Đề tài Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng

Mục lục Lời nói đầu Phần I Một số vấn đề lý luận về cạnh tranh I. Lý thuyết cạnh tranh chung trong kinh tế 1. Lý luận chung về cạnh tranh: 1.1. Cạnh tranh là gì? Phân loại cạnh tranh? 1.2. Sự cần thiết để cạnh tranh 1.3. Nguyên nhân dẫn đến sự cạnh tranh trong doanh nghiệp 1.4. ý nghĩa, sự quyết định của cạnh tranh đến vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh trong doanh nghiệp 1.5. Vai trò chiến lược kinh doanh đối với vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh trong doanh nghiệp 1.6. Cạnh tranh hoạt động như thế nào? 1.7. Mối quan hệ quy luật cạnh tranh trong quy luật kinh tế 1.8. Các thị trường cạnh tranh 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh 2.1. Môi trường xung quanh doanh nghiệp 2.2. Môi trường từ chính doanh nghiệp 3. Các hình thức cạnh tranh 3.1. Cạnh tranh về giá 3.2. Cạnh tranh về chất lượng 3.3. Cạnh tranh về các nguồn lực II. Tình hình năng lực cạnh tranh chung trong nền kinh tế Việt Nam II. Tình hình cạnh tranh trong ngành thuỷ sản hiện nay. phần II. thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty chế biến thuỷ sane xuất khẩu hải phòng. I. những nét chung về Công ty 1/ Giới thiệu chung về Công ty 2/ Lịch sử hình thành và phát triển 3/ Chức năng hoạt động kinh doanh của Công ty 4/Đặc điểm sản phẩm 5/ Cơ cấu tổ chức 6/ Lực lượng lao động của Công ty 7/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây II. Phân tích tình hình khả năng cạnh tranh của Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu hải phòng. 1/ Thực trạng khả năng cạnh tranh của Công ty Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng. 2/ Môi trường kinh doanh quốc tế. 3/ Mô hình phân tích Michael Porter. 4/ Nâng cao khả năng cạnh tranh là một yếu tố cần thiết đối với Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Hải Phòng. 5/Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Hải Phòng. 6/ Đánh giá vị trí cạnh tranh hiện tại của Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Hải Phòng. phầnIII. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Hải Phòng. I.phương hướng hoạt động của Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Hải Phòng. trong tương lai. II. Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho công ty: 1/ Chiến lược về giá 2/ Chiến lược khác biệt hóa 3/ Chiến lược về vốn của công ty 4/ Chiến lược về nhân lực 5/ Tăng cường hơn nữa hoạt động nghiên cứu thị trường, làm tốt công tác Marketing 6/ Đẩy mạnh và làm tốt công tác chăm sóc khách hàng 7/ Các hình thức quảng cáo 8/ Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1595 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n = 87 c¸i - Tæng diÖn tÝch NTTS = 2.043 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 68.860. triÖu ®ång ( trßn sè ) - Gi¸ trÞ xuÊt khÈu = 2.000.000. USD - Tæng s¶n l­îng = 5.792. tÊn 4- HuyÖn Tiªn L·ng: - Tæng sè tµu thuyÒn = 324 c¸i - Tæng sè diÖn tÝch NTTS = 2.341 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 68.310. triÖu ®ång ( trßn sè ) - Gi¸ trÞ xuÊt khÈu = 500.000. USD - Tæng s¶n l­îng = 6.138. tÊn 5- HuyÖn VÜnh B¶o: - Tæng diÖn tÝch NTTS = 980 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 32.260 triÖu ®ång - Tæng s¶n l­îng = 3.370 tÊn 6- HuyÖn Thñy Nguyªn: - Tæng tµu thuyÒn = 1.020 c¸i - Tæng diÖn tÝch NTTS = 2.054 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 135.250. triÖu ®ång (trßn sè) - Gi¸ trÞ xuÊt khÈu = 4.500.000 USD - Tæng s¶n l­îng = 18.170. tÊn 7- HuyÖn An D­¬ng: - Tæng diÖn tÝch NTTS = 412 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 9.390. triÖu ( trßn sè ) - Tæng s¶n l­îng = 1.300. tÊn 8- HuyÖn An L·o: - Tæng diÖn tÝch NTTS = 568 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 18.120. triÖu ®ång ( trßn sè ) - Tæng s¶n l­îng = 2.250. tÊn 9- HuyÖn ®¶o BLV vµ ®¬n vÞ kh¸c: ( lµmtrßn sè ) - Tæng sè tµu thuyÒn = 13 c¸i - Tæng sè diÖn tÝch NTTS = 80 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 2.789. triÖu ®ång - Gi¸ trÞ xuÊt khÈu = 4.000.000 USD - Tæng s¶n l­îng = 275. tÊn 10- ThÞ x· §å S¬n: - Tæng sè tµu thuyÒn = 254 c¸i - Tæng diÖn tÝch NTTS = 230,5 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 103.005. triÖu ®ång ( trßn sè ) - Gi¸ trÞ xuÊt khÈu = 3.000.000 USD - Tæng s¶n l­îng = 8.691. tÊn 11- HuyÖn C¸t H¶i: - Tæng sè tµu thuyÒn = 610 c¸i - Tæng diÖn tÝch NTTS = 2.000 ha - Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng = 111.580. triÖu ®ång ( trßn sè ) - Gi¸ trÞ xuÊt khÈu = 5.000.000 USD - Tæng s¶n l­îng = 6.750. tÊn Theo kÕt qu¶ trªn ThÞ x· §å S¬n, HuyÖn C¸t H¶i, HuyÖn Thuû Nguyªn, HuyÖn KiÕn Thuþ lµ nh÷ng ®¬n vÞ cã gi¸ trÞ s¶n l­îng thuû s¶n ®¹t trªn 100 tû ®ång mçi n¨m, víi s¶n l­îng trªn d­íi 10 tÊn. Ngoµi ra cßn mét sè doanh nghiÖp kh¸c, c¸c c«ng ty t­ nh©n, hé c¸ thÓ, hîp t¸c x·…còng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh­ng thÊp vµ chØ chiÕm lÜnh thÞ phÇn trong mét khu vùc nhá hÑp hay chØ ë ®o¹n thÞ tr­êng nµo ®ã. 3.3 Kh¸ch hµng T¸c lùc tõ phÝa kh¸ch hµng ®èi víi C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu h¶i Phßng lµ kh¶ n¨ng mÆc c¶ cña hä. Th«ng th­êng kh¸ch hµng yªu cÇu gi¶m gi¸ chÊp nhËn dÞch vô tèt h¬n ®i kÌm dÞch vô hoµn h¶o. §iÒu nµy khiÕn cho chi phèi ho¹t ®éng t¨ng thªm t¹o nguy c¬ vÒ gi¸ c¹nh tranh. Trong khi ®ã m«i tr­êng c¹nh tranh quanh C«ng ty l¹i rÊt ¸c liÖt. Nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ ngµnh nµy l¹i t¨ng ®¸ng kÓ. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®ang ®øng tr­íc yªu cÇu ®¸p øng ®Çy ®ñ, hoµn thiÖn nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®ång thêi ®¶m b¶o thu nhËp cho C«ng ty. H×nh thøc c¹nh tranh vÒ gi¸ mÆc dï bÞ chi phèi Ýt nhiÒu do quy ®Þnh ph¸p chÕ, song C«ng ty lu«n t×m c¸ch gi¶i quyÕt sao cho gi¸ c¶ tíi tay kh¸ch hµng lµ gi¸ cã lîi cho c¶ hai bªn. a/ Nhu cÇu kh¸ch hµng. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®êi sèng cña con ng­êi kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn v× vËy nhu cÇu vÒ ®¶m b¶o søc khoÎ, vÒ cung cÊp thùc phÈm, c¸c dÞch vô cho viÖc tæ chøc tiÖc, c¸c buæi chiªu ®·i, héi nghÞ, gÆp mÆt…ngµy cµng nhiÒu. S¶n phÈm thuû s¶n ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ gi¸ trÞ dinh d­ìng, gi¸ trÞ kinh tÕ vµ tÝnh sang träng. Tuy nhiªn s¶n phÈm thuû s¶n lµ mét lo¹i s¶n phÈm ®Æc biÖt nã khã b¶o qu¶n, nhanh háng ®ßi hái tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng ph¶i qua rÊt nhiÒu kh©u nh­ chÕ biÕn hoÆc cÊp ®«ng t¹i c¸c nhµ m¸y tøc lµ tèn kÐm trong kh©u vËn chuyÓn nã. VËy ®Ó ®¸p øng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¸c c«ng ty trong ngµnh ph¶i cã biÖn ph¸p ®æi míi, phï hîp, linh ho¹t mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. * Nh÷ng nhãm kh¸ch hµng(thÞ tr­êng) chÝnh: ThÞ tr­êng ngoµi n­íc: §©y lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng môc tiªu mµ C«ng ty ®Æt ra. N¨m 2007 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng lªn tíi 4,5 triÖu USD. ThÞ tr­êng ngoµi n­íc ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, nã chiÕm tû träng kh¸ lín trong l­îng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trung b×nh hµng n¨m kho¶ng….triÖu tÊn. Mét sè thÞ tr­êng quen thuéc nh­: Trung Quèc, NhËt B¶n, Italia, Hµn Quèc, Th¸i Lan…sö dông nh÷ng mÆt hµng nh­ t«m, cua, c¸, mùc ®«ng l¹nh. §Æc ®iÓm: khèi l­îng s¶n phÈm lín, chÊt l­îng cao ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vµ hÇu hÕt lµ c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao. -ThÞ tr­êng trong n­íc: kh«ng gièng víi nhãm thÞ tr­êng trªn, tiªu thô néi ®Þa cã rÊt nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt. Tuú theo ®Æc ®iÓm kinh tÕ tõng vïng miÒn tõng kh¸ch hµng mµ C«ng ty cã nh÷ng h×nh thøc cung cÊp s¶n phÈm kh¸c nhau. VÝ dô nh­ nhãm c¸c kh¸ch hµng, kh¸ch s¹n, siªu thÞ, c¸c trung t©m b¸n hµng, chî b¸n bu«n b¸n lÎ. §©y lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó khai th¸c v× vËy C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó x©m nhËp tèt h¬n vµo thÞ tr­êng néi ®Þa. §Æc ®iÓm: cã thÓ tiªu thô ®­îc tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn, h¬n n÷a cã thÓ trao ®æi mua b¸n trùc tiÕp lµm gi¶m nh÷ng kho¶n chi phÝ nh­: vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, uû th¸c xuÊt khÈu… b/ Nhãm kh¸ch hµng môc tiªu: kh¸ch hµng môc tiªu hiÖn t¹ivµ trong t­¬ng lai cña C«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Víi nhiÒu lo¹i h×nh s¶n phÈm thuû s¶n phôc vô c«ng ty ®· x¸c ®Þnh thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Òu lµ thÞ tr­êng môc tiªu. §iÒu quan träng nhÊt ®Ó thµnh c«ng trong viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ C«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp: chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch ph©n phèi chÝnh s¸ch xóc tiÕn yÓm trî ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. 4/ Nhµ cung cÊp: T¸c lùc tõ nhµ cung cÊp lµ kh¶ n¨ng mÆc c¶ cña hä. Cã thÓ xem nhµ cung cÊp nh­ mét nguy c¬ khi hä ®ßi t¨ng gi¸ nguyªn liÖu, vËt t­ thiÕt bÞ cho c«ng ty ®Ó phôc vô ho¹t ®éng cho C«ng ty. C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng lµ sù s¸p nhËp cña s¸u nhµ m¸y, xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng nh­: nu«i trång, khai th¸c, chÕ biÕn, dÞch vô tuú theo lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ. §iÒu nµy lµm gi¶m ¸p lùc tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp ®ång thêi t¹o c¬ héi cho c«ng ty lùa chän Trong thêi gian qua, ®Æc biÖt lµ 2 n¨m trë l¹i ®©y, c«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng ®· vµ ®ang ngµy cµng hoµn thiÖn vÞ thÕ cña m×nh trªn tr­êng c¹nh tranh nãi riªng vµ trong m«i tr­êng kinh tÕ nãi chung. C«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh ®¸ng kÓ vµ lu«n lu«n chó ý ph¸t huy chóng. Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh C«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi nh­ng còng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n. Nh÷ng mÆt m¹nh cña c«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng -Lµ mét ®¬n vÞ míi s¸p nhËp cã tµi s¶n lín, cã c¸c c¬ së s¶n xuÊt tèt bao gåm nhiÒu lÜnh vùc chÝnh trong ngµnh thuû s¶n tõ dÞch vô, s¶n xuÊt gièng tíi nu«i trång vµ chÕ biÕn xuÊt khÈu. Cã ®iÒu kiÖn kiÓm so¸t toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng, ®¸p øng yªu cÇu cao vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong ngµnh thuû s¶n. -Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu cña ngµnh thuû s¶n H¶i Phßng nªn ®­îc sù quan t©m, gióp ®ì, chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cña së thuû s¶n, UBND Thµnh phè H¶i Phßng, c¸c ban ngµnh cã chøc n¨ng, cã c¬ chÕ th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. -Lµ thµnh phè c¶ng, ®Çu mèi cña cöa biÓn nªn viÖc khai th¸c, nu«i trång thuû s¶n cã nhiÒu thuËn lîi h¬n. H¬n n÷a biÓn §å S¬n l¹i lµ lîi thÕ lín ®Ó tµu thuyÒn khai th¸c thuû h¶i s¶n phôc vô cho viÖc chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu thuû s¶n. - Cïng víi xu thÕ quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ C«ng ty ®· cã mèi quan hÖ tèt víi b¹n hµng, ngµy cµng më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. h¬n n÷a hÇu hÕt ®éi ngò CBCNV hÇu hÕt lµ biÕt sö dông TiÕng Anh vµ TiÕng Trung nªn thuËn lîi cho viÖc giao dÞch, cã ®éi ngò trÎ n¨ng ®éng, t©m huyÕt, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. - C¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®iÒu hµnh. - C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc cã nhiÒu chñ ®éng, cã truyÒn thèng vµ s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng, gãp phÇn ®­a toµn c«ng ty dÇn vµo thÕ æn ®Þnh, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Qua viÖc ph©n tÝch nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ta thÊy cã nhiÒu c¬ héi ®Ó C«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh nh­ng còng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc mµ C«ng ty ph¶i ®èi mÆt. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi l·nh ®¹o c«ng ty cã biÖn ph¸p lµm thÕ nµo ®Ó n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi mét c¸ch kÞp thêi , h¹n chÕ khã kh¨n biÕn nã thµnh ®iÒu kiÖn thuËn lîi, c¬ héi míi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Víi ph­¬ng ch©m: “Nhanh h¬n – Tèt h¬n – RÎ h¬n”, c«ng ty lu«n tèi ®a hãa lîi Ých cña kh¸ch hµng ®Ó t¹o gi¸ trÞ t¨ng chung cho c«ng ty vµ x· héi. C«ng ty còng lu«n lu«n chó ý tíi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng kú väng cña kh¸ch hµng vµ yªu cÇu thÞ tr­êng trong thêi gian tíi. C«ng ty cßn lu«n chó träng viÖc x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp vµ m«i tr­êng lµm viÖc tho¶i m¸i, khoa häc sao cho mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu cã thÓ ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó ®ãng gãp vµo sù thµnh c«ng chung cña doanh nghiÖp. Quan t©m x©y dùng chÝnh s¸ch qu¶n trÞ chÊt l­îng tæng hîp, chÝnh s¸ch nµy ®­îc phæ biÕn vµ them nhuÇn ®Õn tõng c¸n bé. Bëi v× chÊt l­îng t¹o ra sù thu hót kh¸ch hµng, mçi s¶n phÈm dÞch vô ®Òu cã nh÷ng thuéc tÝnh kh¸c nhau, mµ mçi thuéc tÝnh l¹i cã mét lîi thÕ canh tranh. Kh¸ch hµng thÝch sö dông dÞch vô cã thuéc tÝnh phï hîp víi së thÝch cña m×nh. Khi s¶n phÈm hay dÞch vô cã chÊt l­îng cao, æn ®Þnh sÏ t¹o ®­îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng. * Nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i cña C«ng ty hÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng -Lµ nh÷ng n¨m ®Çu s¸p nhËp, l¹i lµ nh÷ng n¨m ®Çu cña c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ nªn t­ t­ëng c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn thiÕu æn ®Þnh, cã nhiÒu dao ®éng. Tæ chøc bé m¸y l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc ch­a thùc sù æn ®Þnh. Tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng ch­a thùc sù ®¸p øng nhu cÇu hiÖn t¹i cña C«ng ty. -N¨m 2007 lµ mét n¨m thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi, m«i tr­êng bÞ « nhiÔm ngµy cµng nÆng, chÊt l­îng con gièng kÐm g©y ra nhiÒu thiÖt h¹i trong lÜnh vùc nu«i trång. -Nguån nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt chÕ biÕn ngµy cµng c¹n kiÖt do t¸c ®éng cña thêi tiÕt, do kh¶ n¨ng khai th¸c, do yÕu tè c¹nh tranh víi thÞ tr­êng Trung Quèc. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu bÞ co hÑp bëi c¸c hµng rµo thuÕ quan, hµng rµo kü thuËt cña c¸c thÞ tr­êng lín nh­: NhËt B¶n, EU vµ Mü. -Yªu cÇu vÖ sinh thùc phÈm ngµy cµng kh¾t khe còng lµ yÕu tè g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho C«ng ty. -DiÖn tÝch nu«i trång cña C«ng ty bÞ thu hÑp(cßn l¹i 61%) do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ viÖc triÓn khai c¸c dù ¸n lín cña thµnh phè lµm ¶nh h­ëng lín tíi s¶n l­îng nu«i trång vµ hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty. -¤ nhiÔm m«i tr­êng ë c¸c vïng nu«i còng lµ mét nguy c¬ lín lµm gi¶m n¨ng suÊt nu«i trång t¹i c¸c vïng nu«i trång thuû s¶n. Cïng víi nh÷ng khã kh¨n trªn lµ sù kh¾c nghiÖt cña thiªn tai nh­ b·o lôt, h¹n h¸n, c¸c trËn rÐt ®Ëm rÐt h¹i kÐo dµi, cïng víi nã lµ bÖnh ®èm tr¾ng ë t«m, bÖnh lë måm, long mãng ë lîn, dÞch cóm gia cÇm, thuû cÇm lu«n r×nh rËp chê dÞp ph¸t t¸n, V× vËy nªn mÆt hµng gia cÇm kh«ng thÓ xuÊt ra thÞ tr­êng. §Æc biÖt ®ît rÐt ®Ëm rÐt h¹i kÐo dµi sauTÕt MËu Tý lµm thiÖt h¹i lªn tíi 6.742.941.000 ®ång. Sù thay ®æi tû gi¸ gi÷a ®ång ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt Nam, tû lÖ l¹m ph¸t ngµy cµng cao ®· ¶nh h­ëng rÊt lín tíi gi¸ c¶ cña hµng ho¸ vµ chi phÝ ®Çu vµo ngµy mét t¨ng lªn. Do sù c¹nh tranh b¸n ph¸ gi¸ còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi thÞ tr­êng xuÊt khÈu. TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn ®· vµ ®ang t¸c ®éng lµm cho khã kh¨n ngµy mét t¨ng lªn. 4/ N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Xu thÕ héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi viÖc gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc sÏ dÉn ®Õn viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh. mét tÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh khái nÕu s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp kh«ng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn th× lËp tøc sÏ bÞ thÊt b¹i h¬n thÕ n÷a víi sù cã h¹n cña nguån tµi nguyªn, nhu cÇu cµng cao cña ng­êi tiªu dïng th× n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®ang lµ mét vÊn ®Ò rÊt ®¸ng quan t©m vµ C«ng ty cÇn ph¶i nhËn thÊy tÇm quan träng cña nã ®Ó cã ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi. Tính tất yếu khách quan của việc tăng năng lực cạnh tranh được khẳng định rõ hơn thông qua mô hình phản ánh quy luật phát triển logic của thị trường. Thị trường phát triển Nhu cầu thị trường càng đòi hỏi sự đa dạng và chất lượng Thị trường được phục vụ tốt hơn DN cần phải tăng năng lực cạnh tranh Cường độ cạnh tranh thị trường càng cao Mô hình phản ánh quy luật và logic của thị trường 5/Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. 5.1 Nh÷ng yÕu tè thuéc m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ: Ngµnh thuû s¶n ®· sím chñ ®éng vµ tÝch cùc më réng hîp t¸c quèc tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ®· tranh thñ ®­îc mét sè dù ¸n tõ nguån vèn hç trî vµ ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA), song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, mét sè dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi (FDI), gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nghÒ c¸, t¨ng c­êng n¨ng lùc c¶ vÒ trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ vµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ë c¸c cÊp. Trong thêi gian qua, ngµnh thuû s¶n ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong giai ®o¹n tõ 1986 ®Õn 2004 gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¶ n­íc t¨ng 23,5 lÇn riªng n¨m 2005 xuÊt khÈu cña toµn ngµnh ®¹t 2,739 tû USD. Ngµnh thuû s¶n ®· thu hót ®­îc 113 dù ¸n FDI víi tæng gi¸ trÞ 250 triÖu USD vµ 13 dù ¸n ODA víi tæng gi¸ trÞ 89,8 triÖu USD, riªng n¨m 2005 ngµnh ®· tiÕp nhËn 7 dù ¸n víi sè vèn 14,35 triÖu USD. HiÖn nay bé thuû s¶n dang cè g¾ng x©y dùng chiÕn l­îc hîp t¸c quèc tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ngµnh thuû s¶n ®Õn n¨m 2010 vµ ®iÞnh h­íng ®Õn n¨m 2020. ThÕ kû XXI lµ thÕ kû ®Çy ¾p nh÷ng sù kiÖn ®¸ng chó ý vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, khoa häc c«ng nghÖ vµ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c n÷a. Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn thuû s¶n ViÖt Nam hiÖn nay ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn triÓn ®¸ng kÓ. Mét sè sù kiÖn quan träng ®­îc ®¸nh gi¸ cã t¸c dông thóc ®Èy cho ngµnh thuû s¶n ph¸t triÓn nh­: Héi nghÞ toµn cÇu vÒ ®¹i d­¬ng s¾p diÔn ra t¹i Hµ Néi víi trªn 500 ®¹i biÓu cña c¸c quèc gia cã biÓn ®¶o, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c nhµ tµi trî vÒ biÓn ®¶o ®· ®¨ng ký tham dù héi nghÞ toµn cÇu lÇn thø IV vÒ ®¹i d­¬ng, vïng bê, h¶i ®¶o sÏ diÔn ra t¹i Hµ Néi tõ ngµy 7 ®Õn ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2008. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn cã mét sù kiÖn quan träng toµn cÇu vÒ ®«ng D­¬ng ®­îc tæ chøc t¹i ViÖt Nam mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn. HiÖp héi ChÕ biÕn vµ XuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam (Vasep) ®· ®¨ng ký tham dù héi chî thùc phÈm, ®å uèng vµ thiÕt bÞ Mehico Alimentaria tõ ngµy 3 ®Õn ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2008 nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thuû s¶n ViÖt Nam vµo c¸c n­íc Trung Mü. T¹i héi chî nµy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ cã bèn gian hµng ®Ó giíi thiÖu vµ qu¶ng b¸ nh÷ng mÆt hµng thuû s¶n chñ lùc nh­: T«m só, T«m cµng xanh, c¸ biÓn c¸c lo¹i, c¸ tra, c¸ basa, nghªu, mùc vµ b¹ch tuéc, hµng thuû s¶n kh«, ®ãng hép vµ hµng phèi chÕ vµ gi¸ trÞ gia t¨ng. qua ®©y chóng ta cã c¬ héi g¨p gì vµ x©y dùng quan hÖ víi c¸c nhµ nhËp khÈu, th¨m dß ý kiÕn cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm míi. Theo HiÖp héi ChÕ biÕn vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam(Vasep) bé th­¬ng m¹i Mü (DOC) võa th«ng b¸o kÕt luËn s¬ bé vÒ viÖc xem xÐt hµnh chÝnh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi t«m n­íc Êm ®«ng l¹nh cña ViÖt Nam giai ®o¹n tõ 1/2/2006 ®Õn 31/1/2007. Ngµy 27 ®Õn ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2008 t¹i tr­êng ®¹i häc CÇn Th¬ ,Quü B¶o tån thiªn nhiªn quèc tÕ (WWF) tæ chøc häp “ §èi tho¹i nu«i c¸ Tra – c¸ Basa (PDA)” lÇn II. T¹i cuéc häp PDA lÇn nµy, t¸m vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt nh»m h­íng tíi môc tiªu nu«i c¸ tra, c¸ basa bÒn v÷ng ®· ®­îc ®­a vµo bµn b¹c, th¶o luËn ®Ó hoµn tÊt viÖc x¸c ®Þnh c¸c tiªu chÝ cho viÖc nu«i c¸ tra c¸ basa ë ViÖt Nam. C«ng ty TNHH Unipresdnet ViÖt Nam lµ c«ng ty thøc ¨n thuû s¶n ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam ®­îc cÊp chøng nhËn ISO 22.000. Tuy vËy xÐt vÒ tÝnh chÊt mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, theo «ng Yoshinori Hino – c¸n bé cao cÊp trung t©m hç trî xuÊt khÈu , côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i hîp t¸c quèc tÕ NhËt B¶n (JICA) cho r»ng cßn nhiÒu mÆt hµng tiÒm n¨ng cã thÓ vµo thÞ tr­êng NhËt B¶n mµ c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam ch­a khai th¸c ®­îc…Nh­ vËy tr­íc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam ph¶i biÕt chíp c¬ héi vµ n©ng cao kh¶ n¨ng cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc sù chó träng nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t ®­îc khÈu vÞ cña ng­êi tiªu dïng tõ ®ã cã chiÕn l­îc s¶n xuÊt hµng cho phï hîp. Mçi thêi ®iÓm ng­êi tiªu dïng còng cã nh÷ng thay ®æi vÒ thÞ hiÕu. VÝ dô hiÖn t¹i giíi trÎ NhËt B¶n kh«ng cã thãi quen dïng nh÷ng mãn ¨n truyÒn thèng cña ng­êi NhËt, nh÷ng mãn ¨n chñ yÕu ®­îc chÕ biÕn tõ c¸c loµi thuû h¶i s¶n nh­: t«m, c¸ ngõ, c¸ thu…mµ chuyÓn sang ¨n nhanh kiÓu Ch©u ¢u. Nh­ng ë thêi ®iÓm kh¸c ng­êi NhËt l¹i cã së thÝch sö dông nh÷ng con t«m cì lín, t«m ch©n tr¾ng…Thãi quen tiªu dïng cña kh¸ch hµng kh«ng chØ lµ nguån khai th¸c mµ cßn lµ nguån c¶m høng s¸ng t¹o chÕ biÕn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt. Nã lµm thÞ tr­êng míi mÎ vµ hÊp dÉn, khai th¸c ®­îc yÕu tè nµy th× doanh nghiÖp míi ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng. Chóng ta xuÊt khÈu thuû s¶n nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng rµo c¶n kü thuËt. Theo c¸c nhµ kinh tÕ nhËn ®Þnh: vÒ s¶n xuÊt, tõ kh©u nu«i trång, ®¸nh b¾t ®Õn chÕ biÕn thuû s¶n nh×n chung c«ng nghÖ cña ViÖt Nam cßn h¹n chÕ. Kh©u tæ chøc vïng nu«i, ao nu«i vÉn ph¸t triÓn tù ph¸t manh món, kh«ng ®­îc quy ho¹ch bµi b¶n dÉn ®Õn m«i tr­êng nu«i trång kh«ng an toµn, qu¶n lý chÊt l­îng cßn rÊt khã kh¨n. Trong ®¸nh b¾t c«ng nghÖ b¶o qu¶n s¶n phÈm sau khai th¸c cßn l¹c hËu, ý thøc ng­êi nu«i trång, ®¸nh b¾t ch­a cao, nhiÒu ng­êi vÉn dïng nh÷ng ho¸ chÊt kh«ng an toµn ®Ó b¶o qu¶n s¶n phÈm… Thø hai chÕ biÕn thuû s¶n