Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta trọng giai đoạn hiện nay

Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Lý luận chung về xuất khẩu và các nhân tố ảnh hưởng đến 3 xuất khẩu 3 I. Bản chất của xuất khẩu hàng hoá 3 1. Khái niệm và sự cần thiết của xuất khẩu hàng hoá 3 2. Vai trò của xuất khẩu hàng hoá 3 3. Các hình thức và nội dung của xuất khẩu hàng hoá 4 II. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hoá 6 1. Các nhân tố bên ngoài 6 2. Các nhân tố vĩ mô 7 Chương II: Thực trạng xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của nước ta 8 hiện nay 8 I. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của nước ta thời gian vừa qua 8 1. Đánh giá về sản phẩm và thị trường Việt Nam 8 II. đánh giá điển hình thực trạng xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Công ty Thăng Long - Bộ quốc phòng 10 1. Lý do lựa chọn đơn vị khảo sát là Công ty Thăng Long 10 2. Các bước tiến hành hoạt động xuất khẩu của Công ty 14 3. Phân tích kết quả hoạt động xuất khẩu của Công ty 16 III. Những thành công và bài học kinh nghiệm, những hạn chế và nguyên nhân 22 1. Thành tựu đạt được 22 2. Những hạn chế và nguyên nhân trong xuất khẩu hàng thủ congmy^~ nghệ. 24 Chương III: Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta giai đoạn hiện nay 27 I. Phương hướng phát triển doanh nghiệp trong những năm tới. 27 II. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta. 29 1Tặng cường nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược thị trường toàn diện. 29 2. Lựa chọn mặt hàng chiến lược, nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hoá các mặt hàng sản xuất kinh doanh. 30 3. Đa dạng hoá hình thức xuất khẩu. 32 4. Tổ chức tái sản xuất hiệu quả để đẩy mạnh xuất khẩu. 32 5. Đẩy mạnh sử dụng hỗ trợ tiêu thụ. 34 III. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 35 1. Tăng mức ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước bằng hoặc ca hơn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 36 2. Chính sách đối với nghệ nhân, làng nghề và đào tạo thợ thủ công. 37 4. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 41 5. Hỗ trợ giảm nhẹ cước phí vận chuyển, lệ phí tại cảng, khẩu. 41 6. Một số vấn đề quản lý Nhà nước. 42 Kết luận 44 Tài liệu tham khảo 45 Lời Mở đầu Xuất khẩu là một phương tiện không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nhận thực được điều đó, năm 1986 thực hiện đường lối đổi mới, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra định hướng "Kinh tế đối ngoại là trọng điểm, xuất khẩu là một trong ba chương trình kinh tế chủ đạo của đất nước". Hơn 15 năm đổi mới, nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích xuất khẩu đặc biệt là những lĩnh vực xuất khẩu phát huy được lợi thế về nhân công. Xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra rất mạnh mẽ và khẩn chương. Hiện nay hội nhập kinh tế với các quốc gia trong khu vực hội phát triển kinh tế cho Quốc gia nào biết khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất lợi thế cho quốc gia mình. Trong văn kiện Đại hội Đảng IX, Đảng và Nhà nước nhấn mạnh chủ động những mục đích chính và đẩy mạnh xí nghiệp tăng GDP cho đất nước. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu thường phức tạp hơn rất nhiều so với kinh doanh trên thị trường nội địa, vì quy mô thị trường rất rộng lớn khó kiểm soát, khoảng cách địa lý lớn doanh nghiệp khó cập nhật được thông tin từ thị trường, khác nhau về văn hoá tiêu dùng, tuân thủ tập quán, thông lệ quốc tế và luật pháp của các quốc gia khác. Nhưng đổi lại doanh nghiệp sẽ có thị trường rộng lớn, với sức mua lớn thuận lợi cho viêhc mở rộng thị trường hoạt động kinh doanh. Kinh doanh trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong và ngoài nước. Vậy một doanh nghiệp muốn tồn và phát triển đều phải nỗ lực chiến thắng trong cạnh tranh, tiến hành công tác phát triển thị trường. Đó là yêu cầu thiết yếu trong kinh doanh, sự chiếm lĩnh thị trường sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu cơ bản trong điều kiện là lợi nhuận. Mặc dù các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng đến vấn đề nghiên cứu phát triển thị trường song vẫn gặp nhiều khó khăn thi thực hiện. Xác định đúng phương hướng và giải pháp phát triển thị trường phù hợp với tình hình khó khăn có huy động và phân bổ các nguồn lực để thực hiện kế hoạch lại càng khó khăn hơn. Vì vậy hiện nay các hoạt động phát triển thị trường chưa thực sự đem lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp. Thủ công mỹ nghệ là một mặt hàng mang tính truyền thống, đậm nét văn hoá dân tộc, ngoài việc đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, còn mang tính chất phục vụ cho đời sống tinh thần của tiêu dùng. Nhu cầu tiêu dùng hàng thủ công mỹ nghệ tăng dần theo sự tiến bộ trong văn hoá tiên dùng của loài người, cùng với sự giao lưu kinh tế văn hoá giữa các quốc gia trên thế giới. Mặc dù hàng thủ công mỹ nghệ không được Nhà nước ta chú ý nhiều cho đầu tư phát triển thành mặt hàng mũi nhọn như gạo, thuỷ sản, dầu mỏ, than đá, dệt may, giầy dép nhưng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ hàng năm đã đem lại cho nước ta một phần không nhỏ góp phần vào bảo tồn và phát triển văn hoá của dân tộc, giải quyết tình trạng dư thừa lao động, tăng thu nhập cho người lao động, xoá đói giảm nghèo, đẩy lùi các mặt tiêu cực của xã hội hiện đại. Xuất từ vai trò của thị trường xuất khẩu với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, tình hình phát triển thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của Công ty xuất khẩu Thăng Long - Bộ quốc phòng nói riêng và lợi ích của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Em xin chọn đề tài: "Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta trọng giai đoạn hiện nay". Trên cơ sở những kiến thức đã được nghiên cứu tại nhà trường cơ quan thực tập và những hiểu biết từ xã hội của mình, báo cáo thực tập của em gồm 3 chương. Chương I: Lý luận chung về xuất khẩu và các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn hiện nay. Chương II: Thực trạng xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của nước ta hiện nay. Chương III: Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở nước ta giai đoạn hiện nay

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta trọng giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
è liÖu ta thÊy h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ uû th¸c vµ xuÊt khÈu trùc tiÕp, ngoµi ra cßn cã t¸i xuÊt vµ mét sè h×nh thøc kh¸c. Trong ®ã xuÊt khÈu uû th¸c chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, chiÕm trªn 60%, n¨m 1997 vµ n¨m 1999 chiÕm 67,54%, do lîi thÕ cña C«ng ty vµ ®Æc biÖt cã uy tÝn v× vËy cã nhiÒu ®¬n vÞ ch­a ®ñ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu ®· tiÕn hµnh xuÊt khÈu uû th¸c cho C«ng ty ®Ó xuÊt khÈu bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®Èy m¹nh C«ng ty xuÊt khÈu trùc tiÕp chiÕm trªn 30% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu do xuÊt khÈu uû th¸c phÝ uû th¸c C«ng ty lÊy tõ 1 - 1,5% gi¸ trÞ l« hµng do vËy thu lîi nhuËn kh«ng lín, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty vÉn duy tr× xuÊt khÈu uû th¸c nh­ng ®ång thêi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trùc tiÕp, n¨m 2001 chiÕm 38,68% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, n¨m 2002 chiÕm 39,90% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ do C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng. 2.3. Ph­¬ng thøc thanh to¸n - HiÖn nay víi c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc h¹ch to¸n gi÷a hai n­íc b»ng ph­¬ng thøc ghi sæ, chuyÓn kho¶n tÝn dông chøng tõ, viÖc thanh to¸n tiÒn hµng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa b»ng ph­¬ng thøc ghi sæ, tr¶ chËm hoÆc ®ßi hµng. §ång ngo¹i tÖ ®­îc tÝnh to¸n gi÷a c¸c n­íc víi nhau b»ng Rup chuyÓn nh­îng víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c, doanh nghiÖp th­êng sö dông ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ, th­êng tõ 10 - 15 ngµy sau khi giao hµng, nÕu kh«ng ph¸t hiÖn ra sai sãt th× bªn n­íc ngoµi sÏ tiÕn hµnh thanh to¸n, ®ång thêi tiÒn thanh to¸n lµ USD, thanh to¸n b»ng h×nh thøc chuyÓn nh­îng gi÷a hai ng©n hµng. 3. