Đề tài Một số chiến lược Marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Tổng công ty Thép Việt Nam

MỤC LỤCTrang Lời nói đầu 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LỢC MARKETING 2 I. Chiến lợc và quản trị chiến lợc marketing trong cơ chế thị trờng. 2 1.Chiến lợc marketing 2 1.1-Khái niệm hoạch định chiến lợc marketing hớng theo thị trờng 2 1.2-Vai trò của hoạch định chiến lợc 2 1.3- Mục đích của việc lập chiến lợc. 3 1.4- Bốn cấp độ của hoạch dịnh chiến lợc 3 2. Quản trị chiến lợc 4 2.1-Khái niệm quản trị chiến lợc 4 2.2-Ưu nhợc điểm của quản trị chiến lợc 4 II. Nội dung của các chiến lợc cạnh tranh 5 1-Các công ty dẫn đầu thị trờng 6 2-Các công ty thách thức trên thị trờng 7 3- Các công ty theo sau 9 4-Các công ty đang tìm chỗ đứng trên thị trờng 9 III-Chiến lợc marketing - mix 10 1/Sản phẩm 10 1.1-Khái niệm 10 1.2-Chiến lợc đối với sản phẩm 11 2-Giá cả 11 3-Phân phối 12 3.1-Kênh trực tiếp và gián tiếp 12 3.2-Hệ thống marketing đơn kênh và đa kênh 14 3.3-Chiều dài của kênh 14 3.4-Đánh giá các thành viên kênh 16 3.5-Số lợng thành viên kênh 16 3.6-Tuyển chọn thành viên kênh 17 4-Xúc tiến hỗn hợp (promotion) 17 4.1-Chiến lợc marketng đối với công cụ kích thích tiêu thụ 17 4.2-Chiến lợc đối với marketing trực tiếp 17 4.3-Quảng cáo và quan hệ với công chúng 18 IV/ Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng công ty thép Việt Nam . 18 1/Tính tất yếu phải nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung. 18 1.1/ Xu thế tự do hoá, toàn cầu hoá thơng mại. 18 1.2/ áp lực từ khách hàng. 19 1.3/ Đe doạ của các sản phẩm thay thế. 20 1.4/ Đe doạ của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 20 2/ Sự cần thiết nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thép của Tổng công ty thép Việt Nam . 21 CHƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LỢC MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 22 I/Một vài nét khái quát về Tổng công ty thép Việt Nam . 22 1/Quá trình hình thành và phát triển. 22 2/Chức nămg, nhiệm vụ và đặc điểm của Tổng công ty. 24 3/ Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của tổng công ty 25 3.1/ Hội đồng quản trị của công ty. 27 3.2/ Ban kiểm xoát công ty . 27 3.3/Tổng giám đốc Tổng công ty. 27 3.4/ Bộ máy giúp việc Tổng công ty ( Hay Cơ quan văn phòng Tổng Công ty). 27 3.5/ Các đơn vị thành viên của Tổng công ty 28 II/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của Tổng công ty thép Việt Nam thời gian qua 30 1/ Sức cạnh tranh hiện tại rất yếu kém. 30 2/ Phơng thức cạnh tranh đơn điệu. 31 3/ Tổng công ty thép cha thực sự tham gia vào cạnh tranh một cách tự chủ trong thị trờng. 32 III/ Đánh giá tình hình thực hiện chiến lợc Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của VSC. 33 1/Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 33 1.1/Tình hình sản xuất thép của Tổng công ty thép. 33 1.2/ Nguyên nhân của tình hình trên 34 2/ Tình hình thực hiện chiến lợc phân phối 35 2.1/Tiêu thụ trong nớc 36 2.2/ Tiêu thụ ra nớc ngoài 38 3/ Tình hình thực hiện chiến lợc định giá và khuyến mại 39 3.1/ Chiến lợc định giá 39 3.2/ Chiến lợc khuyến mãi 39 4/ Thực trạng chiến lợc sản phẩm 40 VI/Các đối thủ cạnh tranh chính của Tổng công ty thép Việt Nam 42 1/Phân tích 5 lực lợng cạnh tranh 42 1.1/Phân tích các đối thủ cạnh tranh nội bộ ngành 43 1.2/Các đối thủ cạnh tranh nớc ngoài chủ yếu. 47 1.3/Phân tích đầu vào 48 1.4/Phân tích đầu ra 48 1.5/Sản phẩm thay thế 49 1.6/ Các đối thủ tiềm ẩn 49 1.7/Về phía nhà nớc 50 2/ Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu , cơ hội, đe doạ của Tổng công ty thép Việt Nam 51 CHƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 54 I/ Dự báo nhu cầu tiêu thụ thép trong tơng lai. 54 1/ Dự báo nhu cầu tiêu thụ thép nói chung. 54 2/ Dự báo nhu cầu tiêu thụ thép theo chủng loại sản phẩm. 55 II/ Phơng hớng và mục tiêu của Tổng công ty thép Việt Nam đến năm 2010. 56 1/ Phơng hớng. 56 2/ Mục tiêu của Tổng công ty thép Việt Nam đến năm 2010. 56 III/ Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng công ty thép Việt Nam trong thời gian tới. 58 1/ Về công nghệ 58 1.1/ Thiết bị và công nghệ phôi thép 58 1.2/Thiết bị và công nghệ cán thép 58 1.3/ Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KHCN. 59 2/Vấn đề hạ chi phí sản xuất và lu thông 59 3/Về tiếp thị, bán hàng 60 3.1/Công tác quảng cáo tiếp thị 60 3.2/Phát triển các kênh tiêu thụ 61 3.3/Tăng năng suất dịch vụ và khả năng sinh lời trong kinh doanh 62 3.4/Thu thập, xử lý và trao đổi thông tin 63 3.5/ Công tác hậu bán hàng. 64 Kết luận 65 Danh mục tài liệu tham khảo 66

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số chiến lược Marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Tổng công ty Thép Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Êp song d­êng nh­ Tæng c«ng ty vÉn ch­a quen víi thùc tÕ, trong khi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®ang cè g¾ng lµm hµi lßng c¸c " th­îng ®Ð" b»ng c¸c ho¹t ®éng marketing hÕt søc n¨ng ®éng vµ thiÕt thùc th× c«ng t¸c nµy trong Tæng c«ng ty ch­a thùc sù ®­îc qua t©m. ch¼ng h¹n, Tæng c«ng ty ch­a sñ dông c¸c d¹i lý b¸n hµng lín nh­ c¸c c«ng ty kh¸c ngoµi VSC, c¸c ho¹t ®éng Marketing míi chØ dõng l¹i ë viÖc tham gia héi chî, qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh... 2/ T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc ph©n phèi: C¸ch thøc ph©n phèi cña VSC ®­îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau VSC - Cã b¶o l·nh hoÆc thÕ chÊp - Cã khuyÕn m¹i Khèi l­u th«ng C¸c t­ nh©n C¸c c«ng tr×nh B¸n trùc tiÕp Dïng trùc tiÕp C¸c CT & b¸n xØ, b¸n lÎ C¸c cöa hµng Dïng trùc tiÕp Qua s¬ ®å trªn cho thÊy c¸h thøc ph©n phèi c¶u VSC kh«ng th«ng qua mét ®¹i lý chÝnh nµo mµ ng­êi tiªu dïng chØ cã thÎ mua thÐp ngay t¹i nhµ m¸y hoÆc th«ng qua c¸c cöa hµng kim khÝ, cña hµng t­ nh©n... C¸c nha m¸y thuéc VSC ch­a cung cÊp s¶n phÈm ®Õn tËn c«ng tr×nh nhiÒu nh­ c¸c liªn doanh. DiÒu nµy thÓ hiÖn tÝnh kÐm n¨ng ®éng cña VSC. Trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã ph­¬ng thøc b¸n hµng linh ho¹t h¬n, ®¸p øng ®­îc ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. 2.1/Tiªu thô trong n­íc: C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cña VSC hiÖn ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p b¸n hµng gièng nhau, phÇn lín b¸n qua c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i cña VSC vµ c«ng ty THHH cña t­ nh©n. Mét phÇn nhá ®­îc b¸n trùc tiÕp ®Õn c¸c c«ng tr×nh vµ b¸n lÎ th«ng qua chi nh¸nh hoÆc cöa hµng cña m×nh. TÊt c¶ c¸c kªnh ph©n phèi nãi trªn ®Òu thùc hiÖn theo nguyªn t¸c " mua ®øt, b¸n ®o¹n". Tuy nhiªn ®Ó b¸n ®­îc nhiÒu hµng, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Òu cã chÝnh s¸ch b¸n hµng tr¶ chËm, cã khuyÕn m¹i vµ chÞu tiÒn c­íc vËn chuyÓn. §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, c¸c c«ng ty ®Òu cã ®é trÝch chiÕt khÊu dµnh cho c¸c kh¸ch hµng th­¬ng m¹i. Tû lÖ chiÕt khÊu phô thuéc tõng thêi kú vµ phô thuéc vµo sè l­îng l« hµng cña mét lÇn tiªu thô. Møc chiÕt khÊu cña hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y n»m trong kho¶ng tõ 1-2% gi¸ trÞ l« hµng (tõ 20.000-50.000 ®/tÊn). Tæng s¶n l­îng tiªu thô c¸c s¶n phÈm thÐp c¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn trong biÓu sau: BiÓu 2:S¶n l­îng vµ thÞ phÇn tiªu thô c¸c s¶n phÈm thÐp x©t dùng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn VSC Tªn c«ng ty Hé tiªu thô 1999 2000 S¶n l­îng (tÊn) Tû lÖ (%) S¶n l­îng(tÊn) Tû lÖ (%) Gang thÐp Th¸i Nguyªn *C¸c Cty l­u th«ng VSC *C¸c Cty THHH t­ nh©n *B¸n trùc tiÕp(chi nh¸nh) *C¸c hé tiªu thô kh¸c Tæng sè 37.290 66.700 6.800 15.500 126.290 29.53 52.82 5.38 12.27 100 41.71 71.161 11.984 6.045 130.900 31.86 54.36 