Đề tài Một vài biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng ở siêu thị Kim Liên

Lời nói đầu Với qúa trình chuyển đổi sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường hiện nay cơ hội kinh doanh được mở ra cho tất cả các thành phần kinh tế tạo nên một môi trường cạnh tranh ngày càng sôi nổi giữa các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khác biệt này các chủ doanh nghiệp cần phải làm gì ? Trong thực tế những năm gần đây, khi những quy luật khắt khe của nền kinh tế thị trường bắt đầu vận hành và phát huy tác dụng bên cạnh những thuận lợi và nó tạo ra cho các doanh nghiệp thương mại (DNTM) như tạo điều kiện để các doanh nghiệp tự chủ về kinh doanh tài chính, về nhân sự .thì nó cũng tạo ra những thử thách lớn đối với các doanh nghiệp quốc doanh (DNQD) và doanh nghiệp Nhà nước ( DNNN) . Khi bước sang hoạt động theo cơ chế thị trường làm sao để nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh. Đứng trước thử thách đó các doanh nghiệp không còn đường nào khác là phải đổi mới tư duy kinh tế, cần có những chiến lược đúng dắn phù hợp với sự biến động của thị trường để xác định cung cầu trên thị trường. Do đó xác định mức giá bán hợp lý trong từng thời kỳ, phải quyết định chủng loại mặt hàng để bán ra phù hợp với nhu cầu của thị trường nhằm thu được lợi nhuận cao nhất và phù hợp với khả năng mình có. Việc tăng cường chất lượng công tác bán hàng trở thành một giải pháp quan trọng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại Siêu thị là một hình thức dịch vụ hiện đại, văn minh, lịch sự đang được tầng lớp dân cư chấp nhận. Việc hình thành các siêu thị hiện nay là phù hợp yêu cầu khách quan, phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước đang thúc đẩy việc cải tiến công tác bán hàng. Bán hàng là một khoa học cũng là một nghệ thuật Với kiến thức về vị trí và tầm quan trọng của bán hàng , qua quá trình thực tập ở Siêu thị KIM LIÊN, siêu thị KIM LIÊN hiện nay là đơn vị kinh doanh trên nhiều mặt hàng, môi trường hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên với tư cách là một trung tâm mới được thành lập nên vẫn còn những tồn tại, lúng túng trước những biến động liên tục của thị trường đặc biệt trong nhiệm vụ bán hàng còn nhiều điểm cần khắc phục. Chính vì vậy chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một vài biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng ở siêu thị KIM LIÊN” Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở những kiến thức chuyên ngành kết hợp với những môn khoa học khác chúng tôi tiến hành phân tích và đánh giá một cách khách quan tổ chức nghiệp vụ bán hàng của siêu thị. Phát hiện những yếu điểm những tồn tại chủ yếu trong khâu bán hàng để có biện pháp khắc phục Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dựa trên những quan điểm và tư duy đổi mới của đảng và Nhà nước, tiếp cận hệ thống logic và lịch sử để tiến hành phân tích và đánh giá các hiện tượng kinh tế một cách khách quan trong mối quan hệ biện chứng nhân quả các hoạt động kinh doanh khác. Chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích kinh tế để phân tích kết quả bán hàng cũng như kết quả kinh doanh của Công ty. Giới hạn nghiên cứu. Với năng lực còn hạn chế của một Sinh viên ,tôi nhận thấy rằng đây là một đề tài rất phong phú và có hàng loạt những nhiệm vụ khó khăn. Tôi không có tham vọng đi sâu tìm hiểu toàn bộ lĩnh vực kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại mà chỉ tập trung tìm hiểu phân tích đánh giá nghiệp vụ bán hàng ở Siêu thị KIM LIÊN. Để phù hợp với mục đích phương pháp và giới hạn nghiên cứu ở trên chúng tôi trình bày nội dung chính như sau: Chương 1: Tăng cường chất lượng công tác bán hàng- giải pháp quan trọng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại Chương 2 : Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng ở siêu thị KIM LIÊN Chương 3: Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Siêu thị KIM LIÊN Chương 4: Một vài giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở siêu thị KIM LIÊN

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một vài biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng ở siêu thị Kim Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Óm tra doanh sè Thùc tÕ ë Siªu thÞ sau vµi ngµy ®Çu khai tr­¬ng cã tíi 70% m· hµng ngang b»ng gi¸ thÞ tr­êng thËm chÝ cã mÆt hµng thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng cµi l¹i hÇu hÕt chØ cao h¬n ®«i chót. Mét sè mÆt hµng gi¸ rÊt cao trong ®ã cã 10 mÆt hµng gi¸ rÊt cao. * §Æc ®iÓm quy tr×nh b¸n hµng ë Siªu thÞ §èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i b¸n hµng lµ kh©u quan träng nhÊt cña quy tr×nh c«ng nghÖ kinh doanh, b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh trao ®æi vËt chÊt hµng - tiÒn, mäi mèi quan hÖ gi÷a ng­êi vµ mua ng­êi b¸n ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh ë ®©y. Siªu thÞ KIM LI£N cã mét ®éi ngò b¸n hµng vµ thu ng©n bao gåm 10 ng­êi trong ®ã 5 ng­êi cã tr×nh ®é tèt nghiÖp trung häc, 2 ng­êi ®ang häc ®¹i häc, 3 ng­êi cã tr×nh ®é trung cÊp th­¬ng m¹i vµ ®· tõng lµ nh©n viªn b¸n hµng ë nhiªu ®¬n vÞ kh¸c. Vµ tÊt c¶ ®Òu lµ nh÷ng n÷ nh©n viªn trÎ c¸c nh©n viªn quan hÖ tèt vµ s½n lßng gióp ®ì nhau hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Song ®a phÇn hä ®Òu cã Ýt kinh nghiÖm so víi mét nh©n viªn b¸n hµng thùc thô. §éi ngò nh©n viªn b¸n hµng cña Siªu thÞ ®­îc chia lµm 4 tæ phô tr¸ch 4 quÇy hµng chÝnh: QuÇy gia dông, quÇy tæng hîp, quÇy thùc phÈm vµ quÇy mü phÈm , mçi tæ cã hai ng­êi chia lµm hai ca. Vµ ë mçi kh©u tÝnh tiÒn b¸n hµng vµ thu tiÒn kh¸ch hµng cã hai thu ng©n chia lµm hai ca . §ång chÝ gi¸m ®èc trung t©m th­¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vÒ toµn bé mua b¸n hµng ho¸ . §ång chÝ phã gi¸m ®èc trung t©m phô tr¸ch cöa hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc trung t©m vÒ toµn bé tµi s¶n , hµng ho¸ trong kho vµ t¹i cöa hµng vÒ viÖc kinh doanh hîp ph¸p cña nhµ n­íc qui ®Þnh . Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i tu©n thñ mäi h­íng dÉn cña ®ång chÝ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ c¸c mÆt + CËp nhËt thÎ quÇy hµng + Kho¸ thÎ quÇy hµng cuèi ngµy * Qui tr×nh b¸n hµng + TiÕp kh¸ch Khi kh¸ch hµng ®Õn víi siªu thÞ th× viÖc ®Çu tiªn khi b­íc vµo cöa hµng ph¶i ®Ó c¸c lo¹i tói s¸ch ë bªn ngoµi . Sau ®ã nhËn lÊy lµn ®ùng hµng ®i tíi c¸c quÇy hµng ®Ó chän hµng. Khi kh¸ch hµng tiÕp xóc víi quÇy hµng kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng tù do lùa chän hµng ho¸ cã thÓ ­ím thö ®èi víi c¸c hµng may mÆc VD ; nh­ quÇn ¸o, giÇy dÐp vv. Nh©n viªn b¸n hµng ph¶i cã th¸i ®é niÒm në, c­ xö lÞch thiÖp chµo ®ãn kh¸ch vµ s½n sµng gi¶i ®¸p mäi th¾c m¾c cña kh¸ch hµng. + Gióp kh¸ch chän hµng vµ tr¶ lêi, gi¶i thÝch c¸c c©u hái cña kh¸ch hµng. Ng­êi b¸n ®­a ra c¸c mÉu hµng, giíi thiÖu kh¸ch hµng vÒ tÝnh n¨ng t¸c dông c«ng dông cña hµng ho¸ ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ cã thªm c¸c th«ng tin ®Ó chän lùa hµng ho¸. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng thiÕu kinh nghiÖm nh©n viªn ph¶i gióp kh¸ch hµng chän lùa vµ ®­a ra nh÷ng lêi khuyªn bæ Ých cho kh¸ch hµng. _+ Bao qãi tÝnh tiÒn : Sau khi kh¸ch hµng ®· chän lùa xong hµng ho¸ th× sÏ ®em hµng tíi thu ng©n ®Ó tÝnh tiÒn . Thu ng©n sÏ tÝnh tiÒn vµ cã tói ®ùng b»ng nil«ng hµng ho¸ cÈn thËn . + Giao hµng , kÕt thóc mét lÇn b¸n : Khi giao hµng cho kh¸ch ,thu ng©n sÏ ®­a cho kh¸ch hµng phiÕu tÝnh tiÒn ghi gi¸ c¶ hµng ho¸ tæng tiÒn vµ c¶ tªn siªu thÞ KIM LI£N, kh¸ch hµng sÏ tr¶ tiÒn . Thu ng©n ph¶i cã th¸i ®é lÔ phÐp , tá vÎ biÕt ¬n kh¸ch hµng ®· cã sù quan t©m mua s¾m t¹i cöa hµng , cö chØ kÕt thóc viÖc b¸n hµng t¸c ®éng ®Õn Ên t­îng cña kh¸ch hµng ®èi víi siªu thÞ . §èi víi siªu thÞ , qui tr×nh b¸n hµng t¹i siªu thÞ rÊt ®¬n gi¶n nh­ng ®em l¹i cho kh¸ch hµng sù tho¶i m¸i ,dÔ chÞu . Tuy nhiªn m¸y tÝnh tiÒn kh«ng ®ñ m· míi kiÓm so¸t ®­îc 1200 mÆt hµng bëi vËy ph¶i ghi tay , nhiÒu khi lµm mÊt thêi gian chê ®îi cña kh¸ch hµng . 3.1.1.4 Nguån hµng vµ khai th¸c nguån hµng ViÖc x¸c ®Þnh ®­îc nguån hµng cã vai trß rÊt quan träng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña Siªu thÞ. NÕu nh­ viÖc khai th¸c c¸c nguån hµng cµng gÇn gi¸ gèc bao nhiªu th× Siªu thÞ sÏ cµng cã lîi thÕ c¹nh tranh vÒ gi¸ bÊy nhiªu. Thùc tÕ ë Siªu thÞ hiÖn nay cã 3 nh©n viªn tiÕp thÞ thùc hiÖn c«ng t¸c nµy lµ chÝnh. tuy nhiªn tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ngay c¶ tíi nh©n viªn b¸n hµng nÕu t×m ®­îc nguån hµng tèt còng cã thÓ khai th¸c Sau khi ®· t×m hiÓu nghiªn cøu nhu cÇu, c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ sÏ ®Æt mua vµ vËn chuyÓn vÒ kho cña Siªu thÞ. Tuú theo tõng l¹i mÆt hµng, sè l­îng hµng mµ nhµ cung c¸p ®ßi thanh to¸n ngay hoÆc thanh to¸n sau 10 ngµy, 1 th¸ng hoÆc tr¶ chËm theo ®óng hîp ®ång ®· tho¶ thuËn. C¨n cø vµo t×nh h×nh tiªu thô thùc tÕ cña Siªu thÞ mµ nhµ cung cÊp sÏ thay ®æi gi¸ nhËp sao cho cã hîp lý. NÕu sè l­îng hµng tån cña Siªu thÞ mµ lín nhµ cung cÊp sÏ gi¶m gi¸ sè l« hµng tån ®ã. Cßn ®èi víi lo¹i hµng ho¸ mµ Siªu thÞ ®· mua vÒ mµ kh«ng b¸n ®­îc th× buéc lßng ph¶i h¹ gi¸. TÝnh tõ ngµy khai tr­¬ng cho ®Õn nay, sè nhµ cung cÊp ban ®Çu cña Siªu thÞ tõ 16 hiÖn nay ®· lªn tíi 160 nhµ cung cÊp. C¸c nhµ cung cÊp bao gåm lµ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ nhµ n­íc, tæ chøc t­ nh©n, vµ c¸c c¸ nh©n. Nguån hµng bao gåm viÖc thu mua, nhËn ®¹i lý vµ ký göi hµng ho¸. Nguån hµng khai th¸c cña Siªu thÞ trªn mét ph¹m vÞ rÊt réng ë néi thµnh vµ c¶ ë c¸c tØnh : Vinh, §µ N¨ng, Qu¶ng Ng·i, HuÕ, Sµi Gßnvv. Hµng ho¸ mµ nhµ cung cÊp ®em ®Õn cã nhiÒu lo¹i do tù s¶n xuÊt, cã lo¹i ph¶i qua trung gian. §iÒu ®¸ng mõng lµ xuÊt hiÖn sù c¹nh tranh gi¸ c¶ c¸c nhµ cung cÊp trong tõng nhãm hµng, thËm chÝ trong cïng lo¹i mÆt hµng c¶ vÒ gi¸ c¶, khuyÕn m¹i còng nh­ ®iÒu kiÖn thanh to¸n tÝn dông. Trong cè g¾ng tiÕp thÞ, b¸n hµng c¹nh tranh, c¸c c«ng ty cæ phÈn ®· cö c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ, th­êng xuyªn vµo th¨m dß, xem xÐt vµ hç trî Siªu thÞ, ngoµi ra cßn cã c¸c h·ng göi h¼n nh©n viªn khuyÔn m¹i ®Õn lµm viÖc c¶ ngµy t¹i Siªu thÞ. Vµ do trong thêi gian ng¾n th¨m dß cã h·ng ®· rÊt hµi lßng, cã h·ng thùc sù ng¹c nhiªn vÒ søc mua cña khu vùc Nh÷ng nhµ cung cÊp nµy rÊt muèn cã quan hÖ chÆt chÏ, l©u dµi víi Siªu thÞ trªn c¬ së cïng cã lîi c¸c c«ng ty ®ã lµ : Ph¸t Thµnh, Colgate, T©n Thanh B×nh, Lan Ph­îng, Unitever, Moya Nestle vµ Sao Hµ Néi. ChÝnh nh÷ng nhµ cung cÊp nµy ®· cho Siªu thÞ nh÷ng gãp ý bæ Ých vÒ c¸ch qu¶n lý hoÆc c¸ch gi¸ c¶, th«ng tin c¹nh tranh, gi¸ c¶... vµ gióp nh©n viªn Siªu thÞ nhiÒu trong viÖc n©ng cao nghiÖp vô, hiÓu biÕt vÒ hµng ho¸ b¸n hµng. §èi víi viÖc thanh to¸n tiÒn hµng hiÖn nay cña Siªu thÞ th× cã tíi 50% c¸c mÆt hµng ë Siªu thÞ ®­îc tr¶ chËm sau 1 th¸ng, 20% c¸c mÆt hµng ph¶i thanh to¸n ngay vµ cßn l¹i lµ c¸c mÆt hµng do ®¹i lý, kü göi hµng ho¸. 3.1.1.5. Bµy hµng- bè trÝ hµng cña Siªu thÞ. Cöa hµng Siªu thÞ KIM LI£N ®­îc chia thµnh 4 quÇy chÝnh : - QuÇy thùc phÈm - QuÇy Mü phÈm. - QuÇy Tæng hîp - QuÇy gia dông. - QuÇy v¨n phßng Víi diÖn tÝch hiÖn nay kho¶ng 200m2 víi trªn 3000 mÆt hµng ®­îc bµy b¸n gän gµng vµ ®Ñp m¾t tiÕt kiÖm ®­îc diÖn tÝch. Tuú theo tõng chñng lo¹i mÆt hµng mµ c¸c mÆt hµng ®­îc s¾p xÕp thµnh 4 quÇy riªng biÖt. * QuÇy thùc phÈm. Tæng sè mÆt hµng ë quÇy cã 652 mÆt hµng bao gåm chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng : gia vÞ, r­îu c¸c lo¹i, thuèc l¸, n­íc gi¶i kh¸t, n­íc chÊm, b¸nh kÑo vµ c¸c ®å hép, chÌ c¸c lo¹i, n­íc tr¸i c©y, s÷a. . Mét sè mÆt hµng cao c¸p nh­ r­îu ngo¹i, chÌ s©m. Mét sè mÆt hµng ¨n liÒn ®­îc ®ãng thµnh l«. C¸c mÆt hµng bao gåm lµ hµng néi ®Þa vµ hµng ngo¹i nhËp tõ Th¸i, Trung Quèc, Bungari. * QuÇy gia dông. Tæng sè mÆt hµng ë quÇy gia dông h¬n 1000mÆt hµng bao gåm chñ yÕu lµ c¸c ®å dïng gia ®×nh, c¸c dông cô nÊu ¨n ( soong, nåi, ch¶o , b¸t vv). C¸c lo¹i Êm chÐn, t¸ch , ly. C¸c mÆt hµng nµy chñ yÕu lµ hµng néi ®Þa * QuÇy tæng hîp Víi kho¶ng h¬n 600 mÆt hµng bao gåm c¸c lo¹i hµng may mÆc do c¸c nhµ may, c¬ së may mÆc trong n­íc s¶n xuÊt VD : QuÇn ¸o, giÇy dÐp, v¨n phßng phÈm vµ hµng phôc vô trÎ em. *QuÇy mü phÈm. Víi kho¶ng 900 mÆt hµng chñ yÕu lµ c¸c lo¹i dÇu géi ®Çu vµ c¸c s¶n phÈm lµm ®Ñp cao cÊp kh¸c. C¸c mÆt hµng ®­îc s¾p xÕp gän ghÏ vµo c¸c gi¸ hµng. Gi¸ hµng gåm 4 tÇng vµ mçi tÇng th­êng ®­îc bµy ®Æt c¸c lo¹i hµng ho¸ phï hîp. C¸c hµng ho¸ cã träng l­îng lín th­êng ®­îc s¾p phÝa d­íi cïng . VD: Chai, lä, b×nh, can, n­íc m¾m, n­íc kho¸ng vv). Nãi chung c¸c mÆt hµng ®­íc s¾p xÕp ng¨n n¾p ®Ñp mÆt dÔ thÊy, dÔ lÊy. Tuy nhiªn t×nh tr¹ng bµy b¸n hµng ho¸ chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o hµng kÐm phÈm chÊt vÉn xÈy ra. Sau ®©y lµ danh s¸nh c¸c mÆt hµng kÐm phÈm chÊt háng, qu¸ h¹n sö dông : cña n¨m 1997 (b¶ng I) B¶ng I Stt Tªn hµng Sè L­îng D.V.T T×nh tr¹ng H2 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 G¹o t¸m th¬m 8 Gãi mèc+Mät 13.600 108.800 2 B¸nh chanh óc 18 Hép QHSD 15.800 284.400 3 B¸nh ¨n s¸ng Chocopie 3 Hép QHSD 6.000 18.000 4 B¸nh h­¬ng th¶o 15 Gãi QHSD 4.500 67.500 5 Socola b«ng hång ®en 1 Hép QHSD 72.000 72.000 6 B¸nh nh©n døa 1 Gãi QHSD 11.000 11.000 7 ChÌ s÷a 11 Gãi QHSD 9.000 99.000 8 Gµ hÇm 27 Hép QHSD 7.800 210.600 9 Nh·n lång lä 1 Lä QHSD 15.600 15.600 10 V¶i n­íc ®­êng 5 Hép QHSD 13.000 65.000 11 Bß xay 28 Hép QHSD 13.500 378.000 12 Gµ xay 5 Hép QHSD 22.500 112.500 13 B¸nh ®an m¹ch 2 Hép QHSD 35.500 71.000 14 N­íc sèt cµ chua 1 Chai BÞ vì 3.700 3.700 15 B¸nh quy d©u 32 Gãi QHSD 5.800 185.600 16 B¸nh quy b¬ dõa 238 Gãi QHSD 3.255 774.690 17 Mú kh« tøng gµ 1 Gãi Chuét c¾n 6.500 6.500 18 Mú heo T©n B×nh 4 Gãi Chuét c¾n 1.000 4.000 19 KÑo Nuga 6 Gãi Chuét c¾n 2.500 15.000 20 Bimbim pra.t 7 Gãi QHSD 4.700 32.900 21 §Ëu phéng gißn 19 Gãi Chuét c¾n 800 15.200 22 KÑo cofe xo¾n 2 Gãi Chuét c¾n 2.800 5.600 23 Cèi say sinh tè 1 ChiÕc Søt vì 22.000 22.000 24 Bét giÆt Max 1 tói BÞ thñng 3.500 3.500 25 DÇu géi daso 4 Chai KÐm P.C 20.800 83.200 26 Xµ phong viso hép 2 Hép BÞ thñng 5.000 10.000 27 Pepsi + 7up 28 Chai KÐm P.C 6.000 168.000 28 §ç xanh t¸ch vá 2 Gãi BÞ thñng 3.200 6.400 29 GiÊy V&T ­ít 4 Gãi BÞ r¸ch 4.000 16.000 30 thuèc l¸ C¶avan 110 Bao BÞ mèc 8.000 880.000 31 R­îu S©m Panh 1 Chai BÞ háng 38.000 38.000 32 S÷a t­¬i 24 Hép QHSD 20.500 49.200 33 Th×a ng¾n 1 ChiÕc BÞ gÉy 1.200 1.200 Tæng 3.834.090 Nh­ vËy tæng trÞ gi¸ hµng qu¸ thêi h¹n sö dông, bÞ h­ háng kÐm phÈm chÊt, chuét c¾n...lµ 3.834.090 ® trong ®ã hµng thuéc quÇy thùc phÈm chiÕm 96%, thuéc quÇy mü phÈm chiÕm 3% C¸c mÆt hµng qu¸ sö dông chiÕm 63,82% trong tæng sè l­îng hµng kÐm phÈm chÊt, háng, cÇn thµnh lý. §iÒu nµy cho thÊy viÖc thu mua hµng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÊt l­îng mÉu m· hµng ho¸ vµ cuéc x¸c ®Þnh l­îng hµng b¸n phï hîp víi tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ §¹i ®a sè sè hµng trªn nhËp cuèi n¨m 1996 vµ ®Çu n¨m 1997 ®· thanh to¸n cho kh¸ch hµng tõ l©u, kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ l¹i. NhiÒu chñng lo¹i hµng kh«ng ghi râ thêi h¹n sö dông, vÒ ngoµi bao b× ®ãng gãi cßn tèt, kh¸ch mua tr¶ l¹i míi ph¸t hiÖn hµng bÞ mÊt phÈm chÊt. 3.1.1.6 H×nh thøc giao tiÕp vµ khuyÕch tr­¬ng - Qu¶ng c¸o. Qu¶ng c¸o lµ ph­¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc cho c¹nh tranh vµ b¸n hµng, qu¶ng c¸o cã t¸c dông rÊt lín. §èi víi h×nh thøc kinh doanh siªu thÞ hiÖn nay. HÇu hÕt c¸c mÆt hµng ®­îc bµy b¸n ®· ®­îc nhµ s¶n xuÊt qu¶ng c¸o trùc tiÕp th«ng qua ti vi ®µi b¸o. Bëi vËy qu¶ng c¸o c¸c mÆt hµng ë Siªu thÞ mang tÝnh chÊt gi¸n tiÕp. Siªu thÞ KIM LI£N chØ qu¶ng c¸o t¹i cöa hµng, chØ treo biÓn, ¸p phÝch ë ngoµi cæng Siªu thÞ vµ tr­íc cöa hµng. Cßn ®èi víi c¸c mÆt hµng do c¸c h·ng th× qu¶ng c¸o t¹i quÇy hµng - Xóc tiÕn b¸n hµng. §ª t¨ng c­êng møc tiªu thô hµng ho¸ Siªu thÞ còng ®· ¸p dông mét sè ph­¬ng ph¸p khuyÕn m¹i vÝ dô nh­ gi¶m gi¸, khuyÕn khÝch mua hµng khi kh¸ch hµng mua hµng tíi mét gi¸ trÞ lín th× sÏ ®­îc tÆng th­ëng mét mãn quµ. VÝ dô nh­ ngµy 30 - 4 vµ 1 - 5 võa qua Siªu thÞ ®· ¸p dông h×nh thøc khuyÕn m¹i nh­ sau : Sau khi kh¸ch hµng mua hµng vµ ®­îc ph¸t phiÕu tÝnh tiÒn + NÕu tæng tiÒn mua tõ 50.000® - 200.000® sÏ ®­îc bèc phiÕu th¨m hßm 1 ®Ó ®­îc may m¾n tróng h­ëng tÆng phÈm. + NÕu tæng tiÒn mua lµ 200.000® trë lªn sÏ ®­îc bèc phiÕu th¨m hßm 2 ®Ó ®­îc tróng th­ëng tÆng phÈm. KÕt qu¶ sau hai ngµy Siªu thÞ ®· b¸n ®­îc ; Doanh sè 30 - 4 ®¹t 14.879.000® 1 - 5 ®¹t 13.526.000® GÊp 1,5 lÇn so víi ngµy b×nh th­êng vµ tæng trÞ gi¸ tÆng phÈm lµ 800.000® Tuy nhiªn ®èi víi c¸c mÆt hµng khuyÕn m¹i do c¸c h·ng s¶n xuÊt kh¸ch hµng th­êng khã nhËn thÊy do ®Ó lÉn vµo c¸c mÆt hµng kh¸c. §èi víi nh÷ng mÆt hµng gi¶m gi¸ th× cßn bµy b¸n vµo c¸c mÆt hµng kh¸c lµm cho kh¸ch hµng nhiÒu khi kh«ng ®Ó ý tíi, kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch hµng 3.1.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Siªu thÞ tõ khi thµnh lËp tíi nay Siªu thÞ KIM LI£N ®· ®­îc thµnh lËp vµ chÝnh thøc khai tr­¬ng ngµy 28/9/1996 t¹i H2A Thanh Xu©n. Víi diÖn tÝch ban ®Çu cßn rÊt hÑp kho¶ng 140m2 vµ tæng sè mÆt hµng ban ®Çu lµ 600 mÆt hµng. Tuy vËy ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu Siªu thÞ ®· thu hót mét sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn tham quan vµ mua hµng ®«ng ®¶o: tuy ch­a ®­îc hµi lßng v× diÖn tÝch cßn chËt hÑp hµng ho¸ ch­a phong phó, song ®a phÇn ®Òu rÊt hai lßng vÒ c¸c ­u ®iÓm sau: - Sù tiÖn lîi cña Siªu thÞ víi ®«ng ®¶o d©n c­. - Gi¸ c¶ hÇu hÕt c¸c mÆt hµng Siªu thÞ ®ang b¸n th­êng ngang b»ng hoÆc cao h¬n rÊt Ýt so víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng, thËm chÝ mét sè mÆt hµng cßn thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng. - Tinh thÇn phôc vô nhiÖt t×nh vµ gÇn gòi quý kh¸ch hµng cña nh©n viªn. Qua ý kiÕn ®ãng gãp, nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o kh¸ch hµng ë nhiÒu løa tuæi, tÇng líp, tr×nh ®é møc thu nhËp, cã thÓ thÊy d©n c­ trong khu vùc cã søc mua tiÒm tµng, kh«ng chØ cã nh÷ng mÆt hµng th«ng dông mµ c¶ nh÷ng mÆt hµng cao cÊp ®¾t tiÒn... ch­a ®­îc cung cÊp trong thÞ tr­êng khu vùc. §iÒu nµy t¹o ra tiÒn ®Ò thuËn lîi cho viÖc lÊy ý kiÕn kh¸ch hµng ®Ó ®iÒu chØnh c¬ cÊu, quy m« còng nh­ gi¸ c¶ vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh vÒ l©u dµi vµ th­¬ng xuyªn kÞp thêi Nãi chung, tuyÖt ®¹i ®a sè kh¸ch hµng b­íc ®Çu cã nh÷ng nhËt xÐt; Ên t­îng tèt ®Ñp vÒ vµ mong muèn ph¸t triÓn c¶ vÒ c¬ cÊu chñng lo¹i, c¶ vÒ quy m«, chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña kh¸ch hµng lµ thµnh c«ng ban ®Çu ®¸ng kÓ nhÊt cña . Chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ dùa trªn doanh sè b¸n ra 8 ngµy ®µu tiªn cña n¨m 1996 ( ®v tÝnh triÖu ®ång ) Ngµy 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Tæng Doanh sè 13 11 9 11 12 12 11 18 97 Qua kinh nghiÖm vµi ngµy ®Çu, tuy ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng tån ®äng nh­ hµng ho¸ cßn nghÌo chØ cã 600 mÆt hµng, nh©n viªn ch­a thµnh th¹o víi h×nh thøc b¸n hµng cña Siªu thÞ, ch­a hiÓu biÕt tèt vÒ s¶n phÈm, nh©n viªn ch­a thÓ quan s¸t giíi thiÖu hµng ho¸ ®Çy ®ñ cho kh¸ch. DiÖn tÝch bµy hµng cßn hÑp, kh©u kiÓm kª vµ giao nhËn cßn thiÕu chÝnh x¸c. Tõ ®ã ®Õn nay, qua mét n¨m ho¹t ®éng Siªu thÞ KIM LI£N hiÖn nay ®· më réng c¶ vÒ quy m« lÉn c¬ cÊu mÆt b»ng trong Siªu thÞ. Víi diÖn tÝch bµy hµng hiÖn nay kho¶ng 200m2 víi trªn 3000mÆt hµng ®­îc bµy b¸n ®· thu hót ®­îc tÇng líp d©n c­ B¾c, Nam Thanh Xu©n. Doanh sè trung b×nh n¨m 1997 dao ®éng tõ 130 - 160 t/ th¸ng, l·i nép tõ 11% ®Õn 12% trªn doanh sè vµ ®Õn nay doanh sè ®· ®¹t tíi 200triÖu ®ång/ th¸ng N¨m 1996 do míi më cöa hµng, hµng nhËp vÒ nhiÒu bëi vËy ®Õn cuèi n¨m 1996 cã nhiÒu hµng bÞ ®äng kho lu©n chuyÓn. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn trung t©m ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó gi¶i quyÕt ø ®äng. Trung t©m ®· lµm viÖc th­¬ng l­îng víi c¸c nhµ ph©n phèi ®Ó tr¶ l¹i hµng. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 1997 ®· tr¶ l¹i 167.500.000® tån hµng chñ yÕu lµ hµng lÊy tõ n¨m nh­ hµng thùc phÈn cña IC Pharma- C«ng ty Liªn Ph­¬ng, c«ng ty SiHaCo, c«ngty H¹ Long, hµng mü phÈm cña cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm DIAL, toµn cÇu, ViÖt Hµ. §¸ng kÓ nhÊt lµ l« hµng socola BØ cña c«ng ty Liªn doanh H¶i Ch©u trÞ gi¸ 6.500.00® vµ l« hµng b¸nh kÑo vµ hµng gia dông cña C«ng ty XNK NSTP trÞ gi¸ 15.000.000®. Bµng c¸c biÖn ph¸p khuyÕn m¹i, gi¶m gi¸, trung t©m ®· b¸n ®­îc hµng ho¸ vµ thu håi vèn. MÆt kh¸c trung t©m ®· cã g¾ng t×m nguån hµng tËn gèc ®Ó cã ®­îc gi¸ b¸n ngang b»ng víi gi¸ b¸n lÎ cña thÞ tr­êng khu vùc, hoÆc t×m c¸c nguån cung cÊp hµng ®¹i lý ®Ó tr¸nh rñi ro trong kinh doanh. Víi nh÷ng cè g¾ng ban ®Çu vµ häc hái kinh nghiÖm doanh sè hµng b¸n n¨m 1997 c¸c th¸ng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ qua b¶ng s¬ kÕt t×nh h×nh b¸n hµng cña Siªu thÞ qua n¨m qua ( b¶ng II ) . B¶ng II B¸o c¸o tæng hîp 1997 (Kinh doanh néi ®Þa - Siªu thÞ) ®v tÝnh Hµng t­ doanh Th¸ng Tæng doanh thu Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép Tû lÖ l·i gép/d.thu 1 193.264.720 170.443.176 22.821.544 18,8% 2 272.125.780 242.432.007 29.729.703 10,9% 3 108.226.900 95.614.098 12.612.802 11,65% 4 79.458.900 69.761.771 9.697.129 12.20% 5 88.941.400 78.801.000 10.140.400 11,40% 6 114.918.300 102.698.930 12.219.370 10,63% 7 120.143.100 108.231.213 11.911.887 9,9% 8 157.958.000 141.674.528.5 16.283.472 10,30% 9 131.334.300 117.764.504 13.569.796 10,33% 10 154.495.700 131.016.850 16.478.850 11,17% 11 165.557.400 146.193.593 19.393.807 11,69% 12 143.339.700 126.773.284 16.666.416 11,61% 1.722.864.200 1.531.405.024 191.153.176 11,12% Hµng ®¹i lý Th¸ng Tæng doanh thu Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép Tû lÖ l·i gép/d.thu 1 29.837.000 25.361.450 4.475.500 15% 2 19.464.000 16.610.700 2.853.300 14,65% 3 9.257.000 8.288.430 968.570 10,46% 4 10.562.000 9.405.500 1.156.500 10,94% 5 8.868.000 7.703.880 1.164.120 13,12% 6 13.823.000 12.164.550 1.658.450 11,99% 7 15.106.5000 13.328.355 1.778.145 11,77% 8 23.198.100 20.624.525 2.573.575 11,09% 9 34.717.500 31.016.795 3.655.705 10,52% 10 40.362.800 35.989.190. 