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty C«ng ty Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Bé quèc phßng mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng ®· gÆp sù cè g¾ng, nç lùc cña toµn C«ng ty, C«ng ty ®· cã chç ®øng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ quy m« c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Víi chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cïng víi viÖc Mü bá lÖnh cÊm vËn víi ViÖt Nam (3/2/1994) vµ ViÖt Nam ra nhËp khèi ASEAN thÞ tr­êng ngoµi n­íc ®­îc më réng ViÖt Nam ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi trªn 40 n­íc, C«ng ty ®· gi÷ v÷ng vµ t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong khi c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang biÕn ®æi, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. B¶ng 2: Kim ng¹ch xuÊt khÈu giai ®o¹n 1997 - 2002 N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kim ng¹ch xuÊt khÈu 10718 12096 10404 11254 12840 14969 Tèc ®é t¨ng tr­ëng (%) + 12,86 -13,98 8,17 14,09 16,58 (Nguån: b¸o c¸o xuÊt khÈu phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch) Qua sè liÖu trªn ta thÊy, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸c nhau, cã n¨m t¨ng còng cã n¨m gi¶m qua ®ã ta thÊy thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ t¨ng gi¶m thÊt th­êng trong 5 n¨m gÇn ®©y (1998 - 2002) tèc ®é t¨ng cao nhÊt lµ 16,58% hay t­¬ng ®­¬ng víi 2.129.000 USD ®ã lµ n¨m 2002 so víi n¨m 2001 song cã n¨m gi¶m 13,98% lµ n¨m 1999 so víi n¨m 1998 ®Ó hiÓu râ t¹i sao cã ®iÒu ®ã x¶y ra ta h·y xem chi tiÕt vµo c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu. 3.1. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu lµ tû lÖ t­¬ng quan gi÷a mÆt hµng trong toµn bé kim ng¹ch xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp, tuy nhiªn do C«ng ty cã rÊt nhiÒu mÆt hµng em chØ ®­a ra mét sè mÆt hµng c¬ b¶n chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong vµi n¨m gÇn ®©y. a. Hµng cãi, ng«, dõa, m©y MÆt hµng vÒ cãi, ng«, dõa, m©y rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nhiÒu kiÓu d¸ng, mÉu m·. VÝ dô, lµn chiÕu, dÐp, th¶m lau ch©n, ræ r¸, c¸c lo¹i hép ®ùng... nguyªn liÖu ®Çu vµo rÎ song mang ®Ëm nÐt ¸ §«ng dåi dµo tËp chung chñ yÕu ë §ång b»ng S«ng Hång, §ång b»ng S«ng Cöu Long do vËy nhiÒu lµng nghÒ thñ c«ng s¶n xuÊt mÆt hµng nµy vµ hiÖn nay gi¶i quyÕt nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho n«ng nhµn, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña mÆt hµng nµy nh­ sau: B¶ng 3: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng gãi, ng«, dõa, m©y tõ n¨m 1997 - 2002 N¨m Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty TrÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng cãi, ng«, dõa Tû träng (%) Tèc ®é t¨ng gi¶m (%) 1997 10718 1730 16,14 +13,1 1998 12096 957 7,91 -44,68 1999 10404 812 7,80 -15,89 2000 11254 1071 9,52 31,89 2001 12840 1196 9,31 11,67 2002 14969 1496 9,99 25,08 Tæng 72281 7262 10,05 (Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch) Qua sè liÖu trªn ta thÊy, tû träng xuÊt khÈu trung b×nh hµng cãi, m©y, ng«, dõa trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ 7262/72281 = 10,05%. Tû träng cã nh÷ng n¨m cao ®Æc biÖt n¨m 1997 tèc ®é t¨ng kh¸ cao lµ 13,1% song n¨m 1999 so víi 1998 gi¶m 15,15% hay 812.000 USD. XuÊt khÈu mÆt hµng nµy gi¶m mau ®¸ng ®Ó ®ã lµ thÞ tr­êng Nam ChiÒu Tiªn vµ §øc cô thÓ n¨m 1997 ë thÞ tr­êng ChiÒu tiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 764.985 USD nh­ng n¨m 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 4326 USD ®øng tr­íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty ®· t×m vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi. N¨m 2000 C«ng ty coi mÆt hµng cãi, ng«, dõa, m©y lµ mÆt hµng chñ lùc xuÊt sang thÞ tr­êng NhËt B¶n cã thÓ nãi ®©y lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 1.071.000 USD chiÕm 9,52% t¨ng 32,89% so víi n¨m 1999. N¨m 2002 c¸c mÆt hµng trªn vÉn lµ c¸c mÆt hµng chñ lùc, trong n¨m 2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 1.496.000 USD chiÕm 9,99% t¨ng 25,08% so víi n¨m 2001 hiÖn nay C«ng ty ®ang ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng nµy, s¶n xuÊt theo thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ gi¸ c¶, mÉu m· so víi s¶n phÈm cña Trung Quèc. b. Hµng s¬n mµi mü nghÖ §©y lµ mÆt hµng cã nguyªn vËt liÖu dÔ t×m, gi¸ dÎ vµ cã rÊt nhiÒu trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn ViÖt Nam, song ®ßi hái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã nhiÒu c«ng ®o¹n vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸c nghÖ nh©n ph¶i cao, cã tÝnh s¸ng t¹o vµ thÈm mü cao, tû mØ, c«ng phu vµ tèn nhiÒu thêi gian. Hµng s¬n mµi bao gåm c¸c bøc tranh, s¬n mµi ®ñ thÓ lo¹i, hép ®ùng trang søt, c¸c ®å vËt trang trÝ néi thÊt... tr­íc ®©y mÆt hµng nµy cña C«ng ty xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng (tr­íc 1989) do vËy kiÓu d¸ng cßn ®¬n ®iÖu, chÊt l­îng ch­a cao. Sau 1989 tõ khi b­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng kh«ng cßn phï hîp n÷a. Cµng ngµy nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÆt hµngnµy kh¸ cao, do vËy trong nh÷ng n¨m 1989 ®Õn n¨m 2000 viÖc tiªu thô hµng s¬n mµi víi C«ng ty lµ rÊt khã kh¨n, tuy nhiªn n¨m 2001 - 2002 cã sù tiÕn bé viÖc tiªu thô ®­îc tiÕn hµnh tèt h¬n cô thÓ nh­ sau: B¶ng 4: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng s¬n mµi 1997 - 2002 N¨m Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu TrÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng s¬n mµi Tû träng (%) Tû lÖ t¨ng gi¶m (%) 1997 10718 929 8,69 - 1998 12096 624 5,16 -32,83 1999 10404 1966 18,89 2,5 2000 11254 1915 17,05 -2,59 2001 12840 1996 15,55 4,23 2002 14969 2096 14,00 5,01 Tæng 72281 9526 13,18 (Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ xuÊt khÈu phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch) Qua sè liÖu trªn ta thÊy trÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng s¬n mµi mü nghÖ trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 9526/72281 = 13,18% n¨m 1997, 1998 l¹i gi¶m ®Æc biÖt n¨m 1998 trÞ gi¸ xuÊt khÈu chiÕm tû träng 5,16% gi¶m 52,83% tõ cuéc khñng ho¶ng khu vùc mÆt hµng s¬n mµi mü nghÖ C«ng ty ¶nh h­ëng râ rÖt nguyªn nh©n lµ do thÞ tr­êng NhËt, §µi Loan ®· gi¶m viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng nµy ®¸ng kÓ. N¨m 1997 trÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng s¬n mµi mü nghÖ 29.000 USD chiÕm tû träng 8,68%, n¨m 1999 t¨ng 215%. Nguyªn nh©n ®ã lµ mét sè thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ NhËt vµ §µi Loan gi¶m song mét sè thÞ tr­êng míi tiªu thô kh¸ m¹nh cô thÓ lµ: Trung Quèc nhËp khÈu trÞ gi¸ 695.334 USD n¨m 2000 trÞ gi¸ 223.666 USD, n¨m 2001, 2002 trÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng s¬n mµi mü nghÖ. N¨m 2001 lµ 1.996.000 USD chiÕm tû träng 2.096.000 USD t¨ng 5,01% so víi n¨m 2001 qua ®ã ta thÊy gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng s¬n mµi mü nghÖ t¨ng kh«ng ®Òu qua c¸c n¨m trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty ®ang cã nh÷ng thay ®æi ®Ó ®¸p øng thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ Trung Quèc, T©y Ban Nha ®ang lµ thÞ tr­êng lín cña C«ng ty. c. Hµng gèm sø §©y lµ mÆt hµng cã tõ rÊt l©u ®êi vµ ViÖt Nam, C«ng ty cã nhiÒu c¬ së ®Æt biÖt lµ c¬ së gèm B¸t Trµng ë Gia L©m Hµ Néi khi cã hîp ®ång ký kÕt C«ng ty ®Æt hµng t¹i c¬ së nµy vµ hä sÏ cã tr¸ch nhiÖm thu gom hµng cho m×nh. MÆt hµng vÒ gèm sø rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nh­: t­îng phËt, tam ®a, b×nh l¹, Êm chÐn, b¸t ®Üa... hiÖn nay t¹i hµng gèm Bµt Trµng ®· gi¶i quyÕt nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho x· héi, rÊt nhiÒu ng­êi ®· ®Õn ®©y lµm thuª gi¶i quyÕt kh«ng Ýt c«ng ¨n viÖc lµm cho ®é tuæi lao ®éng. B¶ng 5: Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng gèm sø N¨m Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu TrÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng gèm sø Tû träng (%) Tû lÖ t¨ng gi¶m (%) 1997 10718 2894 27,00 + 1998 12096 4203 34,75 45,23 1999 10404 3815 36,67 --,23 2000 11254 3772 33,52 -1,13 2001 12840 4307 33,54 14,18 2002 14969 4996 33,38 15,99 Tæng 72281 23987 33,19 (Nguån: b¸o c¸o xuÊt khÈu hµng n¨m phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch) Tèc ®é t¨ng qua c¸c n¨m kh«ng ®Òu ®Æc biÖt n¨m 1998 trÞ gi¸ xuÊt khÈu hµng gèm sø trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 4.233.000 USD chiÕm 34,75% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 45,23% so víi n¨m 1997 qua sè liÖu trªn ta thÊy gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng gèm sø trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ 23.987/72281= 33,19% ®©y lµ mét mÆt hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tiªu thô kh¸ m¹nh, ®­îc coi lµ mÆt hµng chñ lùc cña C«ng ty, thÞ tr­êng t­¬ng ®èi réng nh­ NhËt, §µi Loan, §øc, Ph¸p, ChiÒu Tiªn, Anh, Hµ Lan, ¸o, vµ Hµn Quèc ®Æc biÖt n¨m 2002 xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng §øc lµ 2.118.855 USD sang Hµn Quèc 881.681 USD nh×n chung tû träng xuÊt khÈu hµng gèm sø so vøi tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ t¨ng tuy nhiªn kh«ng ®Òu vµ cã n¨m gi¶m nh­ng 3 trë l¹i ®©y th× gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng t­¬ng ®èi qua c¸c n¨m, kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2000 gi¶m 1,13% so víi n¨m 1999, n¨m 2002 t¨ng 15,99% so víi n¨m 2001. Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ t¨ng tuy nhiªn kh«ng ®Òu. Nguyªn nh©n lµ C«ng ty ch­a ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm ngoµi tÝnh tiÖn dông cßn lµ tÝnh ®éc ®¸o, kiÓu d¸ng ®Ñp, chÊt l­îng cao phï hîp víi kh¸ch hµng tuy nhiªn theo thèng kª cña côc h¶i quan th× gèm sø chiÕm 50% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ ®ã lµ C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng qu¶ng c¸o ra thÞ tr­êng míi ®Æc biÖt t¹o ra tÝnh ®éc ®¸o cña s¶n phÈm, mang ®Ëm v¨n ho¸ ph­¬ng ®«ng nãi chung vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam nãi riªng. B¶ng 6: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc 1997 - 2002 TT ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1 Tæng thuÕ 8017 13623 3453 6550 8698 8996 2 ThuÕ doanh thu 1137 1464 -1560 -1500 1122 -1600 3 ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 5906 11724 3505 5600 4800 5096 4 ThuÕ lîi tøc 217 210 207 320 309 310 5 ThuÕ vèn 443 190 106 680 576 796 6 Nép cho n¨m tr­íc 1153 800 1150 1000 1225 1150 7 ThuÕ kh¸c 314 35 45 450 479 499 (Nguån: b¸o c¸o phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch) Qua sè liÖu trªn C«ng ty ®· hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ, thuÕ chñ yÕu C«ng ty ph¶i nép lµ thuÕ xuÊt khÈu vµ thuÕ doanh thu. * T×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn (CBCNV) ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty ho¹ch to¸n theo chÕ ®é tù ho¹ch to¸n kinh tÕ v× vËy CBCNV ®· cè g¾ng ®­a ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ph¸t triÓn cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng, do vËy ®· lµm cho thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV t¨ng lªn. B¶ng 7: Thu nhËp cña CBCNV n¨m 1997 - 2002 §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1 L§ b×nh qu©n 2 Tæng quü l­¬ng 3 Thu nhËp cña CBCNV (Nguån: b¸o c¸o phßng tµi chÝnh kÕ ho¹ch) Tõ n¨m 1997 - 2002 ®êi sèng cña CBCNV ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt thu nhËp b×nh qu©n n¨m 1997 lµ 740.000 VN§/1ng­êi/th¸ng, n¨m 2002 lªn ®Õn 2.190.000 VN§/1ng­êi/th¸ng v­ît chØ tiªu do Bé ®Ò ra lµ 900.000 VN§/ng­êi/th¸ng. Hµng n¨m C«ng ty ®Òu s¾p xÕp l¹i ®éi ngò CBCNV do vËy C«ng ty ®· chñ ®éng gi¶m biªn chÕ vµi n¨m gÇn ®©y n¨m 1997 lµ lao ®éng b×nh qu©n 385 ng­êi, n¨m 2002 lµ lµ 310 ng­êi do vËy n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña CBCNV thu nhËp t¨ng lªn. * C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu thu ®­îc kÕt qu¶ qua ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh hµng thñ c«ng mü nghÖ vÒ c¬ b¶n cao, ®­îc bé quèc phßng ®¸nh gi¸ lµ doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 1997 lµ 10.718.000 USD, n¨m 2002 lµ 14.969.000 USD ®êi sèng CBCNV ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt, mÆt hµng ®a d¹ng h¬n, thÞ tr­êng réng lín h¬n. III. Nh÷ng thµnh c«ng vµ bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 1. Thµnh tùu ®¹t ®­îc a. VÒ mÆt hµng Trong qu¸ tr×nh kinh doanh tr­íc nh÷ng khã kh¨n vÊp ph¶i ®· tù t×m ra mÆt hµng xuÊt khÈu C«ng ty ®· tù t×m ra vµ lùa chän c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña m×nh ®ã lµ: gèm sø, m©y tre ®an, thªu re, cãi vµ s¬n mµi mü nghÖ. C«ng ty cßn tõng b­íc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng míi, c¶i tiÕn kiÓu d¸ng, mÉu m· ®Æc biÖt n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸. b. C¬ cÊu thÞ tr­êng HiÖn nay C«ng ty ®· cã mét sè thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ c¸c n­íc ASEAN khu vùc T©y B¾c ¢u vµ mét sè n­íc ë trung cËn ®«ng Nam ¸ nh­ Dubai, hiÖn nay C«ng ty mét mÆt duy tr× thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­: §øc, Anh, NhËt, Ph¸p, §«ng ¢u vµ c¸c n­íc SNG C«ng ty ®ang t×m kiÕm thÞ tr­êng míi më réng h­íng xuÊt khÈu ra trung cËn ®«ng vµ Ch©u Mü, hiÖn nay C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p cñng cè nhÊt ®Þnh nh»m kh«i phôc l¹i thÞ tr­êng truyÒn thèng nµy. c. HiÖu qu¶ kinh doanh MÆc dï nguån vèn cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ song C«ng ty ®· rÊt chó träng ®Õn vÊn ®Ò sö dông vèn. Trong giai ®o¹n 1997 - 2002 vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1997 lµ 53.456.000.000 VN§ gÊp 1,66 lÇn sèn vèn bá ra. Thªm vµo ®ã lîi nhuËn qua c¸c n¨m tõ 4.150.000.000 VN§ n¨m 2000 lªn 5096000000 VN§ vµ ®êi sèng CBCNV c¶i thiÖn râ rÖt thu nhËp b×nh qu©n t¨ng tõ n¨m 2000 lµ 1.400.000 lªn tíi 2.190.000 VN§ n¨m 2002 v­ît lªn trª Bé ®Ò ra lµ 900.000 VN§/1ng­êi/th¸ng, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m ®Æc biÖt n¨m 2002 tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu l¹i mét sè phßng ban, phßng kinh doanh tõ 10 - 7 phßng, phßng chuyÓn doanh tõ 5 - 4 phßng, thµnh lËp thªm c¸c ban kinh doanh dÞch vô míi, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®ã lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau: · Do nç lùc cña toµn bé lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· tÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr­êng, t×m kiÕm nguån hµng xuÊt khÈu thay ®æi kiÓu d¸ng, mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng, tõng b­íc phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó t×m ra thÞ tr­êng thÝch hîp, xuÊt khÈu mÆt hµng g×, xuÊt khÈu ®i ®©u vµ xuÊt khÈu cho ai. · Sù n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o cña ®éi ngò l·nh ®¹o biÕt cñng cè l¹i bé m¸y, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®Ó hä t×m kiÕm kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng nh¹y c¶m, dù ®o¸n vµ biÕt chíp c¬ héi trong kinh doanh. · §Æc biÖt hµng thñ c«ng mü nghÖ cña n­íc ta phong phó ®a d¹ng cã nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng t¸c thu mua hµng ho¸. · HiÖn nay th«ng tin nhanh chãng, ®Çy ®ñ kÞp thêi qua m¹ng internet qua héi trî triÓn l·m, qua viÖc tham quan t×m hiÓu trùc tiÕp cña kh¸ch hµng. · Thªm vµo ®ã C«ng ty ®­îc Nhµ n­íc ®Æc biÖt quan t©m vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vÒ nhiÒu mÆt nh­ ®­îc vay vèn víi tû lÖ l·i suÊt thÊp, n­íc ta ®· tÝch cùc tham gia vµo hiÖp héi hµng thñ c«ng mü nghÖ quèc tÕ. §Èy m¹nh quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i víi c¸c n­íc më cöa thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc ®­îc coi lµ thÞ tr­êng khã tÝnh nhÊt nh­: NhËt, Mü vµ c¸c n­íc EU ®Æc biÖt Nhµ n­íc ®· gi¶m thuÕ lîi tøc lµ 45% xuèng cßn 32%. 