9.16 4.62 100 ThÐp MiÒn Nam * C¸c Cty l­u th«ng VSC *C¸c Cty THHH t­ nh©n *C¸c Cty TM Quèc doanh *B¸n trùc tiÕp *C¸c hé tiªu thô kh¸c *XuÊt khÈu Tæng sè 21.277 237.263 258.540 8.23 91.77 100 33.530 151.587 26.817 61.251 103 1.721 275.009 12.19 55.12 9.75 22.27 0.04 0.63 100 ThÐp §µ N½ng * C¸c Cty l­u th«ng VSC *C¸c Cty THHH t­ nh©n *C¸c Cty TM Quèc doanh *B¸n trùc tiÕp *C¸c ®¹i lý Tæng sè 4.658 1.580 1.692 3.238 1.094 12.262 37.98 12.89 13.8 26.41 8.92 100 6.577 3.925 3.488 4.474 920 19.384 33.93 20.25 17.99 23.08 4.75 100 Nguån: Phßng kinh doanh, VSC. Ph©n tÝch c¸c sè liÖu trong biÓu trªn ta cã thÎ nhËn thÊy râ phÇn lín c¸c s¶n phÈm thÐp cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt thµnh viªn cña VSC ®Òu tiªu thô th«ng qua c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i cña VSC hoÆc cña t­ nh©n. sè l­îng c¸c s¶n phÈm thÐp cã thÓ tiªu thô trùc tiÕp ®Õn c¸c hé sö dông cuèi cïng cña C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ, cho dï c«ng ty ®· cã chi nh¸nh t¹i Hµ néi, Vinh, vµ c¸c cña hµng b¸n lÎ kh¸c. Riªng hai c«ng ty thÐp MiÒn nam vµ thÐp §µ n½ng ®· b¸n trùc tiÕp ®­îc víi tû lÖ kh¸ lín, chiÕm kho¶ng 23% s¶n l­îng tiªu thô. C¸c c«ng ty th­¬ng m¹i thµnh viªn cña VSC trong n¨m 1999 tiªu thô ®­îc 63.225 tÊn, chiÕm 15,92%, nam­ 2000 tiªu thô ®­îc nhiÒu h­on, ®¹t 81.817 tÊn, chiÕm 19,24% tæng s¶n l­îng thÐp mµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®· tiªu thô ®­îc trong n¨m. Nh­ vËy, mÆc dï cã lîi thÕ h¬n nhiÒu vÒ vèn, vÒ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i trong néi bé VSC, cho ®Õn nay, l­îng s¶n phÈm thÐp mµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cña VSC tiªu thô qua c¸c ®¬n vÞ l­u th«ng thµnh viªn VSC vÉn thÊp h¬n nhiÒu so víi l­îng s¶n phÈm thÐp tiªu thô ®­îc qua c¸c c«ng ty TNHH cña t­ nh©n. Kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty thÐp MiÒn Nam lµ c«ng ty thÐp ViÖt(n¨m 2000 tiªu thô ®­îc 131.696 tÊn, chiÕm 45,5% s¶n l­îng thÐp VSC tiªu thô ) cßn l¹i lµ c¸c c«ng ty TNHH t­ nh©n kh¸c nh­ c«ng ty Hëu Giang, c¬ së S«ng H­¬ng, c«ng ty NguyÔn Minh, c«ng ty §ång T©m (mçi c«ng ty tiªu thô tõ 3000 ®Õn 10000 tÊn) vµ c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i quèc doanh kh¸c. Kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn lµ doanh nghiÖp kim khÝ Th¸i H­ng (n¨m 2000 tiªu thô 34.151 tÊn, chiÕm 26,1%s¶n l­îng thÐp TISCO tiªu thô); trung t©m dÞch vô vµ x©y l¾p Th¸i Nguyªn (n¨m 2000 tiªu thô 20.010 tÊn, chiÕm 15,3% ss¶n l­îng thÐp TISCO tiªu thô). 2.2/ Tiªu thô ra n­íc ngoµi: Vµo nh÷ng n¨m 1990,1991; C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®· xuÊt sang Th¸i Lan ®­îc mÊy v¹n tÊn ph«i qua c¸n mçi n¨m nh­ thÐp trßn 40, 60 (do lóc ®ã ®· thõa ph«i) vµ xuÊt kh«ng cã l·i, v× môc ®Ých ®Ó c©n ®èi ngo¹i tÖ. Sau nµy, chØ ®Õn n¨m1999,2000, c«ng ty thÐp MiÒn Nam míi xuÊt khÈu ®­îc sang Campuchia mçi n¨m kho¶ng 2000 tÊn thÐp x©y dùng vµ kho¶ng vµi tr¨m tÊn thÐp sau c¸n (l­íi, d©y thÐp...) môc ®Ých ®Ó tham dß thÞ tr­êng. N¨m 2000, Tæng c«ng ty còng tham gia ®Êu thÇu ®Ó xuÊt sang IRAC 20 v¹n tÊn thÐp x©y dùng nh­ng kh«ng tróng thÇu. Theo sè liÖu thèng kª tõ c«ng ty thÐp MiÒn Nam, tÝnh tõ ®Çu n¨m 2001 ®Õn nay ®· xuÊt khÈu ®­îc 3.606 tÊn thÐp, trong ®ã 95.8% s¶n l­îng xuÊt khÈu lµ thÐp c¸n x©y dùng. Mét con sè cßn rÊt khiªm tèn. MÆt kh¸c mét ®iÒu g©y bÊt lîi kh«ng nhá ®èi víi Tæng c«ng ty lµ hiÖn nay nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ ph«i nhiÒu h¬n nh­ng Tæng c«ng ty th× l¹i ch­a ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó xu¸t khÈu mÆt hµng nµy, thËm chÝ cßn ®ang ph¶i nhËp khÈu. 3/ T×nh h×nh thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Þnh gi¸ vµ khuyÕn m¹i: 3.1/ ChiÕn l­îc ®Þnh gi¸: Trong thêi gian qua gi¸ c¶ s¶n phÈm lu«n lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn ®­îc quan t©m ®èi víi s¶n phÈm thÐp cña VSC ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. Thùc tÕ lµ gi¸ cña mÆt hµng thÐp c¸n cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuéc VSC cao h¬n gi¸ thÐp c¸n nhËp khÈu tõ Nga vµ c¸c n­íc liªn x« cò tõ 10-15% ( tõ 25-38$/ tÊn) vµ cao h¬n gi¸ thÐp nhËp khÈu tõ c¸c n­íc NhËt B¶n, Hµn Quèc, T©y ¢u kho¶ng 5% (tõ 10-12$/ tÊn)...Trong thêi gian tíi Tæng c«ng ty cÇn cã nh÷ng chiÕn l­îc ®Þnh gi¸ linh ho¹t ®Î cã ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 3.2/ ChiÕn l­îc khuyÕn m·i: HiÖn nay, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam thùc hiªn hai ph­¬ng thøc khuyÕn m·i ®ã lµ: *ChÝnh s¸ch triÕt khÊu: néi dung cña chÝnh s¸ch nµy cã nghÜa lµ nÕu kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín sÏ ®­îc h­ëng phÇn tr¨m so víi khèi l­îng mua. Cô thÓ nh­ sau: +§èi víi thÐp cuén: 500.000-700.000 tÊn, ®­îc h­ëng triÕt khÊu 1% 700.000-1.000.000 tÊn, ®­îc h­ëng triÕt khÊu 1.5% Trªn 1.000.000 tÊn ®­îc h­ëng triÕt khÊu 2% +§èi víi thÐp v»n: 150.000-200.000 tÊn, ®­îc h­ëng triÕt khÇu 1% 200.000-250.000 tÊn, ®­îc h­ëng triÕt khÊu 1.2% 250.000-300.000 tÊn , ®­îc h­ëng triÕt khÊu 1.5% *ChÝnh s¸ch cho vay: tøc lµ nÕu kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng nhÊt ®Þnh th× ®­îc tr¶ chËm 30 ngµy víi ®iÒu kiÖn cã thÐe chÊp hoÆc tÝn chÊp. Cô thÓ nh­ sau: <500 tÊn, cho d­ nî 500 triÖu 500-1.000 tÊn, cho d­ nî 1 tû 1.000-2.000 tÊn, cho d­ nî 2 tû. Tuy nhiªn chÝnh s¸ch triÕt khÊu cßn phô thuéc vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, cho nªn nã lu«n lu«n thay ®æi. Nh­ng nh×n chung tû lÖ triÕt khÊu cña VSC th­êng thÊp h¬n liªn doanh v× gi¸ thµnh thÐp x©y dùng cña liªn doanh thÊp h¬n. së dÜ khèi liªn doanh tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm v× hä cã chÝnh s¸ch triÕt khÊu linh ho¹t Nh×n chung Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam trong thêi gian qua ch­a thùc sù chó träng ®Õn chiÕn l­îc ®iÞnh gi¸ vµ khuyÕn m¹i. C¸c ho¹t ®éng nµy cßn rÊt yÕu , cóng nh¾c vµ kh«ng hiÖu qu¶ ®· gay ra kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cho tæng c«ng ty trong viÖc gi¶i quyÕt ®Çu ra cho s¶n phÈm. §Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, nhanh chãng héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi, Tæng c«ng ty cÇn quan t©m vµ s¸ng t¹o h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh, l«i kÐo vÒ m×nh ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng h¬n n÷a, kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®ao cña doanh nghiÖp ngµnh thÐp ViÖt Nam. 4/ Thùc tr¹ng chiÕn l­îc s¶n phÈm HiÖn nay ngµnh thÐp ViÖt Nam míi chØ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n ph¶m dµi phôc vô chñ yÕu cho ngµnh x©y dùng ( thÐp trßn tr¬n, trßn v»n d¹ng thanh dµi10 40mm, thÐp cuén d©y6-10 vµ thÐp h×nh cì nhá vµ cì võa) vµ gia c«ng s¶n xuÊt èng hµn, t«n m¹ ,h×nh uèn nguéi, c¾t sÎ....tõ s¶n phÈm dÑt nhËp khÈu. C¸c s¶n phÈm dµi s¶n xuÊt trong n­íc còng phÇn lín ®­îc c¸n tõ ph«i thÐp nhËp khÈu. Kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt ph«i thÐp trong n­íc cßn nhá bÐ, chØ ®¸p øng ®­îc kho¶ng 25%, cßn l¹i 75% nhu cÇu ph«i thÐp cho c¸c nhµ m¸y c¸n ph¶i nhËp tõ bªn ngoµi. Trong n­íc ch­a cã nhµ m¸y c¸n c¸c s¶n phÈm dÑt ( tÊm, l¸ c¸n nãng,c¸n nguéi). Ph«i thÐp vµ thÐp c¸n s¶n xuÊt trong n­íc cã chÊt l­îng th«ng th­êng vµ cßn phô thuéc vµo chÊt l­îng ph«i thÐp nhËp khÈu. