Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại cơ quan tổng công ty Vinaconex

MỤC LỤC. LỜI CẢM ƠN. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ. CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ . LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY VINACONEX 1. sự ra đời và phát triển của Tổng công ty. 2. Chức năng nhiệm vụ cuả Tổng công ty. 2.1. Nguyên tắc hoạt động. 2.2. Chức năng hoạt động. 2.3. Nhiệm vụ hoạt động. 3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty VINACONEX. 3.1. Các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty. 3.2. Tình hình SXKD của Tổng công ty trong những năm gần đây. 4. Cơ cấu tổ chức quản lý. 4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 4.2. Chức năng của các bộ phận. 5. Các đặc điểm cơ bản tác động đến công tác QTNS của Tổng công ty. 5.1. Đặc điểm về sản phẩm. 5.2. Đặc điểm về công nghệ. 5.3. Đặc điểm về lao động. 5.4. Đặc điểm về máy móc thiết bị 5.5. Đặc điểm về tài chính. PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY VINACONEX I. Sơ đồ các công việc QTNS tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX 1. Sơ đồ các công việc QTNS. 2. Mối quan hệ các công việc trong sơ đồ. II. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự. 1. Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 1.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 1.2. Quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cơ quan Tổng công ty. 2. Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 3. Cơ cấu nhân sự. 3.2. Cơ cấu nhân sự theo ngành nghề. 3.3. Cơ cấu nhân sự theo giới tính. 3.4. Cơ cấu nhân sự theo tuổi. III. Công tác bố trí, sử dụng nhân sự tại cơ quan Tổng công ty. 1. Tình hình bố trí nhân sự. 2. Tình hình sử dụng nhân sự. 2.1. Tình hình sử dụng nhân sự về măt thời gian. 2.2. Hiệu quả sử dụng nhân sự . IV. Thực trạng công tác đánh giá, phát triển nguồn nhân lực tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX 1. Công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc. 1.1. Mục tiêu của công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc. 1.2. Tình hình thực hiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc tại cơ quan Tổng công ty 2. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan Tổng công ty. 2.1. Nguyên tắc chung. 2.2. Bổ nhiệm cán bộ. V. Công tác tổ chức quản lý tiền lương và chính sách đãi ngộ (thù lao) 1. Công tác quản lý tiền lương. 1.1. Những quy định chung. 1.2. Nguồn hình thành tiền lương, thu nhập. 1.3. Phân phối quỹ tiền lương thu nhập. 1.4. Tổ chức thực hiện. 2. Chính sách và chế độ đãi ngộ khác. 2.1. Tiền thưởng. 2.2. Chính sách BHXH và BHYT. 2.3. Công tác chăm lo đời sống CBCNV. VI. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 1. Mục tiêu. 2. Các hình thức đào tạo. 2.1. Đào tạo tự nguyện. 2.2. Đào tạo của Tổng công ty. 3. Tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo. VII. Đánh giá tổng quát tình hình QTNS tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX. 1. Các kết quả đạt được và nguyên nhân . 1.1. Các kết quả đạt được. 1.2. Nguyên nhân đạt được kết quả trên. 2. Những tồn tại và nguyên nhân. 2.1. Những tồn tại. 2.2. Nguyên nhân. PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY VINACONEX. I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty VINACONEX. 1. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong ngắn hạn. 2. Phương hướng phát triển của Tổng công ty trong dài hạn. 3. Phương hướng QTNS của cơ quan Tổng công ty. II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác QTNS tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX. 1. Công tác thu hút nguồn nhân lực. 1.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 1.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực. 1.3. Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng lao động. 2. Công tác duy trì nguồn nhân lực. 2.1. Hoàn thiện công tác đánh giá năng lực thực hiện công việc. 2.2. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, chính sách đãi ngộ. 3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 3.1. Giải pháp xây dựng nguồn vốn đào tạo. 3.2. Giải pháp tạo nguồn và lựa chọn cơ sở đào tạo. 3.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO.

doc116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1652 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại cơ quan tổng công ty Vinaconex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t¹o nh©n lùc cho doanh nghiÖp, cho c¸c dù ¸n, qu¸n triÖt lêi d¹y cña B¸c Hå: “ V× lîi Ých 10 n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi.“, VINACONEX ®· x©y dùng c¸c tr­êng häc tõ bËc MÇm non, TiÓu häc, THCS ®Õn hÕt PTTH nh»m kh«ng chØ tham gia x· héi ho¸ gi¸o dôc ®ång thêi t¹o chç häc tèt cho con em CBCNV Tæng c«ng ty ®Ó hä yªn t©m lµm viÖc, cèng hiÕn cho sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc. Quan träng h¬n n÷a, Tæng c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc v¨n ho¸ doanh nghiÖp trªn c¬ së b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt nhÊt trÝ, hîp t¸c trong c«ng viÖc, tÝnh kû luËt cao, t¸c phong c«ng nghiÖp. §©y còng lµ ®Æc tr­ng truyÒn thèng cña CBCNV VINACONEX. C¸c cÊp uû §¶ng, c¸c ®oµn thÓ vµ mäi ng­êi lao ®éng trong Tæng c«ng ty lu«n coi träng, kh«ng ngõng hoµn thiÖn. T¹o nªn mét tËp thÓ thèng nhÊt, mäi ng­êi tin t­ëng vµ t«n träng lÉn nhau. Ng­êi lao ®éng ®­îc ch¨m lo tèt ®êi sèng, ®­îc ®¶m b¶o viÖc lµm vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, thu nhËp ngµy mét t¨ng, c¸c gia ®×nh ®­îc ch¨m sãc ngµy mét tèt h¬n. §iÒu ®ã khÝch lÖ tinh thÇn h¨ng say cña CBCNV t¹i c¬ quan Tæng c«ng ty. Nhê vËy, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng cao, lîi nhuËn thu vÒ ngµy cµng lín. Nguyªn nh©n ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn. 1.2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan B­íc vµo thêi kú ®æi míi, kinh tÕ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, thu nhËp cña ng­êi d©n còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Cïng víi c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch míi cña Nhµ n­íc, nhu cÇu vÒ ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Hoµn c¶nh trªn ®· t¹o thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng SXKD cña Tæng c«ng ty. ThÞ tr­êng më réng, kh¸ch hµng gia t¨ng, hµng n¨m Tæng c«ng ty thu vÒ nguån lîi nhuËn lín. Nhê vËy, Tæng c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­, ch¨m lo cho c«ng t¸c QTNS, ®¶m b¶o c«ng viÖc vµ ®êi sèng cho CBCNV. 1.2.2. Nguyªn nh©n chñ quan. Tæng c«ng ty lu«n x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña m×nh b¸m s¸t vµo 3 yÕu tè: Chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, Nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ s¸t thùc nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña thÞ tr­êng. M«i tr­êng bªn trong vµ b¶n th©n doanh nghiÖp. Do ®ã, mäi kÕ ho¹ch, chiÕn lù¬c ®­îc thùc hiÖn ®Òu theo ®óng h­íng, rÊt linh ho¹t trong viÖc lùa chän lÜnh vùc ­u tiªn, mòi nhän vµ ®· ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. X©y dùng ®­îc mét §¶ng bé v÷ng m¹nh, lµ h¹t nh©n cña sù ®oµn kÕt trong tËp thÓ l·nh ®¹o cña Tæng c«ng ty. Cïng víi kiÖn toµn tæ chøc §¶ng lµ vÊn ®Ò c¸n bé. Tæng c«ng ty x¸c ®Þnh con ng­êi mµ tr­íc hÕt lµ ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, v÷ng vµng vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, cã t­ c¸ch ®¹o ®øc vµ lèi sèng lµnh m¹nh, lµ tµi s¶n quý gi¸ vµ nguån lùc quan träng cña Tæng c«ng ty. Sù g­¬ng mÉu cña ®éi ngò c¸n bé mµ tr­íc hÕt lµ c¸n bé l·nh ®¹o lµ mét nh©n tè cña sù ®oµn kÕt, tÝnh thèng nhÊt vµ kû c­¬ng cña Tæng c«ng ty. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n. Nh÷ng tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng QTNS cßn nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. ChÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cßn nhiÒu bÊt cËp, tuæi ®êi trung b×nh kh¸ cao, kh¶ n¨ng dïng ngo¹i ng÷ cßn yÕu, lµm h¹n chÕ cho trong giao dÞch víi b¹n hµng, nhÊt lµ khi thÞ tr­êng cña Tæng c«ng ty ngµy cµng më réng, hîp t¸c ®Çu t­ víi nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi. C¸n bé qu¶n lý cßn thiÕu kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ QTNS. C«ng t¸c QTNS chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn theo kinh nghiÖm, thiÕu tÝnh khoa häc. Thªm n÷a, c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng ®­îc thùc hiÖn ch­a hîp lý. TuyÓn dông chØ diÔn ra khi cÇn mµ kh«ng theo kÕ ho¹ch, ch­a x©y dùng chiÕn l­îc dµi h¹n. Néi dung, quy tr×nh thi tuyÓn c¸n bé viªn chøc vµ ph©n c«ng cÊp tuyÓn dông, hîp ®ång vµ sö dông lao ®éng ch­a t¹o c¬ chÕ thu hót nguån nh©n lùc. Tû lÖ KS sau khi tuyÓn ®Õn lµm viÖc vµ ë l¹i ®¬n vÞ rÊt thÊp. KÐo dµi h×nh thøc thi tuyÓn vµ c¬ chÕ ph©n cÊp tuyÓn dông hiÖn nay cã nguy c¬ gi¶m kh¶ n¨ng thu hót nguån nh©n lùc cña Tæng c«ng ty, khi cã qu¸ nhiÒu ng­êi ®­îc tuyÓn mµ kh«ng lµm viÖc t¹i Tæng c«ng ty. Ngoµi ra, do t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi chung vµ VINACONEX nãi riªng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. NhiÒu chÕ ®é chÝnh s¸ch cña ng­êi lao ®éng bÞ c¾t bá. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña CBCNV ch­a ®­îc chÆt chÏ, mang tÝnh h×nh thøc, ch­a x©y dùng ®­îc c¸c chØ tiªu phï hîp lµm c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸. Nguyªn nh©n. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. B­íc sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, thÞ tr­êng thªm réng lín, c¬ héi kinh doanh ngµy cµng më réng, nh­ng Tæng c«ng ty còng ph¸i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t. §ã lµ sù lín m¹nh cña c¸c c«ng ty x©y dùng trong n­íc vµ sù tiÕn vµo å ¹t cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. Hoµn c¶nh ®ã ®· t¸c ®éng vµ g©y khã kh¨n cho c¸c ho¹t ®éng chung cña Tæng c«ng ty. Nguyªn nh©n chñ quan. Lóc ®Çu míi thµnh lËp, Tæng c«ng ty kh«ng ®­îc cÊp vèn, kh«ng cã trô së, kh«ng cã c¬ së vËt chÊt. Nªn trong suèt 16 n¨m qua, Tæng c«ng ty ®· ph¶i phÊn ®Êu vµ nç lùc rÊt nhiÒu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ t¹o lËp mét vÞ thÕ v÷ng tr¾c nh­ ngµy nay. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i nh÷ng khã kh¨n ®ã ®· qua ®i mµ vÉn cßn nhiÒu trë ng¹i tr­íc m¾t ®ang ®­îc Tæng c«ng ty cè g¾ng kh¾c phôc tõng ngµy. H¬n n÷a, do c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty l¹i réng nªn ®ßi hái ph¶i cã sù bao qu¸t vµ ®Çu t­ lín, ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh. V× vËy, nguån ®Çu t­ ph¶i ph©n t¸n vµo nhiÒu bé phËn nªn sù chó träng ®Çu t­ vµo c«ng t¸c QTNS bÞ gi¶m ®¸ng kÓ. PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c¬ quan Tæng c«ng ty VINACONEX. I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty VINACONEX. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong ng¾n h¹n. Hµng n¨m, Tæng c«ng ty ®Òu tiÕn hµnh tæng kÕt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®Æt ra cña n¨m tr­íc vµo cuèi n¨m vµ ®­a ra chØ tiªu kÕ ho¹ch phÊn ®Êu ®¹t ®­îc cña n¨m tiÕp theo. Biªñ 27: ChØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu cña Tæng c«ng ty VINACONEX n¨m 2005 C¸c chØ tiªu chñ yÕu §¬n vÞ TH n¨m 2004 KÕ ho¹ch n¨m 2005 So víi n¨m 2004(%) 1 2 3 4 5=4/3 I. Tæng gi¸ trÞ SXKD Tr. ®ång 5.590000 6400000 114 II. Tæng doanh thu (kh«ng thuÕ VAT) Tr. ®ång 3800000 5120000 135 III. Tæng nép NSNN Tr. ®ång 168500 180000 106.8 IV. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tr. ®ång 212000 220000 104 V. §Çu t­ ph¸t triÓn Tr. ®ång 1990100 3633230 182.6 VI. Lao ®éng vµ thu nhËp Lao ®éng sö dông Ng­êi 199 129 64.82 2. Thu nhËp b×nh qu©n 1ng­êi/th¸ng Ngh×n ®ång 2935 3023 103 VII. §µo t¹o nguån nh©n lùc 1. §µo t¹o míi Ng­êi 12 14 116.7 2. Båi d­ìng n©ng cao Ng­êi 59 62 105.08 2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong dµi h¹n. Trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc vµ c¸c bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u, tr­íc xu thÕ héi nhËp vµ c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt, tiÕp tôc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng víi quy m« lín h¬n, trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty cÇn tiÕp tôc ®æi míi, thÝch nghi vµ n¾m b¾t nhanh chãng nhu cÇu thÞ tr­êng, kiªn ®Þnh víi ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, nhanh chãng chuyÓn ®æi tû träng c¬ cÊu c¸c lÜnh vùc SXKD, t¨ng c­êng ®Çu t­ n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, hoµn thµnh cæ phÇn ho¸, ph¸t triÓn nguån vèn huy ®éng, thùc hiÖn ®a së h÷u vèn, tiÕn tíi héi ®ñ thÕ vµ lùc ®Ó Tæng c«ng ty sím trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh, n©ng cao vÞ thÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ®¶m b¶o ®Õn n¨m 2010 ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu c¬ b¶n sau: Ph¸t triÓn ®« thÞ, kinh doanh bÊt ®éng s¶n: ®¹t 6 triÖu km2 nhµ ë. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t gi¸ trÞ SXKD víi c¸c s¶n phÈm chñ yÕu: §iÖn th­¬ng phÈm : 2 tû Kwh/n¨m. Xi m¨ng : 3 triÖu tÊn/n¨m. N­íc s¹ch : 200 triÖu m3/n¨m C¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c : 200 tû ®ång/n¨m. X©y l¾p chiÕm tû träng tõ 50-55% doanh sè, chó träng ¸p dông c«ng nghÖ míi, n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò t­ vÊn, phÊn ®Êu ®­a tû träng doanh sè nhËn thÇu c«ng tr×nh ë n­íc ngoµi lªn 10-20%. §Èy m¹nh ®Çu t­ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ, bÊt ®éng s¶n, c¸c dù ¸n h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi trªn ph¹m vi c¶ n­íc. Kinh doanh XNK chiÕm tû träng 15-20%, doanh sè tõ 1600-1800 tû ®ång. Thu nhËp BQ cña ng­êi lao ®éng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc 10-12%, ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ sinh ho¹t v¨n ho¸, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. 3. Ph­¬ng h­íng QTNS cña c¬ quan Tæng c«ng ty. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ doanh nghiÖp, thu hót ®éi ngò lao ®éng giái, tr×nh ®é cao vµo lµm viÖc t¹i Tæng c«ng ty, tiÕp nèi truyÒn thèng ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña Tæng c«ng ty. §µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸c c¸n bé QTNS, ®¶m b¶o c«ng t¸c QTNS ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tham gia, n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, tr¶ th­ëng cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ®·i ngé, ®iÒu chØnh quy chÕ tiÒn l­¬ng phï hîp víi quy chÕ cña Nhµ n­íc vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng trªn thÞ tr­êng, kh«ng ngõng cè g¾ng n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc, ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c, gãp phÇn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô cña ng­êi lao ®éng. Phèi hîp tèt c¸c c«ng t¸c trong ho¹t ®éng QTNS ®Ó ®¶m b¶o ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. N©ng cao vai trß QTNS trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c QTNS t¹i c¬ quan Tæng c«ng ty VINACONEX. Trong bèi c¶nh ViÖt Nam ®ang nç lùc vµ tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc sÏ ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n. Bëi héi nhËp kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh h­íng tíi mét thÞ tr­êng chung vµ thèng nhÊt. Më réng ph¹m vi ho¹t ®éng ®ång nghÜa víi t¨ng møc ®é c¹nh tranh cña m«i tr­êng kinh doanh. V× vËy, yªu cÇu t¨ng c­êng hiÖu qu¶ SXKD vµ n¨ng lùc c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn m¹nh mÏ. Trong mçi doanh nghiÖp, QTNS sÏ ®ãng vai trß ngµy cµng quan träng, kh«ng chØ gióp doanh nghiÖp sö dông hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån lùc, gi¶m chi phÝ SXKD, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn gióp doanh nghiÖp t¹o ra lîi thÕ t­¬ng ®èi vµ lîi thÕ c¹nh tranh b»ng nguån lùc mµ nÕu trë thµnh lîi thÕ c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp kh¸c khã cã thÓ b¾t ch­íc. Do ®ã, Tæng c«ng ty VINACONEX ph¶i kh«ng ngõng t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c QTNS gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. 