ViÖt Nam hiÖn nay ®ang ®èi mÆt víi nguy c¬ thiÕu nguyªn liÖu. C¸c nhµ ph©n tÝch cho r»ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt hiÖn nay lµm thÕ nµo ®Ó nhËp ®­îc nguån nguyªn liÖu rÎ mµ ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn møc gi¸ cao. Ba lµ: víi sù lín m¹nh nh­ vò b·o cña c«ng nghÖ thÕ giíi nÕu kh«ng theo kÞp th× s¶n phÈm cña chóng ta sÏ bÞ l¹c hËu. Bèn lµ nh÷ng h¹n chÕ trong hîp t¸c quèc tÕ: C«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ cßn ch­a chñ ®éng ®Ó theo kÞp ®­îc xu h­íng thÕ giíi vµ héi nhËp, cÇn cã quy ho¹ch vµ tËp trung t¹o nguån nh©n lùc cho c«ng t¸c nµy. KÕt qu¶ hç trî tõ hîp t¸c quèc tÕ nhiÒu khi chØ dõng l¹i ë c¸c cÊp qu¶n lý vµ mang nÆng tÝnh h×nh thøc mµ ch­a ®­îc triÓn khai cã hiÖu qu¶ trong thùc tÕ. Sè l­îng vµ quy m« c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi (FDI), cña ngµnh thuû s¶n cßn qu¸ khiªm tèn so víi nhu cÇu vµ tiÒm n¨ng cña ngµnh. mét bé phËn c¸n bé qu¶n lý ë c¸c cÊp cßn thiÕu hiÓu biÕt vÒ luËt lÖ vµ thùc tiÔn th­¬ng m¹i quèc tÕ, h¹n chÕ vÒ ngo¹i ng÷ vµ c¸c kü n¨ng lµm viÖc ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Mét sè kh«ng nhá c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ch­a thùc sù chñ ®éng héi nhËp vµ kÐm søc c¹nh tranh. C«ng t¸c xuÊt khÈu chuyªn gia, kü thuËt viªn, thuyÒn viªn vµ lao ®éng nghÒ c¸ sang n­íc ngoµi nh»m t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho nhµ n­íc vµ ngµnh còng nh­ n©ng cao®êi sèng cña ng­êi lao ®éng ch­a thùc sù ®­îc chó träng… Tr­íc ®©y ng­êi tiªu dïng quen sö dông c¸c mÆt hµng thuû h¶i s¶n ë d¹ng th«, ®¬n gi¶n nh­ng ngµy nay hä ®ßi hái vÒ nhu cÇu chÕ biÕn, c¸c dÞch vô kÌm theo ngµy cµng cao v× vËy ®©y lµ ®iÓm nhÊn cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh thuû s¶n. Tõ n¨m 2007 khi n­íc ta chÝnh thøc gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nhiÒu høa hÑn cho mét t­¬ng lai ph¸t triÓn h¬n. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu sÏ nÈy sinh nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi cao cÊp mµ trong ®ã cã s¶n phÈm cña C«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng cung cÊp.Tham gia WTO mét mÆt t¹o c¬ héi më réng hîp t¸c víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi, thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ t¹o nhiÒu ®Çu ra cho s¶n phÈm, còng th«ng qua ®ã cã c¬ héi tËn dông ®­îc nh÷ng thµnh tùu c«ng nghÖ khoa häc míi nhÊt, thùc hiÖn chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó b¾t kÞp víi tr×nh ®é cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nh­ng ®i ®«i víi nh÷ng c¬ héi ®ã lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt kh«ng chØ ®èi víi c¸c ®èi thñ trong n­íc mµ cßn ®èi víi c¸c ®èi thñ ë n­íc ngoµi. Víi thÞ tr­ßng nhá bÐ nh­ ViÖt Nam nhu cÇu kh¸ch hµng cã h¹n nay l¹i xuÊt hiÖn thªm hµng lo¹t nh÷ng nhµ cung cÊp míi ®iÒu nµy khiÕn cho møc ®é c¹nh tranh cña C«ng ty trong thÞ tr­êng cµng trë lªn khã kh¨n h¬n. 5.2 Nh÷ng yÕu tè thuéc m«i tr­êng c¹nh tranh ngµnh. Nh÷ng yÕu tè nµy bao gåm: ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i, ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn, s¶n phÈm thay thÕ, ng­êi tiªu dïng, nhµ cung cÊp. 5.3 Nh÷ng yÕu tè m«i tr­êng néi bé C«ng ty. *Ho¹t ®éng Marketing Ho¹t ®éng Marketing cã vai trß rÊt quan träng v× ho¹t ®éng nµy cã tèt th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh míi ®­îc n©ng cao. C«ng t¸c nµy do Phßng kinh doanh phèi hîp víi c¸c Phßng ban kh¸c ®¶m nhËn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô: Marketing, khai th¸c qu¶n lý dù ¸n, b¸n hµng…vµ phèi kÕt hîp mét c¸ch chÆt chÏ, ho¹t ®éng Marketing chñ yÕu lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp, qu¶n lý ph©n phèi còng nh­ c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ tæ chøc kªnh ph©n phèi. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy ch­a thùc sù thµnh c«ng. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua thÞ phÇn mµ C«ng ty hiÖn ®ang chiÕm gi÷ 15,2%, kÕt qu¶ nµy cßn nhá so víi c¸c ®èi thñ vµ víi chÝnh tiÒm n¨ng cña m×nh mµ C«ng ty cã thÓ khai th¸c ®­îc. Trong khi c¸c nhµ cung cÊp lín chiÕm ®Õn 28,3%(Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ Long), hay 54,5%(khèi c¸c quËn, huyÖn) cßn l¹i lµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c. *Ho¹t ®éng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng. Víi mét hÖ thèng gåm nhiÒu c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc n»m r¶i r¸c trªn ®Þa bµn thµnh phè viÖc tæ chøc lao ®éng sao cho thèng nhÊt lµ mét vÊn ®Ò ®· tõng g©y khã kh¨n kh«ng nhá cho C«ng ty nh÷ng n¨m ®Çu míi s¸p nhËp. Nh­ng cho ®Õn nay ho¹t ®éng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng ë C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng ®· rÊt thµnh c«ng. Nhê cã c¬ chÕ tuyÓn dông chÆt chÏ hiÖn nay C«ng ty cã 29% cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý, bé phËn c«ng nh©n cã kü n¨ng, t¸c phong lµm viÖc tèt, ®¹t hiÖu qu¶ cao…§©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó C«ng ty n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh trong thêi gian tíi. §Æc biÖt l·nh ®¹o C«ng ty ngoµi kü n¨ng chuyªn m«n cßn cã sù am hiÓu s©u s¾c vÒ t©m lý ng­êi lao ®éng, lu«n ®i s©u ®i s¸t víi ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng nh©n v× vËy lao ®éng trong C«ng ty lu«n yªn t©m lµm viÖc vµ c«ng t¸c tèt, ®¹t n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. 6/. §¸nh gi¸ vÞ trÝ c¹nh tranh hiÖn t¹i cña C«ng ty. VÞ trÝ c¹nh tranh ®­îc thÓ hiÖn qua thÞ phÇn mµ C«ng ty n¾m gi÷. HiÖn nay khèi c¸c QuËn, huyÖn chiÕm thÞ phÇn lµ rÊt lín 54,5%, Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ Long chiÕm 28,3%, C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng gi÷ 15,2%, cßn l¹i lµ c¸c c¬ së kh¸c. §©y lµ con sè cßn khiªm tèn chøng tá vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty còng ch­a ë møc ®é cao mÆc dï C«ng ty cã rÊt nhiÒu thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn. Víi vÞ thÕ c¹nh tranh nh­ hiÖn t¹i C«ng ty còng ®ang gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. VÞ trÝ c¹nh tranh mét phÇn thÓ hiÖn uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. VÞ trÝ c¹nh tranh cña C«ng ty ch­a ë møc cao do ®ã uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu cña C«ng ty thùc sù vÉn cßn ch­a ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn. §iÒu nµy ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh vÒ c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña C«ng ty. Víi vÞ trÝ c¹nh tranh nh­ hiÖn nay ®ßi hái cÇn cã sù ®æi míi ®¨c biÖt vÒ c«ng t¸c Marketing th× míi ®­a C«ng ty tiÕn nhanh, m¹nh vµ v÷ng ch¾c ®­îc. Lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®i ®Çu cña ngµnh thuû s¶n H¶i Phßng ®©y lµ mét ®¬n vÞ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ cung cÊp nguyªn liÖu, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu nªn cã thÓ gi¶m ®­îc rÊt nhiÒu chi phÝ s¶n xuÊt. Tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u nu«i trång vµ chÕ biÕn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Òu tiÕn hµnh xö lý theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®· ®­îc ph©n c«ng, v× vËy chi phÝ trung b×nh cho mét s¶n phÈm sÏ thÊp lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ h¹ gi¸ thµnh. KÕt hîp tõ nhiÒu yÕu tè cho thÊy C«ng ty hoµn toµn cã ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. PhÇnIII Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng. I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t­¬ng lai: C¬ chÕ thÞ tr­êng ®· më ra ë n­íc ta, nhÊt lµ khi ViÖt Nam ®· gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, ®· dÉn tíi viÖc ra ®êi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Do vËy tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®ång thêi tÝnh rñi ro cña tõng doanh nghÖp ngµy cµng cao. C«ng ty chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng ®· n¾m râ ®­îc quy luËt ®µo th¶i cña thÞ tr­êng nªn rÊt thËn träng trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lu«n cã nh÷ng chiÕn thuËt cô thÓ kinh doanh míi cho tõng thêi kú. Tæng gi¸m ®èc C«ng ty kh«ng ngõng ®µo t¹o cho m×nh mét ®éi ngò c¸n bé khai th¸c, th¨m dß thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó n¾m râ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. Ngoµi ra C«ng ty cßn dù ®Þnh kinh doanh thªm mét sè mÆt hµng kh¸c. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn kh©u qu¶ng c¸o nhiÒu h¬n n÷a ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô vµ kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh. Tãm l¹i víi môc tiªu chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, t¨ng lîi nhuËn C«ng ty ®· ®Ò ra hµng lo¹t ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh phï hîp víi hiÖn thùc vµ kh¶ n¨ng tù cã cña m×nh. Cô thÓ lµ: 1.C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc x©y dùng kÕ hä¹ch chi tiÕt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®­îc giao tr×nh lªn c«ng ty duyÖt. KÕ ho¹ch chi tiÕt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc ®­îc duyÖt ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: thùc hiÖn ®óng theo c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ, quy chÕ ho¹t ®éng, kh«ng lç, chñ ®éng tæ chøc ho¹t ®éng ( kÓ c¶ viÖc huy ®éng vèn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc), thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c nghÜa vô thuÕ, nép ng©n s¸ch, c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng, khÊu hao tµi s¶n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña C«ng ty. 2.C«ng ty tËp trung qu¶n lý c¸c nguån thu bÊt th­êng, khÊu hao XDCB vµ phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc cã nghÜa vô trÝch nép vÒ c«ng ty c¸c kho¶n khÊu hao XDCB vµ phÝ qu¶n lý theo ®øng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc hiÖn hµnh. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ tõ c¸c nguån thu trªn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vµ cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®­îc TG§ C«ng ty phª duyÖt. 3.VÒ c«ng t¸c tæ chøc: tiÕp tôc s¨p xÕp bé m¸y tæ chøc, lùc l­îng lao ®éng, thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝng s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng, tæ chøc ®µo t¹o vµ ®ao t¹o l¹i ®Ó n©ng cao hiªu qu¶ c«ng t¸c ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng lao ®éng cña C«ng ty. S¾p xÕp l¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. TiÕn hµnh ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ë C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, g¾n tr¸ch nhiÖm cô thÓ ®èi víi tõng c¸ nh©n. 4.VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh tµi vô: tiÕp tôc thùc hiªn c¸c biÖn ph¸p ®· ®Ò ra víi môc tiªu lµm trong s¹ch trong lÜnh vùc tµi chÝnh cña c«ng ty theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Tæ chøc qu¶n lý tèt, sö dông nguån vèn vµ tµi s¶n cã hiÖu qu¶.TiÕp tôc sö dông c¸c ph­¬ng ¸n vay vèn cho c¸c ®¬n vÞ ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­: x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh b¸m s¸t thùc tiÔn vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch thµnh phè giao nh»m hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch n¨m 2008. X©y dùng kÕ ho¹ch, tæ chøc tèt viÖc ®Çu t­ XDCB ®èi víi c¸c dù ¸n lín cña c«ng ty ®· ®­îc phª duyÖt vµ c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­ XDCB phôc vô kip thêi cho s¶n xuÊt. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n vµ sö dông c¸c nguån vèn( gåm c¶ nguån vèn khÊu hao nÕu ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó t¸i ®Çu t­) ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Th­êng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®­îc giao ë c¸c ®¬n vÞ, s¬ kÕt ®¸nh gi¸ vµ cã gi¶i ph¸p thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch ®­îc giao. VÒ c«ng t¸c kinh doanh: x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng c¶ trong vµ ngoµi n­íc, tr­íc m¾t cÇn lµm tèt h¬n n÷a c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng truyÒn thèng, cã ph­¬ng ¸n thÞ tr­êng hîp lý ®Ó ®Çu t­, thu mua ®ñ nguyªn liÖu cho xuÊt khÈu. §èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa cÇn khai th¸c tèi ®a thÕ m¹nh cña c«ng ty ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt phôc vô néi ®Þa trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc nu«i trång, chÕ biÕn, dÞch vô thuû s¶n. Chó träng ®Çu t­ x©y dùng lùc l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c kinh doanh ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña t×nh h×nh míi. 5.VÒ c«ng t¸c khoa häc kü thuËt: Cñng cè x©y dùng l¹i héi ®ång khoa häc kü thuËt cña C«ng ty, x©y dùng ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc gièng, nu«i trång, chÕ biÕn vµ dÞch vô thuû s¶n. Chó träng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt nh»m s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng míi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¹o gièng míi, nu«i trång cã n¨ng suÊt cao vµ chÊt l­îng cao, b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn thùc phÈm. Th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng con gièng…®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. X©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ tõng b« phËn trùc thuéc cña C«ng ty(tr­íc m¾t lµ Nhµ m¸y chÕ biÕn F42) tiÕn tíi cæ phÇn ho¸ toµn bé doanh nghiÖp. TiÕp tôc x©y dùng ph­¬ng ¸n, tr×nh duyÖt ®Ó tiÕn hµnh viÖc b¸n mét sè tµi s¶n cña C«ng ty ®· nhiÒu n¨m kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc cã tham gia nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶ ®Ó sö dông nguån vèn ®ã t¸i ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt. Tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c kh¸c: qu©n sù ®Þa ph­¬ng, an ninh trËt tù, phßng chèng b·o lôt, phßng chèng ch¸y næ, b¶o vÖ m«i tr­êng…§¶ng uû, c¸c tæ chøc quÇn chóng( c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, héi cùu chiÕn binh) cïng víi chÝnh quyÒn th­êng xuyªn tæ chøc ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua, tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng t¹o m«i tr­êng lao ®éng tèt trong c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn thÊng lîi kÕ ho¹ch, nhiÖm vô n¨m 2008. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp (hiÖn nay diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n cña c«ng ty bÞ nhµ n­íc thu l¹i 39% ®Ó x©y dùng khu chÕ xuÊt vµ c¸c dù ¸n lín kh¸c cña thµnh phè) vµ ý kiÕn chØ ®¹o cña Së thuû s¶n vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2008, C«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh víi mét sè chØ tiªu nh­ sau: STT ChØ tiªu §VT KH néi bé ChØ tiªu ph¸p lÖnh Ghi chó I Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng (gi¸cè ®Þnh 1994) Tr. ®ång 100.214 76.874 1 Khai th¸c Tr. ®ång 5.484 214 2 Nu«i trång + S¶n xuÊt gièng Tr. ®ång 63.101 43.193 3 DÞch vô Tr. ®ång 31.629 3.467 II Kim ng¹ch xuÊt khÈu 1000. USD 6000 8.500 III Nép ng©n s¸ch Tr. ®ång 950 246 Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ trong c¸c lÜnh vùc SXKD: -VÒ nu«i trång thuû s¶n vµ s¶n xuÊt con gièng: + Trªn c¬ së c¸c tr¹i gièng, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh nhËp c¸c lo¹i gièng tèt, s¶n xuÊt con gièng cã chÊt l¬ùng cao, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i, ®¸p øng d­îc nhu cÇu nu«i trång thuû s¶n cña c«ng ty còng nh­ cña rhµnh phè. + TiÕn hµnh rµ so¸t, quy ho¹ch l¹i ®èi v¬ic c¸c vïng nu«i: §å S¬n, KiÕn Thuþ. + ChØ ®¹o tËp trung nu«i c¸c ®èi t­îng nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh­: t«m só, cua biÓn… + TËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn dù ¸n nu«i t«m c«ng nghÖ cao Tiªn H­ng, Tiªn L·ng vµ x©y dùng khu nu«i trång thuû s¶n Bµng La, §å S¬n. + ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo nu«i trång thuû s¶n vµ s¶n xuÊt con gièng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, cho n¨ng suÊt cao. - VÒ chÕ biÕn thuû s¶n: + Trªn c¬ së C«ng ty cã 02 nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n 42 vµ nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n §å S¬n ®· ®¹t ®­îc tiªu chuÈn c¬ së ngµnh, C«ng ty tËp trung s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. + Chó träng ®Çu t­ khoa häc kü thuËt, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. + Duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ khai th¸c tèi ®a thÞ tr­êng trong n­íc. + X©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho mïa vô, b¸m s¸t diÔn biÕn thÞ tr­êng nguyªn liÖu ®Ó duy tr× s¶n xuÊt. - VÒ khai th¸c vµ dÞch vô hËu cÇn: + Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh phè ®Çu t­ nhiÒu c¬ së vËt chÊt, ph¸t huy nh÷ng kinh nghiÖm trong thêi gian qua, thêi gian tíi C«ng ty sÏ chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng khai th¸c, dÞch vô ®a d¹ng trong c¸c lÜnh vùc: DÞch vô con gièng, thøc ¨n, chÕ phÈm sinh häc… DÞch vô hËu cÇn nghÒ c¸, cung cÊp x¨ng dÇu, ng­ l­íi cô… DÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. DÞch vô nhµ hµng, kh¸ch s¹n vµ c¸c dÞch vô kh¸c… II.Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu h¶i phßng Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta nhËn thÊy C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l­îc cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn vµ gi÷ v÷ng vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh ®Çy cam go thö th¸ch. HiÖn nay, cïng víi sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc c«ng ty ®øng tr­íc rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch nªn cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh cô thÓ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh­ vÞ thÕ cña m×nh trªn tr­êng kinh tÕ. Theo Michael Porter: “ ChiÕn l­îc kinh doanh lµ nghÖ thuËt x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh”. Kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh th× kh«ng cÇn chiÕn l­îc v× môc ®Ých x©y dùng chiÕn l­îc nhÊt lµ chiÕn l­îc kinh doanh lµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng lîi cña C«ng ty tr­íc ®èi thñ c¹nh tranh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng em ®· t×m hiÓu ®ù¬c nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ nh÷ng tån ®äng cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp cho c«ng nh©n viªn, xa h¬n lµ x©y dùng cho C«ng ty th­¬ng hiÖu ®ång thêi kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. Em xin ®­a ra nhËn ®Þnh vª nguån t¹o ­u thÕ c¹nh tranh cho C«ng ty, tõ ®ã cã c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty nh­ sau: 1/ ChiÕn l­îc vÒ gi¸. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c ®èi thñ ®­a ra c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¹nh tranh riªng cña m×nh, trong ®ã cã chÝnh s¸ch vÒ gi¸. Sù c¹nh tranh qua gi¸ ®ang ®­îc coi lµ h×nh thøc c¹nh tranh cæ ®iÓn, nã lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó doanh nghiÖp ®i ®Õn thµnh c«ng. X©y dùng chiÕn l­îc vÒ gi¸ ®èi víi C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng ®ã lµ x©y dùng kÕ ho¹ch lËp dù to¸n dù ¸n sao cho gi¸ c¶ rÎ mµ vÉn ®¶m b¶o chi phÝ cho C«ng ty. Nh­ vËy ë ®©y ta chó träng c«ng t¸c lËp dù to¸n cho phï hîp víi kh¸ch hµng. Khi lËp dù to¸n, ngoµi viÖc dùa vµo ®Þnh møc quy ®Þnh chung C«ng ty còng cÇn tham kh¶o ngay sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng, nh»m sao cho khi gi¸ trong dù to¸n víi gi¸ thùc tÕ lµ chÝnh x¸c hoÆc chªnh lÖch kh«ng ®¸ng kÓ. §èi víi kh¸ch hµng th× t©m lý cña hä bao giê còng muèn ®­îc h­ëng dÞch vô tèt víi gi¸ rÎ, hîp lý. Kh«ng ph¶i v× vËy mµ doanh nghiÖp nµo còng tù ý h¹ gi¸ tïy tiÖn, v× nÕu h¹ gi¸ qu¸ thÊp th× sÏ ¶nh h­ëng tíi luËt ph¸ gi¸, mÆt kh¸c nÕu h¹ gi¸ thÊp qu¸ sÏ kh«ng ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ bá ra hoÆc sÏ g©y nghi ngê vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng kh«ng ph¶i lµ C«ng ty ®Çu tiªn vµ duy nhÊt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy nªn do ®ã viÖc ®Þnh gi¸ phÇn nµo dùa vµo gi¸ thÞ tr­êng ®Ó sao cho lËp dù to¸n víi gi¸ kh«ng ph¶i lµ rÎ nhÊt mµ hîp lý nhÊt. VËy th× ®Ó thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc gi¸ nµy th× C«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p Marketing cô thÓ nh­ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng. Gi¸ ®­a ra trong dù to¸n sÏ kh«ng chØ dùa vµo mét gi¸ nhÊt ®Þnh ë mét thêi ®iÓm mµ cÇn cËp nhËt th­êng xuyªn. §iÒu ®ã sÏ gi¶m thiÓu nh÷ng biÕn ®éng qu¸ bÊt ngê khi cã sù thay ®æi ®ét ngét vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn sù c¹nh tranh vÒ gi¸ ®· tõng b­íc nh­êng chç cho c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng. 2/ ChiÕn l­îc kh¸c biÖt hãa: ChiÕn l­îc kh¸c biÖt hãa lµ lo¹i chiÕn l­îc nh»m cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô cã tÝnh chÊt ®éc ®¸o, duy nhÊt cho toµn bé thÞ tr­êng hoÆc mét khóc ®o¹n thÞ tr­êng ®Æc biÖt, nhê ®ã C«ng ty cã thÓ më réng thÞ tr­êng cña m×nh. Ta cã thÓ dùa vµo s¬ ®å c¸c h­íng chiÕn l­îc kh¸c biÖt hãa sau ®Ó nhËn xÐt vµ t×m ra h­íng chiÕn l­îc phï hîp nhÊt víi C«ng ty trong thêi gian tíi. Nh­ vËy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh C«ng ty cÇn ®i chi tiÕt chiÕn l­îc kh¸c biÖt hãa cô thÓ. Khi t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô cã gi¸ trÞ, chÊt l­îng dÞch vô vµ sù hoµn mü sÏ t¨ng, khi ®ã møc gi¸ chÊp nhËn sÏ cao vµ lîi nhuËn mang l¹i cho C«ng ty sÏ rÊt lín. Theo h­íng chiÕn l­îc nµy th× C«ng ty cÇn chó ý tíi chÊt l­îng dÞch vô cña m×nh. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng dÞch vô nh­ mét tiªu chuÈn, khÈu hiÖu ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Doanh nghiÖp nµo còng hiÓu “ n©ng cao chÊt l­îng” lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng doanh thu, h¹ gi¸ c¶ vµ ®em l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty. ChÊt l­îng ngµy nay ®¸ng quan t©m kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng b»ng dÞch vô phï hîp. §¶m b¶o chÊt l­îng cÇn ®¶m b¶o sù an toµn cña kh¸ch hµng. C«ng t¸c phôc vô còng nh­ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®­îc ®¶m b¶o ®óng kÕ ho¹ch vµ tháa m·n ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng th× míi gäi lµ ®¶m b¶o chÊt l­îng. §¶m b¶o chÊt l­îng lµ c¸c ho¹t ®éng cã kÕ ho¹ch vµ hÖ thèng ®­îc tiÕn hµnh trong hÖ thèng chÊt l­îng vµ ®­îc chøng minh lµ ®ñ søc cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra ®­îc sù tháa ®¸ng r»ng ng­êi sö dông tháa m·n c¸c yªu cÇu chÊt l­îng. ViÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng lµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh, kh«ng thÓ thiÕu ®ù¬c ®èi víi C«ng ty. §ã lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó C«ng ty t¨ng lîi nhuËn, gi¶m chi phÝ…vµ t¨ng thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr­êng. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty cÇn ph¶i biÕt tËn dông vµ tiÕp thu nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi, th­êng xuyªn lµm c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng. Khi t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô ®­îc thõa nhËn cã gi¸ trÞ C«ng ty ph¶i chÊp nhËn mét møc chi phÝ cao, gi¸ lóc nµy sÏ t¨ng lªn vµ tõ ®ã sÏ ®em l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp.ë h­íng chiÕn l­îc nµy th× møc ®é rñi ro cao do chi phÝ t¨ng th× møc ®é ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ bá ra lµ thÊp. ChØ cÇn mét biÕn ®éng nhá vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng th× kh¸ch hµng sÏ khã cã thÓ chÊp nhËn møc gi¸ cao mµ C«ng ty ®­a ra. Do ®ã chiÕn l­îc nµy kh«ng phï hîp víi C«ng ty. Còng ë h­íng chÊp nhËn chi phÝ cao nh­ng C«ng ty cã nhiÒu kh¸ch hµng lín, tiÒm n¨ng vµ tr¸nh ®­îc c¹nh tranh ®èi ®Çu, ­u thÕ c¹nh tranh vµ gi¸ trÞ c¹nh tranh lóc nµy l¹i t¨ng cao, tõ ®ã tù kh¾c møc chi phÝ l¹i ë h­íng gi¶m vµ lîi nhuËn thu ®­îc lai rÊt cao. Theo h­íng chiÕn l­îc nµy C«ng ty cã thÓ n©ng cao h¬n n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh ®Ó tõ ®ã t¹o vÞ thÕ v÷ng m¹nh trªn th­¬ng tr­êng. §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy th× C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p thu hót c¸c kh¸ch hµng lín chÊp nhËn gi¸ cña C«ng ty. 3/ ChiÕn l­îc vÒ vèn cña C«ng ty: Trong t×nh h×nh hiÖn nay ®¹i ®a sè c¸c doanh nghiªp ViÖt Nam ®ang trong t×nh tr¹ng kh«ng ®ñ vèn cÇn thiÕt ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh­ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng còng ®ang trong t×nh tr¹ng ®ã, do vËy cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn còng nh­ qu¶n trÞ vèn sao cho cã hiÖu qu¶. Qu¶n trÞ vèn nãi riªng vµ qu¶n trÞ tµi chÝnh nãi chung ®ang lµ môc tiªu quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Víi nguèn vèn cã h¹n th× C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p c©n nh¾c sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ cÇn thiÕt ®èi víi tõng lÜnh vùc kinh doanh. Ngoµi nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn vay ­u ®·i C«ng ty còng cÇn huy ®éng thªm. ViÖc huy ®éng vèn nh­ vËy mét mÆt ®¶m b¶o duy tr× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c kµm ®Èy m¹nh n¨ng lùc c¹nh tranh do C«ng ty cã nguån vèn m¹nh mÏ. 4/ ChiÕn l­îc vÒ nh©n lùc: Thùc chÊt cña c¹nh tranh lµ c¹nh tranh vÒ nh©n lùc, vËt lùc vµ tµi lùc. MÆt kh¸c, nh©n lùc lµ nguån lùc quan träng hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖc còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã c¸c nhµ qu¶n lý cÇn cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nguån nh©n lùc nh»m n©ng cao sù ®ãng gãp cã hiÖu suÊt cña ng­êi lao ®éng ®èi víi tæ chøc, ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc tr­íc m¾t vµ trong t­¬ng lai cña tæ chøc. C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ®µo t¹o vµ tuyÓn dông nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ. Cßn ®èi víi c¸n bé qu¶n lý ph¶i th­êng xuyªn ®­îc tham gia häc c¸c líp chuyªn ngµnh ®Ó cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh. MÆt kh¸c C«ng ty cÇn cã c¸c ho¹t ®éng thu hót, x©y dùng, ph¸t triÓn, sö dông, ®¸nh gi¸, b¶o toµn vµ gi÷ g×n mét lùc l­îng lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc cña C«ng ty c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng. C¸c gi¶i ph¸p nh­ tuyÓn mé thªm nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ kh«ng chØ víi c«ng nh©n viªn ®· cã chuyªn ngµnh mµ lµ víi tÊt c¶ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ngoµi ra gi¶i ph¸p ®ang lµ mèi quan t©m hiÖn nay lµ m«i tr­êng v¨n hãa cho c«ng nh©n viªn vµ ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm x· héi ®èi víi c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. §Ó thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p nµy C«ng ty cÇn ph¶i cã mét tËp thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc, trung thµnh tËn tôy víi C«ng ty,v× vËy nªn phèi hîp ®µo t¹o víi mét sè tr­êng phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh nh­: §¹i häc Thuû s¶n (Nha Trang), §¹i häc Ngo¹i th­¬ng (Hµ Néi), §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n (Hµ Néi), mét sè tr­êng ®µo t¹o nghÒ t¹i ®Þa ph­¬ng ®Ó ®µo t¹o mét ®éi ngò nh©n lùc nh­ mong muèn. Hµng n¨m tæ chøc c¸c ®ît ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, chuyªn tu, n©ng cao tay nghÒ…sau khi tèt nghiÖp nhËn l¹i C«ng ty vµ ®Æt ra møc l­¬ng tho¶ ®¸ng cho hä. 5/ T¨ng c­êng h¬n n÷a ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, lµm tèt c«ng t¸c Marketing. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ rÊt cÇn thiÕt kh«ng chØ ®èi víi C«ng ty ChÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng mµ cßn lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Bëi nÕu muèn kinh doanh trªn thÞ tr­êng hiÖn nay C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ba b­íc ®ã lµ: thu thËp th«ng tin, xö lý th«ng tin vµ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh. HiÖn nay chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ mÆc dï C«ng ty vÉn chó träng ®Õn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­ng hiÖu qu¶ cßn khiªm tèn trong khi chiÕn l­îc cho viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng l¹i kh«ng ®­îc chó ý ®Õn v× thÕ mµ trong t­¬ng lai C«ng ty ph¶i coi träng chiÕn l­îc nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­ lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc quan träng cña C«ng ty. ViÖc lµm mang tÝnh chuyªn nghiÖp tíi ®©y mµ C«ng ty ph¶i thùc hiÖn lµ t¸ch vµ thµnh lËp riªng mét ®éi chuyªn nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc Marketing, cã kh¶ n¨ng kh¶o s¸t thÞ tr­êng trªn t¸t c¶ c¸c lÜnh vùc thuû s¶n nh­: nu«i trång, chÕ biÕn, c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan.khi mµ C«ng ty chó träng tíi nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch cô thÓ th× nªn ®Èy m¹nh nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò sau: Kh¸ch hµng: kh¸ch hµng lu«n lµ ng­êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ nªn ®©y lµ ®èi t­îng nghiªn cøu quan träng nhÊt mµ c«ng ty cÇn ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu. HiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty lµ ®­îc ®¸nh gi¸ qua viÖc kh¸ch hµng cã chÊp nhË s¶n phÈm cña c«ng ty hay kh«ng. V× thÕ vÊn ®Ò ch¨m sãc kh¸ch hµng cÇn ®­îc C«ng ty quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. Nghiªn cøu kh¸ch hµng kh«ng chØ dõng l¹i ë chç ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu hiÖn cã cña kh¸ch hµng mµ cßn ph¶i nghiªn cøu xu h­íng nhu cÇu cña hä ®Ó cã thÓ ®­a ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm mµ trong t­¬ng lai cã thÓ tho¶ m·n ®­îc nh÷ng nhu cÇu ch­a xuÊt hiÖn ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i. - ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm: s¶n phÈm vµ dÞch vô cña C«ng ty lµm ra ®Òu ®­îc tiªu thô trªn thÞ tr­êng do ®ã cã thÓ thÊy r»ng nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Trªn thÞ tr­êng vÉn cßn cã nh÷ng chç trèng nhÊt ®Þnh, viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m x¸c ®Þnh c¸c ®o¹n thÞ tr­êng nµo cßn c¬ héi cho ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña C«ng ty. NÕu cã sù ®Çu t­ ®óng møc cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn ph¶i ®­îc ®Çu t­ thÝch ®¸ng h¬n. -Mét ®èi t­îng cÇn ®Çu t­ cho nghiªn cøu ®ã lµ: nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh. C¹nh tranh ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®¸ng quan t©m cña c¸c ngµnh vµ thuû s¶n còng vËy tuy trong ngµnh, C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ nh­ng nÕu kh«ng cã phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp vµ cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý th× còng sÏ bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chiÕm mÊt thÞ tr­êng. Nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh lµ mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¶ vÒ hiÖn t¹i vµ l©u dµi cña C«ng ty cÇn ®­îc quan t©m mét c¸ch cã hiÖu qu¶. CÇn cã sù phèi hîp vµ sö dông mét c¸ch khoa häc chiÕn l­îc Mar Mix gåm 4chÝnh s¸ch: chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh s¸ch xóc tiÕn, yÓm trî 6/ §Èy m¹nh vµ lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng. VÊn ®Ò nµy C«ng ty còng cÇn ph¶i quan t©m v× tÝn hiÖu trë l¹i tõ kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng dÊu hiÖu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr­íc hÕt C«ng ty cÇn thµnh lËp trung t©m ch¨m sãc kh¸ch hµng cã thÓ t¹i mét c¬ së trùc thuéc, cÇn tuyÓn nh©n viªn lµm viÖc cã kiÕn thøc, th¸i ®é, t¸c phong lµm viÖc phï hîp chuyªn nghiÖp th× cµng tèt n¾m kü vÒ nh÷ng ®Æc thï cña s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp. Cã nh­ vËy C«ng ty sÏ ngµy cµng phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n vµ cµng chiÕm ®­îc lßng tin ë ng­êi tiªu dïng. Môc ®Ých cña viÖc lËp c¬ së ch¨m sãc kh¸ch hµng ®Ó ng­êi tiªu dïng hiÒu h¬n vÒ gi¸ trÞ cña hµng ho¸, dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp. NhÊn vµo c¸c ®iÓm m¹nh, næi tréi vµ tÝnh kinh tÕ cña s¶n phÈm, dÞch vô mµ ng­êi tiªu dïng sö dông, nÕu cÇn thiÕt gióp hä hiÓu ®­îc c¸ch sö dông vµ nh÷ng th«ng tin tõ s¶n phÈm, dÞch vô… NÕu sö dông h×nh thøc b¸n hµng tËn n¬i cho kh¸ch hµng sÏ cã ®­îc nh÷ng lîi thÕ sau: -Gi¶m chi phÝ b¸n hµng -Gi¶m chi phÝ vµ thêi gian cho kh¸ch hµng. -Cã ®­îc nh÷ng ®Þa ®iÓm, c¬ së, ®¹i lý tin cËy. -Ph¸t huy t¸c dông trong c«ng t¸c nghiªn cøu Marketing. -Lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp cho s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng nh÷ng chiÕm lÜnh trªn thÞ tr­êng H¶i Phßng mµ cßn cã kh¶ n¨ng v­¬n xa h¬n n÷a. 7/ CÇn cã nh÷ng h×nh thøc qu¶ng c¸o ®Ó ®­a s¶n phÈm ®Õn gÇn h¬n víi ng­êi tiªu dïng. Cã thÓ qua dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng, qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc trùc tiÕp qua c¸c buæi tiÕp xóc, trao ®æi…®Ó qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp m×nh. CÇn lËp ®Þa chØ trªn m¹ng internet. 8/ N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng còng ngµy cµng kh¾t khe h¬n. S¶n phÈm ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn ph¶i thùc sù tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña hä nh­ng ph¶i víi chi phÝ hîp lý phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm C«ng ty nªn ®Çu t­ h¬n cho c«ng t¸c c¶i tiÕn c«ng nghÖ, ®æi míi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®· vµ ®ang cung cÊp. C«ng nghÖ hiÖn ®¹i kh«ng nh÷ng cung cÊp s¶n phÈm chÊt l­îng mµ cßn gãp phÇn gi¶m chi phÝ. KÕt luËn Sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng, nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ C«ng ty ®· gióp em hiÓu biÕt ®­îc rÊt nhiÒu vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, thuËn lîi còng nh­ nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i mµ C«ng ty ®ang gÆp ph¶i. Trong ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty tr­íc m¾t lµ cÇn thiÕt. Víi thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña ngµnh Thuû s¶n H¶i Phßng cïng víi sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó C«ng ty n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. Víi ®Ò tµi : “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng”. Sau khi ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty, nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c cã liªn quan em ®· ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho C«ng ty. Do ph¹m vi ®Ò tµi réng, kiÕn thøc cßn h¹n hÑp, tÝnh thùc tÕ ch­a cã nhiÒu nªn ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c c«, c¸c b¸c, anh chÞ nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1.B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m 2005, 2006, 2007 cña c«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. 2. C¸c tµi liÖu kh¸c cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. 3. B¸o c¸o cña Së thuû s¶n H¶i Phßng, Niªn Gi¸m thèng kª cña thµnh phè H¶i Phßng n¨m 2006. 4. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp – PGS, TS Lª V¨n T©m, TS Ng« Kim Thanh – NXB Lao ®éng XH – 2004. 5. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ tæ chøc s¶n xuÊt – PGS, PTS Ph¹m H÷u Huy – NXB Gi¸o dôc – N¨m 1998. 6. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ chiÕn l­îc – PGS, TS Lª V¨n T©m – NXB Thèng NhÊt – 2000. 7. C¸c trang Web: Google.com.vn, Tien phong.vn Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ c¹nh tranh I. Lý thuyÕt c¹nh tranh chung trong kinh tÕ 1. Lý luËn chung vÒ c¹nh tranh: 1.1. C¹nh tranh lµ g×? Ph©n lo¹i c¹nh tranh? 1.2. Sù cÇn thiÕt ®Ó c¹nh tranh 1.3. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù c¹nh tranh trong doanh nghiÖp 1.4. ý nghÜa, sù quyÕt ®Þnh cña c¹nh tranh ®Õn vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong doanh nghiÖp 1.5. Vai trß chiÕn l­îc kinh doanh ®èi víi vÊn ®Ò n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong doanh nghiÖp 1.6. C¹nh tranh ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo? 1.7. Mèi quan hÖ quy luËt c¹nh tranh trong quy luËt kinh tÕ 1.8. C¸c thÞ tr­êng c¹nh tranh 2. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c¹nh tranh 2.1. M«i tr­êng xung quanh doanh nghiÖp 2.2. M«i tr­êng tõ chÝnh doanh nghiÖp 3. C¸c h×nh thøc c¹nh tranh 3.1. C¹nh tranh vÒ gi¸ 3.2. C¹nh tranh vÒ chÊt l­îng 3.3. C¹nh tranh vÒ c¸c nguån lùc II. T×nh h×nh n¨ng lùc c¹nh tranh chung trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam T×nh h×nh c¹nh tranh trong ngµnh thuû s¶n hiÖn nay. phÇn II. thùc tr¹ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty chÕ biÕn thuû sane xuÊt khÈu h¶i phßng. I. nh÷ng nÐt chung vÒ C«ng ty 1/ Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 2/ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 3/ Chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 4/§Æc ®iÓm s¶n phÈm 5/ C¬ cÊu tæ chøc 6/ Lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty 7/ T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Ph©n tÝch t×nh h×nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu h¶i phßng. 1/ Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n xuÊt khÈu H¶i Phßng. 2/ M«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ. 3/ M« h×nh ph©n tÝch Michael Porter. 4/ N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ mét yÕu tè cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. 5/Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. 6/ §¸nh gi¸ vÞ trÝ c¹nh tranh hiÖn t¹i cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. phÇnIII. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. I.ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty ChÕ biÕn Thuû s¶n XuÊt khÈu H¶i Phßng. trong t­¬ng lai. II. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho c«ng ty: 1/ ChiÕn l­îc vÒ gi¸ 2/ ChiÕn l­îc kh¸c biÖt hãa 3/ ChiÕn l­îc vÒ vèn cña c«ng ty 4/ ChiÕn l­îc vÒ nh©n lùc 5/ T¨ng c­êng h¬n n÷a ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, lµm tèt c«ng t¸c Marketing 6/ §Èy m¹nh vµ lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng 7/ C¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o 8/ N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt KÕt luËn Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthin bao cao thuc tap.doc
  • pptLUONGTHIN.ppt
Luận văn liên quan