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ mµ chñ yÕu s¶n phÈm ®­îc tiªu thô trong n­íc vµ thay thÕ nhËp kh©ñ. Ch­a cã c¬ së tËp trung s¶n xuÊt thÐp ®Æc biÖt phôc vô chÕ t¹o c¬ khÝ. HiÖn nay chØ s¶n xuÊt mét sè lo¹i thÐp ®Æc biÖt víi quy m« nhá ë mét sè nhµ m¸y c¬ khÝ vµ nhµ m¸y thÐp cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam . Nh×n chung trong thêi gian qua, do h¹n chÕ vèn ®Çu t­ vµ do thÞ tr­êng tiªu thô thÐp trong n­íc cßn nhá bÐ, ngµnh thÐp ViÖt Nam míi chØ ®Çu t­ tËp trung vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dµi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch trong n­íc. §©y lµ c¸c s¶n phÈm cã thuËn lîi vÒ thÞ tr­êng, cÇn vèn ®Çu t­ Ýt, thêi gian x©y dùng nhµ m¸y ng¾n, hiÖu qu¶ ®Çu t­ kh¸ cao, thu hót ®­îc nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi bá vèn kinh doanh. §èi víi c¸c s¶n phÈm thÐp dÑt do nhu cÇu cßn thÊp trong khi ®ã ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ th× yªu cÇu c«ng suÊt cña nhµ m¸y ph¶i ®ñ lín, vèn ®Çu t­ lín, Ýt hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia liªn doanh mµ b¶n th©n ngµnh thÐp th× ch­a ®ñ søc ®Çu t­. Do vËy nh×n chung c¬ cÊu s¶n xuÊt cña ngµnh thÐp hiÖn nay lµ thiÕu ®ång bé, mÊt c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt ph«i víi c¸n thÐp, gi÷a c¬ cÊu mÆt hµng vµ c¬ cÊu chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi ngµnh ®· cã nh÷ng chiÕn l­îc ®a d¹ng h¸o s¶n phÈm më réng c¬ c©u , chñng lo¹i mÆt hµng. Ngoµi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèn lµ thÐp trßn vµ thÐp h×nh cho x©y dùng, èng hµn cì nhá vµ t«n m¹ kÏm, m¹ mÇu, chÕ phÈm kim lo¹i, sau n¨m 2000 ngµnh thÐp sÏ s¶n xuÊt thªm mËt hµng: TÊm c¸n nãng, tÊm c¸n nguéi, t«n m¹ thiÕc, thÐp ®Æc biÖt vµ nguyªn liÖu s¾t xèp, ®ång thêi ®Èy m¹nh ph«i thÐp vu«ng ®Ó thay thÕ ph«i nhËp khÈu. S¶n phÈm thÐp cña VSC ®Õn n¨m 2010 sÏ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¶ vÒ chñng lo¹i lÉn quy c¸ch vµ ®a d¹ng h¬n vÒ chÊt l­îng, c«ng dông. Cô thÓ bao gåm 14 lo¹i s¶n phÈm sau: * Ph«i thÐp vu«ng 100 x100 ®Õn 130 x 130 mm *ThÐp thanh trßn tr¬n 10 - 32 mm *ThÐp thanh trßn v»n D10 - D32/D40 *ThÐp d©y cuén 5.5 - 10 mm *ThÐp h×nh võa vµ h×nh nhá ( U, I, L, T...) *ThÐp tÊm c¸n nãng dÇy 1.5 - 25 mm *ThÐp tÊm c¸n nguéi dÇy 0.15 - 2.3 mm *èng thÐp hµn th¼ng cì nhá, ®en vµ m¹ kÏm *èng hµn so¾n cì lín vµ èng thÐp ®Þnh h×nh *ThÐp h×nh uèn nguéi tõ tÊm c¸n nãng vµ tÊm c¸n nguéi *T«n m¹ kÏm, t«n m¹ mÇu *T«n m¹ thiÕc *ChÕ phÈm kim lo¹i ( §inh, l­íi, c¸p...) *ThÐp ®Æc biÖt d¹ng thanh cho c¬ khÝ vµ thÐp l¸ kh«ng gØ vi/C¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam: 1/Ph©n tÝch 5 lùc l­îng c¹nh tranh: HiÖn nay, VSC chÞu søc Ðp cña 5 lùc l­îng c¹nh tranh nh­ sau: Cty x©y dùng S«ng §µ ( tiÒm Èn) VSC víi thÐp ngoµi VSC (§a Héi) vµ thÐp n­íc ngoµi ( TQ, Nga,ASEAN) (Néi bé) Ph«i thÐp cña Nga, Ucraina, Trung quèc (Nhµ cung øng) -C¸c Cty KD cña VSC -Cöa hµng TN (Kh¸ch hµng) Khung nh«m,kÝnh, polime,laser, composit 1.1/Ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh néi bé ngµnh: a/C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc: §ã lµ c¸c c«ng ty ngoµi VSC ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 7 B¶ng 7 : Danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp x©y dùng ë ViÖt Nam §¬n vÞ tÝnh : TÊn / n¨m Lo¹i h×nh doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp §Þa ®iÓm C«ng suÊt Nhµ n­íc ( ngoµi VSC) 1. Cty c¬ khÝ Duyªn h¶i 2.Cty DIEZEL S«ng c«ng 3.Cty bª t«ng thÐp Ninh B×nh 4.Cty 89 Bé quèc phßng 5.Cty c¬ khÝ Hµ néi 6.Nhµ m¸y c¬ khÝ CÈm ph¶ H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Ninh B×nh Hµ Néi Hµ néi Qu¶ng Ninh 17.000 15.000 15.000 42.000 10.000 15.000 100% N­íc ngoµi 1.Cty VINATAFONG B×nh D­¬ng 230.000 T­ nh©n 1.Cty Thµnh ®¹t 2.Cty Vò Linh 3.Cty Hoµng lª 4.Cty t­ nh©n Hång ch©u 5.Cty t­ nh©n §ång t©m 6.Cty ThÐp T©n ViÖt Thµnh 7.Cty Quèc duy 8.Cty An H­ng T­êng 9.Cty ThÐp Long An 10. Lµng nghÒ §a héi H¶i Phßng Hµ néi Hµ néi TP .HCM TP.HCM TP.HCM B×nh D­¬ng B×nh D­¬ng Long An B¾c Ninh 20.000 20.000 10.000 15.000 30.000 15.000 15.000 20.000 15.000 190.000 TNHH & HTX 1. Cty thÐp Nam §« 2.Cty TuyÕn N¨ng 3.HTX c¬ khÝ §¹i thµnh H¶i Phßng Hµ Néi TP.HCM 120.000 25.000 15.000 Nguån : Phßng kinh doanh Tæng c«ng ty *Nhãm 1 C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, liªn doanh , Vµ 100% vèn n­íc ngoµi. VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm S¶n phÈm thÐp x©y dùng cña nhãm nµy ®­îc lµm t­ ph«i nhËp khÈu, chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh, riªng khèi liªn doanh cã chÊt l­îng s¶n phÈm tèt h¬n thÐp cña VSC. VÒ ph­¬ng thøc b¸n hµng: C¸c c«ng ty còng cã ph­¬ng thøc b¸n hµng t­¬ng tù nh­ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt thÐp thµnh viªn cña VSC , tuy nhiªn, c¬ cÊu thÞ phÇn cho kh¸ch hµng cã kh¸c h¬n. C¸c c«ng ty ®Òu cã s¶n l­îng t¨ng tr­ëng hµng n¨m. HÇu hÕt c¸c c«ng ty liªn doanh ®Òu cã ®Æt c¸c chi nh¸nh ë c¸c thµnh phè lín. VÊn ®Ò qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm cña m×nh trªnc¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc b»ng c¸c ¸p phÝch lín ë nh÷ng n¬i thuËn tiÖn rÊt ®­îc chó träng vµ ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho mét sè c«ng ty. VÝ dô: C«ng ty thÐp Vinausteel vÒ chÊt l­îng bÒ mÆt, h×nh thøc bªn ngoµi kh«ng h¬n thÐp cña c«ng ty thÐp VPS vµ Vinakyoei, thËm chÝ cßn kÐm h¬n nh­ng l¹i cã gi¸ b¸n cao nhÊt vµ rÊt ®­îc kh¸ch hµng tin cËy. Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ lµ nhê lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞvµ chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i thoa ®¸ng cho kh¸ch hµng tiªu thô thÐp. C¸c c«ng ty liªn doanh b¸n trùc tiÕp ®­îc cho c¸c hé tiªu dïng cuèi cïng víi tû träng t­¬ng ®èi cao. Do s¶n phÈm thÐp cã chÊt l­îng tèt vµ æn ®Þnh, cã uy tÝn h¬n trªn thÞ tr­êng nªn c¸c c«ng ty nµy dÔ chóng thÇu cung cÊp thÐp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín. Mét ®iÓm ®¸ng l­u ý n÷a lµ c¸c ®· ®­a ra nh÷ng c¬ chÕ vµ gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng m¹ng l­íi ®¹i lý ®ñ uy tÝn. C¸c c«ng ty l­u th«ng cña VSC tiªu thô ®­îc nhiÒu h¬nc¸c s¶n phÈm thÐp cña khèi liªn doanh so víi c¸c c«ng ty TNHH cña T­ nh©n, chiÕm tû träng trªn 40%. ThÐp x©y dùng cña khèi liªn doanh ®· chiÕm lÜnh hÇu hÕt thÞ phÇn c¸c hé tiªu thô tr­íc ®©y vÉn quen dïng thÐp Liªn X« cò.§Æc biÖt thÐp sîi 6, 8 cña c¸c c«ng ty liªn doanh thÐp hiÖn ®ang ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng bëi chÊt l­îng cao. VÒ c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. Tu©n thñ theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, thùc hiÖn ®Çy ®ñu nghÜa vô vµ quyÒn lîi víi Nhµ n­íc vµ ®èi víi ng­êi lao ®éng. Nhãm 2: C¸c c«ng ty TNHH, HTX, XÝ nghiÖpt­ nh©n vµ c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt nhá. VÒ chÊt l­îng ChÊt l­îng thÐp c¸n cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ngoµi VSC hiÖn nay ch­a ®­îc c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng cña nhµ n­íc qu¶n lý chÆt chÏ. Qua viÖc kh¶o s¸t c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm cña khèi nµy ë møc ®é nhÊt ®Þnh mµ ch­a cÇn ®Õn viÖc kiÓm tra tÝnh chÊt c¬ lý cña mÉu s¶n phÈm ®Ó cã c¸c con sè cô thÓ. Trong c«ng nghÖ luyÖn thÐp cña nhãm nµy th­êng kh«ng cã giai ®o¹n ®iÒu chØnh hµm l­îng nguyªn tè cacbon khi luyÖn thÐp CT5. V× vËy, mÆc dï cã c¸c bé phËn ph©n tÝch ho¸ ®Ó ph©n tÝch tr­íc lß hoÆc lµ ph«i nhËp khÈu th× thÐp x©y dùng cña khèi nµy cã thÓ nãi lµ kh«ng ®¶m b¶o ®óng chØ tiªu vÒ tÝnh chÊt c¬ lý theo tiªu chuÈn, do dã v« t×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé kinh doanh thÐp trung gian gian lËn th­¬ng m¹i trªn thÞ tr­êng, ¶nh h­ëng ®Õn tuæi thä cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng khi xö dông thÐp x©y dùng cña nhãm nµy. Riªng víi lo¹i ph«i ®­îc nÊy ch¶i tõ s¾t thÐp vôn trong lß trung tÇndo trung quèc chÕ t¹o vµ ®óc b»ng khu«n hë ®· phæ biÕn ë lµng §a héi, H¶i phßng vµ míi ph¸t triÓn ë phÝa nam th× chÊt l­îng thÐp cßn xÊu h¬n nhiÒu. Nh­ vËy, ngoµi viÖc ng­êi tiªu thô thÐp bÞ thiÖt h¹i nhiÒu vÒ kinh tÕ khi mua sai vÒ khèi l­îng theo ba rem th× c¸c c«ng tr×nh sö rông lo¹i