Đề tài Nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc và nền đất dưới tác dụng cảu trọng ngang bàng mô hình số

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 1. Nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc và nền đất dưới tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số 2. Tính khung phẳng có xét đến độ đàn hồi của nút bằng phương pháp chuyển vị 3. Xét sự phân bố nội lực trong vách cứng nhà cao tầng chịu tải trọng gió 4. Nghiên cứu phương pháp tính toán và thiết kế móng cọc xi măng - đất kết hợp với móng bè cho công trình cao tầng loại I 5. Sử dụng ống bê tông có lỗ xung quanh, nghiên cứu khả năng thu thoát nước thấm đối với giếng hoàn chỉnh, khi xây dựng các công trình thuỷ công 6 . Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự lèn trong xây dựng đường ô tô sân bay . 7 . Nghiên cứu tương tác động giữa đất nền - kết cấu dưới tác dụng động đất . 8 . Nghiên cứu phần ứng động lực cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động . 9 . Nghiên cứu tính toán kết cấu bằng phần mềm matlab theo phương pháp phần tử hữu hạn

pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu sự tương tác của nhóm cọc và nền đất dưới tác dụng cảu trọng ngang bàng mô hình số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
FKFiFWK{QJVӕGzQJWKҩPӣWUrQWLӃQKjQKWKLӃWOұSFKѭѫQJWUuQK WtQKFKRKӋWKӕQJJLӃQJKRjQFKӍQK %jLWRiQWtQKWKҩPәQÿӏQKYӟLKӋWKӕQJJLӃQJKRjQFKӍQKOjPNK{NKXYӵFKӕPyQJ WKLF{QJEDRJӗPFiFEѭӟFVDX %ѭӟF/ұSP{KuQKEjLWRiQ[iFÿӏQKFiFWK{QJVӕFKӍWLrXWUrQFѫOêÿӏDFKҩWWKXӹ YăQNtFKWKѭӟFKӕPyQJÿӝVkXFҫQKҥWKҩSVRYӟLPӵFQѭӟFEDQÿҫX %ѭӟF;iFÿӏQKEiQNtQKҧQKKѭӣQJ5FӫDWRjQKӋWKӕQJYjEiQNtQKJLӃQJTX\ÿӏQK R0 JLӃQJҧR 9ӟL- +ӋWKӕQJJLӃQJEӕWUtKuQKWUzQ R = 2. 'h k.H (12) - +ӋWKӕQJJLӃQJEӕWUtKuQKFKӳQKұWNKLWӍVӕ 2 2 1 ! b b ; 210 bb 4R S (13) - +ӋWKӕQJJLӃQJEӕWUtKuQKFKӳQKұWNKL 2 1 b b d 2 ; S FR0 (14) 7URQJÿyE1,b2 EҵQJòFKLӅXGjLYjòFKLӅXUӝQJKӕPyQJ %ѭӟF;iFÿӏQKNKҧQăQJWKXQѭӟFFӫD P JLӃQJNKRDQTg = 120.S. r. 4 h ; (15) %ѭӟF7tQKWәQJOѭXOѭӧQJQѭӟFEѫPWKRiWJLҧWKLӃWFiFJLӃQJFyFQJNtFKWKѭӟF 0 2 lglg .366,1 RR hHkQ wtp  (16) %ѭӟF;iFÿӏQKWәQJVӕPpWӕQJOӑFYjWәQJVӕJLӃQJFҫQEӕWUt g tp g q Q m (m) (17) ; w g g h m n (cái) (18) %ѭӟF;iFÿӏQKNKRҧQJFiFKJLӳDFiFJLӃQJ 'ҥQJKӕPyQJWUzQ gn Rc 02S ; (m) (19) 9jGҥQJFKӳQKұW gn bbd )(4 21 ; (m) (20) %ѭӟF.LӇPWUDNKҧQăQJKҥWKҩSPӵFQѭӟFFӫDJLӃQJEѫPWҥLÿLӇPEҩWNǤ 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 168 > @HRrnR RRnhH HbHH n n gw x 'd  ' )1( 0 0 ../ln )ln(ln (21) %ѭӟFĈiQKJLiNӃWTXҧWtQKWRiQEjQOXұQ 0{WҧWRjQEӝFiFEѭӟFWtQKWRiQEҵQJVѫÿӗNKӕLQKѭVDX Strat Khai b¸o c¸c th«ng sè mi , H1,H2,'h,Qm,Qtc,k, r , ri TiÕp tôc >> X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thu nø¬c cña 1mÐt giÕng KiÓm tra kh¶ n¨ng thu nø¬c cña mçi giÕng K.tra kh¶ n¨ng h¹ thÊp mùc nø¬c trong hè mãng Click chuyÓn >> Exel ChØnh söa ( Exel) Print Output FALSE FALSE TRUE TRUE 'H< ['H] 'H > ['H] Qg<[ Q ] Qg>[ Q ] X¸c ®Þnh b¸n kÝnh ¶nh hö¬ng hÖ thèng giÕng X¸c ®Þnh b¸n kÝnh giÕng thu tu¬ng ®u¬ng X¸c ®Þnh tæng sè lù¬ng giÕng cÇn thiÕt X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng X¸c ®Þnh tæng sè mÐt giÕng cÇn thiÕt S KH I t nh to n h th ng gi ng ng b t ng c l thu n c th m - gi ng hoμn ch nh The End +uQK6˯ÿ͛NK͙LEL͋XGL͍QFiFE˱ͣFWtQKWRiQ &KӑQQJ{QQJӳOұSWUuQK 9LVXDO%DVLFWKӇKLӋQJLDRGLӋQFiFWK{QJVӕWtQKWRiQvà NӃWTXҧWtQKWRiQQKѭKuQK +uQK6˯ÿ͛ÿL͉XNKL͋QT~DWUuQKWtQKYjN͇WTX̫WtQKWRiQK͏WK͙QJJL͇QJE˯P 