4.373.610 10,83% 11 52.345.600 46.512.090 5.822.510 11,14% 12 48.210.000 42.797.575 5.412.255 11,22% 305.751.500 269.848.040 35.903.460 11,74% Qua b¶ng II ta nhËn thÊy : Sè tiÒn nép cho C«ng ty : 2.027.938.800 Sè tiÒn ph¶i nép : 2.028.615.700 Chªnh lÖch thiÕu : 631.900 KÕt qu¶ + Doanh sè kinh doanh néi ®Þa trong n¨m - Hµng kinh doanh : 1.722.864.200 - Hoa hång ®¹i lý : 35.903.460 1.758.767.660 L·i gép Hµng t­ doanh : 191.523.176 (ChiÕm 11,12% ds) Hoa hång ®¹i lý : 35.903.460 (D­íi 11,74% Ds) Tæng céng 227.428.636 (®ång) ( 1 doanh sè = doanh thu hµng t­ doanh + hoa hång ®¹i lý) Nh×n vµo b¶ng tæng kÕt cña n¨m 1997 doanh sè b¸n hµng cña Siªu thÞ ®¹t trung b×nh hµng th¸ng lµ 146.563.971 ®ång. §Æc biÖt lµ vµo dÞp lÔ tÕt nguyªn ®·n. Doanh thu b¸n hµng ®¹t 291.589.780® th¸ng thÊp nhÊt lµ 4/97 (mua nhiÒu) doanh thu chØ ®¹t 90.020.400® NÕu so víi kÕ ho¹ch ta cã c¸c chØ tiªu sau : (n¨m 1997) ChØ tiªu kÕ ho¹ch thùc hiÖn hoµn thµnh Doanh sè BM 200.000.000 1.758.767.660 87,93% L·i gép 222.000.000 227.426.636 102,44% Do Siªu thÞ míi ®­îc mét n¨m kinh doanh nªn cßn nhiÒu khã kh¨n doanh sè b¸n hµng chØ ®¹t 87,93% so víi kÕ ho¹ch, tuy vËy l·i gép v­ît kÕ ho¹ch 2,44% ®iÒu nµy chøng tá tØ lÖ l·i gép/ doanh sè cao h¬n so víi møc dù kiÕn. §iÒu ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng khai th¸c nguån hµng cña Siªu thÞ rÊt cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o gi¸ nhËp s¸t víi gi¸ gèc. Sau ®©y lµ b¶ng ph¶n ¸nh tæng chi phÝ cña trung t©m n¨m 1997 : L­¬ng + thu nhËp: 110.417.101 17% BHXH + YtÕ: 5.459.584 N­íc: 4.064.720 §iÖn: 24.537.698 §iÖn tho¹i: 12.805.132 KHTSC§ + CCL§: 106.288.056 CPTT = TiÒn: 37.955.394 Tæng phÝ : 301.529.655 Tæng doanh thu hµng ®¹i lý + tæng doanh thu hµng tù doanh = doanh thu tæng ThuÕ doanh thu : 15% x 227.426.636 = 34113995 ® ThuÕ m«n bµi : 550.000® Lîi nhuËn : - 108.767.014 ® KÕt qu¶ kinh doanh cña Siªu thÞ bÞ lç 108.767.014 ®. tuy nhiªn kÕt qu¶ ban ®Çu cña viÖc kinh doanh siªu thÞ lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. Bêi v× do n¨m ®Çu tiªn kinh doanh ®ßi hái ph¶i tèn nhiÒu chi phÝ trang tr¶i ®Çu t­ cho tµi s¶n, thiÕt bÞ b¸n hµng, qu¶n lý, tØ lÖ khÊu hao lín. L­îng kh¸ch hµng ch­a æn ®Þnh vµ vÉn cßn h¹n chÕ. Tuy nhiªn nÕu so s¸nh t×nh h×nh doanh sè b¸n hµng quý I /1998 víi quý I/1997 chóng ta thÊy doanh thu cña Siªu thÞ ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ Quý I/97 Quý I/98 Tæng doanh thu 632.175.400 824.794.650 Gi¸ vèn hµng b¸n 558.749.931 729.420.274 l·i gép 73.425.469 95.374.376 Doanh thu b¸n hµng quý I n¨m 1998 t¨ng 30,46% so víi quý I n¨m 1997. §Æc biÖt lµ vµo dÞp tÕt nguyªn ®·n th¸ng 1/98 doanh sè ®· ®¹t 441.682.950 ® t¨ng 41,18% so víi tÕt n¨m 97. §iÒu ®ã cho thÊy Siªu thÞ KIM LI£N ®· thu hót ®­îc thªm kh¸ch hµng vµ b¾t ®Çu cã uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng 3. 1.3. Thùc tr¹ng vÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña Siªu thÞ. Cã thÓ nãi r»ng thÞ tr­êng cña Siªu thÞ ®ang ngµy cµng më réng, biÓu hiÖn lµ doanh thu b¸n hµng ngµy cµng t¨ng. Nh­ vËy Siªu thÞ ®ang ngµy cµng ®¸p øng ®óng thÞ hiÕu cña ng­êi d©n. Víi thu nhËp cña ®a sè d©n c­ trong vïng Nam Thanh Xu©n lµ c«ng nh©n viªn chøc cho nªn cã sù ®Òu ®Æn trong tiªu dïng. Siªu thÞ KIM LI£N muèn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, c¹nh tranh víi c¸c cöa hµng ë trªn khu vùc th× ph¶i cã gi¸ c¶ hîp lý cã thÓ ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ tÇng líp d©n c­ trong vïng. Tuy vËy Siªu thÞ KIM LI£N còng gÆp mét sè khã kh¨n nh­ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña Siªu thÞ chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý. Bëi v× c¸c ®¹i lý nhiÒu khi b¸n víi gi¸ ngang b»ng víi gi¸ nhËp cña Siªu thÞ. thËm chÝ cã mÆt hµng cßn b¸n thÊp h¬n c¶ gi¸ nhËp cña Siªu thÞ nh­ c¸c ®¹i lý Cocacola. Nãi chung, nÕu xÕp theo thø tù th× hµng gia dông b¸n ch¹y nhÊt. §èi víi hµng thùc phÈm b¸n ch¹y nhÊt vµo dÞp tÕt. B¸n chËm nhÊt ®ã lµ qu©ú tæng hîp. cã thÓ hµng may mÆc kh«ng c¹nh tranh m¹nh so víi thÞ tr­êng khu vùc. Chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ qua b¶ng sau. Doanh sè b¸n hµng quý I/1998 T­ doanh Nhãm hµng Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Hµng gia dông 113.714.300 43.885.200 51.820.600 Hµng thùc phÈm 221.500.050 38.104.300 39.753.500 Hµng mü phÈm 67.708.800 42.080.800 48.384.600 Hµng tæng hîp 8.759.800 5.699.000 5.629.400 Tæng 411.682.950 129.769.300 145.588.100 NÕu so s¸nh theo tØ lÖ % so víi tæng doanh sè cña th¸ng ta cã : Nhãm hµng Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Hµng gia dông 27,64% 33,83% 35,61% Hµng thùc phÈm 53,80% 29,36% 27,30% Hµng mü phÈm 16,44% 32,42% 33,23% Hµng tæng hîp 2,14% 4,39% 8,86% 3.2 §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh b¸n hµng cña Siªu thÞ 3.2.1. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc N¨m 1997 siªu thÞ ®ang ë trong giai ®o¹n chËp ch÷ng trªn th­¬ng tr­êng víi c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t. Quý 2 n¨m 1997 trung t©m kinh doanh trong t×nh tr¹ng tr× trÖ, tiÒn thu b¸n hµng cã th¸ng chØ ®¹t d­íi 90 triÖu ®ång kinh doanh kh«ng biÕt ®­îc lç l·i, kh«ng biÕt ®­îc hµng thõa thiÕu. §éi ngò CBNV Ýt qua kinh nghiÖm trong c¸c kh©u lßng nhiÖt t×nh c«ng viÖc gi¶m sót. §­îc sù quan t©m cña ban gi¸m ®èc toµn bé anh chÞ em trung t©m cè g¾ng võa lµm võa rót kinh nghiÖm kh¾c phôc c¸c sai lÇm thiÕu sãt tr­íc ®ã, tõng b­íc æn ®Þnh vµ më réng ho¹t ®éng vµ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng kÝch lÖ. Doanh thu n¨m 1997 c¸c hµng kinh doanh + ®¹i lý ®¹t 2.028.615.700® Doanh sè ®¹t : 1.758.767.660 L·i gép : 227.428.636® NÕu so s¸nh doanh thu cña 6 th¸ng ®Çu n¨m 97 víi 6 th¸ng cuèi n¨m 97 ta cã b¶ng sau . ChØ tiªu 6 th¸ng ®Çu 6 th¸ng cuèi T¨ng doanh thu TØ lÖ t¨ng t­¬ng ®èi Hµng tù doanh 856.936 865.928,2 8992,2 1% Hµng ®¹i lý 91.811 219.940,5 112129,5 33% Tæng céng 948.747 1.079.868,7 131.061,7 13,81% NÕu so s¸nh l·i gép cña 6 th¸ng ®Çu n¨ m 97 víi 6 th¸ng cuèi n¨m 97 ta cã ChØ tiªu 6 th¸ng ®Çu 6 th¸ng cuèi TØ lÖ t¨ng tuyÖt ®èi TØ lÖ t¨ng t­¬ng ®èi Hµng tù doanh 97.184,948 94.274,228 -2.910,72 -0,33% Hµng ®¹i lý 12.276,49 23.626,97 11.350,48 92,45% Tæng 109.361,438 117.901,198 8.439,76 7,71% Qua thèng kª trªn chóng ta thÊy hµng tù doanh doanh thu t¨ng 1% so víi 6 th¸ng ®Çu n¨m nh­ng l·i gép l¹i gi¶m - 0,33% do mét phÇn gi¶m tØ lÖ l·i gép ®Ó c¹nh tranh khu vùc, 1 phÇn gi¶m gi¸ b¸n ®Ó thu håi vèn hoÆc chÞu lç ®Ó gi¶i to¶ hµng. Hµng ®¹i lý t¨ng rÊt nhiÒu vÒ doanh thu lÉn hoa hång kÕt qu¶ tæng l·i gép hµng tù doanh vµ hµng ®¹i lývÉn t¨ng 7,71% so víi 6 th¸ng ®Çu n¨m. * VÒ qu¶n lý hµng. Qua kiÓm kª gi÷a hµng tån thùc tÕ vµ sæ s¸ch n¨m 1997. Hµng tån thùc tÕ thiÕu 59.762.339 VN§ ch­a x¸c ®Þnh ®­îc cô thÓ do ¸p dông gi¸ nhËp kh«ng chÝnh x¸c tõ hµng 1996 chuyÓn sang gi¸ nhËp hµng míi trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 1997 kh«ng cËp nhËp. KiÓm kª b¸o c¸o b¸n hµng còng ch­a ®¹t ®­îc chÝnh x¸c. Nh­ng trong 6 th¸ng cuèi n¨m, chªnh lÖch hµng tån thùc tÕ víi sæ s¸ch thõa 55.405 VN§ hµng thiÕu xuÊt tõ c¸c quÇy 4.262.174 VN§ chªnh lÖch thiÕu gi÷a tiÒn nép thùc tÕ víi b¸o c¸o doanh sè hµng th¸ng 631.900VN§. C¸c sè liÖu nµy ch­a chÝnh s¸c 100% nh­ng kh¼ng ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ sù tån t¹i cña trung t©m trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m vµ nh÷ng n¨m th¸ng tíi. * VÒ ®éi ngò c¸n bé trung t©m. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn vèn ch­a cã kinh nghiÖm bÞ x¸o trén, nhÊt lµ l·nh ®¹o trung t©m vµ c¸n bé tiÕp thÞ. Tr­íc t×nh h×nh kinh doanh khã kh¨n t­ t­ëng kh«ng æn ®Þnh, nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm gi¶m sót. Nh©n viªn b¸n hµng Ýt kinh nghiÖm thùc hiÖn c«ng viÖc nhiÒu khi kh«ng gièng ng­êi b¸n hµng thay ®æi thÎ quÇy tuú tiÖn. Th¸i ®é phôc vô t¾c tr¸ch. TiÕp thÞ nhËp hµng kh«ng biÕt hµng cò cßn nhiÒu hay Ýt ch­a thÊy hÕt tÇm quan träng trong mçi viÖc m×nh lµm, hµng ngµy ¶nh h­ëng tíi toµn bé quy tr×nh ho¹t ®éng cña Siªu thÞ. KÕ to¸n kh«ng khèng chÕ ®­îc sè liÖu hµng ho¸, gi¸ c¶ biÕn déng vµo ra,kÓ c¶ sè l­îng b¸n, tån ®Ó gióp c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn ®­îc sù quan t©m cña c«ng ty th«ng qua c«ng viÖc thùc tÕ ®Æc biÖt vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 1997 toµn bé anh chÞ em trong trung t©m tù rÌn luyÖn m×nh lµm viÖc víi t¸c phong míi dÇn dÇn thÝch øng ®­îc nh÷ng kh¾t khe ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tinh thÇn ý thøc tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi ®­îc kh¾c phôc mÆc dÇu ph¶i qua thêi gian thö th¸ch míi chuyÓn tõ miÔn c­ìng sang tù gi¸c hoµn toµn. Siªu thÞ qua thêi gian thö th¸ch ®Ó dÇn dÇn kh«i phôc ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng trong khu vùc vÒ chñng lo¹i hµng, gi¸ c¶ vµ tinh thÇn phôc vô. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn b­íc ®Çu ®· rÌn luyÖn qua thùc tÕ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®· ®­îc thùc tÕ cä s¸t tÊt c¶ c¸c kh©u ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy vËy Siªu thÞ hiÖn nay vÉn cßn mét sè tån ®äng cÇn kh¾c phôc. 3.2.1.2 Nh÷ng vÊn ®Ò tån ®äng cña Siªu thÞ - Siªu thÞ n»m h¬n s©u so víi mÆt ®­êng, ®iÒu nµy lµm c¶n trë kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng tíi Siªu thÞ. - Chñng lo¹i hµng ho¸ ch­a phong phó, ch­a cã nh÷ng mÆt hµng chñ lùc thu hót kh¸ch hµng. - DÞch vô b¸n hµng ch­a tèt, m¸y tÝnh tiÒn kh«ng ®ñ m·, ph¶i ghi tay mÊt thêi gian chê ®îi cña kh¸ch hµng, g©y khã kh¨n trong kh©u qu¶n lý, ghi nhÇm tiÒn. Nh©n viªn b¸n hµng cßn thô ®éng nhiÒu mÆt hµng ch­a n¾m ch¾c nh÷ng ®Æc ®iÓm c«ng dông vµ c¸ch sö dông. - VÉn cßn t×nh tr¹ng hµng bµy b¸n chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o hÕt thêi h¹n sö dông, hµng ®Ó qu¸ l©u - C¸n bé nh©n viªn nãi chung tr×nh ®é h¹n chÕ ch­a cã kinh nghiÖm thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o. - T×nh h×nh kinh doanh tr­íc ®©y bÞ lç nhiÒu ch­a ®ñ søc thuyÕt phôc ®­îc c«ng ty vµ c¸c phßng ban kh¸c m¹nh d¹n ®Çu t­ cho Siªu thÞ. 3.3. Ph­¬ng h­íng - nhiÖm vô- môc tiªu n¨m 1998. 3.3.1. C¸c môc tiªu. Kinh doanh n¨m 1998 sÏ rÊt khã kh¨n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ngµy cµng më réng kinh doanh néi ®Þa tr¨m ng­êi b¸n v¹n ng­êi mua. Mét n¬i nµo gi¸ rÎ hiÕu kh¸ch th× ®¾t hµng. ChØ tiªu kÕ ho¹ch 1998. Doanh sè ®¹t 2,72 tØ t¨ng 58,82% so víi 97 L·i gép ®¹t 300 triÖu t¨ng 32,75% so víi 97. Tæng chi phÝ nh­ sau : l­¬ng + thu nhËp : 100.800.000® 19% BHXH + y tÕ : 7.429.136 ® KHTTC§ + CCL§ : 98.523.117 ® thuÕ doanh thu + m«n bµi : 45.550.000® §iÖn : 15.000.000® §iÖn tho¹i 6.000.000® CP = tiÒn : 15.000.000® Tæng chi phÝ : 288.297.253 ® Lîi nhuËn :11.702.747 ® 3.3.2. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu. - Ph¶i cè g¾ng ph¸t triÓn Siªu thÞ theo ®óng nghÜa cña trong hoµn c¶nh ViÖt Nam . CÇn chän mua vµ trang bÞ m¸y tÝnh tiÒn tèi thiÓu cã thÓ kiÓm so¸t 6000 mÆt hµng ®Î gi¶m bít phiÒn hµ cho kh¸ch, nh©n viªn b¸n hµng cã thêi gian giíi thiÖu b¸n hµng, ch¨m chót hµng ho¸ cña m×nh, kh«ng bÞ ¸m ¶nh bëi thu ng©n, chi nhÇm, ghi thiÕu. Quan träng h¬n phôc vô cho viÖc qu¶n lý hµng ho¸ gi¶m bít søc lao ®éng qu¸ lín cña bé phËn qu¶n lý, kÕ to¸n mµ kh«ng ®¸p øng ®­îc møc ®é chÝnh x¸c tin cËy. Bæ xung thªm tæ b¸n hµng ®å ¨n nguéi cho quÇy thùc phÈm. C¶i t¹o phßng th­êng trùc hiÖn nay ®Ó më thªm quÇy b¸n hµng l­u niÖm hoÆc ®iÖn l¹nh. Nghiªn cøu më thªm ®iÓm ¸n hµng trong khu cùc trung t©m thµnh phè. - ChÊm døt t×nh tr¹ng hµng ®Ó bÈn, lén xén hµng qu¸ thêi h¹n sö dông, mÊt phÈm chÊt hµng ho¸ trªn quÇy. - T×m kiÕm më réng mÆt hµng b¸n bu«n s¶n xuÊt tõ trong n­íc hoÆc hµng nhËp khÈu ch­¬ng 4 mét vµi gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng b¸n hµng ë siªu thÞ KIM LI£N Qua viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh cña siªu thÞ KIM LI£N cã thÓ nhËn thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña siªu thÞ hiÖn nay gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ trong t×nh h×nh kinh doanh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t v× vËy viÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng trë nªn rÊt cÇn thiÕt. 4.1 BiÖn ph¸p vÒ mÆt thÞ tr­êng 4.1.1 Cñng cè thÞ tr­êng truyÒn thèng §Ó ®¶m b¶o vµ duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn lu«n lu«n gi÷ v÷ng ®­îc thÞ tr­êng truyÒn thèng. Bëi cã gi÷ v÷ng ®­îc thÞ tr­êng truyÒn thèng míi cã thÓ khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng míi. ThÞ tr­êng truyÒn thèng cña siªu thÞ hiÖn nay chñ yÕu lµ khu vùc d©n c­ vïng Thanh Xu©n. §Ó cñng cè thÞ tr­êng truyÒn thèng siªu thÞ cÇn ph¸t huy søc m¹nh cña m×nh: lu«n b×nh æn gÝa nh»m môc tiªu khèng chÕ ®­îc sù lòng lo¹n cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. TiÕp tôc khai th¸c c¸c nguån hµng ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸ nhËp s¸t víi gi¸ gèc ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi thÞ tr­êng khu vùc. Khai th¸c thÞ tr­êng kh«ng chØ chiÒu réng mµ cßn chiÒu s©u n¾m ch¾c dung l­îng vµ c¬ cÊu thÞ tr­êng, xu h­íng biÕn ®éng vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng trong khu vùc 4.1.2/ Ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi: Trong thùc tÕ thÞ tr­êng cña siªu thÞ cßn h¹n hÑp, trong t­¬ng lai ®Ó më réng quy m« kinh doanh siªu thÞ cÇn thiÕt ph¶i më réng ph¹m vi kinh doanh, triÓn khai më réng diÖn tÝch bµy b¸n. Tr­íc m¾t lµ c¶i t¹o phßng th­êng trùc ®Ó më thªm quÇy b¸n hµng l­u niÖm hoÆc ®iÖn l¹nh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× vÊn ®Ò më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ph¶i lu«n lu«n ®Æt ra ®èi víi trung t©m. Nh­ng tr­íc khi tham gia vµo thÞ tr­êng míi hoÆc kinh doanh mét mÆt hµng míi trung t©m cÇn nghiªn cøu kü: ph¶i dùa trªn tiÒm lùc hiÖn cã cña trung t©m xem cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó lµm ®iÒu®ã hay kh«ng v× nÕu kh«ng thËn träng rÊt cã thÓ sÏ ®­a ®Õn sù bÕ t¾c, ø ®äng vèn hµng ho¸ vµ cã thÓ sÏ dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Muèn b¸n ®­îc hµng ho¸ th× viÖc lµm ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp lµ nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Æc biÖt nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã lËp ra kÕ ho¹ch nhËp hµng sao cho phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ ®¸p øng ®­îcthÞ hiÕu cñakh¸ch hµng. Trong mét cuèn s¸ch ®· nãi: “Ngµy nay nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ khoa häc vµ mét viÖc lµm ®Çu tiªn ®èi víi bÊt kú ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nµo muèn tham gia ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng”. Bëi