Đề tài Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet

MỤC LỤC GIỚI THIỆU Tổ chức của luận văn . PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÍ THUYẾT . Chương 1: Giới thệu Ứng dụng Web I. KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG WEB II. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT ỨNG DỤNG WEB . Chương 2: Các khái niệm, thuật ngữ liên quan I. HACKER II. HTTP HEADER . III. SESSION . IV. COOKIE V. PROXY Chương 3: Giới thiệu sơ lược về các kĩ thuật tấn công Ứng dụng Web I. KIỂM SOÁT TRUY CẬP WEB I.1. Thâm nhập hệ thống qua cửa sau II. CHIẾM HỮU PHIÊN LÀM VIỆC . II.1. Ấn định phiên làm việc II.2. Đánh cắp phiên làm việc . III. LỢI DỤNG CÁC THIẾU SÓT TRONG VIỆC KIỂM TRA DỮ LIỆU NHẬP HỢP LỆ . III.1. Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu bằng ngôn ngữ phía trình duyệt III.2. Tràn bộ đệm . III.3. Mã hóa URL . III.4. Kí tự Meta III.5. Vượt qua đường dẫn III.6. Chèn mã lệnh thực thi trên trình duyệt nạn nhân III.7. Thêm câu lệnh hệ thống . . III.8. Chèn câu truy vấn SQL . III.9. Ngôn ngữ phía máy chủ III.10. Kí tự rỗng . . III.11. Thao tác trên tham số truyền . IV. ĐỂ LỘ THÔNG TIN . V. TỪ CHỐI DỊCH VỤ . PHẦN THỨ HAI: CÁC KĨ THUẬT TẤN CÔNG VÀ BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB Chương 4: Thao tác trên tham số truyền I. THAO TÁC TRÊN URL I.1. Khái niệm I.2. Một số biện pháp khắc phục . II. THAO TÁC TRÊN BIẾN ẨN FORM . II.1. Khái niệm II.2. Một số biện pháp khắc phục . III. THAO TÁC TRÊN COOKIE III.1. Khái niệm . III.2. Một số biện pháp khắc phục IV. THAO TÁC TRONG HTTP HEADER . IV.1. Khái niệm IV.2. Một số biện pháp khắc phục Chương 5: Chèn mã lệnh thực thi trên trình duyệt nạn nhân (Cross Side Scripting) . I. KĨ THUẬT TẤN CÔNG CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) . II. PHƯƠNG PHÁP TẤN CÔNG XSS TRUYỀN THỐNG . III. MỘT SỐ WEBSITE TÌM THẤY LỖ HỔNG XSS . IV. TẤN CÔNG XSS BẰNG FLASH . V. CÁCH PHÒNG CHỐNG Chương 6: Chèn câu truy vấn SQL (SQL Injection) . I. KHÁI NIỆM SQL INJECTION . II. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU . III. CÁC CÁCH TẤN CÔNG . III.1. Kĩ thuật tấn công SQL Injection . III.2. Tấn công dưa vào câu lệnh SELECT III.3. Tấn công dưa vào câu lệnh HAVING . III.4. Tấn công dưa vào câu lệnh kết hợp UNION III.5. Tấn công dưa vào lệnh INSERT . III.6. Tấn công dưa vào STORED PROCEDURE III.7. Nâng cao . III.7.1. Chuỗi kí tự không có dấu nháy đơn . III.7.2. Tấn công 2 tầng III.7.3. Tránh sự kiểm soát . III.7.4. Dùng Extended Stored Procedure III.7.4.1. Dùng Extended Stored Procedure có sẵn trong hệ thống SQL Server . III.7.4.2. Dùng Extended Stored Procedure tự tạo . III.7.4.3. Nhập tập tin văn bản vào bảng IV. CÁCH PHÒNG CHỐNG IV.1. Kiểm tra dữ liệu IV.2. Khoá chặt SQL Server (SQL Server Lockdown) . Chương 7: Chiếm hữu phiên làm việc (Session Management) I. TỔNG QUAN VỀ SESSION ID II. ẤN ĐỊNH PHIÊN LÀM VIỆC . II.1. Tấn công Session ID trên tham số URL II.2. Tấn công Session ID trong biến ẩn form . II.3. Tấn công Session ID trong cookie . II.4. Cách