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 169 4. KӃWOXұQ 7ӯNӃWTXҧQJKLrQFӭXWtQKWRiQFK~QJWDU~WUDPӝWVӕNӃWOXұQVDX 4XiWUuQKWLrXQѭӟFOjPNK{KӕPyQJEҵQJSKѭѫQJSKiSKҥ WKҩS01QJҫPFyWKӇ VӱGөQJORҥLӕQJOӑFErW{QJFyOӛWKҩP[XQJTXDQKÿѭӧFVҧQ[XҩWWURQJQѭӟFEҵQJQJX\rQ YұWOLӋXÿӏDSKѭѫQJFyJLiWKjQKUҿÿiSӭQJÿѭӧFFiFEjLWRiQWKӵFWLӉQEҧRÿҧPÿLӅXNLӋQ NLQKWӃYjNӻWKXұW %jLEiRÿѭDUDÿѭӧFFiFWK{QJVӕNӻWKXұWFiFORҥLӕQJOӑFFyFiFORҥLÿѭӡQJNtQK FKLӅXGjLNtFKWKѭӟFOӛWKҩPEҩWNǤGRNKX{QNKәEjLEiRFK~QJW{LWKӇKLӋQP{WҧFөWKӇPӝW ORҥLӕQJFyÿѭӡQJNtQKI PPFyOӛWKҩP[XQJTXDQK %jLEiRP{WҧPӝWFiFKWәQJTXiWWӯQJEѭӟFYjTXLWUuQKWtQKWRiQFKREjLWRiQKҥ WKҩS011YjVѫÿӗEӕWUtKӋWKӕQJJLӃQJWUrQPһWEҵQJKӕPyQJWҥRÿLӅXNLӋQӭQJGөQJFKR YLӋFWKLF{QJFiFF{QJWUuQKÿѭӧFWKXұQOӧL +ѭӟQJQJKLrQFӭXFyWKӇQJKLrQFӭXiSGөQJFKRUҩWQKLӅXGҥQJEjLWRiQJLӃQJNK{QJ KRjQFKӍQKӕQJ OӑFÿѭӧFÿһW WURQJFiFÿLӅXNLӋQÿӏDFKҩW WKXӹYăQSKӭF WҥS WKXQѭӟFTXD WKjQKӕQJTXDWRjQEӝKRһFGQJVӱOêFKRFiFVӵFӕUzUӍÿQÿҩW« 7¬,/,ӊ87+$0.+Ҧ2 [1] *6761JX\ӉQ7KӃ+QJ 3KѭѫQJ SKiS SKҫQ Wӱ KӳX KҥQ WURQJ FKҩW OӓQJ 1;%Xây GӵQJ+j1ӝL [2] 7UҫQ7KDQK*LiPĈӏDNӻWKXұW1;%;k\GӵQJ+j1ӝL7U-145. [3] Jonathan Istok, Groundwater Modelling by the Finete Elevent Method, American Geophysical, 1989. [4] Lakshmi N. Reddi, Seepage in soils Principles and Applications, Kansas State University, 1980. Tuy͛n tͅp Báo cáo “Hͱi nghͣ Sinh viên Nghiên c΁u Khoa hͥc” l̿n th΁ 6 Ĉҥi hӑc Ĉà Nҹng - 2008 170 NGHIÊN CӬU ӬNG DӨNG BÊTÔNG TӴ LÈN TRONG XÂY DӴNG ĈѬӠNG Ô TÔ, SÂN BAY A STUDY ABOUT APPLICATION OF SELF-COMPACTING CONCRETE FOR HIGHWAY & RUNWAY SVTH: LÊ HӖNG ANH-NGUYӈN TUҨN VIӊT 03X3A, Khoa XDCĈ, Tr˱ͥng Ĉ̩i h͕c Bách Khoa, ĈHĈN GVHD: GVC.ThS. NGUYӈN BIÊN CѬѪNG Khoa Xây d͹ng C̯u ÿ˱ͥng, Tr˱ͥng Ĉ̩i h͕c Bách Khoa TÓM TҲT ĈӅ tài nghiên cӭu thiӃt kӃ cҩp phӕi Bêtông tӵ lèn SCC (Self Compacting Concrete) vӟi ÿҫy ÿӫ các tính chҩt cѫ lý (tính công tác cӫa hӛn hӧp bêtông SCC cNJng nhѭ tính chҩt cѫ lý cӫa bêtông) thoҧ mãn các yêu cҫu khi áp dөng vào thi công mһt ÿѭӡng bêtông xi măng trong xây dӵng ÿѭӡng ô tô, sân bay. ABSTRACT This report discusses about designing aggregate gradation of SCC (Self-Compacting Concrete) with suitable physical-mechanical characteristics such as properties in the fresh state and in the hardening state of SCC to satisfy the demands for applications in Highway and Runway. 1. Mӣ ÿҫu 1.1. Ĉ̿t v̭n ÿ͉ Phát triӇn mһt ÿѭӡng BTXM là mӝt ÿӏnh hѭӟng trong tѭѫng lai gҫn cho ÿѭӡng trөc ô tô và ÿѭӡng sân bay ӣ viӋt nam. Tuy nhiên, thiӃt bӏ san rҧi và ÿҫm nén loҥi mһt ÿѭӡng này hiӋn nay rҩt ÿҳt. NӃu tuyӃn có quy mô, khӕi lѭӧng nhӓ, thѭӡng thì phѭѫng án mһt ÿѭӡng BTXM khó ÿѭӧc lӵa chӑn. Trên thӃ giӟi, viӋc ӭng dөng SCC (Self-Compacting Concrete) trong lƭnh vӵc xây dӵng hiӋn nay không phҧi là mӟi. SCC ÿã ÿѭӧc sӱ dөng trong hàng loҥt các công trình xây dӵng lӟn trên thӃ giӟi nhѭ cҫu Akagashi, cҫu Ritto trên tuyӃn ÿѭӡng cao tӕc mӟi Meishin-Nhұt Bҧn hay ӣ trong nѭӟc gҫn ÿây nhҩt là chung cѭ Trung Hoà (công ty VINACONEX thi công). ViӋc nghiên cӭu ӭng dөng thành công SCC làm mһt ÿѭӡng BTXM cho phép mӣ rӝng phҥm vi áp dөng loҥi mһt ÿѭӡng này trong ÿiӅu kiӋn nѭӟc ta mà không nhҩt thiӃt phҧi nhұp nhӳng thiӃt bӏ thi công ÿһc chӫng, tӕn kém kinh phí. 1.2. Mͭc tiêu ÿ͉ tài Nghiên cӭu thiӃt kӃ cҩp phӕi SCC có ÿҫy ÿӫ các tính chҩt: tính công tác cӫa hӛn hӧp bêtông SCC cNJng nhѭ tính chҩt cѫ lý cӫa bêtông, thoҧ mãn các yêu cҫu ÿӇ ӭng dөng thi công mһt ÿѭӡng bêtông xi măng trong ÿѭӡng ô tô – sân bay. Cө thӇ là: - Ĉӝ chҧy xoè SF= 650÷760 (mm) - Thӡi gian ÿӝ chҧy xoè ÿҥt 500mm T500= 3÷7 (s). - BT SCC: thiӃt kӃ bêtông M55/6,5;M60/7,0. 