Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhân sự tại công ty xe đạp - Xe máy Đống Đa - Hà Nội

Nội dung đề tài: Chương I: khái luận chung về quản trị nhân sự Chương II: phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp - xe máy Đống Đa - Hà Nội. Chương III: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhân sự tại công ty xe đạp - xe máy Đống Đa - Hà Nội

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhân sự tại công ty xe đạp - Xe máy Đống Đa - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ªu cÇu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra theo c«ng viÖc cÇn tuyÓn. ViÖc nghiªn cøu thu nhËn hå s¬ ®­îc c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng tæng hîp thùc hiÖn víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, v× x¸c ®Þnh ®©y lµ mét nhiªm vô rÊt quan träng, gióp c«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ cho c¸c qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù ë c¸c giai ®o¹n tiÕp theo. B­íc 4: Thi tay nghÒ vµ pháng vÊn C«ng ty chØ tiÕn hµnh pháng vÊn víi c¸c øng cö viªn ®­îc tuyÓn dông cho c«ng viÖc ë c¸c phßng ban chøc n¨ng, gi¸m ®èc sÏ lµ ng­êi trùc tiÕp pháng vÊn c¸c øng cö viªn ®ã. Thi tay nghÒ ®­îc ¸p dông cho viÖc tuyÓn dông c¸c c«ng nh©n ë c¸c ph©n x­ëng. Bµi thi tay nghÒ do phßng kü thuËt s¶n xuÊt ra ®Ò vµ chÊm ®iÓm. ViÖc thi tay nghÒ ®­îc gi¸m s¸t bëi c¸c c¸n bé trong phßng kü thuËt s¶n xuÊt, kÕt qu¶ bµi thi sÏ ph¶n ¸nh vÒ tr×nh ®é tay nghÒ cña mçi c«ng nh©n. B­íc 5: Tæ chøc kh¸m søc khoÎ Sau khi v­ît qua ®­îc c¸c vßng thi tay nghÒ vµ pháng vÊn, nh÷ng ng­êi cßn l¹i sÏ ph¶i ®i kh¸m søc khoÎ, nÕu ai ®ñ søc khoÎ th× sÏ ®­îc nhËn vµo lµm viÖc. B­íc 6: Thö viÖc Sè nh©n viªn míi ®­îc tuyÓn dông ph¶i tr¶i qua thùc tÕ Ýt nhÊt lµ mét th¸ng. NÕu trong qu¸ tr×nh thö viÖc, hä tá ra lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao th× sÏ ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng víi c«ng ty, ng­îc l¹i nÕn ai vi ph¹m kû luËt hoÆc l­êi biÕng hoÆc tr×nh ®é chuyªn m«n qu¸ kÐm so víi yªu cÇu cña c«ng viÖc th× sÏ bÞ sa th¶i. Nãi chung do thùc hiÖn kh¸ tèt c¸c b­íc trªn nªn c«ng ty hÇu nh­ kh«ng ph¶i sa th¶i ai sau khi tuyÓn dông. B­íc 7: Ra quyÕt ®Þnh Ng­êi ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng lµ gi¸m ®èc c«ng ty, sau khi c¸c øng cö viªn hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao, gi¸m ®èc sÏ xem xÐt vµ ®i ®Õn tuyÓn dông lao ®éng chÝnh thøc. Hîp ®ång lao ®éng sÏ ®­îc ký kÕt chÝnh thøc gi÷a gi¸m ®èc c«ng ty vµ ng­êi lao ®éng. 3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty §Ó sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ ®Ó thÝch øng víi sù thay ®æi liªn tôc cña m«i tr­êng kinh doanh còng nh­ ®Ó n¾m b¾t ®­îc sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt th× mçi c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù. NhËn thøc ®óng ®¾n ®­îc vÊn ®Ò nµy c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi ®· cã mét sè sù quan t©m nhÊt ®Þnh tíi c«ng t¸c nµy. 3.1.§µo t¹o nh©n sù trong c«ng ty Nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao lµ mét nh©n tè quý cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi nãi chung, nã quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy ph¶i th­êng xuyªn tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n sù. Môc ®Ých cña viÖc ®µo t¹o nh©n sù trong c«ng ty lµ nh»m kh¾c phôc c¸c tån t¹i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lao ®éng, t¹o ra ®éi ngò lao ®éng chuyªn m«n cã chÊt l­îng cao, x©y dùng lîi thÕ c¹nh tranh th«ng qua viÖc sö dông nguån nh©n lùc. Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o mçi mét c¸ nh©n sÏ ®­îc bï ®¾p nh÷ng thiÕu sãt trong kiÕn thøc chuyªn m«n vµ ®­îc truyÒn ®¹t thªm c¸c kiÕn thøc, kinh nghiÖm míi, ®­îc më réng tÇm hiÓu biÕt ®Ó kh«ng nh÷ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao mµ cßn cã thÓ ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng xung quanh ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc. Do x¸c ®Þnh ®­îc nh­ vËy nªn c«ng ty th­êng xuyªn tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n sù, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n sù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho ng­êi c«ng nh©n. *§µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt C«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt ®­îc c«ng ty tiÕn hµnh ®Òu ®Æn hµng n¨m cho c¸c c«ng nh©n kü thuËt bËc cao vµ cho c¸c lao ®éng phæ th«ng. BiÓu6: BËc thî trong s¶n xuÊt cña c«ng ty BËc thî N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 BËc 1 20 15 5 BËc 2 12 15 17 BËc 3 9 9 13 BËc 4 10 11 10 BËc 5 9 9 16 BËc 6 8 15 24 Nh×n vµo biÓu trªn ta thÊy: bËc thî cña c«ng nh©n trong c«ng ty cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ chÊt l­îng, cô thÓ nh­ sau: -Thî bËc 1: n¨m 1998 lµ 20 ng­êi, n¨m 1999 lµ 15 ng­êi ®Õn n¨m 2000 lµ 5 ng­êi. Sù gi¶m ®¸ng kÓ nµy chøng tá r»ng tay nghÒ chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, sè thî bËc 1 lµ bËc thÊp nhÊt ngµy cµng gi¶m, sè bËc thî cao h¬n ngµy cµng t¨ng. -Thî bËc 2: sè ng­êi cã bËc thî 2 cña c«ng ty còng cã sù gi¶m sót qua 3 n¨m nh­ng víi sè l­îng kh«ng lín. -Thî bËc 3: n¨m 1999 sè thî bËc 3 cña c«ng ty kh«ng ®æi so víi n¨m 1998, nh­ng sang n¨m 2000 sè thî bËc 3 t¨ng 4 ng­êi so víi n¨m 1999. -Thî bËc 4 vµ 5: lµ møc bËc thî t­¬ng ®èi cao trong c«ng ty vµ còng cã mét sè sù thay ®æi ®¸ng kÓ qua tõng n¨m. Gi¶i thÝch lý do gi¶m sót thî bËc 4 vµ 5 tr­ëng phßng kü thuËt s¶n xuÊt cho biÕt ®ã lµ vµo n¨m 2000 sè thî bËc 6 trong c«ng ty cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ. -Thî bËc 6: lµ møc thî cao nhÊt trong c«ng ty ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng. N¨m 1998 sè thî bËc 6 lµ 8 ng­êi, n¨m 1999 lµ 15 ng­êi vµ n¨m 2000 lµ 24 ng­êi. Gi¶i thÝch cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ nµy, c¸n bé c«ng ty cho biÕt do ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua trong c¸c ph©n x­ëng vÒ tr×nh ®é tay nghÒ, c¸c c«ng nh©n thi ®ua häc hái, kÕt qu¶ lµ bËc thî cña c«ng nh©n trong c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. Qua biÓu bËc thî trong s¶n xuÊt cña c«ng ty ta thÊy: do cã sù quan t©m thÝch ®¸ng cña c¸n bé c¸c cÊp trong c«ng ty, tr×nh ®é cña ng­êi c«ng nh©n trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao, sè bËc thî thÊp ngµy cµng gi¶m ®i vµ sè bËc thî cao ngµy cµng t¨ng lªn. *Mét sè h×nh thøc ®µo t¹o tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho c«ng nh©n cña c«ng ty -Do yªu cÇu cña kü thuËt s¶n xuÊt cho nªn tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp s¶n xuÊt sau khi ®­îc tuyÓn dông sÏ ®­îc ®µo t¹o Ýt nhÊt 1 th¸ng ngay t¹i c«ng ty vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, an toµn lao ®éng… -Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc: C¸c lao ®éng cã tay nghÒ v÷ng, bËc thî cao sÏ kÌm cÆp chØ b¶o h­íng dÉn c¸c lao ®éng míi hoÆc c¸c lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp h¬n. -Hµng n¨m c«ng ty cã tæ chøc thi tay nghÒ: TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ph¶i thi, ai tiÕn bé sÏ ®­îc t¨ng bËc thî vµ t¨ng l­¬ng. *§µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c cÊp qu¶n trÞ, tõ qu¶n trÞ viªn cÊp cao ®Õn qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së. Mét sè ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ trong c«ng ty -C¸n bé cao cÊp trong c«ng ty ®­îc cö ®i häc c¸c líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý. -Cö kÕ to¸n tr­ëng ®i häc líp kÕ to¸n tr­ëng vµ tham gia c¸c kho¸ häc ®Ó n¾m b¾t ®­îc c¸c thay ®æi trong c¸c luËt thuÕ cña Nhµ n­íc. -Qu¶n ®èc c¸c ph©n x­ëng- c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së ®­îc cö ®i häc c¸c líp båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n vµ n¨ng lùc qu¶n lý do Liªn ®oµn xe ®¹p LIXEHA tæ chøc. 3.2.Ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty Trong 3 n¨m gÇn ®©y nãi chung viÖc quy ho¹ch nh©n sù vµ c¸n bé trong c«ng ty Ýt cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. N¨m 1998 c«ng ty cã hai sù ®Ò b¹t cÊt nh¾c: -Phã phßng tæng hîp lªn tr­ëng phßng tæng hîp, lý do lµ tr­ëng phßng cò vÒ h­u. -Phã phßng kinh doanh lªn tr­ëng phßng kinh doanh, lý do lµ tr­ëng phßng cò chuyÓn n¬i c«ng t¸c. Mäi sù ®Ò b¹t cÊt nh¾c trong néi bé c«ng ty ®Òu ®­îc c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ñng hé nhiÖt t×nh. -Ngoµi ra cßn cã mét sè sù cÊt nh¾c kh¸c trong c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty. -Trong 3 n¨m qua c«ng ty ®· tuyÓn dông mét sè lao ®éng vµo c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau. 4.T×nh h×nh ®·i ngé nh©n sù trong c«ng ty 4.1.§·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt trong c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua : tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, mét sè phô cÊp vµ c¸c thu nhËp kh¸c. *TiÒn l­¬ng Cã hai c¸ch tÝnh l­¬ng kh¸c nhau trong c«ng ty: -§èi víi khèi ph©n x­ëng s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n chÕ t¹o khu©n cèi, phôc vô c«ng nghÖ vµ phôc vô qu¶n lý ë ph©n x­ëng th× sÏ sö dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cuèi cïng. ViÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng ®­îc giao cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm trªn nguyªn t¾c: +G¾n víi hiÖu qu¶ lao ®éng. +S¶n phÈm lµm ra ph¶i ®¹t chÊt l­îng ®Õn kh©u cuèi cïng vµ dùa trªn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng c«ng nghÖ. +Ph©n phèi tiÒn l­¬ng hµng th¸ng ph¶i ®­îc thùc hiÖn c«ng khai tr¸nh sù b×nh qu©n chñ nghÜa. +TiÒn l­¬ng vµ thu nhËp hµng th¸ng cña ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc ghi vµo sæ l­¬ng theo quyÕt ®Þnh cñ BL§TBXH. +Kh«ng ®­îc sö dông quü tiÒn l­¬ng vµo c¸c môc ®Ých kh¸c ngoµi viÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. -§èi víi khèi phßng ban: §èi t­îng ¸p dông lµ c¸c c¸n bé qu¶n lý, phôc vô, b¶o vÖ, c«ng nh©n kho c«ng ty. ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian, thanh to¸n trùc tiÕp cho tõng ng­êi lao ®éng. *TiÒn th­ëng vµ phô cÊp -C«ng ty cã quü khen th­ëng phô cÊp cho c¸c c¸ nh©n, c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. -Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét sè quü kh¸c: quü phóc lîi vµ phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khi bÞ ®au èm, phô cÊp cho c¸c tr­êng hîp lµm thªm, phô cÊp ®éc h¹i… BiÓu 7: t×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty §vÞ:1000® C¸c chØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 So s¸nh(%) 99/98 00/99 TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 500 480 540 -4 12.5 TiÒn th­ëng b×nh qu©n 80 70 90 -12.5 28.6 Thu nhËp kh¸c b×nh qu©n 100 110 110 10 - Tæng thu nhËp b×nh qu©n 680 660 740 -2.9 12.1 Qua biÓu 6 ta thÊy: tæng thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã sù t¨ng gi¶m ®¸ng kÓ qua tõng n¨m, cô thÓ lµ: -N¨m 1999 so víi n¨m 1998: do t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã sù gi¶m sót cho nªn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨m 1999 gi¶m 4% so víi n¨m 1998. Trong c«ng ty bé phËn s¶n xuÊt cã thu nhËp cao h¬n c¸c bé phËn kh¸c v× thÕ khi s¶n xuÊt gi¶m sót th× doanh thu còng gi¶m ®i do vËy tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng gi¶m theo. Tr­íc t×nh h×nh gi¶m sót cña tiÒn l­¬ng ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· nç lùc cè g¾ng c¶i thiÖn thu nhËp cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty b»ng c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. -N¨m 2000 so víi n¨m 1999: do cã sù khëi s¾c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , doanh thu cña c«ng ty t¨ng m¹nh cho nªn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng 12.5% so víi n¨m 1999 do vËy tæng thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng t¨ng 12.1% ®¹t 740000®. Qua biÓu trªn ta thÊy thu nhËp chñ yÕu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty chñ yÕu lµ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng trong c«ng ty rÊt thÊp. C«ng ty nªn c¶i thiÖn chÕ ®é tiÒn th­ëng ®Ó khuyÕn khÝch h¬n n÷a c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4.2.§·i ngé tinh thÇn -Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo trong néi bé c«ng ty nh­: +Phong trµo ng­êi tèt, viÖc tèt. + Phong trµo lao ®éng giái trong s¶n xuÊt. + Phong trµo phô n÷ giái viÖc n­íc, ®¶m viÖc nhµ. + Phong trµo sinh ®Î cã kÕ ho¹ch. + Phong trµo thÓ dôc, thÓ thao, v¨n ho¸, v¨n nghÖ. -Tæ chøc c¸c cuéc vui ch¬i, liªn hoan, tham quan nghØ m¸t cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng t¸c nµy ®­îc tæ chøc hµng n¨m nh»m t¹o cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®­îc nh÷ng giê phót nghØ ng¬i sau mét thêi gian lµm viÖc c¨ng th¼ng, mÖt mái vµ t¹o sù ®oµn kÕt gi÷a c¸c khèi phßng ban, c¸c tæ s¶n xuÊt. -Cuèi n¨m häp biÓu d­¬ng g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt, tÆng c¸c giÊy khen ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn. 5.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty trong 3 n¨m(1998-1999-2000) Qua biÓu sè 7 ta thÊy: hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty trong 3 n¨m ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: -N¨ng suÊt lao ®éng. -Kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn. -HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng *N¨ng suÊt lao ®éng So s¸nh n¨m 1999 so víi n¨m 1998 ta thÊy: n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 1999 gi¶m 11.2 (tr®/ng) t­¬ng ®­¬ng gi¶m 16.6%. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 th× n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 6.7(tr®/ng) t­¬ng ®­¬ng t¨ng 11.9%. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng lµ mét chØ tiªu rÊt quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña mét c«ng ty. N¨ng suÊt lao ®éng thÓ hiÖn søc s¶n xuÊt cña lao ®éng vµ ®­îc ®o l­êng b»ng sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian. N¨ng suÊt lao ®éng mµ cao th× sÏ gi¶m ®­îc thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn mét ®¬n vÞ hµng ho¸ tiªu thô, gi¶m ®­îc hao phÝ lao ®éng vµ gi¶m ®­îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Th«ng qua chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng n¨m 1998 lµ cao nhÊt vµ thÊp nhÊt lµ n¨m 1999. §i s©u vµo ph©n tÝch nguyªn nh©n gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng ë n¨m 1999 ta thÊy: +Doanh thu thuÇn n¨m 1999 gi¶m, tû lÖ gi¶m lµ 9.6% t­¬ng øng víi sè tiÒn lµ 780 tr®, ®iÒu nµy lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m theo v× doanh thu thuÇn lµ mét trong c¸c yÕu tè cã sù ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh tíi n¨ng suÊt lao ®éng. +Trong khi doanh thu thuÇn cã sù gi¶m sót th× tæng sè nh©n viªn trong c«ng ty cã sù gia t¨ng. N¨m 1999 tæng sè nh©n viªn trong c«ng ty t¨ng thªm 10 ng­êi, tû lÖ t¨ng lµ 8.3% so víi n¨m 1998. Tuy tû lÖ t¨ng nµy kh«ng cao nh­ng trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang gÆp khã kh¨n cho nªn nã còng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty. Sang n¨m 2000 n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty t¨ng 11.9% t­¬ng øng t¨ng 6.7 (tr®/ng). §¹t ®­îc tû lÖ t¨ng nµy lµ do doanh thu thuÇn n¨m 2000 cña c«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 1999, tû lÖ t¨ng 24.8% trong khi ®ã tû lÖ t¨ng vÒ tæng sè nh©n viªn lµ 11.5%. Do vËy, nÕu so s¸nh n¨m 2000 vµ n¨m 1999 th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña n¨m 2000 ®­îc ®o l­êng b»ng chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng lµ tèt. *Kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn So s¸nh n¨m 1999 vµ n¨m 1998 ta thÊy kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn n¨m 1999 gi¶m 41.8% so víi n¨m 2000, gi¶m ®i 0.7(tr®/ng). Nguyªn nh©n cña sù gi¶m sót nµy lµ do tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty gi¶m 37% trong khi ®ã tæng sè lao ®éng l¹i t¨ng 8.3%. N¨m 2000 so víi n¨m 1999 kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn t¨ng 74% t­¬ng ®­¬ng t¨ng 0.7(tr®/ng). N¨m 2000 kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn t¨ng v× do tæng lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 94% trong khi ®ã tæng sè nh©n viªn trong c«ng ty còng cã sù gia t¨ng nh­ng víi sè l­îng nhá h¬n 11.5%. §©y lµ mét trong c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty, chØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng cao. VËy qua sù ph©n tÝch trªn ta thÊy: th«ng qua kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét nh©n viªn ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng qua tõng n¨m ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng n¨m 1999 lµ thÊp nhÊt cßn n¨m 1998 vµ n¨m 2000 lµ b»ng nhau. *HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc doanh thu ®¹t ®­îc trªn mét ®ång chi phÝ tiÒn l­¬ng. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng cao. N¨m 1999 hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng gi¶m13.3% so víi n¨m 1998. Nguyªn nh©n gi¶m lµ do doanh thu thuÇn n¨m 1999 gi¶m m¹nh trong khi ®ã tæng quü l­¬ng l¹i t¨ng v× tæng sè lao ®éng t¨ng, do vËy hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng lµ kh«ng tèt. N¨m 2000, hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng gi¶m 0.5% so víi n¨m 1999. nguyªn nh©n lµ do tû lÖ t¨ng cña tæng quü l­¬ng lµ 25.5% t¨ng cao h¬n tû lÖ t¨ng cña doanh thu thuÇn lµ 24.8%. Tæng hîp c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty trong 3 n¨m qua, n¨m 1998 hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty lµ tèt nhÊt, sau ®ã gi¶m dÇn vµo 2 n¨m sau. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi. I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n sù cña c«ng ty trong 3 n¨m ta thÊy nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau: **¦u ®iÓm: *Ban l·nh ®¹o -Ban l·nh ®¹o trong c«ng ty cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao do vËy ®· nhËn ®Þnh ®óng ®¾n, thÊy ®­îc hÕt khã kh¨n mµ c«ng ty ph¶i v­ît qua ®Æc biÖt lµ cuéc c¹nh tranh gay g¾t cã phÇn thiÕu c©n søc víi s¶n phÈm nhËp lËu tõ Trung Quèc, bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i c¹nh tranh kh«ng kÐm phÇn quyÕt liÖt víi c¸c s¶n phÈm cña nhiÒu ®¬n vÞ trong n­íc nªn ®· ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch rÊt hîp lý cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. -Cã sù ph©n c«ng mçi ®ång chÝ trong Ban Gi¸m §èc phô tr¸ch tõng c«ng viÖc cô thÓ ®Ó n¾m v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh hµng ngµy, chØ ®¹o phßng ban chøc n¨ng sö lý kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh. -Cã chñ tr­¬ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n, quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn. *§éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty -C¸n bé kü thuËt gi¸m s¸t cã tr×nh ®é kü thuËt cao tay nghÒ v÷ng, chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt, trùc tiÕp theo dâi tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. -C¸c nh©n viªn trong c¸c phßng ban chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô s¶n xuÊt. C©n ®èi ®ång bé, x©y dùng vµ giao kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp kÞp thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt trong c¸c ph©n x­ëng. -§éi ngò c«ng nh©n trong c«ng ty cã tay nghÒ cao, cã søc khoÎ tèt. -C¸c nh©n viªn trong c«ng ty ®oµn kÕt t­¬ng th©n t­¬ng ¸i gióp ®ì nhau trong ho¹n n¹n khã kh¨n. *C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng -Cã nhiÒu linh ho¹t vµ hîp lý, ®¶m b¶o sè lao ®éng phôc vô kÞp thêi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt nh÷ng th¸ng thêi vô s¶n xuÊt cã nhiÒu biÕn ®éng ®· cã sù ®iÒu phèi lao ®éng thÝch hîp, ®¶m b¶o kh«ng g©y ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é s¶n xuÊt. Trªn c¬ së ®ã ®· gi¶i quyÕt ®ñ viÖc lµm th­êng xuyªn cho ng­êi lao ®éng. ChÊm døt t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng ph¶i nghØ viÖc do thiÕu viÖc lµm ®ång thêi ®¸p øng cung cÊp ®ñ lao ®éng cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt còng nh­ kÕ ho¹ch chung cña toµn c«ng ty. -Bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp ®· ®­îc bè trÝ phï hîp víi c«ng viÖc cña tõng phßng ban, kh«ng cßn t×nh tr¹ng d­ thõa lao ®éng. HiÖu qu¶ qu¶n lý vµ chÊt l­îng lao ®éng t¨ng lªn râ rÖt. *C«ng t¸c ®êi sèng -Ng­êi lao ®éng trong c«ng ty cã ®ñ viÖc lµm ®Òu ®Æn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn. -Thùc hiÖn ®ãng b¶o hiÓm x· héi theo luËt ®Þnh, kh«ng g©y ¶nh h­ëng g× ®Õn viÖc lµm, chÕ ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khi ®Õn tuæi nghØ h­u còng nh­ c¸c chÕ ®é kh¸c cña ng­êi lao ®éng. -Quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn c«ng t¸c tinh thÇn cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty b»ng rÊt nhiÒu c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: th¨m hái ®éng viªn c«ng nh©n viªn nh©n c¸c dÞp lÔ tÕt, èm ®au. -Hµng n¨m tæ chøc nghØ m¸t cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o cho hä cã thêi gian nghØ ng¬i tho¶i m¸i sau nh÷ng giê lµm viÖc c¨ng th¼ng. -Ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua cho toµn thÓ anh chÞ em trong c«ng ty: “ Ng­êi tèt viÖc tèt”, “Lao ®éng giái”, hµng n¨m ®Òu cã tæng kÕt khen th­ëng. -Hµng n¨m tæ chøc v¨n nghÖ, héi khoÎ truyÒn thèng cña c«ng ty vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao. Ngoµi ra c«ng ty cßn tham gia c¸c phßng trµo cña LIXEHA. **Nh­îc ®iÓm -Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt còng nh­ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng cßn ch­a ®­îc chÆt chÏ, do ®ã cã lóc cßn x¶y ra sù mÊt ®ång bé ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é s¶n xuÊt. -C«ng t¸c qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, thî cã tay nghÒ cao cßn láng lÎo ch­a khai th¸c hÕt ®­îc kh¶ n¨ng cña hä, dÉn ®Õn trong s¶n xuÊt cßn tr× trÖ vµ kÐm nh¹y bÐn. -ý thøc vÖ sinh c«ng nghiÖp cßn yÕu, t¸c phong c«ng nghiÖp cña c«ng nh©n lao ®éng ch­a cao. -Qu¶n lý chÊt l­îng