Đề tài Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm

MỤC LỤC Chương I Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng I. Vai trò của tín dụng ngân hàng 1.Tín dụng ngân hàng: 1.1.Khái niệm: 1.2.Đặc điểm của tín dụng ngân hàng: 2. Vai trò của tín dụng ngân hàng: 2.1. Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế: 2.2. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất: 2.3 Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn: 2.4 Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán tài chính trong các doanh nghiệp: 2.5 Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế đối với nước ngoài: II. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán: 1.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng: 1.1Vai trò của kế toán ngân hàng nói chung: 1.2 Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng nói chung: 2.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay: 2.1. Vai trò của kế toán cho vay: 2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay: III. Các phương thức cho vay: 1. Cho vay từng lần: 2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng: 3.Cho vay theo dự án đầu tư: 4. Phương thức cho vay hợp vốn: 5. Phương thức cho vay trả góp: 6. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: 7. Phương thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: 8. Phương thức cho vay khác: 8.1 Cho vay ưu đãi và cho vay đầu tư xây dựng theo kế hoạch nhà nước: 8.2 Cho vay uỷ thác đầu tư: IV. Nội dung nghiệp vụ kế toán cho vay: 1.Chứng từ kế toán cho vay: 2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay: 3. Quy trình kế toán các phương thức cho vay: 3.1 Kế toán phương thức cho vay từng lần: 3.2 Kế toán phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng: 3.3 Kế toán phương thức cho vay chiết khấu: Có: - TK tiền mặt tại quỹ Chương II Thực trạng về tình hình thực hiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển gia lâm . I ) Một số tác động của tình hình kinh tế - xã hội huyện Gia lâm đối với chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển gia lâm. 1) Thuận lợi . 2 ) Khó khăn . II ) Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển gia lâm . 1) Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm . 2) Cơ cấu tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm . 2.1) Về tổ chức 2.2) Về hạch toán : 2.3) Về nguồn vốn 2.4) Về chức năng , nhiệm vụ : 2.5) Về nghiệp vụ huy dộng vốn : 2.6) Về nghiệp vụ sử dụng vốn : 3) Tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm trong những năm gần đây . 3.1) Công tác huy động vốn . 3.2) Công tác sử dụng vốn . 3.3) Công tác kế toán , thanh toán và kho quỹ . 3.4 ) Hoạt động dịch vụ của ngân hàng . III:TìNH HìNH THựC HIệN NGHIệP Vụ Kế TOáN CHO VAY TạI CHI NHáNH NGÂN HàNG ĐầU TƯ Và PHáT TRIểN GIA LÂM 1. Quy định và quy trình cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lâm . 1.1. Quy định về cho vay . 1.2. Hồ sơ chứng từ kế toán cho vay: 2. Kỹ thuật nghiệp vụ kế toán cho vay: 2.1 Kế toán giai đoạn cho vay: 2.2 Theo dõi thời hạn để thu nợ, thu lãi: 2.3 Vấn đề trả nợ trước hạn: 2.4 Tin học hoá kế toán cho vay: Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Gia lâm I.KIến NGHị CHUNG 1.Về phía nhà nước II. Những giải pháp cụ thể: 1. Về việc xử lý thu hồi nợ: 2.Về việc xử lý nợ quá hạn . 3. Xử lý lãi chưa thu . 4.Hoàn thiện chương trình tin học hoá trong kế toán cho vay: 5. Nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ kế toán: kết luận

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1785 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kinh doanh cña kh¸ch hµng lµm môc tiªu ho¹t ®éng cña ng©n hµng . Tõ khi b­íc sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ míi vµ thùc hiÖn chøc n¨ng cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i c¸c ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t­ cña chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m còng phong phó vµ ®a d¹ng h¬n nh­ tÝn dông ng¾n h¹n bæ xung vèn l­u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp , tÝn dông trung- dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ ®èi víi c¸c dù ¸n phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ b»ng nhiÒu nguån vèn : nguån tÝn dông theo kÕ ho¹ch nhµ n­íc, nguån vèn ODA , nguån th­¬ng m¹i cña chi nh¸nh ....MÆt kh¸c , chi nh¸nh ®· ®Æc biÖt chó träng ®Õn c«ng t¸c kh¸ch hµng , nhÊt lµ ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng tÊt c¶ mäi nhu cÇu vay vèn hîp ph¸p cña c¸c kh¸ch hµng ®eÌu ®­îc chi nh¸nh ®¸p øng nhanh chãng , ®Çy ®ñ , thuËn tiÖn vµ lu«n dµnh nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt rÎ nhÊt cho kh¸ch hµng . Th­êng xuyªn n¾m ch¾c mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng , chi nh¸nh ®· khai th¸c mäi kh¶ n¨ng , nhu cÇu ®Çu t­ , ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch cëi më nhÊt ®èi víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cã t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt vµ cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh . Bªn c¹nh ®ã , chi nh¸nh còng thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ t¨ng d­ nî vay cña kh¸ch hµng t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c nh­ : cã chÝnh s¸ch l·i xuÊt phï hîp víi mÆt b»ng l·i xuÊt cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn , c¶i tiÕn c¸c thñ tôc nghiÖp vô ....§èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ®«i lóc gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , chi nh¸nh ®· trùc tiÕp cïng víi doanh nghiÖp bµn b¹c t×m ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó th¸o gì , gi¶i quyÕt dÇn tõng b­íc c¸c khã kh¨n , t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cho doanh nghiÖp tho¸t ra khái nh÷ng khã kh¨n ®ã vµ håi phôc dÇn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Víi quan ®iÓm " ng©n hµng lu«n lµ b¹n ®ång hµnh cña c¸c doanh nghiÖp , khã kh¨n cña doanh nghiÖp còng chÝnh lµ khã kh¨n cña ng©n hµng " , nh÷ng th¸o gì , gióp ®ì cña chi nh¸nh ®· thùc sù t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng. V× vËy mµ trong nh÷ng n¨m qua , tæng d­ nî tÝn dông cña chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng , ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ ë b¶ng 2 . B¶ng 2 : T×nh h×nh cho vay ë chi nh¸nh Gia L©m tõ 1999-2001. §¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu 1999 Sè tiÒn % 2000 Sè tiÒn % 2001 Sè tiÒn % D­ nî ng¾n h¹n. - D­ nî trung - dµi h¹n. 137.542 75% 45.408 25% 193.603 81% 46.681 19% 340.359 77% 100.094 23% Tæng d­ nî 183.050 100% 240.284 100% 440.453 100% BiÕn ®éng so víi kú tr­íc . - Sè tuyÖt ®èi . - Sè t­¬ng ®èi. 57.234 131,2% 200.169 183,3% Nguån : sè liÖu phßng kinh doanh . N¨m 1999 tæng d­ nî ®¹t 183.050 triÖu ®ång ; n¨m2000 tæng d­ nî ®¹t 240.284 triÖu ®ång , t¨ng 57.234 triÖu ®ång, b»ng 131,2% so víi n¨m 1999 ; n¨m 2001 tæng sè d­ nî ®¹t 440.453 triÖu ®ång , t¨ng 200.169 triÖu ®ång , b»ng 183,3% so víi n¨m 2000 Cã thÓ nãi , d­ nî tÝn dông t¹i chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ , d­ nî n¨m sau lu«n cao h¬n d­ nî n¨m tr­íc c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi . §Æc biÖt lµ n¨m 2001 chi nh¸nh ®· cã sù t¨ng tr­ëng v­ît bËc so víi c¸c n¨m tr­íc . §èi víi tÝn dông ng¾n h¹n : Chi nh¸nh chñ yÕu cho vay bæ xung vèn l­u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. V× vËy, chi nh¸nh ®· b¸m s¸t tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh cña tõng doanh nghiÖp trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng quý nh»m khai th¸c tèi ®a nhu cÇu vay vèn l­u ®éng cña c¸c doanh nghiÖp , tõ ®ã bè trÝ ®ñ vèn ®Ó phôc vô cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®· ®Ò ra . Cho nªn tÝn dông ng¾n h¹n cña chi nh¸nh cña chi nh¸nh lu«n t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m : n¨m 1999 ®¹t 137.642 triÖu ®ång; n¨m2000 ®¹t 193.603 triÖu ®ång , t¨ng 55.961 triÖu ®ång , b»ng 141% so víi n¨m 1999 . Riªng n¨m 2001 , chi nh¸nh ®· tæ chøc thÈm ®Þnh , xÐt duyÖt h¹n møc vay vèn ng¾n h¹n cho 100% kh¸ch hµng truyÒn thèng ®ång thêi cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi kh¸ch hµng nµy . MÆt kh¸c , chi nh¸nh ®· thùc hiÖn ®iÒu chØnh h¹n møc ng¾n h¹n cho c¸c doanh nghiÖp cã tÝn nhiÖm trong ho¹t ddéng tÝn dông nh­ c«ng ty cÇu 12 , c«ng ty cÇu 14....Do vËy d­ nî ng¾n h¹n n¨m 2001 ®· ®¹t møc t¨ng tr­ëng kh¸ lµ 340.359 triÖu ®ång , t¨ng 146.756 triÖu ®ång , b»ng 176% so víi n¨m 2000 nh­ng tØ träng cña d­ nî ng¾n h¹n n¨m 2001 l¹i gi¶m so víi n¨m 2000 v× chi nh¸nh ®· cïng víi toµn hÖ thèng cã nhiÒu gi¶i ph¸p n©ng dÇn c¬ cÊu d­ nî tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn . §èi víi tÝn dông trung - dµi h¹n : chi nh¸nh th­êng xuyªn n¾m ch¾c t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nhu cÇu ®Çu t­ chiÒu s©u , më réng s¶n xuÊt nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp , t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n trung - dµi h¹n ®óng h­íng ph¸t triÓn , t¹o ra hiÖu qu¶ ®Ých thùc cho doanh nghiÖp , cho ®¸t n­íc vµ cho c¶ b¶n th©n ng©n hµng . MÆt kh¸c , chi nh¸nh ®· linh ho¹t xö lý b»ng nhiÒu h×nh thøc cho vay ng¾n h¹n øng tr­íc ®èi víi c¸c dù ¸n trung - dµi h¹n lµm tiÒn ®Ò cho viÖc triÓn khai vay trong thêi gian tíi nh­ c¸c dù ¸n cña c«ng ty kim khÝ Th¨ng Long , tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ....V× vËy mµ tÝn dông trung - dµi h¹n còng t¨ng tr­ëng qua c¸c n¨m : n¨m 1999 d­ nî tÝn dông trung - dµi h¹n ®¹t 45.408 triÖu ®ång ; n¨m 2000 ®¹t 46.681 triÖu ®ång, t¨ng 1.273 triÖu ®ång , b»ng 103% so víi n¨m 1999 ; n¨m 2001 ®¹t 100.094 triÖu ®ång , t¨ng 53.413 triÖu ®ång , b»ng 214% so víi n¨m 2000. Cã thÓ nãi , n¨m 2001 d­ nî trung - dµi h¹n ®· cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng v­ît bËc b»ng 214% so víi n¨m 2000 vµ c¬ cÊu tÝn dông cña trung - dµi h¹n còng ®­îc n©ng lªn 4% so víi n¨m 2000 . Qua nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc ë trªn , chi nh¸nh Gia L©m ®· kh¼ng ®Þnh c«ng t¸c sö dông vèn cña chi nh¸nh lµ cã hiÖu qu¶ vµ cã nh÷ng tiÕn bé râ nÐt qua c¸c n¨m . 3.3) C«ng t¸c kÕ to¸n , thanh to¸n vµ kho quü . ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n , thanh to¸n lµ gãp phÇn n©ng cao tèc ®é chu chuyÓn vèn cña nÒn kinh tÕ , n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ cña ng©n hµng , chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m ®· cã sù quan t©m ®óng møc ®èi víi c«ng t¸c nµy. Chi nh¸nh ®· ¸p dông nh÷ng ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm thanh to¸n thÝch hîp , ®¶m b¶o thanh to¸n kÞp thêi , chÝnh x¸c ,an toµn , ch­a ®Ó x¶y ra bÊt kú mét sai xãt nµo . Bªn c¹nh ®ã , dÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn qua m¹ng vi tÝnh ®· ®em l¹i sù hµi lßng cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch v× rÊt nhanh chãng , an toµn ®ång thêi nã còng ®em l¹i mét kho¶n thu nhËp ®¸ng kÓ cho chi nh¸nh. NghiÖp vô thanh to¸n bï trõ liªn ng©n hµng , thanh to¸n tËp trung trong toµn hÖ thèng , chi nh¸nh ®· rót ng¾n thêi gian chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng tõ 3-4 ngµy xuèng cßn 1 ngµy. DÞch vô kho quü , tiÒn mÆt : Ngoµi viÖc phôc vô thu chi tiÒn mÆt , ng©n phiÕu thanh to¸n cho c¸c kh¸ch hµng t¹i quü , trong nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt hoÆc ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ®Æc biÖt , chi nh¸nh s½n sµng dïng c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn dïng hiÖn ®¹i ®Ó vËn chuyÓn tiÒn mÆt khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu thu chi t¹i ®¬n vÞ . 3.4 ) Ho¹t ®éng dÞch vô cña ng©n hµng . Theo xu h­íng ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi hiÖn nay th× nguån lîi nhuËn thu ®­îc tõ c¸c dÞch vô ng©n hµng ngµy cµng t¨ng vµ chiÐm tØ lÖ ®¸ng kÓ. ViÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng kh«ng chØ lµ mét h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i mµ cßn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng cò vµ thu hót kh¸ch hµng míi . §iÒu nµy còng cã ý nghÜa t¸c ®éng tíi vÞ thÕ cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh . NhËn thøc ®­îc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nµy , chi nh¸nh Gia L©m ®· triÓn khai nhiÒu nhiÖm vô míi , ®a d¹ng ho¸ vµ tõng b­íc ®æi míi c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®Ó hoµ nhËp víi xu thÕ cña ng©n hµng hiÖn ®¹i trong thêi kú míi nh»m phôc vô kÕ ho¹ch tèt nhÊt ®ång thêi t¹o thªm nguån thu cho ng©n hµng . Trong n¨m 2001 , nh×n chung chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m ®· ®¹t ®­îc mét sè kÐt qu¶ trong lÜnh vùc dÞch vô ng©n hµng nh­ : - C«ng t¸c b¶o l·nh : lµ dÞch vô cã tiÒm n¨ng më réng h¬n n÷a nh»m t¨ng tØ träng thu tõ dÞch vô trong tæng thu nhËp cu¶ ng©n hµng . §ång thêi , th«ng qua c«ng t¸c b¶o l·nh , ng©n hµng ®· thùc hiÖn t­ vÊn cho kh¸ch hµng , cã thªm th«ng tin vÒ c¸c doanh nghiÖp còng nh­ c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ . C¸c lo¹i h×nh b¶o l·nh chñ yÕu t¹i chi nh¸nh lµ b¶o l·nh dù thÇu , b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång , b¶o l·nh øng tr­íc . Sè d­ b¶o l·nh ®Õn 31/12/2001 ®¹t 58.073 triÖu ®ång , t¨ng 39.489 triÖu ®ång , b»ng 270% so víi cïng kú n¨m2000. - Thanh to¸n quèc tÕ : ®©y lµ n¨m ®Çu tiªn chi nh¸nh thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ nh­ng b­íc ®Çu ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cña chi nh¸nh , ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh t¨ng tr­ëng nhanh chãng lµm t¨ng uy tÝn cho ng©n hµng vµ sè l­îng kh¸ch hµng ngµy cµng më réng. MÆt kh¸c , nã gãp phÇn lµm s«i ®éng ho¹t ®éng dÞch vô t¹i chi nh¸nh , cung cÊp dÞch vô khÐp kÝn cho kh¸ch hµng vµ qua ®ã gãp phÇn quan träng trong t¨ng tr­ëng tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông ngo¹i tÖ vµ tiÒn göi kh¸ch hµng . Nh­ vËy , sau gÇn 35 n¨m ho¹t ®éng , chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng , trë thµnh mét chi nh¸nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ , lµ chi nh¸nh ®Çu tµu cña Së giao dÞch 1 ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. III:T×NH H×NH THùC HIÖN NGHIÖP Vô KÕ TO¸N CHO VAY T¹I CHI NH¸NH NG¢N HµNG §ÇU T¦ Vµ PH¸T TRIÓN GIA L¢M 1. Quy ®Þnh vµ quy tr×nh cho vay t¹i chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m . 