Đề tài Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng nội bộ tại Sacombank

Lời nói đầu Sinh viên thực tập: Phạm Huỳnh Khuê Trang LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Theo cam kết gia nhập WTO mà Việt Nam đã ký thì sau ngày 01/04/2007 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam. Hiện đã có 8 hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại Ngân hàng nhà nước. Qua đó cho ta thấy được áp lực cạnh tranh đối với các NHTMCP trong nước như thế nào? Với công nghệ ngân hàng hiện đại, Ngân hàng nước ngoài sẽ giành thế chủ động trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên với lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực, tập quán của mình thì các NHTM Việt Nam sẽ không thua kém ngân hàng nước ngoài. Hiện tại nguồn thu nhập chủ yếu của các NHTM Việt Nam từ hoạt động tín dụng chiếm 65% tổng thu nhập. Cùng với việc đêm lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất nặng nề: Tăng thêm chi phí của ngân hàng, giảm thu nhập, làm xấu đi tình hình tài chính và uy tín của ngân hàng. Rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi, nó tồn tại khách quan cùng với sự tồn tại của hoạt động tín dụng và xảy ra do các nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan của ngân hàng. Để hạn chế những rủi ro này thì NHNN Việt Nam đã ra quyết định 493/2005/QĐ-NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải xây dựng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để hỗ trợ cho việc phân loại nợ, quản lý chất lượng tín dụng phù hợp với các quy định của pháp luật; phạm vi hoạt động, tình hình thực tế của các tổ chức tín dụng trước 4/2008. Với sự năng động của mình thì Sacombank đã tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng rất sớm từ tháng 8/2005. Tuy nhiên việc xếp hạng tín dụng này tại Sacombank vẫn còn những hạn chế nhất định như: Về công nghệ, nhân lực, kỹ thuật và pháp luật. Xuất phát từ những phân tích trên, Em thực hiện đề tài “Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng nội bộ tại Sacombank” để đưa ra những biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả, cũng như chất lượng xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chính của để tài là tìm ra những hạn chế còn tồn tại trong hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Sacombank, để từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng xếp hạng của hệ thống. 3. Kết cấu của đề tài: Đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Chương 2: Thực trạng của xếp hạng tín dụng nội bộ tại Sacombank. Chương 3: Một số biện pháp nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng nội bộ tại Sacombank.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1679 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng nội bộ tại Sacombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giôùi thieäu toång quan veà Sacombank Lòch söû hình thaønh vaø moác söï kieän mang tính lòch söû cuûa Sacombank trong quaù trình phaùt trieån. Sau söï suïp ñoã haøng loaït cuûa caùc hôïp taùc xaõ tín duïng. Thì ngaøy 21/12/1991, Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank) ñöôïc chính thöùc caáp pheùp hoïat ñoäng treân cô sôû chuyeån theå vaø saùt nhaäp Ngaân haøng phaùt trieån kinh teá Goø Vaáp vaø 3 Hôïp taùc