lao ®éng cßn ch­a chÆt chÏ, vÉn cßn tån ®äng c¬ chÕ t­ t­ëng bao cÊp ë mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn dÉn ®Õn hiÖu suÊt lao ®éng ch­a cao. -TÝnh tù gi¸c d©n chñ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a ®­îc ph¸t huy nªn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. -Ch­a c©n ®èi ®­îc lao ®éng theo giê m¸y ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. -Ngoµi ra cßn cã mét sè c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cßn non kÐm, chÊt l­îng lµm viÖc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu hiÖn t¹i, ý thøc tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ch­a cao. -C«ng t¸c khuyÕn khÝch vËt chÊt nh­ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh v× tiÒn th­ëng cßn qu¸ Ýt. Kh«ng cã t¸c dông kÝch thÝch m¹nh mÏ. §i s©u vµo ph©n tÝch c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong c«ng ty ta thÊy: 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc -C«ng ty ch­a coi träng viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc. Ph©n tÝch c«ng viÖc ch­a ®­îc thùc hiÖn chuyªn s©u, kh«ng cã c¸n bé chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn, kh«ng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch khoa häc. -§©y lµ mét néi dung quan träng trong qu¶n trÞ nh©n sù cho nªn c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ ¶nh h­ëng tíi mét sè c«ng t¸c kh¸c. -ViÖc nghiªn cøu ph©n tÝch c«ng viÖc chØ dõng l¹i ë sù nh×n nhËn kh¸ch quan bªn ngoµi vµ ý kiÕn chñ quan cña ng­êi ph©n tÝch v× vËy nã ¶nh h­ëng tíi viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng viÖc. §ã chÝnh lµ viÖc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµ mét sè c¸n bé trong c«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÐm, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña c«ng viÖc. -V× c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt cho nªn nã còng ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c chuÈn bÞ néi dung ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc. 2.TuyÓn dông nh©n sù -Nguån tuyÓn dông nh©n sù chñ yÕu lµ tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp vµ chñ yÕu lµ tuyÓn c¸c lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc trong c¸c ph©n x­ëng. N¨m 1999 c«ng ty cã tuyÓn dông thªm mét sè lao ®éng trong khi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty kh«ng mÊy kh¶ quan ®iÒu nµy lµ hoµn toµn bÊt hîp lý, do ®ã nã ®· ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. - Do c«ng ty chØ d¸n th«ng b¸o tuyÓn dông nh©n sù ë t¹i c«ng ty vµ th«ng b¸o néi bé cho nªn cã sù h¹n chÕ vÒ sè l­îng ng­êi tham gia dù tuyÓn vµ c«ng ty kh«ng cã nhiÒu c¬ héi chän lùa nh÷ng nh©n sù cã tr×nh ®é cao h¬n. -Ban gi¸m ®èc trong c«ng ty lu«n x¸c ®Þnh nh©n tè quý gi¸ nhÊt cña c«ng ty lµ con ng­êi, mçi mét c¸ nh©n trong c«ng ty mµ tèt th× sÏ lµm cho c«ng ty tèt lªn. Tõ nhËn ®Þnh ®ã cho nªn trong mÊy n¨m gÇn ®©y tuy sè l­îng ®­îc tuyÓn dông vµo c«ng ty kh«ng nhiÒu nh­ng chÊt l­îng cña c«ng t¸c tuyÓn dông lµ t­¬ng ®èi cao. -Do ®­îc sù quan t©m cña Ban gi¸m ®èc cho nªn c¸c b­íc tuyÓn dông ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng ®èi tèt v× vËy cho nªn sè ng­êi ®­îc tuyÓn dông vµo c«ng ty ®a phÇn lµ c¸c c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, cã søc khoÎ tèt. -Qu¸ tr×nh tuyÓn dông ®­îc c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty tiÕn hµnh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cho nªn kÕt qu¶ nhËn ®­îc lµ t­¬ng ®èi tèt vµ chi phÝ bá ra cho qu¸ tr×nh tuyÓn dông lµ kh«ng lín, phï hîp víi t×nh tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty. -Sè nh©n viªn míi ®­îc tuyÓn dông ph¶i tr¶i qua thö nghiÖm thùc tÕ Ýt nhÊt lµ hai th¸ng. NÕu trong qu¸ tr×nh thö viÖc hä tá ra lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao th× sÏ ®­îc ký hîp ®ång víi c«ng ty, ng­îc l¹i ai vi ph¹m kû luËt hoÆc l­êi biÕng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n qu¸ kÐm so víi yªu cÇu cña c«ng viÖc th× sÏ bÞ buéc th«i viÖc. Do vËy nh÷ng lao ®éng ®­îc tuyÓn th­êng lµ nh÷ng ng­êi phï hîp víi c«ng viÖc, cã tay nghÒ, cã lßng yªu nghÒ, say mª víi c«ng viÖc. -T×nh h×nh nh©n sù nãi chung cña c«ng ty ®Õn nay lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, trong thêi gian tíi c«ng ty kh«ng nªn tuyÓn dông nh©n sù vµo c¸c phßng ban v× lùc l­îng nh©n sù ë ®©y ®· ®ñ. 3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù *§µo t¹o nh©n sù §µo t¹o nh©n sù trong c«ng ty bao gåm hai néi dung ®ã lµ ®µo t¹o n©ng cao tay tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cho c«ng nh©n vµ ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ cho l·nh ®¹o c¸c cÊp. -Hµng n¨m c«ng ty cã tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n c¶ vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh. Nh­ng chÊt l­îng cña ®µo t¹o ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao. -Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nghÌo nµn, kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh s¸ng t¹o cña ng­êi c«ng nh©n. -ViÖc ®µo t¹o b»ng h×nh thøc thi tay nghÒ, n©ng bËc thî ®«i khi cß mang tÝnh h×nh thøc, ch­a ph¶n ¸nh ®­îc chÊt l­îng lao ®éng, vÊn ®Ò tù ®µo t¹o cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. -Ch­a dµnh mét kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt vµ thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. -C«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ cho c¸c cÊp l·nh ®¹o: c¸c c¸n bé l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt c«ng ty tham gia vµo c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, båi d­ìng c¸c kiÕn thøc vÒ §¶ng. Ngoµi ra c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së nh­ lµ c¸c qu¶n ®èc th× ®­îc cö ®i häc c¸c líp båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n do liªn ®oµn xe ®¹p LIXEHA tæ chøc. -Tuy vÉn cßn tån t¹i mét sè mÆt h¹n chÕ, nh­ng kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc r»ng trong mÊy n¨m gÇn ®©y tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng nh©n trong c«ng ty còng cã sù gia t¨ng râ rÖt, cô thÓ lµ sè bËc thî cao ngµy cµng t¨ng, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng vµ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra cã chÊt l­îng tèt vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. *Ph¸t triÓn nh©n sù Trong ba n¨m qua viÖc quy ho¹ch nh©n sù trong c«ng ty Ýt cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ, cô thÓ lµ: -Cã hai tr­êng hîp c¸c bé ®­îc cÊt nh¾c lªn chøc vô cao h¬n ®ã lµ phã phßng tæng hîp lªn tr­ëng phßng tæng hîp vµ phã phßng kinh doanh lªn tr­ëng phßng kinh doanh. C¸c c¸n bé nµy sau khi ®­îc ®Ò b¹t hä tiÕp xóc vµ lµm quen víi c«ng viÖc rÊt nhanh do vËy hä lu«n hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô trong ph¹m vi vµ quyÒn h¹n cña m×nh. -Ngoµi ra cßn cã sù gia t¨ng vÒ tæng sè lao ®éng trong ba n¨m qua, ®ã lµ viÖc tuyÓn dông c¸c nh©n sù vµo c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau. 4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù §¸nh gi¸ nh©n sù Qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së vµ trung gian lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp ®¸nh gi¸ c¸c nh©n viªn d­íi quyÒn cña m×nh. §©y lµ mét c«ng t¸c t­¬ng ®èi khã kh¨n nã ®ßi hái sù chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng. Qua ®¸nh gi¸ th× sÏ biÕt râ n¨ng lùc vµ thµnh tÝch cña tõng ng­êi, viÖc ®¸nh gi¸ ®­îc thùc hiÖn ®óng møc sÏ c¶i thiÖn ®­îc bÇu kh«ng khÝ trong c«ng ty. V× vËy thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy lµ hÕt søc quan träng. Nãi chung c«ng t¸c ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c«ng ty ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt. C«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng ®èi víi tõng c¸ nh©n trong c«ng ty v× ng­êi ®¸nh gi¸ lµ ng­êi trùc tiÕp l·nh ®¹o. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®­îc sö dông trong c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm. §¸nh gi¸ nh©n viªn theo c¸c tiªu chuÈn nh­: sè ngµy lµm viÖc, chÊt l­îng c«ng viÖc, t¸c phong c«ng nghiÖp… Mçi tiªu chuÈn øng víi 5 møc ®é: tèt, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm, t­¬ng øng víi sè ®iÓm tõ 1 ®Õn 5. Trong c«ng ty kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ sÏ lµm c¬ së cho viÖc ®·i ngé nh©n sù. §·i ngé nh©n sù §·i ngé trong c«ng ty còng ®­îc thÓ hiÖn d­íi hai h×nh thøc ®ã lµ ®·i ngé vËt chÊt vµ ®·i ngé tinh thÇn. -Nãi chung kÝch thÝch vËt chÊt trong c«ng ty chñ yÕu th«ng qua tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty t­¬ng ®èi æn ®inh vµ t¨ng dÇn qua tõng n¨m. -C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng kh¸c nhau cho khèi phßng ban vµ khèi s¶n xuÊt. §©y lµ viÖc lµm cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi toµn bé lao ®éng trong c«ng ty, buéc hä ph¶i phÊn ®Êu, lµm viÖc hÕt søc m×nh sao cho t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. -TiÒn th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ rÊt Ýt, kh«ng ®¸ng kÓ, chñ yÕu lµ th­ëng theo tËp thÓ víi sè tiÒn kh«ng lín l¾m. §©y lµ mét trong c¸c thiÕu sãt cña c«ng ty v× tiÒn th­ëng lµ mét h×nh thøc ®·i ngé vËt chÊt cã t¸c dông m¹nh mÏ tíi ng­êi lao ®éng. *§·i ngé tinh thÇn -C¸c phong trµo thi ®ua trong c«ng ty ®­îc tæ chøc s«i næi, ®­îc mäi ng­êi nhiÖt t×nh h­ëng øng. Cô thÓ lµ c¸c phong trµo: “Ng­êi tèt, viÖc tèt”, “Lao ®éng giái”, hµng n¨m ®Òu cã tæng kÕt khen th­ëng. -N¨m 2000 cã: 55 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¹t danh hiÖu “Ng­êi tèt, viÖc tèt” vµ “Lao ®éng giái” cÊp c«ng ty, cã 8 ng­êi ®­îc LIXEHA khen th­ëng. Ba ®¬n vÞ ®¹t danh hiÖu “§¬n vÞ ®¹t lo¹i I” vµ 7 ®¬n vÞ ®¹t danh hiÖu “§¬n vÞ ®¹t lo¹i II”. -VÒ v¨n nghÖ n¨m 2000 c«ng ty cã 6 tiÕt môc tham gia héi diÔn v¨n nghÖ do LIXEHA tæ chøc. -Hµng n¨m duy tr× héi khoÎ truyÒn thèng cña c«ng ty vµo dÞp ngµy sinh nhËt B¸c Hå. -Duy tr× ®Òu viÖc tæ chøc cã quµ tÆng sinh nhËt cho c¸c c¸n bé ®oµn viªn c«ng ®oµn. -Ngoµi c¸c phong trµo trªn, hµng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc x©y dùng quü t×nh nghÜa, mÆc dï quü kh«ng lín nh­ng còng ®ñ ®Ó trî cÊp cho c¸c gia ®×nh khi gÆp khã kh¨n. -C¸c ngµy lÔ tÕt c«ng ty ®Òu cã quµ vµ tiÒn ®Çy ®ñ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. -Hµng quý tæ chøc cÊp ph¸t c¸c lo¹i thuèc th«ng th­êng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo sè tiÒn trÝch tõ 5% BHYT. C¸c phong trµo thi ®ua nµy gãp phÇn vµo viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng v¨n ho¸ cña c«ng ty, gióp cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®oµn kÕt vµ hiÓu biÕt lÉn nhau. II.§Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi trong thêi gian tíi 1.Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi trong thêi gian tíi. Trong b¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 c«ng ty ®· ®­a ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 nh­ sau: *VÒ s¶n xuÊt -TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. -C¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu: +Phanh c¸c lo¹i: 140000 bé. +Bµn ®¹p c¸c lo¹i: 120000 bé. +Ch©n chèng c¸c lo¹i: 130000 chiÕc. +Vá ruét phanh xe ®¹p: 60000 bé. +Gi¸ ®ì ®Ìn 39: 400000 bé. Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng: 9167tr® -C¶i tiÕn c«ng t¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c ®Þnh møc hiÖn cã ®Ó cã sù ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ph­¬ng ch©m hîp lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. Thùc hiÖn môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc. -TiÕp tôc mua thªm mét sè thiÕt bÞ ®ét dËp vµ m¸y Taro, thiÕt bÞ s¬n tÜnh ®iÖn. -TriÓn khai viÖc hîp t¸c víi c¬ së ngoµi ®Ó s¶n xuÊt vá bµn ®¹p nh«m, mét sè chi tiÕt b»ng nh«m. -Ngoµi c¸c s¶n phÈm trªn c«ng ty sÏ gia c«ng thªm mét sè chi tiÕt kim lo¹i cho §inamo, gi¸ b¾t ®Ìn xe ®¹p, c¸c lo¹i hµng phôc vô cho hîp doanh FER. -KhÈn tr­¬ng thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ ®Ó sím ®­a d©y truyÒn lµm vá phanh xe ®¹p, thiÕt bÞ ®ét dËp, m¸y hµn bÊm ®i vµo ho¹t ®éng. *VÒ tiªu thô C¸c s¶n phÈm tiªu thô chÝnh: +Phanh c¸c lo¹i: 130000 bé. +Bµn ®¹p c¸c lo¹i: 110000 bé. +Ch©n chèng c¸c lo¹i: 111000 chiÕc. +Vá ruét phanh xe ®¹p: 55000 bé. +Gi¸ ®ì ®Ìn 39: 360000 bé. Tæng doanh thu: 11987 tr®. -TiÕp tôc cñng cè, gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô n¨m 2000. -T¨ng c­êng t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr­êng xóc tiÕn c¸c ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, x¸c lËp nhu cÇu thÞ tr­êng më réng thÞ tr­êng vµ t¨ng l­îng kh¸ch hµng khu vùc néi, ngo¹i thµnh Hµ Néi, khu vùc phÝa B¾c dÇn tiÕn tíi më réng thÞ tr­êng tiªu thô ë miÒn Trung vµ miÒn Nam. -Mua s¾m vËt t­ ®Çy ®ñ phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc. -Ph¶n ¸nh c¸c gãp ý cña kh¸ch hµng cho l·nh ®¹o ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi c¸c sai sãt nh»m ®¸p øng nguyÖn väng cña kh¸ch hµng. 2.§Þnh h­íng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty trong thêi gian tíi. -X©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. Ph¶i cã sù ®æi míi vÒ t­ duy kü thuËt, mçi c¸n bé kü thuËt ®Òu ph¶i ®Æt c©u hái cho m×nh: ngµy h«m nay ta ®· ®ãng gãp cho c«ng t¸c kü thuËt cña c«ng ty trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng vÒ c«ng nghÖ nµy ®Ó gióp cho c«ng ty v÷ng b­íc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. -Trong thêi gian tíi môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty lµ ®­a tæng thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng lªn kho¶ng 800000®/ th¸ng. PhÊn ®Êu t¨ng møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä æn ®inh cuéc sèng gia ®×nh vµ yªn t©m c«ng t¸c. -§éi ngò c¸n bé kü thuËt, thî cã tay nghÒ bËc cao ph¶i cã søc bËt míi, cã nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, cã sù thay ®æi vÒ mÉu m· chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. -N©ng cao tr×nh ®é cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ ®éi ngò kü s­, thî cã tay nghÒ, xo¸ bá t­ t­ëng bao cÊp, ph¶i thùc sù g¾n bã víi c«ng viÖc, nªu cao tinh thÇn d¸m nghÜ d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¸c c«ng viÖc ®­îc giao. -Thay ®æi c¸ch qu¶n lý ®Ó lao ®éng cã hiÖu qu¶ cao. X©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã ý thøc tæ chøc kû luËt, ý thøc vÖ sinh lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ t¸c phong c«ng nghiÖp. -Cã sù kÕt dÝnh kÕt gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt còng nh­ c¸c phßng ban víi nhau ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt còng nh­ tiÕn ®é s¶n xuÊt chÊm døt t×nh tr¹ng mÊt ®ång bé trong s¶n xuÊt. -§¶m