Đề tài Một số vấn đề về triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội

Một số vấn đề về triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội(89 trang) Lời nói đầu Trong hoạt động thương mại quốc tế, hình thức vận tải biển luôn được coi trọng và trở thành hình thức vận tải chủ yếu. Tuy nhiên, vận tải bằng hình thức này hay gặp phải rủi ro gây tổn thất cho hàng hoá trong quá trình vận chuyển. Để đối phó với vấn đề này bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ra đời. Trên thế giới, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển đã ra đời từ lâu và hiện nay đang phát triển không ngừng. ở Việt Nam, nghiệp vụ này ra đời muộn hơn song cũng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu bảo hiểm cho các đối tượng tham gia. Trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay, sự phát triển không ngừng của các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngoại thương đã và đang tạo ra nhu cầu bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng lớn. Đặc biệt, thời gian tới Việt Nam sẽ gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), nhu cầu bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng lớn hơn. Chính những yêu cầu khách quan đó đòi hỏi ngành bảo hiểm Việt Nam phải có những thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới. Đối với Công ty bảo hiểm Hà Nội, một doanh nghiệp vừa trở lại thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, việc nghiên cứu thực trạng Công ty và thị trường bảo hiểm hàng hoá nhằm tìm ra những biện pháp để nâng cao chất lượng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng và thích ứng trong điều kiện mới là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho các nhà quản lý. Trong thời gian thực tập tại Công ty bảo hiểm Hà Nội, nhận thức ro vai trò quan trọng của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển đối với hoạt động thương mại Quốc tế cũng như đối với sự phát triển của Công ty bảo hiểm Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá việc triển khai nghiệp vụ này của Công ty trong thời gian qua cũng như phương hướng nhệm vụ kinh doanh của Công ty. Em đã lựa chọn đề tài: "Một số vấn đề về triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội" để nghiên cứu. Chuyên đề được thực hiện với mục đích đánh giá tình hình triển khai, những kết quả đạt được, những tồn tại cần giải quyết để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiệp vụ tại Công ty. Với mục tiêu trên, chuyên đề này được chia làm 3 chương như sau: Chương I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Chương II: Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do còn hạn chế về kiến thức thực tế, khả năng chuyên môn và thời gian nên đề tài này em thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy, cô hướng dẫn, các cô chu,ánh chị trong công ty và các bạn để đề tài này được hoàn thiện hơn. Mục lục Lời nói đau: .1^` Chuơng1+: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 3 IVại nét về vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển 3 1. Vai trò của vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển. 3 2. Đặc điểm của quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển và trách nhiệm các bên có liên quan 5 21 Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển 5 22 Trách nhiệm các bên có liên quan 6 3Rụi ro Hàng Hải và Tổn Thất 8 31 Rủi Ro Hàng Hải 8 32 Tổn thất hàng hoá 14 II. Sự cần thiết, lịch sử phát triển và tác dụng của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩ vận chuyển bằng đường biển. 20 1. Sự cần thiết của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 20 2. Lịch sử phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 21 21.Trện thế giới 21 22 ở Việt Nam 22 3Tạc dụng của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 23 III. Nội dung của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 24 1. Đối tượng bảo hiểm 24 2. Điều kiện bảo hiểm 24 3. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm. 27 31 Giá trị bảo hiểm. 27 32 Số tiền bảo hiểm. 28 4. Phí bảo hiểm. 28 5. Giám định và bồi thường tổn thất. 30 51 Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. 30 52 Khiếu nại đòi bồi thường 31 53 Giám định và bồi thường. 32 6. Hợp đồng bảo hiểm 36 61 Định nghĩa và tính chất của hợp đồng bảo hiểm. 36 62 Các loại hợp đồng bảo hiểm. 36 7. Một số nguyên tắc áp dụng trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 38 Chương II:Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội. 41 I. Vài nét về Công ty Bảo Hiểm Hà Nội. 41 1. Sự ra đời và phát triển. 41 2Cợ cấu tổ chức của Công ty và nhiệm vụ của Phòng Bảo Hiểm Hàng Hải. 43 21 Cơ cấu tổ chức của Công ty 43 22.Nhiêm. vụ của phòng bảo hiểm hàng hải. 45 II. Thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam và một số thuận lợi, khó khăn đối với Bảo Việt Hà Nội. 46 1. Thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam. 46 2. Một số thuận lợi và khó khăn của Bảo Việt Hà Nội. 50 21. Thuận lợi. 50 22. Khó khăn. 51 III. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm Hà Nội. 53 1. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh. 53 2. Công tác khai thác bảo hiểm. 54 21. Các công việc được tiến hành trong khâu khai thác ở Công ty Bảo hiểm Hà Nội 54 22. Kết quả khai thác. 58 3. Công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. 62 4. Công tác giám định và bồi thường. 63 5. Công tác "Truy đòi người thứ ba". 67 6. Kết quả và hiệu quả kinh doanh. 69 Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ Bảo Hiểm Hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển Trong thời gian tới tại công ty bảo hiểm Hà Nội. 74 I. Thị trường Bảo Hiểm Hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam và một số khó khăn, thuận lợi với Bảo Việt Hà Nội trong thời gian tới. 74 II. Một số ý kiến để xuất nhập góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ Bảo Hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm hà nội. 77 1. Về phía công ty Bảo Hiểm Hà Nội 78 a) Thực hiện tốt công tác đánh giá rủi ro trước khi kí hợp đồng Bảo Hiểm. 78 b) Đẩy mạnh công tác khai thác: 78 c) Tăng cường công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. 80 d) Nâng cao chất lượng công tác giám đinh-bội thường: 81 e) Việc nâng cao hiệu quả công tác “Truy đòi người thứ ba” 82 g) Nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ Bảo Hiểm. 83 2. Về phía nhà nước 84 Kết luận 86 Mục lục 88

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số vấn đề về triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û ®ång n¨m 1998t¨ng 622,22%, hoµn thµnh kÕ ho¹chphßng ®»t ra 191,18% vµ sè hîp ®ång b¶o hiÓm (®¬n b¶o hiÓm ) t¨ng tõ 62 ®¬n n¨m 1997 lªn 303 ®¬n n¨m 1998. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín bëi cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ, mµ B¶o ViÖt Hµ Néi ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy cã thÓ nãi lµ hÕt søc kh¶ quan. Nguyªn nh©n chñ yÕu mµ B¶o ViÖt Hµ Néi ®¹t ®­îc nh­ vËy lµ do cã sù cè g¾ng rÊt cao cña c¸c c¸n bé B¶o ViÖt Hµ Néi vµ b­íc ®Çu triÓn khai ®óng h­íng m¹ng l­íi ®¹i lý vµ céng t¸c viªn phñ kÝn ®Þa bµn Hµ Néi ®Ó tËn dông vµ khai th¸c triÖt ®Ó mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng cò vµ c¸c dù ¸n trong n­íc. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ cña n¨m 1997 vµ n¨m1998, ta cã thÓ m¹nh d¹n nhËn xÐt r»ng: nh÷ng ph­¬ng h­íng nhiÒm vô vµ môc tiªu mµ B¶o ViÖt Hµ Néi nãi chung vµ phßng b¶o hiÓm hµng h¶i nãi riªng ®Æt ra nh­ ®· nãi ë trªn lµ ®¸nh dÊu sù trë l¹i thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn n¨m 1997 vµ t¹o ra b­íc ngo¾t quan träng cã ý nghÜa chiÕn l­îc víi C«ng ty, vÒ c¬ b¶n lµ ®· thùc hiÖn ®­îc mét c¸ch xuÊt s¾c. Trong hai n¨m 1999, 2000 tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ xuÊt nhËp khÈu tham gia ë B¶o ViÖt Hµ Néi b¾t ®Çu cã dÊu hiÖu gi¶m xuèng tõ 699,29% n¨m 1998 xuèng 69,72% n¨m 1999 vµ 34,85% n¨m 2000. Song tû lÖ nµy vÉn cßn cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña Hµ Néi (tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña Hµ Néi n¨n 1998 lµ 25,49%, n¨m 1999 lµ 7,91% vµ n¨m 2000 lµ 11,94%). N¨m 1999, cã thÓ nãi lµ n¨m khã kh¨n ®èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ trªn c¶ n­íc, doanh thu cña toµn thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ gi¶m 5,14%. B¶o ViÖt Hµ Néi còng kh«ng tr¸nh khái viÖc doanh thu cña nghiÖp vô nµy bÞ gi¶m, doanh thu n¨m 1999 lµ 3,120 tû ®ång gi¶m 0,04% so víi n¨m1998 lµ 3,250 tû ®«ng. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho doanh thu cña B¶o ViÖt Hµ Néi bÞ giam trong khi tæng gi¸ trÞ xuÊt nhËp khÈu b¶o hiÓm (gi¸ trÞ b¶o hiÓm ) cña B¶o ViÖt Hµ Néi vÉn t¨ng (t¨ng 1480,2 tû ®ång hay 69,72%) lµ do tû lÖ phÝ b×nh qu©n bÞ h¹ thÊp 0,4344 lÇn vÒ sè tuyÖt ®èi lµ -0,0665%, gi¶m tõ 0,1531% n¨m 1998 xuèng cßn 0,0866% n¨m 1999. MÆc dï doanh thu bÞ gi¶m song so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra C«ng ty vÉn hoµn thµnhvµ v­ît kÕ ho¹ch, tû lÖ hoµn thµnh lµ 115,17%. N¨m 2000 lµ n¨m b¶n nÒ cho thÕ kû 21, trªn ®Þa bµn thñ ®«, c¹nh tranh diÔn ra hÕt søc gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty B¶o hiÓm, B¶o ViÖt Hµ Néi x¸c ®Þnh ®­îc khã kh¨n nªn ®Æt ra kÕ ho¹ch cho n¨m 2000 lµ 1,8 tû ®ång, trªn thùc tÕ doanh thu thùc hiÖn lµ 3,53 tû ®ång, tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch lµ 196,11% vµ v­ît doanh thu n¨m1999 lµ 13,14%. Së dÜ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ bÊt ngê nh­ vËy lµ do C«ng ty ch­a ®¸nh gi¸ hÕt hiÖu qu¶ cña viÖc ®­a chÝnh s¸ch "kho¸n l­¬ng" vµo thùc tÕ, tøc lµ ngoµi viÖc tr¶ l­¬ng c¬ b¶n cho c¸n bé th× C«ng ty cßn tr¶ l­¬ng trªn c¬ së doanh thu vµ hiÖu qu¶ khai th¸c cña tõng c¸n bé b¶o hiÓm. Riªng n¨m 2001, cã thÓ nãi lµ n¨m ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch ®èi víi B¶o ViÖt Hµ Néi. MÆc dï B¶o ViÖt Hµ Néi ®· ý thøc ®­îc nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¨ng doanh thu nh­ tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé, më réng tuyÓn dïng ®µo t¹o m¹ng l­íi ®¹i lý vµ céng t¸c viªn b¶o hiÓm. .. . . . song kÕt qu¶ ®¹t ®­¬c vÉn kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra, tû lÖ hoµn thµnh kÕ ho¹ch lµ 94,49%. Doanh thu thùc hiÖn n¨m 2001 lµ 2,281 tû ®ång, gi¶m 35,38% so víi n¨m 2000. Nh÷ng t¸c ®éng chñ yÕu ®­a ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ: Thø nhÊt: trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trªn ®µ suy gi¶m nhÞp ®é t¨ng tr­ëng, céng thªn ¶nh h­ëng tiªu cùc cña vô khñng bè ngµy 11/9/2001 vµo trung t©m th­¬ng m¹i thÕ giíi (would trade central) t¹i mü lµm cho th­¬ng m¹i thÕ giíi suy gi¶m nhanh h¬n, tÊt yÕu lµm cho ®Çu ra lín nhÊt cña nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ xuÊt khÈu bÞ " co l¹i" rÊt nhanh. MÆt kh¸c søc mua trong n­íc suy gi¶m m¹nh cµng lµm cho tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta nãi chung vµ cña Hµ Néi nãi riªng bÞ chËm l¹i, t×nh tr¹ng nµy g©y khã kh¨n ®¸ng kÓ cho B¶o ViÖt Hµ Néi t¨ng sè ®¬n b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Thø hai: còng trong 2001, ngoµi tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu bÞ chËm l¹i th× gi¸ xuÊt nhËp khÈu cña nhiÒu mÆt hµng gi¶m m¹nh so víi n¨m 2000 hoÆc ë møc thÊp. Ch¼ng han gi¸ cµ phª xuÊt khÈu gi¶m 23,2%, gi¸ dÇu th« gi¶m 9,3%, gi¸ g¹o xuÊt khÈu gi¶m 11,8%, gi¸ x¨ng dÇu nhËp khÈu gi¶m 9,1% gi¸ h¹t tiªu xuÊt khÈu gi¶m 38%..... lµm cho gi¸ lµm cho gi¸ trÞ mçi hîp ®ång khai th¸c ®­îc thÊp. Xem xÐt b¶ng 5 ta sÏ thÊy sè l­îng ®¬n b¶o hiÓm khai th¸c ®­îc n¨m 2001 lµ 680 ®¬n t¨ng 172 ®¬n so víi n¨m 2000, song sè tiÒn b¶o hiÓm b×nh qu©n mét ®¬n n¨m 2001 chØ cã 5,16 tû ®ång/®¬n gi¶m 4,112 tû ®ång hay 44,35% so víi n¨m 2000. Gi¸ trÞ xuÊt nhËp khÈu tham gia b¶o hiÓm n¨m 2001 chØ cã 3509,7 tû ®ång thÊp h¬n n¨m 2000 víi 4710,1 tû ®ång lµ 1200,4 tû ®ång. Thø ba: cã thÓ nãi n¨m 2001 lµ n¨m mµ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®· dÇn æn ®Þnh vµ b¾t ®Çu më réng ho¹t ®éng khai th¸c, chøng tá kh¶ n¨ng ­u viÖt cña m×nh c¶ vÒ vèn, chuyªn m«n, chÊt l­îng dÞch vô..... ®iÒu nµy lµm cho thÞ phÇn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm vèn trong n­íc bÞ gi¶m m¹nh. ThÞ phÇn cña B¶o ViÖt gi¶m tíi 5,6% gi¶m tõ 38,7% n¨m 2000 xuèng cßn 32,77% n¨m2001. Sù c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t gi÷a c¸c C«ng ty b¶o hiÓm trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc vµ ®Æc biÖt lµ trªn thÞ tr­êng Hµ Néi ®· lµm cho tû lÖ phÝ b¶o hiÓm b×nh qu©n toµn thÞ tr­êng gi¶m m¹h. Riªng tû lÖ phÝ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn toµn thÞ tr­êng gi¶m tõ 3% - 6%. Trong bèi c¶nh trung, tû lÖ phÝ b×nh qu©n cña B¶o ViÖt Hµ Néi còng gi¶m m¹nh, gi¶m tõ 0,075% n¨m 2000 xuèng cßn0,065% n¨m 2001. Tû lÖ phÝ gi¶m xuèng lµm cho doanh thu phÝ gi¶m theo. Trªn ®©y lµ 3 nguyªn nh©n chÝnh lµm cho doanh thu phÝ nghiÖp vô nµy cña B¶o ViÖt Hµ Néi ®¹t ë møc thÊp. Nh×n l¹i b¶ng n¨m cho thÊy, trong suèt giai ®o¹n 1997 - 2001, tû lªn phÝ b¶o hiÓm b×nh qu©n gi¶m liªn tôc ë møc ®é rÊt cao vÒ c¶ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi. ViÖc tû lÖ phÝ b×nh qu©n gi¶m kh«ng lo¹i trõ do thay ®æi c¬ cÊu hµng xuÊt, nhËp khÈu, song nÕu cø ®µ nµy th× sang n¨m 2002, 2003 tû lÖ phÝ sÏ cßn l¹i bao nhiªu%?. viÖc c¹nh tranh th«ng qua h¹ tû lÖ phÝ lµ cÇn thiÕt song viÖc h¹ tû lªn phÝ qu¸ møc sÏ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. Còng qua b¶ng 5 cho ta thÊy tû lªn tham gia b¶o hiÓm cña B¶o ViÖt Hµ Néi t¨ng liªn tôc vµ t¨ng ë møc kh¸ cao, tuy n¨m 2001 cã gi¶m song ®©y lµ kÕt qu¶ lý t­ëng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh­ n¨ng lùc lµm viÖc cña B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn ®­îc duy tr× vµ ph¸t huy. 3. C«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. Trong b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cã vai trß rÊt quan träng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã sÈy ra. NhËn thøc vai trß cña c«ng t¸c nµy,B¶o ViÖt Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt hµng ho¸ do tæng c«ng ty quy ®Þnh. Cô thÓ, vµ nh÷ng hµng ho¸ cã sù tæn thÊt t¹i c¶ng ngµy mét gia t¨ng nh­ : h¹t nhùa, ho¸ chÊt ®ãng bao,..... khi cÊp ®¬n b¶o hiÓm C«ng ty ®· ghi râ tªn, ®Þa chØ C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t hµng ho¸ ®­îc bèc giì. C¸n bé gi¸m s¸t sÏ kÞp thêi cã biÖn ph¸p can thiÕp sö lý khi cã tæn thÊt. §Ó ®èi phã víi t×nh tr¹ng chñ tµu lõa ®¶o chiÕm ®o¹t hµng ho¸. .... B¶o ViÖt Hµ Néi ®· yªu cÇu phßng b¶o hiÓm hµng h¶i tr­íc khi vÊp ®¬n b¶o hiÓm ph¶i kiÓm tra th«ng tin vÒ b¶o hiÓm P and I cña chñ tµu ®ång thêi trªn ®¬n b¶o hiÓm t¹i môc ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ph¶i ghi thªm c©u "víi ®iÒu kiÖn tµu chë hµng ph¶i ®­îc b¶o hiÓm P and I t¹i héi b¶o hiÓm P and I hoÆc t­¬ng ®­¬ng". Cßn ®èi phã víi t×nh tr¹ng trém c¾p, cè ý lµm r¸ch vì, h­ h¹i hµng ho¸ ®Ó kiÕm lîi cña c«ng nh©n bèc rì...... C«ng ty ®· cö nh©n viªn hoÆc ®¹i lý chuyªn tr¸ch xuèng tËn n¬i ®Ó gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng xÕp dì hµng ho· xem cã ®óng quy c¸ch vµ th«ng lÖ, tËp qu¸n quèc tÕ kh«ng. §ång thêi kiÓm tra vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i hµng ho¸ tr­íc khi chuyÓn tõ tµu xuèng ph­¬ng tiÑn vËn chuyÓn l­u kho vµ tr­íc khi nhËp kho, nÕu hµng ho¸ bÞ thiÕu ho¨c kh«ng ®óng chñng lo¹i th× ng­êi vËn chuyÓn hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. Ngoµi ra, C«ng ty ®· phèi hîp víi b¶o vÖ c¶ng thùc hiÖn xo¸ bá c¸c tô ®iÓm, nh÷ng ®iÓm bu«n b¸n kh«ng hîp ph¸p nh»m h¹n chÕ viÖc tiªu thô hµng ho¸ bÞ ®¸nh c¾p t¹i c¶ng. C«ng ty còng kiÕn nghÞ c¸c c¬ quan chøc n¨ng xö ph¹t nghiªm kh¾c nh÷ng ai cè t×nh vi ph¹m quy ®Þnh cña c¶ng. Nh×n chung c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cña B¶o ViÖt Hµ Néi nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cã ý nghÜa lín trong viÖc t¨ng hiÖu qu¶ triÓn khai nghiÖp vô. Tuy nhiªn c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh: Do thiÕu kinh nghiÖm trong viÖc ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt mµ B¶o ViÖt Hµ Néi ®· båi th­êng cho mét sè vô tæn thÊt mµ nguyªn nh©n cña nã lµ do hµnh vi lõa ®¶o cña chñ tµu, tµu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®i biÓn, tµu giµ. ..... ®· g©y ra nh÷ng tæn thÊt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn mµ kh«ng ®­îc ng¨n ngõa kÞp thêi. Lùc l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt ë B¶o ViÖt Hµ Néi cßn thiÕu vÒ sè l­îng do vËu hiÖu qu¶ c«ng viÖc cßn ch­a cao, bªn c¹nh ®ã gi÷a C«ng ty vµ c¸c cÊp c¸c ngµnh liªn quan ch­a cã sù phèi hîp ®ång bé trong ®iÒu hµnh vµ kiÓm tra c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt nªn ®· t¹o khe hë cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm lîi dông ®Ó bu«ng láng c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. ViÖc chi cho ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cña c«ng ty vÉn cong thÊp chiÕm kho¶ng 0,001% tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm cña nghiÖp vô. Con sè nµy cho thÊy c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt cña nghiÖp vô nµy ch­a ®­îc quan t©m tho¶ ®¸ng. Nh­ vËy, nã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nghiÖp vô còng nh­ g©y ra mét sè khã kh¨n cho viÖc khai th¸c. 4. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ båi th­êng. Cã thÓ nãi, trong nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn ®­êng biÓn th× kh©u gi¶i quyÕt khiÕu n¹i båi th­êng lµ kh©u phøc t¹p nhÊt vµ còng lµ kh©u quyÕt ®Þnh lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi C«ng ty b¶o hiÓm. Nã thÓ hiÖn râ nÐt nhÊt chÊt l­îng dÞch vô b¶o hiÓm. Trªn thùc tÕ, víi uy tÝn cña B¶o ViÖt cã trªn 30 n¨m kinh nghiÖm cã quü båi th­êng lín B¶o ViÖt Hµ Néi ®· gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vô khiÔu n¹i hµng ho¸ mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c t¹o ®­îc tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. §· cã mét sè kh¸ch hµng ho¸ sau mét thêi gian tham gia b¶o hiÓm t¹i mét sè c«ng ty b¶o hiÓm míi ra ®êi hoÆc C«ng ty b¶o hiÓm n­íc ngoµi ®· quay trë l¹i mua b¶o hiÓm t¹i B¶o ViÖt Hµ Néi víi lý do chÝnh lµ c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ®ã kh«ng gi¶i quyÕt mét c¸ch chÝnh x¸c, nhanh chãng viÖc båi th­êng khi cã tæn thÊt x¶y ra hoÆc thñ tôc båi th­êng qu¸ r­êm rµ. NÕu nh­ kh©u khai th¸c lµ kh©u quan träng hµng ®Çu, lµ c¬ së cho c¸c kh©u tiÕp theo th× kh©u gi¸m ®Þnh l¹i lµ kh©u ®Çu tiªn quan träng nhÊt cña viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. Kh©u gi¸m ®inh ®­îc thùc hiÖn tèt lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh båi th­êng cho kh¸ch hµng chÝnh x¸c, ®óng thiÖt h¹i, võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng l¹i võa tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i cho C«ng ty. Tr×nh tù gi¸m ®Þnh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: B­íc 1: NhËn vµ sö lý yªu cÇu gi¸m ®Þnh. Khi ph¸t hiÖn cã tæn thÊt hoÆc nghi ngê cã tæn thÊt, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ph¶i göi ngau th«ng b¸o yru cÇu gi¸m ®Þnh cho B¶o ViÖt Hµ Néi. Sau khi nhËn ®­îc yªu cÇu gi¸m ®Þnh, B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ xem xÐt, nÕu lµ vô tæn thÊt nhá th× ®¹i lý gi¸m ®Þnh cña hÖ thèng B¶o ViÖt trªn toµn quèc gÇn nhÊt cö gi¸m ®Þnh viªn cña m×nh ®Õn gi¸m ®Þnh. §èi víi nh÷ng vô tæn thÊt lín, B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ phèi hîp víi Tæng C«ngty ®Ó xin ý kiÕn hoÆc cö gi¸m ®Þnh viªn cã chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm ®Õn gi¸m ®Þnh. Trong tr­êng hîp B¶o ViÖt Hµ Néi kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng gi¸m ®Þnh hoÆc lµ tæn thÊt s¶y ra ë dÞa bµn xa hay ë n­íc ngoµi th× B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ yªu cÇu ®¹i lý gi¸m ®Þnh cña m×nh ë n­íc ngoµi hoÆc thuª mét c¬ quan chuyªn tr¸ch ®¶m nhiÖm viÖc gi¸m ®Þnh. B­íc2: Thùc hiÖn gi¸m ®Þnh: ViÖc gi¸m ®Þnh b¾t ®Çu ngay tõ khi xem xÐt c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn t×nh trµnh hµng ho¸, hiÖu lùc b¶o hiÓm, c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, kiÓm tra c¸c giÊy tê ®¨ng kiÓm, chøng minh tµu cã ®ñ kh¶ n¨ng ®i biÓn, c¸c biªn b¶n chøng nhËn tæn thÊt vÒ hµng ho¸ do tµu hoÆc chÝnh quyÒn c¶ng dì hµng cung cÊp. TiÕn hµnh gi¸m ®Þnh ®­îc thùc hiÖn t¹i hiÖn tr­êng n¬i sÈy ra tai n¹n g©y tæn thÊt hµng ho¸ (nÕu cã ®iÒu kiÖn ) hoÆc t¹i c¶ng ®Çu tiªn khi x¶y ra thiÖt h¹i. B­íc 3: LËp biªn b¶n vµ cung cÊp biªn b¶n gi¸m ®Þnh. Sau khi thùc hiÖn gi¸m ®Þnh, gi¸m ®Þnh viªn ph¶i tæng kÕt, ph©n tÝch vµ ph¶i ph¶n ¸nh toµn bé nh÷ng sù kiÖn x¶y ra t¹i hiÖn tr­êng v¶o trong biªn b¶n gi¸m ®Þnh ®Ó ng­êi yªu cÇu gi¸m ®Þnh cã c¬ së ph¸p lý khiÕu n¹i ng­êi cã tr¸ch nhiÖm víi tæn thÊt ®ã. Sau 15 ngµy kÓ tõ ngay nhËn ®­îc yªu cÇu gi¸m ®Þnh, gi¸m ®Þnh viªn ph¶i cÊp biªn b¶n gi¸m ®Þnh cho ng­êi yªu cÇu gi¸m ®Þnh. Tõ ®©y viÖc gi¸m ®Þnh kÓ nh­ hoµn tÊt. Sau khi nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ yªu cÇu båi th­êng tõ phÝa kh¸ch hµng, C«ng ty sÏ xem xÐt, ®¸nh gi¸ khiÕu n¹i ®Ó quyÕt ®Þnh cã båi th­êng hay kh«ng?. Trong tr­êng hîp tæn thÊt kh«ng thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm th× B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ göi c«ng v¨n tõ chèi båi th­êng, trong dã nãi râ lý do tõ chèi båi th­êng. NÕu t«nt thÊt thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm, C«ng ty sÏ gi¶i quyÕt båi th­êng nhanh chãng cho kh¸ch hµng, gióp hä kh¾c phôc khã kh¨n. Ph­¬ng ch©m mµ B¶o ViÖt Hµ Néi ®Ò ra ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c båi th­êng cho c¸n bé C«ng ty thùc hiÖn lµ "båi th­êng chÝnh x¸c, kÞp thêi, nhanh chãng, hîp t×nh, hîp lý". Trong mét sè tr­êng hîp kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm víi gi¸ trÞ b¶o hiÓm lín, th­êng xuyªn mµ tæn thÊt sÈy ra nhá, rñi ro g©y ra tæn thÊt khã x¸c ®Þnh cã thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm hay kh«ng, th× ®Ó gi÷ kh¸ch hµng B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ xem xÐt båi th­êng cho kh¸ch hµng. B¶ng6: Chi båi th­êng nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn ®­êng biÓn cña B¶o ViÖt Hµ Néi (1997 - 2001). Stt ChØ tiªu §¬n vÞ 1997 1998 1999 2000 2001 1 Tæng kim ng¹ch b¶o hiÓm (GTBH) Tû ®ång 265,62 2.123,1 3.603,3 4.710,1 3.509,7 2 Tæng phÝ b¶o hiÓm TriÖu ®ång 450 3.250 3.120 3.530 2.281 3 Tæng chi båi th­êng TriÖu ®ång 132 831 990 1300 1382 4 Tû lÖ tæn thÊt % 0,049 0,039 0,027 0,028 0,039 5 Tû lÖ båi th­êng % 29,33 25,57 31,73 36,83 60,58 6 Tèc ®é t¨ng chi båi th­êng % --- 529,55 19,13 31,31 6,31 7 Tèc ®é t¨ng tæng phÝ b¶o hiÓm % --- 622,22 -0,04 13,14 -35,38 8 Tæng chi nhiÖp vô TriÖu ®ång 178,4 1167,4 1302.9 1667,0 1589,5 9 Tû lÖ chi båi th­êng % 73,99 71,18 75,98 77,98 86,95 (Nguån theo b¸o c¸o tæng hîp phßng hµng h¶i.) Qua b¶ng thèng kª cho thÊy: tû lÖ båi th­êng tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2001 cã xu h­íng t¨ng lªn, trong giai ®o¹n 1997-2000 tû lÖ chi båi th­ênglµ kh¸ thÊp, n¨m cao nhÊt còng chØ 36,83%, riªng n¨m 2001 tû lÖ båi th­êng lµ 60,58% cao h¬n so víi tû lÖ båi th­êng chung cña toµn thÞ th­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ ( tû lÖ båi th­êng chung cña toµn thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ n¨m 2001 l¸ 60%). Nh×n vµo tû lÖ tæn thÊt n¨m 1998 ta sÏ thÊy b»ng tû lÖ tæn thÊt n¨m 2001 lµ 0,039%, song tû lÖ båi th­êng n¨m 1998 chØ cã 25,57% (trong khi tû lÖ båi th­¬ng n¨m 2001 l¨ 60,58%). §iÒu nµy chøng tá r»ng tû lÖ båi th­êng n¨m 2001 cao cã nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do tû lÖ phÝ n¨m 2001 kh¸ thÊp. ViÖc tû lÖ phÝ thÊp lµm cho doanh thu gi¶m ®i tõ ®ã tû lÖ båi th­êng t¨ng nªn. Còng qua b¶ng 6 cho thÊy r»ng, lû lÖ chi båi th­êng cã xu h­íng t¨ng lªn qua c¸c n¨m tõ 71,18% n¨m 1998 nªn 75,98% n¨m 1999, 77,89% n¨m 2000 vµ 86,95% n¨m 2001. Ngoµi ra, ta cßn thÊy r»ng trong c¬ cÊu chi nghiÖp vô th× chi båi th­êng lµ kho¶n chi chñ yÕu, trung b×nh c¶ giai ®o¹n 1997- 2001 th× tû lÖ chi båi th­êng chiÕm kho¶ng 75% tæng chi nghiÖp vô, trong khi ®ã tû lÖ båi th­êng trung b×nh c¶ giai ®o¹n 1997- 2001 chØ kho¶ng 35% chøng tá r»ng viÖc chi ngoµi båi th­êng nh­ chi tiÒn l­¬ng, chi hoa hång ®¹i