xaõ tín duïng : Taân Bình – Thaønh Coâng – Löõ Gia. Khôûi ñaàu, Ngaân haøng coù möùc voán ñieàu leä laø 2,9 tyû ñoàng, 4 ñieåm giao dòch chæ trong phaïm vi TP. Hoà Chí Minh vaø tình hình taøi chính, nhaân söï khoâng thöïc maïnh. Traûi qua 16 naêm phaùt trieån. Sacombank ñaõ traõi qua nhöõng moác lòch söû noãi baät nhö: Ngaøy 2/3/1993 khai tröông chi nhaùnh Sacombank Haø Noäi. Sacombank laø NHTMCP coù hoäi sôû chính taïi TPHCM ñaàu tieân môû chi nhaùnh taïi Haø Noäi. Ñoàng thôøi laø NHTMCP ñaàu tieân thöïc hieän nghieäp vuï phaùt haønh kyø phieáu coù muïc ñích ñeå huy ñoäng voán vaø dòch vuï chuyeån tieàn nhanh töø Haø Noäi ñi TP.HCM vaø ngöôïc laïi. Thaùng 3/1996 Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coå ñoâng Sacombank ñaõ ñoàng thuaän vôùi saùng kieán cuûa oâng Ñaëng Vaên Thaønh trong vieäc phaùt haønh coå phieáu ñaïi chuùng ñeå taêng ñuû soá voán ñieàu leä laø 70 tyû ñoàng theo ñuùng quy ñònh cuûa Chính Phuû. Ñaây laø moät böôùc ngoaët quan troïng cuûa Sacombank vaø cuõng laø laàn ñaàu tieân moät Ngaân haøng TMCP duy nhaát ôû Vieät Nam coù cô caáu coå ñoâng ñaïi chuùng. Naêm 1999, Sacombank trôû thaønh thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi Vieãn Thoâng Lieân Ngaân Haøng Toøan Caàu (SWIFT), tieáp theo sau ñoù laø gia nhaäp Hieäp Hoäi Theû Quoác Teá Visa, Master vaø tieáp nhaän ñöôïc söï uûy thaùc tín duïng vaø taøi trôï kyõ thuaät cuûa nhieàu toå chöùc kinh teá taøi chính nöôùc ngoøai. Naêm 2001, Taäp Ñoøan Taøi Chính Anh Quoác (Dragon Capital) tham gia goùp 10% voán ñieàu leä, môû ñöôøng cho söï tham gia goùp voán coå phaàn cuûa coâng ty Taøi Chính Quoác Teá IFC vaø Ngaân Haøng ANZ naâng soá voán coå phaàn cuûa caùc coå ñoâng nöôùc ngoøai leân gaàn 30% voán ñieàu leä, giuùp cho Sacombank coù cô hoäi tieáp caän vaø phaùt trieån nghieäp vuï Ngaân haøng tieân tieán, naâng cao khaû naêng quaûn trò ruûi ro, ñieàu haønh hoïat ñoäng theo thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá, hoã trôï phaùt trieån nguoàn nhaân löïc chuyeân nghieäp. Naêm 2002, thaønh laäp caùc toå chöùc tín duïng ngoøai ñòa baøn ôû nhöõng nôi chöa coù chi nhaùnh töø vieäc thöû nghieäm thaønh coâng ñaàu tieân laø vieäc thaønh laäp Toå chöùc tín duïng taïi huyeän Beán Caùt, tænh Soâng Beù tröïc thuoäc chi nhaùnh Goø Vaáp TPHCM. Thaùng 6/2004 Sacombank kyù keát hôïp ñoàng trieån khai heä thoáng Corebanking T-24 vôùi coâng ty TEMENOS (Thuïy Syõ), khôûi ñaàu cho quaù trình hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng cuûa Sacombank trong tieán trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. Thaùng 12/7/2006 Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc vaø UÛy Ban Chöùng Khoùan Nhaø Nöôùc choïn Sacombank laø Ngaân Haøng TMCP ñaàu tieân ñöôïc nieâm yeát coå phieáu treân Trung taâm giao dòch chöùng khoùan TPHCM vôùi soá voán nieâm yeát laø 1.900 tyû ñoàng. Töø ñaây,coå phieáu STB ñöôïc töï do giao dòch, tính thanh khoûan cao hôn vaø thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö hôn. Sacombank coù nhieàu cô hoäi ñeå taêng nhanh voán ñieàu leä töø vieäc phaùt haønh theâm coà phieáu thoâng qua ñaáu giaù treân thò tröôøng chöùng khoùan, nhaát laø thôøi kyø haäu WTO. 19/3/2007 Ñaïi hoäi coå ñoâng ñaùnh daáu chaëng ñöôøng 