1. C«ng t¸c thu hót nguån nh©n lùc. 1.1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. Tr­íc nh÷ng thiÕu hôt cña lao ®éng cã tr×nh ®é trªn thÞ tr­êng lao ®éng, ®Ó lu«n cã ®ñ sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng phï hîp, ®¸p øng c¸c môc tiªu SXKD ®Æt ra, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ nh©n lùc vµ ®¸nh gi¸ nguån cung nh©n lùc bªn trong Tæng c«ng ty, Tæng c«ng ty cã thÓ ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p vÒ tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp, ®Ò b¹t, thuyªn chuyÓn … ®Ó chñ ®éng ®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña m×nh víi chi phÝ thÊp nhÊt ®ång thêi tho¶ m·n nh÷ng mong muèn vÒ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng. V× vËy, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, cã hÖ thèng, dùa trªn ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ c¸c môc tiªu SXKD . Trªn thùc tÕ, c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc cña c¬ quan Tæng c«ng ty míi chØ ®­îc x©y dùng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ng¾n h¹n mµ ch­a ®Æt nã trong mèi quan hÖ víi nh÷ng môc tiªu dµi h¹n. §©y chÝnh lµ mét ®Øªm yÕu cña Tæng c«ng ty hiÖn nay. ThÕ nªn, trong qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch nh©n sù cña c¬ quan Tæng c«ng ty, ph¶i g¾n nã víi c¸c chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kh¸c, g¾n víi sù biÕn ®æi th­êng xuyªn cña m«i tr­êng kinh doanh. Tõ nh÷ng kÕ ho¹ch SXKD, trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc tiªu hao vÒ chi phÝ, nh©n lùc, tiÒn l­¬ng… ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch nh©n sù cña c¬ quan Tæng c«ng ty. B¶n kÕ ho¹ch nµy cho biÕt møc ®é t¨ng gi¶m, sè ng­êi sÏ ®­îc tuyÓn, sè l­îng ng­êi ph¶i nghØ viÖc, sè l­îng lao ®éng tõng bé phËn, tõng phßng ban vµ yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp ®µo t¹o. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn, ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty cÇn quy ®Þnh b¾t buéc c¸c phßng ban trong c¬ quan Tæng c«ng ty ®¸nh gi¸ l¹i n¨ng lùc thùc tÕ cña lao ®éng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, c©n ®èi l­îng c«ng viÖc ®ù¬c giao vµ kh¶ n¨ng ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch nh©n sù. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ph¶i cô thÓ, kh«ng ¸ng chõng, dùa trªn c¶m tÝnh. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ ph¶i ®­îc thùc hiÖn bëi toµn thÓ nh©n viªn trong phßng, ®¶m b¶o sù ph©n chia nhiÖm vô mét c¸ch hîp lý ®Ó ®­a ra ®­îc yªu cÇu nh©n sù chÝnh x¸c nhÊt. NÕu ®Çu t­ cho chÊt l­îng th× lao ®éng ph¶i gi¶m xuèng. Th«ng qua kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña tõng bé phËn, phßng ban ®Ó x©y dùng lªn kÕ ho¹ch nh©n sù cho tõng bé phËn nµy vµ tæng hîp l¹i cho toµn doanh nghiÖp. C«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc ph¶i ®­îc x©y dùng trong dµi h¹n, cã thÓ lµ trong 5 n¨m hoÆc 10 n¨m. Néi dung cña c¸c kÕ ho¹ch nh©n sù bao gåm sè l­îng lao ®éng, tû lÖ lao ®éng theo c¸c tiªu chÝ: tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, giíi tÝnh, ®é tuæi…Muèn kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ Tæng c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®­îc sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh, dù b¸o ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, xu thÕ thay ®æi vÒ nguån nh©n lùc cña Tæng c«ng ty còng nh­ thÞ tr­êng søc lao ®éng, tiÕn bé KHKT vµ kÓ c¶ chiÕn l­îc nh©n sù cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Mét kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ lµ ph¶i ®ù¬c x©y dùng trªn c¬ së sù c©n ®èi vÒ tr×nh ®é, tuæi, giíi tÝnh… cña ng­êi lao ®éng trong c¬ quan Tæng c«ng ty. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, Tæng c«ng ty ph¶i cö nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p khoa häc trong ph©n tÝch, dù b¸o nh»m x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch nh©n sù ®óng ®¾n vµ hîp lý. Bªn c¹nh ®ã, Tæng c«ng ty cÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c thu thËp th«ng tin, lËp hå s¬ l­u tr÷ cña c¸c nh©n viªn. §Ó c¨n cø vµo ®ã cã thÓ n¾m v÷ng ®­îc n¨ng lùc, ®Æc ®iÓm cña nh©n viªn thuËn lîi cho thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t ®Õn c¸c vÞ trÝ míi. Th«ng tin trong hå s¬ bao gåm tr×nh ®é häc vÊn, c¸c kho¸ häc do c¬ quan tæ chøc, së thÝch vÒ nghÒ nghiÖp vµ së thÝch muèn ®­îc ®µo t¹o ph¸t triÓn, sinh ng÷, c¸c kü n¨ng…HÖ thèng th«ng tin ph¶i ®­îc l­u tr÷ b»ng m¸y vi tÝnh, thuËn tiÖn cho tra cøu vµ sö dông. HÖ thèng m¸y tÝnh còng cÇn ®­îc liªn kÕt thµnh mét m¹ng néi bé hoµn chØnh (m¹ng LAN), ®¶m b¶o dÔ dµng trong viÖc qu¶n lý hå s¬ nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn nhanh chãng khi ra quyÕt ®Þnh lËp kÕ ho¹ch nh©n sù. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc hîp lý sÏ t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng tiÕp theo. 1.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông nguån nh©n lùc. Theo nhµ kinh tÕ häc Letter C.Thurrow: “ §iÒu quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ nh÷ng con ng­êi mµ c«ng ty ®ang cã. §ã ph¶i lµ nh÷ng con ng­êi cã häc vÊn cao, ®­îc ®µo t¹o tèt, cã ®¹o ®øc, cã v¨n ho¸ vµ biÕt c¸ch lµm viÖc cã hiÖu qu¶ “. Do ®ã, tuyÓn dông nguån nh©n lùc lµ mét c«ng t¸c quan träng, cÇn ®­îc quan t©m ®Çu t­. Bëi kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông lµ nh÷ng con ng­êi mµ t­¬ng lai sÏ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. §Ó qu¸ tr×nh tuyÓn dông ®­îc thµnh c«ng tèt ®Ñp, cã nghÜa lµ Tæng c«ng ty sÏ cã nh÷ng nh©n viªn giái, phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra, Tæng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn sau: Tæng c«ng ty cÇn ph¶i c¨n cø vµo c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®Ó cã kÕ ho¹ch râ rµng vÒ nhu cÇu tuyÓn dông vµ ®èi t­îng tuyÓn dông cho phï hîp. Tr­íc khi tuyÓn dông, Tæng c«ng ty nªn tæ chøc huÊn luyÖn, ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc cho c¸c pháng vÊn viªn. Nªn cã sù phèi hîp gi÷a phßng TCL§ víi phßng §µo t¹o thi ®ua–ATL§ trong c«ng t¸c x©y dùng néi dung, lùa chän kiÕn thøc sö dông trong kiÓm tra, pháng vÊn c¸c øng cö viªn. Bëi phßng §µo t¹o thi ®ua–ATL§ cã chøc n¨ng phô tr¸ch vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o nªn sÏ cã sù bæ sung vµ hç trî tèt cho phßng TCL§ trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng tuyÓn dông. C©u hái pháng vÊn nªn ng¾n gän, chÆt chÏ, ®¶m b¶o khi ®­a ra ph­¬ng ¸n tr¶ lêi, ng­êi pháng vÊn sÏ ®¸nh gi¸ ®­îc kiÕn thøc, sù hiÓu biÕt cña øng cö viªn. Nªn ®­a ra nh÷ng t×nh huèng cô thÓ nh­ nh÷ng t×nh huèng trong kinh doanh, yªu cÇu øng cö viªn ®­a ra ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt. Qua ®ã cho thÊy ®ù¬c kh¶ n¨ng ph¶n øng, ®é nhanh nh¹y trong xö lý t×nh huèng cña hä. C©u hái kh«ng nªn mang tÝnh lý thuyÕt mµ nªn thiªn vÒ hiÓu biÕt x· héi. Bëi mét thùc tÕ hiÖn nay, sinh viªn míi ra tr­êng rÊt giái vÒ lý thuyÕt nh­ng khi lµm viÖc thùc tÕ th× l¹i lóng tóng, vông vÒ do hiÓu biÕt x· héi h¹n chÕ, kh«ng cã ®iÒu kiÖn thùc hµnh. V× vËy viÖc ®­a ra c¸c c©u hái yªu cÇu hiÓu biÕt x· héi nhiÒu sÏ gióp c¸c nhµ tuyÓn dông nhanh chãng t×m ra ®­îc øng cö viªn ®¹t yªu cÇu. Trong giai ®o¹n nghiªn cøu hå