Đề tài Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình

MỤC LỤC Lời nói đầu Phần thứ nhất: Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình. I. Đặc điểm khái quát. 1. Đặc điểm chung. 2. Đặc điểm ảnh hưởng đến tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. II. Thực trạng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình. 1. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư những năm qua. 2. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua. a. Công tác tiếp dân. b. Công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo. c. Những ưu, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 3. Từ thực tế giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư cho thấy: a. Vai trò của cơ sở (xã). b. Vai trò của thanh tra cấp huyện. 4. Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác tiếp dân chỉ đạo giải quyết KN, TC Phần thứ hai: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư trong tình hình hiện nay. I. Giải pháp liên quan đến chế độ chính sách. II. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện. III. Nâng cao năng lực của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo. IV. Phát huy vai trò và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 17433 | Lượt tải: 162download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Lời nói đầu Phần thứ nhất: Thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình. I. Đặc điểm khái quát. 1. Đặc điểm chung. 2. Đặc điểm ảnh hưởng đến tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. II. Thực trạng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình. 1. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư những năm qua. 2. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua. a. Công tác tiếp dân. b. Công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo. c. Những ưu, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 3. Từ thực tế giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư cho thấy: a. Vai trò của cơ sở (xã). b. Vai trò của thanh tra cấp huyện. 4. Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác tiếp dân chỉ đạo giải quyết KN, TC Phần thứ hai: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư trong tình hình hiện nay. I. Giải pháp liên quan đến chế độ chính sách. II. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện. III. Nâng cao năng lực của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo. IV. Phát huy vai trò và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể. LỜI NÓI ĐẦU Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là công tác có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngàu 02/12/1998 và sửa đổi bổ sung năm 2004. Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2005 NĐ/CP ngày 19/4/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 quy chế tổ chức tiếp công dân. Đây là cơ sở pháp lý để thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là trách nhiệm của thanh tra các cấp, trong đó thanh tra cấp huyện có một vai trò quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những biện pháp quan trọng góp phần xây dựng nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Trong điều kiện phát huy dân chủ XHCH, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không ngừng được phát huy và thực hiện quyền cơ bản này của công dân đang trở thành một trong những mặt sinh hoạt chính trị xã hội sôi động. Khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bên cạnh đó xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi, vi phạm pháp luật. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và vai trò của thanh tra huyện trong công tác này. Bản thân tôi chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình” nhằm nghiên cứu một vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn đang làm và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đề tài đề cập đến một số nội dung chủ yếu sau: Phần I: Thực trạng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình. Phần II: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình trong tình hình hiện nay. PHẦN I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ – THÁI BÌNH I. ĐẶC ĐIỂM KHÁI QUÁT. 1. Đặc điểm chung: Vũ Thư là một huyện giáp gianh giữa 2 thành phố: Nam Định và thành phố Thái Bình. Đầu mối giao thông được nối liền cầu Tân Đệ và trục đường 10 chạy qua thị trấn Vũ Thư. Huyện có 30 xã, 1 thị trấn, có 14 doanh nghiệp tư nhân, 2 doanh nghiệp nhà nước, 2 công ty cổ phần, 4 công ty trách nhiệm hữu hạn do huyện quản lý, huyện có một trung tâm y tế, 80 trường tiểu học, trung học cơ sở, 4 trường phổ thông trung học, 2 trường trung tâm dạy nghề. Diện tích tự nhiên của huyện là 25 nghìn ha trong đó diện tích nông nghiệp là 12 nghìn ha. Tổng dân số 220 nghìn người, trong đó dân số nông lâm nghiệp chiếm 90%. Với điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội nêu trên, việc phát triển kinh tế – xã hội ở Vũ Thư mấy năm qua có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng đã được nâng cấp như: đường, trường, trạm điện, sản xuất nông nghiệp đạt năng suất cao, nhiều cánh đồng 50 triệu