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, Sacombank ñaõ chuû ñoäng taêng toác treân nhieàu maët. Voán ñieàu leä ñaõ taêng leân 4450 tyû ñoàng, chuaån bò cho thôøi kyø caïnh tranh haäu WTO. Cô caáu toå chöùc cuûa heä thoáng Sacombank. Hieän nay, Sacombank ñang thöïc hieän cô cheá quaûn lyù töø treân xuoáng theo nhö sô ñoà sau: CAÙC CHI NHAÙNH, SGD THUOÄC KHU VÖÏC - CAÙC CTY TRÖÏC THUOÄC Phoøng Kyõ thuaät Phoøng Quaûn lyù öùng duïng KHOÁI COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN KHOÁI HOÃ TRÔÏ Phoøng Haønh chaùnh quaûn trò Phoøng Ñoái ngoaïi Phoøng Xaây döïng cô baûn Trung taâm ñaøo taïo KHOÁI ÑIEÀU HAØNH Phoøng keá hoaïch Phoøng Chính saùch Phoøng Taøi chính keá toaùn Phoøng Kinh doanh tieàn teä Phoøng Nguoàn voán Phoøng Ñaàu tö Phoøng Ngaân quyõ vaø thanh toaùn KHOÁI DÒCH VUÏ CAÙ NHAÂN KHOÁI NGAÂN QUYÕ KHOÁI DÒCH VUÏ DOANH NGHIEÄP VAÊN PHOØNG HÑQT ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC BAN KIEÅM SOAÙT Phoøng Tieáp thò vaø PT SP DN Phoøng Thaåm ñònh DN Phoøng Taøi trôï thöông maïi Phoøng Tieáp thò vaø PT SP CN Phoøng tín duïng CN Trung taâm theû Phoøng Kieåm tra kieåm soaùt noäi boä Phoøng Nhaân söï Phoøng Quaûn lyù ruûi ro Do qui moâ phaùt trieån ngaøy caøng lôùn neân vôùi sô ñoà toå chöùc hieän taïi khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu quaûn lyù. Do ñoù Sacombank coù keá hoaïch xaây döïng moâ hình toå chöùc môùi, toái öu hôn. Moâ hình toå chöùc döï kieán. Đại hội cổ đông -Văn phòng HĐQT -UB Quản lý rùi ro -UB Nhân sự -UB Thù lao -HĐ Thi đua -HĐ Xử lý tổn thất -HĐ Tín dụng -HĐ Đầu tư TS UB kiểm toán Ban Kieåm Soaùt Hoäi Ñoàng Quaûn Trò UB Kiểm soát Thường trực HĐQT Hội đồng điều hành -Cty VMF -Cty AMC -Cty Sacomrex -Cty Sacom Leasing -Cty SBS -TT Thẻ … Hội đồng chủ tịch Sacombank Cty trực thuộc Lieân doanh Caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa Sacombank. Saûn phaåm dòch vuï cuûa Sacombank raát ña daïng vaø phong phuù. Theo ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Ngaân haøng thì Sacombank seõ phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï Ngaân haøng. Sau ñaây laø moät vaøi saûn phaåm tieâu bieåu cuûa Sacombank. Bao thanh toaùn noäi ñòa. Sacombank seõ taøi trôï voán vôùi hình thöùc laø öùng tröôùc tieàn maët cho doanh nghieäp thoâng qua vieäc mua laïi caùc khoaûn phaûi thu phaùt sinh töø vieäc mua, baùn haøng hoaù traû chaäm ñöôïc doanh nghieäp vaø ñoái taùc mua haøng thoûa thuaän trong hôïp ñoàng mua baùn. Khi nhaän ñöôïc tieàn thanh toaùn töø ñoái taùc mua haøng, Sacombank seõ chuyeån cho doanh nghieäp sau khi tröø soá tieàn öùng tröôùc. Tieát kieäm tích luyõ & caùc dòch vuï hoã trôÏ Baïn muoán coù moät soá tieàn lôùn töø nhöõng khoaûn tieàn nhoû? Baïn muoán vaïch ra töông lai cuûa mình töø nhöõng öôùc muoán hieän taïi? Moät tieäc cöôùi thaân maät trong cuoäc ñôøi baïn; Moät caên nhaø hay moät nguoàn taøi chính ñaûm baûo cuoäc soáng veà giaø??? Haõy ñeán vôùi Tieát kieäm tích luõy Sacombank ñeå thöïc hieän muïc tieâu cuûa baïn - "bieán öôùc mô thaønh hieän thöïc" ñoù laø nhöõng lôøi giôùi thieäu chuyeân nghieäp vaø haáp daãn cuûa Sacombank veà dòch vuï: ‘‘ Tieát kieäm tích luyõ & caùc dòch vuï hoã trôÏ ’’ Chuyeån tieàn baèng Bankdraft. Vôùi dòch vuï naøy thì vieäc thanh toaùn hoïc phí, vieäc chu caáp