Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất

Lời mở đầu Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nú giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong qui trình sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nờn cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế. Đối với một doanh nghiệp thỡ TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ cụng nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phỏt triển sản xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp núi riờng và của nền kinh tế đất nước núi chung. Đứng trờn gúc độ kế toỏn thỡ việc phản ỏnh đầy đủ, tớnh khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐ là một tiền đề quan trọng để cỏc doanh nghiệp tiền hành SXKD cú hiệu quả, nú khẳng định vai trũ vị trớ của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay. Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tính hình thực tế tại Cụng ty xe máy - xe đạp Thống Nhất, em xin trình bày luận văn với các nội dung sau. Ngoài “Lời nói đầu” và “Kết luận” nội dung của luận văn gồm 4 phần chính: Chương I :Lý luận chung về kế toán TSCĐ Chương II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất Chương III:Một số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Niken. PhÇn lín s¶n phÈm m¹ ®¹t yªu cÇu chuÈn sÏ nhËp kho ®Ó chuyÓn sang ph©n x­ëng l¾p r¸p hoÆc b¸n ra ngoµi. - Ph©n x­ëng c¬ dông: ChÕ t¹o c¸c lo¹i khu«n g¸ ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d­ìng söa ch÷a lín toµn bé thiÕt bÞ m¸y mãc, l¾p ®Æt vµ b¶o d­ìng ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng ®iÖn. - Ph©n x­ëng l¾p r¸p: L¾p r¸p c¸c lo¹i xe hoµn chØnh theo lÖnh cña Phßng kinh doanh. Trªn c¬ së c¸c lo¹i phô tïng linh kiÖn tõ c¸c ph©n x­ëng kh¸c cïng víi mét sè phô tïng mua ngoµi th«ng qua kho cña c«ng ty ®Ó l¾p r¸p thµnh xe hoµn chØnh. Qua bé phËn KCS ë phßng c«ng nghÖ c«ng nhËn vµ nhËp kho thµnh s¶n phÈm. C¸c phßng ban vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty cã mèi quan hÖ nghiÖp vô mËt thiÕt víi nhau. C¸c bé phËn nµy hç trî cïng nhau hîp søc ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. §iÒu nµy gióp cho viÖc s¶n xuÊt – kinh doanh cña c«ng ty thuËn lîi. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty xe m¸y – xe ®¹p Thèng NhÊt 3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty C«ng ty xe m¸y – xe ®¹p Thèng NhÊt ¸p dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp chung. Toµn c«ng ty cã mét phßng tµi vô. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n suÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®­îc tËp hîp vÒ phßng tµi vô tõ kh©u lËp chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Phßng tµi vô cña c«ng ty cã 7 thµnh viªn trong phßng tµi vô ®­îc kÕ to¸n tr­ëng bè trÝ ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý, phô tr¸ch c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c nhau. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty xe m¸y – xe ®¹p Thèng NhÊt (Phô lôc 2) NhiÖm vô cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng tµi vô cô thÓ nh­ sau: - Tr­ëng phßng tµi vô: Cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty, ®¶m b¶o bé m¸y gän nhÑ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. - KÕ to¸n tæng hîp: TËp hîp tµi liÖu cña c¸c kÕ to¸n kh¸c lËp c¸c b¶ng kª, b¶ng ph©n bè, nhËt ký chøng tõ. - KÕ to¸n vËt liÖu: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh mua vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô, theo dâi c«ng nî, tµi s¶n cè ®Þnh: - KÕ to¸n thanh to¸n : Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt, thanh to¸n c«ng nî víi nhµ cung cÊp vµ ng©n s¸ch nhµ n­íc. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng - Thñ quü: Cã nhiÖm vô cïng víi kÕ to¸n thanh to¸n vµ kÕ to¸n tiªu thô tiÕn hµnh thu chi theo dâi c¸c kho¶n thu chi vµ tån quü tiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ. Ngoµi nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n cña phßng tµi vô, mçi ph©n x­ëng x¶n xuÊt ®Óu cã mét nh©n viªn h¹ch to¸n. Ng­êi nµy cã nhiÖm vô theo dâi s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng m×nh, chi tr¶ tiÒn l­¬ng ®Õn tõng ng­êi lao ®éng. 3.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế to¸n ở c«ng ty C«ng ty xe m¸y - xe đạp Thống Nhất là cã niªn độ kế to¸n bắt đầu từ ngày 1/1/N và kết thóc vào ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi sæ kế to¸n là đồng Việt Nam (VNĐ) C«ng ty ¸p dụng hạch to¸n hàng tồn kho theo phương ph¸p kª khai thường xuyªn, tÝnh thuế GTGT theo phương ph¸p khấu trừ thuế. Phương ph¸p tÝnh khấu hao tài sản cố định theo thời gian. Kỳ tÝnh gi¸ thành và x¸c định kết quả kinh doanh của c«ng ty là từng th¸ng. Với số lượng nghiệp vụ ph¸t sinh nhiều trong điều kiện kế to¸n thủ c«ng, C«ng ty ¸p dụng h×nh thức kế to¸n Nhật ký chứng từ. H×nh thức kế to¸n Nhật ký chứng từ ¸p dụng tại c«ng ty sử dụng c¸c loại sổ sau: - Nhật ký chứng từ: Nhật ký chứng từ được mở hàng th¸ng cho một hoặc một số tài khoản cã nội dung kinh tế giống nhau, cã liªn quan với nhau theo yªu cầu quản lý. Nhật ký chứng từ được mở theo số ph¸t sinh bªn cã của tài khoản trong Nhật ký chứng từ đối ứng với bªn nợ của c¸c tài khoản cã liªn quan. Trong h×nh thức Nhật ký chứng từ cã 10 Nhật ký chứng từ được đ¸nh số từ 1 đến 10. Hiện nay c«ng ty mới chỉ sử dụng Nhật ký chứng từ số 1,2,4,5,9,10. - Sổ c¸i: Là sổ kế to¸n tổng hợp mở cho cả năm, mỗi tờ sổ dông cho một tài khoản, phản ¸nh số ph¸t sinh nợ, ph¸t sinh cã chi tiết theo từng th¸ng và dư cuối năm. Số ph¸t sinh cña của mỗi tài khoản đã. - Bảng kª: Được sử dụng trong những trường hợp khi c¸c chỉ tiªu hạch to¸n chi tiết của một số tài khoản kh«ng thể kết hợp phản ¸nh trực tiếp trong Nhật ký chứng từ được. Số liệu tổng cộng của c¸c bảng kª chuyển vào c¸c Nhật ký chứng từ cã liªn quan. Trong h×nh thức Nhật ký chứng từ cø 10 bảng kª được đ¸nh số từ 1 đến 11 (kh«ng cã bảng kª số 7). C«ng ty hiện nay đang sử dụng bảng kª số 1,2,3,11. - Bảng ph©n bổ: Được sử dụng với những khoản chi phÝ ph¸t sinh thường xuyªn liªn quan đến nhiều đối tượng cần ph©n bổ. C«ng ty đang sử dụng bảng ph©n bổ số 1,2,3 cuối th¸ng dựa vào bảng ph©n bổ chuyển vào c¸c bảng kª và Nhật ký chứng từ cã liªn quan. - Sổ chi tiết: Dïng để theo dâi c¸c đối tượng cần hạch to¸n chi tiết. Hiện nay, C«ng ty đang sử dụng c¸c sổ chi tiết: sổ chi tiết theo dâi doanh thu tiªu thụ, sổ chi tiết phải thu của kh¸ch, sổ chi tiết thanh to¸n với người b¸n, sổ ng©n hàng, sổ quỹ. C«ng ty xe m¸y - xe đạp Thống Nhất ¸p dụng hệ thống tài khoản kế to¸n doanh nghiệp theo quyết định 1141 - TC/QĐ/CĐKT ban hành ngày 1/11/1995 của bộ tài chÝnh. Ngoài c¸c b¸o c¸o tài chÝnh theo quy định (bảng c©n đối kế to¸n B01 - DN, b¸o c¸o kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh b¸o c¸o tài chÝnh B09 - DN,b¸o c¸o lưu chuyển tiền tệ B03 - DN), c«ng ty còng lập b¸o c¸o quản trị như bảng kª khai nộp thuế, b¸o c¸o t×nh h×nh sản suất… S¬ ®å: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty xe m¸y - xe ®¹p Thèng NhÊt (Phô lôc 3) II. c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ ë c«ng ty xe m¸y - xe ®¹p Thèng nhÊt C«ng ty Xe m¸y - Xe ®¹p Thèng