Đề tài Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar

Mở đầu Kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) tới nay, đất nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới quản lý kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Từ đó tới nay nền kinh tế nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, song cũng gặp không ít những khó khăn còn tồn tại. Hoạt động sản xuất kinh doanh sôi nổi, sống động hơn nhưng cũng đặt các doanh nghiệp trước những thử thách gay go và quyết liệt. Trong cơ chế mới này, yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại, phát triển và diệt vong của các doanh nghiệp là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệu quả ấy, về mặt lượng, thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Do vậy, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm của công tác quản lý tại các doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Vietsurestar tôi thấy Công ty Vietsurestar - công ty liên doanh mới được thành lập được 9 năm, là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả khá cao. Song bên cạnh đó, Công ty vẫn có những hạn chế còn tồn tại làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty như: doanh thu không ổn định, công tác marketing chưa mạnh . Xuất phát từ tình hình đó, tôi chọn chủ đề “Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar” làm đề tài của luận văn tốt nghiệp. Luận văn được chia làm ba chương chính như sau: ChươngI: Hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp Chương II: Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VIETSURESTAR hiện nay Chương III: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VIETSURESTAR

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cña m¸y, cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo, xÕp chuyÓn ®Çu ra vµ kh¾c phôc sù cè cña m¸y. -C«ng suÊt: HiÖn t¹i cã hai m¸y mounting ho¹t ®éng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 30-40 s¶n phÈm/phót. B­íc 3: KÐo èng Sealling M¸y mounting ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c dïng nhiÖt ®èt nãng. D­íi t¸c dông cña nhiÖt trô thuû tinh ®· lång d©y dÉn cã g¾n bimetal (s¶n phÈm ®Çu ra cña c«ng ®o¹n mouting) dÔ dµng ®­îc kÐo dµi h×nh chµy vµ bÞt kÝn mét ®Çu. -§Çu vµo: Trô thuû tinh ®· ®­îc llång d©y ®ång cã g¾n bimetal (s¶n phÈm ®Çu ra cña c«ng ®o¹n mounting). Nhiªn liÖu +KhÝ ho¸ láng LPG +§iÖn n¨ng gióp m«t¬ ho¹t ®éng. - §Çu ra: Trô thuû tinh lång d©y ®ång cã g¾n bimetal ®­îc kÐo h×nh theo h×nh vÏ vµ ®­îc bÞt kÝn mét ®Çu. - C«ng suÊt: HiÖn t¹i cã mét m¸y mounting cã c«ng suÊt thiÕt kÕ 60-80 s¶n phÈm/phót t­¬ng ®­¬ng 13000-14000 c¸i/ngµy. N¨m 1998 c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm 01 m¸y cã c¬ chÕ ho¹t ®éng tù ®éng c¬ häc vµ m¸y nµy cã chøc n¨ng b»ng c¶ 2 m¸y mounting vµ sealling tøc lµ: -§Çu vµo +Trô thuû tinh +D©y dÉn ®ång +Bimetal +Que thuû tinh(thay cho h¹t thuû tinh ë c«ng ®o¹n mouting) - §Çu ra: Trô thuû tinh ®· ®­îc lång d©y dÉn g¾n bimetal vµ ®­îc kÐo h×nh chµy. B­íc 4: Rót khÝ( Exhouting) Bãng starter ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c phãng ®iÖn trong m«i tr­êng khÝ tr¬ do vËy c«ng ®o¹n exhauting lµ viÖc rót khÝ tr¬ vµ bÝt kÝn èng t¹o thµnh bãng ®Ìn cña starter. - Nguyªn liÖu ®Çu vµo: +Trô thuû tinh ®· ®­îc lång d©y dÉn g¾n bimetal vµ ®­îc kÐo h×nh chµy cã bÞt kÝn mét ®Çu (s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n sealling). +Hçn hîp khÝ tr¬. - §Çu ra: Bãng ®Ìn cña starter ®· ®­îc bÝt kÝn. - C«ng suÊt: 120-140 s¶n phÈm/phót. Hiªn t¹i cã mét m¸y Exhauting do mét c«ng nh©n ®¶m nhiÖm. B­íc 5: (LuyÖn bãng starter) Aging §©y lµ b­íc kiÓm tra ®Çu tiªn chÊt l­îng ®é bãng ®ång thêi luyÖn cho bãng cã ®é bÒn nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu. -§Çu vµo: Bãng ®Ìn cña starter (s¶n phÈm ®Çu ra cña c«ng ®o¹n 4 - Exhauting). -§Çu ra: Nh÷ng bãng ®Ìn starter ®ñ tiªu chuÈn. B­íc 6: L¾p ghÐp (Clipping) L¾p ghÐp billbase, wirebuld vµ condeser(tô ®iÖn) víi nhau ®Ó t¹o thµnh capless. -§Çu vµo: + Wirebuld(®Çu ra cña c«ng ®o¹n 5) + Billbase + Condeser -§Æc ®iÓm: §©y lµ c«ng ®o¹n gia c«ng thñ c«ng trong d©y chuyÒn. N¨ng suÊt trung b×nh: 4000-5000 s¶n phÈm/ngµy/c«ng nh©n. -§Çu ra: S¶n phÈm ®Çu ra cña c«ng ®o¹n 6 lµ bé capless -Sè l­îng c«ng nh©n: tõ 4-8 ng­êi /ca B­íc 7: §ãng vá nhùa (Capping) L¾p ghÐp capless vµo vá nhùa cap ®Ó t¹o thµnh starter hoµn chØnh. -§Çu vµo: +vá nhùa cap +capless(s¶n phÈm ®Çu ra cña c«ng ®o¹n 6) -§Æc ®iÓm: §©y lµ c«ng ®o¹n gia c«ng thñ c«ng thuÇn tuý. -N¨ng suÊt: 9000-10000 s¶n phÈm/ngµy/c«ng nh©n. -Sè l­îng c«ng nh©n: 6-10 c«ng nh©n/ca. -B­íc 8: KiÓm tra(Testing.) Sau khi cã ®­îc s¶n phÈm starter hoµn chØnh cña c«ng ®o¹n 7 tíi ®©y s¶n phÈm starter ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng hoµn chØnh 1 lÇn n÷a. -B­íc 9: §ãng hép(Packing.) C«ng ®o¹n cuèi cïng cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt starter lµ ®ãng hép vµ nhËp kho. 5. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu Lµ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, h¬n n÷a, do tÝnh chÊt ®Æc thï cña s¶n phÈm mµ c«ng ty lu«n cã nh÷ng nhu cÇu vËt t­ nguyªn liÖu sau: - èng thuû tinh - D©y dÉn 2 ®o¹n - Bi metal - H¹t c­êm (Thuû tinh h¹t) - Bét nh«m - KhÝ Argon - Ch©n nh«m (®ång) - §Õ Bakelite - Vá nhùa - Tô ®iÖn - Mùc in - Bao b× §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nhanh chãng t¹o hiÖu qu¶ kinh doanh cho liªn doanh, b­íc ®Çu liªn doanh chñ tr­¬ng nhËp p hÇn lín c¸c vËt t­ chñ yÕu ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt, tuy nhiªn sau ®ã liªn doanh ®· cã ph­¬ng ¸n thay thÕ dÇn c¸c nguyªn phô liÖu cã s½n vµ cã kh¶ n¨ng chÕ t¹o trong n­íc nh»m gi¶m gi¸ NVL gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm (gi¸ trÞ NVL chiÕm tõ 65 ®Õn 70% gi¸ thµnh s¶n phÈm). - Nguån cung cÊp trong n­íc hiÖn t¹i gåm: * èng thuû tinh * Mùc in * Bao b× - Kh¶ n¨ng thay thÕ nguyªn liÖu nhËp ngo¹i * H¹t c­êm * Ch©n nh«m * Vá nhùa * Tô ®iÖn Chñ tr­¬ng cña liªn doanh lµ ®­a ra gi¸ b¸n thÊp h¬n so víi s¶n phÈm cïng lo¹i, cïng chÊt l­îng cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh»m t¹o ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr­êng. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn do chi phÝ thÊp (kÓ c¶ chi phÝ nh©n c«ng lÉn chi phÝ NVL). 6. §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh - Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu: 428.400 (USD) - Vèn ph¸p ®Þnh: 428.400 (USD) BiÓu 6: C¬ cÊu vèn ban ®Çu cña C«ng ty §¬n vÞ: USD Lo¹i vèn Gi¸ trÞ Vèn cè ®Þnh 378.400 ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chÝnh 272.890 Nhµ x­ëng 76.000 ThiÕt bÞ ®éng lùc 12.000 ThiÕt bÞ v¨n phßng 4.500 ¤ t« 13.000 Vèn l­u ®éng 50.000 Tæng vèn ®Çu t­ 428.400 BiÓu 7: C¬ cÊu vèn gãp cña c¸c bªn liªn doanh Lo¹i tµi s¶n Gi¸ trÞ Tû lÖ Vèn gãp cña ViÖt Nam 128.520 30% Nhµ x­ëng 76.000 TiÒn mÆt 53.520 Vèn gãp cña Hµn Quèc 299.880 70% D©y chuyÒn thiÕt bÞ 272.890 TiÒn mÆt 26.990 Tæng vèn ph¸p ®Þnh 428.400 - KÕ ho¹ch khÊu hao Nhµ x­ëng: 20 n¨m ThiÕt bÞ: 10 n¨m BiÓu 8: Gi¸ trÞ nhµ x­ëng vµ thiÕt bÞ ban ®Çu §¬n vÞ: USD Lo¹i tµi s¶n Gi¸ trÞ Tû lÖ khÊu hao Møc khÊu hao (n¨m) Møc khÊu hao (1000 SP) 1. Nhµ x­ëng 76.000 0,5% 3.800 0,95 2. ThiÕt bÞ 302.400 10% 30.240 5,04 BiÓu 9: T×nh h×nh tµi chÝnh cña giai ®o¹n1998 - 2000 §¬n vÞ: USD ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 1. Doanh thu 548.000 525.000 626.000 2. ThuÕ VAT 21.920 52.500 62.600 3. Tæng chi phÝ 411.000 423.150 504556 4. Lîi nhuËn gép 115.080 49.350 58.844 5. ThuÕ lîi tøc (20%) 23.016 9.870 11.768,8 6. Lîi nhuËn thuÇn 92.064 39.480 47.075,2 7. TrÝch c¸c quü (25%) 23.016 9.870 11.768,8 8. Lîi nhuËn ®Ó chia 69.048 29.610 35.306,4 * Bªn ViÖt Nam (30%) 20.714,4 13.059 18.282,60 * Bªn Hµn Quèc 70% 48.333,6 20.727 24.714,48 BiÓu 10: C¸c tû suÊt tµi chÝnh Tû xuÊt tµi chÝnh N¨m 1 N¨m 2 N¨m 3 Lîi nhuËn thuÇn /vèn ®Çu t­ 10,83% 13,54% 18,96% Lîi nhuËn thuÇn /doanh thu 16,58% 16,58% 16,58% III. Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty liªn doanh VietsureStar 1. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1.1. KÕt qu¶ SXKD n¨m 1999 N¨m 1999 lµ n¨m lµm ¨n tåi tÖ nhÊt kÓ tõ khi ra ®êi cña liªn doanh. Cô thÓ lµ ®· tõ c«ng ty lµm ¨n cã l·i chuyÓn sang lç 64.502.459 (VN§). Trong khi ®ã lîi nhuËn cña 5 n¨m tr­íc tõ 1994 ®Õn 1998 lµ: + Tæng lîi nhuËn thu ®­îc ®Ó chia: 454.131,6USD + ViÖn khoa häc: 1.320.427.300 (VN§) + §iÖn quang: 264.086.867 (VN§) + Korea: 317.892,17 USD KhÊu hao luü kÕ: 3.374.117.128 (VN§) §· mua s¾m thiÕt bÞ: 1.347.013.874 (VN§) N¨m 1999 còng lµ n¨m C«ng nghiÖp cho ra ®êi mét sè lo¹i s¶n phÈm míi nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc c¹nh tranh b»ng kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm, nh­ng chÊt l­îng kÐm. Tuy nhiªn, kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng cè g¾ng cña c«ng ty. - Gi¶m chi phÝ ®Õn tèi thiÓu - Gi¶m gi¸ NVL mua vµo - Më réng s¶n xuÊt m¸ng ®Ìn 1.2. KÕt qu¶ SXKD n¨m 2000 S¶n phÈm Starter SX ra: 12.483.500 (c¸i) Gåm: Starter 20W: 2.156.500 (c¸i) Starter 40W: 10.327.000 (c¸i) N¨m 2000 lµ n¨m khã kh¨n nhÊt trong suèt 7 n¨m vËn hµnh cña liªn doanh, biÓu hiÖn: (1) Trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu Starter cña t­ nh©n nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau - chÊt l­îng kÐm, kh«ng æn ®Þnh vµ gi¸ c¶ kh«ng thèng nhÊt (2) C«ng ty ph¶i gi¶m gi¸ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh b»ng chiÕn l­îc gi¸ thÊp, thÞ phÇn kh«ng gi¶m nhiÒu, nh­ng l·i gi¶m ®¸ng kÓ. (3) Tèc ®é s¶n xuÊt v­ît cao h¬n tèc ®é tiªu thô g©y khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. Hµng l­u kho nhiÒu lµ ®iÒu ph¶i tÝnh to¸n l¹i, ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tèi ­u ®Ó kh¾c phôc. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n trªn, n¨m 2000 C«ng ty ®· cã mét sè thuËn lîi ®¸ng kÓ. (1) §éi ngò c«ng nh©n kü thuËt ®· lµnh nghÒ h¬n, s¶n xuÊt nãi chung æn ®Þnh, gi÷ ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm. (2) N¨m 2000 ®­îc gi¶m thuÕ 10 th¸ng víi tæng sè tiÒn ®­îc gi¶m lµ: 134.911.000(®) (3) §­îc sù ñng hé, gióp ®ì cña c¸c c¬ quan cÊp trªn, nhÊt lµ Bé C«ng nghiÖp, nhê vËy mµ C«ng ty ®· th¸o gì ®­îc mét sè khã kh¨n vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cô thÓ sau: N¨m 2000: 1. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 1.005.144.174 (VN§) 2. L·i thuÇn: 773.961.014 (VN§) 3. Lîi nhuËn cã thÓ chia cho c¸c bªn liªn doanh (Sau khi trõ 5% quü dù phßng): 735.263.000 (VN§) - PhÝa ViÖt Nam: 220.579.000 (VN§) Trong ®ã ViÖn KHCN quèc gia: 183.815.000 (VN§) C«ng ty ®iÖn quang: 36.764.000 (VN§) - PhÝa Korea: 514.684.000 (VN§) (T­¬ng ®­¬ng víi 37.054,29 USD) BiÓu 11: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VIETSURESTAR n¨m 2000 TT Lîi nhuËn Tõ 94-99 2000 Tæng 7 n¨m tõ 94-2000 1 Tæng lîi nhuËn thu ®­îc ®Ó chia 401.196,97 52.934,70 454.131,67 ViÖn khoa häc 87.431,7 12.590 100.021,7 §iÖn quang 17.486,4 2.518 20.004,4 Korea 280.837,88 37.054,29 317.892,17 2 KhÊu hao luü kÕ 168.422,58 2. Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VietsureStar 2.1. C¸c chØ tiªu thùc hiÖn møc t¨ng tr­ëng hiÖu qu¶ SXKD cña C«ng ty VietsureStar Trong lÞch sö 9 n¨m cña m×nh, C«ng ty VietsureStar ®· cã nh÷ng sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ so víi quy m« cña m×nh trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn. Tuy nhiªn, so víi tuæi thä cña dù ¸n, thêi gian 9 n¨m ho¹t ®éng võa qua lµ ch­a dµi. Do ®ã, C«ng ty cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong khu«n khæ bµi luËn v¨n nµy, t«i kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng cña C«ng ty, mµ chØ giíi h¹n vµo 3 n¨m gÇn ®©y nhÊt (1998-2000). §©y lµ kho¶ng thêi gian ng¾n, nh­ng cã nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng nh­ khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ trong khu vùc ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn nhiÒu mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ cña ®Êt n­íc nãi chung, c«ng ty nãi riªng, ®Æc biÖt ®©y lµ C«ng ty liªn doanh víi Hµn Quèc do ®ã c¸c chÝnh s¸ch vÒ ngo¹i tÖ hoµn toµn thÊt b¹i. ViÖc nghiªn cøu trong giai ®o¹n ng¾n nµy cã thÓ gióp cho C«ng ty nh×n nhËn ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt th­êng, tõ ®ã C«ng ty cã ®­îc h­íng gi¶i quyÕt phï hîp nhÊt phôc vô cho sù ph¸t triÓn. D­íi ®©y t«i xin ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña nhãm 2 chØ tiªu - HiÖu qu¶ sö dông vèn - HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng * ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn BiÓu 12. HiÖu qu¶ sö dông vèn ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1998 1999 2000 Tæng doanh thu USD 548.000 525.000 626.000 Lîi nhuËn thuÇn USD 92.064 39.480 47.075,2 Vèn ®Çu t­ Vèn l­u ®éng Vèn cè ®Þnh USD USD USD 505.846 109.033 396.813 505.846 99.033 406.813 565.669 99.033 456.813 Doanh lîi vèn l­u ®éng % 84,43 39,86 47,53 Doanh lîi vèn cè ®Þnh % 23,20 9,70 10,30 Søc s¶n xuÊt cña VC§ % 138,10 129,05 137,04 Sè vßng quay VL§ LÇn 5,026 5,031 6,321 HÖ sè vßng quay toµn bé vèn LÇn 1,080 1,038 1,107 HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ 0,1989 0,1886 0,1582 HÖ sè ®¶m nhiÖm VC§ 0,7241 0,7749 0,7297 §Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña ng­êi tiªu dïng vµ nhanh chãng thu håi vèn ®Çu t­ ban ®Çu, t¨ng lîi nhuËn. Trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù ­u ®·i cña ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ sù quan t©m cña Bé céng nghiÖp. C«ng t¸c ®Çu t­ n©ng cÊp më réng quy m« vµ thay thÕ thiÕt bÞ còng nh­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt lu«n ®îc ­u tiªn, nhê ®ã c¬ cÊu vèn cña C«ng ty nhµy cµng cã sù biÕn ®æi. Sù thay ®æi ®ã cïng víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc cña C«ng ty ®· t¸c ®éng tíi c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty rÊt râ rµng. Qua biÓu trªn ta cã nhËn xÐt nh­ sau: Thø nhÊt: Doanh lîi vèn l­u ®éng cã sù ®ét biÕn m¹nh mÏ. N¨m 1999 doanh lîi vèn l­u ®éng chØ gÇn b»ng 1/2 so víi n¨m 1998. Cô thÓ: nÕu n¨m 1998 cø 100USD vèn l­u ®éng t¹o ra 84,43USD lîi nhuËn thuÇn th× n¨m 1999 cø 100USD vèn l­u ®éng chØ t¹o ra 39,86USD lîi nhuËn thuÇn. ChØ tiªu nµy cã sù thay ®æi m¹nh theo chiÒu h­íng xÊu. Cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, nh­ng tËp trung chñ yÕu ë 3 nguyªn nh©n sau: - Doanh thu b¸n hµng n¨m 1999 thÊp h¬n so víi n¨m 1998 do sù c¹nh tranh t­¬ng ®èi kh¾c liÖt víi nh÷ng s¶n phÈm nhËp lËu tõ n­íc ngoµi. Hµng nhËp lËu chÊt l­îng kÐm nh­ng gi¸ rÎ vµ b¸n trµn lan. - N¨m 1999, C«ng ty ph¶i chÞu thuÕ VAT míi lµm cho thuÕ doanh thu t¨ng lªn 240%. §©y lµ sù t¸c ®éng lín ®Õn tæng chi phÝ lµm chi phÝ t¨ng cao trong khi gi¸ b¸n ra vÉn ®ang chÞu søc Ðp tõ thÞ tr­êng. - Tr­íc sù t¸c ®éng cña hµng nhËp lËu, ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh gi¶m 11,25% gi¸ b¸n. §©y lµ quyÕt ®Þnh mang tÝnh ®èi phã