Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Xây dựng số 4

Những vấn đề lý luận chung về tạo động lực cho ngời lao động trong tổ chức 2 I. Bản chất của quá trình tạo động lực 2 1. Các khái niệm cơ bản 2 1.1. Nhu cầu: 2 1.2. Động lực. 3 2. Quan hệ giữa lợi ích, nhu cầu và động lực. 3 3. Các yếu tố tạo nên động lực. 5 3.1. Các yếu tố thuộc về bản thân ngời lao động. 5 3.2. Nhóm các yếu tố thuộc vê môi trờng. 6 II. Các học thuyết về tạo động lực trong lao động. 7 1. Các Học thuyết về nhu cầu. 8 1.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow. 8 1.2. Học thuyết ERG (Existance, Relatedness, Growth) của Alderfer. 8 1.3. Học thuyết về nhu cầu đối với thành đạt, liên kết và quyền lực của Mc.Cellnd 9 1.4. Nhận xét rút ra từ các học thuyết nhu cầu. 10 2. Học thuyết kì vọng của Victor Vroom. 10 3. Học thuyết về sự công bằng Adams. 11 4. Học thuyết về hệ thống hai yếu tố của Herzberg. 12 5. Học thuyết về tăng cờng tính tích cực của B.S. Skinner 13 III. Các phơng hớng tạo động lựccho ngời lao động. 13 1. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các tiêu chuẩn thực hiện công việc. 13 2. Tạo điều kiện và môi trờng làm việc thuận lợi. 14 3. Khuyến khích lao động. 14 3.1. Khuyến khích vật chất. 14 3.2. Kích thích tinh thần. 18 III. Sự cần thiết của vấn đề tạo động lực cho NLĐ ở công ty xây dựng số 4. 20 Phần II: Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng về công tác tạo động lực cho Ngời lao động ở công ty xây dựng số 4 22 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 4. 22 II. Những đặc điểm cơ bản của công ty có ảnh hởng đến công tác tạo động lực cho ngời lao động. 27 1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty. 27 2 . Đặc điểm về sản phẩm và quy trình công nghệ. 30 2.1. Đặc điểm về sản phẩm. 30 2.2. Quy trình công nghệ 30 3. Đặc điểm về máy móc thiết bị. 31 4. Đặc điểm về tình hình cung cấp nguyên vật liệu. 32 5. Đặc điểm về lao động. 34 6. Đặc điểm về thị trờng . 37 7. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 38 8. Nhận xét chung. 39 III. Thực trạng của công tác tạo động lực cho ngời lao động tại công ty xây dựng số 4. 40 1. Phân tích công việc. 40 2. Đánh giá thực hiện công việc. 41 3. Đào tạo và định hớng cho ngời lao động. 43 4. Thuyên chuyển, đề bạt. 45 5. Tổ chức lao động. 46 5.1. Định mức lao động. 46 5.2. Điều kiện lao động. 47 5.3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc. 49 6. Tiền lơng, tiền thởng. 49 6.1. Phân tích tình hình trả lơng tại Công ty xây dựng số 4 50 6.2. Phân tích các điều kiện để thực hiện việc trả lơng khoán sản phẩm 55 6.3. Quan hệ lao động. 60 6.4. Công tác đời sống và hoạt động đoàn thể. 60 IV. Đánh giá công tác tạo động lực trong những năm qua. 60 1. Những mặt đạt đợc. 60 2. Những tồn tại thực tế. 61 Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho ngời lao động ở công ty xây dựng số 4 63 I. Phơng hớng phát triển của công ty trong thời kì tới. 63 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực tại công ty xây dựng số 4. 63 1. Cải tiến hình thức, chế độ trả lơng, thởng. 63 2. Cải tiến và quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo và phát triển. 65 3. Thuyên chuyển và đề bạt phải công bằng và hợp lý 66 4. Tăng cờng ý thức kỷ luật cho ngời lao động trong công ty. 67 5. Xây dựng bầu không khí làm việc tích cực trong công ty. 68 6. Xây dựng chơng trình và kế hoạch đánh giá thực hiện công việc 69 7. Thúc đẩy các phong trào thi đua. 70 Kết luận 71 Tài liệu tham khảo 72

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1590 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty Xây dựng số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, t×nh tr¹ng thiÕt bÞ kü thuËt, tæ chøc lùc l­îng cña c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p còng nh­ ®­a kÕt qu¶ ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong XD nh­ sö dông c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn. Trong tr­êng hîp xÐt thÊy ®Þnh møc kh«ng phï hîp hoÆc c«ng viÖc phøc t¹p kh«ng cã trong ®Þnh møc th× C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p chôp ¶nh, bÊm giê ®Ó x©y dùng ®Þnh møc kho¸n cho ng­êi lao ®éng. VÝ dô : - ViÖc tr¸t trÇn t­êng khu vÖ sinh trong kh«ng gian chËt hÑp, kh«ng thÓ ¸p dông ®Þnh møc nh­ tr¸t trÇn t­êng c¸c phßng b×nh th­êng - C«ng ty vÉn bè trÝ thµnh phÇn c«ng nh©n nh­ quy ®Þnh nh­ng chôp ¶nh toµn bé qu¸ tr×nh thi c«ng, ph©n tÝch thêi gian trong møc ®Ó tÝnh thêi gian thùc tÕ hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc, suy ra ®Þnh møc thùc cho 1 m2 ®Ó thay ®æi ®¬n gi¸, b¶o ®¶m ®óng quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng - ViÖc gia c«ng 1 hoa cöa s¾t cã h×nh d¸ng phøc t¹p, C«ng ty bè trÝ gia c«ng thÝ ®iÓm 3 hoa cöa, bÊm giê thêi gian, lÊy thêi gian trung b×nh ®Ó tÝnh ®Þnh møc. KÕt cÊu ®Þnh møc dù to¸n ®­îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y l¾p ®­îc m· ho¸ thèng nhÊt. Mçi lo¹i ®Þnh møc ®­îc tr×nh bÇy tãm t¾t, thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn kü thuËt thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®ù¬c x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ, tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c x©y l¾p ®ã (NVL chÝnh tÝnh b»ng ®¬n vÞ thèng nhÊt cña nhµ n­íc, VL phô tÝnh theo % vËt liÖu chÝnh..). C¸c tr­êng hîp mµ yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng kh¸c víi quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n th× lËp riªng, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh ¸p dông.c lao ®éng lµ h×nh thøc lao ®éng mµ trong ®ã cã nhiÒu ng­êi lµm viÖc c¹nh nhau mét c¸ch cã kÕ ho¹ch vµ trong mét sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau trong mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo ®ã hoÆc lµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau nh­ng l¹i liªn hÖ víi nhau. S¶n phÈm cña c«ng ty mang tÝnh chÊt d©y chuyÒn, sù hiÖp t¸c thÓ hiÖn ë viÖc c¸c tæ s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng vµ mçi c«ng nh©n trong tæ cïng tham gia hoµn thµnh nèt c«ng viÖc cña m×nh ®Ó lµm ra s¶n phÈm cuèi cïng, mçi tæ ë c¸c b­íc c«ng viÖc kh¸c nhau ph¶i cã sù phèi hîp ¨n ý ®Ó theo kÞp ®óng tiÕn ®é c«ng viÖc ®Ò ra. §ång thêi ®¶m b¶o c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng theo ®óng yªu cÇu, bëi v× kÕt qu¶ cuèi cïng hay ®Çu ra cña tæ nµy l¹i lµ ®Çu vµo cña tæ kh¸c theo thø tù qui tr×nh c«ng nghÖ, nÕu cã sù vi ph¹m cña mét tæ sÏ ¶nh h­ëng chung ®Õn tiÕn ®é cña lo¹t d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Ngoµi ra, viÖc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cuèi cïng cña c«ng ty lµm cho qu¸ tr×nh hiÖp t¸c cña c«ng ty cµng g¾n bã h¬n. Nãi chung, c«ng t¸c ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng ®­îc c«ng ty thùc hiÖn kh¸ tèt gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. 5.2. §iÒu kiÖn lao ®éng. §iÒu kiÖn lao ®éng lµ yÕu tè võa liªn quan ®Õn thu nhËp võa liªn quan ®Õn ®é an toµn cho ng­êi lao ®éng. Tr­íc hÕt nãi ®iÒu kiÖn lao ®éng liªn quan ®Õn thu nhËp lµ v× nÕu bè trÝ n¬i lµm viÖc tèt, ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ, tho¸ng m¸t sÏ t¹o c¶m gi¸c tho¶i m¸i vµ h¨ng say cho ng­êi lao ®éng ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho ng­êi lao ®éng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao thu nhËp. Bªn c¹nh ®ã, ®iÒu kiÖn lao ®éng cßn ¶nh h­ëng ®Õn an toµn cña ng­êi lao ®éng. V× ®iÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc nh­: mÆt b»ng s¶n xuÊt, dông cô lao ®éng, nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, ®é bôi, tiÕng ån... Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. §iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi sÏ t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c qu¸ tr×nh lao ®éng. Nã cßn cã t¸c ®éng n©ng cao sù h­ng thó trong lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ b¶o vÖ søc khoÎ ng­êi lao ®éng. Trong thùc tÕ c«ng ty ®· chó ý nhiÒu tíi viÖc ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ®­îc trang bÞ ®ñ b¶o hé lao ®éng, c¬ së s¶n xuÊt réng r·i gióp c«ng nh©n lµm viÖc tèt trong mïa hÌ. §Ó t¨ng thªm sù høng thó, gi¶m mÖt mái khi lµm viÖc c«ng ty ®· s¾p xÕp giê lµm viÖc theo mïa: Mïa ®«ng: Buæi s¸ng b¾t ®Çu tõ 7h vµ kÕt thøc lóc 11h30. Buæi chiÒu b¾t ®Çu tõ 1h vµ kÕt thóc lóc 4h30. Mïa hÌ: Buæi s¸ng b¾t ®Çu tõ 6h30 vµ kÕt thøc lóc 11h. Buæi chiÒu b¾t ®Çu tõ 1h30vµ kÕt thóc lóc 5h. Qua thùc tÕ xuèng khu s¶n xuÊt ®Ó t×m hiÓu ý kiÕn cña c«ng nh©n th× ®a sè mäi ng­êi cho r»ng ®é bôi cßn cao, tiÕng ån kh¸ lín, c«ng viÖc l¹i ®¬n ®iÖu. §iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi tinh thÇn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng khiÕn hä c¶m thÊy mÖt mái c¨ng th¼ng, lµm gi¶m høng thó cña hä ®èi víi c«ng viÖc, lµm ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng (100% ng­êi lao ®éng tr¶ lêi mong muèn ®­îc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lao ®éng tèt h¬n). Hµng n¨m c«ng ty th­êng tæ chøc kh¸m bÖnh cho c«ng nh©n theo ®Þnh kú. Qua sè liÖu b¸o c¸o cña phßng y tÕ ta thÊy bÖnh nghÒ nghiÖp mµ c«ng nh©n m¾c ph¶i chñ yÕu do bôi g©y nªn nh­: bÖnh ®au m¾t hét, viªm mòi dÞ øng. §iÒu ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ®Ó võa ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng võa n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. BiÓu 4: T×nh h×nh søc khoÎ bÖnh nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n viªn. N©­m 2001 Lo¹i1 Lo¹i2 Lo¹i3 Lo¹i4 Tæng Sè l­îng 55 122 31 2 210 Tû lÖ % 2602 58.09 14.76 0.95 100 Trong ®ã cã 71 n÷, loai4 lµ kÐm nhÊt < lo¹i3 < lo¹i2 < lo¹i1 Ngoµi ra cßn kh¸m tuyÓn dông ®­îc 1476 lao ®éng míi tuyÓn dông lµm îp ®ång 5.3. Tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc ®­îc nhanh chãng kh«ng bÞ ®øt ®o¹n, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt víi hiÖu qu¶ cao th× cÇn ph¶i tæ chøc phôc vô tèt n¬i lµm viÖc. N¬i lµm viÖc ®­îc tæ chøc vµ phôc vô hîp lý lµ n¬i lµm viÖc tho¶ m·n ®ång bé c¸c yªu cÇu vÒ sinh lÝ, vÖ sinh lao ®éng, vÒ t©m lý vµ x· héi häc lao ®éng, vÒ thÈm mü s¶n xuÊt vµ vÒ mÆt kinh tÕ. - Nguyªn vËt liÖu ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ. - MÆt b»ng thi c«ng lu«n ®¶m b¶o gän , thiÕt kÕ cã khoa häc H¬n n÷a, c«ng nh©n ®­îc phôc vô tèt khi lµm viÖc: cã n­íc uèng khi nghØ gi÷a ca, c¸c dông cô lao ®éng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, gióp hä n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹n chÕ ®­îc thêi gian l·ng phÝ kh«ng ®¸ng cã. 6. TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. * TiÒn l­¬ng. Qua thùc tÕ pháng vÊn cho thÊy cã 98% ng­êi lao ®éng ®­îc hái ®i lµm v× môc ®Ých chÝnh lµ thu nhËp. TiÒn l­¬ng lµ kho¶n thu nhËp chñ yÕu cña hä, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®íi sèng hµng ngµy cña hä vµ gia ®×nh hä. ChÝnh v× vËy muèn khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, g¾n bã h¬n víi c«ng ty th× tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ ®óng, tr¶ ®ñ vµ c«ng b»ng. C«ng b»ng ®èi víi c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi. C«ng b»ng ®èi víi bªn ngoµi nghÜa lµ l­¬ng bæng vµ ®·i ngé ë n¬i kh¸c nh­ thÕ nµo th× ë c«ng ty còng gÇn t­¬ng tù kh«ng ®­îc chªnh lÖch qu¸. C«ng b»ng trong néi bé nghÜa lµ l­¬ng bæng vµ ®·i ngé ph¶i c«ng b»ng víi tÊt c¶ mäi ng­êi trong c«ng ty, kh«ng ph©n biÖt tuæi t¸c, giíi tÝnh quen biÕt hoÆc hä hµng th©n thuéc... NÕu mét nh©n viªn giái l¹i nhËn ®­îc l­¬ng b»ng hoÆc thÊp h¬n l­¬ng cña nh©n viªn cã n¨ng suÊt kÐm th× sÏ triÖt tiªu ®éng lùc lµm viÖc cña mäi ng­êi trong c«ng ty. Do ®ã, c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i ¸p dông hÖ thèng l­¬ng dùa vµo sù hoµn thµnh c«ng t¸c cña mçi ng­êi: cã lµm cã h­ëng, ai lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, ai lµm Ýt h­ëng it, ®óng theo n¨ng suÊt cña hä. §ång thêi møc l­¬ng ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu cña hä vµ cã tÝch luü trong ®iÒu kiÖn sèng hiÖn t¹i. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp nªn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ph¶i phï hîp víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc mµ cßn ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi lín vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, ®ã lµ viÖc ¸p dông linh ho¹t chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi vµo c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o viÖc ph©n phèi thu nhËp cho c«ng nh©n viªn ®­îc hîp lý, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, gãp phÇn hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao. C¨n cø vµo quy tr×nh c«ng nghÖ, tÝnh chÊt c«ng viÖc, vµ sù biÕn ®éng thùc tÕ trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô, c¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ c«ng ty ®· ®Ò ra quy chÕ tr¶ tiÒn vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo nguyªn t¾c: - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l­¬ng cña tõng c¸ nh©n tËp thÓ phô thuéc vµo kÕt qu¶ lao ®éng cuèi cïng cña c¸ nh©n, tËp thÓ ®ã. - §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tõng c«ng viÖc ph¶i ®­îc phæ biÕn ®Õn tõng ng­êi lao ®éng. - TiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ trùc tiÕp cho tõng ng­êi lao ®éng. Hµng th¸ng khi lÜnh l­¬ng ng­êi lao ®éng ph¶i trùc tiÕp kÝ vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó biÕt ®­îc tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña m×nh vµ c¸c kho¶n khÊu trõ theo qui ®Þnh. - Hµng ngµy, b¶ng chÊm c«ng cña tæ ph¶i ®ùoc c«ng khai trong toµn tæ. Cuèi th¸ng, ng­êi tæ tr­ëng ph¶i th«ng b¸o trong toµn tæ s¶n phÈm lµm ®­îc vµ ngµy c«ng cña c¶ tæ trong th¸ng. 6.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 Quy m« tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty - C¨n cø ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty x©y dùng sè 4 ®· ®­îc héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi phª duyÖt ngµy 24/1/1997. Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 59/CP cña chÝnh phñ vÒ quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ th«ng t­ sè 13/L§TBXH- TT ngµy 10/4/1997 cña bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi vÒ viÖc h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x©y dùng d¬n gi¸ tiÒnhµ n­íc l­¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l­¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ n­íc. §ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty. §Ó thèng nhÊt chung trong toµn C«ng ty. Quy chÕ tr¶ l­¬ng ®­îc thùc hiÖn nh­ sau : Thu nhËp hµng th¸ng cña c«ng nh©n viªn kh«ng cè ®Þnh, cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m tuú thuéc vµo n¨ng suÊt lao ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Nh÷ng ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt lµm ra s¶n phÈm ¸p dông tr¶ l­¬ng theo ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. Nh÷ng ng­êi kh«ng trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm, lµm viÖc theo thêi gian ®­îc tr¶ 100% l­¬ng cÊp bËc chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÞ ®Þnh 26/CP. PhÇn tiÒn l­¬ng t¨ng thªm do kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng ®­îc tr¶ theo tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña mçi ng­êi. C«ng ty x©y dùng sè 4 cã thÓ ®­îc chia lµm hai khu vùc : Khu vùc tr¶ l­¬ng trùc tiÕp s¶n xuÊt : Bao gåm c¸c ®éi c«ng tr×nh, c¸c ph©n x­ëng, ®­îc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm hoÆc l­¬ng kho¸n s¶n phÈm. Khu vùc gi¸n tiÕp s¶n xuÊt : Bao gåm c¸c phßng ban cña C«ng ty, c¸c phßng ban ë c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc ®­îc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. Nh­ vËy ta thÊy r»ng, trong C«ng ty ®ang tån t¹i hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm,. Sau ®©y ta ®I xem xÐt tõng h×nh thøc tr¶ l­¬ng trong C«ng ty. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. T¹i C«ng ty x©y dùng sè 4 h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng ®èi t­îng sau : C¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý. C¸n bé khoa häc kü thuËt. C¸n bé lµm c«ng t¸c chuyªn m«n C¸n bé nghiÖp vô C¸n bé lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh C¸c nh©n viªn phôc vô ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian ë C«ng ty lµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®¬n gi¶n céng víi phÇn l­¬ng tr¸ch nhiÖm ( l­¬ng tr¶ theo tÝnh chÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña mçi ng­êi ). TiÒn l­¬ng thêi gian mµ mçi ng­êi nhËn d­îc lµ do suÊt l­¬ng cÊp bËc vµ thêi gian thùc tÕ c«ng t¸c trong th¸ng quyÕt ®Þnh. TiÒn l­¬ng thêi gian ®¬n gi¶n cã ba lo¹i : l­¬ng giê, l­¬ng ngµy, l­¬ng th¸ng. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc l­¬ng ngµy. Møc l­¬ng l­¬ng tèi thiÓu trong C«ng ty lµ 360. 000 ®ång / TiÒn l­¬ng tr¸ch nhiÖm lµ phÇn l­¬ng ®­îc tÝnh thªm dùa vµo c¸c hÖ sè ®­îc quy ®Þnh nh­ sau : Gi¸m ®èc : hÖ sè 0, 5. Phã gi¸m ®èc vµ chøc vô t­¬ng ®­¬ng : hÖ sè 0, 4 Tr­ëng phßng vµ chøc vô t­¬ng ®­¬ng : hÖ sè 0, 3 Phã phßng vµ chøc vô t­¬ng ®­¬ng : hÖ sè 0, 2 Nh©n viªn : hÖ sè 0. 1 §Ó tÝnh l­¬ng thêi gian ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc suÊt l­¬ng ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng ®ã. SuÊt l­¬ng ngµy ®­îc tÝnh dùa vµo cÊp bËc trong thang b¶ng l­¬ng quy ®Þnh vµ ngµy c«ng theo chÕ ®é hiÖn nay lµ 22 ngµy. Tõ ®ã ta tÝnh ®­îc tiÒn l­¬ng mét ngµy cña mçi ng­êi theo c«ng thøc sau : Lngµy = Lcb /22 Trong ®ã : Lngµy : SuÊt l­¬ng ngµy cña mét lao ®éng Lcb : L­¬ng cÊp bËc theo chÕ ®é ®· quy ®Þnh. Møc l­¬ng nµy ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Lcb = 360.000 x HÖ sè l­¬ng. (®ång ) Nh­ vËy ta cã møc l­¬ng th¸ng theo thêi gian ®¬n gi¶n sÏ ®­îc tÝnh lµ : Lth¸ng ®¬n gi¶n = Lngµy x ngµy c«ng thùc tÕ. Ngµy c«ng thùc tÕ cña c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn thuéc c¸c phßng ban ®­îc tÝnh th«ng qua b¶ng chÊm c«ng khi thùc hiÖn ®óng kû luËt lao ®éng. B¶ng chÊm c«ng cã d¹ng nh­ sau : STT Hä vµ tªn CÊp bËc C¸c ngµy trong th¸ng Tæng sè c«ng ®­îc lÜnh 1 2 3 4 5 … 31 1 2 … Vò v¨n Ngäc Lª thÞ Thuý 4 5 x x x x x x 0 x x x x x x x 21 22 L­¬ng tr¸ch nhiÖm ®­îc tÝnh nh­ sau : Ltr¸ch nhiÖm = Lth¸ng ®¬n gi¶n x HÖ sè tr¸ch nhiÖm Cuèi cïng ta cã l­¬ng thùc tÕ mét lao ®éng nhËn ®­îc trong th¸ng sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau : Lthùc tÕ = Lth¸ng ®¬n gi¶n + Ltr¸ch nhiÖm L­¬ng thùc tÕ lµ møc l­¬ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nhÊt thu nhËp mµ mçi lao ®éng nhËn ®­îc trong th¸ng. ViÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho lao ®éng ®­îc thùc hiÖn vµo ngµy cuèi cïng mçi th¸ng. VÝ dô : Anh Vò v¨n Ngäc lµ c¸n bé qu¶n lý phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng cã hÖ sè l­¬ng lµ: 2, 5 sè ngµy c«ng thùc tÕ lµ 21 ngµy, hÖ sè tr¸ch nhiÖm lµ 0, 2. Nh­ vËy suÊt l­¬ng ngµy cña anh lµ : Lngµy= 360. 000 x 2, 5/22 = 40909, 1 ®ång L­¬ng th¸ng theo cÊp bËc lµ: Lth¸ng ®¬n gi¶n = 40909, 1x 21= 859091, 1 ®ång L­¬ng tr¸ch nhiÖm lµ: Ltr¸ch nhiÖm = 859091, 1 x 0, 2 = 171818, 22 ®ång. L­¬ng thùc tÕ mµ anh nhËn ®­îc lµ : Lthùc tÕ = Lth¸ng ®¬n gi¶n + Ltr¸ch nhiÖm = 859091, 1 + 171818, 22 = 1030909, 32 ®ång. Ngoµi phÇn l­¬ng chÝnh hµng th¸ng ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng thªm kho¶n phô cÊp, kho¶n nµy cã thÓ gåm: phô cÊp l­u ®éng, phô cÊp l·nh ®¹o. Gi¶ sö víi c¸n bé trªn ®­îc h­ëng thªm kho¶n phô cÊp l­u ®éng víi hÖ sè phô cÊp lµ: Hpc = 0, 3. Th× kho¶n tiÒn phô cÊp mµ anh ta ®­îc h­ëng thªm lµ : 360000 x 0, 3 = 108000 ®ång. Nh­ vËy thùc tÕ thu nhËp 1 th¸ng cña anh ta lµ: Tæng thu nhËp = 1030909, 32 + 108000 = 1138909, 32 ®ång. ViÖc tr¶ l­¬ng trªn ®©y chØ c¨n cø vµo cÊp bËc theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc nªn cã thÓ nhËn thÊy cã mét sè ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm sau : ¦u ®iÓm : H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®i lµm ®Çy ®ñ sè ngµy c«ng trong th¸ng. TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng nh­ vËy so víi thêi kú tr­íc( thêi kú bao cÊp ) cã nhiÒu sù ®æi míi h¬n do ®· cã thªm phÇn l­¬ng tr¸ch nhiÖm, chÝnh phÇn l­¬ng nµy lµm cho ng­êi lao ®éng cã ý thøc h¬n trong qu¶ tr×nh lµm viÖc, g¾n bã víi c«ng viÖc h¬n, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n So víi thêi ký tr­íc tiÒn l­¬ng cña C«ng ty ®É æn ®Þnh vµ n©ng cao lªn rÊt nhiÒu do ®· g¾n thªm phÇn l­¬ng tr¸ch nhiÖm. Nh­îc ®iÓm : Do c¸ch tr¶ l­¬ng chØ c¨n cø vµo cÊp bËc vµ ngµy c«ng thùc tÕ cho nªn tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc ch­a g¾n víi chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Tõ ®ã xuÊt hiÖn vÊn ®Ò ng­êi lao ®éng chØ ®Õn C«ng ty chÊm c«ng vµ lÜnh l­¬ng, cßn hiÖu suÊt lµm viÖc kh«ng cao, l·ng phÝ thêi gian, ch­a khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng thùc sù cè g¾ng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc. MÆt kh¸c theo c¸ch tÝnh ë trªn th× tiÒn l­¬ng tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý, nh©n viªn cña c¸c phßng ban, nh©n viªn phôc vô ch­a g¾n víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, do ®ã C«ng ty nªn ¸p dông viÑc tr¶ l­¬ng g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm ®­îc ¸p dông cho c¸n bé, c«ng nh©n s¶n xuÊt toµn C«ng ty, ë c¸c ®éi c«ng tr×nh, mçi c«ng nh©n ®Òu cã thÓ tham gia s¶n xuÊt chÝnh hay phôc vô s¶n xuÊt chÝnh. Ph­¬ng thøc giao kho¸n gän nhÑ, ®¬n gi¶n, râ rµng. §Çu n¨m C«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¨n cø v¸o c¸c chØ tiªu Tæng C«ng ty giao, vµ c¸c hîp ®ång ®· kÝ kÕt. Phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch, kü thuËt, vËt t­ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè kü thuËt, vËt t­ m¸y mãc, nh©n lùc cÇn thiÐt cho c«ng tr×nh, tÝnh to¸n khèi l­äng c«ng viÖc tõng lo¹in vµ tõ ®ã tiÕn hµnh giao kho¸n cho tõng ®éi c«ng tr×nh. ViÖc giao kho¸n ®­îc thÓ hiÖn qua “ QuyÕt ®Þnh giao kho¸n cho ®éi c«ng tr×nh “ trªn c¬ së c¸c yÕu tè: + §iÒu kiÖn thi c«ng + Néi dung c«ng viÖc + Khèi l­îng thi c«ng + Yªu cÇu kü thuËt + Lao ®éng tiÒn l­¬ng + C¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong thi c«ng x©y dùng c¬ b¶n cña Bé x©y dùng. Tõ ®ã ®éi tr­ëng ph©n c«ng lao ®éng cho tõng c«ng nh©n hay tõng nhãm c«ng nh©n. L­¬ng kho¸n cô thÓ cña tæ, nhãm s¶n xuÊt ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy khèi l­îng c«ng viÖc mµ c¶ nhãm hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu nh©n víi ®¬n gi¸ cô thÓ cña c«ng viÖc ®ã. ViÖc giao kho¸n ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn ®Þnh møc cña nhµ n­íc nh­ ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n 56/BXD/VKT. §©y chÝnh lµ nÒn t¶ng cho viÖc giao kho¸n tíi tay ng­êi nhËn kho¸n. Hä sÏ biÕt mäi chi phÝ vÒ vËt liÖu, m¸y mãc, nh©n c«ng trong ®Þnh møc kho¸n trªn c¬ së ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ ®­îc tÝnh. 6.2. Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm Trªn c¬ së c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, C«ng ty tiÕn hµnh tÝnh vµ thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. C«ng t¸c nµy phô thuéc vµo chÊt l­îng thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng s¶n phÈm, bao gåm: §Þnh møc lao ®éng vµ nghiÖm thu s¶n phÈm Tæ chøc phôc vô Bè trÝ lao ®éng Sau ®©y ta ®i vµo ph©n tÝch tõng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng a. §Þnh møc vµ nghiÖm thu s¶n phÈm Mäi c«ng viÖc tr­íc khi giao kho¸n cho ng­êi nhËn kho¸n ph¶i tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt c¸c yÕu tè nh­: tiÕn ®é thi c«ng, khèi l­îng nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ nh©n c«ng theo ®Þnh møc. §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng, víi ®Þnh møc cã c¨n cø khoa häc (trªn c¬ së møc thêi gian vµ møc s¶n l­îng ) sÏ ®¶m b¶o viÖc tÝnh ®¬n gi¸ ®óng ®¾n chÝnh x¸c, ph¶n ¸nh thùc tÕ hao phÝ lao ®éng cña c«ng nh©n, HIÖn nay, C«ng ty kho¸n cho tæ ®äi s¶n xuÊt dùa trªn : §Þnh møc 56 BXD/VKT ngµy 30/3/1994 cña Bé x©y dùng. §Þnh møc lao ®éng do C«ng ty, Tæng C«ng ty x©y dùng tróng thÇu c¸c c«ng tr×nh. §Þnh møc lao ®éng néi bé cña C«ng ty §èi víi møc lao ®éng phôc vô vµ qu¶n lý theo bè trÝ lao ®éng thùc tÕ cña C«ng ty, cô thÓ : Tû lÖ lao ®éng phuc vô = 25% so víi lao ®éng c«ng nghÖ Tû lÖ lao ®éng qu¶n lý = 25% so víi lao ®éng c«ng nghÖ + lao ®éng phôc vô VÝ dô: ta cã ®Þnh møc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn, yªu cÇu chÊt l­îng kü thqËt cao nh­ sau : Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ Nh©n c«ng §¬n gi¸ (®ång) 1. Bª t«ng b×nh qu©n cho c¸c lo¹i 2. Cèt pha b×nh qu©n cho c¸c lo¹i 3. Cèt thÐp b×nh qu©n cho c¸c lo¹i cÊu kiÖn vµ c¸c chñng läai kh¸c 4. X©y b×nh qu©n cho c¸c lo¹i t­êng 5. Tr¸t b×nh qu©n cho c¸c lo¹i 6. L¸t b×nh qu©n cho c¸c lo¹i 7. èp b×nh qu©n cho c¸c lo¹i M3 m2 1 tÊn m3 m2 m2 m2 1,1 0.65 10 3,5 0.4 0,5 0.33 34.000 20.000 370.000 100.000 12.000 22.000 10.000 C¨n cø vµo ®Þnh møc nµy khi tiÕn hµnh c«ng viÖc c«ng nh©n chØ ®­îc phÐp sö dông ®óng møc nh©n c«ng cho phÐp, vµ sö dông chi phÝ vËt liÖu trong ®Þnh cho c«ng viÖc mµ m×nh nhËn. Trong tr­êng hîp ng­êi c«ng nh©n sö dông qu¸ sè l­îng vËt t­ theo ®Þnh møc th× viÖc ®ã ph¶i cã sù gi¶i thÝch vµ chÊp nhËn cña c¸cn bé gi¸m s¸t kü thuËt th× gi¸ trÞ khèi l­îng chªnh lÖch ®ã sÏ trõ vµo l­¬ng s¶n phÈm. Tuy nhiªn hiÖn nay do cã nhiÒu dù ¸n kh¸c nhau ( c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­íc ) nªn ®Þnh møc còng sÏ kh¸c nhau. Do ®ã, ®Þnh møc hiÖn nay cña C«ng ty phô thuéc vµo gi¸ trÞ mçi dù ¸n. Ngoµi nh÷ng møc do bªn A ®­a ra, C«ng ty ¸p dông ®Þnh møc 56/VKT cña Bé x©y dùng vµ tù x©y dùng ®Þnh møc riªng cho C«ng ty. C¸c møc ph¸t sinh ®­îc x©y dùng nhanh chãng, chñ yÕu møc thay ®æi lµ dùa vµo ph­¬ng ph¸p x©y dùng thèng kª kinh nghiÖm vµ so s¸nh ®iÓn h×nh ­íc l­îng, cã sù tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cña c«ng nh©n, quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc. Sè l­îng møc cña C«ng ty ®­îc x©y dùng theo c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau (kh¶o s¸t, thèng kª kinh nghiÖm, so s¸nh ®iÓn h×nh ), ®Æc biÖt sè l­îng møc ®­îc x©y dùng theo thèng kª kinh nghiÖm, so s¸nh ®iÓn h×nh chiÕm tû träng cao. Møc ®ä chÝnh x¸c phô thuéc vµo kinh nghiÖm ­íc l­îng cña c¸n bé ®Þnh møc. C¸c møc ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t th­êng ®­îc thùc hiÖn tõ l©u, Ýt cã sù ®iÒu chØnh bæ sung. Tuy nhiªn tr­íc khi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸c ®éi, ph©n x­ëng th× mét kh©u hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt ®ã lµ phÇn nghiÖm thu vµ x¸c nhËn khèi l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng t¸c nµy ®­¬c tiÕn hµnh ngay sau khi hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc, c«ng ®o¹n nhá trong toµn bé c«ng viÖc. Do ch¹y theo sè l­îng c«ng nh©n sÏ Ýt chó ý ®Õn chÊt l­îng, m¸y mãc, tiÕt kiÖm vËt t­ , v× vËy thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c cho ng­¬i lao ®éng. Qu¸ tr×nh nghiÖm thu s¶n phÈm ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së c¸c yªu cÇu cña b¶n vÏ thiÕt kÕ, chÊt l­îng s¶n phÈm sau khi bµn giao. Qu¸ tr×nh nghiÖm htu s¶n phÈm ph¶i tu©n thñ theo ®óng c¸c quy ®Þnh kü thuËt. ViÖc nghiÖm thu s¶n phÈm ®­îc tiÕn hµnh bëi mét hoÆc mét sè c¸n bé kü thuËt vµ mét nh©n viªn thuéc phßng kÕ to¸n nghiÖm thu s¶n phÈm c«ng tr×nh. Nh×n chung h×nh thøc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty lµ hîp lý, ®· thÓ hiÖn ®­îc sù c«ng b»ng th«ng qua viÖc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, lµm cho ng­êi lao ®éng biÕt quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh. Tuy nhiªn ®èi víi lao ®éng qu¶n lý c¸ch tÝnh l­¬ng ®ã ch­a g¾n víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. Nh­ vËy hiÖu suÊt cña lao ®éng qu¶n lý ch­a cao, ch­a khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña hä. ViÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña c«ng ty ch­a tÝnh ®Õn yÕu tè søc khoÎ vµ th¸i ®é lao ®éng nªn ch­a thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng. * TiÒn th­ëng: TiÒn th­ëng lµ mét phÇn trong thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, gãp phÇn c¶i thiÖn sinh ho¹t hµng ngµy cña ng­êi lao ®éng. Nã cã t¸c dông khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Nguån tiÒn th­ëng cña C«ng ty hiÖn nay ®­îc trÝch ra tõ lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ph¹m vi xÐt th­ëng : ¸p dông tiÒn th­ëng theo quy ®Þnh cña chÕ ®ä ph©n phèi lîi nhËn ®èi víi mäi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc khu vùc s¶n xuÊt vËt chÊt, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®· thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, cã kÕ ho¹ch ph©n phèi lîi nhuËn vµ ®­îc trÝch ra tõ tõ lîi nhuËn theo chÕ ®ä quy ®Þnh. §èi t­îng xÐt th­ëng : tÊt c¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng cña C«ng ty cã thµnh tÝch ®ãng gãp vµo viÖc hoµn thµnh kÕ hoach s¶n xuÊt cña C«ng ty. Nh÷ng ng­êi thuéc tr­êng hîp sau kh«ng ®­îc xÐt th­ëng : + Nh÷ng ng­êi vi ph¹m kû luËt hoÆc x©m ph¹m tµi s¶n cña C«ng ty. + Nh÷ng ng­êi kh«ng lµm trßn tr¸ch nhiÖm ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng hoÆc háng hãc thiÕt bÞ. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng: + Th­ëng hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch. + Th­ëng t¨n n¨ng suÊt lao ®éng + Th­ëng tiÕt kÞªm vËt t­. Th­ëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty, tû lÖ nµy th­êng lµ : 25-30% tiÒn l­¬ng cña mçi ng­êi. Th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, tû lÖ nµy th­êng lµ : 15-25% tiÒn l­¬ng cña mçi ng­êi. Qua ®©y cho thÊy, viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng nh­ trªn ®· ph¸t huy ®­îc t¸c dông kÝch thÝch ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t­ … ViÖc ph©n phèi tiÒn th­ëng nh­ trªn ®· thùchiÖn kh¸ tèt ph©n phèi theo lao ®éng. ViÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng ®· thùc sù t¸c ®éng tíi s¶n xuÊt kinh doanh, t¸c ®éng tíi hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh, nh»m kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp, b¶o ®¶m æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng trong toµn C«ng ty. Th«ng th­êng C«ng ty lÊy møc th­ëng chung cho c«ng nh©n viªn lµ 20% tiÒn l­¬ng cña mçi c«ng nh©n ( bëi v× kÕt qu¶ lµ do toµn bé tæ, nhãm s¶n xuÊt hoµn thµnh nªn kh«ng ph©n biÖt ra cô thÓ tõng møc cho tõng c«ng nh©n) VÝ dô: Anh Bïi Trung Thµnh trong th¸ng 2/2000 cã møc l­¬ng sau khi tÝnh lµ 850. 000 ®ång, phÇn tiÒn th­ëng sÏ ®­îc tÝnh b»ng 20% tiÒn l­¬ng tøc lµ 0, 2 x 850. 000 = 170. 