1.3. Ph̩m vi nghiên cͱu Nghiên cӭu lý thuyӃt vӅ cӕt liӋu, cҩp Tuy͛n tͅp Báo cáo “Hͱi nghͣ Sinh viên Nghiên c΁u Khoa hͥc” l̿n th΁ 6 Ĉҥi hӑc Ĉà Nҹng - 2008 phӕi, hӛn hӧp SCC, tính chҩt SCC và các phѭѫng pháp thӱ nghiӋm cҫn thiӃt. 1.4. Ph˱˯ng pháp nghiên cͱu Phѭѫng pháp tính toán lý thuyӃt kӃt hӧp thӵc nghiӋm trong phòng (thí nghiӋm các chӍ tiêu cѫ lý vұt liӋu, hӛn hӧp và tính chҩt SCC). 2. Nӝi dung nghiên cӭu 2.1. T͝ng quan v͉ Bêtông t͹ lèn SCC Bê tông tӵ lèn SCC (Self-compacting concrete) là bê tông có khҧ năng chҧy dѭӟi trӑng lѭӧng bҧn thân và làm ÿҫy hoàn toàn cӕp pha thұm chí trong cҧ nhӳng nѫi dҫy ÿһc cӕt thép mà không cҫn bҩt cӭ tác ÿӝng cѫ hӑc nào mà vүn ÿҧm bҧo tính ÿӗng nhҩt. SCC có các ÿһc ÿiӇm tѭѫng ÿӕi giӕng các loҥi BTXM thông thѭӡng, ÿѭӧc chӃ tҥo tӯ các vұt liӋu cҩu thành nhѭ chҩt kӃt dính xi măng, cӕt liӋu, nѭӟc và phө gia. Sӵ khác nhau cѫ bҧn trong công nghӋ thi công SCC là không có công ÿoҥn tҥo chҩn ÿӝng lèn chһt bê tông. ÐӇ làm ÿҫy cӕp pha bҵng trӑng lѭӧng bҧn thân nó, SCC cҫn ÿҥt khҧ năng chҧy cao ÿӗng thӡi không bӏ phân tҫng. Vì vұy ÿһc trѭng cѫ bҧn cӫa loҥi bê tông này là sӵ cân bҵng giӳa ÿӝ chҧy và sӵ không phân tҫng cӫa hӛn hӧp bê tông. ÐӇ ÿҥt ÿѭӧc ÿiӅu này, SCC cҫn có các yêu cҫu sau: - Sӱ dөng phө gia siêu dҿo ÿӇ ÿҥt khҧ năng chҧy dҿo cao cӫa hӛn hӧp bê tông. - Sӱ dөng hàm lѭӧng lӟn phө gia mӏn ÿӇ tăng ÿӝ linh ÿӝng cӫa vӳa xi măng. - Hàm lѭӧng cӕt liӋu lӟn trong bê tông ít hѫn so vӟi bê tông thông thѭӡng. Nguyên t̷c thi͇t k͇ thành ph̯n SCC ÂAÛT THAÌNH PHÁÖN BÃTÄNG TÆÛ LEÌN Yãu cáöu thiãút kãú bãtäng - Tênh cäng taïc cuía häùn håüp bãtäng - Mæïc âäü tæû leìn cuía nhoïm häùn håüp bãtäng - Tênh cháút cå lyï cuía bãtäng Cáúu truïc cáúu kiãûn Phæång phaïp thi cäng Âiãöu kiãûn mäi træåìng Träün häùn håüp bãtäng Tênh cháút cå lyï cuía bãtong (2) Kêch thæåïc låïn nháút cuía cäút liãûu, tè lãûthãø têch cäút liãûu låïn nháút trong häùn håüp bãtäng (6) Haìm læåüng bäüt, ximàng, phuû gia mën (8) Haìm læåüng cäút liãûu nhoí Häùn håüp bãtäng (7) Phuû gia siãu deío (3) Haìm læåüng næåïc (4) Tè lãû Næåïc/Ximàng+PG mën (5) Tè lãû Næåïc/Ximàng (1) Nguyãn váût liãûu THIÃÚT KÃÚ THAÌNH PHÁÖN ÂAÛT KHÄNG ÂAÛT KHÄNG ÂAÛT Hình 1. Nguyên t̷c thi͇t k͇ thành ph̯n bêtông t͹ lèn SCC 171 Tuy͛n tͅp Báo cáo “Hͱi nghͣ Sinh viên Nghiên c΁u Khoa hͥc” l̿n th΁ 6 Ĉҥi hӑc Ĉà Nҹng - 2008 172 Theo giáo sѭ Okamura và Ozawa, khi thiӃt kӃ thành phҫn SCC cҫn sӱ dөng các nguyên tҳc sau: - Tӹ lӋ nѭӟc/bӝt thҩp. - Hàm lѭӧng phө gia siêu dҿo cao. - Hàm lѭӧng cӕt liӋu lӟn tӕi thiӇu. Các yêu cҫu khác tѭѫng tӵ nhѭ vӟi bêtông thѭӡng. Ph˱˯ng pháp thi͇t k͇ thành ph̯n SCC HiӋn nay, có nhiӅu phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn SCC ÿѭӧc ÿѭa ra trên thӃ giӟi. Trong sӕ ÿó có 2 phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn SCC thѭӡng ÿѭӧc áp dөng là: - Phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn SCC cӫa HiӋp Hӝi Bêtông Nhұt Bҧn (JSCE) và EFNARC (Anh) - Phѭѫng pháp thiӃt kӃ cӫa giáo sѭ Okamura (Nhұt Bҧn). Theo phѭѫng pháp thiӃt kӃ cӫa JSCE & EFNARC thì quá trình thiӃt kӃ thành phҫn SCC ÿѭӧc JSCE thiӃt lұp năm 1998 và EFNARC năm 2002 (ÿiӅu chӍnh năm 2005), dӵa trên các kinh nghiӋm nghiên cӭu cNJng nhѭ thӵc tӃ tҥi các công trѭӡng ӣ Nhұt Bҧn và Châu Âu, ÿѭӧc trình