b¶o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, tr¸nh t×nh tr¹ng ngåi kh«ng. -C«ng t¸c tiÒn l­¬ng ph¶i cã sù ®æi míi hîp lý lµm sao cho võa thùc tÕ víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty võa b¶o ®¶m ®­îc theo chÕ ®é, kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi møc nhËp gi÷a lao ®éng ë khèi ph©n x­ëng vµ lao ®éng ë c¸c phßng ban. -Ch¨m lo vµ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn an toµn vµ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. -Duy tr× chÕ ®é cÊp ph¸t b¶o hiÓm cho ng­êi lao ®éng, tæ chøc kh¸m søc khoÎ vµ kiÓm tra bÖnh nghÒ nghiÖp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. -§Èy m¹nh c«ng t¸c ch¨m lo vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo c¸c dÞp lÔ, tÕt. -TiÕp tôc duy tr× c¸c phong trµo: “Ng­êi tèt, viÖc tèt”, “Lao ®éng giái”, “Phô n÷ giái viÖc n­íc, ®¶m viÖc nhµ”… -Ph¸t ®éng s©u réng h¬n n÷a trong toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn phong trµo thÓ dôc thÓ thao rÌn luyÖn søc khoÎ. -Tham gia tÝch cùc vµo c¸c phong trµo do LIXEHA tæ chøc. - Ph¸t ®éng phong trµo s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt. C¸c phong trµo trªn ®Òu cã tæng kÕt vµ cã khen th­ëng, møc khen th­ëng sÏ ®­îc gia t¨ng h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc ®Ó khuyÕn khÝch mäi ng­êi trong c«ng ty nhiÖt t×nh h­ëng øng. -Duy tr× vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vµ cã quµ tÆng cho con cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ häc sinh giái, häc sinh tiªn tiÕn, cã quµ cho c¸c ch¸u nh©n c¸c dÞp lÔ tÕt. III.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi C¨n cø vµo lý luËn chung cña qu¶n trÞ nh©n sù, thùc tr¹ng vµ c¸c ®Þnh h­íng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi trong thêi gian tíi, t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty nh­ sau: **Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ë c«ng ty 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc C«ng ty cÇn chó träng vµo c«ng t¸c nµy v× ®©y lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù nãi chung. NÕu c«ng t¸c nµy mµ ®­îc thùc hiÖn tèt th× sÏ: -Lµm c¨n cø ®Ó x©y dùng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc trong c«ng ty ®­îc tèt h¬n. -Gióp cho viÖc nghiªn cøu vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong c«ng ty sao cho hiÖu suÊt c«ng viÖc ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. -Cung cÊp c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thùc hiÖn cña tõng thµnhviªn trong c«ng ty sao cho chÝnh x¸c nhÊt, tr¸nh sù thiªn vÞ g©y nªn sù ®è kþ lÉn nhau gi÷a c¸c thµnh viªn. -§­a ra c¸c tiªu chuÈn cÇn thiÕt cho viÖc tiÕn hµnh tuyÓn dông nh©n sù ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. -ChuÈn bÞ néi dung cho ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù ®¸p øng víi nhu cÇu cña c«ng viÖc. Thùc hiÖn tèt ®­îc c«ng t¸c nµy th× mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt còng nh­ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng sÏ ®­îc chÆt chÏ h¬n vµ sÏ kh«ng g©y ra sù mÊt ®ång bé ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é cña s¶n xuÊt nh­ n¨m 2000. §Ó thùc hiÖn tèt ®­îc c«ng t¸c nµy th× viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc nªn do Ban gi¸m ®èc cïng c¸c tr­ëng phßng vµ c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së ®¶m nhiÖm, v× ®©y lµ mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cao. C¸c nhµ qu¶n trÞ viªn cÊp cao cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, sù hiÓu biÕt, ãc ph¸n ®o¸n vµ tæng hîp t×nh h×nh cßn c¸c nhµ qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së th× cã kinh nghiÖm vµ n¾m ch¾c t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, kÕt hîp tµi t×nh hai yÕu tè nµy sÏ lµm cho c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc cña c«ng ty ®­îc tèt h¬n vµ tõ ®ã gióp cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù. 2.TuyÓn dông nh©n sù -Trong c«ng ty cã mét sè ng­êi lao ®éng ®Õn tuæi vÒ h­u vµ kh«ng ®ñ søc khoÎ ®Ó tiÕp tôc c«ng t¸c, c«ng ty nªn cã c¸c chÝnh s¸ch hîp t×nh hîp lý, gi¶i quyÕt theo ®óng chÕ ®é cho nh÷ng ng­êi nµy ®­îc nghØ h­u vµ ®ång thêi c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông thªm mét sè lao ®éng míi cã n¨ng lùc cao ®Ó trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty. NÕu c«ng ty nhËn ®­îc mét nguån nh©n sù xøng ®¸ng hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao th× sÏ gãp phÇn vµo viÖc duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. -ViÖc tuyÓn dông nh©n sù míi c«ng ty nªn chó träng h¬n tr­íc vµo c¸c phßng ban mµ cô thÓ lµ phßng kinh doanh. MÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty cã tuyÓn dông thªm mét sè nh©n sù nh­ng chñ yÕu lµ tuyÓn thªm c¸c lao ®éng cã tay nghÒ cao vµo bé phËn lao ®éng trùc tiÕp. Trong khi ®ã khèi phong ban mµ cô thÓ lµ phßng kinh doanh ®ang cÇn thªm nh©n sù. Môc ®Ých cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng lµ t×m kiÕm lîi nhuËn vµ c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a - Hµ Néi còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. VËy th× ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn c«ng ty ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng b¸n hµng t¨ng doanh sè. Chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt, nh­ng hiÖn nay c«ng ty ph¶i tù t×m kiÕm ®Çu ra cho m×nh vµ ®©y chÝnh lµ nhiÖm vô cña phßng kinh doanh. V× vËy sang n¨m tíi c«ng ty nªn ®Çu t­ h¬n n÷a nguån nh©n sù míi cho phßng kinh doanh ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé cã kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ Marketting vµ am hiÓu thÞ tr­êng ®Ó t×m kiÕm c¸c b¹n hµng míi cho c«ng ty. -C«ng ty nªn ®a d¹ng ho¸ nguån tuyÓn dông nh©n sù , ®Æc biÖt lµ nguån tuyÓn dông nh©n sù tõ bªn ngoµi c«ng ty cho c¸c chøc vô qu¶n trÞ. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y viÖc tuyÓn dông c¸c nhµ qu¶n trÞ gia hÇu nh­ kh«ng cã hay thuyªn chuyÓn g×. C¸c nhµ qu¶n trÞ gia lµ nh÷ng ng­êi cã tuæi, dÇy d¹n kinh nghiÖm nh­ng ®Ó thÝch hîp víi sù thay ®æi liªn tôc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× hä ch­a thËt n¨ng ®éng. V× vËy c«ng ty nªn thùc hiÖn 3 n¨m mét nhiÖm kú ®èi víi c¸c cÊp qu¶n trÞ ®Ó t¹o sù n¨ng ®éng vµ phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ViÖc tuyÓn dông c¸c chøc vô qu¶n trÞ tõ bªn ngoµi c«ng ty sÏ lµm cho c¸c c¸n bé hiÖn thêi cña c«ng ty ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o h¬n n÷a ®Ó ganh ®ua víi nh÷ng ng­êi tõ bªn ngoµi. -Gi¸m ®èc c«ng ty nªn giao tr¸ch nhiÖm tuyÓn dông nh©n sù cho mét bé phËn chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn, nÕu bé phËn nµy mµ kh«ng hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm vµ phËn sù cña m×nh th× sÏ ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm thËm chÝ cßn bÞ kû luËt hoÆc c¾t trõ l­¬ng th­ëng. Nh­ thÕ th× bé phËn chuyªn tr¸ch sÏ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®­îc giao nh­ thÕ th× c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng ty sÏ cµng ®­îc n©ng cao h¬n. -Tr­íc khi tiÕn hµnh tuyÓn dông nh©n sù c«ng ty nªn dùa vµo t×nh tr¹ng thùc tÕ cña m×nh vµ dùa vµo kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tuyÓn dông nh©n sù . CÇn x¸c ®Þnh râ c¸c yªu cÇu, ®ßi hái cña tõng c«ng viÖc cô thÓ. ViÖc tuyÓn dông nh©n sù ph¶i ®­îc tiÕn hµnh c«ng khai, c«ng b»ng gi÷a c¸c c¸ nh©n tham gia vµo viÖc tuyÓn dông. -§èi víi viÖc tuyÓn dông nh©n sù vµo trong c¸c ph©n x­ëng trùc tiÕp s¶n xuÊt th× c«ng ty nªn liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c trung t©m d¹y nghÒ c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp tuyÓn chän nh÷ng häc viªn cã häc lùc vµ tay nghÒ tèt phï hîp víi c«ng viÖc. Sö dông biÖn ph¸p nµy sÏ gióp c«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ tuyÓn dông nh©n sù ®ång thêi cã thÓ tuyÓn ®­îc nh÷ng ng­êi phï hîp. -§èi víi viÖc tuyÓn dông nh©n sù vµo lµm viÖc ë c¸c phßng ban c«ng ty nªn kÕt hîp víi mét sè tr­êng §¹i häc b»ng c¸ch “®Æt hµng” hä víi c¸c tiªu chuÈn mµ c«ng ty ®Ò ra, ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ t×m ®­îc nguån nh©n sù phï hîp. 3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n sù Nh©n sù lµ nguån gèc cña mäi thÞnh suy cña mét c«ng ty. V× vËy mét nguån nh©n sù tèt sÏ gióp c«ng ty ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng, ng­îc l¹i nã sÏ ¶nh h­ëng tíi sù tån t¹i cña c«ng ty thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ diÖt vong. V× vËy c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, ph¶i n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, cã chÝnh s¸ch tÝch cùc h¬n ®Ó t¹o ra nguån nh©n sù cã chÊt l­îng cao h¬n trong thêi gian tíi. ViÖc ®µo t¹o nh©n sù nãi chung cÇn ph¶i gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng, b¸m s¸t môc tiªu, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh ®µo t¹o, lùa chän c¸c c¬ së ®µo t¹o phï hîp vµ ph©n bæ chi phÝ dµnh cho ®µo t¹o mét c¸ch hîp lý nhÊt. §Ó thÝch øng víi yªu cÇu kinh doanh cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× nhu cÇu ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®èi víi mçi mét c¸ nh©n lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ kh«ng cã ®iÓm dõng. C«ng ty ph¶i lu«n duy tr× ho¹t ®éng ®µo t¹o cho tÊt c¶ mäi ng­êi. Do ®Æc thï lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh víi chøc n¨ng s¶n xuÊt lµ chñ yÕu cho nªn lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû träng rÊt lín trong tæng sè lao ®éng v× vËy c«ng ty nªn chó träng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n h¬n n÷a. C«ng ty nªn trÝch ra mét phÇn ng©n s¸ch dµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o. C«ng ty ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®µo t¹o n©ng cao kü thuËt cho c«ng nh©n b»ng viÖc ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p ®µo taä kh¸c nh­: -Göi c«ng nh©n ®i häc nghÒ ë c¸c tr­êng d¹y nghÒ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, hoµn thiÖn c¸c kiÕn thøc vÒ lý thuyÕt vµ ®­îc tiÕp cËn víi c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y míi tiªn tiÕn h¬n v× khoa häc kü thuËt lu«n lu«n thay ®æi. Nh÷ng ng­êi ®­îc chän ®i häc ph¶i lµ c¸c c¸ nh©n cã phÈm chÊt, t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, cã lßng yªu nghÒ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n tõ kh¸ trë lªn. Sau khi ®­îc cö ®i häc hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm lµ quay vÒ lµm viÖc cho c«ng ty, lÊy nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh võa häc ®­îc truyÒn l¹i cho anh em cïng lµm viÖc trong mét ph©n x­ëng. Ph¶i lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cho c«ng ty. -§µo t¹o theo ph­¬ng ph¸p gi¶ng bµi: ®ã lµ viÖc thuª c¸c gi¶ng viªn tõ c¸c tr­êng d¹y nghÒ vÒ c«ng ty sau ®ã tæ chøc c¸c líp häc trùc tiÕp t¹i c«ng ty, gi¶ng viªn sÏ h­íng dÉn c«ng nh©n c¶ vÒ mÆt lý thuyÕt vµ kÕt hîp víi thùc hµnh. Ph­¬ng ph¸p nµy sÏ gióp cho c¸c lao ®éng trong c«ng ty cñng cè thªm vÒ mÆt lý thuyÕt vµ thùc tiÔn cho b¶n th©n. Dïng h×nh thøc nµy th× chi phÝ thÊp h¬n h×nh thøc göi c«ng nh©n ®i häc. -Ngoµi ra c«ng ty nªn tiÕp tôc h×nh thøc ®µo t¹o truyÒn thèng cña m×nh lµ ®µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc ®ã lµ c¸c lao ®éng cã tay nghÒ v÷ng, bËc thî cao sÏ kÌm cÆp, chØ b¶o h­íng dÉn c¸c lao ®éng míi hoÆc c¸c lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp h¬n. H×nh thøc ®µo t¹o nµy sÏ kÝch thÝch c«ng nh©n ®ua nhau häc hái h¬n n÷a v× t©m lý chung cña con ng­êi lµ ai còng muèn næi bËt, muèn ®­îc ng­êi kh¸c nÓ träng. -C«ng t¸c tæ chøc thi lªn tay nghÒ ph¶i ®­îc thùc hiÖn tèt h¬n tr­íc b»ng c¸ch: tæ chøc thi tay nghÒ nghiªm tóc h¬n, kiÓm tra s¸t sao qu¸ tr×nh thi cö, tõ kh©u ra ®Ò thi tíi khi chÊm bµi thi, tr¸nh t×nh tr¹ng lé bµi thi tr­íc khi thi ®iÒu nµy sÏ lµm mÊt ®i tÝnh kh¸ch quan trong thi cö, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng tr×nh ®é thËt sù cña ng­êi c«ng nh©n. -Ngoµi ra c«ng ty nªn chó träng h¬n ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o nh©n sù t¹i c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n sù nãi riªng. MÆc dï lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh­ng kh«ng cã nghÜ lµ nhiÖm vô cña c«ng ty chØ lµ s¶n xuÊt xong cø ®Ó ®Êy mµ s¶n xuÊt xong c«ng ty ph¶i t×m ®­îc thÞ tr­êng ®Çu ra ®Ó tiªu thô s¶n phÈm, ®©y lµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng mµ cô thÓ lµ cña phßng kinh doanh. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn phßng ban chøc n¨ng nãi chung vµ c¸c nh©n viªn ë phßng kinh doanh nãi riªng còng kh«ng kÐm phÇn quan träng. Hµng n¨m c«ng ty nªn tæ chøc c¸c líp häc t¹i c«ng ty ®Ó n©ng cao nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ë trong c¸c phßng ban, c«ng ty cã thÓ mêi c¸c gi¶ng viªn ë c¸c tr­êng ®¹i häc hoÆc c¸c c¸n bé giái trong liªn ®oµn xe ®¹p LIXEHA vÒ trùc tiÕp gi¶ng bµi. -Nh­ ®· nãi ë trªn ®©y lµ phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty vËy ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nh©n sù cña phßng kinh doanh c«ng ty nªn cö mét sè tr­êng hîp ®i häc tËp c¸c líp båi d­ìng c¸c kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng vµ kiÕn thøc vÒ Marketting. -Lµ mét c«ng ty cña Nhµ n­íc l¹i ®ang ®øng tr­íc rÊt nhiÒu khã kh¨n cña nghµnh xe ®¹p nãi chung nªn c«ng ty kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t­ qu¸ nhiÒu vµo c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù, nh­ng t«i vÉn m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty. C¸c ph­¬ng ph¸p nµy rÊt ®¬n gi¶n vµ l¹i kh«ng tèn kÐm vÒ chi phÝ, nh­ng hiÖu qu¶ thu ®­îc lµ kh¸ kh¶ quan: -Tæ chøc cho c¸c c¸n bé ®i tham quan, häc hái kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp thµnh ®¹t kh¸c cïng nghµnh vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, sau ®ã sÏ rót ra c¸c ­u ®iÓm ®Ó vËn dông vµo c«ng ty cña m×nh mét c¸ch hîp lý nhÊt, gióp cho viÖc c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong c«ng ty. -Tæ chøc c¸c buæi héi th¶o vÒ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, n©ng cao hiÖu suÊt c«ng viÖc trong néi bé doanh nghiÖp vµ tham gia vµo c¸c buæi héi th¶o cña liªn ®oµn LIXEHA. -Ba n¨m mét nhiÖm kú cho mçi mét c¸n bé qu¶n trÞ(trõ gi¸m ®èc lµ do tæng gi¸m ®èc cña liªn ®oµn xe ®¹p-xe m¸y Hµ Néi LIXEHA bæ nhiÖm ) hÕt nhiÖm kú nªn tæ chøc thi, khuyÕn khÝch c¶ c¸c øng cö viªn tõ bªn ngoµi, ai cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é th× tiÕp tôc ®¶m nhËn chøc vô ng­îc l¹i ai kh«ng ®ñ n¨ng lùc th× ng­êi cã n¨ng lùc h¬n sÏ lªn thay. Gi¸m ®èc vµ c¸c thµnh viªn cao cÊp cña liªn ®oµn LIXEHA lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tham