NhÊt lµ mét ®¬n vÞ võa s¶n xuÊt võa kinh doanh nªn h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng thøc kª khai th­êng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Do vËy quy tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n t¹i C«ng ty nh­ sau: 1.Ph©n lo¹i TSC§ t¹i c«ng ty T¹i c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt, nh×n chung TSC§ rÊt ®a dang vÒ sè l­îng, chñng lo¹i vµ c¶ chÊt l­îng. §Ó qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ th× c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i TSC§ theo nh÷ng chØ tiªu sau: + Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh Nguån h×nh thµnh TSC§ cña c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt chñ yÕu ®­îc h×nh thµnh tõ 3 nguån chñ yÕu sau: TSC§ h×nh thµnh tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc: 11.435.673.500 TSC§ h×nh thµnh tõ nguån vèn tù bá xung: 7.756.432.950 TSC§ h×nh thµnh tõ nguån vèn vay kh¸c: 5.942.899.506 Tæng: 25.135.005.956 Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy, C«ng ty ®· biÕt ®­îc TSC§ ®­îc h×nh thµnh tõ nguån nµo chiÕm tû lÖ bao nhiªu trong tæng vèn cè ®Þnh. Tõ ®ã c«ng ty sÏ cã kÕ ho¹ch thanh to¸n c¸c kho¶n vay ®óng h¹n. +Ph©n lo¹i theo ®Æc tr­ng kü thuËt Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy, TSC§ cña c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt ®­îc chia thµnh 5 nhãm sau: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: 8.598.129.670 M¸y mãc thiÕt bÞ: 15.169.459.750 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: 870.163.748 VËt kiÕn tróc: 61.260.115 ThiÕt bÞ v¨n phßng: 435.992.673 Tæng: 25.135.005.956 Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy cho ta biÕt ®­îc cÊu kÕt TSC§ ë trong c«ng ty theo tõng nhãm ®Æc tr­ng vµ tû träng cña tõng nhãm trong tæng sè TSC§ hiÖn cã. 2.§¸nh gi¸ TSC§ ë c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt ViÖc ®¸nh gi¸ TSC§ ë c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt cã ý nghÜa hÕt søc quan träng trong viÖc qu¶n lý khai th¸c TSC§ ®Æc biÖt lµ trong h¹ch to¸n TSC§ vµ trÝch khÊu hao TSC§. 2.1 §¸nh gi¸ TSC§ theo nguyªn gi¸. ë c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt th× tµi s¶n ®­îc h×ng thµnh do mua s¾m míi vµ viÖc ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c chung cña chÕ ®é kÕ to¸n. §ã lµ viÖc ®¸nh gi¸ TSC§ theo nguyªn gi¸ vµ theo gi¸ trÞ cßn l¹i. Nguyªn gi¸ =Gi¸ mua thùc tÕ cña TSC§ + Chi phÝ vËn chuyÓn TSC§ (kh«ng bao gåm thuÕ VAT) l¾p dÆt, ch¹y thö…(nÕu cã) VD1: C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký ngµy07/06/2004 gi÷a c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt vµ c«ng ty Daihatsu vÒ viÖc c«ng ty Daihatsu b¸n cho c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt mét xe «t«. B¸n nguyªn chiÕc gi¸ lµ:147.000.000®(bao gåm thuÕ VAT5%) vµ c¨n cø vµo phiÕu chi sè 160 ngµy 20/06/2004 thanh to¸n tiÒn vËnchuûen bèc dì víi sè tiÒn lµ 500.000®. KÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ nh­ sau: Nguyªn gi¸ = 140.000.000 +500.000 = 140.500.000 (PhÇn phiÕu chi vµ ho¸ ®¬n GTGT ë phô lôc 4,5) 2.2 §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i ë c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ së dông c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ - Sè khÊu hao luü kÕ Cña TSC§ TSC§ TSC§ VD2: C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý TSC§, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TSC§. chiÕc xe t¶i KIA víi nguyªn gi¸: 156.392.143, sè khÊu hao luü kÕ: 26.065.357. Víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lµ: 156.392.143 – 26.065.357 =130.326.786 3.Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ t¹i c«ng ty C«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ ë Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt ®­îc thùc hiÖn c¶ ë phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty vµ sö dông TSC§ theo tõng ®èi t­îng ghi TSC§. ë phßng tµi vô trùc tiÕp qu¶n lý vÒ mÆt gi¸ trÞ: Nguyªn gi¸ TSC§,sè khÊu hao gi¸ trÞ cßn l¹i, nguyªn lý TSC§ t¨ng do ®Çu t­ n©ng cÊp, c¶i t¹o… §èi t­îng ghi TSC§ ë c«ng ty hiÖn nay lµ ghi theo TK cÊp 2, kÕt hîp víi tõng ký hiÖu cña m¸y mãc thiÕt bÞ, nhãm lo¹i TSC§ nªn c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n ®­îc thuËn tiÖn. 4. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ t¹i c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt 4.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: T¹i c«ng ty kÕ to¸n sö dông TK211 – TSC§ h÷u h×nh - TK211 vµ c¸c tµI kho¶n cʬ 2 chi tiÕt nh­ sau: +TK211.2: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc +TK 211.3:m¸y mãc thiÕt bÞ +TK 211.4: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶I truyÒn dÉn + TK 211.5: ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý + TK211.8: Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 4.2. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§ a.KÕ to¸n tæng hîp t¨ng do mua s¾m. Trong tr­êng hîp nµy c¨n cø vµo nhu cÇu ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Gi¸m ®èc sÏ ra quyÕt ®Þnh mua s¨msau ®ã c«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi bªn cung cÊp TSC§. Sau khi c¸c TSC§ nãi trªn ®­a b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao MMTB. §ång thêi bªn b¸n sÏ viÕt ho¸ ®¬n lµm c¬ së ®Ó thanh to¸n vµ ®©y lµ mét trong nh÷ng c¨n cø cïng víi chøng nhËn chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Ó cã thÓ tÝnh nguyªn gi¸ TSC§ ®Ó kÕ to¸n ghi vµo sæ vµ thÎ kÕ to¸n cã liªn quan. C¸c chøng tõ sö dông trong tr­êng hîp nµy gåm: -Hîp ®ång kinh tÕ mua s¾m TSC§ -Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao TSC§ -Ho¸ ®¬n GTGT -Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång kinh tÕ VD3: C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ sè 160 ®­îc ký duyÖt ngµy 02/05/2004 gi÷a c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt vµ c«ng ty c¬ khÝ m¸y Gia L©m b¸n cho c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt 1 m¸y ®ét dËp 60T. gi¸ mua cña m¸y lµ 38.000.000®, thuÕ GTGT 5%, chi phÝ l¾p ®Æt vµ ch¹y thö do bªn b¸n chô. §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ ®­îc mua b»ng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Khi c«ng viÖc hoµn thµnh kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó thµnh lËp hå s¬ bao gåm: Hîp ®ång kinh tÕ( phô lôc6) Ho¸ ®¬n GTGT(phô lôc 7) Biªn b¶n nghiªm thu vµ bµn giao TSC§(phô lôc8) Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång(phô lôc 9) PhiÕu chi tiÒn mÆt(phô lôc 10) §Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô trªn kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n tµi chÝnh gia t¨ng, biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n,phiÕu chi, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: BT1: KÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 211: 38.000.000 Nî TK 133.2: 1.900.00 Cã TK: 39.900.000 Bót to¸n nµy ®­îc ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 1( phô lôc 11) vµ ®Õn c«ói th¸ng ghi vµo sæ c¸I cña TK 211( phô lôc 12) vµ c¸c TK liªn quan. BT2: §ång thêi kÕt chuyÓn nguån vèn kinh doanh Nî TK414: 38.000.000 Cã TK 411: 38.000.000 Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 10( phô lôc 13) b. KÕ to¸n t¨ng TSC§ do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh §Ó tiÕn hµnh x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh th× tr­íc hÕt c«ng ty ph¶i bá thÇu( ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh lín( råi ký kÕt hîp ®ång x©y l¾p víi nh÷ng c«ng ty x©t dùng ®¶m nhËn c«ng viÖc thi c«ng. Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thi c«ng, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh lËp biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thi c«ng, khi c«ng tr×nh ®· ®­îc tæ gi¸m ®Þnh chÊp nhËnvÒ chÊt l­îng cña c«ng tr×nh th× hai bªn sÏ lµm biªn b¶n thanh lý vµ bµn giao c«ng tr×nh, ®ång thêi bªn nhËn thÇu ph¸t hµnh ho¸ ®¬n thanh to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh vµ ®©y lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ nghiÖp vô nµy, thñ tôc giÊy tê gåm: - Hîp ®ång kinh tÕ giao nhËn thÇu x©y l¾p - Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh - Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång x©y l¾p - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu chi 4.3 KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§ HiÖn nay ë c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt th× hÇu hÕt TSC§ gi¶m do thanh lý hoÆc nh­îng b¸n cho ®¬n vÞ kh¸c. a.Tr­êng hîp gi¶m do nh­îng b¸n T¹i c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt, viÖc nh­îng b¸n TSC§ lµ c«ng viÖc kh«ng diÔn ra th­êng xuyªn do vËy nã ®­îc coi lµ ho¹t ®éng bÊt th­êng cña ®¬n vÞ. Chøng tõ sö dông: - Hîp ®ång kinh tÕ b¸n TSC§ Ho¸ ®¬n thanh to¸n Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång kinh tÕ VD 4: C¨n cø vµo sù phª chuÈn cña c«ng ty ngµy 21/05/2004. C«ng ty ®· ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ b¸n thiÕt bÞ m¸y x× hµn cho hîp t¸c x· Hµ Nam. Víi nguyªn gi¸ lµ 240.475.000®, gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ lµ 35.500.000®, gi¸ trÞ nh­îng b¸n lµ 110.000.000®( bao gåm c¶ thuÕ GTGT5% ). Chi phÝ söa ch÷a lµ 4.200.000 c¶ thuÕ GTGT lµ 5%. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ nh­ sau: BT1: Xo¸ sæ TSC§ nh­îng b¸n Nî TK 214:35.500.000 Nî TK 811: 204.975.000 Cã TK 211: 240.475.000 Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 9(phô lôc14) BT2:ph¶n ¸nh sè tiÒn thu håi tê nh­îng b¸n tµi s¶n trªn, thu b»ng tiÒn mÆt. Nî TK 111: 110.000.000 Cã TK 711: 104.500.000 Cã TK333.11: 5.500.000 Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª sè 1( phô lôc 15) BT3: Chi phÝ nh­îng b¸n, doanh nghiÖp ®· chi b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 811: 4.000.000 Nî TK 133.1: 200.000 Cã TK111: 4.200.000 Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 1( phô lôc 11) b.Tr­êng hîp gi¶m do thanh lý Còng nh­ tr­êng hîp nh­îng b¸n TSC§ ho¹t ®éng thanh lý ë c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt ®­îc coi lµ bÊt th­êng. §Ó thanh lý mét TSC§ c«ng ty sÏ thµnh lËp héi ®ång thanh lý do gi¸m ®èc lµm tr­ëng ban ®¸nh gi¸ TSC§ thanh lý nãi trªn, tõ ®ã lµm c¬ së quyÕt ®Þnh gi¸. Chøng tõ sö dông: -Biªn b¶n xin thanh lý TSC§ -QuyÕt ®Þnh gi¸ -Ho¸ ®¬n GTGT T¹i c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt khi cã c¸c tr­êng hîp t¨ng gi¶m TSC§ ngoµi viÖc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n th× cßn ®­îc ghi trªn sæ, thÎ TSC§ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý, theo dâi riªng cho tõng TSC§. 5. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ T¹i c«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt viÖc trÝch khÊu hao TSC§, x¸c ®Þnh thêi gian vµ møc tÝnh khÊu h¸oTC§ c¨n cø vµo khung thêi gian cho mçi nhãm lo¹i TSC§ do Bé tµi chÝnh ban hµnh. HiÖn t¹i niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông tõ 01/01/N ®Õn 31/12/N cña n¨m d­¬ng lÞch vµ kú kÕ to¸n t¹m thêi ®­îc ¸p dông lµ tõng quý trong n¨m. Møc khÊu hao TSC§ ë c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ thêi gian sö dông ®Þnh møc cña tõng lo¹i TSC§. Møc trÝch khÊu hao = Nguyªn gi¸ TSC§ TSC§ b×nh qu©n n¨m Sè n¨m sö dông ®Þnh møc Møc trÝch khÊu hao = Møc trÝch hao TSC§ b×nh qu©n n¨m TSC§ b×nh qu©n quý 4(quý) VD5: T¹i phßng tµi vô cña c«ng ty ®ang sö dông mét m¸y tÝnh SAMTRON víi nguyªn gi¸ 10.450.000®, thêi gian sö dông dù kiÕn lµ 6 n¨m. Tµi s¶n cè ®Þnh nµy ®­îc ®­a vµo sö dôngn¨m 2004 , c«ng ty tiÕn hµnh khÊu hao cho m¸y SANTRON nh­ sau: Møc khÊu hao TB = 10.450.000 =1.741.667 Hµng n¨m 6 Møc khÊu hao TB = 1.741.667 =435.417 Hµng quý 4 §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, kÕ to¸n tÝnh khÊu hao vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông TSC§. B¶ng tÝnh khÊu hao vµ ph©n bækhÊu hao TSC§ ( phô lôc 16) VD6: Quý III n¨m 2004, tæng sè khÊu hao cña c«ng ty lµ563.353.037® KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 627: 515.900.050 Nî TK 641:4.215.398 Nî TK 642:11.162.825 Nî TK 154.3:32.038.764 Cã TK 214: 562.353.037 Bót to¸n nµy ph¶n anh trªn NKCT sè 7 (phô lôc 17), vµ sæ c¸i TK 214 (phô lôc 18) Ph¹m vi tÝnh khÊu hao ë C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt lµ toµn bé TSC§ ch­a hÕt khÊu hao. §èi víi TSC§ ®· khÊu hao hÕt mµ vÉn cßn sö dông kÕ to¸n kh«ng tÝnh vµ trÝch khÊu hao nh÷ng tµi s¶n ®ã. 6. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ 6.1 KÕ to¸n söa ch÷a nhá TSC§ C¸c TSC§ ë c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt cã nhu cÇu söa ch÷a nhá chñ yÕu lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông cho c«ng viÖc v¨n phßng nh­: HÖ thèng m¸y vi tÝnh, m¸y photocopy, m¸y in…vµ c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng, thay thÕ phô tïng nhá. Do vËy toµn bé chi phÝ cña viÖc söa ch÷a nµy®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo tµi kho¶n chi phÝ cña c¸c bé phËn cã TSC§ söa ch÷a. VD: C¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn ngµy15/5/2004 thanh to¸n tiÒn b¶o d­ìng vµ söa ch÷a toµn bé c¸c m¸y tÝnh cña c«ng ty sè tiÒn lµ: 1.100.000® KÕ to¸n ghi sæ Nî TK 642: 1.100.000 Cã TK 111: 1.100.000 NghiÖp vô nµy ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 1 6.2 KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§ T¹i c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt viÖc söa ch÷a lín TSC§ kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín. Do vËy toµn bé chi phÝ thùc tÕ söa ch÷a lín ®­îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ trong kú hoÆc kÕt chuyÓn vµo TK 142(142.1( råi ph©n bæ dÇn vµo c¸c kú tiÕp theo ViÖc söa ch÷a lín TSC§ th­êng do c«ng ty thuª ngoµi , ®Ó tiÕn hµnh söa ch÷a lín TSC§, c«ng ty tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ký kÕt hîp ®ång víi bªn söa ch÷a. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh söa ch÷a hai bªn lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång 7. C«ng t¸c kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TCS§ §Õn cuèi n¨m 2004, c«ng ty ®· tiÕn hµnh kiÓm kª TSC§ vµ thÊy r»ng TSC§ trªn sæ s¸ch vµ trªn thùc tÕ trïng khíp nhau, kh«ng cã TSC§ thõa, thiÕu nªn kh«ng cã nghiÖp vô ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ Ch­¬ng III §¸nh gi¸ chung vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt I. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt. 1.Nh÷ng ­u ®iÓm Trong nh÷ng n¨m võa qua, c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt ®· kh«ng ngõng c¶i thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ trong qu¸ tr×nh SXKD cña c«ng ty. V× vËy viÖc sö dông TSC§ ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, n¨ng suÊt lao ®éng ®· t¨ng, kh¶ n¨ng cung øng cho kh¸ch hµng còng t¨ng ®ã còng lµ tiÒn ®Ò t¹o ®iÒu kiÖn cho lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn - Thø nhÊt: Trong ph©n lo¹i TSC§ + Theo nguån h×nh thµnh: gióp c«ng ty cã biÖn ph¸p khai th¸c c¸c nguån vèn kiÓm tra theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n, chi tr¶ c¸c kho¶n vay nî ®óng h¹n. MÆt kh¸c gióp cho kÕ to¸n biÕt chÝnh x¸c nguån h×nh thµnh cña tõng lo¹i TSC§ ®Ó h¹ch to¸n vµ trÝch lËp khÊu hao ®­îc chÝnh x¸c. + Theo ®Æc tr­ng kü thuËt: Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy cho biÕt kÕt cÊu cña TSC§ sö dông trong ho¹t ®éng SXKD. Sè TSC§ hiÖn ®ang sö dông bao gåm nh÷ng nh·n TSC§ nµo theo ®Æc tr­ng kü thuËt. Tõ ®ã c¨n cø vµo nhu cÇu nhiÖm vô cña SXKD cña c«ng ty trong tõng thêi kú cã ph­¬ng h­íng ®Çu t­ TSC§ mét c¸ch ®øng ®¾n ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh SXKD. Th«ng qua c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ ë c«ng ty ®­îc chi tiÕt, chÆt chÏ vµ cô thÓ , cã biÖn ph¸p ®Çu t­ vµ sö dông TSC§ cã hiÖu qu¶ cao phôc vô ho¹t ®éng SXKD ë c«ng ty. - Thø hai: Trong c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ Trong c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt, mäi tr­êng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, cña ngµnh, ®¶m b¶o cã ®©ú ®ñ c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ vÒ mua s¾m, nh­îng b¸n, thanh lý TSC§… C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ t¨ng, gi¶m TSC§ ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh kÞp thêi trªn c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n thÝch hîp. - Thø 3: C«ng t¸c qu¶n lý TSC§ vµ vèn. C«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n vµ vèn lµ c«ng t¸c hÕt søc phøc t¹p vµ khã kh¨n mÆc dï vËy c«ng ty vÉn thùc hiÖn sù b¶o toµn vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kh«ng nh÷ng vËy mµ vèn kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng sau mçi kú ho¹t ®éng. C«ng t¸c qu¶n lý TSC§ ë C«ng ty ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ vµ nghiªm tóc do vËy kh«ng ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng mÊt vµ thÊt tho¸t tµi s¶n. §©y lµ thµnh tÝch kh«ng chØ riªng cña phßng kÕ to¸n mµ cßn cã sù ®ãng gãp cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n cña c«ng. 2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ t¹i C«ng ty Víi quy m« hiÖn nay cña c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸ykÕ to¸n nãi riªng ®· ®i vµo nÒ nÕp, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ hîp lý. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn song bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc c«ng ty vÉn cßn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong h¹ch to¸n, qu¶n lý vµ sö dông TSC§ cÇn ®­îc kh¾c phôc. - Thø nhÊt: Trong c«ng t¸c söa ch÷a TSC§ Th«ng th­êng c«ng t¸c söa ch÷a lín TSC§ ë c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt ®Òu ®­îc thuª ngoµi. Do ®ã c«ng ty sÏ kh«ng thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ vµo chi phÝ SXKD trong kú nªn toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín nµy phÊt sinh ë c¸c kú kÕ to¸n nµo ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t­îng chôi chi phÝ cña c¸c bé phËn cã TSC§ söa ch÷a lín. Do vËy ¶nh h­ëng ®Õn chi tiªu gi¸ thµnh s¶n xuÊt tromg kú lµm cho gi¸ thµnh kh«ng æn ®Þnh gi÷a c¸c kú kinh doanh, ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn sù ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. -Thø hai : B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao ch­a thÓ hiÖn ®­îc sè khÊu hao ®· trÝch quý tr­íc, sè khÊu hao t¨ng trong quý, sè khÊu hao gi¶m trong quý mµ chØ biÕt ®­îc sè khÊu hao trÝch trong quý. -Thø ba: HiÖn nay hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cho viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty lµ kh¸ hiÖn ®¹i víi giµn m¸y vi tÝnh míi nh­ng c«ng ty vÉn ch­a ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho cho nhµ qu¶n lý gi¶m thiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi mét c«ng ty lín nh­ C«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ ë c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, ®Ó ®¸m b¶o tÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n, , qu¶n lý TSC§. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt em ®· t×m hiÓu ®i s©u nghiªn cøu thùc tÕ t¹i c«ng ty, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn chñ quan cña m×nh nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n viÖc tæ chøc h¹ch to¸n TSC§ cña c«ng ty. - Thø nhÊt: §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ ë c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt vµ hai ph­¬ng ph¸p ph©n loaÞ TSC§. Theo em, c«ng ty nªn ¸p dông thªm c¸ch ph©n lo¹i TSC§ theo t×nh h×nh sö dông . Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy TSC§ chia thµnh: - TSC§ ®ang dïng - TSC§ ch­a cÇn dïng - TSC§ kh«ng cÇn dïng chê sö lý Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy c«ng ty sÏ biÕt chÝnh x¸c TSC§ nµo ®ang tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®äng SXKD, TSC§ nµo ch­a tõng cã ë kho tõ ®ã cã kÕ ho¹ch to¸n ho¹t ®éng sö dông vµo ho¹t ®éng SXKD, ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nh÷ng TSC§ kh«ng cÇn dïng cò n¸t n»m tån trong kho nh­ nh­îng b¸n, thanh lý kÞp thêi TSC§ Êy. Tõ ®ã tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n vµ kho kh«ng bÞ ø ®äng vèn thóc ®Èy ho¹t ®éng SXKD ®­îc tèt h¬n. - Thø hai: VÒ c«ng t¸c söa ch÷a TSC§ ViÖc sña ch÷a lín TSC§ ë c«ng ty Xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt hiÖn nay (toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín ®Òu ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi t­îng bé phËn chôi chi phÝ trong kú( ®iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn chØ tiªugi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy c«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cña c¸c bé phËn sö dông TSC§ C«ng t¸c trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn qua s¬ ®å sau: TK 241 (241.3) TK 335 TK 627,641,642 Chi phÝ ch÷a lín TrÝch tr­íc CP söa ch÷a lín TSC§ ph¸t sinh hµng kú kÕ to¸n ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a TSC§ ®­îc dùa trªn kÕ ho¹ch söa ch÷a lín TSC§ cña c«ng ty. ViÖc trÝch tr­íc nµy ®­îc thùc hiÖn ë c¸c kú kÕ to¸n trong 1 niªn ®é kÕ to¸n. §Õn cuèi niªn ®é kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ söa ch÷a lín thùc tÕ ph¸t sinh vµ sè ®· trÝch tr­íc kÕ to¸n cã nghÜa vô ®iÒu chØnh cho phï hîp. NÕu chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín TSC§ nhá h¬n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh (kÕ to¸n ghi t¨ng chi phÝ h¹ch to¸n toµn bé hoÆc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ trong kú) NÕu chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín TSC§ lín h¬n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n sÏ ®iÒu chØnh gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú. Víi c«ng t¸c trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ nµy sÏ lµm æn ®Þnh t×nh h×nh gi¸ thµnh s¶n xuÊt gi÷a c¸c kú, ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh cña s¶n xuÊt kinh doanh. - Thø ba: víi ®iÒu kÖn lµ mét c«ng ty cã quy m« lín, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i C«ng ty cã thÓ ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty gióp nhµ qu¶n lý n¾m b¾t kÞp thêi vÒ biÕn ®éng cña C«ng ty ®Ó C«ng ty ®iÒu hµnh qu¶n lý ®­îc n©ng cao. - Thø t­: vÒ tµi kho¶n ngoµi b¶ng c«ng ty nªn ®¨ng ký sö dông c¸c tµi kho¶n ngo¹i b¶ng ®Ó theo dâi riªng c¸c ho¹t ®éng khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thuª ho¹t ®éng cã thÓ cã trong t­¬ng lai vµ më TK 009 ®Ó theo dâi vµ sö dông nguån vèn khÊu hao mét c¸ch hîp lý. Khi trÝch khÊu hao ë c¸c bé phËn sö dông TSC§ trong c«ng ty kÕ to¸n thùc hiÖn bót to¸n Nî TK 627 Nî TK 641, 642 Cã TK 214 Khi thùc hiÖn viÖc trÝch khÊu hao nµy c«ng ty ®ång thêi nªn thùc hiÖn viÖc ghi ®¬n trªn TK 009 Ghi ®¬n Nî TK 009 Vµ khi sö dông nguån vèn khÊu hao th× ®ång thêi víi bót to¸n Nî TK 214 Cã TK liªn quan KÕ to¸n ghi ®¬n Cã TK 009 Tõ ®ã cã thÓ theo dâi mét c¸ch chi tiÕt h¬n viÖc trÝch khÊu hao trong c«ng ty vµ t×nh h×nh sö dông vèn khÊu hao. Phô lôc Phô lôc 01: :Quan hÖ chØ ®¹o :Quan hÖ nghiÖp vô Phòng hành chính Phòng tổ chức Phòng tài vụ Phòng kinh doanh TH Ban kiến thiết cơ bản Phòng công nghệ KT Giám đốc PGĐ tài chính PGĐ kỹ thuật PGĐ hành chính PX phụ tùng PX khung sơn PX lắp ráp PX cơ dụng PX mạ Phô lôc 02: Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán nguyên vật liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kế toán TSCĐ, thành phẩm, tiêu thụ, công nợ và TGNH Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán với người bán Phô lôc 03: Chứng từ gốc và các bảng phân bố Bảng kê NKCT Sổ thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :§èi chiÕu kiÓm tra Phô lôc 04 C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt MÉu sè: 02-TT §c: 198B- T©y S¬n- Hµ Néi Ban hµnh theo Q§ sè;1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC PhiÕu chi QuyÓn sè:26 Ngµy 7 th¸ng 6 n¨m 2004 Sè : 160 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Hoµng Anh §Þa chØ: Phßng kü thuËt Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua xe «t« DAIHATSU Sè tiÒn: 147.000.000( ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m bèn m­¬i bÈy ®ång ch½n) KÌm theo mét chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ tiÒn Ngµy 7 th¸ng 6 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Phô lôc 05 : Ho¸ §¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy20 th¸ng 8 n¨m 2004 §¬n vÞ b¸n hµng:C«ng ty DAIHATSU §Þa chØ: 75 §­êng Gi¶i Phãng §¬n vÞ mua hµng: C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt §Þa chØ: 198B- T©y S¬n- Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt Tªn hµng ho¸, dÞch vô: Xe «t« DAIHATSU+vËn chuyÓn, h­íng dÉn Sè tiÒn: 147.000.00® ThuÕ GTGT (ThuÕ suÊt VAT 5%): 7.350.00® TiÒn chi phÝ vËn chuyÓn: 500.00® Tæng céng sè tiÒn thanh to¸n: 154.850.000® Phô lôc 06: Bé c«ng nghiÖp Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc Sè: 161/2004CKHN/TM ********************** Hîp ®ång kinh tÕ Sè: 178/H§KT C¨n cø ph¸p lÖnh H§KT ngµy 25/09/1989 cña H§ Nhµ n­íc vµ NghÞ §Þnh sè17/H§BT ngµy16/01/1990 cña H§BT quy ®Þnh. H«m nay ngµy 02/05/2004, chóng t«I gåm: Bªn mua hµng: C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt §Þa chØ: 198B- T©y S¬n-Hµ Néi Do «ng: Lª H÷u S¬n Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn Bªn s¶n xuÊt: C«ng ty C¬ KhÝ Gia L©m §Þa chØ: ThÞ trÊn Sµi §ång- Gia L©m- Hµ néi Do «ng: L­¬ng M¹nh Hïng Chøc vô: Phã gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn Hai bªn cïng tho¶ thuËn ký vµo hîp ®ång kinh yÕ c¸c ®IÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Tªn hµng, quy c¸ch, sè l­îng vµ gi¸ c¶. Bªn B nhËn b¸n cho bªn A s¶n phÈm sau: thÞ tr­êng Tªn s¶n phÈm vµ quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Thµnh tiÒn 1 M¸y ®ét dËp 60T ChiÕc 01 38.000.000 Céng 38.000.000 TiÒn thuÕ GTGT 1.900.000 Táng tiÒn thanh to¸n 39.900.000 §iÒu 2: Thanh to¸n vµ giao nhËn hµng - H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt, sÐc, hoÆc uû nhiÖm chi - Thanh to¸n: Bªn mua kiÓm tra chÊt l­îng, ch¹y thö ngay sau khi nhËn m¸y( cã biªn nghiÖm thu vµ kiÓm tra chÊt l­îng) -Thanh to¸n 100% gi¸ trÞ hîp ®ång Thêi gian thanh to¸n: Sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång §iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm c¸c bªn 3.1 Tr¸ch nhiÖm bªn mua: - ChuÈn bÞ tèt phÇn mãng m¸y theo ®óng b¶n vÏmãng m¸y do bªn b¸n cÊp. ChuÈn bÞ ®­êng cho xe ®­a m¸y vµo vÞ trÝ l¾p ®Æt ®¶m b¶o an toµn. - Bè trÝ ®ñ ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn®Ó l¾p ®Æt vµ vËn hµnh m¸y. Cö ng­êi cã ®ñ tr×nh ®é ®Ó tiÕp thu h­íng dÉn vËn hµnh m¸y. - Thùc hiÖn c¸c ®IÒu kho¶n vÒ thanh to¸n theo ®IÒu 2. 3.2 Tr¸ch nhiÖm bªn b¸n - VËn chuyÓn m¸y ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt, cö c¸n bé cã ®ñ chuyªn m«n ®Ó h­íng dÉn cho bªn muavËn hµnh m¸y ®óng quy tr×nh quy ph¹m. - LËp biªn b¶n nghiÖm thuvµ bµn giao sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc. §iÒu 4: ChÊt l­îng vµ b¶o hµnh - S¶n phÈm do bªn B tiÕt kÕ ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn, m¸y míi 100%. -Bªn B b¶o hµnh miÔn phÝ c¸c s¶n phÈm trªn trong vßng 12 th¸ng kÓ tõ ngµy giao hµng. §iÒu 5: §iÒu kho¶n chung: - Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ghi trªn, mäi thay ®æi trong hîp ®ång ®Òu phai ®­îc hai bªn nhÊt trÝ th«ng qua v¨n b¶n. Nõu kh«ng thèng nhÊt sÏ ®­a ra toµ ¸n kinh tÕ Hµ Néi, méi quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n hai bªn ®Òu ph¶i thùc hiÖn. - Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký ®Õn khi kÕt thóc hîp ®ång. - Hîp ®ång ®­îc lËp thµnh 04 b¶n, mçi bªn gi÷ 02 b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau. Hai bªn nhÊt trÝ ký tªn : §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B Phô lôc 07: Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2004 §¬n vÞ b¸n hµng:C«ng ty C¬ khÝ Gia L©m §Þa chØ: ThÞ trÊn SµI §ång- Gia L©m- Hµ Néi §¬n vÞ mua hµng: C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt §Þa chØ: 198B- T©y S¬n- Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt Tªn hµng ho¸, dÞch vô: M¸y ®ét dËp 60T+ VËn chuyÕn, l¾p ®Æt, h­íng dÉn Sè tiÒn: 38.000.000® ThuÕ GTGT(ThuÕ suÊt VAT 5%): 1.900.000® Tænh céng sè tiÒn thanh to¸n: 39.900.000® Phô Lôc 08 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc ********************** Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao s¶n phÈm Thµnh phÇn: - §¹i diÖn: c«ng ty C¬ KhÝ Gia L©m ¤ng: Ph¹m M¹nh Duy Chøc vô: C¸n bé h­íng dÉn vËn hµnh - §¹i diÖn kh¸ch hµng ¤ng: Vò V¨n ViÖt Chøc vô: Tæ tr­ëng Hai bªn cïng nhau tiÕn hµnh nghiªm thu s¶n phÈm: M¸y ®ét dËp 60T theo hîp ®ång sè 178/2004 CKHN/T ký ngµy 02/05/2004 Néi dung nghiªm thu C¨n chØnh vËn hµnh toµn bé m¸y Thao t¸c vËn hµnh