Đề tài Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Nội dung đề tài bao gồm 3 phần. Phần 1: Cơ sở lí luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung Phần 2: Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí và sản xuất chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng. Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thiãút bë, phæång tiãûn váûn taíi î, phán xæåíng...(tæïc kháúu hao maïy moïc thiãút bë træûc tiãúp saín xuáút vaì TSC duìng cho phán xæåíng ) - Chi phê dëch vuû thuã ngoaìi: Phaín aïnh chi phê dëch vuû thuã ngoaìi phuûc vuû cho caïc hoaût âäüng åí phán xæåíng, bäü pháûn saín xuáút, nhæ chi phi sæía chæîa taîi saín cäú âënh thuã ngoaìi, chi phê âiãûn næåïc âiãûn thoaûi thuã ngoaìi ... - Chi phê khaïc bàòng tiãön: Phaín aïnh chi phê bàòng tiãön ngoaìi nhæîíng näüi dung chi phê kãø trãn phuûc vuû cho hoaût âäüng phán xæåíng, bäü pháûn saín xuáút nhæ chi phê häüi nghë, tiãúp khaïch,...åí phán xæåíng 3. Nhiãûm vuû cuía haûch toaïn chi phê saín xuáút chung: - Haûch toaïn chi phê saín xuáút chung coï nhiãûm vuû ghi cheïp, phaín aïnh âáöy âuí, këp thåìi moüi chi phê thæûc tãú phaït sinh trong quaï trçnh saín xuáút, kiãøm tra tçnh hçnh thæûc hiãûn caïc âënh mæïc tiãu hao lao âäüng, váût tæ, caïc dæû toaïn chi phê phuûc vuû vaì saín xuáút phán xæåíng nhàòm thuïc âáøy sæí duûng, håüp lyï nguyãn liãûu, lao âäüng åí phán xæåíng trong täø chæïc quaín lyï phán xæåíng tæì âoï vaûch ra âæåüc mæïc âäü vaì nguyãn nhán cuía nhæîng laîng phê vaì thiãût haûi trong saín xuáút åí phán xæåíng Täø chæïc kiãøm kã, âaïnh giaï qui trçnh cäng nghãû, âàûc âiãøím saín pháøm åí tæìng phán xæåíng trong doanh nghiãûp. Theo doîi tæìng loaûi chi phê phaït sinh trong phán xæåíng âãø láûp hiãûu chènh vaì khàõc phuûc 4 . Phán loaûi chi loaûi chi phê saín xuáút chung gäöm: - Chi phê saín xuáút chung cäú âënh: laì nhæîng chi phê saín xuáút giaïn tiãúp, thæåìng thay âäøi theo säú læåüng saín xuáút, nhæ chi phê kháúu hao chi phê baío dæåîng maïy nhaì xæåíng .... vaì chi phê quaín lyï haình chênh åí caïc phán xæåíng saín xuáút - Chi phê saín xuáút chung biãún âäøi: laì nhæîng chi phê saín xuáút giaïn tiãúp thæåìng thay âäøi træûc tiãúp hoàûc gáön nhæ træûc tiãúp theo säú læåüng saín pháøm saín xuáút nhæ chi phê nguyãn liãûu, váût liãûu giaïn tiãúp, chi phê nhán viãn phán xæåíng. 5. Haûch toaïn chi tiãút chi phê saín xuáút chung: 5.1. Chæïng tæì haûch toaïn : Caïc chæïng tæì sæí duûng trong haûch toaïn chi phê saín xuáút chung laì caïc phiãúu chi tiãön , cacï phiãúu yãu cáöu xuáút váût liãûu, hoïa âån thanh toaïn, säú læåüng ... 5.2. Phæång phaïp haûch toaïn chi tiãút chi phê saín xuáút chung: Haûch toaïn chi tiãút chi phê saín xuáút chung âæåüc chi phê thæûc lénh theo tæìng phán xæåíng, kãú toaïn chi phê måí theí chi tiãút hoàûc säø chi tiãút haûch toaïn chi phê saín xuáút chung phaín aïnh caïc chi phê phaït sinh vaì caïc âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê coï liãn quan. Càn cæï âãø ghi vaìo säø chi tiãút laì säø chi tiãút caïc Taìi Khoaín thaïng træïåïc vaì caïc chæïng tæì gäúc, caïc baíng phán bäø, caïc baíng kã chi phê. Säø coï thãø måí cho riãng hoàûc cuîng coï thãø måí chung cho nhiãöu phán xæåíng . 6. Haûch toaïn täøng håüp chi phê saín xuáút chung : a. Taìi khoaín sæí duûng: Âãø haûch toaïn chi phê saín xuáút chung, kãú toaïn sæí duûng TK627-chi phê saín xuáút chung taìi khoaín naìy âæåüc måí chi tiãút cho tæìng bäü pháûn saín xuáút kinh doanh Kãút cáúu taìi khoaín Tk627: + Bãn Nåü: Táûp håüp táút caí caïc chi phê saín xuáút chung phaït sinh trong kyì gäöm caïc näüi dung trãn + Bãn Coï: .Caïc khoaín ghi giaím chi phê saín xuáút chung Kãút chuyãøn hoàûc phán bäø chi phê saín xuáút chung vaìo bãn nåü Tk154 hoàûc bãn Nåü Tk631 Tk627 cuäúi kyì khäng coï säú dæ Tk627 coï 6 taìi khoaín cáúp 2 Tk6271- chi phê nhán viãn phán xæåíng Tk6272- chi phê váût liãûu Tk6273- chi phê duûng cuû saín xuáút Tk6274- chi phê kháúu hao taìi saín cäú âënh Tk6277- chi phê dëch vuû mua ngoaìi Tk6278- chi phê khaïc bàòng tiãön Tuìy theo yãu cáöu quaín lyï cuía doanh nghiãûp maì coï thãø måí thãm mäüt säú Taìi khoaín cáúp hai khaïc âãø phaín aïnh mäüt säú yãúu täú chi phê thuäüc hoaût âäüng phán xæåíng hoàûc hoaût âäüng saín xuáút. Chi phê saín xuáút chung naìy coï liãn quan nhiãöìu saín pháøm, lao vu dëch vuû .nhiãöu âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê, nãn cuäúi kyì thæåìng hoaût âäüng phán bäø cho caïc saín pháøm, lao vuû dëch vuû theo mäüt tiãu chuáøn phán bäø thêch håüp, chàóng haûn phán bäø theo tiãön læång cäng nhán saín xuáút, theo chi phi træûc tiãúp, theo säú giåì laìm viãûc cuía maïy moïc hoàûc theo âënh mæïc Trong thaïng, âäúi våïi nhæîng chæïng tæì phaït sinh trong näüi bäü âån vë nhæ: læång, phiãúu yãu cáöu âæåüc ghi vaìo säø nháût kê trong thaïng, coìn âäúïi våïi nhæîng chæïng tæì phaït sinh bãn ngoaìi nhæ caïc hoïa âån vãö cung cáúp saín pháøm lao vuû dëch vuû cho doanh nghiãûp thæåìng nháûn âæåüc. Do âoï nhán viãn kãú toaïn chi phê coï thãø táûp håüp táút caí caïc chæïng tæì vãö chi phê saín xuáút chung. Thæûc tãú phaït sinh trong thaïng vaì láûp buït toaïn ghi säø nháût kê theo thåìi âiãøm phaït sinh nghiãûp vuû b.Trçnh tæû haûch toaïn: Haûch toaïn Chi phê Nhán viãn phán xæåíng: - Kãú toaïn chi phê trong kyì táûp håüp tiãön læång, tiãön cäng phuû cáúp, BHXH , BHYT, KPC caïc nhán viãn quaín lyï phán xæåíng theo tyí lãû quy âënh. + Nåü TK 627 (6271) Coï TK 334 ,3381 ,3382 ,3384. Haûch toaïn Chi phê váût liãûu duìng cho phán xæåíng: Xuáút váût liãûu duìng sæía chæîa baío dæåîng åí phán xæåíng +Nåü TK 627 (TK 6272) Coï TK 152 Haûch toaïn Chi phê cäng cuû duûng cuû taûi phán xæåíng: Trong kyì nãúu coï nghiãûp vuû liãn quan âãún viãûc xuáút cäng cuû duûng cuû cho phán xæåíng thç kãú toaïn haûch toaïn caïc træåìng håüp nhæ sau: + Nãúu cäng cuû duûng cuû coï giaï trë beï thç khi xuáút duìng kãú toaïn haûch toaïn hãút vaìo nåi sæí duûng åí phán xæåíng: Nåü Tk 627(6273) Coï Tk 153 - Giaï trë thæûc tãú xuáút duìng + Nãúu cäng cuû duûng cuû xuáút duìng coï giaï trë låïn thç khç xuáút duìng thç kãú toaïn haûch toaïn vaìo chi phê traí træåïc, sau âoï måïi phán bäø giaï trë cäng cuû duûng cuû, nhæ sau: Nåü TK 142 ( 242) Coï TK 153 ( giaï trë thæûc tãú xuáút duìng ) Nåü TK 627 ( 6273) Coï TK 142 , 242 ( Säú láön phán bäø ) Haûch toaïn Trêch kháúu khao TSCÂ, maïy moïc thiãút bë duìng cho phán xæåíng. Càn cæï vaìo baíng phán bäø kháúu hao TSC cuía tæìng phán xæåíng saín xuáút vaì xaïc âënh mæïc kháúu hao phaíi tênh, kãú toaïn âënh khoaín nhæ sau: + Nåü TK 627 ( TK 6274) Coï TK 214 Haûch toaïn Chi phê âiãûn næåïc âiãûn thoaûi thuã nhaì xæåíng , sæía chæîa maïy moïc , thuã phán xæåíng. Kãú toaïn phaín aïnh chi phê dëch vuû thuã ngoaìi phuûc vuû cho caïc hoaût âäüng åí phán xæåíng, caïc bäü pháûn saín xuáút nhæ: chi phê âiãûn næåïc âiãûn thoaûi, chi phê sæía chæîa taìi saín cäú âënh thuã ngoaìi.... Âæåüc âënh khoaín nhæ sau: + Nåü TK 627 (6277) Coï TK 331 (phaíi traí cho ngæåìi baïn) Haûch toaïn Chi phê bàòng tiãön duìng åí phán xæåíng: Kãú toaïn phaín aïnh chi phê bàòng tiãön ngoaìi nhæîng näüi dung chi phê kãø trãn phuûc vuû cho hoaût âäüng phán xæåíng, caïc bäü pháûn saín xuáút nhæ: chi phê häüi nghë, tiãúp khaïch,.... åí phán xæåíng, âæåüc âënh khoaín nhæ sau: + Nåü TK 627 (6278) Coï TK 111, 112 * Cuäúi kyì kãú toaïn kãút chuyãøn chi phê saín xuáút chung theo caïc âäúi tæåüng táûp håüp chi phê sau: Kãút chuyãøn biãún phê saín xuáút chung vaì phán bäø vaìo TK154 hoàûc TK631: + Nåü TK154 hoàûcTK631 Coï TK627(627biãún phê saín xuáút chung ) - Riãng âënh phê saín xuáút chung âæåüc táûp håüp vaì phán bäø nhæ sau: + nãúu saín xuáút theo cäng xuáút bçnh thæåìng: Nåü TK154 Coï TK627(627âënh phê saín xuáút chung ) + Nãúu saín xuáút dæåïi cäng suáút bçnh thæåìng: Nåü TK154 Coï TK627(627âënh phê) - Khoaín chãnh lãûch khäng âæåüc phán bäø kãú toaïn ghi nháûn laì chi phi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì vaì âæåüc phán bäø nhæ sau: Nåü TK632 Coï TK627(627âënh phê sxc) Så âäö täøng håüp taìi khoaín 627 TK334,338 TK627 TK 112,138 Tiãn læång phaíitraí cho cnsx , caïc khoaín giaím træì chi phê saín xuáút chung Trêch BHXH,BHYT...cuía NVPX Theo tyí lãû quy âënh TK152 TK627(627biãún phê) TK154,631 Xuáút váût liãûu duìng sæía chæîa, Baío dæåîng åí phán xæåíng phán bäø (K/C) biãún phê sxc TK153 giaï trë beï Xuáút cc Tk142,242 phán bäø (K/C) âënh Dcduìng phê sxc theo csuáút cho px giaï trë phán bäø giaï trë ccdc bçnh thæåìng Tk214 låïn TK627(627âënh phi) TK632 Trêch khao TSCÂ, MMTB,... phán bäø (K/C) Duìng cho phán xæåíng âënh phê TK331,335,111... âënh phê sxc dæåïi Chi phê âiãûn næåïc , âiãûn thoaûi csuáút bçnh thæåìng Thuã nhaì xæåíng åí phán xæåíng TK111,112,331... Chi phê sæía chæîa TSC thuäüc px TK133 Vat âáöu vaìo II. PHÁN BÄØ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG: 1. Phán bäø âënh phê saín xuáút chung: 1.1. Yãu cáöu âäúi våïi viãûc phán bäø âënh phê saín xuáút chung: Âaím baío tênh håüp lyï, chênh xaïc, âäöng thåìi phaíi âaím baío tênh cháút âån giaín, dãø hiãøu, tiãút kiãûm chi phê. Viãûc âaím baío kãút håüp táúc caí nhæíng yãu cáöu trãn khäng phaíi laì viãûc âån giaín, dãø daìng âäúi våïi caïc nhán viãn kãú toaïn chi phê nhæng laûi laì mäüt viãûc cáön phaíi cán nhàõc thæûc hiãûn mäüt caïch coï hiãûu quaí. 1.2. Phæång phaïp phán bäø âënh phê saín xuáút chung: Tiãu thæïc phán bäø: Chê phê saín xuáút chung cäú âënh phán bäø vaìo chi phê chãú biãún cho moîi âån vë saín pháøm âæåüc thæûc hiãûn dæûa trãn cäng suáút bçnh thæåìng cuía maïy moïc saín xuáút Nãúu mæïc saín pháøm thæûc tãú saín xuáút ra cao hån cäng suáút bçnh thæåìng thç chi phê saín xuáút chung cäú âënh âæåüc phán bäø cho moîi âån vë saín pháøm theo chi phê thæûc tãú phaït sinh. Nãúu mæïc saín pháøm saín xuáút thæûc tãú saín xuáút ra tháúp hån cäng suáút bçnh thæåìng thç chi phê saín xuáút chung cäú âënh chè âæåüc phán bäø vaìo chi phê chãú biãún cho moîi âån vë saín pháøm theo cäng suáút bçnh thæåìng. Khoaín chi phê saín xuáút chung khäng phán bäø âæåüc thç ghi nháûn laì chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì 2. Phán bäø biãún phê saín xuáút chung: 2.1. Yãu cáöu âäúi våïi viãûc phán bäø biãún phê saín xuáút chung: Âaím baío tênh âån giaín, tênh nháút quaïn vaì tiãút kiãûm, vaì cáön phaíi âaím baío tênh chênh xaïc, håüp lyï vaì cäng bàòng 2.2. Phæång phaïp Phán bäø biãún phê saín xuáút chung: Chi phê saín xuáút chung biãún âäøi âæåüc phán bäø hãút vaìo chi phê chãú biãún cho moîi âån vë saín pháøm theo chi phê thæûc tãú phaït sinh. PHÁÖN II. TÇNH HÇNH THÆÛC TÃÚ VÃÖ HAÛCH TOAÏN VAÌ PHÁN BÄØ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN NHÆÛA ÂAÌ NÀÔNG I.GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃÖ CÄNG TY CÄØ PHÁÖN NHÆÛA ÂAÌ NÀÔNG: 1. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn. 1.1. Quaï trçnh hçnh thaình: Cäng ty cäø pháön nhæûa Âaì Nàông træåïc âáy coï tãn goüi laì xê nghiãûp nhæûa Âaì Nàông âæåüc thaình láûp vaìo nàm 1976 theo quyãút âënh säú 866/QDUB ngaìy 22/11/1976 do UBND tènh QN-ÂN kyï. Laì doanh nghiãûp thuäüc såí cäng nghiãûp âoïng taûi 286 Huìng Væång thaình phäú Âaì Nàông. Luïc âoï Xê Nghiãûp chè gäöm 15 lao âäüng, maïy moïc thiãút bë thä så laûc háûu, diãûn têch nhaì xæåíng cháût heûp våïi 500. Chuí yãúu laì väún vay. Âãún nàm 1978 do nhæîng âoìi hoíi nháút âënh vãö cäng taïc chuyãn män, cäng taïc saín xuáút nhaì maïy âaî âáöu tæ xáy dæûng cå såí saín xuáút måïi nàòm trãn âæåìng Tráön cao Ván thaình phäú Âaì Nàông, cäng trçnh âæåüc hoaìn táút vaì âæa vaìo sæí duûng nàm 1981 våïi diãûn têch màût bàòng 17.400. Ngaìy 16/02/1992 nhaì maïy âæåüc bäü thæång maûi cáúp giáúy pheïp kinh doanh, cho pheïp kinh doanh xuáút nháûp kháøu mäüt säú saín pháøm cuía nhaì maïy. Theo quyãút âënh säú1844/QDUB cuía UBND tènh QNÂN ngaìy 2/11/1993 nhaì maïy tråí thaình doanh nghiãûp nhaì næåïc våïi tãn goüi cäng ty nhæûa âaì nàông vaì tãn giao dëch laì plastic Âaì Nàông. Nàòm trong xu hæåïng váûn âäüng chung cuía nãön kinh tãú vaì yãu cáöu cäø pháön hoaï doanh nghiãûp nhaì næåïc, cäng ty nhæûa Âaì Nàông âaî chênh thæïc tråí thaình Cäng ty cäø pháön nhæûa Âaì Nàông ngaìy 4/8/2000 theo quyãút âënh säú 90/2000/QÂ-HG vaì nghë âënh säú 03/2000/NDCP ngaìy 3/2/2000 cuía Thuí tæåïng Chênh phuí. Cäng ty thuäüc såí hæîu cuía caïc cäø âäng, våïi tæ caïch phaïp nhán âáöy âuí theo quy âënh phaïp luáût Viãût Nam, coï con dáúu riãng âäüc láûp vãö taìi saín, âæåüc måí taìi khoaín taûi Ngán haìng. Väún âiãöu lãû cuía Cäng ty taûi thåìi âiãøm måïi thaình láûp 15.872.800.000 âäöng. Âæåüc chia thaình 158.728 cäø pháön våïi hai loaûi cäø phiãúu: cäø phiãúu ghi tãn vaì cäø phiãúu khäng ghi tãn. 1.2. Quaï trçnh phaït triãøn. Qua 26 nàm hoaût âäüng vaì khäng ngæìng phaït triãøn Cäng ty cäø pháön nhæûa Âaì Nàông âaî khàõc phuûc nhiãöu khoï khàn tæìng bæåïc âi lãn måí räüng quy mä saín xuáút âãø âaïp æïng nhu cáöu ngaìy caìng cao vãö saín pháøm nhæûa cho âëa phæång vaì khu væûc Tæì mäüt xê nghiãûp nhoí ban âáöu gäöm 15 ngæåìi våïi diãûn têch màût bàòng saín xuáút 500âãún nay Cäng ty coï 340 CNV, 80% maïy moïc thiãút bë ngoaûi nháûp våïi diãûn têch màût bàòng 17400 Cäng ty âaî âaût âæåüc mäüt säú thaình têch nhæ sau: Âæåüc häüi âäöng Nhaì næåïc tàûng thæåíng Huán Chæång lao âäüng haûn ba, haûng hai. Saín pháøm cuía Cäng ty âæåüc thæåíng “doanh hiãûu vaìng” cuía Cäng ty quaín lyï cháút læåüng toaìn cáöu, laì mäüt trong nhæîng âån vë haìng âáöu laìm àn coï hiãûu quaí våïi saín læåüng haìng hoaï saín xuáút tàng trung bçnh hàòng nàm 6%. 2. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía Cäng ty: 2.1.Chæïc nàng: saín xuáút kinh doanh caïc màût haìng nhæûa dán duûng, nhæûa cäng nghiãûp, nhæûa kyí thuáût, nhæûa xáy dæûng vaì kinh doanh nguyãn váût liãûu, váût tæ thiãút bë phuûc vuû cho ngaình nhæûa. 2.1. Nhiãûm vuû: Cäng ty âæåüc thaình láûp âãø huy âäüng vaì sæí duûng väún coï hiãûu quaí trong cäng viãûc phaït triãøn saín xuáút kinh doanh caïc màût haìng nhæûa Täúi âa hoaï caïc khoaín låüi nhuáûn cuía cäng ty Taûo viãûc laìm äøn âënh cho ngæåìi lao âäüng Tàng låüi tæïc cho caïc cäø âäng Âoïng goïp ngán saïch cho nhaì næåïc Âáøy maûnh viãûc âáöu tæ phaït triãøn theo hæåïng hiãûn âaûi hoaï 3. Cå cáúu täø chæïc quaín lyï åí Cäng ty. 3.1.Så âäö bäü maïy quaín lyï cuía Cäng ty: Âaûi häüi cäø âäng Ban kiãøm soaït Häüi âäöng quaín trë Ban âiãöu haình P. täø chæïc haình chênh P. kyî thuáût P. kinh doanh P. kãú toaïn taìi chênh B. bäü pháûn saín saín xuáút chênh B. pháûn KCS B. pháûn phuûc vuû saín xuáút : quan hãû træûc tuyãún : quan hãû chæïc nàng 3.2. Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía tæìng cáúp quaín trë vaì caïc phoìng ban: 3.2.1. Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía tæìng cáúp quaín trë: Âaûi häüi âäöng cäø âäng: laì cå quan quyãút âënh cao nháút cuía cäng ty, hoaût âäüng thäng qua caïc cuäüc häüp âaûi häüi âäöng cäø âäng (ÂHÂCÂ) thæåìng niãn, ÂHÂC báút thæåìng vaì thäng qua viãûc láúy yï kiãún bàòng vàn baín. + Quyãön haình vaì nhiãûm vuû cuía ÂHÂC thæåìng niãn: Thäng qua baïo caïo cuía häüi âäöng quaín trë vãö tçnh hçnh hoaût âäüng vaì kãút quaí kinh doanh, thäng qua baïo caïo cuía ban kiãøm soaït. Thäng qua quyãút toaïn nàm taìi chênh, phæång aïn sæí duûng vaì phán chia låüi nhuáûn. Quyãút âënh phæång hæåïng, nhiãûm vuû kinh doanh vaì âáöu tæ nàm taìi chênh måïi thäng qua âiãöu lãû bäø sung sæía âäøi nãúu cáön. Quyãút âënh tàng väún âiãöu lãû, goüi väún cäø pháön vaì phaït haình cäø phiãúu. Xem xeït sai phaûm vaì quyãút âënh hçnh thæïc xæí lyï âäúi våïi thaình viãn häüi âäöng quaín trë, ban kiãøm soaït gáy thiãût haûi cho cäng ty vaì cäø âäng cuía cäng ty. Báöu, bäø nhiãûm, miãùn nhiãûm thaình viãn häüi âäöng quaín trë vaì ban kiãøm soaït. + Quyãön haûn vaì traïch nhiãûm cuía häüi âäöng cäø âäng báút thæåìng: Baîi miãùn vaì báöu bäø sung, thay thãú thaình viãn häüi âäöng quaín trë, ban kiãøm soaït vi phaûm âiãöu lãû. Biãøu quyãút sæía âäøi, bäø sung âiãöu lãû. Xæí lyï caïc váún âãö kháøn cáúp khaïc. Häüi âäöng quaín trë: Häüi âäöng quaín trë laì cå quan quaín lyï cáúp Cäng ty, coï quyãön quyãút âënh moüi váún âãö coï liãn quan âãún quaín lyï vaì hoaût âäüng cuía Cäng ty træì nhæîng váún âãö thuäüc tháøm quyãön quyãút âënh cuía ÂHÂCÂ. Häüi âäöng quaín trë chëu traïch nhiãûm træåïc ÂHÂCÂ, trçnh ÂHÂC caïc quyãút âënh vãö cå cáúu täø chæïc, âiãöu chènh väún âiãöu lãû, chiãún læåüc phaït triãøn Cäng ty, kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh, quyãút toaïn taìi chênh vaì phán phäúi låüi nhuáûn. Giaïm soaït viãûc âiãöu haình cäng ty cuía giaïm âäúc. Bäø nhiãûm miãùn nhiãûm giaïm âäúc, P.giaïm âäúc, kãú toaïn træåíng, quyãút âënh mæïc læång caïc cáúp quaín lyï âoï. Ban âiãöu haình: Âiãöu haình vaì chëu traïch nhiãûm vãö moüi hoaût âäüng kinh doanh haìng cuía cäng ty theo âuïng nghë quyãút, quyãút âënh cuía häüi âäöng quaín trë, theo âuïng âiãöu lãû vaì phaïp luáût. Sæí duûng, baío toaìn vaì phaït triãøn väún theo phæång aïn âaî âæåüc häüi âäöng quaín trë phã duyãût vaì thäng qua âaûi häüi âäöng. Xáy dæûng vaì trçnh häüi âäöng quaín trë chuáøn bë vãö kãú hoaûch phaït triãøn, dæû aïn âáöu tæ, phæång aïn kinh doanh, âãö aïn täø chæïc quaín lyï cuía cäng ty, quy hoaûch vaì âaìo taûo caïn bäü lao âäüng, thæûc hiãûn phæång aïn âaî âæåüc phã duyãût. Kê kãút håüp âäöng kinh tãú, håüp âäöng lao âäüng. Baïo caïo häüi âäöng quaín trë vãö tçnh hoaût âäüng taìi chênh vaì kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty theo quy âënh. Ban kiãøm soaït: Thay màût cäø âäng kiãøm saït moüi hoaût âäüng quaín trë kinh doanh cuía cäng ty. Kiãøm soaït hoaût âäüng kinh doanh, kiãøm tra säø saïch kãú toaïn, taìi saín caïc baïo caïo quyãút toaïn. Baïo caïo âaûi häüi âäöng vãö nhæîng sæû kiãûn taìi chênh báút thæåìng,æu khuyãút âiãøm cuía ban quaín lyï vaì giaïm âäúc. 3.2.2. Caïc chæïc nàng cuía tæìng phoìng ban: Phoìng täø chæïc haình chênh: dæåïi sæû âiãöu haình cuía ban âiãöu haình coï nhiãûm vuû Täø chæïc lao âäüng saín xuáút, tuyãøn duûng, âaìo taûo caïn bäü, cäng nhán viãn Xáy dæûng caïc chênh saïch vãö an toaìn lao âäüng, y tãú, kyî thuáût lao âäüng Âaïnh giaï thaình têch cuía nhán viãn vãö tçnh hçnh cäng taïc, quyãút âënh caïc hçnh thæïc khen thæåíng kè luáût Phoìng kinh doanh Nghiãn cæïu nhu cáöu thë træåìng, xáy dæûng caïc kãú hoaûch ngàõn, trung vaì daìi haûn âãø trçnh giaïm âäúc duyãût vaì âi vaìo thæûc hiãûn Kyï kãút caïc håüp âäöng kinh tãú, thæûc hiãûn mua sàõm, kiãøm soaït täön kho nguyãn váût liãûu vaì thaình pháøm. Âaím baío cung æïng váût tæ âuïng yãu cáöu cháút læåüng, âuïng quy caïch, âuïng thåìi âiãøm cho bäü pháûn saín xuáút Quaín lê giao dëch xuáút nháûp kháøu, giåïi thiãûu haìng, marketing Phoìng ké thuáût Thiãút kãú vaì theo doîi, làõp âàût quy trçnh saín xuáút Xáy dæûng âënh mæïc nguyãn váût liãûu, kãú hoaûch baío dæåíng vaì sæía chæîa maïy moïc thiãút bë, xaïc âënh tiãu chuáøn cháút læåüng Nghiãn cæïu saín pháøm måïi, æïng duûng cäng nghãû måïi cho