bày tóm tҳt ӣ Hình 2. Hình 2. Quy trình thi͇t k͇ SCC theo JSCE Hình 3. Quy trình thi͇t k͇ SCC theo Hàm lѭӧng khí 4-7% Quan hӋ tӹ lӋ thӇ tích CLL: 0,50 Lѭӧng CLL cho 1 m3 bêtông TӍ lӋ thӇ tích CLN trong thӇ tích vӳa: 0,4 Hàm lѭӧng cӕt liӋu nhӓ CLN KiӇm tra ÿҥt ÿӝ xoè vӳa bҵng 245mm TӍ lӋ Nѭӟc/Bӝt KiӇm tra: Ĉҥt ÿӝ xoè vӳa bҵng 245 mm Thӡi gian chҧy qua phӉu V: 10 giây Hàm lѭӧng phө gia Lѭӧng cӕt liӋu lӟn cho 1m3 bêtông ThӇ tích tuyӋt ÿӕi CLL: 0,28-0,35 m3 Ðѭӡng kính hҥt lӟn nhҩt Dmax: 20-25 mm Hàm lѭӧng nѭӟc: 150-210 lít TӍ lӋ N/B: 28-37% theo khӕi lѭӧng 0,85-1,10 theo thӇ tích Hàm lѭӧng Bӝt: 380-600 kg Hàm lѭӧng khí: 4,5% Hàm lѭӧng CLN Hàm lѭӧng phө gia siêu dҿo EFNARC OKAMURA Phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn cӫa giáo sѭ OKAMURA và các ÿӗng nghiӋp: GS Okamura là mӝt trong nhӳng ngѭӡi tiên phong nghiên cӭu vӅ SCC tҥi Nhұt Bҧn. Phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn cӫa ông ÿѭӧc ÿѭa ra tӯ năm 1993 và trình bày tóm tҳt ӣ Hình 3. Mӝt sӕ ví dө vӅ cҩp phӕi SCC ÿã ÿѭӧc sӱ dөng ӣ Nhұt Bҧn (J), Châu Âu (E) và Hoa KǤ (U) ÿѭӧc thӇ hiӋn ӣ các Bҧng 1. B̫ng1. M͡t s͙ c̭p ph͙i SCC ÿã ÿ˱ͫc s͵ dͭng t̩i Nh̵t B̫n, Châu Âu và Hoa KǤ Thành Phҫn Ӣ NHҰT BҦN ӣ Châu Âu Ӣ Hoa KǤ CP J1 CP J2 CP J3 CP E1 CP E2 CP E3 CP U1 CP U2 CP U3 Nѭӟc, kg 175 165 175 190 192 200 174 180 154 Ximăng ,kg 530*** 220 298 280 330 310 408 357 416 Tro bay, kg 70 0 206 0 0 190 45 0 0 Tuy͛n tͅp Báo cáo “Hͱi nghͣ Sinh viên Nghiên c΁u Khoa hͥc” l̿n th΁ 6 Ĉҥi hӑc Ĉà Nҹng - 2008 Bӝt ÿá vôi, kg 0 0 0 245 0 0 0 0 0 XӍ lӓ cao, kg 0 220 0 0 200 0 0 119 0 Silica fume, kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cӕt liӋu mӏn, kg 751 870 702 865 870 700 1052 936 1015 Cӕt liӋu thô, kg 789 825 871 750 750 750 616 684 892 HRWR,kg 9 4,4 10,6 4,2 5,3 6,5 1602* 2500* 2616* VMA, kg 0 4,1 0,0875 0 0 7,5 0 0 542* Ĉӝ chҧy xoè SF, mm 625 600 660 600-750 600-750 600-750 710 660 610 Trong ÿó: + *: ÿѫn vӏ ml. + ***: cҩp phӕi 1 sӱ dөng xi măng Portland toҧ nhiӋt thҩp. + *1: cҩp phӕi sӱ dөng cho bêtông làm bӇ chӭa LNG. + *2: cҩp phӕi sӱ dөng cho bêtông móng giӃng chìm khӕi lӟn cӫa cҫu. + *3: cҩp phӕi sӱ dөng cho kӃt cҩu bêtông cӕt thép. + HRWR: phө gia siêu dҿo giҧm nѭӟc mӭc ÿӝ cao. + VMA: phө gia ÿiӅu chӍnh ÿӝ nhӟt. Nhұn xét và ÿӅ xuҩt phѭѫng pháp thiӃt kӃ cҩp phӕi: Phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn theo EFNARC tѭѫng ÿӕi rõ ràng vӟi các chӍ tiêu cө thӇ hѫn so vӟi phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn theo giáo sѭ Okamura. Vӟi phѭѫng pháp VMA-type sӱ dөng hàm lѭӧng lӟn phө gia ÿiӅu chӍnh ÿӝ nhӟt. Loҥi phө gia này có giá thành ÿҳt, do ÿó sӁ tăng chi phí khi áp dөng vào xây dӵng. Tӯ nhӳng nhұn xét trên, ÿӅ xuҩt phѭѫng pháp thiӃt kӃ thành phҫn theo EFNARC kӃt hӧp phѭѫng pháp Powder-type (sӱ dөng hàm lѭӧng bӝt ÿá vôi lӟn kӃt hӧp silicafume) nhҵm giҧm giá thành, tҥo cho SCC có tính ӭng dөng cao vào xây dӵng ÿѭӡng ô tô. 2.2. L͹a ch͕n, thí nghi͏m các ch͑ tiêu c˯ lý cͯa v̵t li͏u Nguyên vұt liӋu ÿӇ chӃ tҥo SCC gӗm xi măng, silica fume, bӝt ÿá vôi, cӕt liӋu nhӓ, cӕt liӋu lӟn và phө gia siêu dҿo. - Xi măng: ÿӅ xuҩt sӱ dөng XM Nghi sѫn PCB40. - Phө gia mӏn làm ÿҫy: nhҵm giҧm giá thành,nâng cao khҧ năng ӭng dөng SCC, ÿӅ tài sӱ dөng 2 loҥi sau: - Bӝt ÿá vôi NghӋ An. - Silica fume PP1: cung cҩp bӣi SIKA, Ȗsfx=2g/cm3. - Cӕt liӋu mӏn (cát): ÿӅ xuҩt dùng cát Tuý Loan. - Cӕt liӋu