Đề tài Nghiên cứu các giải pháp nhằm hòan thiện công tác tổ chức nhân sự tại công ty Danu Vina

MỤC LỤC CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN sự I I Ij CHỨC NẶNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN Lực .Trang 6 1.Khái niệm và các lĩnh vực cửa quản trị nguồn nhân lực .6 2. Lịch sử phát triển của quản trị nguồn nhân lực 10 . NHỮNG XU HƯỚNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN Lực 13 1. Tịểp cận chiến lược 13 2. Tỉnh chất quốc tế hoá của quản trị nguồn nhân lực 14 3. Duy trì hành vi và những chuẩn mực 14 4. Định chuẩn và đảnh giá kết quả nguồn nhân lực 15 I] [. NHỮNG THÁCH THÚC CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN Lực 15 1. Tậi cẩu trúc ở các công ty .16 2. Cạnh tranh toàn cầu .17 I 3. Tăng trưởng chậm 18 4. Tịnh đa dạng của lực lượng lao động .18 5. Uịong nuổn của người lao động 19 I 6. Vai trò thực hiện các mục tiêu xã hội của các tổ chức 19 lị. CÔNG VIỆC VÀ NGHÈ NGHIỆP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN Lực 20 Ị 1. Năng lực yêu cấu cho nghề nghiệp nguồn nhân lực .20 2. Nghề nghiệp nguồn nhân lực .20 3. Cợ hội nghề nghiệp . 21 V QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC - MỘT ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN 23 VI. QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC 25 1. Quan điểm truyền thống 25 2. Quản trị nguôrt nhân lực chiên lược: một vài quan đỉêm lý thuyêt CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN sự CỦA CÔNG TY DANTJ VINA GIỚI THỊỆU tổng quan về công ty DANU VINA 27 1 ẵ Lịch sử hình thành và phát triển: . 27 I 2. Cơ sở vật chất chủ yếu . 28 3. Sơ đồ bộ mảy tổ chức . 29 4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban, chức vụ chính .30 5. Kết quả họat động kinh doanh của công ty DANU VIN A 9 tháng đầu năm 2006 32 lị CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI 35 i I If - tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương 38 1. Tiền lương 38 2. Lương tối thieẩ 39 3. Lương thử việc 39 4. Chi trả tiền lương . 39 5. Phương thức tính lương .39 6.Quyết định tăng lương .41. 7.Tiễn thưởng .42 iV.CÁC BẢO ĐẲM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG -42 1 .Đong bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 42 2.Trợ cấp, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 43 3. Chế độ trợ cấp thai sản 43 A.Trợ cấp nghỉ việc do con ốm 44 PHÚC LỢl tập thể .44 1.Phúc lợi tập thể .44 2.Quy định về hiếu hỷ .—45 Ỷ-SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG .45 II. KHENj THƯỞNG VÀ KỶ LUẬTề .ế47 1.Khẹn thưởng 48 2. Xử lý kỷ luật .48 3.Hỉnh thức kỷ luật .48 \ III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUồN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY DANƯ VINA 50 1. Tình hình phân bổ và sử dụng lao động . 50 2. Thực trạng công tác tuyển dụng' 56 CHƯƠNG III: MỘT số GIẢI PHÁP KIEN nghị để hoàn thiện công tác quản TRỊ NGUỒN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY TNHH DANU VINA . 68 HÒAN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 68 ỉ.Hội đồng tuyển dụng: .69 2. Công tác chuẩn bị 69 3. Nguồn tuyển dụng 70 lí HÒAN THIÊN CÔNG TÁC ĐÀO TAO 71 1 JCác định nhu cầu đào tạo 71 2.Tiến trình chương trình đào tạo 73 . HÒ AN THIỆN HỆ THốNG ĐỘNG VIÊN, DUY TRÌ NGUồN NHÂN Lực .74 1 .Động viên thông qua hòan thiện hệ thống lương . 74 2. Động viên thông qua phần thưởng .75 3. Động viên thông qua phúc lợi: .79 4. Động viên thông qua việc tiếp nhận người mới .80 5.Động viên qua việc tổ chức sinh nhật cho nhân viên 81 6) Động viên thông qua bố trí lao động hợp lý .82 1) Động viên thông qua thi hành kỉ luật công bằng 83 8) Động viên thông qua việc bảo hộ lao động tốt'. . 84 9 ) Động viên thông qua việc trả lương theo những hình thức phù hợp và nâng lương nhân viên .84 10) Động viên thông qua việc cải thiện môi trường làm việc: .! 85. KẾT LUẬN .86 i TÀI LIỆU THAM KHẢO . LỜI MỞ ĐẦU Kể từ khi con người hợp quần thành tổ chức để tồn tại và phát triển thì vấn đề quản trị bắt đầu hình thành. Xã hội ngày càng phát triển bao nhiêu thì vấn đề quản lí được đặt ra càng quan trọng bấy nhiêu. Thực tế cho thấy một công ty hay một tổ chức nào dù có nhiều tài nguyên phong phú, với hệ thốing thiết bị hiện đại và nhiều phát minh khoa học kỹ thuật thì vẫn có thể thất bại nếu không biết quản trị nguồn tài nguyên nhân sự. Một công ty thành công hay không chung qui vẫn do chính sách dùng người, lựa chọn người phù hợp với tính chất công việc, thích hợp với khả năng, kiến thức và chuyên môn của họ. Công tác quản lí đòi hỏi phải tạo ra và duy trì một môi trường mà ở đó mọi người làm việc cùng nhau để hoàn thành mục tiêu chung. Có rất nhiều công ty, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ do nhà quản trị nguồn nhân lực biết phát huy hết tiềm năng của mỗi nhân viên kết hợp với sự lãnh đạo có nghệ thuật và biết điều chỉnh cơ cấu quản lí phù hợp với thực trạng của công ty. Vì vậy cần phải có những cách tiếp cận mới về nguồn tài nguyên này. Mà trước hết, phải đổi mới cung cách quản lí, cách nhìn nhận và khai thác nguồn tài nguyên con người ở mọi cấp. Đây là vấn đề nóng bỏng mà các nhà quản trị, nhà lãnh đạo phải đặc biệt quan tâm. Công ty TNHH DANƯ VINA cũng không nằm ngoài vấn đề bức thiết này và ngày càng đạt được sự hoàn thiện để không ngừng nâng cào hiệu quả công tác quản lí nguồn nhân lựcế Trên cơ sở lí luận về quản trị nguồn nhân lực và tình hình thực tế tại công ty tôi xin bày tỏ quan điểm của mình về công tác Quản trị nguồn nhân lực thông qua chuyên đề tốt nghiệp. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần chính: ã CHƯƠNG I: Cơ sở lí luận về Quản trị nguồn nhân lực.

pdf90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu các giải pháp nhằm hòan thiện công tác tổ chức nhân sự tại công ty Danu Vina, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu các giải pháp nhằm hòan thiện công tác tổ chức nhân sự tại công ty Danu Vina.pdf
Luận văn liên quan