ngaình Âaìo taûo vaì quyãút âënh náng báûc cäng nhán Phoìng taìi chênh kãú toaïn: Haûch toaïn kinh tãú näüi bäü, phán têch hoaût âäüng kinh doanh. Baïo caïo tçnh hçnh kinh doanh, thæûc hiãûn âuïng nguyãn tàõc haûch toaïn kãú toaïn cuía nhaì næåïc quy âënh Thæûc hiãûn caïc nghiãûp vuû kãú toaïn âënh kç nhæ láûp quyãút toaïn haìng quyï haìng nàm Thæûc hiãûn nghéa vuû näüp thuãú, thanh toaïn caïc chi phê phaït sinh Thäng qua phán têch kinh doanh âãö xuáút tham mæu cho ban âiãöu haình vãö phán bäø sæí duûng väún, náng cao hiãûu quaí kinh doanh cho Cäng ty 4. Cå cáúu täø chæïc saín xuáút taûi Cäng ty: 4.1. Så âäö täø chæïc saín xuáút: Cäng ty Bäü pháûn saín xuáút Bäü pháûn phuûc vuû saín xuáút Täø can phao Täø maìng moíng Täø bao dãût Täø saín pháøm PVC Täø bao bç Täø âoïng goïi Täø càõt manh Täø cå âiãûn Täø phäúi liãûu Nhiãûm vuû cuía tæìng bäü pháûn: Bäü pháûn saín xuáút: Laì bäü pháûn træûc tiãúp tham gia saín xuáút ra saín pháøm, gäöm 7 täø: + Täø maìng moíng: Saín xuáút caïc loaûi saín pháøm nhæ keït bia,caïc loaûi can... + Täø bao bç: Saín xuáút bao xi màng. + Täø PVC: Saín xuáút ra caïc loaûi äúng næåïc (äúng PVC..). + Täø bao dãût: Bao gäöm hai bäü pháûn, bäü pháûn keïo chè vaì bäü pháûn dãût äúng + Täø càõt manh: Càõt manh äúng thaình caïc manh dãût theo caïc kêch cåí âaî âæåüc xaïc âënh, sau âoï chuyãøn sang bäü pháûn may bao + Täø may bao: May caïc manh dãût âaî càõt thaình caïc bao dãût hoaìn chènh. Bäü phán phuûc vuû saín xuáút: laì bäü pháûn giaïn tiãúp tham gia taûo ra saín pháøm, gäöm 2 täø: + Täø cå âiãûn: Âaím baío phuûc vuû âiãûn cho saín xuáút + Täø phäúi liãûu: Coï nhiãûm vuû pha träün phäúi liãûu phuûc vuû saín xuáút 4.2. Quy trçnh cäng nghãû saín xuáút saín pháøm: Saín pháøm cuía cäng ty âæåüc saín xuáút qua 4 quy trçnh cäng nghãû nhæ sau: quy trçnh cäng nghãû saín xuáút maìng moíng, quy trçnh cäng nghãû saín xuáút äúng næåïc, quy trçnh cäng nghãû saín xuáút bao bç xi màng, vaì quy trçnh cäng nghãû saín xuáút caïc saín pháøm khaïc nhæ: tháøu, keït, can ... Quy trçnh cäng nghãû saín xuáút maìng moíng: Nguyãn liãûu Maïy träün Maïy duìn thäøi maìng Maïy âënh hçnh Thiãút bë laìm nguäüi Maïy in Maïy xay Càõt daïn Thaình pháøm Âoïng goïi Phãú liãûu Maïy læåüc Quy trçnh cäng nghãû saín xuáút bao dãût : Haût nhæûa +phuû gia Maïy duìn Thiãút bë laìm nguäüi Maïy càõt såüi Maïy xay Maïy læåüc Phãú liãûu Thu chè Manh dãût PP Càõt manh May bao Bao dãût PP May bao Càõt manh Maïy caïn traïng Maïy dãût Bao dãût PP traïng Haût nhæûa QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT ÄÚNG NÆÅÏC Haût nhæûa HDPE Maïy duìn Maïy âënh hçnh Maïy laìm nguäüi In Thiãút bë keïo äúng Maïy càõt äúng Thaình pháøm Phãú pháøm QUY TRÇNH CÄNG NGHÃÛ SAÍN XUÁÚT BAO BÇ XI MÀNG Phãú liãûu Haût nhæûa PPE phuû gia Maïy träün Maïy duìn Maïy keïo chè Maïy thu chè Maïy dãût Maïy caïn traïng KCS Càõt Læåüng bao càõt âënh hçnh Daïn äúng Âuûc läø Thoaït nhoí In Maïy gheïp bao Thaình pháøm Âoïng goïi Phãú pháøm 5. täø chæïc haûch toaïn kãú toaïn taûi cäng ty : 5.1. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn: a. Så âäö täø chæïc bäü maïy kãú toaïn: Cäng taïc kãú toaïn taûi cäng ty nhæûa âæåüc täø chæïc theo mä hçnh kãú toaïn táûp trung. Âàûc âiãøm cuía mä hçnh naìy laì moüi cäng viãûc âãöu do phoìng xæí lyï. Tæì ghi säø chi tiãút, säø täøng håüp âãún chènh lyï cäng viãûc, táûp håüp säú liãûu, láûp baïo caïo kãú toaïn. Coìn åí caïc bäü pháûn bãn dæåïi (kho, phán xæåíng) chè coï nhiãûm vuû ghi cheïp täøng säú læåüng nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû âæa vaìo saín xuáút tênh ngaìy cäng... vaì âënh kyì chuyãøn lãn phoìng xæí lyï. Så âäö: Kà ÚTOAÏN TRÆÅÍNG P.PHOÌNG KÃÚ TOAÏN Kãú toaïn thanh toaïn vnâ KT Thanh toaïn ngoaûitãû,tiãön læång Kto tiãu thuû, nåü phaíi thu KT nvl,ccdc,nåü phaíi traí KT thuãú, thäúng kã,tscâ, ckhoaïn Thuí quyîí :Quan hãû âiãöu haình : quan hãû nghiãûp vuû b. Chæïc nàng, nhiãûm vuû cuía caïc pháön haình kãú toaïn: Kãú Toaïn Træåíng: Laì ngæåìi træûc tiãúp âiãöu haình cäng taïc kãú toaïn, tham mæu cho giaïm âäúc trong cäng viãûc xáy dæûng kãú hoaûch taìi chênh, huy âäüng väún, tênh giaï thaình saín pháøm, chëu traïch nhiãûm træåïc giaïm âäúc vãöì tçnh hçnh taìi chênh cuía cäng ty. Phoï phoìng kãú toaïn: Phuû traïch nhán sæû phoìng kãú toaïn, kiãøm kã toaïn täøng håüp, láûp baïo caïo täøng håüp, quyãút toaïn cuäúi quyï, nàm Kãú toaïn NVL, CCDC: Theo tæìng loaûi cuû thãø, theo doîi ghi cheïp tçnh hçnh cäng nåü phaíi traí cho khaïch haìng, láûp baïo baïo chi tiãút cäng nåü Kãú toaïn thanh toaïn ngoaûi tãû, tiãön læång, BHXH: Tênh læång, thæåíng cho cäng nhán viãn haìng thaïng, trêch näüp BHXH, BHYT, KPC theo âuïng chãú âäü, theo doîi tçnh hçnh vãö thu chi ngoaûi tãû, tiãön gæîi ngán haìng, giao dëch våïi ngán haìng, vaì laìm thuí tuûc vay väún ngàõn haûn, theo doîi ngoaûi häúi våïi khaïc haìng. Kãú toaïn tiãu thuû, cäng nåü phaíi thu: Theo doîi truy cáûp thäng tin vãö thaình pháøm baïn ra, qua caïc chæïng tæì vaì theo doîi tçnh hçnh cäng nåü baïn haìng. Âënh kyì, láûp baïo caïo doanh säú baïn ra, baïo caïo chi tiãút cäng nåü . Kãú toaïn thuãú, thäúng kã, TSCÂ, chæïng khoaïn: Theo doîi, thäúng kã thuãú giaï trë gia tàng âáöu vaìo, âáöu ra, phaín aïnh hao moìn vaì kháúu hao TSCÂ, theo doîi biãún âäüng chæïng khoaïn, láûp baïo caïo cáön thiãút cho trung tám giao dëch Thuí quyî: Chëu traïch nhiãûm quaín lyï tiãön màût taûi quyî, thæûc hiãûn nghéa vuû thu chi baïo caïo quyî, baío quaín tiãön màût theo âuïng quy âënh . 