víi t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng. Do ®ã, nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty, ®iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn doanh lîi vèn l­u ®éng. Ba nguyªn nh©n chñ yÕu trªn ®· dÉn tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty rÊt thÊp. §iÒu ®ã ®· ®Æt ra vÊn ®Ò cho ban l·nh ®¹o C«ng ty trong n¨m 2000 vÒ ChÝnh phñ ViÖt nam vµ chñ yÕu lµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña b¶n th©n C«ng ty tr­íc søc Ðp cña hµng nhËp lËu. Ngay tõ cuèi quý IV n¨m 1999, C«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng nh»m t¨ng doanh sè b¸n, chiÕm thÞ tr­êng vµ kh¼ng ®Þnh chÊt l­îng víi ng­êi tiªu dïng. Cïng víi nh÷ng biÖn ph¸p vÒ thÞ tr­êng, C«ng ty tËp trung tu söa vµ trang bÞ thªm m¸y mãc ®Ó cñng cè vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng. Nh÷ng cè g¾ng ®ã ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ trong n¨m 2000 thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu trªn. Doanh lîi vèn l­u ®éng vµ doanh lîi vèn cè ®Þnh ®Òu cã xu h­íng ®i lªn. Doanh lîi vèn l­u ®éng t¨ng tõ 39,86% - 47,53%. Doanh lîi vèn cè ®Þnh t¨ng tõ 9,70% - 10,30%. Thø hai: søc s¶n xuÊt cña voãn cè ®Þnh cã biÕn ®éng theo xu h­íng biÕn ®éng cña doanh thu nh­ng víi møc ®é chªnh lÖch kh«ng cao. §iÒu ®ã cho thÊy sù ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty lµ kh¸ hîp lý. Do sù ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng, n¨m 1999 t¨ng rÊt Ýt (2,5%). Nh­ng tíi n¨m 2000, vèn cè ®Þnh ®­îc t¨ng thªm 12,29% ®iÒu nµy còng ®ãng gãp t­¬ng ®èi cho sù t¨ng lªn cña doanh thu. N¨m 1999, cø 100USD ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh t¹o ra 129,05USD doanh thu th× n¨m 2000 cø 100USD ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh t¹o ra 137,04USD doanh thu. Thø ba: còng qua biÓu trªn ta thÊy, sè vßng quay cña vèn l­u ®éng cña C«ng ty trong 3 n¨m liªn tôc t¨ng, mÆc dï n¨m 1999 C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng kh¶ n¨ng quay vßng cña vèn l­u ®éng lµ 5,031 lÇn trong mét n¨m. Nh­ng tíi n¨m 2000 th× chØ tiªu nµy t¨ng lªn 6,321 lÇn. KÕt hîp víi chØ tiªu doanh lîi vèn l­u ®éng ta thÊy: n¨m 2000 chØ tiªu nµy còng t¨ng tõ 39,86% - 47,53%. §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty ®· sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ râ rÖt. C¸c biÖn ph¸p gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng ®· ph¸t huy t¸c dông tøc th×, n¨m 2000 doanh thu vît tréi so víi n¨m 1998 – 1999. ChÊt l­îng Starter nh·n hiÖu sure-star ®· dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh víi ng­êi tiªu dïng vµ ®Æc biÖt ë thÞ tr­êng phÝa Nam n¬i mµ tr­íc kia thÞ phÇn cña Starter chiÕm tíi 80% còng ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn râ rÖt. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng còng gi¶m tõ 0,1886 xuèng 0,1582, nghÜa lµ, n¨m 1999 trong 1USD doanh thu cã tíi 0,1886USD vèn l­u ®éng nh­ng n¨m 2000 gi¶m xuèng cßn 0,1582USD. * ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng BiÓu 13. HIÖu qu¶ sö dông lao ®éng ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1998 1999 2000 S¶n l­îng b×nh qu©n ChiÕc 9.326.000 8.490.000 11.464.000 Sè lao ®éng b×nh qu©n Ng­êi 36 36 37 Søc sinh lêi bq/1 ng­êi/n¨m USD 2557,3 1096 1272,3 N¨ng suÊt lao ®éng bq/n¨m Sp/n¨m 259.055 249.706 309.383 Søc s¶n xuÊt cña lao ®éng USD/ng 15.222 14.583 16.919 Lµ mét c«ng ty Liªn doanh víi n­íc ngoµi do vËy vÊn ®Ò tæ chøc nh©n lùc trong c«ng ty ®­îc bè trÝ hîp lý vµ gän nhÑ lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt lµ trong c¬ cÊu nh©n lùc th× tû lÖ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt chiÕm tû lÖ rÊt cao: trung b×nh lµ 89%. Tr×nh ®é khai th¸c lao ®éng ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu cña b¶ng B. Søc sinh lêi b×nh qu©n cña mét lao ®éng n¨m 1998 lµ 2.557,3USD cã nghÜa lµ mét n¨m mét lao ®éng t¹o ra 2.557,3USD lîi nhuËn thuÇn. §©y lµ mét chØ tiªu kh«ng nhá vµ ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®Çu vµo rÊt kü vµ th­êng xuyªn tæ chøc båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. H¬n n÷a nh©n viªn v¨n phßng ®­îc ®µo t¹o ®Ó cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng, tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng lao ®éng cña nh©n viªn, thñ quü kiªm th­ ký v¨n phßng, kiªm thñ kho vµ phô tr¸ch vËt t­. KÕ to¸n tr­ëng thùc hiÖn chøc n¨ng giao dÞch, b¸n hµng vµ xuÊt nhËp khÈu. Còng qua biÓu trªn ta thÊy sù biÕn ®éng søc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng. N¨m 1999 lµ n¨m chØ tiªu nµy thÊp nhÊt. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn chØ tiªu thÊp lµ do møc gi¶m lîi nhuËn trong n¨m gi¶m m¹nh h¬n so víi møc gi¶m lao ®éng. N¨m 1999 lµ n¨m lµm ¨n tåi tÖ nhÊt cña C«ng ty, chØ tiªu søc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng gi¶m h¬n 50% so víi n¨m 1998. Nh­ng tíi n¨m 2000 ®· cã biÓu hiÖn kh«i phôc. Sù kh«ng æn ®Þnh cña chØ tiªu søc sinh lêi b×nh qu©n cña lao ®éng vµ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n chøng tá hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty kh«ng æn ®Þnh. IV. §¸nh gi¸ tæng hîp vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VietsureStar Tõ viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh theo 4 gãc ®é trªn, ta cã thÓ cã ®­îc nh÷ng kÕt luËn tæng qu¸t nh­ sau: 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Thø nhÊt: kh¾c phôc ®­îc hËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ trong khu vùc vµ ch©u ¸, ®Ó tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi, ®©y lµ sù thö th¸ch lín ®ång thêi thÓ hiÖn sù v÷ng ch¾c cña ban l·nh ®¹o C«ng ty v× ®©y lµ c«ng ty liªn doanh nªn nã chÞu ¶nh h­ëng lín bëi c¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ nh­ n¨m 1998. Thø hai: Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ngõng t¨ng lªn. §iÒu nµy thÓ hiÖn tÝnh tÝch cùc ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nµo, ®Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh khã kh¨n chung mµ c«ng ty ®· vµ ®ang nç lùc duy tr× vµ më réng quy m« nh»m ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Thø ba: c¬ së vËt chÊt - kü thuËt vµ tr×nh ®é c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Thø t­: thu nhËp vµ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn b¶o ®¶m, ng­êi lao ®éng tÝch cùc, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o. Cho dï n¨m 1999 doanh thu thÊp h¬n n¨m 1998 vµ n¨m 2000 thËm chÝ cßn bÞ lç nh­ng thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÉn t¨ng ®Òu hµng n¨m. Khèi v¨n phßng n¨m 2000: thu nhËp b×nh qu©n: 2.385.700 ®/ng­êi/ th¸ng Khèi c«ng nh©n n¨m 2000: thu nhËp b×nh qu©n: 1.154.000®/ng­êi/th¸ng 2. Nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n chñ yÕu Nh÷ng thµnh tùu cña c«ng ty lµ kh«ng thÓ phñ nhËn, tuy nhiªn, còng cÇn thÊy r»ng so víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc, so víi nh÷ng c«ng ty liªn doanh kh¸c trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp còng nh­ nhiÒu c«ng ty trong n­íc th× C«ng ty VietsureStar vÉn cßn nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n cÇn ph¶i ®­îc nghiªn cøu, xem xÐt, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nhÊt nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i vµ khã kh¨n gióp cho c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. Thø nhÊt: doanh thu cña c«ng ty kh«ng æn ®Þnh ®Æc biÖt, n¨m 1999 C«ng ty ®· bÞ lç. So víi n¨m 1998 doanh thu n¨m 1999 gi¶m nh­ng ®Õn n¨m 2000 doanh thu l¹i t¨ng kh¸ cao so víi 1999 vµ c¶ 1998. Thø hai: C«ng t¸c marketing ch­a m¹nh ®Ó t¹o dÊu Ên s¶n phÈm cña m×nh trong tiÒm thøc cña kh¸ch hµng, ®ång thêi ®¸nh bËt hµng nhËp lËu, gi¸ rÎ, chÊt l­îng kÐm ra khái vïng thÞ tr­êng cña m×nh. Thø ba: ChÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh, ®Æc biÖt dÞch vô sau b¸n cña c«ng ty kÐm. Thø t­: Tr×nh ®é lao ®éng kh«ng ®ång ®Òu, c¬ cÊu lao ®éng ch­a hîp lý vµ thiÕu c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kÝch thÝch lao ®éng. Thø n¨m: Do C«ng ty VietsureStar lµ c«ng ty liªn doanh nªn bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty vÉn cã sù chªnh lÖch, ch­a hoµn thiÖn vÒ mÆt quyÒn h¹n vµ nghÜa vô. Thø s¸u: Tuy hµng n¨m, chÊt l­îng d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®­îc n©ng cÊp, nh­ng vÉn ch­a kÞp tr×nh ®é c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i, tÝnh ®ång bé cña viÖc ®æi míi c«ng nghÖ ch­a ®­îc ®¶m b¶o. Thø b¶y: ViÖc ®a d¹ng chøc n¨ng vµ tËn dông n¨ng lùc cña nh©n viªn mang l¹i hiÖu qu¶ vÒ mÆt ®¶m b¶o gi¶m chi phÝ. Nh­ng bªn c¹nh ®ã nã chÝnh lµ c¶n trë kh¶ n¨ng b¸n hµng cña C«ng ty. HiÖn t¹i C«ng ty chØ dùa vµo 1 sè nhµ ph©n phèi mµ ch­a chñ ®éng thiÕt lËp hÖ thèng ®¹i lý cña m×nh. Cho ®Õn nay, phßng Marketing ch­a ®­îc thµnh lËp, ®iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty ch­a thùc sù më réng thÞ tr­êng mµ hoµn toµn phô thuéc vµo c¸c nhµ ph©n phèi. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc nghiªn cøu vµ xem xÐt nghiªm tóc v× nã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn sù t¨ng tr­ëng doanh thu cña C«ng ty. Ch­¬ng iii Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty VIETSURESTAR I. §Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi N¨m 2001 lµ n¨m thø 8 trong thêi gian ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty, trong thêi gian qua C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ gÆt h¸i ®­îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, nh­ng ®Õn n¨m 1999 ®· b¾t ®Çu cã biÓu hiÖn kÐm hiÖu qu¶ trong sn¶ xuÊt kinh doanh. Do vËy, ngay trong ®Çu n¨m 2001 ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho tíi n¨m 2003. - ThÞ tr­êng: ®Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing, tËp trung nç lùc gi¶i quyÕt 2 vÊn ®Ò lín ®ã lµ: + Ng¨n chÆn sö dông trµn lan cña hµng nhËp lËu vµ c¬ së l¾p r¸p trèn lËu thuÕ: ®©y lµ vÊn ®Ò næi cém cña n¨m 1999 – n¨m mµ C«ng ty lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ nhÊt, môc tiªu nµy cÇn thùc hiÖn trong ng¾n h¹n bëi v× nã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi doanh thu cña C«ng ty. + Më réng m¹ng l­íi tiªu thô: theo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ thÞ tr­êng, ®Õn cuèi n¨m 2000 c¬ cÊu thÞ tr­êng nh­ sau: thÞ tr­êng phÝa nam chiÕm 80% s¶n l­îng b¸n ra cña C«ng ty (chiÕm 80% thÞ phÇn cña khu vùc phÝa nam )cßn 20% lµ thÞ tr­êng phÝa B¾c (chiÕm 31% thÞ phÇn khu vùc phÝa B¾c). §iÒu ®ã cho thÊy thÞ tr­êng phÝa B¾c cßn bá ngá rÊt lín, ®©y lµ mét khã kh¨n mµ C«ng ty gÆp ph¶i trong nh÷ng n¨m qua. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty chØ b¸n cho hai nhµ ph©n phèi c¸c cña C«ng ty bãng ®Ìn §iÖn Quang (mét ë miÒn B¾c, mét ë miÒn Nam), hai nhµ ph©n phèi nµy cã thuËn lîi lµ hä cã kh¸ch hµng cña C«ng ty §iÖn Quang nªn STARTER ®­îc b¸n kÌm rÊt dÔ dµng. Nh­ng ng­îc l¹i, hai nhµ ph©n phèi nµy kh«ng tËp trung ®Èy m¹nh s¶n phÈm STARTER v× doanh sè cña s¶n phÈm nµy khoong cao. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· ®Æt ra chØ tiªu phÊn ®Êu ®Õn cuèi n¨m 2003 thÞ phÇn cña SURESTAR chiÕm 60% trªn thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ 85% thÞ phÇn miÒn Nam. - H×nh thµnh kªnh ph©n phèi th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý. Nh­îc ®iÓm hiÖn t¹i trong ph©n phèi ®· buéc C«ng ty ph¶i ttá chøc hÖ thèng ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ s¶n phÈm SURESTAR sÏ ®­îc C«ng ty b¸n trùc tiÕp qua hÖ thèng ®¹i lý. Tuy lóc ban ®Çu gÆp khã kh¨n trong tho¶ thuËn vÒ thÞ tr­êngvíi hai nhµ ph©n phèi hiÖn t¹i, nh­ng ®ã lµ chiÕn l­îc l©u dµi. Do vËy, C«ng ty cÇn cã biªn ph¸p tho¶ thuËn vµ tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - C¶i tiÕn chÊt l­îc s¶n phÈm vµ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt N¨m 2002, n©ng c«ng suÊt thiÕt kÕ lªn 18.000.000 s¶n phÈm trªn 1 n¨m. §iÒu nµy phï hîp víi viÖc më réng thÞ tr­êng v× n¨ng lùc sn¶ xuÊt hiÖn t¹i chØ ®¹t tèi ®a lµ 11.000.000/n¨m II. Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho C«ng ty VIETSURESTAR II.1. T¨ng c­êng ho¹t ®éng marketing 1. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn - Nghiªn cøu ®Ó n¾m ch¾c sù thay ®æi nhu cÇu th­êng xuyªn vµ th¸i ®é øng xö cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh vÒ c¸c mÆt : ChÊt l­îng, gi¸ c¶, mÉu m·. Kh¸c víi c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc t×m hiÓu, ®iÒu tra ®Ó nhËn biÕt nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cña mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hay dÞch vô nãi chung vµ C«ng ty Viet Star nãi riªng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ChÝnh v× vËy, C«ng ty cÇn chó ý tíi mét sè vÊn ®Ò sau : + Qua c¸c sè liÖu thèng kª vÒ kh¸ch hµng, sè liÖu vÒ l­îng hµng tiªu thô ë mçi vïng, mçi ®o¹n thÞ tr­êng vµ sè l­îng tõng lo¹i s¶n phÈm ®· ®­îc tiªu thô trong nh÷ng n¨m qua ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ®­a ra nh÷ng kÕt luËn vÒ xu h­íng diÔn biÕn nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. §ång thêi t×m ra nguyªn nh©n cña sù biÕn ®æi nÕu cã (nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty gi¶m xuèng v× ®©u ? Do chÊt l­îng hay gi¸ cao hay nhiÒu hµng nhËp lËu…) + Tæ chøc ®iÒu tra chän mÉu c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau vÒ nhu cÇu c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm (chñ yÕu cã 2 lo¹i) mµ C«ng ty ®ang s¶n xuÊt hoÆc cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. ViÖc tæng hîp vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ ®iÒu tra còng cã thÓ ®­a ra ®­îc nh÷ng lîi Ých cho viÖc nghiªn c­ó ®Ó c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m lµm kh«ng hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ n¨m 1999. + Tæ chøc ®Þnh kú “héi nghÞ kh¸ch hµng” vµ “héi th¶o ®¹i lý” ®Ó mét mÆt n¾m cô thÓ h¬n chÝnh x¸c h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, c¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña hä vÒ t×nh h×nh phôc vô kh¸ch hµng vµ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c¶i tiÕn phôc vô nh»m t¹o lßng tin cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c th«ng qua ®¹i lý ®Ó n©ng cao kÕt qu¶ tiªu thô còng nh­ ®iÒu tra ®Ó n¾m ch¾c h¬n vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - X©y dùng chiÕn l­îc Marketing phï hîp víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña C«ng ty. Mét chiÕn l­îc cã c¬ së khoa häc lµ hoµn toµn cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty Viet Sure Star ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp. Víi m« h×nh bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt , chiÕn l­îc Marketing cña C«ng ty Viet Sure Star cã nh÷ng nÐt ®Æc thï so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Néi dung chiÕn l­îc Marketing cña C«ng ty ph¶i chó träng tíi c¸c mÆt chñ yÕu sau : + X¸c ®Þnh râ chiÕn l­îc s¶n phÈm lµm c¬ së cho ®Þnh h­íng ®Çu t­ vµ chØ ®¹o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chiÕn l­îc s¶n phÈm nµy ph¶i cô thÓ ho¸ theo h­íng chuyªn m«n ho¸ : Cñng cè vµ ph¸t triÓn hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh. + Më réng m¹ng l­íi ph©n phèi b»ng c¸ch : t¨ng c­êng thªm mét sè ®¹i lý ph©n phèi ë c¸c tØnh ch­a cã : - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o Th«ng qua c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o C«ng ty sÏ h­íng tíi nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n lµ: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, h­íng dÉn sö dông c¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®Æc biÖt lµ ph¶i ph©n biÖt s¶n phÈm cña m×nh víi s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng b»ng c¸c tiªu chÝ kinh tÕ - kü thuËt. §Ó c«ng t¸c qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶, C«ng ty cÇn chó ý tíi mÊy ®iÓm sau : + X¸c ®Þnh râ “s¶n phÈm cÇn qu¶ng c¸o” vµ”néi dung qu¶ng c¸o”. HiÖn nay, C«ng ty cã hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh. ViÖc qu¶ng c¸o cã cÇn thiÕt ®èi víi hai lo¹i s¶n phÈm hay kh«ng, nÕu kh«ng th× ph¶i lùa chän s¶n phÈm cÇn qu¶ng c¸o ®Ó c«ng t¸c nµy cã hiÖu qu¶ tèi ­u nhÊt. + Lùa chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin qu¶ng c¸o phï hîp víi ph¹m vi thÞ tr­êng vµ ®èi t­îng kh¸ch hµng cña m×nh. Trong ph¹m vi ®Þa lý nµo cÇn chän ph­¬ng tiÖn th«ng tin qu¶ng c¸o nµo, thêi gian qu¶ng c¸o lµ bao nhiÒu, h×nh thøc vµ néi dung qu¶ng c¸o ph¶i phï hîp víi tËp tôc v¨n ho¸ cña tõng ®Þa ph­¬ng. C¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o th­êng ®­îc sö dông lµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng liÖu th«ng tin ®¹i chóng (b¸o, t¹p chÝ. p¸ht thanh truyÒn h×nh, phano ¸p phÝch) - B¶o ®¶m kinh phÝ cho qu¶ng c¸o : C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch kinh phÝ cho ho¹t ®éng marketing nãi chung vµ th«ng tin qu¶ng c¸o nãi riªng. - ThiÕt lËp hÖ thèng ®¹i lý t¹i 17 tØnh thµnh cßn l¹i cña phÝa B¾c - VÒ mÆt tæ chøc : hiÖn nay, C«ng ty Vietsurestar ch­a cã bé phËn lµm c«ng t¸c marketing do ®ã trong thêi gian tíi bé phËn lµm c«ng t¸c Marketing nªn ®­îc h×nh thµnh vµ cã thÓ ®Æt t¹i v¨n phßng C«ng ty hoÆc mét phßng ban kh¸c tuú vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cã thÓ ®­îc. Tuy nhiªn, vÒ mÆt tæ chøc ®Ó tæ Marketing ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau : + Cã mét tæ tr­ëng (cã thÓ do phã ch¸nh v¨n phßng kiªm nhiÖm + Cã 2 c¸n bé nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng, khai th¸c vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc Marketing (mét c¸n bé ë miÒn b¾c, mét ë miÒn nam) . + Mét c¸n bé ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ngo¹i giao (ký kÕt, ®µm ph¸n vµ bµn giao). 2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn gi¶i ph¸p §Ó thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p, C«ng ty cÇn ®¸p øng ®­îc mét sè ®iÒu kiÖn sau : - CÇn cã ®éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ cã tr×nh ®é s©u vµ chuyªn ngµnh Marketing. - CÇn cã kho¶n chi phÝ cho viÖc tuyÓn dông, tr¶ l­¬ng vµ ®µo t¹o. NÕu tÝnh theo møc l­¬ng b×nh qu©n hiÖn t¹i, chi phÝ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cho c¸n bé tæ Marketing lµ 1.800.000®/ng­êi/th¸ng. Do ®ã ®Ó duy tr× sù ho¹t ®éng cña tæ Marketing gåm 4 c¸n bé, mét n¨m C«ng ty cÇn chi mét kho¶n lµ: 12 x 4 x 1.800.000 = 86.400.000® H¬n n÷a, ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé cña phßng Marketing nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ ngµy cµng cao, mçi n¨m c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng víi chi phÝ kho¶ng 5.000.000® Nh­ vËy, tæng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p trong mét n¨m mµ C«ng ty ph¶i chi kho¶ng: 86.400.000 + 5.000.000 = 91.400.000® - CÇn cã quü thêi gian hay nãi c¸ch kh¸c, C«ng ty cÇn lËp kÕ ho¹ch cô thÓ cho chiÕn l­îc ho¹t ®éng nµy. 3. HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p Th«ng qua chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé phËn Marketing cã tr×nh ®é vµ lu«n ®­îc quan t©m t¨ng c­êng mµ C«ng ty sÏ ®iÒu chÝnh ho¹t ®éng cña m×nh ®óng träng ®iÓm, cã nghÜa lµ ®óng vïng, ®óng thÞ tr­êng vµ ®óng ®èi t­îng, tr¸nh ph¸t triÓn thiÕu ®Þnh h­íng lµm ph©n t¸n vµ tiªu tèn nguån lùc mµ mang l¹i lîi Ých kh«ng cao, nhËn biÕt ®­îc c¬ héi còng nh­ nguy c¬ ®Ó cã biÖn ph¸p øng phã kÞp thêi vµ hiÖu qu¶. - T¨ng kh¶ n¨ng bao phñ thÞ tr­êng tõ 8 tØnh thµnh (hiÖn nay) lªn ®Õn 25 tØnh II.2. ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001 trong x©y l¾p Kh¸i qu¸t chung vÒ hÖ thèng tiªu chuÈn ISO 9000. * §©y lµ mét tæ chøc phi ChÝnh phñ thµnh lËp n¨m 1947 cã trô së chÝnh ë Thuþ Sü. HiÖn nay, cã 120 n­íc tham gia vµ ViÖt Nam tham gia n¨m 1987. NhiÖm vô chÝnh lµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vÊn ®Ò vÒ tiªu chuÈn hãa vµ nh÷ng ho¹t ®éng cã liªn quan nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc trao ®æi hµng hãa vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ sù hîp t¸c chÆt chÏ trong lÜnh vùc trÝ tuÖ, kü thuËt vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c. N¨m 1955 bé tiªu chuÈn cña ISO9000 lµ c¸c quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o chÊt l­îng cña NATO. N¨m 1969 bé tiªu chuÈn ISO9000 lµ sù kÕt hîp cña c¸c tiªu chuÈn cña Anh vµ Mü vµ c¸c thµnh viªn cña NATO. N¨m 1972 bé tiªu chuÈn ISO9000 chÝnh lµ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c¸c c«ng ty cung øng thiÕt bÞ cho quèc phßng Anh. N¨m 1979 bé tµi chÝnh quèc phßng Anh sö dông hÖ thèng BS 5750 trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh. N¨m 1987 lÇn ®Çu tiªn ISO 9000 ®­îc c«ng chÝnh thøc c«ng bè gåm 5 bé tiªu chuÈn. N¨m 1994 ng­êi ta so¸t xÐt vµ hoµn chØnh bé tiªu chuÈn ISO9000. Vµ ®­îc 111 n­íc ¸p dông vµ cã kho¶ng gÇn 300 tæ chøc trªn thÕ giíi cã quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn. N¨m 2000 So¸t xÐt l¹i lÇn 2 vµ chia thµnh 4 bé tiªu chuÈn chÝnh víi néi dung ®­îc rót gän l¹i. * CÊu tróc ISO 9000. Bé tiªu chuÈn ISO9000 - 1994 ®­îc chia thµnh 4 nhãm chÝnh vµ gåm 24 tiªu chuÈn lµ: - Nhãm c¸c tiªu chuÈn h­íng dÉn vÒ qu¶n trÞ chÊt l­îng - Nhãm c¸c tiªu chuÈn h­íng dÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng - Nhãm c¸c tiªu chuÈn ®¶m b¶o chÊt l­îng - Nhãm c¸c tiªu chuÈn kiÓm so¸t ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ ®µo t¹o. Trong c¸c nhãm tiªu chuÈn trªn chóng ta chñ yÕu quan t©m tíi nhãm thø 3 ®©y lµ c¸c tiªu chuÈn ®­îc ¸p dông nhiÒu, nã chÝnh lµ: + ISO 9001: HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng trong thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt, ph¸t triÓn vµ dÞch vô. + ISO 9002: HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng trong, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt, vµ dÞch vô. + ISO 9003: HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng trong kh©u kiÓm tra cuèi cïng vµ thö nghiÖm. 1. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn - Cam kÕt cña l·nh ®¹o trong C«ng ty: L·nh ®¹o trong C«ng ty ph¶i thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt vµ quan träng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000 vµ quyÕt ®Þnh, cam kÕt cung cÊp c¸c nguån lùc vµ hç trî cho viÖc ¸p dông th× khi ®ã qu¸ tr×nh thùc hiÖn míi cã kÕt qu¶. - §¸nh gi¸ chuÈn ®o¸n: Thuª c¸c chuyªn gia t­ vÊn ®¸nh gi¸ vµ viÕt b¸o c¸o ®Çy ®ñ chi tiÕt vÒ t×nh h×nh thùc t¹i cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong C«ng ty vµ b¸o c¸o nµy sÏ ®­îc göi lªn l·nh ®¹o doanh nghiÖp xem xÐt vµ sÏ lµ c¬ së cho qu¸ tr×nh t­ vÊn tiÕp theo. - Thµnh lËp ban chØ ®¹o vµ chØ ®Þnh ng­êi ®¹i diÖn l·nh ®¹o: Ban l·nh ®¹o sÏ cö mét ®¹i diÖn l·nh ®¹o chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ thùc hiÖn. Ban thùc hiÖn ISO 9000 gåm c¸c thµnh viªn ®¹i diÖn c¸c ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp tham gia vµo viÖc ®iÒu hµnh vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò. - §µo t¹o nhËn thøc vµ x©y dùng v¨n b¶n: Mäi thµnh viªn trong C«ng ty ®Òu ph¶i ®­îc ®µo t¹o ®Ó hiÓu biÕt vÒ hÖ thèng ISO vµ cã kh¶ n¨ng lËp c¸c v¨n b¶n vÒ hÖ thèng chÊt l­îng, quy tr×nh, h­íng dÉn c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i ®µo t¹o c¸c chuyªn viªn ®¸nh gi¸ néi bé. - X©y dùng v¨n b¶n vµ thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng: C«ng ty x¸c ®Þnh, lËp chÝnh s¸ch chÊt l­îng, kÕ ho¹ch chÊt l­îng d­íi sù hç trî cña c¸c chuyªn gia t­ vÊn. Sau khi ®· x©y dùng song b¾t tay vµo thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n ®· x©y dùng. - §¸nh gi¸ tr­íc chøng nhËn: C¸c chuyªn gia t­ vÊn vµ c¸c chuyªn viªn ®¸nh gi¸ néi bé sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ®Ó kiÓm tra sù phï hîp cña hÖ thèng chÊt l­îng víi c¸c tiªu chuÈn cña ISO ®Ó sau ®ã ®­a ra nh÷ng yªu cÇu hµnh ®éng kh¾c phôc tíi c¸c ®¬n vÞ liªn quan. - Hµnh ®éng kh¾c phôc: C«ng ty hoµn thµnh c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc theo nh÷ng yªu cÇu cña chuyªn gia vµ göi ®¬n xin ®¸nh gi¸ chøng nhËn tíi c¸c c¬ quan chøng nhËn ®· lùa chän. - Chøng nhËn: c¸c c¬ quan chøng nhËn sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, nÕu hÖ thèng chÊt l­îng ®­îc tho¶ m·n c¬ quan chøng nhËn sÏ ®Ò nghÞ viÖc chøng nhËn vµ nh÷ng kiÕn nghÞ c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc nÕu cã c¸c ®iÓm kh«ng phï hîp. C¸c chuyªn gia t­ vÊn sÏ hç trî cho C«ng ty xem xÐt c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vµ ®Ò ra c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc. 2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn gi¶i ph¸p - L·nh ®¹o C«ng ty ph¶i cam kÕt, thèng nhÊt môc tiªu vµ x©y dùng mét néi bé tèt bªn c¹nh ®ã ph¶i khuyÕn khÝch mäi ng­êi ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o vµ ®oµn kÕt. - §µo t¹o CBCNV trong C«ng ty nh÷ng kiÕn thøc vÒ hÖ thèng chÊt l­îng ISO 9001. - Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ph¶i ®­îc thùc hiÖn qu¶n lý nh­ mét qu¸ tr×nh trong mét hÖ thèng vµ ®­îc c¶i tiÕn liªn tôc. - ViÕt tÊt nh÷ng g× sÏ lµm, lµm tÊt c¶ nh÷ng g× ®· viÕt vµ nªu chøng cí. KiÓm tra l¹i nh÷ng viÖc ®· lµm so víi nh÷ng c¸i ®· viÕt l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ c¸c ho¹t ®éng chÊt l­îng, Xem xÐt ®¸nh gi¸ duyÖt l¹i hÖ thèng mét c¸ch th­êng xuyªn. 3. HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p - Lµ ph­¬ng tiÖn cã hiÖu qu¶ gióp c¸c doanh nghiÖp tù x©y dùng vµ ¸p dông c¸c hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng. - T¹o ra hÖ thèng bu«n b¸n tin cËy nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, lµ c¬ së ®Ó bªn mua c¨n cø vµo ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra ng­êi s¶n xuÊt tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång. - T¨ng uy tÝn cho doanh nghiÖp nhê t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt vµ lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. - Lµm gi¶m chi phÝ vÒ kiÓm tra, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng. Thóc ®Èy doanh nghiÖp lµm viÖc tèt h¬n nhê thay ®æi v¨n hãa vµ phong c¸ch lµm viÖc - §¶m b¶o lîi Ých cho ng­êi tiªu dïng. II.3. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ theo nguyªn t¾c c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng theo tû lÖ gãp vèn C¸c c«ng ty liªn doanh ë n­íc ta hiÖn nay ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®ã lµ : Héi ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m ®èc vµ c¸c gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, c¸c c¸n bé qu¶n lý (tuú theo quy m« vµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty). Trªn thùc tÕ, còng nh­ mét sè C«ng ty liªn doanh kh¸ch C«ng ty Vietsure star cho thÊy cã mét sè vÊn ®Ò næi lªn cÇn gi¶i quyÕt. 1. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn - Ph¶i lùa chän m« h×nh tæ chøc qu¶n lý thÝch hîp M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty liªn doanh rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Nh­ng tùu trung l¹i cã 2 lo¹i m« h×nh tiªu biÓu sau : Mét lµ : C«ng ty liªn doanh lµ mét tæ chøc ®¬n lÎ, ®éc lËp. Nã ®­îc tæ chøc theo m« h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, hoÆc C«ng ty cæ phÇn. Lo¹i C«ng ty nµy cã thÓ ®­îc thiÕt lËp c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo chøc n¨ng, hoÆc theo s¶n phÈm. Hai lµ : C«ng ty liªn doanh lµ mét chi nh¸nh, mét cø ®iÓm cña C«ng ty ®a quèc gia. XÝ nghiÖp liªn doanh lo¹i nµy ®­îc tæ chøc theo m« h×nh ®a quèc gia ®ã lµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo ®¹i lý cã C«ng ty mÑ vµ c¸c C«ng ty chi nh¸nh ®Æt ë c¸c vïng vµ c¸c n­íc kh¸c nhau. C«ng ty mÑ qu¶n lý nhiÒu C«ng ty con b»ng bé m¸y qu¶n lý thèng nhÊt vµ chiÕn l­îc kinh doanh thèng nhÊt. Chän m« h×nh qu¶n lý vµ quyÒn cña c¸c bªn tham gia liªn doanh. C¨n cø ®Ó lùa chän m« h×nh lµ : Quy m« cña C«ng ty vµ triÕt lý qu¶n lý, triÕt lý kinh doanh cña c¸c chñ së h÷u, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay do quy m« cña C«ng ty Viet Sure Star qu¸ nhá triÕt lý kinh doanh kh«ng râ rµng mµ viÖc lùa chän døt kho¸t m« h×nh qu¶n lý ch­a ®­îc thùc hiÖn. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn sù kh«ng æn ®Þnh vÒ doanh thu cña C«ng ty. Trªn thùc tÕ C«ng ty Viet Sure Star cã m« h×nh qu¶n lý theo kiÓu thø nhÊt, tuy nhiªn vÒ b¶n chÊt nã l¹i ho¹t ®éng theo m« h×nh thø hai. Do ®ã ®· cã sù mÉu thuÉn lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Trong viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C«ng ty, c¸c c¸n bé phÝa ViÖt Nam tr­íc hÕt cÇn cã tiÕng nãi vµ vÞ trÝ thÝch ®¸ng trong lùa chän m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý thÝch hîp theo h­íng kh«ng chØ thùc hiÖn tèt môc tiªu chung cña C«ng ty mµ cßn ph¶i thùc hiÖn tèt môc tiªu cô thÓ vµ lîi Ých cña phÝa ViÖt Nam trong C«ng ty. NÕu chän m« h×nh g¾n ®­îc víi C«ng ty ®a quèc gia chóng ta sÏ cã nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó hoµ nhËp víi thÞ tr­êng quèc tÕ. - Ph¶i ®Êu tranh ®Ó t¨ng sè c¸n bé ViÖt Nam vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cã trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. NÕu sè l­îng vµ tû lÖ c¸c thµnh viªn ViÖt Nam tham gia H§QT phô thuéc vµo tû lÖ gãp vèn, th× sè l­îng vµ tû lÖ ng­êi ViÖt Nam tham gia vµo bé m¸y qu¶n trÞ l¹i kh«ng tû lÖ thuËn víi tû lÖ gãp vèn mµ tïy thuéc vµo hiÖu qu¶ cña sù lùa chän c¸n bé ng­êi ViÖt Nam hay ng­êi Hµn Quèc vµ n¨ng lùc, tr×nh ®é cña c¸n bé ViÖt Nam. VÊn ®Ò cÇn ph¶i hÕt søc quan t©m hiÖn nay lµ : cÇn khÈn tr­¬ng, tÝch cùc ®µo t¹o mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé ng­êi ViÖt Nam cã ®ñ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, qu¶n lý chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó tham gia vµo bé m¸y qu¶n lý C«ng ty ë tÊt c¶ c¸c c­¬ng vÞ, trong ®ã cã chøc vô cao nhÊt. - Ph¶i hoµn thiÖn c¬ chÕ ®iÒu hµnh, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty. Mét bé m¸y chØ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ khi cã c¬ chÕ ho¹t ®éng thÝch hîp. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cña C«ng ty trªn c¬ së sù phèi hîp nhÞp nhµng, ¨n khíp c¸c kh©u, c¸c qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý. §Ó cã c¬ chÕ ho¹t ®éng vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cÇn : + ChuÈn x¸c ho¸, khoa häc ho¸ hîp ®ång vµ ®iÒu lÖ liªn doanh. Tõ hîp ®ång vµ ®iÒu lÖ cÇn cô thÓ ho¸ thµnh c¸c tho¶ ­íc, c¸c quy chÕ, néi quy chÕ ®é lµm viÖc. + §Ò cao tinh thÇn hîp t¸c, hiÓu biÕt lÉn nhau. Cè g¾ng gi¶i quÕt c¸c m©u thu·n, bÊt ®ång th«ng qua th­¬ng l­îng. + §µo t¹o vµ tuyÓn chän c¸n bé qu¶n lý vµ tiÕp tôc ®µo t¹o båi d­ìng hä trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. 2. §iÒu kiÖn thùc hiÖn gi¶i ph¸p - Hai bªn cïng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña C«ng ty : Gi¸ s¶n phÈm ®æi míi c«ng nghÖ, tuyÓn dông nh©n lùc, t×m kiÕm thÞ tr­êng… - Cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ ViÖt Nam ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. - C¸c c¸n bé ViÖt Nam ph¶i cã tr×nh ®é cao t­¬ng øng víi c¸c c¸n bé n­íc ngoµi vÒ c¸c lÜnh vùc cña ho¹t ®éng kinh tÕ trªn thÞ tr­êng trong còng nh­ ngoµi n­íc. 3. HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p Vai trß chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c c¸n bé phÝa ViÖt Nam ®­îc n©ng cao. ChÝnh v× vËy lîi Ých còng ®­îc c¶i thiÖn. Bªn n­íc ngaßi kh«ng thÓ khèng chÕ quyÒn s¶n xuÊt kinh doanh bëi v× lóc nµy ViÖt Nam ë thÕ chñ ®éng, phÝa Hµn Quèc sÏ kh«ng dÔ dµng chuyÓn lîi nhuËn vÒ tr­íc lµm gi¶m phÇn lîi nhuËn liªn doanh mµ ®¸ng ra phÝa ViÖt Nam ®­îc h­ëng, ®ång thêi phÇn thuÕ mµ Nhµ n­íc thu ®­îc t¨ng lªn. Tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¸c c¸n bé ViÖt Nam ®­îc n©ng cao do ®ã cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu chung cña C«ng ty. II.4. T¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n 1. Ph­¬ng thøc thùc hiÖn 1.1. VÒ c«ng t¸c tæ chøc ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng ®Çu tiªn mµ c¸c qu¶n trÞ cÊp cao trong C«ng ty ph¶i thùc hiÖn. Nã ph¶i do Gi¸m ®èc C«ng ty, c¸c phÝ Gi¸m ®èc vµ mét sè tr­ëng phßng quan träng cïng tham gia x©y dùng. Chø kh«ng nªn giao cho mét ban dù ¸n ®¬n thuÇn nh­ C«ng ty hiÖn nay vÉn lµm. Gi¸m ®èc sÏ lµ ng­êi chØ ®¹o phèi hîp trùc tiÕp thùc hiÖn x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­, c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c tr­ëng phßng tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc cña m×nh vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Gi¸m ®èc giao phã. Sau khi x©y dùng xong kÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n th× C«ng ty míi nªn giao cho b¹n dù ¸n ®Çu t­ tæ chøc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña mét phã Gi¸m ®èc nµo ®ã theo nh­ kiÕn nghÞ th× ban dù ¸n ®Çu t­ do phã gi¸m ®èc kinh doanh sÏ chØ ®¹o trùc tiÕp. 1.2. C¸c b­íc tiÕn hµnh - B­íc 1 : X¸c ®Þnh râ môc tiªu cña ho¹t ®éng ®Çu t­ ®ã lµ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt nh»m n©ng c«ng suÊt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi ®ång thêi ®¶m b¶o n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm. C«ng suÊt t¨ng thªm chñ yÕu lµ c«ng suÊt s¶n xuÊt. - B­íc 2 : X¸c ®Þnh râ c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cã thÓ cã cña C«ng ty Thùc tr¹ng vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty hiÖn nay cho thÊy C«ng ty cã thÓ ®Ò ra hai ph­¬ng ¸n ®Çu t­ sau : + Ph­¬ng ¸n 1 : §Çu t­ më réng c«ng suÊt cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt Starter 40w b»ng c¸ch c¬i níi, më réng thay thÕ vµ l¾p ®Æt thªm c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi trªn c¬ së cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn cã nh­ng theo mét tæng thÓ ®ång bé tõ ®Çu ®Õn cuèi. + Ph­¬ng ¸n 2 : §Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m ®ång bé ho¸ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn cã ®Ó duy tr× c«ng suÊt hiÖn ®¹i. §ång thêi tiÕn hµnh l¾p ®Æt thªm mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Starter 40W. - B­íc 3 : TiÕn hµnh x©y dùng hai ph­¬ng ¸n ®· x¸c ®Þnh trªn. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt cïng víi tr­ëng phßng kü thuËt c¬ ®iÖn vµ tr­ëng phßng kü thuËt c«ng nghÖ KCS tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau : + X¸c ®Þnh xem xÐt nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ nµo cÇn thay thÕ söa ch÷a nh÷ng bé phËn nµo ph¶i më réng, cÇn mua míi bao nhiªu m¸y mãc thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, yªu cÇu tÝnh n¨ng t¸c dông cña nã. + X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ sau khi thùc hiÖn ®Çu t­ trong ®ã ph¶i m« t¶ chi tiÕt tõng bé phËn, tõng chi tiÕt cña nã. + X¸c ®Þnh tiÕn ®é thùc hiÖn + X¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt + Thêi gian b¶o d­ìng, söa ch÷a thay thÕ cÇn thiÕt sau khi hoµn thiÖn ®Çu t­. + Yªu cÇu vÒ sè l­îng lao ®éng vµ tr×nh ®é lao ®éng + Yªu cÇu chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu Phã gi¸m ®èc vµ tr­ëng phßng tæ chøc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt liªn quan ®Õn lao ®éng xem cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ßi hái hay kh«ng vµ x¸c ®Þnh chi phÝ vÒ lao ®éng. Phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng : phèi hîp víi nhau tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh cña ph­¬ng ¸n, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô: + X¸c ®Þnh tiÕn ®é cung cÊp vèn , tæng sè vèn, chi phÝ sö dông vèn nguån tµi trî. + Dù to¸n thu nhËp do dù ¸n ®em l¹i + Chi phÝ vËn hµnh cña dù ¸n cã thu nhËp - B­íc 4 : Dùa vµo c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ nh­ thêi gian thu håi vèn, lîi nhuËn rßng cña ph­¬ng ¸n, tû suÊt hoµn vèn néi bé… ®Ó lùa chän lÊy mét trong hai ph­¬ng ¸n nãi trªn. Sau khi lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n thÝch hîp, C«ng ty nªn tiÕn hµnh hoµn thiÖn thªm mét b­íc n÷a s©u h¬n. 2. HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p ViÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n lµ c¬ së cho c«ng ty thùc hiÖn huy ®éng vµ sö dông vèn theo c¬ cÊu tèi ­u, lµ c¬ së ®Ó C«ng ty tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao s¶n xuÊt cña C«ng ty, n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm . II.5. N©ng cao tr×nh ®é sö dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch lao ®éng Con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho n©ng cao kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Tuy C«ng ty ®· chó träng c¸c biÖn ph¸p tæng hîp liªn quan ®Õn con ng­êi, nh­ng so víi yªu cÇu cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ yªu cÇu n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. Bëi vËy, tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi vÉn ph¶i coi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn con ng­êi nh­ mét träng t©m c«ng t¸c cña C«ng ty. VÒ vÊn ®Ò nµy, cã 3 néi dung lín cÇn gi¶i quyÕt : n©ng cao tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng, hîp lý ho¸ c¬ cÊu lao ®éng, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch lao ®éng. D­íi ®©y xin tr×nh bµy mét sè ý kiÕn vÒ c¸c vÊn ®Ò : Thø nhÊt: n©ng cao tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng N©ng cao tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty Viet Sure Star lµ vÊn ®Ò võa cã tÝnh cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay, võa cã tÝnh chÊt