lý, chi ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. ... lµ rÊt cã hiÖu qu¶(c¸c kho¶n chi ngoµi chi båi th­êng chØ chiÕm kho¶ng 25% chi nghiÖp vô ). §ång thêi còng ch÷ng tá r»ng viÖc kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy cña C«ng ty trong giai ®o¹n nay lµ rÊt cã hiÖu qu¶. MÆc dï trong c¶ giai ®o¹n 1997 - 2001 viÖc kinh doanh cña C«ng ty lµ cã hiÖu qu¶ song nÕu quan s¸t tèc ®é t¨ng chi båi th­êng vµ tèc ®é t¨ng tæng chi phÝ b¶o hiÓm qua c¸c n¨m ta sÏ thÊy r»ng hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô nµy cu¶ c«ng ty cã xu h­íng gi¶m dÇn ( do tèc ®é t¨ng chi båi th­êng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu phÝ). Nãi tãm l¹i, mÆc dï tû lÖ båi th­êng ë B¶o ViÖt Hµ Néi cã xu h­íng ngµy mét t¨ng, song B¶o ViÖt Hµ Néi thùc hiÖn rÊt tèt c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng v× vËy cho ®Õn nay hÇu nh­ kh«ng ph¸t sinh tranh chÊp, khiÕu n¹i. §iÒu nay thÓ hiÖn sù cè g¾ng ®¸ng ghi nhËn cña c¸c c¸n bé c«ng ty, gãp phÇn cñng cè vµ n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty. 5. C«ng t¸c "Truy ®ßi ng­êi thø ba". ViÖc "Truy ®ßi ng­êi thø ba" lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt bëi nã gi¶m g¸nh nÆng tæn thÊt cho B¶o ViÖt Hµ Néi, song ®©y lµ mét c«ng viÖc t­¬ng ®èi phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp "ng­êi thø ba" lµ bªn n­íc ngoµi. ViÖc ®ßi ng­êi thø ba cÇn ph¶i cã c¬ së ph¸p lý vµ b»ng chøng ®Çy ®ñ. C¬ së ph¸p lý ë ®©y lµ theo luËt quy ®Þnh, b»ng chøng ë ®©y lµ c¸c biªn b¶n gi¸m ®Þnh tæn thÊt, biªn b¶n cña c¬ quan ph¸p luËt vÒ viÖc ng­êi thø ba cã lçi trong viÖc g©y ra tæn thÊt hµng ho¸ trong ®ã ghi râ tr¸ch nhiÖm vµ møc ®é lçi. Trong b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ng­êi thø ba cã thÓ lµ ng­êi chuyªn chë chÝnh, ng­êi chuyªn chë kh¸c, ng­êi lµm c«ng, chñ hµng kh¸c...... Khi ph¸t sinh tæn thÊt cã liªn quan ®Õn ng­êi thø ba,B¶o ViÖt Hµ Néi cã thÓ båi th­êng cho chñ hµng tr­íc ®ång thêi yªu cÇu chñ hµng b¶o l­u quyÒn khiÕu l¹i ng­êi thø ba vµ chuyÓn quyÒn nµy cho B¶o ViÖt Hµ Néi cïng toµn bé hå s¬ liªn quan. ViÖc ®ßi ng­êi thø ba bao gåm c¸c c«ng viÖc nh­: X¸c ®Þnh ®èi t­îng ®ßi, lËp hå s¬ khiÕu l¹i, khiÕu n¹i bªn thø ba. ViÖc khiÕu n¹i bªn thø ba cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua ®µm ph¸n, khëi tè, giao phã luËt s­ hay ®¹i lý ®ßi hé, khiÕu n¹i lªn c¸c c¬ quan ngo¹i giao cña c¸c n­íc nmµ chñ tµu mang quèc tÞch ®Ò nghÞ can thiÖp. ViÖc ®ßi ng­êi thø ba cña B¶o ViÖt Hµ Néi th­êng xem xÐt dùa trªn c¬ së so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiªn c«ng t¸c truy ®ßi víi sè tiÒn dù kiÕn ®ßi ®­îc. Qua mét sè n¨m thùc hiÖn c«ng t¸c truy ®ßi ng­êi thø ba ë B¶o ViÖt Hµ Néi, kÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau: §¬n vÞ triÖu ®ång N¨m 1998 1999 2000 2001 KÕt qu¶ truy ®ßi 135 142 150 165 KÕt qu¶ nµy tuy nhá song còng phÇn nµo gi¶m g¸nh nÆng båi th­êng cho B¶o ViÖt Hµ Néi. 6. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét nghiÖp vô, ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp viÖc kinh doanh nghiÖp vô ®ã tõ kh©u khai th¸c cho ®Õn kh©u båi th­¬ng vµ nã cã ý nghÜa rÊt liøn trong viÖc më réng vµ hoµn thiÖn nghiÖp vô. KÕt qu¶ kinh doanh lµ sè tuyÕt ®èi, ph¶n ¸nh cô thÕ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc khi thùc hiÖn c«ng viÖc nµo ®ã. Trong B¶o hiÓm kÕt qu¶ kinh doanh cã nhiÒu chØ tiªu nh­: doanh thu, lîi nhuËn, sè hîp ®ång khai th¸c ®­îc . ... song ë phÇn nµy chØ sö dông hai chØ tiªu c¬ b¶n lµ: doanh thu vµ lîi nhuËn. Tæng doanh thu = Tæng phÝ b¶o hiÓm thùc thu + c¸c kho¶n thu kh¸c. Lîi nhuËn = Tæng doanh thu - tæng chi phÝ. Trong ®ã: Tæng chi phÝ = Chi båi th­êng + chi hoa hång + chi ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt + chi qu¶ lý + chi kh¸c. Lµ nh÷ng ®¬n vÞ khinh doanh mang tÝnh chÊt dÞch vô nªn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty b¶o hiÓm lµ th­íc ®o sù ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông chi phÝ trong viÖc t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ sè t­¬ng ®èi ®­îc c¸c ®Þnh b»ng tû sè so s·nh gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ cña nghiÖp vô ®ã. NÕu lÊy mçi chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh so víi mét chØ tiªu chi phÝ ®Ó t¹o ra kÕt qu¶ kinh doanh ®ã xÏ cã mét chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh ho¨c hoÆc ng­îc l¹i lÊy chØ tiªu chi phÝ chia cho chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh ta còng cã mét chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh. Trong ph¹m vi nghiªn cøu, ®Ò tµi n¸y sö dông hai chØ tiªu hiÖu qu¶ tiªu biÓu lµ: HiÖu qu¶ theo doanh thu vµ hiÖu qu¶ theo lîi nhuËn. HiÖu qu¶ theo doanh thu. HiÖu qu¶ theo doanh thu = Doanh thu trong kú Tæng chi phÝ trong kú HiÖu qu¶ theo doanh thu ph¶n ¸nh cø mét ®ång hay mét ®¬n vÞ chÝ phÝ bá ra trong kú sÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång hau ®¬n vÞ doanh thu trong kú. HiÖu qu¶ theo lîi nhuËn HiÖu qu¶ theo lîi nhuËn = Lîi nhuËn trong kú Tæng chi phÝ trong kú HiÖu qu¶ theo lîi nhuËn ph¶n ¸nh cø mét ®ång chi phÝ bá ra trong kú sÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Trong n¨m n¨m tõ 1997 - 2001 t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc triÓn khai nghiÖp vô B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ë C«ng ty B¶o HiÓm Hµ Néi thÓ hiÖn qua b¶ng sau. B¶ng 7: kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn (1997 - 2001) HiÖu qu¶ theo Lîi nhuËn 8 = 6/5 §ång / ®ång 1,52 1,78 1,39 1,12 0,44 Doanh thu 7 = 1/5 §ång/ ®ång 2,52 2,78 2,39 2,12 1,44 Lîi nhuËn 6 = 1- 5 TriÖu ®ång 271,6 2.082,5 1.817,1 1.866,0 691,5 Chi phÝ Tæng chi phÝ 5=2+3+4 Triªu ®ång 178,4 1167,4 1302,8 1667,0 1589,5 Chi kh¸c 4 TriÖu ®ång 37,2 268,2 249,6 209,3 161,9 Hoa hång 3 TriÖu ®ång 9,20 68,25 62,40 76,70 45,62 Båi th­êng 2 TriÖu ®ång 132 831 991 1.300 1.382 Doanh thu nghiÖp vô 1 TriÖu ®ång 450 3.250 3.120 3.533 2.281 ChØ tiªu §¬n . vÞ N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 TriÖu §ång BiÓu 2. N¨m BiÓu ®å doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn cña B¶o ViÖt Hµ Néi. Trong viÖc kinh doanh b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu (1997-2001) Qua b¶ng 7 cho ta cã mét sè nhËn xÐt sau: Thø nhÊt: Trong n¨m n¨m triÓn khai nghiÖp vô B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i B¶o ViÖt Hµ Néi, n¨m nµo nghiÖp vô nµy còng mang l¹i lîi nhu©n cho C«ng ty, n¨m cao nhÊt lµ n¨m 1998 víi 2.082,5 triÖu ®ång vµ n¨m thÊp nhÊt lµ n¨m 2001 víi 691,5 triÖu ®ång. Thø hai: HiÖu qu¶ theo doanh thu cña nghiÖp vô nµy cã xu h­íng gi¶m dÇn, n¨m cao nhÊt lµ n¨m 1998 víi mét ®ång chi phÝ bá ra mang l¹i 2,78 ®ång doanh thu, n¨m thÊp nhÊt lµ n¨m 2001 víi mét ®ång chi phÝ bá ra chØ mang l¹i 1,44 ®ång doanh thu. Thø ba: HiÖu qu¶ theo lîi nhuËn cña ViÖt Nam nµy qua c¸c n¨m còng cã xu h­íng gi¶m m¹nh. Tõ mét ®ång chi phÝ t¹o ra 1,78 ®ång lîi nhuËn n¨m 1998 xuèng cßn 1,39 ®ång lîi nhuËn n¨m 1999, 1,12 ®ång lîi nhuËn n¨m 2000 vµ chØ cßn 0,44 ®ång lîi nhuËn n¨m2001. Tuy n¨m 2001 hiÖu qu¶ theo lîi nhuËn gi¶m m¹nh so víi n¨m 2000, song nh×n chung hiÖu qu¶ theo lîi nhuËn tõ n¨m 1997 tíi n¨m 2001 b×nh qu©n lín h¬n mét hay tû suÊt lîi nhuËn h¬n100%. Nh­ vËy cã thÓ nãi viÖc kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy ë B¶o ViÖt Hµ Néi lµ t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶. Thø t­: Nh×n tæng hîp c¸c con sè vÒ doanh thu nghiÖp vô, hiÖu qu¶ theo doanh thu, lîi nhuËn, hiÖu qu¶ theo lîi nhuËn cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 vµ c¸c n¨m tr­íc ®ã ta sÏ thÊy mét ®iÒu lµ tÊt c¶ c¸c con sè ®Òu gi¶m m¹nh, trong khi ®ã chi phÝ n¨m 2001 so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã l¹i gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. Nh­ vËy chøng tá mét ®iÒu lµ n¨m 2001 viÖc kinh doanh nghiÖp vô nµy ë B¶o ViÖt Hµ Néi rÊt khã kh¨n vµ hiÖu qu¶ mang l¹i kh«ng cao. Ch­¬ng III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô B¶o HiÓm Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn Trong thêi gian tíi