phòng chống . III. ĐÁNH CẮP PHIÊN LÀM VIỆC III.1. Tấn công kiểu dự đoán phiên làm việc (Prediction sessionID) III.2. Tấn công kiểu vét cạn phiên làm việc (Brute force ID) . III.3. Tấn công kiểu dùng đoạn mã để đánh cấp phiên làm việc . III.4. Cách phòng chống . III.5. Sự khác biệt giữa đánh cắp phiên làm việc (session hijacking) và ấn định phiên làm việc (session fixation) . Chương 8: Tràn bộ đệm (Buffer Overflow) I. KHÁI NIỆM . II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BỘ NHỚ . II.1. Stack . II.2. Push và Pop II.3. Cách làm việc của hàm II.4. Shell code . III. MỘT SỐ CÁCH GÂY TRÀN BỘ ĐỆM QUA ỨNG DỤNG WEB . IV. CÁC CÁCH PHÒNG CHỐNG . Chương 9: Từ chối dịch vụ (DoS) . I. KHÁI NIỆM 109 II. NHỮNG KHẢ NĂNG BỊ TẤN CÔNG BẰNG DOS . 109 III. CÁC KĨ THUẬT TẤN CÔNG III.1. Khái niệm về Tcp bắt tay ba chiều III.2. Lợi dụng TCP thực hiện phương pháp SYN flood truyền thống III.3. Tấn công vào băng thông III.3.1. Kiểu tấn công thứ 1 III.3.2. Kiểu tấn công thứ 2 III.4. Kiểu tấn công vào tài nguyên hệ thống . IV. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG . Chương 10: Một số kĩ thuật tấn công khác . I. MÃ HÓA URL (URL Encoding) I.1. Khái niệm I.2. Một số biện pháp phòng chống . II. KIỂU TẤN CÔNG VƯỢT ĐƯỜNG DẪN II.1. Khái niệm II.2. Một số biện pháp phòng chống III. TẤN CÔNG DỰA VÀO KÍ TỰ RỖNG . III.1. Khái niệm III.2. Một số biện pháp phòng chống . IV. NGÔN NGỮ PHÍA TRÌNH CHỦ . IV.1. Khái niệm IV.2. Cách tấn công IV.3. Biện pháp phòng chống Chương 11: Tổng kết quá trình tấn công của Hacker . I. THU THẬP THÔNG TIN Ở MỨC HẠ TẦNG CỦA MỤC TIÊU II. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG WEB III. TẤN CÔNG Chương 12: Tổng kết các biện pháp phòng chống . I. VỚI NHỮNG NHÀ QUẢN TRỊ MẠNG II. VỚI NHỮNG NHÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG WEB . III. VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG WEB . PHẦN THỨ BA: CHƯƠNG TRÌNH WEB CHECKER Chương 13: Chương trình Web Checker I. ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH WEB CHECKER I.1. Tổng quan . I.2. Yêu cầu . I.2.1. Yêu cầu chức năng . I.2.1. Yêu cầu phi chức năng . II. KIẾN TRÚC CHƯƠNG TRÌNH WEB CHECKER II.1. Kiến trúc chương trình Web Checker . II.2. Giao tiếp giữa chương trình với trình chủ Web . III. CÀI ĐẶT . III.1. Ngôn ngữ cài đặt III.2. Phương pháp cài đặt . III.2.1. Sử dụng mô hình giao diện dạng Dialog . III.2.2. Sử dụng ActiveX Control (Microsoft Web Browser) . III.2.3. Sử dụng giao diện lập trình Window Socket 2 III.2.4. Một số lớp và hàm chính được cài đặt trong chương trình . III.3. Mô tả chương trình và cách sử dụng III.3.1. Màn hình chương trình III.3.2. Cách sử dụng . IV. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH IV.1. Những vấn đề đạt được IV.2. Những vấn đề hạn chế KẾT LUẬN . I. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠT ĐƯỢC . II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN . PHỤ LỤC

pdf169 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu một số vấn đề về bảo mật ứng dụng web trên internet.pdf