l¹i toµn bé m¸y H­íng dÉn vËn hµnh m¸y ®ét dËp 60T KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ M¸y ®­a vµo vËn hµnh tèt Tr­íc khi hÕt thêi h¹n b¶o hµnh dÒ nghÞ quý c«ng ty cho c¨n chØnh l¹i m¸y Tµi liÖu kÌm theo S¸ch h­íng dÉn vËn hµnh m¸y ®ét dËp 60T §¹i diÖn kh¸ch hµng §¹i diÖn c«ng ty C¬ KhÝ Gia L©m (Ký tªn) (Ký tªn) Phô lôc 09 : Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc **************** Biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång kinh tÕ sè178/H§KT -C¨n cø vµo néi dung hîp ®ång kinh tÕ sè 178/H§KT gi÷a C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt vµ c«ng ty C¬ KhÝ Gia L©m. -C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång H«m nay lµ ngµy10 thang 05 n¨m 2004, chóng t«i gåm: BªnA -Tªn doanh nghiªp: C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt -§Þa chØ: 198B- T©y S¬n-Hµ Néi -Do «ng: Lª h÷u S¬n -Chøc vô: Gi¸m ®èc Bªn B -Tªn doanh nghiªp: C«ng ty C¬ KhÝ Gia L©m -§Þa chØ: ThÞ trÊn SµI §ång- Gia L©m- Hµ néi -Do «ng: L­¬ng M¹nh Hïng -Chøc vô: Phã gi¸m ®èc Hai bªn thèng nhÊt ký biªn b¶n thanh lý hîp ®ång sè 178/H§KT víi nh÷ng néi dung sau: 1.X¸c nhËn kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång: Bªn B ®· hoµn thµnh c«ng viÖc cung cÊp m¸y ®ét dËp ®óng chñng lo¹ivµ nh­ néi dung ®· ký kÕt. -ChÊt l­îng kü thuËt: §¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn kü thuËt -Thêi gian vµ tiÕn ®é: nh­ ®· ghi tronh hîp ®ång. 2.Gi¸ trÞ hîp ®ång vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. Bªn A ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ cho bªn B theo ph­¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt víi sè tiÒn lµ: 39.900.000. B»ng ch÷: Ba m­¬i chÝn triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n. 3.Nh÷ng ®IÒu kho¶n cßn tån t¹i vµ tr¸ch nhiÖm sau khi thanh lý hîp ®ång. -Bªn A: Kh«ng -Bªn B: B¶o hµnh thiÕt bÞ ®· cung cÊp theo néi dung hîp ®ång. Biªn b¶n nµy lËp thµnh 4 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau mçi bªn gi÷ 2 b¶n. §¹i diªn bªn A §¹i diÖn bªn B (Ký tªn, ®ãng dÊu) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô lôc10: C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt MÉu sè: 02-TT §c: 198B- T©y S¬n- Hµ Néi Ban hµnh theo Q§ sè;1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC PhiÕu chi QuyÓn sè:32 Ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2004 Sè : 16 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Ph­¬ng Thuú §Þa chØ: Phßng tµi vô Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua m¸y ®ét dËp 60T Sè tiÒn: 39.900.000( ViÕt b»ng ch÷: Ba m­¬i chÝn triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo mét chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ tiÒn Ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Phô lôc 11 : NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111- TiÒn mÆt Th¸ng 05/2004 STT Ngµy TK642 TK 133 TK 211 TK 811 Céng cã TK 111 … … … … … … … 2 02 1.900.000 38.000.000 39.900.000 3 21 200.000 4.000.000 4 15 1.100.000 … … … 1.100.000 Céng §· ghi sæ ngµy 30/05/2004 Ngµy…th¸ng…n¨m…2004 KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) Phô lôc12: Sæ c¸i Tµikho¶n 211 N¨m 2004 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã víi TK ®èi øng Nî víi TK nµy Quý I Quý II QuýIII Quý IV Céng TK 111 39.900.000 39.900.000 Céng sè PS Nî Céng sè PS Cã Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 13 : NhËt ký chøng tõ sè 10 Ghi Cã TK 411- Nguån vèn kinh doanh Th¸ng 7/2004 DiÔn gi¶i Sè d­ Ghi Cã TK 411, ghi Nî TK kh¸c Sè d­ cuèi th¸ng Nî Cã TK 441 TK414 Céng Cã TK 411 Nî Cã Mua m¸y dét dËp 60T 38.000.000 38.000.000 Céng §· ghi sæ c¸i ngµy 30/05/2004 KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) Phô lôc 14 : NhËt ký chøng tõ sè 9 Ghi Cã TK 211- TSC§ Th¸ng 05/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Cã TK 211- Ghi Nî c¸c TK Céng cã TK 211 Sè hiÖu Ngµy th¸ng TK 214 TK 811 TK 21/05 Thanh lý mét m¸y x× hµn 35.500.000 204.975.000 240.475.000 Céng 35.500.000 204.975.000 240.475.000 KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) Phô lôc 15 : B¶ng kª sè 1 Ghi Nî TK 111- TiÒn mÆt Sè d­ ®Çu quý: STT Ngµy Ghi Nî TK 111, Ghi Cã c¸c TK Sè d­ cuèi ngµy TK 112 TK 333 TK 711 TK TK … … … … … … … … 8 21/05 5.500.000 104.500.000 110.000.000 Céng KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 16 : B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ `Quý III/2004 183.STT ChØ tiªu NG TSC§ KH TK 627 TK 641 TK 642 TK 154.3 Tæng tµI s¶n 25.135.005.956 563.353.037 515.900.050 4.251.398 11.162.825 32.038.764 1 Nhµ x­ëng 8.598.129.670 159.716.654 4.251.398 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 15.169.459.750 356.183.396 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 870.163.748 32.038.764 4 VËt kiÕn tróc 61..260.115 5 ThiÕt bÞ v¨n phßng 435.992.673 11.162.825 Phô lôc 17: NhËt ký chøng tõ sè 7 Quý III/2004 STT TK … C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c Tæng c¸c chi phÝ NKCT 1 NKCT 2 NKCT 3 NKCT … 627 515.900.050 641 4.251.398 642 11.162.825 154.3 32.038.764 Céng 563.353.037 KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) Phô lôc 18: Sæ c¸i Tµi kho¶n 214 D­ ®Çu kú Nî Cã Ghi Nî c¸c TK ®èi øng Cã c¸c TK nµy … Quý III/2004 Céng 627 515.900.050 641 4.251.398 642 11.162.825 154.3 32.038.764 Céng ph¸t sinh Nî Cã 563.353.037 D­ cuèi kú Nî Cã KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) KÕt luËn Cùng với sự phát triển của sản xuất và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng đổi mới hiện đại hoá và tăng lên nhanh chóng. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với công tác kế toán và quản lý TSCĐ ngày càng cao. Thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố lại kiến thức lý thuyết của mình và vận dụng vào thực tế như thế nào. Em đã thấy một kế toán giỏi không chỉ cần co trình độ về lý thuyết mà còn phải biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học ở trường vào thực tiễn. Bản báo cáo thực tập của em mới chỉ là tổng quát và đang trong quá trình nghiên cứu, rất mong được sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên nghành kế toán Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất, cảm ơn PGS_TS Hµ §øc Trô đã giúp em hoàn thành bản luËn v¨n nµy này. s¬ ®å 01 s¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do mua s¾m §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Mua s¾m trong n­íc: TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vµ c¸c chi phÝ mua tr­íc khi sö dông TSC§ TK 133.2 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ NhËp khÈu TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vµ c¸c chi phÝ mua tr­íc khi sö dông TSC§ TK 333.12 TK 333.3 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép TK 333.12 ThuÕ GTGT ph¶i nép ®­îc khÊu trõ §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vµ c¸c chi phÝ mua tr­íc khi sö dông TSC§ TK 333.3 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép s¬ ®å 02 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do nhËt cÊp ph¸t, nhËt gãp vèn liªn doanh. TK 411 Nguyªn gi¸ TK 211 Gi¸ trÞ vèn gãp TK 111, 112, 331, … Chi phÝ tiÕp nhËn s¬ ®å 03 