Đề tài Một số ý kiến hoàn thiện cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

LỜI NÓI ĐẦUĐồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp của khu vực và của cả nớc. Đây là vùng kinh tế trọng điểm nằm trên trục Thành phố Hồ Chí Minh- Biên Hoà - Vũng Tàu, là nơi có các điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp và hiện là một khu công nghiệp tập trung nhiều Nhà máy. Từ năm 1986 Đảng bộ Đồng Nai đã đề ra Nghị quyết đúng đó là: chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đồng Nai từ Nông - công nghiệp - dịch vụ sang cơ cấu kinh tế Công - nông nghiệp - dịch vụ đến Đại hội Đảng bộ lần thứ VI 1996-2000, Đồng Nai tích cực đẩy mạnh CNH-HĐH với cơ cấu kinh tế Công nghiêp - dịch vụ - nông nghiệp. Vì vậy, việc phát huy thế mạnh hiện có và khai thác tốt tiềm năng mọi mặt để phát triển công nghiệp là một tất yếu khách quan trong quá trình mở rộng sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trờng. Đồng Nai có vị trí địa kinh tế hết sức quan trọng, nằm ngay cạnh Thành phố Hồ Chí Minh-một trung tâm kinh tế lớn của cả nớc, là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; nằm trên đầu nút giao thông quan trọng của khu vực với bên ngoài. Đồng Nai đợc xem là một khu vực: " Bản lề chiến lợc ", tiếp giáp giữa Trung du và Đồng bằng, Nam cao nguyên và Duyên hải, là cửa ngõ của trục động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh-Biên Hoà-Bà Rịa-Vũng Tàu, giữ vai trò trọng yếu trong một vùng chiến lợc phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Trong quá trình thực tập ở Vụ Địa Phơng và Lãnh thổ - Bộ Kế Hoạch và Đầu t, đợc nghiên cứu sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phơng trong cả nớc, tôi chọn đề tài: "Một số ý kiến hoàn thiện cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ". Với quy mô và thời gian 3 tháng nghiên cứu, tìm hiểu, chuyên đề chỉ đề cập một số vấn đề về: Lý luận chung về cơ cấu ngành công nghiệp Cơ cấu ngành công nghiệp Tỉnh Đồng Nai Từ đó kết hợp với các căn cứ koa học, thông qua phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo hoàn thiện phơng hớng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2000 - 2010. Nhằm giải quyết các vấn đề trên, chuyên đề đợc chia ra làm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp. Phần II: Thực trạng cơ cấu công nghiệp trên lãnh thổ tỉnh Đồng Nai. Phần III: Phơng hớng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai thời ký 2000 - 2010. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Kế Tuấn-Chủ nhiệm Khoa QTKD Công nghiệp & XDCB, TS Vũ Tiến Lơng-Phó vụ trởng Vụ Kinh tế Địa Phơng và Lãnh Thổ cùng toàn thể các bác, các chú, các anh, chị ở Bộ Kế Hoạch và Đầu T đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1469 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số ý kiến hoàn thiện cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
093 6.830 - G¹ch c¸c lo¹i 1.000 m2 41.500 53.430 56.145 - Ngãi c¸c lo¹i 1.000 m2 10.141 9.715 9.150 - V¸n Ðp c¸c lo¹i m3 2.840 2.641 2.298 - ChØ len TÊn 140 150 152 - QuÇn ¸o may s½n 1.000 m2 940 890 1.145 - Lèp xe ®¹p c¸c lo¹i 1.000 m2 2.911 1.300 2.183 BiÓu 2: s¶n phÈm chñ yÕu ngµnh c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng Tªn s¶n phÈm §VT 1996 1997 1998 Trong ®ã: NQD “ 1382 3.452 3.430 - §¸ khai th¸c m3 1048000 1.230.410 1.350.560 Trong ®ã: NQD “ 32.000 50.000 61.401 - GiÊy c¸c lo¹i NQD TÊn 3.100 3.200 3.250 - Thïng hép giÊy QD TÊn 6.602 8.600 9.230 - Thuèc l¸ ®iÕu Q D 1000 bao 52.520 37.200 53.400 - §­êng mËt TÊn 5.600 6.800 8.000 Trong ®ã: NQD “ 5.600 6.800 6.500 - B¸nh kÑo c¸c lo¹i TÊn 180 77 85 -Trong ®ã:NQD ” 90 32 30 -Giµy dÐp 1.000 ®«i 1.146 1.580 3.821 Trong ®ã: NQD ” 520 840 2.800 -Qu©n ¸o may s½n 1.000 ®«i 1.683 2.171 2.300 Trong ®ã:NQD “ 538 608 610 -Trang in NQD TriÖu trang 300 350 360 -N­íc m¸y khai th¸c 1.000 m3 12.713 13.577 15.400 -Thøc ¨n gia sóc TÊn 63.788 65.450 69.500 Trong ®ã:NQD ” 26.140 28.380 30.100 BiÓu 3: s¶n phÈm chñ yÕu ngµnh c«ng nghiÖp khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi) Tªn s¶n phÈm §VT 1996 1997 1998 - Tivi mÇu 1.000 c¸i 8,90 4,08 2,11 - Xe m¸y 1.000 chiÕc 26,88 37,06 60,08 - ThÐp x©y dùng 1.000tÊn 2,31 5,85 4,22 - S¬n cao cÊp 1.000tÊn 5,11 7,63 9,02 - Bao PP TÊn 644 530 1,335 - Bét ngät 1000 tÊn 69,11 68,71 81,05 - G¹ch men 1000 m2 2,200 3,208 2,400 - H¹t nhùa PVC TÊn 2,270 4,598 4,661 - Méc 1.000 m3 1,98 2,15 1,91 - N­íc uèng ®ãng hép TÊn 4,959 4,400 4,610 - Thøc ¨n gia sóc 1.000 tÊn 377,46 377 436 - Bia h¬i 1000 lÝt 6,677 2,000 - - Kh¨n t¾m c¸c lo¹i 1.000 tÊn 1,43 1,43 1,29 - S¶n phÈm may mÆc 1000 SP 5,553 7,390 9,400 + C«ng nghiÖp míi trong thêi kú nµy ph¸t triÓn tèc ®é cao tû lÖ t¨ng tr­ëng b×nh qu©n trong thêi kú nµy lµ 46,3 %. NhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t­ khai th¸c quy m« lín nh­: C«ng ty vËt liÖu x©y dùng Biªn Hoµ, c«ng ty ®¸ Hoµ An. Tuy nhiªn tû träng c«ng nghiÖp má chØ chiÕm 0,7% n¨m 91, 1,08 % n¨m 1995 vµ ®¹t 1,8% n¨m 1998 trong gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ngµnh. + C«ng nghiÖp chÕ biÕn lµ ngµnh cã vÞ trÝ quan träng bao gåm nhiÒu lÜnh vùc, vèn ®Çu t­ lín thu hót nhiÒu lao ®éng. Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n 24,06%/n¨m, tû träng chiÕm 97,49%. * Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thùc phÈm vµ ®å uèng t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 41,7%/n¨m vµ ngµy cµngchiÕm tû träng lín tõ 19,5% n¨m 1991 ®Õn 23,2% n¨m 1995 vµ 27,2 % n¨m 1998. Víi viÖc ®­a vµo hµng lo¹t c¸c dù ¸n nh­: Vedan, ¹inomoto, bia §ång Nai, thùc phÈm xuÊt khÈu. C¸c dù ¸n chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc proco vµ CP-VN, ®ång thêi khai th¸c tèt c«ng suÊt cña c¸c doanh nghiÖp nh­ c«ng ty ®­êng Biªn Hoµ, s÷a Dýel¨c, c«ng ty ®­êng La Ngµ… * C«ng nghiÖp s¶n xuÊt thuèc l¸: nh÷ng n¨m võa quat¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, tû träng gi¶m tõ 10% n¨m 1991 cßn 3,52% n¨m 1995 vµ cßn 0.06% n¨m 1998. * C«ng nghiÖp dÖt: T¨ng tr­ëng b×nh qu©n 24,1% vµ chiÕm tû träng 2,7% n¨m 1991 t¨ng lªn 7,4% n¨m 1995 vµ 11% n¨m 1998. Cã sù t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt ë khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn ë giai ®o¹n sau. * C«ng nghiÖp sn¶ xuÊt trang phôc: Tèc ®é t¨ng chËm, tû träng chiÕm 2,31% n¨m 1995 vµ t¨ng lªn 2,55% n¨m 1998. Ngµnh nµy chñ yÕu thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm. * C«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm b»ng da, gi¶ da: lµ ngµnh ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc quan t©m ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt c¸c dù ¸n s¶n xuÊt giµy quy m« lín nh­:Taekwang, Chang sin, L¹c c­êng, B×nh tiªn… Tèc ®« t¨ng tr­ëng b×nh qu©n lµ 45,5%. VÒ c¬ cÊu tõ 1,01% n¨m 1991 lªn 8,4% n¨m1995 vµ 14,9% n¨m1998. * C«ng nghiÖp s¶n xuÊt giÊy: thêi gian qua kh«ng cã ®Çu t­ më réng c«ng suÊt s¶n xuÊt chñ yÕu khai th¸c c¸c n¨ng lùc ®· cã. Do ®ã vÒ c¬ cÊu cã sù gi¶m sót tõ 13,5% n¨m 1991 cßn 8,2% n¨m 1995 vµ 5,02% n¨m 1998. * C«ng nghiÖp in : ch­a ph¸t triÓn vµ quy m« ßn nhá bÕ, tû träng chiÕm 0,03% n¨m 1998. * C«ng nghiÖp s¶n xuÊt ho¸ chÊt: trong thêi gian qua tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n cßn thÊp, chØ ®¹t 8,4%/n¨m. Trong thêi kú nµy nhµ m¸y Super l©n long thµnh cã c«ng suÊt 100.000 tÊn/n¨m vµ 40.000 tÊn acid H2SO4 ®­a vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. C¬ cÊu s¶n l­îng c«ng nghiÖp ho¸ chÊt gi¶m tõ 7,5% n¨m 1991 cßn 5,6% n¨m 1995 vµ 4,37% n¨m1998. * C«ng nghiÖp s¶n xóat c¸c s¶n phÈm tõ cao su: trong thêi gian qua ch­a ®­îc ®Çu t­ ®óng møc nªn ngµnh nµy gi¶m c¶ vÒ tû träng vµ sè tuyÖt ®èi. N¨m 1998 chiÕm tû träng 1,8%. * C«ng nghiÖp s¶n xuÊt kho¸ng phi kim lo¹i: lµ thÕ m¹nh cña tØnh nh­ng tèc ®é cßn chËm, thêi gian qua t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 4,8%. HiÖn any ®· vµ ®ang ®­a vµo c¸c dù ¸n s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· vµ ®ang ®Çu t­ nhiÒu dù ¸n nh­: S¶n xuÊt g¹ch men Thanh Thanh, g¹ch §ång Nai,Teicare Kinh Minh. VÒ c¬ cÊu gi¶m tõ 10,6% n¨m 1991 cßn 6,87% n¨m 1998. * C«ng nghiÖp s¶n xuÊt kim lo¹i: tèc ®é t¨ng tr­ëng kh«ng ®¸ng kÓ, chñ yÕu khai th¸c c«ng suÊt hiÖn cã vÒ tû träng cã sù gi¶m sót tõ 6,7% n¨m 1991 cßn 1,9% n¨m1998 chñ yÕu dùa vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt cña 2 nhµ m¸y Vicasa vµ Sadakim. *c«ng nghiÖp s¶n xóat m¸y vµ thiÕt bÞ ®iÖn: lµ ngµnh s¶n xuÊt t¨ng kh¸ nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®iÑn khÝ ho¸. Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 58%. Tû träng d¹t 10% n¨m 1991 lªn ®Õn 23,6% n¨m 1998 víi viÖc ph¸t huy tèt c«ng suÊt c¸c doanh nghiÖp hiÖn cã vµ ®Çu t­ míi nh­ dù ¸n d©y ®ång Taga, Seeweel… * C«ng nghÖ s¶n xuÊt thiÕt bÞ truyÒn th«ng Radio, Tivi: t¨ng b×nh qu©n thêi kú nµy lµ 12%/n¨m; c¬ cÊu chiÕm 7,3% trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÑp n¨m 1998. * Ngµnh s¶n xuÊt ®å gia dông vµ s¶n xuÊt kh¸c chñ yuªó tËp trung khu vùc ngoµi quèc doanh vµ chiÕm tû träng nhá, nh­ng cã tèc ®é t¨ng b×nh qu©n nhanh t¨ng 59,6%/n¨m. * Ngµnh s¶n xuÊt ph©n phèi ®iÖn n­íc:lµ ngµnh c«ng nghiÖp cã vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh trong sù nghiÖp CNH, hiÖn ®¹i ho¸. Trong nh÷ng n¨m võa qua ph¸t huy vµ khai th¸c ph¸t triÓn c¸c dù ¸n ®Çu t­ nh­ thuû ®iÖn TrÞ An, hÖ thèng truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn cña §ång Nai, nhµ m¸y n­íc Ho¸ An, c«ng ty cÊp n­íc §ång Nai, do ®ã tû träng t­¬ng ®èi lín tõ 0,5% n¨m 1991 lªn 5,6% n¨m1998. Tãm l¹i s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong thêi gian qua ®· ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, c¬ cÊu ngµh còng cã b­íc chuyÓn dÞch tÝch cùc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®· tõng b­íc ®æi míi, ®· gãp phÇn t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®èi víi tèc ®ét t¨ng tr­ëg chung cña nÒn kinh tÕ, ®ång thêi t¹o ra sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, n©ng tû träng c«ng nghiÖp trong tæng s¶n phÈm quèc néi tõ 33,4% n¨m 1995 lªn 45,25% n¨m 1998. Nh×n chung, qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp tØnh §ång Nai trong thêi gian võa qua ®· phÇn nµo ®em l¹i c¬ cÊu hîp lý ®ã lµ c¬ cÊu ®ang chuyÓn dÞch theo h­íng tËn dông nguån lùc, c¸c lîi thÕ cña tØnh víi tèc ®é t¨ng tr­ëng ngµy cµng cao. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh §ång Nai. §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång Tæng sè Chia ra Trong kinh tÕ ®Þa ph­¬ng chia ra KTTW KT§P QD§P NQD §TNN A 1 2 3 4 5 6 1996 9.523.934 3.691.630 5.832.304 649.930 634.814 4.547.560 1997 11.566.637 3.941.028 7.625.609 735.678 715.535 6.174.396 1998 13.394.300 4.236.000 9.158.300 776.000 769.900 7.612.400 C«ng nghiÖp khai th¸c Khai th¸c ®¸ vµ c¸c má kh¸c 247.681 62.452 185.229 130.647 54.582 C«ng nghiÖp chÐ biÕn SX thùc phÈm vµ ®å uèng 3.624.080 916.870 2.732.210 248.890 178.080 2.305.240 SX thuèc l¸, thuèc lµo 78.020 78.020 78.020 1.2. Lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp tØnh §ång Nai Lao ®éng trong khu vùc c«ng nghiÖp tØnh §N §V: ng­êi Ngµnh c«ng nghiÖp 1996 1997 1998 C«ng nghiÖp khai th¸c 2130 2287 2979 C«ng nghiÖp chÕ biÕn 93827 111778 117883 C«ng nghiÖp s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn , khÝ ®èt vµ n­íc 542 587 564 Tæng sè 96499 114652 121426 Qua biÓu hiÖn ta thÊy, lao ®éng cña khu vùc c«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m võa qua cã xu h­íng t¨ng lªn (25%), tøc lµ ngµnh c«ng nghiÖp cña tØnh ®· gi¶i quyÕt thªm ®­îc 24.927 lao ®éng cã viÖc lµm ()tõ n¨m 1996-1998). Lao ®éng trong c«ng nghiÖp khai th¸c t¨ng 39,8%. Lao ®éng trong CN chÕ biÕn t¨ng 25,6%. Chøng tá tØnh ®· chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn më réng quy m« t¨ng n¨ng suÊt ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c vµ chÕ biÕn nh»m phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ngµy cµng t¨ng cña thÞ tr­êng. Lao ®éng trong ngµnh s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn khÝ ®èt vµ n­íc cã xu h­íng gi¶m xuèng (3,9%) lµ do trong nh÷ng n¨m qua tØnh ch­a chó träng nhiÒu vµo viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn vµo c¬ së h¹ tÇng ®iÒu nµy cã thÓ g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng CNH – H§H cña ®¶ng vµ Nhµ n­íc, mÆt kh¸c cã thÓ g©y khã kh¨n cho ®êi sèng cñat nh©n d©n sau nµy. Lao ®éng trong c¸c c¬ së quèc doanh, c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ ngoµi quèc doanh 1996 1997 1998 Quèc doanh trung ­¬ng 44426 44675 42709 Quèc doanh ®Þa ph­¬ng 43729 42969 41628 Ngoµi quèc doanh 26301 26803 29926 Qua biÓu ta thÊy lao ®éng lµm viÖc trong c«ng nghiÖp quèc doanh trung ­¬ng t¨ng 0,5% n¨m 1997 vµ gi¶m 3,9% n¨m1998. Lao ®éng trong quèc doanh ®Þa ph­¬ng gi¶m 4,8% n¨m 1998. Lao ®éng lµm viÖc ngoµi quèc doanh t¨ng lªn 134,8% n¨m 1998. Lao ®éng trong c¸c khu vùc cã sù x¸o trén ë thêi kú nµy lµ do tØnh tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp quèc doanh trung ­¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®Þa ph­¬ng, gi¶i thÓ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, ®ång thêi quan t©m ®Çu t­ më réng quy m« c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, nh»m gi¶i quyÕt lao ®éng d­ thõa. Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp, vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm trong ngµnh c«ng nghiÖp, ta nhËn thÊy khu vùc quèc doanh TW gi÷ vÞ trÝ kh¸ quan träng trong ngµnh cong nghiÖp tØnh §ång Nai. Tãm l¹i, c«ng nghiÖp tØnh §ång Nai ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn , vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lùc l­îng lao ®éng cña tØnh sÏ kh«ng cßn bøc xóc n÷a. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – X· héi cña tØnh. 1.3. §Çu t­ cho ngµnh c«ng nghiÖp. T×nh h×nh thùc hiÖn vèn ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp tinhr §ång Nai. C¸c ngµnh Vèn trong n­íc 1998 (triÖu ®ång) Vèn tõ n­íc ngoµi 1997 – 1998 (USD) C«ng nghiÖp khai th¸c 27859 C«ng nghiÖp chÕ biÕn 301413 585,86 43,7 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n­íc 41991 1996 1997 1998 Vèn trong n­íc 802235 878287 935159 Vèn n­íc ngoµi 3310000 3584101 2400000 Tæng sè 4112235 4461388 3353159 Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp ®· t¨ng 8% n¨m 1996 – 1997 nh­ng l¹i gi¶m 18,5% vµo n¨m 1998 lµ do ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m mÆc dï ®Çu t­ trong n­íc vµo ngµnh c«ng nghiÑp vÉn t¨ngnhanh 18,8%. Vèn ®Çu t­ vµo ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu lµ ®Ó x©y dùng míi vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, c¶i tÝn c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕnchiÕm phÇn lín sè vèn ®Çu t­ vµo ngµnh c«ng nghiÖp. Trong khi vèn ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh kh¸c gi¶m th× ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn vÉn t¨ng. Trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th× khu vùc ®­îc ®Çu t­ lín nhÊt lµ khu vùc quèc doanh ®Þa ph­¬ng, n¨m 98 lµ 509.159 triÖu ®ång (chiÕm 53,4% tæng sè vèn ®Çu t­ toµn ngµnh c«ng nghiÖp). Khu vùc quèc doanh trung ­¬ng 444000 triÖu ®ång chiÕm 46,6%. Trong tæng sè vèn ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp tØnh thêi kú 1995 – 1998 cã mét sopã dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi cã sè vèn t­¬ng ®èi lín nh­: - Khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ 1: 13 dù ¸n tæng vèn ®Çu t­: 48,7 triÖu USD. - Khu c«ng nghiÖp biªn Hoµ 2 : 51 dù ¸n ®Çu t­ tæng vèn ®Çu t­lµ 385,52 triÖu USD. - Khu c«ng nghiÖp Gß DÇu : 8 dù ¸n toáng sè vèn ®Çu t­533 triÖu USD. - Khu c«ng nghiÖp s«ng M©y: 8 dù ¸n tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 63,57 triÖu USD. - Khu c«ng nghiÖp Hè Nai: 13 dù ¸n tæng sè vèn ®Çu t­ 22,77 triÖu USD. - Khu c«ng nghiÖpTuy H¹: 7 dù ¸n ®Çu t­ tæng vèn ®Çu t­ 74,3 triÖu USD. 2. T×nh h×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp tØnh §ång Nai. C¬ cÊu kinh tÕ tØnh §ång Nai 1996 1997 1998 Tæng GDP CN + XD 3.539.147 4.377.311 5211671 Tû träng (%) 42,38 45,88 48.00 N«ng – l©m nghiÖp thuû s¶n 2.493.557 2.609.144 2763818 Tû träng (%) 29,86 27,35 25,5 DÞch vô 2.317.550 2.552.756 2.872.309 Tû träng 27,76 26,77 26,5 Qua biÓu ta thÊy ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh c«ng nghiÖp 47,3%; ngµnh dÞch vô 23,9%. Ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ – x· héi cña tØnh . Tuy nhiªn, c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh kh«ng hîp lý tû träng ngµnh c«ng nghiÖp qu¸ lín (48%) cßn ngµnh dÞch vô th× qu¸ nhá (26,5%). Th«ng th­êng mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®ång ®Òu th× bao giê tû träng c«ng nghiÖp vµ tû träng dÞch vô còng gÇn t­¬ng ®­¬ng nhau. NÕu c¬ cÊu kh«ng hîp lý th× nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng æn ®Þnh. §ång Nai cã hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng t­¬ng ®èi ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh dÞch vô ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu. Do ®ã c¬ cÊu ngµnh dÞch vô cã tû träng thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi ngµnh c«ng nghiÖp. So s¸nh mét sè chØ tiªu chñ yÕu n¨m 1998 cña §N víi c¶ n­íc ChØ tiªu §¬n vÞ §N C¶ n­íc D©n sè Ng­êi 2.134.082 78.059.100 GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi Ngh×n ®ång 610,5 480,4 C¬ cÊu GDP Tû ®ång + CN – XD 5211,671 117.803 + NN – LN – TS 2763,818 93068 +DÞch vô 2.872,309 129.700 Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy kinh tÕ tØnh §ång Nai ®· cã b­íc t¨ng tr­ëng kh¸. GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t 610,5 ngh×n ®ång b»ng 1,3 lÇn møc b×nh qu©n cña c¶ n­íc. Trong c¬ cÊu ngµnh th× ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô chiÕm tû träng cao lín h¬ntû träng c¶ n­íc. C¬ cÊu kinh tÕ cña §ång Nai cã x­ h­íng chuyÓn dÞch theo h­íng CNH – H§H nhanh h¬n c¶ n­íc. C¬ cÊu lao ®éng trong lµm viÖc cña tØnh §ång Nai. §¬n vÞ: ng­êi. 1996 1997 1998 Tæng Tû träng Tæng Tû träng Tæng Tû träng Tæng L§ 929243 100% 955291 100% 978600 100% CN – XD 108913 11,7% 127347 13,3% 134134 13,7% TS-Nhµ n­íc-LN 739966 79,6% 747568 78,3% 762340 77,9% DÞch vô 80364 6,6% 80376 8,4% 82132 8,4% Tõ biÓu trªn ta thÊy : cïng víi sù thay ®æi tû träng cña c¸c ngµnh, tû träng lao ®éng cã xu h­íng t¨ng ë ngµnh du lÞch vµ ngµnh c«ng nghiÖp. Lao ®éng trong ngµnh l©m nghiÖp thuû s¶n gi¶m xuèng . §iÒunµy lµ do ngµnh ®· ®­îc c¬ khÝ ho¸ dÇn. Ngµnh c«ng nghiÖp vµ ngµnh di¹ch vô cña tØnh §ång Nai lµ hai ngµnh quan träng ®ang ®­îc tØnh quan t©m ph¸t triÓn. Nh×n chung tû träng lao ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng – l©m –thuû s¶n vµ dÞch vô thay ®æi kh«ng nhiÒu qua c¸c n¨m. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ nhu cÇu ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng TØnh vµ ®ãng gãp t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 3. NhËn ®Þnh tæng qu¸t vÒ lîi thÕ so s¸nh vµ h¹n chÕ, th¸ch thøc cña tØnh §ång Nai, 3.1. Nh÷ng lîi thÕ. Bèi c¶nh quèc tÕ vµ khu vùc cã nhiÒu thuËn lîi nhÊt lµ sau khi n­íc ta gia nhËp ASEAN vµ b×nh th­êng ho¸ quan hÖ víi Mü. Xu thÕ hoµ b×nh, hîp t¸c ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¬ së ®Èy m¹nh cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®ang diÔn ra s©u réng, Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng sÏ lµ khu vùc ph¸t triÓn rÊt n¨ng ®éng, cho phÐp ViÖt Nam nãi chung vµ §ång Nai nãi riªng cã c¬ héi tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kinh nghiÖm cña c¸c n­íc tiªn tiÕn. NÒn kinh tÕ trong n­íc ®· c¬ b¶n æ ®Þnh vµ cã sù t¨ng tr­ëng kh¸, b­íc ®Çu cã tÝch luü, c«ng cuéc ®æi míi ®ang më ra triÓn väng thu hót nguån dÇu t­ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ víi tèc ®é cao. Vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam (TP. Hå ChÝ Minh - Biªn Hoµ - Bµ Rþa - Vòng Tµu) ®­îc x¸c ®Þnh lµ khu vùc ®éng lùc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña Nam Bé vµ c¶ n­íc. Lµ mét cùc ph¸t triÓn cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm nµy. §ång nai sÏ cã c¬ héi ®ãn nhËn ®Çu t­ nhiÒu h¬n so víi tr­íc, tr­íc hÕt lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. VÞ trÝ quan träng cña tØnh §ång Nai lµ lîi thÕ rÊt ®Æc biÖt ®Ó ph¸t triÓn trªn toµn diÖn kinh tÕ x· héi. §ång Nai lµ cöa ngâ th«ng th­¬ng víi c¸ tØnh phÝa Nam vµ duyªn h¶i Nam Trung Bé. Nguån tµi nguyªn dåi dµo phong phó ®åi dµo phong phó. §Êt ®ai cña TØnh cã nhiÒu khu ®Êt cã kÕt cÊu bÒn v÷ng, gÇn trôc lé giao th«ng chÝnh, ®iÒu kiÖn cÊp ®iÖn, cÊp n­íc thuËn lîi cho phÐp më ra nhiÒu khu c«ng nghiÖp lín. MÆt kh¸c vïng ®Êt phÝa B¾c cña TØnh rÊt phï hîp cho ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, ng¾n ngµy lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu. Ngoµi ra cßn cã nguån kho¸ng s¶n nh­ ®¸, sÐt... phong phó ®Ó ph¸t triÓn ngµnh vËt liÖu xd vµ gèm sø. Cã nguån n­íc dåi dµo, nhÊt lµ s«ng §ång Nai cã thÓ ®¸p øng ®ñ n­íc cho viÖc ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu ®« thÞ trªn ®Þa bµn vµ khu vùc. Cã ®éi ngò lao ®éng c«ng nghiÖp tay nghÒ ®­îc h×nh thµnh sím vµ ngµy cµng ph¸t triÓn nhanh. NÕu ®­îc ®µo t¹o tèt sÏ lµ nguån lao ®éng quý gi¸ ®¸p øng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Thùc tr¹ng kinh tÕ – x· héi cña tØnh §ång Nai mÊy n¨m qua cã nhiÒu biÕn ®æi tÝch cùc ®¹t møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ kh¸. C¬ cÊu kinh tÕ ®ang chuyÓn dÞch theo h­íng t¨ng tû träng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dv, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng nhanh, tû lÖ thu ng©n s¸ch vµ tÝch luü ®Çu t­ ngµy cµng t¨ng, c¸c vÊn ®Ò x· héi, v¨n ho¸ ®­îc c¶i thiÖn, an ninh chÝnh trÞ æn ®Þnh, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn... t¹o tiÒn ®Ò quan träng cho sù ph¸t triÓn nhanh ngµnh c«ng nghiÖp còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. 