000 ®ång. Nh­ vËy tæng thu nhËp mµ anh ta ®­îc h­ëng lµ 850000 + 170000 = 1020000 ®ång.Phóc lîi cho ng­êi lao ®énggoµi c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng khuyÕn khÝch trùc tiÕp c«ng ty X©y dùng sè 4 cßn ¸p dông c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch gi¸n tiÕp ®ã lµ th«ng qua c¸c kho¶n phóc lîi sau: b. Trî cÊp: Khi ng­êi lao ®éng trong c«ng ty gÆp ph¶i khã kh¨n ®ét xuÊt trong gia ®×nh vµ b¶n th©n hä th× c«ng ty lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ nh»m gióp ng­êi lao ®éng gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n. §iÒu nµy ®· lµm t¨ng thªm tinh thÇn tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty, g¾n bã víi c«ng ty h¬n vµ nhanh chãng trë l¹i víi c«ng viÖc. VÝ dô: ng­êi lao ®éng lÊy vî, lÊy chång th× ®­îc ®¹i diÖn cña c«ng ty ®Õn chia vui vµ tÆng quµ trÞ gi¸ 100.000® Ng­êi th©n (bè mÑ vî, bè mÑ chång, chång, vî, con) chÕt ®­îc trî cÊp 50.000® Khi ng­êi lao ®éng chÕt th× th©n nh©n ®­îc trî cÊp tiÒn chi phÝ ch«n cÊt vµ trî cÊp v× mÊt ng­êi nu«i d­ìng. ViÖc trî cÊp nµy kh«ng cã ý nghÜa nhiÒu vÒ mÆt vËt chÊt song nã chøa ®ùng mét ý nghÜa tinh thÇn to lín, nã t¸c ®éng vµo t©m lý ng­êi lao ®éng, t¹o cho hä ý thøc vµ c¸i nh×n thiÖn c¶m vÒ c«ng ty. §a phÇn mäi ng­êi ®Òu muèn ®­îc ng­êi kh¸c quan t©m ®Õn m×nh, muèn thÓ hiÖn m×nh cã mét tiÕng nãi nhÊt ®Þnh. V× vËy, nh÷ng hµnh vi trªn cña c«ng ty ®· t¸c ®éng lµnh m¹nh ®Õn ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c, kh«ng ph¶i ng­êi lao ®éng nµo còng ch¹y theo ®ång tiÒn, kh«ng ph¶i mäi ho¹t ®éng cña hä ®Òu nh»m môc ®Ých duy nhÊt lµ kiÕm tiÒn mµ hä cßn cã c¸c nhu cÇu kh¸c nhau ®ßi hái ®­îc tho¶ m·n. c. Phô cÊp: d. B¶o hiÓm x· héi – B¶o hiÓm y tÕ §©y lµ c«ng t¸c gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò g¾n liÒn víi quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng vÒ c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi (lóc ®· nghØ h­u). PhÇn lín c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®Òu ph¶i ®ãng BHXH 5%, BHYT 1 % l­¬ng cÊp bËc. VÒ c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt. Theo ®Þnh kú, toµn bé ng­êi lao ®éng trong c«ng ty, ®Æc biÖt lµ ng­êi lao ®éng ë nh÷ng nghÒ cã yÕu tè ®éc h¹i ®Òu ®­îc kh¸m søc khoÎ ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng tr­êng hîp m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy ®· gãp phÇn lµm t¨ng quü thêi gian cña ng­êi lao ®éng. Hµng n¨m vµo c¸c dÞp lÔ tªt c«ng ty ®Òu tæ chøc gÆp mÆt vµ tÆng quµ cho phô n÷ vµo dÞp lÔ 8 - 3, tÆng quµ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo dÞp tÕt ©m lÞch. Nh×n chung c«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò phóc lîi cho ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c nµy thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng th× c«ng ty nªn quan t©m h¬n ®Õn c¸c h×nh thøc nh­: hµng n¨m, vµo ®Çu mçi häc kú, c«ng ty cã thÓ tæ chøc gÆp mÆt vµ tÆng quµ cho con em ng­êi lao ®éng ®· ®¹t thµnh tÝch cao trong häc tËp, tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®i th¨m quan, nghØ m¸t 1,2 lÇn / n¨m. Thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã kh«ng chØ cã t¸c dông lµm cho ng­êi lao ®éng g¾n bã víi c«ng ty h¬n mµ gia ®Þnh hä còng c¶m thÊy gÇn gòi h¬n víi c«ng ty. . 6.3. Quan hÖ lao ®éng. T¹o ra bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i th©n mËt gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng trong c«ng ty lµ rÊt quan träng. Nã gãp phÇn thóc ®Èy ng­êi lao ®éng g¾n bã víi c«ng ty, tõ ®ã hä cã ý thøc tËn tuþ h¬n víi c«ng viÖc, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ®i muén vÒ sím... Thùc tÕ ë c«ng ty X©y dùng Sè 4 quan hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng lµ rÊt tèt. Trong c«ng ty kh«ng cã hiÖn t­îng cÊp trªn ng­îc ®·i cÊp d­íi, kh«ng cã hè ng¨n c¸ch gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi, mäi ng­êi ®Òu b×nh ®¼ng. C¸n bé, c«ng nh©n cÊp d­íi chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh cña ban gi¸m ®èc ®­a ra. 6.4. C«ng t¸c ®êi sèng vµ ho¹t ®éng ®oµn thÓ. Tæ chøc c«ng ®oµn lµ ng­êi ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. C«ng ®oµn lu«n ®øng vÒ phÝa ng­êi lao ®éng, b¶o vÖ hä trong mäi tr­êng hîp khã kh¨n. Ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c«ng ty trong thêi gian qua thùc sù ®em l¹i lîi Ých vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, ch¨m sãc søc khoÎ vµ gi¶m bít khã kh¨n trong ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng. Nh­ vËy ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc vµ g¾n bã h¬n víi c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc quan t©m h¬n cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®èi víi c«ng t¸c nµy. IV. §¸nh gi¸ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc trong nh÷ng n¨m qua. 1. Nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc. Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng ë C«ng ty X©y dùng sè 4 ta rót ra mét sè nhËn xÐt sau: Tr­íc hÕt c«ng ty ®· chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy, ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng cña m×nh. Do ®ã ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng vµ ®· ®em l¹i mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. HiÖn nay c«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, cã ®­îc chç ®øng kh¸ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng §iÓm m¹nh nhÊt trong c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng ë c«ng ty X©y dùng Sè 4 lµ kÕ ho¹ch ®¶m b¶o ®ñ viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Cã viÖc lµm ®Çy ®ñ thùc chÊt t¹o ra niÒm vui, niÒm phÊn khëi cho c¸ nh©n tËp thÓ lao ®éng. ViÖc lµm æn ®Þnh t¹o t©m lý an t©m ®èi víi ng­êi lao ®éng, gióp hä g¾n bã víi c«ng ty h¬n. §ã còng lµ ®éng lùc ®Ó duy tr× vµ thu hót lùc l­îng lao ®éng giái lµm viÖc cho c«ng ty. Tinh thÇn hiÖp t¸c vµ gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c kh©u bé phËn, tæ s¶n xuÊt vµ gi÷a ng­êi lao ®éng víi nhau t­¬ng ®èi chÆt chÏ nhê cã sù ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch râ rµng cô thÓ. §ång thêi còng do ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ vµ g¾n lîi Ých c¸ nh©n ng­êi lao ®éng vµo lîi Ých chung cña tËp thÓ lµm cho tËp thÓ ®oµn kÕt h¬n, phèi hîp c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng. 2. Nh÷ng tån t¹i thùc tÕ. Nhê viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®Çu t­ chiÒu s©u ®óng lóc, kÞp thêi c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc: - HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc ch­a thËt ®Çy ®ñ, cßn mét sè thiÕu sãt dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ch­a ®­îc kh¸ch quan, khoa häc ®èi víi ng­êi lao ®éng. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých, t©m lý ng­êi lao ®éng. ViÖc tr¶ l­¬ng kh«ng ®óng thêi h¹n (chËm) ®· g©y khã kh¨n kh«ng nhá trong viÖc trang tr¶i cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng. §ã lµ tån t¹i lín nhÊt cÇn kh¾c phôc ngay. C«ng t¸c tiÒn th­ëng cßn qu¸ Ýt (c«ng ty ch­a thµnh lËp qòy khen th­ëng) thùc thi cho ng­êi lao ®éng hÇu nh­ kh«ng cã, ch­a ®a d¹ng ë c¸c chØ tiªu th­ëng, ch­a thùc sù ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña tiÒn th­ëng. C«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ thiÕt bÞ ch­a tèt, ý thøc tiÕt kiÖm ch­a ®i vµo suy nghÜ vµ ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña mäi ng­êi. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ danh hiÖu thi ®ua ch­a cô thÓ, kh¸ch quan. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cßn nhiÒu h¹n chÕ: ch­a kÕt hîp hµi hoµ nhu cÇu cña c«ng ty víi nhu cÇu cña b¶n th©n ng­êi lao ®éng. ChÝnh s¸ch phóc lîi cßn nghÌo nµn, ch­a thùc sù khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng, ch­a cã phô cÊp lµm thªm giê. Thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i ch­a thËt hîp lý. C¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu ph¶i ®i lµm vµo tÊt c¶ c¸c ngµy lÔ, chñ nhËt, kÓ c¶ ®èi víi c¸n bé v¨n phßng. Trong thùc tÕ ng­êi lao ®éng ch­a nhËn thøc ®óng ®¾n ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c néi quy vÒ an toµn lao ®éng vµ b¶o hé lao ®éng. Ch¼ng h¹n: Do nãng bøc d­íi ¸n n¾ng mÆt trêi, hoÆc do kh«ng thÝch mµ ng­êi lao ®éng kh«ng sö dông ®Çy ®ñ c¸c dông cô b¶o hé nh­ kh«ng ®eo khÈu trang quÇn ¸o b¶o hé ...§©y lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i quan t©m theo dâi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó t¨ng c­êng h¬n n÷a kû luËt lao ®éng, b¶o ®¶m an toµn cho hä. Nguyªn nh©n chÝnh cña nh÷ng h¹n chÕ nµy lµ tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn h¹n chÕ. ý thøc gi¸c ngé cña ng­êi lao ®éng cßn thÊp trong c«ng t¸c chÊt l­îng vµ tiÕt kiÖm. ChÊt l­îng ®µo t¹o ch­a cao, ®«i lóc ch­a kÞp thêi. ChÕ ®é khen th­ëng ch­a ®­îc coi träng. PhÇn III mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng ë c«ng ty x©y dùng sè 4 I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi k× tíi. §Ó th¾ng lîi trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vèn kh¾c nghiÖt, c«ng ty ®· vµ ®ang sö dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c biÖn ph¸p ®ång bé nh­: m¹nh d¹n ®Çu t­ chiÒu s©u, ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng qu¶n lý, c¶i t¹o m«i tr­êng lµm viÖc, ch¨m lo ®êi sèng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o chç ®øng trªn thÞ tr­êng, t¹o mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc t¹i c«ng ty x©y dùng sè 4. Lîi Ých t¹o ra ®éng lùc trong lao ®éng, song trªn thùc tÕ ®éng lùc ®­îc t¹o ra ë møc ®é nµo, b»ng c¸ch nµo, ®iÒu ®ã cßn phô thuéc vµo c¬ chÕ cô thÓ ®Ó sö dông nã nh­ lµ nh©n tè cho sù ph¸t triÓn. §Ó kÝch thÝch lîi Ých cho ng­êi lao ®éng ng­êi ta dïng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau trong ®ã ®Æc biÖt chó ý tíi kÝch thÝch vÒ t©m lý vµ kinh tÕ. Hai lo¹i kÝch thÝch nµy g¾n chÆt víi lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. Nã ®­îc coi nh­ lµ mét c«ng cô, mét ph­¬ng tiÖn, mét c¬ chÕ ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho ng­êi lao ®éng. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng ë C«ng ty X©y dùng sè 4. 1. C¶i tiÕn h×nh thøc, chÕ ®é tr¶ l­¬ng, th­ëng. - VÒ tiÒn l­¬ng: §Ó kh¾c phôc viÖc tr¶ l­¬ng chËm, c«ng ty cã thÓ thµnh lËp quü l­¬ng dù phßng. Nguån quü nµy ®­îc trÝch ra tõ kho¶n bï lç sau khi h¹ch to¸n cuèi n¨m hoÆc xin cÊp øng tr­íc. - VÒ tiÒn th­ëng: §Ó t¹o thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi kÝch thÝch t¹o ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc th× ngoµi mét sè h×nh thøc th­ëng c«ng ty ®ang sö dông th× c«ng ty nªn ¸p dông thªm mét sè h×nh thøc th­ëng nh­: th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­, th­ëng cho viÖ h¹n chÕ s¶n phÈm háng. Lµm nh­ vËy c«ng ty míi kÝch thÝch ®­îc ng­êi lao ®éng ®ång thêi gi¶m tÝnh b×nh qu©n trong ph©n phèi. * Th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­. HiÖn nay, c«ng ty hoµn toµn ph¶i mua nguyªn vËt liÖu tõ bªn ngoµi, ®ã lµ mét kho¶n chi rÊt lín. TiÕt kiÖm ®­îc kho¶n nµy sÏ lµm gi¶m chi phÝ ®Çu vµo. Sè tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc sÏ chia lµm hai phÇn: mét phÇn ®Ó tr¶ c«ng cho c«ng nh©n th«ng qua tiÒn th­ëng, mét phÇn dïng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy võa mang l¹i lîi Ých cho c«ng ty võa mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch tinh thÇn lao ®éng cña hä. Kh«ng v× môc tiªu tiÕt kiÖm mµ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Õn hoµn thµnh møc s¶n l­îng. §ång thêi khi thanh to¸n cÇn ph¶i c«ng bè danh s¸ch nh÷ng ng­êi ®· tiÕt kiÖm vËt t­ ®Ó ng­êi kh¸c noi theo. ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng tiÕt kiÖm vËt t­ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ng­êi lao ®éng. Nã khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chó ý lµm viÖc, chÞu khã häc hái, n©ng cao tay nghÒ. Tõ ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi thu nhËp cña hä, n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * Th­ëng gi¶m tû lÖ s¶n phÈm háng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt viÖc xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm háng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn nh­ g¹ch nøt, g¹ch vì, cô ®Ëu, ngãi vªnh...lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. Nguyªn nh©n lµ do thêi tiÕt, do ®Êt míi khai th¸c cã ®é Èm cao, do than kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vµ do ¶nh h­ëng cña m¸y mãc, thiÕt bÞ... §Ó h¹n chÕ tíi møc tèi thiÓu s¶n phÈm háng th× ngoµi viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt c«ng ty cÇn ph¶i chó ý tíi ý thøc cu¶ ng­êi lao ®éng. Tøc lµ, c«ng ty nªn x©y dùng tiªu chuÈn th­ëng cho nh÷ng ca g¹ch, nh÷ng tæ s¶n xuÊt cã nhiÒu s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn, cã sè l­îng s¶n phÈm háng Ýt h¬n møc cho phÐp. ¸p dông tèt h×nh thøc nµy c«ng ty sÏ lµm t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng uy tÝn víi kh¸ch hµng, t¨ng NSL§ ®ång thêi gãp phÇn t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng gióp ng­êi lao ®éng cã ý thøc h¬n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, khuyÕn khÝch hä tÝch cùc n©ng cao tay nghÒ trong s¶n xuÊt, ®ã còng lµ nguån c¶m høng ®Ó hä tÝch cùc lao ®éng h¬n. Ngoµi ra c«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc th­ëng cho nh÷ng c¸ nh©n, bé phËn nµo gi¶i quyÕt ®­îc c«ng nî, hµng tån kho, t×m ®­îc b¹n hµng míi hoÆc t×m ®­îc nguån cung cÊp rÎ h¬n, th­ëng cho nh÷ng s¸ng kiÕn, th­ëng cho nh©n viªn ®i lµm ®Çy ®ñ, th­ëng cho nh÷ng ng­êi th­êng xuyªn lµm tèt c«ng viÖc ®­îc giao. ViÖc xÐt th­ëng ph¶i hÕt søc c«ng b»ng, kh¸ch quan, c¸c chØ tiªu xÐt th­ëng ph¶i chÝnh x¸c, râ rµng. Cã lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× míi kÝch thÝch ®­îc lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say lµm viÖc víi tinh thÇn s¸ng t¹o cao cña ng­êi lao ®éng. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc khen th­ëng diÔn ra kÞp thêi, ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña nã trong viÖc t¹o ®éng lùc lao ®éng c«ng ty cÇn x©y dùng quü khen th­ëng. 2. C¶i tiÕn vµ quan t©m h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Trong thùc tÕ, c«ng ty ®· quan t©m nhiÒu ®Õn c«ng t¸c nµy, tuy nhiªn nã vÉn cßn nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh. §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nµy c«ng ty nªn: Thø nhÊt, c«ng ty nªn kÕt hîp hµi hoµ gi÷a nhu cÇu vÒ ®µo t¹o cña c«ng ty ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng ®Ó tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o hîp lý tr¸nh sù kh«ng tho¶ m·n do b¾t buéc cña ng­êi ®­îc cö ®i ®µo t¹o, cßn ng­êi cã nhu cÇu l¹i kh«ng ®­îc ®i häc. Do ®ã, tr¸nh ®­îc sù bÊt ®ång gi÷a ng­êi lao ®éng vµ cÊp qu¶n trÞ. Thø hai, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thô ®éng trong c«ng t¸c nµy c«ng ty cÇn thùc hiÖn ph©n tÝch c«ng viÖc kÕt hîp víi viÖc xem xÐt c¸c kÕ ho¹ch tæng thÓ cña c«ng ty, tõ ®ã ®­a ra kÕt luËn: cÇn nh©n lùc nµo ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. Qua ®ã ®èi chiÕu víi nguån nh©n lùc trong c«ng ty xem cã ¨n khíp kh«ng vµ ®­a ra ph­¬ng h­íng vÒ kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn: l­îng lao ®éng cÇn bæ sung lµ bao nhiªu, tr×nh ®é nh­ thÕ nµo... §ång thêi ®Ó xem xÐt nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng vÒ vÊn ®Ò nµy c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p th¨m dß ý kiÕn, nguyÖn väng cña ng­êi lao ®éng vÒ viÖc ®­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh­ dïng b¶ng hái hoÆc pháng vÊn