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong xuÊt khÈu hµng thñ c«ngmü nghÖ. - Sù h×nh thµnh gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nªn dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t h¬n, viÖc c¹nh tranh kh«ng chØ trong n­íc mµ c¹nh tranh gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c, khèi nµy víi khèi kh¸c lµm cho thÞ phÇn cña C«ng ty ngµy cµng bÞ thu hÑp,. - VÒ phÝa C«ng ty nh÷ng khã kh¨n do c¬ chÕ cò ®Ó l¹i vÉn t¸c ®éng t­¬ng ®èi nÆng nÒ, sè vèn tån ®äng thuéc hµng tån kho, c«ng nî kh«ng thu ®­îc nh­ng vÉn ph¶i nép thuÕ vèn, vÒ lao ®éng, sè l­îng CBCNV cao h¬n nhiÒu so víi nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh vµ phôc vô, nhiÒu ng­êi n¨ng lùc chuyªn m«n ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, mét sè ng­êi cßn û n¹i tr«ng chê vµo sù bao cÊp cña c¬ quan, thªm vµo ®ã bé m¸y qu¶n lý vµ c¸n bé cña C«ng ty qu¸ ®«ng ch­a phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, ch­a n¨ng ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng, ch­a tÝnh to¸n hÕt ®Õn hiÖu qu¶ dÉn ®Õn ®¬n vÞ lµm ¨n yÕu kÐm, kh«ng ®¹t yªu cÇu kinh doanh trong c¬ chÕ míi. §êi sèng CBCNV ®ßi hái ngµy cµng cao trong khi ®ã thu nhËp thùc tÕ l¹i kh«ng cho phÐp. - Kü thuËt c«ng nghÖ cßn yÕu, mét sè s¶n phÈm nh­ tranh gç, s¶n phÈm s¬n mµi, t­îng gç sau mét thêi gian bÞ nøt nÎ, vªnh mÐo do c«ng nghÖ sÊy vµ gi¸n Ðp cßn kÐm, kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, gi¸ c¶ víi Trung Quèc, Th¸i Lan, Thæ NhÜ Kú. VÝ dô, hµng thªu ren, hµng m©y tre ®an... kiÓu d¸ng cßn kÐm phong phó vµ ®a d¹ng sovíi hµng cña In®«nesia vµ T©y Ban Nha vÒ mÆt hµng m©y tre ®an. - VÒ thÞ tr­êng Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng hiÖn nay NhËt lµ kh¸ch hµng cña tiÒm n¨ng C«ng ty song C«ng ty cßn thiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng NhËt kh«ng n¾m b¾t hÇu hÕt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, thÞ hiÕu tiªu dïng còng nh­ nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhËp khÈu cña thÞ tr­êng NhËt, ®Æc biÖt ®å gèm sø, m©y tre ®an, s¶n phÈm gç NhËt cã nhu cÇu rÊt lín, song C«ng ty NhËt chiÕm 10,54% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¹i mét sè thÞ tr­êng cßn kh¸ khiªm tèn t¹i thÞ tr­êng EU s¶n phÈm gç lµ xuÊt khÈu nhiÒu nhÊt ®Æc biÖt sang Anh vµ §øc, tuy nhiªn hiÖn nay C«ng ty ®ang gÆp vÊn ®Ò khã kh¨n do c¸c tæ chøc, m«i tr­êng t¹i Anh vµ Hµ Lan ®· ph¸t ®éng nhiÒu chiÕn dÞch chèng l¹i mua ®å gç cña ViÖt Nam v× cho r»ng ViÖt Nam kh«ng chØ tµn ph¸ rõng cña m×nh mµ c¶ c¸c n­íc l¸ng giÒng. Së dÜ C«ng ty cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n nh­ vËy bëi cßn mét sè c«ng viÖc mµ lµm ch­a tèt nh­: * VÒ c«ng t¸c thÞ tr­êng C«ng t¸c cña thÞ tr­êng lµm ch­a cô thÓ - ThÞ tr­êng thÕ giíi ®· ®­îc ph©n chia vµ do gia nhËp nh­ng ®Ó c¹nh tranh lµ rÊt khã kh¨n, ®iÒu nµy lý gi¶i lµ C«ng ty ch­a xuÊt sang thÞ tr­êng Ch©u Mü. - Ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt ch­a ®¹t hiÖu qu¶ - ChÊt l­îng bÞ h¹n chÕ v× tæ chøc xuÊt khÈu ph©n c«ng t¸n, nhiÒu ®Çu mèi, thiÕu quy ®Þnh h­íng dÉn cô thÓ, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ lµm hµng xuÊt khÈu nhiÒu khi lµm Èu do thiÕu sù qu¶n lý chÆt chÏ ®«i khi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ quy c¸ch vµ chñng lo¹i nhÊt lµ mµu s¾c. - C«ng ty cßn h¹n chÕ ë kh¶ n¨ng tiÕp thÞ ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi, do viÖc x©y dùng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ m«i giíi víi n­íc ngoµi chø kh«ng b¸n trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng khã x©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. - T×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng trong khu vùc thÞ tr­êng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña C«ng ty lµ khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ mét sè n­íc ®· tõ chèi kh«ng nhËp hµng hoÆc yªu cÇu gi¶m gi¸. * VÒ c«ng t¸c kinh doanh - Ch­a n¾m râ hÕt vÒ nghiÖp vô kinh doanh, ph­¬ng thøc thanh to¸n ch­a n¾m b¾t quy luËt chung cña kinh tÕ thÞ tr­êng. - Mét sè phßng trong C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh râ h­íng ®i, lµm theo kiÓu "chôp giËt, nhÊt thêi" kh«ng nghÜ ®Õn x©y dùng thÞ tr­êng kh¸ch hµng æn ®Þnh ®­êng dµi, c¸n bé lµm viÖc thiÕu tr¸ch nhiÖm ch­a lµm ®ßi háiie cho c¸ nh©n m×nh, mÆc dï rÊt nhá song ®¸nh mÊt t­ c¸ch cña m×nh, lµm mÊt uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. * VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh - Do viÖc véi v· më réng quan hÖ liªn doanh, liªn kÕt dÉn ®Õn khã tiªu thô, hµng ho¸ tån kho. * vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Bé m¸y cßn cång kÒnh "ng­êi nhiÒu viÖc Ýt" dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, t×nh tr¹ng c¸n bé võa thõa l¹i võa thiÕu, thõa ng­êi n¨ng lùc chuyªn m«n yÕu khã bè trÝ s¾p xÕp c«ng viÖc nh­ng l¹i thiÕu c¸n bé chuyªn m«n giái. - C«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé: qu¶n lý kû luËt lao ®éng cßn ch­a chÆt chÏ mét sè c¸n bé chØ lo lîi Ých phßng ban m×nh thiÕu quan t©m tíi lîi Ých chung, c¸ biÖt cã c¸n bé chØ lo thu vÐn c¸ nh©n ch­a g¾n bã víi c¬ quan ®¬n vÞ, sè c¸n bé nµy ch­a ®­îc lªn ¸n m¹nh mÏ. - HiÖn t­îng coi th­êng kû luËt lao ®éng, ®i muén vÒ sím, lµm viÖc riªng gi÷a giê cßn gi¶i r¸c ë c¸c phßng ban. - T­ t­ëng cµo b»ng thu nhËp, tÝnh b×nh qu©n thu nhËp gi÷a c¸c thµnh viªn trong phßng, gi÷a c¸c phßng trong C«ng ty cßn xuÊt hiÖn mÆc dï c¬ chÕ kho¸n cña C«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu n¨m, tù nã thñ tiªu kh¶ n¨ng vµ ®éng lùc ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Qua nh÷ng h¹n chÕ vµ nh÷ng nguyªn nh©n trªn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña C«ng ty cßn thÊp kim ng¹ch xuÊt khÈu ch­a cao dÉn ®Õn lîi nhuËn ch­a ch­a nh­ mong muèn. Ch­¬ng III Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë n­íc ta giai ®o¹n hiÖn nay I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi. - T¨ng c­êng tù tæ chøc s¶n xuÊt, g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan s¶n xuÊt, chñ ®éng tham gia qu¶n lý chÊt l­îng gi¸ c¶ hµng xuÊt khÈu - N¨m v÷ng vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ®Æc biÖt lµ luËt th­¬ng m¹i vµ luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - Sö dông tæng hîp c¸c h×nh thøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, tù doanh, uû th¸c, gia c«ng, t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu, chuyÓn khÈu, tù doanh , uû th¸c, gia c«ng , t¹m nhÈu, chuyÓn khÈu... - §Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu tõ 10- 15% so víi n¨m 2000, t¨ng c­êng viÖc gia c«ng xuÊt khÈu cho c¸c kh¸ch hµng cò vµ kh¸ch hµng míi, më réng mÆt hµng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng Nhµ n­íc cho phÐp. - Nghiªn cøu tæ chøc ®Ó chÊn chØnh l¹i c¸c mÆt hµng cña c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng cho phï hîp víi chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. - §Ò xuÊt víi Bé Th­¬ng M¹i vµ Nhµ n­íc c¸c ®Ò ¸n ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng. Cô thÓ môc tiªu kinh doanh tõ 2002 - 2005 N¨m ChØ tiªu §¬n vÞ 2002 2002 2004 2003 1. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu Tr. USD 13.300 13.800 14.300 14.800 Trong ®ã: xuÊt khÈu theo H - Thøc xuÊt khÈu + XuÊt khÈu uû th¸c 8.200 8.400 8.600 8.800 + XuÊt khÈu trùc tiÕp 4.800 5.000 8.200 5.400 + XuÊt khÈu theo h×nh thøc kh¸c 300 400 500 600 C¬ cÊu c¸c mÆt hµng Tr. USD + Hµng thñ c«ng MN truyÒn thèng 11.200 11.500 11.700 12.000 + MÆt hµng kh¸c 2.100 2.300 2.600 2.800 2. Tæng doanh thu Tr. VN§ 123.700 128.500 130.000 135.000 Trong ®ã: + B¸n hµng trªn thÞ tr­êng néi ®Þa 58.700 58.400 54.900 49.300 + Doanh thu tõ xuÊt khÈu 60.000 65.000 76.000 80.000 + Doanh thu dÞch vô 4.600 4.600 4.600 5.000 + Doanh thu kh¸c 400 500 500 700 3. C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc Tr. VN§ 5.800 6.450 6850 7450 Trong ®ã: + ThuÕ GTGT - 2.200 - 2.500 - 2.800 - 3.000 + ThuÕ xuÊt khÈu 5.500 6.000 6.500 7.000 + ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 370 400 500 600 + ThuÕ vèn 830 850 850 850 + Nép cho n¨m tr­íc 1000 1.200 1.300 1.500 + C¸c kho¶n nép kh¸c 300 500 500 500 4. ChØ tiªu lao ®éng tiÒn l­¬ng + Møc ®Þnh biªn lao ®éng Ng­êi 340 335 330 325 Tæng quÜ l­¬ng Tr. VN§ 5000 5.500 6.000 6.500 II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë n­íc ta. 1.T¨ng c­êng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng toµn diÖn. ViÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc tæng thÓ vÒ thÞ tr­êng lµ viÖc cã tÇm quant räng hµng ®Çu, ®Ó x©y dùng chiÕn l­îc nµy C«ng ty ph¶i n¾m râ ®­îc n¨ng lùc vµ hiÖn tr¹ng cña s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt vµ thÓ chÕ cña thÞ tr­êng n­íc ngoµi n­íc nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái xuÊt khÈu mÆt hµng g×, xuÊt khÈu ®i ®©u, xuÊt khÈu víi sè l­îng bao nhiªu, xuÊt khÈu nh­ thÕ nµo vµ cã vÊn ®Ò g× quan träng hÖ song ph­¬ng, trªn c¬ së ®ã C«ng ty x¸c ®Þnh tèc ®é ph¸t triÓn cho tõng thÞ tr­êng vµ c¬ c¸u mÆt hµng ®i cho ®èi t¸c. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ chøc n¨ng cña phßng thÞ tr­êng hµng ho¸, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt cña C«ng ty, th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Ó phôc vô cho viÖc ®Ò ra ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, phßng thÞ tr­êng hµng ho¸ cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh mét nhiÖm vô cô thÕ ®ã lµ: - Tæ chøc tiÕp cËn vµ ph©n tÝch, khai th¸c c¸c th«ng tin, trùc tiÕp vµ th­êng xuyªn tiÕp xóc víi thÞ tr­êng thÕ giíi th«ng qua héi th¶o khoa häc, héi chî triÓn l·m, ®Èy m¹nh tiÕp thÞ ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t thÞ tr­êng, b¸m s¸t vµ tiÕp cËn tiÕn bé cña thÕ giíi, chñ ®éng t×m b¹n hµng, thÞ tr­êng, ký hîp ®ång, tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu theo nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng, tranh t­ t­ëng û l¹i vµo c¸c c¬ quan Nhµ n­íc hoÆc tr«ng chê chî cÊp, chî gi¸, kÕt hîp víi dù b¸o thÞ tr­êng chÝnh x¸c ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng vÒ thÞ tr­êng. - Phèi hîp víi ban l·nh ®o¹ cña C«ng ty còng nh­ phèi hîp víi tõ phßng kinh doanh ®Ó ®Ò ra môc tiªu cô thÓ vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi ®èi víi tõng khu vùc thÞ tr­êng cò vµ míi. Môc tiªu nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ t×m hiÓu c¬ héi kinh doanh, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng b¸n hµng cung cÊp th«ng tin ®Ó c¬ së s¶n xuÊt tæ chøc s¶n xuÊt. Do ®Æc ®iÓm thñ c«ng mü nghÖ phô thuéc vµo së thÝch, thÈm mü vµ truyÒn thèng d©n téc, do ®ã khi nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò: + TÝnh d©n téc: Mçi d©n téc cã phong tôc tËp qu¸n, së thÝch thÞ hiÕu kh¸c nhau, do vËy viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó ®­a ra s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng, mµu s¾c, chÊt liÖu, mÉu m·, ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + C¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ : C¸c chÝnh s¸ch thuÕ XNK, h¹n ng¹ch XNK, chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc, ®¬n cö t¹i thÞ tr­êng NhËt kÓ tõ ngµy 26/5/1999 ViÖt Nam ®­îc h­ëng qui chÕ Tèi HuÖ Quèc MFN, c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ nh­ m©y tre ®an, gèm sø vµ néi thÊt lµm b»ng bç thuÕ xuÊt khÈu tõ 0 - 3%, do vËy ®©y lµ thÞ tr­êng tèt ®Ó C«ng ty tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång. + YÕu tè tam lý tiªu dïng: X· héi, truyÒn thèng còng quyÕt ®Þnh thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. §­îc Bé ®¸nh gi¸ lµ 1 trong 10 doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ cã quan hÖ bu«n b¸n víi trªn 40 n­íc. Do vËy, thÞ tr­êng xuÊt khÈu t­¬ng ®èi réng, tõ c¬ cÊu thÞ tr­êng tõ ®ã C«ng ty ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu ë mét sè thÞ tr­êng sau. 2. Lùa chän mÆt hµng chiÕn l­îc, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. · §a d¹ng chÊt l­îng: ChÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­ tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ do vËy C«ng ty cÇn: - Chó träng c¸c kh©u kü thuËt s¶n xuÊt, sö dông c«ng nghÖ chÊt l­îng cao. - KiÓm tra chÊt l­îng tõ kh©u ®Çu ®Õn cuèi tr­íc khi xuÊt hµng. - §¶m b¶o nguyªn liÖu ®©u vµo cho s¶n xuÊt ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng. - Sö dông hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt hiÖn cã - N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng häc hái vµ n©ng cao tay nghÒ. Nh÷ng n¨m tr­íc kia mÆt hµng cña C«ng ty khi xuÊt khÈu sang Nga vµ §«ng ¢u mét thêi gian th× bÞ nøt vªnh, trong ®ã lµ kh©u sÊy vµ d¸n ch­a tèt nh­ voi sø, t­îng gç,.... Do vËy cÇn ®¶m b¶o xö lý nguyªn liÖu, ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn vµ th«ng sè kü thuËt trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt, nh÷ng th«ng sè nµy ®ßi hái ®¶m b¶o lµ hµng ho¸ sÏ chÞu ®­îc khÝ hËu thêi tiÕt kh¸c nhau. · §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: Been c¹nh viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× C«ng ty cÇn ®Çu t­ vµo viÖc c¶i tiÕn, ®æi míi mÉu m· s¶n phÈm cho phï hîp víi nhu cÇu ®a d¹ng vµ phongphus cña thÞ tr­êng ®Æc biÖt ®Ó c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan C«ng ty cÇn: - §a d¹ng ho¸ gi¸ c¶ s¶n phÈm, ¸p dông víi tõng kh¸ch hµng tõng thÞ tr­êng ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - §a d¹ng ho¸ theo chÊt l­îng s¶n phÈm(MÉu m·, kÝch th­íc s¶n phÈm ) - §a d¹ng ho¸ mÇu s¾c (cÇn phong phó vµ hîp víi b¶n s¾c d©n téc cña tõng kh¸ch hµng). - §a d¹ng ho¸ mÉu m·. §Ó x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý g¾n liÒn víi s¶n phÈm víi thÞ tr­êng, x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ riªng biÖt hay dùa bµo chu kú sèng cña s¶n phÈm, cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ khuyÕn m¹i phï hîp cho kh¸ch hµng truyÒn thèng hay kh¸ch hµng mua sè l­îng lín. ViÖc quyÕt ®inh gi¸ còng c¨n cø vµo tõng thêi kú, tõng mïa vô. 3. §a d¹ng ho¸ h×nh thøc xuÊt khÈu. HiÖn nay, C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu theo hai h×nh thøc lµ xuÊt khÈu uû th¸c chiÕm 60% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, xuÊt khÈu trùc tiÕp chiÕm 30%, cßn l¹i lµ t¸i xuÊt, xuÊt khÈu uû th¸c th× cßn h¹n chÕ vÒ mÆt lîi nhuËn, chi phÝ uû th¸c chiÕm 1- 15% gi¸ trÞ l« hµng. Tuy nhiªn tr­íc ®©y C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ ®­îc nhµ n­íc cho phÐp ®éc quyÒn xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thñ cong mü nghÖ, nªn b¶n th©n C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc uy tÝn trong c¸c ®¬n vÞ nguån hµng, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã thuËn lîi ®Ó kh¸ch hµng hiÓu vÒ c¸c gîi më nhu cÇu ®èi víi kh¸ch hµng. XuÊt khÈu trùc tiÕp C«ng ty cã hai d¹ng ®ã lµ: xuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th­ vµ xuÊt khÈu ngoµi nghÞ ®Þnh th­, xuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th­ lµ sù xuÊt khÈu tr¶ nî theo sù tho¶ hiÖp gi÷a Nhµ n­íc ta víi chÝnh phñ c¸c n­íc, chñ yÕu lµ n­íc §«ng ¢u vµ c¸c n­íc SNG. Do vËy, víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thÞ tr­êng tr­êng kh¸c nhau C«ng ty cÇn sö dông nhiÒu h×nh thøc xuÊt khÈu nh­: Gia c«ng t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu, chuyÓn khÈu ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 4. Tæ chøc t¸i s¶n xuÊt hiÖu qu¶ ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Do cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c thu gom, hµng ho¸ kh«ng ®ång nhÊt nhiÒu khi cã sù sai kh¸c, C«ng ty ®· chñ tr­¬ng t¨ng c­êng tæ chøc s¶n xuÊt, kÕt hîp s¶n xuÊt víi xuÊt khÈu, c«ng viÖc nµy gióp cho C«ng ty nh÷ng thuËn lîi. - Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu C«ng ty n¾m ®­îc th«ng tin vÒ thÞ hiÕu vµ thãi quen tiªu dïng cña hä tõ ®ã cã c¬ së s¶n xuÊt hîp lý. - T¹o ®­îc nguån hµng xuÊt khÈu víi chÊt l­îng æn ®Þnh, mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. - Chñ ®éng vÒ mÆt hµng, do trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn C«ng ty chñ ®éng vÒ sè l­îng, gi¸ c¶, chÊt l­îng, c¶i tiÕn mÉu m·, kiÓu d¸ng ®Ó phï hîp nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - ViÖc h×nh thµnh x­ëng sö dông gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, c¶i thiÖn ®íi sèng, gãp phÇn ph¸t triÓn x· héi tuy nhiªn viÖc h×nh thµnh c¬ së s¶n xuÊt