được thực hiện ở nhiều xã, thị trấn, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện cả về đời sống lẫn tinh thần. 2. Đặc điểm ảnh hưởng đến tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư. Trong những năm qua do quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, cơ sở hạ tầng được ưu tiên đáng kể, đường, trường, điện được nâng cấp, xây dựng các công trình phúc lợi, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng trường học, ứng hoá kênh mương – thu hút các nhà đầu tư nước ngoài…. Nhưng nhà nước vẫn chưa có chính sách đồng bộ, thoả đáng, nhất là công tác đền bù, chính sách đất đai. Một số cơ sở xã, thị trấn việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước không được nghiêm gây thất thoát lãng phí, nhất là trong xây dựng cơ bản. Công tác quản lý nhà đất từ nhiều năm trước đây còn lỏng lẻo, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện, việc quản lý và sử dụng đất công, phá vỡ mặt bằng canh tác, công tác dồn điền, đổi thửa. Mặt khác sau thời kỳ 96 – 97 mất ổn định ở Thái Bình. Tỉnh uỷ có Quyết định số 06; đánh giá tình hình và đề ra một số biện pháp để làm ổn định tình hình ở địa phương. Mở đợt kiểm tra diện rộng về công tác quản lý ngân sách xây dựng cơ bản – quản lý đất đai. Đợt kiểm tra mang lại kết quả rất tốt, lấy lại lòng tin giữa dân và Đảng, nhà nước. Tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, củng cố chính quyền các cấp. Song vẫn còn một số địa phương xã, thị trấn sau khi có kết luận thanh tra chưa giải quyết dứt điểm, còn né tránh việc xử lý chưa nghiêm… II. THỰC TRẠNG TIẾP CÔNG DÂN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 1. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư những năm qua. Nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Vũ Thư những năm qua có chiều hướng giảm cả về số lượt, số vụ. Những sự việc khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào việc tranh chấp đất đai, cấp đất sai thẩm quyền ở một số địa phương, sử dụng chi tiêu ngân sách còn vi phạm luật ngân sách, khiếu nại, tố cáo sau khi có kết luận thanh tra theo diện rộng 1997 – 1998 về việc: thu hồi theo kết luận thanh tra, xử lý chưa nghiêm. Đối tượng khiếu nại, tố cáo chủ yếu là công dân thuộc địa bàn các xã còn tồn tại những nội dung trên. Song vẫn còn một số đối tượng lợi dụng quyền dân chủ, có tư thù cá nhân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo đã kích động và lôi kéo một số phần tử xấu, coi thường kỷ cương phép nước tập trung đông người gây rối mất trật tự, làm ảnh hưởng đến tình hình chung địa phương. 2. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Nhận thức rõ được vai trò quan trọng trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh thành các điểm nóng làm ảnh hưởng đến tình hình chung của huyện phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế – xã hội giữ vững an ninh chính trị nhất là phục vụ tốt cho bầu cử HĐND các cấp và đại hội Đảng cơ sở tiến tới đại hội Đảng lần thứ X. Thực hiện tốt các quy định của luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 53/2005 NĐ/CP ngày 19/4/2005 chỉ thị 09/CT/TW ngày 06/3/2002 về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay. Công văn số 855 CV/Tỉnh uỷ ngày 10/6/2005 về việc nâng cao trách nhiệm tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh uỷ Thái Bình, Huyện uỷ, UBND huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các ngành các cấp, các xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. a. Công tác tiếp dân. Tiếp công dân là giai đoạn tiền quan trọng của quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp công dân để trực tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo những kiến nghị, phản ảnh đồng thời thông qua đó cơ quan nhà nước nắm được việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác quản lý, tình hình cán bộ, phát hiện những sơ hở, yếu kém trong quá trình hoạt động của cơ quan nhà nước, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Chính vì vậy cho đến nay tại trụ sở UBND huyện, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều được bố trí phòng tiếp dân. Phòng tiếp công dân đều được bố trí thuận tiện, cơ sở vật chất từng bước trang bị và nâng cấp, có nội quy, quy định được công khai, cán bộ tiếp dân được bố trí có đủ phẩm chất, trình độ. Nhất là cán bộ tiếp dân của UBND huyện. Việc tiếp công dân được bố trí tất cả các buổi trong tuần ở UBND xã, thị trấn. UBND huyện tiếp vào ngày thứ ba, thứ năm trong tuần có các đồng chí lãnh đạo tiếp. Ngoài việc bố trí lịch tiếp công dân theo quy định, những trường hợp đặc biệt khi có yêu cầu, các đồng chí lãnh đạo đều trực tiếp tiếp công dân. Năm 2004, UBND huyện, UBND xã, thị trấn đã tiếp 1320 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ảnh về 991 vụ việc trong đó UBND huyện tiếp 270 lượt công dân của 24 xã, thị trấn đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ảnh về 60 vụ việc so năm 2003 giảm. Gồm (25 việc khiếu nại, 15 việc tố cáo, 20 việc đề nghị). Tất cả các vụ việc qua tiếp dân đều giải thích, hướng dẫn và chuyển đúng cơ quan đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Năm 