Đề tài Nghiên cứu giao thức WAP

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH 3 THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 4 LỜI NÓI ĐẦU 5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG 3G 6 1. Lịch sử phát triển của mạng thông tin di động. 6 a. Lộ trình phát triển từ hệ thống IS-95 thế hệ 2 đến cdma2000 thế hệ 3. 8 b. Lộ trình phát triển từ GSM lên 3G W-CDMA 11 2. Mạng 3G 15 a. Mô hình tham khảo mạng cdma2000 16 b. Mô hình tham khảo mạng W-CDMA 21 3. MIP 25 a. Tổng quan về MIP 25 b. MIPv4 27 c. MIPv6 29 4. Tóm tắt chương 29 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC WAP 30 1. Giới thiệu 30 2. Khái niệm WAP 30 3. Lịch sử về WAP 32 4. Kiến trúc tổng quan 33 a. Mô hình World Wide Web 33 b. Mô hình WAP 35 CHƯƠNG III: CHỒNG GIAO THỨC WAP 38 1. Nhìn chung 38 a. Môi trường ứng dụng không dây – Wireless Application Environment – WAE 39 b. Giao thức phiên không dây – Wireless Session Protocol –WSP 39 c. Giao thức giao dịch không dây – Wireless Transaction Protocol – WTP 39 d. Bảo mật lớp giao vận không dây – Wireless Transport Layer Security - WTLS 40 e. Giao thức dữ liệu dồ không dây – Wireless Datagram Protocol – WDP 40 f. Các vật mang 41 g. Các dịch vụ và ứng dụng khác 41 h. Các cấu hình mẫu của công nghệ WAP 41 2. Mô hình tham chiếu WAP 43 3. WAE – Lớp Ứng dụng (The Application Layer) 44 a. Nền tảng 44 b. Các mục tiêu và yêu cầu 44 c. Mô hình kiển trúc WAE 45 d. Các thành phần của WAE 48 e. Bảo mật và điều khiển truy nhập 52 4. WSP – Lớp Phiên (The Session Layer) 53 a. Các đặc trưng WSP 53 b. Các ký hiệu WSP 55 c. Các phần tử WSP trong truyền thông giữa các lớp 56 5. WTP – Lớp Giao dịch (The Transaction Layer) 63 a. Các đặc trưng giao thức WTP 63 b. Các loại giao dịch 64 c. Thực thể quản lý WTP 65 d. Các dịch vụ đã cung cấp tới lớp trên 66 e. Phân loại hoạt động 67 6. WTLS và WDP – Lớp Giao vận và Bảo mật (Security and Transport Layer) 70 a. Wireless Transport Layer Protocol – WTLS. 70 b. Wireless Datagram Protocol – WDP. 72 CHƯƠNG IV: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC WAP PUSH 75 1. Giới thiệu. 75 2. Bộ khung ứng dụng Push. 75 3. Push Proxy Gateway. 77 a. Tổng quan các dịch vụ. 77 b. Truy nhập từ phía Internet 77 c. Dịch vụ điều khiển thông điệp. 77 d. Mã hóa và biên dịch. 78 e. Dịch vụ truy vấn các năng lực client. 78 4. Giao thức truy nhập Push. 78 a. Hoạt động của giao thức PAP. 78 b. Quy trình push. 78 c. Sự báo cáo xác nhận. 79 d. Việc hủy Push. 79 e. Truy vấn khả năng client. 79 5. Giao thức Push Over-the-Air Protocol. 79 6. Sự xem xét bảo mật 80 a. Nhận thực một Push Initiator. 80 CHƯƠNG V: SO SÁNH: WAP VÀ I-MODE 82 1. Sự khác nhau giữa WAP và I-Mode 82 a. WML và CHTML 82 b. I-Mode: Luôn luôn kết nối 82 c. Cước phí 82 2. Tương lai của công nghệ Internet không dây 83 CHƯƠNG VI: GIỚI THIỆU MỘT ỨNG DỤNG WAP. 84 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1867 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu giao thức WAP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu giao thức WAP.pdf