s¬, c¸n bé tuyÓn dông cÇn ph¶i nghiªn cøu kü nh÷ng hå s¬ ®¹t yªu cÇu ®Ó n¾m mét c¸ch kh¸i qu¸t th«ng tin, h×nh dung nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt muèn biÕt thªm vÒ øng cö viªn ®ã. Tõ ®Êy cã sù chuÈn bÞ c©u hái phï hîp. Trong qu¸ tr×nh pháng vÊn, c¸c pháng vÊn viªn cÇn cã sù ghi chÐp cÈn thËn c¸c d÷ liÖu, th«ng tin thùc tÕ thu ®­îc vµ sù ®¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ øng cö viªn, tr¸nh c¸c lçi ®Þnh kiÕn cña pháng vÊn viªn khi tiÕn hµnh pháng vÊn nh­ vÒ tuæi, giíi tÝnh, dung m¹o…nh­ vËy sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®­îc sù c«ng b»ng. Nªn t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i cho c¸c øng cö viªn trong qu¸ tr×nh pháng phÊn ®Ó hä cã c¬ héi béc lé ®­îc hÕt kiÕn thøc, kh¶ n¨ng cña m×nh. Nhê ®ã, ng­êi pháng vÊn sÏ thu ®­îc nhiÒu th«ng tin cÇn thiÕt lµm c¨n cø lùa chän. Sau qu¸ tr×nh pháng vÊn, ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ pháng vÊn, lÊy ®ã lµm c¨n cø cho quyÕt ®Þnh tuyÓn dông, c¸n bé tuyÓn dông cã thÓ sö dông b¶ng ®¸nh gi¸ vµ sö dông ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm nh­ sau. BiÓu 28: B¶ng ®¸nh gi¸ kÕt qña pháng vÊn cña c¸c øng cö viªn. Stt Hä tªn Ngµy th¸ng n¨m sinh Giíi tÝnh VÞ trÝ c«ng viÖc dù thi Ban ngµnh trùc thuéc Néi dung pháng vÊn 5 ®iÓm 4 ®iÓm 3 ®iÓm 2 ®iÓm 1 ®iÓm D¸ng vÎ, phong ®é KiÕn thøc chuyªn ngµnh Kh¶ n¨ng tæ chøc Kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh Kh¶ n¨ng diÔn ®¹t Kh¶ n¨ng øng biÕn Kinh nghiÖm c«ng t¸c ChÝ tiÕn thñ Tinh thÇn hîp t¸c Tæng sè ®iÓm §¸nh gi¸ chung §Ò nghÞ sö dông Ch÷ ký Thêi gian: ngµy ……th¸ng ……n¨m Ghi chó: kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña mçi néi dung thi pháng vÊn ®­îc ®¸nh dÊu b»ng ký hiÖu “v” trong cét ®iÓm sè t­¬ng øng. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông sÏ ®¶m b¶o cho Tæng c«ng ty cã ®­îc ®éi ngò lao ®éng kÕ cËn cã chÊt l­îng phôc vô cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi. 1.3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c bè trÝ sö dông lao ®éng. Theo Henri Ford, Chñ tÞch h·ng xe h¬i Ford hµng ®Çu thÕ giíi: “ TËp hîp lùc l­îng míi chØ lµ sù khëi ®Çu, tiÕp tôc c«ng t¸c lµ sù tiÕn triÓn, ®ång t©m hiÖp lùc c«ng t¸c c«ng t¸c míi lµ thµnh c«ng “. Do vËy, c«ng viÖc cña nh÷ng c¸n bé QTNS kh«ng chØ dõng l¹i ë tuyÓn dông ®­îc lao ®éng giái, tr×nh ®é cao phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra mµ nhiÖm vô quan träng h¬n n÷a lµ sö dông nh÷ng con ng­êi ®ã nh­ thÕ nµo ®Ó hä ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng, n¨ng lùc, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. Lµm ®­îc nh­ thÕ chØ khi ng­êi lao ®éng ®­îc bè trÝ vµo c«ng viÖc thÝch hîp nhÊt, tho¶ m·n nguyÖn väng cña b¶n th©n vµ phï hîp víi n¨ng lùc, së tr­êng cña m×nh. Nh×n chung c«ng t¸c bè trÝ, sö dông lao ®éng t¹i c¬ quan Tæng c«ng ty t­¬ng ®èi hîp lý, c¨n cø trªn nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c phßng ban, ®Õn tr×nh ®é, chuyªn m«n cña mçi ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn, ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c bè trÝ lao ®éng míi sau khi tuyÓn dông, xin ®­a ra mét sè ý kiÕn. Sau khi tuyÓn chän ®­îc nh÷ng øng cö viªn phï hîp, c¸n bé nh©n sù c¬ quan Tæng c«ng ty nªn nghiªn cøu kü l¹i hå s¬, ®¸nh gi¸ l¹i n¨ng lùc vµ xem xÐt ®Õn nguyÖn väng cña ng­êi lao ®éng, ®ång thêi ph©n tÝch møc ®é còng nh­ nhiÖm vô cña c«ng viÖc ®Þnh ph©n c«ng ®Ó cã sù lùa chän, s¾p xÕp hîp lý. Sau qu¸ tr×nh thö viÖc, c¸n bé nh©n sù sÏ tiÕn hµnh tËp hîp ý kiÕn cña c¸c tr­ëng phßng ban mµ nh©n viªn ®ã tËp sù cïng víi ý kiÕn cña c¸n bé h­íng dÉn trùc tiÕp ®Ó ®­a ra sù bè trÝ c«ng viÖc thÝch hîp nhÊt, khai th¸c ®­îc hÕt tiÒm n¨ng cña ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra, c¸n bé nh©n sù còng nªn tham kh¶o ý kiÕn cña tÊt c¶ c¸c nh©n viªn trong phßng. V× bè trÝ c«ng viÖc kh«ng chØ c¨n cø vµo kü n¨ng, tr×nh ®é cña nh©n viªn mµ cßn cÇn ph¶i xÐt ®Õn kh¶ n¨ng hoµ ®ång víi tËp thÓ, tinh thÇn hîp t¸c trong c«ng viÖc. Bëi nã ®¶m b¶o sù ®oµn kÕt, hîp t¸c, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi, mang ®Õn sù thµnh c«ng cho c¶ tËp thÓ. H¬n n÷a qua tiÕp xóc mét thêi gian, c¸c c¸n bé nh©n viªn trong phßng cña nh©n viªn thùc tËp sÏ cã ®­îc nh÷ng ®¸nh gi¸, nhËn xÐt chÝnh x¸c vÒ nh©n viªn ®ã, vµ c¸n bé QTNS cã thÓ dïng nã lµm mét trong nh÷ng c¨n cø ra quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn còng nªn chó ý, ngay c¶ khi ®· bè trÝ c«ng viÖc chÝnh thøc nh­ng nÕu thÊy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc, nh©n viªn vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt n¨ng lùc, hiÖu qu¶ c«ng viÖc ch­a ®¹t ®­îc tèt nhÊt th× c¸n bé QTNS cÇn ph¶i cã sù ®iÒu chØnh, tr¸nh t×nh tr¹ng bá qua v× ng¹i sù x¸o trén. NÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, cã thÓ cho nh©n viªn lu©n chuyÓn qua nhiÒu c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã lùa chän ®­îc c«ng viÖc thÝch hîp nhÊt, ®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt. Cã thÓ vÝ dô cho biÖn ph¸p trªn. Nh©n viªn NguyÔn V¨n A, tèt nghiÖp tr­êng ®¹i häc LuËt, ®­îc tuyÓn dông vµo vÞ trÝ nh©n viªn cho phßng Ph¸p chÕ ®èi ngo¹i, tham gia gióp ®ì tr­ëng phßng vµ phã phßng x©y dùng c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i, liªn quan ®Õn luËt ph¸p quèc tÕ. Nh­ng qua thêi gian thö viÖc cho thÊy, A rÊt giái vÒ ngo¹i ng÷ vµ am hiÓu vÒ marketing do së thÝch nªn ®· qua mét líp ®µo t¹o ng¾n h¹n cña tr­êng §¹i häc KTQD. Do ®ã, kÕt thóc thêi gian thö viÖc cïng víi nhËn xÐt ®¸nh gi¸ thu ®­îc vµ nguyÖn väng cña A lµ ®­îc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc marketing nªn c¸n bé qu¶n trÞ ®· quyÕt ®Þnh bè trÝ A lµm viÖc t¹i phßng ThÞ tr­êng ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ kiÕn thøc víi nhiÖm vô lµ thùc hiÖn c«ng t¸c marketing, t×m kiÕm hîp ®ång quèc tÕ. Ngoµi ra, qua ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông nh©n sù vÒ mÆt thêi gian cña CBCNV c¬ quan Tæng c«ng ty vÉn ch­a ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ yªu cÇu ®Æt ra. §Ó gióp kh¾c phôc mÆt h¹n chÕ trªn, Tæng c«ng ty cã thÓ t¹o ra thêi gian biÓu lµm viÖc linh ho¹t ®èi víi ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch thiÕt lËp m¹ng vi tÝnh nèi m¹ng. Nhê ®ã, ng­êi lao ®éng cã thÓ lµm viÖc t¹i nhµ mµ vÉn b¶o ®¶m cËp nhËt nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao, ®ång thêi vÉn cã thêi gian gi¶i quyÕt viÖc gia ®×nh khi cÇn. Thªm n÷a, Tæng c«ng ty nªn ®Ò ra c¸c quy ®Þnh kû luËt lao ®éng nh»m qu¶n lý viÖc thi hµnh thêi gian lao ®éng nghiªm kh¾c h¬n. Nh÷ng c¸ nh©n hay bé phËn nµo kh«ng chÊp hµnh ®óng, ®ñ thêi gian lao ®éng, th­êng xuyªn ®i muén vÒ sím hoÆc gi¶i quyÕt viÖc riªng trong giê lµm viÖc, ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt chung sÏ cã nh÷ng møc ph¹t thÝch hîp tõ nh¾c nhë, khiÓn tr¸ch ®Õn ¸p dông c¸c h×nh thøc kû luËt. Hoµn thiÖn ®­îc c«ng t¸c bè trÝ, sö dông lao ®éng sÏ gióp c¸c nhµ QTNS khai th¸c ®­îc triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña ng­êi lao ®éng, ®ãng gãp nhiÒu cho sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. 