Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm

Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến. Để thục hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng, vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào qui mô và hiệu quả vốn đầu tư. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu phát triển và cạnh tranh các doanh nghiệp việt nam cũng đòi hỏi phải được mở rộng, phát triển với quy mô ngày càng lớn, đổi mới dây truyền công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, vươn lên cạnh tranh với hàng hoá, dịch vụ của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế ngày càng tăng. Một địa chỉ quen thuộc và tiện ích nhất mà người cần vốn nghĩ đến đó là các Ngân hàng thương mại. Vốn cho đầu tư phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn, tuy nhiên trong điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành và phát triển thì huy động vốn qua kênh ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất. Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại vừa với danh nghĩa là một tổ chức hạch toán kinh tế - kinh doanh, vừa với vai trò trung gian tài chính. Với vai trò trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế và phân phối chúng cho các nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác của các doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế theo các nguyên tắc tín dụng. Nhu cầu vốn đầu tư ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tương đương với việc huy động vốn của các Ngân hàng thương mại phải được tăng cường, mở rộng cho phù hợp. Mặt khác việc tăng cường huy động và sử dụng vốn hợp lý cũng giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng được an toàn, hiệu quả hơn. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về vốn ngày càng tăng và đòi hỏi phải được đáp ứng nhanh chóng kịp thời. Do vậy, trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò của mình và đáp ứng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như cho chính bản thân hệ thống ngân hàng, việc huy động vốn cho kinh doanh trong tương lai chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu đối với các ngân hàng thương mại và NHCT Hoàn Kiếm cũng không là ngoại lệ. Vấn đề tìm ra những giải pháp để hoàn thiện công tác huy động vốn là rất thiết thực và cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã được học ở trường, cùng với những kiến thức thu nhận được trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại NHCT Hoàn Kiếm vừa qua, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm ”. Làm luận văn tốt nghiệp cho mình. Luận văn được trình bày theo 3 chương với nội dung cơ bản như sau: Chương I : Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. Chương II : Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. Chương III : Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, trao ®æi ra sao. VËy nªn ch¨ng, chi nh¸nh cÇn nghiªn cøu, xem xÐt vµ cã nh÷ng c¶i tiÕn cho phï hîp. Mét khã kh¨n chung cña c¶ hÖ thèng Ng©n hµng n­íc ta lµ viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cßn Ýt. C¸c dÞch vô thanh to¸n nh­: thÎ thanh to¸n, thÎ rót tiÒn (ATM)… ch­a trë nªn phæ biÕn còng lµm gi¶m nguån tiÒn ký göi vµo ng©n hµng. Kh«ng chØ vËy c¸c dÞch vô ng©n hµng dï ®ang ngµy cµng ®­îc më réng vµ n©ng cao vÒ chÊt l­îng song phÝ thu tõ dÞch vô ng©n hµng cßn thÊp, ch­a xøng víi tiÒm n¨ng cña ng©n hµng. Ng©n hµng cÇn nghiªn cøu hoµn thiÖn thªm. Ngoµi ra ®éi ngò nh©n viªn ng©n hµng dï ®a sè cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, song ®©u ®ã vÉn cßn nh÷ng hiÖn t­îng: thê ¬, coi th­êng kh¸ch hµng…§iÒu ®ã lµ kh«ng thÓ ®­îc ë mét ng©n hµng khi b­íc vµo héi nhËp vµ më cöa. Ch­¬ng III Mét sè Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng huy ®éng vèn t¹i NHCT Hoµn KiÕm 3.1. §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña nhct Hoµn KiÕm 3.1.1.§Þnh h­íng chung Nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ngÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng NHCT Hoµn KiÕm vÉn lu«n kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ giµnh ®­îc sù tÝn nhiÖm cao tõ phÝa kh¸ch hµng, ®ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó trong nh÷ng n¨m tíi ng©n hµng tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng, t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ trong kinh doanh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn nh»m h­íng tíi môc tiªu ”ph¸t triÓn– an toµn- hiÖu qu¶”. TiÕp tôc më réng quan hÖ hîp t¸c ph¸t triÓn, th­êng xuyªn t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ tèt h¬n n÷a víi c¸c c¬ quan h÷u quan tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, víi c¸c Ng©n hµng b¹n trong còng nh­ ngoµi khu vùc, cô thÓ: - Víi c¸c ng©n hµng b¹n: Ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c theo nguyªn t¾c c¹nh tranh lµnh m¹nh, hîp t¸c kinh doanh cïng cã lîi, ph¸t huy thÕ m¹nh phôc vô ®Çu t­ ph¸t triÓn, cïng ®µm ph¸n ký kÕt lµm ®èi t¸c cho vay hîp vèn ®èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« lín v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña mçi Ng©n hµng, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. - Víi c¸c Chi nh¸nh trong cïng hÖ thèng: Hîp t¸c chÆt chÏ, phèi hîp thùc hiÖn c¸c chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch nh­: chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch l·i suÊt... t¹o nªn mét thÓ thèng nhÊt trong toµn hÖ thèng. Kh«ng ngõng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n qua Ng©n hµng. N©ng cÊp mét b­íc ch­¬ng tr×nh giao dÞch thanh to¸n liªn hµng ®iÖn tö trùc tiÕp nh­ hiÖn nay, tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ n©ng cao c¸c loaÞ h×nh dÞch vô cung øng t¹i nhµ (Home banking) ®Õn c¸c kh¸ch hµng lín, chó träng c«ng t¸c x©y dùng m¹ng thanh to¸n côc bé còng nh­ m¹ng thanh to¸n liªn Ng©n hµng nh»m thu thËp vµ n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin cËp nhËt vÒ m«i tr­êng kinh doanh, ®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh t­ vÊn phôc vô ho¹t ®éng t¹o nguån, huy ®éng vµ sö dông vèn. Kh«ng ngõng ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh s½n cã vÒ ®Þa bµn ho¹t ®éng, vÒ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, vÒ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn... cïng víi sù gióp ®ì cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu, øng dông c¸c thµnh tùu kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng thanh to¸n, qua ®ã rót ng¾n thêi gian vµ gi¶m chi phÝ cho c¶ kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng. T¹o ®µ cho c«ng t¸c huy ®éng vèn b¸m s¸t ®­îc nguån. 