gia chØ ®¹o vµo c«ng t¸c kiÓm tra nµy. -§èi víi mçi mét nh©n sù khi míi ®­îc ®Ò b¹t hoÆc ®­îc tuyÓn dông th× sau khi s¾p xÕp cÇn cã mét giai ®o¹n ®µo t¹o bæ xung, ®µo t¹o thÝch nghi b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p : kÌm cÆp, båi d­ìng t¹i chç. Thªm vµo ®ã c«ng ty nªn ®µo t¹o n©ng cao nhËn thøc cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty vÒ: ý thøc tù qu¶n, b¶o vÖ sù thÊt tho¸t cña tµi s¶n, n©ng cao ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh c«ng nghiÖp, n©ng cao t¸c phong c«ng nghiÖp cho mäi thµnh viªn. 4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù C«ng t¸c ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c«ng ty ®­îc thùc hiÖn rÊt tèt, ®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh cña c«ng ty trong viÖc c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù. C«ng t¸c ®·i ngé nh©n sù §©y lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng trong c«ng ty. C«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn nh»m kÝch thÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. §·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt ®­îc thÓ hiÖn qua tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng. VÒ tiÒn l­¬ng c«ng ty ®· cã hÖ thèng tr¶ l­¬ng rÊt râ rµng v× vËy vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra ë ®©y lµ viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng thêi gian vµ ®ñ sè tiÒn cho ng­êi lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m tíi ban l·nh ®¹o c«ng ty x¸c ®Þnh lµ ph¶i t¨ng ®­îc møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, vËy ®Ó t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng th× c«ng ty ph¶i tËp trung vµo viÖc t¨ng doanh thu vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô, muèn më réng ®­îc thÞ tr­êng thÞ tr­êng tiªu thô th× c«ng ty ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c Marketing, tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nµy ®Òu h­íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. TiÒn th­ëng lµ vÊn ®Ò c«ng ty nªn quan t©m chó ý nhiÒu h¬n n÷a. TiÒn th­ëng lµ nh÷ng kho¶n tiÒn bæ xung nh»m qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. C«ng ty nªn trÝch h¼n ra mét quü gäi lµ quü khen th­ëng. Quü nµy ®­îc dµnh cho tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ cã thµnh tÝch c«ng t¸c tèt, cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong lao ®éng. Sè tiÒn th­ëng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch tèt ph¶i cã mét møc gi¸ trÞ kinh tÕ ®ñ ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµm tèt c«ng viÖc h¬n n÷a. §·i ngé tinh thÇn Mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch tinh thÇn: -Sö dông ®óng kh¶ n¨ng, bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ së tr­êng cña mçi ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi mét c¸ nh©n cã thÓ tù n©ng cao tr×nh ®é cho b¶n th©n. -C¸c nhµ qu¶n trÞ gia nªn tá th¸i ®é quan t©m ch©n thµnh tíi c¸c nh©n viªn trong c«ng ty : n¾m v÷ng tªn, tuæi, hoµn c¶nh gia ®×nh, th­êng xuyªn th¨m hái ®éng viªn cÊp d­íi, gi¶m bít sù ph©n biÖt gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cïng sinh ho¹t, nghØ m¸t, vui ch¬i, gi¶i trÝ, tr¸nh sù ph©n biÖt th¸i qu¸ trong lÜnh vùc ®·i ngé. -Thùc hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký môc tiªu phÊn ®Êu gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng vµ gi÷a c¸c qu¶n trÞ viªn trong c«ng ty. -C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, n©ng cao chÊt l­îng vÖ sinh c«ng nghiÖp trong c«ng ty ®Ó ng­êi lao ®éng ®¶m b¶o ®­îc søc khoÎ vµ cã t©m tr¹ng tho¶i m¸i khi lµm viÖc. -¸p dông thêi gian lµm viÖc linh ®éng vµ chÕ ®é nghØ ng¬i hîp lý nhÊt lµ cho c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng. -Tæ chøc vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a c¸c phong trµo thi ®ua trong doanh nghiÖp. Thi ®ua gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n, ¸ch t¾c trong s¶n xuÊt. ThÞ ®ua thu hót ®­îc ®«ng ®¶o quÇn chóng tham gia vµo c«ng viÖc qu¶n lý, gióp cho tr×nh ®é qu¶n lý cña mçi ng­êi n©ng lªn. **Nh÷ng kiÕn nghÞ cña c«ng ty -Nhµ n­íc nªn kiÓm so¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng nhËp lËu hµng ho¸ cña Trung Quèc víi gi¸ rÎ nh­ng chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o t¹o nªn mét sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, g©y ra c¸c khã kh¨n trë ng¹i cho nÒn s¶n xuÊt trong n­íc. -HiÖn nay c«ng ty ®ang ph¶i c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i nh­ng hä cã ­u thÕ h¬n c«ng ty lµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn thuª ®Êt vµ thuÕ nép cho Nhµ n­íc th× Ýt h¬n. VËy c«ng ty kiÕn nghÞ víi Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hµ Néi gi¶m tiÒn thuª ®Êt vµ gi¶m thuÕ cho c«ng ty. -C«ng ty kiÕn nghÞ víi Uû Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hµ Néi bæ xung thªm nguån vèn cho c«ng ty ®Ó c«ng ty cã thÓ më réng s¶n xuÊt, mua s¾m thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong c«ng ty. -C«ng ty kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc n©ng møc l­¬ng c¬ b¶n cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, v× hiÖn nay møc l­¬ng nh­ vËy lµ t­¬ng ®èi thÊp so víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng v× thÕ cho nªn hä ch­a yªn t©m c«ng t¸c. -C«ng ty kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc më réng m«i tr­êng ®Çu t­, c¾t bá c¸c thñ tôc phiÒn hµ, t¹o ra mét m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng ®Ó thu hót c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c«ng ty gióp cho c«ng ty më réng ®­îc s¶n xuÊt, t×m ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng n©ng cao thu nhËp cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó cho hä cã thÓ yªn t©m c«ng t¸c. KÕt luËn C«ng ty xe ®¹p - xe m¸y §èng §a- Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ N­íc, tõ khi n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng c«ng ty ®· xo¸ bá c¸c t­ t­ëng qu¶n lý cò, ®æi míi t¸c phong lµm viÖc vµ thu ®­îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn do cßn cã mét sè khã kh¨n cho nªn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét vµi h¹n chÕ ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp. Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i ®· häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm vÒ thùc tiÔn ®Ó cñng cè cho c¸c kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng §¹i häc. Mét lÇn n÷a t«i xin tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c« gi¸o Vò Thuú D­¬ng-Th¹c sü-Chñ nhiÖm khoa Qu¶n trÞ Doanh NghiÖp ®· chØ b¶o h­íng dÉn tËn t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh luËn v¨n nµy. T«i còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i. Hµ Néi 10-5-2001 Sinh viªn NguyÔn ThÞ Thu Trang. Tµi liÖu tham kh¶o 1.Qu¶n TrÞ Doanh NghiÖp PGS-PTS Ph¹m Vò LuËn 2.Qu¶n TrÞ Häc NguyÔn ThÞ Liªn DiÖp 3.Qu¶n TrÞ Nh©n Sù Vò ViÖt H»ng 4.Qu¶n TrÞ Nh©n Sù TrÇn Kim Dung 5.Kinh TÕ Doanh NghiÖp Th­¬ng M¹i TS Ph¹m C«ng §oµn-TS NguyÔn C¶nh LÞch 6.Qu¶n TrÞ Doanh NghiÖp §ång ThÞ Thanh Ph­¬ng 7.Qu¶n TrÞ Kinh Doanh NguyÔn C«ng NghiÖp 8.Qu¶n TrÞ Nguån Nh©n Lùc Ph¹m §øc Thµnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhân sự tại công ty xe đạp - xe máy Đống Đa - Hà Nội.doc
Luận văn liên quan