2005 UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp 1251 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị về 0987 vụ việc. Trong đó xã, thị trấn 990 lượt công dân với 935 vụ việc. Trụ sở tiếp công dân huyện tiếp 261 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ảnh về 52 vụ việc (trong đó có 20 việc khiếu nại, 13 việc tố cáo và 19 việc đề nghị) tất cả các vụ việc qua tiếp dân đều được giải thích hướng dẫn và chuyển tới đúng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Qua tổng hợp tình hình tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân huyện các vụ việc công dân lên khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh tập trung về các nội dung: về tranh chấp đất đai, về chính sách xã hội, về kinh tế, về kết luận theo thanh tra diện rộng…. Nhìn chung việc khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh đã giảm nhiều so năm 2004. b. Về công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và là nội dung trọng tâm cơ bản của luật khiếu nại, tố cáo. Chính vì vậy mà công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ và UBND huyện. Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND xã thị trấn cùng với UBND huyện ngoài việc thực hiện giải quyết đúng thẩm quyền, còn phải tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn phải thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, lần tiếp theo, lần cuối cùng. Việc bảo đảm đúng thời hạn giải quyết, việc phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo việc xử lý đơn tố cáo nặc danh, mạo danh, việc xây dựng hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đều được các cơ quan trên địa bàn huyện thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2004 số đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, UBND huyện và UBND xã, thị trấn tiếp nhận 700 đơn trong đó: - UBND xã tiếp nhận 650 đơn đã giải quyết song 600 đơn. - UBND huyện tiếp nhận 50 đơn gồm (khiếu nại: 20 đơn, 16 đơn tố cáo, 14 đơn đề nghị) đã giải quyết xong: 46 đơn gồm (khiếu nại 19 đơn, tố cáo 11 đơn, đề nghị 16 đơn). Năm 2005 tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND huyện và UBND xã, thị trấn đã tiếp nhận 620 đơn; UBND xã, thị trấn tiếp nhận 582 đơn giải quyết xong 500 đơn được 82%. UBND huyện đã tiếp nhận là 38 đơn (gồm 14 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo, 9 đơn đề nghị) số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 25 đơn (khiếu nại 8 đơn, tố cáo 11 đơn và 6 đơn đề nghị) đã giải quyết xong 22 đơn đạt 88%. Được sự quan tâm chỉ đạo của thanh tra tỉnh, huyện uỷ UBND huyện đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của huyện và tỉnh, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn nhất là những nơi còn có khiếu kiện tập thể, nhằm thống nhất chủ trương và biện pháp để xem xét giải quyết kịp thời đúng pháp luật. c. Những ưu, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư. * Ưu điểm: Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực đã đi vào nề nếp, có hiệu quả, các cấp các ngành trong toàn huyện đã tích cực chỉ đạo, tổ chức tốt luật khiếu nại, tố cáo. Chỉ thị 09/CT-TW của ban bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, chỉ thị 26 của Thủ tướng chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nông dân. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các cấp uỷ Đảng cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc chính quyền cơ sở và cơ quan đơn vị về công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Những xã có vụ khiếu tố phức tạp. Huyện uỷ, UBND huyện đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đều được đưa ra bàn bạc trong khối nội chính huyện để thảo luận thống nhất quan điểm, biện pháp giải quyết. Công tác tiếp dân ở các cấp, các ngành đi vào nề nếp đạt hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho công dân, nhiều vụ việc sau khi được cán bộ tiếp dân giải thích công dân đã tự nguyện xin rút đơn và chấm dứt khiếu kiện, số vụ việc tồn đọng từ trước hầu hết đã được rà soát, phân loại giải quyết dứt điểm nên đã hạn chế được tình trạng công dân đi khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp các ngành, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền các ban ngành đoàn thể trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp. * Tồn tại. Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong những năm qua còn một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục. Công tác tiếp dân thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao vì nhân dân còn tập trung chờ đợi tới ngày lãnh đạo trực tiếp tiếp dân để đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ảnh. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và một số xã chưa thực sự quan tâm tới công tác tiếp dân, chưa bố trí đúng thời gian trực tiếp công dân theo quy định, một số xã bố trí phòng tiếp dân còn chung với nơi làm việc của một số bộ môn trong xã. Lịch tiếp của lãnh đạo xã không cụ thể, không đúng lịch. Sổ sách theo dõi ghi chép theo dõi tiếp dân không đầy đủ vì thế hiệu quả tiếp dân không cao. Việc quản lý, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời theo quy định, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết chưa đúng trình tự. Thủ tục chưa kết hợp tốt giữa giải quyết khiếu tố với công tác hoà giải ở cơ sở dẫn đến sau khi giải quyết công dân vẫn tiếp tục khiếu tố. Chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ cơ sở giải quyết khiếu tố chưa thường xuyên và hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số cơ sở còn nhiều bất cập, về trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Thiếu am hiểu về chính sách pháp luật, thiếu kinh nghiệm nên chất lượng các vụ giải quyết còn thấp. Một số cơ quan đơn vị và chính quyền cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc việc trực tiếp tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Trong giải quyết còn nể nang ngại va chạm, việc tổ chức đối thoại chưa kịp thời hiệu quả thấp, việc xử lý thu hồi sai phạm kinh tế, xử lý cán bộ chưa nghiêm túc, chưa dứt điểm nên dẫn đến công dân cố chấp lợi dụng để khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Một số công dân thiếu hiểu biết, khiếu kiện không đúng pháp luật có nhiều trường hợp giải quyết thoả đáng nhưng vẫn cố chấp cay cú được thua cố tình khiếu kiện gay gắt làm bất ổn định giả tạo ở một số xã. Một số trường hợp lợi dụng dân chủ, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu cáo người khác, có hành động quá khích, lăng mạ cán bộ, gây rối công sở…. Nhưng chưa có biện pháp xử lý nghiêm khắc. * Nguyên nhân của những tồn tại. - Nguyên nhân khách quan: một số chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công dân thường có sự thay đổi song công tác tuyên truyền phổ biến chưa được sâu rộng để dân biết thực hiện và giám sát các chủ trương đó. - Nguyên nhân chủ quan: Một số cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc việc trực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Trong công tác giải quyết đơn thư còn nể nang, một số kết luận thanh tra diện rộng chưa giải quyết dứt điểm, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, xử lý các đối tượng tố cáo không đúng sự thật chưa nghiêm. 3. Từ thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Vũ Thư cho thấy: a. Vai trò của cơ sở (xã). Trên thực tế, đa số các khiếu nại của công dân phát sinh ở địa bàn xã, thị trấn mà nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu lại tập trung vào nội dung quản lý và sử dụng đất đai, về chế độ chính sách, quản lý và sử dụng thu – chi ngân sách, xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm rất lớn trong công tác này. Các vụ, việc khiếu nại, tố cáo khi mới phát sinh tại cơ sở phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật khi có khiếu nại, tố cáo phát sinh mà giải quyết tốt, kịp thời đúng pháp luật sẽ sớm chấm dứt việc khiếu tố. Ngược lại nếu giải quyết không tốt, không kịp thời không đúng pháp luật sẽ trở nên phức tạp, gây phức tạp tại địa phương dẫn đến khiếu tố vượt cấp gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước cấp trên gây tốn kém thời gian tiền bạc của nhân dân, nếu giải quyết không tốt, không kịp thời thường xảy ra phản ứng dây chuyền dẫn đến khiếu kiện đông người phát sinh “điểm nóng” gây mất ổn định, ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết tình làng, nghĩa xóm…có thể nói và khẳng định rằng việc giải quyết ở cấp cơ sở mà hiệu quả càng cao thì những mâu thuẫn sẽ bị đẩy lùi và việc giải quyết thuộc thẩm quyền của huyện, tỉnh, trung ương sẽ giảm đi rất nhiều. b. Vai trò của thanh tra cấp huyện. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vai trò giải quyết của thanh tra các cấp rất quan trọng đặc biệt là thanh tra cấp huyện. Trong luật khiếu nại, tố cáo đã quy định về thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong thực tế hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện, thanh tra huyện đều tham gia tiến hành xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết. Ví dụ: năm 2005 số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 25 đơn (khiếu nại 8 đơn, tố cáo 11 đơn và kiến nghị 6 đơn) đến thời điểm hiện nay thanh tra huyện đã tham mưu cho UBND huyện giải quyết xong 22 đơn đạt 88%, các vụ việc giải quyết đều đúng quy định, trình tự thủ tục, đúng pháp luật. Thanh tra huyện còn là cơ quan tổng hợp và theo dõi tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Thực hiện chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo không những cho các đơn vị cấp cơ sở mà còn cho các đơn vị đóng trên địa bàn. Ngoài việc tham mưu cho chủ tịch UBND huyện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thanh tra huyện còn tham gia phối hợp cùng giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với vụ việc thuộc thẩm quyền của các phòng ban chuyên môn, có rất nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp khi được thanh tra huyện tham mưu giải quyết đã được nhân dân đồng tình ủng hộ bảo vệ được quyền lợi hợp pháp cho công dân và ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Thanh tra huyện cũng là cơ quan theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết của UBND cấp huyện. Việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết tố cáo cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện quyết định kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những biện pháp để tăng cường hiệu lực của cơ quan nhà nước, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân. Nếu một quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo không tổ chức thực hiện thì quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng trở nên vô nghĩa. Thanh tra huyện thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đây cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của thanh tra cấp huyện. Chính nhờ sự phân loại, xử lý đơn thư mà việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhờ vậy mà việc giải quyết khiếu nại tố cáo trở nên nhanh chóng, kịp thời đảm bảo cho người đi khiếu nại, tố cáo vụ việc được giải quyết theo đúng thẩm quyền trình tự theo luật định. Thanh tra huyện cũng có một vai trò quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra, xét khiếu tố thanh tra huyện kiến nghị những chính sách không phù hợp với thực tế, lạc hậu như giá đền bù không hợp lý, chính sách đất đai chưa phù hợp… do vậy mà đã ngăn chặn được nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp. Thanh tra huyện cũng là cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp trên trên địa bàn. Thanh tra huyện cũng là cơ quan phối hợp giúp cho cơ quan cấp trên trong việc xem xét, xác minh những vụ việc giải quyết thuộc thẩm quyền trên địa bàn. Kiến nghị, đề xuất với cơ quan cấp trên về hướng giải quyết đối với từng vụ việc. Nhờ vậy mà các vụ việc giải quyết của cơ quan cấp trên vừa đảm bảo được tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo quyền lợi của công dân và mang tính khả thi cao. Thanh tra huyện là cơ quan theo dõi, tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo báo cáo lên cơ quan cấp trên. Là cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các mệnh lệnh chủ trương, chính sách khiếu nại, tố cáo của cơ quan cấp trên. Có thể nói trong vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thanh tra huyện đóng một vai trò hết sức quan trọng từ lúc bắt đầu giải quyết cho đến khi quyết định, kết luận giải quyết và trong quá trình triển khai thực hiện các quyết định, kết luận đã được giải quyết đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Thực tiễn công tác xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của thanh tra huyện đã kết luận, làm rõ đúng sai các vụ tranh chấp đất đai, nhà cửa việc thực hiện các chính sách xã hội; phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hiện tượng tham nhũng, cửa quyền ức hiếp quần chúng…. Góp phần vào việc lặp lại trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiều năm của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là cơ quan thanh tra huyện đã tạo được lòng tin trong nhân dân mang lại bầu không khí phấn khởi, đổi mới, dân chủ hơn và công khai hoá trong đời sống xã hội. 4. Một số kinh nghiệm rút ra từ công tác tiếp dân chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp dân xét khiếu nại, tố cáo là một công tác phức tạp đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo sát sao của chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác này. Ở địa phương nào cấp uỷ Đảng, thủ trưởng đơn vị cơ quan tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác tiếp dân gắn với việc khiếu nại, tố cáo, chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh thì xã hội sẽ ổn định có hiệu quả. Khiếu nại, tố cáo phát sinh ở đâu thì giải quyết kịp thời đúng pháp luật chính sách có lý, có tình, dứt điểm tại nơi đó đặc biệt coi trọng công tác hoà giải tại cơ sở… kinh nghiệm cho thấy nếu tranh chấp trong nội bộ nhân dân được chính quyền cơ sở quan tâm giải quyết thông qua hoà giải từ đầu thì vụ việc sớm giải quyết. Công tác thanh tra, tổ chức thanh tra phải thực hiện đúng chức năng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa thanh tra và kiểm tra với việc xử lý về kinh tế tài chính và cán bộ củng cố tổ chức cơ sở Đảng. PHẦN THỨ II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾP DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨ THƯ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY Qua việc phân tích và tìm hiểu về thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư chúng ta thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không phải là vấn đề riêng của một cơ quan, đơn vị, ban ngành nào. Nó có được giải quyết một cách triệt để, nghiêm túc hay không là do sự nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cấp từ Trung ương đến địa phương, chứ không phải chỉ riêng một cơ quan nào giải quyết. Hơn nữa, ngoài những yếu tố đã nêu, để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao chất lượng giải quyết cũng cần phải có sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện và thực hiện đầy đủ đúng theo quy định pháp luật của người dân, cũng như của các cấp, các ngành. Thực hiện luật khiếu nại, tố cáo không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư trong tình hình hiện nay chúng ta cần phải thực hiện một số giải pháp cụ thể sau: I. GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH. Hiện nay hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta còn nhiều bất cập, mâu thuẫn chồng chéo. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện phức tạp, đông người. Nhà nước cần tiến hành hệ thống hoá văn bản; tìm ra những văn bản mâu thuẫn, bất cập, chồng chéo, hết hiệu lực, từ đó sửa đổi, bổ sung, thay thế, xoá bỏ những quy định mang tính chất hành chính, quan liêu bao cấp, gây phiền hà sách nhiễu cho nhân dân. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thường rất phức tạp liên quan đến nhiều tài liệu khác nhau và đã xảy ra từ nhiều năm do vậy đòi hỏi công tác lưu trữ phải tốt. Cần đầu tư phương tiện hiện đại cho bộ phận quản lý thông tin dữ liệu, hồ sơ tài liệu lưu trữ bằng vi tính, tiến tới nối mạng, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, cung cấp xử lý thông tin. Tăng cường điều kiện cơ sở vật chất cho cơ quan thanh tra, xây dựng lực lượng thanh tra đủ mạnh có chuyên môn sâu nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhà ở, xây dựng, giải phóng mặt bằng để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy khi giải quyết các vụ việc liên quan đến ngành nào thì đòi hỏi phải có sự phối hợp của ngành đó trong việc giải quyết: Như cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan, những kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết…. Cần quy định cụ thể về kinh phí hoạt động riêng của công tác khiếu nại, tố cáo. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo rất vất vả, các cán bộ phải đi xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu, gặp đương sự làm việc với các bên liên quan, có nhiều vụ việc kéo dài hàng chục năm mà vẫn phải trả lời, các cấp đã giải quyết hết thẩm quyền có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng nhưng dân vẫn viết đơn và thanh tra vẫn phải giải quyết. Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tốt hơn thì phải đảm bảo quyền lợi cho cán bộ thanh tra. Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra cấp huyện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cụ thể tập trung vào kiến thức về quản lý đất đai, nhà ở, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng. Tạo điều kiện cho thanh tra cấp huyện được cập nhật những văn bản pháp luật thường xuyên liên quan đến những lĩnh vực thường xảy ra khiếu kiện như những thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế ở địa phương, những dự án xây dựng trên địa bàn, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước…. Để công tác quản lý khiếu nại, tố cáo của Thanh tra huyện được tốt, cấp cơ sở cần phân công cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có năng lực, trình độ, có phẩm chất, có chế độ bồi dưỡng cho cán bộ này. Tăng cường mối quan hệ với thanh tra huyện trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Thông tin báo cáo kịp thời về thanh tra huyện những đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc có chiều hướng phức tạp để có biện pháp xử lý kịp thời, theo dõi diễn biến tình hình những vướng mắc, mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Tiến tới hiện đại hoá việc tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư của UBND huyện, xã và các phòng ban chuyên môn và thường xuyên thông tin về thanh tra để tổng hợp theo dõi chung. Bố trí cán bộ tiếp dân có trình độ, có phẩm chất, năng lực, có kinh nghiệm và chế độ phù hợp. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ nhân dân nhất là Luật khiếu nại, tố cáo với những nội dung cơ bản, những quy định mới để mọi người hiểu đúng và thực hiện. Đồng thời cần chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật khác liên quan như: Pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo. Các cấp chính quyền, đoàn thể tăng cường giáo dục pháp luật, đề ra nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo thực hiện việc khiếu nại, tố cáo một cách có trật tự, đúng pháp luật, đúng đến cấp có thẩm quyền, đúng nơi quy định là trụ sở tiếp dân. Kiên trì giải thích để nhân dân hiểu, không tụ tập đông người, không đến nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo để khiếu kiện. Tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao trình độ hiểu biết cho cán bộ, nhân dân khi mọi người nắm rõ quy định của pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước thì tình trạng khiếu kiện sẽ giảm vì phần lớn các vụ khiếu kiện do người dân không hiểu biết pháp luật hoặc nắm chưa rõ cho nên đã nảy sinh mâu thuẫn, bất bình và khiếu kiện. Nghiên cứu ban hành quy chế khen thưởng, xử lý đối với tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đưa vào các tiêu chuẩn thi đua, bình bầu các danh hiệu và việc đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm. Tăng cường đầu tư cho kinh phí cho việc mua sắm các thiết bị phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như máy tính, máy ảnh… II. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN UỶ, HĐND, UBND HUYỆN. Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước…. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có hiệu quả và chất lượng cao hơn, đồng thời phát huy trách nhiệm, tính chủ động và hiệu lực cao trong quản lý, điều hành của nhà nước”. Do vậy trong giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tăng cường sự lãnh đạo của Huyện uỷ, đồng thời phát huy vai trò, chức năng của HĐND, UBND huyện. Để nâng cao sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Huyện uỷ cần có nghị quyết chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện để định hướng và lãnh đạo thống nhất công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Huyện uỷ tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, đấu tranh những sai phạm, nhất là tham ô, tham nhũng để loại bỏ một nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Huyện uỷ cần tăng cường công tác kiểm tra, tổng kết việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; có sự chỉ đạo kịp thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng, dây dưa kéo dài. Hội đồng nhân dân huyện tăng cường hơn nữa chức năng giám sát chính quyền, đoàn thể quần chúng thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong các kỳ họp HĐND cần phải đưa ra nội dung xem xét về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo qua từng kỳ họp, các đại biểu HĐND phải có trách nhiệm nắm bắt và phản ánh được tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn trong các cuộc họp định kỳ hay bất thường. Uỷ ban nhân dân huyện nhận thức đúng về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, thấy được mặt tích cực của khiếu nại, tố cáo: nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân coi đây là một nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Uỷ ban nhân dân huyện cần quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn giải quyết triệt để các nội dung khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến tình hình chung của địa phương. Uỷ ban nhân dân huyện cũng cần phải chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phòng ban chuyên môn của huyện phải giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để tránh tình trạng đơn thư vượt cấp. III. NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, đổi mới tổ chức bộ máy, thực hiện mạnh việc phân cấp trong hệ thống hành chính đi đôi với việc nâng cao tính tập trung thống nhất trong việc ban hành thể chế. Quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức, từng cá nhân. Đề cao trách nhiệm của cá nhân, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh. Khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn cho việc chậm trễ trong công việc và giải quyết khiếu kiện của dân. Nâng cao vai trò của toà hành chính trong việc giải quyết khiếu kiện hành chính. Nhà nước cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu mới, nhất là quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Cần phải xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý nghiêm những hành vi trì hoãn, chậm trễ làm sai lệch, can thiệp hoặc lẩn tránh trách nhiệm đối với việc giải quyết khiếu kiện, tạo thuận lợi để công dân trình bày ý kiến, thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo ngăn chặn hành vi dùng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo có biện pháp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và đơn vị cơ sở về phân loại xử lý đơn thư, phân định đúng thẩm quyền, củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác khiếu nại, tố cáo, trực tiếp giúp cho cơ sở về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, tư vấn cho cơ sở những vụ việc khó khăn. Các cấp uỷ đảng, các ngành, các cấp cần có sự nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Cần có những biện pháp để ngăn ngừa khiếu nại, tố cáo ngay ở cơ sở, không để đơn thư vượt cấp làm tình hình phức tạp thêm. Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, bảo đảm cho dân tiếp xúc dễ dàng với cơ quan công quyền, có điều kiện kiểm tra cán bộ, công chức nhất là những người trực tiếp tiếp xúc với dân. Công khai hoá các nội dung và cơ chế, phương thức giám sát của các cơ quan chức năng, các đoàn thể và quần chúng nhân dân về thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của nhà nước. Minh bạch và công khai các thông tin, các quy định của nhà nước, nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân ở cơ quan công quyền. Nhà nước cần quan tâm, có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết cán bộ lãnh đạo và quản lý về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đánh giá và sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Cần mở các lớp đào tạo tập trung, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn…. thông qua các trường của Đảng và nhà nước để có được nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất chính trị và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật mọi khiếu kiện của công dân. Những mâu thuẫn thường phát sinh ngay từ cơ sở. Mới đầu có thể chỉ là những mâu thuẫn rất nhỏ, nếu chúng ta không thực hiện tốt công tác hoà giải thì những mâu thuẫn này sẽ có thể trở nên