cÇn xem xÐt, tÝnh to¸n x©y dùng kÕ ho¹ch mét c¸ch chi tiÕt vµ khoa häc sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt dùa trªn c¸c yÕu tè nh­: VÞ trÝ ®¹i lý, kh¶ n¨ng cung øng (trong ®ã c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt...) c¸c x­ëng s¶n xuÊt ngoµi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt cung øng hµng xuÊt khÈu cho c«ng ty cßn ph¶i ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng nghiªn cøu, s¸ng t¹o, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n xuÊt mÆt hµng, to¹ ra nhiÒu mÉu m· míi, tæ chøc ®ãng gãi giao hµng. C¸c x­ëng s¶n xuÊt cã thÓ ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc sau: + Nghiªn cøu s¸ng t¹o chÕ thö. - Nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó s¸ng t¸c mÉu m·, kiÓu d¸ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ yªu cÇu thÞ tr­êng. - Thùc hiÖn chÕ thö vµ lËp quy tr×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t theo mÉu hoÆc theo thiÕt kÕ kh¸ch hµng. - Nghiªn có vµ ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, biÖn ph¸p ®èi víi viÖc xö lý nguyªn liÖu vËt liÖu s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o hµng ho¸ xuÊt khÈu ®¹t chÊt l­îng cao. - Tæ chøc tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm mÉu m· hoµn chØnh cã hÖ thèng ®Ó giíi thiÖu, chµo b¸n vµ b¸n t¹i chç, ngoµi ra C«ng ty cã thÓ in Cataloguue giíi thiÖu c¸c mÉu hµng míi ®Æc s¾c vµ göi cho kh¸ch hµng. - Cuèi cïng lµ gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶n quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, ®¨ng ký b¶n quyÒn ®ãi vøi nh÷ng mÉu m· ®Ò tµi do C«ng ty ®Æt ra cho c¸c x­ëng nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt thö thµnh c«ng. + Tæ chøc ®ãng gãi giao hµng. - Tæ chøc thu hµng råi ®ãng gãi vµ giao hµng ®èi víi c¸c hîp ®ång yªu cÇu chÊt l­îng cao, gi¸ trÞ hµng ho¸. 5. §Èy m¹nh sö dông hç trî tiªu thô. Sau khi nghiªn cøu thÞ tr­êng, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng c«ng viÖc tiÕp theo ®ã lµ ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, cã tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty ®¶m b¶ doanh thu vµ ®¶m b¶o lîi nhuËn, môc ®Ých cña kinh doanh lµ lîi nhuËn, Lîi nhuËn = doanh thu - chi phÝ. PhÇn lín hinfht whcs xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ xuÊt khÈu uû th¸c, ®ã lµ do C«ng ty ch­a cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm do vËy h×nh ¶nh cña C«ng ty cßn mê nh¹t ®èi víi kh¸ch hµng v× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn: - T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, marketing, xóc tiÕn b¸n hµng ë trong n­íc ®Ó x©y dùng h×nh ¶nh cña C«ng ty. - X©y dùng kÕ ho¹ch tham gia héi chî, triÓn l·n, ®ã lµ c¸c héi chî trong n­íc nh­ expro, hµng tiªu dïng, hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao, hµng c«ng nghiÖp quèc tÕ, triÓn l·m quèc tÕ ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm vµ ký kÕt hîp ®ång. - Víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi C«ng ty cã thÓ tham gia vµo c¸c ph¶i ®oµn th­¬ng m¹i ®i th¨m c¸c n­íc, nh©n dÞp ®ã kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng, nhu caauf tiªu dïng, qua ®ã giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ngoµi ra cã thÓ sö dông mét sè h×nh thøc qu¶ng c¸o nh­ göi biÕu quµ, tÆng b¨ng video, tê r¬i qu¶ng c¸o... giíi thiÖu c¸c mÉu hµng cho kh¸ch hµng gióp cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn C«ng ty. · C«ng t¸c c¸n bé: - TiÕp tôc nghiªn cøu s¾p xÕp bé m¸y gän nhÑ,laap qui ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé cho c¸c n¨m tíi nh»m phôc vô ph¸t triÓn cho C«ng ty, bæ sung thªm lùc l­îng c¸n bé, chuyªn viªn giái gióp l·nh ®¹o cña C«ng ty më roogj thÞ tr­êng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. - X©y dùng vµ hoµn thiÖn qui chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, xuÊt nhËp khÈu vµ h¹ch to¸n kinh doanh trong néi bé C«ng ty. - Thùc hiÖn linh ho¹t c¸c chÝch s¸ch vÒ l­¬ng, khen th­ëng, kû luËt trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Cñng cè c¸c tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ trong C«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh v¨n phßng trùc thuéc. - Bæ xung vµ hoµn thiÖn tho¶ ­íc míi lao ®éng tËp thÓ, thùc hiÖn hîp ®ßng lao ®éng trong néi bé C«ng ty vµ hoµn thiÖn viÖc lËp sè b¶o hiÓm x· héi. - T¹o bÇu khoog khÝ lµm viÖc trong C«ng ty, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, nhÊt trÝ trong néi bé C«ng ty, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, ch¨m lo ®êi sèng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho b¸n bé c«ng nh©n viªn. · C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ. - Qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tµi s¶n vµ phw[ngntieenj lµ viÖc C«ng ty thùc hµnh an toµn, tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong viÖc so c¸c ph­¬ng tiÖn dïng chung nh­ «t« con, m¸y fax, Email, c«ng t¸c b»ng may bay,tiÖm trong sö dông ®iÖn tho¹i vµ phôc vô sinh ho¹t ®iÖn n­íc... B¶o ®¶m trËt tù, vÖ sinh, an toµn trong c¬ quan. o Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu trong thêi gian tíi. o §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng nªu ra trong giai ®o¹n 2001 - 2005 C«ng ty ®Ò nghÞ Bé Th­¬ng M¹i vµ Nhµ n­íc gióp ®ì mÆt sau: III. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ nhËp khÈu thñ c«ng mü nghÖ nãi riªng chÞu ¶nh h­ëng nhiÒu cña hÖ thèng qu¶n lý vÜ m« Nhµ n­íc, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp nh­ tû gi¸ hèi ®o¸i, c¸c chÝnh s¸ch luËt ph¸p. §Ó cã thÓ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ theo ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ®· nªu trªn, ngoµi viÖc tæ chøc thùc hiÖn tè c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p ®· cã ®Ò nghÞ chÝnh phñ cho söa ®æi vµ bæ sung mét sè chÝnh s¸ch biÖn ph¸p phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña viÖc ph¸t triÓn cña ngµnh nghÒ thuéc nhãm hµng thñ c«ng mü nghÖ. 1. T¨ng møc ­u ®·i cho doanh nghiÖp trong n­íc b»ng hoÆc ca h¬n doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. - HiÖn nay tuy vÞ trÝ cña ®Çu t­ trong n­íc ®· ®­îc n©ng cao nh­ng vÉn cßn mét sè lÜnh vùc mµ doanh nghiÖp trong n­íc ch­a ®­îc ®èi xö b»ng hoÆc cao h¬n doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chØ chÞu tèi ®a lµ 25%, thùc tiÔn nµy vÉn ch­a phï hîp "vèn trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh, vèn n­íc ngoµi lµ quan träng". Víi hÖ thèng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ­u ®·i hiÖn hµnh, th× trong s¶n xuÊt kinh doanh néi ®Þa c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ kh¸ch kh«ng thuéc c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng. Nh­ng trong tr­êng hîp Õu xuÊt khÈu ®¹t gi¸ trÞ trªn 30% gi¸ trÞ hµng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× møc ­u ®·i kh«ng cã g× kh¸c biÖt gi÷a hµng thñ c«ng mü nghÖ thuéc ngµnh nghÒ truyÒn thèng vµ c¸c hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu kh¸c v× vËy kÝnh ®Ò nghÞ: hµng thñ c«ng mü nghÖ thuéc c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng theo qui ®Þnh (thuéc diÖn khuyÕn khÝch, ­u ®·i trong doanh môc A) tøc lµ ®¹t hai néi dung ­u ®·i qui ®Þnh trong danh môc A th× ®­îc h­ëng møc ­u ®·i cao h¬n liÒn kÒ, vÝ dô: + Dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ thuéc ngµnh nghÒ truyÒn thèng (thuéc danh môc A) cã sö dông nhiÒu lao ®éng, ®­îc miÒn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hai n¨m vµ gi¶m 505 cho bèn n¨m tiÕp theo. + NÕu dù ¸n thùc hiÖn xuÊt khÈu trªn 30% th× ®­îc h­ëng ­u ®·i miÔn 3 n¨m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ gi¶m 50% cho n¨m tiÕp theo. - Thùc tr¹ng hiÖn nay lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh hµng thñ c«ng mü nghÖ ®Òu thiÕu thèn vèn, kh«ng vay ®­îc vèn hoÆc kh«ng ®ñ søc vay vèn víi l·i suÊt cao ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh (mua nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hoÆc mua s¶n phÈm ®Ó tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu). Do vËy ®Ó khuyÕn khÝch ®Ó khai th¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã hîp ®ång xuÊt khÈu ®¹t møc 20.000USD trë lªn ®Ò nghÞ chÝnh phñ cho h­ëng c¸c øu ®Üa vÒ vèn kinh doanh. + §­îc ng©n hµng ­u tiÕn cho vay ®ñ vèn s¶n xuÊt kinh doanh theo hîp ®ång ý ®· ký. + Sau khi thùc hiÖn hîp ®ång, ®­îc quÜ hç trî ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc hoÆc quÜ hç trî xuÊt khÈu theo hç trî l·i suÊt qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 43/1999 NDD - CP ngµy 29/6/1999 tøc lµ hç trî 50% l·i suÊt trªn vèn thùc tÕ ®· vay t¹i ng©n hµng. 2. ChÝnh s¸ch ®èi víi nghÖ nh©n, lµng nghÒ vµ ®µo t¹o thî thñ c«ng. Víi nghÖ nh©n: NghÖ nh©n lµ thî c¶ cã vai trß quan träng víi nghÒ vµ lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng. V× vËy muèn duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng, Nhµ n­íc cÇn cã chinh s¸ch ®èi víi nghÖ nh©n, gióp ®ì hç trî, khuyÕn khÝch hä ph¸t triÓn s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt trong n­íc vµ xuÊt khÈu truyÒn dËy nghÒ cho con ch¸u, ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng s¶n xuÊt nÕu cã chÝnh s¸ch ®èi xö víi nghÖ nh©n, thî giái ®­îc thùc hiÖn tèt lµ mét ®¶m b¶o duy tr× vµ ph¸t triÓn ®éi ngò thî lµnh nghÒ trong c¸c lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng, gãp phÇn b¶o tån vµ ph¸t triÓn mét trong nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ quÝ gi¸ cña d©n téc. Víi lµng nghÒ. NghÒ thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng cña ViÖt Nam ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn chñ yÕu ë c¸c lµng nghÒ, theo mét sè tµi liÖu nghiªn cøu th× ë ViÖt Nam cã ®Õn 52 nhãm nghÒ thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c lµng nghÒ ®· phÇn ho¸ râ rÖt, mét lµng nghÒ ph¸t triÓn m¹nh vµ cã lan to¶ sang c¸c vïng, xung quanh, (nh­ nghÒ gèm, ch¹m kh¶m, chÕ biÕn gç m©y tre,) mét sè lµng nghÒ ph¸t triÓn cÇm chõng æn ®Þnh (nghÒ ®å sµnh, ®óc ®ång...) cã nh÷ng lµng nghÒ gÆp khã kh¨n, Ýt cã c¬ héi ph¸t triÓn (nghÒ giÊy giã, dÖt thæ cÈm, ch¨n...) ®ång thêi cã nh÷ng lµng nghÒ ®ang trong qu¸ tr×nh suy vong vµ cã kh¶ n¨ng mÊt ®i, (nh­ nghÒ giÊy s¾c, tranh ®ång hå...). Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nh÷ng lµng nghÒ cã ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi ph¸t triÓn nhanh ®Òu gÆp mét sè khã kh¨n nh­ thiÕu vèn ho¹t ®éng, c¬ së h¹ tÇng yªu kÐm, « nhiÔm m«i tr­êng vµ hiÖn nay cã n¬i vÊn ®Ò c¬ së h¹ tÇng vµ m«i tr­êng ®Æt ra rÊt gay g¾t, bøc xóc, nh­ lµm gèm B¸t Trµng, Lµng giÊy. §Ó c¸c lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, ,c¸c lµng nghÒ duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî lµng nghÒ nh­: - Phæ biÕn, h­íng dÉn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh trong lµng nghÒ ®¨ng ký ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt, hiÓu biÕt c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c thñ tôc ®· qui ®Þnh ®Î ®­îc c¸i chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ­u ®·i hiÖn cã hoÆc sÏ ®­îc Nhµ n­íc ban hµnh. - MÆt kh¸c lµng nghÒ víi t­ c¸ch lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh, mét ®¬n vÞ tæ chøc lµm ¨n cã tÝnh ph­êng héi, còng cÇn ®­îc sù hç trî cña Nhµ n­íc ®Ó xö lý mét sè vÊn ®Ò nh­ c¬ së h¹ tÇng, tr­êng ®èi víi toµn bé lµng nghÒ. - Tõ ®ã ®Ò nghÞ chÝnh phñ cho thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh thùc hiÖn c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng (®­êng giao th«ng bÕn b·i, ®­êng d©y t¶i ®iÖn...) dù ¸n xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng t¹i khu vùc lµng nghÒ. · Víi thî thñ c«ng truyÒn thèng. Víi ngµnh nghÒ thñ c«ng mü nghÖ, thî thñ c«ng kh«ng ®­îc häc nghÒ nh­ c¸c ngµnh kh¸c hä kh«ng cã v¨n b»ng trung cÊp, kü s­... khong cã trêng líp mµ phÇn lín hä ®­îc nghÖ nh©n giái dËy nghÒ theo ph­¬ng ph¸p "cÇm tay chØ viÖc" t¹i c¸c lµng nghÒ, trong ®ã cã nh÷ng bÝ quyÕt mµ c¸c nghÖ nh©n chØ d©y cho con ch¸u tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c, kh«ng ®Ó lé ra ngoµi, hä gi÷ g×n mét c¸ch cÈn thËn, do vËy rÊt khã kh¨n cho nh÷ng ng­êi thî ®ang theo häc hoÆc mong muèn trë thµnh c¸c nghÖ nh©n giái. HiÖn nay trong c¸c lÜnh vùc ngµnh nghÒ kh¸c, ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ x©y dùng c¸c tr­êng dËy nghÒ, vËy Nhµ n­íc còng cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî ®µo t¹o nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng nh­: - Më réng sè tr­êng mü thuËt thùc hµnh ë mét sè n¬i cã nhu cÇu. - Më thªm khoa mü thuËt thùc hµnh ë mét sè n¬i cã nhu cÇu mü thuaaj ®Ó ®µo t¹o thî thñ c«ng theo ph­¬ng thøc võa häc võa lao ®éng s¶n xuÊt t¹i c¸c lµng nghÒ. - Hç trî mét phÇn chi phÝ ®Ó c¸c tr­êng cã thÓ mêi nghÖ nh©n vÒ gi¶ng c¸c tiÕt häc thùc hµnh, chi phÝ thùc hµnh (nÕu cã) - NÕu kh«ng më tr­êng líp nh­ trªn th× Nhµ n­íc hç trî mét phÇn chi phÝ tõ quü hç trî viÖc lµm ®Ó c¸c c¬ së cã thªm chi phÝ tù tæ chøc ®µo t¹o d¹y nghÒ theo kÕt qu¶ ®µo t¹o nghÒ do UBND tØnh thµnh phè xÐt duyÖt. 3. chÝnh s¸ch hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Trªn thÕ giíi hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu danh mét nguån kinh phÝ nhÊt ®Þnh cña Ng©n S¸ch Nhµ n­íc hç trî cho c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Æc biÖt lµ viÖc khuyÕch tr­¬ng xuÊt khÈu, c¸c C«ng ty ViÖt Nam ®Òu gÆp khã kh¨n trong viÖc khai th¸c thÞ tr­êng, n¾m b¾t th«ng tin ch­a kÞp thêi, ch­a biÕt ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng do ®ã: - Nhµ n­íc cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ®Ó ®­a hµng ho¸ cña ViÖt Nam ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­ (ë §«ng, Ph¸p...) - C¸c trung t©m nµy cã c¸c gian hµng cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc thuª ®Ó tr­ng bµy chµo hµng xuÊt khÈu víi gi¸ khuyÕn khÝch, riªng hµng thñ c«ng mü ghÖ ®­îc miÔn phÝ. Song song víi viÖc kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc víi hµng xuÊt khÈu, nhµ n­íc cÇn cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn mét chiÕn dÞch nh»m nh»m c¶i thiÖn h×nh ¶nh vÒ hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, thÝ dô cã thÓ ra mét t¹p chÝ chÝnh thøc vÒ c¸c s¶n phÈm cña ViÖt Nam ph¸t hµnh miÔn phÝ ra n­íc ngoµi th«ng qua hÖ thèng th­¬ng vô tuy nhiªn chØ c¸c s¶n phÈm tiªu biÓu, cã chÊt l­îng cao hoÆc ®¹t huy ch­¬ng t¹i c¸c héi chî quèc tÕ. Hµng n¨m ®Òu cã héi chî triÓn l·m thÕ giíi do chi phÝ qu¸ cao do vËy C«ng ty cßn khã kh¨n trong viÖc tham gia, rÊt mong ®­îc Nhµ n­íc: - Hç trî 50% chi phÝ thuª gian hµng t¹i héi chî - triÓn l·m n­íc ngoµi 50% chi phÝ cßn l¹i ®­îc hç trî nÕu trong qu¸ tr×nh héi chî - triÓn l·m ®¬n vÞ ký ®­îc hîp ®ång víi gi¸ trÞ trªn 20.000USD . - ViÖc hç trî nµy cã thÓ thùc hiÖn trùc tiÕp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tõ mét trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i hoÆc th«ng qua c¸c C«ng ty quèc doanh nµy, cã c¸c gian hµng cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc thuª ®Ó tr­ng bµy chµo hµng xuÊt khÈu víi gi¸ khuyÕn khÝch, riªng hµng thñ c«ng mü nghÖ ®­îc miÔn phÝ. - ViÖc hç trî nµy cã thÓ thùc hiÖn trùc tiÕp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tõ mét trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i hoÆc th«ng qua c¸c c«ng ty quèc doanh ®­îc giao nhiÖm vô t¹i tæ chøc tham gia hé chî triÓn l·m quèc tÕ. Hµng n¨m trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu lÔ héi cña c¸c d©n téc, song chóng ta cßn khã kh¨n trong viÖc n¾m b¾t nhu cÇu, thiÕt kÕ kiÓu d¸ng mÉu m· phï hîp víi tõng lÔ héi viÖc ¨n mÆc, quµ l­u niÖm... Do vËy ®Ó thóc ®Èy viÖc thiªu thô hµng thñ c«ng mü nghÖ th«ng qua phôc vô lÔ héi hµng n¨m, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc gióp ®ì. - ë ViÖt Nam cã ®¹i diÖn th­¬ng m¹i th× viÖc giao nhiÖm vô cho hä t×m hiÓu kh¶o s¸t nhu cÇu phôc vô lÔ héi t¹i ®Þa bµn, khi ph¸t hiÖn nhu cÇu víi ®èi t¸c th× cö ngay nhãm c«ng t¸c ®Õn tËn n¬i kh¶o s¸t, thiÕt kÕ mÉu m· chµo b¸n vµ ký hîp ®ång cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc s¶n xuÊt vµ giao hµng, chi phÝ cho nhãm c«ng t¸c trong mét vµi n¨m ®µu do Nhµ n­íc hç trî 100% nÕu ký ®­îc hîp ®ång th× ®­îc th­ëng thªm. - ë nh÷ng