trùc tiÕp. Tõ ®ã, sau khi ®· biÕt ®­îc nguyÖn väng cña ng­êi lao ®éng c¸c nhµ qu¶n lý t×m c¸ch ®iÒu hoµ nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng vµ cña c«ng ty. Thø ba, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng ®­îc ®µo t¹o, c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn c¶ vÒ c«ng viÖc còng nh­ kinh phÝ ®µo t¹o cho hä, ch¼ng h¹n gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cña hä trong thêi gian hä ®i häc... NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy tøc lµ c«ng ty ®· sö dông tèt yÕu tè t¹o ®éng lùc vÒ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. §èi víi c¸n bé qu¶n lý, c«ng ty cã thÓ tæ chøc ®µo t¹o t¹i chç b»ng c¸ch thuyªn chuyÓn, thay ®æi chøc vô c«ng t¸c néi bé ®Ó nh»m môc ®Ých: tr¸nh sù nhµm ch¸n, sù chñ quan, û l¹i... do qu¸ quen thuéc víi c«ng viÖc. bëi vËt khi nhËn chøc vô míi bÆt buéc ng­êi c¸n bé ph¶i tÝch cùc t×m hiÓu ®Ó thÝch nghi t¹o ra thãi quen ham t×m hiÓu, ham häc hái cho ng­êi c¸n bé. §ång thêi t¹o cho ng­êi c¸n bé mét c¸i nh×n toµn diÖn, ®Çy ®ñ h¬n vÒ c«ng ty, thÊy ®­îc c¸c khã kh¨n ë c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c, tõ ®ã cã sù c¶m th«ng t¹o sù hîp t¸c, gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸n bé c¸c bé phËn trong c«ng ty. Tuy nhiªn ¸p dông biÖn ph¸p nµy sÏ tèn nhiÒu chi phÝ ®µo t¹o, NL§ khi b¾t ®Çu chuyÓn c«ng viÖc sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. §ã chØ lµ khã kh¨n tr­íc m¾t cßn vÒ l©u dµi lîi Ých mµ c«ng ty ®¹t ®­îc sÏ lín h¬n nhiÒu. §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp c«ng ty cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o häc nghÒ. §©y lµ ph­¬ng ph¸p phèi hîp gi÷a líp häc lý thuyÕt víi viÖc lµm kÌm cÆp t¹i chç. C«ng nh©n võa ®­îc häc lý thuyÕt võa ®­îc ph©n c«ng lµm viÖc chung víi ng­êi thî cã kinh nghiÖm h¬n. C«ng nh©n nµy võa häc võa lµm b»ng c¸ch quan s¸t, nghe nh÷ng lêi chØ dÉn vµ lµm theo... §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c«ng ty nªn chän nh÷ng lao ®éng cßn trÎ, khoÎ, cã sù n¨ng ®éng vµ c¬ héi ph¸t triÓn ®Ó ®µo t¹o. Sau khi ®µo t¹o c«ng ty cÇn tæ chøc kiÓm tra chÊt l­îng nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o xem hä cã ®¸p øng hoÆc ®¸p øng ®Õn ®©u nhu cÇu mµ c«ng ty ®Æt ra tøc lµ c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra kiÕn thøc, tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng sau khi ®µo t¹o ®Ó rót kinh nghiÖp, n©ng cao chÊt l­îng cña kho¸ ®µo t¹o tiÕp theo. MÆt kh¸c c«ng ty cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i phï hîp ®èi víi ng­êi lao ®éng ®Ó hä g¾n bã víi c«ng ty h¬n. §ång thêi cÇn xö lý ngay nh÷ng tr­êng hîp kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng ty nh­ chuyÓn sang c«ng viÖc kh¸c cã møc l­¬ng thÊp h¬n, båi hoµn chi phÝ ®µo t¹o... 3. Thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t ph¶i c«ng b»ng vµ hîp lý §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sao cho nã t¹o ra ®éng lùc thùc sù ®èi víi ng­êi lao ®éng kh«ng ph¶i lµ viÖc ®¬n gi¶n. C«ng t¸c nµy cÇn ®¸p øng ba yªu cÇu sau: Thø nhÊt, viÖc ®Ò b¹t, thuyªn chuyÓn cã tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng hay kh«ng, tøc lµ hä cã hµi lßng khi nhËn c«ng viÖc míi hay kh«ng. Thø hai: Ng­êi lao ®éng cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc ®Ó ®¶m nhËn c«ng viÖc míi cña m×nh hay kh«ng. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c ®Ò b¹t c¸n bé. Bëi v× nÕu chóng ta ®Ò b¹t mét ng­êi kh«ng ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é còng nh­ phÈm chÊt ®¹o ®øc th× sÏ g©y ra hËu qu¶ xÊu tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Thø ba, viÖc ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, thuyªn chuyÓn ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c c«ng khai, c«ng b»ng. NÕu nguyªn t¾c nµy bÞ vi ph¹m sÏ dÉn ®Õn viÖc bÊt b×nh trong ng­êi lao ®éng. H¬n n÷a, nÕu nguyªn t¾c nµy ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ gióp cho NL§ nhËn thÊy c¬ héi m×nh gièng nh­ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi kh¸c, gióp hä cã ý thøc v­¬n lªn trong c«ng viÖc ®ång thêi thu hót hä vµo c«ng t¸c nµy cña c«ng ty. Qua thùc tÕ ta thÊy c¸c yªu cÇu trªn ®Òu kh«ng ®­îc ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ. §Ó kh¾c phôc ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty nªn thµnh lËp mét tæ gåm mét sè c¸n bé cã uy tÝn, n¨ng lùc lµm c«ng t¸c theo dâi c¸n bé. C«ng viÖc nµy rÊt quan träng v× kh«ng thÓ ngµy mét, ngµy hai qua nh×n nhËn cña mét hay hai ng­êi mµ ta cã thÓ biÕt ®­îc ®Çy ®ñ phÈm chÊt còng nh­ n¨ng lùc, nguyÖn väng cña ng­êi lao ®éng. ChÝnh v× vËy mµ chóng ta ph¶i th­êng xuyªn theo dâi qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña hä ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, hiÖu qu¶ c«ng viÖc mµ hä thùc hiÖn. Tõ ®ã ph¸t hiÖn ra nh÷ng ng­êi lao ®éng cã n¨ng lùc cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao ®Ó ®Ò b¹t vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp. MÆt kh¸c c«ng ty tæ chøc bá phiÕu kÝn khi ®Ò b¹t mét ng­êi lao ®éng vµo vÞ trÝ cao h¬n ®Ó ng­êi lao ®éng cã thÓ tham gia vµo c«ng t¸c nµy. KÕt hîp hµi hoµ hai viÖc trªn sÏ ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chÝnh x¸c, c«ng b»ng, kh¸ch quan trong c«ng t¸c nµy. 4. T¨ng c­êng ý thøc kû luËt cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty. Kû luËt lao ®éng cã vai trß rÊt lín trong s¶n xuÊt kinh doanh. BÊt kú mét nÒn s¶n xuÊt x· héi nµo còng cÇn cã kû luËt lao ®éng bëi v× ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cuèi cïng cña s¶n xuÊt th× ph¶i thèng nhÊt mäi cè g¾ng cña c«ng nh©n, ph¶i t¹o ra mét trËt tù cÇn thiÕt vµ phèi hîp hµnh ®éng cña mäi ng­êi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. H¬n n÷a, theo häc thuyÕt kú väng th× kû luËt lao ®éng còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. VÒ mÆt lao ®éng: kû luËt lao ®éng lµ sù chÊp hµnh vµ thùc thi mét c¸ch tù nguyÖn, tù gi¸c c¸c chÕ ®é ngµy lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn (thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ca lµm viÖc, thêi gian nghØ ng¬i...) VÒ mÆt c«ng nghÖ: kû luËt lao ®éng lµ sù chÊp hµnh mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, c¸c chÕ ®é lµm viÖc còng nh­ quy tr×nh vËn hµnh m¸y mãc, thiÕt bÞ. VÒ mÆt s¶n xuÊt: kû luËt lao ®éng lµ sù thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, ý thøc b¶o qu¶n gi÷ g×n m¸y mãc, thiÕt bÞ dông cô, vËt t­... lµ sù chÊp hµnh mét c¸ch v« ®iÒu kiÖn c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh vÒ s¶n xuÊt cña c¸n bé l·nh ®¹o, tu©n theo c¸c chÕ ®é b¶o hé lao ®éng. Do ®ã, c«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c sau: - H­íng dÉn th¶o luËn nh»m kiÓm ®iÓm t×nh h×nh kü luËt ë c¸c tæ ®Ó gãp ý, phª b×nh ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n hay vi ph¹m vÒ giê lµm viÖc, kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng. - Theo dâi chÆt chÏ h¬n qu¸ tr×nh lao ®éng cña mçi c¸ nh©n ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng cho ng­êi lao ®éng trong viÖc chÊm c«ng, thi ®ua khen th­ëng nh»m sö dông tèt h×nh thøc khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Ph¸t hiÖn sím vµ cÊn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc, ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng ng­êi lao ®éng cã hµnh vi kh«ng tèt, lµm viÖc chÓnh m¶ng. §ång thêi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ cÇn n©ng cao h¬n n÷a viÖc t¹o ra vµ båi d­ìng c¸c yÕu tè kÝch thÝch ng­êi lao ®éng ph¸t huy tèt nh©n tè trong qu¶n lý ®Ó khai th¸c tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng nh¾m thøc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt. 