Đề tài Một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22- Công ty 22 Tổng Cục Hậu Cần

Lời mở đầu Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc tổ chức và hệ thống hoá các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nước ta có một vị trí quan trọng và cần thiết. Từ đó ngày càng có những đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách và tổng sản phẩm quốc nội. Với những đổi mới cơ chế quản lý đó các doanh nghiệp đã khẳng định vai trò hoạt động thương mại doanh nghiệp sản xuất. hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Muốn nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp không thể không phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại của doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và xí nghiiệp 22 – Cty 22 nói riêng, mỗi sản phẩm được sản xuất ra nhằm để bán và phục vụ người tiêu dùng, nói cách khác người tiêu dùng giữ một vị trí trung tâm, là đối tượng số một của sản xuất kinh doanh và sản phẩm sản xuất ra phải được tiêu thụ trên thị trường. Như vậy, tiêu thụ sản phẩm là một bộ phận quan trọng của hoạt động thương mại doanh nghiệp, nó quyết định đến hoạt động thương mại doanh nghiệp. Khi nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Quy luật chọn lọc tự nhiên của cơ chế thị trường đã chia doanh nghiệp ra thành hai nhóm. Hàng loạt doanh nghiệp bị biến mất vì làm ăn thua lỗ hoặc đứng trước bờ vực của sự phá sản. Song bên cạnh đó đã có không ít các doanh nghiệp đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. Các doanh nghiệp này đã đứng vững và phát triển vì biết xuất phát từ yêu cầu khách quan của thị trường và năng lực sản xuất của doanh nghiệp để quyết định. Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Điều quan trọng là công tác tiêu thụ sản phẩm như thế nào để vừa phục vụ tốt cho nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên tục mở rộng. Do đó việc tiêu thụ sản phẩm là hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại xí nghiệp 22- Cty22. Tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiêu thụ. Do vậy tôi muốn đem kiến thức của mình để phát hiện ra những mặt mạnh, mặt yếu trong công tác tiêu thụ của doanh nghiệp. Vì vậy đề tài tôi chọn là: Một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22- Cty 22 Tổng Cục Hậu Cần. Nội dung đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 phần. Phần I: lý luận chung về công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản suất. Phần II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22- Công Ty 22, TCHC- BQP. Phần III: Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22- Công Ty 22, TCHC- BQP. Lời mở đầu 3 Chương I: Lý luận chung về công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 5 I. Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5 1. Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm. 5 2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. 6 II. Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp. 7 7 2. Xây dựngchiến lược và kế hoạch tiêuthụ sản phẩm. 10 3. Lựa chọn kênh tiêu thụ. 11 4. Tổ chức giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng 11 5. Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán. 13 6. Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm. 13 7. Tổ chức các hoạt động xúc tiến và yểm trợ bán hàng. 13 III. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm. 13 IV. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 15 1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh tế. 15 1.1 Nhân tố thuộc về người tiêu dùng. 15 1.2 Tình hình cạnh tranh trên thị trường. 1 1.3 Môi trường chính trị pháp luật. 16 1.4 Môi trường kỹ thuật và công nghệ. 16 1.5 Môi trường địa lý sinh thái. 17 2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng thuộc tiềm lực của doanh nghiệp. 17 2.1 Tiềm lực tài chính. 17 2.2 Tiềm năng con người. 18 2.3 Tiềm năng vô hình. 18 2.4 Khả năngkiểm soát / chi phối / độ tin cậy của nguồn cung cấp các yếu tốvật chất đầu vào và dự trù hợp lý sản phẩm của doanh nghiệp. 19 2.5 Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, công nghệ, bí quyết công nghệ. 19 2.6 Vị trí địa lý, cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. 19 2.7 Mục tiêu, khả năng định theo đuổi mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp và những người tham gia kiểm soát, quản lý doanh nghiệp. 19 Chương ii: thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp 22- công ty 22, tchc- bộ quốc phòng. 20 I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 22- công ty 22- TCHC- BQP. 20 1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 22. 20 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, phân xưởng. 21 3. Điều kiện kinh doanh của Xí nghiệp cơ sở vật chất kỹ thuật. 24 II. Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp 22. 26 1. Đặc điểm về sản phẩm của Xí nghiệp. 26 2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp trên các khu vực thị trường. 29 3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp theo kênh và phương thức bán 32 4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp theo mặt hàng. 34 5. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 39 Chương iii: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của XN 22- công ty 22 –tchc- bqp. 42 I. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp 22 trong thời gian tới. 42 1. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu và mở rộng thị trường. 42 2. Nâng cao chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng. 43 3. Đa dạng hoá sản phẩm và cải tiến mẫu mã bao bì. 46 4. Linh hoạt trong chính sách giá và tăng cường công tác quản lý sản xúât nhằm hạ giá thành sản phẩm. 48 5. Tăng cường các hoạt động yểm trợ và xúc tiến bán hàng để kích thích sức mua của thị trường. 50 II. Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý cấp trên. 51 1. Công ty. 51 2. Cơ quan quản lý nhà nước. 51

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22- Công ty 22 Tổng Cục Hậu Cần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µ n¨m 2001 so víi n¨m 2000 gi¶m lµ 24,719 tÊn gi¶m 64,24%. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ ë biÓu 5, khi mét sè tØnh nh­ : Qu¶ng ng·i n¨m 2000 so víi 1999 gi¶m 2,6 tÊn tøc lµ gi¶m 14,86% vµ n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 11,08 tÊn tøc lµ gi¶m 74,36%, L©m ®ång n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 1,54 tÊn tøc lµ gi¶m 44,64%…vµ mét sè thÞ tr­êng ®· kh«ng cßn xuÊt hiÖn trong danh s¸ch thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp nh­ : Nha trang, §ång th¸p, Kh¸nh hoµ. Qua ®ã ta cã thÓ nhËn thÊy, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô ë hÇu kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc tõ : Cao B»ng, §iÖn Biªn, S¬n La, Lai Ch©u, Hµ Néi, HuÕ, Qu¶ng B×nh, Gia Lai, L©m §ång,Nha Trang, Kh¸nh Hoµ, Qu¶ng Ng·i, §ång Th¸p…Tuy nhiªn, khu vùc thÞ tr­êng cã søc mua lín nhÊt ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp vÉn lµ c¸c tØnh miÒn nói phÝa b¾c vµ c¸c tØnh ë phÝa b¾c cña MiÒn trung, trong ®ã thÞ tr­êng MiÒn trung lµ khu vùc cã søc mua lín nhÊt sau ®ã ®Õn thÞ tr­êng MiÒn b¾c. HiÖn nay thÞ tr­êng Hµ néi vµ thÞ tr­êng c¸c tØnh phÝa nam ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn, thÞ tr­êng MiÒn trung mÆc dï søc mua vÉn t¨ng nh­ng víi tèc ®é chËm l¹i, ®©y chÝnh lµ ®iÒu mµ XÝ nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m trong thêi gian tíi. 3.T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp theo kªnh vµ ph­¬ng thøc b¸n Kªnh tiªu thô ®­îc hiÓu lµ mét tËp hîp cã hÖ thèng c¸c phÇn tö tham gia vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®­a s¶n phÈm tõ ng­êi s¶n xuÊt ®Õn tËn tay hé tiªu thô cuèi cïng. BiÓu 6 : T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp theo kªnh Kªnh tiªu thô N¨m 2001 N¨m 2000 N¨m 2001 K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) Kªnh trùc tiÕp Kªnh gi¸n tiÕp 64,92 