thô: ÿӅ xuҩt dùng loҥi ÿá Phѭӟc Tѭӡng Dmax10 - Phө gia siêu dҿo: sӱ dөng Viscocre HE10-AT cung cҩp bӣi SIKA, liӅu dùng 1,1%. Các loҥi vұt liӋu thành phҫn trên có các chӍ tiêu cѫ lý ÿҥt yêu cҫu dùng cho BTXM, ÿѭӧc kiӇm chӭng tҥi PTN VLXD và PTN cҫu-ÿѭӡng trѭӡng ĈHBK – ĈHĈN. 2.3. L͹a ch͕n ph˱˯ng pháp ch͇ b͓ m̳u và thí nghi͏m Các phѭѫng pháp thí nghiӋm xác ÿӏnh các tính chҩt cѫ bҧn cӫa hӛn hӧp SCC ÿѭӧc trình bày ӣ bҧng 2. B̫ng 2.Các ph˱˯ng pháp thí nghi͏m h͟n hͫp SCC Tính chҩt hӛn hӧp SCC Thí nghiӋm kiӇm tra Khҧ năng chҧy SF Thí nghiӋm ÿӝ chҧy xoè SF Tính nhӟt Thí nghiӋm thӡi gian ÿӝ chҧy xoè ÿҥt 500mm T500 Khҧ năng chҧy qua cӕt thép Thí nghiӋm hӝp L (hoһc vòng J) Khҧ năng chӕng phân tҫng Thí nghiӋm phӉu V sau 5phút 173 Tuy͛n tͅp Báo cáo “Hͱi nghͣ Sinh viên Nghiên c΁u Khoa hͥc” l̿n th΁ 6 Ĉҥi hӑc Ĉà Nҹng - 2008 174 Hình5. Thí nghi͏m ch̫y xoè-ki͋m tra kh̫ năng ch̫y và ÿ͡ nhͣt cͯa h͟n hͫp SCC Do tính chҩt cӫa ÿѭӡng BTXM là bӕ trí rҩt ít cӕt thép hoһc có bӕ trí nhѭng không ÿáng kӇ nên chӑn tính công tác chính cӫa hӛn hӧp SCC là khҧ năng chҧy SF & tính nhӟt. Thí nghiӋm cѭӡng ÿӝ chӏu nén và cѭӡng ÿӑ chӏu kéo cӫa mүu BTXM nên sӱ dөng các mүu dҫm 15x15x60. 2.4. Thí nghi͏m các ch͑ tiêu c˯ lý cͯa SCC Các cҩp phӕi nghiên cӭu thӇ hiӋn ӣ Bҧng 3 B̫ng 3. Các c̭p ph͙i SCC nghiên cͱu Vұt liӋu Ĉѫn vӏ Khӕi lѭӧngCP 1 (M55/6,5) CP 2 (M60/7,0) Khӕi lѭӧng cӕt liӋu lӟn (Ĉ) kg/m3 728,73 728,73 Hàm lѭӧng bӝt (B=SF+XM) kg/m3 500,00 528,00 Hàm lѭӧng silica fume (SF) kg/m3 45,45 48,00 Hàm lѭӧng ximăng (XM) kg/m3 454,55 480,00 Hàm lѭӧng phө gia (PG) l/m3 5,50 5,88 Hàm lѭӧng cát (C) kg/m3 713,59 705,14 Hàm lѭӧng bӝt ÿá vôi (BĈ) kg/m3 90,91 96,00 Hàm lѭӧng nѭӟc (N) l/m3 195,00 187,00 KӃt quҧ thí nghiӋm khҧo sát các chӍ tiêu cѫ lý cӫa hӛn hӧp SCC, tính chҩt cӫa SCC ÿѭӧc thӇ hiӋn ӣ Bҧng 4. Hình 6. Thí nghi͏m SF c̭p ph͙i 1 Hình 7. Thí nghi͏m SF c̭p ph͙i 2 B̫ng 4. Tính công tác cͯa h͟n hͫp SCC và c˱ͥng ÿ͡ SCC Cҩp Phӕi SCC Tính công tác Cѭӡng ÿӝ R7 Cѭӡng ÿӝ R14 Cѭӡng ÿӝ R21 Cѭӡng ÿӝ R28 SF (mm) T500 (s) Rn (Mpa) Rku (Mpa) Rn (Mpa) Rku (Mpa) Rn (Mpa) Rku (Mpa) Rn (Mpa) Rku (Mpa) Tuy͛n tͅp Báo cáo “Hͱi nghͣ Sinh viên Nghiên c΁u Khoa hͥc” l̿n th΁ 6 Ĉҥi hӑc Ĉà Nҹng - 2008 175 CP 1 M55/6,5 725 6 51,90 6,86 62,28 8,04 65,15 8,27 65,96 8,52 CP 2 M60/7,0 710 7 59,98 8,58 70,47 9,12 72,62 9,58 73,42 9,82 3. KӃt luұn n ĈӅ tài ÿã ÿҥt ÿѭӧc mөc tiêu ÿӅ ra là thiӃt kӃ ÿѭӧc các cҩp phӕi SCC dùng trong xây dӵng ÿѭӡng nhѭ ÿã ÿӅ cұp ӣ mөc 1.2. o ChӍ tiêu quan trӑng ÿӕi vӟi mһt ÿѭӡng BTXM là giá trӏ cѭӡng ÿӝ kéo khi uӕn Rku cao, ӣ các ngày tuәi cҩp phӕi nghiên cӭu ÿӅu ÿҥt Rku=(10÷15)%Rn, thoҧ mãn yêu cҫu vӅ cѭӡng ÿӝ ÿӕi vӟi mһt ÿѭӡng BTXM dùng cho ÿѭӡng ô tô – sân bay. Nhͷng h̩n ch͇ cͯa ÿ͉ tài: ÿӅ tài chѭa nghiên cӭu ÿѭӧc các tính chҩt quan trӑng khác cӫa SCC: tính co ngót, hӋ sӕ giãn nӣ vì nhiӋt, hàm lѭӧng cuӕn khí. Các giá trӏ cѭӡng ÿӝ SCC thí nghiӋm ÿѭӧc vүn cao, vѭӧt hѫn nhiӅu so vӟi mөc tiêu ban ÿҫu ÿӅ ra, tӯ ÿó dүn tӟi các cҩp phӕi thu ÿѭӧc có thӇ chѭa ÿҧm bҧo tính kinh tӃ. Ki͇n ngh͓ h˱ͣng phát tri͋n cͯa ÿ͉ tài: cҫn tiӃp tөc mӣ rӝng phҥm vi nghiên cӭu cҩp phӕi nhҵm ÿáp ӭng ÿӫ các yêu cҫu vӅ cҩp và mác BTXM cho nhiӅu cҩp hҥng ÿѭӡng khác nhau. TÀI LIӊU THAM KHҦO [1] EFNARC (2002,2005), The European Guidelines for Self-Compacting Concrete, www.efnarc.org. [2] Hajime Okamura and Masahiro Ouchi (2003), Self-Compacting Concrete, Japan Concrete Institute. [3] Test Methods for Self-Consolidating Concrete, www.graceconstruction.com [4] Ouchi, Nakamura, Osterson, Hallberg, and Lwin (2003), Applications of Self-Compacting Concrete in Japan, Europe and The United States. [5] Dr.R.Sri Ravindraraja, D. Siladyi and B. Adamopoulos, Development of High-Strength Self-Compacting Concrete with reduced segregation potential. [6] ACI 211.4R-93 (reapproved 1998), Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete with Porland Cement and Fly Ash. [7] ViӋn Khoa Hӑc Công NghӋ Xây Dӵng , Công Ngh͏ Bêtông T͹ Lèn. [8] Bӝ Xây Dӵng (2000), Ch͑ D̳n KͿ Thu̵t Thi͇t K͇ Thành Ph̯n Bêtông Các Lo̩i, NXB Xây Dӵng, Hà Nӝi. [9] Phҥm Duy Hӳu, Ngô Xuân Quҧng (2004), V̵t Li͏u Xây D͹ng, NXB Giao Thông Vұn Tҧi, Hà Nӝi. [10] Phùng Văn Lѭ, Phҥm Duy Hӳu, Phan Khҳc Trí (2001), V̵t Li͏u Xây D͹ng, NXB Giáo Dөc, Hà Nӝi. 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 181 1*+,Ç8&Ӭ87ѬѪ1*7È&ĈӜ1**,Ӳ$ĈҨ71ӄ1- .ӂ7&Ҩ8'ѬӞ,7È&'Ө1*ĈӜ1*ĈҨ7 INVESTIGATION OF DYNAMIC SOIL- STRUCTURE INTERACTION ON SEISMIC RESPONSE SVTH: Ĉ2¬19,ӊ7/Ç 6LQKYLrQNNKRD;'&ĈĈ̩LK͕F%iFK.KRDĈ̩LK͕FĈj1̽QJ CBHD: Th61*8<ӈ19Ă10Ӻ, .6ĈӚ9,ӊ7+Ҧ, .KRD;'&ĈĈ̩LK͕F%iFK.KRDĈ̩LK͕FĈj1̽QJ 7yPWҳW ĈLӅXNLӋQQӅQÿҩWFyҧQKKѭӣQJUҩWTXDQWUӑQJÿӃQVӵSKiKRҥLFӫDF{QJWUuQKWURQJTXiWUuQK ÿӝQJÿҩWĈӅWjLSKkQWtFKWѭѫQJWiFÿӝQJJLӳDÿҩWQӅQ- NӃWFҩXGRÿӝQJÿҩWWiFGөQJOrQF{QJ trìQKFҫXÿѭӧFÿһWWUrQQKyPFӑF7ѭѫQJWiFJLӳDÿҩW- FӑFÿѭӧFP{KuQKGҫPWUrQQӅQSKL WX\ӃQ:LQNOHUVӱGөQJOz[RYjKӋFҧQVRQJVRQJQKDXYjVӱGөQJSKѭѫQJSKiSSKәSKҧQ ӭQJ7ӯÿy[iFÿӏQKÿѭӧFFiFKLӋXӭQJWҧLWUӑQJGRÿӝQJÿҩWJk\UD Abstract Soil conditions have a great deal to do with damage to structures during earthquakes. This paper presents the influence of dynamic soil- structure interaction (SSI) on the behavior of structures overlying pile groups. The soil- piles interaction is modeled as a beam on nonlinear Winkler foundation using continuously distributed hysteretic springs and viscous dashpots connected in parallel and response spectrum analysis. On the theories of the seismic, the load effects on bridge structure have been determined. 1. ĈһWYҩQÿӅ 1JX\rQQKkQFKӫ\ӃXJk\UDVӵKѭKӓQJKRһFVөSÿәFiFF{QJWUuQK[k\GӵQJNKLÿӝQJ ÿҩW[ҧ\UDFKtQKOjVӵSKҧQӭQJFӫDFK~QJÿӕLYӟLFKX\ӇQÿӝQJQӅQÿҩWĈӇ[iFÿӏQKKLӋXӭQJ WҧLWUӑQJGRÿӝQJÿҩWWiFGөQJOrQF{QJWUuQKPӝWFiFKFKtQK[iFWKuFҫQ[pWÿӃQWѭѫQJWiFFӫD ÿҩWQӅQYjNӃWFҩX 66, 7URQJKҫXKӃWFiFWUѭӡQJKӧSYLӋFGQJSKѭѫQJSKiSSKәSKҧQӭQJ ÿӇWKLӃWNӃNӃWFҩXFKӏXWҧLWUӑQJÿӝQJÿҩWOjÿӫFKtQK[iF 2. 3KѭѫQJSKiSSKәSKҧQӭQJWURQJWtQKWRiQNӃWFҩX 3KѭѫQJWULҒ QKFKX\rѴ Qÿ{ҕ QJFXѴ DKrҕ Gѭѫғ LWDғ FGXҕ QJFXѴ DWDѴ LWURҕ QJÿ{ҕ QJÿkғ W : [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }{ }gM u C u K u M B u   (2.1) tURQJÿy [ ]M , [ ]C , [ ]K , { }u , { }u , { }u WѭѫQJӭQJOjPDWUұQNKӕLOѭӧQJPDWUұQÿӝFҧQma WUұQÿӝFӭQJJLDWӕFYұQWӕFYjFKX\ӇQYӏFӫDNӃWFҩX,{ }gu OjJLDWӕFFKX\ӇQÿӝQJFӫDQӅQ ÿҩW,{ }B EDRJӗPYpFWѫPDQJJLiWUӏYjGRJLDWӕFÿҩWQӅQ { }gu ҧQKKѭӣQJÿӃQEұFWӵGR ÿӝQJFӫDNӃWFҩX .KLWKLӃWNӃNӃWFҩXF{QJWUuQKFKӏXWiFGөQJOӵFÿӝQJÿҩWWDNK{QJQKҩWWKLӃWSKҧLELӃW ÿѭӧFOӏFKVӱSKҧQӭQJFӫDKӋNӃWFҩXWKHRWKӡLJLDQPjFKӍFҫQELӃWJLiWUӏ OӟQQKҩWFӫDELrQÿӝ YұQWӕF JLDWӕFYjFKX\ӇQYӏFӫDKLӋXӭQJOӵF WURQJTXiWUuQKFKӏXWiFGөQJÿӝQJÿҩW9uOêGR Qj\NKiLQLӋPSKәSKҧQӭQJÿmÿѭӧFÿӅ[XҩW 3K͝SK̫QͱQJ FӫDPӝWWUұQÿӝQJÿҩWOjPӝWÿӗ WKӏ Pj FiF WXQJ ÿӝ FӫD Qy ELӇX WKӏ JLi WUӏ OӟQ QKҩW FӫD PӝW WURQJ FiF WK{QJ Vӕ SKҧQ ӭQJ FKX\ӇQYӏWѭѫQJÿӕLYұQWӕFWѭѫQJÿӕLJLDWӕFWX\ӋWÿӕL FӫDKӋNӃWFҩXWKHRFKXNǤ WҫQVӕ GDRÿӝQJFӫDQyYjÿӝF OұSYӟL OӏFKVӱFKX\ӇQÿӝQJFӫDNӃWFҩX