1.1. Quy ®Þnh vÒ cho vay . Chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông ®èi víi c¸c ph¸p nh©n , c¸ nh©n ho¹t ®éng kinh doanh theo ph¸p luËt ViÖt Nam gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc , c«ng ty cæ phÇn , c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n , hîp t¸c x· , doanh nghiÖp t­ nh©n , xÝ nghiÖp liªn doanh , xÝ nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam , c¸ thÓ hoÆc hé s¶n xuÊt . Quy ®Þnh vÒ cho vay t¹i chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m gåm mét sè ®iÒu c¬ b¶n sau : - Nguån vèn ®Ó cho vay cña chi nh¸nh gåm : + Vèn tù cã ( ph¸p ®Þnh ). + Vèn huy ®éng vµ ®i vay trong n­íc vµ n­íc ngoµi . . + Vèn nhËn uû th¸c vµ vèn tµi trî ®Ó cho vay theo ch­¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t­ cña nhµ n­íc , cña c¸c tæ chøc kinh tÕ , tæ chøc tÝn dông , x· héi trong vµ ngoµi n­íc . + Vèn nhËn ®iÒu chuyÓn tõ Së giao dÞch I ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam . - Môc ®Ých vay vèn : Chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m cho kh¸ch hµng vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , kinh doanh , dÞch vô , ®êi sèng cô thÓ lµ ®Ó ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n dù ¸n s¶n xuÊt míi , më réng, c¶i t¹o , kh«i phôc , ®æi míi kÜ thuËt , øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m môc tiªu lîi nhuËn , phï hîp víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ , x· héi vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc . - Nguyªn t¾c vay vèn : Kh¸ch hµng vay vèn ph¶i ®¶m b¶o : + Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông . + Ph¶i hoµn tr¶ nî gèc vµ tiÒn l·i vay ®óng h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông . + ViÖc b¶o ®¶m tiÒn vay ph¶i thùc hiÖn quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc . - §iÒu kiÖn vay vèn : + Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô theo ®óng ngµnh nghÒ ghi trong giÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy ®¨ng ký kinh doanh vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam , chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . + Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt . + Kh¸ch hµng ph¶i cã dù ¸n ®Çu t­ , ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt , kinh doanh , dÞch vô kh¶ thi , cã hiÖu qu¶ hoÆc cã dù ¸n ®Çu t­ , ph­¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi kÌm theo ph­¬ng ¸n tr¶ nî kh¶ thi . + Môc ®Ých sö dông vèn , vay vèn hîp ph¸p . + ViÖc b¶o ®¶m tiÒn vay : thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay nh­ quy ®Þnh vÒ thÕ chÊp , cÇm cè , b¶o l·nh cña chÝnh phñ vµ cña ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam . + Dù ¸n ®­îc duyÖt theo ®óng ®iÒu lÖ vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña nhµ n­íc . + S¶n phÈm cã thÞ tr­êng vµ dù ¸n cã kh¶ n¨ng sinh lîi . - §èi t­îng cho vay : C¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng míi , më réng , c¶i t¹o , kh«i phôc , ®æi míi kü thuËt , øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ bao gåm : GÝa trÞ vËt t­ , hµng ho¸ m¸y mãc , thiÕt bÞ bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng n»m trong tæng gi¸ trÞ l« hµng vµ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ , ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt , kinh doanh , dÞch vô hoÆc dù ¸n ®Çu t­ , ph­¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng nh­ chi phÝ nh©n c«ng , chi phÝ mua b¶o hiÎm tµi s¶n thuéc dù ¸n ®Çu t­, gi¸ thuª vµ chuyÓn nh­îng ®Êt ®ai .... Thêi h¹n cho vay : ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t­ , kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt nguån vèn vay cña tæ chøc tÝn dông. + Thêi h¹n cho vay ng¾n h¹n d­íi 12 th¸ng + Thêi h¹n cho vay trung h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m . + Thêi h¹n cho vay dµi h¹n tõ 5 n¨m trë nªn nh­ng kh«ng qu¸ thêi h¹n ho¹t ®éng cßn l¹i theo quy ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp ®èi víi ph¸p nh©n vµ kh«ng qu¸ 15 n¨m ®èi víi cho vay c¸c dù ¸n ®Çu t­ phôc ®êi sèng . - L·i suÊt cho vay : + Møc l·i suÊt cho vay do chi nh¸nh Gia L©m vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn phï hîp víi quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n­íc vµ ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam vÒ l·i suÊt cho vay t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång tÝn dông . C¸c møc l·i suÊt ®­îc chi nh¸nh c«ng bè c«ng khai cho kh¸ch hµng biÕt . + L·i suÊt cho vay ­u ®·i ®­îc kh¸ch hµng ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng ®­îc ­u ®·i vÒ l·i suÊt theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ h­íng dÉn cña ng©n hµng nhµ n­íc . + Tr­êng hîp kho¶n vay bÞ chuyÓn sang nî qu¸ h¹n ph¶i ¸p dông l·i suÊt nî qu¸ h¹n = 150% l·i suÊt ghi trong hîp ®ång . - Møc cho vay : Chi nh¸nh c¨n cø vµo nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng , vèn tù cã cña kh¸ch hµng tham gia vµo dù ¸n , ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt , dÞch vô ®êi sèng , tØ lÖ cho vay tèi ®a so víi gi¸ trÞ tµi s¶n lµm b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ , ng©n hµng nhµ n­íc vµ h­íng dÉn cña ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam , kn¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng nguån vèn cña chi nh¸nh ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay nh­ng kh«ng vù¬t qu¸ møc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 79 cña luËt tæ chøc tÝn dông . §èi víi cho vay trung h¹n c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh , c¸ nh©n hé gia ®×nh , møc vèn tù cã tham gia ®Çu t­ vèn tèi thiÓu 50% so víi vèn ®Çu t­ cña dù ¸n . Møc cho vay kh¸ch hµng tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 70% gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp , cÇm cè b¶o ®¶m nî vay . - Ph¸t tiÒn vay: Ng©n hµng vµ ®¬n vÞ vay ký hîp ®ång vµ lµm thñ tôc ®Ó ph¸t tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ng©n hµng . Ng©n hµng ph¸t tiÒn vay theo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n . - Tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay : + §Õn kú h¹n tr¶ nî ®· tho¶ thuËn , kh¸ch hµng ph¶i chñ ®éng ®Ó tr¶ nî ®Çy ®ñ cho ng©n hµng . + Kh¸ch hµng vay tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay theo kú h¹n tr¶ nî vµ tr¶ l·i ®· ®­îc tho¶ thuËn tr­íc . + §Õn kú h¹n tr¶ nî vµ l·i tiÒn vay , kh¸ch hµng kh«ng chñ ®éng tr¶ nî th× ng©n hµng cã quyÒn trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng vay ®Ó thu håi nî vµ l·i , nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã dñ tiÒn ®Ó tr¶ nî vµ kh«ng ®­îc gia h¹n nî th× ng©n hµng chuyÓn sè tiÒn ®ã sang nî qu¸ h¹n vµ kh¸ch hµng vay ph¶i chÞu ph¹t l·i suÊt nî qu¸ h¹n ®èi víi sè tiÒn chËm tr¶ . + Kh¸ch hµng th«ng b¸o tr­íc cho ng©n hµng khi tù nguyÖn tr¶ nî tr­íc h¹n (ng©n hµng gi÷ nguyªn l·i suÊt vµ l·i vay ®­îc tÝnh ®Õn ngµy tr¶ nî thùc tÕ ) . - Giíi h¹n cho vay : + Tæng d­ nî cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng v­ît qu¸ 15% vèn tù cã cña chi nh¸nh , trõ tr­êng hîp ®èi víi nh÷ng kho¶n cho vay tõ nguån vèn uû th¸c cña chÝnh phñ , cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n . + Chi nh¸nh chØ ®­îc cho vay v­ît qu¸ møc giíi h¹n cho phÐp nªu trªn khi ®­îc thñ t­íng chÝnh phñ cho phÐp ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ . - ThÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay : + ThÈm ®Þnh cho vay : c¸n bé tÝn dông lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý , theo dâi kh¸ch hµng , trùc tiÕp tiÕp nhËn hå s¬ vay vèn , chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp trong thÈm ®Þnh hå s¬ vay vèn , cã ®Ò xuÊt ý kiÕn râ rµng vÒ viÖc ®ång ý hay kh«ng ®ång ý cho vay , kh«ng ®ång ý ph¶i ghi râ nguyªn nh©n . Tr­ëng phßng tÝn dông thùc hiÖn kiÓm tra viÖc th¶m ®Þnh cña c¸n bé tÝn dông , cã ý kiÕn râ rµng vÒ viÖc ®ång ý hay kh«ng ®ång ý cho vay. + ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho vay : Gi¸m ®èc chi nh¸nh . -§iÒu chØnh kú h¹n nî : tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî ®óng h¹n do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ th× chi nh¸nh xem xÐt cho ®iÒu chØnh kú h¹n nî ( ®èi víi c¸c kho¶n do chi nh¸nh cho vay ) . - KiÓm tra , gi¸m s¸t vèn vay : + C¸n bé tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra , gi¶m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn , sö dông vèn vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng . + HÖ thèng kiÓm tra néi bé thùc hiÖn kiÓm tra viÖc tu©n thñ quy chÕ , quy tr×nh tÝn dông , qu¸ tr×nh vay vèn theo quy ®Þnh kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña toµn ngµnh . 