2. C«ng t¸c duy tr× nguån nh©n lùc. Trong triÕt lý qu¶n trÞ nguån nh©n lùc cña Chie Nakane “ H·y quan t©m ®óng møc tíi con ng­êi, ®Æt con ng­êi vµo ®óng vÞ trÝ cña hä sÏ nhËn ®­îc nh÷ng cèng hiÕn tèi ®a cña anh ta vµ ph¶i thiÕt lËp ®ù¬c lßng tin cña ng­êi c«ng nh©n ®èi víi l·nh ®¹o th× míi hi väng thµnh c«ng.” V× vËy c«ng t¸c duy tr× nguån nh©n lùc lµ tuyÖt ®èi cÇn thiÕt. §©y lµ mét trong ba bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c QTNS vµ còng lµ mét nghÖ thuËt vµ kinh nghiÖm cña c¸c qu¶n trÞ gia. 2.1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc. §¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc lµ mét ho¹t ®éng quan träng, bëi nã lµ c¬ së ®Ó khen th­ëng, ®éng viªn, hoÆc kû luËt ng­êi lao ®éng…gióp nhµ qu¶n trÞ tr¶ l­¬ng mét c¸ch c«ng b»ng. NÕu viÖc ®¸nh gi¸ s¬ sµi, theo c¶m tÝnh, theo chñ quan sÏ dÉn tíi nh÷ng ®iÒu tÖ h¹i trong m«i tr­êng QTNS. Tõ kh¶o s¸t trªn cho thÊy, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña CBCNV c¬ quan Tæng c«ng ty cßn kh¸ s¬ sµi, ch­a chÆt chÏ, hÖ thèng ®Þnh møc kh«ng râ rµng, cô thÓ. Muèn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ khoa häc th× Tæng c«ng ty nªn x©y dùng c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ khoa häc víi c¸c tiªu chuÈn phï hîp nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong ®îi. Tr­íc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc, c¸n bé ®¸nh gi¸ nªn tiÕn hµnh ph©n tÝch c«ng viÖc mµ nh©n viªn ®ang thùc hiÖn ®Ó cã thÓ x©y dùng ®­îc c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c. Ho¹t ®éng ph©n tÝch c¨n cø vµo 3 lo¹i v¨n b¶n sau: B¶n m« t¶ c«ng viÖc, B¶n tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc vµ B¶n yªu cÇu ®èi víi nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. Trªn nÒn t¶ng chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng cho tõng phßng, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, c¸c yªu cÇu thùc hiÖn c«ng viÖc ®· ®­îc ph©n tÝch, ®Ó kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c ®­îc chÝnh x¸c vµ sö dông hiÖu qu¶ cho c¸c c«ng t¸c nh©n lùc kh¸c, Tæng c«ng ty cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh©n viªn qua mét b¶ng biÓu mÉu. B¶ng biÓu ®ã sÏ liÖt kª nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu ®èi víi nh©n viªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc nh­ chÊt l­îng, hµnh vi, th¸i ®é lµm viÖc…C¸c yÕu tè ®­îc ®¸nh gi¸ gåm cã hai lo¹i: yÕu tè liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ yÕu tè liªn quan ®Õn c¸ nh©n. Mçi nh©n viªn sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ theo tõng yªu cÇu vµ c¸n bé ®¸nh gi¸ sÏ cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn cña nh©n viªn ®ã. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ râ rµng, cô thÓ, dÔ tæng hîp, dÔ trao ®æi th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸n bé ®¸nh gi¸ vµ ng­êi ®­îc ®¸nh gi¸, qua ®ã cho ng­êi lao ®éng biÕt ®­îc kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña m×nh, nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc, ®ång thêi còng tuyªn d­¬ng nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc. Khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ cÇn chó ý: Mçi lÇn chØ xem xÐt mét yÕu tè. Kh«ng cho phÐp ®¸nh gi¸ mét yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh c¸c yÕu tè kh¸c. TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ trong suèt qóa tr×nh hoµn thµnh c«ng viÖc, tr¸nh tËp trung vµo c¸c biÕn cè hiÖn t¹i hoÆc c¸c biÕn cè riªng rÏ. Thang ®iÓm ®­îc tÝnh tõ 1 ®Õn 5. Trong ®ã: 1 t­¬ng ®­¬ng víi møc kÐm. 2 t­¬ng ®­¬ng víi møc d­íi TB 3 t­¬ng ®­¬ng víi møc TB 4 t­¬ng ®­¬ng víi møc tèt. 5 t­¬ng ®­¬ng víi møc xuÊt s¾c Sau khi cho ®iÓm ®¸nh gi¸, c¸c c¸n bé ®¸nh gi¸ tæng hîp ®iÓm vµ ®­a ra ph©n lo¹i lao ®éng víi sè ®iÓm t­¬ng øng. BiÓu 29: B¶ng ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. Hä tªn Chøc danh c«ng viÖc Bé phËn: Giai ®o¹n ®¸nh gi¸: tõ…®Õn ChØ tiªu ®¸nh gi¸ §iÓm ®¸nh gi¸ Ghi chó Khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh 1 2 3 4 5 ChÊt l­îng c«ng viÖc 1 2 3 4 5 §ãng gãp vµo x©y dùng tæ chøc 1 2 3 4 5 ý thøc kû luËt 1 2 3 4 5 S¸ng kiÕn 1 2 3 4 5 Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm 1 2 3 4 5 Kh¶ n¨ng hîp t¸c 1 2 3 4 5 Tæng sè ®iÓm KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®¹t KÐm YÕu TB Kh¸ Tèt TiÒm n¨ng ph¸t triÓn cho t­¬ng lai §ang ë møc ®é gÇn møc §GTHCV §ang ë møc ®é tèi ®a §GTHCV vµ cã 1 sè c¸c tiÒm n¨ng Cã kh¶ n¨ng tiÕn bé vµ cho ®µo t¹o, ph¸t triÓn . Kh«ng thÊy h¹n chÕ. Sau khi ®¸nh gi¸ cho ®iÓm, c¸n bé ®¸nh gi¸ ph¶i cã sù trao ®æi th¶o luËn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ víi ng­êi lao ®éng, l¾ng nghe ý kiÕn cña hä. Tõ ®ã ®­a ra kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nhÊt. Nhê vËy còng gióp nh©n viªn thÊy ®­îc n¨ng lùc thùc sù cña m×nh, nh÷ng mÆt ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy vµ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó tù hoµn thiÖn. Thùc hiÖn ®­îc nh­ thÕ th× c«ng t¸c ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng sÏ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. 2.2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng, chÝnh s¸ch ®·i ngé. 2.2.1. C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò thêi sù nãng báng trong ®êi sèng s¶n xuÊt vµ x· héi cña ®Êt n­íc. Nã hµm chøa nhiÒu mèi quan hÖ m©u thuÉn gi÷a s¶n xuÊt vµ n©ng cao møc sèng, gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng, gi÷a thu nhËp cña c¸c thµnh phÇn d©n c­. §èi víi hµng triÖu ng­êi lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng, tiÒn l­¬ng lµ mèi quan t©m hµng ngµy ®èi víi hä. ThËt vËy, tiÒn l­¬ng lµ nguån thu nhËp chÝnh nh»m duy tr× vµ n©ng cao møc sèng cña ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh, tiÒn l­¬ng cã thÓ ®­îc xem lµ b»ng chøng thÓ hiÖn gi¸ trÞ, ®Þa vÞ, uy tÝn cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c¸ nh©n vµ x· héi. Do vËy, kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng lµ mét nhiÖm vô quan träng mµ Tæng c«ng ty lu«n cÇn ph¶i quan t©m, xem xÐt. Nh×n chung c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng t¹i Tæng c«ng ty ®· ®­îc thùc hiÖn kh¸ hoµn chØnh vµ th­êng xuyªn cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp. ViÖc tÝnh l­¬ng ®· cã tÝnh ®Õn yÕu tè th©m niªn, cÊp bËc chøc vô, møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña nhãm c«ng viÖc, møc ®é thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao trªn c¬ së n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña mçi ng­êi. Tuy nhiªn yÕu tè n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c«ng viÖc cã ®Ò cËp nh­ng vÉn ch­a ®­îc ¸p dông mét c¸ch triÖt ®Ó trong c¸ch tÝnh. H¬n n÷a, yÕu tè th©m niªn ®ù¬c sö dông ®«i khi l¹i kh«ng ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng ®èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng mÆc dï cã tr×nh ®é míi vµo lµm viÖc trong c¬ quan Tæng c«ng ty nªn bËc l­¬ng thÊp h¬n nhiÒu so víi bËc l­¬ng cña nh÷ng ng­êi kh¸c cã th©m niªn l©u h¬n mÆc dï tr×nh ®é, n¨ng lùc cã thÓ kÐm h¬n. Do vËy, hiÖu qu¶ cña tiÒn l­¬ng mang l¹i ch­a cao, ch­a ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c trong ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc vµ t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. V× thÕ, Tæng c«ng ty nªn cã nh÷ng c¶i c¸ch hîp lý. HÖ thèng tiÒn l­¬ng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau. Møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o thùc sù thu hót ®­îc ng­êi lao ®éng, gi÷ ch©n ®­îc nh©n viªn cã tr×nh ®é lµnh nghÒ cao lµm viÖc l©u dµi cho Tæng c«ng ty. Nh­ thÕ c¨n cø tr¶ l­¬ng ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng, tÝnh phøc t¹p vµ yªu cÇu chuyªn m«n, tÝnh tr¸ch nhiÖm cho c«ng viÖc thùc hiÖn. TiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc tr¶ theo quy ®Þnh cña Nhµ nø¬c, tuy nhiªn Tæng c«ng ty cã thÓ ¸p dông mét c¸ch linh ®éng s¸ng t¹o chÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy vµ cã thÓ t×m hiÓu thªm møc l­¬ng cña c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó cã sù ®iÒu chØnh phï hîp. Bëi sù t¨ng lªn cña tiÒn l­¬ng phô thuéc nhiÒu vµo c¸c yÕu tè: møc sèng, tiÒn l­¬ng tèi thiÓu, nhu cÇu lao ®éng trªn thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña nhu cÇu lao ®éng…Trong khi c¬ héi viÖc lµm ngµy cµng nhiÒu vµ phong phó cho phÐp ng­êi lao ®éng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän vµ do ®ã cã nh÷ng ®ßi hái cµng cao vÒ tiÒn l­¬ng. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ph¶i cã t¸c dông kÝch thÝch, ®éng viªn nh©n viªn lµm viÖc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng nh©n viªn ph¶i lµm xa nhµ, xa gia ®×nh, trong nh÷ng vïng s©u, vïng xa, n¬i mµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t khã kh¨n. Møc l­¬ng thÝch ®¸ng vµ hîp lý còng lµ yÕu tè kÝch thÝch ng­êi lao ®éng s½n sµng ®i bÊt cø ®©u vµ bÊt cø n¬i nµo lµm viÖc. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi Tæng c«ng ty, v× ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ c«ng ty vÒ x©y dùng vµ thÞ tr­êng tr¶i dµi kh¾p c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc, c¶ miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c møc l­¬ng t­¬ng xøng víi n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña CBCNV, cã thÓ x¸c ®Þnh hÖ sè l­¬ng cho mçi chøc danh c«ng viÖc víi 3 bËc c¨n cø trªn møc ®é thµnh tÝch c«ng t¸c cña ng­êi lao ®éng. Thµnh tÝch c«ng t¸c cña ng­êi lao ®éng ®­îc ®¸nh gi¸ theo c¸c møc ë b¶ng ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn. Nh÷ng ng­êi cã møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc d­íi TB: xÕp bËc 1 Nh÷ng ng­êi cã møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ë møc TB: xÕp bËc 2. Nh÷ng ng­êi cã møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ë møc tèt: xÕp bËc 3. Riªng víi nh÷ng ng­êi hoµn thµnh c«ng viÖc ë møc xuÊt s¾c ngoµi viÖc ®­îc xÕp vµo bËc 3 cßn Tæng c«ng ty cã thÓ quy ®Þnh vÒ møc th­ëng thÝch hîp ®Ó khuyÕn khÝch hä. Víi nh÷ng lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc ë møc kÐm, ngoµi bÞ xÕp vµo bËc 1 cßn cã thÓ bÞ nh¾c nhë bëi cÊp trªn. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch quü tiÒn l­¬ng, kÕ ho¹ch doanh sè trong n¨m ®Ó tÝnh to¸n hÖ sè tiÒn l­¬ng hîp lý sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bËc ph¶i phï hîp vµ kho¶ng c¸ch gi÷a bËc 2 vµ bËc 3 ph¶i lín h¬n kho¶ng c¸ch gi÷a bËc 1 vµ bËc 2 ®Ó t¹o ®éng lùc kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao nhÊt. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, nÕu ng­êi lao ®éng th­êng xuyªn hoµn thµnh tèt c«ng viÖc, ®¹t møc tèt hoÆc xuÊt s¾c th× sÏ ®­îc rót ng¾n thêi gian chê n©ng l­¬ng, n©ng bËc . VÝ dô vÒ hÖ sè l­¬ng cho mét sè chøc danh c«ng viÖc theo ph­¬ng ph¸p trªn ®­îc x©y dùng: Chøc danh c«ng viÖc HÖ sè l­¬ng chøc danh c«ng viÖc BËc 1 BËc 2 BËc 3 Tr­ëng phßng 1.8 1.95 2.3 Phã phßng 1.5 1.63 1.8 Chuyªn viªn 1 1.33 1.78 VÝ dô b¶ng ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña chuyªn viªn TrÇn Huy Thôc, phßng §µo t¹o thi ®ua- ATL§ nh­ sau: Hä tªn: TrÇn Huy Thôc Chøc danh c«ng viÖc: Chuyªn viªn Bé phËn: phßng §µo t¹o thi ®ua-ATL§ Giai ®o¹n ®¸nh gi¸: tõ1/3 ®Õn 31/3 ChØ tiªu ®¸nh gi¸ §iÓm ®¸nh gi¸ Ghi chó Khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh 1 2 3 ü4 5 ChÊt l­îng c«ng viÖc 1 2 ü3 4 5 §ãng gãp vµo x©y dùng tæ chøc 1 2 3 ü4 5 ý thøc kû luËt 1 2 3 4 ü5 S¸ng kiÕn 1 2 ü3 4 5 Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm 1 2 3 ü4 5 Kh¶ n¨ng hîp t¸c 1 2 ü3 4 5 Tæng sè ®iÓm KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®¹t KÐm D­íi TB TB üKh¸ Tèt TiÒm n¨ng ph¸t triÓn cho t­¬ng lai §ang ë møc ®é gÇn møc §GTHCV þ§ang ë møc ®é tèi ®a §GTHCV vµ cã 1 sè c¸c tiÒm n¨ng Cã kh¶ n¨ng tiÕn bé vµ cho ®µo t¹o, ph¸t triÓn . Kh«ng thÊy h¹n chÕ. Nh­ vËy chuyªn viªn TrÇn Huy Thôc ®­îc xÕp bËc 3 víi hÖ sè l­¬ng chøc danh c«ng viÖc lµ 1.78. C¸ch ph©n phèi tiÒn l­¬ng trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thµnh tÝch theo ph­¬ng ph¸p thang ®iÓm nh­ trªn b¶o ®¶m g¾n víi møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc ®ßi hái, ®¶m b¶o thùc hiÖn triÖt ®Ó tr¶ l­¬ng theo nguyªn t¾c g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng. 2.2.2. Thùc hÞªn chÝnh s¸ch ®·i ngé. “ N­íc kh«ng vç kh«ng thµnh sãng, ng­êi kh«ng khÝch lÖ kh«ng phÊn chÊn “. Con ng­êi lµ mét thùc thÓ sèng, cã t×nh c¶m, cã c¶m xóc. Do ®ã, ®¶m b¶o vÒ mÆt vËt chÊt ch­a ®ñ ®Ó ng­êi lao ®éng toµn t©m gãp søc x©y dùng tæ chøc. Muèn hä h¨ng say trong c«ng viÖc, dèc hÕt bÇu nhiÖt huyÕt, trung thµnh tËn tôy víi Tæng c«ng ty th× sù quan t©m vÒ mÆt tinh thÇn cßn rÊt quan träng. Nã thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m sãc cña Tæng c«ng ty ®èi víi CBCNV, ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c chÝch s¸ch, chÕ ®é ®·i ngé cña Tæng c«ng ty. Ngoµi nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ BHXH, BHYT vµ c«ng t¸c ch¨m lo cho cuéc sèng gia ®×nh ng­êi lao ®éng ®ang thùc hiÖn, Tæng c«ng ty cã thÓ bæ sung thªm c¸c ho¹t ®éng sau ®Ó gãp phÇn h¬n n÷a trong c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho CBCNV. Tæng c«ng ty cã thÓ tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ, tæ chøc thi ®Êu cho CBCNV, gióp ng­êi lao ®éng cã thêi gian th­ gi·n, nghØ ng¬i vµ còng ®Ó t¨ng tÝnh ®oµn kÕt gi÷a c¸c nh©n viªn trong Tæng c«ng ty. Tæ chøc nghØ m¸t an d­ìng víi kinh phÝ kh«ng thÊp h¬n 100.000 ®ång/ng­êi. Tæng c«ng ty an ñi, ®éng viªn CBCNVgi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c vÒ tinh thÇn, chia vui vµo ngµy lÔ, chia sÎ nçi buån khi gia ®×nh cã chuyÖn kh«ng vui. Thùc hiÖn th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch sau: Bè mÑ, vî, chång hoÆc con ng­êi lao ®éng ë c¬ quan Tæng c«ng ty bÞ chÕt ®­îc trî cÊp kh«ng thÊp h¬n 200.000 ®ång Gia ®×nh bÞ ho¶ ho¹n thiªn tai trî cÊp kh«ng thÊp h¬n 300.000 ®ång/lÇn, mét n¨m kh«ng qu¸ 2 lÇn ®èi víi 1 ng­êi lao ®éng. Trî cÊp nghØ chÕ ®é: ng­êi lao ®éng nghØ h­u ngoµi chÕ ®é quy ®Þnh Tæng c«ng ty cã thÓ tÆng vËt phÈm l­u niÖm cã gi¸ trÞ b»ng tiÒn. Ng­êi lao ®éng x©y dùng gia ®×nh ®­îc tÆng quµ l­u niÖm cã gi¸ trÞ tõ 300.000 ®ång. Con ng­êi lao ®éng x©y dùng gia ®×nh ®ù¬c tÆng quµ l­u niÖm víi gi¸ trÞ kh«ng thÊp h¬n 200.000 ®ång. C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cÇn ®­îc thùc hiÖn tÝch cùc h¬n, cÇn bæ sung b¸c sü vµo c¬ quan. N¨m qua trong c¬ cÊu lao ®éng theo ngµnh nghÒ, c¬ quan Tæng c«ng ty kh«ng cã b¸c sü. V× do ®Æc ®iÓm cña SXKD nªn lao ®éng cña Tæng c«ng ty th­êng ph¶i ®i c«ng t¸c xa. Do vËy cÇn ®¶m b¶o vÒ ®iÒu kiÖn nghØ ng¬i t¹i c¸c ®Þa ®iÓm c«ng t¸c, trî cÊp ®i l¹i hîp lý. §ång thêi cã sù ch¨m lo ®Õn gia ®×nh cña nh©n viªn ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c. Hoµn thµnh nh÷ng c«ng t¸c nµy thùc sù lµ ®éng lín kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say trong c«ng viÖc. 3. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 3.1. Gi¶i ph¸p x©y dùng nguån vèn ®µo t¹o. Cã thÓ thÊy râ, thiÕu vèn cã thÓ vay, thiÕu thiÕt bÞ cã thÓ mua, nh­ng nÕu thiÕu con ng­êi phï hîp víi tiÕn tr×nh s¶n xuÊt, tiÕn tr×nh ®Çu t­ th× ch¾c ch¾n kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kh«ng cã doanh nghiÖp nµo sau khi ®Çu t­ x©y dùng, mua s¾m thiÕt bÞ l¹i kh«ng t¨ng c­êng nh©n lùc ®Ó khai th¸c cµng nhanh cµng tèt. ChØ cã con ng­êi cã n¨ng lùc phï hîp míi gióp nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn sø mÖnh ®Çu t­, mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn. V× vËy mµ c¸c nhµ kinh tÕ häc næi tiÕng thÕ giíi ®Òu kh¼ng ®Þnh: “ §Çu t­ cho ®µo t¹o nh©n lùc lµ ®Çu t­ cho s¶n xuÊt. §ã lµ ®Çu t­ quan träng nhÊt, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. “ Do ®ã, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i xem ®µo t¹o nh­ mét phÇn cña s¶n xuÊt, chi phÝ cho ®µo t¹o lµ mét phÇn cña chi phÝ s¶n xuÊt hoÆc ®Çu t­ ph¸t triÓn th× chi phÝ ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc nguån nh©n lùc hoÆc chuÈn bÞ nguån nh©n lùc lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng t¸c ®Çu t­. Nguån vèn tõ c¸c dù ¸n ®Çu t­. C¬ së x¸c ®Þnh nguån vèn cho ®µo t¹o lµ tõ nguån vèn ®Çu t­. Nguån ®Çu t­ cµng lín th× kinh phÝ ®µo t¹o cµng