WKHR WKӡLJLDQ7URQJ WtQK WRiQNKiQJFKҩQF{QJ WUuQK WKѭӡQJVӱGөQJ ORҥLSKәSKҧQӭQJÿӝQJÿҩW OjSKәFKX\ӇQYӏ 7X\͛Q WͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 182 WѭѫQJÿӕL FKX\ӇQYӏSKә 37 SKәWӕFÿӝWѭѫQJÿӕL WӕFÿӝSKә 37 SKәJLDWӕF WX\ӋWÿӕL WX\ӋWÿӕLSKә 37  d maxS = { }u (2.2) v maxS = { }u (2.3) a maxS = { } { }gu u 2.4) *LӳDFiFSKәSKҧQӭQJFyPӕLTXDQKӋVDX d 2max{ } = S = v aS Su Z Z (2.5) v dmax{ } = S = S aSu Z Z (2.6) 2a v dmax{ } { } = S = S = Sgu u Z Z (2.7) WURQJÿy dS , vS aS WѭѫQJӭQJOjFKX\ӇQYӏSKәWӕFÿӝSKәWX\ӋWÿӕLSKәFӫDF{QJWUuQK%ҵQJ FiFKGӵDYjRSKә WKLӃW NӃ WKHRPӝW WLrX FKXҭQTXLÿӏQK FiFSKә WUrQÿѭӧF WtQK WRiQQKҵP SKkQWtFKSKҧQӭQJFӫDNӃWFҩXGѭӟLWiFGөQJFӫDÿӝQJÿҩW 3. 0{KuQKWѭѫQJWiFJLӳDÿҩW- FӑF- NӃWFҩXGѭӟLWiFGөQJÿӝQJÿҩW /ӵFWѭѫQJWiFJLӳDÿҩWYjFӑFÿѭӧFP{KuQKQKѭGҫPWUrQQӅQ:LQNOHUVӱGөQJP{ hình Kelvin- 9RLJWFyFiFOz[RYjFiFKӋFҧQÿһWVRQJVRQJQKDXQKѭÿѭӧFP{WҧӣKuQK CôQJWUuQKÿѭӧFÿһWWUrQQӅQÿiQrQWҥLYӏWUtPNJLFӑFÿѭӧFFRLQKѭQJjPFӭQJYjRQӅQÿi. &iFOz[RYjKӋFҧQÿѭӧFÿһWFiFKQKDXPÿӫÿӇWҥRSKpSWtQKFKtQK[iF+ӋVӕÿӝFӭQJFӫD Oz[RÿѭӧFÿӅQJKӏ WtQKWRiQWKHRWLrXFKXҭQFҫXÿѭӡQJEӝ1KұW3KѭѫQJWUuQKFyGҥQJQKѭ sau: 0 1.2 30 sEk (3.1) 3/40 30r dk k (3.2) s r fk k dd (3.3) WURQJÿy 0k OjKӋVӕVӭFNKiQJFӫDÿҩW rk OjKӋVӕVӭFNKiQJFӫDÿҩWWUrQ PӛLÿѫQYӏGLӋQWtFK sk OjÿӝFӭQJFӫDOz[RWKHRSKѭѫQJYX{QJJyFYӟLFӑF SG OjPRGXQFҳWFӫDÿҩW, sP OjKӋVӕ SRLVVRQFӫDÿҩW sE OjP{ÿXQÿjQKӗLFӫDÿҩW GOjÿѭӡQJNtQKFӫDFӑF x F C K 50 0 10 50 0 Hình 1. 0{KuQKG̯PWUrQQ͉QÿjQK͛L:LQNOHU 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 183 7K{QJVӕWKӭKDLҧQKKѭӣQJTXDQWUӑQJÿӃQWѭѫQJWiFJLӳDPyQJYjÿҩWQӅQOjÿӝFҧQ &yKDLKLӋQWѭӧQJ[ҧ\UDOLrQTXDQÿӃQQӅQÿҩWOjÿӝFҧQYұWOLӋXYjÿӝFҧQGREӭF[ҥQyWtQK WRiQQăQJOѭӧQJEӏPҩWPiWNKLÿӝQJÿҩW[ҧ\UDĈӝFҧQQKӟWÿѭӧF[iFÿӏQKEӣL 1/406 2 ss s s s s s kc Q a V dU [ Z  (3.4) WURQJÿy 2(1 ) S s s EG P (3.5) /s s sV G U (3.6) / 2s s fV dZ S (3.7) 0 /s sa d VZ (3.8) 3.42(1 ) (1 )s s Q S P  (3.9) YӟL Gs OjP{ÿXQFҳWFӫDNӃWFҩXYj9s OjYұQWӕFVyQJFҳW 4. ÈSGөQJWKLӃWNӃÿӝQJÿҩWFKRF{QJWUuQKFҫX7UҫQ7Kӏ/ê .ӃWTXҧWtQKWRiQFiFÿһFWtQKQӅQÿҩWÿӝQJFӫDQӅQÿҩWNKXYӵF[k\GӵQJFҫXÿѭӧFWKӇ KLӋQӣEҧQJ %ҧQJ. &iFÿ̿FWtQKÿ͡QJFͯDQ͉Qÿ̭W 7rQÿҩW &KLӅX dày sE 2( / )kg cm sU 3/g cm P s[ s k kg/cm sV /m s sc kg.s/cm &iWKҥW PӏQ 5.00 21.84 1.67 0.40 0.07 35831 30.25 3551 Cát pha GҿR 4.00 90.72 1.80 0.40 0.06 119070 59.48 6824 Sét pha GҿR 4.30 32.3 1.74 0.35 0.05 45573 35.41 3746 6pWQӱD FӭQJ 6.80 185.26 1.97 0.35 0.05 413360 79.63 11414 6pWQӱD FӭQJ 4.50 239.38 1.95 0.35 0.04 353458 91.05 10727 ĈiSKRQJ hóa 24.80 1000 2.30 0.20 0.02 8137466 161.51 52431 &iFKLӋXӭQJGRÿӝQJÿҩWNKL[pWÿӃQVӵWѭѫQJWiFJLӳDÿҩWQӅQYjNӃWFҩXÿѭӧFP{Wҧ ӣKuQKKuQKYjEҧQJ *LDWӕF FKX\ӇQÿӝQJFӫDFҫXGѭӟLWiFGөQJFӫDWҧLWUӑQJÿӝQJÿҩWÿѭӧFWtQKWRiQlà Sa= 32 m/s2. 7X\͛Q WͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 184 Momen /ӵFFҳW /ӵFGӑF Hình 2%LӇXÿ͛Q͡LO͹F trong F͕FYjN͇WF̭XG˱ͣLWiFGͭQJÿ͡QJÿ̭W Hình 3. 3K͝JLDW͙FWKL͇WN͇ %ҧQJ. 1͡LO͹FW̩LFKkQWKiS 1ӝLOӵFWҥL chân tháp P V2 M3 KN KN KN-m Có xét SSI 0 2025.3 197487.5 Không xét SSI 0 3010.5 280389.1 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 185 5. .ӃWOXұQ 4XDNӃWTXҧSKkQWtFKWDWKҩ\UҵQJkhi [pWÿӃQ\ӃXWӕWѭѫQJWiF JLӳDÿҩWQӅQYjcông trình (SSI) GRÿӝQJÿҩWJk\ ra thì KLӋXӭQJOӵFWiFGөQJÿӃQcông trình ÿѭӧFJLҧPÿiQJNӇ. 7ӯ ÿyNKLWtQKWRiQFѭӡQJÿӝFKӏXOӵFFӫDNӃWFҩXNKiQJFKҩQVӁÿѭӧFJLҧPÿiQJNӇ .ӃWTXҧWtQKWRiQÿӝQJÿҩWEҵQJSKәSKҧQӭQJOjÿӫWLQFұ\YjÿѭӧFGQJWURQJYLӋF WKLӃWNӃFiFF{QJWUuQKFKӏXWҧLWUӑQJÿӝQJÿҩW +LӋXӭQJFӫDWҧLWUӑQJÿѭӧFGQJNKLWKLӃWNӃNKiQJFKҩQFKRF{QJWUuQKFKӏXWҧLWUӑQJ ÿӝQJÿҩWFKtQKOjWҥLYӏWUtFyOӵFFҳWYjPRPHQOӟQQKҩWWҥLFKkQF{QJWUuQK[k\GӵQJYtGө FKkQWKiSFҫXPyQJQKj 7¬,/,ӊ87+$0.