5.2. Hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng: Hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng taûi Cäng ty laì : chæïng tæì ghi säø âaî âæåüc caíi biãn. Táúc caí caïc nghiãûp vuû phaït sinh âæåüc xæí lyï bàòng maïy vi tênh, kyì haûch toaïn laì quyï. (så âäö trang bãn) SÅ ÂÄÖ LUÁN CHUYÃØN CHÆÏNG TÆÌ Chæïng tæì gäúc Säø kãú toaïn chi tiãút Säø chi tiãút tk Säø quyî Baíng täøng håüp chi tiãút Säø täøng håüp tk Baíng cán âäúi tk Baïo caïo kãú toaïn : Ghi hàòng ngaìy : Ghi hàòng thaïng : Ghi haìng quê : Quan hãû âäúi chiãúu ngaìy : Quan hãû âäúi chiãúu thaïng Hàòng ngaìy càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc âaî kiãøm tra, kãú toaïn ghi vaìo säø chi tiãút taìi khoaín caïc nghiãûp vuû phaït sinh nhæ thu chi bàòng tiãön màût thç ghi vaìo säø quyî. Âäúi våïi caïc âäúi tæåüng cáön theo doîi chi tiãút thç càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc âãø ghi vaìo” säø kãú toaïn chi tiãút” coï liãn quan nhæ táûp håüp theo danh muûc våïi nguyãn váût liãûu tæìng khaïch haìng âäúi våïi cäng nåü. Cuäúi thaïng càn cæï vaìo”säø chi tiãút taìi khoaín”âãø lãn “ säø täøng håüp taìi khoaín” vaì càn cæï vaìo “säø chi tiãút” lãn”baíng täøng håüp chi tiãút” âäúi chiãúu giæîa”säø täøng håüp taìi khoaín”vaì”baíng täøng håüp chi tiãút” theo tæìng taìi khoaín. Sau âoï âäúi chiãúu giæîa” säø chi tiãút taìi khoaín tiãön màût” våïi”säø qué”. Cuäúi quyï càn cæï vaìo “Säø täøng håüp taìi khoaín” âãø láûp ”baíng cán âäúi taìi khoaín”. Sau âoï, kãút håüp ”baíng cán âäúi taìi khoaín” vaì ”baíng täøng håüp chi tiãút” âãø láûp ”baïo caïo kãú toaïn” II. THÆÛC TÃÚ VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VAÌ PHÁN BÄØ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG 1.Thæûc tãú vãö haûch toaïn chi tiãút chi phê saín xuáút chung: 1.1. Chæïng tæì haûch toaïn : Caïc chæïng tæì sæí duûng trong haûch toaïn chi phê saín xuáút chung åí cäng ty laì caïc phiãúu chi tiãön , cacï phiãúu yãu cáöu xuáút váût liãûu, hoïa âån thanh toaïn, säú læåüng ... 1.2. Phæång phaïp haûch toaïn chi tiãút chi phê saín xuáút chung: Haûch toaïn chi tiãút chi phê saín xuáút chung cäng ty âæåüc thæûc hiãûn chi tiãút theo tæìng phán xæåíng, kãú toaïn chi phê måí theí chi tiãút hoàûc säø chi tiãút haûch toaïn chi phê saín xuáút chung phaín aïnh caïc chi phê phaït sinh vaì caïc âäúi tæåüng haûch toaïn chi phê coï liãn quan. Càn cæï âãø ghi vaìo säø chi tiãút laì säø chi tiãút caïc Taìi Khoaín thaïng træïåïc vaì caïc chæïng tæì gäúc, caïc baíng phán bäø, caïc baíng kã chi phê. Säø coï thãø måí cho riãng hoàûc cuîng coï thãø måí chung cho nhiãöu phán xæåíng, nhæ: Täø maìng moíng, täø can phao, täø bao dãût, täø càõt manh, täø bao bç xi màng... Säø chi tiãút Tk627-chi phê saín xuáút chung: (Trang bãn) CTY NHÆÛA ÂAÌ NÀÔNG Phoìng kãú toaïn taìi chênh Tk:627:Chi phê saín xuáút chung Tæì ngaìy 01/10/03-31/12/03 Âvt :Âäöng Chæïng tæì Diãøn giaíi TKÂÆ Phaït sinh Nåü Phaït sinh Coï Säú Ngaìy ng tãû Säú tiãön ng tãû Säú tiãön 01 02 05 09 21 13 14 ... ... 01/D 03D 1/CPSXC 627/334 627/334 627/3382 627/3383 627/3384 01/10/03 03/10/03 05/10/03 09/10/03 21/10/03 13/10/03 ............ .............. 28/12/03 29/12/03 29/12/03 01/10/03 03/10/03 ............. 28/12 /03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 31/12/03 **DV V/c b/v truûc caïn/Lã viãút táön Quáún laûi mä tå âiãûn Mua ampeke+tu âiãûn/Häöng dæîng Sæía pt maïy maïy may Quay voìng phãú PP- thaïng 9 /03 Ca 3 +âäüc haûi+thaïng9/03/cbcnv ... ... ......................................... .................... ........................... Táûn duûng phãú reío pp 10/03 Voìng quay phãú pp /äúng phaït sinh cuäúi kyì ** DV: Tiãön âiãûn tæì25/9/03 Tiãön âiãûn tæì 15/5/03 ................................. tieìn næåïc.diëen thoaûi (Xi nghiãûp tuïi càûp) phaït sinh : cuäúi kyì: ** DV: Phán bäø cpsxdd vaì giaï thaình sx quyï IV-03 Phán bäø tiãön læång sang 627 Phán bäø cåm sang 627 Phán bäø 3382 sang 627 Phán bäø 3383 sang 627 Phán bäø 3384 sang 627 Phaït sinh: Cuäúi kyì ** DV: Hao moìn TSC quyï IV-03(627) phaït sinh: cuäúi kyì 1111 1111 1111 1111 1111 1111 ....... ........ 1111 1111 331DL 331DL ....... 331DL 154 334 334 3382 3383 3384 214 160000 654000 654361 213985 222369 850.000 1.021.022 ................. ................... 1.354.650 1.440.253 60.372.877 60.372.877 35.123.015 12.225.200 ............... 9.258.110 532.291.505 532.291.505 177.635.481 9.801.120 3.562.865 12.196.509 1.626.201 204.822.176 686.608.469 686.608.469 686.608.469 1.440.736.519 1.440.736.519 1.235.914.343 Saín pháøm cuía Cäng ty saín xuáút åí nhiãöu täø khaïc nhau våïi quy mä væìa nhæng khäúi læåüng tæång âäúi låïn chuíng loaûi nhiãöu, do âoï viãûc quaín lyï âiãöu haình åí caïc täø saín xuáút âãöu nhàòm âaím baío cho quaï trçnh âæåüc liãn tuûc laì váún âãö âàût ra cuía cäng ty. Chênh vç váûy, chi phê phuûc vuû saín xuáút åí caïc täø saín xuáút trong cäng ty cáön âæåüc táûp håüp vaì phán bäø mäüt caïch håüp lyï laìm cå såí cho viãûc âaïnh giaï cháút læåüng cäng taïc phuûc vuû vaì quaín lyï saín xuáút cuîng nhæ vëãc tênh giaï thaình thuáûn låüi vaì chênh xaïc. 2.Thæûc tãú vãö cäng taïc haûch toaïn vaì phán bäø chi phê saín xuáút chung: 2.1. Chi phê nhán viãn phán xæåíng: Cäng ty nhæûa laì mäüt doanh nghiãûp saín xuáút nãn taûi Cäng ty chuí yãúu caïc phoìng ban âãöu nàòm taûi caïc phán xæåíng thuäüc quaín lyï cuía bäü pháûn phán xæåíng cuía Cäng ty coìn mäüt säú êt thuäüc bäü pháûn chi phê baïn haìng vaì chi phê quaín lyï doanh nghiãûp nhæ chi phê tiãön læång phoìng(bäü pháûn) váût tæ tênh cho saín pháøm saín xuáút , chi phê tiãön læång åí pháön ké thuáût sæía chæîa dæåïi tæìng phán xæåíng xê nghiãûp, täø baío vãû phán xæåíng, täø cå âiãûn, täø KCS vaì täø phuûc vu, caïc khoaín BHXH, BHYT,KPCÂ, tênh vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh theo tiãön læång cäng nhán træûc tiãúp phuûc vuû phán xæåíng. Cuäúi thaïng càn cæï vaìo baíng cháúm cäng, baïo caïo saín læåüng saín xuáút, kãú toaïn tênh læång: Tiãön læång bäü pháûn nhán viãn phán xæåíng âæåüc tênh nhæ sau : Læång thåìi gian =315.000*Hãû säú læång Täøng quyî læång=Täøng læång saín pháøm trong thaïng*20%. Sau khi tênh täøng quyî læång, kãú toaïn tiãún haình phán bäø cho tæìng nhán viãn theo hãû säú læång. Sau khi hoaìn thaình cäng viãûc tênh læång BHXH,BHYT,KPCÂ. Kãú toaïn tiãún haình täøng håüp chi phê nhán viãn phán xæåíng cuía caïc täø caïc bäü pháûn phuûc vuû Tk627- chi phê saín xuáút chung. Kãú toaïn haûch toaïn nhæ sau: Nåü Tk627(6271 chi phê saín xuáút chung theo caïc täø) Coï Tk334,338. Âãø táûp chi phê nhán viãn phán xæåíng, kãú toaïn láûp baíng kã ghi Nåü Tk627(6271). Sau âoï chuyãøn toaìn bäü säú liãûu sang kãú toaïn giaï thaình âãø phán bäø vaì phán têch giaï thaình vaìo cuäúi quyï. BAÍNG Kà GHI NÅÜ TK6271 Quê 4 nàm 2003 Stt ÂVT Nåü TK6271 Ghi coï caïc taìi khoaín TK334 TK338 3382 3383 3384 1 P. haình chênh 20.875.539 14.152.643 362.297 1.240.377 165.364 2 P. Váût tæ 48.458.484 42.137.812 841.001 2.879.292 383.860 3 P. Kyî thuáût sæía chæîa 39.714.118 34.534.016 689.242 2.359.722 314.595 4 Täø cå âiãûn 10.961.970 9.532.148 190.246 651.335 86.834 5 Täø phäúi