2.873,39 2,21 97,79 79,45 3.524,54 2,20 9780 94,59 3.700,49 2,49 97,51 Tæng 2.938,34 100 3.603,99 100 3.795,08 100 Nguån : B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001. HiÖn nay, XÝ nghiÖp 22 ®ang sö dông ®ång thêi c¶ hai d¹ng kªnh tiªu thô: kªnh trùc tiÕp vµ kªnh gi¸n tiÕp. Qua biÓu 6 cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp chñ yÕu ®­îc tiªu thô qua kªnh gi¸n tiÕp, th­êng chiÕm trªn 97% tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc l­u chuyÓn qua hai kªnh trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. N¨m 1999 tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô qua kªnh nµy lµ 2.873,39 tÊn chiÕm 97,79%, n¨m 2000 tiªu thô ®­îc 3.524,54 tÊn chiÕm 97,80% vµ n¨m 2001 tiªu thô ®­îc 3.700,49 tÊn chiÕm 97,51%. Nh­ vËy, n¨m 2000 khèi l­îng tiªu thô qua kªnh nµy t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 651,15 tÊn tøc lµ t¨ng 23,39% vµ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 175,95 tÊn t¨ng 4,99%. §iÒu nµy cho thÊy, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô qua kªnh gi¸n tiÕp cã xu h­íng vÉn t¨ng nh­ng víi tèc ®é chËm l¹i. Ng­îc víi xu h­íng t¨ng chËm l¹i cña kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp, khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô qua kªnh trùc tiÕp cã xu h­íng t¨ng lªn, n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 14,53 tÊn vµ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 15,14 tÊn. Tuy nhiªn khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô qua kªnh nµy cßn rÊt khiªm tèn, th­êng chØ chiÕm kh«ng qu¸ 3% so víi tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc b¸n ra trong n¨m, n¨m 1999 chØ ®¹t 2,21% th× n¨m 2000 lµ 2,20% vµ n¨m 2001 ®¹t 2,49%. Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy lµ do, ®Õn nay XÝ nghiÖp chØ cã duy nhÊt mét cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®Æt ngay bªn c¹nh XÝ nghiÖp, h×nh thøc ®¹i lý mµ doanh nghiÖp thiÕt lËp víi ng­êi ®¹i lý lµ ®¹i lý kinh tiªu, nghÜa lµ ng­êi ®¹i lý ho¹t ®éng víi danh nghÜa vµ chi phÝ cña m×nh, lîi nhuËn cña ng­êi ®¹i lý lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua víi gi¸ b¸n, nªn khèi l­îng ®­îc tiªu thô qua kªnh trùc tiÕp chÝnh lµ khèi l­îng s¶n phÈm do cöa hµng tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp b¸n ra. BiÓu 7: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp theo ph­¬ng thøc b¸n Ph­¬ng thøc b¸n N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) B¸n lÎ B¸n bu«n §¹i lÝ 64,92 128,80 2.744,59 2,21 4,38 93,41 79,45 152,52 3.372,02 2,20 4,23 93,57 94,59 247,74 3.452,75 2,49 6,53 90,98 Tæng 2.938,31 100 3.603,99 100 3.795,08 100 Nguån:B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001 HiÖn nay XÝ nghiÖp 22 ®ang sö dông ba ph­¬ng thøc b¸n chÝnh ®ã lµ : B¸n bu«n, b¸n lÎ vµ b¸n qua ®¹i lý. NÕu nh×n vµo biÓu 7, cã thÓ nhËn thÊy s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô chñ yÕu bëi hÖ thèng c¸c ®¹i lý (®Õn nay XÝ nghiÖp ®· ph¸t triÓn ®­îc h¬n 100 ®¹i lý ë hÇu kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc). N¨m 1999 c¸c ®¹i lý ®· tiªu thô cho XÝ nghiÖp ®­îc 2.744,59 tÊn chiÕm 93,41% tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc b¸n ra, n¨m 2000 tiªu thô ®­îc 3.372,02 tÊn chiÕm 93,57% vµ n¨m 2001 tiªu thô ®­îc 3.452,75 tÊn chiÕm 90,98%. Nh­ vËy, tèc ®é t¨ng cña khèi l­îng c¸c lo¹i s¶n phÈm ®­îc tiªu thô bëi c¸c ®¹i lý cã xu h­íng t¨ng chËm l¹i. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 627,43 tÊn tøc lµ t¨ng 22,86%, th× n¨m 2001 chØ t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 80,73 tÊn tøc lµ t¨ng 2,39%. Cßn ph­¬ng thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ l¹i cã xu h­íng t¨ng lªn. Cô thÓ ®èi víi ph­¬ng thøc b¸n lÎ n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 14,53 tÊn vµ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 15,14 tÊn. §èi víi ph­¬ng thøc b¸n bu«n, n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 23,72 tÊn vµ n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 95,22 tÊn. §iÒu nµy cho thÊy trong thêi gian qua XÝ nghiÖp ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thóc ®Èy khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô bëi ph­¬ng thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. Nh×n chung qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp trong thêi gian qua chñ yÕu dùa vµo hÖ thèng c¸c ®¹i lý / kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. V× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiªp cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n ®Ó ®Èy m¹nh vµ nhanh khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô qua kªnh trùc tiÕp hay ph­¬ng thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, ®ång thêi chèng l¹i sù sôt gi¶m søc tiªu thô cña c¸c ®¹i lý. 4. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp theo mÆt hµng §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia kinh doanh. Bêi v× th«ng qua kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®­îc mÆt hµng nµo b¸n ®­îc, mÆt hµng nµo kh«ng b¸n ®­îc ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. BiÓu 8: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm theo quÝ cña XÝ nghiÖp qua c¸c n¨m QuÝ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) K/ l­îng (tÊn) C¬ cÊu (%) K/ l­îng ( tÊn) C¬ cÊu (%) QuÝ I QuÝ II QuÝ III QuÝ VI 831,66 428,86 734,85 942,94 28,30 14,60 25,01 32,09 979,69 685,97 869,92 1.068,41 27,18 19,03 24,14 29,65 944,36 744,92 1.038,95 1.066,85 24,88 19,63 27,38 28,11 Tæng 2.938,31 100 3.603,99 100 3.795,08 100 Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001. Qua biÓu 8 ta cã thÓ nhËn thÊy tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô cã xu h­íng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. NÕu nh­ n¨m 1999 XÝ nghiÖp ®· tiªu thô ®­îc 2.938,31 tÊn, th× ®Õn n¨m 2000 XÝ nghiÖp ®· tiªu thô ®­îc 3.603,99 tÊn vµ n¨m 2001 tiªu thô ®­îc 3.795,08 tÊn. Nh­ vËy, n¨m 2000 tiªu thô nhiÒu h¬n n¨m 1999 lµ 665,68 tÊn tøc lµ t¨ng 22,66% vµ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 191,09 tÊn tøc lµ t¨ng 5,30%. §iÒu nµy cho thÊy tèc ®é t¨ng cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lín h¬n tèc ®é t¨ng cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi, chøng tá tèc ®é t¨ng cña tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc XÝ nghiÖp tiªu thô cã tèc ®é t¨ng chËm l¹i. Cïng víi tèc ®é t¨ng cña tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô th× sè l­îng s¶n phÈm míi ®­îc XÝ nghiÖp ®­a ra thÞ tr­êng còng cã xu h­íng t¨ng dÇn, n¨m 2000 XÝ nghiÖp chØ ®­a ra ®­îc mét lo¹i s¶n phÈm míi ®ã lµ B¸nh qui h­¬ng tr¸i c©y th× ®Õn n¨m 2001 cïng mét lóc XÝ nghiÖp ®· ®­a ra ®­îc n¨m s¶n phÈm míi c¸c lo¹i ®ã lµ : B¸nh qui xèp võng, b¸nh qui xèp døa, l­¬ng kh« qu©n ®éi vµ l­¬ng kh« ®Ëu xanh, kÑo c¸c lo¹i. §iÒu nµy cho thÊy sù nç lùc vµ cè g¾ng rÊt lín cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña XÝ nghiÖp trong thêi gian qua. NÕu nh×n vµo biÓu 9, ta cã thÓ nhËn thÊy, s¶n phÈm b¸nh bÝch qui c¸c lo¹i chÝnh lµ nhãm s¶n phÈm cã khèi l­îng tiªu thô lín nhÊt th­êng chiÕm trªn 70% so víi tæng khèi l­îng c¸c lo¹i s¶n phÈm ®­îc b¸n ra : N¨m 1999 XÝ nghiÖp tiªu thô ®­îc 2.064,0293 tÊn chiÕm 70,25%, n¨m 2000 tiªu thô ®­îc 2.788,2317 tÊn chiÕm 77,37% vµ n¨m 2001 tiªu thô ®­îc 2.855,836 tÊn chiÕm 75,26%. TiÕp ®Õn lµ nhãm l­¬ng kh« c¸c lo¹i ®©y lµ nhãm s¶n phÈm cã søc tiªu thô lín thø hai nh­ng th­êng chØ chiÕm trªn 20% so víi tæng khèi l­îng s¶n phÈm c¸c lo¹i ®­îc XÝ nghiÖp b¸n ra : N¨m 1999 XÝ nghiÖp tiªu thô ®­îc 859,1385 tÊn chiÕm 29,24%, nh­ng n¨m 2000 XÝ nghiÖp chØ tiªu thô ®­îc 736,4366 tÊn chiÕm 20,43% vµ n¨m 2001 tiªu thô ®­îc 842,0804 tÊn chiÕm 22,18%. Cuèi cïng lµ c¸c s¶n phÈm kh¸c ®©y lµ nhãm s¶n phÈm cã søc tiªu thô nhá nhÊt, th­êng chiÕm kh«ng qu¸ 3% so víi tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc b¸n ra : N¨m 1999 nhãm nµy tiªu