nhiÒu yÕu tè bªn ngoµi. §ã lµ nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty trong thêi gian qua. Nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. - ThuËn lîi vÒ thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng b¸n nhiªn liÖu bay cña C«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt biÕn ®éng. Uy tÝn mµ C«ng ty ®· t¹o lËp ®­îc trong viÖc kinh doanh nhiªn liÖu Hµng kh«ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc kinh doanh ë thÞ tr­êng nhiªn liÖu ngoµi ngµnh Hµng kh«ng. - Lîi thÕ cña ng­êi ®i sau: Do ®i sau, nªn C«ng ty ®· cã nh÷ng lîi thÕ trong ®Çu t­, häc hái kinh nghiÖm, lùa chän c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. VÝ dô nh­ lùa chän ph­¬ng thøc x©y dùng triÓn khai phï hîp tiªu chuÈn qu¶n trÞ chÊt l­îng ISO 9001-2000. -C«ng nghÖ vµ c«ng nghÖ qu¶n lý : Do ®i sau, nªn C«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Ó øng dông c¸c c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn. ViÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®· tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸, vi tÝnh ho¸. §iÒu ®ã gióp cho C«ng ty cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm phï hîp h¬n víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¸p øng ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. 3.2 Nh÷ng tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng vÉn cßn mét sè tån t¹i. Nh÷ng tån t¹i nµy ®· ¶nh h­ëng kh«ng Ýt t¬Ý chÊt l­îng ho¹t ®éng cña C«ng ty nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty nãi chung. - Thø nhÊt: Sù ch­a hîp lý vÒ c¬ cÊu: C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng theo c¬ cÊu trùc tuyÕn d­íi sù L·nh ®¹o cña ban Gi¸m ®èc. C¬ cÊu tæ chøc theo chiÒu däc nh­ vËy kh«ng thÓ ph¸t huy ®­îc hÕt t¸c dông cña viÖc qu¶n lý, do kh«ng cã sù kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn, phßng ban. §Æc biÖt trong qu¶n lý chÊt l­îng, ®©y lµ mét ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. H¬n n÷a ®éi ngò c¸n bé L·nh ®¹o cña C«ng ty cã tr×nh ®é vÉn ch­a thËt ®ång ®Òu, ch­a thµnh th¹o ph­¬ng ph¸p vµ nghÖ thuËt qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Bªn c¹nh hÇu hÕt nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc th× xÝ nghiÖp cßn nh÷ng c¸n bé béc lé ®iÓm yÕu nh­ tr«ng chê, û l¹i. V× thÕ guång m¸y hiÖn nay vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu lùc cña nã, qu¶n lý ®iÒu hµnh cã nhiÒu ®iÓm chång chÐo hoÆc ch­a thËt sù nhÊt qu¸n trong c«ng viÖc. V× thÕ, cÇn thiÕt ph¶i cã sù quy chuÈn c¸n bé qu¶n lý víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi râ rµng ®Ó bé m¸y ho¹t ®éng ph¸t huy cao ®é hiÖu lùc qu¶n lý. -Thø hai: Ch­a qu¸n triÖt ®­îc t­ t­ëng qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. Trong nhËn thøc nhiÒu ng­êi vÉn cßn mang t­ t­ëng qu¶n lý chÊt l­îng cò, cho r»ng muèn cã chÊt l­îng cao th× ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra chÊt l­îng. Mét sè c«ng nh©n khi vËn hµnh ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vÉn cßn thùc hiÖn theo t­ t­ëng ®èi phã, kh«ng thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n, quy tr×nh kü thuËt cña viÖc vËn hµnh theo quy ®Þnh. Nh÷ng biÓu hiÖn ®ã tuy kh«ng g©y ngay t¸c h¹i nh­ng vÒ l©u dµi sÏ g©y tæn thÊt cho C«ng ty. - Thø ba: Do cã hÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ, kho tµng bÕn b·i vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn thö nghiÖm hiÖn ®¹i, chñ yÕu lµ nhËp ngo¹i nªn C«ng ty ch­a quan t©m nhiÒu ®Õn hÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ dông cô ®o l­êng c¸c ph­¬ng tiÖn trªn. v× thÕ, c«ng t¸c b¶o d­ìng vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng cña C«ng ty ch­a thùc sù ®­îc ®Æt ®óng tÇm quan träng cña nã. C«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt hiÖn tr¹ng nµy - Thø t­: HÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n x¨ng dÇu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ d©n sinh tuy ®· ph¸t triÓn nh­ng vÉn ch­a nhiÒu, h¬n n÷a l¹i ë vÞ trÝ xa nhau vµ xa nguån. §iÒu nµy sÏ lµm t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn vµ chi phÝ do hao hôt. HÖ thèng kho c¶ng ®Çu nguån ch­a ®­îc thiÕt lËp nªn ®èi víi mét sè chñng lo¹i, x¨ng dÇu C«ng ty vÉn ch­a chñ ®éng nhËp khÈu vµ tån chøa. Do ®ã, viÖc qu¶n lý chÊt l­îng nh÷ng s¶n phÈm nµy rÊt khã kh¨n. C«ng ty nªn cã sù bè trÝ hîp lý h¬n c¸c c©y x¨ng. ViÖc t¨ng sè l­îng c¸c c©y x¨ng ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t­ thªm vÒ nguån lùc: Vèn, ®éi ngò c«ng nh©n viªn b¸n hµng, c¸c trang thiÕt bÞ chuyªn dông vµ hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y... - Thø n¨m: C«ng ty ch­a tÝnh chi phÝ chÊt l­îng mµ chØ tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ chÊt l­îng nÕu tÝnh chÝnh x¸c, sÏ cho thÊy ®­îc nh÷ng mÊt m¸t kh«ng cÇn thiÕt vµ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Ò lîi nhuËn kinh doanh cña C«ng ty. MÆt kh¸c nÕu quan t©m ®ÕnviÖc tÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng, th× C«ng ty sÏ thÊy ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i do vi ph¹m chÊt l­îng g©y ra. Nh÷ng thiÖt h¹i nµy, ph¶i ®­îc ®o l­êng th× míi thÊy râ ®­îc b¶n chÊt vµ gióp C«ng ty ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng c¶i tiÕn thÝch hîp. - Thø s¸u: MÆc dï C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn m«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, ®· trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, an toµn lao ®éng... Nh­ng v× x¨ng dÇu lµ chÊt cã kh¶ n¨ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng cao do tÝnh kh«ng tan trong n­íc vµ dÔ lan theo bÒ mÆt n­íc, nªn bªn c¹nh viÖc quan t©m ®Õn m«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, C«ng ty còng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng nãi chung, ®©y lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. Nh­ vËy, mÆc dï c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ®· ®em l¹i cho C«ng ty nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh, nh­ng nã vÉn cßn nh÷ng tån t¹i mµ nÕu kh¾c phôc th× ch¾c ch¾n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã,nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc sau ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty * Sù c¹nh tranh khèc liÖt trong thÞ tr­êng x¨ng dÇu t¹i ViÖt nam. C¸c C«ng ty kinh doanh x¨ng dÇu trªn thÞ tr­êng x¨ng dÇu cña ViÖt nam, hiÖn nay cã thÓ ph©n ra lµm hai nhãm. - Nhãm c¸c C«ng ty kinh doanh x¨ng dÇu cña ViÖt nam. - C¸c tËp ®oµn dÇu khÝ n­íc ngoµi. C¸c C«ng ty x¨ng dÇu trong n­íc, ®Æc biÖt nh­: Petrolimex, Petec, Saigon Petro...