3.2. Nh÷ng h¹n chÕ, th¸ch thøc. §ång Nai cßn tån t¹i sù chªch lÖch lín trong ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng ®« thÞ víi vïng n«ng th«n, gi÷a vïng miÒn §«ng vµ miÒn T©y cña TØnh. C¸c vïng n«ng th«n gÇn nh­ t¸ch khái khu vùc c«ng nghiÖp ®« thÞ. Do ®ã, TØnh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi. C«ng nghÖ s¶n suÊt cßn nhiÒu mÆt l¹c hËu, n¨ng suÊt, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ thÊp, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña sp trªn thÞ tr­êng cßn yÕu. Trong khi ®ã, hµng nhËp ngo¹i trµn lan trªn thÞ tr­êng nhÊt lµ c¸c mÆt hµng tiªu dïng. NhiÒu c¬ së s¶n suÊt cña quèc doanh, hîp t¸c x· vµ tæ hîp kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi hµng ngo¹i, mÆt kh¸c viÖc trèn thuÕ vÉn diÔn ra phøc t¹p cho nªn ¶nh h­ëng lín ®Õn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tØnh §ång Nai. HÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cßn h¹n chÕ, trõ giao th«ng ®­êng bé vµi n¨m gÇn ®©y ®­¬ch ®Çu t­ x©y dùng n©ng cÊp cßn l¹i: ®iÖn, n­íc, c¸c dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng g©y trë ng¹i rÊt lín cho sù ph¸t triÓn tõ bªn trong, do ®ã ch­a t¹o ®­îc sù hÊp dÉn cho c¸c nhµ ®Çu t­ tõ bªn ngoµi. V× vËy, §ång Nai cÇn ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó nhanh chãng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ së c«ng nghiÖp kÓ c¶ quèc doanh, ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn. Nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn rÊt lín, nh­ng trong thêi gian quan ch­a cã chÝnh s¸ch huy ®éng vèn hîp lý vµ nguån tÝch luü tõ néi bé cña nÒn kinh tÕ cßn thÊp nªn ®©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n h¹n chÕ tèc ®é ph¸t triÓn cña TØnh. ViÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ®éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé kinh doanh giái trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®éi ngò lao ®éng kü thuËt cã tr×nh ®é cao thÝch øng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái ph¶i cã thêi gian vµ kinh phÝ ®µo t¹o lín. §©y còng lµ mét th¸ch thøc lín ®åi víi tØnh §ång Nai. D©n sè vµ viÖc lµm lu«n lµ vÊn ®Ò nãng báng. D©n sè t¨ng nhanh trªn 3%/n¨m, sè lao ®éng ch­a cã viÖc lµm ngµy cµng nhiÒu, nhÊt lµ lùc l­îng thanh niªn, häc sinh ra tr­êng. NÕu kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt tèt sÏ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn nhiÒu tÖ n¹n x· héi. ThiÕu mét hÖ thèng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch ®ångg bé, cô thÓ phï hîp víi t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn, thu hót vèn, më réng thÞ tr­êng... C«ng t¸c qu¶n lý nhiÒu mÆt ch­a chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, qu¶n lý ®« thÞ vµ tµi nguyªn m«i tr­êng. C¶i c¸ch hµnh chÝnh chËm. Do ®ã §ång Nai tuy cã tµi nguyªn phong phó, ®a d¹ng nh­ng ph©n bæ xen kÏ lÉn nhau trong ph¹m vi kh«ng gian réng lín, viÖc ph¸t triÓn khai th¸c quy m« lín trng nhiÒu tr­êng hîp sÏ cã t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp khai th¸c vµ c«ng nghiÖp s¶n suÊt vËt liÖu x©y dùng. MÆt kh¸c do kh«ng qu¶n lý ®óng ®¾n dÉn ®Õn viÖc khai th¸c bõa b·i tµi nguyªn, lµm huû ho¹i m«i tr­êng, c¹n kiÖt tµi nguyªn cña TØnh ®ang lµ mét trë ng¹i cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, kinh tÕ cña TØnh. C¬ cÊu kinh tÕ cña TØnh cßn ch­a hîp lý: c«ng nghiÖp: 48%; n«ng– l©m nghiÖp 25,5%; dÞch vô: 26,5%. Ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng lín, trong khi ®ã ngµnh dÞch vô chØ chiÕm 26,5%, b»ng mét nöa so víi tû träng cña ngµnh c«ng nghiÖp. Th«ng tr­êng mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý th× tû träng ngµnh c«ng nghiÖp vµ ngµnh dÞch vô gÇn nh­ nhau. Do ®ã, ®Ó ®¹t ®­îc c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý th× TØnh ph¶i cã xu h­íng t¨ng ®ång thêi tû träng ngµnh c«ng nghiÖp vµ ngµnh dÞch vô: ViÖc t¨ng tû träng ngµnh dÞch vô thÊp sÏ g©y c¶n trë ®Õn s¶n suÊt kinh doanh; tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. T¨ng tû träng ngµnh dÞch vô còng lµ mét th¸ch thøc ®èi víi TØnh. Tãm l¹i, §ång Nai cã nhiÒu lîi thÕ h¬n so víi c¸c tØnh kh¸c ë vïng Nam Bé, lµ n¬i héi tô cña nhiÒu yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ g©y kh«ng Ýt trë ng¹i cho cho sù ph¸t triÓn. Trong ®ã, tån t¹i c¬ b¶n nhÊt ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ chuyÓ dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp cña TØnh lµ ngµnh ®ang cßn thiÕu vèn ®Çu t­ do kh¶ n¨ng thu hót vèn cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt cßn yÕu, c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n suÊt cßn l¹c hËu. Do ®ã trong giai ®o¹n tíi, §ång Nai cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc mét c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp hîp lý ®Ó khai th¸c tèi ®a lîi thÕ cña TØnh, ®ång thêi ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®ang tån t¹i nh­: thu hót vèn, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé vµ c«ng nh©n... §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, viÖc ®­a ra mét ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp thêi k× 2000 – 2010 lµ hÕt søc cÇn thiÕt. PHÇN III ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp cña tØnh ®ång nai ®Õn n¨m 2010 vµ MéT Sè GI¶I PH¸P ®Ó thùc hiÖn I. QUAN §IÓM Vµ MôC TI£U 1.Quan ®iÓm ph¸t triÓn . Trªn c¬ së qu¸n triÖt ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc, cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ NghÞ quyÕt tØnh §¶ng bé, quan ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña tØnh tõ nay ®Õn n¨m 2010 lµ : X©y dùng hÖ thèng kinh tÕ më theo ®Þnh h­íng XHCNtrªn c¬ së ph­¬ng h­íng¸t huy cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng nguån lùc cña tØnh. §Èy m¹nh quan hÖ kinh tÕ víi bªn ngoµi, g¾n víi thÞ tr­êng trong n­íc, ®Æc biÖt lµ vïng ph¸t triÓn kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ g¾n víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi, tr­íc hÕt lµ c¸c n­íc trong khu vùc . §Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trªn mäi lÜnh vùc ,ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu gi÷ v÷ng møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao, bÒn v÷ng. TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ . Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN h­íng vÒ xuÊt khÈu. khuyÕn khÝch huy ®éng mäi nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cho môc ®Ých ®Çu t­ ph¸t triÓn . §Çu t­ tËp trung, cã träng ®iÓm. ¦u tiªn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ míi vµ khai th¸c tèi ®a c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt s½n cã. ®Çu t­ ®ång bé ®Ó t¹o sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý vµ gi¶i quyÕt c¸c nhu cÇu vÒ x· héi. Quan t©m ®óng møc ®èi víi vïng n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ vïng s©u, vïng xa mµ tr­íc hÕt lµ ­u tiªn ®Çu t­ kÕt cÊu h¹ tÇng : giao th«ng, thuû lîi, n­íc s¹ch n«ng th«n, bÖnh viÖn, tr­êng häc, dÞch vô s¶n xuÊt …§­a tiÕn bé khoa häc kü thuËt vÒ n«ng th«n, xo¸ dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ ,thay ®æi c¬ b¶n bé mÆt n«ng th«n . X©y dùng c¸c ®« thÞ míi g¾n víi c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung ®Ó ®¶m b¶o tæ chøc hîp lý kh«ng gian l·nh thæ tr­íc m¨ts còng nh­ l©u dµi. x©y dùng c¸c ®« thÞ trë thµnh c¸c trung t©m kinh tÕ – x· héi ph¸t triÓn víi chøc n¨ng lµ nh÷ng h¹t nh©n. x©y dùng thµnh phè Biªn Hoµ lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña tØnh ; x©y dùng c¸c thÞ trÊn vµ chó ý x©y dùng, më réng qui m« thÞ trÊn Xu©n Léc ®Ó gi¶m bít ¸p lùc ®« thÞ ho¸ ®èi víi thµnh phè Biªn Hoµ . KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, sö dông tµi nguyªn hîp lý vµ cã hiÖu qu¶, phôc håi tµi nguyªncã thÓ t¸i t¹o ®­îc, ®¶m b¶o c©n b»ng sinh th¸i. G¾n môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. Xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, n©ng cao møc sèng cña mäi tÇng líp d©n c­ n«ng th«n vµ miÒn nói . Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, coi träng ®Ó ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Cã biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m khuyÕn khÝch ®µo t¹o nh©n tµi vµ thu hót chÊt x¸m . Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ y tÕ. §¶m b¶o ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, t¨ng c­êng phßng trÞ bÖnh cho nh©n d©n, nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa . KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ víi æn ®Þnh, gi÷ v÷ng chÝnh trÞ, ®¶m b¶o an ninh quèc phßng. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n téc vµ t«n gi¸o . 2. Môc tiªu : Theo ph­¬ng ¸n chän : møc t¨ng b×nh qu©n 35,2 % n¨m giai ®o¹n 1996 – 2000 vµ 30% n¨m giai ®o¹n 2001 – 2010. GÝa trÞ GDP c«ng nghiÖp ®¹t 19. 860 tû ®ång n¨m 2000 vµ ®¹t 30. 294 tû ®ång vµo n¨m 2010. Dù kiÕn møc t¨ng tr­ëng cña mét sè nghµnh : -Nghµnh c«ng nghiÖp sö dông nguyªn liÖu t¹i chç cã møc t¨ng kho¶ng 14. 95 % n¨m giai ®o¹n 1996 – 2000 vµ 17. 7 % n¨m giai ®o¹n 2001 –2010 ; trong ®ã nghµnh chÕ biÕn n«ng l©m s¶n t¨ng víi tèc ®é 11, 75 % n¨m giai ®o¹n 1996-2000 vµ 11,6% n¨m giai ®o¹n 2001-2010 .Nghµnh c«ng nghiÖp sö dông kho¸ng s¶n sÏ ph¸t triÓn m¹nh h¬n, kho¶ng 38,5% n¨m trong giai ®o¹n 1996-2000 vµ 29,8% n¨m trong giai ®o¹n sau : -Nghµnh c«ng nghiÖp sö dông nguyªn liÖu nhËp ngoµi cã tèc ®é t¨ng cao, 28,2% n¨m giai ®o¹n 1996-2000 vµ 18% n¨m ë giai ®o¹n sau. Trong ®ã nghµnh n¨ng l­îng cã tèc ®é ph¸t triÓn t­¬ng øng 46,8% n¨m vµ 18,0% n¨m ; nghµnh luyÖn kim, c¬ khÝ t¨ng tr­ëng víi tèc ®é t­¬ng øng 28,0% / n¨m vµ 18%/n¨m ; nghµnh dÖt may t¨ng tr­ëng víi tèc ®é 38.5%/ n¨m vµ 25,2%/ n¨m ; c¸c nghµnh kh¸c cã tèc ®é t­¬ng 24,3%/ n¨m vµ 10%/ n¨m . 3. Ph­¬ng h­íng cô thÓ : 3.1. ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c nghµnh cã nguån nguyªn liÖu t¹i chç : ChÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm nh­ cµ phª, h¹t ®iÒu nh©n, b«ng x¬, thuèc l¸, thøc ¨n gia sóc ; chÕ biÕn cao su ; s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ; s¶n xuÊt ®å gç gia dông, gèm sø ; söa ch÷a, chÕ t¹o c¬ khÝ ; may mÆc vµ da, giÇy . 3.2. Ph¸t triÓn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp míi cã kÜ thuËt cao nh­ chÕ t¹o, l¾p r¸p c¬ khÝ : « t«, xe m¸y, ®iÖn - ®iÖn tö vµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c, c«ng nghiÖp nhÑ : nhùa, ®å gia dông, may mÆc ,dÖt, da, giµy. 3.3. LuËn chøng ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp . C¸c khu vùc vµ ®Þa ®iÓm lùa chän ®Ó bè trÝ c«ng nghiÖp còng nh­ c¸c khu c«ng nghiÖp ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao, ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong mét thêi gian l©u dµi. Nh÷ng nguyªn t¾c ph©n bè c¸c khu c«ng nghiÖp : -Cã kh¶ n¨ng x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng thuËn lîi ®¶m b¶o hiÖu qu¶, ph¸t triÓn bÒn v÷ng l©u dµi, cã ®ñ ®Êt më réng vµ liªn kÕt thµnh mét tæ hîp c«ng nghiÖp lín . -Cã kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu trong n­íc hoÆc nhËp tõ n­íc ngoµi t­¬ng ®èi thuËn lîi. C¸c khu c«ng nghiÖp ®­îc bè trÝ ë nh÷ng khu vùc cã cù ly vËn t¶i thÝch hîp, thuËn tiÖn cho vËn chuyÓn, b¶o qu¶n nguyªn liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm . -Cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc vµ ngoµi n­íc. -Cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ lao ®éng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng víi chi phÝ tiÒn l­¬ng thÝch hîp . -TiÕt kiÖm tèi ®a ®Êt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®Êt trång lóa trong viÖc sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp vµ kÕt cÊu h¹ tÇng t­¬ng øng . -Ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ qui ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp víi qui ho¹ch ®« thÞ, ph©n bè d©n c­ theo h­íng h×nh thµnh m¹ng l­íi ®« thÞ kh¸ hµi hoµ vµ réng tho¸ng . -§èi víi viÖc x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp, cÇn ®¶m b¶o ngay tõ lóc ®Çu c¸c ®iÒu kiÖn kÕt cÊu H¹ tÇng c¶ trong vµ ngoµi hµng rµo ®Ó ph¸t huy nhanh hiÖu qu¶ ®Çu t­ . Mét sè c¨n cø ®Ó lùa chän c¸c khu c«ng nghiÖp tØnh §ång Nai : Theo tÝnh to¸n cña tØnh cïng víi c¸c nghµnh TW, cã thÓ nªu mét sè c¨n cø ®Ó lùa chän b­íc ®Øtong viÖc ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp nh­ sau : Kh¶ n¨ng vÒ ®Êt x©y dùng : Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña tØnh cã 586.640 ha. Theo dù b¸o c¬ cÊu sö dông ®Êt th× n¨m 2000 dµnh 9.074 ha ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ, 13. 177 ha cho giao th«ng vµ kho¶ng 7.675 ha dµnghµnh cho x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp. ChØ cÇn sö dông 20-25% sè ®Êt nµy, n¨m 2000 ®· cã 1500-2000 ha ®Êt dµnh cho ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp. T­¬ng tù ®Õn n¨m 2010 cã kho¶ng 14.300ha ®Ó ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, chØ cÇn sö dông kho¶ng 50-60% sè ®Êt nµy lµ §ång Nai ®· cã kho¶ng 7000-9000ha dµnh cho ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp. Kh¶ n¨ng cÊp n­íc : §Õn n¨m 2000, kh¶ n¨ng cung cÊp n­íc ë §ång Nai ®¹t 3225 m3/ngµy, trong ®ã cung cÊp cho c¸c khu c«ng nghiÖp míi x©y dùng tõ 100.000-120.000m3/ ngµy, t­¬ng øng víi diÖn tÝch tõ 1500-2000ha .§Õn n¨m 2010, kh¶ n¨ng cung cÊp n­íc cña §ång Nai n©ng lªn 860.000m3/ ngµy, trong ®ã dµnh cho c¸c khu c«ng nghiÖp míi kho¶ng 450.000-500.000 m3/ ngµy, t­¬ng øng víi diÖn dÝch kho¶ng 7000-9000ha . Kh¶ n¨ng cÊp ®iÖn : Theo tÝnh to¸n cña nghµnh ®iÖn th× n¨m 2000, sau khi x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn Phó Mü 1 vµ Phó Mü 2 cung cÊp cho tØnh kho¶ng 2,1 tû Kwh. Ngoµi ra cã dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ë khu c«ng nghiÖp Long Biªn c«ng suÊt 214 MW, cã kh¶ n¨ng cung cÊp kho¶ng 1,2 tû Kwh cho khu c«ng nghiÖp Long Biªn vµ mét sè khu vùc phô cËn. Tõ ®ã cã thÓ dµnh ra ®Ó cung cÊp cho c¸c khu c«ng nghiÖp kho¶ng 2.0-2.6 tû Kwh, t­¬ng øng víi diÖn tÝch 1500-2000ha .T­¬ng tù ®Õn n¨m 2010, nghµnh ®iÖn cã thÓ cung cÊp cho §ång Nai kho¶ng 13.3 tû Kwh, trong ®ã dµnh cho c¸c khu c«ng nghiÖp míi kho¶ng 10-11 Kwh, t­¬ng øng víi diÖn tÝch 7000-9000ha . Kh¶ n¨ng vËn t¶i : §Õn n¨m 2010, l­îng hµng ho¸ cña §ång Nai cã thÓ lªn ®Õn 26-30 triÖu tÊn. Nhµ N­íc ®· cã kÕ ho¹ch n©ng cÊp quèc lé 51 lªn 4000 xe, x©y dùng ®­êng cao tèc thµnh phè Hå ChÝ Minh - Vòng Tµu ( qua thµnh phè Nh¬n Tr¹ch ) 6-8 lµn xe, x©y dùng ®­êng cao tèc 51 víi 6-8 lµn xe, x©y dùng ®­êng xuyªn ¸ qua Biªn Hoµ, ®ång thêi x©y dùng tuyÕn ®­êng s¾t däc quèc lé 51. Do ®ã viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu tõ c¸c khu c«ng nghiÖp vµ ng­îc l¹i tõ c¸c KCL ®i ®Õn n¬i tiªu thô sÏ rÊt thuËn tiÖn. Tuy nhiªn viÖc vËn t¶i ®­êng bé tõ c¸c khu c«ng nghiÖp ra c¸c ®Çu mèi giao th«ng vµ nèi gi÷a c¸c khu c«ng nghiÖp cÇn xö lý . Lao ®éng : Theo dù b¸o, d©n sè vµ lao ®éng th× kh¶ n¨ng lao ®éng cho c«ng nghiÖp vµo n¨m 2000 lµ 195 000 ng­êi, trong ®ã dµnh cho c¸c khu c«ng nghiÖp míi x©y dùng kho¶ng 90.000 ng­êi, t­¬ng øng víi 1500ha. §Õn n¨m 2010, sè lao ®éng lªn ®Õn 600.000 ng­êi, trong ®ã dµnh cho c¸c khu c«ng nghiÖp míi kho¶ng 540.000 ng­êi, t­¬ng øng víi diÖn tÝch 9000ha . -Quan t©m cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi : §ång Nai lµ mét khu vù hÊp dÉn ®Çu t­ n­íc ngoµi thø hai cña c¶ n­íc sau thµnh phè Hå ChÝ Minh. Víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ cung cÊp c¬ së h¹ tÇng, víi thñ tôc cÊp gi¸y phÐp ngµy cµng ®¬n gi¶n. Kh¶ n¨ng thu hót c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi vaß §ång Nai cho c¸c khu c«ng nghiÖp míi x©y dùng víi diÖn tÝch 1200-1500 ha n¨m 2000vµ 7000-9000ha n¨m 2010 lµ cã tÝnh hiÖn thùc . Trong giai ®o¹n 1996 –2000, cÇn ­u tiªn ®Çu t­ hoµn chØnh c¬ së h¹ tÇng tõ 6-7 khu c«ng nghiÖp ®· ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt nh»m ph¸t huy nhanh hiÖu qu¶ c¸c khu c«ng nghiÖp nµy. §ång thêi tiÕp tôc tõng b­íc ®Çu t­ c¸c khu, côm c«ng nghiÖp cßn l¹i ®· ®­îc ®Þnh h×nh vµ qui ho¹ch . BiÓu : Dù kiÕn ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp §¬n vÞ tÝnh : ha C¸c khu c«ng nghiÖp Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn Dù kiÕn ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2000 2010 Tæng céng 8882 1938 8882 O1. Biªn hoµ I 382 382 382 02. Biªn Hoµ II 400 376 400 03. Suèi Chïa 1010 250 1010 04. Hå Nai 570 100 570 05. S«ng m©y 850 100 850 06. bµu XÐo 260 60 260 07. Thanh Phó 250 50 250 08. Tam Ph­íc 360 100 360 09. An Ph­íc 800 100 800 10. Nh¬n Tr¹ch 2700 100 2700 11. Gß Dçu 330 200 330 12. Long Kh¸nh 150 20 150 13. Ph­íc Kh¸nh 800 100 800 II. MéT Sè GI¶I PH¸P 1.ChÝnh s¸chvèn: Vèn ®Çu t­ lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ. §èi víi §ång Nai, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng ®· ®Ò ra, cÇn ph¶i huy ®éng trong giai ®o¹n 1996 – 2010 kho¶ng 165. 