liãûu 8.641.530 7.514.374 149.974 315.460 68.453 6 Täø KCS 52.216.587 45.405.728 906.223 3.102.290 413.629 7 Täø baío vãû 23.412.574 20.358.760 406.327 1.391.121 185.461 Täøng cäüng 205.293.477 177.675.481 3.562.865 12.196.506 1.626.201 Chi phê nhán viãn phán xæåíng sau khi täøng håüp seî âæåüc kãú toaïn tiãún haình phán bäø cho caïc nhoïm saín pháøm theo tyí lãû våïi chi phê nhán cäng træûc tiãúp saín xuáút tæång æïng: Hãû säú phán bäø CPNVPX= Chi phê phuûc vuû chung phán bäø cho mäüt nhoïm saín pháøm =CPNCTT phán bäø cho mäüt nhoïm saín pháøm * hãû säú phán bäø CPNVPX 2.2 Chi phê váût liãûu, cäng cuû duûng cuû: Chi phê váût liãûu, cäng cuû duûng cuû bao gäöm caïc chi phê nhæ váût liãûu duìng sæía chæîa baío dæåíng TSCÂ, CCDC thuäüc täø quaín lyï vaì sæí duûng nhæ: Caïc loaûi quaí cán duûng cuû âo læåìng (Ampe kãú...), caïc cäng cuû cáöm tay, âo læåìng khaïc... cäng cuû duûng cuû åí cäng ty khi âæåüc xuáút duìng thç toaìn bäü giaï trë âæåüc kãút chuyãøn hãút mäüt láön vaì chi phê saín xuáút laì vç do cäng cuû duûng cuû sæí duûng trong saín xuáút åí cäng ty pháön låïn laì coï giaï trë tháúp, læåüng xuáút khäng nhiãöu vaì thåìi gian sæí duûng ngàõn nhæng thæûc tãú åí cäng ty coï mäüt säú cäng cuû duûng cuû tæång âäúi låïn vaì âæåüc duìng vaìo nhiãöu kç haûch toaïn nhæ: båm dáöu, duûng cuû âo læåìng... cáön phaíi âæåüc phán bäø hai láön hay nhiãöu láön vaì kãút chuyãøn dáön vaìo chi phê saín xuáút, giaï trë thæûc tãú cuía caïc loaûi cäng cuû duûng cuû thuäüc loaûi naìy âæåüc phán bäø hoaìn toaìn vaìo giaï thaình trong kç. Váût liãûu cäng cuû duûng cuû xuáút duìng âæåüc theo doíi chàût cheí tæìng loaûi , säú læåüng xuáút duìng muûc âêch gç vaì täø naìo sæí duûng?. Chi phê váût liãûu, cäng cuû xuáút duìng cho phuûc vuû cho nhoïm saín pháøm thç haûch toaïn truûc tiãúp giaï trë xuáút duìng vaìo saín pháøm âoï.cuäúi quyï, kãú toaïn táûp håüp laûi vaì lãn baíng kã ghi Nåü chi tiãút cho TK6272, TK6273 räöi chuyãøn sang kãú toaïn tênh giaï thaình. Viãûc phán bäø chi phê váût liãu, cäng cuû duûng cuû cho caïc nhoïm saín pháøm âæåüc kãú toaïn tênh giaï thaình âaím nhiãm. BAÍNG Kà GHI NÅÜ TK6272 Quyï 4 nàm 2003 STT DIÃÙN GIAÍI SÄÚ TIÃÖN TK ÂÄÚI ÆÏNG 1. 2 Xuáút cho nhoïm saín pháøm xi màng Phán bäø chung 497.478 979.894 1523 1523 Täøng cäüng 1447.372 BAÍNG Kà GHI NÅÜ TK6273 Quyï 4 nàm 2003 (trang bãn) Tk däúi æïng Säú tiãön 1524 153 63.509.464 18.153.510 Täøng cäüng 81.662.974 Baíng chi tiãút chi phê duûng cuû cho tæìng täø saín xuáút quyï 4/2003ï Stt Âån vë Säú tiãön 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Täø maìng moíng Täø can phao Täø dãût bao Täø càõt manh Täø bao bç Täø may bao Täø saín pháøm PVC Täø cå âiãûn Täø phäúi liãûu 2.741.500 3.278.946 5.837.148 30.412.583 4.897.148 7.189.113 5.738.910 2.501.187 3.912.736 Täøng cäüng 63.509.464 Baíng chi tiãút chi phê duûng cuû cho tæìng täø saín xuáút quyï4/2003 Stt Âån vë Säú tiãön 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Täø maìng moíng Täø can phao Täø dãût bao Täø càõt manh Täø bao bç Täø may bao Täø saín pháøm PVC Täø cå âiãûn Täø phäúi liãûu 505.967 1.157.438 1.850.370 6.054.825 1.005.845 4.125.847 2.086.132 549.765 817.321 Täøng cäüng 18.153.510 2.3. Chi phê kháúu hao TSCÂ: TSC taûi cäng ty bao gäöm maïy moïc thiãút bë, phæång tiãn váûn taíi, nhaì xæåíng,... , phæång phaïp kháúu hao TSC hiãûn âang aïp duûng taûi cäng ty theo phæång phaïp kháúu hao theo âæåìng thàóng. Trong quyï, kãú toaïn theo doíi tçnh hçnh tàng giaím TSC vaì tênh toaïn kháúu hao caïc quyï, láûp baíng tênh kháúu hao, TSC åí tæìng täø saín xuáút laìm càn cæï âãø tênh täøng chi phê vaì tênh giaï thaình saín pháøm. Haìng thaïng càn cæï vaìo baíng phán bäø kháúu hao TSC cuía tæìng täø saín xuáút vaì xaïc âënh mæïc kháúu hao phaíi tênh. Kãú toaïn âënh khoaín nhæ sau: Nåü Tk627:686.608.469 Coï Tk214: 686.608.469 Âäöng thåìi ghi Nåü Tk009: 686.608.469 Trong tæìng täø nãúu taìi saín cäú âënh duìng âãø saín xuáút mäüt nhoïm saín pháøm thç táûp håüp vaìo chi phê kháúu hao nhoïm saín pháøm âoï, coìn nãúu duìng saín xuáút chung cho nhiãöu nhoïm saín pháøm thç phaíi táûp håüp chuïng vaì phán bäø theo tyí lãû våïi khäúi læåüng tæìng nhoïm saín pháøm âaî saín xuáút vãö chi phê kháúu hao TSC duìng chung cho nhiãöu täø. BAÍNG KHÁÚU HAO TSC quyï4/2003 Tk Diãøn giaíi Täøng cäüng Tk627 Tk641 Tk642 2112 2113 2113 2113 2113 2113 2113 2113 Phán bäø chung Täø äúng næåïc Täø deïp Täø can phao Täø dãût Täø may Täø BBXM Täø maìng moíng 128.676.835 53.341.586 10.712.619 37.353.758 281.807.536 3.629.445 147.179.546 23.907.145 1.805.806 Täøng 722.097.126 686.608.469 1.805.806 33.682.8 BAÍNG PHÁN BÄØ KHÁÚU HAO TSC Quyï 4 nàm 2003 Stt Tãn saín pháøm Âån vë tênh Säú læåüng quy ra Kg TK627 Täø äúng næåïc, deïp Täø dãût äúng Täø maìng moíng, may bao Täø bao bç xi màng Täø can phao Täø phuûc vuû chung cho sx ÂG CPKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... .. 24 Bao bç xi màng Cuäün KP Manh dãût PP traïngPP Tuïi HDPE caïc loaûi Äúng næåïc PVC Keït bia 50 laoüi chai Can 20 lêt Manh bao dãût PP Äúng næåïc HDPE Tháøu 4 lêt ... ... ... ... ... Saín pháøm khaïc Caïi Kg Kg Kg Kg Caïi Caïi Kg Kg Caïi ... kg 1930743 3657,988 40192,72 27732,36 76046,48 9999,99 738,002 53014,58 97608,84 15232,21 .............. 723,1258 159,52 971,00 1.350,32 763,29 1.285,96 2.736,14 1.635,73 1.260,02 862,89 273,61 ... ... ... 1.887,03 307.992.154 3.551.906 54.273.034 21.167.834 97.792.725 27.361.373 1.207.172 66.799.434 84.225.695 4.167.684 ... ... ... 1.364.560 41.443.064 11.898.522 ... ... ... 162.059.938 2.304.576 66.799.434 ... ... ... 3.629.445 21.167.834 ... ... ... 145.932.216 1.247.330 ... ... ........ 27.361.373 1.207.172 4.167.684 .............. 