tieàn cho ngöôøi thaân ñang du hoïc ôû nöôùc ngoaøi hoaëc ñang chöõa beänh taïi nöôùc ngoaøi seõ thuaän lôïi hôn vaø nhanh choùng hôn. Theû ñoàng thöông hieäu VNPay. Sacombank vöøa phaùt haønh Theû thanh toaùn Vieät Nam (VNPay), ñaây laø saûn phaåm theû lieân keát giöõa Sacombank vôùi coâng ty Coå phaàn Eden – moät coâng ty luoân ñi ñaàu trong lónh vöïc kinh doanh môùi taïi Vieät Nam: dòch vuï chuyeån tieàn nhanh Western Union, kinh doanh ñòa oác, thu ñoåi ngoaïi teä, dòch vuï giaûi trí, baùn veù maùy bay vaø du lòch löõ haønh. Nhaèm ñem laïi söï tieän ích cho khaùch haøng cuûa mình. Dòch vuï hoã trôï du hoïc. Vôùi "Dòch vuï hoã trôï du hoïc", Sacombank seõ laø ngöôøi ñoàng haønh treân moãi chaëng ñöôøng hoïc vaán cuûa baïn, chia seõ cuøng baïn nhöõng thaønh coâng, nhöõng öôùc mô, nhöõng hoaøi baõo. Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc cuûa Sacombank. Qua quaù trình phaùt trieån 16 naêm qua Sacombank ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu raát noãi baät: Toång taøi saûn. Toång taøi saûn cuûa Sacombank taêng lieân tuïc vaø ñaëc bieät taêng nhanh trong giai ñoaïn 2001 ñeán quí I/2007. Laøm cho taøi saûn cuûa Sacombank taêng töø 3.134 tyû ñoàng naêm 2001 leân 24.764 tyû ñoàng naêm 2006.Taêng 71,4% so vôùi naêm 2005. Toång taøi saûn taêng 7,9 laàn so vôùi naêm 2001. Vôùi toác ñoä taêng trung bình haøng naêm laø 52%. Baûng 1.1: Toång taøi saûn giai ñoaïn 2001-Quí I/2007 Ñôn vò tính: Tyû ñoàng Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Quí I/2007 Toång taøi saûn 3.134 4.296 7.304 10.395 14.456 24.764 31.973,16 Nguoàn: Baùo caùo thöôøng nieân 2006 NH TMCP Saøi Goøn Thöông Tín Bieåu ñoà 1.1: Toång taøi saûn giai ñoaïn 2001-Quí I/2007 Vôùi cô caáu taøi saûn ñöôïc caáu truùc haøi hoøa naøy ñaõ goùp phaàn ñaûm baûo tính sinh lôøi cao nhöng vaãn ñaûm baûo khaû naêng thanh khoaûn. Trong toång taøi saûn, taøi saûn sinh lôøi chieám tyû troïng 82,5%. Ngaân haøng TMCP coù voán ñieàu leä lôùn nhaát Vieät Nam Baûng 1.2: Voán ñieàu leä giai ñoaïn 2001-2007 Ñôn vò tính: Tyû ñoàng Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Voán ñieàu leä 190 271.7 505 740 1.250 2.089 4.450 Nguoàn: Baùo caùo thöôøng nieân 2006 NH TMCP Saøi Goøn Thöông Tín Bieåu ñoà 1.2: Voán ñieàu leä giai ñoaïn 2001-2007 Ñeán cuoái naêm 2006, voán ñieàu leä cuûa Ngaân haøng laø 2089 tyû ñoàng. Taêng 67,2% so vôùi naêm 2005 vaø gaáp 11 laàøn naêm 2001, toác ñoä taêng trung bình naêm laø 62,3%. Cô caáu goùp voán cuûa caùc ñoái taùc chieán löôïc nöôùc ngoaøi chieám tyû troïng 30% theo ñuùng qui ñònh cuûa NHNN. Sau Ñaïi hoäi coå ñoâng thaùng 3/2007 thì voán ñieàu leä cuûa Sacombank ñöôïc taêng leân thaønh 4450 tyû ñoàng. Ñöùng ñaàu trong heä thoáng NHTMTP veà voán ñieàu leä. Vieäc taêng voán ñieàu leä ñaõ taïo ñieàu kieän cho Sacombank naâng cao naêng löïc caïnh tranh, môû roäng maïng löôùi vaø ñaùp öùng caùc yeâu caàu an toaøn voán theo qui ñònh veà hoaït ñoäng ngaân haøng. Maïng löôùi hoaït ñoäng: Môû roäng maïng löôùi hoïat ñoäng roäng nhaát, gaàn 163 ñieåm giao dòch ôû 38 tænh, thaønh phoá naêm 2006. Döï kieán ñeán cuoái naêm 2007, maïng löôùi cuûa Sacombank traûi khaép moïi mieàn ñaát nöôùc khoaûng 220 ñieåm giao dòch vaø phuû soùng 44/64 tænh, thaønh treân caû nöôùc, coù ñoäi nguõ caùc