Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh chợ lớn – Ngân hàng Sài Gòn thương tín

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Ngân hàng Thương mại Cổ phần Si Gịn Thương Tín (SACOMBANK) khai trương hoạt động vào cuối năm 1991 từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát Triển KT Gò Vấp với 3 hợp tác xãc tín dụng Tân Bình, Thành Công và Lữ Gia với nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện các dịch vụ ngân hàng. Là một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại thành TP.HCM, trong bối cảnh của nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn và dễ biến động. Ngân hàng SGTT đã kiên trì khắc phục những tồn tại cũ, từng bước củng cố kiện toàn, không ngừng đổi mới để phát triển và ngày nay được đánh giá là một trong số các ngân hàng TMCP có doanh số hoạt động lớn ở Tp.HCM. Khởi đầu từ vốn điều lệ 3 tỷ đồng với hội sở chính đặt tại quận ven, từ năm 2003 Sacombank là ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Tính đến thời điểm cuối quý 1 năm 2006 vốn điều lệ của Sacombank tăng từ mức 1.250 tỷ lên 1.900 tỷ, dẫn đầu khối ngân hàng cổ phần về quy mô vốn. Sacombank còn là ngân hàng TMCP có số cổ đông đại chúng lớn nhất Việt Nam.

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1653 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh chợ lớn – Ngân hàng Sài Gòn thương tín, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI CAÛM ÔN Qua boán naêm ngoài treân gheá nhaø tröôøng, nhôø söï dìu daét cuûa thaày coâ maø em môùi coù ñöôïc thaønh quaû ngaøy hoâm nay. Thaày coâ ñaõ truyeàn ñaït cho em khoái löôïng kieán thöùc lôùn, giuùp em hieåu bieát hôn veà lónh vöïc kinh teá noùi chung vaø ngaân haøng noùi rieâng. Ñoàng thôøi qua hôn 2 thaùng thöïc taäp taïi chi nhaùnh Chôï Lôùn – Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín, caùc anh chò phoøng tín duïng ñaõ giuùp em tieáp caän thöïc teá hieåu roõ hôn veà hoaït ñoäng ngaân haøng. Em xin caûm ôn caùc thaày coâ tröôøng ñaïi hoïc Kinh Teá ñaët bieät laø söï höôùng daãn nhieät tình cuûa thaày Nguyeãn Quoác Anh ñaõ giuùp em hoaøn thaønh chuyeân ñeà naøy. Nhaân ñaây, em xin caûm ôn ban toång giaùm ñoác ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín vaø trung taâm ñaøo taïo ñaõ taïo ñieàu kieän cho em ñöôïc thöïc taäp taïi ngaân haøng, cuõng nhö ban giaùm ñoác chi nhaùnh Chôï Lôùn vaø phoøng dòch vuï khaùch haøng, caùc anh chò boä phaän tín duïng doanh nghieäp ñaõ giuùp ñôõ, höôùng daãn taän tình vaø cung caáp taøi lieäu cho em trong quaù trình thöïc taäp. Sinh vieân thöïc hieän: Ñoaøn Thò Thu Haûi NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN MUÏC LUÏC Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG SAØI GOØN THÖÔNG TÍN 1 QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN NGAÂN HAØNG SAØI GOØN THÖÔNG TÍN 2 TOÅNG QUAN VEÀ CHI NHAÙNH CHÔÏ LÔÙN 4 Chöùc naêng, nhieäm vuï 4 Sô ñoà toå chöùc boä maùy vaø chöùc naêng töøng phoøng 6 Phoøng dòch vuï khaùch haøng 7 Phoøng quaûn lyù tín duïng 10 Phoøng keá toaùn vaø quyõ 12 Toå haønh chính quaûn trò 14 Phoøng giao dòch vaø toå tín duïng 14 CHÖÔNG2: PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DUÏNG DOANH NGHIEÄP TAÏI CHI NHAÙNH CHÔÏ LÔÙN – NHTMCP SGTT 15 TOÅNG QUAN VEÀ CHO VAY 16 Khaùi nieäm veà cho vay 16 Cho vay ngaén haïn ñoái vôùi doanh nghieäp 16 Khaùi nieäm 16 Nhu caàu vay voán ngaén haïn cuûa doanh nghieäp 16 Nhu caàu taøi trôï ngaén haïn thöôøng xuyeân 17 Nhu caàu taøi trôï ngaén haïn thôøi vuï 18 Caùc loaïi cho vay 18 Phöông thöùc cho vay 20 Cho vay trung vaø daøi haïn 24 Khaùi nieäm 24 Caùc phöông thöùc cho vay trung vaø daøi haïn 24 Caùc hình thöùc baûo ñaûm tín duïng 25 Baûo ñaûm baèng taøi saûn theá chaáp 25 Baûo ñaûm baèng taøi saûn caàm coá 26 Baûo ñaûm baèng taøi saûn hình thaønh töø voán vay 26 Baûo ñaûm baèng hình thöùc baûo laõnh 27 Ruûi ro tín duïng 27 THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG TAÏI CHI NHAÙNH CHÔÏ LÔÙN 28 Nhöõng quy ñònh chung trong cho vay 28 Nguyeân taéc vay voán 28 Ñieàu kieän vay voán 28 Muïc ñích söû duïng voán 30 Hoà sô vay voán 30 Taøi saûn ñaûm baûo 31 Thôøi haïn cho vay 35 Laõi suaát vaø phí vay 35 Nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñöôïc caáp tín duïng hoaëc caáp tín duïng haïn cheá 35 Quy trình tín duïng 38 Tieáp thò phaùt trieån khaùch haøng 38 Tieáp nhaän vaø höôùng daãn khaùch haøng 39 Xaùc minh, thaåm ñònh, laäp tôø trình cho vay 39 Ra quyeát ñònh cho vay 40 Giaûi ngaân 41 Thu voán laõi, theo doõi khaùch haøng 41 Taát toaùn nôï 42 Tình hình cho vay taïi chi nhaùnh 42 Theo thaønh phaàn kinh teá 44 Theo tieàn teä 45 Theo ngaønh kinh teá 46 Theo dö nôï 48 Nhaän xeùt chung veà tình hình cho vay taïi chi nhaùnh 49 CHÖÔNG 3: NHAÄN XEÙT, GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG 54 Tình hình hoaït ñoäng vaø ñònh höôùng phaùt trieån 55 Giaûi phaùp môû roäng, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cho vay 56 Giaûi phaùp vó moâ 56 Hoaøn thieän heä thoáng phaùp lyù vaø cô cheá, chính saùch veà ngaân haøng 56 Thuùc ñaåy taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá 56 Phaùt huy maïnh hôn nöõa vai troø cuûa hieäp hoäi ngaân haøng 57 Giaûi phaùp vi moâ 51 Tích cöïc huy ñoäng voán ñeå cho vay 57 Naâng cao chaát löôïng tín duïng 58 a. Chuyeân moân hoùa coâng vieäc 58 b. Coâng taùc thaåm ñònh vaø xeùt duyeät cho vay 58 c. Khaâu kieåm soaùt vaø söû duïng voán 59 d. Khaâu thu hoài nôï 59 Taêng cöôøng boài döôõng nghieäp vuï tín duïng 60 3.3. Kieán nghò 54 3.2.1. Ñoái vôùi NHNN 55 3.2.2. Ñoái vôùi nhaø nöôùc 55 DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU BAÛNG 1: Tình hình cho vay taïi chi nhaùnh 43 BAÛNG 2: Tình hình cho vay cuûa chi nhaùnh theo thaønh phaàn kinh teá 44 BAÛNG 3: Tình hình cho vay cuûa chi nhaùnh theo tieàn teä 45 BAÛNG 4: Tình hình cho vay cuûa chi nhaùnh theo ngaønh kinh teá 46 BAÛNG 5: Tyû troïng caùc ngaønh kinh teá 47 BAÛNG 6: Tình hình cho vay theo dö nôï 48 BAÛNG 7: Tình hình taøi chính cuûa chi nhaùnh naêm 2005 52 DANH SAÙCH CAÙC HÌNH VEÕ, ÑOÀ THÒ Tình hình cho vay taïi chi nhaùnh 43 Tình hình cho vay cuûa chi nhaùnh theo tieàn teä 45 Tình hình cho vay cuûa chi nhaùnh theo ngaønh kinh teá 47 Tình hình cho vay cuûa chi nhaùnh theo dö nôï 48 DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉT NHNN Ngaân haøng nhaø nöôùc NHTM Ngaân haøng thöông maïi CBTD Caùn boä tín duïng TMCP Thöông maïi coå phaàn NH Ngaân haøng SGTT Saøi Goøn Thöông Tín

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLOI CAM ON.doc
  • docLOI MO DAU.doc
  • docNoi dung.doc
  • docTRANG BIA -IN.doc
Luận văn liên quan