1.364.560 56.349.661 72.327.173 686.608.469 64.054.205 281.570.536 27.536.590 147.179.546 37.353.758 128.676.84 2.4.Chi phê dëch vuû mua ngoaìi: Bao gäöm nhæîng khoaín chi phê phaït sinh tæì bãn ngoaìi vaìo phán xæåîng,saín pháøm nhæûa trong quaï trênh saín xuáút âoìi hoíi phaíi âæåüc cung cáúp nguäön âiãûn liãn tuûc, âáöy âuí, nãúu coï mäüt sæû cäú máút âiãûn seî gáy ra hæ hoíng haìng loaût saín pháøm Cäng ty våïi quy trçnh saín xuáút 3 ca liãn tuûc trong ngaìy nãn tiãu hao âiãûn nàng låïn. Nàng læång âäüng læûc coìn kãø âãún laì nguäön næåïc âæåüc sæí duûng trong quaï trçnh saín xuáút âãø laìm nguäüi, âënh hçnh saín pháøm . Cuäúi quyï càn cæï vaìo hoaï âån thanh toaïn, tiãön âiãûn, tiãön næåïc, kiãøm tra âäöng häö âiãûn næåïc kãú toaïn tênh vaìo chi phê . Nåü Tk627(627dl): 383.203.074 Coï Tk 331(331dl): 383.203.074 Chi phê naìy âæåüc phán bäø cho tæìng nhoïm saín pháøm theo âënh mæïc tiãu nàng læåüng âäüng læûc tênh cho âån vë saín pháøm cuía nhoïm Toaìn bäü chi phê âiãûn, næåïc cuía Cäng ty âãöu âæåüc táûp håüp vaìo chi phê saín xuáút chung, khäng phán bäø cho chi phê quaín lyï doanh nghiãûp Chi phê naìy âæåüc phán bäø cho tæìng nhoïm saín pháøm theo âënh mæïc tiãu hao âiãûn tênh cho âån vë saín pháøm . H ãû säú phán bäø chung CPNLÂL = Täøng chi phê nàng læåüng âäünh læûc caïc täø sx ÂM tiãu hao NLÂL mäùi nhoïm SAÍN PHÁØM X Khäúi læåüng SP caïc nhoïm SP tæång æïng Âënh mæïc tiãu hao NLÂL phán bäø cho SP i = Hãû säú phánbäø chung x Khäúi læåüng saín pháøm nhoïm i x Âënh mæïc tiãu hao cho 1 kg SP nhoïm âoï SÄØ TÄØNG HÅÜP TAÌI KHOAÍN 331 ÂL QUYÏ 4 nàm 2003 Säú dæ âáöu kyì: - Nåü: - Coï: TK ÂÄÚI ÆÏNG SÄÚ TIÃÖN Nåü Coï 112 6277 6277N 383.203.074 378.711. 166 4.491.928 Täøng 383.203.074 383.203.074 2.5. Chi phê khaïc bàòng tiãön: Caïc khoaín phaït sinh taûi phán xæåíng, nhæ tiãön sæía chæîa maïy moïc, thiãút bë , tiãön váûn chuyãøn bäúc vaïc taûi phán xæåíng ...phuûc vuû taûi caïc täø saín xuáút ,caïc khoaín naìy âæåüc táûp håüp cho cho caïc täù vaì caïc bäü pháûn âæåüc táûp håüp vaìo Tk627 Nåü Tk627(6278): 43.118.705 Coï Tk1111 : 43.118.705 Chi phê bàòng tiãön khaïc âæåüc phán bäø tæång tæû nhæ chi phê nhán viãn phán xæåíng , hay chi phê váût liãûu cäng cuû duûng cuû. Tk âäúi æïng Säú tiãön 1111 43.118.705 Täøng 43.118.705 Cäng ty nhæûa Âaì Nàông SÄØ TÄØNG HÅÜP TK627 371 TCV TP ÂN Quyï 4 /2003 säú dæ âáöu kyì: - Nåü: Coï: TK ÂÆ SÄÚ TIÃÖN Nåü Coï 1111 1523 1524 153 154 214 331DL 334 334c 3382 3383 3384 43.118.705 1.477.372 63.509.464 18.153.510 686.608.469 383.046.826 177.635.481 9.801.120 3.562.865 12.196.509 1.626.201 1.400.736.522 Täøng 1.400.736.522 1.400.736.522 SDCK: - Nå - Coï: Ngæåìi láûp biãøu Kãú toaïn täøng håüp Kãú toaïn træåíng PHÁÖN III. YÏ KIÃÚN GOÏP PHÁÖN HOAÌN THIÃÛN PHÆÅNG PHAÏP HAÛCH TOAÏN VAÌ PHÁN BÄØ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG I. NHÁÛN XEÏT CHUNG VÃÖ CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VAÌ PHÁN BÄØ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG TAÛI CÄNG TY . 1. Phæång phaïp váûn duûng säø saïch taûi cäng ty: Nhçn chung, bäü maïy kãú toaïn åí cäng ty âæåüc täø chæïc goün nheû, phuì håüp våïi qui trçnh cäng nghãû saín xuáút taûi cäng ty. Viãûc sæí duûng mä hinh theo kiãøu taûp trung giuïp cho viãûc kãú toaïn luän âaím baío tênh thäúng nháút cênh xaïc vaì këp thåìi, âäöng thåìi cung cáúp thäng tin cho nhaì quaín trë cáúp trãn mäüt caïch hiãûu quaí. Hçnh thæïc kãú toaïn chæïng tæì ghi säø caíi biãún âæåüc aïp duûng åí Cäng ty hiãûn nay laì tæång âäúi âån giaín ,dãù sæí duûng tao âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho cäng taïc haûch toaïn. Trong tæìng pháön haình kãú toaïn âãöu coï täø chæïc hãû thäúng säø saïch roî raìng., moüi chi phê liãn quan âãún hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh âãöu âæåüc theo doîi chi tiãút taûo âiãöu kiãûn cho cäng taïc kiãøm tra, âäúi chiãúu cuîng nhæ viãûc táûp håüp chi phê saín xuáút vaì tênh giaï thaình saín pháøm dãù daìng. Nhæîng æu âiãøm trãn cäüng våïi âäüi nguî kãú toaïn coï trçnh âäü cao, coï tinh tháön traïch nhiãûm täút laì æu âiãøm näøi báût trong cäng taïc haûch toaïn chi phê saín xuáút. Tuy nhiãn, hiãûn nay taûi doanh nghiãûp chæa chi tiãút táút caí nhæîng chæïng tæì phaït sinh trãn cuìng mäüt säø chi tiãút TK627 maì chè måí âiãøn hçnh laì säø chi tiãút TK627 chæïng tæì liãn quan vãö caïc nghiãûp vuû phaït âån giaín, chè laì nhæîng phaït sinh chæïng tæì bãn ngoaìi cuía cäng ty nhæ caïc nghiãûp vuû phaït sinh caïc chæïng tæì gäúc cuía caïc Taìi Khoaín 331âl, 1111 liãn quan âãún tæìng täø nhæ: täø maìng moíng, täø bao bç, täø cung phao, täø càõt manh... Vç thãú Cäng ty nãn xem xeït thiãút kãú laûi säø chi tiãút TK627. Ngoaìi ra, trçnh tæû haûch toaïn cuía hçnh thæïc nháût kyï chung khäng khaïc gç máúy so våïi hçnh thæïc kãú toaïn hiãûn nay cuía Cäng ty âang aïp duûng, maì âàûc biãût hiãûn nay Cäng ty chæa måí Säø Caïi maì måí Säø Täøng Håüp Taìi Khoaín, âáûy laì säø kãú toaïn täøng håüp âæåüc måí theo thaïng, quyï, duìng chung cho mäüt Taìi Khoaín naìo âoï phaín aïnh säú phaït sinh Nåü, Coï, SDÂK, SDCK. Vç váûy Cäng ty nãn aïp duûng hçnh thæïc nháût kyï chung. Æu âiãøm cuía hçnh thæïc naìy laì: dãø hiãøu, âån giaín , vaì âaïp æïng âæåüc nhiãöu yãu cáöu khaïc nhau cuía ngæåìi sæí duûng thäng tin kãú toaïn âàûc biãût laì yãu cáöu quaín lyï, kiãøm soaït cuía nhaì næåïc, yãu cáöu cuía quaín trë cao vaì thuáûn tiãûn trong viãûc aïp duûng maïy vi tênh vaìo cäng taïc haûch toaïn: Chæïng tæì gäúc NK Biãût NKC Säø kãú toaïn chi tiãt SÄØ CAÏI BAÍNG CÂTK Baíng täøng håüp chi tiãt BCTC 2. Vãö viãûc haûch toaïn vaì phán bäø chi phê saín xuáút chung: Viãûc haûch toaïn vaì phán bäø chi phê saín xuáút chung tæång âäúi hoaìn chènh vaì chênh xaïc trong phán xæåíng. Tuy nhiãn trong tæìng pháön haình âang tiãún tåïi hoaìn thiãûn aïp duûng cäng taïc kãú toaïn bàòng maïy vi tênh . Tuy váûy váún âãö em coìn bàn khoàn laì viãûc sàõp xãúp thåìi gian cho cäng viãûc haûch toaïn chuí yãúu laì vaìo cuäúi kyì. Do âoï cäng viãûc nhiãöu vaìo cuäúi kyì trong khi âoï vaìo thåìi gian âáöu kyì vaì giæîa kyì êt, âãø giaím båït khäúi læåüng cäng viãûc vaìoì cuäúi kyì, Cäng ty nãn sàõp xãúp laûi thåìi gian cäng viãûc cuía nhán viãn kãú toaïn cho håüp lyï tæì âoï traïnh âæåüc sæû nhaìn räøi cuía caïn bäü cäng nhán viãn kãú toaïn. II. MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN GOÏP PHÁÖN HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC HAÛCH TOAÏN VAÌ PHÁN BÄØ CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT CHUNG 1.Täø chæïc cäng taïc nháûn daûng caïc loaûi chi phê åí phán xæåíng. Cäng ty nhæûa Âaì Nàông laì mäüt Cäng ty chuyãøn vãö lénh væûc saín xuáút nãn nhæîng chi phi phaït sinh thæåìng låïn laì nhæîng phaït sinh vaì phuûc vuû cho phán xæåíng, täø saín xuáút noï coï nhieìu âàûc âiãøm, nhiãöu bäü pháûn quaín lyï khaïc nhau vaì säú tiãön nhiãöu nãn loaûi chi phi nay ráút khoï kiãøm soaït trong viãûc æïng