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do ®­îc biÕu tÆng, viÖn trî. TK 711 Nguyªn gi¸ TK 211 Gi¸ TSC§ ®­îc biÕu tÆng TK 111, 112, 331, … Chi phÝ tiÕp nhËn s¬ ®å 04 s¬ ®å ho¹ch to¸n ®¸nh gi¸ t¨ng tsc® h÷u h×nh TK 412 TK 211 §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH TK 214 TK 412 §iÒu chØnh gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH s¬ ®å 05 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do xdcb hoµn thµnh bµn giao XDCB tù lµm hoÆc giao thÇu tõng phÇn: TK 152, 153 TK 241 TK 211 C¸c chi phÝ XDCB ph¸t sinh K/c gi¸ trÞ ®­îc quyÕt to¸n TK 152, 153, 331 TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) C¸c chi phÝ tr­íc khi sö dông TSC§ ph¸t sinh XDCB giao thÇu hoµn toµn: TK 331 TK 211 Gi¸ trÞ thanh to¸n ch­a cã thuÕ GTGT TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ s¬ ®å 06 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh tr­íc ®©y TK 222 Tk 211 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ gãp liªn doanh ®­îc nhËn l¹i TK 111, 112, 138 PhÇn vèn liªn doanh bÞ thiÕu Gi¸ trÞ TSC§ nhËn l¹i cao ®­îc nhËn l¹i b»ng tiÒn h¬n vèn gãp liªn doanh TK 635 PhÇn vèn liªn doanh kh«ng thu håi ®ñ s¬ ®å 07 s¬ ®å kÕ to¸n tsc® h÷u h×nh t¨ng do tù chÕ TK 621 Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt phÊt sinh TK 154 TK 154 Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm chuyÓn thµnh TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh TK 622 Chi phÝ v­ît møc b×nh th­êng cña TSC§ tù chÕ TK 155 TK 627 Gi¸ thµn`h s¶n XuÊt kho s¶n phÈm phÈm nhËp kho ®Ó chuyÓn thµnh TSC§ §ång thêi ghi: TK 512 TK 211 Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ (Doanh thu lµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm chuyÓn thµnh TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh) TK 111, 112, 331 … s¬ ®å 08: s¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do mua s¾m tr¶ chËm tr¶ gãp TK 111.112 TK 331 TK 211 §Þnh kú Tæng sè tiÒn Nguyªn gi¸ ghi theo gi¸ mua thanh to¸n tiÒn ph¶i thanh to¸n tr¶ tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm mua TK 242 TK 635 L·i §Þnh kú ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ tr¶ chËm theo sè l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp ®Þnh kú TK 133 ThuÕ GTGT s¬ ®å 09 s¬ ®å h¹ch to¸n mua tsc® h÷u h×nh d­íi h×nh thøc trao ®æi kh«ng t­¬ng tù 1. Khi ®­a TSC§ ®i trao ®æi: TK 211 TK811 Ghi gi¶m nguyªn gi¸ TSC§ ®­a ®i trao ®æi Gi¸ trÞ cßn l¹i TK 214 Gi¸ trÞ hao mßn 2. Khi nhËn ®­îc TSC§ h÷u h×nh do trao TK 711 TK 131 TK 711 GÝa trÞ hîp lý TSC§HH Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§HH nhËn vÒ ®­a ®i trao ®æi vµ thuÕ GTGT vµ thuÕ GTGT (nÕu cã) TK 333.11 TK 133 ThuÕ GTGT nÕu cã ThuÕ GTGT (nÕu cã) TK 111, 112 NhËn sè tiÒn ph¶i thu thªm thanh to¸n sè tiÒn ph¶i tr¶ thªm s¬ ®å 10 s¬ ®å h¹ch to¸n mua tsc® h÷u h×nh d­íi h×nh thøc trao ®æi t­¬ng tù TK 211 TK 214 Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§HH h÷u h×nh ®­a ®i trao ®æi ®­a ®i trao ®æi TK 211 Nguyªn gi¸ TSC§HH nhËn vÒ (Ghi theo GTCL cña TSC§HH ®­a ®i trao ®æi) s¬ ®å 11: s¬ ®å h¹ch to¸n mua tsc® h÷u h×nh lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt, ®­a vµo sö dông ngay cho sxkd TK 111, 112, 331… TK 211 Ghi t¨ng TSC§ h÷u h×nh (Chi tiÕt nhµ cöa, vËt kiÕn tróc) TK 213 Ghi t¨ng TSC§ v« h×nh (Chi tiÕt quyÒn sö dông ®Êt) TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) s¬ ®å 12: s¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m tsc® h÷u h×nh do thanh lý, nh­îng b¸n TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ GTHM cña TSC§ TK 333.1 TK 811 ThuÕ GTGT ph¶i nép GTCL cña TSC§ (nÕu cã) TK 711 TK111, 112, 152… Thu nhËp tõ thanh lý C¸c chi phÝ thanh lý nh­îng b¸n TSC§ nh­îng b¸n TSC§ s¬ ®å 13: s¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m tsc® h÷u h×nh do gãp vèn liªn doanh Vèn gãp ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 412 TK 222 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ Chªnh lÖch gi¸ trÞ vèn gãp > gi¸ trÞ cßn l¹i Vèn gãp ®­îc ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 222 Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 412 Chªnh lÖch gi¸ trÞ vèn gãp < gi¸ trÞ cßn l¹i s¬ ®å 14: s¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m tsc® h÷u h×nh do tr¶ l¹i vèn gãp liªn doanh Gi¸ trÞ TSC§ tr¶ l¹i cao h¬n GTCL: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 412 TK 411 Chªnh lÖch gi¸ trÞ tr¶ l¹i > gi¸ trÞ cßn l¹i Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ Gi¸ trÞ TSC§ tr¶ l¹i thÊp h¬n GTCL: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 222 Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 412 Chªnh lÖch gi¸ trÞ tr¶ l¹i < gi¸ trÞ cßn l¹i s¬ ®å 15: s¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m tsc® hh do bÞ mÊt, thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 138.1 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thiÕu mÊt ch­a râ nguyªn nh©n X¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n vµ cã quyÕt ®Þnh xö lý: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 138.8 Sè tiÒn ng­êi ph¹m lçi ph¶i båi th­êng TK 811 PhÇn tæn thÊt ®­îc tÝnh vµo chi phÝ TK 415 PhÇn bï ®¾p tõ quü dù phßng tµi chÝnh s¬ ®å 16: s¬ ®å h¹ch to¸n ®¸nh gi¸ gi¶m tsc® h÷u h×nh TK 211 TK 412 §iÒu chØnh gi¶m nguyªn gi¸ TSC§HH TK 214 §iÒu chØnh gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH s¬ ®å 17: s¬ ®å h¹ch to¸n ®¸nh gi¸ gi¶m tsc® h÷u h×nh TK 211 TK 214 Gi¸ trÞ hao mßn luü tÕ cña TSC§ h÷u h×nh TK 242 Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§HH gi¶m (nÕu GTCL lín ph©n bæ nhiÒu n¨m) TK 627, 641, 64 Gi¸ trÞ cßn l¹i (nÕu GTCL nhá tÝnh mét lÇn vµo CPSXKD) s¬ ®å 18: s¬ ®å h¹ch to¸n tsc® thuª tµi chÝnh (H¹ch to¸n l¹i bªn ®i thuª) Khi thùc hiÖn hîp ®ång thuª TSC§ thuª tµi chÝnh: TK 211 TK 212 Tæng sè nî ph¶i tr¶ Nguyªn gi¸ TSC§ TK 133 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thiÕu mÊt ch­a râ nguyªn nh©n Khi kÕt thóc hîp ®ång thuª, nÕu bªn ®i thuª ch­a ®­îc chuyÓn giao quyÒn sö dông TSC§HH: TK 212 TK 211 ChuyÓn giao nguyªn gi¸ TK 111, 112 Sè tiÒn ph¶i chi thªm (nÕu cã) TK 214.1 TK 214.2 ChuyÓn giao gi¸ trÞ hao mßn NÕu tr¶ l¹i TSC§HH cho bªn cho thuª: TK 211 TK 214.2 Ghi gi¶m nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh TK 242 Gi¸ trÞ cßn l¹i lín TK627, 641, 642 Gi¸ trÞ cßn l¹i nhá s¬ ®å 19: s¬ ®å kÕ to¸n tsc® thuª ho¹t ®éng TK 001 T¨ng nguyªn gi¸ TSC§ thuª khi nhËn Gi¶m nguyªn gi¸ TSC§ thuª khi tr¶ TK 111, 112, 331 TK 627, 641, 642 TiÒn thuª TSC§ ph¶i tr¶ hoÆc ®· tr¶ theo tõng kú TK 142, 242 TiÒn thuª tr¶ mét lÇn ph¶i §Þnh kú ph©n bæ tiÒn thuª vµo ph©n bæ nhiÒu lÇn chi phÝ bé phËn sö dông TSC§ TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ s¬ ®å 20: s¬ ®å kÕ to¸n cho thuª tsc® tµi chÝnh (H¹ch to¸n t¹i bªn cho thuª) TK 211 TK 228 TK 635 Gi¸ trÞ TSC§ Chi phÝ cho ho¹t ®éng cho thuª TC cho thuª TC TK 214 TK 515 TK 111, 112 Gi¸ trÞ hao mßn Thu nhËp tõ ho¹t ®éng cho thuª TK 333 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ nhËn l¹i khi ký kÕt hîp ®ång ThuÕ GTGT s¬ ®å 21: s¬ ®å kÕ to¸n cho thuª tsc® ho¹t ®éng TK 214 TK 635 KhÊu hao TSC§ cho thuª TK 111, 112 Chi phÝ cho thuª kh¸c TK 515 TK 111, 112, 331 Doanh thu cho thuª Tæng tiÒn cho thuª TK 333.1 ThuÕ GTGT ph¶i nép s¬ ®å 22: s¬ ®å kÕ to¸n söa ch÷a th­êng xuyªn tsc® TK 334, 338, 152… TK 627, 641, 642… C¸c chi phÝ xöa ch÷a th­êng xuyªn ph¸t sinh s¬ ®å 23: s¬ ®å kÕ to¸n söa ch÷a lín tsc® TH1: Theo ph­¬ng thøc söa ch÷a tù lµm. Doanh nghiÖp kh«ng trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: TK 152, 153… TK 241.3 TK 242 TK 627, 641, 642 C¸c chi phÝ söa NÕu ph¶i ph©n bæ Ph©n bæ vµo bé phËn ch÷a ph¸t sinh sang n¨m sau sö dông theo ®Þnh kú Doanh nghiÖp cã trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: TK 151 TK 241.3 TK 335 TK 627, 641, 642 C¸c chi phÝ söa KÕt chuyÓn chi phÝ TrÝch tr­íc chi phÝ ch÷a ph¸t sinh thùc tÕ ph¸t sinh söa ch÷a TSC§ Xö lý chªnh lÖch nÕu sè trÝch tr­íc < chi phÝ thùc tÕ Xö lý chªnh lÖch nÕu sè trÝch tr­íc < chi phÝ thùc tÕ TH2: Theo ph­¬ng thøc söa ch÷athuª ngoµi. Doanh nghiÖp kh«ng trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: TK 152, 153… TK 241.3 TK 335 TK 627, 641, 642 C¸c chi phÝ söa NÕu ph¶i ph©n bæ Ph©n bæ vµo bé phËn ch÷a ph¸t sinh sang n¨m sau sö dông theo ®Þnh kú TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Doanh nghiÖp cã trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: TK 331 TK 241.3 TK 335 TK 627, 641, 642 Gi¸ thanh to¸n cho K/c chi phÝ thùc tÕ TrÝch tr­íc chi phÝ bªn nhËn söa ch÷a ph¸t sinh söa ch÷a TSC§ Xö lý chªnh lÖch nÕu sè TK 133 trÝch tr­íc nhá h¬n chi phÝ thùc tÕ ThuÕ GTGT Xö lý chªnh lÖch nÕu sè ®­îc khÊu trõ trÝch tr­íc lín h¬n chi phÝ thùc tÕ s¬ ®å 24: s¬ ®å kÕ to¸n khÊu hao vµ hao mßn tsc® TK 211 TK 214 TK 627, 641, 642 Gi¶m TSC§ ®· khÊu hao TrÝch khÊu hao TSC§ TK 222, 128 GTHM Gãp vèn liªn doanh cho thuª tµi chÝnh TK 411 TK 111, 338… TK 211 KhÊu hao nép cÊp trªn GTCL NhËn l¹i tµi s¶n néi nÕu kh«ng nhËn ®­îc hoµn l¹i bé ®· khÊu hao TK 009 TrÝch khÊu hao TSC§ §Çu t­ mua s¾m Thu håi vèn khÊu hao ®· ®iÒu Tr¶ nî vay ®Çu t­ chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c mua s¾m TSC§ §iÒu chuyÓn vèn khÊu hao cho ®¬n vÞ kh¸c H¹ch to¸n khÊu hao t¹i ®¬n vÞ cÊp trªn: TK 111, 112 TK 136.1 TK 009 CÊp vèn khÊu hao NhËn l¹i vèn khÊu hao cña cÊp d­íi CÊp vèn khÊu hao cho cÊp d­íi cho cÊp d­íi NhËn l¹i vèn khÊu hao ®· cÊp cho cÊp d­íi H¹ch to¸n khÊu hao t¹i ®¬n vÞ cÊp d­íi: TK 411 TK 111, 112 TK 009 NhËn vèn khÊu hao NhËn l¹i vèn khÊu hao Hoµn tr¶ vèn khÊu hao cho cÊp trªn cho cÊp d­íi cña cÊp trªn NhËn l¹i vèn khÊu hao ®· cÊp cho cÊp trªn Môc lôc Trang Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§ 1 I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TSC§ 1 1.Kh¸i niÖm vÒ TSC§ 1 2.§Æc ®iÓm TSC§ 1 3.Ph©n lo¹i TSC§ 1 II.NhiÖm vô chñ yÕu cña TSC§ 3 III.§¸nh gi¸ TSC§ 4 1.Nguyªn gi¸ TSC§ 4 2.Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ 6 3.X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i cuÈ TSC§ 6 IV.KÕ to¸n TSC§ trong doanh nghiÖp 7 1.Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt TSC§ 7 2.KÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ 8 V.KÕ to¸n khÊu hao TSC§ 11 1.Kh¸i niÖm vÒ khÊu hao TSC§ 11 2.C¸c ph­¬ng ph¸p khÊu hao 11 3.Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông 14 VI. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ 15 1. KÕ to¸n söa ch÷a th­êng xuyªn TSC§ 16 2.KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§ 16 VII. C«ng t¸c kÕ to¸n kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 19 Ch­¬ng II.§Æc®iÓm chung vÒ c«ng ty 17 I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 17 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 17 2.§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý 18 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 19 II.C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ 22 1.Ph©n lo¹i TSC§ 22 2.§¸nh gi¸ TSC§ 23 2.1§¸nh gi¸ TSC§ theo nguyªn gi¸ 23 2.2 §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i 23 3.Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕtTSC§ t¹i c«ng ty 24 4. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ 24 4.1Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông 24 4.2KÕ to¸n t¨ng TSC§ 24 4.3KÕ to¸n gi¶m TSC§ 26 5.KÕ to¸n khÊu hao TSC§ 27 6.KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ 28 6.1KÕ to¸n söa ch÷a nhá TSC§ 28 6.2KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§ 28 7.C«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 29 Ch­¬ng III.§¸nh gi¸ chung vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt 30 I.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng tty 30 1.Nh÷ng ­u ®iÓm 31 2.Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý 31 II.Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ 31 Tr­êng ®¹i häc qu¶n lý kinh doanh Hµ néi khoa tµi chÝnh kÕ to¸n luËn v¨n tèt nghiÖp §Ò tµi: c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tsc® t¹i c«ng ty xe m¸y-xe ®¹p thèng nhÊt Gi¸o viªn h­íng dÉn: PGS - TS Hµ §øc Trô Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thanh Nga M· sinh viªn : 2001D1078 Líp 6A05 Hµ Néi,04-2005 Danh Môc viÕt t¾t BHXH : B¶o hiÓm x· héi GTGT : Gi¸ trÞ gia t¨ng MMTB : M¸y mãc thiÕt bÞ NKCT : NhËt ký chøng tõ TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh TSC§HH : Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK : Tµi kho¶n TNGH : TiÒn göi ng©n hµng SXKD : S¶n xuÊt kinh doanh CBCNV : C¸n bé c«ng nh©n viªn KHKT : Khoa häc kü thuËt NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn BiÓu ®å 01 Sæ tµi s¶n cè ®Þnh Lo¹i tµi s¶n: ……………. Ghi t¨ng TSC§ KhÊu hao TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn ®Æc ®iÓm, ký hiÖu TSC§ N­íc s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo s¶n xuÊt Sè hiÖu TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ KhÊu hao KhÊu hao ®· tÝnh ®Õn khi ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Lý do gi¶m TSC§ Sè Ngµy Tû lÖ møc khÊu hao Møc khÊu hao Sè Ngµy BiÓu ®å 02: Sæ tµi s¶n cè ®Þnh theo ®¬n vÞ sö dông n¨m 2004 Tªn ®¬n vÞ: phßng thanh to¸n c­íc phÝ Ghi t¨ng tµi s¶n vµ c«ng cô dông cô Ghi gi¶m tµi s¶n vµ c«ng cô dông cô Ghi chó Chøng tõ Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch TSC§ & CCDC §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Sè tiÒn Chøng tõ Lý do Sè l­îng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng BiÓu ®å 03: §¬n vÞ:……………. MÉu sè: 02 - TSC§ §Þa chØ: …………… Ban hµnh theo Q§ sè 1141 cña Bé Tµi chÝnh TC/Q§/C§KINH TÕ Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Sè:…………. Ngµy…. th¸ng….. n¨m ….. lËp thÎ….. KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä, tªn)…………. C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè……ngµy…. th¸ng…. n¨m ….. Tªn ký hiÖu m·, quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§…..Sè hiÖu TSC§…………. N­íc s¶n xuÊt (x©y dùng)……………..N¨m s¶n xuÊt………………….. Bé phËn qu¶n lý, sö dông……………...N¨m ®­a vµo sö dông…………. C«ng suÊt (diÖn tÝch thiÕt kÕ)…………………………………………… §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy….. th¸ng…..n¨m……………………….. Lý do ®×nh chØ…………………………………………………………… Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån A B C 1 2 3 4 Ng­êi lËp thÎ KÕ to¸n tr­ëng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất.doc
Luận văn liên quan