®· th­c hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trªn thÞ tr­êng, do ®ã cã lîi thÕ nhiÒu mÆt nh­: kho c¶ng, vèn, sù ­u ®·i cña Nhµ n­íc. V× thÕ,nh÷ng C«ng ty nµy ®· h¹ gi¸ b¸n nhiªn liÖu. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nhiªn liÖu cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. H¬n n÷a, hä l¹i cã kinh nghiÖm trong kinh doanh, hÖ thèng c¸c kho c¶ng ®Çu nguån vµ cã kho chøa riªng, cïng víi hÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu trong c¶ n­íc vµ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt hiÖn ®¹i... Bªn c¹nh ®ã lµ sù gia nhËp thÞ tr­êng cña c¸c tËp ®oµn dÇu khÝ n­íc ngoµi, cïng víi sù héi nhËp nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, tÊt yÕu ®Õn lóc Nhµ n­íc sÏ më cöa cho c¸c tËp ®oµn dÇu khÝ N­íc ngoµi tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng x¨ng dÇu cña ViÖt nam. Víi nhiÒu lîi thÕ vÒ vèn vµ kinh nghiÖm, hÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ch¾c ch¾n nh÷ng tËp ®oµn nµy sÏ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu trong n­íc- trong ®ã cã VINAPCO. * Sù phô thuéc vµ gi¸ nhiªn liÖu trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. Do ®Æc thï cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, s¶n phÈm cña C«ng ty chñ nhËp tõ n­íc ngoµi nªn ph¶i phô thuéc vµo sù t¨ng, gi¶m cña gi¸ nhiªn liÖu trªn thÞ tr­êng x¨ng dÇu Quèc tÕ. Trong n¨m 2000, gi¸ nhiªn liÖu ®· t¨ng ®ét biÕn ë møc cao vµ kh«ng cã xu h­íng gi¶m xuèng. Trong khi ®ã, gi¸ b¸n trong n­íc l¹i kh«ng ®­îc t¨ng nhiÒu ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng ®¹t lîi nhuËn cña C«ng ty. §ång thêi, viÖc t¨ng gi¸ x¨ng dÇu sÏ lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng sö dông trong n­íc. §iÒu nµu g©y khã kh¨n lín cho C«ng ty trong n¨m qua. * Sù ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu, phô thu vµ quy ®Þnh møc gi¸ trÇn cña Nhµ n­íc. Do kinh doanh x¨ng dÇu, lµ mét ngµnh kinh tÕ cã kh¶ n¨ng thu lín cho ng©n s¸ch Quèc gia, Nhµ n­íc sÏ tËn thu mäi kho¶n cã thÓ b»ng c¸c lo¹i thuÕ nhËp khÈu, phô thu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. Trong sù t¨ng ®ét biÕn gi¸ nhiªn liÖu n¨m 2000, Nhµ n­íc ®· ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu vµ phô thu kh«ng ¨n khíp víi gi¸ thÞ tr­êng ThÕ giíi còng lµm ¶nh h­ëng xÊu tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc quy ®Þnh gi¸ trÇn cña Nhµ n­íc ch­a s¸t víi thùc tÕ thÞ tr­êng còng lµ mét nh©n tè bÊt æn. Theo quy ®Þnh ®ã, mét sè lo¹i nhiªn liÖu kinh doanh sÏ bÞ lç vèn nh­ng C«ng ty vÉn ph¶i nhËp ®Ó kinh doanh theo nhiÖm vô ®­îc giao. * Sù thiÕu vèn. Nh×n chung, vèn kinh doanh cña C«ng ty so víi c¸c ®ãi thñ c¹nh tranh lµ t­¬ng ®èi nhá. H¬n n÷a, hiÖn nay C«ng ty ®ang cã nhu cÇu vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i mÆt hµng. V× vËy, vèn ®¸ng lµ mét khã kh¨n lín ®èi víi C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh nãi chung vµ cho ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng. §øng tr­íc nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n nªu trªn, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m c¶i tiÕn nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng lai. Ch­¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. 1. Ph­¬ng h­íng cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Bèi c¶nh toµn cÇu hãa vµ më réng th­¬ng m¹i Quèc tÕ hiÖn nay ®ang ®Æt ra tr­íc C«ng ty nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng th¸ch thøc míi buéc C«ng ty ph¶i cã ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc thÝch hîp ®Ó thÝch øng kÞp thêi. ThÞ tr­êng më réng h¬n, ®a d¹ng h¬n nh­ng c¹nh tranh còng gay g¾t h¬n. Kh¸ch hµng ngµy cµng khã tÝnh h¬n víÝ nh÷ng ®ßi hái cao vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶... ®ßi hái C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. X¸c ®Þnh nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc vµ nh÷ng vËn héi ®ã, C«ng ty ®· x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho t­¬ng lai, tr­íc m¾t lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong giai ®o¹n 2001-2005. * Trong giai ®o¹n nµy quan ®iÓm c¬ b¶n cña C«ng ty - Sù ph¸t triÓn cña VINAPCO ph¶i g¾n liÒn víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña ngµng Hµng kh«ng d©n dông ViÖt nam; g¾n liÒn víi sù lín m¹nh cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt nam vµ sù c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. - Tõng b­íc hoµ nhËp vµ kh¼ng ®Þnh uy tÝn trong céng ®ång kinh doanh x¨ng dÇu khu vùc §«ng Nam ¾; - Më réng vµ ®a d¹ng ho¸ quan hÖ hîp t¸c th­¬ng m¹i vµ kinh doanh c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Thùc hiÖn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, cïng cã lîi trong quan hÖ lµm ¨n. - Ph¸t huy néi lùc vµ dùa vµo c¸c ­u thÕ cña VINAPCO, c¸c nguån lùc trong n­íc (tµi chÝnh, chÊt x¸m...). - Hîp t¸c vµ liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµng Hµng kh«ng d©n dông ViÖt nam vµ c¸c b¹n hµng trong n­íc. - Coi con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh cña VINAPCO, c«ng nghÖ vµ kü thuËt lµ quan träng. - Cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn cña VINAPCO ®èi víi kh¸ch hµng vµ b¹n hµng. Coi chÊt l­îng nhiªn liÖu vµ dÞch vô lµ ­u tiªn sè mét cña C«ng ty. * Môc tiªu ph¸t triÓn. - VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt: Ph¸t triÓn ®ång bé c¬ së h¹ tÇng phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña VINAPCO, x©y dùng xong hÖ thèng kho c¶ng ®Çu nguån vµ hÖ thèng kho phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh nhiªn liÖu trong ngµnh Hµng kh«ng vµ ngoµi ngµnh Hµng kh«ng, hÖ thèng c¸c cöa hµng b¸n lÎ tr¶i dµi trªn kh¾p ®Êt n­íc ®¹t tiªu chuÈn Quèc tÕ. - VÒ quy m« kinh doanh: §a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh. - ThÞ phÇn: Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn hiÖn cã, tõng b­íc th©m nhËp vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. - §¹t danh hiÖu doanh nghiÖp ®­îc cÊp chøng chØ ISO theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001: 2000 vµo quý hai n¨m 2001. - VÒ ®êi sèng cña lao ®éng: Tõ nay ®Õn n¨m 2005, cè g¾ng n©ng cao møc thu nhËp lªn kho¶ng 1,5 lÇn so víi hiÖn nay. - Liªn tôc n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô nh»m cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô tèt nhÊt víi gi¸ c¶ hîp lÝ nhÊt. BiÓu12: S¶n l­îng cña C«ng ty ®­îc dù b¸o tõ n¨m 2001-2005 trong b¶ng sau: Lo¹i nhiªn liÖu 2001 2002 2003 2004 2005 JetA-1 trong s©n bay 