phức tạp và trở thành những vụ khiếu kiện phức tạp. Làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở sẽ ngăn chặn việc phát sinh khiếu kiện. Việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật là để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, duy trì trật tự xã hội và đảm bảo sự công bằng xã hội. Trong thực tế có rất nhiều trường hợp các hành vi vi phạm pháp luật không được xử lý nghiêm minh gây bất bình, mâu thuẫn bức xúc trong nhân dân và đã dẫn tới việc khiếu kiện. Phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành, các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc cứ có khiếu nại là chuyển đến cơ quan thanh tra giải quyết. Việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội như đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, quản lý kinh tế…. mỗi lĩnh vực đều có cơ quan quản lý riêng nên trước hết các cơ quan phải giải quyết khiếu nại, tố cáo trước để đảm bảo theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo đồng thời nó cũng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xác minh, văn bản tài liệu có liên quan đến vụ việc, đảm bảo thời hạn cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan thanh tra có thể phối hợp cùng giải quyết trong một số trường hợp cần thiết. Cấp cơ sở cần phải đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là nơi mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được đi vào thực tế cuộc sống và cũng là nơi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chính vì vậy, việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở là rất quan trọng. Một mặt nó góp phần trả lại những quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân cũng như kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn kỷ cương trật tự tại địa phương cơ sở đồng thời nó cũng tạo niềm tin của người dân vào chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước ở nơi mình sinh sống và làm việc, động viên nhân dân tham gia vào quản lý Nhà nước, thúc đẩy mọi người hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo ở cấp cơ sở còn giúp các cơ quan nhà nước kịp thời phát hiện những sai sót lệch lạc ngay trong hoạt động của mình để kịp thời uốn nắn, sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thậm chí khi chưa xảy ra các khiếu nại, cấp cơ sở cũng nên thường xuyên kiểm tra, xem xét quyết định việc làm của mình, để tránh xảy ra sự thắc mắc khiếu kiện khi thực hiện. Hiện nay ở UBND các xã, thị trấn không có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo mà việc tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện. Hàng ngày các thành viên UBND thay nhau làm công tác tiếp dân, còn người trực tiếp giúp việc cho Chủ tịch UBND thì không có quy định. Theo Luật thanh tra năm 2004, UBND xã, thị trấn không có tổ chức thanh tra chuyên trách. Từ đó đến nay chưa thấy có văn bản pháp luật nào hướng dẫn chức danh giúp việc cho Chủ tịch UBND nên đã dẫn đến quá trình thực hiện công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo gặp nhiều khó khăn. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung thêm chức danh quan trọng này ở cơ sở. IV. PHÁT HUY VAI TRÒ VÀ SỰ PHỐI HỢP CỦA CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ. Các cấp các ngành phối hợp với các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo. Nghị định 53/CP, luật thanh tra trong cán bộ Đảng viên và nhân dân để hiểu rõ thẩm quyền trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp các tổ chức đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân khi khiếu nại, tố cáo nắm chắc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức thanh tra nhà nước để thực hiện. Tăng cường việc gặp gỡ, tiếp xúc với công dân ngay tại cơ sở trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân không để công dân khiếu tố và gửi đơn thư vượt cấp. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 09/CT.TW ngày 06 tháng 3 năm 2002 của ban bí thư Trung ương. Tổ chức tốt việc đối thoại giữa người giải quyết khiếu nại với người khiếu nại, người bị khiếu nại theo quy định của pháp luật. TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách: Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng. Nghị định 53/2005 NĐ/CP ngày 19/4/2005. Nghiệp vụ công tác thanh tra (trường cán bộ thanh tra). Những điều cần biết về pháp luật khiếu nại, tố cáo (trường cán bộ thanh tra). Phát huy dân chủ và giải quyết khiếu tố ở cơ sở (thanh tra nhà nước). Tiếp công dân xử lý đơn thư (thanh tra nhà nước). Tài liệu: Chỉ thị 09 CT/ TW ngày 06/3/2002 của Ban bí thư. Chỉ thị 22/2004/CT-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh Thái Bình. Tài liệu kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Vũ Thư khoá 17 nhiệm kỳ 2004 – 2009. Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2003 - 2005 của UBND huyện Vũ Thư. Báo cáo tổng kết năm công tác thanh tra năm 2003 – 2005 của thanh tra huyện Vũ Thư. Bài giảng của thầy cô giáo trường cán bộ thanh tra. Tài liệu tham khảo tại thư viện nhà trường.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Vũ Thư – Thái Bình.DOC
Luận văn liên quan