boä nhaân vieân gaàn 3.800 ngöôøi vôùi chaát löôïng nhaân söï ngaøy caøng ñöôïc naâng cao; xaây döïng ñöôïc nhieàu moái quan heä vôùi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoøai ñeå thu huùt nguoàn voán ngaén, trung vaø daøi haïn töø FMO, RDF II,SMEDF; ñaõ thieát laäp ñöôïc quan heä vôùi 7.900 ñaïi lyù vaø 210 ngaân haøng treân 82 quoác gia. Hieän taïi Sacombank ñang coù keá hoaïch môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh trong toaøn quoác. Ñaëc bieät laø Sacombank coù keá hoaïch môû caùc chi nhaùnh taïi Trung Quoác, Campuchia. Hoïat ñoäng cung caáp dòch vuï Hieän taïi, Sacombank coù theå cung caáp tôùi khaùch haøng taát caû caùc dòch vuï ngaân haøng ñang coù taïi Vieät Nam. Vieäc cung caáp ña daïng dòch vuï khoâng chæ giuùp taêng thu nhaäp, maø coøn laø höôùng phaùt trieån chieán löôïc cuûa Ngaân haøng trong daøi haïn, töøng böôùc taêng tyû troïng thu dòch vuï trong toång thu, giaûm söï phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo thu nhaäp töø hoïat ñoäng tín duïng, ñaûm baûo söï phaùt trieån laâu daøi, beàn vöõng. Baèng caùch ña daïng hoùa hoaït ñoäng dòch vuï, nhaát laø hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä, chuyeån tieàn, theû vaø caùc dòch vuï taøi chính ngaân haøng ñieän töû hieän ñaïi vôùi phöông phaùp baùn haøng tieân tieán vaø ñoäi nguõ baùn haøng chuyeân nghieäp. Keát quaû kinh doanh Baûng 1.3: Lôïi nhuaän tröôùc thueá giai ñoaïn 2001- 2006 Ñôn vò tính: Tyû ñoàng Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Laõi tröôùc thueá 39.5 79.2 125.1 198 312.8 611.3 Nguoàn: Baùo caùo thöôøng nieân 2006 NH TMCP Saøi Goøn Thöông Tín Bieåu ñoà 1.3: Lôïi nhuaän tröôùc thueá giai ñoaïn 2001- 2006 Naêm 2006 laø naêm Sacombank ñaït möùc lôïi nhuaän cao nhaát töø tröôùc tôùi nay. Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 611.3 tyû ñoàng, taêng 95,4% so vôùi naêm tröôùc, baèng 15,5 laàn so vôùi naêm 2001 vaø ñaït möùc taêng tröôûng bình quaân haøng naêm trong giai ñoaïn 2001-2006 laø 74%. Trong quyù I/2007 thì lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa Sacombank ñaõ ñaït 302.5 tyû ñoàng. Gaàn baèng 50% cuûa naêm 2006, ñaây laø böôùc taêng tröôûng vöôït baäc cuûa Sacombank. Döï kieán möùc taêng tröôûng naêm nay laø 120%. Beân caïnh ñoù cô caáu thu nhaäp vaø chi phí coù söï chuyeån bieán tích cöïc, thu nhaäp phi tín duïng ñaõ taêng daàn tyû troïng, nhaèm caûi thieän söï leä thuoäc vaøo thu nhaäp töø hoaït ñoäng tín duïng vaø chi ñieàu haønh giaûm tyû troïng so vôùi caùc naêm tröôùc, goùp phaàn taêng lôïi nhuaän. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Sacombank. 1.1.5.1 Ñònh höôùng Trôû thaønh moät trong nhöõng Ngaân haøng thöông maïi maïnh taïi Vieät Nam, ñöôïc bieát ñeán vôùi chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï toát vaø phong caùch phuïc vuï chuyeân nghieäp. 1.1.5.2 Muïc tieâu cuûa Sacombank. Gia taêng giaù trò coå ñoâng. Taêng cöôøng hieäu quaû vaø tieän ích cho khaùch haøng vaø ñoái taùc. OÅn ñònh vaø phaùt trieån cuoäc soáng cuûa nhaân vieân. 