n¬i ch­a cã ®¹i diÖn th­¬ng m¹i th× giao ban xóc tiÕn th­¬ng m¹i cïng C«ng ty héi chî triÓn l·m cña Bé Nghiªn cøu cã kÕ ho¹ch cö nhãm c«ng t¸c (nghÖ nh©n, ho¹ sü, c¸n bé kinh doanh) thiÕt kÕ mÉu m·, t×m hiÓu kh¶o s¸t gióp th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Ngoµi ra theo viÖn nghiªn cøu thuéc liªn minh c¸c hîp t¸c x· ViÖt Nam cho biÕt, héi ®ång hµng thñ c«ng mü nghÖ quèc tÕ th­êng cã míi nghÖ nhan lµng nghÒ nghiÖp, héi b¶o trî thñ c«ng ë Mü cã ch­¬ng tr×nh hç trî 10.000 lµng nghÒ cña thÕ giíi vµ th­êng cã míi nghÖ nh©n cña c¸c n­íc sang Mü biÓu diÔn theo thao t¸c nghÒ nghiÖp, t¹i Achentinna vµ th¸ng 4 hµng n¨m cã tæ chøc héi chî hµng thñ c«ng mü nghÖ cã tr­ng bµy gian hµng miÔn phÝ cho c¸c nghÖ nh©n. ViÖt Nam nªn cã chÝnh s¸ch khai th¸c c¸c ho¹t ®éng quèc tÕ nµy. 4. Cung cÊp nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ. Nguyªn liÖu chÝnh cña thñ c«ng mü nghÖ lµ gç, song, m©y, hiÖn nay c¸c c¬ së s¶n xuÊt gÆp khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn nguån nguyªn liÖu nµy, ®Ò nghÞ nhµ n­íc cho ¸p dông mét sè biÖn ph¸p: - §èi víi nguyªn liÖu kh¸c nh­ song, m©y tre... C¸c ®¬n vÞ khai th¸c phôc vô cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vïng trång nguyªn liÖu (m©y, v­êng...) phôc vô cho xuÊt khÈu, (giao ®Êt, gi¶m tiÒn thuª ®Êt hoÆc sö dông ®Êt...). T¹i Philipin, chÝnh phñ ®· hç trî cho c¸c c«ng ty t­ nh©n hîp n«ng trang m©y 600ha, nay ®· cã thu ho¹ch víi gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cao. Nhµ n­íc tæ chøc, x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c vµ xö lý nguyªn liÖu cung øng cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh­ nguyªn lieôe gç, nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt gèm, sø... v× c¸c c¬ së s¶n xuÊt th­êng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng vèn vµ kü thuËt ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng nghiÖp nµy, nguyªn liÖu ®­îc khai th¸c, xö lý ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ võa b¶o ®¶m tiÕt kiÖm nguyªn liÖu, b¶o ®¶m chÊt l­îng nguyªn liÖu ®Çu vµo do ®ã n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ cña ta trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. 5. Hç trî gi¶m nhÑ c­íc phÝ vËn chuyÓn, lÖ phÝ t¹i c¶ng, khÈu. Hµng thñ c«ng mü nghÖ cã ®Æc ®iÓm lµ cång kªnh, gi¸ trÞ kh«ng cao nh­ m©y, tre ®an nªn cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî, ­u ®·i, cô thÓ nh­ sau: - Hµng thñ c«ng mü nghÖ chuyÓn tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn c¸c c¶ng khÈu ®Ó giao hµng xuÊt khÈu, trªn tÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Òu ®­îc gi¶m 30 hoÆc 50% c­íc vËn chuyÓn theo biÓu gi¸ c­íc hiÖn hµnh chñ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®­îc phÐp t¨ng gi¸ c­íc vËn chuyÓn c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c ®Ó bï l¹i ho¹c ®­îc Nhµ n­íc hç trî th«ng qua viÖc c«ng nhËn gi¶m thu trong h¹ch to¸n thu nhËp chÞu thuÕ cña doanh nghiÖp hµng n¨m. - VÝ dô:bu«n b¸n víi Nga, nhÊt ®Þnh ph¶i cã luång tµu biÓn hîp lý, víi c­íc phÝ vËn t¶i ë møc chÊp nhËn ®­îc. §©u lµ viÖc hÕt søc khã kh¨n, bëi hµng kh«ng nhiÒu th× kh«ng cã luång tµu hîp lý, nh­ng nÕu kh«ng cã luång tµu hîp lý th× kim ng¹ch sÏ kh«ng thÓ cao. Do vËy, ®Ò nghÞ chÝnh phñ sÏ trî cÊp mét phÇn c­íc phÝ cho c¸c doanh nghiÖp, nh÷ng tµu ch¹y tuyÕn Nga sÏ ®­îc miÒn mäi kho¶n thu cña Nhµ n­íc nh­ chi phÝ cËp cÇu, phÝ hoa tiªu, thuÕ vèn thËm chÝ hoµn thuÕ nhiªn liÖu (nÕu cã)... ®Ó gi¶m c¸c chi phÝ gi¶m 50% (theo biÓu gi¸ hiÖn hµnh) tÊt c¶ c¸c chi phÝ hoÆc lÖ p hÝ t¹i c¶ng, khÈu cã liªn quan ®Õn viÖc giao hµng thñ c«ng mü nghÖ cho tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng. - Gi¶m 50% (theo biÓu gi¸ hiÖn hµnh) tiÒn c­íc phÝ, b­u phÝ göi hµng mÉu lµ hµng thñ c«ng mü nghÖ cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi hoÆc göi mÉu hµng tham dù héi chî - triÓn l·m n­íc ngoµi. 6. Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý Nhµ n­íc. Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng gãp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh cho xuÊt khÈu, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tû gi¸ hèi ®o¸i ®· t¨ng lªn, g©y bÊt lîi cho xuÊt khÈu, gÇn ®©y trªn thÞ tr­êng ®· h×nh thµnh tû gi¸ chØ ®¹o lµ tû gi¸ trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, c¸c qui ®Þnh vÒ kÕt hèi ngo¹i tÖ ®· níi láng, c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý dù tr÷ ngo¹i héi ®· cã sù thay ®æi, nghiÖp vô thÞ tr­êng më ®ang ®­îc xem xÐt ¸p dông... hy väng r»ng trong thêi gian tíi chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i c¶ ta sÏ linh ho¹t h¬n, gãp phÇn ®­a ®ång ViÖt Nam vÒ gi¸ trÞ thùc cña nã. HiÖn nay, liªn hiÖp x· thñ c«ng mü nghÖ trung ­¬ng kh«ng cßn qu¶n lý vÒ vÊn ®Ò thñ c«ng nghÖ, th× ngµnh nghÒ nµy Ýt ®­îc quan t©m h¬n, ®Ò nghÞ chÝnh phñ chÝnh thøc giao nhËn, giao chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý, vµ chØ ®¹o ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ nµy cho Bé C«ng NghiÖp cã thÓ uû quyÒn liªn minh hîp t¸c ViÖt Nam thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nµo ®ã phï hîp. - §Ò nghÞ nghiªn cøu thµnh lËp mét tæ chøc thÝch hîp cho viÖc hç trî vµ qu¶n lý Nhµ n­íc nh»m ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ nµy theo c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, tæ chøc cã thÓ lµ "Trung T©m hç trî ph¸t triÓn ngµnh nghÒ truyÒn thèng" trùc thuéc Bé C«ng NghiÖp hoÆc Bé N«ng NghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng Th«n hoÆc mét trung t©m ®éc lËp theo sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña chÝnh phñ. - §Ó cã thÓ theo dâi s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ trªn c¬ së ®ã cã nh÷ng söa ®æi bæ sung cÇn thiÕt trong viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ, ®Ò nghÞ chÝnh phñ giao tæng côc h¶i quan tæ chøc l¹i viÖc thèng kª xuÊt khÈu t­¬ng ®èi chi tiÕt c¸c lo¹i hµng ho¸ thuéc nhãm thñ c«ng mü nghÖ. Bé th­¬ng m¹i sÏ phèi hîp cïng Tæng Côc H¶i Quan ®Ó h­ìng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña chinhs phñ trong viÖc khia b¸o h¶i quan xuÊt khÈu lo¹i hµng nµy. - §iÓn h×nh cña sù bÊt æn ®Þnh träng chÝnh s¸ch thuÕ lµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu, khung thuÕ réng, quyÒn h¹n thay ®æi lu«n, sù thay ®æi nhiÒu dÕn nçi cho ®Õn nay vÉn kh«ng ai biÕt hÕt mét biÓu thuÕ hoµn chØnh vµ chÝnh x¸c, tõ c¸c chuyªn viªn lµm viÖc t¹i c¬ quan thuÕ vµ nh©n viªn t¹i côc thuÕ. ViÖc ®ã g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp cßn gÆp ph¶i c¸c lÖnh cÊm cã hiÖu lùc ngay lËp tøc nhiÒu khi ¶nh h­ëng ®Õn kinh doanh. Do vËy rÊt mong ®­îc Nhµ n­íc cã biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy t¹o t©m lý tin t­ëng cho doanh nghiÖp. - §¶m b¶o th«ng tin hai chiÒu kÞp thêi nhanh chãng vµ chinh x¸c thùc hiÖn tèt c¸c qui ®Þnh b¸o c¸o thèng kª gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i mµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cung cÊp th«ng tin, t­ vÊn nghiÖp vô vÒ hµng ho¸, thÞ tr­êng cho c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Th¨ng Long - Bé quèc phßng t«i ®· cè g¾ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®Ó tõ ®ã ®­a ra "Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay". Tuy nhiªn tÝnh kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p ch­a cao do thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn viÖc nghiªn cøu lý thuyÕt ®i ®«i víi thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy t«i rÊt mong sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy cè gi¸o ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh vµ ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn Hµ V¨n Sù . Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh nghiÖp vô Ngo¹i th­¬ng §HNT 2. Bµi gi¶ng kinh tÕ th­¬ng m¹i - Khoa kinh tÕ - §HTM 3. B¸o th­¬ng m¹i 4. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ C«ng ty Th¨ng Long - Bé quèc phßng 5. Gi¸o tr×nh kinh tÕ quèc tÕ 6. Mét sè luËn v¨n kh¸c Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta trọng giai đoạn hiện nay.DOC
Luận văn liên quan