thô ®­îc 15,0961 tÊn chiÕm 0,51%, n¨m 2000 con sè nµy lµ 79,3306 tÊn chiÕm 2,20% vµ n¨m 2001 tiªu thô ®­îc 97,1612 tÊn chiÕm 2,56%. Cho thÊy nhãm b¸nh bÝch qui c¸c lo¹i vµ c¸c lo¹i kh¸c cã khèi l­îng tiªu thô t¨ng dÇn cßn nhãm l­¬ng kh« c¸c lo¹i l¹i ®ang cã khèi l­îng tiªu thô gi¶m dÇn, nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy lµ do: §èi víi nhãm b¸nh bÝch qui c¸c lo¹i, ®©y lµ nhãm cã khèi l­îng tiªu thô lín nhÊt cña XÝ nghiÖp, nh­ng nã kh«ng dµn tr¶i ë tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸nh bÝch qui mµ nã l¹i chØ tËp trung vµo hai mÆt hµng cã thÕ m¹nh ®ã lµ : B¸nh qui h­¬ng th¶o 500g vµ b¸nh qui h­¬ng th¶o 300g. BiÓu 9 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô theo gi¸ trÞ hiÖn vËt ®èi víi nhãm s¶n phÈm b¸nh bÝch qui c¸c lo¹i B¸nh qui c¸c lo¹i N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 K/l­îng (kg) C¬ cÊu % K/ l­îng (kg) C¬ cÊu % K/ l­îng (kg) C¬ cÊu % HT 500g HT 300g C¸c lo¹i # 1.001.426 1.012.621,3 49.982 48,52 49,06 2,42 1.115.297 1.529.119 143.815,7 40,00 54,84 5,16 887.759 1.861.293,9 106.783,1 31,09 65,16 3,75 Tæng 2.064.029,3 100 2.788.231,7 100 2.855.836 100 Nguån:B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001. NÕu nh×n vµo biÓu 10 ta cã thÓ nhËn thÊy tæng khèi l­îng tiªu thô cña hai lo¹i s¶n phÈm nµy th­êng chiÕm trªn 95% so víi tæng khèi l­îng s¶n phÈm b¸nh bÝch qui c¸c lo¹i ®­îc b¸n ra, nªn tèc ®é t¨ng hoÆc gi¶m cña tæng khèi l­îng b¸nh bÝch qui ®­îc tiªu thô phô thuéc vµo t×nh h×nh tiªu thô cña hai lo¹i s¶n phÈm nµy. S¶n phÈm b¸nh qui h­¬ng th¶o 300g ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn rÊt nhanh, n¨m 1999 XÝ nghiÖp chØ tiªu thô ®­îc 1.012,6213 tÊn th× ®Õn n¨m 2000 XÝ nghiÖp ®· tiªu thô ®­îc 1.529,119 tÊn vµ n¨m 2001 tiªu thô ®­îc 1.861,2939 tÊn. Nh­ vËy n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 516,4977 tÊn tøc lµ t¨ng 51,01% vµ n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 332,1749 tÊn tøc lµ t¨ng 21,72%. Ng­îc víi tèc ®é t¨ng lªn cña khèi l­îng tiªu thô s¶n phÈm b¸nh qui h­¬ng th¶o 300g lµ xu h­íng gi¶m dÇn cña s¶n phÈm b¸nh qui h­¬ng th¶o 500g, mÆc dï n¨m 2000 vÉn t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 113,871 tÊn tøc lµ t¨ng 11,37% nh­ng n¨m 2001 nã l¹i gi¶m so víi n¨m 2000 la 227,538 tÊn tøc lµ gi¶m 20,40%, nªn khèi l­îng s¶n phÈm b¸nh qui h­¬ng th¶o 500g ®­îc tiªu thô n¨m 2001 vÉn nhá h¬n n¨m 1999 vµ n¨m 2000. Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy lµ do mét phÇn nhu cÇu ®èi víi lo¹i s¶n phÈm cã xu h­íng gi¶m dÇn, nh­ng mÆt kh¸c lµ do n¨m 2001 cïng mét lóc XÝ nghiÖp ®­a ra thÞ tr­êng 2 lo¹i s¶n phÈm l­¬ng kh« míi ®ã lµ l­¬ng kh« ®Ëu xanh vµ l­¬ng kh« qu©n ®éi, hai lo¹i s¶n phÈm nµy cïng víi b¸nh qui h­¬ng th¶o 500g lµ s¶n phÈm cña ph©n x­ëng 1, chóng cïng ®­îc s¶n xuÊt trªn mét d©y truyÒn nªn khi muèn t¨ng khèi l­îng s¶n xuÊt hai lo¹i l­¬ng kh« trªn th× khèi l­îng s¶n xuÊt b¸nh qui h­¬ng th¶o 500g ph¶i gi¶m ®i lµ ®iÒu dÔ hiÓu. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ ë biÓu 11 ®èi víi s¶n phÈm b¸nh qui h­¬ng th¶o 500g, n¨m 1999 XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra 1.005,906 tÊn b¸nh qui h­¬ng th¶o 500g, n¨m 2000 s¶n xuÊt ®­îc 1.132,767 tÊn, nh­ng ®Õn n¨m 2001 XÝ nghiÖp chØ cßn s¶n xuÊt 787,713 tÊn. Qua biÓu 10 ta nhËn thÊy, cïng víi xu h­íng t¨ng lªn cña khèi l­îng tiªu thô ®èi víi s¶n phÈm b¸nh qui h­¬ng th¶o 300g th× c¸c s¶n phÈm b¸nh bÝch qui cßn l¹i còng cã tÝn hiÖu t¨ng dÇn. Tuy nhiªn nÕu quan s¸t kÜ biÓu 9 ta sÏ nhËn thÊy n¨m 2001 lµ n¨m mµ khèi l­îng tiªu thô cña c¸c lo¹i b¸nh bÝch qui cßn l¹i gi¶m hµng lo¹t mÆc dï hiÖn t­îng nµy nã ®· chím xuÊt hiÖn tõ n¨m 2000 song do tèc ®é t¨ng ®ét biÕn cña s¶n phÈm b¸nh qui h­¬ng th¶o xèp khay nªn nã vÉn lµm cho tæng khèi l­îng c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy t¨ng lªn : Cô thÓ n¨m 2000 b¸nh qui 22 gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 16,1603 tÊn tøc lµ gi¶m 82,04% vµ n¨m 2001 so víi n¨m 2000 gi¶m 1,435 tÊn tøc lµ gi¶m 40,56%; b¸nh b¬ xèp c¸c lo¹i n¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 10,8771 tÊn tøc lµ gi¶m 47,26% vµ n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 4,922 tÊn tøc lµ gi¶m 40,56%, võng vßng, sam pa, b¸nh qui h­¬ng tr¸i c©y ®Òu gi¶m c¶. Tuy nhiªn, ®èi víi s¶n phÈm h­¬ng th¶o xèp khay n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 98,185 tÊn tøc lµ t¨ng 7811,06% vµ n¨m 2001 s¬ víi n¨m 2000 gi¶m 40,3661 tÊn tøc lµ gi¶m 40,59%. Nh×n chung tèc ®é t¨ng cña khèi l­îng tiªu thô c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm nµy ®Òu lín tèc ®é gi¶m nªn tæng khèi l­îng tiªu thô c¸c lo¹i b¸nh qui vÉn t¨ng lªn nh­ng tèc ®é t¨ng chËm l¹i. §èi víi nhãm l­¬ng kh« c¸c lo¹i : MÆc dï ®©y lµ nhãm s¶n phÈm cã khèi l­îng tiªu thô lín thø hai cña XÝ nghiÖp nh­ng nÕu nh×n vµo biÓu 9 ta sÏ nhËn thÊy khèi l­îng s¶n phÈm mµ nhãm nµy tiªu thô ®­îc ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn ë tÊt c¶ c¸c mÆt hµng : l­¬ng kh« Kacao n¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 30,7652 tÊn tøc lµ gi¶m 11,7% vµ n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 45,5592 tÊn tøc lµ gi¶m 19,63%; B¸nh Ðp n¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 42,763 tÊn gi¶m 12,209% vµ n¨m 2001 so víi 2000 gi¶m 22,378 tÊn gi¶m 7,27%; l­¬ng kh« qu©n nhu n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 49,2189 tÊn tøc lµ gi¶m 20,01% nh­ng n¨m 2001 so víi n¨m 2000 l¹i t¨ng 14,7516 tÊn tøc lµ t¨ng 7,49% nh­ng tèc ®é t¨ng cña n¨m 2001 so víi 2000 vÉn nhá h¬n tèc ®é gi¶m cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 nªn khèi l­îng l­îng kh« qu©n nhu ®­îc tiªu thô n¨m 2001 vÉn nhá h¬n n¨m 1999. §©y lµ hiÖn t­îng ®¸ng b¸o ®éng ®èi víi XÝ nghiÖp trong thêi gian tíi nÕu kh«ng ®­a ra ®ù¬c c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. Së dÜ n¨m 2001 nã t¨ng ®«i chót lµ do n¨m 2001 XÝ nghiÖp tiªu thô ®­îc 158,8296 tÊn mµ th«i. §èi víi nhãm c¸c s¶n phÈm kh¸c ta sÏ thÊy n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 64,2345 tÊn t¨ng 425,50% vµ n¨m 2001 t¨ng so víi 2000 lµ 17,8306 tÊn tøc lµ t¨ng 12,48%. Nh­ vËy tèc ®é t¨ng cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lín h¬n n¨m 2001 so víi n¨m 2000 c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi, ®iÒu nµy chøng tá khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô cña nhãm nµy vÉn cã xu h­íng t¨ng lªn nh­ng víi tèc ®é chËm l¹i. Trªn ®©y lµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña tõng lo¹i mÆt hµng qua c¸c n¨m nh­ng ®Ó biÕt ®­îc sù biÕn ®éng cña tæng khèi l­îng c¸c lo¹i s¶n phÈm ®­îc tiªu thô trong n¨m th× ta cÇn ph¶i ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo quÝ. Qua biÓu 8 ta nhËn thÊy s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô nhiÒu vµo quÝ I, III vµ VI nh­ng chËm vµo quÝ II, cã nghÜa s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô m¹nh vµo dÞp tr­íc, trong vµ sau tÕt, vµ tiªu thô chËm khi thêi tiÕt chuyÓn sang mïa hÌ. BiÓu 10: T×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng tån kho theo ®¬n vÞ hiÖn vËt §¬n vÞ tÝnh: kg. Tªn s¶n phÈm N¨m 1999 N¨m 2000 (cuèi k×) N¨m 2001 (cuèi k×) §Çu k× Cuèi k× I.B¸nh qui c¸c lo¹i 1.Bqui h­¬ng th¶o 500g 2.Bqui h­¬ng th¶o 300g 3.B¸nh qui 22 4.B¸nh b¬ xèp c¸c lo¹i 5.Bqui h­¬ng th¶o xèp khay 6.B¸nh qui xèp võng 7.B¸nh qui xèp døa 8.B¸nh qui h­¬ng tr¸i c©y 9. Võng vßng + Sampa II.L­¬ng kh« c¸c lo¹i 1.L­¬ng kh« qu©n nhu 2.L­¬ng kh« qu©n ®éi 3.L­¬ng kh« ®Ëu xanh 4.L­¬ng kh« kacao 5.B¸nh Ðp III. C¸c lo¹i kh¸c 3.658 2.853,5 138 423,19 13.516 4.022 13.490 2.240,4 4.480 5.628,7 -68,6 131,1 1.190,7 18.950 14.700 20.697 3.772,2 21.859 15.967,6 620,8 1.885,8 2.048,8 315,9 10.982,9 1.100,2 19.391,9 4.282,6 12.813 12.928,5 584 4.467.9 308,1 0,9 480,2 1.710,2 1.294,2 3.826,2 1.740,04 11.346,4 5.593,76 Tæng 40.368,09 69.487,49 78.455,49 57.093,756 Nguån:B¸o c¸o kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo mÆt hµng trong thêi gian qua lµ t­¬ng ®èi tèt, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Õn ®©u hÇu nh­ ®­îc tiªu thô hÕt ®Õn ®ã, khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Ngoµi hai mÆt hµng cã søc tiªu thô cao lµ h­¬ng th¶o 300g vµ 500g cã khèi l­îng tiªu thô lín cßn c¸c s¶n phÈm cßn l¹i cã khèi l­îng tiªu thô ch­a cao hiÖn nay l¹i ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn ë mét sè mÆt hµng. Trong thêi gian qua mÆc dï XÝ nghiÖp ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng song vÉn ch­a hoµn toµn kh¾c phôc ®­îc tÝnh chÊt thêi vô trong tiªu dïng s¶n phÈm, tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô vÉn t¨ng song víi tèc ®é chËm l¹i, ®©y chÝnh lµ ®iÒu mµ XÝ nghiÖp ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n trong thêi gian tíi. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm §¸nh gi¸ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp khi kÕt thóc mét chu k× kinh doanh / mét n¨m. Bëi v×, th«ng qua ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®­îc møc l·i / lç, kh¼ n¨ng sinh lîi cña vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn…KÕt qu¶ cña c«ng t¸c nµy sÏ lµ c¨n cø ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ hoµn thiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn mäi ph­¬ng diÖn. B»ng sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o, cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong viÖc triÓn khai, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®Ò ra, trong nh÷ng n¨m qua XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ : BiÓu 11 : kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ 1.Doanh thu thuÇn 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi tøc gép 4.Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ qu¶n lý DN 6.LN tõ ho¹t ®éng KD 7.LN tõ ho¹t ®éng TC 8.LN bÊt th­êng 9.LN tr­íc thuÕ 10.ThuÕ TNDN 11.Lîi nhuËn sau thuÕ 30.933.408.294 82.840.900 30.850.567.394 26.801.283.866 4.049.283.528 197.392.050 2.551.784.308 1.300.107.170 23.873.600 1.323.980.770 423.673.846,4 900.306.923,6 35.991.179.807 171.186.100 35.819.993.707 31.021.247.480 4.799.746.227 120.384.100 2.817.720.571 1.861.641.556 27.420.300 1.889.061.856 604.499.793,9 1.284.562.062,1 38.590.548.881 240.403.970 38.350.144.911 32.651.001.392 5.699.143.519 249.921.700 3.228.389.628 2.220.832.191 -19.370.000 2.201.462.191 704.467.901,1 1.496.994.289,9 Nguån:B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999, 2000, 2001. Tæng doanh thu : Qua biÓu trªn ta nhËn thÊy tæng doanh thu cña XÝ nghiÖp cã xu h­íng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. N¨m 1999, tæng doanh thu ®¹t 30,933 tû ®ång, th× ®Õn n¨m 2000 ®¹t 35,991 tû ®ång vµ n¨m 2001 ®¹t 38,591 tØ ®ång. Nh­ vËy, tæng doanh thu n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng 5,058 tØ tøc lµ t¨ng16,35% vµ tæng doanh thu n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 2,6 tØ tøc lµ t¨ng 7,22%. Nh­ vËy chøng tá c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong thêi gian qua lµ rÊt tèt. Lîi nhuËn : Cïng víi tèc ®é t¨ng cña tæng doanh thu, lîi nhuËn sau thuÕ mµ XÝ nghiÖp thu ®­îc còng cã khuynh h­íng t¨ng dÇn. N¨m 1999, lîi nhuËn sau thuÕ cña XÝ nghiÖp lµ 0,9 tØ, th× n¨m 2000 lµ 1,284 tû vµ n¨m 2001 lµ 1,50 tØ. §iÒu ®ã cã nghÜa n¨m 2000 lîi nhuËn thu ®­îc t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,384 tØ tøc lµ t¨ng 42,66% vµ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 0,216 tØ tøc lµ t¨ng 16.82%. Cho thÊy tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn cã xu h­íng t¨ng chËm l¹i. Tæng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô (theo ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ) cã xu h­íng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, b¶o ®¶m n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng, ®Õn nay XÝ nghiÖp ®· thiÕt lËp ®­îc h¬n 100 ®¹i lÝ ë kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. Uy tÝn vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao nhê sù ®æi míi m¸y mãc, d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt, tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng ®­îc n©ng lªn. S¶n phÈm do XÝ nghiÖp lµm ra ®· ®a d¹ng vµ phong phó h¬n tr­íc rÊt nhiÒu. ViÖc kiÓm tra vµ qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn theo mét qui tr×nh nghiªm ngÆt do nh©n viªn phßng kÜ thuËt b¶o ®¶m ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm ®Õn lóc xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng. XÝ nghiÖp ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ chÆt chÏ víi ng­êi cung øng vµ c¸c ®¹i lÝ, nh»m b¶o ®¶m yÕu tè vËt chÊt cho s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng ®Çu vµo vµ ®Èy nhanh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng ®Çu ra. Bªn canh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng va ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp nãi chung vÉn cßn tån t¹i nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: + C«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®· ®­îc XÝ nghiÖp quan t©m chó träng nh­ng kÕt qu¶ l¹i ch­a ®­îc nh­ mong muèn, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Hµ néi vµ thÞ tr­êng c¸c tØnh phÝa nam. + C«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn th­êng xuyªn song kÕt qu¶ l¹i ch­a cao. S¶n phÈm do XÝ nghiÖp lµm ra chñ yÕu lµ ®¸p øng nhu cÇu cña nh÷ng ng­êi cã thu nhËp trung b×nh kh¸, s¶n phÈm cao cÊp dµnh cho nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao cã khèi l­îng tiªu thô kh«ng ®¸ng kÓ. + §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ c¶i tiÕn mÉu m· bao b× ®· ®­îc XÝ nghiÖp ®­a ra trong ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña m×nh, nh­ng l¹i ch­a lµm ®­îc g× nhiÒu. + ChÝnh s¸ch gi¸ mµ XÝ nghiÖp ®­a ra hiÖn nay lµ t­¬ng ®èi phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng song cßn chËm thay ®æi tr­íc sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. + C¸c ho¹t ®éng yÓm trî vµ xóc tiÕn tiªu thô ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn song thùc sù ch­a g©y ®­îc Ên t­îng vµ thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng. PhÇn III Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp 22 - c«ng ty22 - bpq I. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp 22 trong nh÷ng n¨m tíi 1.T¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn vµ cÇn thiÕt ®èi víi bÊt k× mét doanh nghÖp nµo khi b¾t ®Çu kinh doanh, ®ang kinh doanh hoÆc muèn më réng vµ ph¸t triÓn kinh doanh. V× b¶n th©n thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ yÕu tè bÊt biÕn mµ thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng, ®Çy bÝ Èn vµ thay ®æi kh«ng ngõng. Do ®ã, hiÓu biÕt tèt vÒ thÞ tr­êng lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh c«ng. Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh còng nh­ kh«ng thÓ tho¶ m·n tèt nhu cÇu nÕu kh«ng cã ®­îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng. Th«ng qua nghiªn cøu thÞ tr­êng, doanh nghiÖp sÏ n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ gi¸ c¶, cung cÇu s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®ang vµ sÏ kinh doanh. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Ó tæ chøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Trong thêi gian qua XÝ nghiÖp 22 ®· cã nh÷ng ®Çu t­ vµ quan t©m nhÊt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng song kÕt qu¶ l¹i ch­a cao. HiÖn nay, phßng kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®ang cïng mét lóc ®¶m nhiÖm qu¸ nhiÒu chøc n¨ng tõ nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®¶m b¶o c¸c yÕu tè vËt chÊt ®Çu vµo, ®«n ®èc, triÓn khai kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, vËn chuyÓn bèc xÕp, dù tr÷ qu¶n ®Õn xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng…nªn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi hÇu nh­ ch­a lµm ®­îc g× nhiÒu, nh÷ng th«ng tin cÇn thu thËp cßn rêi r¹c, ph©n t¸n, thiÕu tËp trung nªn rÊt khã ph©n tÝch ®Ó ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng. V× vËy trong thêi gian tíi, XÝ nghiÖp nªn thµnh lËp mét phßng thÞ tr­êng / marketing, phßng nµy cã nhiÖm vô thu thËp, xö lÝ vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng ®Çu ra vµ c«ng t¸c t¹o nguån cung øng nguyªn nhiªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng ®Çu vµo, ®ång thêi thùc hiÖn nhiÖm vô dù b¸o nhu cÇu vµ xu h­íng tiªu dïng cña ng­êi tiªu thô trªn thÞ tr­êng. §Ó tõ ®ã gióp cho gi¸m ®èc cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. §Ó c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao XÝ nghiÖp nªn sö dông kÕt hîp hai ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn lµm viÖc. VÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ XÝ nghiÖp quan t©m khi tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ ph¶i x¸c ®inh cho ®­îc thÞ tr­êng cÇn tËp trung ®Ó nghiªn cøu. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thÞ tr­êng nµy cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi XÝ nghiÖp nã gióp cho nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc tËp trung h¬n, ®óng môc tiªu h¬n gióp cho XÝ nghiÖp lùa chän ®­îc nh÷ng c¬ héi thËt sù hÊp dÉn vµ tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro tíi XÝ nghiÖp khi tham gia kinh doanh trªn thÞ tr­êng nµy. Néi dung chñ yÕu cña nghiªn cøu thÞ tr­êng mµ XÝ nghiÖp ph¶i ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu lµ : + Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ tr­êng. + Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ tr­êng. Trong khi nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ tr­êng XÝ nghiÖp ph¶i ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu sau: + X¸c ®Þnh ®­îc qui m« thÞ tr­êng : §iÒu nµy gióp cho XÝ nghiÖp hiÓu ®­îc tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng. + §¸nh gi¸ qui m« thÞ tr­êng b»ng c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau : Sè l­îng ng­êi mua, khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô, tæng sè b¸n thùc tÕ, thÞ phÇn mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng vµ tho¶ m·n tèt. + ThÊy ®­îc xu thÕ vËn ®éng, biÕn ®æi cña thÞ tr­êng : Tõ ®ã cã h­íng chuÈn bÞ c¸c ph­¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p kÞp thêi. §èi víi nghiªn cøu chi tiÕt thÞ tr­êng XÝ nghiÖp còng ph¶i ®¹t ®­îc mét sè yªu cÇu sau : + Ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm b¸nh kÑo mµ XÝ nghiÖp ®ang s¶n xuÊt kinh doanh. + X¸c ®Þnh tØ träng thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc. + So s¸nh vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶, mÉu m·,…cña s¶n phÈm, c¸c ho¹t ®éng yÓm trî vµ xóc tiÕn tiªu thô mµ XÝ nghiÖp thùc hiÖn so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Ngoµi ra, XÝ nghiÖp còng cÇn ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Bëi v×, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong bé phËn nµy th­êng ph¶i ®i kh¶o s¸t, ®iÒu tra, thu thËp th«ng tin tõ phÝa c¸c ®¹i lý, c¸c thÞ tr­êng mµ XÝ nghiÖp muèn x©m nhËp vµ tiÕp cËn nªn ®ßi hái mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh. Nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc tuyÓn dông vµ trong bé phËn nµy ph¶i lµ ng­êi cã søc khoÎ, tr×nh ®é, n¨ng lùc, kh¶ n¨ng ph©n tÝch s¸ng t¹o, n¨ng ®éng, nh¹y bÐn víi thêi cuéc vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. 2. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo khi tham gia kinh doanh. Doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i ®­îc hay kh«ng lµ tuú thuéc rÊt lín vµo søc sèng cña s¶n phÈm. S¶n phÈm chØ cã thÓ tiªu thô ®­îc khi nã ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua XÝ nghiÖp 22 vÉn lu«n chó träng tíi c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lÝ chÊt l­îng nh­ng kÕt qu¶ vÉn ch­a ®¹t ®­îc nh­ mong muèn. V× vËy trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt mét sè biÖn ph¸p sau : * §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ qui tr×nh c«ng nghÖ ThÕ giíi ngµy nay ®ang bÞ cuèn hót vµo cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tri thøc khoa häc ®· x©m nhËp vµo mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi vµ trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp. C¹nh tranh b»ng chÊt l­îng ngµy cµng chiÕm ­u thÕ, tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®­îc ®o b»ng hµm l­îng chÊt x¸m vµ c«ng nghÖ cã trong s¶n phÈm. Do ®ã, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ qui tr×nh c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ yªu cÇu ngµy cµng bøc thiÕt. §Ó ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ qui tr×nh c«ng nghÖ XÝ nghiÖp cã thÓ dùa vµo c¸c nguån sau: + N©ng cao kh¶ n¨ng tù nghiªn cøu b»ng c¸ch x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé kÜ thuËt cã chuyªn m«n cao, ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu thö nghiÖm, tæ chøc nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi khoa häc… + Sö dông c«ng nghÖ truyÒn thèng hiÖn cã do trong n­íc s¶n xuÊt, c¶i tiÕn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ truyÒn thèng. + NhËp c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ tiÕn tiÕn tõ nh÷ng n­íc cã c«ng nghÖ nguån th«ng qua mua / chuyÓn giao c«ng nghÖ, gi¶m bít hiÖn t­îng mua b¸n qua trung gian. §èi víi XÝ nghiÖp 22 hiÖn nay hÖ thèng d©y truyÒn, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt vÉn cßn l¹c hËu vµ thiÕu rÊt nhiÒu. Tuy nhiªn ®Ó cã ®­îc tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cao h¬n, XÝ nghiÖp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Çu t­ å ¹t. ViÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i dùa trªn nhu cÇu, thÞ hiÕu vÒ s¶n phÈm vµ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ cho tõng giai ®o¹n kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu cã thÓ thay ®æi ®­îc.V× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp 22 cÇn tËp trung ®Çu t­ vµo mét sè lÜnh vùc sau : + TiÕp tôc hoµn thiÖn d©y truyÒn s¶n xuÊt, mua míi mét d©y truyÒn b¸nh bÝch qui n÷a ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®­îc tèt h¬n. + N©ng cÊp nhµ x­ëng, nhµ kho, c¬ së h¹ tÇng trong khu«n viªn cña XÝ nghiÖp. + §Çu t­ trang thiÕt bÞ chuyªn dïng : Mua míi mét sè ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó thay thÕ mét sè ®· cò vµ còng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vËn t¶i, thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c dù tr÷ b¶o qu¶n, phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y… * N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong kh©u thiÕt kÕ Giai ®o¹n thiÕt kÕ s¶n phÈm lµ kh©u ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh tíi chÊt l­îng cña s¶n phÈm. KÕt qu¶ cña kh©u nµy lµ tiªu chuÈn quan träng mµ c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i b¶o ®¶m, lµ c¨n cø ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy, khi x©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, c¸c c¸n bé kÜ thuËt cÇn ph¶i tu©n thñ mét sè c¸c yªu cÇu sau : S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu vµ t©m lÝ cña ng­êi tiªu dïng; tèi thiÓu ho¸ chi phÝ; b¶o ®¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh, vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña XÝ nghiÖp. Víi nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng cã thÕ m¹nh : B¸nh qui h­¬ng th¶o 300g, 500g...mÆc dï lo¹i s¶n phÈm nµy ®· cã thÞ tr­êng tiªu thô v÷ng ch¾c nh­ng trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n n÷a kh©u thiÕt kÕ c¸c chuÈn kÜ thuËt cho s¶n phÈm nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. §èi víi s¶n phÈm kÑo mÆc dï bao gãi t­¬ng ®èi ®Ñp nh­ng h×nh d¸ng cña viªn kÑo l¹i ch­a ®­îc ®Ñp l¾m. §Ó viªn kÑo cã gãc c¹nh h¬n trong qu¸ tr×nh bao gãi, XÝ nghiÖp nªn thiÕt kÕ mét hÖ thèng thiÕt bÞ lµm nguéi nhanh ®Ó sau