150.000 160.500 174.960 188.957 204.073 T¨ng tr­ëng 7% 7% 7% 7% JetA-1 ngoµi s©n bay 20.000 20.600 21.218 21.855 22.510 T¨ng tr­ëng 3% 3% 3% 3% D.O 275.000 286.150 297.660 309.532 321.711 T¨ng tr­ëng 4% 4% 4% 4% X¨ng 35.000 36.750 38.588 40.517 42.543 T¨ng tr­ëng 5% 5% 5% 5% Nhiªn liÖu kh¸c 15.000 15.750 16.538 17.364 18.233 T¨ng tr­ëng 5% 5% 5% 5% Tæng céng 495.000 519.750 545.738 573.024 610.676 T¨ng tr­ëng tæng s¶n l­îng 5% 5% 5% 5% Nguån: Phßng KH-§T 2. Nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t triÓn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Trªn c¬ së nh÷ng ph­¬ng h­íng trªn, g¾n víi t×nh tr¹ng thùc tÕ hiÖn nay ë C«ng ty, ®ång thêi kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian võa qua, t«i m¹nh ®¹n ®Ò ®¹t mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn, ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng nh­ sau: 2.1. Chó träng vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. §Ó cã ®­îc sù ®æi míi vÒ trong nhËn thøc vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng míi, tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i th× biÖn ph¸p quan träng ®Çu tiªn lµ ®µo t¹o, båi d­ìng nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt bëi “qu¶n lý chÊt l­îng b¾t ®Çu tõ ®µo t¹o vµ kÕt thóc còng b»ng ®µo t¹o” -TiÕn sÜ Isikawa. Nh­ ®· biÕt, hiÖn nay lùc l­îng lao ®éng ë C«ng ty ®­îc chia lµm hai phÇn: lùc l­îng lao ®éng cò chuyÓn tõ ngµnh hËu cÇn Qu©n ®éi sang chiÕm tr×nh ®é kh«ng ®ång ®Òu, nhiÒu h¹n chÕ vµ lùc l­îng lao ®éng trÎ ®­îc tuyÓn c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp trong c¶ n­íc. ChÝnh v× sù kh«ng ®ång ®Òu vÒ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é nµy ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. MÆt kh¸c, do nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ vÒ b¶n chÊt cña qu¶n lý chÊt l­îng, mét sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®· kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thao t¸c, c«ng ®o¹n quy ®Þnh cña quy tr×nh vËn hµnh, ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc còng ®· g©y nhiÒu t¸c h¹i cho C«ng ty. Tr­íc thùc tr¹ng trªn, c«ng t¸c ®µo t¹o trë thµnh nhiÖm vô ®Çu tiªn vµ cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. ViÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ®i liÒn víi c¸c néi dung sau: Thø nhÊt: §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ c¸n bé qu¶n lý ®Õn nh©n viªn kü thuËt vµ lao ®éng trùc tiÕp. C«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vÒ nh©n lùc, x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o víi c¸c h×nh thøc phï hîp víi tõng ®èi t­îng cô thÓ. §ång thêi giµnh nguån tµi chÝnh hîp lý, sù quan t©m thËt sù cña ban l·nh ®¹o ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o kÕt hîp víi ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o. Sau ®©y t«i xin ®­a ra mét b¶ng sè liÖu cô thÓ nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn h¬n c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty trong thêi gian tíi §èi t­îng ®µo t¹o Sè l­îng H×nh thøc ®µo t¹o Thêi gian (th¸ng) Chi phÝ 1000®ng­êi/kho¸ HiÖn nay Thêi gian tíi HiÖn nay Thêi gian tíi Lao ®éng trùc tiÕp 115 300 N©ng cao tay nghÒ 105 250 + Göi ®i häc ë c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. + TËp huÊn ngh¾n h¹n t¨ng l­¬ng + Göi ®i häc ë c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. + TËp huÊn ngh¾n h¹n t¨ng l­¬ng. + Cö ®i häc ë c¸c tr­êng cao ®¼ng, kü thuËt 18 2 27 750 200 1.000 §µo t¹o míi 10 15 + KÌm cÆp h­íng dÉn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn + §µo t¹o t¹i XN + KÌm cÆp h­íng dÉn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn + §µo t¹o t¹i XN + Göi ®i häc ë c¸c kho¸ s¬ cÊp 3 3 3 0 250 350 Nh©n viªn kü thuËt nghiÖp vô 70 100 N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n 65 85 +Göi ®i häc t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng kü thuËt nghiÖp vô +TËp huÊn ng¾n h¹n vÒ chuyªn m«n +Göi ®i häc t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng kü thuËt nghiÖp vô +TËp huÊn ng¾n h¹n vÒ chuyªn m«n +KhuyÕn khÝch häc v¨n b»ng hai 27 3 24-27 1000 450 1000 §µo t¹o míi 5 15 +§µo t¹o h­íng dÉn trùc tiÕp t¹i c¸c phßng ban +§µo t¹o h­íng dÉn trùc tiÕp t¹i c¸c phßng ban +KhuyÕn khÝch häc v¨n b»ng hai 3 27 3000 1000 C¸n bé qu¶n lý 5 7 N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n 5 6 +Göi ®i häc t¹i chøc, v¨n b»ng hai +Tham gia c¸c kho¸ häc QTDN, QTKD, nghÖ thuËt qu¶n lý, nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng +Göi ®i häc t¹i chøc, v¨n b»ng hai +Tham gia c¸c kho¸ häc QTDN, QTKD, nghÖ thuËt qu¶n lý, nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng +Tham gia nh÷ng kho¸ häc ng¾n ë n­íc ngoµi 24-27 3-5 1000 §µo t¹o míi 0 1 +Göi ®i häc t¹i chøc, v¨n b»ng hai +Tham gia c¸c kho¸ häc QTDN, QTKD, nghÖ thuËt qu¶n lý, nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng 24-27 th¸ng 1.000 Nh­ vËy, theo t«i trong thêi gian tíi C«ng ty nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o th«ng qua t¨ng thªm sè l­îng ng­êi cÇn ®µo t¹o, ®a d¹ng c¸c h×nh thøc ®µo t¹o. ®ång thêi t¨ng thªm nguån tµi chÝnh hîp lý ®Ó duy tr× c¸c kho¸ ®µo t¹o. Khi kÕt thóc, co ®¸nh gi¸ nhËn xÐt hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng vµ so s¸nh vÝ tr­íc ®©y ®Ó rót ra nh÷ng ph­¬ng thøc míi Thø hai: §µo t¹o c¸c kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ kiÕn thøc vÒ ISO9000. Bëi v× trong bé tiªu chuÈn ISO rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy mµ nh÷ng ng­êi hiÓu biÕt vÒ ISO9000 trong c«ng ty cßn rÊt Ýt. HiÖn nay C«ng ty míi chØ tæ chøc c¸c líp båi d­ìng vÒ tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001: 2000 cho c¸n bé L·nh ®¹o, c¸c phßng ban chøc n¨ng mµ kh«ng th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o cô thÓ ®Ó ®µo t¹o cho ®éi ngò c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ trong c¸c xÝ nghiªp thµnh viªn, hä chØ ®­îc nghe phæ biÕn rÊt s¬ l­îc vµ chung chung c¸c kiÕn thøc vÒ ISO .