t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi. I. ThÞ tr­êng B¶o HiÓm Hµng ho¸ XUÊT NHËP KHÈU cña ViÖt Nam vµ mét sè khã kh¨n, thuËn lîi víi B¶o ViÖt Hµ Néi trong thêi gian tíi. Quèc héi Kho¸ X, kú häp thø m­êi ngµy 25/12/2001 Th«ng qua kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc 5 n¨m tõ n¨m 2001 tíi 2005, víi môc tiªu cô thÓ lµ: hµng n¨m tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP 7,5%, tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 13,1%, n«ng l©m ng­ nghiÖp t¨ng 4,8%, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng 14-16%. Trong n¨m 2002, cã hai thuËn lîi lín cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu n­íc ta ®ã lµ: viÖc HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü b¾t ®Çu cã hiÖu lùc tõ ngµy 10/12/2001, víi viÖc nµy dù kiÕn tû träng hµng ho¸ xuÊt khÈu cña n­íc ta vµo thÞ tr­êng B¾c Mü t¨ng lªn 12% (tõ 9% n¨m 2001). Thø hai lµ viÖc Trung Quèc ra nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµ dµnh ­u ®·i tèi huÖ quèc cho ViÖt Nam, víi viÖc nµy viÖc xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Trung Quèc sÏ thuËn lîi h¬n vµ nhannh chãng t¨ng nhanh kÓ c¶ vÒ sè l­îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ hµng ho¸. Dù kiÕn n¨m 2002, tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu c¶ n­íc lµ 34,1 tû USD trong ®ã xuÊt khÈu ®¹t 16,6 tØ USD t¨ng 10% so víi n¨m ngo¸i, nhËp khÈu ®¹t 17,5 tû USD t¨ng 9,4% so víi n¨m 2001. Riªng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi, dù kiÕn kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu t¨ng 12%, GDP t¨ng 10-11%. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu trªn më ra mét triÓn väng rÊt kh¶ quan cho thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta n¨m 2002 vµ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Mét ®Æc ®iÓm n÷a cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu n­íc ta trong n¨m 2002 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ cã sù gãp mÆt cña rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty B¶o hiÓm phi nh©n thä cã kinh doanh nghiÖp vô B¶o HiÓm nµy kÓ c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Mét sè c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ b¾t ®Çu thÓ hiÖn ­u viÖt cña m×nh. V× vËy trong mét vµi n¨m tíi viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty B¶o HiÓm nµy lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái nÕu kh«ng muèn nãi lµ khèc liÖt. ChÝnh v× vËy, viÖc triÓn khai nghiÖp vô B¶o HiÓm nµy cña B¶o hiÓm doanh nghiÖp trong thêi gian tíi sÏ cã nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi sau: * ThuËn lîi: - Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta trong n¨m 2002 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo sÏ ph¸t triÓn m¹nh, hay nãi c¸ch kh¸c nhu cÇu vÒ B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu t¨ng nhanh, ®©y lµ nh©n tè thuËn lîi cho B¶o ViÖt vµ c¸c c«ng ty B¶o HiÓm kh¸c më réng khai th¸c. - Nh©n tè ph¸p lý: Th¸ng 12 n¨m 2000, luËt kinh doanh B¶o HiÓm ®· ®­îc Quèc héi th«ng qua vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2001. §iÒu nµy ®· t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý thèng nhÊt cho c¸c Doanh nghiÖp B¶o HiÓm ho¹t ®éng, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh lµnh m¹nh cho thÞ tr­êng B¶o HiÓm nãi chung vµ thÞ tr­êng B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. - Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh c¸c nghiÖp vô B¶o HiÓm, ®ång thêi lµ mét trung gian tµi chÝnh vµ ®ãng gãp vai trß quan träng trong hÖ thèng tµi chÝnh quèc gia, B¶o ViÖt Hµ Néi trùc thuéc B¶o ViÖt, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý kh¸c. §Ó thóc ®Èy thÞ tr­êng B¶o HiÓm ph¸t triÓn an toµn vµ æn ®Þnh, Bé tµi chÝnh ®· cã c¸c quy ®Þnh vÒ tû lÖ phÝ, tû lÖ hoa hång phÝ...®èi víi c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng häc phÝ qu¸ thÊp, dÉn ®Õn c¸c nguy c¬ tiÒm tµng vÒ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. - Qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc trong ®ã cã lÜnh vùc B¶o HiÓm. B¶o ViÖt Hµ Néi th«ng qua tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam cã thÓ më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ réng r·i ®Æc biÖt lµ víi c¸c tËp ®oµn B¶o HiÓm lín, tõ ®ã cã thÓ häc hái kinh nghiÖm, tiÕp thu c¸c kü thuËt B¶o HiÓm tiªu biÓu trªn thÕ giíi. - B¶o ViÖt Hµ Néi lµ mét trong n¨m doanh nghiÖp ®øng ®Çu trong hÖ thèng Doanh nghiÖp B¶o ViÖt, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín, cã bÒ dÇy kinh nghiÖm trong B¶o HiÓm hµng ho¸, h¬n thÕ n÷a ®· t¹o ®­îc sù tÝn nhiÖm trong lßng kh¸ch hµng kh«ng chØ trong B¶o HiÓm hµng ho¸ mµ cßn trong nhiÒu lo¹i h×nh B¶o HiÓm kh¸c. §©y lµ mét thÕ m¹nh rÊt lín cña B¶o ViÖt Hµ Néi mµ c¸c c«ng ty B¶o HiÓm kh¸c kh«ng cã. - B¶o ViÖt Hµ Néi cã c¬ cÊu tæ chøc kh¸ hîp lý, cã ®éi ngò c¸n bé trÎ khoÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, cã n¨ng lùc lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao, n¨ng ®éng nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c cïng m¹ng l­íi ®¹i lý, céng t¸c viªn réng kh¾p phñ kÝn ®Þa bµn Hµ Néi ®· t¹o ra søc m¹nh to lín kh«ng chØ ë nghiÖp vô B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu mµ ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vô kh¸c. -B¶o ViÖt Hµ Néi th«ng qua tæng c«ng ty B¶o ViÖt Hµ Néi cã m¹ng l­íi gi¸m ®Þnh réng kh¾p trªn c¶ n­íc vµ mét sè n¬i trªn thÕ giíi. §iÒu nµy t¹o ra sù kÞp thêi vµ chÝnh s¸ch trong viÖc gi¸m ®Þnh hµng ho¸ tæn thÊt. -Mét thuËn lîi n÷a ®èi víi B¶o ViÖt Hµ Néi trong viÖc triÓn khai nghiÖp vô B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trong thêi gian tíi vµ víi nhiÒu nh¨m ho¹t ®éng liªn tôc B¶o ViÖt Hµ Néi ®· t¹o cho m×nh ®­îc mét khèi l­îng lín kh¸ch hµng truyÒn thèng, nh÷ng kh¸ch hµng nµy hµng n¨m mang l¹i mét khèi l­îng doanh thu lín cho B¶o ViÖt Hµ néi. * Khã kh¨n - B­íc sang n¨m 2002 t×nh h×nh thÞ tr­êng B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trong n­íc sÏ rÊt s«i ®éng víi sù tham gia cña h¬n 10 C«ng ty trong ®ã cã c¶ c«ng ty B¶o HiÓm trong n­íc vµ c«ng ty B¶o HiÓm n­íc ngoµi sau vµi n¨m ho¹t ®éng ®ang tá râ tÝnh ­u viÖt cña m×nh (®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty B¶o HiÓm n­íc ngoµi). §Æc biÖt Hµ Néi lµ ®Þa b¹n mµ B¶o ViÖt Hµ Néi khai th¸c chñ yÕu, còng lµ n¬i mµ c¸c c«ng ty B¶o HiÓm kh¸c cã trô së chÝnh hoÆc chi nh¸nh lín do ®ã ®©y lµ sÏ lµ n¬i mµ c¸c c«ng ty B¶o HiÓm c¹nh tranh kh«ng khoan nh­îng. Còng cã thÓ nãi ®©y lµ thö th¸ch chÝnh ®èi víi B¶o ViÖt Hµ Néi trong n¨m 2002 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. - HiÖn nay, trong c¬ cÊu cña B¶o ViÖt Hµ Néi ch­a cã bé phËn marketing chuyªn ®Ò nghiªn cøu thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o vµ ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cho c«ng ty. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc c¹nh tranh víi c¸c Doanh nghiÖp kh¸c. - Cho tíi nay, sau mét thêi gian tû lÖ phÝ b×nh qu©n cña B¶o ViÖt Hµ Néi ®· liªn tôc gi¶m th× viÖc h¹ phÝ tiÕp tôc ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ rÊt h¹n chÕ do vËy B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn cã gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó vÊn ®Ò ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¾c bÐn cña m×nh. Trªn ®©y lµ mét sè khã kh¨n vµ thuËn lîi chñ yÕu mµ B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ gÆp ph¶i trong nh÷ng n¨m tiÕp theo khi triÓn khai nghiÖp vô B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn. II. Mét sè ý kiÕn ®Ó xuÊt nhËp gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nghiÖp vô B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i c«ng ty b¶o hiÓm hµ néi. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, kinh tÕ n­íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn, ho¹t ®éng kinh doanh B¶o HiÓm ngµy cµng s«i ®éng. C«ng ty B¶o HiÓm Hµ Néi còng thùc sù b­íc vµo mét thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. NghiÖp vô B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®ang lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô chñ chèt cña c«ng ty, cÇn ph¶i lµm g× ®Ó nghiÖp vô nµy t¨ng tr­ëng h¬n n÷a trong t­¬ng lai. Sau khi ®­îc sù d¹y dç tËn t×nh cña thÇy c« vÒ c¬ së lÝ luËn B¶o HiÓm vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé B¶o HiÓm phßng B¶o HiÓm hµng h¶i c«ng ty B¶o HiÓm Hµ Néi, trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô trong thêi gian qua vµ xem xÐt nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi ®èi víi c«ng ty trong thêi gian tíi ®ång thêi c¨n cø vµo môc tiªu nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty vµ phßng B¶o HiÓm hµng h¶i trong n¨m 2002 vµ mét sè n¨m tiÕp theo lµ “ t¨ng tr­ëng ®i ®èi víi hiÖu qu¶”. Em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn, víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ nh»m n©ng cao chÊt l­îng triÓn khai nghiÖp vô B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ®Ó kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña nghiÖp vô B¶o HiÓm nµy ngµy mét tèt h¬n. 1. VÒ phÝa c«ng ty B¶o HiÓm Hµ Néi a) Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro tr­íc khi kÝ hîp ®ång B¶o HiÓm. Cã thÓ nãi, kÕt qu¶ kh©u khai th¸c tèt kh«ng chØ ®­îc thÓ hiÖn ë sè doanh thu, sè l­îng hîp ®ång ®­îc ph¸t hµnh mµ cßn ë chç nh÷ng hîp ®ång nµy mang tÝnh rñi ro thÊp vµ cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh biÖn ph¸p ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt, tr¸nh nh÷ng tæn thÊt qu¸ lín cho C«ng ty. V× vËy thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro tr­íc khi kÝ hîp ®ång B¶o HiÓm lµ v« cïng quan träng. Ngoµi viÖc tr¸nh ®­îc c¸c tr­êng hîp trôc lîi B¶o HiÓm tõ phÝa ng­êi tham gia, nã cßn gióp c¸n bé b¶o hiÓm cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i tû lÖ phÝ (tõ tû lÖ phÝ chung cña c«ng ty ¸p dông theo tõng lo¹i hµng ho¸, hµnh tr×nh, ph­¬ng thøc b¶o qu¶n) cho phï hîp h¬n. Muèn vËy c«ng ty cÇn: - Cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, th«ng tin quan l¹i víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ tµu biÓn, h¶i quan, bÕn c¶ng ®Ó kiÓm tra c¸c th«ng tin mµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cung cÊp. - C«ng ty cÇn kiÓm tra vÒ ph­¬ng thøc ®ãng gãp hµng ho¸ vµ h­íng dÉn ng­êi ®­îc b¶o hiÓm vÒ ph­¬ng thøc ®ãng gãi cho hîp lý nhÊt. - Yªu cÇu ng­êi ®­îc b¶o hiÓm kª khai ®óng, ®Çy ®ñ vµo giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm ®ång thêi ph©n tÝch cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña hä vÒ viÖc kª khai nµy. - C«ng ty nªn h­íng dÉn cho kh¸ch hµng chän nh÷ng ®éi tµu m¹nh, cã uy tÝn, lai lÞch râ rµng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt. Bëi b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm cho tæn thÊt hµng ho¸ trong tr­êng hîp tµu bÞ b¾t gi÷, cÇm cè do mÊt kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña chñ tµu. Ngoµi ra, c«ng ty cÇn ph¶i n¾m b¾t ®­îc cì tµu vµ tuæi tµu mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó ®iÒu chØnh tû lÖ phÝ cho phï hîp. b) §Èy m¹nh c«ng t¸c khai th¸c: Khai th¸c lµ kh©u ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong viÖc triÓn khai mét nghiÖp vô B¶o HiÓm. Trong giai ®o¹n 1997-2001, hay c«ng t¸c khai th¸c ë B¶o ViÖt Hµ Néi ®· ®­îc quan t©m chó träng, song vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ ch­a khai th¸c ®­îc hÕt tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng. Muèn lµm tèt c«ng t¸c khai th¸c, tr­íc hÕt c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, kh¸ch hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã cã ®èi s¸ch hîp lý trong tõng thêi kú. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, hµng n¨m c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch thu nhËp c¸c th«ng tin vÒ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cho tõng mÆt hµng, n¾m ®­îc ®Þnh h­íng xuÊt nhËp khÈu trong n¨m, ®ång thêi cö c¸n bé ®Õn tiÕp cËn trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu cña tõng ®¬n vÞ. Tõ ®ã ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng mÆt hµng nµo lµ träng t©m, cÇn khai th¸c m¹nh vµ nh÷ng mÆt hµng nµo nªn h¹n chÕ. §ång thêi, còng th«ng qua tiÕp cËn víi kh¸ch hµng, t×m hiÓu nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu cña tõng ®¬n vÞ ®Ó ph©n chia kh¸ch hµng thµnh tõng nhãm nh­: nhãm kh¸ch hµng th­êng xuyªn, nhãm kh¸ch hµng kh«ng th­êng xuyªn trong nhãm kh¸ch hµng th­êng xuyªn l¹i ph©n ra theo nhãm mÆt hµng mµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn ®ã xuÊt hay nhËp... tõ ®ã lËp mét b¶ng kÕ ho¹ch chi tiÕt trong ®ã cã sù ph©n nhãm râ rµng vµ kÕ ho¹ch tiÕp cËn, khai th¸c tõng kh¸ch hµng cô thÓ. MÆt kh¸c ®Ó khai th¸c kh¸ch hµng thµnh c«ng, c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p vµ c¸ch thøc c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp trong tõng tr­êng hîp tiÕp cËn víi kh¸ch hµng. Víi søc m¹nh vµ lîi thÕ cña m×nh, C«ng ty nªn coi kh¸ch hµng cña m×nh kh«ng chØ gåm kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng mµ c¶ kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh. §Ó tËn dông n¨ng lùc khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó, ngoµi viÖc sö dông c¸c c¸n bé phßng b¶o hiÓm hµng h¶i, c¸c c¸n bé khai th¸c tæng hîp ë c¸c quËn huyÖn, c«ng ty cÇn t¨ng c­êng cñng cè hÖ thèng ®¹i lý chuyªn nghiÖp phi nh©n thä ®· ®­îc ®µo t¹o vµ cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông bæ sung. §ång thêi cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch cô thÓ ®èi víi m¹ng l­íi nµy nh­ cuèi mçi quý hoÆc mçi th¸ng c«ng ty lËp b¶ng thµnh tÝch ®¹i lý vµ xÐt th­ëng (ngoµi hoa hång) cho c¸c ®¹i lý ®¹t doanh thu cao- b¶ng thµnh tÝch nµy nªn ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ trang träng ë v¨n phßng c«ng ty vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn... Mét vÊn ®Ò kh¸ quan träng ®Ó hç trî c«ng t¸c khai th¸c lµ c«ng t¸c truyÒn th«ng, qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng ho¹t ®éng cña C«ng ty nãi chung vµ vÒ s¶n phÈm b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. HiÖn nay, ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña c«ng ty cßn rÊt nghÌo nµn vµ kh¸ ®¬n ®iÖu. Trong bèi c¶nh hiÖn nay, thÞ tr­êng b¶o hiÓ kh«ng cßn mang tÝnh ®éc quyÒn nh­ mÊy n¨m tr­íc, do vËy B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn sím cã biÖn ph¸p ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng nµy. C¸ch thøc tiÕn hµnh lµ cã thÓ chän mét biÓu t­îng thÝch hîp vµ cã Ên t­îng råi cho tr­ng bµy trªn c¸c tÊm pan« lín. §Æt t¹i c¸c vÞ trÝ thu hót sù chó ý cña nhiÒu ng­êi (nh­ trªn ®­êng quèc lé, trªn c¸c ng· 3, 4 cña ®­êng phè, t¹i c¸c bÕn c¶ng...), hoÆc ®¨ng trªn b¸o, truyÒn h×nh. Ngoµi ra, mét kiÕn nghÞ n÷a ®Ó hç trî cho c«ng t¸c khai th¸c lµ viÖc tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng. Thùc tÕ, viÖc nµy ®· ®­îc c«ng ty thùc hiÖn, song h×nh thøc cßn ®¬n gi¶n vµ kh«ng th­êng xuyªn, nç lùc nµy c«ng ty nªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng cuèi mçi quý ®Ó ®¸nh gi¸, tæng kÕt t×nh h×nh hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®­êng biÓn trong quý vµ cïng nhau ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n cña tõng tr­êng hîp rñi ro, qua ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng, h¹n chÕ tæn thÊt. §ång thêi cã nh÷ng khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn xuÊt nhËp khÈu vµ Ýt x¶y ra tæn thÊt. ThiÕt nghÜ ®iÒu nµy sÏ cã t¸c dông tÝch cùc tíi t©m lý kh¸ch hµng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy hä mua s¶n phÈm cho c«ng ty vµ lµ chÊt keo g¾n bã gi÷a nhµ b¶o hiÓm vµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ngµy mét kh¨ng khÝt h¬n. c) T¨ng c­êng c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt mét mÆt c«ng ty gi¶m thiÓu ®­îc viÖc chi tr¶ båi th­êng, mÆt kh¸c cã ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶m chi phÝ t¨ng c¹nh tranh. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy, B¶o ViÖt Hµ Néi cã thÓ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: + Tæ chøc mét nhãm chuyªn tr¸ch viÖc theo dâi, thèng kª tæn thÊt ®Ó cã nh÷ng nhËn xÐt chÝnh x¸c vÒ ®èi víi lo¹i hµnh tr×nh nµo, ®èi víi chóng ta hµng ho¸ nµo, th× th­êng gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro g×? tõ ®ã cã biÖn ph¸p ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt thÝch hîp. Ch¼ng h¹n nh­ ®èi víi hµnh tr×nh tõ ViÖt Nam sang IRAQ, ®èi víi lo¹i hµng lµ g¹o th× th«ng th­êng rñi ro chñ yÕu lµ g¹o bÞ mèc do bÞ hÊp h¬i (do ®é Èm ë ViÖt Nam vµ IRAQ lµ qu¸ chªnh lÖch) biÕt ®­îc t×nh h×nh nh­ vËy cÇn cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n tèt tr¸nh bÞ hÊp h¬i nh­ bao gãi hai lÇn... + Cö ng­êi gi¸m s¸t qu¸ tr×nh sÕp dì hµng ®Ó kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p can thiÖp, xö lý khi hµng bÞ tæn thÊt. + Cïng phèi hîp víi c¸c c«ng ty B¶o HiÓm kh¸c trong viÖc x©y dùng c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu, tÝn hiÖu b¸o nguy hiÓm, c¸c ®éi cøu n¹n trªn biÓn, hÖ thèng c¶ng l¸nh n¹n vµ x©y dùng hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c th«ng xuèt ®Ó cã thÓ theo dâi mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ hµnh tr×nh cña hµng ho¸, tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp khi xÈy ra rñi ro víi hµng ho¸, gi¶m tèi ®a tæn thÊt x¶y ra. + N©ng cao nhËn thøc cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm trong c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt b»ng c¸ch th«ng tin cho hä vÒ c«ng t¸c nµy vµ khuyÕn c¸o ®èi víi kh¸ch hµng khi kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. + §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng l©u n¨m hoÆc nh÷ng kh¸ch hµng tham gia B¶o HiÓm víi gi¸ trÞ lín, B¶o ViÖt Hµ Néi nªn trÝch ra 1 phÇn phÝ ®Ó trang bÞ cho hä mét sè trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt nh­, b×nh ch÷a ch¸y, thuèc chèng Èm, chèng nÊm mèc... d) N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh-båi th­êng: ViÖc gi¸m ®Þnh båi th­êng mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ hîp lý lµ c¸ch thøc tèt nhÊt ®Ó t¹o uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m ®Þnh-båi th­êng ë B¶o ViÖt Hµ Néi. HiÖn nay lµ hÕt søc quan träng h¬n bao giê hÕt, bëi tû lÖ phÝ B¶o HiÓm sau mét sè n¨m ®· gi¶m ®¸ng kÓ do vËy viÖc gi¶m tû lÖ phÝ trong n¨m 2002 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ kh¸ h¹n chÕ do ®ã B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn thùc hiÖn thËt tèt c«ng t¸c nµy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh duy tr× vµ thu hót kh¸ch hµng vÒ c«ng ty m×nh. §Ó t¨ng c­êng chÊt l­îng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh, ®ång thêi ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ, mét mÆt c«ng ty cÇn kh«ng ngõng ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé gi¸m ®Þnh, mÆt kh¸c nªn chuyªn m«n hãa kh©u gi¸m ®Þnh b»ng c¸ch ph©n c«ng mçi c¸n bé trong phßng B¶o HiÓm hµng h¶i ®¶m nhËn gi¸m ®Þnh cho mét sè mÆt hµng, nhãm hµng cô thÓ, theo ®ã hä sÏ cã kh¶ n¨ng ®i s©u nghiªn cøu vµ chuyªn m«n ho¸ trong lÜnh vùc cña m×nh nh»m gi¶m bít c¸c chi phÝ ph¸t sinh vµ n©ng cao hiÖu suÊt c«ng viÖc. Ngoµi ra ®Ó t¨ng c­êng chÊt l­îng c«ng t¸c nµy c«ng ty B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn x©y dùng mèi quan hÖ réng kh¾p víi c¸c c«ng ty, tæ chøc, ®¹i lý gi¸m ®Þnh trong n­íc vµ quèc tÕ. Kh¸ch hµng chØ thùc sù thÊy ®­îc ý nghÜa cña b¶o hiÓm khi hä nhËn ®­îc tiÒn båi th­êng cho nh÷ng tæn thÊt cña hä. Do vËy c«ng ty cÇn båi th­êng cho kh¸ch hµng nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ døt ®iÓm, tr¸nh t×nh tr¹ng thñ tôc r­êm rµ g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng nhËn tiÒn båi th­êng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m ®Þnh båi th­êng, ®¶m b¶o viÖc trùc 24/24 giê, ch¾c ch¾n B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ gi÷ ch©n kh¸ch hµng ®· tõng tham gia ë B¶o ViÖt cuèn hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng míi. e) ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c “Truy ®ßi ng­êi thø ba” ViÖc thÕ quyÒn ®ßi ng­êi thø ba cã lçi lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi bÊt cø mét c«ng ty B¶o HiÓm nµo trªn thÕ giíi song, trªn thùc tÕ, viÖc ®ßi hái ng­êi thø ba cã lçi lµ mét c«ng viÖc v« cïng khã kh¨n. Trong B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, viÖc thay mÆt ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®ßi ng­êi thø ba cã lçi (nhÊt lµ chñ tµu) gÆp rÊt nhiÒu trë ng¹i. V× c¸c chñ tµu th­êng n»m trªn l·nh thæ cña n­íc kh¸c nªn viÖc truy ®ßi trùc tiÕp th­êng kh«ng ®em laÞ kÕt qu¶ cao. §Ó n©ng cao c«ng t¸c truy ®ßi, B¶o ViÖt Hµ Néi cã thÓ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: + Trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc b¶o hiÓm th«ng b¸o cho B¶o ViÖt Hµ Néi c¸c chñ tµu chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y ra rñi ro, B¶o ViÖt Hµ Néi c¸c chñ tµu chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y ra rñi ro, B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn yªu cÇu chñ hµng tiÕn hµnh lµm mét sè biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh­ lËp biªn b¶n tæn thÊt trong ®ã nãi râ nguyªn nh©n vµ møc ®é tæn thÊt vµ yªu cÇu chñ tµu x¸c nhËn vµo biªn b¶n, yªu cÇu c¶nh s¸t ®­êng biÓn giao cho mét b¶n biªn b¶n tai n¹n (trong tr­êng hîp hai tµu ®©m va)...Sau ®ã thuª ng­êi ¸p tµu buéc chñ hµng ph¶i ký Quü t¹i ng©n hµng ®Ó ®­îc b¶o l·nh míi th¶ tµu. Ngay sau khi båi th­êng cho chñ hµng, B¶o ViÖt Hµ Néi sÏ yªu cÇu chñ hµng b¶o l­u quyÒn khiÕu n¹i vµ chuyÓn quyÒn khiÕu n¹i nµy cïng toµn bé giÊy tê cÇn thiÕt cho B¶o ViÖt Hµ Néi. Sau ®ã B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn nhanh chãng hoµn chØnh hå s¬ vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc truy ®ßi. + Trong tr­êng hîp chñ tµu lµ ng­êi n­íc ngoµi, ®Ó sæng tµu kh«ng ¸p tµu ®­îc th× B¶o ViÖt Hµ Néi còng cÇn ph¶i tiÕn hµnh hoµn thiÖn Hå s¬ truy ®ßi, sau ®ã tiÕn hµnh ®µm ph¸n víi chñ tµu n­íc ngoµi th«ng qua ®¹i diÖn cña bªn n­íc chñ tµu cã quèc tÞch hay c­ tró hoÆc qua ®iÖn b¸o, fax...nÕu kh«ng th­¬ng l­îng ®­îc, nªn thuª mét c«ng ty ®ßi thuª n­íc ngoµi n¬i tµu c­ tró hoÆc ®­a ra toµ ¸n. Tuy nhiªn trong tr­êng hîp nµy B¶o ViÖt Hµ Néi cÇn so s¸nh gi÷a chi phÝ dù kiÕn ®Ó truy ®ßi víi kho¶n mµ sÏ ®ßi ®­îc tõ chñ tµu tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh hîp lý. g) N©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé B¶o HiÓm. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, nghiÖp vô B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn nãi riªng vµ C«ng ty B¶o HiÓm Hµ Néi nãi chung cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc hay kh«ng lµ phô thuéc vµo chÝnh ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. HiÖn nay ë c«ng ty B¶o HiÓm Hµ néi, ®éi ngò c¸n bé c«ng t¸c trong phßng B¶o HiÓm hµng h¶i, nãi chung ®Òu rÊt t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. HÇu hÕt c¸n bé ®· tèt nghiÖp ®¹i häc hÖ chÝnh quy, hµng n¨m nh÷ng c¸n bé nµy cßn tham gia c¸c kho¸ huÊn luyÖn, héi th¶o...trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi h¬n thÕ n÷a hÇu hÕt c¸c c¸n bé l¹i ®· lµm viÖc nhiÒu n¨m ë c«ng ty nªn vÒ chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc tèt. §©y cã thÓ nãi lµ nh÷ng thuËn lîi rÊt c¬ b¶n cña B¶o ViÖt Hµ Néi vÒ mÆt nh©n sù, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sù t¨ng tr­ëng cña C«ng ty trong thêi gian quan. Tuy nhiªn, cã mét ®iÓm ch­a hîp lý lµ víi sè l­îng c¸n bé rÊt h¹n chÕ cña phßng trong khi ph¶i ®¶m ®­¬ng tÊt c¶ c«ng viÖc tõ kh©u khai th¸c ®Õn båi th­êng cña tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô mµ phßng ®ang triÓn khai nh­: B¶o hiÓm tµu biÓn, tµu s«ng, tµu ®¸nh c¸, b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn néi ®Þa...h¬n thÕ n÷a mçi c¸n bé th«ng th­êng ph¶i thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nh­ trªn ®èi víi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô mµ c¸n bé ®ã khai th¸c ®­îc (theo ph©n cÊp). Nh­ vËy víi khèi l­îng c«ng viÖc ®· lín l¹i dµn tr¶i, nhiÒu lóc ®· ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña hä. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn trong thêi gian tíi c«ng ty nªn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: + Bè trÝ c¸n bé theo ph­¬ng thøc võa hîp t¸c võa chuyªn m«n ho¸. NghÜa lµ mçi ng­êi sÏ ®­îc ph©n c«ng ®¶m nhiÖm mét m¶ng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh tuú theo n¨ng lùc vµ së tr­êng cña mçi ng­êi. Cã nh­ vËy c¸c c¸n bé B¶o HiÓm míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®i s©u h¬n trong lÜnh vùc cña m×nh võa cã thÓ hîp t¸c víi nhau ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp phøc t¹p. + TiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ t¸c phong lµm viÖc cho c¸c c¸n bé B¶o HiÓm, t¹o kh«ng khÝ lµm viÖc s«i næi cho phßng b¶o hiÓm hµng h¶i nãi riªng vµ cho c¶ c«ng ty nãi chung. Mét mÆt, th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i, h×nh thøc héi th¶o ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm, cö ®i du häc n­íc ngoµi...®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi vÒ lÜnh vùc cña m×nh nh»m thÝch øng víi ®ßi hái cña c«ng viÖc mÆt kh¸c c«ng ty còng cÇn cã chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc thi ®ua s«i næi...cã nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Ngoµi ra, c«ng ty còng cÇn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé, khen th­ëng kÞp thêi cho c¸c c¸n bé b¶o hiÓm khi hä cã thµnh tÝch cao trong c«ng viÖc cã nh­ vËy c«ng ty míi gi÷ l¹i ®­îc c¸n bé giái vµ thu hót thªm nh©n tµi tõ bªn ngoµi. 2. VÒ phÝa nhµ n­íc ThÞ tr­êng B¶o HiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn ë n­íc ta míi tho¸t khái tr×nh tr¹ng ®éc quyÒn kho¶ng 10 n¨m trë l¹i ®©y song cho tíi nay tÝnh chÊt c¹nh tranh cña thÞ tr­êng ®· ®Õn møc kh«ng khoan nh­îng vµ nhiÒu khi sù c¹nh tranh mang tÝnh chÊt tiªu cùc. V× vËy, cÇn cã sù can thiÖp m¹n h¬n cña Nhµ n­íc ®Ó b¶o ®¶m cho thÞ tr­êng B¶o HiÓm cña n­íc ta ph¸t triÓn mét c¸ch lµnh m¹nh vµ æn ®Þnh. Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc lµ: + §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng h¹ phÝ qu¸ møc (cã thÓ dÉn ®Õn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c c«ng ty B¶o HiÓm) gi÷a c¸c c«ng ty B¶o HiÓm ®Ó dµnh kh¸ch vµ më réng thÞ tr­êng cña m×nh, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh B¶o HiÓm mµ trùc tiÕp lµ Bé tµi chÝnh cÇn x©y dùng khung biÓu phÝ thèng nhÊt trong ®ã cã quy ®Þnh vµ møc sµn hîp lý. Theo ®ã c¸c c«ng ty B¶o HiÓm cø thÕ mµ thùc hiÖn, ®ång thêi kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn theo biÓu phÝ nµy. Nh­ vËy t×nh tr¹ng h¹ tû lÖ phÝ qu¸ møc gi÷a c¸c c«ng ty B¶o HiÓm sÏ bÞ ng¨n chÆn. + LuËt B¶o HiÓm ®· cã hiÖu lùc song ®Ó ®i vµo thùc tÕ, Nhµ n­íc cÇn ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ h¬n, ®Ó tõ ®ã c¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ thùc hiÖn ®óng vµ thèng nhÊt. + Nh­ trªn ®· tr×nh bµy, kim ng¹nh xuÊt nhËp khÈu tham gia b¶o hiÓm ë thÞ tr­êng B¶o HiÓm trong n­íc chØ chiÕm kho¶ng 25%-30%. Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, cßn l¹i 70% - 75% Tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu tham gia B¶o HiÓm ë thÞ tr­êng B¶o HiÓm n­íc ngoµi. Nh­ vËy mét mÆt nhµ n­íc sÏ bÞ mÊt mét kho¶n thuÕ lín, mÆt kh¸c lµm cho thÞ tr­êng B¶o HiÓm trong n­íc vµ ngµnh vËn t¶i biÓn trong n­íc chËm ph¸t triÓn do vËy Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p kh¶ thi ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi xuÊt nhËp khÈu dµnh ®­îc quyÒn thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm trong n­íc. Ngoµi ra, Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng nguån vèn ®Çu t­ vµo c¸c ch­¬ng tr×nh phßng chèng tæn thÊt cÊp Quèc gia nh­: ch­¬ng tr×nh t×m kiÕm vµ cøu n¹n trªn biÓn, x©y dùng c¸c hÖ thèng c¶ng biÓn hiÖn ®¹i (mét mÆt ®Ó l¸nh n¹n mÆt kh¸c ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng), x©y dùng c¸c biÓn b¸o giao th«ng, tÝn hiÖu giao th«ng trªn biÓn... KÕt luËn Sau gÇn n¨m triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn, tuy cã nhiÒu h¹n chÕ, song nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc rÊt kh¶ quan, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cho sù ph¸t triÓn chung cña B¶o ViÖt Hµ Néi. MÆc dï ®©y lµ mét nghiÖp vô b¶o hiÓm truyÒn thèng, ®­îc triÓn khai ë tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä cña ViÖt Nam, song hµng n¨m tû lÖ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu tham gia b¶o hiÓm trong n­íc cßn nhá bÐ chøng tá thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta ®Çy tiÒm n¨ng. Trong giai ®o¹n s¾p tíi, khi ViÖt Nam ®· gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn h¬n, kÐo theo ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh ngo¹i th­¬ng, th× tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cßn lín h¬n nhiÒu. §ång thêi ®©y còng lµ thÞ tr­êng b¶o hiÓm bÐo bë cho c¸c C«ng ty, TËp ®oµn b¶o hiÓm n­íc ngoµi nh¶y vµo ®Çu t­ khai th¸c, v× thÕ lµm cho thÞ tr­êng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trong n­íc vèn ®· c¹nh tranh gay g¾t l¹i cµng c¹nh tranh gay g¾t h¬n. Tr­íc t×nh h×nh nµy, ®ßi hái c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ph¶i cã chiÕn l­îc kinh doanh hîp lý, ®ång thêi n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng triÓn khai nghiÖp vô, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Víi nh÷ng thÕ m¹nh s½n cã cña B¶o ViÖt Hµ Néi, sù chØ ®¹o kÞp thêi cña Tæng C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam, sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña C«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi, cïng víi sù nç lùc cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c c¸n bé b¶o hiÓm Phßng b¶o hiÓm hµng h¶i, c¸n bé b¶o hiÓm QuËn HuyÖn, c¸c §¹i lý vµ c¸c Céng t¸c viªn b¶o hiÓm, chóng ta tin t­ëng r»ng viÖc triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i C«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi sÏ ®ñ søc ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trªn ®©y lµ nh÷ng ghi nhËn trong qu¸ tr×nh em thùc tËp nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn t¹i Phßng b¶o hiÓm hµng h¶i, C«ng ty b¶o hiÓm Hµ Néi. Do ®iÒu kiÖn tr×nh ®é vµ thêi gian h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n r»ng chuyªn ®Ò thùc tËp nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× thÕ, em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o gãp ý kiÕn cña c¸c ThÇy, C« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó gióp cho chuyªn ®Ò thùc tËp nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¸m ¬n. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o ttr×nh “Kinh tÕ B¶o hiÓm” – Tr­êng DDHKTQD – Bé m«n Kinh tÕ B¶o hiÓm, Chñ biªn: GS-TS. Hå SÜ Sµ - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 2000. Gi¸o tr×nh “B¶o hiÓm” – Tr­êng DDH Tµi ChÝnh KÕ To¸n, Chñ Biªn GS-TS.Hå Xu©n Ph­¬ng – Nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh. Gi¸o tr×nh “ Qu¶n trÞ Kinh doanh B¶o hiÓm” – Tr­êng §HKTQD. Gi¸o tr×nh “NghiÖp vô Kü thuËt NghiÖp vô Ngo¹i th­¬ng” Chñ biªn Vò H÷u Töu - Tr­êng DDDH Ngo¹i Th­¬ng – Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc – 1998 S¸ch “B¶o hiÓm – Nguyªn T¾c vµ Thùc Hµnh “ – TiÕn SÜ David Bland. Incoterm – 2000. LuËt Kinh doanh B¶o hiÓm ViÖt Nam. LuËt Hµng h¶i ViÖt Nam. T¹p chÝ th«ng tin thÞ tr­êng B¶o hiÓm vµ T¸i B¶o hiÓm sè 1,2,3,4 n¨m 2000, 2001 vµ sè 1 n¨m 2002. T¹p chÝ thÞ tr­êng B¶o hiÓm. Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam, vµ mét sè t¹p chÝ , chuyªn sµn kh¸c. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña B¶o ViÖt Hµ Néi tõ 1997 ®Õn 2001. Quy t¾c chung B¶o hiÓm hµng hãa xuÊt nhËp khÈu b»ng ®­êng biÓn cña B¶o ViÖt (QTC – 1998). Quy tr×nh khai th¸c theo quy tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001 cña b¶o viÖt Hµ Néi. Vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cña Phßng B¶o hiÓm Hµng h¶i C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi. Môc lôc Lêi nãi ®Çu:……………………………………………………………...1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan