Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương Hoàn Kiếm – Thực trạng và giải pháp

Một thực tế hiện nay không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn ở các nước khác trên thế giới là các DNNVV thường xuyên gặp khó khăn trong việc huy động vốn, nhu cầu vốn cho kinh doanh rất lớn. Trong các hoạt động của một ngân hàng thương mại thì hoạt động cho vay chiếm vai trò chủ đạo, mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng nhưng lại chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Chính vì vậy, đối với ngân hàng, việc nâng cao hiệu quả cho vay là việc làm sống còn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của ngân hàng Hoạt động cho vay đối với các DNNVV hiện nay tại NHCT Hoàn Kiếm đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa xứng với tiềm năng của các doanh nghiệp cũng như chưa thực sự đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Do đó trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, trong luận văn tốt nghiệp này, em đã hệ thống hoá những lý luận cơ bản về cho vay, hiệu quả hoạt động cho vay, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay. Luận văn cũng đã phân tích, đánh giá tình hình cho vay và hiệu quả hoạt động cho vay tại CN NHCT Hoàn Kiếm trong thời gian vừa qua. Đồng thời, trên cơ sở thực trạng, những hạn chế còn tồn tại, luận văn đã đề cập tới một số giải pháp và kiến nghị tới các cơ quan chức năng có liên quan, tới NHCT Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm. Cũng từ lý luận và thực tiễn nghiên cứu, luận văn cũng đã nêu lên được một số kiến nghị với cơ quan hữu quan, với cơ quan chủ quản và Nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV.

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1819 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng công thương Hoàn Kiếm – Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VV h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vµ tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ë lÜnh vùc nµy còng lµ lîi thÕ m¹nh cña NHCT. Tuy vËy, khi xÐt vÒ c¬ cÊu nî, th× c¸c doanh nghiÖp ®­îc ng©n hµng cho vay l¹i chñ yÕu l¹i lµ DNNN, do yÕu tè c¹nh tranh kh«ng lín nªn víi viÖc kinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao nh­ lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, ®iÒu ®ã phÇn nµo ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng cña kho¶n vay do yÕu tè rñi ro lín. 2.3.3. Nî qu¸ h¹n, nî xÊu. *) T×nh h×nh gia h¹n nî. BiÓu 6: Nî gia h¹n trong cho vay ®èi víi DNNVV. §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m Cho vay nÒn kinh tÕ Cho vay DNVVN Nî gia h¹n DNVVN/ Tæng nî gia h¹n Tæng d­ nî Nî gia h¹n Tû lÖ NGH Tæng d­ nî Nî gia h¹n Tû lÖ NGH 2005 1100 17.8 1.62% 100 5.13 5.13% 28.8% 2006 1070 15 1.4% 95 6.2 6.53% 41.3% 2007 1100 18 1.64% 110 7 6.36% 38.9% Nguån: B¸o c¸o nî gia h¹n, nî qu¸ h¹n cña NHCT Hoµn KiÕm n¨m 2005-2007 ( Sè liÖu tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2007) Nî gia h¹n cña chi nh¸nh chiÕm tû lÖ nhá trong tæng d­ nî. Tû lÖ nµy cao nhÊt trong n¨m 2007, míi chØ lµ 1.64%. Trong khi ®ã, tû lÖ nî gia h¹n trong cho vay DNNVV l¹i kh¸ cao vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn. N¨m 2005, nî gia h¹n lµ 5.13 tû ®ång, chiÕm 5.13% trong tæng d­ nî. §Õn n¨m 2007, t¨ng thªm 1.07 tû ®ång, nî gia h¹n chiÕm 6.53% tæng d­ nî, vµ n¨m 2007 tû lÖ nµy tuy cã gi¶m nh­ng vÉn cao h¬n so víi n¨m 2005 lµ 6.36%, t­¬ng øng víi 7 tû ®ång. §iÒu nµy cho thÊy, c¸c kho¶n nî ch­a ®­îc tr¶ nî ®óng h¹n nh­ trong cam kÕt, ®­îc kh¸ch hµng lµm ®¬n xin ®iÒu chØnh l¹i kú h¹n tr¶ n¬ ®ang t¨ng. Tuy ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n nh­ng c¸c kho¶n nµy tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ chuyÓn sang c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trong t­¬ng lai, lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu håi nî cña ng©n hµng, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông. *) T×nh h×nh nî qu¸ h¹n. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng tÝn dông, tû lÖ nµy cao hay thÊp noi nªn hiÖu qu¶ cho vay cña chi nh¸nh, cã thÓ nãi tû lÖ nî qu¸ h¹n nµy lµ nh÷ng con sè biÕt nãi, ph¶n ¸nh mét c¸ch toµn diÖn nhÊt t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña mét ng©n hµng. T¹i NHCT Hoµn KiÕm, t×nh h×nh nî qu¸ h¹n ®­îc cho trong b¶ng d­íi ®©y. BiÓu 7: Nî qu¸ h¹n trong cho vay ®èi víi DNNVV §¬n vÞ: tû ®ång N¨m Cho vay nÒn kinh tÕ Cho vay DNVVN Nî qu¸ h¹n DNVVN/ Tæng NQH Tæng d­ nî Nî qu¸ h¹n Tû lÖ NQH Tæng d­ nî Nî qu¸ h¹n Tû lÖ NQH 2005 1100 17.16 1.56% 100 1.65 1.65% 9.62% 2006 1070 12 1.12% 95 1.45 1.53% 12.08% 2007 1100 10 0.91% 110 1.57 1.43% 15.7% Nguån: B¸o c¸o nî gia h¹n, nî qu¸ h¹n cña NHCT Hoµn KiÕm n¨m 2005-2007 ( Sè liÖu tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2007) Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n trong cho vay DNNVV t¹i chi nh¸nh ®ang cã chiÒu h­íng tèt lªn. Tû lÖ NQH cho vay DNNVV cña chi nh¸nh trong 3 n¨m trë l¹i ®©y nh×n chung lµ gi¶m. N¨m 2005 nî qu¸ h¹n cña kh¸ch hµng DNNVV lµ 1.65 tû ®ång, chiÕm 1.65% tæng d­ nî. N¨m 2006, nî qu¸ h¹n gi¶ m xuèng chØ lµ 1.45 tû ®ång , t­¬ng øng víi tû lÖ 1.53%. §Õn n¨m 2007 tû lÖ nµy chØ cßn cã 1.43% ,NQH t­¬ng øng lµ 1.57 tû ®ång. MÆc dï vËy nh­ng nÕu xÐt ho¹t ®éng cho vay DNNVV trong cho vay toµn nÒn kinh tÕ th× chÊt l­îng nî cña DNNVV l¹i thÊp h¬n chÊt l­îng nî nãi chung cña NHCT HK. Trong 3 n¨m 2005-2007, tû lÖ NQH cña DNNVV lu«n cao h¬n tû lÖ NQH chung cña toµn chi nh¸nh. Chªnh lÖch nµy ngµy cµng lín. N¨m 2007 chªnh lÖch lµ lín nhÊt 0.52%( 0.91%- 1.43%). Ngoµi ra, trong khi d­ nî cho vay DNNVV chØ chiÕm kho¶ng 10%( 2007) tæng d­ nî, th× NQH DNNVV ®· chiÕm tíi tËn 15%. Tû träng nî qu¸ h¹n tËp trung ë khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc lµ lín nhÊt, chiÕm tíi 65% trong tæng nî qu¸ h¹n. Nguyªn nh©n cã thÓ do viÖc qu¶n lý nî ®èi víi c¸c DNNN cßn láng lÎo, ch­a thËt g¾t gao do t©m lý, DNNN mµ lµm ¨n thua lç th× cã nhµ n­íc ®øng ra b¶o l·nh, bï ®¾p chi phÝ, hoÆc còng cã thÓ do nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng vay. DNNN cã thÓ lµm ¨n kh«ng hiªu qu¶, t×nh h×nh kinh doanh thua lç nªn kh«ng ch¶ ®­îc nî cho ng©n hµng, hoÆc lµ nh÷ng doanh nghiÖp nµy ú ra cè t×nh kh«ng tr¶ nî. *) T×nh h×nh nî xÊu. Theo quyÕt ®Þnh 493/2005/Q§ – NHNN ngµy 22/04/2005 cña Thèng ®èc NHNN vÒ ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña tæ chøc tÝn dông th× viÖc ph©n lo¹i nî ®­îc chia thµnh 5 nhãm: - Nhãm 1: Nî ®ñ tiªu chuÈn - Nhãm 2: Nî cÇn chó ý - Nhãm 3: Nî d­íi tiªu chuÈn - Nhãm 4: Nî nghi ngê - Nhãm 5: Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn Trong ®ã, nî xÊu lµ c¸c kho¶n nî thuéc c¸c nhãm 3, nhãm 4 vµ nhãm 5, nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 90 ngµy trë lªn, bªn c¹nh ®ã lµ nh÷ng kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n d­íi 90 ngµy theo thêi h¹n ®· c¬ cÊu l¹i.KÓt qu¶ ph©n lo¹i d­ nî trong n¨m 2007 theo 5 nhãm nî ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: BiÓu 8: Nî xÊu trong cho vay ®èi víi DNNVV n¨m 2007 §¬n vÞ: Tû ®ång. ChØ tiªu Nî nhãm 3 Nî nhãm 4 Nî nhãm 5 Tæng nî xÊu D­ nî Nî xÊu/D­ nî(%) Cho vay nÒn kinh tÕ 16.92 11.16 7.92 36 1100 3.27% Cho vay DNNVV 1.116 0.766 0.3065 2.189 110 1.99% Nguån: B¸o c¸o nî gia h¹n, nî qu¸ h¹n cña NHCT Hoµn KiÕm n¨m 2005-2007 ( Sè liÖu tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2007) Theo dâi biÓu trªn, cã thÓ thÊy nî xÊu ®èi víi cho vay DNNVV chiÕm mét tû lÖ nhá trong tæng d­ nî. Trong n¨m 2007, chi nh¸nh chØ cã 2.189 tû ®ång chiÕm 1.99% trong tæng d­ nî cho vay DNNVV vµ chiÕm 6,08% tæng nî xÊu. Trong ®ã, nî xÊu nhãm 3 chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng d­ nî xÊu, lµ 51%,trong khi ®ã, nî xÊu nhãm 5 chiÕm tû träng Ýt nhÊt lµ 14% cho thÊy kh¶ n¨ng kh«ng thu ®­îc nî kh¸ch hµng t¹i chi nh¸nh kh«ng qu¸ nghiªm träng. ViÖc ph©n lo¹i nî nh­ vËy gióp cho ng©n hµng cã thÓ trÝch lËp quü dù phßng vµ xö lý rñi ro hiÖu qu¶ nhÊt. 2.4.®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông ®çi víi dnnvv t¹i cn nhct hoµn kiÕm..§¸NH GI¸ HIÖU QU¶ HO¹T §éNG TÝN DôNG §çI VíI DNNVV T¹I CN NHCT HOµN KIÕM. “ T¨ng tr­ëng tÝn dông ®ång thêi víi n©ng cao chÊt l­îng cho vay” lµ ®iÒu mµ bÊt cø mét ng©n hµng nµo còng mong muèn ®¹t ®­îc. Trong thêi gian võa qua, Chi nh¸nh do ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc, tuy kh«ng cã sù më réng vÒ quy m« cho vay DNNVV nh­ng chÊt l­îng c¸c kho¶n tÝn dông nµy ngµy cµng ®­îc n©ng cao. §iÒu ®ã cho thÊy sù nç lùc cè g¾ng nç lùc cña tËp thª c¸c c¸n bé cña phßng kh¸ch hµng 2, sù quan t©m chØ ®¹o x¸t xao cña l·nh ®¹o Chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm, còng nh­ sù ñng hé cña c¸c c¬ quan ban ngµnh trªn ®Þa bµn vµ sù tin t­ëng hîp t¸c cña kh¸ch hµng. Cã thÓ ®¸nh gi¸ cô thÓ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay DNNVV cña chi nh¸nh trªn nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc hay nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc: 2.4.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Mét lµ: ChÊt l­îng tÝn dông cña chi nh¸nh ngµy cµng ®­îc n©ng cao. C¸c tû lÖ nî qu¸ h¹n, tû lÖ nî xÊu gi¶m qua c¸c n¨m. Tuy trong nh÷ng n¨m qua quy m« cña cho vay DNNVV cña chi nh¸nh kh«ng ®­îc më réng nh­ng còng cã thÓ ®¸nh gi¸ ®©y lµ thµnh tùu cña chi nh¸nh trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay. Víi viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch h¹n chÕ tÝn dông, chi nh¸nh ®· sµng läc ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng xÊu, thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng tèt. Hai lµ: C¬ cÊu d­ nî cã sù chuyÓn biÕn theo h­íng hîp lý h¬n. D­ nî cho vay DNNVV tËp trung chñ yÕu vµo ngµnh c«ng nghiÖp vµ th­¬ng nghiÖp, ®©y l¹i lµ hai ngµnh ®ang ph¸t triÓn ë n­íc ta hiÖn nay nªn kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n cña kh¸ch hµng vay tiÒn lµ rÊt lín, chÊt l­îng cho vay cña ng©n hµng ®­îc ®¶m b¶o. Ba lµ : C«ng t¸c thÈm ®Þnh cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá phÇn nµo ®­îc n©ng cao. ViÖc thÈm ®Þnh tõ chç chñ yÕu lµ sao chÐp sè liÖu cña kh¸ch hµng, dÇn dÇn ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p mang tÝnh khoa häc, nh×n nhËn vÊn ®Ò réng h¬n, kü thuËt thÈm ®Þnh hoµn chØnh h¬n. HÖ thèng chÊm ®iÓm tÝn dông, vµ xÕp h¹ng kh¸ch hµng vay vèn ngµy cµng ®­îc chÝnh x¸c vµ x¸t víi thùc tÕ h¬n. C«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn vèn vay còng ®­îc thùc hiÖn chÆt chÏ h¬n, gãp phÇn h¹n chÕ c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò. Bèn lµ : Theo chØ ®¹o cña NHCT, chi nh¸nh ®· thµnh lËp ban xö lý nî tån ®äng vµ tÝch cùc ®«n ®èc tr¶ nî còng nh­ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö lý tµi s¶n thÕ chÊp. Víi c¸c kho¶n nî nhãm 5, chi nh¸nh lu«n tÝch cùc göi c«ng v¨n ®Õn phßng thi hµnh ¸n ®Ó thu håi nî. Do vËy c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî xÊu ngµy cµng gi¶m., gãp phÇn h¹n chÕ tæn thÊt, lµnh m¹nh hãa tµi chÝnh, t¨ng c­êng ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh. N¨m lµ : Trong qu¸ tr×nh cho vay c¸c c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c v¨n b¶n ph¸p quy nh­ : luËt ng©n hµng vµ luËt c¸c t«t chøc tÝn dông, c¸c quy chÕ, c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, chÕ ®é thÓ lÖ tÝn dông vµ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Ng©n hµng còng nh­ c¶u ChÝnh phñ trong qu¸ trinh thùc hiÖn quy tr×nh cho vay, qua ®ã ®· gãp phÇn ®¶m b¶o chÊt l­îng ho¹t ®éng cho vay S¸u lµ : Ng©n hµng rÊt nç lùc t×m kiÕm, khai th¸c c¸c nguån vèn quèc tÕ víi nhiÒu ­u ®·i, thêi h¹n cho vay dµi ®Ó tµi trî cho c¸c DNNVV, gãp phÇn ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm tÝn dông ®èi víi DNNVV. §©y lµ c¸c ch­¬ng tr×nh tÝn dông mang l¹i s­ kh¸c biÖt trong quan hÖ tÝn dông ®èi víi DNNVV cña NHCT víi c¸c NHTM kh¸c. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy ®Òu cã hiÖu qu¶ cao, mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho c¶ NHCT Hoµn KiÕm vµ DNNVV lµ c¸c ®èi t­îng vay vèn. B¶y lµ : ng©n hµng lu«n chñ ®éng trong viÖc t¨ng c­êng nhiÒu kªnh tiÕp cËn víi DNNVV. Th«ng qua c¸c diÔn ®µn, b¸o chÝ, ®µi ph¸t thanh, héi th¶o, héi nghÞ… ng©n hµng cã c¬ héi t×m hiÓu nhu cÇu cña doanh nghiÖp, tõ cã chÝnh s¸ch thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi còng nh­ cã c¬ héi tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi. 2.4.2 H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n. 2.4.2.1 H¹n chÕ. MÆc dï trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nhÊt ®Þnh nh­ng ho¹t ®éng cho vay cña chi nh¸nh còng cßn mét sè nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc : Mét lµ : HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay cßn h¹n chÕ c¶ vÒ sè l­îng kh¸ch hµng vµ d­ nî cho vay. Cho vay DNNVV ch­a thùc sù ®­îc chi nh¸nh quan t©m ®óng víi vai trß lµ bé phËn kh¸ch hµng quan träng cña NHCT, d­ nî cho vay hiÖn chØ chiÕm kho¶ng 18% tæng d­ nî, sè l­îng kh¸ch hµng lµ DNNVV chiÕm 56% tæng kh¸ch hµng, con sè nµy cßn khiªm tèn víi môc tiªu ®Õn n¨m 2010, kh¸ch hµng DNNVV cña NHCT chiÕm 70% tæng kh¸ch hµng vay vèn. Hai lµ : C¬ cÊu d­ nî DNNVV ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ ®· cã sù chuyÓn biÕn, song ch­a tÝch cùc. Cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vÉn cßn chiÕm tû träng nhá trong tæng d­ nî cho vay c¸c DNNVV. Chi nh¸nh trong thêi gian tíi ph¶i xem xÐt vÊn ®Ò nµy mét c¸ch thËt sù nghiªm tóc, Bëi trong xu thÕ hiÖn nay, Nhµ n­íc ®· vµ ®ang khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn hãa, h¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®ang trë nªn ngµy cµng lín m¹nh vµ ®ãng gãp mét phÇn quan träng trong sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ. Ba lµ : ChÊt l­îng nî cña DNVVN tuy ®· cã nh÷ng c¶i thiÖn ®¸ng kÓ nh­ng vÉn thÊp h¬n mÆt b»ng cho vay chung cña chi nh¸nh. Nî qu¸ h¹n l¹i ®ang tËp trung ë c¸c kho¶n cho vay DNNN. Trong thêi gian võa qua , bé phËn kinh tÕ nµy ®· tá ra ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, nhiÒu c«ng ty lµm ¨n thua lç, g©y mÊt vèn cña Nhµ n­íc. §iÒu ®¸ng nãi lµ hÇu hÕt c¸c DNNN cã nî qu¸ h¹n ®Òu kh«ng cã hoÆc tû lÖ nî cã tµi s¶n b¶o ®¶m rÊt thÊp nªn kh¶ n¨ng thu håi nî lµ khã kh¨n. Nî gia h¹n mÆc dï chØ chiÕm tû lÖ nhá trong tæng d­ nî nh­ng l¹i cã xu h­íng t¨ng qua c¸c n¨m, tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ ph¸t sinh nî qu¸ h¹n vµ kh¶ n¨ng khã thu håi nî, m« h×nh chung ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng nî cña tÝn dông DNNVV. Bèn lµ : HiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn huy ®éng ®­îc lµ kh«ng cao. Chi nh¸nh míi chØ cho vay ®­îc kho¶ng 47% tæng nguån vèn huy ®éng ®­îc. Trong ®ã tû lÖ cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chØ chiÕm kho¶ng 18%, trong khi phÇn lín c¸c DNNVV l¹i kh«ng thÓ tiÕp cËn ®­îc víi vèn cña ng©n hµng, g©y l·ng phÝ nguån vèn huy ®éng. chi phÝ huy ®éng vèn cao, ng©n hµng kh«ng thÓ ®¹t ®­îc môc tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn. N¨m lµ : §Þnh nghÜa vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i ng©n hµng C«ng Th­¬ng ch­a thèng nhÊt vµ phï hîp gi÷a c¸c nghÞ ®Þnh c«ng v¨n trong hÖ thèng ng©n hµng. §iÒu nµy g©y bÊt tiÖn lín cho chi nh¸nh khi quan hÖ tÝn dông víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá thuéc c¸c dù ¸n cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, còng nh­ qu¸ tr×nh theo dâi thèng kª…. cña ng©n hµng 2.4.2.2. Nguyªn nh©n. 2.4.2.2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. *) Tõ phÝa kh¸ch hµng. - Kü n¨ng lËp dù ¸n, thuyÕt minh ph­¬ng ¸n kinh doanh ch­a cao, rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®­îc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶, l¹i kh«ng thµnh th¹o trong viÖc sö dông c¸c dÞch vô hç trî kinh doanh ®ang cã trªn thÞ tr­êng nh­ nguån th«ng tin cÇn khai th¸c,dÞch vô t­ vÊn…..§iÒu nµy ®· g©y rÊt nhiÒu trë ng¹i cho doanh nghiÖp võa vµ nhá khi ®Õn vay vèn t¹i ng©n hµng. - Do n­íc ta míi chuyÓn tõ nªn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nªn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù chØ ®¹o cña nhµ n­íc theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa ®­îc mét thêi gian nªn nh÷ng h¹n chÕ cña c¬ chÕ cò vÉn cßn ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu tíi c¸ch thøc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ nh÷ng DNNN. - Do vÉn ch­a tõ bá hÕt ®­îc nh÷ng thãi quen kinh doanh míi nªn kh¶ n¨ng thÝch øng nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp nµy bÞ h¹n chÕ, dÉn tíi hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng nh­ mong muèn. - Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng lµ mét nguyªn nh©n. Do n­íc ta trong thêi buæi héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi ®· mäc lªn rÊt nhiÒu c«ng ty míi theo trµo l­u nh­ng hiÓu biÕt vÒ viÖc kinh doanh, kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng, còng nh­ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o c«ng ty cßn h¹n hÑp, sù n¨ng ®éng, tÝnh linh ho¹t trong ®iÒu hµnh cßn kh«ng cao, chÝnh v× thÕ nhiÒu doanh nghiÖp khã cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng trong mét thêi gian dµi. - Ngoµi ra sù thiÕu trung thùc trong viÖc cung cÊp th«ng tin cña kh¸ch hµng còng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng kho¶n vay. NhiÒu doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ vay ®­îc vèn cña ng©n hµng ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin thiÕu trung thùc nh­ chØnh söa c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tr­íc khi ®­a cho c¸n bé ng©n hµng thÈm ®Þnh, cung cÊp th«ng tin gi¶ vÒ t×nh h×nh vay nî tr­íc ®©y..., khiÕn cho c¸n bé ng©n hµng cã nh÷ng ®¸nh gi¸ sai lÖch vÒ kh¸ch hµng dÉn tíi cho vay kh«ng ®óng chç. NhiÒu doanh nghiÖp khi nhËn ®­îc vèn vay råi l¹i kh«ng sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn, hay g©y khã dÔ cho ng©n hµng khi kh«ng chÞu tra nî vay ®óng h¹n ®· quy ®Þnh. Còng cã nh÷ng kh¸ch hµng vay, khi yªu cÇu ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp ®· cè t×nh ®­a giÊy chøng nhËn gi¶ vÒ quyÒn së h÷u tµi s¶n, khiÕn ng©n hµng kh«ng thÓ tiÕn hµnh thanh lý tµi s¶n thÕ chÊp. *) Nguyªn nh©n kh¸c. N­íc ta tuy ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ æn ®Þnh, ®iÒu nµy t¹o thuËn lîi cho c¸c tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, do míi gia nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ch­a l©u nªn m«i tr­êng ph¸p lý cßn yÕu kÐm, ch­a thÓ lµ chç dùa v÷ng ch¾c cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c ho¹t ®éng, trong ®ã cã hÖ thèng ng©n hµng. HÖ thèng ph¸p luËt cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a thËt chÆt chÏ, khiÕn nhiÒu doanh nghiÖp vÉn t×m c¸ch l¸ch luËt ®­îc, ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng tíi sù lµnh m¹nh trong kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch, quy ®Þnh, nghÞ ®Þnh tuy ®· ®­îc ban hµnh víi nhiÒu hoµn thiÖn vµ söa ®æi ®Ó thÝch øng víi sù thay ®æi nhanh vµ m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, nh­ng vÉn ch­a ®ång bé. Ngoµi ra mét sè c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc cô thÓ nh­ : cÊp ®¨ng kÝ kinh doanh, cÊp c¸c lo¹i giÊy phÐp, kª khai thuÕ.. cßn nhiÒu phøc t¹p r­êm rµ. HiÖn t­îng c¸c lo¹i giÊy phÐp ‘con’ cßn phæ biÕn. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan c«ng chøng, c¬ quan kiÓm to¸n ch­a râ rµng, ®µy ®ñ. HÖ thèng giÊy tê vÒ quyÒn së h÷u tµi s¶n, quyÒn sö dông ®Êt vµ bÊt ®éng s¶n trªn ®Êt cßn phøc t¹p, thiÕu hoÆc kh«ng ®ång nhÊt. Nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng kh¸c còng g©y ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng ho¹t ®éng cho vay. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu cña cuéc sèng liªn tôc t¨ng nh­ gi¸ x¨ng dÇu, gi¸ ®iÖn, n­íc, gi¸ mét sè mÆt hµng thùc phÈm còng t¨ng m¹nh khiÕn cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ ¶nh h­ëng, hiÖu qu¶ kinh doanh gi¶m sót, nhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp nÆng, nhu cÇu x¨ng, dÇu, ®iÖn, n­íc lµ rÊt lín ®Ó cã thÓ duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do chi phÝ t¨ng, dÉn tíi lîi nhuËn gi¶m sót vµ tõ ®ã, ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng. Chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm l¹i cho vay chñ yÕu trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp nªn còng bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu. BiÕn ®éng lín trªn thÞ tr­ßng tiÒn tÖ, nh÷ng thay ®æi thÊt th­êng cña l·i suÊt, l¹m ph¸t liªn tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m qua còng khiÕn cho ho¹t ®éng cho vay kh«ng ®­îc nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, chÊt l­îng cho vay bÞ gi¶m sót. 2.4.2.2.2. Nguyªn nh©n chñ quan. Tuy c¬ chÕ cho vay míi ®· b­íc ®Çu mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, nh­ng lµ quy ®Þnh chung ¸p dông cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. HiÖn t¹i ng©n hµng ch­a cã mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch tÝn dông nµo quy ®Þnh cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy. ViÖc xÐt duyÖt cho vay gièng nh­ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lín, quy tr×nh thñ tuc ¸p dông cho nh÷ng kho¶n cho vay quy m« lín, kh«ng thËt sù phï hîp víi ®èi t­îng kh¸ch hµng cã quy m« nhá nµy. Th«ng tin tÝn dông còng lµ mét nguyªn nh©n ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng. HiÖn t¹i viÖc thu thËp th«ng tin kh¸ch hµng ®Ó phôc vô c«ng t¸c cho vay cña NHCT c¬ b¶n ®­îc lÊy tõ nguån hÖ thèng th«ng tin tÝn dông Ng©n hµng Nhµ n­íc (CIC), tõ Trung t©m th«ng tin tÝn dông cña NHCTVN (TRR). C¸c nguån th«ng tin nµy ch­a th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt, ®é tin cËy thÊp. Ngay c¶ nguån th«ng tin vÒ ho¹t s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chñ yÕu ®­îc thu thËp qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp còng bÞ c¸c doanh nghiÖp chØnh söa, bãp mÐo ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vay vèn cña NH. Mµ th«ng tin vÒ doanh nghiÖp lµ c¬ së ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸n bé ng©n hµng tõ kh©u thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn, thÈm ®Þnh rñi ro tÝn dông ®Õn viÖc ra quyÕt ®Þnh tÝn dông, vµ còng lµ yÕu tè quan träng gióp c¸c nhµ qu¶n lý tÝn dông ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. Do ®ã th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c, kÞp thêi sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng c¸c kho¶n vay. ChÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña ng©n hµng cßn ch­a cao. Do thãi quen khi kh¸ch hµng ®· cã TS§B cho kho¶n vay th× kh¶ n¨ng thu håi vèn vay lµ lín, ®iÒu nµy khiÕn cho viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n vay kh«ng ®­îc chó träng, ng©n hµng ch­a thùc sù ph¶n ¸nh ®­îc liÖu mét dù ¸n kinh doanh cã kh¶ thi hay kh«ng. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng còng ch­a chó träng nhiÒu tíi viÖc ®Çu t­ vèn më réng c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, ®©y lµ yÕu tè v« cïng quan träng. C«ng nghÖ cao cã thÓ gióp viÖc thÈm ®Þnh mét dù ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh ®­îc nhanh h¬n, chuÈn x¸c h¬n, qua ®ã chÊt l­îng cho vay ®­îc n©ng cao. Tr×nh ®é n¨ng lùc c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng còng lµ mét nguyªn nh©n : Tuy c¸n bé tÝn dông cã nh÷ng tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh nh­ng kiÕn thøc tæng hîp vÒ c¸c ngµnh NH cßn ch­a cao. Mµ víi xu thÕ hiÖn nay, yªu cÇu ngoµi viÖc n¾m nh÷ng hiÓu biÕt chuyªn m«n cña ngµnh ng©n hµng, cßn cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c còng nh­ ph¶i am hiÓu vÒ luËt ph¸p, n¾m v÷ng nh÷ng quyÕt ®Þnh, nghÞ ®Þnh do nhµ n­íc ban hµnh, còng nh­ lµ luËt ph¸p quèc tÕ, cã nh­ vËy míi cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vµ nh¹y bÐn víi diÔn biÕn thÞ tr­êng. Cã thÓ nãi trong thêi gian võa qua do ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc vµ nh÷ng biÕn ®éng lín trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong kinh doanh. Quy m« cho vay DNNVV cã n¨m cßn bÞ gi¶m sót, chÊt l­îng tÝn dông cña chi nh¸nh tuy ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn nh­ng nh×n chung vÉn cßn thÊp h¬n chÊt l­îng tÝn dông chung cña toµn chi nh¸nh. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn më réng quan hÖ tÝn dông, hç trî c¸c doanh nghiÖp trong thêi gian tíi, ®ång thêi n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiªp võa vµ nhá cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé vµ hoµn chØnh. CH¦¥NG 3 : MéT Sè GI¶I PH¸P N¢NG CAO HIÖU QU¶ CHO VAY dnnvv T¹I chi nh¸nh NHCT HOµN KIÕM 3.1. ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay dnnvv cña chi nh¸nh nhct hoµn kiÕm. 3.1.1. §Þnh h­íng chung vÒ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi. Hoµ cïng sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ trong giai ®o¹n héi nhËp, ngµnh Ng©n hµng sÏ cã rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc, ®ã lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc Tµi chÝnh- Ng©n hµng trong n­íc vµ quèc tÕ ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ s©u réng h¬n…. Qu¸n triÖt chØ ®¹o c¶u Ban l·nh ®¹o NHCT ViÖt Nam t¹i héi nghÞ triÓn khai nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2008, chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm cã ®Ò ra c¸c môc tiªu thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cô thÓ nh­ sau : - Nguån vèn huy ®éng : 5.500 tû ®ång ( t¨ng 10%) - D­ nî cho vay : 1.400 tû ®ång( t¨ng 25%) - Tû lÖ nî xÊu( nhãm 3.4.5) : 0% - Cho vay DNNN tèi ®a : 65%(d­ nî cho vay) - Cho vay trung dµi h¹n tèi ®a : 40% - Cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n tèi ®s : 70% - ChØ tiªu thu håi nî ®· xö lý rñi ro : 500 triÖu ®ång - Thu dÞch vô ®¹t : 4.5 tû - Lîi nhuËn sau khi trÝch dù phßng rñi ro : 75 tû ®ång 3.1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay ®çi víi DNNVV. §ÞNH H¦íNG CHO VAY DNNVV CñA CHI NH¸NH NHCT HOµN KIÕM. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta lu«n khuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn trªn c¬ së c¹nh tranh b×nh ®¼ng. Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp míi h×nh thµnh ngµy cµng nhiÒu, ®Æc biÖt lµ c¸c DNNVV chiÕm mét tû träng ®«ng ®¶o vµ ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng. Nh­ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c DNNVV cßn h¹n chÕ, c¸c doanh nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc s¶n xuÊt tiªu thô hµng hãa s¶n phÈm. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®iÒu tra h¬n 63 ngµn Doanh nghiÖp t¹i 30 tØnh thµnh phÝa B¾c cho thÊy sè vèn cña c¸c DNNVV cßn rÊt thÊp: kho¶ng 50% DN cã vèn d­íi 1 tû ®ång, gÇn 75% DN cã sè vèn d­íi 2 tû ®ång vµ cã tíi 90% DN cã vèn d­íi 5 tû ®ång( nguån: Côc ph¸t triÓn ®Çu t­ doanh nghiÖp nhá vµ võa _ Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­). ChÝnh v× vËy nhu cÇu vèn cho më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh, ®æi míi, më réng, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cña c¸c DNNVV lµ rÊt lín. Tuy nhiªn, c¸c DNNVV l¹i kh«ng dÔ dµng huy ®éng ®­îc vèn trªn thÞ tr­êng, do vèn ­u ®·i ph¸t triÓn DNNVV tõ c¸c nguån tµi trî cña n­íc ngoµi cßn h¹n chÕ, n¨ng lùc cña DNNVV ch­a ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ huy ®éng tõ thÞ tr­êng chøng kho¸n. ChÝnh v× vËy, ®Ó më réng s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh, DNNVV chñ yÕu tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng. Nh­ng viÖc tiÕp cËn víi nguån vèn nµy ®èi víi c¸c DNNVV còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tõ n¨m 2000, NHCT ViÖt Nam ®· ®¸nh gi¸ c¸c DNNVV lµ ®èi t­îng kh¸ch hµng quan träng, lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng mµ NHCT ViÖt Nam cÇn h­íng tíi. §iÒu ®ã ®· ®­îc cô thÓ ho¸ b»ng c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn hµng n¨m, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn 5 n¨m, 10 n¨m vÒ tµi trî cho DNNVV. Môc tiªu ®Õn n¨m 2010 lµ "NHCT ViÖt Nam trë thµnh NHTM dÉn ®Çu ViÖt Nam vÒ tµi trî DNNVV". Trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm, chñ tr­¬ng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vµ trªn c¬ së nhËn biÕt ®­îc vai trß quan träng cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña tÝn dông nãi riªng, còng nh­ theo ®Þnh h­íng ‘dÉn ®Çu vÒ cho vay DNNVV’ cña NHCT ViÖt Nam, chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm còng ®­a ra mét sè chñ tr­¬ng ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng cho vay lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy trong thêi gian tíi : - Ng©n hµng x¸c ®Þnh c¸c DNNVV lµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng víi quy m« to lín trong giai ®o¹n tíi. - T¨ng c­êng c¸n bé tÝn dông c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Ng©n hµng cÇn lùa chän c¸c c¸n bé tÝn dông cã tr×nh ®é vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµm c«ng t¸c tÝn dông, ®ång thêi tæ chøc c¸c líp tËp huÊn phæ biÕn c¸c kiÕn thøc míi, nhÊt lµ c¸c líp båi d­ìng vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh ngiÖp. - Thµnh lËp tæ thÈm ®Þnh dù ¸n cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao. CÇn n©ng cao chÊt l­îng trong thÈm ®Þnh, nhÊt lµ thÈm ®Þnh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp v× hiÖn t¹i kh©u nµy cßn ®­îc thùc hiÖn kh¸ s¬ sµi, nhiÒu khi mang tÝnh h×nh thøc. - TiÕp tôc hoµn thiÖn ®Ò ¸n xÕp h¹ng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng. §©y sÏ lµ mét qu¸ tr×nh võa khoa häc, võa lµm nh»m t¹o c¬ së qu¶n lý rñi ro thèng nhÊt ®èi víi tõng kh¸ch hµng. - TiÕp tôc chó träng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro tÝn dông. Ho¹t ®éng nµy thÓ hiÖn ë 3 néi dung c¬ b¶n sau : + Tu©n thñ nghiªm tóc c¸c quy chÕ, quy tr×nh tÝn dông. + T¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban nh»m kiÓm so¸t tèt rñi ro. + TiÕp tôc hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh quy chÕ ho¸, quy tr×nh ho¸ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông. 3.2. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông dnnvv t¹i cn nhct hoµn kiÕm. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kh«ng chØ t¹o ra c¬ héi mµ cßn t¹o ra c¸c th¸ch thøc cho c¸c nÒn kinh tÕ, cho c¸c ng©n hµng vµ doanh nghiÖp. §Ó h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc, tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi t¹o ra trong qu¸ tr×nh héi nhËp, c¶ chi nh¸nh lÉn c¸c DNNVV ®Òu cÇn ph¶i cã nh÷ng thay ®æi sao cho phï hîp víi thêi cuéc C¸c DNNVV ë n­íc ta ®ang ngµy cµng gia t¨ng c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Trªn c¬ së ph©n tÝch vÒ vai trß, vÞ trÝ vµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña c¸c Doanh nghiÖp võa vµ nhá trong nÒn kinh tÕ, cã thÓ nãi ®©y lµ thÞ tr­êng khai th¸c tiÒm n¨ng cña chi nh¸nh. N©ng cao hiÖu qu¶ cho vay ®èi víi ho¹t ®éng cho vay doanh nghiÖp nµy cã ý nghÜa to lín tíi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng C«ng Th­¬ng chi nh¸nh Hoµn KiÕm nãi riªng mµ cßn cã ý nghÜa æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc nãi chung. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, Chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau : C¸C GI¶I PH¸P N¢NG CAO CHÊT L¦îNG TÝN DôNG DNNVV T¹I CN NHCT HOµN KIÕM. 3.2.1. X©y dùng mét quy tr×nh cho vay riªng ®èi víi DNNVV. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá khã tiÕp cËn víi nguån vèn vay ng©n hµng lµ do nh÷ng r¾c rèi r­êm rµ, phøc t¹p cña quy tr×nh cho vay chung ¸p dông cho c¶ c¸c doanh nghiÖp lín. Do vËy quy tr×nh cho vay hiÖn nay kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn còng nh­ nhu cÇu vay vèn cña bé phËn doanh nghiÖp nµy lµm cho tû träng d­ nî cho vay t¹i Chi nh¸nh cßn thÊp. Bëi vËy, Chi nh¸nh cÇn x©y dùng mét quy tr×nh vµ thñ tôc cho vay riªng ®¬n gi¶n, linh ho¹t phï hîp víi ®Æc thï cña c¸c DNNVV. + Thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i xuÊt linh ho¹t, hîp lý : Mét l·i suÊt cho vay hîp lý lµ l·i xuÊt ph¶i thÊp h¬n tû xuÊt lîi nhuËn thu ®­îc cña doanh nghiÖp vay vèn, ®ång thêi ph¶i cao h¬n chi phÝ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng vµ mét sè chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. Cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th­êng cã rñi ro lín h¬n, chi phÝ cho thÈm ®Þnh còng lín h¬n do ®ã l·i suÊt cho vay c¸c doanh nghiÖp nµy còng lín h¬n c¸c doanh nghiÖp lín. V× vËy ®Ó më réng tÝn dông ®èi víi DNNVV th× ng©n hµng nªn ¸p dông møc l·i xuÊt ®a d¹ng, linh ho¹t cho tõng lo¹i kh¸ch hµng. + Níi láng h×nh thøc cho vay cã b¶o ®¶m : Thùc tÕ, ®a sè c¸c ng©n hµng ë n­íc ta trong ®ã cã ng©n hµng C«ng th­¬ng coi tµi s¶n b¶o ®¶m lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay. Tuy cho vay DNNVV tiÒm Èn nhiÒu rñi ro h¬n cho vay doanh nghiÖp lín nh­ng còng kh«ng nªn qu¸ tuyÖt ®èi ho¸ vai trß cña tµi s¶n b¸o ®¶m nh­ hiÖn nay. Bëi trong ®iÒu kiÖn cña n­íc ta hiªn nayth× ch­a thÓ ®­îc coi lµ mét ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho doanh nghiÖp bëi vÊn ®Ò xö lý tµi s¶n thÕ chÊp cßn gÆp nhiÒu khóc m¾c, ng©n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu håi vèn khi doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶. Trong khi ®ã, c¸c DNNVV th­êng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín h¬n nhiÒu gi¸ trÞ kho¶n vay ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm tr¶ nî cho ng©n hµng. §iÒu nµy m« h×nh chung ®· g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp khi ®Õn vay vèn. Ng©n hµng cã thÓ gi¶i quyÕt cho vay c¨n cø vµo tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¶ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®ã trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng còng cÇn m¹nh d¹n ¸p dông hinh thøc cho vay ®¶m b¶o b»ng hµng ho¸ dÞch vô. Tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay chØ lµ ph­¬ng tiÖn cuèi cïng, lµ nguån tr¶ nî khi rñi ro x¶y ra, do vËy ng©n hµng cÇn linh ho¹t ¸p dông h×nh thøc thÕ chÊp, tÝn chÊp b¶o l·nh… sao cho phï hîp. + Kú h¹n cho vay : Thêi h¹n cho vay ph¶i ®¶m b¶o kh«ng chØ c¨n cø vµo môc ®Ých vay mµ cßn c¨n cø vµo chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t­, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ nguån vèn vay cña Ng©n hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng doanh nghiÖp thiÕu vèn, Ng©n hµng thõa vèn trong khi ng©n hµng cã thÓ cho vay ®­îc. 3.2.2 §a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cung cÊp cho DNNVV. §a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn v« cïng quan träng gióp ng©n hµng ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn quan hÖ tÝn dông víi m×nh.Bªn c¹nh c¸c h×nh thøc cung cÊp tÝn dông hiÖn cã t¹i ng©n hµng, chi nh¸nh cÇn thiÕt ph¶i t×m kiÕm c¸c lo¹i h×nh thøc tÝn dông míi ®Ó ¸p dông thuËn tiÖn ®èi víi ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp Ngoµi c¸c h×nh thøc cung cÊp tÝn dông chñ yÕu mµ c¸c NHTM ®ang thùc hiÖn, cÇn thiÓt ph¶i xem xÐt bæ sung h×nh thøc tÝn dông sau: - ChiÕt khÊu: ViÖc mua b¸n chÞu vµ sö dông vèn lÉn nhau gi÷a c¸c DNNVV lµ phæ biÕn. ViÖc sö dông h×nh thøc tÝn dông chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu cã ­u ®iÓm næi bËt nh­: kh¶ n¨ng x¶y ra rñi ro ®èi víi h×nh thøc tÝn dông nµy lµ nhá nhÊt so víi c¸c lo¹i tÝn dông kh¸c, khi cÇn vèn c¸c NH cã thÓ xin t¸i chiÕt khÊu c¸c th­¬ng phiÕu, chøng tõ cã gi¸ t¹i NHNN ®Ó bæ sung nguån vèn thanh to¸n, nguån vèn kinh doanh…. Trong thêi gian tíi NH cÇn nhanh chãng nghiªn cøu x©y dùng quy tr×nh cho vay chiÕt khÊu th­¬ng phiÐu, hèi phiÕu hoÆc c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸c - Cho thuª tµi chÝnh: lµ h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª tµi s¶n. §èi víi DNNVV, ®©y lµ h×nh thøc cÊp vèn tÝn dông rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §©y lµ h×nh thøc tÝn dông ®­îc NHCT chó träng ph¸t triÓn. HiÖn míi chØ cã h×nh thøc C«ng ty thuª mua, trong thêi gian tíi ng©n hµng nªn ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc cho thuª tµi chÝnh kh¸c nh­: thuª mua bÊt ®éng s¶n, tÝn dông thuª mua b¸n vµ t¸i thuª mua… - NH còng nªn triÓn khai thùc hiÖn c¸c dÞch vô míi phï hîp víi ®èi t­îng kh¸ch hµng DNNVV nh­: bao thanh to¸n, t­ vÊn( t­ vÊn vèn, t­ vÊn tham giai chøng kho¸n,…..) 3.2.3 T¨ng c­êng c«ng t¸c Marketting, kªnh tiÕp cËn víi DNNVV. “Marketing ng©n hµng lµ hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý cña mét ng©n hµng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Æt ra cña ng©n hµng lµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu vÒ vèn, còng nh­ c¸c dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng ®èi víi nhãm kh¸ch hµng lùa chän b»ng c¸c chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p h­íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn.” Marketing ng©n hµng lµ mét yÕu tè gióp n©ng cao chÊt l­îng cho vay. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing ng©n hµng th× NHCT Hoµn KiÕm cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiªm vô: - CÇn ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng, vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp. - Cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó th¾ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, nh­ t¨ng c­êng ®iÒu tra thÞ tr­êng, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng xem kh¸ch hµng cÇn g×, nhu cÇu lµ bao nhiªu, quan s¸t xem ®èi thñ c¹nh tranh ®ang tiÕn hµnh kÕ ho¹ch g× ®Ó cã hµnh ®éng øng phã, t¨ng c­êng tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i hîp lý, tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o ®Ó thu hót kh¸ch hµng... - Marketing ph¶i lµ cÇu nèi gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Th«ng qua c¸c chiÕn l­îc Marketing, kh¸ch hµng sÏ biÕt ®Õn vµ hiÓu vÒ ng©n hµng nhiÒu h¬n, gióp ng©n hµng trë thµnh mét ®Þa ®iÓm tin cËy cho c¸c DNNVV 3.2.4 BiÖn ph¸p xö lý nî xÊu, nî qu¸ h¹n, phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro. Ng©n hµng nµo còng mong muèn kh«ng cã nî qu¸ h¹n hay nî xÊu. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, viÖc tån t¹i nî qu¸ h¹n vµ nî xÊu lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái víi mçi mét ng©n hµng, ng©n hµng chØ cã thÓ t×m c¸ch h¹n chÕ nî qu¸ h¹n vµ nî xÊu ë møc thÊp nhÊt cã thÓ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Mét sè biÖn ph¸p mµ NHCT Hoµn KiÕm cÇn thùc hiÖn: * N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin: ChÊt l­îng th«ng tin ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng tõ kh©u thÈm ®Þnh tÝn dông, thÈm ®Þnh rñi ro tÝn dông, ®Õn viÖc ra quyÕt ®Þnh tÝn dông. HiÖn nay c¸c nguån th«ng tin cña ng©n hµng vÒ kh¸ch hµng vay vèn cßn thiÕu thèn, thËm chÝ cßn sai rÊt nhiÒu so víi thùc tÕ.ChÝnh v× vËy mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra lµ ng©n hµng cÇn thµnh lËp mét bé phËn chuyªn thu thËp vµ xö lý d÷ liÖu th«ng tin, bé phËn nµy sÏ phèi hîp víi tÊt c¶ c¸c bé phËn nghiÖp vô cã liªn quan trong ng©n hµng ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ngay tõ bªn trong Ng©n hµng.Ngoµi ra cßn thu thËp th«ng tin ë c¸c nguån kh¸c nh­: th«ng tin tõ cuéc héi th¶o, th«ng tin cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, cña Ng©n hµng Nhµ N­íc, cña c¸c Bé, Nghµnh cã liªn quan vµ cña ChÝnh phñ….. * Thùc hiÖn nghiªm chØnh quy tr×nh tÝn dông, nghiÖp vô cho vay mµ c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, cña NHNN, NHCT ViÖt Nam ®· ban hµnh tõ kh©u tiÕp cËn kh¸ch hµng ®Õn kh©u thÈm ®Þnh, phª duyÖt cho vay, qu¶n lý ®«n ®èc vµ xö lý nî. ViÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy cã mét ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹n chÕ sai sãt, h¹n chÕ rñi ro cho ng©n hµng vµ n©ng cao chÊt l­îng tõng kho¶n vay. */ ThÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n, dù ¸n vay vèn theo nh÷ng chuÈn mùc ®· ®Ò ra ®Ó xem liÖu dù ¸n ®ã cã ®¹t chÊt l­îng ®Ó cho vay hay kh«ng */ Thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay: §©y lµ biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro cã thÓ x¶y ra cho ng©n hµng, ®ång thêi th«ng qua biÖn ph¸p nµy ng©n hµng còng g¾n tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi viÖc tr¶ nî ®ñ vµ ®óng h¹n cho kho¶n vay. Thùc hiÖn tèt quy ®Þnh nµy cÇn quan t©m c¸c vÊn ®Ò: Tµi s¶n cña kh¸ch hµng khi mang thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc b¶o l·nh c¶u ng­êi thø 3 vÒ tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ kh«ng n»m trong khu qui ho¹ch gi¶i to¶ vµ cã vÞ trÝ thuËn lîi, dÔ b¸n trªn thÞ tr­êng; viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n ph¶i tu©n theo khung gi¸ cña Nhµ n­íc cã tham kh¶o gi¸ thÞ tr­êng, song cã tÝnh ®Õn yÕu tè t¨ng gi¶m cña thÞ tr­êng trong t­¬ng lai; viÖc lùa chän tµi s¶n b¶o ®¶m ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt tõng kho¶n vay. * T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t tÝn dông : Sau khi ®· cho kh¸ch hµng vay, ph¶i liªn tôc gi¸m s¸t kh¸ch hµng trong suèt qu¸ tr×nh vay vèn ®Ó ®¶m b¶o kh¸ch hµng sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, tr¸nh nh÷ng rñi ro bÊt ngê cã thÓ x¶y ra. Khi thÊy cã nh÷ng dÊu hiÖu bÊt th­êng tõ phÝa kh¸ch hµng th× ph¶i t×m hiÓu kü nguyªn nh©n, ngõng cung cÊp thªm khi cÇn thiÕt, hoÆc cã thÓ gia h¹n thªm nî. * Th­êng xuyªn ph©n lo¹i nî, trÝch lËp dù phßng rñi ro ®Ó cã thÓ h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt. Ngµy cµng hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin, xÕp h¹ng vµ chÊm ®iÓm tÝn dông. Ng©n hµng cÇn xóc tiÕn lµm viÖc víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi cã kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng cho vay DNNVV, cã hÖ thèng chÊm ®iÓm kh¸ch hµng ®· hoµn thiÖn nh»m häc tËp kinh nghiÖm trong viÖc x©y dùng mét hÖ thèng chÊm ®iÓm kh¸ch hµng tiªn tiÕn. * Víi nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n, nî xÊu ph¸t sinh th× ng©n hµng cÇn cã biÖn ph¸p thÝch hîp trong tõng tr­êng hîp cô thÓ ®Ó cã thÓ thu håi ®­îc nî. 3.2.5 N©ng cao chÊt l­îng c¸n bé. YÕu tè con ng­êi lu«n lµ yÕu tè quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña ho¹t ®éng cho vay. Bëi v×, viÖc hoµn thiªn chÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch qu¶n lý rñi ro, viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng hay viÖc t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó xö lý nî qu¸ han, nî xÊu ®Òu do con ng­êi thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy, muèn n©ng cao chÊt l­îng cña ho¹t ®éng cho vay th× NHCT Hoµn KiÕm cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn m«n cao, am hiÓu s©u réng vÒ nhiÒu lÜnh vùc, cã hiÓu biÕt phong phó vµ t×nh h×nh thÞ tr­êng, n¾m v÷ng nh÷ng v¨n b¶n luËt, nh÷ng quyÕt ®Þnh, nghÞ ®Þnh cña nhµ n­íc, nh÷ng quy ®Þnh chung do NHCT ban hµnh. §Ó cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé nh­ vËy chi nh¸nh cÇn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé bëi v×, tuy nh÷ng c¸n bé lµm viÖc trong ng©n hµng ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ sau ®¹i häc nh­ng do nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ ngµy cµng cao nªn viÖc trau dåi thªm kiÕn thøc th­êng xuyªn ®Ó cã thÓ øng dông vµ vËn hµnh nh÷ng thay ®æi mau lÖ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Mét sè biÖn ph¸p NHCT Hoµn KiÕm cã thÓ tiÕn hµnh: Thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn ®ang c«ng t¸c trong chi nh¸nh, tõ ®ã gióp cho c¸c c¸n bé cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é ®Ó ®¶m nhiÖm vai trß nhiÖm vô cña m×nh trong ng©n hµng, ­u tiªn ®µo t¹o c¸n bé c¸c phßng tÝn dông, kÕ to¸n. Ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn ®µo t¹o tËp trung, hoÆc ®µo t¹o tõng phßng ban. TriÓn khai phæ cËp tin häc, ®µo t¹o hoÆc tuyÓn dông chuyªn gia tin häc cã kh¶ n¨ng x©y dùng vµ lËp tr×nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cña NH. Hµng n¨m, më c¸c kho¸ thi tuyÓn c¸c c¸n bé ng©n hµng míi víi chÊt l­îng thi tuyÓn cao, c«ng b»ng ®Ó cã ®­îc líp c¸n bé trÎ, n¨ng ®éng, cã nh÷ng hiÓu biÕt cËp nhËt vÒ ngµnh ng©n hµng. Sau khi ®· ®­îc tuyÓn chän tõ kú thi, ng©n hµng nªn më mét kho¸ huÊn luyÖn cho líp c¸n bé trÎ nµy ®Ó hä cã nh÷ng kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp ban ®Çu. Bªn c¹nh ®ã, cã thÓ tuyÓn chän c¸n bé qua c¸c h×nh thøc tµi trî cho c¸c tr­êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu, trung t©m ®µo t¹o... ®Ó t×m kiÕm nh÷ng sinh viªn tµi n¨ng ngay tõ khi cßn ngåi trªn gi¶ng ®­êng ®¹i häc, ®µo t¹o cho hä ®Ó hä trë thµnh mét c¸n bé giái cña ng©n hµng trong t­¬ng lai. Lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn chän c¸n bé, c¸c NHTMQD sÏ dÇn kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng võa thõa võa thiÕu nh­ hiÖn nay. Ph©n c«ng lao ®éng vµo c¸c phßng ban mét c¸ch hîp lý, t¹o sù chuyªn m«n ho¸ cao trong c«ng viÖc, tøc lµ mçi ng­êi cã mét nhiÖm vô riªng, ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc vµ së tr­êng cña m×nh, tr¸nh sù trïng lÆp, t¹o nªn hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i v× vËy mµ kh«ng cã sù liªn kÕt c«ng viÖc gi÷a c¸c c¸n bé víi nhau, tr¸i l¹i hä cã mèi liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau, c«ng viÖc cña ng­êi nµy cã hiªu qu¶ th× c«ng viÖc cña ng­êi kia míi ®­îc thùc hiÖn. NH nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p khen th­ëng vµ kû luËt ®Ó khuyÕn khÝch nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc vµ kû luËt nh÷ng c¸n bé kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc nghiªm tóc. Qua ®ã, ®Èy m¹nh tÝnh tù gi¸c, trung thùc vµ n©ng cao th¸i ®é vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸c c¸n bé trong ng©n hµng còng nh­ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh c«ng b»ng Tæ chøc ®¸nh gi¸, s¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé phï hîp víi tr×nh ®é cña tõng ng­êi, gióp ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc së tr­êng cña hä. Tr¸nh t×nh tr¹ng c¸n bé ®­îc ®µo t¹o hoÆc cã kinh nghiÖm trong chuyªn ngµnh nµy th× bè trÝ lµm viÖc ë chuyªn ngµnh kh¸c, kÓ c¶ viÖc bæ nhiÖm c¸n bé chñ chèt. Chøc vô ph¶i t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng, kiªn quyÕt ®iÒu chuyÓn c¸c c¸n bé kh«ng cã kh¶ n¨ng. §Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n lín phøc t¹p, c¸c kh¸ch hµng ho¹t ®éng ®a d¹ng th× viÖc ng©n hµng thuª c¸c chuyªn gia kÓ c¶ c¸c chuyªn gia n­íc ngoµi lµ rÊt cÇn thiÕt. Bëi mét c¸n bé dï giái ®Õn ®©u còng khã cã thÓ thÈm ®Þnh ®­îc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, nhÊt lµ thÈm ®Þnh vÒ mÆt kü thuËt, tÝnh ®ång bé cña thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, gi¸ cña thiÕt bÞ, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, c¸c chi phÝ liªn quan… cña dù ¸n, ph­¬ng ¸n vay vèn cña kh¸ch hµng. M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña ng©n hµng nªn c¶i tiÕn theo tiªu thøc” h­íng vµo kh¸ch hµng” tøc lµ kh¸ch hµng ®­îc h­íng dÉn mét c¸ch cô thÓ, tû mû c¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng cung cÊp th«ng qua mét ®Çu mèi duy nhÊt. Theo m« h×nh nµy, phßng kh¸ch hµng nªn cã bé phËn chuyªn tiÕp nhËn nh÷ng yªu cÇ cña kh¸ch hµng, h­íng dÉn kh¸ch hµng lµm nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng, thùc hiÖn viÖc kiÓm tra xö lý c¸c th«ng tin mµ kh¸ch hµng cung cÊp. Sau ®ã bé phËn hoÆc phßng nµy sÏ tù chuyÓn c¸c hå s¬ chøng tõ cã liªn quan ®Õn bé phËn xö lý nghiÖp vô ®Ó gi¶i quyÕt. Nh­ vËy kh¸ch hµng khi ®Õn giao dÞch víi Ng©n hµng chØ ph¶i giao dÞch qua “mét cöa”, h¬n n÷a chÝnh bé phËn nµy l¹i n¾m ®­îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng mét c¸ch tæng hîp, ®Çy ®ñ c¶ vÒ n¨ng lùc vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. 3.2.6 T¨ng c­êng ®æi míi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ theo xu thÕ héi nhËp quèc tÕ nh­ hiÖn nay, ng©n hµng chØ cã thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ khi c«ng nghÖ cña ng©n hµng ®¸p øng ®­îc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn mang tÇm thÕ giíi. Ng©n hµng lu«n ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông kh¸c ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy, lu«n lu«n ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch mµ bÊt cø ng©n hµng nµo còng ph¶i chó träng thùc hiÖn. HiÖn nay, mçi ng©n hµng ®Òu chän cho m×nh mét phÇn mÒn qu¶n lý riªng, phï hîp vãi m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.VÝ dô nh­ ng©n hµng ph¸t triÓn nhµ HDBank vµ ng©n hµng quèc tÕ VIB Bank triÓn khai hÖ thèng ng©n hµng ®a n¨ng Symbols do h·ng System Access (Singapore) cung cÊp, ng©n hµng ngoµi quèc doanh VPBank vµ 4 ng©n hµng TMCP lµ Techcombank, Sacombank, MB (ng©n hµng qu©n ®éi) vµ SeaBank ®· mua phÇn mÒm HÖ thèng ng©n hµng lâi T24 (T24 Corebanking) ®Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cã hµm l­îng c«ng nghÖ cao, ng©n hµng ngo¹i th­¬ng Vietcombank ®· lùa chän sö dông Corebanking (Corebanking ®­îc hiÓu lµ mét c«ng nghÖ ng©n hµng míi, hç trî cho viÖc triÓn khai c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i; ®ång thêi gióp n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c ®Ó tõ ®ã dù ®o¸n ®­îc nh÷ng nhu cÇu cña c¸c kh¸ch hµng trong t­¬ng lai). Ng©n hµng còng cÇn ph¶i nhanh chãng triÓn khai hÖ thèng phÇn mÒm lâi cho ng©n hµng (Corebanking), song song víi nã lµ x©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng truyÒn th«ng dùa trªn kiÕn tróc m¹ng h­íng dÞch vô SONA ®Ó cã thÓ t¨ng tÝnh c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng kh¸c. 3.2.7 N©ng cao hiÖu qu¶ cña bé m¸y kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé. §Ó n©ng cao chÊt l­îng kiÓm so¸t néi bé cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c sau: Mét lµ: T¹o m«i tr­êng kiÓm so¸t tèt, nghÜa lµ x©y dùng quy chÕ, quy tr×nh nghiÖp vô vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh kÞp thêi, ®ång bé vµ cã hiÖu lùc thi hµnh nghiªm tóc, chÊn chØnh ý thøc chÊp hµng cña c¸n bé, nh©n viªn ng©n hµng. Hai lµ: cÇn tæ chøc hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé tèt, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng. Th­êng xuyªn thùc hiÖn kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c c¸n bé tÝn dông, gi÷a c¸c phßng tÝn dông, ph¸t hiÖn c¸c sai sãt ®Ó chØnh söa kÞp thêi. Bé phËn kiÓm tra t¹i ng©n hµng pahØ lµm tèt nhiÖm vô ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¬ chÕ quy tr×nh tÝn dông, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Ba lµ: ®Ò cao tÝnh ®éc lËp cña tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña kiÓm so¸t néi bé. Ph¶i t«n träng nguyªn t¾c nµy th× míi ph¸t huy ®­îc hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña kiÓm so¸t néi bé. 3.2.8 Hoµn thiÖn hÖ thèng h¹ch to¸n thèng kª, thèng nhÊt ®Þnh nghÜa vÒ DNNVV. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay DNNVV th× viÖc x¸c ®Þnh râ thùc tr¹ng ho¹t ®éng nµy cã ý nghÜa quan träng. Tuy thùc tÕ cho thÊy, ®©y lµ vÊn ®Ò mµ t¹i NHCT Hoµn KiÕm cßn nhiÒu bÊt cËp: - NHCT HK cÇn thèng nhÊt l¹i ®Þnh nghÜa vÒ DNNVV. §Þnh nghÜa ®­îc lùa chän ph¶i ®¸p øng tèi ®a c¸c môc tiªu NHCT B§ lµ thu©n lîi cho qu¸ tr×nh ¸p dông, ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ c¸c DNNVV ®ang lµ kh¸ch hµng cña NHCT HK. Trong c¸c ®Þnh nghÜa hiÖn ®ang tån t¹i, cã lÏ ®Þnh nghÜa theo quy ®Þnh cña sæ tay tÝn dông lµ phï hîp nhÊt do xem xÐt kh¸ch hµng trªn nhiÒu gãc ®é nh­ lÜnh vùc ho¹t ®éng, doanh thu, lao ®éng…. - HÖ thèng b¸o c¸o cña NHCT HK ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c«ng t¸c ®iÒu hµnh. V× vËy, cÇn tiÕn hµnh hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng nµy theo h­íng tËp trung vÒ Trô së chÝnh, chi tiÕt ®Õn tõng nhãm kh¸ch hµng, s¶n phÈm. MÆc dï ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng ®· s¾p kÕt thóc nh­ng do tr×nh ®é c¸n bé thÊp nªn chÊt l­îng nguån sè liÖu ®Çu vµo cßn h¹n chÕ dÉn ®Õn hÖ thèng ch­a ph¸t huy hiÖu qu¶. 3.3 mét sè kiÕn nghÞ.MéT Sè KIÕN NGHÞ. 3.3.1 §èi víi NHCT VN. NHCT Hoµn KiÕm lµ mét chi nh¸nh thuéc NHCT ViÖt Nam, chÞu sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh trùc tiÕp tõ Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc NHCT vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng. ChÝnh v× vËy, ®Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay t¹i chi nh¸nh, kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o th­êng xuyªn cña NHCT ViÖt Nam. Trªn c¬ së quy chÕ nghiÖp vô ban hµnh cña NHNN ViÖt Nam, ng©n hµng thiÕt kÕ mét chÝnh s¸ch tÝn dông riªng biÖt ®èi víi ®èi t­îng kh¸ch hµng DNNVV víi c¸c ®iÒu kiÖn cho vay, quy tr×nh xÐt duyÖt phï hîp h¬n víi quy m« nhá vµ võa cña lo¹i hinh doanh nghiÖp nµy, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp dÔ dµng tiÕp cËn víi nguån vèn tÝn dông ng©n hµng h¬n, tõ ®ã gãp phÇn më réng quy m« cho vay. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng còng cã chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh cho nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n, nî xÊu t¹i chi nh¸nh, hç trî viÖc xö lý c¸c kho¶n nî ®Ó gióp lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng cho vay. Th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n vµ dµi h¹n cho c¸n bé c¸c chi nh¸nh, ®Ó gióp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ c¸c tr×nh ®é cÇn thiÕt kh¸c cho c¸n bé c¸c chi nh¸nh. Th­êng xuyªn tuyÓn dông vµ ®µo t¹o c¸c c¸n bé cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cho ho¹t ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong toµn hÖ thèng. Tæ chøc th­êng xuyªn viÖc tæng kÕt rót kinh nghiÖm vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t vµ th«ng tin kinh tÕ trong toµn hÖ thèng ®Ó thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc ph¸t triÓn toµn hÖ thèng 3.3.2 §èi víi Nhµ n­íc. * / Tr­íc hÕt, nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc cñng cè vµ sím hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt dµnh cho lÜnh vùc ng©n hµng, t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn cã nh÷ng ­u tiªn cho hÖ thèng ng©n hµng trong n­íc, gióp cho c¸c ng©n hµng cã thÓ c¹nh tranh ®uîc víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi trong thêi buæi nÒn kinh tÕ héi nhËp nh­ hiÖn nay, tr¸nh cho ng©n hµng trong n­íc bÞ thao tóng bëi n­íc ngoµi. * / Ban hµnh c¸c v¨n b¶n d­íi luËt, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn viÖc thùc thi luËt ®Ó c¸c ng©n hµng cã thÓ dùa vµo ®ã lµm chuÈn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cho vay cã hiÖu qu¶ h¬n. * / CÇn ®­a ra mét quy tr×nh riªng biÖt trong viÖc xö lý c¸c TS§B khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî ®Ó tr¸nh tr­êng hîp nhiÒu khi ng©n hµng lóng tóng kh«ng biÕt xö lý nh­ thÕ nµo. * / CÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch míi th«ng tho¸ng h¬n ®Ó gióp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã møc vèn Ýt cã thÓ vay ®­îc ng©n hµng, còng nh­ gióp cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn ng©n hµng ®­îc dÔ dµng, kh«ng cã nhiÒu thñ tôc r­êm rµ, phøc t¹p. HÖ thèng ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông còng cÇn ph¶i ®­îc cñng cè l¹i ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng l¸ch luËt g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi chÊt l­îng cña kho¶n vay. Tuy nhiªn, viÖc ®iÒu chØnh vµ sña ®ái hÖ thèng ph¸p luËt ph¶i thËt logic vµ hîp lý, tr¸nh t×nh trang trång chÐo vÒ néi dung vµ quy ®Þnh gi÷a c¸c v¨n b¨n luËt kh¸c nhau. * / Thùc hiÖn ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé lµm trong bé m¸y nhµ n­íc, bëi nh÷ng c¸n bé nµy lµ ng­êi trùc tiÕp th¶o ra c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt. * / T¨ng c­êng më réng c¸c kªnh th«ng tin ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ t×m hiªu vÒ ng©n hµng vµ ng©n hµng cã thÓ dÔ dµng t×m hiÓu vÒ kh¸ch hµng tõ ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh cho vay vèn. C¸ch thøc nµy gióp n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cho vay. * / Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi, ®Èy m¹nh giíi thiÖu c¸c ng©n hµng trong n­íc cho b¹n bÌ quèc tÕ ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng ng©n hµng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ngo¹i tÖ, vay vèn gi÷a ng©n hµng trong n­íc víi c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ngoµi, gia t¨ng giao dÞch c¸c ®ång ngo¹i tÖ. */ Nhµ n­íc còng cÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, vµ nhiÖm vô cña UBND c¸c cÊp, c¸c bé ngµnh liªn quan tíi ho¹t ®éng ng©n hµng ®Ó khi tham gia phª duyÖt, thÈm ®Þnh mét dù ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng ph©n biÖt ®­îc tr¸ch nhiÖm nµo thuéc vÒ ng©n hµng, tr¸ch nhiÖm nµo thuéc vÒ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. 3.3.2 §èi víi c¸c c¬ quan ban ngµnh cã liªn quan - §èi víi c¬ quan c«ng chøng: c«ng t¸c c«ng chøng nhµ n­íc cÇn ®­îc ph¶i ®¬n gi¶n ho¸: c¸c giÊy chøng nhËn sö dông tµi s¶n. quyÒn sö dông ®Êt khi ®· ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý cÇn ®­îc c«ng chøng trong thêi gian ng¾n nhÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp nhanh chãng hoµn thµnh thñ tôc vay vèn - §èi víi c¬ quan qu¶n lý nhµ ®Êt: cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cã nh÷ng chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng h¬n trong viÖc cÊp ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®çi víi c¸c DNNVV ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp nµy cã ®iÒu kiÖn triÓn khai më réng s¶n xuÊt. Ngoµi ra, c¬ quan còng cÇn ban hµnh mét hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ®ång nhÊt quy ®Þnh râ vÒ quyÒn së h÷u tµi s¶n, quyÒn sö dông ®Êt vµ bÊt ®éng s¶n trªn ®Êt KÕT LUËN Mét thùc tÕ hiÖn nay kh«ng chØ x¶y ra ë ViÖt Nam mµ cßn ë c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi lµ c¸c DNNVV th­êng xuyªn gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn, nhu cÇu vèn cho kinh doanh rÊt lín. Trong c¸c ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i th× ho¹t ®éng cho vay chiÕm vai trß chñ ®¹o, mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho ng©n hµng nh­ng l¹i chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt. ChÝnh v× vËy, ®èi víi ng©n hµng, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay lµ viÖc lµm sèng cßn, ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng Ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c DNNVV hiÖn nay t¹i NHCT Hoµn KiÕm ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, nh­ng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a xøng víi tiÒm n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp còng nh­ ch­a thùc sù ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. Do ®ã trªn c¬ së vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, trong luËn v¨n tèt nghiÖp nµy, em ®· hÖ thèng ho¸ nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ cho vay, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay, c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cho vay. LuËn v¨n còng ®· ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cho vay vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay t¹i CN NHCT Hoµn KiÕm trong thêi gian võa qua. §ång thêi, trªn c¬ së thùc tr¹ng, nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i, luËn v¨n ®· ®Ò cËp tíi mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ tíi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan, tíi NHCT ViÖt Nam nh»m n©ng cao chÊt l­îng cho vay t¹i chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm. Còng tõ lý luËn vµ thùc tiÔn nghiªn cøu, luËn v¨n còng ®· nªu lªn ®­îc mét sè kiÕn nghÞ víi c¬ quan h÷u quan, víi c¬ quan chñ qu¶n vµ Nhµ n­íc trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c DNNVV. Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc lý lu©n còng nh­ thùc tiÔn, ®ång thêi do h¹n chÕ vÒ tµi liÖu vµ thêi gian nghiªn cøu, nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph©n tÝch s©u h¬n nh­ng ch­a ®­îc thùc hiÖn trong luËn v¨n nµy. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«, c¸c c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng vÒ vÊn ®Ò nµy. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« gi¸o khoa Ng©n hµng- B¶o hiÓm Häc ViÖn tµi ChÝnh vµ thÇy gi¸o h­íng dÉn PGS .TS §inh Xu©n H¹ng vµ c¸c c« chó trong Ng©n hµng C«ng Th­¬ng Hoµn KiÕm ®· tËn t×nh h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. §ång thêi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé NHCT Hoµn KiÕm, phßng kh¸ch hµng Doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh luËn v¨n: “ N©ng cao hiÖu qu¶ cho vay ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm – Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm – Thực trạng và giải pháp.DOC
Luận văn liên quan