§Ó qu¶n lý chÊt l­îng theo hÖ thèng ISO9000 kh«ng ph¶i chØ cã c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c chÊt l­îng míi cÇn ®Õn mµ tÊt c¶ mäi ng­êi trong C«ng ty ®Òu cÇn ph¶i cã hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ chÊt l­îng vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. Tuy nhiªn ®èi víi tõng lo¹i ®èi t­îng ph¶i cã ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o riªng phï hîp. Cô thÓ ë c«ng ty cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cho ba nhãm ®èi t­îng lµ c¸n bé qu¶n lý cao cÊp cña doanh nghiÖp, c¸n bé qu¶n lý cÊp trung gian vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - §èi víi c¸n bé qu¶n lý cÊp cao: Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sÏ ®i vµo nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chiÕn l­îc dµi h¹n nh­ ®µo t¹o, h­íng dÉn x©y dùng chÝnh s¸ch chÊt l­îng, yªu cÇu thùc hiÖn trong viÖc ¸p dông ISO. Theo t«i, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cho c¸n bé qu¶n lý cÊp cao cÇn thuª thªm chuyªn gia t­ vÊn trong vßng 1 th¸ng ®Ó ®¶m b¶o ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã hiÖu qña. §ång thêi Ban l·nh ®¹o cÇn th­êng xuyªn tham gia c¸c héi th¶o, tËp huÊn vÒ chÊt l­îng do c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc hoÆc do c¸c C«ng ty t­ vÊn tæ chøc, hoÆc tham gia c©u l¹c bé chÊt l­îng do Héi tiªu chuÈn vµ b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng (VINATAS) tæ chøc mçi th¸ng mét lÇn, c©u l¹c bé Gi¸m ®èc... §Ó trao ®æi kinh nghiÖm, häc hái lÉn nhau vµ tiÕp thu míi qu¶n lý chÊt l­îng cho kÞp thêi. - §èi víi c¸n bé qu¶n lý trung gian vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn thuéc m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cÇn ®­îc ®µo t¹o cô thÓ vai trß qu¶n lý t¸c nghiÖp vÒ chÊt l­îng víi c¸c c«ng viÖc ®iÒu hµnh hµng ngµy, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vµ duy tr× c¸c ho¹t ®éng, c¸c quy tr×nh, quy ph¹m ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001: 2000 mµ C«ng ty ®· x©y dùng. C¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng cÇn ®­îc ®Æc biÖt quan t©m tíi ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i t¨ng c­êng trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c c«ng cô thèng kª dïng trong kiÓm so¸t chÊt l­îng. Theo t«i, ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng cho viÖc ¸p dông ISO9001-2000 trong thêi gian tíi, c«ng ty cÇn 2 th¸ng ®Ó ®µo t¹o c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ISO do chuyªn gia t­ vÊn hoÆc l·nh ®¹o cÊp cao gi¶ng d¹y. Riªng ®èi víi cÊp gi¸m s¸t cÇn 4 th¸ng ®Ó ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc cô thÓ. - §èi víi nh÷ng c«ng nh©n viªn cßn non kÐm vÒ tr×nh ®é, tr×nh ®é tay nghÒ cÇn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ®Ó n©ng cao kiÕn thøc vÒ ngµnh nghÒ, ®¶m b¶o cho sè c«ng nh©n nµy n¾m v÷ng nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó vËn hµnh quy tr×nh, hä cÇn ®­îc th­êng xuyªn häc tËp th«ng qua nhiÒu h×nh thøc, thËm chÝ c¶ kÌm cÆp trong giê. T¹i mçi n¬i lµm viÖc, cÇn d¸n lªn c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, h­íng dÉn c«ng viÖc ®Ó hä th­êng xuyªn tiÕp xóc, ghi nhí nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt cho c«ng viÖc cña m×nh. Ngoµi ra, cã thÓ trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ x©y dùng vµ ®äc biÓu ®å kiÓm so¸t chÊt l­îng, ®Ó tõ ®ã tù tiÕn hµnh kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña m×nh vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng hiÖn t­îng kh«ng b×nh th­êng vµ kh¾c phôc kÞp thêi, xo¸ bá nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra s¶n phÈm kh«ng phï hîp. Muèn qu¶n lý chÊt l­îng cã hiÖu qu¶, ®ßi hái quan träng kh«ng kÐm kh¸c lµ ngoµi trang bÞ nh÷ng kiÕn thøcliªn quan trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm- dÞch vô cung cÊp cßn cÇn ph¶i th­êng xuyªn gi¸p dôc, tuyªn truyÒn båi d­ìng vÒ ®¹o ®øc tinh thÇn, n©ng cao ý thøc kØ luËt, tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn tËp thÓ, nh»m khai th¸c tèi ­u mäi tiÒm n¨ng cña ng­êi lao ®éng, ph¸t huy nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn liªn tôc c¸c quy tr×nh, kü thuËt, biÕn qu¶n lý chÊt l­îng thµnh nh÷ng kiÕn thøc, qóa tr×nh tù qu¶n, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¶m chi phÝ, l·ng phÝ... 2.2 T¨ng c­êng x©y dùng tÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng. Cã thÓ nãi tÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n vµ cßn míi ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung trong ®ã cã C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. ChÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®i ®«i víi chi phÝ, ®©y lµ hai yÕu tè c¬ b¶n ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô vµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Thùc tÕ ë C«ng ty hiÖn nay míi chØ dõng l¹i ë h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ trong tiÕn tr×nh x©y dùng ISO vµ chi phÝ ®Çu t­ cho ®µo t¹o chÊt l­îng cho ®Çu t­ vµ kh¾c phôc phßng ngõa. Trong khi, chi phÝ chÊt l­îng cßn rÊt nhiÒu lo¹i cßn ch­a ®­îc bãc t¸ch ®Ó tÝnh to¸n mét c¸ch cô thÓ, chi tiÕt. §©y chÝnh lµ lÝ do v× sao C«ng ty ch­a cã mét con sè tæng thÓ vÒ chi phÝ chÊt l­îng. Còng vÝ lÝ do ®ã mµ ban L·nh ®¹o C«ng ty ch­a nhËn thÊy hÕt tÇm quan träng cña viÖc tÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng. Nhê viÖc h¹ch to¸n chi phÝ chÊt l­îng C«ng ty sÏ chñ ®éng h¬n trong n¾m b¾t ®­îc nh÷ng trôc trÆc “®iÓm trôc trÆc g©y tæn thÊt lín”®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p tËp trung thÝch hîp nh»m gi¶i quyÕt døt ®iÓm, kÞp thêi. ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ lµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu tæng qu¸t cña qu¶n lý chÊt l­îng. Do ®ã, cã kh¶ n¨ng t¨ng ®­îc sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng víi chi phÝ tèi ­u. C«ng ty cÇn x©y dùng tr­¬ng tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ cô thÓ cho tõng giai ®o¹n tíi khi ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001: 2000. §Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh nµy, L·nh ®¹o C«ng ty cÇn giao tr¸ch nhiÖm cho kÕ to¸n tr­ëng, tr­ëng, phã phßng Kü thuËt-C«ng nghÖ, ban ISO. Nh÷ng bé phËn nµy phèi hîp chÆt chÏ víi nhau trong ph¸t hiÖn, bãc t¸ch nh÷ng kho¶n chi phÝ chÊt l­îng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Chi phÝ chÊt l­îng ®­îc tÝnh to¸n trong tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ nghiªn cøu thÞ tr­êng, mua s¾m trang thiÕt bÞ ®Õn vËn chuyÓn vµ cung øng. Ph©n biÖt râ ®©u lµ chi phÝ ®Çu t­ c¬ b¶n, th­êng xuyªn, ®©u lµ chi phÝ chÊt l­îng. Trong ®ã, ph¶i ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ chi phÝ sai háng ®©u lµ chi phÝ th¶m ®Þnh phßng ngõa. Ch¼ng h¹n, ®èi víi t×nh h×nh C«ng ty chi phÝ sai háng cña C«ng ty sÏ bao gåm: Chi phÝ do ph¶i thuª kho, bÕn b·i, khi x¨ng dÇu vµ nhiªn liÖu kh«ng phï hîp ph¶i l­u l¹i kh«ng ®­îc xuÊt. Chi phÝ vËn chuyÓn s¶n phÈm kh«ng phï hîp vÒ l­u kho. Chi phÝ sö lý, kh¾c phôc s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng, chi phÝ do kh«ng ®¶m b¶o thêi gian hîp ®ång, chi phÝ gi¶i quyÕt nh÷ng khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. Chi phÝ ®Òn bï theo quy ®Þnh b¶o hiÓm. Chi phÝ thÈm ®Þnh cña C«ng ty gåm cã chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra, thö nghiÖm x¸c ®Þnh chÊt l­îng cña nguyªn liÖu, s¶n phÈm trung gian vµ s¶n phÈm hoµn chØnh. Chi phÝ phßng ngõa lµ nh÷ng chi phÝ ®Çu t­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm bao gåm chi phÝ cho x©y dùng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch chÊt l­îng vµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001. Chi phÝ cho viÖc x©y dùng, triÓn khai c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chÊt l­îng ë C«ng ty... C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh, ph©n tÝch nh÷ng chi phÝ tÊt yÕu kh«ng tr¸nh khái, nh÷ng chi phÝ l·ng phÝ ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thÝch hîp víi tõng lo¹i. Nh÷ng chi phÝ nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, chi phÝ kiÓm ®Þnh, chi phÝ kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt l­îng lµ nh÷ng chi phÝ ®Çu t­ kh«ng thÓ lo¹i bá, cã t¸c dông ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng. PhÇn lín, c¸c lo¹i chi phÝ chÊt l­îng kh«ng cã s½n trong hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty. Muèn nhËn biÕt ®­îc chóng cÇn cã sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn qu¶n lý chÊt l­îng víi nh©n viªn kÕ to¸n. Quy tr×nh c¬ b¶n lµ ®Çu tiªn cÇn nhËn d¹ng ®­îc chóng, sau ®ã thu thËp c¸c d÷ kiÖu cÇn thiÕt vµ cuèi cïng lµ tÝnh to¸n toµn bé c¸c chi phÝ chÊt l­îng. CÇn ph¶i liÖt kª toµn bé c¸c chi phÝ nµy thµnh mét b¶n, tõng th¸ng, tõng quý, bé phËn kü thuËt c«ng nghÖ xem xÐt ®¸ng gi¸ vµ lËp b¸o c¸o th­êng xuyªn. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ chÊt l­îng kh¸ phøc t¹p v× nã kh«ng liªn quan ®Õn nh÷ng chi phÝ vËt chÊt cô thÓ mµ lµ tæng hîp rÊt nhiÒu d¹ng chi phÝ h÷u h×nh vµ v« h×nh kh¸c nhau. §¸nh gÝa chi phÝ chÊt l­îng cÇn so s¸nh víi doanh thu, lîi nhuËn, ®ång thêi so s¸nh c¸c chØ sè gi÷a c¸c thêi k× ®Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh tiÕn bé trong thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn chÊt l­îng. C¸c sè liÖu tÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng còng cÇn ®­îc th«ng b¸o th­êng xuyªn réng r·i trong c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®Ó mçi ng­êi cã c¸ch nh×n nghiªm tóc, thùc tÕ h¬n nhiÖm vô vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña m×nh, bé phËn m×nh vµ c¸c bé phËn kh¸c. TÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng lµ biÓu hiÖn cña l­îng ho¸ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng b»ng nh÷ng con sè cô thÓ vµ lµ c¬ së ®¸ng tin cËy ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt l­îng vµ c¸c ho¹t ®éng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty. 2.3 Xóc tiÕn triÓn khai vµ hoµn thµnh viÖc nhËn chøng chØ Quèc tÕ ISO 9001: 2000 theo ®óng tiÕn ®é. Bé tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9000 chñ yÕu lµ hÖ thèng ®¶m b¶o æn ®Þnh chÊt l­îng cña hÖ thèng qu¶n lý trong C«ng ty. ViÖc x©y dùng hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng nµy ®· thÓ hiÖn mét sù cè g¾ng lín trong qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Tuy nhiªn muèn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ®­îc cÊp chøng chØ, C«ng ty cÇn xóc tiÕn triÓn khai c¸c c«ng t¸c sau: - CÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o, gi¸o dôc c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n viªn c¸c kiªn thøc vÒ ISO. Trong ®ã, ®Æc biÖt, ph¶i chó träng vµo b¶n chÊt cña chÊt l­îng vµ cña bé tiªu chuÈn nµy. - C«ng ty cÇn trÊn chØnh l¹i trËt tù, kØ c­¬ng, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, ý thøc chÊp hµnh, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng, lßng h¨ng say yªu nghÒ vµ lßng tù hµo vÒ kÕt qña lao ®éng còng nh­ c«ng viÖc cña m×nh. - X¸c ®Þnh thêi ®iÓm tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ néi bé. §©y lµ ho¹t ®éng ®i s©u vµo thùc tiÔn, v× thÕ C«ng ty cÇn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ tËp trung vµo c¬ cÊu tæ chøc, c¬ chÕ ho¹t ®éng, sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong C«ng ty. Khi ®¸nh gi¸ hÖ thèng tiªu chuÈn hiÖu hµnh cña C«ng ty cÇn ®¸nh gi¸ toµn diÖn c¶ vÒ qóa tr×nh tæ chøc x©y dùng ®Õn ph¹m vi bao trïm vµ viÖc thùc hiÖn. Môc tiªu cña viÖc ®¸nh gi¸ nµy lµ chØ ra nh÷ng thiÕu sãt cña hÖ thèng qu¶n lý hiÖn hµnh vµ quy tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®ã. §©y lµ c«ng viÖc ®i vµo thùc tÕ, ®ßi hái sù hiÓu biÕt, tham gia cña nhiÒu bé phËn kh«ng chØ cã phßng kü thuËt c«ng nghÖ. Cã nh­ vËy, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ míi ®­îc thùc hiÖn thuËn lîi, t¹o ®iÒu kiÖn nhanh chãng cho viÖc nhËn chøng chØ ISO 9001- 2000. - C«ng ty cÇn xóc tiÕn viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ viÖc ¸p dông ISO 9000. Thùc chÊt cã thÓ coi ®ay lµ mét lÞch thêi gian. Trong ®ã, ph¶i x¸c ®Þnh tæng thêi gian lµ bao nhiªu, sau ®ã chia kho¶ng thêi gian cho tõng ho¹t ®éng, nhiÖm vô, chøc n¨ng cña tõng bé phËn cô thÓ. - C«ng ty nªn nghiªn cøu lùa chän mét trong c¸c xÝ nghiªp thµnh viªn ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn thÝ ®iÓm theo hè s¬ chÊt l­îng. Cè g¾ng tæ chøc chØ ®¹o ho¹t ®éng cho tèt, th­êng xuyªn tæng kÕt ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm. §©y lµ mét c«ng viÖc cÇn ®­îc tiÕn hµnh trong mét thêi gian ®ñ dµi ®Ó ®¶m b¶o hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng sau nµy ¸p dông cña C«ng ty sÏ ®i vµo æn ®Þnh. - HiÖn t¹i C«ng ty cã phßng kü thuËt- c«ng nghÖ vµ ban ISO trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty. S¾p tíi, theo t«i C«ng ty nªn thµnh lËp phßng chÊt l­îng. §©y cã thÓ coi lµ mét phßng nghiÖp vô míi chuyªn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng. ViÖc thµnh lËp phßng chÊt l­îng kh¼ng ®Þnh râ h¬n tÇm quan träng cña vÊn ®Ò chÊt l­îng ®èi víi C«ng ty. §ång thêi, viÖc thµnh lËp phßng chÊt l­îng khiÕn hÖ thèng chÊt l­îng ®­îc ®¶m b¶o nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó duy tr× ho¹t ®éng víi vai trß nh­ c¸c phßng ban kh¸c. Gi¸m ®èc- ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty- sÏ lµ ng­êi chÝnh thøc ký c¸c quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng cña phßng. Nh­ vËy, c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty sÏ ph¸t huy hiÖu qu¶ cao h¬n. 2.4 T¨ng c­êng c«ng t¸c hiÖu chuÈn vµ kiÓm ®Þnh c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng. Ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸ vµ qu¶n lý ®o l­êng tèt lµ nÒn t¶ng cho ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng vµ kh©u quan träng cho viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh­ chóng ta ®· biÕt, s¶n phÈm cña C«ng ty cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt. Lµ x¨ng dÇu, ®Æc biÖt lµ x¨ng phôc vô cho m¸y bay nªn ®ßi hái rÊt cao viÖc ®¶m b¶o ®óng c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, hÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña C«ng ty còng tu©n theo mét hÖ thèng c¸c yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p. §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ chÊt l­îng c¸c trang thiÕt bÞ, C«ng ty ph¶i cã c¸c dông cô ®o l­êng, thö nghiÖm ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña s¶n xuÊt, kinh doanh. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®o l­êng, chÝnh x¸c, C«ng ty cÇn tiÕn hµnh th­êng xuyªn h¬n n÷a viÖc b¶o d­ìng, hiÖu chØnh c¸c dông cô ®o theo ®óng ®Þnh kú. Ph¶i ph©n biÖt râ gi÷a ho¹t ®éng hiÖu chuÈn vµ kiÓm ®Þnh vµ thùc hiÖn ngiªm chØnh. §èi víi hÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt l¹c hËu tr­íc n¨m 1990, tríc khi ®­a vµo sö dông cho c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn chÊt l­îng nhiªn liÖu, C«ng ty cÇn cã sù kiÓm tra l¹i kü l­ìng ®Ó tr¸nh mäi sai sãt cã thÓ x¶y ra. §èi víi hÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, C«ng ty còng kh«ng ®­îc chñ quan trong c«ng t¸c hiÖu chuÈn kiÓm ®Þnh c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng. §ång thêi cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm kiÓm ®Þnh cña Nhµ n­íc ®èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ ®o l­êng thuéc doanh nghiÖp quy ®Þnh. Quan t©m h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c nµy sÏ gióp C«ng ty hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña m×nh. 2.5 ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn tiÕn tíi ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO14000 X¨ng dÇu lµ mÆt hµng cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y næ vµ « nhiÔm m«i tr­êng cao do kh«ng tan trong n­íc, dÔ lan theo bÒ mÆt n­íc, khã ph©n huû vµ dÔ khuÕch t¸n. Th¸ng 7 n¨m 2001 Nhµ N­íc sÏ kh«ng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc x¨ng dÇu b¸n x¨ng pha ch×. Quy ®Þnh nµy cã t¸c dông nh»m gi¶m thÊp nhÊt l­îng « nhiÔm m«i tr­êng. Nh­ng x¨ng kh«ng pha ch× vÉn cã kh¶ n¨ng g©y nguy h¹i ®Õn søc khoÎ con ng­êi. Tuy C«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng hiÖn nay ®· cã mét mÆt b»ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c¸c trang thÕt bÞ ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu vÒ thiÕt kÕ, ®Þa ®iÓm, dông cô vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, do Nhµ N­íc quy ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®¶m b¶o m«i tr­êng vµ phßng chèng ch¸y næ cña C«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc TCVN. Nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó h¹n chÕ sù « nhiÔm ë C«ng ty vÉn ch­a tu©n theo mét hÖ thèng ®ång bé, do ®ã còng kh«ng tr¸nh khái viÖc ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng xung quanh. §Ó h­íng tíi mét tiªu chuÈn Quèc tÕ vÒ qu¶n lý m«i tr­êng C«ng ty nªn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000. HÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 lµ “ Mét hÖ thèng qu¶n lý thµnh phÇn cña hÖ thèng qu¶n lý chung cña mét tæ chøc ®­îc ®Þnh h­íng vµo viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ kiÓm so¸t t¸c ®éng m«i tr­êng do c¸c ho¹t ®éng, s¶n phÈm vµ dÞch vô cña tæ chøc nµy g©y ra”. ViÖc ¸p dông nã hiÖn nay ®ang ®­îc rÊt nhiÒu n­íc trªn ThÕ giíi quan t©m. Tõ chç chØ lµ mét nh©n tè bæ trî, viÖc qu¶n lý m«i tr­êng ®· trë thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm ®éc h¹i nh­ x¨ng dÇu. §èi víi nh÷ng C«ng ty n¨ng ®éng, viÖc qu¶n lý m«i tr­êng ®· trë thµnh mét chiÕn l­îc chø kh«ng ph¶i lµ mét sù b¾t buéc. Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë C«ng ty, viÖc ¸p dông ISO 14000 sau khi ®­îc nhËn chøng chØ ISO 9000 sÏ cã rÊt nhiÒu thuËn lîi: - ThuËn lîi vÒ mÆt b»ng c¬ së vËt chÊt: C«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng hÖn nay ®· cã mét hÖ thèng c¸c trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn, c«ng nghÖ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i. §©y lµ mét thuËn lîi rÊt lín cña C«ng ty so víi c¸c C«ng ty kh¸c khi ¸p dông ISO 14000. §Ó kiÓm so¸t sù « nhiÔm, C«ng ty kh«ng mÊt qu¸ nhiÒu chi phÝ ®Ó ®Çu t­ l¹i c¬ së vËt chÊt cña m×nh mµ chØ cÇn ®Çu t­ thªm hÖ thèng míi. Theo t«i C«ng ty nªn ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ läc khÝ ë c¸c kho c¶ng ®Çu nguån song song víi viÖc x©y dùng c¸c kho c¶ng ®Çu nguån. Trang bÞ thªm hÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y hiÖn ®¹i ë c¸c kho tµng bÕn b·i, trªn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ ë c¸c c©y x¨ng. X©y dùng hÖ thèng c¸c èng dÉn n­íc phï hîp phßng ngõa kh¶ n¨ng bÞ ch¶y x¨ng vµ ®æ x¨ng. C«ng ty còng nªn x©y dùng m«i tr­êng xanh, s¹ch bao quanh C«ng ty, c¸c XÝ nghiÖp vµ c¸c c©y x¨ng. §iÒu ®ã võa gãp phÇn vµo viÖc t¹o m«i tr­êng lµm viÖc tho¶ m¸i, trong lµnh, c¶i thiÖn vÊn ®Ò ®éc h¹i cña m«i tr­êng võa t¨ng thªm c¶nh quan ë n¬i ®ã. - ThuËn lîi trong qóa tr×nh x©y dùng hÖ thèng c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu: ViÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO9001-2000 sÏ t¹o thuËn lîi rÊt nhiÒu cho C«ng ty khi ¸p dông ISO 14000. Hai tiªu chuÈn nµy kh«ng m©u thuÉn víi nhau mµ cßn cã ®é t­¬ng thÝch cao víi nhau. Kinh nghiÖm cña qua tr×nh nghiªn cøu triÓn khai ISO 9000 sÏ gióp C«ng ty chuÈn bÞ tèt qu¸ tr×nh x©y dùng ISO 14000. C«ng ty kh«ng cÇn thiÕt ph¶i thuª chuyªn gia t­ vÊn mµ cã thÓ tù mua tµi liÖu vÒ ISO 14000 ®Ó nghiªn cøu vµ dù c¸c líp häc ng¾n h¹n gi¶ng vÒ vÇn ®Ò nµy. Bé phËn trùc tiÕp thùc hiÖn lµ ban ISO cña C«ng ty. Nh­ vËy, chi phÝ ®Ó nghiªn cøu triÓn khai ISO 14000 sÏ kh«ng qu¸ cao. C«ng ty cã thÓ thuª lu«n tæ chøc QMS ®· ®¸ng gi¸ ISO 9000 ®Ó ®¸nh gi¸ ISO 14000. H¬n n÷a, m«i tr­êng lµm viÖc còng nh­ c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ ISO 9000 sÏ gióp c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty thÝch øng nhanh h¬n viÖc x©y dùng ISO 14000. ViÖc chuÈn bÞ cho ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 sÏ ®ßi hái mét kho¶ng thêi gian c«ng søc vµ chi phÝ nhÊt ®Þnh. Nh­ng theo t«i, víi nh÷ng thuËn lîi ®· cã s½n vµ tr­íc nh÷ng ¸p lùc cña m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt trong thêi gian tíi th× C«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng nªn chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tiÕn tíi ¸p dông ISO 14000. H¬n n÷a ¸p dông thµnh c«ng ISO 14000 sÏ mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých nh­: + ISO 14000 sÏ gãp phÇn gióp C«ng ty h¹n chÕ nh÷ng l·ng phÝ, ng¨n ngõa « nhiÔm, tiÕt kiÖm n¨ng l­îng, vµ ®Æc biÖt nã cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc xin c¸c giÊy phÐp ho¹t ®éng v× ISO14000 lµm t¨ng sù chÊp thuËn cña ChÝnh phñ. + ViÖc ®¨ng kÝ ISO14000 cã thÓ sÏ ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng chóng vÒ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty. C«ng ty cã thÓ tranh thñ ®­îc lßng tin cña c«ng chóng khi th«ng b¸o r»ng m×nh tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh chung vµ ®ang tiÕp tôc c¶i thiÖn hÖ thèng qu¶n lý. Hay nãi c¸ch kh¸c, C«ng ty sÏ t¨ng c­êng ®­îc h×nh ¶nh cña m×nh. + ViÖc thùc hiÖn qu¶n lý m«i tr­êng cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn gióp C«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc kinh phÝ trong t­¬ng lai th«ng qua viÖc gi¶m bít chi phÝ b¶o hiÓm. C¸c C«ng ty b¶o hiÓm cã xu h­íng dÔ chÊp nhËn b¶o hiÓm cho c¸c sù cè « nhiÔm nÕu C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng h÷u hiÖu. + Mét sè nhµ ®Çu t­, b¹n hµng, ®èi t¸c trªn c¬ së ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶n lý m«i tr­êng sÏ muèn giao dÞch, hîp t¸c kinh doanh víi C«ng ty. Nh­ vËy, C«ng ty sÏ ®¹t ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh. §Ó ¸p dông thµnh c«ng bé tiªu chuÈn nµy, theo t«i C«ng ty nªn chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ sau: - H×nh thµnh sù cam kÕt vµ hç trî cña cÊp qu¶n lý. - Gi¸o dôc nhËn thøc cho nh©n viªn: Gi¸o dôc h­íng dÉn c¸c nh©n viªn trong C«ng ty nhËn thøc râ h¬n tÇm quan träng cña viÖc tiÕn hµnh vµ thùc hiÖn ¸p dông ISO 14000. C«ng ty còng ®ßi hái, yªu cÇu c¸c c¸ nh©n ph¶i hiÓu râ vÒ b¶n chÊt cña hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng - §Æt ra c¸c môc ®Ých vµ chØ tiªu trong viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng. Tæ chøc kh«ng ®Æt ra ®­îc nh÷ng chØ tiªu qu¸ cao hay qu¸ thÊp mµ ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc nh÷ng chØ tiªu ®ã trong mét thêi gian hîp lÝ hay kh«ng. - X©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý hîp nhÊt: §©y cã lÏ lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña C«ng ty trong viÖc ¸p dông ISO 14000. Nh­ng C«ng ty ®· rÊt thuËn lîi khi ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001 v× viÖc ¸p dông ISO 9001 ®· gióp c¸c bé phËn phßng ban thèng nhÊt vµ ®iÒu nµy còng sÏ gióp viÖc ¸p dông ISO 14000 dÔ dµng h¬n. - KiÓm ®Þnh b­íc ®Çu vÒ viÖc thùc hiÖn ISO 14000: C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh råi x¸c ®Þnh c¸c c¬ héi vµ rñi ro, ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña m×nh. C¸c lÜnh vùc cÇn xem xÐt gåm: + Nh÷ng yªu cÇu vµ thñ tôc ®iÒu hµnh qu¶n lý m«i tr­êng hiÖn t¹i. + Mäi ph©n tÝch vÒ c¸c lÜnh vùc quan träng hiÖn cã. + Th«ng tin vÒ nh÷ng ®¸nh gi¸ rñi ro m«i tr­êng. - Kinh phÝ: C«ng ty ph¶i cã sù chuÈn bÞ vÒ mét kho¶n tµi chÝnh phï hîp ®Ó cã thÓ x©y dùng vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng. 3. Mét sè kiÕn nghÞ * §èi víi Nhµ N­íc Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ thuÕ hîp lý ®Ó æn ®Þnh thÞ tr­êng trong n­íc, ®ång thêi còng ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu hµnh cho phï hîp h¬n víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. CÇn cã biÖn ph¸p hîp lý vÒ qu¶n lý h¹n ngh¹ch nhËp khÈu ®Ó kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cô thÓ cÇn ph©n bæ h¹n ng¹ch mét c¸ch s¸t víi kh¶ n¨ng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng doanh nghiÖp th× thõa h¹n ng¹ch, doanh nghiÖp th× thiÕu h¹n ng¹ch nhËp khÈu. Nh÷ng lÜnh vùc nµo mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× kh«ng nªn cho c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vµo liªn doanh liªn kÕt. * §èi víi tæng C«ng ty. Më réng h¬n n÷a quyÒn tù chñ vµ tr¸ch nhiÖm cña VINAPCO cho t­¬ng xøng víi n¨ng lùc cña C«ng ty. Hç trî vÒ mÆt cho vay vèn ®èi víi VINAPCO ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ vèn kinh doanh còng nh­ vèn ®Çu t­. Cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn liªn kÕt h¬n n÷a gi÷a c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña tæng C«ng ty. X©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý chÆt chÏ nh­ng th«ng tho¸ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trong ho¹t ®éng kinh doanh. Hç trî vÒ mÆt chuyªn m«n nghiÖp vô ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ, vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng theo mét hÖ thèng tiªu chuÈn tiªn tiÕn, phï hîp cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp, mçi Quèc gia. §©y lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ lý do ®ã, ®ång thêi kÕt hîp vµ vËn dông nh÷ng lý luËn ®· ®­îc ®µo t¹o, nghiªn cøu víi thùc tr¹ng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty X¨ng dÇu Hµng Kh«ng, t«i ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, t«i chØ muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ kÕt qu¶ nghiªn cøu cña m×nh cïng víi nç lùc cña toµn C«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ qu¶n lý chÊt l­îng tèt h¬n ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ trªn ThÕ giíi. Tuy ®· cã nhiÒu nç lùc cè g¾ng song do thêi gian vµ tr×nh ®é h¹n chÕ, bµi viÕt ch¾c sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. VËy rÊt kÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì còng nh­ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®Ó t«i cã thÓ häc hái thªm ®­îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vµ thiÕt thùc. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ TS. Lª C«ng Hoa vµ CN. NguyÔn Thµnh HiÕu ®· truyÒn ®¹t kiÕn thøc còng nh­ h­íng dÉn tËn t×nh t«i ®· hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. T«i còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé, nh©n viªn phßng TC- CB vµ c¸c c« chó kh¸c trong C«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp. Hµ néi, th¸ng 6 n¨m 2001 Sinh viªn thùc hiÖn L­¬ng ThÞ Thuú Linh Tµi liÖu tham kh¶o 1. Phiªn b¶n ISO 9000-2000 cña tæng côc TC-§L-CL. 2. C©u l¹c bé chÊt l­îng sè 69/ th¸ng12/2000. 3.