875 tû ®ång, t­¬ng ®­¬ng 15. 075 triÖu usd. ®©y lµ mét l­îng vèn lín, cÇn cã chÝnh s¸ch hîp lý vµ huy ®éng tõ nhiÒu nguån . 1.1. Huy ®éng vèn trong n­íc : Theo dù b¸o, vèn ®Çu t­ trong n­íc chiÕm tû träng 60% trong tæng vèn ®Çu t­ . Vèn ®Çu t­ trong n­íc bao gåm : Tõ ng©n s¸ch : Dù kiÕn ng©n s¸ch kho¶ng 17 % trong tæng vèn ®Çu t­. §Ó thùc hiÖn ®­îc cÇn khoong ngõng c¶i tiÕn c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao thu thÕu vµ phÝ theo luËt ng©n s¸ch ®· ban hµnh, ®ång thêi thùc hµnh triÖt ®Ó tiÕt kiÖm trong chi tiªu, dµnh kho¶ng 30-35 % trong tæng chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng hµng n¨m cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. Huy ®éng vèn tõ d©n vµ c¸c doanh nghiÖp : §©y lµ nguån vèn cã tiÒm tµng lín trong d©n vµ c¸c doanh nghiÖp. Dù kiÕn ngu«n vèn nµy chiÕm tû träng 35 % trong tæng vèn ®Çu t­ , cã ý nghÜa rÊt quan träng. §Ó thùc hiÖn ®­îc cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p : -C¶i tiÕn ®Þnh chÕ tµi chÝnh hiÖn nay theo h­íng khuyÕn khÝch nh©n d©n bá vèn vµo ®Çu t­ lµ cã hiÖu qu¶ h¬n. ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng tµi chÝnh tÝn dông trªn ®Þa bµn : c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, quÜ tÝn dông nhaan d©n, c¸c c«ng ty tµi chÝnh … Thùc hiÖn th«ng qua ®ã, huy ®éng vèn nhµn dçi trong d©n c­ víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, thÝch hîp : kú phiÕu, tÝn phiÕu, cæ phiÕu ,tr¸i phiÕu ,… ®Ó cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ . Kh«ng ngõng c¶i tiÕn thñ tôc hµnh chÝnh trong c¸c kh©u xÐt duyÖt, thµnh lËp doanh nghiÖp cÊp quyÒn sö dông ®Êt ,…®Ó nh»m ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc ; ®ång thêi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ N­íc vÒ s¶n xuÊt – kinh doanh vÒ tÝn dông nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu vèn ®Çu t­ cña nh©n d©n vµ doanh nghiÖp vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt – kinh doanh . 1.2. Huy ®éng vèn tõ n­íc ngoµi: dù ®o¸n nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chiÕm tû träng kho¶ng 40 % trong tæng nhu cÇu ®Çu t­. Trong nh÷ng n¨m qua tØnh ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p vµ ®· thu hót ®­îc mét l­îng lín vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Tuy nhiªn ®Ó cã søc hÊp dÉn, thu hót ngay cµng nhiÒu vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, trong thêi gian tíi cÇn : TiÕn hµnh quy ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp, trªn c¬ së ®ã nhanh chãng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, n­íc, ®iÖn, ®­êng giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi nh»m t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ lµnh m¹nh cã søc hÊp dÉn. Më réng c¸c lo¹i h×nh ®Çu t­ tõ c¸c hîp ®ång liªn kÕt, liªn doanh, 100% vèn, chó ý triÓn khai më réng h×nh thøc BOT ®Ó nh»m thu hót vèn ®Çu t­ ngµy cµng nhiÒu. TiÕp tôc c¶i tiÕn thñ tôc hµnh chÝnh tõ kh©u xÐt duyÖt, thÈm ®Þnh cÊp giÊy ®Çu t­, giÊy phÐp x©y dùng ®Õn kh©u triÓn khai x©y dùng nh»m ®¬n gi¶n bít thñ tôc vµ ®Çu mèi t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi khuyÕn khÝch cÊc nhµ ®Çu t­ . 2.ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Nguån nh©n lùc cãvÞ trÝ hÕt søc quan träng, lµ ®éng lùc c¬ b¶n cho ph¸t chiÓn kinh tÕ –x· héi mét c¸ch æn ddingj vµ v÷ng ch¾c .Do ®ã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ù¬c xem lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng cÇn ®­îc quan t©m ®óng møc.®Ó ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng trong c¸c ngµnh nghÒ qua c¸c giai ®oan ph¸t triÓn tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cÇn chó träng c¸c gi¶i ph¸p sau: TiÕn hµnh ®iÒu tra, ®¸nh gi¸ l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÒ, c¸c bé khoa häc kü thuËt vµ lùc l­îng loa ®éng hîp lý. Cã ch­¬ng tr×nh vµ tæ chøc tèt m¹ng l­íi ®oµ t¹o d¹y nghÒ ,h­íng nghiÖp ®Ó võa ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ phôc vô thiÕt thùc t¹i ®Þa ph­¬ng, võa ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ ,chuyªn gia giái ë nhiÒu lÜnh vùc ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong tõng gia ®o¹n . Tæ chøc tèt m¹ng l­íi ®µo t¹o ;khuyÕn khÝch t­ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi tham gia më c¸c tr­êng ®µo t¹o d¹y nghÒ . LËp quü ®µo t¹o nh©n tµi ;gióp ®ì,hç trî häc sinh giái cña tØnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®i nhiªn cøu, du häc n­íc ngoµi. X©y dùng vµkiÖn toµn ®äi ngò c¸n bé viªn chøc nhµ n­íc : kh«ng ngõng kiªn toµn ®éi ngò c¸n bé viªn chøc nhµ n­íc, tõng b­íc thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc ;x©y dùng quy chÕ tuyÓn dông viªn chøc nhµ n­íc, ®¶m b¶o ®éi ngò cã n¨ng lùc,tr×nh ®é tèt ®¶m ®­¬ng tèt c«ng viÖc ®­îc giao. C¨n cø vµo nhu cÇu lao ®éng cña c¸c nghµnh,dù b¸o nhu cÇu lao ®éng nh­ sau: BiÓu : Dù b¸o nhu cÇu ®µo t¹o thêi kú 1996 – 2010 §¬n vÞ: 1000 ng­êi Tæng sè Trong ®ã §µo t¹o l¹i §µo t¹o míi Tæng sè 579 117 462 + C«ng nghiÖp - x©y dùng 485 91 394 + DÞch vô 94 26 68 Trong tæng sè 579 ngµn ng­êi cÇn ®µo t¹o th× c¸c nhµ qu¶n lýdoanh nghiÖp kho¶ng3400-3500ng­êi, kü s­ 1,5-2 v¹n ng­êi. Sè cßn l¹i cã tr×nh ®é trung cÊp trë xuèng. 3.ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng . Trong nÒn kinh tÕ më, viÖc x¸c ®Þnh vµ cã chÝnh s¸ch thÞ tr­êng ®óng ®¾n cã ý nghÜa cùc kú quan träng .Tõ ®ã, tØnh x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch thÞ tr­êng lµ :chó träng c¶ thÞ tr­êng tronh n­íc, nhÊt lµ tronh khu vùc vµ thÞ tr­êng ngoµi n­íc ,chó träng thÞ tr­êng truyÒn thèng ®i ®«i víi kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng míi. Th­êng xuyªn th©m nhËp, tiÕp thÞ ®Ó cã chÝnh s¸ch cho tõng thÞ tr­êng. -§èi víi thÞ tr­êng trong n­íc vµ khu vùc : §©y lµ thÞ tr­êng chñ yÕu tiªuthô c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng, vËt liÖu x©y dùng, n«ng s¶n . + thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh trong vïng §«ng Nam Bé víi qui m« d©n sè 11,5 triÖu ng­êi lµ mét thÞ tr­êng tiªu thô lín c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng : ®­êng, giÊy, bét giÆt, ®å ®iÖn - ®iÖn tö , hµng n«ng s¶n, hµng vËt liÖu x©y dùng, s¾t thÐp ,…®ång thêi còng lµ thÞ tr­êng cung øng c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng cho tØnh : ®å nhùa, ®å dïng gia ®×nh, v¶i ,… + Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long víi qui m« d©n sè 22 triÖu d©n lµ mét thÞ tr­êng tiªu thô lín ®Çy høa hÑn c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng : ®­êng, s÷a, bét giÆt, hµng may mÆc, ®å ®iÖn - ®iÖn tö , hµng méc ,hµng vËt liÖu x©y dùng, hµng vËt t­ s¾t thÐp, xe g¾n m¸y . + Ngoµi ra Hµ Néi, vïng phÝa B¾c vµ c¸c tØnh duyªn h¶i miÒn Trung còng lµ thÞ tr­êng tiªu thô rÊt quan träng vÒ hµng tiªu dïng, vËt liÖu x©y dùng, hµng vËt t­ s¾t thÐp . -§èi víi thÞ tr­êng ngoµi n­íc : tiÕp tôc cñng cè vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ Trung Quèc, §µi Loan, Céng hoµ Liªn bang Nga, Ucraina, Singapore, Mü ,khèi EU,… CÇn cã chÝnh s¸ch tiÕp thÞ th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng míi, trong ®ã chó ý thÞ tr­êng trong khu vùc, khèi ASEAN. C¸c n­íc trong khèi asean kh«ng nh÷ng lµ thÞ tr­êng tiªu thô lín vÒ hµng ho¸ n«ng s¶n ,hµng tiªu dïng ch­a ®ßi hái cao vµ nghiªm ngÆt vÒ chÊt l­îng hµng ho¸, mµ cßn lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu hµng tiªu dïng lín, h¬n n÷a l¹i ®­îc h­ëng ­u ®·i thuÕ quan, do ®ã ®©y lµ thÞ tr­êng lín ®µy høa hÑn . 