1.1.5.3 Nhöõng cam keát cuûa Sacombank trong ñònh höôùng phaùt trieån. Vôùi khaùch haøng: Cung caáp, thoûa maõn caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng vôùi chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï toát nhaát. Vôùi caùc coå ñoâng: Löïa choïn vaø theo ñuoåi caùc chieán löôïc kinh doanh hieäu quaû vaø beàn vöõng. Vôùi nhaân vieân: Xaây döïng vaø hoaøn thieän moâi tröôøng laøm vieäc chuyeân nghieäp, taïo ñieàu kieän ñeå caùc nhaân vieân taïo döïng söï nghieäp cuøng Sacombank. Vôùi ñoái taùc: Laø söï löïa choïn ñaùng tin caäy vaø hieäu quaû cho caùc ñoái taùc. Chính saùch tín duïng cuûa Sacombank Thò tröôøng muïc tieâu. Ñoái töôïng khaùch haøng. a. Ngaân haøng xem xeùt caáp tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng laø toå chöùc, caù nhaân Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi coù nhu caàu caáp tín duïng ñeå thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï; hoaëc caùc döï aùn, phöông aùn phuïc vuï ñôøi soáng ôû trong vaø nöôùc ngoaøi. b. Vieäc caáp tín duïng ñeå khaùch haøng thöïc hieän döï aùn ñaàu tö, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc thöïc hieän rieâng theo qui ñònh cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam. Phaân ñoaïn thò tröôøng muïc tieâu. Phaân ñoaïn thò tröôøng muïc tieâu chuû yeáu cuûa Ngaân haøng bao goàm: a. Caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, chuù troïng ñeán caùc doanh nghieäp coù hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu vaø caùc doanh nghieäp coù khaû naêng caïnh tranh laâu daøi, söû duïng nhieàu saûn phaåm, dòch vuï cuûa Ngaân haøng. b. Caùc caù nhaân coù ñaêng kyù kinh doanh, chuù troïng ñeán caù nhaân saûn xuaát kinh doanh nhoû vaø tieåu thöông taïi caùc khu ñoâ thò, khu thöông maïi taäp trung. c. Caùc caù nhaân thuoäc taàng lôùp trung löu taïi caùc ñoâ thò d. Caùn boä, coâng nhaân vieân coù ngheà nghieäp chuyeân moân vaø coâng taùc trong caùc ngaønh coù thu nhaäp oån ñònh. Ñieàu kieän caáp tín duïng Nguyeân taéùc chung Khaùch haøng muoán ñöôïc Ngaân haøng xem xeùt caáp tín duïng phaûi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng; coù theå cung caáp cho Ngaân haøng moät soá thoâng tin toái thieåu vaø khoâng thuoäc dieän khoâng ñöôïc caáp tín duïng theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng. Ñieàu kieän vay voán Khaùch haøng muoán ñöôïc xem xeùt cho vay phaûi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän sau ñaây: a. Coù naêng löïc phaùp luaät daân söï, coù naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû. b. Muïc ñích söû duïng voán vay hôïp phaùp. c. Coù khaû naêng taøi chính baûo ñaûm traû nôï trong thôøi haïn cam keát. d. Coù döï aùn ñaàu tö, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï khaû thi, coù hieäu quaû hoaëc döï aùn ñaàu tö, phöông aùn phuïc vuï ñôøi soáng khaû thi vaø phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät; vaø coù keá hoaïch vay voán, traû nôï. e. Thöïc hieän caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay theo qui ñònh cuûa Chính phuû vaø höôùng daãn cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam. f. Moät soá ñieàu kieän khaùc tuøy theo loaïi cho vay ñöôïc quy ñònh cuï theå taïi caùc höôùng daãn. Muïc ñích vay voán, thôøi haïn vay, möùc cho vay, laõi suaát Muïc ñích vay voán. Vieäc xaùc ñònh muïc ñích vay voán laø moät yeáu toá heát söùc quan troïng, giuùp ngaân haøng ñaùnh giaù ñöôïc: tính hôïp phaùp; möùc ñoä ruûi ro; tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa khoaûn vay. Ngaân haøng töø choái cho vay ñoái vôùi khaùch haøng coù muïc ñích söû duïng voán khoâng roõ raøng, baát hôïp phaùp. Thôøi haïn vay. Ngaân haøng caên cöù vaøo chu kyø saûn xuaát kinh doanh, döï phoùng löu chuyeån luoàng tieàn ; thôøi haïn thu hoài voán cuûa döï aùn ñaàu tö; khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng; nguoàn voán vay cuûa ngaân haøng ñeå thoûa thuaän thôøi haïn vay vaø chu kyø traû nôï phuø hôïp. Thôøi haïn vay khoâng ñöôïc vöôït quaù thôøi gian toàn taïi cuûa toå chöùc, khoâng vöôït quaù thôøi gian soáng vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi nöôùc ngoaøi. Möùc cho vay. Ngaân haøng caên cöù vaøo nhu caàu voán cuûa phöông aùn, döïa aùn saûn xuaát kinh doanh, tieâu duøng; voán töï coù, khaû naêng traû nôï cuaû khaùch haøng, giaù trò taøi saûn ñaûm baûo tieàn vay, khaû naêng nguoàn voán cuûa Ngaân haøng ñeå quyeát ñònh möùc cho vay. Ngoaøi ra coøn caên cöù vaøo caùc thoâng tin nhö: Voán chuû sôû höõu; doanh thu baùn haøng; löu chuyeån tieàn teä naêm tröôùc; thu nhaäp khaùch haøng ñeå xaùc ñònh haïn möùc cho vay. Laõi suaát cho vay Laõi suaát cho vay toái thieåu cho töøng loaïi cho vay do Toång giaùm ñoác ban haønh cho töøng thôøi kyø sau khi ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. Möùc laõi suaát ñoái vôùi khoaûn nôï quaù haïn baèng 150% laõi suaát cho vay ñöôïc kyù keát hoaëc ñieàu chænh trong hôïp ñoàng tín duïng. Qui trình ra quyeát ñònh caáp tín duïng Quy trình xem xeùt cho vay goàm caùc böôùc sau: a. Böôùc 1: Tieáp nhaän nhu caàu vay voán cuûa khaùch haøng. b. Böôùc 2: Kieåm tra hoà sô, thuû tuïc ban ñaàu c. Böôùc 3: Ñoái chieáu vôùi caùc quy ñònh trong Chính saùch tín duïng nhö: Caùc khaùch haøng, khoaûn vay bò haïn cheá hoaëc khoâng ñöôïc cho vay, caùc tieâu chí loaïi tröø khaùc. d. Böôùc 4: Chaám ñieåm, xeáp haïng tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng e. Böôùc 5: Tham khaûo thoâng tin veà khaùch haøng töø caùc nguoàn thoâng tin beân ngoaøi nhö Trung taâm thoâng tin tín duïng cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam. f. Böôùc 6: Phaân tích phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng. g. Böôùc 7: Tröôøng hôïp chaáp nhaän caáp tín duïng, Ngaân haøng seõ xem xeùt vieäc xaùc ñònh laõi suaát cho vay caên cöù vaøo chaám ñieåm, xeáp haïng tín duïng khaùch haøng, loaïi taøi saûn baûo ñaûm vaø möùc thieät haïi döï kieán theo nguyeân taéc möùc thieät haïi döï kieán thaáp thì laõi suaát cho vay thaáp vaø ngöôïc laïi. h. Böôùc 8: Qua töøng böôùc xem xeùt, ñoái chieáu neâu treân, neáu khaùch haøng khoâng ñaït yeâu caàu seõ bò töø choái ngay vaø Ngaân haøng seõ toå chöùc thoáng keâ vaø löu tröõ thoâng tin veà caùc khaùch haøng naøy. Vaøi neùt khaùi quaùt veà Sôû giao dòch Tp Hoà Chí Minh. Lòch söû hình thaønh. Sôû giao dòch thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc thaønh laäp ngaøy 22/6/2002 theo quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Saøi Goøn Thöông Tín. Chöùc naêng hoaït ñoäng. Thöïc hieän caùc nghieäp vuï veà tieàn göûi, tieàn vay vaø caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng phuø hôïp theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc vaø quy ñònh veà phaïm vi hoaït ñoäng ñöôïc pheùp cuûa Sôû