xæí khi coï biãún âäüng cuía khäúi læåüng saín pháøm saín xuáút. Âãø coï thãø kiãøm soaït âæåüc cuîng nhæ dæû âoaïn nháûn daûng caïch æïng xæí cuía chi phê saín xuáút chung phaït sinh taûi cäng ty, ta phaíi duìng caïc phæång phaïp phán têch chi phê häùn håüp âãø phán chi phê saín xuáút chung thaình caïc yãúu täú âënh phê, biãún phê âãø tæì âoï coï thãø kiãøm soaït dãù daìng hån, taûo âiãöu kiãûn thuáûn loüi cho kãú toaïn táûp håüp cuäúi kyì phán bäø chênh xaïc hån vaì cung cáúp thäng tin cho cáúp trãn hiãûu quaí hån . Theo em: Cäng ty cáön nháûn daûng vaì phán loaûi chi phê saín xuáút chung theo caïch æïng xæí nhæ sau: Nhæîng khoaín muûc chi phê váût liãûu giaïn tiãúp xuáút duìng cho phán xæåíng coï giaï trë nhoí vaì khäng thãø xaïc âënh cuû thãø, roî raìng cho tæìng saín pháøm nhæ âinh äúc buït bi...chi phê naìy thuäüc daûng biãún phê. Kãú toaïn táûp håüp vaìo TK627 biãún phê . - Pháön chi phê sæîa chæîa, kháúu hao taìi, baío dæåîng TSC vaì phæång tiãûn váûn taíi...chi phê naìy âæåüc coi laì chi phê saín xuáút chung cäú âënh . Vãö chi phê nhán viãn phán xæåíng âæåüc tênh vaìo chi phê kinh doanh theo tiãön læång cäng nhán træûc tiãúp phuûc vuû saín xuáút. Caïc khoaín trêch theo læång nhæ BHXH, BHYT tênh theo læång cå baín nãn táûp håüp vaìo biãún phê saín xuáút chung, coìn caïc khoaín KPC tênh theo læång thæûc traí kãú toaïn nãn táûp vaìo biãún phê saín xuáút chung. Cuäúi kyì táûp håüp TK627 biãún phê saín xuáút chung vaì phán bäø vaìo TK154 hoàûc TK631 Nåü TK154,631 Coï TK627(627biãún phê saín xuáút chung) Riãng âënh phê saín xuáút chung âæåüc táûp håüp vaì phán bäø nhæ sau: Nãúu saín xuáút theo cäng suáút bçnh thæåìng thç: Kãú toaïn âënh khoaín: Nåü TK154,631 Coï TK627(627 âënh phê saín xuáút chung ) Nãúu saín xuáút dæåïi cäng suáút bçnh thæåìng: Nåü TK154,631 Coï TK627(627âënh phê saín xuáút chung ) Coìn nhæîng khoaín chãnh lãûch khäng phán bäø âæåüc kãú toaïn nãn ghi nháûn laì chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì vaì âënh khoaín nhæ sau: Nåü TK632 Coï TK627(627âënh phê saín xuáút chunng) 2. Hoaìn thiãûn vãö cäng taïc theo doîi säø chi tiãút åí tæìng loaûi chi phê : Vãö æu âiãøm, säø kãú toaïn åí Cäng ty tæång âäúi âån giaín, deî hiãøu dãù sæí duûng. Trong tæìng pháön haình kãú toaïn âãöu coï täø chæïc hãû thäúng säø saïch riãng taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong quaï trçhn âäúi chiãúu kiãøm tra chæïng tæì. Tuy nhiãn vãö säø chi tiãút chi phê saín xuáút chung chè måí coï mäüt säø chi tiãút khaïch haìng TK627 chæa chi tiãút cho táút caí nhæîng chæïng tæì, phiãúu xuáút váût tæ, cäng cuû duûng cuû cho phán xæåíng âoï laì nhæîng khoaín chi phê phaït sinh trong phán xæåíng nhæ:tiãön læång, sæía chuîa maïy moïc kháúu hao TSC åí phán xæåíng naìo? täø naìo nháûn ,phuûc vuû cho phán xæåíng naìo? âoï táút caí laì nhæîng âiãöu coìn haûn chãú åí cäng ty vãö váún âãö säø chi tiãút. Theo em: Cáön thiãút kãú laûi máúu säø chi tiãút cho tæìng loaûi chi phê phaït sinh åí phán xæåíng nhæ: Säø chi tiãút chi phê saín xuáút chung cäú âënh, vaì chi phê saín xuáút chung biãún âäøi. Tæì âáy coï thãø theo doîi cho tæìng phán xæåíng ,tæìng loaûi chi phê phaït sinh cho tæìng loaûi phán xæåíng. Máùu säú âæåüc thiãút kãú nhæ sau : SÄØ CHI TIÃÚT CHI PHI SAÍN XUÁÏT CÄÚ ÂËNH Chæïng tæì Diãùn giaíi TK Â/ÆÏ GHI NÅÜ TAÌI KHOAÍN 627 ÂPHÊ GHI COÏTK 627ÂP säú ngaìy Säú tiãön TK6273 TK6274 ... Kháúu hao Sæía chæîa MMTBË 214 153 Täøng cäüng K/C K/C 154 632 x Xxx xxx xxx xxx xxx SÄØ CHI TIÃÚT TK627 BIÃÚN PHÊ TAÌI KHOAÍN Tæì ngaìy... âãún ngaìy... Chæïng tæì Diãùn giaíi TK Â/ÆÏ GHI NÅÜ TAÌI KHOAÍN627 BPHÊ GHI COÏTK 627BP säú ngaìy Säú tiãön TK6271 TK6272 ... Täøng cäüng xxx xxx xxx xxx K/c vaìo TK154 154 xxx xxx Hàòng ngaìy càn cæï vaìo caïc chæïng tæì nháûp, xuáút, phaït sinh taûi phán xæåíng kãú toaïn chi phê saín xuáút chung phaíi kiãøm tra chæïng tæì, âåïi chiãúu caïc chæïng tæì nháûp xuáút våïi caïc chæïng tæì liãn quan nhæ håüp âäöng thuã maïy, nãn chuyãøn, sæía chæîa, khoaín chi phê phaït sinh taûi phán xæåíng kãú toaïn ghi vaìo säø chi tiãút láön læåüc caïc nghiãûp vuû phaït sinh coï liãn quan vaì so saïnh âäúi chiãúu våïi theí kho taûi xæåíng. Âãún cuäúi thaïng, kãú toaïn cäüng säø hoàûc theí kãú toaïn chi tiãút cho tæìng phán xæåíng. Sau âoï lãn baíng täøng håüp cho tæìng taìi khoaín phaït sinh coï liãn quan, cuäúi kyì tiãún haình phán bäø’ Ngoaìi ra Cäng ty chæa måí Säø Caïi maì chè måí Säø Täøng Håüp Taìi Khoaín. Vç thãú Cäng ty nãn måí Säø Caïi cho tæìng Taìi Khoaín âãø tiãûn theo doîi . Säø Caïi âæåüc theo doîi nhæ sau: SÄØ CAÏI TK... Chæïng tæì Diãøn Giaíi TKÂÆ Säú tiãön Säú Ngaìy Nåü Coï Täøng xxx xxx KÃÚT LUÁÛN Qua thåìi gian thæûc táûp tçm hiãøu thæûc tãú. Em âaî nàõm bàõt âæåüc nhiãöu âiãöu bäø êch trong thæûc tiãùn, yïnghéa sáu sàõc trong lê luáûn. Nhæîng âiãöu hiãøu âæåüc hoaìn toaìn giuïp êch trong cäng taïc sau naìy. Våïi kiãúm thæïc têch luyî åí træåìng vaì qua thåìi gian thæûc táûp taûi cäng ty cäø pháön nhæûa Âaì Nàông em âaî coï dëp tçm hiãøu vãö cäng taïc haûch toaïn vaì phán bäø chi phê saín xuáút chung åí cäng ty qua âoï em âaî maûnh daûn âæa ra nhæîng yï kiãún nhàòm goïp pháön hoaìn thiãûn vaì náng cao hiãûu quaí kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm noïi chung vaì haûch toaïn chi phê saín xuáút chung noïi riãng ngaìy caìng âaût âæåüc cháút læåüng ca. tæì âoï taûo âiãöu kiãûn cho cäng taïc kãú toaïn trong cäng ty âæåüc thuáûn låüi vaì hiãûu quaí. Do kiãún thæïc vaì thåìi gian thæûc táûp coï haûn nãn âãö taìi khäng traïnh khoíi thiãúu soït, ráút mong sæû goïp yï cuía tháöy cä vaì caïc anh chë caïn bäü cäng nhán viãn phoìng kãú toaïn cuìng caïc baûn âãø âãö taìi naìy caìng hoaìn thiãûn hån. Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím ån tháöy cä âàût biãût laì GVHD cä giaïo Là THË KIM HOA âaî táûn tçnh hæåïng dáùn, chè baío vaì âæåüc sæû giuïp âåî nhiãût tçnh cä chuï, anh chë trong phoìng kãú toaïn cuía cäng ty cäø pháön nhæûa Âaì Nàông âaî taûo âiãöu kiãûn cho em hoaìn thaình âãö taìi naìy. Em xin gåíi låìi chuïc sæïc khoeí vaì låìi chaìo trán troüng nháút âãún tháöy cä, âãún táút caí cä chuï, anh chë trong phoìng kãú toaïn Cäng ty cäø pháön nhæûa Âaì Nàông. Âaì Nàông thaïng 5-2004 sSVTH: Nguyãùn Thanh Tuìng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc
Luận văn liên quan