5. X©y dùng bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tÝch cùc trong c«ng ty. BÇu kh«ng khÝ t©m lý trong tËp thÓ chÝnh lµ bÇu kh«ng khÝ s¶n xuÊt. §ã lµ bÇu kh«ng khÝ cña c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ trong qu¸ tr×nh cïng ho¹t ®éng. Nã biÓu hiÖn tr¹ng th¸i ®¬n vÞ lao ®éng, biÓu hiÖn ë mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn cña tËp thÓ víi nhau, trong c¸c hµnh vi cña hä, gi÷a c¸c nhãm vµ biÓu hiÖn ë sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸c nh©n vµ tËp thÓ. NhiÖm vô cña ng­êi l·nh ®¹o lµ nghiªn cøu, x©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý tèt trong s¶n xuÊt, trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸ nh©n trong c«ng ty n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu chÊt l­îng mµ c«ng ty ®Ò ra ®Ó cñng cè vµ hoµn thiÖn tËp thÓ lao ®éng, ph¸t triÓn h¬n n÷a c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. Vµ chÝnh mèi quan hÖ gi÷a tËp thÓ lao ®éng víi ng­êi l·nh ®¹o ®ãng vai trß trùc tiÕp x©y dùng vµ cñng cè tËp thÓ. Mèi quan hÖ nµy lµ quan hÖ hai chiÒu. V× vËy nguyªn t¾c quan träng ®Ó cñng cè vµ t¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a ng­êi l·nh ®¹o vµ tËp thÓ lao ®éng lµ nguyªn t¾c c«ng khai, d©n chñ cña ng­êi l·nh ®¹o. §Ó cô thÓ ho¸ nguyªn t¾c nµy, ®Ó x©y dùng mét bÇu kh«ng khÝ t©m lý tèt trong c«ng ty th× c«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c sau: - Hµng n¨m, trong ®¹i héi c¸n bé c«ng nh©n viªn th× ban gi¸m ®èc ph¶i th«ng b¸o râ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng trong n¨m qua, nh÷ng ®iÒu ®¹t ®­îc, nh÷ng tån t¹i mét c¸ch chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan. Trong kÕ ho¹ch ®Ò ra cÇn lÊy ý kiÕn cña tËp thÓ. - Xö lý nghiªm minh tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp c¸n bé c«ng nh©n viªn vi ph¹m c¸c quy ®Þnh bÊt kÓ c¸ nh©n ®ã lµm viÖc ë bé phËn nµo, cÊp nµo. - Mçi n¨m tiÕn hµnh lÊy ý kiÕn cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vÒ tr­ëng phßng, qu¶n ®èc, tæ tr­ëng tõng ph©n x­ëng ®Þnh kú 2 lÇn th«ng qua bá phiÕu kÝn. Qua ®ã ban gi¸m ®èc tiÕn hµnh nghiªn cøu xem xÐt. - C«ng ®oµn ph¶i ®i s¸t ng­êi lao ®éng, b¶o vÖ quyÒn lîi cña hä, tho¶ thuËn cïng ban gi¸m ®èc nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c nh»m ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý nhÊt. - §Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¨c, nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh, gi¶i quyÕt sù kh«ng tho¶ m·n ®èi víi c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng th× nªn cã mét hßm th­ ë mçi tæ s¶n xuÊt vµ ng­êi tæ tr­ëng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi vÊn ®Ò nµy gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch c«ng khai, hîp lý, ®óng thùc tÕ. Cã lµm ®­îc nh­ vËy th× bÇu kh«ng khÝ t©m lý trong tËp thÓ ng­êi lao ®éng ë c«ng ty míi lµnh m¹nh, ®oµn kÕt, biÓu hiÖn ë sù tin cËy lÉn nhau, th©n mËt trong quan hÖ c¸ nh©n, tiÕp thu nh÷ng lêi khuyªn hay nh¾c nhë cña ®ång nghiÖp, th©n thiÖn cëi më ®èi víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong tËp thÓ. Ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong tËp thÓ nh­ vËy sÏ c¶m thÊy tho¶i m¸i, yªn t©m do ®ã hä sÏ hÕt m×nh víi c«ng viÖc, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. 6. X©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc VÊn ®Ò nµy ph¶i do trùc tiÕp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o, phßng tæ chøc – hµnh chÝnh, c¸c phßng ban chøc n¨ng cïng c¸c c¸n bé cÊp d­íi, c¸c tæ s¶n xuÊt kÕt hîp thùc hiÖn theo ®Þnh kú theo ph­¬ng ph¸p thang ®o ®¸nh gi¸ ®å ho¹ víi c¸c chØ tiªu nh­ sau: §iÓm ChØ tiªu KÐm 1 ®iÓm D­íi TB 2 ®iÓm Trung b×nh 3 ®iÓm Giái 4 ®iÓm XuÊt s¾c 5 ®iÓm Khèi l­îng c«ng viÖc ChÊt l­îng c«ng viÖc TÝnh ®¸ng tin cËy S¸ng kiÕn TÝnh thÝch nghi Sù phèi hîp §¶m b¶o ngµy c«ng Kh«ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng Møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ý thøc tù gi¸c trong lao ®éng Søc khoÎ Møc ®é tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu Th«ng qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu trªn ban l·nh ®¹o c«ng ty thÊy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, tr×nh ®é hiÖn t¹i vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng trong t­¬ng lai cña ng­êi lao ®éng. Tõ ®ã cã kÕ ho¹ch x©y dùng nh÷ng môc tiªu hîp lý, kÞp thêi. cßn ®èi víi c«ng nh©n viªn hä thÊy ®­îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh cña ng­êi kh¸c, tõ ®ã cã h­íng phÊn ®Êu ®Ó n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n, tÝch cùc lµm viÖc h¬n. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp cho c«ng t¸c tr¶ l­¬ng, th­ëng hîp lý, c«ng b»ng, chÝnh x¸c h¬n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c lµm theo n¨ng lùc, h­ëng theo lao ®éng. 7. Thóc ®Èy c¸c phong trµo thi ®ua. Nh©n dÞp kû niÖm ngµy thµnh lËp c«ng ty, c¸c ngµy lÔ lín, c«ng ty nªn tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh thÓ thao, v¨n ho¸, mang l¹i niÒm vui tËp thÓ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Æc biÖt nh÷ng ng­êi ®o¹t gi¶i bao giê còng nhËn ®­îc giÊy khen vµ quµ cña c«ng ty do gi¸m ®èc trùc tiÕp trao tÆng. Bªn c¹nh ®ã cÇn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua ng­êi s¶n xuÊt giái... ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc häc hái n©ng cao tay nghÒ. KÕt luËn T¹o ®éng lùc ë bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng lµ mét c«ng t¸c hÕt søc quan träng ®Ó thu hót vµ khai th¸c mäi tiÒm n¨ng, søc s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B»ng nh÷ng lý luËn trªn c¬ së lý thuyÕt vµ ph©n tÝch thùc tÕ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, kÕt qu¶ thu ®­îc cho thÊy c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. Nh­ng do s¶n xuÊt kinh doanh th­êng bÞ lç dÉn ®Õn khã kh¨n vÒ tµi chÝnh nªn viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nµy cßn bÞ h¹n chÕ. do vËy, môc tiªu hiÖn nay cña c«ng ty lµ kh¾c phôc vÒ mÆt tµi chÝnh lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh lín nhÊt ®Õn c«ng t¸c taä ®éng lùc. Trong ®Ò tµi nµy t«i xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng víi hy väng r»ng Ýt nhiÒu ®­îc gãp phÇn vµo c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, c«ng t¸c t¹o ®éng lùc ë c«ng ty trong c«ng cuéc thùc hiÖn c¸c môc tiªu lín cña c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c«ng t¸c nµy ®óng víi thùc tÕ mµ kh«ng cã sù sai lÖch nhÊt ®Þnh lµ rÊt khã. Do cã mét sè h¹n chÕ nh­ thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, c¸c th«ng tin vµ sè liÖu ch­a bao qu¸t ®Çy ®ñ nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiªó xãt, rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c«, c¸c c« chó ë c«ng ty vµ c¸c b¹n ®Ó t«i cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh. tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc cña Tr­êng §H KTQD – NXB Gi¸o dôc - 1995 2. Cuèn Qu¶n trÞ nh©n sù cña NguyÔn H÷u Th©n – NXB Thèng kª - 1998. 3. Gi¸o tr×nh Tæ chøc lao ®éng khoa häc trong c¸c xÝ nghiÖp (TËp I, II) – NXB Gi¸o dôc – 1994. 4. Bé luËt lao ®éng n­íc Céng hoµ XHCN ViÖt Nam – 1995. 5. T©m lý x· héi häc trong c«ng t¸c l·nh ®¹o qu¶n lý – NXB T­ t­ëng v¨n ho¸ - 1997. 6. Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng cña Tr­êng §H KTQD – NXB Gi¸o dôc - 1998 7. Qu¶n trÞ häc cña NguyÔn H¶i S¶n – NXB Thèng kª - 1998 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp kho¸ 38. 9. T¹p chÝ lao ®éng x· héi – 2000, 2001 10.Bµi gi¶ng cña gi¸o viªn chuyªn ngµnh Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho ng­ười lao động tại công ty Xây dựng số 4.DOC
Luận văn liên quan