thÐp nµy tiÒm Èn mèi nguy hiÓm lín do chÊt l­îng thÐp kh«ng ®¹t yªu cÇu kü thuËt g©y ra. VÒ thÞ tr­êng tiªu thô MÆc dï chÊt l­îng kÐm nh­ng do lîi thÕ gi¸ rÎ nªn s¶n phÈm cña nhãm nµy trong thùc tÕ ®· chiÕm ®­îc thÞ phÇn t­¬ng ®èi lín. Riªng thÐp vu«ng, dÑt, u nhá, gãc nhá, d©y nhá, thanh thÐp v»n 9 - 16 mm hÇu nh­ chiÕm toµn bé thÞ phÇn. N¬i tiªu thô cña nhãm nµy tËp trung ë mét sè Phè lín ë Hµ Néi ( La thµnh, Gi¶ng vâ, Kim m·, Hµng thiÕc), Thµnh Phè Hå ChÝ Minh (TËp trung ë phè Lý Th­êng KiÖt), ë n«ng th«n, ®¸ng kÓ ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¾c, miÒn trung vµ ®ång b»ng S«ng Cöu Long, mét phÇn cµn ®­îc xuÊt khÊu sang Lµo. C¸c lo¹i thÐp gãc lín h¬n ®­îc b¸n trùc tiÕp cho c¸c c¬ së lµm thÐp kÕt cÊu, c¸c cöa hµng b¸n lÎ thÐp hoÆc b¸n cho c¸c nhµ bu«n thÐp t­ nh©n lín. Qua ®iÒu tra cho thÊy, thÐp cña c¸c c¬ së nµy ®Òu vo danh mÆc dï vËy v·n ®­îc tiªu thô hÕt. ThÐp §a héi chiÕm tû träng lín trong tæng s¶n l­îng thÐp c¶u nhãm nµy. MÆc dï ®a héi s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®­îc víi tæng s¶n l­îng kh«ng ph¶i lµ nhá nh­ng trªn thÞ tr­êng m¹ng l­íi tiªu thô rÊt hiÕm khi thÊy xuÊt hiÖn thÐp c¸n mang nh·n m¸c cña hä, ®ång thêi phÇn lín ng­êi t×m hiÓu ®Òu kh«ng mua s¶n phÈm nµy. Nóp d­íi dang nghÜa ThÐp Th¸i nguyªn víi ký hiÖu TN trªn c©y thÐp vµ th«ng qua c¸c nhµ bu«n t­ nh©n lín vèn lµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty Gang ThÐp Th¸i nguyªn, hµng n¨m hµng chôc ng×n tÊn thÐp c¸c lo¹i, mµ chñ yÕu lµ thÐp v»n cña §a héi ®· ®­îc tiªu thô t¹i c¸c tØnh miÒn nói vµ miÒn Trung. Cã h×nh d¸ng t­¬ng tù nh­ thÐp Th¸i nguyªn, ThÐp §a häi ®· len ch©n vµo mäi ngâ ng¸ch cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ c¸c tØnh xa, n¬i kh«ng cã m¹ng l­íi tiªu thô cña VSC. Víi lîi thÕ vÒ gi¸ vµ rÊt linh ho¹t trong viÖc ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng, thÐp §a héi ®· lµm cho c¸c nhµ m¸y nhá cña c¸c c¬ së c¬ khÝ ®Þa ph­¬ng vµ cña t­ nh©n t¹i c¸c n¬i nµy ph¶i ngõng ho¹t ®éng do kh«ng c¹nh tranh næi. Mét sè TØnh nh­ NghÖ an, Thanh ho¸ ®· thÊy ®­îc mÆt yÕu kÐm vÒ chÊt l­îng cña thÐp §a héi ®ang l­u th«ng phæ biÕn thªn ®Þa bµn, nh­ng v©n ch­a t×m ®­îc gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó qu¶n lý ng¨n chÆn. VÒ c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: Ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng chÞa sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc nh­ng cã lîi thÕ h¬n lµ chñ t­ nh©n Ýt ph¶i chÞu rµng buéc h¬n vÒ viÖc ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng nh­: b¶o hiÓm x· héi, trang bÞ an toµn, vÖ sinh lao ®éng, ngµy giê lµm viÖc, kh«ng ph¶i chi phÝ cho kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm vv.. .Nhµ n­íc kh«ng thu ®­îc hÕt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp cña c«ng ty cña nhãm nµy, mµ chØ thu theo h×nh thøc thÕu kho¸n. Ph­¬ng thøc thanh to¸n trong viÖc mua nguyªn liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm linh ho¹t, phÇn lín th«ng qua lßng tin víi nhau, kh«ng ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh cøng nh¾c nµo. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn gãp phÇn lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp, dÞch vô cung cÊp s¶n phÈm cho kh¸ch hµng thuËn tiÖn, nhanh chãng ®¸p øng ngay yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i. C¬ chÕ lïi gi¸ b¸n ®Ó th­ëng hoa hång vµ cho göi gi¸ cña ng­êi mua còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm thÐp c¸n nãng, thÐp èng, t«n m¹ vµ h×nh uèn. MÆt kh¸c c¸c nhµ s¶n xuÊt t­ nh©n ®Òu xuÊt th©n lµ nh÷ng nhµ kinh doanh c¸c mÆt hµng thÐp quen thuéc nªn hä s½n cã b¹n hµng, v× vËy s¶n phÈm lµm ra bao nhiªu ®Òu tiªu thô hÕt. 1.2/C¸c ®èi thñ c¹nh tranh n­íc ngoµi chñ yÕu. NGA vµ UCRAINA: Hai n­íc nµy cã c¸c s¶n phÈm thÐp chÊt l­îng cao vµ gi¸ c¶ cã søc c¹nh tranh m¹nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi do cã lîi thÕ vÒ nguån nguyªn liÖu rÎ vµ dåi dµo céng víi mét n¨ng lùc s¶n xuÊt lín. Hai n­íc nµy vÉn lµ nguån cung cÊp ph«i thÐp vµ c¸c s¶n phÈm thÐp h×nh cì lín cho ViÖt Nam nªn cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn thÞ tr­êng ViÖt Nam. *Trung Quèc: Trung Quèc trong vßng 10 n¨m gÇn ®©y ®· t¨ng s¶n l­îng s¶n xuÊt thÐp lªn gÊp hai lÇn ®Ó ®¹t trªn 100 triÖu tÊn/ n¨m, vµ tõ 4 n¨m nay ®· trë thµnh n­íc dÉn ®Çu thÕ giíi vÒ ss¶n xuÊt thÐp th«. ThÞ tr­êng Trung Quèc réng lín vµ tiªu thô nhiÒu thÐp ®· ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn t×nh h×nh cung cÇu trªn thÕ giíi. Mäi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thÐp ThÕ giíi vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ViÖt Nam. *C¸c n­íc ASEAN : Trong 10 n¨m trë l¹i ®©y, c¸c n­íc ASEAN ®· t¨ng c­êng ®Çu t­ x©y dùng nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô cña chÝnh m×nh vµ ®· cã mét phÇn xuÊt khÈu ®­îc sang thÞ tr­êng thÕ giíi. Indonexia, Th¸i lan, Malayxia lµ nh÷ng n­íc cã tèc ®é ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh thÐp m¹nh nhÊt. Do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trÇm träng võa qua, nhu cÇu tiªu dïng cña c¸c n­íc nµy ®· bÞ gi¶m xuèng. Tõ n¨m 1999, c¸c n­íc ASEAN ®· kh«i phôc ®­îc nhu cÇu tiªu thô thÐp vµ theo ®ã s¶n l­îng s¶n xuÊt thÐp còng t¨ng m¹nh. HiÖn nay, c¸c n­íc nµy ®· cã s¶n phÈm thÐp xuÊt pkhÈu sang Mü, c¸c n­íc Ch©u ¢u, c¸c n­íc trong khu vùc trong ®ã cã ViÖt Nam. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ngµnh thÐp còng nh­ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n­íc ®· gióp cho ta cã mét c¸i nh×n toµn c¶nh vÒ thÞ tr­êng thÐp, nhËn thøc râ ®­îc vÞ trÝ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam trong thêi gian ngÇn ®©y. Tõ ®ã cã h­íng ®i thÝch hîp, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÐt bÞ, më réng thÞ tr­êng tiªu thô...,kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ chñ lùc cña Tæng c«ng ty, ®­a ngµnh thÐp ViÖt Nam ph¸t triÓn ®i lªn héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. 1.3/Ph©n tÝch ®Çu vµo: ë ®©y chØ xÐt ®Õn nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt thÐp c¸n. ThÐp c¸n cã thÓ ®­îc s¶n xuÊt theo quy tr×nh sau: Lß cao LuyÖn *QuÆng s¾t gang ®óc ph«i ThÐp c¸n ( C«ng nghÖ khÐp kÝn) lß ®iÖn *S¾t thÐp phÕ Ph«i ThÐp c¸n( C«ng nghÖ hë) HiÖn nay, VSC ®· ®¸p øng ®­îc cho m×nh kho¶ng 60% ph«i, sè cßn l¹i phØa nhËp khÈu tõ Nga, Ucraina, do ®ã còng bÞ phô thuéc. Tuy nhiªn, thÞ tr­êng cung øng lµ rÊt réng lín nªn c¸c c«ng ty nµy kh«ng thÓ to¹ søc Ðp cho VSC. 1.4/ph©n tÝch ®Çu ra: Nh­ trªn ®· nãi, VSC ph©n phèi trùc tiÕp ®Õn ng­êi tiªu dïng lµ rÊt Ýt mµ chñ yÕu lµ ph©n phèi ®Õn c¸c c«ng ty kinh doanh cña VSC, c¸c c«ng ty TNHH, c¸c c«ng ty kimh doanh cña T­ nh©n, c¸c nhµ ®Çu t­. Do ®ã, còng cã phÇn chñ ®éng nh­ng còng kh«ng kÐp phÇn bÞ ®éng. Bëi v×: -Thø nhÊt: hiÖn nay, cung vÒ thÐp x©y dùng ®ang l¬n h¬n cÇu kh¸ nhiÒu cho nªn c¸c kh¸ch hµng nµ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó lùa chän -Thø hai: VSC kh«ng thÓ cã nh÷ng chÝnh s¸ch “­u ®·i ®Æc biÖt” Nh­ c¸c c«ng ty ngoµi VSC. -Thø ba: Mét sè c«ng ty víi danh nghÜa kinh doanh thÐp x©y dùng cña VSC nh­ng l¹i kinh doanh c¶ thÐp ngoµi, thËm chÝ thÐp ngoµi VSC cßn nhiÒu h¬n. TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®· t¹o ra søc Ðp lín ®Õn VSC. 1.5/S¶n phÈm thay thÕ Khoa häc kÜ thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn, c¸c kÜ thuËt s¶n xuÊt míi ra ®êi ngµy cµng nhiÓu trong ®ã ®Æc biÖt lµ kÜ thuËt s¶n xuÊt vËt liÑu míi, thay thÕ cho c¸c vËt liÖu truyÒn thång. H¬n n÷a, nguån tµi nguyªn cña c¸c quèc gia ngµy cµng c¹n kiÖt. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, xu h­¬ngd tiªu dïng c¸c s¶n phÈm trong ®ã cã s¶n phÈm thÐp cña thÕ giíi dÇn ®­îc thay ®æi: sö dông c¸c nguån nguyªn vËt liÖu míi thay thÕ cho cac NVL truyÒn thèng sö dông nhiÒu tµi nguyªn thiªn nhiªn. C¸c s¶n phÈm th­y thÕ cña thÐp ra ®êi ngµy cµng nhiÒu víi ®Æc tÝnh ­u viÖt h¬n nh­ nhÑ h¬n, cøng h¬n, bÒn h¬n vµ rÎ h¬nlµ mét søc Ðp. Tuy nhiªn, chØ cã mét sè lµ thay thÕ ®­îc cßn l¹i lµ thÐp vÉn lu«n lµ s¶n phÈm cã tinh ­u viÖt riªng, ®Æc biÖt lµ thÐp x©y dùng. Do ®ã, cã thÓ nãi tõ nay ®Õn n¨m 2005 VSC ch­a ph¶i quan t©m nhiÒu ®Õn s¶n phÈm thay thÕ cña m×nh. 1.6/ C¸c ®èi thñ tiÒm Èn: Trong vµi n¨m tíi, mét sè c«ng ty c¸n thÐp hiÖn ®¹i sÏ ra ®êi ®ång thêi cã mét sè c«ng ty sÏ x©y dùng thªm cho hä nh÷ng c«ng ty theo kiÓu c«ng ty mÑ, c«ng ty con. Khi ViÖt Nam gia nhËp AFTA, WTO. Mét mÆt, sÏ h¹n chÕ ®­îc c¸c c«ng ty s¶n xuÊt thÐp míi ra ®êi bëi lîi thÕ cña thÐp trong n­íc ( ®­îc Nhµ n­íc b¶o hé) sÏ kh«ng cßn. Nh­ngmÆt kh¸c, thÐp cña nhiÒu c«ng ty trªn thÕ giíi vµ khu vùc sÏ trµn vµo ViÖt Nam. §èi thñ tiÒm Èn ®¸ng lo ng¹i nhÊt cña VSC hiÖn nay lµ c¸c c«ng ty t­ nh©n ( C«ng ty cæ phÇn ThÐp H¶i Phßng) vµ Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ, c¸c ®èi thñ nµy còng g©y søc Ðp kh«ng nhá tíi VSC. 1.7/VÒ phÝa nhµ n­íc VSC cã vÞ trÝ vµ vai trß rÊt quan träng trong toµn ngµnh vµ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn ®­îc nhµ n­íc quan t©m chó träng ph¸t triÓn. Do ®ã, sù ¶nh h­ëng cña yÕu tè nhµ n­íc lµ rÊt lín. §iÒu nµy ®­îc cô thÓ qua mét sè chÝnh s¸ch cña ChÝnh Phñ. -Ng©n s¸ch Nhµ N­íc cÊp cho ngµnh thÐp vay víi l·i xuÊt thÊp ®èi víi c¸c dù ¸n, c¶i t¹o n©ng cÊp, x©y dùng míi c¸c nµh m¸y. -LuËt b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng: N¨m 1994 luËt b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng ®· ®­îc Quèc Héi th«ng qua vµ triÓn khai thùc hiÖn. C¸c nhµ m¸y thuéc ngµnh thÐp lµ nh÷ng ®¬n vÞ sö dông nhiÒu tµi nguyªn, mµ c¸c tµi nguyªn nµy ®Òu kh«ng thÓ t¸i t¹o ®­îc, ®ång thêi møc ®é g©y o nhiÔm lín. Do ®ã, cµn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ thÝch ®¸ng vµo viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng nh­ n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c, sö rông tµi nguyªn, cã biÖn ph¸p sö lý « nhiÔm. §iÒu nµy ®ßi hái cÇn cã vèn, v× thÕ nã g©y khã kh¨n cho ngµnh khi vÊn ®Çu t­ cã h¹n. -Sù gia nhËp c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i vµ ThÕ Giíi. §iÒu nµy lµ cho sù c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm thÐp trªn thÞ tr­êng ngµy cµng gay g¾t h¬n, nè ®ßi hái c¸c nhµ m¸y ph¶i më réng n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi s¶n phÈm ngo¹i nhËp. -ChÝnh s¸ch b¶o hé thÐp s¶n xuÊt trong n­íc cña Nhµ N­íc th«ng qua c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan vµ thuÕ nhËp khÈu. 2/ §¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu , c¬ héi, ®e do¹ cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam : Ta cã thÓ kÕt hîp c¬ héi- ®e do¹, ®iÓm m¹nh- ®iÓm yÕu cña Tæng c«ng ty trong ma trËn SWOT ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®Ò ra sù phèi hîp nh­ sau: Ma trËn SWOT C¬ héi (Oppotunities) -Nhu cÇu tiªu dïng t¨ng -Sù hç trî cña ChÝnh phñ -Sù ph¸t triÓn cña KHCN -C¸c quan hÖ kinh tÕ ®­îc më réng Nguy c¬ (Threats) - ViÖc gia nhËp cña c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i -C¸c ®èi thñ c¹nh tranh - C¸c ®iÒu luËt vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng MÆt m¹nh(Strengths) -§­îc Nhµ n­íc b¶o hé -M¹ng l­íi s¶n xuÊt vµ kinh doanh ph©n bè ë ba miÒn -§éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ -Chñ ®éng vÒ ®Çu vµo h¬n Phèi hîp S/O -Më réng s¶n xu¸t, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm -Gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng trong n­íc - Tranh thñ sù b¶o hé cña Nhµ n­íc ®Ó v­¬n tíi xuÊt khÈu Phèi hîp S/T -N©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm -§æi míi, c¶i tiÕn, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ MÆt yÕu (Weaknesses) -C«ng nghÖ cò, l¹c hËu -ThiÕu vèn -ThiÕu thÞ tr­êng tiªu thô - ThiÕu nguyªn vËt liÖu -Lao ®éng d­ thõa nhiÒu -Sù phèi hîp gi÷a s¶n xuÊt vµ l­u th«ng ch­a tèt Phèi hîp W/O -HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ -Khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn Phèi hîp W/T -Khai th¸c vµ sö dông tèt c¸c nguån nguyªn vËt liÖu -N©ng chÊt l­îng ph«i thÐp, dÇn dÇn hoµn toµn tù tóc ph«i -Gi¶i quyÕt tèt lao ®éng d­ thõa §iÓm m¹nh: -VSC cã lùc l­îng s¶n xuÊt vµ hÖ thèng l­u th«ng ph©n bè ®Òu ë c¶ ba miÒn ®Êt n­íc mµ c¸c doanh ngiÖp kh¸c kh«ng thÓ cã. -VSc n¾m gi÷ ®¹i bé phËn c«ng xuÊt s¶n xuÊt ph«i trong n­íc hiÖn còng nh­ t­¬ng lai, sÏ chñ ®éng h¬nvÒ kh©u cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸n vµ ®­îc sö dông ph«i nãng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. -Lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ cña VSC kh¸ m¹nh, ®ñ søc tiÕp thu vµ vËn hµnh c¸c d©y truyÒn hiÖn ®¹i, mau chãng ®¹t c«ng xuÊt thiÕt kÕ. -C¸c chñ së h÷u cña VSC vÉn ®¹t møc trugn b×nh kh¸ so víi tr×nh chung trong n­íc. -VSc cã ®ñ quyÕt t©m vµ kh¶ n¨ng ®Çu t­ mét sè d©y chuyÒn c¸n thÐp míi hiÖn ®¹i nhÊt ®Ó ®æi míi, thay thÕ giµn thiÕt bÞ hiÖn cã ®· phÇn nµo l¹c hËu, kÐm søc c¹nh tranh. §iÓm yÐu: -C¸c nguån nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt thÐp x©y dùng thiÕu, c¸c má quÆng ph©n bè kh«ng tËp chung , ®iªu kiÖn khai th¸c khã kh¨n, ®«ng thêi chÊt l­îng quÆng thÊp. H¬n n÷a, c¸c nguån nguyªn liÖu phôc vô cho c¸c lß luiÖn thÐp còng kh«ng ®¶m b¶o c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. -T×nh tr¹ng trang thiÕt bÞ cña ngµnh phÇn lín lµ c¸c thiÕt bÞ cò, l¹c hËu, s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨ 1960, tr×nh ®é s¶n xuÊt thÊp, thiÕu ®ång bé. -VSC thiÐu thÞ tr­êng tiªu thô do kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm ngo¹i nhËp thÊp, VSC l¹i cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu rÊt h¹n chÕ nªn c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra chØ tiªut thô trong n­íc. -C¬ chÕ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c Marketing cßn cøng nh¾c, kÐm hiÖu qu¶, thñ tôc cµn r­êm rµ. -VSC kh«ng cã ®ñ vèn ®Ó kinh doanh, ®ång thêi c¸c dù ¸n ®Çu t­ ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. -lùc l­îng lao ®éng d­ thõ kh¸ lín, l¹i khã gi¶i quyÕt gi¶m biªn chÕ, lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao cßn chiÕm mét tû lÖ thÊp. -T©m lý tr«ng chê, û thÕ ®­îc b¶o hé, ch­ chó träng c¹nh tranh cßn phæ biÕn -C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ch­a x©y dùng d­îc kÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n. -Sù phèi hîp gi÷a s¶n xuÊt vµ l­u th«ng ch­a cao. VSC còng ph¶i nhËp khÈu mét l­îng ph«i kh«ng nhá ( 40%). Do vËy, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh còng phô thuéc vµo t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ c¶, tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. Nh­ vËy trong m«i tr­êng c¹nh tranh míi, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Song ng­îc l¹i, Tæng c«ng ty còng cã nh÷ng ®iÓm m¹nh mµ c¸c c«ng ty kh¸c kh«ng cã. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi trong thêi gian tíi mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kÞp thêi ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, n©ng cao nang lùc qu¶n lý vµ kinh doanh ®Ó cã thÎ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ trong vµ ngoµi n­íc. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam I/ Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp trong t­¬ng lai. 1/ Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp nãi chung. Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp trong t­¬ng lai lµ viªc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó Tæng c«ng ty n¾m b¾t ®­îc quy m« thÞ tr­êng mµ m×nh sÏ tham gia, tõ ®ã ã nh÷ng gi¶i ph¸p chiÕn l­îc dµi h¹n trong ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã rÊt nhiÒu c¨n cø ®Ó dù b¸o, ch¼ng h¹n nh­: Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ (GDP) vµ GDP/®Çu ng­êi cña ViÖt Nam trong tõng thêi kú theo dù b¸o cña viÖn chiÕn l­îc- Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­; Nhu cÇu tiªu thô thÐp c¶ n­íc thêi gian qua vµ møc tiªu thô trªn ®Çu ng­êi hiÖn nay; Tèc ®é t¨ng tr­ëng s¶n l­îng thÐp tõ 1990 ®Õn nay vµ dù kiÕn ®Õn n¨m 2010... KÕt qu¶ dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp trong n­íc ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng 8: Nhu cÇu tiªu thô thÐp trong n­íc ®Õn n¨m 2020. N¨m Tæng nhu cÇu tiªu thô thÐp(1000T) B×nh qu©n ®Çu ng­êi(kg/ng) GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi(USD/ng) Dù kiÕn tû lÖ s¶n xuÊt (%) 2000 2500 38,5 380 60 2001 2700 34,1 408 2002 3000 37 438 2003 3270 39,5 470 2004 3580 43 505 2005 3900 46 543 70 2010 6000 65 744 70 2020 15000 120 1800-2000 90-95% (Nguån: Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010, VSC.) Cïng víi møc t¨ng GDP/ ®Çu ng­êi, s¶n l­îng thÐp tiªu thô còng cã triÓn väng t¨ng lªn trong c¸c n¨m tíi. §©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng ®èi víi ngµnh thÐp nãi chung vµ ®èi víi Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam nãi riªng. Quy m« thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng më réng, Tæng c«ng ty cÇn cã h­íng ®i ®óng ®¾n, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ngay tõ b©y giê ®Ó chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng, më réng quy m« s¶n xuÊt. 2/ Dù b¸o nhu cÇu tiªu thô thÐp theo chñng lo¹i s¶n phÈm. Nhu cÇu tiªu thô thÐp theo chñng lo¹i s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau. B¶ng 9: Nhu cÇu tiªu thô thÐp theo chñng lo¹i s¶n phÈm. Chñng lo¹i N¨m 2000 N¨m2005 N¨m2010 Kl­îng (1000T) Tû lÖ (%) Kl­îng (1000T) Tû lÖ (%) Kl­îng (1000T) Tû lÖ (%) Tæng nhu cÇu 2500 100 3900 100 6000 100 1.S¶n phÈm dµi 1500 60 2140 55 3000 50 +ThÐp thanh trßn v»n 670 28.8 1050 27 1500 25 +ThÐp d©y cuén 550 22 625 16 780 13 +ThÐp h×nh 280 11.2 465 12 720 12 2.S¶n phÈm dÑt 1000 40 1760 45 3000 50 +ThÐp tÊm 2000 8 270 7 480 8 +ThÐp l¸ c¸n nãng 250 10 390 10 780 13 +ThÐp l¸ c¸n nguéi 175 7 350 9 600 10 +T«n m¹ c¸c lo¹i 200 8 430 11 660 11 +èng hµn , h×nh uèn 175 7 320 8 480 8 Nguån: Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010, VSC. Qua kÕt qu¶ dù b¸o trªn ta nhËn thÊy r»ng nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm thÐp dµi chiÕm tû lÖ lín h¬n so víi s¶n phÈm thÐp dÑt. N¨m 2000, chiÕm 60%, n¨m 2005 chiÕm 55% vµ ®Õn n¨m 2010 th× nhu cµu tiªu dïng hai s¶n phÈm nµy lµ ngang nhau. ChÝnh v× thÕ trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ph¶i cã ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho s¶n phÈm dÑt, c©n ®èi vµ më réng c¬ cÊu s¶n phÈm hiÖn cã, ®¶m b¶o trong t­¬ng lai sÏ cã nhiÒu s¶n phÈm dÑt chÊt l­îng cao cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng, h¹n chÕ l­îng thÐp dÑt nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. II/ Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. 1/ Ph­¬ng h­íng. Thø nhÊt, n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ. DÇn dÇn thay thÕ c¸c thiÕt bÞ qu¸ cò vµ l¹c hËu. §Çu t­ x©y dùng c¸c nhµ m¸y míi cã quy m« lín, hiÖn ®¹i. Thø hai, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng tõng b­íc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thø ba,, ®æi míi ph­¬ng thøc kinh doanh, c¶i tiÕn c«ng t¸c tiÕp thÞ b¸n hµng, gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ phÇn. Thø t­, lùa chän vÞ trÝ tèi ­u nhÊt cã tÝnh ®Õn yÕu tè vïng ®Ó x©y dùng c¸c nhµ m¸y c¸n thÐp míi, gi¶m tèi thiÓu chi phÝ s¶n xuÊt ph«i vµ c¸n thÐp. Thø n¨m, chó träng ®Çu t­ vµo kh©u th­îng nguån nh­: x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp, khai th¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt ph«i... tiÕn tíi h¹n chÕ nhËp khÈu ph«i tõ n­íc ngoµi, t¹o nguån æn ®Þnh cho s¶n xuÊt thÐp. Thø s¸u, chuyÓn sang h×nh thøc tù ®Çu t­ lµ chÝnh víi sù hç trî tèi ®a cña Nhµ n­íc, c¾t gi¶m c¸c dù ¸n liªn doanh ®Çu t­ vµo kh©u h¹ nguån mµ ­u tiªn kªu gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo kh©u th­îng nguån. 2/ Môc tiªu cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. * VÒ s¶n l­îng: PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 tù tóc ®­îc 55%-60% nhu cÇu vÒ ph«i thÐp, n¨m 2020 ®¸p øng hÇu hÕt nhu cÇu vÒ ph«i thÐp. §èi víi thÐp c¸n th«ng dông c¸c lo¹i, phÊn ®Êu ®¸p øng 75%-80% nhu ccÇu cña x· héi vµo n¨m 2010. Cô thÓ nh­ sau: B¶ng 10: S¶n l­îng s¶n xuÊt vµ nhu cÇu thÐp c¸n 2000-2010. §¬n vÞ: tr.® N¨m S¶n phÈm 2000 2005 2010 1. ThÐp th«( ph«i thÐp) 2.ThÐp c¸n c¸c lo¹i. 3.C¸c lo¹i s¶n phÈm gia c«ng sau c¸n. 4. Dù b¸o nhu cÇu thÐp c¸n. 5. Tû lÖ ®¸p øng nhu cÇu (%) 0.3 1.3-1.5 0.3 2.5 56 1.0-1.5 2.5-3.0 0.6 3.9-4.0 75 2.5-3.0 4.5-5.0 1.2-1.5 6.0 75-80 Nguån: quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp ®Õn n¨m 2010, VSC. *VÒ chñng lo¹i s¶n phÈm: PhÊn ®Êu n¨m 2010 ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ ®èi víi nh÷ng chñng lo¹i vµ quy c¸ch s¶n phÈm th«ng dông nhÊt (c¶ thÐp dÑt vµ dµi); Sau n¨m 2010 sÏ cung cÊp cho thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm c¸n èng. Riªng vÒ thÐp chÕ t¹o c¬ khÝ, thÐp ®Æc biÖtdïng cho quèc phßng sÏ tËp trung ph¸t triÓn mét sè lo¹i cã nhu cÇu t­¬ng ®èi lín vµ æn ®Þnh, ®ång thêi nhËp khÈu c¸c lo¹i kh¸c. *VÒ khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ: §Õn n¨m 2010, phÊn ®Êu ®¹t ®­îc møc ®é tiªn tiÕn trong khu vùc, víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã søc c¹nh tranh cao vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, c«ng suÊt lín, æn ®Þnh kÕt hîp víi nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi. Gia tri thÕt bÞ nhËp khÈu ­íc chiÕm kho¶ng 50% tæng vèn ®Çu t­. Ban hµnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt; ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt tiÕp tôc nghiªn cøu, øng dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng gnhÖ nh»m gi¶m c¸c chØ tiªu tiªu hao, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm. PhÊn ®Êu ®Ó ®­îc c¸p chøng chØ ISO 9001-2000 cho c¸c ®¬n vÞ ch­a ®­îc cÊp vµ chuyÓn ®æi hÖ thèng qu¶n lý ch¸t l­îng theo ISO9002-1994 sang hÖ thèng ISO9001-2000. *VÒ thÞ tr­êng: Môc tiªu chÝnh vÒ thÞ tr­êng mµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam cÇn ®¹t ®­îc lµ tõng b­íc thay thÕ nhËp khÈu, chiÕm lÜnh vµ lµm chñ thÞ tr­êng trong n­íc vÒ c¸c lo¹i thÐp th«ng dông, ®ång thêi chó träng xuÊt khÈu tr­íc hÕt lµ sang thÞ tr­êng cña c¸c n­íc l¸ng giÒng nh­ Lµo vµ Campuchia...PhÊn ®Êu s¶n xuÊt trong n­íc ®¸p øng t­¬ng ®èi ®µy ®ñ c¸c chñng lo¹i, quy c¸ch chÊt l­îng cña kh¸ch hµng vµ chiÕm kho¶ng 80% nhu cÇu trong n­íc vÒ khèi l­îng s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm cã nhu cÇu Ýt, trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng cã hiÖu qu¶ th× dùa vµo nhËp khÈu ®Ó ®¸p øng. III/ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam trong thêi gian tíi. 1/ VÒ c«ng nghÖ: Tõ nh÷ng thùc tr¹ng vµ môc tiªu nªu trªn, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam trong thêi gian tíi cÇn quan t©m ®æi míi c«ng nghÖ ë c¸c c¬ së hiÖn cã víi tr×nh ®é c«ng nghÖ ë møc t­¬ng tù hoÆc tiªn tiÕn h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi Tæng c«ng ty. Môc ®Ých ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o thÕ ®øng v÷ng ch¾c trong c¹nh tranh. 