c«ng ®o¹n dËp khu«n / c¾t nh÷ng viªn kÑo nµy sÏ qua bé phËn lµm nguéi vµ do ®ã nã cã thÓ gi¶m tØ lÖ biÕn d¹ng ®¸ng kÓ. §èi víi s¶n phÈm bét canh XÝ nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn h÷u hiÖu h¬n nh»m phï hîp h¬n khÈu vÞ cña ng­êi tiªu dïng, còng nh­ lµm t¨ng ®é kh« vµ tr¾ng cña muèi. * N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë kh©u cung øng S¶n phÈm cã chÊt l­îng cao hay thÊp lµ phô thuéc rÊt lín vµo chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo : Bét m×, ®­êng, s÷a c¸c lo¹i, h­¬ng liÖu, b¬…V× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng trong kh©u cung øng XÝ nghiÖp ph¶i lùa chän ®­îc nh÷ng b¹n hµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng cã ®ñ kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu cho XÝ nghiÖp cã chÊt l­îng tèt, ®ång bé, gi¸ c¶ hîp lÝ, ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng vÒ thêi gian. XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n l­îng vËt tr÷ dù tr÷ tèi ­u tr¸nh tån ®äng qu¸ nhiÒu ®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn hiÖn t­îng ø ®äng vèn. Qu¶n lý vµ tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ cung øng cho c¸c ph©n x­ëng…Bªn c¹nh b¹n hµng truyÒn thèng XÝ nghiÖp còng cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ nguån hµng cung øng ®Ó cã thÓ chñ ®éng øng phã víi mäi t×nh h×nh, t¹o ®­îc sù ®èi träng ®èi víi ®èi t¸c vÒ gi¸ c¶, ph­¬ng thøc vµ thêi gian thanh to¸n cã lîi cho XÝ nghiÖp, tõng b­íc qui ho¹ch,vµ n©ng cÊp l¹i hÖ thèng kho tµng ®Ó c«ng t¸c b¶o qu¶n dù tr÷ ®­îc tèt h¬n. * N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë kh©u s¶n xuÊt Thùc chÊt cña c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng trong kh©u s¶n xuÊt lµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn nh­ thiÕt kÕ. V× vËy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¸c c¸n bé kÜ thuËt ph¶i th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n tõ kh©u phèi liÖu cho tíi n­íng b¸nh / nÊu kÑo, x¸c ®Þnh tØ lÖ nguyªn vËt liÖu ®Ó ®­a vµo phèi liÖu sao cho phï hîp, kiÓm tra lß n­íng ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é sao cho phï hîp vµ nhiÖt to¶ ra ®Òu kh¾p khay n­íng nh»m gi¶m tØ lÖ b¸nh qu¸ löa / non löa, ®Õn kiÓm tra thµnh phÈm lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cã cho s¶n phÈm nhËp kho ®Ó xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng hay kh«ng, ng¨n ngõa viÖc ®­a s¶n phÈm kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l­îng ra thÞ tr­êng lµm gi¶m uy tÝn cña XÝ nghiÖp. §ång thêi ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®Ó t¹o ®éng c¬ ho¹t ®éng. 3. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ c¶i tiÕn mÉu m·, bao b× 3.1 §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ viÖc t¨ng lªn cña c¸c danh môc s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt kinh doanh, lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm theo h­íng cã lîi th«ng qua viÖc khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. Nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ b¸nh kÑo hiÖn nay lµ rÊt lín, ng­êi tiªu dïng lu«n t×m ®Õn víi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng, kiÓu d¸ng h×nh thøc ®Ñp. MÆc dï trong thêi gian qua XÝ nghiÖp 22 ®· cã cã g¾ng nhiÒu song kÕt qu¶ ®¹t ®­îc l¹i ch­a cao. S¶n phÈm cßn ch­a nhiÒu chñng lo¹i, cßn bá ngá nhiÒu thÞ tr­êng. V× vËy mµ hµng ngo¹i vµ hµng cña c¸c h·ng s¶n xuÊt trong n­íc ®· x©m nhËp mét c¸ch dÔ dµng vµ kiÕm ®­îc nh÷ng kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ tõ nh÷ng thÞ tr­êng nµy. Do ®ã trong thêi gian tíi trong chiÕn l­îc s¶n phÈm cña m×nh ph¶i thÓ hiÖn ®­îc viÖc më réng, ph¸t triÓn danh môc s¶n phÈm, ®æi míi hîp lÝ c¬ cÊu s¶n phÈm… §Ó thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò nµy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i lµm tèt c¸c biÖn ph¸p sau : * §a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm §a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm lµ duy tr×, ®iÒu chØnh, hoµn thiÖn, c¶i tiÕn s¶n phÈm, ph¸t triÓn mÆt hµng míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc nghiªn cøu t×m tßi t¨ng thªm c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm sÏ t¹o ra sù phï hîp h¬n ®èi víi nhiÒu nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau, lµm cho nguån s¶n phÈm thay thÕ c¸c s¶n phÈm ®· lçi thêi trë nªn dåi dµo h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho XÝ nghiÖp ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. HiÖn nay, XÝ nghiÖp cã ­u thÕ ®èi víi c¸c s¶n phÈm b¸nh, do ®ã ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm b¸nh sÏ gióp cho XÝ nghiÖp dÔ dµng h¬n trong viÖc tiÕp cËn vµ x©m nhËp thÞ tr­êng. V× vËy trªn nh÷ng d©y truyÒn s½n cã XÝ nghiÖp nªn tiÕp tôc tËn dông ®Ó ®­a ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm b¸nh cã kÝch th­íc, kiÓu d¸ng, h­¬ng vÞ míi phï hîp h¬n víi nhu cÇu cña mçi ®èi t­îng. C¸c s¶n phÈm kÑo cña XÝ nghiÖp cã khèi l­îng tiªu thô ch­a nhiÒu, v× vËy trong thêi gian tíi xÝ nghiÖp tiÕp tôc t×m kiÕm c¸c nguån nguyªn liÖu vµ h­¬ng liÖu, kiÓu d¸ng vµ mµu s¾c míi sao cho phï hîp víi tõng løa tuæi L­¬ng kh« lµ nhãm s¶n phÈm ®ang cã khèi l­îng tiªu thô chËm dÇn v× vËy XÝ nghiÖp cÇn tiÕp tôc ®­a ra nh÷ng h­¬ng liÖu míi ®Ó xem ng­êi tiªu dïng hä ­a thÝch lo¹i h­¬ng vÞ nµo ®Ó xÝ nghiÖp cã nh÷ng biÖn ph¸p vµ c¸ch thøc s¶n xuÊt cho phï hîp. Víi nh÷ng s¶n phÈm cã khèi l­îng tiªu thô Ýt, XÝ nghiÖp vÉn nªn duy tr× s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng nhiÒu lo¹i nhu cÇu, gi÷ thÞ tr­êng cò ®Ó cã c¬ héi giíi thiÖu s¶n phÈm míi. Tuy nhiªn XÝ nghiÖp còng cã thÓ xem xÐt ®Ó thu hÑp qui m« s¶n xuÊt xuèng møc hîp lÝ nÕu s¶n phÈm ®ã ®· ë giai ®o¹n cuèi cïng cña chu k× sèng. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu, chÕ thö ®Ó ®­a ra thÞ tr­êng mét s¶n phÈm míi cÇn ®­îc tiÕn hµng ®óng mïa vô, ®óng thêi ®iÓm khi cã nhu cÇu lín nh­ c¸c dÞp lÔ, tÕt khi ®ã XÝ nghiÖp võa cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, võa giíi thiÖu ®ù¬c s¶n phÈm míi thuËn tiÖn, chi phÝ thÊp. * §a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y XÝ nghiÖp chØ s¶n xuÊt kinh doanh mét sè mÆt hµng chñ yÕu : B¸nh bÝch qui c¸c lo¹i, l­¬ng kh« c¸c lo¹i, møt tÕt, b¸nh trung thu, bét canh…Tuy nhiªn trong giÊy §¨ng kÝ kinh doanh XÝ nghiÖp vÉn cã thÓ kinh doanh mét sè mÆt hµng kh¸c n÷a kÓ c¶ tham gia xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y XÝ nghiÖp còng kinh doanh mét sè mÆt hµng : S¶n xuÊt r­îu vang, n­íc ngät cã gas, n­íc hoa qu¶ Ðp, ch¨n nu«i gia cÇm… nh­ng do kh«ng cã hiÖu qu¶ nªn XÝ nghiÖp ®· cho dõng ho¹t ®éng. §Ó ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh kh¶o s¸t, nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng nh»m lùa chän nh÷ng mÆt hµng kinh doanh phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho XÝ nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay XÝ nghiÖp cã thÓ kinh doanh chÝnh nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt cña m×nh. §iÒu nµy võa gióp doanh nghiÖp æn ®Þnh s¶n xuÊt, tr¸nh ø ®äng nguyªn vËt liÖu qu¸ nhiÒu mµ l¹i ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn kh«ng nhá cho XÝ nghiÖp. 