3.1.2. §Þnh h­íng huy ®éng vèn Trong nh÷ng n¨m tíi Ng©n hµng ®Æc biÖt quan t©m ®Èy m¹nh c«ng t¸c nguån vèn: cè g¾ng duy tr× vµ t¨ng tr­ëng nguån vèn hiÖn cã, chñ ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó cã ph­¬ng ¸n míi hîp lý h¬n, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c huy ®éng tiÒn göi d©n c­. “T¹o vèn th«ng qua c¸c nghiÖp vô thanh to¸n” lµ h×nh thøc huy ®éng vèn hiÖu qu¶ nhÊt, bëi kh«ng chØ cã chi phÝ tr¶ l·i thÊp mµ cßn mang l¹i nguån thu dÞch vô ®¸ng kÓ cho Ng©n hµng. Thùc hiÖn x©y dùng chiÕn l­îc huy ®éng vèn ph¶i lu«n ®i ®«i víi chiÕn l­îc sö dông vèn, nÕu kh«ng sÏ g©y ¸p lùc lín vÒ chi phÝ vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Do vËy, Chi nh¸nh cÇn b¸m s¸t ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ho¹t ®éng cña ngµnh, tÝch cùc më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ ®Çu t­ tÝn dông nh»m n©ng cao hÖ sè sö dông vèn. Cè g¾ng t¹o mèi quan hÖ huy ®éng - sö dông vèn chÆt chÏ ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c ngµnh nghÒ träng ®iÓm ®­îc Nhµ n­íc chó träng ph¸t triÓn còng nh­ kh«ng ngõng cñng cè c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Chi nh¸nh. Thùc hiÖn t¨ng c­êng c«ng t¸c nhËn tiÒn göi b»ng mäi biÖn ph¸p theo h­íng coi t¨ng tr­ëng nguån tiÒn göi kh¸ch hµng lµ träng t©m trªn c¬ së n©ng cao chÊt l­îng vµ më réng dÞch vô thanh to¸n trong n­íc vµ thanh to¸n quèc tÕ, më réng cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng ®Ó t¨ng nhanh sè l­îng kh¸ch hµng tíi më tµi kho¶n giao dÞch, Ng©n hµng quyÕt ®Þnh: - C¶i thiÖn mét b­íc ®¸ng kÓ chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng, c¶i tiÕn quy tr×nh nghiÖp vô gi¶m bít thñ tôc giÊy tê nh»m n©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ t¹o sù an t©m cho kh¸ch hµng. - Thµnh lËp thªm mét sè phßng giao dÞch nh»m më réng nghiÖp vô Ng©n hµng b¸n lÎ, tranh thñ nh÷ng thuËn lîi cña thÞ tr­êng vµ thùc hiÖn tèt c¸c ®ît huy ®éng vèn tËp trung cña ngµnh ®Ó tiÕp tôc cñng cè nguån vèn hiÖn cã. - TiÕp tôc ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc göi tiÒn víi c¸c møc l·i suÊt linh ho¹t vµ hÊp dÉn kh¸ch hµng, ®ång thêi n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, t¸c phong phôc vô thanh lÞch cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng trong khi giao tiÕp víi kh¸ch hµng, ®Ó th«ng qua kh¸ch hµng Ng©n hµng cã thÓ më réng ho¹t ®éng Marketing tíi kh¸ch hµng míi. 3.1.3. Mét sè thuËn lîi, khã kh¨n khi thùc hiÖn huy ®éng vèn N¨m 2003, n¨m b¶n lÒ cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005, chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®i vµo ho¹t ®éng víi nhiÒu thuËn lîi vµ khã kh¨n. §ã võa lµ thêi c¬ võa lµ th¸ch thøc ®Æt ra cho Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. 3.1.3.1. ThuËn lîi ThuËn lîi c¬ b¶n nhÊt lµ nÒn kinh tÕ tiÕp tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c. Mét cuéc kh¶o s¸t kinh tÕ Ch©u ¸ cña ViÖn Th­¬ng m¹i thÕ giíi (ICC) vµ ViÖn nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi-IFO (trô së t¹i Munich) trong quý 1 n¨m 2003 ®· ®¸nh gi¸ ViÖt Nam lµ n­íc cã triÓn väng kinh tÕ thø 2 trong khu vùc. §©y lµ tÝn hiÖu ®¸ng mõng cña nÒn kinh tÕ vµ lµ tiÒn ®Ò, c¬ së gióp cho viÖc huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Lµ chi nh¸nh cña mét trong bèn ng©n hµng th­¬ng m¹i lín nhÊt ViÖt Nam, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã ®­îc nh÷ng thuËn lîi vµ uy tÝn nhÊt ®Þnh khi tiÕn hµnh huy ®éng vèn. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®­îc sù chØ ®¹o s©u s¸t cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam cïng víi sù quan t©m, hç trî, gióp ®ì vÒ nhiÒu mÆt cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn: Thµnh uû, Uû ban nh©n d©n quËn, thµnh phè, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. Ngoµi ra, phÇn quan träng nhÊt, ®ã chÝnh lµ sù quan t©m, hîp t¸c, sù tin cËy cña kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ yÕu tè gãp phÇn gióp cho viÖc huy ®éng tiÒn göi cña ng©n hµng trong khu vùc d©n c­ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Trong néi bé Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm, c¸c phßng, ban, bé phËn cã sù ®oµn kÕt, nhÊt trÝ cao. C¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®­îc tinh gi¶m, gän nhÑ, mang tÝnh khoa häc. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm phÇn lín ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Hä lµ nh÷ng nh©n viªn ng©n hµng chuyªn nghiÖp víi c¸c ®Æc ®iÓm nh­ hiÓu biÕt kh¸ch hµng, hiÓu biÕt nghiÖp vô, hiÓu biÕt quy tr×nh vµ hoµn thiÖn phong c¸ch phôc vô. Nã lµm nªn nÐt riªng trong kü n¨ng phôc vô kh¸ch hµng cña hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam, tiªu biÓu lµ Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. VÒ c¬ së vËt chÊt ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn. HÖ thèng tin häc ®­îc ¸p dông trong toµn chi nh¸nh ®· lµm gi¶m chi phÝ, tiÕt kiÖm thêi gian khi huy ®éng vèn. 3.1.3.2. Khã kh¨n §i ®«i víi nh÷ng thuËn lîi, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm còng gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n ph¶i v­ît qua. ChiÕn tranh Irac næ ra, nÒn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Òu bÞ t¸c ®éng m¹nh. §iÒu nµy còng lµm gi¶m nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng. Lo sî gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ gi¸ x¨ng, dÇu, mét bé phËn lín d©n c­ chuyÓn sang tÝch tr÷ vµng, bÊt ®éng s¶n... MÆt kh¸c, do chiÕn tranh, c¸c doanh nghiÖp còng bÞ ¶nh h­ëng, ho¹t ®éng kinh doanh kÐm phÇn s«i ®éng còng lµm t×nh h×nh huy ®éng vèn cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm gÆp nhiÒu trë ng¹i. Ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Thñ ®«, lµ n¬i cã ho¹t ®éng kinh tÕ s«i ®éng nhÊt nh× c¶ n­íc. §iÒu nµy lµm cho Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm võa cã thuËn lîi lµ cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn dÔ dµng h¬n ®ång thêi còng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c trong viÖc huy ®éng vèn. C¸c ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn, chi nh¸nh ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ngoµi ®Ó giµnh thÞ phÇn ®· ®­a ra l·i suÊt huy ®éng cã khi cao h¬n l·i suÊt c¬ b¶n do Thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam quyÕt ®Þnh vµ gi¶m l·i suÊt tÝn dông xuèng d­íi mÆt b»ng l·i suÊt chung. Mét khã kh¨n kh¸ lín cña kh«ng chØ Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm mµ cña c¶ hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh lµ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Sè d­ nî qu¸ h¹n lín mµ c¸c doanh nghiÖp nµy Ýt hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Ó tr¶. Ngoµi ra, mÆt b»ng kinh doanh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm còng kh«ng thuËn lîi. Trô së t¹i 39 Hµng Bå cã mÆt tiÒn nhá, kh«ng tiÖn cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. C¸c c¬ së vËt chÊt kh¸c so víi nhu cÇu hiÖn t¹i vµ trªn thÕ giíi th× vÉn l¹c hËu... ThÊy hÕt ®­îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi huy ®éng vèn, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cÇn ph¶i ph¸t huy c¸c lîi thÕ vµ h¹n chÕ nh÷ng bÊt lîi cña m×nh. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp. 3.2. Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng huy ®éng vèn t¹i ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm Trªn con ®­êng héi nhËp kinh tÕ, bªn c¹nh c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm còng cã nh÷ng khã kh¨n khi ho¹t ®éng. §Ó h¹n chÕ, ng©n hµng cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé nh÷ng gi¶i ph¸p, §©y lµ hÖ thèng gi¶i ph¸p ®­îc x©y dùng dùa trªn kh¶ n¨ng thùc hiÖn cña chÝnh ng©n hµng. C¸c gi¶i ph¸p nµy tuy ch­a thËt hoµn chØnh song nÕu ng©n hµng thùc hiÖn th× ng©n hµng còng thu ®­îc kÕt qu¶ hÕt søc tèt ®Ñp. 3.2.1. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ kh¸ch hµng, vµ giao tiÕp khuÕch tr­¬ng Quan ®iÓm cæ ®iÓn vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng: Nh÷ng nguån tiÒn nhµn rçi cña d©n c­ ®­¬ng nhiªn ph¶i ch¶y vµo ng©n hµng. Quan ®iÓm nµy ®· ®Ò cao vÞ trÝ cña Ng©n hµng, h¹ thÊp ®i vai trß cña kh¸ch hµng. Víi quan ®iÓm hiÖn ®¹i th× l¹i hoµn toµn tr¸i ng­îc. Quan ®iÓm hiÖn ®¹i cho r»ng mçi mãn tiÒn göi lµ mét mãn quµ dµnh cho mét ng©n hµng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ kh¸ch hµng ë vÞ trÝ trung t©m trong quan hÖ gi÷a ng©n hµng-kh¸ch hµng. Ng©n hµng phô thuéc vµo kh¸ch hµng chø kh¸ch hµng kh«ng phô thuéc vµo mét ng©n hµng nµo. Qu¶ thËt, kh¸ch hµng cã toµn quyÒn trong viÖc lùa chän ng©n hµng ®Ó göi tiÒn. Hä cã thÓ di chuyÓn dÔ dµng nguån tiÒn cña m×nh tõ ng©n hµng nµy sang ng©n hµng kh¸c mét c¸ch nhanh chãng. Søc Ðp c¹nh tranh trong viÖc huy ®éng vèn sÏ t¨ng lªn theo thêi gian. §Æc biÖt, trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm l¹i cã rÊt nhiÒu c¸c trô së, chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lín, nhá. V× vËy, c¹nh tranh trong viÖc thu hót kh¸ch hµng l¹i cµng t¨ng lªn ®èi víi Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i hiÓu ®­îc: rñi ro lín nhÊt sÏ x¶y ra nÕu kh«ng tÝch cùc t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Do ®ã, viÖc x¸c ®Þnh mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Kh¸ch hµng xøng ®¸ng ®­îc h­ëng mèi quan t©m, lÞch sù, nh· nhÆn nhÊt mµ nh©n viªn ng©n hµng cã ®­îc v× hä lµ ng­êi tr¶ l­¬ng cho m×nh. - Môc ®Ých cña viÖc phôc vô kh¸ch hµng lµ sù ®éc ®¸o, mçi lÇn tiÕp xóc ph¶i kh¸c biÖt vµ cã c¸i g× ®Æc biÖt. - ViÖc phôc vô chØ x¶y ra trong chèc l¸t, kh«ng thÓ t¹o dùng l¹i hay ®Ó dµnh cho t­¬ng lai. - Ên t­îng cµng m¹nh cµng lµm cho kh¸ch hµng nhí l©u. X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng trong ®ã ph¶i h­íng dÉn kü cho nh©n viªn biÕt lµm thÕ nµo ®Ó phôc vô tèt kh¸ch hµng. Tr­íc hÕt c¸c nh©n viªn ph¶i nhËn thøc ®­îc nhu cÇu thùc sù cña kh¸ch hµng khi göi tiÒn vµo ng©n hµng. Sau ®ã c¸c nh©n viªn ng©n hµng ph¶i hiÓu biÕt quy tr×nh, hiÓu biÕt nghiÖp vô, phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tËn t×nh, chu ®¸o. VÊn ®Ò giao tiÕp còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Kh¸ch hµng cã thÓ rêi bá ng©n hµng ngay lËp tøc chØ cÇn nh©n viªn ng©n hµng: - Lµm viÖc riªng khi kh¸ch hµng ph¶i chê. - Tá ra thiÕu nhiÖt t×nh vµ cã th¸i ®é coi th­êng kh¸ch hµng. - Kh«ng t­ vÊn chÝnh x¸c nh÷ng g× kh¸ch hµng cÇn... Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm nªn tæ chøc th­êng xuyªn nh÷ng kho¸ ®µo t¹o, to¹ ®µm vÒ kü n¨ng giao tiÕp. §ã lµ c¸c kü n¨ng vÒ kh¶ n¨ng ph¶n øng, vÒ ng«n ng÷ cö chØ, l¾ng nghe mét c¸ch chñ ®éng, kü n¨ng ®Æt c©u hái, lÞch sù vµ kÝnh träng, tÝnh linh ho¹t. §ã lµ 6 kü n¨ng cÇn ph¶i cã. Trong giao tiÕp víi kh¸ch hµng, c¸c c¸n bé nh©n viªn ph¶i nhiÖt t×nh, ho¹t b¸t, ch©n thµnh, th©n thiÖn. Vµ cuèi cïng, cã 2 quy t¾c mµ tÊt c¶ c¸c c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng cÇn nhí: - Quy t¾c 1: Kh¸ch hµng lu«n ®óng. - Quy t¾c 2: NÕu kh¸ch hµng sai, xem l¹i quy t¾c 1. Ng©n hµng ph¶i t¨ng c­êng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o cho kh¸ch hµng vÒ ho¹t ®éng cña m×nh kh«ng chØ ë quËn Hoµn KiÕm mµ cßn ë c¸c n¬i kh¸c, trªn b¸o, ®µi. Tr­íc mçi ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu hay ®ît khuyÕn m·i cho kh¸ch hµng... ng©n hµng ph¶i cã c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn, th«ng b¸o. Ng©n hµng qu¶ng b¸ cho kh¸ch hµng biÕt c¸c tiÖn Ých cña kh¸ch hµng khi tham gia c¸c h×nh thøc dÞch vô mµ m×nh cung cÊp ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i cã nh÷ng c¸ch thøc thËt ®Æc biÖt ®Ó n©ng vÞ thÕ cña m×nh lªn so víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong huy ®éng vèn nh­ tiÕt kiÖm cã th­ëng, gi¶m gi¸ dÞch vô cho nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, lµm viÖc víi c¸c kh¸ch hµng lín t¹i ®Þa chØ cña kh¸ch hµng... Ngoµi ra, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cßn ph¶i cÇn gi÷ mèi quan hÖ tèt víi c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c nh­: Vietcombank, Së I Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam... §ã lµ cÇn thiÕt khi ng©n hµng ph¶i huy ®éng vèn mét c¸ch thô ®éng th× còng cã thÓ vay ®­îc dÔ dµng. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr­¬ng lµ mét phÇn t¹o nªn thÕ m¹nh, t¹o ra mét nÐt rÊt riªng cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. 3.2.2. X©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn râ rµng cho tõng giai ®o¹n Mçi giai ®oan cÇn cã mét kÕ ho¹ch cho viÖc huy ®éng vèn vµ kÕ ho¹ch ®ã ph¶i phï hîp. V× vËy ®Çu mçi thêi kú NHCT Hoµn KiÕm ph¶i lËp ra mét kÕ ho¹ch râ rµng cho viÖc huy ®éng vèn trong kho¶ng thêi gian tr­íc m¾t vµ c¶ trong t­¬ng lai dùa trªn nh÷ng nghiªn cøu vÒ tiÒm n¨ng vèn trong d©n c­, nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng. KÕ ho¹ch nµy sÏ lµ ®Þnh h­íng cho mét lo¹t nh÷ng b­íc tiÕp theo mµ NHCT Hoµn KiÕm ph¶i thùc hiÖn nh­: ®Ò ra møc l·i suÊt huy ®éng thÝch hîp, x¸c ®Þnh h×nh thøc huy ®éng vèn... 3.2.3. Ph¸t triÓn vµ më réng m¹ng l­íi giao dÞch Chi nh¸nh nªn më réng m¹ng l­íi giao dÞch b»ng viÖc thµnh lËp thªm c¸c quü tiÕt kiÖm, thªm c¸c phßng giao dÞch. HiÖn nay víi 11 quü tiÕt kiÖm trªn ®Þa bµn quËn Hoµn KiÕm cho thÊy ho¹t ®éng cña ng©n hµng kh¸ m¹nh. Tuy nhiªn vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cÇn thiÕt do l­îng kh¸ch rÊt ®«ng, nhiÒu khi ng­êi göi tiÒn vµ ng­êi rót tiÒn ph¶i chê ®îi l©u bëi hä ®Õn ng©n hµng khi cã tiÒn göi, khi ®Õn h¹n rót mµ giê cña hä còng lµ giê hµnh chÝnh, ng©n hµng còng chØ lµm viÖc nh­ thêi gian quy dÞnh. ChÝnh v× thÕ nhiÒu khi c¸c quü ®«ng kh¸ch kh«ng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng cÇn më thªm quü tiÕt kiÖm ë n¬i ®«ng d©n c­ vµ nªn më thªm thêi gian giao dÞch ngoµi giê hµnh chÝnh nh­ thªm ca 3 tõ 17h ®Õn 20h, giao dÞch thªm vµo nh÷ng ngµy nghØ nh÷ng ngµy lÔ. Nh­ thÕ sÏ ®¸p øng tèt h¬n cho nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng cã thêi gian ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng vµo c¸c ngµy trong tuÇn vµ trong giê hµnh chÝnh (NHNN & PTNT ®· thùc hiÖn vµ cã hiÖu qu¶ ) §­a thªm h×nh thøc quü tiÕt kiÖm l­u ®éng mµ tr­íc hÕt lµ ®Õn ph­êng, x·, ®Þnh kú mçi lÇn tõ mét ®Õn hai lÇn, phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, h­íng dÉn kh¸ch hµng lµm thñ tôc nhËn tiÒn göi vµ chi tr¶. 3.2.4. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng §©y cã thÓ coi lµ gi¶i ph¸p trung t©m ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn. Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm tiÕn hµnh huy ®éng vèn. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh huy ®éng, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i cã nh÷ng s¸ng t¹o, huy ®éng ®­îc vèn víi chÊt l­îng tèt, sè l­îng ®ñ cho nhu cÇu. Trªn con ®­êng hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn truyÒn thèng, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm nghiªn cøu, ®­a vµo thùc hiÖn nh÷ng h×nh thøc míi kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam vµ víi ph¸p luËt. 3.2.4.1. §èi víi huy ®éng vèn tõ d©n c­ §©y lµ khu vùc giµu tiÒm n¨ng nhÊt ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. §ång thêi ®©y còng lµ khu vùc cã tÝnh c¹nh tranh gay g¾t nhÊt. Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cã mét ­u ®iÓm rÊt lín lµ æn ®Þnh, ng©n hµng biÕt tr­íc ®­îc kho¶ng thêi gian ®­îc dïng. Do vËy, l·i suÊt mµ ng©n hµng ph¶i tr¶ còng n»m trong khung l·i suÊt cao nhÊt. Kh«ng chØ Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm, c¸c ng©n hµng kh¸c trong ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Òu ®Æt ra môc tiªu huy ®éng ®­îc nhiÒu vèn ë khu vùc nµy. Mçi ng©n hµng cã nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng c¸ch lµm kh¸c nhau. C¸c gi¶i ph¸p nµy phô thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm cña tõng ng©n hµng. Ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn mét khu phè cæ, d©n c­ ®«ng vµ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã møc sèng rÊt cao, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cµng ph¶i coi träng vµ nªn tËp trung huy ®éng vèn vµo lùc l­îng kh¸ch hµng ®«ng ®¶o nµy. §iÒu ®Çu tiªn lµ Ng©n hµng ph¶i cÇn thiÕt më réng m¹ng l­íi kinh doanh. §ã lµ gi¶i ph¸p tr­íc hÕt ®Ó ®èi phã víi viÖc chÝnh phñ cho phÐp Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ®­îc phÐp thùc hiÖn nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi d©n c­. C¸c chi nh¸nh cña b­u ®iÖn cã ë kh¾p n¬i vµ hä thùc hiÖn dÞch vô nh­ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®· cung cÊp. Trªn ®Þa bµn Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm l¹i cã trung t©m b­u ®iÖn Bê hå. NÕu ®iÒu nµy x¶y ra th× sÏ ®e do¹ nghiªm träng tíi nguån tiÒn göi tõ khu vùc d©n c­ cña ng©n hµng. HiÖn nay Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã 11 quü tiÕt kiÖm. Tuy nhiªn, c¸c quü tiÕt kiÖm nµy ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, nh­ quü tiÕt kiÖm sè 8 ë 64 Hµng §­êng vµ quü tiÕt kiÖm sè 11 ë 61 Hµng Ngang... C¸c quü tiÕt kiÖm nµy ë qu¸ gÇn nhau trong khi t¹i nh÷ng n¬i nh­ Trung t©m th­¬ng m¹i Trµng TiÒn hay ë n¬i cã nhiÒu bÖnh viÖn, tr­êng häc th× l¹i ch­a cã. Ng©n hµng nªn tËp trung thu hót nguån vèn tõ c¸c tr­êng häc trªn ®Þa bµn. C¸c kho¶n tiÒn häc, häc phÝ ®ãng gãp cho tr­êng hµng n¨m lµ rÊt lín vµ rÊt æn ®Þnh. §ång thêi ng©n hµng më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng sang c¸c khu vùc kh¸c, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng lÇn ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. Më réng ho¹t ®éng sang c¸c khu vùc kh¸c, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cïng víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong hÖ thèng C«ng th­¬ng liªn kÕt, phèi hîp ho¹t ®éng, t¹o thµnh mét lùc l­îng lín ®Ó m¹nh tham gia c¹nh tranh. §i ®«i víi viÖc më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng, ®èi víi c¸c quü tiÕt kiÖm hiÖn cã, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm còng ph¶i ra søc x©y dùng, t¨ng c­êng søc m¹nh cho m×nh. C¸c quü tiÕt kiÖm tuy ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸ ®Ñp song diÖn tÝch l¹i nhá hÑp, kh«ng t­¬ng xøng víi tÇm vãc cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. Nh­ quü tiÕt kiÖm sè 11 ë 61 Hµng Ngang, ë trªn tÇng 2 cña mét toµ nhµ cò, chung víi cña hµng vµng b¹c ®¸ quý Nhµ n­íc. §Æc biÖt, lèi vµo rÊt nhá, chØ cã kho¶ng 1 mÐt ngang. Kh¸ch hµng ®i ngoµi ®­êng nÕu kh«ng tËp trung chó ý th× còng khã t×m ra. Trô së nhá hÑp khiÕn cho viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng rÊt khã kh¨n. T©m lý cña kh¸ch hµng ngoµi viÖc muèn nh©n viªn ng©n hµng phôc vô tèt th× viÖc giao dÞch còng ph¶i rÊt thuËn tiÖn. §iÒu nµy ®Æt ra cho Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i t×m chç gaio dÞch tèt h¬n, biÖn ph¸p tèt nhÊt lµ thuª dµi h¹n. §èi víi c¸c quü tiÕt kiÖm ph¶i t¹o c¶m gi¸c th©n thiÖn cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. Vµo c¸c quü tiÕt kiÖm, kh¸ch hµng ph¶i cã ®­îc c¶m gi¸c thËt sù tù nhiªn, sù lÞch sù vµ kÝnh träng cña nh©n viªn ng©n hµng. C¸c quü tiÕt kiÖm nh­ quü tiÕt kiÖm sè 1 t¹i 39 Hµng Bå, cöa ra vµo l¾p kÝnh ®en, kh¸ch hµng ë bªn ngoµi kh«ng nh×n thÊy viÖc g× x¶y ra ë bªn trong quü. §iÒu nµy t¹o sù ng¨n c¸ch, c¶m gi¸c kh«ng muèn vµo cho kh¸ch hµng. C¸c quü tiÕt kiÖmt ph¶i khang trang, s¹ch ®Ñp vµ ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, b¶ng néi quy lµm viÖc, b¶ng th«ng b¸o l·i suÊt, giê lµm viÖc, b¶ng h­íng dÉn kh¸ch hµng göi tiÒn, rót tiÒn... §­îc nh­ vËy, c¸c quü tiÕt kiÖm cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm thùc sù lµ nh÷ng ®iÓm thu hót vèn h÷u hiÖu, gãp phÇn lµm t¨ng søc m¹nh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. Huy ®éng tiÒn göi tõ khu vùc d©n c­ lµ c¸ch huy ®éng vèn mét c¸ch " chñ ®éng" cña ng©n hµng. Tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh, trùc tiÕp lµ cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam, chi nh¸nh Hoµn KiÕm ®­îc toµn quyÒn sö dông c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc huy ®éng. Mét trong nh÷ng c¸ch mµ Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã thÓ ¸p dông lµ ®iÒu chØnh mét c¸ch hÕt søc linh ho¹t vÒ kú h¹n cña tiÒn göi. Ng©n hµng hoµn toµn t«n träng c¸c lùa chän vÒ thêi h¹n cña kh¸ch hµng. TiÒn göi tõ khu vùc d©n c­ cã 2 lo¹i: tiÒn göi tiÕt kiÖm vµ kú phiÕu môc ®Ých. Ng©n hµng nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng VND vµ ngo¹i tÖ m¹nh víi 2 lo¹i: tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n. TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n 1 th¸ng, 3 th¸ng, 6 th¸ng..., kú phiÕu môc ®Ých cã kú h¹n tèi thiÓu lµ 3 th¸ng. VÒ ph­¬ng thøc tr¶ l·i, hiÖn nay, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã c¸c c¸ch thøc sau: lo¹i tr¶ l·i tr­íc, lo¹i tr¶ l·i sau, lo¹i tr¶ l·i theo ®Þnh kú. Ng­êi göi ®­îc tù do lùa chän ph­¬ng thøc tr¶ l·i. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cam kÕt t«n träng sù lùa chän cña ng­êi göi. §Õn h¹n nÕu ng­êi göi kh«ng ®Õn rót vèn vµ lÜnh l·i th× tiÒn l·i ®­îc nhËp vµo vèn vµ coi nh­ ng­¬× göi, göi kú h¹n tiÕp theo. Võa qua, Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam ®· cã mét sù söa ®æi trong quy ®Þnh: ng­êi göi rót vèn tr­íc kú h¹n ®­îc h­ëng l·i suÊt theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam t¹i tõng thêi kú. Tr­íc ®©y lµ ®­îc h­ëng theo l·i suÊt kh«ng kú h¹n. Sù söa ®æi nµy nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho kh¸ch hµng vµ ®­îc c¸c kh¸ch hµng cña chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm rÊt hoan nghªnh. B­íc sang n¨m 2003, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm nªn nghiªn cøu ®­a ra c¸c h×nh thøc tr¶ l·i linh ho¹t, ®a d¹ng, phôc vô tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng. C¸c h×nh thøc tr¶ l·i cã thÓ bao gåm: + Lo¹i göi mét lÇn, rót mét lÇn (l·i suÊt tr¶ cao nhÊt) + Lo¹i göi mét lÇn lÊy l·i nhiÒu kú, gi÷ nguyªn vèn (nªn cho lÊy l·i hµng th¸ng) hoÆc lÊy l·i 6 th¸ng mét lÇn ®èi víi kú h¹n dµi tõ 2 n¨m trë lªn. + Lo¹i göi mét lÇn nh­ng rót mét phÇn tr­íc h¹n cÇn ­u ®·i kh¸ch hµng theo c¸ch tÝnh l·i kú h¹n t­¬ng ®­¬ng. + Lo¹i göi tiÒn nhiÒu lÇn gãp thµnh sè tiÒn lín trong thêi gian dµi míi rót ra mét lÇn cÇn ­u ®·i kh¸ch hµng b»ng l·i suÊt cña lo¹i tiÒn göi thêi h¹n dµi, khi rót ra cã thÓ tÝnh l·i theo ph­¬ng ph¸p sè d­ b×nh qu©n. + H×nh thøc tÝnh l·i suÊt luü tiÕn theo sè l­îng göi tiÒn. Víi cïng mét kú h¹n, ng©n hµng cã thÓ tr¶ l·i suÊt lín h¬n mét chót ®èi víi nh÷ng ng­êi göi kho¶n tiÒn lín vµ cã sù ­u ®·i vÒ l·i suÊt luü tiÕn theo møc t¨ng cña tiÒn göi. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng lín, ng©n hµng cã thÓ huy ®éng vèn t¹i ®Þa chØ cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy t¹o c¶m gi¸c tin t­ëng, tÝn nhiÖm, gÇn gòi, an toµn cho kh¸ch hµng ®ång thêi gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cho ng©n hµng. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm lµ mét ®¬n vÞ thuéc ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam, do vËy, c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®Òu n»m trong nh÷ng quy ®Þnh chung cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã thÓ nghiªn cøu vµ nÕu ®­îc ®ång ý th× ®i vµo triÓn khai c¸c h×nh thøc sau: - Huy ®éng tiÒn göi b»ng vµng: §èi víi ng­êi ViÖt Nam, thãi quen gi÷ vµng ®· cã tõ l©u. L­îng vµng trong d©n c­ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt lín, kho¶ng 15 – 20 triÖu l¹ng. Vµng ®­îc sö dông réng r·i trong thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ trong mua b¸n bÊt ®éng s¶n. Ng©n hµng cã thÓ huy ®éng tiÕt kiÖm ®èi víi lo¹i nµy vµ nÕu thµnh c«ng th× nã sÏ t¹o ra b­íc ®ét ph¸ míi trong viÖc huy ®éng vèn. Nguån vèn lóc ®ã cña Ng©n hµng sÏ rÊt lín, ng©n hµng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÇu t­, cung cÊp vèn cho nh÷ng ng­êi cÇn vèn. Tuy nhiªn c¸ch huy ®éng nµy cßn kh¸ míi mÎ vµ Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i võa nghiªn cøu lµm sao ®Ó võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng võa cã ®­îc lîi nhuËn. - Huy ®éng tiÕt kiÖm tiÒn göi trung vµ dµi h¹n cã tÝnh ®Õn yÕu tè l¹m ph¸t. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ phÇn lín c¸c kho¶n tiÕt kiÖm ®Òu cã kú h¹n ng¾n. Ng­êi göi tiÒn lo sî r»ng do l¹m ph¸t, do sù mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn... th× kho¶n tiÒn göi cña m×nh sÏ kh«ng cßn ®­îc an toµn. §Ó gi¶i quyÕt ®iÒu nµy vµ ®Ó thu hót tèi ®a c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n, ng©n hµng ngoµi phÇn b¶o hiÓm tiÒn göi th­êng cã cßn nªn cã h×nh thøc b¶o ®¶m gi¸ trÞ vèn gèc theo gi¸ trÞ danh nghÜa. Tû lÖ l¹m ph¸t danh nghÜa nµy ®­îc c¨n cø theo th«ng b¸o cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Víi viÖc b¶o ®¶m nh­ vËy, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm sÏ thu ®­îc mét l­îng vèn trung, dµi h¹n rÊt lín tõ sù an t©m, c¶m gi¸c an toµn, ch¾c ch¾n cña nh÷ng ng­êi cã vèn. Ngoµi ra, ng©n hµng nªn më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng kh¸c nh­ sö dông sÐc c¸ nh©n vµ thÎ thanh to¸n. Ng©n hµng tuyªn truyÒn, n©ng cao ý thøc cho ng­êi d©n, t¨ng c­êng sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nµy. SÐc c¸ nh©n vµ thÎ thanh to¸n ®­îc coi lµ nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n chñ ®¹o trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, theo quy ®Þnh hiÖn nay, c¸ nh©n cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng cã nhu cÇu ph¸t hµnh sÐc thanh to¸n víi gi¸ trÞ lín h¬n 5 triÖu ®ång th× ph¶i ®Õn ng©n hµng lµm thñ tôc b¶o chi sÐc. Trong khi sÐc c¸ nh©n ch­a ph¶i lµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n quen thuéc mµ l¹i phiÒn hµ nh­ vËy th× sÏ kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng sö dông vµ hä sÏ ­a thÝch dïng tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu thanh to¸n h¬n. Ng©n hµng cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i cho kh¸ch hµng quen thuéc. §èi víi thÎ thanh to¸n, ng©n hµng ph¶i chän lo¹i thÎ mµ chi phÝ cho viÖc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, kü thuËt in Ên vµ ph¸t hµnh thÎ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. §ång thêi ph¶i x©y dùng c¶ mét hÖ thèng ®ång bé bao gåm c¸c m¸y tÝnh, m¸y rót tiÒn tù ®éng ( ATM )... Mét h×nh thøc huy ®éng vèn rÊt cã triÓn väng lµ viÖc c¸c bËc phô huynh göi tiÒn vµo ng©n hµng (gÇn nh­ lµ theo mét niªn kim) ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc häc tËp cña con c¸i m×nh trong t­¬ng lai. H×nh thøc nµy gÇn gièng víi b¶o hiÓm nh©n thä vµ kh¸ phæ biÕn ë nh÷ng n­íc ph¸t triÓn. 3.2.4.2. §èi víi huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi §©y lµ bé phËn rÊt lín trong nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. Trong n¨m 2002, nguån nµy chiÕm kho¶ng 33,5 % trong tæng nguån vèn huy ®éng. Ng©n hµng lµ ®Þa chØ göi tiÒn cña nhiÒu kh¸ch hµng lµ nh÷ng tæ chøc kinh tÕ lín. §iÒu hÊp dÉn cña kh¸ch hµng ®èi víi ng©n hµng lµ chÊt l­îng vµ quy m« dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp. Trong n¨m 2003, ng©n hµng ph¶i lu«n chó ý c¶i tiÕn c¸c dÞch vô hiÖn cã, ®­a vµo ho¹t ®éng c¸c h×nh thøc dÞch vô míi ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ lµ rÊt lín song kh«ng æn ®Þnh. Ng©n hµng ph¶i cã kÕ ho¹ch sö dông sao cho võa cã thÓ sö dông vµo môc ®Ých cña m×nh võa ph¶i lu«n s½n sµng ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ thanh to¸n, chuyÓn tiÒn ... cña kh¸ch hµng. §Ó ®­îc nh­ vËy, ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng dù b¸o, thu thËp th«ng tin ®Ó ®­a ra c¸c dù b¸o t­¬ng ®èi chÝnh x¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c kh¸ch hµng lín vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy ®Ó t¹o sù chñ ®éng cho ng©n hµng trong viÖc huy ®éng vèn. 3.2.4.3. §èi víi huy ®éng vèn tõ c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c H¬n mét nöa trong tæng nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm lµ tõ khu vùc nµy ( n¨m 2002: kho¶ng 53,19 % ). Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã quan hÖ réng víi nhiÒu ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c. Do vËy, ng©n hµng nhËn ®­îc tiÒn göi cña nhiÒu ng©n hµng kh¸c. Tuy nhiªn, nguån tiÒn göi nµy ng©n hµng rÊt khã sö dông, cã l·i suÊt cao. C¸c ng©n hµng kh¸c göi tiÒn vµo ®Ó thuËn tiÖn h¬n trong giao dÞch vµ mét sè môc ®Ých kh¸c. Ngoµi ra, ®ã cßn lµ n¬i mµ ng©n hµng ph¶i huy ®éng vèn mét c¸ch " bÞ ®éng ". Cã nghÜa lµ khi ng©n hµng gÆp khã kh¨n vÒ dù tr÷ b¾t buéc, vÒ thanh to¸n th× ng©n hµng ph¶i ®i vay. Ng©n hµng cã thÓ vay tõ ng©n hµng nhµ n­¬c b»ng c¸ch: chiÕt khÊu tri phiÕu hoÆc vay theo h¹n møc cho vay t¸i cÊp vèn. Ng©n hµng cã thÓ vay c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c theo nh­ c¸ch vay th«ng th­êng. Nh­ng khi huy ®éng vèn c¸ch bÞ ®éng nµy ng©n hµng sÏ ph¶i t¨ng chi phÝ huy ®éng dÉn ®Õn lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh. Ng©n hµng ph¶i cã kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü, ph©n tÝch tÝnh thanh kho¶n cña nguån vèn... mét c¸ch hîp lý ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶, ®¶m b¶o an toµn vµ ph¸t triÓn. 3.2.5. §æi míi tæ chøc, qu¶n lý cho phï hîp, hiÖu qu¶ h¬n Trong bÊt kú mét c¬ quan nµo th× kh©u tæ chøc còng lµ quan träng nhÊt. C¸c bé phËn, phßng ban trong c¬ quan nh­ lµ c¸c bé phËn cña c¬ thÓ. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c bé phËn cã thÓ phèi hîp ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng, c©n ®èi, ®¹t hiÖu qu¶ cao chi phÝ thÊp. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm lµ chi nh¸nh cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh. Do vËy khi chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, nã vÉn cßn mang mét chót g× ®ã cña thêi bao cÊp. TÝnh n¨ng ®éng, thÝch nghi víi c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c yÕu tè trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng cao b»ng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn, chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi...Do thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc, ngoµi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, Ng©n hµng cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo yªu cÇu cña chÝnh phñ mµ trùc tiÕp lµ Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn lµm gi¶m tÝnh chñ ®éng cho chi nh¸nh. C¸c quü tiÕt kiÖm lµ nh÷ng n¬i tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ®Çu tiªn. Tuy nhiªn, ta vÉn thÊy ë ®©u ®ã, c¸c nh©n viªn cña quü tiÕt kiÖm thê ¬, kh«ng lÞch sù trong giao tiÕp víi kh¸ch hµng. §ã lµ bãng d¸ng ng­êi cña thêi kú cò, cÇn ph¶i lo¹i trõ. Ph¶i qu¸n triÖt cho ®éi ngò nh©n viªn trong viÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ vÒ ®iÖn, n­íc, giÊy, bót... Trong b¶ng chÊm c«ng hµng ngµy cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm, nh÷ng nh©n viªn nµo nghØ th× bÞ trõ l­¬ng. §iÒu nµy cÇn ¸p dông c¶ trong tr­êng hîp nh©n viªn ®Õn muén hay vÒ tr­íc thêi gian quy ®Þnh. Hay nãi kh¸c ®i, tr­íc ®©y tÝnh thêi gian víi ®¬n vÞ lµ ngµy th× nay cã thÓ chuyÓn sang nöa giê, 1 giê... Cã nh­ vËy th× míi lµm t¨ng tÝnh chuyªn nghiÖp cña nh©n viªn ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c bé phËn. Ho¹t ®éng nµy cÇn ®­îc duy tr× th­êng xuyªn, liªn tôc, b¶o ®¶m an toµn, hiÖu qu¶ trªn mäi mÆt ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §èi chiÕu sè d­ tµi kho¶n víi c¸c thÎ, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc huy ®éng tiÒn göi víi c¸c chøng tõ... VÊn ®Ò chèng tham «, tham nhòng, chèng kÕt bÌ kÕt ph¸i ph¶i ®­îc coi träng. Bé m¸y l·nh ®¹o ph¶i gåm nh÷ng ng­êi trong s¹ch vÒ ®¹o ®øc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh. ViÖc xÐt tuyÓn, ®Ò b¹t c¸n bé c«ng chøc ph¶i dùa trªn c¬ së thùc tµi. Nh÷ng ng­êi ®­îc ®Ò b¹t ph¶i qua kiÓm tra tr×nh ®é, kinh nghiÖm... vµ qu¸ tr×nh kiÓm tra nµy ph¶i c«ng khai, c«ng b»ng. Ngoµi ra, mét vÊn ®Ò rÊt quan träng cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm lµ vÊn ®Ò nªn t¸ch Phßng giao dÞch §ång Xu©n thµnh mét chi nh¸nh con n»m trong Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. Phßng giao dÞch §ång Xu©n lµ mét phßng giao dÞch lín cã ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng trõ ho¹t ®éng thanh to¸n ngo¹i tÖ vµ huy ®éng vèn. Tuy nhiªn, sè l­îng huy ®éng còng nh­ kh¸ch hµng cña Phßng giao dÞch §ång Xu©n lµ rÊt lín. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i t¸ch ra thµnh mét ®¬n vÞ riªng cã ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô nh­ng vÉn h¹ch to¸n phô thuéc vµo Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm. Nãi chung, mét ng©n hµng hiÖn ®¹i trong t­¬ng lai lµ ph¶i cã bé m¸y gän nhÑ, ®­îc s¾p xÕp cã tÝnh khoa häc cao. Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm nªn lÊy tiªu chÝ nµy trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ho¹t ®éng. 3.2.6. N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng B­íc vµo thÕ kû 21, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng t¹i ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®èi thñ cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ngµy cµng nhiÒu vµ ®a d¹ng. VÒ phÝa kh¸ch hµng, hä ®Õn ng©n hµng kh«ng chØ ®¬n thuÇn cÇn mét chç ®Ó cÊt gi÷ gi¸ trÞ vµ kiÕm lêi. Hä mong muèn mét chÊt l­îng dÞch vô cao. ChÊt l­îng dÞch vô lµ sù tæng hîp cña c¸c yÕu tè: - Ng­êi chuyªn nghiÖp. - C«ng nghÖ hiÖn ®¹i. - Quy tr×nh nhanh gän. - Khung c¶nh giao dÞch Ên t­îng. - S¶n phÈm trän gãi. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña chÊt l­îng dÞch vô, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm kh«ng ngõng cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c dÞch vô ng©n hµng víi lo¹i h×nh tinh x¶o h¬n, chÊt l­îng cao h¬n trªn nÒn phong c¸ch vµ kü n¨ng ®¹t tªu chuÈn quèc tÕ. Ngoµi viÖc ®­a ra c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®a d¹ng, ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng kÓ c¶ c¸c kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt, ng©n hµng ph¶i hoµn thiÖn, phôc vô tèt h¬n c¸c dÞch vô hiÖn cã. N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô t­ vÊn, triÓn khai c¸c dÞch vô “Home banking” ,dÞch vô ng©n hµng ®iÖn tho¹i, dÞch vô trªn Internet, hÖ thèng ph©n phèi tù ®éng hay hÖ thèng ph©n phèi kh«ng ng­êi... ë trªn ®Þa bµn trung t©m, cã nhiÒu ng­êi n­íc ngoµi sinh sèng, ng©n hµng nªn ®Èy m¹nh vµ ph¸t huy dÞch vô ®æi tiÒn. Ng©n hµng cã thÓ bè trÝ ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®Ó vµo bé phËn nµy. N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô chÝnh lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ch©m, chiÕn l­îc cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm : “ Ph¸t triÓn – An toµn – HiÖu qu¶ ". 3.2.7. N©ng cao chÊt l­îng sö dông vèn huy ®éng NÒn t¶ng tiÒn göi cµng v÷ng ch¾c th× tiÒm n¨ng cho vay cµng lín vµ th«ng qua ®ã thu vÒ lîi nhuËn. §Õn l­ît m×nh sö dông vèn huy ®éng hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn lµm gia t¨ng vèn huy ®éng vµ lµm t¨ng lîi nhuËn. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông vèn nh­ng sö dông vèn l¹i quyÕt ®Þnh quy m« vµ c¬ cÊu vèn huy ®éng. HiÖn nay, chÊt l­îng tÝn dông cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cao. Sè nî qu¸ h¹n qua c¸c n¨m ®Òu gi¶m, n¨m 1999 lµ 37,364 tû, n¨m 2000 lµ 31.395 tû, n¨m 2002 lµ 12,49 tû. §©y lµ mét cè g¾ng v­ît bËc cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm trong nç lùc gi¶m nî qu¸ h¹n. Tuy nhiªn, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm còng ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n. Ng©n hµng sÏ chñ ®éng ®i t×m nguån ®Ó cho vay chø kh«ng ph¶i thô ®éng ngåi chê kh¸ch hµng ®Õn v¬Ý m×nh. C¸c kho¶n cho vay ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. Ng©n hµng cã c¸c møc l·i suÊt linh ho¹t tuú theo kú h¹n ( ng¾n, trung, dµi h¹n ), tuú theo lo¹i tiÒn vµ tuú theo lo¹i kh¸ch hµng (kh¸ch hµng quen hoÆc kh¸ch hµng vay lín cã thÓ cã l·i suÊt thÊp h¬n ). ViÖc cho vay cña ng©n hµng ph¶i rÊt coi träng tiªu chÝ an toµn. Cã mét vÊn ®Ò n¶y sinh: nhu cÇu cho vay trung vµ dµi h¹n lín h¬n nguån vèn huy ®éng trung vµ dµi h¹n. §Ó ®¸p øng ng©n hµng cã thÓ lÊy nguån vèn ng¾n h¹n sang cho vay trung vµ dµi h¹n. Song viÖc ®ã sÏ rÊt nguy hiÓm bëi v× viÖc chuyÓn ho¸n kú h¹n nguån sÏ tiÒm Èn rñi ro thanh kho¶n vµ rñi ro l·i suÊt bëi v× nã t¹o ra khe hë l·i suÊt ( nguån nh¹y c¶m lín h¬n tµi s¶n nh¹y c¶m). Do ®ã, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i x¸c ®Þnh tû lÖ nguån vèn ng¾n h¹n cã thÓ chuyÓn sang cho vay trung vµ dµi h¹n. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng võa ®¶m b¶o an toµn cho m×nh ®ång thêi lµm t¨ng lîi nhuËn. Song song víi viÖc cho vay, c«ng t¸c thu håi nî còng ph¶i ®­îc ®Èy m¹nh. Ng©n hµng cã nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng thùc sù gÆp khã kh¨n trong kinh doanh, cã lßng tù träng, ng©n hµng cã thÓ cïng víi con nî ngåi bµn b¹c, th¸o gì vÊn ®Ò. §èi víi ng­êi vay ch©y ×, trèn tr¸nh kh«ng tr¶ nî, ng©n hµng ph¶i m¹nh tay, døt kho¸t víi c¸c biÖn ph¸p nh­: ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, ®­a ra ph¸p luËt... Ngoµi ho¹t ®éng cho vay, nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng cßn ®­îc sö dông ®Ó ®Çu t­ : chiÕt khÊu tr¸i phiÕu, cho thuª, b¶o l·nh... C¸c ho¹t ®éng nµy còng mang l¹i uy tÝn vµ nhiÒu lîi nhuËn cho ng©n hµng. Khi ng©n hµng cã mét l­îng tiÒn nhµn rçi ch­a sö dông ®Õn, ng©n hµng nªn gi÷ d­íi d¹ng " tµi s¶n láng " nh­ tiÒn göi t¹i ng©n hµng nhµ n­íc, tÝn phiÕu kho b¹c ®Ó võa cã lîi nhuËn võa ®¶m b¶o thanh kho¶n. C¸c ho¹t ®éng b¶o l·nh, cho thuª, kinh doanh ngo¹i tÖ còng mang l¹i cho ng©n hµng nhiÒu lîi nhuËn, cã c¬ héi vµ tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn. 3.2.8. TiÕp tôc båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho nh©n viªn Trong xu thÕ ph¸t triÓn, m¸y mãc sÏ thay thÕ con ng­êi. Tuy nhiªn, trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo, nh÷ng nh©n viªn ng©n hµng chuyªn nghiÖp lµ kh«ng thÓ thay thÕ. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña yÕu tè ng­êi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®· tæ chøc nhiÒu kho¸ häc, c¸c líp båi d­ìng vÒ nghiÖp vô... B­íc sang n¨m 2003, c¸c ho¹t ®éng nµy cÇn ®­îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a. Mét trong nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm lµ c¸c nh©n viªn lµm viÖc cã chÊt l­îng cao. §ã lµ c¸c nh©n viªn ng©n hµng chuyªn nghiÖp mµ c¸c nh©n viªn ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®ang h­íng tíi : - HiÓu biÕt kh¸ch hµng. - HiÓu biÕt nghiÖp vô. - HiÓu biÕt quy tr×nh. - Hoµn thiÖn phong c¸ch phôc vô. Trong n¨m tíi ng©n hµng nªn m¹nh d¹n ®Ò b¹t nh÷ng c¸n bé trÎ, cã tr×nh ®é, n¨ng ®éng vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt lªn n¾m nh÷ng chøc vô quan träng. Ng©n hµng nªn rµ so¸t, ®¸nh gi¸ l¹i n¨ng lùc c¸n bé ®Ó s¾p xÕp, bè trÝ, ®Ò b¹t ®óng víi kh¶ n¨ng, së tr­êng cña tõng c¸n bé. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ph¶i cã chÕ ®é th­ëng, ph¹t râ rµng. §èi víi nh÷ng nh©n viªn nghØ viÖc hay bÞ kh¸ch hµng phµn nµn vÒ th¸i ®é giao tiÕp, cã nh÷ng hµnh vi gian lËn... th× ng©n hµng ph¶i xö lý ®óng theo chÕ ®é: trõ l­¬ng, c¶nh c¸o, kû luËt, c¸ch chøc... §ång thêi víi nh÷ng nh©n viªn cã thµnh tÝch tèt trong c«ng t¸c, chÊp hµnh ®óng néi quy, cã c¸c ®ãng gãp ®Æc biÖt... ng©n hµng nªn cã chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi, t­¬ng xøng víi ®ãng gãp. ChÕ ®é thi ®ua khen th­ëng ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch c«ng b»ng ®èi víi toµn bé nh©n viªn, kh«ng thiªn vÞ, ®Þnh kiÕn. Thùc hiÖn tèt sÏ t¹o ra ®éng lùc lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu kinh doanh n¨m 2003 vµ c¸c n¨m sau. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®· th¸o gì nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n vµ còng cã nhiÒu vÊn ®Ò cßn bÊt cËp ch­a thÓ v­ît qua. §øng ë ®Þa vÞ ng©n hµng, nh÷ng vÊn ®Ò ë trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña ng©n hµng th× ng©n hµng cã thÓ tù gi¶i quyÕt nh­ng nh÷ng vÊn ®Ò ë ngoµi ph¹m vi th× ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm kh«ng cã quyÒn gi¶i quyÕt. §Ó t¹o sù thuËn lîi trong viÖc huy ®éng vèn, em xin cã mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ sau: 3.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh phñ vµ ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam Mét trong nh÷ng ®iÒu ®Çu tiªn ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ m«i tr­êng vÜ m« ph¶i æn ®Þnh. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh«ng huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån vèn trung vµ dµi h¹n lµ v× ng­êi d©n ch­a thùc sù tin t­ëng vµo ng©n hµng. NÕu m«i tr­êng vÜ m« trong ®ã c¸c yÕu tè chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸... ®­îc æn ®Þnh th× ng­êi d©n sÏ ®Æt hÕt lßng tin vµo ng©n hµng. Khi ®ã, hä sÏ ®Ó tiÒn, tµi s¶n cña m×nh vµo ng©n hµng thay v× ph¶i ®i mua vµng hay bÊt ®éng s¶n. ChÝnh phñ vµ ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®Êt n­íc ®Ó c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng mét c¸ch nhÞp nhµng, c©n ®èi. ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i dù b¸o, tr¸nh cho nÒn kinh tÕ c¸c có sèc lín. §ång thêi víi vai trß lµ ng­êi thay mÆt nh©n d©n ®øng ra qu¶n lý nhµ n­íc, chÝnh phñ ®Ò ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ®Ó ®Êt n­íc ®i lªn. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, chÝnh phñ ph¶i t¹o ra sù th«ng tho¸ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc dÔ dµng. §Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn, cÇn cã sù ph¸t triÓn ®ång bé cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn, c¸c c¬ së vËt chÊt trong nÒn kinh tÕ. Cïng víi c¸c thµnh phÇn kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm còng cÇn mét m«i tr­êng vÜ m« æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn. HiÖn nay, chóng ta ®· cã LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông, LuËt ng©n hµng Nhµ n­íc víi nhiÒu quy ®Þnh míi, nhiÒu néi dung thÓ hiÖn tÝnh tiÕn bé phï hîp víi t×nh h×nh, t¹o hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, víi ®ßi hái ®æi míi, thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh héi nhËp quèc tÕ, cã nhiÒu quy ®Þnh cña luËt kh«ng cßn phï hîp. Trªn thùc tÕ, do ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam, c¸c c«ng cô trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ, nghiÖp vô thÞ tr­êng më cßn h¹n hÑp kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Thùc tiÔn nµy ®Æt ra yªu cÇu ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c c«ng cô giao dÞch trong nghiÖp vô thÞ tr­êng më, thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®Ó Ng©n hµng Nhµ n­íc cã thÓ linh ho¹t h¬n trong viÖc sö dông ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. G¾n víi viÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, tr­íc ®©y khi thùc hiÖn t¸i chiÕt khÊu, ng©n hµng chØ chÊp nhËn c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n. §Ó t¹o thªm céng cô cho thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ, ®¶m b¶o t¨ng c­êng h¬n n÷a vai trß cña hÖ thèng ng©n hµng trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®¶m b¶o sù héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, viÖc söa ®æi kho¶n 2, kho¶n 3, ®iÒu 17 vµ ®iÒu 21 cña LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. 3.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm lµ mét ®¬n vÞ thuéc ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam, do vËy, nh÷ng quy ®Þnh trong viÖc huy ®éng vèn ®Òu ph¶i theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam. Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ®­îc sù chØ ®¹o s©u s¸t cña ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam song nh÷ng quy ®Þnh vÒ huy ®éng vèn vÉn cßn cã nhiÒu bÊt cËp. §iÒu nµy lµm gi¶m ­u thÕ cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm, viÖc huy ®éng vèn còng gÆp nhiÒu trë ng¹i. Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam quy ®Þnh: kú phiÕu môc ®Ých cã ghi tªn, mua t¹i n¬i nµo lÜnh t¹i n¬i ®ã. §iÒu nµy lµm gi¶m tÝnh láng, tÝnh c¹nh tranh cña kú phiÕu cña NHCT so víi kú phiÕu cña c¸c ng©n hµng kh¸c. VËy nªn cã thÓ ®iÒu chØnh sang ®Ó gièng víi kú phiÕu môc ®Ých kh«ng ghi tªn, ng­êi mua cã thÓ lÜnh t¹i bÊt kú quü tiÕt kiÖm nµo cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam. §iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn ®­îc d­íi sù trî gióp cña hÖ thèng m¸y tÝnh. Ng©n hµng c«ng th­¬ng nhËn tiÒn göi b»ng c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh nh­: USD, DEM, EUR, FRF, GBP, JPY, CHF, HKD, AUD, CAD, SGD. §©y lµ nh÷ng lo¹i ngo¹i tÖ chñ yÕu, song do ®Þa bµn cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm ë khu trung t©m, tËp trung rÊt ®«ng nh÷ng ng­êi n­íc ngoµi. ViÖc cã nhiÒu lo¹i tiÒn lµ kh«ng thÓ tr¸nh. H¬n n÷a, mét n­íc ë ngay c¹nh ta mµ søc m¹nh kinh tÕ ®ang ®­îc n©ng lªn tÇm thÕ giíi vµ n­íc ta l¹i lµm ¨n bu«n b¸n rÊt nhiÒu, ®ã lµ Trung Quèc, th× NHCT viÖt Nam nªn xem xÐt cã thÓ ®­a thªm mét sè ®ång tiÒn vµo trong danh môc trªn, cô thÓ lµ ®ång NDT. HiÖn nay, Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã trô së lµm viÖc kh¸ nhá hÑp, viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. NHCT ViÖt Nam nªn xem xÐt t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm cã trô së míi gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn kiÕm trong qu¸ tr×nh héi nhËp, giao l­u kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. KÕt luËn Trong su h­íng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ nãi chung, c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh nãi riªng th× c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò míi cÇn ®­îc nghiªn cøu vµ triÓn khai cho phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn vµ th«ng lÖ quèc tÕ. ViÖc nghiªn cøu, ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng vèn lµ vÊn ®Ò quan träng vµ cÊp thiÕt nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng, ®¶m b¶o an toµn vÒ vèn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó NHCT Hoµn KiÕm tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr­êng kinh tÕ thêi kú më cöa. Trªn c¬ së vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, b¸m s¸t môc tiªu, ph¹m vi nghiªn cøu bµi luËn v¨n nµy ®· hoµn thµnh ®­îc mét sè nhiÖm vô ®Æt ra: - Nªu lªn mét sè luËn chøng khoa häc vÒ huy ®éng vèn. - Nghiªn cøu tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn t¹i NHCT Hoµn KiÕm trong thêi gian gÇn ®©y, qua ®ã ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng vµ nh÷ng ®Þnh h­íng trong t­¬ng lai ®Ó ho¹t ®éng huy ®éng vèn hiÖu qu¶ h¬n. - Nªu ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng huy ®éng vèn ®èi víi NHCT Hoµn KiÕm. Do cã nh÷ng giíi h¹n vÒ thêi gian, ®èi t­îng nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cña b¶n th©n nªn luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp tõ c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c c« chó anh chÞ t¹i NHCT Hoµn KiÕm ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o + TiÒn tÖ, tÝn dông vµ ng©n hµng (Lª V¨n T­) + Gi¸o tr×nh Ng©n hµng th­¬ng m¹i, qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô - §¹i häc KTQD (Phan ThÞ Thu Hµ - NguyÔn ThÞ Thu Th¶o) + Gi¸o tr×nh NghiÖp vô kinh doanh ng©n hµng - Häc viÖn Ng©n hµng (T« Ngäc H­ng) + Thêi b¸o Ng©n hµng + Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam + T¹p chÝ Ng©n hµng + T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ + TiÒn tÖ, ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh (Frederic S.Minskin) + Ng©n hµng th­¬ng m¹i (Edward Hardwick) + NghiÖp vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i (David cox) + B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm n¨m 1999, 2000,2001,2002. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 1 1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng th­¬ng m¹i 1 1.1.1. NHTM vµ vai trß cña NHTM ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ 1 1.1.1.1.Kh¸i niÖm 1 1.1.1.2.Vai trß cña NHTM ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ 5 1.1.2 C¸c nghiÖp vô c¬ b¶n cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 7 1.1.2.1 NghiÖp vô huy ®éng vèn 7 1.1.2.2.NghiÖp vô sö dông vèn 8 1.1.2.3.NghiÖp vô trung gian kh¸c 10 1.2. Vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 10 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 10 1.2.2. C¬ cÊu vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 11 1.2.2.1. Vèn chñ së h÷u 11 1.2.2.2. Vèn huy ®éng 12 1.2.2.3. Vèn ®i vay 14 1.2.2.4. Vèn kh¸c 15 1.2.3. Vai trß cña ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 15 1.2.3.1.§èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ 15 1.2.3.2.§èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 16 1.3. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i 17 1.3.1. Ph©n lo¹i c¨n cø theo thêi gian 18 1.3.2. Ph©n lo¹i c¨n cø theo ®èi t­îng huy ®éng 19 1.3.3. Ph©n lo¹i theo b¶n chÊt c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn 20 1.4. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña NHTM 24 1.4.1. YÕu tè kh¸ch quan 24 1.4.1.1. Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc 24 1.4.1.2. T×nh h×nh chÝnh trÞ – kinh tÕ – x· héi trong vµ ngoµi n­íc 25 1.4.1.3. T©m lý thãi quen tiªu dïng cña ng­êi göi tiÒn 26 1.4.2. YÕu tè chñ quan 27 1.4.2.1. ChiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµnh 27 1.4.2.2. N¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸n bé ng©n hµng 27 1.4.2.3. Uy tÝn cña ng©n hµnh 28 1.4.2.4. Tr×nh ®é c«ng nghÖ ng©n hµnh 28 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i Ng©n Hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm 30 2.1. Kh¸i qu¸t sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHCT Hoµn KiÕm 30 2.2.Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i NHCT Hoµn KiÕm 32 2.2.1.T×nh h×nh huy ®éng vèn t¹i NHCT Hoµn KiÕm 33 2.2.1.1.VÒ nguån huy ®éng vèn 35 2.2.1.2.VÒ kú h¹n huy ®éng vèn 38 2.2.1.3.VÒ chi phÝ huy ®éng vèn 39 2.2.2.C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn t¹i NHCT Hoµn KiÕm 40 2.2.2.1.Huy ®éng vèn tõ c¸c quü 40 2.2.2.2.Huy ®éng vèn tõ c¸c kho¶n tiÒn göi 41 2.2.2.3.Huy ®éng vèn qua ®i vay 53 2.2.2.4.Huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c 55 2.2.3.§¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn cña NHCT Hoµn KiÕm 56 2.2.3.1.KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 56 2.2.3.2.Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 58 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng huy ®éng vèn t¹i Ng©n Hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm 60 3.1. §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm 60 3.1.1.§Þnh h­íng chung 60 3.1.2.§Þnh h­íng huy ®éng vèn 61 3.1.3.Mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n khi thùc hiÖn huy ®éng vèn 62 3.1.3.1.ThuËn lîi 62 3.1.3.2.Khã kh¨n 64 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng huy ®éng vèn t¹i Ng©n Hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm 65 3.2.1. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ kh¸ch hµng vµ giao tiÕp khuÕch tr­¬ng 65 3.2.2. X©y dùng chiÕn l­îc huy ®éng vèn râ rµng cho tõng giai ®o¹n 67 3.2.3. Ph¸t triÓn vµ më réng m¹ng l­íi giao dÞch 68 3.2.4. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng 68 3.2.4.1. §èi víi huy ®éng vèn tõ d©n c­ 69 3.2.4.2. §èi víi huy ®éng vèn tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi 73 3.2.4.3. §èi víi huy ®éng vèn tõ c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông 74 3.2.5. §æi míi tæ chøc, qu¶n lý cho phï hîp, hiÖu qu¶ h¬n 75 3.2.6. N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng 76 3.2.7. N©ng cao chÊt l­îng sö dông vèn huy ®éng 77 3.2.8. TiÕp tôc båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho nh©n viªn 79 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ 80 3.3.1.KiÕn nghÞ ®èi víi chÝnh phñ vµ NHNN ViÖt Nam 80 3.3.2.KiÕn nghÞ ®èi víi NHCT ViÖt Nam 81 KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o Lêi c¶m ¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o PGS.TS NguyÔn V¨n Nam, ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn cho em cã c¬ héi ®­îc t×m hiÓu s©u s¾c nh÷ng kiÕn thøc trong lÜnh vùc ng©n hµng nãi chung vµ trong vÊn ®Ò huy ®éng vèn nãi riªng. B»ng kiÕn thøc chuyªn m«n s©u réng cïng sù nhiÖt t×nh, thÇy ®· gióp em s¸ng tá nhiÒu vÊn ®Ò vµ ®Æc biÖt ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh tèt b¶n luËn v¨n nµy. Em xin c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®­îc thùc tËp t¹i ®¬n vÞ vµ ®Æc biÖt c¸c c«, c¸c chÞ ®ang c«ng t¸c t¹i phßng nguån vèn ®· gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t×m hiÓu thùc tÕ võa qua. B¶ng c¸c kÝ hiÖu viÕt t¾t KPM§ Kú phiÕu môc ®Ých NHTM Ng©n hµng th­¬ng m¹i NHCT Hoµn KiÕm Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm NHCT ViÖt Nam Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam TGTK TiÒn göi tiÕt kiÖm TGTT TiÒn göi thanh to¸n C«ng ty TNHH C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n HTX Hîp t¸c x· XNK XuÊt nhËp khÈu Danh môc c¸c b¶ng biÓu, biÓu ®å 1. B¶ng 2.1. Khèi l­îng vèn huy ®éng theo kÕ ho¹ch 2. B¶ng 2.2. Khèi l­îng vèn huy ®éng 3. B¶ng 2.3. C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng 4. B¶ng 2.4. Nguån vèn huy ®éng theo kú h¹n 5. B¶ng 2.5. Nguån vèn huy ®éng tõ c¸c quü 6. B¶ng 2.6. Nguån tiÒn göi thanh to¸n theo ®èi t­îng 7. B¶ng 2.7. nguån tiÒn göi thanh to¸n theo lo¹i tiÒn. 8. B¶ng 2.8. Nguån tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ 9. B¶ng 2.9. Nguån tiÒn cã kú h¹n cña c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc x· héi theo lo¹i tiÒn 10. B¶ng 2.10. TiÒn göi tiÕt kiÖm 11. B¶ng 2.11. tiÒn göi tiÕt kiÖm theo kú h¹n 12. B¶ng 2.12. TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng EUR theo thêi h¹n 13. B¶ng 2.13. TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng EUR 14. B¶ng 2.14. TiÒn göi tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ 15. B¶ng 2.15. Ph¸t hµnh kú phiÕu tr¸i phiÕu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm.DOC
Luận văn liên quan