1.1/ ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ph«i thÐp Tæng c«ng ty cÇn ®Çu t­ c¸c trung t©m s¶n xuÊt ph«i thÐp víi quy m« c«ng suÊt lín. Víi quy m« lín cho phÐp lùa chän nh÷ng c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ tiªn tiÕn, tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt, tËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån nhiÖt, nh»m môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh thÐp cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam tõ 2001-2005, ®· lùa chän c«ng nghÖ luyÖn thÐp lß ®iÖn ®Ó x©y dùng hai nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp víi c«ng su©ts 500.000 tÊn/N¨m. §ã lµ : Nhµ m¸y thÐp Phó Mü (Bµ Rþa- Vòng TÇu) vµ khu c«ng nghiÖp §×nh Vò (H¶i Phßng). 1.2/ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ c¸n thÐp: Tæng c«ng ty cÇn ph¶i s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ c¸c mÆt hµng mµ c¸c ®èi thñ kh¸c kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó ®Çu t­ nh­ thÐp chÊt l­îng cao vµ thÐp h×nh cì trung, ®ång thêi ®Çu t­ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ph«i thÐp kÕt hîp cïng c¸n thÐp víi quy m« c«ng suÊt lín. Muèn vËy, cÇn ph¶i tËp trung nh÷ng tiÕn bé c«ng nghÖ theo h­íng: * T¨ng tèc ®é c¸n * ¸p dông c«ng nghÖ c¸n míi: C¸n kh«ng lËt ph«i, c¸n nhiÒu dßng... *Cã thiÕt bÞ thay trôc c¸n nhanh ®Æt ngay c¹nh gi¸ c¸n ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thay trôc c¸n chØ diªnx ra trong thêi gian ng¾n. C¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ mua b»ng c¸ch: thùc hiÖn ®Êu thÇu réng r·i. ­u tiªn ®Êu thÇu mua trong n­íc c¸c thiÕt bÞ ®· s¶n xuÊt, ®¹t yªu cµu cña dù ¸n. Tæng c«ng ty cã thÓ ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cho phÐp sö dông mét sè thiÕt bÞ ®· qua sö dông cña c¸c n­íc G7 chÐe t¹o sau n¨m 1985 cßn tèt, tr×nh ®é cao. 1.3/ §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu KHCN. Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu KHCN ®Ó ¸p dông c¸c thµnh tùu KHCN míi vµo s¶n xuÊt, mÆt kh¸c ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ míi. 2/VÊn ®Ò h¹ chi phÝ s¶n xuÊt vµ l­u th«ng: H¹ chi phÝ s¶n xuÊt vµ l­u th«ng lµ c¸ch ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã gi¶m gi¸ b¸n, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n ph¶m trªn thÞ tr­êng. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: *TiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu:Cô thÓ chóng ta ph¶i gi¶m tiªu hao ph«i vµ dÇu FO, gi¶m tiªu hao trôc c¸n b»ng c¸ch ®Çu t­ c¸c lß nung hiÖn ®¹i ®Ó nung ph«i thÐp truíc khi c¸n. c¸c lß nun nµy ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguån nhiÖt trong lß ®Òu nhau(sù chªnh lÖch vïng nhiÖt c¹nh lß vµ tim lß kh«ng lín). Sö dông lß nung hiÖn ®¹i t¹o ra: +ph«i chÝn ®Òu vµ kh«ng bÞ ch¸y nªn ®­a vµo m¸y c¸n sÏ gi¶m tiªu hao ph«i trong qu¸ tr×nh c¸n. +Gi¶m tiªu hao dÇu FO/tÊn ph«i +Ph«i tèt sÏ kh«ng ¶nh h­ëng tíi trôc c¸n, cßn nÕu ph«i sèng sÏ lµm mßn trôc c¸n. §èi víi c¸c lß nung cò cã thÓ c¶i t¹o b»ng c¸ch: +Thay ®æi c¸ch ®­a ph«i vµo lß: Tr­íc ®©y ®­a ph«i vµo lß theo chiÒu däc lß nªn thÊt tho¸t nhiÒu nhiÖt, nªn nay ®­a ph«i tõ vÞ trÝ h«ng lß. +Thay ®æi c¸c vÞ trÝ vßi phun ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt. +C¶i t¹o thµnh lß: Thay ®æi líp c¸ch nhiÖt cña thµnh lß ®Ó gi¶m tiªu hao dÇu FO. *Gi¶m tËp trung vµo c¸c cho phÝ cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc nh­ chi phÝ tiªu dïng ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, x¨ng xe ®i l¹i, v¨n phßng phÈm vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh­ tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ..v..v.. *Chó träng vµo c©n ®èi hîp lý tû lÖ thu håi vèn vµ gi¶m l·i vay. *Ph¶i nh¹y bÐn tring c«ng viÖc ph¸n ®o¸n diÔn biÕn gi¸ c¶ va thÞ tr­êng tiªu thô ®Ó ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n. *TÝnh linh ho¹t trong ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i lu«n ®ùoc chó träng ®Ó ®¸p øng víi nh÷ng biÕn ®æi, biÕn ®éng cña cÇu trªn toµn thÕ giíi. Chó träng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, giao hµng th¼ng ®Õn c«ng tr×nh vµ giao hµng kÞp thêi ®Ó tho¶ m·n kh¸ch hµng vµ tr¸nh ®­îc c¸c chi phÝ l­u kho, vËn t¶i, bèc xÕp..v..v.. *§Æc biÖt quan t©m tíi khÝa c¹nh con ng­êi. CÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. *¸p dông c¸c hÖ thãng biÖn ph¸p kiÓm so¸t ch¸t l­îng, kiÓm so¸t viÖc giao hµng vµ kiÓm so¸t chi phÝ. 3/VÒ tiÕp thÞ, b¸n hµng: 3.1/C«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ: §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o ®Ó mäi ng­êi tiªu dïng hiÓu ®­îc thÐp chÊt l­îng cao cña "TISCO" (Th¸i Nguyªn), "V" (MiÒn Nam), "MT" (MiÒn Trung) gióp cho ng­êi tiªu dïng tr¸nh sö dông thÐp nh¸i, thÐp gi¶. §ång thêi,n©ng cao uy tÝn thÐp cña VAS trªn thÞ tr­êng. C«ng viÖc nµy cã thÓ thùc hiÖn nh­ sau: *Qu¶ng caã trªn mét sè t¹p chÝ chuyªn ngµnh, b¸o ®¹i chóng vÒ c¸c h×nh ¶nh s¶n xuÊt kinh doanh, th«ng tin vÒ s¶n phÈm theo ®Þnh kú. *Qu¶ng c¸o trªn c¸c ®µi truyÒn h×nh Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. *In vµ ph¸t c¸c tê r¬i, th­ ngá göi ®Õn c¸c nhµ t­ vÊn, c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, ph¸t réng r·i cho kh¸ch hµng (th«ng qua m¹ng l­íi ph©n phèi vµ ®éi ngò Marketing ). *Lµm mét sè biÓn qu¶ng c¸o kÝch th­íc phï hîp t¹i c¸c thµnh phè thÞ x· lín vµ tÆng cho c¸c doanh nghiÖp, ®¹i lý b¸n s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty. *Tham gia triÓn l·m trong n­íc vµ lµm tèt h¬n n÷a viÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i. *KiÖn toµn ®éi ngò Marketing, ®Ó n¾m b¾t nhanh h¬n n÷a vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, gi¸ c¶ thÞ tr­êng tõng dÞa ph­¬ng vµ qu¶n lý c¸c ph©n phèi. T¨ng c­êng tiÕp thÞ ®Õn c¸c c«ng ty t­ vÊn thiÕt kÕ, chñ ®Çu t­, chñ thÇu. Phèi hîp víi c¸c chi côc qu¶n lý thÞ tr­êng, c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó ng¨n chÆn hµng gi¶, hµng nh¸i cña VSC. 3.2/Ph¸t triÓn c¸c kªnh tiªu thô: Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lu«n ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh tõ c¸c ®èi thñ vµ lu«n bÞ ®o do¹ bëi nh÷ng biÕn ®æi vÒ l·i suÊt vay, tû gi¸ hèi ®o¸i vµ mÊt vèn v× nî khã ®ßi, ®ßi hái l·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ ph¶i n¨ng ®éng trong c¸ch nghÜ vµ xö thÕ. Do ®ã muèn kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ cao th× ngoµi viÖc gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng, c¸c kªnh tiªu thô ph¶i liªn tôc d­îc ph¸t triÓn. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng cã thÓ tËp trung vµo mét sè ®iÓm nh­ sau: *Nh­ ®· nªu trªn, c¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ®­îc ph©n phèi chñ yÕu cho khèi l­u th«ng, l­îng tiªu thô trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng lµ rÊt Ýt. Nguyªn t¾c chung lµ ph¶i gi÷ mèi quan hÖ tèt víi c¸c c«ng ty kim khÝ kinh doanh thÐp thuéc VSA, c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín. Bªn c¹nh ®ã ®Ó t¹o thÕ chñ ®éng trong viÖc tiªu thô vµ thùc hiÖn môc tiªu më réng, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, t¨ng thÞ phÇn trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Chóng ta tiÕp tôc ph¶i më réng thªm c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn còng nh­ mét sè kho hµng ®Ó chñ ®éng trong viÖc cÊp hµng vµ qu¶n lý c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý, kh¸ch hµng, n¾m b¾t ®­îc gi¸ c¶ t¹i tõng khu vùc, theo dâi ®­îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. T¨ng c­êng tiÕp cËn ®Õn c¸c nhµ t­ vÊn thiÕt kÕ, c¸c chñ ®Çu t­, chñ thÇu cã c¬ chÕ phï hîp ®Ó ®­a ®­îc thÐp vµo th¼ng c«ng tr×nh (trùc tiÕp, gi¸n tiÕp). *KÕt hîp víi c¸c Tæng c«ng ty lín cña Nhµ n­íc cã nguån ngo¹i tÖ m¹nh nh­ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n, tæng c«ng ty rau qu¶, Tæng c«ng ty chÌ,.v.v.. ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®æi hµng nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm thÐp theo ®Þnh h­íng thÞ tr­êng cña VSC ®Ó VSC mua l¹i víi gi¸ häp lý. *RÌn luyÖn kü n¨ng vµ t×m hiÓu s¸ch l­îc ®µm ph¸n trong kinh doanh thÓ hiÖn b»ng c¸c thñ thuËt x· giao khi tiÕp xóc víi c¸c ®èi t¸c ®Ó t×m kiÕm hîp ®ång cung øng c¸c s¶n phÈm thÐp x©y dùng vµ thÐp nhËp khÈu. *Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt, ý thøc lµm viÖc cña l­c l­îng lao ®éng ®ßng thêi víi sù bÒn v÷ng tµi chÝnh nh»m ®èi phã víi m«i tr­êng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng, s½n sµng tho¶ m·n vµ lµm hµi lßng kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng dÞch vô còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm. Mäi ho¹t ®éng vµ qu¶n lý kinh doanh ph¶i theo ®Þnh h­íng thÞ tr­êng. 3.3/T¨ng n¨ng suÊt dÞch vô vµ kh¶ n¨ng sinh lêi trong kinh doanh: *Tr­íc khi tiÕn hµnh mét chiÕn dÞch kinh doanh cô thÓ nµo ®ã trong tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, cÇn ph¶i chuÈn bÞ kÕ ho¹ch thËt cÈn thÈn, chi tiÕt ®Ó khi ®­a vµo ¸p dông sÏ vËn hµnh mét c¸ch tr¬n tru ®Ó kh«ng cã g× ph¶i hèi tiÕc. *Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ tiÕp thÞ ®Ó t×m hiÓu së thÝch, c¸c yÕu tè lµm tho¶ m·n vµ hµi lßng kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ phôc vô tèt cho viÖc thùc hiÖn qu¸ tr×nh tõ kh©u tiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Õn viÖc giao hµng. *Víi ph­¬ng ch©m tÊt c¶ ®Ó phôc vô cho kh¸ch hµng, tiÕp tôc c¶i tiÕn kh©u b¸n hµng, c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn b¸n hµng (viÕt hãa ®¬n, thu tiÒn, tr¶ lêi kh¸ch hµng...) nhÊt lµ quy ho¹ch s¾p xÕp l¹i kho b·i s¶n phÈm, cÊp hµng nhanh phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n n÷a. Phßng KÕ ho¹ch Kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nªn phèi hîp víi c¸c xÝ nghiÖp vËn t¶i ®Ó giao hµng ®Õn c«ng tr×nh vµ c¸c ®¹i lý chi nh¸nh cña c«ng ty. *Nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, c¬ cÊu chñng lo¹i vµ th«ng sè kü thuËt kh¸c nh»m tho¶ m·n kh¸ch hµng ph¶i ®­îc chuÈn bÞ, kiÓm tra chu ®¸o vµ giao hµng kÞp thêi. *Sè l­îng s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i tho¶ m·n mét tiªu chuÈn x¸c ®Þnh nµo ®ã ph¶i ®­îc s¶n xuÊt vµ giao hµng theo ®óng thêi gian kh¸ch hµng yªu cÇu. *Chi phÝ dÞch vô, l­u th«ng ph¶i ®­îc gi¶m tíi møc phï hîp víi gi¸ b¸n mµ kh¸ch hµng mong muèn trong khi vÉn ®¶m b¶o lîi Ých cña ®¬n vÞ, ng­êi lao ®éng vµ nhµ s¶n xuÊt. 3.4/Thu thËp, xö lý vµ trao ®æi th«ng tin; *Trong khi ch­a lËp ®­îc m¹ng th«ng tin riªng nèi trùc tiÕp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi c¬ quan ®iÒu hµnh VSC th× tõ cÊp xÝ nghiÖp, cöa hµng trùc thuéc c¸c c«ng ty ph¶i ®­îc nèi m¹ng Internet vµ cËp nhËt th«ng tin vÒ Tæng c«ng ty b»ng c¸ch göi th­ ®iÖn tö. C¸c th«ng tin ®· ®­îc xö lý t­ Tæng c«ng ty ®­îc th«ng b¸o ng­îc l¹i hµng ngµy vÒ diÔn biÕn thÞ tr­êng, c¸c nguån hµng hiÖn cã vµ kh¸ch hµng... còng b»ng th­ ®iÖn tö. *Tõ n¨m 2003 trë ®i ph¶i lËp ®­îc m¹ng th«ng tin néi bé ®Ó viÖc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t mäi th«ng tin ®­îc chÆt chÏ h¬n. *Lµm tèt c«ng t¸c thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng thÐp tõ mäi nguån vµ nh÷ng th«ng tin nµy ph¶i ®­îc xö lý ®Ó lµm tèt viÖc dù b¸o nhu cÇu vµ diÔn biÕn gi¸ c¶, gióp l·nh ®¹o VSC cã c¬ së ®Ó x¸c lËp nh÷ng s¸ch l­îc ng¾n h¹n kÞp thêi. *§Þnh k× phèi hîp tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm thÐp th«ng qua cacs ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. T¨ng c­êng viÖc qu¶ng c¸o cho kh¸ch hµng nhËn biÕt ®Þa ®iÓm b¸n hµng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ chñ ®éng h­íng dÉn mäi th«ng tin cho kh¸ch hµng vÒ tÝnh n¨ng kÜ thuËt vµ ph¹m vi sö dông cña tõng chungr lo¹i mÆt hµng thÐp tiÕp cËn dÇn víi viÖc qu¶ng c¸o b¸n c¸c s¶n phÈm thÐp th«ng qua viÖc göi b¶n chµo hµng cña m×nh b»ng th­ ®iÖn tö ®Õn kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. *Thµnh lËp hiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt thÐp ®Ó chao ®æi th«ng tin vµ phèi hîp ho¹t ®éng b×nh æn thÞ tr­êng. 3.5/ C«ng t¸c hËu b¸n hµng. Ngµy nay, c«ng t¸c nµy ngµy cµng quan träng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c sau b¸n hµng kh«ng nhh÷ng lµm cho kh¸ch hµng yªn t©m vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty mµ cßn lµm cho kh¸ch hµng thÊy ®­îc c«ng ty rÊt cã tr¸ch nhiÖm, do ®ã uy tÝn cña c«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy VSC cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau. * Trong hîp ®ång b¸n ph¶i cã cam kÕt b¶o l·nh chÊt l­îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn ®¨ng kÝ kÌm theo l« hµng cho kh¸ch hµng. * göi phiÕu th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm. §iÒu nµy mét mÆt thÓ hiÖn quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, mÆt kh¸c VSC cã ®­îc th«ng tin ph¶n håi cña kh¸ch hµng. KÕt luËn ThÐp ®­îc coi lµ vËt liÖu chñ yÕu cña nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp, cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua, ngµnh thÐp ViÖt Nam nãi chung vµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam nãi riªng ®· cã nhiÒu cè g¾ng khai th¸c, c¶i t¹o, vµ më réng nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt cò vµ liªn doanh víi n­íc ngoµi t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ s¶n l­îng thÐp hµng n¨m víi tèc ®é t¨ng kh¸ nhanh. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do ngµy cµng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lín ®ã lµ c¸c liªn doanh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. V× thÕ, søc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty ngµy cµng bÞ gi¶m m¹nh. §Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng trªn còng nh­ ®Ó t¹o ®­îc thÕ vµ lùc, chñ ®éng tham gia héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc tÕ, Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng chiÕn l­îc marketing h­íng vÒ c¹nh tranh. §Çu t­ n©ng cao kh¶ n¨ng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®­îc coi lµ ch×a kho¸ cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh thÐp nãi chung vµ Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam nãi riªng. Do thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, mong thÇy c« vµ c¸c b¹n gãp ý ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o NguyÔn Thanh Thuû ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1/ Qu¶n trÞ Marketing cña PHILIP KOTLER 2/ Qu¶n trÞ chiÕn l­îc cña Khoa MARKETING 3/ Qu¶n trÞ chiÕn l­îc cña Khoa Qu¶n TrÞ C«ng NgiÖp vµ X©y Dùng C¬ B¶n 4/ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh thÐp 2010 – 2020 cña T«ng C«ng Ty ThÐp 5/ B¸o c¸o Tæng kÕt n¨m 1998, 1999, 2000, 2001 cña Tæng C«ng Ty thÐp 6/ Trµn BÝch Nga “ Nh÷ng th¸ch thøc, triÓn väng vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam “ ( T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ sè 113 – 2000 ) 7/ Hoµng ThÞnh L©m “ §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ Doanh nghiÖp ViÖt Nam “ ( Kinh tÕ vµ dù b¸o th¸ng 11 – 2000) 8/ Phông HuyÒn “ Nghµnh thÐp ViÖt Nam cÇn tiÕp tôc ®­îc hç trî ®Ó phat triÓn” ( T¹p chÝ C«ng nghiÖp sè 18 – 1999) 9/ Minh Hoµi “ tiÕp tôc n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng nghiÖp “ ( Th«ng tin Tµi chÝnh sè 20 / 2000) 10/ Hoµng Ph­¬ng “ thÞ tr­êng thÐp ViÖt Nam “ (T¹p chÝ TT – GC sè 4 / 2000) 11/Ho¹t ®éng Khoa häc c«ng nghÖ trong ph¸t triÓn ngµnh thÐp ( T¹p chÝ C«ng nghiÖp sè 12/ 2000). Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số chiến lược Marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Tổng công ty Thép Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan