Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân

?Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân Lời mở đầu Lý do chọn đề tài Một vị giám đốc từng nói: “Học vấn kinh doanh cơ bản của tôi không ngoài ba điều: đó là về con người, tiền bạc và công việc”. Nhận thấy ngày nay muốn thành đạt trong kinh doanh cần phải biết “dụng nhân”, phải biết khai thác các nguồn lực và phối hợp sự hoạt động của con người trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trong hầu hết mọi trường hợp làm ăn kinh doanh kém hiệu quả chính là sự thiếu thốn về chất lượng và sức mạnh của nhà quản trị, chưa biết cách khai thác và sử dụng dẫn đến những lãng phí không thể tưởng tượng được về nguồn nhân lực và vật lực. Quản trị nhân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng và ngày càng được các nhà quản trị quan tâm nghiên cứu và phân tích, đây được xem là một chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị. Bởi con người bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Do đó việc lựa chọn, sắp xếp con người có năng lực, phẩm chất phù hợp với các vị trí trong bộ máy tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu của nhà quản trị. Nước ta đã gia nhập WTO và đang phấn đấu để được công nhận là nền kinh tế thị trường thực thụ, do đó đặc trưng nổi bật là tính cạnh tranh. Các tổ chức quản trị nói chung và kinh doanh nói riêng buộc phải cải thiện tổ chức, trong đó yếu tố con người là quyết định. Việc tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, hay đúng cương vị đang là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi tổ chức hiện nay. Qua quá trình thực tập và tìm hiểu tại Nhà khách Hải Quân, nhận thức được tầm quan trọng của quá trình quản trị nhân sự khách sạn em đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân” làm đề tài nghiên cứu của mình. Đề tài được hoàn thành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cô giáo Thạc sỹ Bùi Thị Thanh Nhàn. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến cô giáo Thạc sỹ Bùi Thị Thanh Nhàn, ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên tại Nhà khách Hải Quân đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Sinh viên: Đoàn Thị Hồng - Lớp QT 1001P 1 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân Mục đích nghiên cứu Em chọn đề tài này với mục đích nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Nhà khách Hải Quân Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài của em là công tác quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân. Thời điểm nghiên cứu trong đề tài là ba năm: 2007, 2008, 2009 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài là Nhà khách Hải Quân Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu trong đề tài: Phương pháp thu thập và xử lý thông tin, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh. Kết cấu khoá luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự trong khách sạn Chương II: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân.

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/05/2013 | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nhân sự tại Nhà khách Hải Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tãc r¬i vµo thøc ¨n. Nh©n viªn quÇy bar pha chÕ ®å uèng cho riªng m×nh vµ sö dông ngay tr•íc mÆt kh¸ch. §©y lµ vÊn ®Ò ban l·nh ®¹o Nhµ kh¸ch cÇn quan t©m vµ xö lý triÖt ®Ó, nã kh«ng nh÷ng lµm ¶nh h•ëng xÊu ®Õn c¸c nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch mµ cßn ¶nh h•ëng ®Õn h×nh ¶nh cña Nhµ kh¸ch ®èi víi kh¸ch du lÞch. - Trong thêi gian tíi, Nhµ kh¸ch cÇn th¾t chÆt viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t giê lµm còng nh• cung c¸ch lµm viÖc cña nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông nh©n viªn còng nh• gi÷ h×nh ¶nh ®Ñp cña Nhµ kh¸ch trong m¾t kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh ®ã, chñ nhiÖm nhµ kh¸ch vµ qu¶n lý Nhµ kh¸ch còng g•¬ng mÉu ®i ®Çu trong c«ng viÖc, trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ kh¸ch vÒ giê Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 53 giÊc, néi quy lµm viÖc ®Ó cã thÓ gi¸m s¸t, hoµn thµnh ®•îc c¸c nhiÖm vô cÊp trªn giao vµ ®iÒu hµnh ®•îc c¸c nh©n viªn cÊp d•íi s¸t sao h¬n. 2.3.6 §·i ngé nh©n sù trong Nhµ kh¸ch Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l•¬ng theo thêi gian tõng th¸ng. TiÒn l•¬ng tõng th¸ng cña nh©n viªn ®•îc tr¶ vµo ngµy 10 th¸ng ®ã.  ChÕ ®é tiÒn l•¬ng ¸p dông ®èi víi Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Quü l•¬ng ®•îc h×nh thµnh tõ : Quü tiÒn l•¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l•¬ng ®•îc giao, tiÒn l•¬ng bæ sung theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n•íc; quü tiÒn l•¬ng tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô kh¸c vµ quü tiÒn l•¬ng dù phßng tõ n¨m tr•íc chuyÓn sang (nÕu cã). Nguyªn t¾c qu¶n lý vµ ph©n phèi tiÒn l•¬ng lµ dùa trªn ngµy c«ng thùc tÕ, møc hoµn thµnh nhiÖm vô vµ ®¶m b¶o theo ng¹ch, bËc, hÖ sè cña c«ng viÖc ®ang ®¶m nhiÖm, thang b¶ng l•¬ng quy ®Þnh ®· ®•îc h•íng dÇn chuyÓn xÕp l•¬ng cò sang l•¬ng míi t¹i th«ng t• sè 01/2005/TT – BL§TBXH ngµy 05/05/2005 theo nghÞ ®Þnh sè 2005/2004 N§ - CP . C«ng thøc tÝnh l•¬ng th¸ng cña 1 nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n (¸p dông ®èi víi toµn c«ng ty H¶i Thµnh)  Tr•êng hîp h•ëng l•¬ng B¶o HiÓm (¸p dông ®èi víi c«ng nh©n viªn quèc phßng) Li = TlminDN ( HBH + HPC nÕu cã ) * Cd Ci * Ki - Li : TiÒn l•¬ng thùc nhËn cña ng•êi lao ®éng - Tlmin DN : TiÒn l•¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp - HBH : HÖ sè l•¬ng b¶o hiÓm - HPC : HÖ sè phô cÊp - Ci : Ngµy c«ng thùc tÕ cña ng•êi lao ®éng (Ci<Cd) - Cd : Ngµy c«ng theo chÕ ®é (26 ngµy) - Ki : HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc theo b×nh bÇu A, B, C. Tiªu chuÈn b×nh xÐt hµng th¸ng theo quy ®Þnh VÝ dô: TÝnh l•¬ng cho nh©n viªn §inh ThÞ Thuû Nguyªn bé phËn nhµ hµng 6 tÇng: - Tlmin DN : 730.000® Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 54 - HBH : 1.8 (CNVQP) - HPC : 0 - Ci : 27 - Cd : 26 - Ki : Lo¹i A (1.2) Li = 730.000 * 1.8 * 26 27 *1.2 = 1.637.446® HÖ sè l•¬ng b¶o hiÓm ®•îc tÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n•íc trong bé luËt lao ®éng ¸p dông chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Møc l•¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i Nhµ kh¸ch lµ 730.000®. TiÒn l•¬ng cña nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch ®•îc tr¶ c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vµ xÕp lo¹i theo b×nh bÇu A, B, C vµo cuèi th¸ng ®ã. Cô thÓ nh• sau: Lo¹i A: A* ®•îc tÝnh b»ng 150% l•¬ng th¸ng, A tÝnh b»ng 120% l•¬ng th¸ng Lo¹i B: TÝnh b»ng 100% l•¬ng th¸ng Lo¹i C: C yÕu tÝnh b»ng 90% l•¬ng th¸ng, C kÐm tÝnh b»ng 80% l•¬ng th¸ng  Tr•êng hîp h•ëng l•¬ng doanh nghiÖp Li = TlminDN (HCB + HPC nÕu cã ) * Cd Ci * Ki Trong ®ã: - Li : TiÒn l•¬ng thùc nhËn cña ng•êi lao ®éng - Tlmin DN : TiÒn l•¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp - HCB :HÖ sè l•¬ng doanh nghiÖp - HPC : HÖ sè phô cÊp - Ci : Ngµy c«ng thùc tÕ cña ng•êi lao ®éng - Cd : Ngµy c«ng theo chÕ ®é (26 ngµy) - Ki : HÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc theo b×nh bÇu A, B, C tiªu chuÈn b×nh xÐt hµng th¸ng Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 55 HÖ sè l•¬ng doanh nghiÖp c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®· ®•îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i c«ng ty. (Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n quy ®Þnh møc l•¬ng doanh nghiÖp tèi thiÓu lµ 1000.000®/1 hÖ sè) VÝ dô: TiÒn l•¬ng cña tæ tr•ëng tæ bµn 6 tÇng Li = 1000.000 * (2.71 + 0.2) * 26 28 * 100% = 3.133.846®  Phô cÊp l•¬ng: - Phô cÊp chøc vô: ¸p dông chøc danh nh• Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr•ëng, phã phßng nghiÖp vô, chñ nhiÖm, phã chñ nhiÖm Nhµ kh¸ch, tr¹m tr•ëng tr¹m 74, tr¹m phã tr¹m 74, kÕ to¸n tr•ëng chi nh¸nh, chñ nhiÖm qu©n y. - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: ¸p dông chøc danh nh• qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, tr•ëng bé phËn kÕ to¸n Nhµ kh¸ch, tr•ëng bé phËn kÕ ho¹ch Nhµ kh¸ch - Phô cÊp lµm ®ªm: §•îc ¸p dông cho bé phËn b¶o vÖ lµm viÖc tõ 22h ®Õn 6h s¸ng h«m sau. L•¬ng lµm ®ªm ®•îc tÝnh theo c«ng thøc: GL§i = TLGTTi * 130% Trong ®ã: - GL§i: Giê lµm ®ªm cña ng•êi thø i trong th¸ng - TLGTTi: Sè giê lµm ®ªm thùc tÕ cña ng•êi thø i trong th¸ng Bé phËn lÔ t©n, buång, bar, b¶o tr×, giÆt lµ, bÕp kh«ng ¸p dông l•¬ng lµm ®ªm. Theo tÝnh chÊt ph©n c«ng lao ®éng cña Nhµ kh¸ch chØ ¸p dông 2 ca lµm viÖc mét ngµy. - Phô cÊp ®ång phôc: Mçi n¨m nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch ®•îc phô cÊp ®ång phôc tõ 500.000 - 1.000.000®/ng•êi.  TiÒn th•ëng: - §èi t•îng: §èi t•îng ®•îc xÐt th•ëng lµ nh÷ng ng•êi cã nh÷ng ph¸t minh, s¸ng chÕ, ®Ò ¸n khoa häc míi ®ãng gãp cho c«ng ty, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ khen th•ëng do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh. - Møc th•ëng: Tuú vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, gi¸m ®èc sÏ ra møc th•ëng cô thÓ Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 56 - Th•ëng lÔ, tÕt: C«ng ty sÏ ph©n phèi cho ng•êi lao ®éng phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn tÕt kh«ng qu¸ 2 th¸ng tiÒn l•¬ng ®ang h•ëng cña th¸ng liÒn kÒ tr•íc. B¶ng 2.12 : Thu nhËp b×nh qu©n t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n B×nh qu©n thu nhËp 2007 2008 2009 •íc tÝnh kÕ ho¹ch 2010 1.567.000 1.895.000 1.959.000 Trªn 2.500.000 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch- Nhµ kh¸ch) * NhËn xÐt: Thu nhËp cña bé phËn buång vµ bé phËn bµn vµ bé phËn bar cßn thÊp tõ 1.200.000® ®Õn 1.700.00®. Do ®éi ngò lao ®éng trÎ, tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng cao, chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng vµ tr×nh ®é s¬ cÊp, trung cÊp nªn l•¬ng kh«ng ®¹t møc b×nh qu©n cao. §Æc ®iÓm nµy lµ do ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ nghiÖp vô nhµ hµng kh¸ch s¹n kh«ng ®ßi hái nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nghiÖp vô ®¬n gi¶n, lÆp ®i lÆp l¹i.  TiÒn th•ëng: - §èi t•îng: §èi t•îng ®•îc xÐt th•ëng lµ nh÷ng ng•êi cã nh÷ng ph¸t minh, s¸ng chÕ, ®Ò ¸n khoa häc míi ®ãng gãp cho c«ng ty, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ khen th•ëng do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh. - Møc th•ëng: Tuú vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, gi¸m ®èc sÏ ra møc th•ëng cô thÓ - Th•ëng lÔ, tÕt: C«ng ty sÏ ph©n phèi cho ng•êi lao ®éng phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn tÕt kh«ng qu¸ 2 th¸ng tiÒn l•¬ng ®ang h•ëng cña th¸ng liÒn kÒ tr•íc.  C¸c chÕ ®é ®·i ngé nh©n sù kh¸c: Nhµ kh¸ch tæ chøc cho nh©n viªn ®i tham quan 1 lÇn/ n¨m Tæ chøc c¸c ch•¬ng tr×nh v¨n nghÖ nh©n dÞp 8/3, 26/3 hay kû niÖm ngµy thµnh lËp c«ng ty. Ngoµi ra cßn tæ chøc c¸c héi diÔn, khiªu vò vµo mïa hÌ hµng n¨m, khi c•êng ®é c«ng viÖc kh«ng cao Tæ chøc tÆng quµ cho con em nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch nh©n dÞp 1.6 hay con em c¸n bé nh©n viªn cã thµnh tÝch cao trong häc tËp. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 57 Thuyªn chuyÓn lao ®éng C¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ®óng ngµnh nghÒ t¹i Nhµ kh¸ch lµ 198 ng•êi (chiÕm 47% qu©n sè) vµ 223 ng•êi cã c«ng viÖc hiÖn t¹i lµ tr¸i ngµnh nghÒ (chiÕm 53% qu©n sè). Nh• vËy sè nh©n viªn lµm viÖc ®óng ngµnh nghÒ ch•a qu¸ 50% qu©n sè cña Nhµ kh¸ch. §iÒu nµy cho thÊy sù s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng trong Nhµ kh¸ch cßn nhiÒu vÊn ®Ò quan t©m. Trong n¨m võa qua Nhµ kh¸ch ®· thùc hiÖn viÖc thuyªn chuyÓn vÞ trÝ lao ®éng nh• sau: B¶ng 2.13: Lao ®éng thuyªn chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n STT Hä vµ tªn Bé phËn cò Bé phËn míi 1 NguyÔn Thu Thuû Bé phËn buång - NKHQ Bé phËn bµn – NKHQ 2 Lª Quang Anh Bé phËn bµn - NKHQ Tæ ®iÖn n•íc NKHQ 3 NguyÔn ThÞ Hoµ Bé phËn lÔ t©n - NKHQ P.Kinh doanh XNK (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch- Nhµ kh¸ch) * NhËn xÐt: Nh÷ng nh©n viªn nµy ®•îc thuyªn chuyÓn c«ng viÖc lµ do sù s¾p xÕp l¹i cña lao ®éng ë mét sè vÞ trÝ. NguyÔn Thu Thuû ®•îc chuyÓn lµ do bé phËn buång hiÖn ®ang thõa c«ng nh©n trong khi bé phËn bµn c«ng viÖc ngµy cµng nhiÒu h¬n, h¬n n÷a ®ång chÝ nµy tr•íc ®©y ®· cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c phôc vô bµn. §ång chÝ Lª Quang Anh cã chuyªn m«n ®iÖn n•íc, do tr•íc ®©y khi nhËn vµo tæ ®iÖn n•íc ®· ®ñ ng•êi nªn ®ång chÝ t¹m thêi chuyÓn sang bé phËn bµn, ®Õn nay Nhµ kh¸ch gi¶i quyÕt nghØ mÊt søc cho 1 ®ång chÝ tæ ®iÖn n•íc nªn thuyªn chuyÓn ®ång chÝ sang tæ nµy nh»m sö dông lao ®éng ®óng víi chuyªn m«n cña hä ®· ®•îc ®µo t¹o. §ång chÝ NguyÔn ThÞ Hoµ sau khi ®•îc ®µo t¹o theo chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n viªn cña Nhµ kh¸ch, tr×nh ®é chuyªn m«n lµ cö nh©n ngo¹i ng÷, do yªu cÇu cña bé phËn cña phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng nh• sù ®µo t¹o ph¸t triÓn c«ng viÖc cho nªn ®•îc chuyÓn sang bé phËn kinh doanh thuéc khèi v¨n phßng ®Ó lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. Nhµ kh¸ch cã chó ý tíi viÖc thuyªn chuyÓn vÞ trÝ mét sè nh©n viªn ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é vµ nguyÖn väng cña hä. Tuy nhiªn c«ng t¸c nµy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× ngay tõ kh©u tuyÓn dông nh©n viªn ®· ®•îc bè trÝ ch•a phï hîp víi tr×nh ®é vµ yªu cÇu, nguyÖn väng cña hä. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 58 Ngoµi ra vµo thêi ®iÓm chÝnh vô, khi khèi l•îng c«ng viÖc vµ c•êng ®é sö dông lao ®éng t¨ng th× cã sù lu©n chuyÓn vÞ trÝ c«ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn víi nhau. VÝ dô: Vµo thêi ®iÓm th¸ng 1; 2; 7; 8 ©m lÞch hµng n¨m Nhµ kh¸ch th•êng tæ chøc rÊt nhiÒu tiÖc c•íi, v× vËy bé phËn nhµ hµng sÏ huy ®éng t¨ng c•êng nh©n viªn tõ c¸c bé phËn kh¸c nh• buång, bar. (tõ 20 - 30 nh©n viªn). Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 59 Ch•¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n 3.1. Môc tiªu vµ yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n 3.1.1 Môc tiªu N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Nhµ kh¸ch, tiÕt kiÖm chi phÝ lµm t¨ng tÝch luü cho kh¸ch s¹n ®Ó më réng t¸i s¶n xuÊt, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng•êi lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ, chÊt l•îng phôc vô tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch. §¶m b¶o c¶ vÒ sè l•îng, chÊt l•îng lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc t¹o kh«ng khÝ ®oµn kÕt, tËn t©m víi kh¸ch s¹n. T¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc, x©y dùng ®éi ngò lao ®éng thµnh th¹o nghiÖp vô, cã tr¸ch nhiÖm cao hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®•îc giao gãp phÇn tÝch cùc vµo hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n. 3.1.2 Yªu cÇu N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù ph¶i hîp lý ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, tr¸ch t×nh tr¹ng bãc lét søc lao ®éng, ph¶i tu©n theo luËt lao ®éng vµ nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n•íc. Ph¶i võa tiÕt kiÖm lao ®éng võa ®¶m b¶o chÊt l•îng lao ®éng trong khi lao ®éng trong kh¸ch s¹n cã hÖ sè lu©n chuyÓn cao, cã xu h•íng t¨ng vµ lín h¬n so víi c¸c lÜnh vùc kh¸c. §Þnh møc lao ®éng x¸c ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ chÝnh x¸c cho tõng chøc danh ®¶m b¶o hîp lý c«ng b»ng trong ph©n phèi lîi Ých c¶ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. ViÖc thiÕt lËp tæ chøc bé m¸y kh¸ch s¹n mét mÆt ph¶i ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm lao ®éng trong kh¸ch s¹n, mÆt kh¸c ph¶i dùa vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh trong kh¸ch s¹n nh•: Kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸, kh¶ n¨ng bé phËn ho¸, kh¶ n¨ng sö dông quyÒn lùc, kh¶ n¨ng kiÓm so¸t, kh¶ n¨ng ®iÒu phèi. CÇn n©ng cao h¬n n÷a n¨ng suÊt lao ®éng ë c¸c bé phËn, ®Æc biÖt ph¶i chó ý n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ë bé phËn dÞch vô bæ sung. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 60 C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ tõng b•íc trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng nhÊt lµ ®éi ngò lao ®éng ë bé phËn lÔ t©n. 3.2. ThuËn lîi, khã kh¨n vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch. 3.2.1 ThuËn lîi - Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n thuéc bé qu©n chñng H¶i Qu©n, qu¶n lý nh©n sù theo quy chÕ mÖnh lÖnh, v× vËy mäi vÊn ®Ò ®•îc gi¶i quyÕt nhanh chãng, kh«ng mÊt thêi gian th¶o luËn. - Trong 15 n¨m qua, Nhµ kh¸ch ®· ®Çu t• hµng tr¨m triÖu ®ång cho c«ng t¸c huÊn luyÖn, båi d•ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé nh©n viªn, tæ chøc c¸c líp häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ khuyÕn khÝch mäi ng•êi tÝch cùc tù häc tËp, trao ®æi kinh nghiÖm nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®•îc giao. - Tæ tr•ëng c¸c bé phËn t•¬ng ®èi g•¬ng mÉu, ®i ®Çu trong mäi ho¹t ®éng cña Nhµ kh¸ch. - Nhµ kh¸ch th•êng xuyªn tæ chøc c¸c héi thi v¨n ho¸, v¨n nghÖ do Qu©n chñng tæ chøc. Th•êng xuyªn phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ – thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ t¹i ®¬n vÞ - Chó träng c«ng t¸c biÓu d•¬ng, khen th•ëng kÞp thêi cho nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua QuyÕt th¾ng, trong phôc vô nhiÖm vô quèc phßng, kinh doanh dÞch vô vµ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng c«ng ty. Tõ ®ã ®éng viªn ®•îc mäi ng•êi an t©m, phÊn khëi, tin t•ëng, yªu mÕn, g¾n bã víi c«ng viÖc, nç lùc v•ît qua mäi khã kh¨n hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch nhiÖm vô ®•îc giao. - Lùc l•îng lao ®éng trong Nhµ kh¸ch trÎ 3.2.2 Khã kh¨n - Nhµ kh¸ch tuyÓn nh©n viªn theo chÕ ®é “con thÕ chç cha mÑ”, “­u tiªn con em trong ngµnh” chÝnh ®iÒu nµy dÉn ®Õn hËu qu¶ nh©n viªn cña Nhµ kh¸ch kh«ng cã tr×nh ®é häc vÊn cao. - V× lu«n û thÕ ®•îc sù b¶o trî cña nhµ n•íc do ®ã dï kinh doanh cã thua lç th× l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cña Nhµ kh¸ch vÉn ®•îc nhµ n•íc ch¨m lo ®êi sèng. ChÝnh v× ý nghÜ ®ã mµ c¸n bé vµ nh©n viªn l·nh ®¹o Nhµ kh¸ch kh«ng bao giê cè Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 61 g¾ng t×m ra nh÷ng ph•¬ng h•íng míi cho Nhµ kh¸ch, kh«ng bao giê d¸m t×m c¸i míi ®Ó Nhµ kh¸ch kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. - §ång thêi do c¸ch qu¶n lý l¹c hËu ®ã mµ vÊn ®Ò ®Ò b¹t chøc vô cho mét sè bé phËn trong Nhµ kh¸ch cßn sö dông ph•¬ng ph¸p lµm viÖc l©u n¨m th× míi ®•îc lªn chøc. - Do ®•îc c«ng ®oµn nhµ n•íc b¶o vÖ quyÒn lîi nªn ®«i khi c¸c nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch rÊt thiÕu tinh thÇn lµm viÖc, nhiÒu khi tr× trÖ v× hä kh«ng sî bÞ ®uæi viÖc nh• lµm cho c¸c doanh nghiÖp t• nh©n. - Nhµ kh¸ch qu¶n lý nh©n sù theo quy chÕ mÖnh lÖnh, v× vËy mäi vÊn ®Ò ®•îc gi¶i quyÕt nhanh chãng, kh«ng mÊt thêi gian th¶o luËn. Tuy nhiªn nã l¹i triÖt tiªu tÝnh s¸ng t¹o vµ sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn b×nh ®¼ng cña c«ng nh©n viªn, ®ång thêi t¹o sù øc chÕ vµ ¸p lùc trong c«ng viÖc ®èi víi nh©n viªn cÊp d•íi. 3.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch. Nh×n chung, c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch ch•a ®¹t hiÖu qu¶ cao. VÒ c«ng t¸c tuyÓn dông: MÆc dï c«ng ty ®· cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông nh•ng thùc tÕ Nhµ kh¸ch th•êng bá qua c¸c b•íc kiÓm tra tr¾c nghiÖm, pháng vÊn s¬ bé, kh¸m søc khoÎ. §iÒu nµy dÉn tíi chÊt l•îng lao ®éng ®Çu vµo cña Nhµ kh¸ch ch•a cao, nh©n viªn kh«ng ®•îc s¾p xÕp c«ng viÖc theo ®óng yªu cÇu nguyÖn väng v× vËy x¶y ra t×nh tr¹ng cßn mét sè nh©n viªn lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm kh«ng cao, dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n sù: Nhµ kh¸ch cã quan t©m tíi viÖc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho nh©n viªn, tuy nhiªn míi chØ chó ý vµo viÖc ®µo t¹o t¹i chç cho ng•êi lao ®éng. Do ®ã khiÕn cho nh©n viªn phôc vô ch•a thùc sù chuyªn nghiÖp. Thi hµnh kû luËt: Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n thuéc c«ng ty H¶i Thµnh bé qu©n chñng H¶i Qu©n thùc hiÖn theo c¬ chÕ mÖnh lÖnh. Tuy nhiªn ®èi víi nh©n viªn vi ph¹m Nhµ kh¸ch míi chØ thùc hiÖn c¶nh c¸o, khiÓn tr¸ch chø kh«ng thùc hiÖn ®uæi viÖc. Nguyªn nh©n lµ do ®a sè nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch ®Òu lµ con em c¸n bé trong qu©n chñng. 3.4. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 62 3.4.1 Më réng ph¹m vi tuyÓn dông, nghiªm tóc, kh¸ch quan trong c«ng t¸c tuyÓn dông. C¨n cø: Nghiªm tóc, kh¸ch quan ®æi míi trong tuyÓn dông lµ yÕu tè ®Ó Nhµ kh¸ch tuyÓn dông ®•îc mét ®éi ngò lao ®éng cã n¨ng lùc thùc sù, trùc tiÕp t¹o ra m«i tr•êng lµm viÖc nghiªm tóc, kû luËt, kh¸ch quan vµ gi¸n tiÕp rÌn luyÖn ý thøc nghiªm tóc trong mçi nh©n viªn TuyÓn dông tõ nguån bªn ngoµi tuy khã ¸p dông ®èi víi Nhµ kh¸ch v× sè l•îng lao ®éng con em trong ngµnh lµ rÊt lín nh•ng vÉn cã thÓ tiÕn hµnh ®•îc. V× con em c¸n bé trong ngµnh ®«i khi kh«ng ¸p dông ®•îc yªu cÇu tuyÓn dông trong khi ®ã lùc l•îng lao ®éng bªn ngoµi l¹i rÊt phong phó vÒ sè l•îng vµ chÊt l•îng. Néi dung: Theo kÕ ho¹ch 2009 th× tæng sè lao ®éng ®Þnh biªn lµ 416 ng•êi, mµ hiÖn t¹i tæng sè lao ®éng trong Nhµ kh¸ch lµ 421 ng•êi, nh• vËy Nhµ kh¸ch ®· tuyÓn thªm 5 ng•êi so víi yªu cÇu c«ng viÖc. ViÖc tuyÓn dông nµy nh»m ®¸p øng viÖc lµm cho con em c¸n bé. Tuy n¨m võa qua kh©u tuyÓn dông cã nghiªm tóc h¬n nh•ng ch•a thùc sù ®¹t hiÖu qu¶. §Ó ®¶m b¶o chÊt l•îng lao ®éng, vµ t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c nh©n lùc cña m×nh Nhµ kh¸ch cÇn tiÕn hµnh tuyÓn dông theo nguyªn t¾c sau: - TuyÓn dông ph¶i thùc sù xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch nh©n lùc. - Nhµ kh¸ch nªn tuyÓn dông thªm nguån nh©n lùc bªn ngoµi ®Ó tËn dông ®•îc nh©n tµi x· héi, ®¸p øng ®•îc yªu cÇu c«ng viÖc ngµy cµng cao khi mµ thÞ tr•êng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ khã tÝnh. Nguån tuyÓn dông nµy cã thÓ lÊy tõ c¸c tr•êng §¹i häc D©n LËp H¶i Phßng, cao ®¼ng c«ng nghÖ Vietronic, c¸c trung t©m d¹y nghÒ, ng•êi lao ®éng cã tay nghÒ cao, kinh nghiÖm l©u n¨m tõ thÞ tr•êng lao ®éng cïng ngµnh nghÒ kinh doanh (tõ ®èi thñ c¹nh tranh hay nh÷ng lao ®éng ®ang nghØ viÖc t¹m thêi,…) Nhµ kh¸ch cã thÓ ®¨ng b¸o H¶i Qu©n, b¸o lao ®éng, b¸o H¶i Phßng) - TuyÓn dông ®•îc ng•êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt phï hîp víi c«ng viÖc cÇn tuyÓn vµ tuyÓn ®•îc nh÷ng ng•êi yªu nghÒ cã t©m huyÕt víi c«ng viÖc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña Nhµ kh¸ch. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 63 - TuyÓn dông ®•îc ng•êi cã kû luËt, trung thùc, g¾n bã víi c«ng viÖc mµ Nhµ kh¸ch nh»m t¹o ra mét m«i tr•êng lao ®éng vµ quan hÖ lao ®éng tèt phï hîp víi mét ®¬n vÞ kinh doanh thuéc qu©n ®éi. - C«ng t¸c tuyÓn dông cÇn thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh, nghiªm tóc kh¸ch quan trong tuyÓn dông, kh«ng v× quen biÕt mµ tiÕp nhËn nh÷ng nh©n viªn sai ngµnh nghÒ cÇn tuyÓn. HiÖn nay Nhµ kh¸ch cßn ch•a chó ý ®Õn giai ®o¹n pháng vÊn øng viªn, v× vËy Nhµ kh¸ch cÇn kh¾c phôc. Nhµ kh¸ch cã thÓ ®•a ra mét bµi test t©m lý ®Ó tuyÓn dông ®•îc nh©n viªn theo ®óng ngµnh nghÒ vµ së thÝch cña hä nh• sau: Bµi test tuyÓn chän nh©n viªn t¹i bé phËn lÔ t©n, bµn vµ buång t¹i Nhµ kh¸ch 1. T¹i sao b¹n muèn lµm viÖc ë ®©y? a. ChÕ ®é ®·i ngé nh©n sù tèt b. Møc l•¬ng ®¶m b¶o c. Phï hîp víi tr×nh ®é d. ý kiÕn kh¸c 2. §©u sÏ lµ khã kh¨n c¶n trë b¹n trong c«ng viÖc nµy? a. NghiÖp vô b. Ngo¹i ng÷ c. Giao tiÕp d. Ngo¹i h×nh 3. §Ó t¹o lËp ®•îc mèi quan hÖ trong c«ng viÖc b¹n sö dông kü n¨ng giao tiÕp nµo? a. øng xö b. Nãi vµ nghe c. Nãi vµ viÕt d. L¾ng nghe 4. §©y cã ph¶i lµ nghÒ mµ b¹n thùc sù mong muèn vµ quyÕt t©m theo ®uæi? a. Cã b. Kh«ng 5. B¹n ®Ò cao yÕu tè nµo nhÊt trong c«ng viÖc? a. Kû luËt Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 64 b. Trung thùc c. Tù do 6. B¹n ®· cã kinh nghiÖm vÒ c«ng viÖc nµy ch•a? a. Cã b. Ch•a 7. B¹n cã s·n sµng lµm ngoµi giê? a. Cã b. Kh«ng 8. Trong tr•êng hîp ®ét xuÊt ph¶i lµm viÖc vµo ngµy nghØ, b¹n cã ®ång ý kh«ng? a. Cã b. Kh«ng 8. B¹n cã kh¶ n¨ng lµm viÖc trong m«i tr•êng c¨ng th¼ng, ¸p lùc? a. Cã b. Kh«ng 9.B¹n ®•îc ®µo t¹o nh÷ng g× vÒ lÜnh vùc nµy? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 10. B¹n cã thÝch tÝnh kû luËt kh«ng? V× sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Chi phÝ cho nh÷ng bµi test phiÕu ®iÓm nµy kh«ng nh÷ng kh«ng g©y tèn kÐm cho Nhµ kh¸ch mµ cßn gióp Nhµ kh¸ch tuyÓn dông ®•îc nh©n viªn giái thùc sù. Nhµ kh¸ch còng ch•a sö dông c¸c th•íc ®o ®¸nh gi¸ tuyÓn dông, do ®ã nªn ®•a c¸c th•íc ®o nµy vµo hiÖu qu¶ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tuyÓn dông Nhµ kh¸ch. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 65 KÕt qu¶: Thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p nµy, Nhµ kh¸ch sÏ tuyÓn ®•îc mét ®éi ngò lao ®éng nhiÒu tµi n¨ng, n¨ng ®éng theo ®óng víi phong c¸ch cña mét x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn. Do ®ã lµ nh÷ng øng viªn tù nguyÖn nép ®¬n xin viÖc phï hîp víi yªu cÇu tuyÓn dông cña Nhµ kh¸ch TuyÓn dông nghiªm tóc, kh¸ch quan còng gióp Nhµ kh¸ch dÔ dµng h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lý nh©n viªn, t¹o ra m«i tr•êng nghiªm tóc, c«ng b»ng trong Nhµ kh¸ch khiÕn cho c¸c nh©n viªn yªn t©m lµm viÖc, ph¸t triÓn c«ng viÖc. 3.4.2. T¨ng c•êng c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc. C¨n cø: C«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc lu«n lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt trong mçi doanh nghiÖp. Muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh cña c«ng ty th× ph¶i thùc sù quan t©m, chó ý ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc cña m×nh §µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc lµ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc còng nh• ®¸p øng nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. BÊt cø mét lao ®éng nµo còng mong muèn ®•îc häc tËp, ph¸t triÓn, n©ng cao tay nghÒ cña m×nh. Do vËy, Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn nhu cÇu cña ng•êi lao ®éng bªn c¹nh ®¸p øng nhiÖm vô quèc phßng giao cho. ThÞ tr•êng ngµy cµng ph¸t triÓn ®i lªn, nhu cÇu kh¸ch hµng ®a d¹ng h¬n, ®èi thñ c¹nh tranh xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu h¬n. Phôc vô, ®¸p øng tèt nhu cÇu, thÞ hiÕu kh¸ch hµng lµ c¸ch thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi Nhµ kh¸ch nhanh nhÊt. §Ó lµm ®•îc ®iÒu nµy, Nhµ kh¸ch cÇn ®µo t¹o n©ng cao kü n¨ng phôc vô nh©n viªn cña m×nh. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®µo t¹o n¨m 2009 cña Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n ch•a hoµn toµn ®¹t yªu cÇu, tr×nh ®é c«ng nh©n viªn ch•a hoµn toµn t•¬ng xøng víi yªu cÇu c«ng viÖc. Néi dung: Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån lùc Nhµ kh¸ch 2009 ta thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®•îc lµ t•¬ng ®èi tèt, tr×nh ®é tay nghÒ, kiÕn thøc, kü n¨ng,… cña c«ng nh©n viªn cã t¨ng lªn. Nh­ng theo b¶ng so s¸nh hÖ sè cÊp bËc Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 66 yªu cÇu th× ta thÊy hÖ sè cÊp bËc yªu cÇu cña kü thuËt viªn, nh©n viªn lÔ t©n, buång, bµn cßn thÊp h¬n so víi yªu cÇu c«ng viÖc, tr×nh ®é nh©n viªn cßn thÊp h¬n so víi yªu cÇu. Thùc tÕ tr×nh ®é nµy ®· ®•îc n©ng lªn nhê c«ng t¸c ®µo t¹o huÊn luyÖn hµng n¨m cña Nhµ kh¸ch. Trong nh÷ng n¨m tíi Nhµ kh¸ch nªn t¹o c¬ héi cho nh©n viªn ®Ó nh©n viªn thÊy ®•îc sù quan t©m cña Nhµ kh¸ch dµnh cho m×nh Dùa trªn thùc tÕ kÕt qu¶, kinh phÝ ®µo t¹o cña nh÷ng n¨m gÇn ®©y, theo em Nhµ kh¸ch nªn x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ x¸c ®Þnh kinh phÝ ®µo t¹o nh• sau: §µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc n¨m 2008 t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 2 ng•êi. Do quan niÖm cña Nhµ kh¸ch sè lao ®éng nµy th•êng tËp trung ë khèi v¨n phßng, qu¶n lý cña Nhµ kh¸ch mµ hiÖn t¹i sè lao ®éng nµy kh¸ æn ®Þnh nªn Nhµ kh¸ch nªn duy tr× sè lao ®éng ®i häc ®¹i häc lµ 2 ng•êi trong nh÷ng n¨m tíi ®©y N¨m 2008,sè ng•êi ®i häc ®¹i häc lµ 4 ng•êi th× s¾p tíi chØ nªn duy tr× lµ 2 ng•êi. Kinh phÝ ®µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc lµ: 10 th¸ng * 152.000/th¸ng * 4 n¨m * 2 ng•êi = 10 triÖu ®ång Kinh phÝ ®µo t¹o ngo¹i ng÷ cho nh©n viªn lu«n lµ cÇn thiÕt, muèn sè ng•êi ®i häc ngo¹i ng÷ n¨m sau t¨ng so víi n¨m tr•íc lµ 50%, gi¶i ph¸p tÝnh ®•îc sè nh©n viªn ®i ®µo t¹o nh• sau: 10 ng•êi 2008*(1+50%) = 15 ng•êi, kinh phÝ ®µo t¹o 15 ng•êi: 15 ng•êi * 300.000/ kho¸ häc 3 th¸ng = 4.500.000® Nhµ kh¸ch tiÕp tôc tiÕn hµnh s¬ cÊp du lÞch t¹i chç cho nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é lao ®éng phæ th«ng, nh÷ng ng•êi ban ®Çu lµm viÖc tr¸i ngµnh nghÒ. Dù kiÕn sè lao ®éng nµy ®•îc ®µo t¹o: 40 ng•êi n¨m 2008 * (1+62%) = 64 ng•êi Kinh phÝ cho ho¹t ®éng ®µo t¹o t¹i chç nµy kh«ng tèn kÐm nhiÒu do nh©n viªn ®•îc trùc tiÕp häc vµ lµm viÖc thùc tÕ t¹i Nhµ kh¸ch, ®ãng gãp c«ng søc cho Nhµ kh¸ch. Kinh phÝ ®µo t¹o 65 ng•êi: 65 ng•êi *150.000®/ng•êi = 9.600.000® Ngoµi ra, Nhµ kh¸ch cßn nªn cö mét sè nh©n viªn ®Õn tham quan häc hái ë mét sè kh¸ch s¹n kh¸c. Ph•¬ng ph¸p nµy sÏ thu ®•îc hiÖu qu¶ rÊt cao v× nh©n viªn cã c¬ héi häc hái, so s¸nh, rót kinh nghiÖm sau ®ã vÒ truyÒn ®¹t l¹i cho c¸c nh©n viªn cßn l¹i. Dù kiÕn kinh phÝ ®µo t¹o nh• sau: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 67 5 nh©n viªn * 500.000®/ng•êi * 5 th¸ng = 7.500.000® HiÖn nay nhµ kh¸ch th•êng më c¸c líp ®µo t¹o t¹i chç t¹i bé phËn bµn (vµo mïa hÌ hµng n¨m) do nh÷ng ng•êi qu¶n lý, cã kinh nghiÖm l©u n¨m truyÒn ®¹t l¹i cho c¸c nh©n viªn trong cïng bé phËn. Ph•¬ng ph¸p nµy tuy cã ®ì tèn kÐm vÒ chi phÝ nh•ng hiÖu qu¶ l¹i kh«ng cao. Quy tr×nh phôc vô sÏ kh«ng ®•îc chuÈn vµ chuyªn nghiÖp. V× vËy gi¶i ph¸p ®•a ra ho¹t ®éng ®µo t¹o míi lµ cho nh÷ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt •u tó, n¨ng ®éng, cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc cho Nhµ kh¸ch cïng nh÷ng nh©n viªn qu¶n lý ®i tham quan, häc hái c¸ch lµm viÖc cña c¸c kh¸ch s¹n kh¸c (kh¸ch s¹n Habourview, Tray, H÷u NghÞ,…) tham gia nh÷ng kho¸ häc t×m hiÓu vµ phôc vô kh¸ch hµng, v¨n ho¸ mçi n­íc,…råi sau ®ã vÒ phæ biÕn, ®µo t¹o cho nh÷ng nh©n viªn kh¸c. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c dÞch vô nhµ hµng lu«n lµ lµ nguån thu chÝnh cña Nhµ kh¸ch. Mçi n•íc, khu vùc cã v¨n ho¸ kh¸c nhau, do ®ã nh÷ng ng•êi qu¶n lý Nhµ kh¸ch nªn biÕt v¨n ho¸ riªng cña hä ®Ó khi lµm quen, th•¬ng l•îng, giao tÕ, giao dÞch víi kh¸ch hµng ®•îc thuËn tiÖn; nh©n viªn biÕt thãi quen, së thÝch cña kh¸ch mµ phôc vô tèt, lµm hµi lßng kh¸ch §ã lµ ch•a kÓ hÕt ®Õn nh÷ng v¨n ho¸ míi ngµy cµng xuÊt hiÖn vµ cã sù thay thÕ v¨n ho¸ truyÒn thèng. Do ®ã Nhµ kh¸ch nªn tæ chøc cho nh©n viªn ®i tham quan, häc hái thùc tÕ qua nh÷ng kho¸ häc ng¾n, héi th¶o.Theo em nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o huÊn luyÖn nh©n viªn trong n¨m tíi nh• sau: B¶ng 3.1: KÕ ho¹ch ®µo t¹o huÊn luyÖn n¨m 2010 §vt:1.000® STT Néi dung, h×nh thøc ®µo t¹o Sè ng•êi Thêi gian ®µo t¹o Kinh phÝ ®µo t¹o 1. Häc §H t¹i chøc QTKD 2 4 n¨m 10.000 2. Häc ngo¹i ng÷ 15 3 th¸ng 4.500 3. S¬ cÊp du lÞch t¹i chç 65 2 th¸ng 9.750 4. Tham quan häc hái, héi th¶o 5 5 th¸ng 7.500 5. Tæng céng 87 31.750 Nhµ kh¸ch nªn tiÕp tôc më réng mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c trung t©m d¹y nghÒ, c¸c tr•êng ®¹i häc cao ®¼ng, trung t©m ngo¹i ng÷ …®Ó ®­a nh©n viªn cña Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 68 m×nh ®Õn ®µo t¹o. V× hiÖn nay Nhµ kh¸ch míi chØ hîp t¸c víi mét sè gi¸o viªn tr•êng cao ®¼ng Céng ®ång vµ tr•êng trung cÊp du lÞch H¶i phßng. Trong ph•¬ng thøc ®µo t¹o nguån nh©n lùc, Nhµ kh¸ch còng cã thÓ ®µo t¹o nguån nh©n lùc b»ng viÖc tæ chøc c¸c héi nghÞ – th¶o luËn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã ng­êi chñ tr×. Nh­ th¶o luËn vÊn ®Ò “lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho nh©n viªn”, “n©ng cao kü n¨ng phôc vô vµ giao tiÕp”. Theo c¸ch nµy Nhµ kh¸ch cã thÓ ®µo t¹o, rÌn luyÖn, kü n¨ng, t• duy, c¸ch øng xö còng nh• nhËn thøc cho nh©n viªn. Tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ giái, trß ch¬i kinh doanh vµ nghiªn cøu t×nh huèng còng lµ biÖn ph¸p tèt rÌn luyÖn kü n¨ng øng xö tæng hîp, ph¸n ®o¸n vµ ra quyÕt ®Þnh nh©n viªn cña m×nh. Nhµ kh¸ch ®· chän ra ®•îc mét ®éi ngò nh÷ng nh©n viªn cã tay nghÒ, kiÕn thøc kü n¨ng kÌm cÆp, chØ dÉn cho ng•êi lao ®éng míi vµo nghÒ. §©y còng lµ mét c¸ch ph¸t triÓn nh©n viªn. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã Nhµ kh¸ch còng nªn mêi c¸c chuyªn gia vÒ huÊn luyÖn t¹i chç cho c¸c nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch ®Ó c«ng t¸c phôc vô ®¹t chuÈn h¬n. VÒ ngo¹i ng÷: Sè l•îng c¸n bé c«ng nh©n viªn thµnh th¹o ngo¹i ng÷ kh«ng nhiÒu, kh«ng ®ñ ®¸p øng yªu cÇu phôc vô kh¸ch quèc tÕ, quèc phßng cña Nhµ kh¸ch. Do ®ã ban l·nh ®¹o Nhµ kh¸ch cÇn cã kÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ tiÕng Anh vµ tiÕng Trung v× kh¸ch n•íc ngoµi chñ yÕu nghØ t¹i kh¸ch s¹n lµ kh¸ch Trung Quèc, trong khi ®ã chØ cã 5 trong tæng sè nh©n viªn lÔ t©n biÕt nãi tiÕng trung. §Ó lµm ®•îc ®iÒu nµy Nhµ kh¸ch nªn cö nh©n viªn trong kh¸ch s¹n lu©n phiªn nhau ®i häc c¸c líp ngo¹i ng÷ n©ng cao kiÕn thøc. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông còng cÇn kh¶o s¸t tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña nh©n viªn ®Æc biÖt lµ nh©n viªn phôc vô kh¸ch quèc tÕ ®Õn ®µm ph¸n, lµm ¨n vµ nghØ t¹i Nhµ kh¸ch. §Æc biÖt chó träng ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn bé phËn Nhµ hµng v× ®©y lµ bé phËn chiÕm qu©n sè ®«ng vµ ®ãng gãp mét phÇn lín nhÊt trong tæng doanh thu cña Nhµ kh¸ch. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 69 3.4.3 Bè trÝ, s¾p xÕp l¹i c«ng viÖc cho ng•êi lao ®éng C¨n cø: Theo sè liÖu vÒ lao ®éng theo chuyªn ngµnh vµ kh«ng theo chuyªn ngµnh cña Nhµ kh¸ch cho thÊy hiÖn t¹i Nhµ kh¸ch cã 53% c«ng nh©n viªn lµm viÖc kh«ng ®óng ngµnh nghÒ chuyªn m«n. Con sè nµy cã ¶nh h•ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn còng nh• hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. V× vËy Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n cÇn bè trÝ, s¾p xÕp l¹i mét sè vÞ trÝ sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Bè trÝ, s¾p xÕp ®óng c«ng viÖc cho ng•êi lao ®éng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý, sö dông lao ®éng, lµm nh©n viªn hµi lßng víi c«ng viÖc cña m×nh. Néi dung: Thùc tr¹ng Nhµ kh¸ch cho thÊy, viÖc s¾p xÕp c«ng nh©n viªn cßn ch•a hîp lý, nhiÒu ng•êi lµm viÖc tr¸i ngµnh nghÒ, cã nh÷ng nh©n viªn cã tr×nh ®é lµ cö nh©n tiÕng anh nh•ng l¹i kh«ng cã c¬ héi ®Ó ph¸t huy tµi n¨ng cña m×nh nh• bé phËn lÔ t©n. MÆc dï ®· cã sù bè trÝ s¾p xÕp l¹i c«ng viÖc, t×m vÞ trÝ thÝch hîp cho nh©n viªn nh•ng do khi tuyÓn dông bÞ chi phèi bëi sù quen biÕt, nh©n viªn ®•îc tuyÓn dông tr•íc, tuyÓn dông sau, céng thªm t×nh tr¹ng thõa thiÕu, nghØ viÖc gi÷a chõng cña nh©n viªn ë mét sè bé phËn nªn x¶y ra t×nh tr¹ng thõa thiÕu lao ®éng. Trong thêi gian tíi ®Ó t¹o ®•îc sù phï hîp cÊp bËc cña c«ng nh©n víi yªu cÇu cña c«ng viÖc, ®Ó ph¸t huy tèi ®a tr×nh ®é c«ng nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng•êi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tõ tr•íc tíi nay Nhµ kh¸ch kh«ng buéc th«i viÖc ®èi víi bÊt kú nh©n viªn nµo mµ chØ tiÕn hµnh kû luËt hoÆc thuyªn chuyÓn c«ng t¸c ®èi víi nh÷ng nh©n viªn kh«ng lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh. ChÝnh v× vËy mµ Nhµ kh¸ch nªn ®•a nh÷ng ng•êi kh«ng ®ñ n¨ng lùc ra khái ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ kh¸ch ®Ó tuyÓn chän nh÷ng ng•êi míi phï hîp h¬n. Tõ ®ã sÏ kÝch thÝch ng•êi lao ®éng ham häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh h¬n n÷a Víi nh÷ng nh©n viªn vÞ trÝ c«ng viÖc tr•íc kia cßn thÊp, sau khi ®•îc ®µo t¹o nªn cã c¬ héi ph¸t triÓn hä, n©ng hä lªn vÞ trÝ cao h¬n ®Ó kÝch thÝch sù cÇu tiÕn Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 70 trong c«ng viÖc cña hä, nh• vËy hä sÏ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc h¬n. §iÒu nµy còng kÝch thÝch nh©n viªn kh¸c lµm viÖc nhiÖt t×nh, cã h•íng phÊn ®Êu h¬n. Gi¶i quyÕt nghØ h•u, mÊt søc cho mét sè nh©n viªn cÇn thiÕt, cho nghØ th«i viÖc ®•îc h•ëng trî cÊp theo chÕ ®é nhµ n•íc quy ®Þnh, tõ ®ã cã thÓ t¹o sù g¾n bã cña nh©n viªn míi víi Nhµ kh¸ch vµ c«ng viÖc hiÖn t¹i, t¹o ®•îc lßng trung thµnh cña nh©n viªn. KÕt qu¶: Ph©n lo¹i lao ®éng, s¾p xÕp l¹i lùc l•îng lao ®éng gióp Nhµ kh¸ch qu¶n lý nh©n viªn dÔ dµng h¬n, khoa häc h¬n. Tõ ®ã sö dông nh©n viªn hîp lý, ®óng n¨ng lùc h¬n, n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ kh¸ch. Cho nh÷ng nh©n viªn kh«ng ®ñ kinh nghiÖm lµm viÖc sÏ tiÕt kiÖm ®•îc chi phÝ. §©y còng lµ biÖn ph¸p nh¾c nhë nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch lµm viÖc ch¨m chØ, cã tr¸ch nhiÖm, tÝch cùc phÊn ®Êu h¬n. 3.4.4 T¹o ®éng lùc trong lao ®éng C¨n cø: Muèn nh©n viªn lµm viÖc tÝch cùc, g¾n bã l©u dµi víi tæ chøc th× Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n cÇn ph¶i t¹o ®éng lùc lµm viÖc, phÊn ®Êu cho nh©n viªn. §éng lùc nµy kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých cho nh©n viªn mµ s©u xa h¬n n÷a lµ cho toµn Nhµ kh¸ch vµ c«ng ty. Néi dung: Mét tæ chøc chØ cã thÓ ®¹t ®•îc n¨ng suÊt cao khi nh÷ng nh©n viªn lµm viÖc tÝch cùc vµ s¸ng t¹o. §iÒu ®ã phô thuéc vµo c¸ch thøc, ph•¬ng ph¸p mµ ng•êi qu¶n lý sö dông ®Ó t¹o ®éng lùc cho nh©n viªn. ViÖc t¹o ®éng lùc cho nh©n viªn ph¶i thÓ hiÖn cô thÓ ngay tõ khi tiÕp nhËn nh©n viªn vµo lµm viÖc, cho nh©n viªn thÊy quyÒn lîi, chÕ ®é phóc lîi, c¬ héi th¨ng tiÕn nghÒ nghiÖp cña hä. Nªn biªn so¹n cuèn sæ tay nh©n sù cho tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch. Cuèn sæ tay nµy sÏ lu«n theo hé trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc, nh¾c nhë hä lµm g×, ®•îc h•ëng g×, cã nh÷ng c¬ héi g× ®ang më ra tr•íc m¾t hä, khen th•ëng kû luËt ra sao Nhµ kh¸ch t¨ng c•êng hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 71 - X¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸nh gi¸ th•êng xuyªn vµ c«ng b»ng møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô cña ng•êi lao ®éng, tõ ®ã gióp hä lµm viÖc tèt h¬n - Sö dông hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó kÝch thÝch ng•êi lao ®éng, kÝch thÝch hä ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b»ng c¸ch g¾n liÒn lîi Ých vËt chÊt víi kÕt qu¶ kinh tÕ: Sö dông tiÒn l•¬ng, tiÒn th•ëng nh• mét c«ng cô c¬ b¶n dÓ kÝch thÝch vËt chÊt ®èi víi ng•êi lao ®éng n©ng cao sù nç lùc vµ thµnh tÝch cña hä. TiÒn l•¬ng ph¶i ®•îc tr¶ tho¶ ®¸ng víi sù ®ãng gãp cña ng•êi lao ®éng vµ ph¶i tr¶ c«ng b»ng - CÇn lµm cho ng•êi lao ®éng thÊy r»ng hä lµm viÖc cho doanh nghiÖp kh«ng chØ mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp mµ cßn v× chÝnh b¶n th©n hä - Bªn c¹nh chÝnh s¸ch tiÕp nhËn con em c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo lµm viÖc, Nhµ kh¸ch còng nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn c¸c gia ®×nh, ng•êi th©n cña hä ®Ó hä thÊy ®•îc sù quan t©m, g¾n bã cña Nhµ kh¸ch víi chÝnh hä, nhê thÕ hä cã ®éng lùc ®Ó lµm viÖc tèt h¬n Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®·i ngé nh©n sù: HiÖn nay bé phËn bµn cña Nhµ kh¸ch vÉn ch•a cã tñ ®Ó ®å dµnh cho nh©n viªn. N•íc uèng cho nh©n viªn còng kh«ng cã. V× vËy ®«i khi cßn x¶y ra t×nh tr¹ng mÊt ®å ®¹c, t• trang, kh¸ch ®Õn dù tiÖc còng kh«ng cã chç göi ®å chÝnh v× vËy mµ g©y ra sù kh«ng yªn t©m vµ hµi lßng ®èi víi c¶ nh©n viªn vµ kh¸ch ®Õn dù tiÖc. V× vËy Nhµ kh¸ch nªn x©y dùng mét sè ng¨n tñ cho nh©n viªn ®Ó ®å, cã thÓ treo trªn t•êng ®Ó tiÕt kiÖm diÖn tÝch. Nhµ kh¸ch nªn ®Æt b×nh n•íc läc ë mçi tÇng ®Ó nh©n viªn vµ kh¸ch ®Õn dù tiÖc cã thÓ dïng bÊt cø lóc nµo. KÕt qu¶: T¹o ®éng lùc trong lao ®éng, thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy cã thÓ gióp cho Nhµ kh¸ch kÝch thÝch ®•îc ng•êi lao ®éng ph¸t huy hÕt nh÷ng n¨ng lùc cña m×nh vµo trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, mang l¹i lîi nhuËn cao cho Nhµ kh¸ch. Ng•êi lao ®éng nhiÖt t×nh h¬n víi c«ng viÖc v× hä ®•îc quan t©m, ®èi xö chu ®¸o víi b¶n th©n vµ c¶ víi nh÷ng ng•êi th©n cña hä. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 72 3.4.5 Thi hµnh c¸c h×nh thøc kû luËt C¨n cø: Kû luËt lao ®éng lµ mét trong nh÷ng néi quy quan träng cña hÖ thèng néi quy lao ®éng. HiÖn nay nh©n viªn vi ph¹m t¹i Nhµ kh¸ch míi thùc hiÖn c¶nh c¸o, khiÓn tr¸ch mµ ch•a chÝnh thøc ®uæi viÖc bÊt kú mét nh©n viªn nµo. Trong Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n mçi nh©n viªn ®•îc nghØ 4 ngµy/1 th¸ng, kh«ng nghØ buæi nµo th× sÏ ®•îc gÊp 1,5 lÇn sè l•¬ng cña 4 ngµy ®i lµm ®ã. Nh•ng l¹i kh«ng cã chÕ ®é ph¹t 1,5 lÇn ®èi víi nh©n viªn nghØ viÖc kh«ng lý do, kh«ng n»m trong ph¹m vi ®•îc nghØ mµ chØ ph¹t b»ng sè tiÒn ngµy nghØ ®ã vµ c¶nh c¸o. Néi dung C¾t trõ tiÒn th•ëng vµ cã h×nh thøc kû luËt ®i kÌm. Tr•íc hÕt lµ ë møc ®é c¶nh c¸o, sau t¨ng dÇn møc kû luËt ®èi víi nh©n viªn vi ph¹m ë møc nÆng h¬n nh•: - Kû luËt c¶nh c¸o tr•íc toµn thÓ nh©n viªn, c¾t th•ëng cña th¸ng ®ã vµ 60% tiÓn th•ëng cuèi n¨m - Kû luËt vµ thuyÓn chuyÓn vÞ trÝ lµm viÖc víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc víi møc l•¬ng thÊp h¬n. - Kû luËt buéc th«i viÖc - Nhµ kh¸ch cã thÓ thùc hiÖn c¶nh c¸o vµ ph¹t 1,5 lÇn ®èi víi nh©n viªn nghØ viÖc kh«ng lý do. C¸c néi quy vµ h×nh thøc kû luËt ®ßi hái ph¶i chÆt chÏ, nghiªm minh, ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ phï hîp víi tõng bé phËn, ®ßi hái nh©n viªn trong Nhµ kh¸ch dÒu ph¶i chÊp hµnh tõ l·nh ®¹o ®Õn nh©n viªn. 3.4.6 Sö dông phiÕu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o, huÊn luyÖn t¹i chç cho nh©n viªn C¨n cø: C«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o t¹i chç cña Nhµ kh¸ch míi chØ dõng l¹i ë viÖc ghi chÐp, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt cña cÊp qu¶n lý, ch•a cã sù ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cña nh©n viªn. V× vËy sÏ g©y t©m lý kh«ng tho¶i m¸i cho nh©n viªn ®•îc ®¸nh gi¸. Nhµ kh¸ch nªn sö dông phiÕu ®¸nh gi¸ dµnh cho c¶ nh©n viªn vµ ng•êi qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®¸nh gi¸ nh©n sù sau khi tiÕn hµnh ®µo t¹o. §ång thêi gióp nhµ qu¶n lý cÊp cao dÔ xem xÐt vµ ®¸nh gi¸. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 73 Néi dung: ThiÕt kÕ phiÕu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i chç nh©n viªn nªn ®¬n gi¶n, dÔ ®¸nh gi¸, c¸c môc ®¸nh gi¸ ®•îc chia râ rµng. Néi dung cña phiÕu chØ ®¸nh gi¸ ®•îc nh÷ng néi dung ®¬n gi¶n cña c«ng viÖc (do nh©n viªn tù ®¸nh gi¸). Sù ®¸nh gi¸ nhËn xÐt vÒ th¸i ®é nhiÖt t×nh cña nh©n viªn, tinh thÇn ham häc hái s¸ng t¹o cã thÓ ghi ë phÇn “nh÷ng ý kiÕn kh¸c” cña phiÕu (phÇn nµy do nhµ qu¶n lý ghi). VÒ phÇn thùc hiÖn: PhiÕu ®¸nh gi¸ ®Çu tiªn ®•îc ph¸t cho nh©n viªn ®Ó hä tù ®¸nh gi¸ vÒ m×nh, sau ®ã phiÕu nµy ®•îc ®•a cho l·nh ®¹o trùc tiÕp ®Ó ®¸nh gi¸ chung vÒ nh©n viªn ®ã. KÕt qu¶ : Nh×n vµo phiÕu nµy nhµ l·nh ®¹o cã thÓ hiÓu ®•îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n nhÊt vÒ thùc hiÖn c«ng viÖc cña mét nh©n viªn. C¨n cø vµo kÕt qu¶ cña ph•¬ng ph¸p nµy cïng víi sù b×nh bÇu cña tËp thÓ ®Ó cuèi n¨m ®¸nh gi¸, ®•îc th•ëng hoÆc t¨ng l•¬ng. Nh©n viªn sÏ thÊy ®•îc sù kh¸ch quan, c«ng b»ng trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸, tõ ®ã tÝch cù lµm viÖc h¬n n÷a. Cã thÓ sö dông phiÕu ®¸nh gi¸ theo mÉu sau: ( ¸p dông khi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o t¹i chç cña nh©n viªn sau khi kiÓm tra tr×nh ®é tay nghÒ) Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 74 PhiÕu ®¸nh gi¸ Hä tªn nh©n viªn:………………………………… C«ng viÖc :……………………………….... Bé phËn :………………………………… Giai ®o¹n ®¸nh gi¸ (tõ… …….. ®Õn……………..) C¸c yÕu tè §iÓm ®¸nh gi¸ Ghi chó Khèi l•îng c«ng viÖc hoµn thµnh  Tèt  Kh¸  Trung b×nh  YÕu ChÊt l•îng thùc hiÖn c«ng viÖc  Tèt  Kh¸  Trung b×nh  YÕu Hµnh vi, t¸c phong  Tèt  Kh¸  Trung b×nh  YÕu Tæng hîp kÕt qu¶  Tèt  Kh¸  Trung b×nh  YÕu §¸nh gi¸ nhËn xÐt cña cÊp trªn  Tèt  Kh¸  Trung b×nh  YÕu ý kiÕn kh¸c:………………………………………………………………………… Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 75 KÕt luËn Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n thuéc c«ng ty H¶i Thµnh, lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc qu©n ®éi, ngoµi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng cßn ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô lµm kinh tÕ. V× vËy c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cÇn ph¶i ®•îc quan t©m h¬n n÷a ®Ó võa ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ ®•îc giao. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp, víi nh÷ng néi dung cña bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp ®· tr×nh bµy ë trªn lµ b•íc ®Çu kh¸m ph¸ thùc tÕ vµ vËn dông kiÕn thøc ®· häc ë tr•êng, phÇn nµo gióp em c¶i thiÖn ®•îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, n©ng cao nhËn thøc vÒ kiÕn thøc nghiÖp vô chuÈn bÞ cho b•íc khëi ®Çu ra tr•êng. Tuy nhiªn do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu nªn ®Ò tµi cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em mong ®•îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi cña em ®•îc hoµn thiÖn h¬n. Nh©n dÞp hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp em xin göi lêi c¶m ¬n tíi ban l·nh ®¹o nhµ tr•êng ®· t¹o c¬ héi cho em ®•îc nghiªn cøu, häc tËp trong ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Çy ®ñ. Em c¶m ¬n sù tËn t×nh cña thÇy c«, nh÷ng ng•êi trùc tiÕp trao cho em hµnh trang ®Ó em tù tin b•íc vµo cuéc sèng. Bªn c¹nh ®ã em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c« chó, c¸c anh chÞ c«ng t¸c t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp cho em nh÷ng th«ng tin vµ sè liÖu cÇn thiÕt cho bµi kho¸ luËn Cuèi cïng em xin ®•îc tr©n träng göi lêi c¶m ¬n ®Õn c« gi¸o th¹c sü Bïi ThÞ Thanh Nhµn ®· trùc tiÕp h•íng dÉn vµ cã nh÷ng nhËn xÐt quý b¸u ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy. Sinh viªn §oµn ThÞ Hång Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 76 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn H÷u Th©n - QTNS - NXB Thèng kª - 2006 2. NguyÔn Thanh Héi - QTNS - NXB Thèng kª - 2000 3. NguyÔn V¨n M¹nh/Hoµng ThÞ Lan H•¬ng - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh kh¸ch s¹n - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n - 2008 4. TrÇn Kim Dung - Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc - NXB Gi¸o dôc - 2002 5. George T.Milkovich vµ Jonhn W.Boudreu - Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc - NXB Thèng kª - 2006 6. §Ò c•¬ng tuyªn truyÒn kû niÖm 15 n¨m ngµy thµnh lËp c«ng ty H¶i Thµnh 7. Quy chÕ khen th•ëng kû luËt t¹i C«ng ty H¶i Thµnh (n¨m 2007) 8. H•íng dÉn ®Ò viÖc chÊm c«ng, b×nh bÇu chÊt l•îng lao ®éng theo A, B, C cña C«ng ty H¶i Thµnh 9. Webside: Thuvienluanvan.com Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 77 MỤC LỤC Lêi më ®Çu ........................................................................................................... 1 Lý do chän ®Ò tµi.................................................................................................... 1 Môc ®Ých nghiªn cøu .............................................................................................. 2 §èi t•îng nghiªn cøu ............................................................................................. 2 Ph¹m vi nghiªn cøu ................................................................................................ 2 Ph•¬ng ph¸p nghiªn cøu ........................................................................................ 2 KÕt cÊu kho¸ luËn .................................................................................................. 2 Ch•¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ qu¶n trÞ nh©n sù trong kh¸ch s¹n ................................... 2 Ch•¬ng I: c¬ së lý luËn vÒ qu¶n trÞ nh©n sù trong kh¸ch s¹n ........................................................................................................................... 3 1.1. Tæng quan vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. ....................................................................... 3 1.1.1 Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù. ...................................................................... 3 1.1.2 Vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù. ..................................................................... 3 1.1.3 C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¶n trÞ nh©n sù............................................... 3 1.2. §Æc ®iÓm cña lao ®éng trong kh¸ch s¹n. ........................................................ 5 1.3. Nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù trong kh¸ch s¹n .................. 6 1.3.1 T¸c ®éng cña nh©n tè chñ quan ................................................................. 6 1.3.2 T¸c ®éng cña nh©n tè kh¸ch quan ............................................................. 8 1.4. Néi dung c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ................................................................ 9 1.4.1 Ho¹ch ®Þnh nh©n sù ................................................................................... 9 1.4.2 C«ng t¸c tuyÓn dông ................................................................................ 12 1.4.3 C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù .................................................... 18 1.4.4 Néi dung vµ tr×nh tù thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ nh©n sù ...................... 20 1.4.5 ChÕ ®é ®·i ngé nh©n sù ........................................................................... 21 1.4.6 Quan hÖ nh©n sù ...................................................................................... 22 Ch•¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i nhµ kh¸ch h¶I qu©n .............................................................................................. 26 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n .................................................... 26 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 78 2.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý .............................................................................................. 26 2.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ........................................................... 27 2.1.3 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Nhµ kh¸ch ................................................................ 28 2.1.4 C¬ cÊu tæ chøc cña Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n ......................................................... 29 2.1.4.1 S¬ ®å c¬ cÊu ...................................................................................... 29 2.1.4.2 C¬ chÕ qu¶n lý, nhiÖm vô c¸c phßng ban ......................................... 29 2.1.5 C¬ së vËt chÊt kü thuËt ............................................................................ 32 2.2. KÕt qu¶ kinh doanh cña Nhµ kh¸ch .............................................................. 33 2.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch .................................... 34 2.3.1 C¬ cÊu lao ®éng trong Nhµ kh¸ch ........................................................... 34 2.3.1.1 Ph©n lo¹i c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é ............................................ 34 2.3.1.2 Ph©n lo¹i c¬ cÊu theo ®é tuæi vµ giíi tÝnh ....................................... 36 2.3.2 C«ng t¸c tuyÓn dông t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n ........................................ 37 2.3.3 C«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch ................................. 42 2.3.3.1 C«ng t¸c ®µo t¹o ................................................................................ 43 2.3.3.2 C«ng t¸c ph¸t triÓn nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch ....................................... 47 2.3.4 C«ng t¸c ®¸nh gi¸ nh©n sù ....................................................................... 49 2.3.5 Thùc tr¹ng viÖc thùc hiÖn quy chÕ lµm viÖc ............................................ 52 2.3.6 §·i ngé nh©n sù trong Nhµ kh¸ch ........................................................... 53 Ch•¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n ...................................... 59 3.1. Môc tiªu vµ yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n ................................................................................................... 59 3.1.1 Môc tiªu ................................................................................................... 59 3.1.2 Yªu cÇu .................................................................................................... 59 3.2. ThuËn lîi, khã kh¨n vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch ................. 60 3.2.1 ThuËn lîi .................................................................................................. 60 3.2.2 Khã kh¨n ................................................................................................. 60 3.3. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch. ....................... 61 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n Sinh viªn: §oµn ThÞ Hång - Líp QT 1001P 79 3.4. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Nhµ kh¸ch H¶i Qu©n .............................................................................................................. 61 3.4.1 Më réng ph¹m vi tuyÓn dông, nghiªm tóc, kh¸ch quan trong c«ng t¸c tuyÓn dông. ....................................................................................................... 62 3.4.2. T¨ng c•êng c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n lùc. .................................. 65 3.4.3 Bè trÝ, s¾p xÕp l¹i c«ng viÖc cho ng•êi lao ®éng ..................................... 69 3.4.4 T¹o ®éng lùc trong lao ®éng .................................................................... 70 3.4.5 Thi hµnh c¸c h×nh thøc kû luËt ................................................................ 72 3.4.6 Sö dông phiÕu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o, huÊn luyÖn t¹i chç cho nh©n viªn ........................................................................................................... 72 KÕt luËn.............................................................................................................. 75

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.DoanThiHong_QT1001P.pdf