c¬ b¶n trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. Bëi lÏ hiÖn nay ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cã tr×nh ®é ch­a ®ång ®Òu, lùc l­îng lao ®éng lµm c«ng t¸c kü thuËt cßn máng vµ tr×nh ®é vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc sù ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña C«ng ty. MÆt kh¸c, n©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng trong C«ng ty cßn nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¸c lo¹i s¶n phÈm phôc vô kh¸ch hµng trªn c¬ së n©ng cao tÝnh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao, gãp phÇn tÝch cùc nhÊt vµo viÖc thùc hiÖn môc tiªu chung cña C«ng ty. Tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu toµn diÖn, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, lµm chñ ®­îc c¸c c«ng viÖc ®­îc giao, cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, hÕt lßng v× c«ng viÖc vµ cã ý thøc céng ®ång, hîp t¸c chÆt chÏ víi ®ång nghiÖp trong c«ng viÖc, cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc hîp lý, s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. §Ó n©ng cao tr×nh ®é toµn diÖn cho ng­êi lao ®éng trong C«ng ty cÇn chó ý tíi mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y : * X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nh©n lùc cña C«ng ty : chiÕn l­îc nµy ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nh©n lùc cña C«ng ty vµ cña Tæng C«ng ty ë Hµn Quèc. Chó träng n©ng cao chÊt l­îng viÖc x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nh©n lùc hµng n¨m. Coi ph¸t triÓn nh©n lùc lµ mét bé phËn träng yÕu trong kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hµng n¨m cña C«ng ty. * §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, båi d­ìng lao ®éng cho thÝch hîp víi tõng ®èi t­îng, tõng bé phËn vµ tõng thêi gian : ®µo t¹o , båi d­ìng tËp trung ng¾n ngµy do C«ng ty tù tæ chøc, cö ng­êi ®i häc c¸c líp båi d­ìng tËp trung do Tæng C«ng ty tæ chøc : cö ng­êi ®i tu nghiÖp ng¾n h¹n ë n­íc ngoµi, tranh thñ sù trî gióp cña c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi khi hä tham gia l¾p ®Æt thiÕt bÞ míi cho C«ng ty trong hîp ®ång chuyªn giao c«ng nghÖ. Víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng ®ã lµm cho mçi ng­êi cã nhu cÇu ®Òu nhËn ®­îc c¬ héi tham gia häc tËp n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh. + Coi träng ph¸t huy vai trß cña C«ng ty trong viÖc tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o vµ båi d­ìng lao ®éng, ®ång thêi khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong C«ng ty tù t×m kiÕm vµ theo häc c¸c líp båi d­ìng theo nhu cÇu cô thÓ cña m×nh vµ phï hîp víi yªu cÇu cung cña C«ng ty. C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ hç trî tµi chÝnh cho ng­êi lao ®éng häc tËp víi nh·ng rµng buéc cô thÓ vÒ kÕt qu¶ häc tËp. + T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, n©ng cao ý thøc cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. §©y còng lµ mét yªu cÇu rÊt cÇn thiÕt trong thêi ®iÓm nµy, bëi v× mét bé phËn c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a thùc sù cã ý thøc trong c«ng viÖc vµ trong giao tiÕp víi kh¸ch hµng. ViÖc qu¶n lý lao ®éng, mét mÆt, ph¶i ph¸t huy tÝnh tù gi¸c cña ng­êi lao ®éng víi c«ng viÖc, tõ ®ã ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng c«ng viÖc mµ kh«ng c¶m thÊy bÞ gß Ðp, mÆt kh¸c, C«ng ty còng cÇn t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t ng­êi lao ®éng víi h×nh thøc. Thø hai : Sö dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch lao ®éng §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng g¾n bã víi c«ng viÖc ®­îc giao, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, cã th¸i ®é ®óng ®¾n trong viÖc phôc vô kh¸ch hµng, ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, C«ng ty ®iÖn tho¹i Hµ Néi cÇn chó träng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn víi ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. Nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch tinh thÇn chñ yÕu cã thÓ ¸p dông lµ : + Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua trong toµn C«ng ty vµ trong tõng bé phËn víi môc tiªu n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tõng ng­êi, tõng bé phËn vµ toµn C«ng ty, Tæng kÕt kÞp thêi c¸c phong trµo thi ®ua, tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n vµ tËp thÓ cã thµnh tÝch tèt. + X¸c ®Þnh c¸c danh hiÖu thi ®ua phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng ty. Tæ chøc b×nh bÇu c¸c danh hiÖu ®ã mét c¸ch chÝnh x¸c. Tõng b­íc h×nh thµnh “v¨n ho¸ cña C«ng ty nh­ mét h×nh mÉu cña ng­êi lao ®éng v¨n minh hiÖn ®¹i”. VÒ khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau : + G¾n thu nhËp cña tõng ng­êi víi kÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc giao c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Thùc hiÖn chÆt chÏ viÖc ph©n lo¹i lao ®éng vµ b×nh bÇu thi ®ua hµng quü vµ hµng n¨m ®Ó cã møc th­ëng vËt chÊt t­¬ng xøng víi ®ãng gãp cña mçi ng­êi. + Xö lý nghiªm nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ lao ®éng cña C«ng ty: thiÕu tr¸ch nhiÖm víi kh¸ch hµng, cã th¸i ®é kh«ng ®óng mùc víi kh¸ch hµng. Ngoµi xö lý vÒ tinh thÇn, ng­êi vi ph¹m cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt t­¬ng øng víi nh÷ng thiÖt h¹i do hä g©y ra. KÕt luËn N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi riªng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi nãi chung lu«n lµ vÊn ®Ò mang tÝnh l©u dµi vµ cÊp b¸ch cña mäi chÕ ®é x· héi, mäi doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Vietsurestar, t«i ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÒu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty Vietsuresatr”. LuËn v¨n nµy lµ kÕt qu¶ thu ®­îc cña t«i trªn c¬ së vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qua thêi gian t×m hiÓu t«i thÊy r»ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. V× vËy, muèn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i gi¶i quyÕt ®ång bé nhiÒu vÊn ®Ò nh­: s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo?; Bao nhiªu?.... Nh÷ng biÖn ph¸p ®­a ra kh«ng nh÷ng nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mµ nã cßn gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu më réng vµ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o, th¹c sÜ Tr­¬ng §øc Lùc ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò vµ c¸c thÇy c« gi¸o khoa QTKDCN & XDCB ®· cho t«i hÖ thèng kiÕn thøc gióp t«i nghiªn cøa ®Ò tµi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp – Trung t©m ®µo t¹o Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp – Tr­êng §HKTQD 1997. 2. ChiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp – Trung t©m ®µo t¹o 4. kinh doanh tæng hîp – Tr­êng §HKTQD 1999. 3. Gi¸o tr×nh M«i tr­êng kinh doanh vµ ®¹o ®øc kinh doanh – Trung t©m ®µo t¹o Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp – Tr­êng §HKTQD 1997. 4. Marketing c¨n b¶n (PhilipKoler) – NXB Thèng kª 1994. 5. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp/ Ng« §×nh Giao – Hµ Néi: Lao ®éng 1984 6. HiÖu qu¶ kinh tÕ trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp/NguyÔn Sü ThÞnh, Lª Sü ThiÖp, NguyÔn KÕ TuÊn: NXB Thèng kª 1985. 7. Thêi b¸o kinh tÕ, c«ng b¸o c¸c sè n¨m 1998, 1999, 2000. 8. C¸c tµi liÖu cña C«ng ty VIETSURESTAR. 9. Mét sè tµi liÖu kh¸c môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar.doc