§æi míi qu¶n lý chÊt l­îng trong thêi kú míi cña Hoµng M¹nh TuÊn. NXB Khoa Häc Kü ThuËt 1997 4.Qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn-Oakaland. NXB Thèng kª. HN. 1994 5. Qu¶n lý chÊt l­îng trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam- §Æng Minh Trang. Tr­êng §HKT Thµnh Phè HCM. 6. N¨ng suÊt- ChÊt l­îng- C¹nh tranh cña tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n. 7. C©u l¹c bé chÊt l­îng sè 65/ th¸ng 10/2000. 8. Sæ tay chÊt l­îng cña c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng. 9. C¸c qu¸ tr×nh, c¸c h­íng dÉn cña c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng. 10. §iÒu lÖ kü thuËt X¨ng DÇu Hµng Kh«ng. C¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c cã liªn quan ®Õn chuyªn ngµnh qu¶n trÞ chÊt l­îng: - NguyÔn Kim §Þnh: Qu¶n lý chÊt l­îng vµ ISO 9000 Nxb §H Tæng hîp TP.HCM - Qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000: Phã §øc Trï, Vò ThÞ Hång Khanh, Ph¹m Hång Nxb KHKT 1999. - Tekeoendo: ¸p dông KAIZEN& 5S t¹i ViÖt Nam, HN. 4-1998 - Giíi thiÖu c¸c HÖ thèng chÊt l­îng. Tµi liÖu häc tËp. SAV. 1997. - C¸ch thøc x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000-Kho¸ ®µo t¹o t¹i HN 22/5/1997. - Ph¸p lÖnh chÊt l­îng hµng ho¸ 1/2000. - N¨ng suÊt xanh- S¶n xuÊt s¹ch. Tµi liÖu héi th¶o do tæ chøc N¨ng suÊt Ch©u ¸ (APO). Tæng côc TC-§L-CL. HN 4/1994 Môc lôc Trang L Tµi liÖu tham kh¶o-------------------------------------------------------------------------- 85 Tr­êng §HKTQD Khoa qtkdcn & xdcb Chuyªn ngµnh QTcl Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------o0o--------- NhËn xÐt luËn v¨n tèt nghiÖp cña gi¸o viªn h­íng dÉn Gi¸o viªn h­íng dÉn : TS. Lª C«ng Hoa Sinh viªn thùc hiÖn : L­¬ng ThÞ Thuú Linh Líp : Qu¶n trÞ chÊt l­îng 39 C¬ quan thùc tËp : C«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. §iÓm luËn v¨n tèt nghiÖp B»ng sè: B»ng ch÷: Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m Gi¸o viªn h­íng dÉn Tr­êng §HKTQD Khoa qtkdcn & xdcb Chuyªn ngµnh: QTcl Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------o0o--------- NhËn xÐt luËn v¨n tèt nghiÖp cña gi¸o viªn ph¶n biÖn Gi¸o viªn ph¶n biÖn : Sinh viªn thùc hiÖn : L­¬ng ThÞ Thuú Linh Líp : Qu¶n trÞ chÊt l­îng 39 C¬ quan thùc tËp : C«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m Gi¸o viªn ph¶n biÖn §Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng Ch­¬ng 1.. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng vµ sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Ch­¬ng 3. Mét sè biÖn ph¸p ph¸t triÓn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. Mèi quan hÖ tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng gi÷a c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp G§ C«ng ty XN Th­¬ng m¹i ®Çu khÝ hµng kh«ng MiÒn Nam XN x¨ng dÇu hµng kh«ng MiÒn Nam XN dÞch vô x¨ng dÇu s©n bay MiÒnTrung XN dÞch vô x¨ng dÇu s©n bay MiÒn B¾c XN dÞch vô VT-VT-KT X¨ng DÇu HµngKh«ng VP §¹i diÖn TP Hå ChÝ Minh P KT-CN P KH-§T P TC-KT P TC-CB P KD-XNK Vp ®¶ng ®oµn thÓ PG§ Néi chÝnh Phßng thèng kª PG§ néi chÝnh PGD.kü thuËt XN Th­¬ng m¹i ®Çu khÝ hµng kh«ng MiÒn B¾c C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é ®µo t¹o. §¬n vÞ T.S PTS THS §H C§ TRC SC CNKT Ch­a §µo T¹o C¬ quan C«ng ty 1 1 42 24 25 8 4 0 XNXDHK MiÒn B¾c 1 23 51 21 56 50 3 XNXDHK M Trung 8 13 15 52 96 5 XNXDHK MiÒn Nam 1 23 28 36 95 98 4 XNDV-VT 15 23 37 48 90 6 XNTMDKHK M.B¾c 14 8 12 45 54 2 XNTMDKHK M.Nam 22 7 17 20 22 1 Tæng 0 2 2 127 148 163 324 414 21 Kh¶o s¸t c¸n bé c«ng nh©n viªn §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®µo t¹o KÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Nhu cÇu ®µo t¹o Phßng tæ chøc Tæng hîp vµ ph©n lo¹i X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o ThiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cô thÓ Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o S¬ ®å quy tr×nh ®µo t¹o C¶ng xÕp C¶ng giao hµng Kho s©n bay Tra n¹p m¸y bay M¸y bay Kho c¶ng § § § § § K§ K§ K§ K§ K§ Thùc tr¹ng c«ng t¸c kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm Mét sè gi¶i ph¸p - Chó träng vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty - T¨ng c­êng x©y dùng vµ tÝnh to¸n chi phÝ chÊt l­îng - Xóc tiÕn triÓn khai vµ hoµn thµnh viÖc nhËn chøng chØ Quèc tÕ ISO 9001: 2000 theo ®óng tiÕn ®é - T¨ng c­êng c«ng t¸c hiÖu chuÈn vµ kiÓm ®Þnh c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn tiÕn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO14000 §èi t­îng ®µo t¹o Sè l­îng H×nh thøc ®µo t¹o Thêi gian /th¸ng Chi phÝ 1000®ng­êi/kho¸ HiÖn nay Thêi gian tíi HiÖn nay Thêi gian tíi Lao ®éng trùc tiÕp 115 300 N©ng cao tay nghÒ 105 250 + Göi ®i häc ë c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. + TËp huÊn ngh¾n h¹n t¨ng l­¬ng + Göi ®i häc ë c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp. + TËp huÊn ngh¾n h¹n t¨ng l­¬ng. + Cö ®i häc ë c¸c tr­êng cao ®¼ng, kü thuËt 18 2 27 750 200 1.000 §µo t¹o míi 10 15 + KÌm cÆp h­íng dÉn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn + §µo t¹o t¹i XN + KÌm cÆp h­íng dÉn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn + §µo t¹o t¹i XN + Göi ®i häc ë c¸c kho¸ s¬ cÊp 3 3 3 0 250 350 Nh©n viªn kü thuËt nghiÖp vô 70 100 N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n 65 85 +Göi ®i häc t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng kü thuËt nghiÖp vô +TËp huÊn ng¾n h¹n vÒ chuyªn m«n +Göi ®i häc t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng kü thuËt nghiÖp vô +TËp huÊn ng¾n h¹n vÒ chuyªn m«n +KhuyÕn khÝch häc v¨n b»ng hai 27 3 24-27 1000 450 1000 §µo t¹o míi 5 15 +§µo t¹o h­íng dÉn trùc tiÕp t¹i c¸c phßng ban +§µo t¹o h­íng dÉn trùc tiÕp t¹i c¸c phßng ban +KhuyÕn khÝch häc v¨n b»ng hai 3 27 300 1000 C¸n bé qu¶n lý 5 7 N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n 5 6 +Göi ®i häc t¹i chøc, v¨n b»ng hai +Tham gia c¸c kho¸ häc QTDN, QTKD, nghÖ thuËt qu¶n lý, nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng +Göi ®i häc t¹i chøc, v¨n b»ng hai +Tham gia c¸c kho¸ häc QTDN, QTKD, nghÖ thuËt qu¶n lý, nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng +Tham gia nh÷ng kho¸ häc ng¾n ë n­íc ngoµi 24-27 3-5 1000 §µo t¹o míi 0 1 +Göi ®i häc t¹i chøc, v¨n b»ng hai +Tham gia c¸c kho¸ häc QTDN, QTKD, nghÖ thuËt qu¶n lý, nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng 24-27 th¸ng 1.000 C¬ cÊu chñng lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty X¨ng dÇu Hµng kh«ng (N¨m 2000) §¬n vÞ 1000 tÊn Lo¹i nhiªn liÖu S¶n l­îng Tû lÖ % Jet A-1 trong s©n bay 170 32,7 Jet A-1 ngoµi s©n bay 20 3,84 DÇu DO ( Diesel oil) 275 52,86 DÇu FO 15 2,88 X¨ng ( Mogas 83/ 92) 40 7,72 Tæng 520 100

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở Công ty xăng dầu Hàng không.DOC
Luận văn liên quan