lín. Th«ng th­êng, quü ®Çu t­ cho ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÕm tõ 1.5-2% tæng vèn ®Çu t­. NÕu ¸p dông ë Tæng c«ng ty th× ®©y còng lµ nguån vèn rÊt lín. Dù b¸o ®Çu t­ 2001-2005, Tæng c«ng ty ®Çu t­ 8464 triÖu ®ång. Gi¶ sö kinh phÝ ®Çu t­ cho ®µo t¹o ®­îc trÝch lµ 1-1.5% th× ®©y lµ nguån kinh phÝ rÊt lín, ®ñ kh¶ n¨ng triÓn khai chuÈn bÞ nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao cho c¸c dù ¸n. C¸c dù ¸n ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc míi, hiÖn ®¹i còng nhÊt thiÕt cÇn cã dù to¸n ®µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ. Kinh nghiÖm cßn nãng hæi vÒ ®Çu t­ mua c¸c lo¹i cÇn trôc th¸p hiÖn ®¹i, cã yªu cÇu cao vÒ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng PLC, l¹i kh«ng chó träng phÇn ®µo t¹o KS, c«ng nh©n vËn hµnh thÝch ®¸ng ®· dÉn ®Õn h­ háng liªn tôc vµ nguy c¬ gi¶m c«ng suÊt vµ tuæi thä cña m¸y. Nguån vèn ®µo t¹o th­êng xuyªn. VÒ nguån kinh phÝ cho ®µo t¹o th­êng xuyªn (®µo t¹o l¹i vµ båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é) còng nªn xem lµ chi phÝ th­êng xuyªn cña s¶n xuÊt. V× thÕ phÇn chi phÝ nµy ®­îc tÝnh dùa trªn tæng quü l­¬ng cña doanh nghiÖp. ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp, tû lÖ quü ®µo t¹o ®­îc tÝnh tõ 3-5% tæng quü tiÒn l­¬ng. ThËm chÝ ë Ph¸p, tû lÖ nµy ë mét sè doanh nghiÖp cßn cao ®Õn 7%. Theo gi¶i ph¸p trªn, nguån vèn ®µo t¹o th­êng xuyªn cña Tæng c«ng ty nÕu tÝnh b»ng 1-2% tæng quü l­¬ng th× n¨m 2003, kinh phÝ cho ®µo t¹o th­êng xuyªn còng cã tõ 4000-6000 triÖu ®ång ®Ó sö dông cho c«ng viÖc ®µo t¹o l¹i vµ båi d­ìng c¸n bé, viªn chøc, KS. Ngoµi hai nguån vèn ®µo t¹o chñ yÕu ®­îc thiÕt lËp trªn, nguån vèn ®µo t¹o cßn ®­îc bæ sung tõ: Vèn ng©n s¸ch th«ng qua trî gióp cña Nhµ n­íc. Vèn tµi trî tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ n­íc ngoµi theo c¸c dù ¸n mµ Tæng c«ng ty tranh thñ ®ù¬c. Vèn ®ãng gãp cña ng­êi ®i häc. Vèn Tæng c«ng ty cho ng­êi ®i häc vay sau khi kÕt thóc kho¸ häc sÏ hoµn tr¶ l¹i Tæng c«ng ty b»ng viÖc ®i lµm cho Tæng c«ng ty. C¬ chÕ qu¶n lý sö dông vèn. §Ó qu¶n lý sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ trªn cÇn cã c¬ chÕ qu¶n lý, ph©n cÊp qu¶n lý sö dông. Khi Tæng c«ng ty cã nhu cÇu ®µo t¹o th× míi ®­îc sö dông nguån vèn trªn. Sau ®©y lµ mét ®Ò xuÊt vÒ tû lÖ sö dông quü ®µo t¹o tËp trung dµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Tæng c«ng ty. Quü ®µo t¹o tËp trung ®­îc sö dông tõ : Tæng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn (1-1.5%) Tæng quü l­¬ng (1-1.5%) Quü hç trî ®µo t¹o lµ 100%, ®­îc chi cho ho¹t ®éng ®µo t¹o theo tû lÖ. A. C¸n bé l·nh ®¹o (®­¬ng nhiÖm vµ kÕ cËn c¸c chøc danh tr­ëng phßng c«ng ty trë lªn): 20% §µo t¹o lý luËn cÊp cao. §µo t¹o tin häc ngo¹i ng÷. §µo t¹o nghiÖp vô. Tham quan, kiÕn tËp. §µo t¹o sau ®¹i häc trong n­íc vµ ngoµi n­íc. B. §µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, viªn chøc, kü s­ (®­¬ng nhiÖm): 25%. Trong n­íc. §µo t¹o tin häc, ngo¹i ng÷ . §µo t¹o kü thuËt, nghiÖp vô theo chuyªn ®Ò cho KS. Båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý §éi tr­ëng, chñ nhiÖm c«ng tr×nh. §µo t¹o chuyÓn giao c«ng nghÖ míi. C¸c Ên phÈm, nghiªn cøu khoa häc. §µo t¹o sau ®¹i häc. Ngoµi n­íc: Thùc tËp sinh. Sau ®¹i häc §µo t¹o theo chuyªn ®Ò. KÕ ho¹ch sö dông nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng ®µo t¹o ë ®iÓm A vµ B ®­îc chi cho c¸c néi dung: Nép kinh phÝ ®µo t¹o ng¾n h¹n theo chuyªn ®Ò cho c¸c Tr­êng, viÖn, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn më líp hoÆc Tæng c«ng ty tù më líp. Hç trî mét phÇn hoÆc toµn phÇn häc phÝ cho c¸c kho¸ ®µo t¹o dµi h¹n chÝnh quy sau ®¹i häc trong vµ ngoµi n­íc, thùc tËp sinh vµ tham quan kiÕn tËp ë n­íc ngoµi, häc ngo¹i ng÷ tr×nh ®é cao. 3.2. Gi¶i ph¸p t¹o nguån vµ lùa chän c¬ së ®µo t¹o. C¬ së ®µo t¹o lµ tõ nhu cÇu nh©n lùc. Dùa trªn nhu cÇu vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nh©n lùc tiÕn hµnh c¸c b­íc sau ®©y: Lùa chän c¬ së ®µo t¹o phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn nh©n lùc. Ký hîp ®ång liªn kÕt ®µo t¹o víi c¬ së ®µo t¹o nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn nh©n lùc. TÊt c¶ c¸c KS míi nÕu kh«ng v× qu¸ cÊp thiÕt ph¶i ®iÒu ®éng ngay, ®Òu ph¶i tham dù kho¸ häc vÒ VINACONEX do l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý cã kinh nghiÖm cña Tæng c«ng ty trùc tiÕp gi¶ng d¹y. Thêi gian kho¸ häc tõ 1-2 tuÇn. Mét n¨m cã thÓ tæ chøc tõ 1-2 kho¸ KS míi. Nh÷ng ng­êi ch­a tham dù kho¸ häc KS míi nhÊt thiÕt ph¶i häc. Víi tr×nh tù trªn, trong kÕ ho¹ch tr­íc m¾t, xin ®Ò xuÊt Tæng c«ng ty lùa chän ký hîp ®ång liªn kÕt ®µo t¹o KS, sau ®¹i häc víi c¸c tr­êng sau. Tr­êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi vÒ nguån nh©n lùc cho c¸c chuyªn ngµnh Tù ®éng hãa, silicat, ®éng lùc, c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn ph¸t dÉn…®Ó chuÈn bÞ c¸c dù ¸n Xi m¨ng, nhiÖt ®iÖn… Tr­êng ®¹i häc X©y dùng Hµ Néi vÒ c¸c chuyªn ngµnh X©y dùng, VLXD, tin häc VLXD ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c ®¬n vÞ X©y l¾p vµ VLXD… Mét sè tr­êng cao ®¼ng kü thuËt, chuyªn nghiÖp trong vµ ngoµi ngµnh. X©y dùng quy chÕ tuyÓn dông tõ c¸c sinh viªn tèt nghiÖp tõ c¸c tr­êng trªn. Tr­íc m¾t cã thÓ lµm viÖc víi tr­êng ®Ó tiÕp cËn sinh viªn n¨m thø 3, hoÆc c¸c n¨m cuèi (®ang theo häc c¸c chuyªn ngµnh cña Tæng c«ng ty cÇn) cã nguyÖn väng lµm viÖc t¹i Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã thÓ trî cÊp mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o dùa trªn ph­¬ng thøc th­ëng hoÆc cho vay. X©y dùng c¸c c¬ chÕ vµ tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña c¸c phßng trong c«ng t¸c ®µo t¹o nguån, tiÕp nhËn, sö dông nh©n lùc. Tr­íc m¾t cÇn giao cho mét phßng th­êng trùc gióp l·nh ®¹o Tæng c«ng ty quan hÖ víi c¸c tr­êng t¹o nguån nh©n lùc. 3.3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o. TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o lµ c«ng viÖc cuèi cïng trong c«ng t¸c ®µo t¹o. ViÖc ®¸nh gi¸ nµy võa ®o l­êng ®­îc hiÖu qu¶ vµ lîi Ých cã ®­îc trong giai ®o¹n ®µo t¹o tr­íc, cung cÊp tiªu chuÈn vµ c¬ së cho viÖc vËn dông thµnh qu¶ ®µo t¹o mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®ång thêi cßn lµ kh©u quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p söa ®æi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o cña giai ®o¹n sau. ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng thøc d­íi ®©y : §¸nh gi¸ dùa trªn ý kiÕn ph¶n ¸nh cña ng­êi tham gia ®µo t¹o. Ng­êi ®­îc ®µo t¹o víi t­ c¸ch lµ ng­êi tham gia kho¸ ®µo t¹o sÏ cã thÓ h×nh thµnh mét sè c¶m nhËn, th¸i ®é vµ ý kiÕn vÒ kho¸ ®µo t¹o ngay trong hoÆc sau kho¸ ®µo t¹o. Nh÷ng ph¶n øng nµy cña hä cã thÓ coi lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o. Ph¶n øng cña nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o th­êng liªn quan ®Õn c¸c ph­¬ng diÖn ®µo t¹o nh­ môc tiªu ®µo t¹o cã hîp lý kh«ng, néi dung ®µo t¹o cã thiÕt thùc kh«ng, ph­¬ng thøc ®µo t¹o cã thÝch ®¸ng kh«ng, ph­¬ng ph¸p d¹y cã hiÖu qu¶ kh«ng…Nh÷ng vÊn ®Ò nµy võa liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò vÜ m« trong viÖc lËp ra vµ thùc thi ph­¬ng ¸n ®µo t¹o, võa liªn quan tíi mét sè vÊn ®Ò nhá vµ cô thÓ. V× ph¶n øng cña ng­êi ®­îc ®µo t¹o chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè chñ quan nªn sù ®¸nh gi¸ cña nh÷ng ng­êi kh¸c nhau vÒ cïng mét vÊn ®Ò cã khi l¹i kh¸c nhau. V× thÕ cã thÓ dïng ph¶n øng cña ®¹i ®a sè häc viªn ®Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o. C¸c c¸n bé phô tr¸ch c«ng t¸c ®µo cã thÓ thu thËp ý kiÕn cña c¸c häc viªn th«ng qua b¶ng ®¸nh gi¸ nh­ sau: BiÓu 30: B¶ng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o Hä tªn häc viªn: Bé phËn: Tªn gäi kho¸ häc Hä tªn gi¸o viªn gi¶ng d¹y Thêi gian ®µo t¹o Nguyªn nh©n b¹n tham gia kho¸ ®µo t¹o nµy: Nhu cÇu c«ng viÖc CÊp trªn yªu cÇu Nhu cÇu ph¸t triÓn con ®­êng nghÒ nghiÖp Høng thó vµ së thÝch c¸ nh©n Nguyªn nh©n kh¸c B¹n thÊy thêi gian ®µo t¹o nµy cã phï hîp kh«ng Qu¸ dµi Võa ph¶i Kh«ng ®ñ §Ò nghÞ ®¸nh dÊu “v” vµo cét t­¬ng øng cho c¸c néi dung sau. HÕt søc ®ång ý RÊt ®ång ý ®ång ý Kh«ng ®ång ý l¾m Kh«ng ®ång ý 3. CÊp trªn rÊt ñng hé t«i tham gia kho¸ ®µo t¹o nµy 4. Néi dung ®µo t¹o cã Ých cho c«ng viÖc cña t«i sau nµy. 5. LÇn ®µo t¹o nµy v­ît qua ngoµi mong muèn cña t«i. 6. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y dÔ hiÓu. 7. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y cã kiÕn thøc chuyªn ngµnh vÒ kho¸ häc nµy. 8. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ cho kho¸ häc nµy. 9. Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y cã sù liªn quan mËt thiÕt víi c«ng viÖc. 10. C¬ së h¹ tÇng vµ trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ ®µo t¹o. 11. MÊt thêi gian cho kho¸ ®µo t¹o nµy lµ xøng ®¸ng. 12. B¹n cã ®Ò nghÞ g× vÒ söa ®æi kho¸ häc nµy? 13. B¹n thÊy néi dung nµo trong kho¸ ®µo t¹o nµy cã t¸c ®éng ®Õn b¹n nhiÒu nhÊt? 14. B¹n cã thÓ øng dông néi dung trong kho¸ häc vµo c«ng viÖc b»ng ph­¬ng thøc nµy? 15. Nh÷ng néi dung kh¸c cÇn nªu râ. Tæ chøc thi sau ®µo t¹o. §µo t¹o lµ mét ho¹t ®éng häc tËp kiÕn thøc vµ kü n¨ng. Ng­êi ®­îc ®µo t¹o th«ng qua tr×nh ®é vµ kiÕn thøc n¾m b¾t ®­îc tõ kho¸ häc ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ®µo t¹o. T×m hiÓu kÕt qu¶ häc tËp nghÜa lµ t×m hiÓu t×nh h×nh n¾m b¾t kiÕn thøc vµ kü n¨ng qua ®µo t¹o vµ ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc sö dông lµ thi kiÓm tra. Sau kho¸ häc, nÕu ng­êi ®­îc ®µo t¹o tham gia vµo c¸c cuéc thi do bªn ngoµi tæ chøc nh­ thi ngo¹i ng÷, vi tÝnh vµ nh÷ng cuéc thi kh¸c th× kÕt qu¶ cña ng­êi ®­îc ®µo t¹o trong c¸c cuéc thi cã tÝnh nghiªm kh¾c h¬n nµy sÏ ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ®µo t¹o mét c¸ch kh¸ch quan h¬n. §¸nh gi¸ th«ng qua sù thay ®æi hµnh vi cña ng­êi ®­îc ®µo t¹o sau kho¸ ®µo t¹o. Môc ®Ých cña viÖc ®µo t¹o lµ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc thùc tÕ trong c«ng t¸c cña nh©n viªn. NghÜa lµ nh÷ng kiÕn thøc mµ häc viªn ®· ®­îc häc cã øng dông ®­îc vµo thùc tÕ hay kh«ng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ c«ng viÖc nh­ thÕ nµo. §ã lµ tiªu chuÈn quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o. ViÖc ®¸nh gi¸ hµnh vi c«ng viÖc cña ng­êi ®­îc ®µo t¹o nªn ®­îc tiÕn hµnh tõ 3-6 th¸ng sau khi hä trë vÒ c­¬ng vÞ lµm viÖc. Nh÷ng hµnh vi c«ng t¸c cÇn ®­îc ®¸nh gi¸ sù thay ®æi lµ th¸i ®é lµm viÖc, tÝnh quy ph¹m trong hµnh vi c«ng t¸c, ®é thµnh th¹o trong kü n¨ng thao t¸c, kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò… Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, nªn tiÕn hµnh ph¸n ®o¸n xem hµnh vi c«ng t¸c cña ng­êi ®­îc ®µo t¹o cã thay ®æi hay kh«ng vµ ph©n tÝch xem nh÷ng thay ®æi nµy cã ph¶i lµ do ®­îc ®µo t¹o hay kh«ng vµ møc ®é thay ®æi ra sao. KÕT LUËN Ph¸t huy lîi thÕ c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay lµ nhiÖm vô tèi quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. C¸c lîi thÕ c¹nh tranh ®ã xuÊt ph¸t tõ c¸i g× míi h¬n, c¶i tiÕn hay tèt h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c ý t­ëng hay ph¸t kiÕn míi ®ã l¹i ®Òu xuÊt ph¸t tõ mét nguån, ®ã lµ kiÕn thøc cña nh©n viªn. Nguån nguyªn vËt liÖu, vèn hay c«ng nghÖ …lµ quan träng ®èi víi mçi mét doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nguyªn vËt liÖu thiÕu cã thÓ mua, vèn thiÕu cã thÓ vay vµ c«ng nghÖ cã thÓ sao chÐp. Nh­ng nh÷ng nh©n viªn cã kü n¨ng vµ nhiÖt huyÕt ®èi víi doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc tèt míi lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Do ®ã, qu¶n lý tèt nguån lùc con ng­êi, t¹o cho nã ®iÒu kiÖn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng cao ®­îc n¨ng lùc c¹nh tranh. V× vËy, qu¶n trÞ nguån nh©n lùc trë nªn cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi mçi tæ chøc, mçi doanh nghiÖp. Ra ®êi trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc b­íc vµo thêi kú ®Çu ®æi míi, bao khã kh¨n trång chÊt, nh­ng víi sù cè g¾ng vµ nç lùc hÕt m×nh Tæng c«ng ty VINACONEX ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo, liªn tôc t¨ng tr­ëng vµ hiÖn nay ®· trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ ®a doanh hµng ®Çu cña Bé X©y dùng, ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng nhiÒu Hu©n, Huy ch­¬ng cho nh÷ng ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. Cã thµnh tùu nh­ vËy lµ do trong suèt 16 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, Tæng c«ng ty ®· lu«n biÕt ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc cña m×nh ®Ó ho¹t ®éng SXKD ®¹t hiÖu qu¶, mang l¹i lîi nhuËn cao. Trong ®ã, nguån lùc con ng­êi ®­îc Tæng c«ng ty xem lµ quan träng nhÊt, thÓ hiÖn th«ng qua c«ng t¸c QTNS lu«n ®­îc ®­îc ®Æc biÖt quan t©m. Trong nh÷ng n¨m qua, phßng TCL§ Tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô QTNS, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong thêi ®¹i míi. Hoµn thiÖn c«ng t¸c QTNS t¹i mét c«ng ty cã thµnh tÝch cao vµ ph¸t triÓn nhanh nh­ Tæng c«ng ty VINACONEX qu¶ thËt cã rÊt nhiÒu thuËn lîi nh­ng còng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. Tuy nhiªn víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña tr­íc hÕt lµ c¸c c« chó phßng TCL§ vµ phßng §µo t¹o thi ®ua–ATL§, c¸c anh chÞ phßng ban liªn quan vµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Th¶o, luËn v¨n “ Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c QTNS t¹i c¬ quan Tæng c«ng ty VINACONEX “ ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tµi liÖu tham kh¶o. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n sù. NguyÔn H÷u Th©n. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n sù. PTS. NguyÔn Thanh Héi. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc. PGS.PTS. Ph¹m §øc Thµnh. Båi d­ìng vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò nh©n lùc trong ®iÒu kiÖn míi. GSTS NguyÔn Minh §­êng. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. PGS.PTS Ph¹m H÷u Huy. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n. Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng. PGS.PTS nhµ gi¸o ­u tó Ph¹m §øc Thµnh vµ PTS Mai Quèc Ch¸nh. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. NXB. X©y dùng Trang web : vinaconex.com, google.com T¹p chÝ Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn. T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ. T¹p chÝ Nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp T¹p chÝ Thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn. Mét sè luËn v¨n. X©y l¾p XuÊt khÈu lao ®éng T­ vÊn, Tr­êng ®µo t¹o Tµi chÝnh B¶o hiÓm S¶n xuÊt C«ng nghiÖp Kinh doanh kh¸ch s¹n vµ du lÞch Kinh doanh dÞch vô thÓ thao gi¶i trÝ m«i tr­êng Kinh doanh B§S, §Çu t­ h¹ tÇng KT D©n dông C«ng nghiÖp H¹ tÇng kü thuËt Giao th«ng cÊp tho¸t n­íc thñy lîi m«i tr­êng §iÖn N­íc VËt liÖu x©y dùng Khai th¸c kho¶ng s¶n S¶n xuÊt C«ng nghiÖp nhÑ H¹ tÇng khu c«ng nghiÖp Thuû ®iÖn NhiÖt ®iÖn N¨ng l­îng giã N­íc sinh ho¹t N­íc uèng tinh khiÕt N­íc c«ng nghiÖp Xö lý n­íc th¶i Xi m¨ng §¸ èp l¸t cao cÊp KÝnh an toµn §¸ x©y dùng CÊu kiÖn bª tong dù øng lùc §å méc vµ trang trÝ néi thÊt VËt t­ vµ phô kiÖn ngµnh n­íc Nhãm ®Þnh h×nh Phô gia xi m¨ng Khai th¸c ®¸ Granite Marble C¸c kho¸ng s¶n kh¸c DÖt may thêi trang ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n S¶n xuÊt hµng tiªu dïng Ph¸t triÓn §« thÞ míi BÊt ®éng s¶n H¹ tÇng kü thuËt XuÊt nhËp khÈu vµ TM tæng hîp Tæng c«ng ty VINACONEX S¬ ®å c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty VINACONEX

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại cơ quan Tổng công ty VINACONEX.doc