vËy ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi th× vÊn ®Ò cÇn quan t©m lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. ViÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ x¸c ®Þnh ®óng tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng t­¬ng lai lµ tiªu chuÈn tèi quan träng trong viÖc x©y dùng dù ¸n kinh doanh thùc tÕ vµ v÷ng ch¾c. Cã thÓ nãi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc x©y dùng hÖ thèng thu thËp vµ xö lý th«ng tin phôc vô cho qu¸ tr×nh b¸n. HÖ thèng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng mµ trung t©m cã thÓ nªn xem xÐt nghiªn cøu bao gåm: - C¸c th«ng tin trong néi bé trung t©m gåm: c¸c lo¹i giÊy tê chøng tõ vÒ mua b¸n dù tr÷ hµng ho¸, b¸o c¸o b¸n hµng, l­u l­îng tiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n chi phÝ. - C¸c th«ng tin ngoµi cöa hµng gåm nh÷ng th«ng tin tõ nh÷ng c¬ quan qu¶n lý, ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng, gi¸ c¶. - C¸c th«ng tin tõ quan s¸t trùc tiÕp b¸n hµng cña siªu thÞ, vÒ thÞ hiÕu, nhu cÇu vµ th¸i ®é cña kh¸ch vÒ lo¹i hµng ho¸ vµ mét sè biÕn ®éng t¹i cöa hµng - Víi hÖ thèng thu thËp th«ng tin nµy cho phÐp cöa hµng khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån tin mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng cña siªu thÞ, tõ ®ã cãnh÷ng biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp còng nh­ cã ®­îc mét chiÕn l­îc b¸n hµng (mua hµng) hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng tån ®äng. Qua sù ph©n tÝch trªn ta cã thÓ ®­a ra s¬ ®å ho¸ toµn bé qu¸ tr×nh thu thËp vµ xö lý th«ng tin sau: C¸c th«ng tin néi bé cña hµng C¸c th«ng tin ngoµi cöa hµng HÖ thèng th«ng tin d÷ liÖu C¸c th«ng tin tõ quan s¸t thùc tÕ b¸n vµ mét sè biÕn ®éng cña cöa hµng §­a ra quyÕt ®Þnh b¸n Ph©n tÝch d÷ liÖu, kÕt hîp ý kiÕn cña mäi ng­êi Tãm t¾t d÷ liÖu S¾p xÕp d÷ liÖu II. BiÖn ph¸p vÒ tæ chøc ho¹t ®éng b¸n hµng 4.1. Khai th¸c nguån hµng §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× nguån hµng gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng. Nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Çu vµo cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o yÕu tè ®Çu ra vµ ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n cña ho¹t ®éng kinh doanh. HiÖn nay siªu thÞ KIM LI£N cã tíi 160 nhµ cung cÊp ®¶m b¶o ®Çu vµo cña siªu thÞ, hÇu hÕt lµ c¸c nhµ cung cÊp ë néi thµnh vµ c¸c tØnh xa. ViÖc khai th¸c nguån hµng ®¶mb¶o vÒ chÊt l­îng v× gi¸ nhËp s¸t víi gi¸ gèc lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®Ó siªu thÞ KIM LI£N cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸. Siªu thÞ KIM LI£N cÇn nªn khai th¸c nh÷ng nguån hµng ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng thËm chÝ cßn tèt h¬n hµng ngo¹i, gi¸ c¶ hîp víi ng­êi tiªu dïng néi ®Þa ®Ó cã thÓ thu hót phÇn ®«ng c¸c tÇng líp c¸c d©n c­ trong khu vùc ®Õn víi siªu thÞ. MÆt kh¸c siªu thÞ cÇn chñ ®éng t×m kiÕm nh÷ng nguån hµng kh¸c nhau hay gièng nhau ®Ó cã thÓ lùa chän nhµ cung cÊp tèt nhÊt, cã thÓ nhËp vµo tíi møc gi¸ thÊp nhÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ so víi thÞ tr­êng khu vùc. 4.2. B¸n hµng - bè trÝ hµng ho¸ hîp lý nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng ®Õnvíi siªu thÞ v× ë ®©y hä t×m thÊy tÊt c¶ thó vui, ®Æc biÖt ®i siªu thÞ ®­îc ng¾m nh×n hµng tr¨m, ngµn mÆt hµng kh¸c nhau, ®­îc cÇm trong tay ng¾m nghÝa, ­ím thö c¸c mãn hµng ®­îc lùa chän tho¶i m¸i tr­íc khi quyÕt®Þnh mua mét mÆt hµng nµo ®ã. H×nh thøc tr­ng bµy hµng ho¸ ®Ñp m¾t vµ cã khoa häc cã thÓ tù qu¶ng c¸o vµ cã thÓ l«i kÐo ng­êi mua nh»m t¨ng doanh sè cña cöa hµng. Th«ng th­êng thêi gian l­u kh¸ch hµng trong cöa hµng cµng l©u bao nhiªu th× kh¶ n¨ng b¸n ®­îc hµng cµng nhiÒu bÊy nhiªu. Song nÕu bµy c¸c nguån hµng theo mét “trËn ®å b¸t qu¸i” th× sÏ g©y t©m lý k hã chÞu cho kh¸ch hµng, mét khi hä chØ chñ ®Þnh mua mét vµi thø mµ ph¶i l­îm hÕt c¸c quÇy hµng míi t×m ®­îc lèi ra. Vëy ph¶i bµy hµng ra sau ®Ó ®¹t ®­îc c¶ hai môc tiªu: l­u kh¸ch l©u vµ kh«ng t¹o t©m lý khã chÞu cho nh÷ng ng­êi ®ang véi vµng. Mét c¸ch gi¶i quyÕt mµ siªu thÞ KIM LI£N nªn ¸p dông lµ dùng ch­íng ng¹i vËt “dÔ chÞu” ë ngay ®­êng ®i nh»m gi¶m tèc ®é hµnh qu©n cña kh¸ch hµng. §a sè kh¸ch hµng ®Òu thÝch mua hµng rÎ, h¹ gi¸, v× vËy ch¾c ch¾n hÇu nh­ ch¼ng ai khã chÞu khi v­íng ph¶i nh÷ng “ch­íng ng¹i vËt” cho bµy hµng h¹ gi¸. vµ thÕ lµ nh÷ng “sät” ®ùng hµng h¹ gÝa ®­îc dùng ngay thµnh cét trªn ®­êng ®i. Ng­êi ®i bé x¸ch giá hµng hay ng­êi ®Èy xe buéc ph¶i “gi¶m tèc” vµ bá ra Ýt nhÊt lµ vµi gi©y ®Ó ng¾m nghÝa nh÷ng cét nµy. §èi víi siªu thÞ hiÖn nay nªn ®Æt nh÷ng sät hµng h¹ gi¸ t¹i c¸c ®Çu quÇy hµng hoÆc c¸c ®Þa ®iÓm hîp lý mµ kh¸ch hµng buéc ph¶i ®i qua. Tr×nh bµy hµng h¹ gi¸ kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. Th«ng th­êng ng­êi ta kh«ng viÕt hoÆc in ngay ng¾n ®Ñp ®Ï ch÷ “hµng h¹ gi¸” mµ viÕt rÊt ngo¸y b»ng phÊn hoÆc bót cã mµu s¾c sÆc sì trªm mét tÊm b¶ng. V× viÕt ngo¸y l¹i trªn mét c¸i b¶ng rÊt th« s¬ sÏ t¹o ra mét t©m lý cho kh¸ch hµng lµ lo¹i hµng nµy võa h¹ gi¸ mét c¸ch véi v·, kh«ngmua ngay sÏ hÕt. ViÕt b»ng mµu s¾c sÆc sì, ®Æc biÖt lµ b»ng lo¹i mµu ph¶n quang sÏ lµm cho kh¸ch hµng chó ýngay tõ lóc hä cßn ë xa. C¸ch bµy hµng trong sät h¹ gi¸ còng cÇn chó ý. Ng­êi ta kh«ng ®Ó ngay ng¾n hµng ho¸ mµ vøt lén xén, quÇn ¸o th× th¸o tung ra. C¸ch bµy hµng nh­ vËy kh«ngg©y cho kh¸ch mét c¶m gi¸c lµ “sät “ nµy ®· ®­îc nhiÒu ng­ßi lôc läi lung tung vµ ch¾c ch¾n r»ng trong sät ®ã sÏ cã nhiÒu ®å thó vÞ. Nh­ vËy nh÷ng ch­íng ng¹i vËt b»ng bµy hµng h¹ gi¸ sÏ kh«ng lµm cho kh¸ch hµng khã chÞu khi hä gi¶m tèc ®é hµnhqu©n mµ tr¸il¹i, cßn t¹o nªn nh÷ng høng thó trong buæi mua hµng. Bè trÝ bµy hµng trong siªu thÞ lµ mét nghÖ thuËt ®­îc x©y dùng trªn nhiÒu m«n khoa häc. bëi vËy cÇn thiÕt ph¶iph¸t huy thÕ m¹nh cña nã: M¶nh ®Êt mµu mì nµy cßn l«i kÐo nhiÒu th­¬ng gia vµo cuéc ®ä søc, c¹nh tranh th«ng th­êng nh­ c¹nh tranh b»ng gi¸, b»ng qu¶ng c¸o, c¸c siªu thÞ cßn cã mét c«ng cô c¹nh tranh rÊt m¹nh lµ tr×nh bµy s¶n phÈm trong cöa hµng. 4.3. Trang bÞ l¹i hÖ thèng thiÕt bÞ phôc vô qu¶n lý. Siªu thÞ KIM LI£N hiÖn nay ®­îc trang bÞ mét m¸y tÝnh tiÒn bÊm phÝm, kh«ng nèi m¹ng ®­îc vµ chØ chøa ®­îc 1200 mÆt hµng. Nh÷ng mÆt hµng kh«ng n¹p ®­îc vµo m¸y ph¶i ghi b»ng tay, x¶y ra t×nh tr¹ng ghi nhÇm mµ nhÇm gi¸, thu thiÕu tiÒn, quªn kh«ng ghi hoÆc kh«ngkÞp ghi. NhÊt lµ lóc ®«ng kh¸ch lµm cho kh¸ch hµng kªu ca, néi bé nghi ngê nhau, nh©n viªn víi b¸n hµng. Suèt ngµy ph¶i theo dâi sî thu ng©n ghi sãt, bá vÞ trÝ b¸n hµng. §Ó t¨ng c­êng chÊt l­îng qu¶n lý vµ thóc ®Èy c«ng t¸c b¸n hµng siªu thÞ cÇn trang bÞ l¹i hÖ thèng thiÕt bÞ phôc vô qu¶n lý thÝch hîp. ThiÕt bÞ nµy bao gåm métm¸y tÝnh tiÒn cã thÓ kiÓm so¸t 6000 mÆt hµng trë lªn vµ mét phÇn mÒm cã thÓ n«Ý m¹ng víi m¸y vi tÝnh vµ trang bÞ hÖ thèng m· v¹ch niªm yÕt gi¸ vµ cã thÓ l¾p camera. ThiÕt bÞ nµy cã thÓ lµ cho qu¸ tr×nh qu¶n lý ®¬n gi¶m h¬n, gi¶i phãng ®­îc nhiÒu nh©n c«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho siªu thÞ 4.4. B¸n hµng cã th­ëng: §©y lµ mét h×nh thøc b¸n hµng nh»m khuyÕn khÝch l«i kÐo kh¸ch hµng vÒ phÝa trung t©m. Trung t©m cã thÓ sö dông b¸n hµng cã th­ëng chøa nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n khi mua hµng cña siªu thÞ kh¸ch hµng ®­îc th­ëng mét ®å vËt lµm l­u niÖm. Têt nhiªn gi¸ trÞ cña nã kh«ng lín nh­ng t¹o ®­îc sù c¶m høng hoÆc høng thó cña kh¸ch hµng khi mua hµng cña siªu thÞ. Tuy nhiªn ®èi víi h×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i mÆt hµng. Ngoµi ra còng cã thÓ th­ëng cho kh¸ch hµng c¸c hµng ho¸ phô trî cho s¶n phÈm kh¸c cña siªu thÞ hoÆc cã thÓ khuyÕn khÝch theo h×nh thøc quay sæ xè cô thÓ trong tæng sè s¶n phÈm ®­îc b¸n cãmét sè s¶n phÈm cã kÌm theo sè mang gi¶i th­ëng mµ trung t©m quy ®Þnh hoÆc nÕu kh¸ch hµng mua nhiÒu hµng ho¸ cña siªu thÞ sÏ ®­îc h­ëng theo tØ lÖ % trªn tæng sã tiÒn mµ kh¸ch hµng mua ë siªu thÞ. 4.5. Më réng c¸c ho¹t ®éng hç trî b¸n hµng Siªu thÞ cÇn sím t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ ph¶i biÕt râ rµng h¬n n÷a vÞ trÝ cña qu¶ng c¸o trong kinh doanh. Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh­ hiÖn nay ng­ßi ta th­êng nãi víi nhau r»ng: Thêi ®¹i th«ng tin hay c«ng nghÖ th«ng tin ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i tõ khi gi¶i phãng khái c¬ chÕ tËp trung bao cÊp hä ®· chó träng ®Õn viÖc qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh, qu¶ng c¸o cho chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp. Trong thêi gian tíi ®Ó ph¸t huy h¬n n÷ahiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o siªu thÞ ph¶i tæ chøc l¹i ho¹t ®éng nµy. Kh«ng nªn chØ qu¶ng c¸o qua b¸o chÝ mµ cÇn qua tivi vµ ®Æc biÖt lµ qua radio, ®ã lµ ph­¬ng tiÖn giíi thiÖu hµng ho¸ cho kh¸ch hµng trªn ph¹m vÞ réng lín rÊt cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn nÕu ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o h¹n chÕ th× nªn qu¶ng c¸o ng¾n gän sóc tÝch vµ cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c cÇn chó träng qu¶ng c¸o nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu gi÷ vai trß chñ ®¹o. Cßn nh÷ngmÆt hµngnhá lÎ cã thÓ sö dông biÖn ph¸p qu¶ng c¸o ngay t¹i siªu thÞ. H¬n n÷a c¸c s¶n phÈm bµy b¸n trong siªu thÞ lµ c¸c s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o gi¸n tiÕp v× c¸c s¶n phÈm ®ã ®­îc c¸c h·ng s¶n xuÊt qu¶ng c¸o trùc tiÕp trªn tivi, ®µi b¸o. 4.6.N©ng cao h¬n n÷a nghiÖp vô chuyªn m«n cña c¸c nh©n viªn b¸n hµng Trong mét ®¬n vÞ kinh doanh, ng­êi ta hay chó ý ®Õn ng­êi qu¶n lý, ng­êi gi¸m ®èc v× ®©y lµ ng­êi l·nh ®¹o ®­a doanh nghiÖp hoµ nhËp víi kinh tÕ thÞ tr­êng, hoµ nhËp vµo kh«ng khÝ kinh doanh hay ®­a ®¬n vÞ ®i lªn. Nh­ng Ýt thÊy ai nh¾c ®Õn nh©n viªn b¸n hµng. B¸n hµng t­ëng chõng nh­ ®¬n gi¶n kh«ng cÇn kiÕn thøc cao siªu, chØ b»ng mét tõ b¸n hµng t­ëng nh­ ai còng lµm ®­îc. Tuy nhiªn trong c¬ chÕ cò ®· kh«ng coi träng c«ng t¸c b¸n hµng quèc doanh, ®· bÞ nhiÔm thãi cöa quyÒn, quan liªu, bëi v× ®· ®­îc ®Æc quyÒn. Nh­ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng vÊn ®Ò nµy kh«ng vµ kh«ng ®­îc phÐp x¶y ra trong bÊt cø mét cöa hµng nµo vµ nhÊt lµ trong c¸c cöa hµng quèc doanh hay t­ nh©n vµ ®Æc biÖt lµ c¸c siªu thÞ. Bëi v×, nh©n viªn b¸n hµng ®ãng vai trß rÊt quan träng ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua vµo lµm tho¶ m·n mäi yªu cÇu th¾c m¾c hay tß mß cña kh¸ch hµng. ®· coi kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ mµ kh«ng chiÒu kh¸ch th× sÏ mÊt kh¸ch dÉn ®Õn kh«ng b¸n ®­îc hµng vµ c¸i bÊt lîi tr­íc m¾t lµ kh«ng b¸n ®­îc hµng th× kh«ng cã lîi nhuËn, doanh nghiÖp kh«ng ho¹t ®éng ®­îc v× kh«ng cã vèn quay vßng trong kinh doanh dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Mµ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nµy hµng ngµy cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi nh­ng còng cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp kh«ng t¹m v÷ng ®­îc. Bëi vËy, kinh doanh trong c¬ chÕ nµy doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn míi lµ vÊn ®Ò khã chø muèn ph¸ s¶n th× rÊt dÔ. ChÝnh v× vËy s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®­a ra l­u th«ng tøc lµ ®em b¸n, s¶n phÈm cã b¸n ®­îc cã tiªu thô ®­îc hay kh«ng tuú thuéc vµo kh©u b¸n, mµ quan träng nhÊt lµ tr×nh®é vµ tµi n¨ng cña nh©n viªn b¸n, cã thÓ nãi ®©y lµ mét mÆt cña doanh nghiÖp. Th¸i ®é, ý thøc vµ ph­¬ng ph¸p giao tiÕp cña ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng cã ¶nh h­ëng to lín ®Õn kh¸ch hµng vµkh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng. VËy th× tÇm quan träng cña nh©n viªn b¸n hµng ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh, nh­ lêi nhËn xÐt cña mét doanh nghiÖp næi tiÕng: “Nhµ tµi chÝnh lo vÒ viÖc chu cÊp tiÒn b¹c ®Ó kinh doanh, nhµ chÕ t¹o lo viÖc s¶n xuÊt mãn hµng, th× ph¶i cã ng­êi b¸n hµng ®Ó b¸n mãn hµng ®ã, chØ lo s¶n xuÊt mµ b¸n kh«ng ®­îc pháng cã Ých g×”. VËy ta cã thÓ kÕt luËn b¸n hµng kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ dµng ai còng lµm ®­îc nh­ mét cuèn s¸ch ®· kh¼ng ®Þnh “Mua lµ mét hµnh vi kh«ng ®¬n gi¶n, thùc hiÖn ch¼ng dÔ dµng. ThÕ nh­ng b¸n l¹i khã h¬n, mua b¸n lµ mét b­íc nh¶y vät chÕt ng­êi”. Bëi vËy mµ ®ßi hái mét nh©n viªn b¸n hµng cÇn thiÕt ph¶i n¾m v÷ng vÒ nghiÖp vô b¸n hµng. Thùc hiÖn tèt qui tr×nh b¸n hµng. MÆt kh¸c nh©n viªn b¸n hµng ph¶i cã ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc. §èi víi nh©n viªn b¸n hµng ë siªu thÞ KIM LI£N hiÖn nay sau mét n¨m hoat ®éng ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng b­íc ®Çu ®· ®­îc rÌn luyÖn qua thùc tÕ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn nh©n viªn b¸n hµng cßn nhiÒu khi thô ®éng, nh×n mÆt hµng ch­a n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm c«ng dông vµ c¸ch sö dông. Hµng vÉn cßn ®Ó bÈn, x¾p xÕp kh«ng ®Ñp m¾t, lén xén. ChÝnh v× ®iÒu nµy ®· g©y thiÕu xãt rÊt lín ®èi víi c«ng t¸c b¸n hµng cña trung t©m siªu thÞ lµ mét caÝ chî v¨n minh vµ kh¸ch hµng lµ nh÷ng ng­ßi cã nhu cÇu cao c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Cho nªn lîi thÕ c¹nh tranh cña siªu thÞ kh«ng h¼n chØ lµ gi¸ c¶ mµ cßn c¶ yÕu tè v¨n ho¸ míi. Tuy nhiªn siªu thÞ KIM LI£N ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng®iÒu®ã. §· lµ siªu thÞ th× ph¶i ®ßi hái nh÷ng nh©n viªn cÇn ®­îc tuyÓn chän theo nh÷ng tiªu chuÈn nhÊt®Þnh. VÝ dô nh­: vÒ ngo¹i h×nh, ngo¹i ng÷ vµ ®Æc biÖt lµ hiÓu râ vÒ c«ng dông tÝnh n¨ng sö dông hµng ho¸. Ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ t¸c phong th­¬ng m¹i. Thùc tÕ ë siªu thÞ c¸c nh©n viªn ch­a ®¹t ®­îc nh­ vËy tuyÓn chän nh©n viªn b¸n hµng mang tÝnh chÊt ch¾p v¸ ch­a hiÓu biÕt ®Çy ®ñ c¸c c«ng dông vÒ hµng ho¸ vµ ®Æc biÖt lµ t¸c phong th­¬ng m¹i. Nh©n viªn b¸n hµng kh«ng mÆc ®ång phôc ®iÒu nµy rÊt quan träng v× nã ¶nh h­ëng ®Õn kh¸ch hµng khi mua hµng, v× kh¸ch hµng sÏ bÞ nhÇm lÉn nh©n viªn b¸n hµng víi kh¸ch mua hµng. Ng­êi b¸n hµng trùc tiÕp nhËn nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm b¸n hµng cho doanh nghiÖp, tiÕp nhËn nh÷ng th«ng tin, trùc tiÕp cña doanh nghiÖp, cña ng­ßi s¶n xuÊt ®Õn ng­êi mua vµ ng­îc l¹i tiÕp nhËn nh÷ng th«ng tin tõ ng­ßi mua ®Õn doanh nghiÖp. Ng­êi b¸n ph¶i cã tr×nh ®é nhËn biÕt vµ ph©n tÝch nhanh nh¹y nh÷ng diÔn biÕn t©m lý cña kh¸ch hµng ®Ó cã ph­¬ng thøc giao tiÕp sao cho hîp lý ph¶i biÕt qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng vÒ mäi mÆt. Ng­êi b¸n muèn b¸n ®­îc ph¶i thùc hiÖn ®­îc ®ñ 4 kh©u cho chän, thö, ®æi, tr¶ th× kh¸ch hµng míi mua vµ cã kh¶ n¨ng quay l¹i víi cöa hµng. H¬n n÷a b¸n hµng còng cã thÓ coi lµ mét c«ng viÖc nÆng nhäc, víi c­êng ®é cao dÔ g©y mÖt mái v× vËy ®ßi hái ng­êi b¸n hµng ph¶i cã trÝ ãc kh«n ngoan, tµi ¨n nãi ®Ó øng xö víi kh¸ch hµng vµ lµm võa lßng kh¸ch hµng chø kh«ng ph¶i lµ tranh luËn víi kh¸ch hµng. Tãm l¹i muèn b¸n hµng kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n mét nh©n viªn muèn b¸n hµng tèt ®ßi hái ph¶i cã chuyªn m«n vµ cÇn ph¶i häc, cã thÓ lµ n¶y në vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng cÇn thiÕt ®Ó trë thµnh ng­êi b¸n hµng vµ nh­ vËy ph¶i tèn thêi gian, nhÉn n¹i vµ ph¶i lµ ng­êi cã nghÞ lùc. §©y lµ mét nghÒ cÇn nhiÒu tranh ®Êu, kh«ng ph¶i mét nghÒ nhµn h¹. Ta cã thÓ tãm t¾t yªu cÇu ®èi víi ng­êi b¸n hµng qua s¬ ®å sau: Kh¶ n¨ng t©m thÇn - TÝnh t×nh ®iÒm ®¹m tù chñ - Lßng tù tin - ý chÝ, nhÉn n¹i -TÝnh mÒm dÎo KiÕn thøc Chuyªn m«n Kinh tÕ X· héi T©m lý Ph¸p lý Khoa häc Kh¶ n¨ng kh¸c - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t - Kh¶ n¨ng quan s¸t - Kh¶ n¨ng t­ duy - Kh¶ n¨ng tËp trung Kh¶ n¨ng n¾m b¾t Kh¶ n¨ng quan s¸t Kh¶ n¨ng t­ duy Kh¶ n¨ng tËp trung Häc vÊn Tµi ¨n nãi TrÝ nhí ããc kh«n ngoan Cã ®¹o ®øc Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi ng­êi b¸n hµng. Qua ph©n tÝch trªn, ®Ó nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng ë siªu thÞ KIM LI£N cÇn thiÕt ph¶i: + Siªu thÞ cÇn tæ chøc nh÷ng ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn víi môc tiªu: - C¸c nh©n viªn b¸n hµng cÇn ph¶i hoµ ®ång vÒ m«i tr­êng cña hµng. - C¸c nh©n viªn ph¶i biÕt nh÷ng ®Æc tÝnh cña hµng ho¸ vµ c«ng dông cña nã. - C¸c nh©n viªn ph¶i biÕt c¸ch tr×nh bµy b¸n hµng, h­íng dÉn kh¸ch mua hµng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - C¸c nh©n viªn ph¶i biÕt râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã ng­êi nh©n viªn ph¶i cÇn cã nh÷ng ®øc tÝnh vµ ®iÒu kiÖn nh­ ®· nãi ë phÇn trªn. Tõ ®ã cÇn ph¶i gi¸o dôc hä, gióp hä ý thøc ®­îc r»ng b¸n hµng lµ mét nghÒ cã tÝnh nghÖ thuËt vµ ®ßi hái sù khÐo lÐo rÊt cao. * Tuy nhiªn muèn biÕt r»ng hä cã ph¶i lµ nh÷ng nh©n viªn mÉu mùc, nhiÖt t×nh lµm trßn tr¸ch nhiÖm hÕt lßng hÕt søc víi c«ng viÖc cña m×nh. Siªu thÞ cÇn cã chÕ ®é, chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c nh©n viªn, ph¶i ®éng viªn, khuyÕn khÝch ®Æc biÖt gióp hä lµm viÖc. VÊn ®Ò ®éng viªn nh©n viªn b¸n hµng ®­îc tr×nh bµy b»ng s¬ ®å: §éng viªn......cè g¾ng........thùc hiÖn...........t¨ng tr­ëng.......sù hµi lßng MÉu nµy muèn chøng tá r»ng: nh©n viªn b¸n hµng cÇn ®­îc ®éng viªn m¹nh th× cè g¾ng cña hä cµng lín, cè g¾ng cµng lín dÉn ®Õn thùc hiÖn nhiÒu, thùc hiÖn nhiÒu dÉn tíi th­ëng nhiÒu, th­ëng nhiÒu dÉn tíi hµi lßng vµ sù hµi lßng nhiÒu dÉn tíi sù ®éng viªn h¬n. Ngoµi ra ®Ó ®¸nh gi¸ nh©n viªn ®Ó t×m ra nh÷ng mÆt m¹nh ®Ó ph¸t huy vµ nh÷ng yÕu ®iÓm ®Ó kh¾c phôc ®µo t¹o thªm cÇn ph¶i dùa trªn vÊn ®Ò sau: - Nh÷ng nguån gèc th«ng tin (tõ b¸o c¸o b¸n hµng, sù than phiÒn cña kh¸ch, sù ®èi tho¹i víi nh©n viªn kh¸c.) - §¸nh gi¸ chÝnh x¸c viÖc thùc hiÖn - So s¸nh gi÷a hai nh©n viªn - So s¸nh thµnh tÝch cña c¸c quÇy vÒ doanh sè, vÒ vÖ sinh c¸c quÇy hµng, bµy b¸n hµng ho¸, vÒ m· gi¸. - §¸nh gi¸ sù hµi lßng cña kh¸ch - §¸nh gi¸ chÊt l­îng cña nh©n viªn b¸n hµng. Nh÷ng sù ®¸nh gi¸ nµy chó ý ®Õn sù hiÓu biÕt vÒ siªu thÞ, vÒ s¶n phÈm, kh¸ch hµng, tr¸ch nhiÖm... nh÷ng ®Æc tÝnh nh©n c¸ch. Ngoµi ®éi ngò b¸n hµng cÇn hoµn thiÖn vÒ chuyªn m«n th× tÊt c¶ nh©n viªn trong trung t©mcÇn kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông kiÕn thøc kinh doanh, thiÕt bÞ vµ c«ng cô lao ®éng. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng ë siªu thÞ KIM LI£N rót ra trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu thùc tÕ cïng víi viÖc nghiªn cøu t×m tßi trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë siªu thÞ KIM LI£N. KÕt luËn §Æc ®iÓm kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay lµ c¸c quèc gia ®ang cè g¾ng x©y dùng m« h×nh kinh tÕ cã sù kÕt hîp kÕ ho¹ch vµ thÞ tr­êng trong ®ã c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ cèt lâi. N­íc ta sau mét thêi gian dµi duy tr× m« h×nh kinh tÕ tËp trung cao ®é ®· thÊy sù kh«ng phï hîp cña nã ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®­îc coi lµ c¸i mèc quan träng ®¸nh dÊu qu¸ tr×nh ®æi míi nãi chung vµ ®æi míi kinh tÕ nãi riªng. Ph­¬ng h­íng ®æi míi kinh tÕ lµ x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN. §¹i héi VII vµ VIII l¹i kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi nhÊt qu¸n ®ã. Trong ho¹t ®éng kinh doanh ngµy nay b¶n th©n mçi doanh nghiÖp ph¶i tù th©n vËn ®éng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ngµy nay cã sù ®ßi hái kh¾t khe vÒ qu¶n lý kinh doanh cho nªn khi më réng quan hÖ bu«n b¸n, viÖ ®Çu tiªn lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc lo lµ lµm sao b¸n ®­îc hµng ho¸ víi chÊt l­îng mµ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Bëi vËy, ®Ó b¸n hµng c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i ®æi míi hoµn toµn cung c¸ch lµm ¨n kinh doanh. §Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c chÊt l­îng b¸n hµng. Theo nghÞ quyÕt 12 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo ®­êng lèi XHCN th× viÖc tæ chøc tèt thÞ tr­êng vµ l­u th«ng hµng ho¸ lµm cho th­¬ng nghiÖp ph¶i thùc sù lµ ®ßn bÈy thóc ®Èy s¶n xuÊt gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi, gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, thùc hiÖn ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n mét c¸ch hîp lý t¨ng tÝch luü cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Siªu thÞ ra ®êi ®Ó c¶i tiÕn ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña ngµnh th­¬ng m¹i. Siªu thÞ lµ ph­¬ng thøc dÞch vô th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i, v¨n minh, lÞch sù phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong ®iÒu kiÖn hoµ nhËp víi kinh tÕ thÕ giíi. Siªu thÞ KIM LI£N còng vËy, ®øng tr­íc nhu cÇu cña d©n c­ quanh vïng ®ang kh«ng ngõng c¶i thiÖn ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó cã thÓ cho tÊt c¶ d©n c­ quanh vïng vµ c¸c vïng l©n cËn tiÕp xóc víi v¨n minh siªu thÞ. B¸n hµng lµ mét khoa häc lµ mét nghÖ thuËt. B¸n hµng ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn hîp l«gÝc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi gi¸ trÞ hµng ho¸ ®­îc t¹o ra trong s¶n xuÊt. B¸n hµng víi hµng lo¹t ho¹t déng phøc t¹p ®a d¹ng khÐo lÐo trong mäi t×nh huèng. V× vËy tuy thêi gian thùc tËp ch­a dµi nh­ng víi sù gióp ®ì vµ h­íng dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m t«i ®· quyÕt ®Þnh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy víi hy väng cñng cè kiÕn thøc cña b¶n th©n vµ ®em kiÕn thøc ®· häc gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña Siªu thÞ. Trong ®Ò tµi nµy ngoµi phÇn lý luËn c¬ b¶n chóng t«i ®· cïng ph©n tÝch néi dung ®Ò tµi trong ®iÒu kiÖn kinh doanh cña Siªu thÞ ®Ó tõ ®ã ®­a ra mét vµi gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng ë Siªu thÞ. Tuy nhiªn do tr×nh ®é ng­êi viÕt cã h¹n vµ ®iÒu kiÖn kh«ng cho phÐp nghiªn cøu s©u nªn ®Ò tµi cßn nhiÒu h¹n chÕ. RÊt mong ®­îc sù ®èng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ cña Trung t©m vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn chØnh. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o h­íng dÉn cïng tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn Trung t©m vµ tÊt c¶ c¸c b¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột vài biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng ở siêu thị KIM LIÊN.doc
Luận văn liên quan