3.2 C¶i tiÕn mÉu m·, bao b× Trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, bao b× ngµy cµng trë nªn quan träng trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. §èi víi nhµ kinh doanh, s¶n phÈm lµ s¶n phÈm cßn bao b× còng chØ lµ bao b×- c¸i b¶o vÖ cho s¶n phÈm. Nh­ng d­íi con m¾t cña kh¸ch hµng bao b× g¾n chÆt víi s¶n phÈm vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña s¶n phÈm mµ nhu cÇu ®ång bé cña hä ®ßi hái ph¶i tho¶ m·n. Bao b× nã cã nhiÒu c«ng dông chø kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c¸i cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ cho s¶n phÈm, gióp cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®­îc dÔ dµng h¬n mµ nã cßn gióp cho kh¸ch hµng nhËn biÕt ®­îc s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp dÔ dµng h¬n. Do ®ã kh«ng nªn quan niÖm r»ng bao b× lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt nh­ng ph¶i cã mµ nªn hiÓu bao b× lµ mét bé phËn quan träng cña s¶n phÈm ®­îc ®­a ra b¸n vµ kh¸ch hµng s½n sµng tr¶ tiÒn ®Ó cã nã. D­íi con m¾t kh¸ch hµng sù kh¸c biÖt cña bao b× cã thÓ t¹o ra sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm. S¶n phÈm cã bao b× míi cã thÓ ®­îc nh×n nhËn lµ s¶n phÈm míi. V× vËy, ngay tõ kh©u thiÕt kÕ bao b× XÝ nghiÖp còng cÇn ph¶i nghiªn cøu sao cho phï hîp víi tõng chñng lo¹i s¶n phÈm vÒ mµu s¾c, kiÓu d¸ng, chÊt liÖu bao b× b¶o ®¶m ®Ñp m¾t, hÊp dÉn víi ng­êi tiªu dïng nh­ng l¹i kh«ng ®­îc gièng víi c¸c lo¹i bao b× ®· cã s½n trªn thÞ tr­êng nh»m tr¸nh sù nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng khi ®i mua s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. MÇu s¾c trªn bao b× ph¶i t¹o ra ®­îc h×nh ¶nh riªng mµ ng­êi tiªu dïng chØ cÇn nh×n vµo lµ biÕt ngay s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp. Bªn c¹nh mµu s¾c, kiÓu d¸ng vµ chÊt liÖu cña XÝ nghiÖp còng nªn thiÕt kÕ nhiÒu kÝch cì bao b× sao cho tho¶ m·n nhu cÇu mua s¾m cña mçi ng­êi. 4. Linh ho¹t trong chÝnh s¸ch gi¸ vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm * Gi¶m chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tØ träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó h¹ gi¸ thµnh. V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng nµy XÝ nghiÖp cÇn l­u ý mét sè ®iÓm sau : + Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu : Nªn lùa chän c¸c nhµ cung øng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp cho doanh nghiÖp nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã chÊt l­îng cao, ®ång bé, ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng, ®óng vÒ thêi gian víi gi¸ c¶ hîp lÝ. Lùa chän quy m« dù tr÷ tèi ­u tr¸nh hiÖn t­îng ø ®éng vèn, h­ háng, biÕn chÊt nÕu l­u kho qu¸ l©u, kh«ng thÓ sö dông ®­îc khi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng thay ®æi. + Gi¶m hao hôt, mÊt m¸t trong dù tr÷ vµ b¶o qu¶n : Muèn vËy, XÝ nghiÖp nªn cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô b¶o qu¶n vµ dù tr÷ trong kho bao gåm : TiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu, thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra kho hµng. Ngoµi ra XÝ nghiÖp cÇn n©ng cÊp hÖ thèng kho hµng th«ng viÖc ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ kho : thiÕt bÞ b¶o qu¶n, vËn chuyÓn xÕp dì, c©n ®o vµ kiÓm nghiÖm, phßng chèng ch¸y vµ phßng chèng b·o lôt. §èi víi nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu cã hao mßn tù nhiªn cÇn ph¶i x©y dùng c¸c ®Þnh møc hao hôt trong b¶o qu¶n vµ c¸c kh©u cã liªn quan. + Sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu : §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn cho ®­îc ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu, gi¶m bít phÕ liÖu, phÕ phÈm, tËn dông hÕt tÊt c¶ c¸c lo¹i phÕ liÖu phÕ phÈm cã thÓ sö dông ®­îc sau khi thu håi ®­îc ®Ó biÕn chóng thµnh nguyªn vËt liÖu chÝnh cho s¶n xuÊt s¶n phÈm phô tiÕp theo. Sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu mµ trong n­íc cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc mµ cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng ®Ó thay thÕ hµng nhËp khÈu… * Linh ho¹t trong chÝnh s¸ch gi¸ Gi¸ c¶ bao giê còng lµ mét yÕu tè cùc k× quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo. Bëi v×, gi¸ c¶ nã kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn, doanh thu cña XÝ nghiÖp mµ nã cßn lµ mét ph­¬ng tiÖn c¹nh tranh h÷u hiÖu t¹o lîi thÕ cho doanh nghiÖp khi tham gia kinh doanh trªn th­¬ng tr­êng. Nh×n chung, møc gi¸ mµ XÝ nghiÖp ®­a ra hiÖn nay ®èi víi c¸c s¶n phÈm lµ t­¬ng ®èi phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng. §Ó b¶o ®¶m sù linh ho¹t trong chÝnh s¸ch gi¸ XÝ nghiÖp cã thÓ t¨ng gi¸ ®«i chót khi hµng khan hiÕm ®Ó bï ®¾p phÇn gi¶m gi¸ khi hµng chËm tiªu thô, ®iÒu nµy ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp vÉn ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra lµ t¨ng doanh thu vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. 5. T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng yÓm trî vµ xóc tiÕn b¸n hµng ®Ó kÝch thÝch søc mua cña thÞ tr­êng YÓm trî vµ xóc tiÕn b¸n hµng lµ nh÷ng ho¹t ®éng rÊt quan träng ®ãng gãp quan träng vµo sù thµnh c«ng cña XÝ nghiÖp trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Tuú tõng lo¹i s¶n phÈm, ®èi t­îng kh¸ch hµng vµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cô thÓ mµ XÝ nghiÖp ®­a ra c¸c ho¹t ®éng yÓm trî vµ xóc tiÕn b¸n hµng kh¸c nhau. Nhê cã c¸c ho¹t ®éng nµy mµ ng­êi tiªu dïng biÕt nhiÒu h¬n ®Õn s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp vµ XÝ nghiÖp cã thÓ l«i kÐo hä trë thµnh kh¸ch hµng míi cña m×nh. V× vËy ®Ó kÝch thÝch søc mua cña thÞ tr­êng ®èi víi s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp th«ng qua c¸c ho¹t ®éng yÓm trî vµ xóc tiÕn b¸n hµng, XÝ nghiÖp cÇn chó ý mét sè biÖn ph¸p sau : + TÝch cùc c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o : t¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Nh­ng do ng©n s¸ch dµnh cho ho¹t ®éng nµy cßn eo hÑp th× XÝ nghiÖp cã thÓ qu¶ng c¸o qua c¸c ®¹i lÝ, ng­êi b¸n bu«n, b¸n lÎ b»ng pano, ¸p phÝch, « che n¾ng, tñ b¸n s¶n phÈm …còng rÊt cã hiÖu qu¶ mang nhiÒu th«ng tin ®Õn cho ng­êi tiªu dïng. Khi cã s¶n phÈm míi hoÆc ®Þnh k× th× XÝ nghiÖp còng nªn tiÕn hµnh qu¶ng c¸o nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm míi cña ng­êi tiªu dïng vµ gîi l¹i h×nh ¶nh vµ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp tr­íc khi bÞ c¸c qu¶ng c¸o kh¸c che lÊp. + Héi nghÞ kh¸ch hµng : Hµng n¨m XÝ nghiÖp tæ chøc cuéc héi nghÞ nµy kh¸ tèt, v× vËy trong thêi gian tíi XÝ nghiÖp cÇn ph¶i tiÕp tôc ph¸t huy. Ngoµi viÖc l¾ng nghe ý kiÕn ph¸t biÓu cña c¸c kh¸ch hµng, XÝ nghiÖp cã thÓ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh ®Ó kh¸ch hµng gãp ý. + TÝch cùc tham dù c¸c k× héi chî, triÓn l·m, t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng chµo hµng, b¸n thö s¶n phÈm võa ®Ó khuyÕch tr­êng, võa ®Ó tiÕp cËn kh¸ch hµng nh»m l¾ng nghe ý kiÕn tõ hä ®Ó cã nh÷ng thay ®æi, ®iÒu chØnh, c¶i tiÕn phï hîp h¬n. §Ó tham dù c¸c k× héi chî, triÓn l·m ®¹t hiÖu qu¶ cao, XÝ nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m tíi mét sè ®iÓm sau: @ Chän ®óng s¶n phÈm tham gia héi chî, triÓn l·m : S¶n phÈm tham dù ho¹t ®éng nµy ph¶i lµ nh÷ng s¶n phÈm cã thÕ m¹nh, cã chÊt l­îng cao, kiÓu d¸ng h×nh thøc ®Ñp, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ. @ Tham gia ®óng héi chî : V× ®©y lµ ho¹t ®éng rÊt tèn kÐm bëi vËy ®Ó cã ®­îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò nµy XÝ nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh : §Þa ®iÓm tæ chøc héi chî, triÓn l·m; uy tÝn cña cuéc héi chî triÓn l·m ®ã; cã kho¶ng bao nhiªu doanh nghiÖp sÏ tham gia, c¸c s¶n phÈm mµ hä cã kh¶ n¨ng mang tíi lµ g×; thÓ lÖ tham dù héi chî, triÓn l·m cã ®iÒu g× thuËn lîi / khã kh¨n ®èi víi doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ lÖ phÝ tham dù… + Tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm : Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm kh«ng chØ lµ ®Ó qu¶ng cao giíi thiÖu s¶n phÈm mµ nã cßn cã t¸c dông h­íng dÉn nhu cÇu, t¹o uy tÝn vµ kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng cña s¶n phÈm. V× vËy, khi tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm XÝ nghiÖp, XÝ nghiÖp cÇn chó ý tíi mét sè ®iÓm sau: @ Tæ chøc tèt viÖc qu¶ng c¸o ngay t¹i cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. Bªn c¹nh s¶n phÈm cÇn giíi thiÖu cña XÝ nghiÖp, trong cöa hµng nµy nªn cã c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸ch. Song lùa chän s¶n phÈm nµo cña hä ®Ó ®­a vµo cöa hµng vµ c¸ch tr×nh bÇy s¾p xÕp chóng ra sao ph¶i qu¸n triÖt ph­¬ng ch©m : Lµm næi bËt s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp, mäi s¶n phÈm kh¸c chØ cã chøc n¨ng lµm nÒn vµ t¹o ra sù gîi më nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp mµ th«i. @ §iÒu kiÖn mua b¸n ë cöa hµng ph¶i thuËn tiÖn, thu hót ®­îc kh¸ch hµng, cã kh¶ n¨ng t¨ng c­êng ®­îc quan hÖ gi÷a chñ vµ kh¸ch. @ §Þa ®iÓm ®Æt cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ph¶i ë c¸c trung t©m, khu vùc tËp trung ®«ng d©n c­, thuËn tiÖn vÒ giao th«ng, ë mét vÞ trÝ ®Ñp g©y Ên t­îng ®èi víi kh¸ch hµng. Ngoµi ra, XÝ nghiÖp tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó khuyÕch tr­¬ng uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña XÝ nghiÖp : Tµi trî cho mét sè ho¹t ®éng thÓ thao v¨n ho¸, tæ chøc giao l­u ca nh¹c gi÷a ®oµn thanh niªn cña XÝ nghiÖp víi ®Þa ph­¬ng, cÊp häc bæng tÆng quµ cho c¸c häc sinh nghÌo v­ît khã / cã thµnh tÝch cao trong häc tËp vµ rÌn luyÖn… II. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn 1. C«ng ty Thø nhÊt : T¨ng c­êng h¬n n÷a sù qu¶n lÝ vµ chØ ®¹o cña c«ng ty ®èi víi XÝ nghiÖp trong viÖc ho¹ch ®Þnh vµ x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh. Thø hai : T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp ®ñ vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ b×nh th­êng trong mäi ®iÒu kiÖn ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn trong c«ng t¸c ®Çu t­ ®æi míi d©y chuyÒn thiÕt bÞ. 2. C¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc Thø nhÊt : TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. X©y dùng vµ ban hµnh luËt c¹nh tranh, chèng ®éc quyÒn nh»m t¹o ra mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng vµ th«ng tho¸ng cho c¸c doanh nghiÖp khi tham gia kinh doanh. Thø hai : T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã c¸c hîp ®ång lín, dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ khi vay vèn tõ c¸c ng©n hµng. Thø ba : T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ thÞ tr­êng, chèng bu«n lËu, gian l©n th­¬ng m¹i, lµm hµng gi¶, hµng nh¸i… kiÓm so¸t chÆt chÏ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nh»m æn ®Þnh s¶n xuÊt trong n­íc. Thø t­ : T¨ng c­êng th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¬ quan qu¶n lÝ Nhµ n­íc víi c¸c doanh nghiÖp thµnh phÇn. Th­êng xuyªn cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp c¸c th«ng tin cËp nhËt vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng thÕ giíi. Thø n¨m : Côc së h÷u trÝ tuÖ cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc b¶o vÖ b¶n quyÒn vÒ nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng, bao b× cña s¶n phÈm cho c¸c doanh nghiÖp. Thø s¸u : Cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ¸p dông hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l­îng ISO 9000 vµ SA 8000. Thø b¶y : CÇn cã chÝnh s¸ch b¶o hé cã chän läc, cã thêi gian ®èi víi mét sè s¶n phÈm nh»m æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong n­íc. Thø t¸m : Trong thêi gian tíi khi cam kÕt AFTA cã hiÖu lùc vµ tiÕn tíi gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó c¶nh b¸o tr­íc cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc khi thùc hiÖn c¸c cam kÕt nµy ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng vµ øng phã víi mäi t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. KÕt luËn Nh­ vËy, khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc ®· ®Æt c¸c doanh nghiÖp n­íc ta vµo thÕ ph¶i n¨ng ®éng h¬n, ph¶i ®æi míi vµ cã c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi. V× mét lÏ, trong m«i tr­êng c¹nh tranh biÕn ®éng, diÔn biÕn phøc t¹p vµ nhiÒu rñi ro th× søc Ðp c¹nh tranh ®èi víi doanh nghiÖp lµ rÊt lín. §Ó tån t¹i trong m«i tr­êng c¹nh tranh vµ cã thÓ ph¸t huy lîi thÕ cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng vÊn ®Ò lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu cña mçi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× kh©u tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµm cho s¶n phÈm trë thµnh hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. S¶n phÈm ®ã ph¶i ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn, kh«ng chØ mét lÇn mµ nhiÒu lÇn,kh«ng ph¶i nhÊt thêi mµ m·i m·i. §iÒu quan träng h¬n n÷a lµ doanh nghiÖp võa lµm sao võa thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm võa ph¶i ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng më réng. Do vai trß quan träng cña kh«ng tiªu thô s¶n phÈm, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ XÝ nghiÖp 22 nãi riªng, viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu bëi v× c«ng viÖc nµy sÏ ®¸nh gi¸ ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cuèi cïng cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp. VËy doanh nghiÖp ph¶i sö dông nh÷ng gi¶i ph¸p nµo ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cho thËt tèt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, chÝnh v× nh÷ng lý do trªn em ®· chän ®Ò tµi:”…”.Kh«ng thÓ nãi r»ng c¸c biÖn ph¸p trªn lµ ®Çy ®ñ ®Ó gióp XÝ nghiÖp ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, XÝ nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn kÕt hîp ®ång thêi víi nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nh­ vÒ nh©n sù, vÒ tµi chÝnh, vÒ m¹ng l­íi ph©n phèi … Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghÖp 22 vµ b»ng nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®­îc,em ®· m¹nh d¹n ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hiÖn t¹i cña c«ng ty vµ còng xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn cña m×nh mong mái gãp phÇn nhá bÐ vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp 22. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, vËy em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ sù gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, sù gióp ®ì cña c¸c c« chó c¸c b¸c trong xÝ nghiÖp ®· gióp em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o [1] Gi¸o tr×nh Marketing th­¬ng m¹i, TS NguyÔn Xu©n Quang, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, n¨m 1999. [2] Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, TS NguyÔn Xu©n Quang, TS NguyÔn Thõa Léc, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, n¨m 1999. [3] Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, PGS.PTS Hoµng Minh §­êng, PTS NguyÔn Thõa Léc, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, n¨m 1998. [4] Gi¸o tr×nh Kinh tÕ th­¬ng m¹i, PGS.TS §Æng §×nh §µo, PGS.TS Hoµng §øc Th©n, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, n¨m 2001. [5] Gi¸o tr×nh Kinh tÕ th­¬ng m¹i, PGS.PTS NguyÔn Duy Bét, PGS.PTS §Æng §×nh §µo, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, n¨m 1997. [6] Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, PGS.PTS NguyÔn KÕ TuÊn, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, n¨m 1996. [7] Qu¶n trÞ b¸n hµng - Sales management, James.M. Comer, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª. [8] Marketing c¨n b¶n – Marketing Essentials, Phillip Kotler [9] Marketing lÝ luËn vµ nghÖ thuËt kinh doanh, GS Vò §×nh B¸ch, TS L­¬ng Xu©n Qu×. [10] NghÖ thuËt b¸n hµng, Ph¹m Cao Tïng, Nhµ xuÊt b¶n §ång th¸p, n¨m 1990. [11] Xóc tiÕn b¸n hµng trong kinh doanh th­¬ng m¹i, TS NguyÔn ThÞ Xu©n H­¬ng, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, n¨m 2001. [12] Ph©n tÝch B¸o c¸o tµi chÝnh vµ Ho¹t ®éng kinh doanh, PTS NguyÔn V¨n C«ng, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, n¨m 1999. [13] Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, Ph¹m V¨n §­îc, §Æng Kim C­¬ng, Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, n¨m 1999. [14] X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ë ViÖt nam, PGS.PTS Ph¹m Ngäc KiÓm, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, n¨m 2001.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm góp phần mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp 22- Cty 22 Tổng Cục Hậu Cần.DOC
Luận văn liên quan