Đề tài Một số giải pháp quản trị chất lượng và giảm các chi phí cho sản phẩm may mặc xuất nhập khẩu tại công ty DM

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Phạm vi đề tài .2 3. Phương pháp nghiên cứu .2 Chương 1 : Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ .3 lếl Các khái niệm liên quan về chât lượng .3 1.1.1 Khái niệm sản phẩm .3 1.1.2 Khái niệm quá trình 4 1.1.3 Khái niệm chất lượng 4 1.1.4 Khái niệm quản trị 6 1.1.5 Khái niệm độ lệch chất lượng .7 1.1.6 Khái niệm quản trị chất lượng .7 1.1.7 Các đặc điểm cơ bản của quản trị chất lượng .8 1.2 Các khái niệm về chi phí .9 1.2.1 Khái niệm chi phí 9 1.2.2 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp(TK 621) 11 1.2.3 Chi phí nhân công trực tiếp(TK 622) 12 1.2.4 Chi phí sản xuất chung(TK 627) .12 1.3 Các yếu tô'liên quan đến chất lượng ẵ .14 1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng .14 1.3.2 Độ lệch chất lượng và tổn thất kinh tế 16 1.3.3 Mối quan hệ giữa Năng suất-chất lượng-giá thành-lợi nhuận .17 1.3.4 Vấn đề con người trong quản trị chất lượng 17 1.3.5 Vân đề đào tạo trong quản lý chất lượng 18 Chương 2: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG MAY MẶC XUAT khau của CÔNG TY DM THÔNG QUA Mối QUAN HỆ GIỮA CHAT LƯỢNG VÀ CHI PHÍ 20 2ắl Tổng quan về thị trường ngành may mặc của Việt Nam 20 2.1.1 Một sô" đặc điểm về thị trường ngành may mặc Việt Nam hiện nay 20 2.1.2 Thị trường hàng may mặc tiêu thụ trong nước 21 2.1.3 Thị trường hàng may mặc xuất khẩu .22 2.2 Giới thiệu tổng quát về công ty DM .27 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 27 2.2.2 Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý .27 2.3 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm gần đây 33 2.3.1 Khách hàng công ty và cơ cấu sản phẩm của công ty .33 2.3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005, 2006 và 2007 37 2.3.2.1 Sản lượng sản phẩm sản xuất qua các năm .38 2.3.2.2 Kim ngạch xuất khẩu của công ty 41 2.3.2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm 2005, 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 .42 2.3.2.4 Một số chỉ tiêu liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận .44 2.4 Thực trạng chất lượng sản phẩm may mặc của công ty hiện nay .46 2.4.1 Qui trình tổ chức sản xuất. Đánh giá những yếu tô" bất cập ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 46 2.4.2 Thực trạng chất lượng sản phẩm của công ty 55 2.4.2.1 Mục tiêu chất lượng cần phấn đấu đạt đến 55 2.4.2.2 Bảng tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu chất lượng của công ty năm 2006 (tính bình quân 2 xưởng) .56 2.5 Phân tích mối quan hệ giữa chất lương và chi phí 58 2.5.1 Mốì quan hệ một chiều giữa chất lượng và chi phí .59 2.5.2 Môi quan hệ đa chiều giữa chất lượng và chi phí .60 2.5.3 Mối quan hệ giữa Năng suât-Chất Ìượng-Giá thành-Lợi nhuận .63 Chương 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ CHAT LƯỢNG VÀ GIẢM CÁC CHI PHÍ CHO SẢN PHẨM MAY MẶC XUAT khau 71 ♦ Giải pháp 1: Tô’ chức lại khâu chuẩn bị nguyên vật liệu 71 ♦ Giải pháp 2 : Qui hoạch lại kho chứa nguyên vật liệu .73 ♦ Giải pháp 3 : Nâng cao chất lượng công việc của tổ cắt 74 ♦ Giải pháp 4 : Nâng cao năng lực quản lý ở xưởng sản xuất 76 ♦ Kiến nghị : Một sô" vấn đề cần quan tâm thời kỳ sau gia nhập WT0.85 PHẦN KẾT LUẬN 87 MỤC LỤC HÌNH VẼ, sơ Đồ VÀ BẢNG BlỂư TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: - Cho đến nay, ngành dệt may vẫn luôn được coi là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn và chủ yếu hàng đầu của nước ta, là ngành mang về kim ngạch xuất khẩu đáng kể cho đất nướcẵ - Theo thống kê, trong 5 năm trở lại đây, ngành dệt may có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khá cao, đạt trên 20%/năm và được xem là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn đầy tiềm năng. - Nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn cho rằng chất lượng và chi phí có mối quan hệ nghịch. Vì vậy chỉ áp dụng những quan điểm quản lý lạc hậu, ! hoặc không chú trọng đúng mức đến chất lượng hòng giảm bớt chi phí. - Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên WTO vào cuối năm 2006. Sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Chất lượng là vấn đề sống còn của doanh nghiệp Việt Nam. Đòi hỏi doanh nghiệp phải có những thay đổi để thích nghi với môi trường cạnh tranh mới. Đó là lí do để em chọn đề tài “Một sô' giải pháp quản trị chất lượng và giảm các chi phí cho sản phẩm may mặc xuất khẩu tại công ty DM” - Đề tài phân tích một số khía cạnh liên quan đến chất lượng và chi phí để thây được những hạn chế trong công tác tổ chức, quản lý họat động sản xuất của công ty DM. Đưa ra các giải pháp quản trị để nâng cao chất lương sản phẩm và giảm thiểu chi phí, cũng như định hướng chiến lược kinh doanh trong tương lai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của công ty. 2. Phạm vi đề tài: Giúp công ty nhận thấy được sự cần thiết của việc quản trị chất lượng. - Giúp công ty rút ra những thiếu sót trong hoạt động quản lý chất lượng, từ đó điều chỉnh, lựa chọn, áp dụng những chính sách chất lượng hiệu quả phù hợp với môi trường kinh doanh. Tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc xuất khẩu cho công ty. 3. Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu trên sách, báo, những sự kiện, tình huống đã xảy ra và tình hình thực tế tại công ty. - Sử dụng phương pháp tiếp cận quan sát và thực hành thực tế, kết hợp với các phương pháp thống kê, phân tích. Nội dung nghiên cứu : Nội dung của bài luận gồm 3 chương chính: Chương 1 : Cơ sở lý luận về chất lượng và chi phí. Chương 2 : Nâng cao chất lượng hàng may mặc xuất khẩu của công ty DM thông qua mối quan hệ giữa chất lượng và chi phí. Chương 3 : Một sô" giải pháp quản trị chất lượng và giảm các chi phí cho sản phẩm may mặc xuất khẩu.

pdf94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 3587 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp quản trị chất lượng và giảm các chi phí cho sản phẩm may mặc xuất nhập khẩu tại công ty DM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp quản trị chất lượng và giảm các chi phí cho sản phẩm may mặc xuất nhập khẩu tại công ty DM.pdf