4. ChÝnh s¸ch sö dông ®Êt . -TiÕn hµnh ®iÒu tra, quy ho¹ch sö dông hîp lý quü ®Êt cña tØnh. Thùc hiÖn giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö dông theo quy ®Þnh cña Nhµ N­íc ®Ó t¹o nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng . Ban hµnh c¸c quy®Þnh quy ®Þnh chÕ ®é “ ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt “. ChÕ ®é nµy ®éc lËp víi chÕ ®é “ ®Êu thÇu c«ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng “ vµ thùc hiÖn ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt, giao ®Êt vµ cho thuª ®Êt ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc vµ ngoµi n­íc . X©y dùng khung gi¸ cho thuª ®Êt theo tõng khu vùc, ®Þa bµn cô thÓ vµ theo môc ®Ých sö dông. Trªn c¬ së khung gi¸ nµy vµ nh÷ng quy ®Þnh chung cña Nhµ N­íc, ban hµnh ®iÒu lÖ chÝnh s¸ch ®Êu thÇu quyÒn sö dông ®Êt cô thÓ, trong ®ã cã chó ý ®Õn viÖc giµnh lîi thÕ cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc . X©y dùng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Çu t­, gi¸ thuª ®Êt hîp lý nh»m khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc tham gia ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung . 5. ChÝnh s¸ch khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng . §Ó gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, chÝnh s¸ch khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng c¸c tØnh cÇn h­íng vµo : §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ triÓn khai øng dông theo h­íng tËp trung cho yªu cÇu ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®­a nhanh c¸c thµnh tùu c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. TËp trung vµ ­u tiªn ®èi víi nh÷ng nghµnh, lÜnh vùc cã lîi thÕ sã¸nh cña tØnh : chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng … Trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp øng dông c¸c thµnh tùu c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ sinh häc nh»m lai t¹o, tuyÓn chän gièng c©y, con míi cã chÊt l­îng cao vµ cã gi¸ trÞ kinh tÕ nh»m t¹o ra b­íc ph¸t triÓn míi vÒ gièng trong n«ng nghiÖp . Cã chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®æi míi c«ng nghÖ, s¶n xuÊt s¶n phÈm míi víi c«ng nghÖ míi ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ . X©y dùng ch­¬ng tr×nh qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«i tr­êng mét c¸ch ®ång bé cã hiÖu qu¶ tõ viÖc gi¸o dôc vÒ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng trong nh©n d©n, trong c¸c ®¬n vÞ ®Õn viÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn, qui ®Þnh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó qu¶n lý vµ kiÓm so¸t m«i tr­êng mµ träng t©m lµ c¸c khu c«ng nghiÖp vµ thµnh phè Biªn Hoµ, c¸c ®« thÞ míi . +§èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hiÖn h÷u, mét mÆt cã chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh, mÆt kh¸c cã quy ®Þnh b¾t buéc gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng theo tiªu chuÈn cho phÐp . + §èi víi c¸c ®¬n vÞ míi, c¸c khu c«ng nghiÖp : cÇn thùc hiÖn nghiªm ngÆt c¸c quy dÞnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng theo luËt m«i tr­êng. C¸c ®¬n vÞ ph¶i tù xö lý « nhiÔm m«i tr­êng : n­íc th¶i, khÝ th¶i r¾n, khÝ th¶i ,…®¹t tiªu chuÈn cho phÐp tr­íc khi th¶i ra. §èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, ngoµi viÖc xö lý « nhiÔm m«i tr­êng cña tõng ®¬n vÞ ph¶i cã hÖ thèng xö lý chÊt th¶i toµn khu tr­íc khi th¶i ra ngoµi, ®Æc biÖt lµ n­íc th¶i . + Th­êng xuyªn kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ vµ cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm kh¾c ®èi víi c¸c ®¬n vÞ vi ph¹m g©y «mhiÔm m«i tr­êng . +X©y dùng ch­¬ng tr×nh b¶o vÖ nguån n­íc s«ng §ång Nai ®Ó cung cÊp n­íc cho khu vùc . Cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ®Ó ®µo t¹o ®éi ngò trÝ thøc khoa häc kü thuËt ®ñ søc tiÕp thu c«ng nghÖ míi, ®ång thêi cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, thu hót nh©n tµi trong vµ ngoµi n­íc nh»m chuyÓn giao c«ng nghÖ míi cho tØnh. 6. Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ®i ®«i víi t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý cña Nhµ N­íc trªn ®Þa bµn . TiÕp tôc khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh nh»m t¹o ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh, gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n . §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh : ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®Ó thµnh phÇn nµy ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong nÒn kinh tÕ. Trªn c¬ së c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ ­u ®·i trong ®Çu t­ cña chÝnh phñ, tiÕp tôc bæ sung vµ hoµn chØnh quy chÕ thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ ; ®ång thêi më réng quy m« vµ h×nh thøc tÝn dông thÝch hîp, tõng b­íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch l¶i suÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn nhanh, m¹nh khu vùc kinh tÕ nµy . §èi víi khu vùc kinh tÕ Nhµ N­íc : khÈn tr­¬ng tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh­ cñng cè vai trß chñ ®¹o, h­íng dÉn ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c . C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña tõng doanh nghiÖp ph©n ®Þnh thµnh hai lo¹i h×nh : doanh nghiÖp c«ng Ých vµ doanh nghiÖp kinh doanh. Trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh s¾p xÕp cho phï hîp víi tõng lo¹i h×nh, trong tõng giai ®o¹n. §èi víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp c«ng Ých víi môc ®Ých phôc vô c«ng céng lµ chÝnh th× ®­îc cñnh cè vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ vèn, trang bÞ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¨ng n¨ng lùc phôc vô vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm nhiÖm vô kinh doanh thu lîi nhuËn lµ chñ yÕu th× kiªn quyÕt s¾p xÕp l¹i theo h­íng : víi nh÷ng nghµnh vµ lÜnh vùc träng yÕu, nh÷ng ®¬n vÞ mµ nhiÖm vô ,chøc n¨ng trïng lÆp hay cã mèi quan hÖ víi nhau trong kü thuËt, trong s¶n xuÊt kinh doanh th× tõng b­íc tËp trung l¹i víi qui m« thÝch hîp víi n¨ng lùc qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn tÝch tô tËp trung vèn, t¨ng tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng ; ®èi víi lÜnh vùc nghµnh ngÒ kh¸c th× tiÕn hµnh viÖc cæ phÇn ho¸, ®a së h÷u ho¸ theo h­íng dÉn cña ChÝnh phñ . §èi víi khu vùc kinh tÕ ®Çu t­ Nhµ N­íc : tiÕp tôc hoµn chØnh quy ho¹ch vµ ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng c¸c khu, côm c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn, tiÕn hµnh c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh»m thu hót m¹nh vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ë khu vùc nµy. 7. Hç trî t¹o doanh nghiÖp . Th­êng xuyªn bæ tóc n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, tiÕp cËn nh÷ng kiÕn thøc míi vÒ qu¶n trÞ kinh doanh, t¹o c¬ héi cho c¸c doanh gia tiÕp xóc dÔ dµng víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc, còng nh­ tham gia vµo c¸c hiÖp héi c«ng kü nghÖ cña c¸c nghµnh vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng . KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c tæ chøc t­ vÊn, dÞch vô vÒ vèn, thÞ tr­êng, c«ng nghÖ , 8. Phèi hîp gi÷a §ång Nai vµ c¸c tØnh trong vïng . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy ho¹ch, §ång Nai sÏ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tØnh trong vïng t¹o ra sù liªn kÕt, phèi hîp nh»m ph¸t huy ®­îc søc m¹nh cña vïng còng nh­ thÕ m¹nh cña §ång Nai . Phèi hîp x©y dùng kÕ ho¹ch vËn t¶i hµng ho¸ qua §ång Nai mét c¸ch hîp lý c¶ vËn t¶i ®­êng bé, ®­êng thuû vµ c¸c c¶ng ®Ó cho hµng ho¸ lu©n chuyÓn nhanh chãng kh«ng bÞ ¸ch t¾c . Phèi hîp trong ho¹t ®éng du lÞch, x©y dùng c¸c tuyÕn ®iÓm cña §ång Nai g¾n víi c¸c tuyÕn ®iÓm du lÞch cña c¸c tØnh t¹o thµnh tour du lÞch trong vïng vµ c¶ n­íc nh»m khai th¸c triÖt ®Ó c¸c ho¹t ®éng du lÞch trong vïng vµ cña §ång Nai . Phèi hîp víi thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c trung t©m ®µo t¹o lín cña c¶ n­íc ®Ó ®µo t¹o l¹i c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh, c¸n bé kh oa häc kü thuËt cã tr×nh ®é cao ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña tØnh . Phèi hîp c¸c tØnh l©n cËn : thµnh phè Hå ChÝ Minh, S«ngBÐ, Bµ Rþa – Vòng Tµu, x©y dùng kÕ ho¹ch Phèi hîp vÒ qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«i tr­êng nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i cña tØnh, ®ång thêi tr¸nh t×nh tr¹ng g©y «nhiÔm m«i tr­êng cho c¸c tØnh l©n cËn, ®Æc biÖt l­u ý b¶o vÖ nguån n­íc s«ng §ång Nai . 9. TiÕp tôc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh . TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh cã hiÖu qu¶ theo tinh thÇn NhÞ quyÕt 8/BCH TW Vµ NghÞ quyÕt 38 chÝnh phñ tËp trung vµo 3 lÜnh vùc : -C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh : triÓn khai m¹nh mÏ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, xem ®©y lµ kh©u ®ét ph¸, nh»m qua ®ã t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ N­íc, t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm c¸c cÊp c¸c nghµnh trong gi¶i quyÕt vµ sö lý c«ng viÖc xo¸ bá dÇn c¸c tÇng nÊc trung gian kh«ng cÇn thiÕt, nhiÒu ®Çu mèi chång chÐo nhau, ®¬n gi¶n bít thñ tôc, giÊy tê hµnh chÝnh : tr­íc hÕt tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc : thµnh lËp doanh nghiÖp cÊp giÊy phÐp x©y dùng, nhµ ë, ®Êt ®ai, thñ tôc, vµ quy tr×nh ®Þnh xÐt duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­ c¶ trong vµ ngoµi n­íc . -ChÊn chØnh bé m¸y hµnh chÝnh : Trªn c¬ së h­íng dÉn cña chÝnh phñ, Bé, nghµnh TW vµ t×nh h×nh thùc tÕ ®Þa ph­¬ng, tiÕn hµnh ®iÒu chØnh, s¾p xÕp bé m¸y ë c¸c cÊp, c¸c nghµnh gi¶m bít tÇng nÊc trung gian, chång chÐo trong nhiÖm vô, b¶o ®¶m sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt vµ ®iÒu hµnh th«ng suèt tõ tØnh xuèng huyÖn, x· . -X©y dùng vµ kiÖn toµn ®éi ngò c«ng chøc, tõng b­íc thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ theo tiªu chuÈn chøc danh. Thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch vµ cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c«ng chøc g¾n víi tiªu chuÈn chøc danh ;chó träng c¶ ®µo t¹o chÝnh qui l©u l©u dµi cho c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc t¹o sù kÕ thõa trong ®éi ngò c¸n bé . 10. Tæ chøc thùc hiÖn qui ho¹ch . Sau khi dù ¸n qui ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ – x· héi cña tØnh ®­îc Thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt, UBND tØnh sÏ ph¸p lý ho¸ vµ c«ng khai víi nh©n d©n ®Þa ph­¬ng trong tØnh còng nh­ víi c¸c tØnh b¹n. Trªn c¬ së ®ã, huy ®éng tèi ®a søc d©n vµ c¸c nguån lùc trong, ngoµi tØnh ®Ó thùc hiÖn dù ¸n qui ho¹ch theo tõng giai ®o¹n cô thÓ. UBND tØnh chØ ®¹o c¸c nghµnh cña tØnh vµ phèi hîp víi c¸c bé nghµnh TW ®­a c¸c néi dung qui ho¹ch vµ c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m. §ång thêi chØ ®¹o c¸c nghµnh, c¸c cÊp triÓn khai qui ho¹ch chi tiÕt, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch phèi hîp víi c¸c tØnh b¹n trong vïng . TiÕp tôc c¶i c¸ch hµnh chÝnh theo tinh thÇn vµ ph­¬ng h­íng cña qui ho¹ch tænh thÓ . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qui ho¹ch , UBND tØnh sÏ xin ý kiÕn chØ ®¹o th­êng xuyªn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ còng nh­ c¸c Bé, nghµnh TW .NÕu xuÊt hiÖn nh÷ng v­íng m¾c nh÷ng yªu cÇu bæ xung, chØnh söa, UBND tØnh sÏ b¸o c¸o Thñ t­íng kÞp thêi ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o . III. Mét sè KiÕn nghÞ. §Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn, kiÕn nghÞ TW mét sè chñ tr­¬ng nh­ sau: 1.ChÝnh phñ cÇn tËp trung h¬n n÷a trong viÖc ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng cho Vïng ph¸t triÓn kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam, trong ®ã ®èi víi tØnh §ång Nai, kiÕn nghÞ ChÝnh phñ ­u tiªn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng nh­ cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, hoµn thiÖn hÖ thèng giao th«ng, bÕn c¶ng …t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thu hót m¹nh h¬n n÷a c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc . 2.Giao quyÒn cho tØnh chñ ®éng xö lý vÜ m« trong ph¹m vi chÝnh s¸ch vµ chñ tr­¬ng cña ChÝnh phñ nh­ cÊp ®Êt, xö lý gi¸ ®Êt, vèn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, ph¸t hµnh tÝn phiÕu kho b¹c …§iÒu chØnh gi¸ ®Êt ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cña Vïng ph¸t triÓn kinh tÕ träng phÝa Nam dùa trªn c¬ së thùc tr¹ng kÕt cÊu h¹ tÇng . 3.C¶i tiÕn thñ tôc hµnh chÝnh thÈm duyÖt c¸c dù ¸n ®Çu t­. Trung ­¬ng cÇn nghiªn cøu ®Ó tõng b­íc ph©n cÊp cho ®Þa ph­¬ng trong viÖc thÈm ®Þnh xÐt duyÖt, cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ còng nh­ qu¶n lý sau dù ¸n ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý Nhµ N­íc ®èi víi ®Çu t­ ®­îc chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ . 4.T¨ng vèn tÝn dông trong n­íc, ngo¹i tÖ cho c¸c ng©n hµng ®Ó cho vay thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. T¨ng vèn cho vay chung, dµi h¹n ; ®iÒu chØnh l·i xuÊt tÝn dông ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n th¨ng b»ng víi ®ång ®«la cã tÝnh ®Ó tØ lÖ l¹m ph¸t . 5.Nhµ N­íc cã chÝnh s¸ch trî gi¸ mét sè mÆt hµng n«ng s¶n nh­ cµ phª, b«ng v¶i ,mÝa …®Ó khuyÕn khÝch n«ng d©n æn ®Þnh s¶n xuÊt, x©y dùng c¸c vïng chuyªn canh cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu . 6.Trung ­¬ng cÇn sím nghiªn cøu ®Ó cã chÝnh s¸ch, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thu hót c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Çu t­ vµo c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung . Quy ho¹ch tæng kinh tÕ – x· héi cña tØnh §ång Nai ®Õn n¨m 2010 ®­îcx©y dùng trªn c¬ së ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ N­íc theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ; ®ång thêi cã xem xÐt trong mèi quan hÖ Vïng ph¸t triÓn kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ c¶ n­íc. ®©y lµ c¨n cø ®Ó tØnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. B¶n qui ho¹ch tæng thÓ nµy sÏ ®­îc cô thÓ ho¸ b»ng c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n, kÕ ho¹ch hµng n¨m tõng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số ý kiến hoàn thiện cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.DOC
Luận văn liên quan