1.2. Hå s¬ chøng tõ kÕ to¸n cho vay: Trong QuyÕt ®Þnh 248/2000/Q§.NHNN1 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ddèi víi kh¸ch hµng ®· quy ®Þnh râ nh­ sau: Khi cã nhu cÇu vay vèn, kh¸ch hµng ph¶i göi cho tæ chøc tÝn dông c¸c giÊy tê sau: GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn: giÊy nµy ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c néi dung c¬ b¶n sau: + Tªn kh¸ch hµng vay + §Þa chØ kh¸ch hµng vay + Sè tiÒn kh¸ch hµng cÇn vay + Môc ®Ých kh¸ch hµng vay vèn + C¸c cam kÕt sö dông tiÒn vay + Tr¶ nî vay + Tr¶ l·i vµ c¸c cam kÕt kh¸c C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt chøng minh ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn nh­: + N¨ng lùc ph¸p luËt + N¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ddinhj cña ph¸p luËt + Cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tµi chÝnh ®Ó tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt + Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p Kh¸ch hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ hîp ph¸p cña c¸c tµi liÖu göi cho tæ chøc tÝn dông. Tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh cô thÓ c¸c lo¹i tµi liÖu kh¸ch hµng cµn göi phï hîp víi ®Æc ®iÓm cô thÓ lo¹i cho vay theo quy ®Þnh t¹i. Tuú theo tõng lo¹i h×nh kh¸ch hµng vµ ph­¬ng thøc cho vay th× mét bé hå s¬ bao gåm: 1.2.1 Hå s¬ do kh¸ch hµng cïng ng©n hµng lËp: ®ã lµ Hîp ®ång tÝn dông, sæ vay vèn Hîp ®ång ®¶m b¶o tiÒn vay Hå s¬ do kh¸ch hµng cung cÊp: khi cã nhu cÇu vay vèn th× kh¸ch hµng göi ®Õn Ng©n hµng n¬i cho vay c¸c giÊy tê sau: §èi víi ph¸p nh©n vµ t­ nh©n: Hå s¬ ph¸p lý: (khi thiÕt lËp quan hÖ vay vèn) Tuú theo tõng lo¹i h×nh ph¸p nh©n. Doanh nghiÖp t­ nh©n, lÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh doanh cã c¸c giÊy tê sau: + QuyÕt ®Þnh hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp Doanh nghiÖp + §iÒu lÖ Doanh nghiÖp (trõ Doanh nghiÖp t­ nh©n) + Q§ bæ nhiÖm Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), kÕ to¸n tr­ëng + GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh + GiÊy phÐp hµnh nghÒ + GiÊy phÐp t­ nh©n (®èi víi Doanh nghiÖp liªn doanh) + QuyÕt ®Þnh vay vèn vµ c¸c v¨n b¶n bµn giao tµi s¶n vµ c¸c tµi s¶n Nhµ n­íc t¹i Doanh nghiÖp (nÕu lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc). + Biªn b¶n gãp vèn, danh s¸ch thµnh viªn s¸ng lËp (®èi víi c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n). + Hå s¬ dù ¸n ®èi víi cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n. + C¸c giÊy tê kh¸c cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña NH. Hå s¬ kinh tÕ bao gåm: + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt-kinh doanh trong kú. +B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, kÕt qu¶ kinh doanh kú tr­íc (liÒn kÒ) +B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt-kinh doanh kú tr­íc (liÒn kÒ) Hå s¬ vay vèn: (cho vçi lÇn vay hoÆc mét hîp ®ång tÝn dông) bao gåm: + GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn + Dù ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô ®êi sèng + B¶n sao hîp ®ång mua hµng hoÆc b¸o gi¸ + PhiÕu nhËp kho, c¸c chøng tõ thanh to¸n (nÕu cã) §èi víi kh¸ch hµng vay vèn lÇn ®Çu, tõ lÇn vay thø hai chØ cÇn bæ sung c¸c tµi liÖu thay ®æi. §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c: Hå s¬ ph¸p lý: + C¸c tµi liÖu chøng minh n¨ng lùc d©n sù vµ hµnh vi d©n sù bao gåm: . X¸c nhËn hé khÈu ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n ë n«ng th«n. . Sæ hé khÈu ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n ë ®« thÞ. + GiÊy phÐp kinh doanh ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cÊp (®èi víi hé kinh doanh). + GiÊy tê hîp ph¸p, hîp ®­îc giao cho thuª, chuyÓn quyÒn sö dông + Hîp ®ång hîp t¸c, chøng thùc cña uû ban nh©n d©n ph­êng, x·, thÞ trÊn cho phÐp ho¹t ®éng (®èi víi tæ hîp t¸c). + Hå s¬ dù ¸n ®«id víi cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n + C¸c giÊy tê kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Hå s¬ vay vèn: + §èi víi hé vay kh«ng ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é thÕ chÊp, cÇm cè b¶o l·nh: giÊy ®Ò nghÞ vay vèn kiªm ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. + §èi víi hä vay ph¶i dïng tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè b¶o l·nh bao gåm: . GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn . Dù ¸n hoÆc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt - kinh doanh . Hå s¬ ®¶me b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh + §èi víi cho vay hé gia ®×nh c¸ nh©n vay vèn: ngoµi c¸c hå s¬ ®· quy ®Þnh, c¸c c¸ nh©n ph¶i cã thªm: . Danh s¸ch hé gia ®×nh ®Ò nghÞ ng©n hµng cho vay . Hîp ®ång cung øng vËt t­, tiÒn vèn cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n §èi víi cho vay ®êi sèng, bao gåm: GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn Hå s¬ ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh 1.2.2 Hå s¬ chøng tõ do ng©n hµng lËp: B¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh B¸o c¸o kiÓm tra sö dông vèn vay B¸o c¸o poh©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh Sæ theo dâi cho vay (dïng cho c¸n bé tÝn dông) Ngoµi ra trong thêi gian cho vay cã thÓ ph¸t sinh 1 sè lo¹i b¸o c¸o sau: + Th«ng b¸o tõ chèi cho vay + Th«ng b¸o cho vay + Th«ng b¸o gia h¹n nî + Th«ng b¸o nî ®Õn h¹n + Th«ng b¸o nî qu¸ h¹n + Th«ng b¸o t¹m ngõng cho vay + Th«ng b¸o chÊm døt cho vay 2. Kü thuËt nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay: Theo kÜ thuËt nghiÖp vô tÝn dông, ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay b»ng nhiÒu lo¹i cho vay vµ nhiÒu ph­¬ng thøc cho vay kh¸c nhau, nh­ng vÒ kÜ thuËt kÕ to¸n cho vay th× cã chung ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 2.1 KÕ to¸n giai ®o¹n cho vay: KÕ to¸n giai ®o¹n cho vay nh»m thùc hiÖn gi¶i ng©n c¸c kho¶n cho vay. Giai ®o¹n nµy cã vÞ trÝ rÊt quan träng v× nã gãp phÇn ®¶m b¶o an toµn c¸c kho¶n cho vay. 2.1.1 KiÓm so¸t vµ xö lý chøng tõ cho vay: Thanh to¸n viªn gi÷ tµi kho¶n cho vay cña ng­êi vay tiÕp nhËn c¸c chøng tõ tõ bé phËn tÝn dông, giÊy nhËn nî, ... tiÕn hµnh kiÓm so¸t l¹i tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ, ®ãng dÊu ng©n hµng, tr¶ l¹i ng­êi vay mçi thø mét b¶n, c¸c b¶n cßn l¹i l­u trong hå s¬ vay vèn cu¶ ng­êi vay cïng c¸c chøng tõ kh¸c. Thanh to¸n viªn gi÷ tµi kho¶n ch vay cña ng­êi vay trùc tiÕp b¶o qu¶n hå so cho vay cña ng­êi vay trong c¸c ph­¬ng tiÖn an toµn. 2.1.2 KÕ to¸n giai ®o¹n gi¶i ng©n . Bé phËn kÕ to¸n cho vay sau khi nhËn ®­îc hå s¬ vay vèn, kiÓm so¸t l¹i, nÕu giÊy tê hîp lÖ, h­íng dÉn kh¸ch hµng lËp c¸c chøng tõ ®Ó ph¸t tiÒn vay vµ vµo sæ b¸o c¸o cho vay ®Ó theo dâi. KÕ to¸n ghi ngµy vµ sè tiÒn rót vèn lªn khÕ ­íc vay tiÒn vµ h¹ch to¸n nh­ sau: Nî: TK cho vay cña ®¬n vÞ vay (hoÆc c¸ nh©n) Cã: - TK tiÒn mÆt (nÕu cho vay b»ng TM) - TK cña ng­êi thô h­ëng (nÕu cho vay b»ng chuyÓn kho¶n) Bé phËn kÕ to¸n gi÷ 01 b¶n hîp ®ång tÝn dông, mét khÕ ­íc vay tiÒn ®Ó theo dâi thu nî, 01 bé hå s¬ vay cã khÕ ­íc vay tiÒn b¶n sao tr¶ ng­êi vay vµ 01 bé hå s¬ vay cã khÕ ­íc vay tiÒn b¶n sao tr¶ c¸n bé tÝn dông ®Ó l­u gi÷. KhÕ ­íc lËp mét b¶n chÝnh duy nhÊt cã gi¸ trÞ ph¸p lý do ng©n hµng gi÷, b¶n sao chôp bªn ®i vay gi÷ chØ cã gi¸ trÞ ®èi chiÕu. §èi víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh vay cã tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè th× trong tõng lÇn thùc hiÖn kÐe to¸n ghi nhËp vµo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng "Tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè". T¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m, kh¸ch hµng vay vèn phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp lín cã quan hÖ th­êng xuyªn víi ng©n hµng vµ cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. Hä vay vèn chñ yÕu ®Ó chi tr¶ cho c¸c hîp ®ång cung øng vËt t­ thiÕt bÞ,... phôc vô cho dù ¸n hoÆc cho ho¹t ®éng kinh doanh. §¬n vÞ thô h­ëng phÇn lín cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng nªn viÖc thanh to¸n chñ yÕu d­íi h×nh thøc chuyÓn kho¶n. Còng cã khi kh¸ch hµng rót vèn vay b»ng tiÒn mÆt nh­ng l­îng tiÒn kh«ng lín. Trong n¨m 2000, t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn B¾c Giang, mÆc dï doanh sè cho vay t­¬ng ®èi lín nh­ng kÕ to¸n cho vay vÉn ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu ®¶m b¶o thùc hiÖn kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c mçi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Tæng doanh sè cho vay n¨m 2001 t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m lµ 1.617.772 triÖu ®ång. 2.2 Theo dâi thêi h¹n ®Ó thu nî, thu l·i: ViÖc ®Þnh kú h¹n nî lµ do c¸n bé tÝn dông vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn thèng nhÊt tuú thuéc vµo chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña ®èi t­îng vay, môc ®Ých sö dông vèn vay cu¶ kh¸ch hµng vay... Bé phËn kÕ to¸n trªn s¬ së hîp ®ång tÝn dông theo dâi, ®«n ®èc thu håi nî ®óng h¹n hoÆc chuyÓn nî qu¸ h¹n kÞp thêi, xö lý nh÷ng tr­êng hîp qu¸ h¹n kÞp thêi vµ nh÷ng tr­êng hîp ®­îc gia h¹n nî. - Khi ®Õn kú h¹n tr¶ nî hoÆc kÕt thóc thêi h¹n cho vay, nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n vµ kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh kú h¹n nî hoÆc kh«ng ®ùc gia h¹n nî th× sè nî ®Õn h¹n ph¶i chuyÓn sang nî qu¸ h¹n vf kh¸ch hµng ph¶i chÞu l·i suÊt qu¸ h¹n ®èi víi sè tiÒn chËm tr¶. - VÒ viÖc "gia h¹n nî vay, ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî" th× : khi ®Õn h¹n tr¶ nî nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ hÕt nî do nguyªn nh©n kh¸ch quan g©y nªn vµ cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ gia h¹n nî th× Ng©n hµng cho vay sÏ xem xÐt cho gia h¹n nî vay. Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn uû quyÒn cho ng©n hµng cho vay ®­îc gia h¹n nî nh­ sau: + §èi víi cho vay ng¾n h¹n: §­îc gia h¹n tèi ®a b»ng thêi h¹n cho vay ®· tho¶ thuËn hoÆc b»ng mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng kh«ng qu¸ 12 th¸ng. + §èi víi cho vay trung, dµi h¹n: §­îc gia h¹n tèi ®a b»ng 1/2 thêi h¹n cho vay ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. ViÖc ®Ò nghÞ gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî cña kh¸ch hµng vµ viÖc gi¶i quyÕt cho gia h¹n nî vµ ®iÒu chØnh kú h¹n nî cu¶ ng©n hµng cho vay ph¶i ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi ®Õn h¹n tr¶ nî vµ c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn bæ sung hîp ®ång tÝn dông theo thêi h¹n tr¶ nî míi. *) KÕ to¸n giai ®o¹n thu nî gèc: C¸n bé kÕ to¸n th­êng xuyªn theo dâi nh­ngx kho¶n nî tíi h¹n, gÇn ®Õn h¹n tr¶ nî cã thÓ nh¾c nhë kh¸ch hµng ®Ó hä cã sù chuÈn bÞ. §Õn ngµy tr¶ nî, kh¸ch hµng trùc tiÕp ®Õn ng©n hµng nép tiÒn hoÆc ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng ®Ó thu nî. Khi kh¸ch hµng tr¶ nî, kÕ to¸n viªn c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n thÝch hîp: NÕu tr¶ b»ng tiÒn mÆt, h¹ch to¸n: Nî: TK tiÒn mÆt (TK 1011.11 ...):PhÇn gèc. Cã: TK cho vay cña ng­êi vay: PhÇn gèc. NÕu ®¬n vÞ tr¶ b»ng chuyÓn kho¶n, h¹ch to¸n: Nî: TK TG cña ng­êi vay: PhÇn gèc. Cã : TK cho vay cña ng­êi vay: PhÇn gèc. NÕu kh¸ch hµng tr¶ hÕt nî, kh¸ch hµng tiÕn hµnh tÊt to¸n hîp ®ång tÝn dông vµ l­u cïng nhËt ký chøng tõ, ®­îc b¶o qu¶n l©u dµi theo chÕ ®é Nhµ n­íc qui ®Þnh nh»m phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng cu¶ ®¬n vÞ. Tr­êng hîp ®Õn h¹n tr¶ nî mµ kh¸ch hµng vÉn ch­a tr¶ hÕt nî vµ kh«ng ®­îc ng©n hµng xem xÐt cho gia h¹n nî th× kÕ to¸n tiÕn hµnh chuyÓn sang nî qu¸ h¹n vµ h¹ch to¸n: Nî: TK nî qu¸ h¹n cña kh¸ch hµng. Cã: TK tiÒn vay cña kh¸ch hµng. §ång thêi chuyÓn khÕ ­íc, hîp ®ång tÝn dông sang tËp nî qu¸ h¹n vµ ghi ngµy chuyÓn nî qu¸ h¹n cña khÕ ­íc ®ã. Tr­êng hîp kh¸ch hµng ®Ò nghÞ ®­îc tr¶ nî tr­íc h¹n hoÆc kh¸ch hµng sö dông vèn vay sai môc ®Ých,... kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh thu nî tr­íc h¹n theo qui ®Þnh, l·i tiÒn vay ®­îc tÝnh theo sè ngµy thùc tÕ mµ kh¸ch hµng sö dông sè tiÒn vay ®ã. Qua kh¶o s¸t cho thÊy, viÖc thùc hiÖn kÕ to¸n cho vay t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m t­¬ng ®èi tèt mÆc dï sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ®«ng, mãn vay nhiÒu nh­ng c¸n bé kÕ to¸n cho vay vÉn theo dâi, ghi chÐp c¸c kho¶n cho vay, thu nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n kÞp thêi, lµm tèt c«ng t¸c cung cÊp th«ng tin cho c¸n bé tÝn dông. T×nh h×nh thu nî t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m: §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 Tæng céng Doanh sè cho vay 240.280 440.453 680.733 Doanh sè thu nî 201.684 416.237 617.921 Ph¸t sinh nî qu¸ h¹n 0 0 0 Thu nî qu¸ h¹n, khã ®ßi 291 187 478 N¨m 2000, doanh sè cho vay cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia L©m ®Æt t­¬ng ®èi cao 240.280 triÖu ®ång vµ ®Òu ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. Sang n¨m 2001 doanmh sè cho vay cña ng©n hµng vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn cao, ®ång thêi c¸c chØ tiªu vÒ thu håi nî cña ng©n hµng còng ®¹t kÕt qu¶ tèt. Nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng kh«ng ph¸t sinh thªm, thay vµo ®ã lµ ng©n hµng ®· cã c¸c biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®«n ®èc kh¸ch hµng lµm gi¶m sè nî khã ®ßi, nî qu¸ h¹n tõ nh÷ng n¨m tr­íc lµm t¨ng doanh thu cho ng©n hµng. *) KÕ to¸n giai ®o¹n thu l·i: T¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m mçi khi cho vay ®Òu cã sù tho¶ thuËn vÒ ph­¬ng thøc tr¶ nî gèc vµ tr¶ l·i. §èi víi cho vay ng¾n h¹n th­êng qui ®Þnh tr¶ gèc mét lÇn, tr¶ l·i hµng th¸ng. Cho vay trung, dµi h¹n cã ph©n kú tr¶ nî gèc, l·i tr¶ hµng th¸ng, mçi lÇn kh¸ch hµng tr¶ l·i ®Òu ®­îc ghi chÐp theo dâi vµo phÇn phô biÓu cña hîp ®ång tÝn dông. ViÖc miÔn gi¶m l·i tiÒn vay ®­îc thùc hiÖn theo quy chÕ miÔn gi¶m l·i vay ®èi víi kh¸ch hµng do Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ban hµnh. T¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ PhÊt triÓn Gia L©m ¸p dông 2 ph­¬ng ph¸p tÝnh l·i: Theo c«ng thøc tÝnh l·i ®¬n (tÝnh l·i theo th¸ng): C x t x n Sè tiÒn l·i = 30 Trong ®ã: C - sè tiÒn gèc. t - L·i suÊt cho vay tÝnh theo th¸ng. n - sè ngµy vay. TÝnh l·i gép (theo ph­¬ng ph¸p tÝch sè): ¸p dông ®èi víi cho vay trung, dµi h¹n. TÝch sè tÝnh l·i = Sè d­ tµi kho¶n tiÒn vay x Sè ngµy sö dông tiÒn vay. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Tæng tÝch sè x L·i suÊt (th¸ng) Sè tiÒn l·i = 100 x 30 ngµy Tr­êng hîp l·i suÊt tÝnh theo n¨m, tÝnh theo c«ng thøc: Tæng tÝch sè x L·i suÊt (n¨m) Sè tiÒn l·i = 100 x 360 ngµy Sau khi tÝnh l·i kÕ to¸n lËp phiÕu thu (giÊy nép tiÒn b»ng tiÒn mÆt) hoÆc lËp phiÕu chuyÓn kho¶n (nÕu thu l·i b»ng chuyÓn kho¶n) vµ h¹ch to¸n: Nî: TK tiÒn mÆt (nÕu nép b»ng TM): Sè tiÒn l·i Nî: TK tiÒn göi ®¬n vÞ cho vay (nÕu chuyÓn kho¶n): Sè tiÒn l·i Cã: TK thu nhËp cña Ng©n hµng: Sè tiÒn l·i Toµn bé sè tiÒn l·i khi thu ®Òu ®­îc nhËp vµo TK thu nghiÖp vô, tiÓu kho¶n thu l·i cho vay. B¶ng kª tÝnh l·i ®­îc lËp thµnh 3 liªn: 2 liªn b¶ng kª tÝnh l·i lµm chøng tõ h¹ch to¸n, 01 liªn lµm giÊy b¸o nî cho ®¬n vÞ hoÆc chuyÓn tr¶ cho ®¬n vÞ khi thu l·i xong. Tr­êng hîp sè l·i ®Õn h¹n mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc th× kÕ to¸n sau khi tÝnh l·i sÏ h¹ch to¸n ngo¹i b¶ng: NhËp TK "l·i ch­a thu" vµ theo dâi khi nµo kh¸ch hµng cã tiÒn sÏ thu håi. Khi thu håi , kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî: TK TG cu¶ kh¸ch hµng: Sè tiÒn l·i. Cã: TK thu l·i vay cu¶ Ng©n hµng : Sè tiÒn l·i. §ång thêi xuÊt TK ngo¹i b¶ng " l·i ch­a thu". ViÖc h¹ch to¸n vµ theo dâi qu¶n lý sè "l·i ch­a thu" lalf hoµn toµn ®óng ®¾n xong vÊn ®Ò ®Æt ra khi h¹ch to¸n vµo ®©y th× khi nµo thu ®­îc. VÊn ®Ò nµy trong chÕ ®é ch­a nãi cô thÓ. Trong thÓ lÖ tÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ míi qui ®Þnh: "NÕu ®¬n vÞ vay ch­a tr¶ ®­îc l·i khi ®Õn h¹n th× tæ chøc tÝn dông tÝnh vµ h¹ch to¸n vµo TK ngo¹i b¶ng ®Ó thu dÇn kh«ng nhËp l·i vµo nî gèc". Thùc hiÖn qui ®Þnh trªn t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m khi kh¸ch hµng ®Õn tr¶ nî, ng©n hµng tËp trung thu l·i tr­íc, gèc sau. NÕu vÉn ch­a thu ®ñ l·i th× nhËp sè l·i cßn l¹i vµo TK ngo¹i b¶ng " l·i ch­a thu" vµ sè nî gèc chuyÓn sang nî qu¸ h¹n. Nguyªn nh©n cu¶ viÖc kh¸ch hµng kh«ng tr¶ l·i kÞp thêi, ®Çy ®ñ cho Ng©n hµng th× cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng ®iÒu quan träng lµ ng©n hµng ch­a cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó xö lý vÊn ®Ò nµy . Do ®ã kh¸ch hµng cã ý "ch©y ×" trong viÖcc tr¶ l·i cho ng©n hµng. §©y chÝnh lµ tån t¹i mµ ng©n hµng cÇn ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ thu l·i t¹i ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m: N¨m 2000: thu l·i tiÒn vay: 7143 triÖu ®ång N¨m 2001: thu l·i tiÒn vay: 9123 triÖu ®ång Ng©n hµng hoµn toµn thu ®­îc l·i hµng n¨m ®Çy ®ñ, c¸c kh¸ch hµng chØ thiÕu hôt l·i mét vµi th¸ng song hµng n¨m vÉn thanh to¸n l·i ®Çy ®ñ, nhê ®ã ng©n hµng lu«n ®¹t ®­îc doanh thu l·i æn ®Þnh. 2.3 VÊn ®Ò tr¶ nî tr­íc h¹n: Huy ®éng vèn vµ sö dông vèn lµ hai ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng Th­¬ng m¹i. C«ng t¸c huy ®éng vèn ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ t¹o cho ng©n hµng cã c¬ së tµi chÝnh v÷ng ch¾c ®Ó thùc hiÖn vai trß vµ chøc n¨ng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi t¹o thÕ chñ ®éng vµ linh ho¹t trong kinh doanhg. Tuy nhiªn nÕu chØ huy ®éng vèn vµ kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p sö dông vèn cã hiÖu qña th× sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. Lóc nµy, ng©n hµng sÏ gÆp rñi ro, vay vÒ nh­ng kh«ng cho vay ®­îc trong khi ®ã vÉn ph¶i tr¶ tiÒn göi cho kh¸ch hµng. Bªn c¹nh vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n, nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn lµ t×nh tr¹ng tr¶ nî tr­íc h¹n. §èi víi cho vay tõng lÇn còng lµ mét nguyªn nh©n g©y mÊt c©n ®èi vèn t¹i ng©n hµng. Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn tr­íc ph­¬ng thøc cho vay tõng lÇn cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm, ®ã lµ viÖc ®Þnh kú h¹n nî ®«i khi cßn mang tÝnh chñ quan cña c¸n bé tÝn dông,... chÝnh ®iÒu nµy ®· g©y nªn t×nh tr¹ng kh¸ch hµng mang tr¶ nî tr­íc h¹n. §èi víi c¸n bé tÝn dông th× viÖc tr¶ nî tr­íc h¹n cña kh¸ch hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho hä thu håi ®­îc vèn nhanh, ®¹t ®­îc chØ tiªu thu nî, tr¸nh rñi ro cã thÓ x¶y ra. Song vÒ phÝa Ng©n hµng th× sÏ bÊt lîi trong tr­êng hîp ng©n hµng kh«ng cho vay ®­îc. §©y lµ nguyªn nh©n lµm mÊt c©n ®èi t¹i ng©n hµng. Thªm vµo ®ã, viÖc tr¶ nî tr­íc h¹n sÏ lµm gi¶m tæng d­ nî b×nh qu©n, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn thu nhËp cña ng©n hµng. 2.4 Tin häc ho¸ kÕ to¸n cho vay: T¹i chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c nghiÖp vô ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh, ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô kÕ to¸n. Do khèi l­îng giao dÞch hµng ngµy rÊt lín, ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, ®èi chiÕu ®­îc khíp ®óng, c¸c m¸y tÝnh trong phßng kÕ to¸n ®­îc nèi m¹ng víi toµn hÖ thèng. Mçi khi cã kho¶n vay ph¸t sinh, kÕ to¸n nhËn chøng tõ, kiÓm tra chøng tõ råi h¹ch to¸n trªn m¸y. C¸c c«ng viÖc nh­ lËp chøng tõ, h¹ch to¸n ghi sæ, l­u ký nhËt ký thu nî,... còng ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y. NhiÒu kh©u liªn quan ®Õn thu nî, thu l·i theo kú h¹n còng ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y, song bªn c¹nh nh÷ng nghiÖp vô ®­îc thùc hiÖn b»ng m¸y vi tÝnh th× còng cßn rÊt nhiÒu kh©u kÕ to¸n cho vay buéc ph¶i thùc hiÖn thñ c«ng. §Æc biÖt lµ nh÷ng kh©u liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cho vay, thu nî cña ng©n hµng. Th«ng th­êng ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n cho vay vÉn ph¶i lËp sao kª khª ­íc ph¶n ¸nh toµn bé qu¸ tr×nh theo dâi kú h¹n tr¶ nî, tr¶ l·i cña tõng mãn vay. Sau ®ã ®èi chiÕu víi khÕ ­íc tæng hîp råi th«ng b¸o cho c¸n bé tÝn dông biÕt mãn nµo hÕt nî, mãn nµo cßn nî, nî bao nhiªu,... Nh­ vËy, viÖc chÊm sao kª khÕ ­íc lµm mÊt rÊt nhiÒu thêi gian cña kÕ to¸n viªn. §©y lµ mét tån t¹i mµ Ng©n hµng chØ cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng viÖc tin häc ho¸ tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh kÕ to¸n cho vay ®Ó võa ®ì tèn søc ng­êi, võa ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia l©m KÕ to¸n cho vay lµ mét ngiÖp vô kÕ to¸n quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi qu¸ tr×nh kinh doanh cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i mµ cßn ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ.Bæ sung vµ hoµn thiÖn mÆt ngiÖp vô nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng . ChÝnh v× thÕ, t«i ®· chän ®Ò tµi nµy ®Ó nghiªn cøu. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia L©m , t«i nhËn thÊy :ngoµi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc th× nghiÖp vô kÕ to¸n chovay t¹i ng©n hµng cßn cã mét sè tån t¹i cÇn ®­îc kh¾c phôc. Sau ®©y t«i xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay t¹i chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia l©m. I.KIÕn NGHÞ CHUNG 1.VÒ phÝa nhµ n­íc Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông ngoµi chøc n¨ng kinh doanh cßn thÓ hiÖn ®­êng lèi chinh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. ChÝnh v× thÕ ngoµi hai bé luËt míi võa ban hµnh lµ luËt n©n hµng nhµ n­íc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc th× nhµ n­íc cÇn cã c¸c quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong viÖc xö lý thu håi nî khã ®ßi . Dång thêi cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña kh¸ch hµng. NÕu hä kh«ng thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c chÕ ®é tÝn dung ng©n hµng th× ph¶i chÞu h×nh thøc xö lý b»ng ph¸p luËt nh­ thÕ nµo . Cã nh­ vËy míi gi¶m bít ®­îc t×nh tr¹ng gia t¨ng nî khã ®ßi vµ nî khª ®äng . Tõ ®ã ®¶m b¶o cho nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay thùc sù ph¸t huy vai trß b¶o vÖ an toµn tµi s¶n cña Ng©n hµng còng nh­ tµi s¶n cña toµn x· héi göi t¹i ng©n hµng . MÆt kh¸c, nhµ n­íc cÇn xem xÐt kü l­ìng c¸c c¬ chÕ, chÕ ®é, luËt ®Þnh tr­íc khi ban hµnh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ vµ nghiªm tóc c¸c qui chÕ, luËt ®Þnh, tr¸nh t×nh tr¹ng chÕ ®é cò ch­a kÞp thi hµnh , quy dÞnh míi ®· ®­îc ban hµnh, luËt chång chÐo luËt . 2.VÒ phÝa ng©n hµng . §Ó kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng thùc sù ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, ®¶m b¶o c¸c kho¶n vay cña ng©n hµng ®­îc thu håi ®óng h¹n, c¸c Ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý, kh«ng chØ ¸p dông ®èi víi c¸n bé tÝn dông mµ cßn c¶ víi c¸n bé kÕ to¸n. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ: 1. VÒ viÖc xö lý thu håi nî: §Ó ®¶m b¶o thu håi c¶ gèc vµ l·i cña mçi kho¶n vay th× cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé kÕ to¸n. Trªn c¬ së ph©n lo¹i c¸c kho¶n cho vay, kÕ to¸n cho vay th«ng b¸o kÞp thêi cho c¸n bé tÝn dông vÒ nh÷ng kho¶n vay gÇn ®Õn h¹n ®Ó cã biÖn ph¸p ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî. Tuú theo chÊt l­îng tõng kho¶n vay vµ cã biÖn ph¸p thu nî vµ l·i cho phï hîp. Cô thÓ: - §èi víi c¸c kho¶n vay cã chÊt l­îng tèt, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vèn vay ®óng h¹n th× chØ chó ý ®«n ®èc viÖc tr¶ nî khi s¾p ®Õn h¹n. - §èi víi c¸c kho¶n vay cã dÊu hiÖu kh«ng t«t, kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n do nh÷ng khã kh¨n t¹m thêi cña kh¸ch hµng th× cÇn cã biÖn ph¸p thÝch hîp gióp hä tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã ®Ó ®¶m b¶o thu håi ®­îc nî, tr¸nh nî qu¸ h¹n ph¸t sinh. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p: + C¸n bé ng©n hµng cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ viÑc ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm thu håi nî,... ®Ó gióp cho kh¸ch hµng ®Èy nhanh vßng quay cña ®ång vèn. Tõ ®ã, kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ nî ng©n hµng ®óng h¹n. + Gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn cho doanh nghiÖp b»ng c¸ch ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thu håi c¸c ho¸ ®¬n chËm tr¶, gióp hä thanh to¸n hµng tån kho hoÆc gi¶m bít sù tr÷ qu¸ møc. + S¾p xÕp, kÕt cÊu l¹i c¸c kho¶n nî cho ng­êi vay b»ng c¸ch kÐo dµi kú h¹n nî, rót bít møc chi tr¶ ®Þnh kú trong mét thêi gian nÕu cã thÓ ®­îc. + Gia t¨ng khèi l­îng cña kho¶n vay nÕu xÐt thÊy ng­êi vay cã thÓ phôc håi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc chÆt chÏ. §©y chÝnh lµ biÖn ph¸p "LÊy nî nu«i nî" víi ®iÒu kiÖn ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã tÝnh kh¶ thi, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®¶m b¶o tiªu thô hÕt vµ doanh nghiÖp cã thiÖn chÝ trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng. + §èi víi kh¸ch hµng cã ý vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông hoÆc cã nguy c¬ thua lç, ph¸ s¶n hoÆc sö dông vèn vay sai môc ®Ých dÉn ®Õn kh¶ n¨ng thu håi nî vay khã kh¨n th× ng©n hµng buéc ph¶i thu nî tr­íc h¹n. 2.VÒ viÖc xö lý nî qu¸ h¹n . T¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia L©m trong nh÷ng n¨m qua ,mÆc dï kh«ng ph¸t sinh thªm nî qu¸ h¹n song ®Ó ho¹t ®éng tÝn dông thùc sù cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ngõa vµ tiÕp tôc thu håi nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n tõ c¸c n¨m tr­íc ®Ó l¹i Nî qu¸ h¹n ph¸t sinh do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau . V× thÕ tuú thuéc vµo tõng nguyªn nh©n, tuú thuéc vµo tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng mµ cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp : * §èi víi nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi th× cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch mÒm dÎo c¸c ®¬n vÞ tr¶ nî gèc tr­íc, tr¶ l·i sau .Nh÷ng ®¬n vÞ tÝch cùc tr¶ gèc th× sÏ xem xÐt gi¶i quyÕt mét phÇn l·i. *L·i suÊt tÝnh ph¹t nî qu¸ h¹n hiÖn nay ®­îc ¸p dông tèi ®a b»ng 150%møc l·i suÊt trong h¹n . Thùc tÕ cho thÊy kh«ng cßn t¸c dông r¨n ®e ®èi víi kh¸ch hµng vay cã tÝnh ch©y × ,Nh­ng l¹i g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp v× nh÷ng lý do kh¸ch quan ch­a kÞp thêi tr¶ nî ®óng h¹n, hoÆc ®èi víi kh¸ch hµng thùc sù khã kh¨n kh«ng thÓ tr¶ l·i nî qu¸ h¹n víi møc l·i suÊt cao. Theo t«i nªn chia nhiÒu møc l·i suÊt nî qu¸ h¹n phï hîp víi thêi gian vµ th¸i ®é thiÖn chÝ tr¶ nî cña kh¸ch hµng thay v× chØ cã mét møc cè ®Þnh nh­ hiÖn nay. 3. Xö lý l·i ch­a thu . TiÒn l·i ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng, trong ®ã l·i tiÒn vay lµ nguån thu nhËp chÝnh cña ng©n hµng .Ng©n hµng thu l·i tõ c¸c kho¶n cho vay ®Ó mét phÇn tr¶ l·i cho c¸c kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng phÇn cßn l¹i chÝnh lµ lîi nhuËn mµ ng©n hµng ®¹t ®­îc .V× vËy, nÕu ng©n hµng cho vay mµ kh«ng thu d­îc l·i th× ng©n hµng ®· bÞ thua lç trong kinh doanh HiÖn t¹i, T¹i chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia L©m kh«ng diÔn ra t×nh tr¹ng cho vay kh«ng thu ®­îc l·i nh­ng vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng kh¸ch hµng chËm tr¶ l·i cho ng©n hµng, song v× nh÷ng kho¶n l·i nµy khi n»m trong tay kh¸ch hµng th× kh«ng sinh lêi cho ng©n hµng, ®ång thêi do tÝnh chÊt cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nªn nh÷ng kho¶n vay th­êng rÊt lín vµ sè tiÒn l·i mµ kh¸ch hµn ph¶i tr¶ cho ng©n hµng còng kh«ng nhá, nªn ®Ó h¹n chÕ thiÖt h¹i cho ng©n hµng ,nhanh chãng thu håi ®­îc kho¶n l·i nµy t«i xin ®­a ra kiÕn nghÞ lµ ¸p dông kû luËt ph¹t ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng tr¶ l·i tiÒn vay ®óng h¹n. Kho¶n "l·i ch­a thu "ph¶i ®­îc coi nh­ lµ mét kho¶n nî míi ph¸t sinh, ®©y lµ kho¶n kh¸ch hµng ®· cam kÕt víi ng©n hµng trong hîp ®ång tÝn dônglµ tr¶ mµ ch­a tr¶ ®­îc . Do vËy cÇn ¸p dông mét tØ lÖ ph¹t thÝch hîp ®èi víi kho¶n nµy . ViÖc tÝnh ph¹t kho¶n "l·i ch­a thu" kh«ng nh÷ng phÇn nµo lµm gi¶m thiÖt h¹i cho ng©n hµng mµ nã cßn cã t¸c dông thóc ®Èy kh¸ch hµng nhanh chãng tr¶ l·i cho ng©n hµng ®óng h¹n. Bëi v× nÕu kh¸ch hµng kh«ng tr¶ l·i ®óng h¹n th× kho¶n nî cña kh¸ch hµng sÏ cµng t¨ng lªn. §©y lµ biÖn ph¸p nh»m ®«n ®ãc kh¸ch hµng thùc hiÖn dÇy ®ñ ,nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n ®· d­îc ký kÕt trong hîp ®ång tÝn dônggi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh quan hÖ tÝn dông vµ gãp phÇn lµm gi¶m thiÖt h¹i cho ng©n hµng - VÒ tØ lÖ l·i ph¹t, ¸p dông theo l·i suÊt tiÒn göi cã kú h¹n c¨n cø vµo thêi gian kh¸ch hµng chËm trÔ tr¶ nî ë thêi ®iÓm ph¸t sinh l·i ch­a thu. - VÒ thêi gian tÝnh ph¹t, tÝnh tõ ngµy ghi nhËp vµo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng "l·i ch­a thu" ®Õn khi ng­êi vay hoµn toµn tr¶ l·i. 4.Hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh tin häc ho¸ trong kÕ to¸n cho vay: Nhê cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña c«ng nghÖ - kü thuËt nãi cchung vµ c«ng nghÖ ng©n hµng nãi riªng mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ. Ngµy nay, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Nã gãp phÇn lµm gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc cho tõng nh©n viªn ng©n hµng, ®¶m b¶o c¸c nghiÖp vô ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c, nhanh chãng, kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¶ ng©n hµng lÉn kh¸ch hµng khi giao dÞch víi nhau. Tr­íc ®©y, mçi mãn chuyÓn tiÒn cña kh¸ch hµng ph¶i mÊt hµng tuÇn, nh­ng hiÖn nay chØ tÝnh ®Õn hµng giê. §èi víi ng©n hµng th× c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n bï trõ, hay thanh to¸n liªn hµng kh«ng cßn t×nh tr¹ng sai lÇm, thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ rÊt nhanh chãng. MÆc dï hiÖn nay chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m ®· øng dông tin häc ng©n hµng trªn hÇu hÕt moi nghiÖp vô cña ng©n hµng, song c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn ch­a t­¬ng xøng víi tÇm vãc cña chi nh¸nh, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng lµm chñ nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nµy vÉn cßn rÊt nhiÒu bÊt cËp. Tin häc ¸p dông trong c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n vÉn ch­a hoµn thiÖn, nhÊt lµ ®èi víi kÕ to¸n cho vay. MÆc dï sè liÖu ®· ®­îc qu¶n lý hoµn toµn trªn m¸y nh­ng kÕ to¸n viªn vÉn ph¶i ®ång thêi theo dâi thêi h¹n tr¶ nî, tr¶ l·i cña tõng mãn vay b»ng tay vµ theo dâi trªn m¸y. ViÖc tÝnh to¸n l·i tiÒn vay hµng th¸ng t¹i ng©n hµng mang tÝnh chÊt b¸n tù ®éng nªn g©y mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ trÝ lùc. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ tin häc t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m, t«i xin ®Ò nghÞ mét sè ý kiÕn sau: - §Ò nghÞ ng©n hµng cÊp trªn nghiªn cøu c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông tin häc trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nghiÖp vô ng©n hµng, ch¼ng h¹n ®­a ch­¬ng tr×nh tin häc tù ®éng vµo nghiÖp vô thu nî, thu l·i trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh, hµng th¸ng hay ®Þnh kú m¸y tÝnh tù tÝnh l·i tiÒn vay vµ sè gèc sÏ poh¶i tr¶ nî hµng th¸ng. Trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh th«ng b¸o cho kh¸ch hµng mµ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai lÇm tèi thiÓu do viÖc h¹ch to¸n thñ c«ng cã thÓ g©y ra, ®ång thêi tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian ®èi víi kh¸ch hµng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. V× tr­íc khi cho vay, ng©n hµng ®· tho¶ thuËn lµ ®Õn h¹n tr¶ nî lµ kÕ to¸n sÏ tù ®éng trÝch tiÒn trªn sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng mµ kh«ng cÇn sù ®ång ý cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, ng©n hµng cÊp trªn còng cÇn th­êng xuyªn xem xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng tin häc t¹i c¸c chi nh¸nh ®Ó cã thÓ c¶i tiÕn, n©ng cÊp phÇn mÒm qu¶n lý, còng nh­ c¶i t¹o phÇn giao diÖn mµn h×nh, tiÕn kÞp cïng víi xu h­íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i nh»m giµnh lÊy ­u thÕ c¹nh tranh h¬n so víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong khu vùc song vÉn lu«n ®¶m b¶o yªu cÇu an toµn , chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hngf. Song song víi viÖc c¶i tiÕn n©ng cÊp c«ng nghÖ tin häc ng©n hµng th× còng cÇn cã nh÷ng c¸n bé kh«ng chØ am t­êng nghiÖp vô mµ cßn ph¶i cã chuyªn m«n s©u s¾c vÒ lÜnh vùc tin häc ®Ó cã thÓ chñ ®éng kh¾c phôc nh÷ng sù cè nhá, thùc hiÖn tèt, an toµn c¸c ®éng t¸c kÕ to¸n m¸y còng nh­ cã thÓ tù xö lý c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n phøc t¹p vÉn th­êng x¸y ra trong ho¹t ®éng cho vay. Do ®ã ng©n hµng còng ph¶i th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o tin häc cho c¸n bé ng©n hµng, mét mÆt ®Ó cñng cè kiÕn thøc nghiÖp vô trªn m¸y, ®ång thêi tiÕp tu nh÷ng tiÕn bé c«ng nghÖ tin häc ng©n hµng míi cã Ých cho ngµnh ng©n hµng. - Kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt theo h­íng tiÕp c©n víi c¸c trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong giao dÞch ng©n hµng theo th«ng lÖ quèc tÕ. Cã nh­ vËy, c«ng viÖc kÕ to¸n míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, c¸c sè liÖu, th«ng tin ®­îc theo dâi, tÝnh to¸n chÝnh x¸c, nhanh chãng. Tõ ®ã gãp phÇn cho ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng ngµy cang ph¸t triÓn, n©ng cao ®­îc uy tÝn vµ quy m« cña ng©n hµng trªn th­¬ng tr­êng. 5. N©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng cho c¸n bé kÕ to¸n: Con ng­êi lu«n lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña mçi ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng kÕ to¸n cho vay nãi riªng. §èi víi c¸n bé kÕ to¸n cho vay ph¶i cã chuyªn m«n nghiÖp vô, hiÓu s©u c vÒ lÜnh vùc tÝn dông vµ kÕ to¸n, ®ång thêi ph¶i sö dông vi tÝnh thµnh th¹o trong viÖc xö lý c¸c nghiÖp vô kü thuËt hµng ngµy ®Ó chñ ®éng trong c«ng ciÖc cña m×nh vµ phèi hîp tèt víi c¸n bé tÝn dông trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî, theo dâi thêi h¹n tr¶ nî cña kh¸ch hµng. H¬n n÷a cÇn ph¶i n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé kÕ to¸n cho vay, bëi v× nhiÖm vô cña kÕ to¸n cho vay ngoµi viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cho vay, thu nî, thu l·i, kÕ to¸n cho vay cßn cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hå s¬ cho vay cña kh¸ch hµng. §ã chÝnh lµ qu¶n lý mét khèi l­äng lín tµi s¶n cña ng©n hµng. Do vËy, nÕu ng­êi lµm c¸n bé kÕ to¸n cho vay kh«ng cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, kh«ng ch©n thùc th× cã thÓ sÏ th«ng ®ång víi kh¸ch hµng trong viÖc tÝnh to¸n thu nî, thu l·i, lµm mÊt hå s¬ vay vèn,... g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong qu¸ tr×nh thu fnî, thu l·i vµ lµm thiÖt h¹i cho ng©n hµng. HiÖn nay, t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m cã mét lîi thÕ rÊt m¹nh ®ã lµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trÎ chiÕm ®a phÇn, hä cã tr×nh ®é vµ rÊt n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, song bªn c¹nh ®ã, cã thÓ nãi, kinh nghiÖm cu¶ hä còng cßn rÊt h¹n chÕ. Do ®ã còng cÇn ph¶i cã sù chØ ®¹o, theo dâi h­íng dÉn kÞp thêi cña ng©n hµng cÊp trªn. Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Gia L©m cÇn kh«ng ngõng quan t©m, ®µo t¹o, båi d­ìng d­íi mäi h×nh thøc nh»m n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô ®¹o ®øc, phong c¸ch lµm viÖc cho mäi c¸n bé nh©n viªn trong ng©n hµng. + Th­êng xuyªn më c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô. + Tæ chøc tËp huÊn, thi kiÓm tra tr×nh ®é chuyªn m«n hµng n¨m. + Cö c¸n bé nh©n viªn tham dù c¸c líp tõ chøng chØ båi d­ìng nghiÖp vô ®Õn ®¹i häc. + TiÕn hµnh tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé ng©n hµng nãi chung vµ c¸n bé kÕ to¸n nãi riªng. §èi víi nh÷ng c¸n bé nh©n viªn cã n¨ng lùc, cã kinh nghiÖm qua thùc tÕ víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®©y lµ lùc l­îng nßng c«t cña ng©n hµng, cÇn cã sù quan t©m, khuyÕn khÝch, ®éng viªn hä. S¾p xÕp bè trÝ ®Ò b¹t hä ®óng víi n¨ng lùc vµ së tr­êng cña tõng ng­êi. Cã thÓ bè trÝ c¸c c¸n bé nßng cèt nµy xen kÏ víi c¸c c¸n bé nh©n viªn trÎ ®Ó hä cã thÓ t­¬ng trî lÉn nhau trong c«ng viÖc. Cã nh­ vËy, bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng míi ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, c¸n bé nh©n viªn ngµy cµng g¾n bã, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, nh»m ®­a chi nh¸nh ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ cã vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. kÕt luËn HiÖn nay n­íc ta ®ang trªn ®µ më cña, héi nhËp víi thÞ tr­êng thÕ giíi nh­ng ho¹t ®éng thÞ tr­êng chøng kho¸n cña ta cßn ch­a m¹nh nªn mét trong nh÷ng kªnh ph©n phèi l¹i vèn chñ yÕu cho nÒn kinh tÕ lµ hÖ thèng ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua, ng©n hµng d· cung øng mét l­îng vèn lín cho x· héi th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông. Cã thÓ nãi r»ng tÝn dông lµ nghiÖp vô c¬ b¶n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn nay, nã cã vai trß rÊt lín trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc, còng nh­ quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ChÝnh v× thÕ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ngoµi kh©u xÐt duyÖt, thÈm ®Þnh kü dù ¸n cßn cã mét kh©u rÊt quan träng cÇn ®­îc chó ý:§ã lµ kÕ to¸n cho vay. KÕ to¸n cho vay lµ nghiÖp vô phøc t¹p nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn mét sè bÊt cËp cÇn ®­îc tiÕp tôc xem xÐt ®Ó hoµn thiÖn. Víi tÇm quan träng nh­ vËy cña kÕ to¸n cho vay, em ®· quyÕt ®Þnh nghiªn cøu, t×m hiÓu nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay ®Ó lµm c¬ së x©y dùng b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Trong ®ã, em cã nªu ra mét sè vÊm ®Ò vÒ t×nh h×nh cho vay, thu nî cña chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia L©m vµ h­íng gi¶i quyÕt nh÷ng lÜnh vùc mµ b¶n chuyªn ®Ò tËp trung kiÕn nghÞ lµ hoµn toµn cã c¬ së lý luËn thùc tiÔn vµ mang tÝnh kh¸ch quan, xuÊt ph¸t tõ ho¹t ®äng thùc tÕ t¹i Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia L©m. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« gi¸o bé m«n khoa KÕ To¸n - KiÓm To¸n, Häc ViÖn Ng©n Hµng, ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Gia L©m ®É tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp. Hµ Néi, th¸ng 7/2002 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm.DOC
Luận văn liên quan