giao dòch, caùc quy ñònh, quy cheá cuûa Ngaân haøng lieân quan ñeán töøng nghieäp vuï. Toå chöùc coâng taùc hoaïch toaùn keá toaùn vaø an toaøn kho quyõ theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø quy trình nghieäp vuï lieân quan, quy ñònh, quy cheá cuûa Ngaân haøng. Phoái hôïp caùc phoøng nghieäp vuï Ngaân haøng trong coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt vaø thöôøng xuyeân thöïc hieän coâng taùc töï kieåm tra moïi maët hoaït ñoäng taïi Sôû giao dòch vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc phuø hôïp theo quy ñònh, quy cheá cuûa ngaân haøng. Thöïc hieän coâng taùc tieáp thò, phaùt trieån thò phaàn; xaây döïng vaø baûo veä thöông hieäu; nghieân cöùu vaø ñeà xuaát caùc nghieäp vuï phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñòa baøn hoaït ñoäng. Xaây döïng keá hoaïch kinh doanh cuûa Sôû giao dòch theo ñònh höôùng phaùt trieån chung taïi khu vöïc vaø cuûa toaøn Ngaân haøng trong töøng thôøi kyø. Toå chöùc coâng taùc haønh chaùnh quaûn trò, nhaân söï phuïc vuï cho hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. Thöïc hieän coâng taùc höôùng daãn, boài döôõng nghieäp vuï, taïo moâi tröôøng laøm vieäc nhaèm phaùt huy toái ña naêng löïc, hieäu quaû phuïc vuï cuûa caùn boä nhaân vieân toaøn Sôû giao dòch moät caùch toát nhaát. Toå chöùc boä maùy Toå chöùc boä maùy. Sôû giao dòch do giaùm ñoác phuï traùch, giuùp Giaùm ñoác coù phoù giaùm ñoác, bao goàm caùc phoøng nghieäp vuï Chi nhaùnh vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc sau: Phoøng dòch vuï khaùch haøng Phoùng quaûn lyù tín duïng Phoøng keá toaùn vaø Quyõ Toå haønh chaùnh quaûn trò Phoøng giao dòch Sô ñoà toå chöùc. Giaùm ñoác Phoù giaùm ñoác P. Dòch vuï khaùch haøng Boä phaän Quaûn lyù nôï BP. Kieåm soaùt tín duïng BP .Tín duïng DN BP. Thanh toaùn quoác teá BP.Tín duïng caù nhaân Toå HC quaûn trò P. Quaûn lyù tín duïng P. Keá toaùn vaø Quyõ BP. Quan heä KH BP. KD vaøng, ngoaïi teä BP.DVvaø Tieàn göûi Boä phaän Toång hôïp Boä phaän Quyõ chính Phoøng giao dòch Phoøng dòch vuï khaùch haøng. 1.3.4.1 Chöùc naêng. Laøm ñaàu moái cung caáp caùc saûn phaåm cuûa Ngaân haøng cho khaùch haøng, trieån khai caùc taùc nghieäp töø khaâu tieáp xuùc, höôùng daãn vaø laäp chöùng töø keá toaùn. Thöïc hieän coâng taùc tieáp thò vaø phaùt trieån thò tröôøng Xaây döïng keá hoaïch kinh doanh haøng thaùng, haøng naêm vaø theo doõi ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän keá hoaïch. Höôùng daãn, hoã trôï veà maët nghieäp vuï ñoái vôùi caùc ñôn vò tröïc thuoäc. 1.3.4.2 Toå chöùc boä maùy. a. Toå chöùc boä maùy: Phoøng dòch vuï khaùch haøng do tröôûng phoøng phuï traùch, giuùp Tröôûng phoøng laø Phoù phoøng vaø caùc boä phaän sau: Boä phaän tín duïng doanh nghieäp Boä phaän tín duïng caù nhaân Boä phaän Thanh toaùn quoác teá Boä phaän Dòch vuï vaø Tieàn göûi Boä phaän kinh doanh vaøng, ngoaïi teä. Boä phaän quan heä khaùch haøng b. Sô ñoà toå chöùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 1.doc
 • docBIA.doc
 • docCHUONG 2.doc
 • docCHUONG 3.doc
 • docKETLUAN.doc
 • docLOI CAM ON.doc
 • docLOIMODAU.doc
 • docMUCLUC C1.doc
 • docMUCLUC C2.doc
 • docMUCLUC C3.doc
 • docMUCLUC.doc
 • docPHULUCA.doc
 • docPhulucb.doc
 • docTAILIEUTHAMKHAO.doc
Luận văn liên quan