+Ҧ2 7LӃQJ9LӋW [1] 3KҥP*LD/ӝF &ѫVӣFӫDÿӝQJÿҩWYjWtQKWRiQFiFF{QJWUuQKFKӏXWҧLWUӑQJÿӝQJ ÿҩW1[E;k\GӵQJ+j1ӝL [2] 1JX\ӉQ/r1LQK ĈӝQJÿҩWYjWKLӃWNӃF{QJWUuQKFKӏXWҧLWUӑQJÿӝQJÿҩW1[E;k\ GӵQJ+j1ӝL [3] %ӝ[k\GӵQJ 7&;'9N 375: 2006- 7KLӃWNӃF{QJWUuQKFKӏXWҧLWUӑQJÿӝQJÿҩW [4] %ӝ*797(2005), 7LrXFKXҭQWKLӃWNӃFҫX7&11;%*797+j1ӝL. 7LӃQJ$QK [5] Kenji Ishiharasoil (2003), Behaviour in earthquake geotechnics, Oxford University Press, New York. [6] D.Wilson (2003), Ph.d. Dissertation of soil-pile-superstructure interaction in liquefying sand and soft clay, University of California. [7] Wai-Fah Chen, Lian Duan (1988), Bridge Engineering Handbook, CRC PressBoca Raton London New York Washington, D. C. 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑF Ĉj1ҹQJ- 2008 186 1*+,Ç1&Ӭ83+Ҧ1Ӭ1*ĈӜ1*/Ӵ&&Ҫ8'Æ<9Ă1G 'ѬӞ,7È&'Ө1*&Ӫ$7Ҧ,75Ӑ1*',ĈӜ1* A STUDY RESPONSE OF CABLE-STAYED BRIDGES TO MOVING VEHICLES SVTH : PHAN HOÀNG NAM /ͣS;&± 7U˱ͥQJĈ̩LK͕F%iFKNKRDĈ+Ĉ1 GVHD: GVC. Th6/Ç9Ă1/Ҥ& Khoa ;'&Ĉ ± 7U˱ͥQJĈ̩LK͕c Bách khoaĈ+Ĉ1 7Ï07Ҳ7 7URQJ SKҫQ QJKLrQ FӭX Qj\ WKӇ KLӋQ FiL QKuQ WәQJ TXDQ YӅ ÿӝQJ OӵF KӑF Yj ÿѭD UDPӝW SKѭѫQJSKiSSKkQWtFKÿѫQJLҧQÿӇÿiQKJLiSKҧQӭQJÿӝQJFӫD&'9GѭӟLWiFGөQJFӫDWҧL WUӑQJGLÿӝQJ&k\FҫXÿѭӧFOêWѭӣQJKyDWKHRP{KuQK%HUQoulli-(XOHUWUrQJӕLÿjQKӗLYӟLÿӝ FӭQJJӕLWKD\ÿәLĈӇJLҧLSKѭѫQJWUuQKGDRÿӝQJFӫDFҫXWiFJLҧVӱGөQJSKѭѫQJSKiSVDL SKkQKӳXKҥQYjNӻWKXұW[ӃSFKӗQJFiFPRGHGDRÿӝQJ ABSTRACT This part of the thesis presents a state-of-the-art review and a simplified analysis method for evaluating the dynamic response of cable-stayed bridges to moving vehicles. The bridge is idealized as a Bernoulli-Euler beam on elastic supports with varying support stiffness. To solve the equation of motion of the bridge, the finite difference method and the mode superposition technique are used. 1. 0ӣÿҫX 'RWtQKWKҭPPӻӭQJGөQJKLӋXTXҧFiFYұWOLӋX[k\GӵQJYjQKӳQJѭXÿLӇPÿiQJNӇ NKiFPjFҫXGk\YăQJ &'9 ÿmÿѭӧF[k\GӵQJSKәELӃQWURQJQKӳQJWKұSQLrQJҫQÿk\/RҥL FҫXQj\ÿDQJFy[XKѭӟQJWăQJNKҧQăQJYѭӧWQKӏSVӱGөQJFiFORҥLYұWOLӋXFy FѭӡQJÿӝFDR ÿӇJLҧPWUӑQJOѭӧQJÿӃQPӭFWKҩSQKҩW.KLÿyNӃWFҩXWUӣQrQWKDQKPҧQKJӑQQKҽKѫQYj UҩWQKҥ\FҧPYӟLFiFWiFÿӝQJFӫDWҧLWUӑQJ .ӇWӯYөVөSFҫXWKҧPNKӕFFӫDFk\FҫX7DFRPD1DUURZVÿҫXWLrQQăPQJѭӡLWDÿm FK~êQKLӅXKѫQÿӃQÿһF WtQKÿӝQJOӵFKӑFFӫDFҫXWUHR7URQJVXӕWQăPTXDQKLӅXQJKLrQFӭX WKӵFQJKLӋPYjOêWKX\ӃWÿmÿѭӧFWLӃQKjQKQKҵPKLӇXU}KѫQYӅFiF\ӃXWӕNKiFQKDXҧQKKѭӣQJ ÿӃQSKҧQӭQJFӫDORҥLF{QJWUuQKQj\ÿӕLYӟLJLyÿӝQJÿҩWYj[HFӝOѭXWK{QJ ĈӇQJKLrQ FӭXQKӳQJҧQKKѭӣQJYӅÿӝQJOӵFKӑFGR[HFӝOѭXWK{QJWUrQFҫXFiFNƭVѭ WUrQWKӃJLӟLGӵDYjRKӋVӕNKXӃFKÿҥLÿӝQJ '$) ÿѭӧF[iFÿӏQKWURQJFiFWLrXFKXҭQWKLӃWNӃ 1KӳQJKӋVӕQj\WKѭӡQJOjKjPFӫDWҫQVӕGDRÿӝQJULrQJFӫDNӃWFҩXQKӏSKRһFFKLӅXGjLSKҥP YLҧQKKѭӣQJFӫDWҧLWUӑQJĈk\OjSKѭѫQJSKiSWKѭӡQJÿѭӧFGQJFKRPөFÿtFKWKLӃWNӃFyWKӇ FKRUDFiFWKLӃWNӃYӳQJFKҳFYjÿҳWWLӅQÿӕLYӟLPӝWVӕFk\FҫXQKѭQJOҥLÿiQKJLiWKҩSFiFҧQK KѭӣQJÿӝQJ OӵF KӑF ÿӕL YӟL FiF Fk\ FҫX NKiF+ѫQQӳD NKL so ViQKFiFWLrXFKXҭQWKLӃWNӃӣPӛLTXӕFJLDFiFKӋVӕ'$)GDR ÿӝQJWURQJPӝWSKҥPYLOӟQ 9uYұ\ ÿӇ NLӇP WUD NKҧ QăQJ FKӏX ÿӵQJ FӫD FiF Fk\ FҫX ÿDQJWӗQWҥLÿӕLYӟLVӵOѭXWK{QJQһQJQӅKѫQYjÿӇWKLӃWNӃFiF Fk\FҫXPӟLKӧSOêKѫQWKuFҫQSKҧLVӱGөQJFiFNӻWKXұWSKkQ WtFKFҧLWLӃQFy[pWÿӃQWҩWFҧFiFWK{QJVӕTXDQWUӑQJҧQKKѭӣQJ ÿӃQSKҧQӭQJÿӝQJOӵFKӑFFӫDFҫXQKѭVӵWѭѫQJWiFFҫX- xe FӝÿӝJӗJKӅFӫDEӅPһWÿѭӡQJKӋVӕFҧQFӫDFҫX« 2. 1ӝLGXQJ 2.1. Mô hình hóa xe m1 m2 v(t) ks csw1(t) w2(t) H nh 2-1: M h nh hoa xe 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 187 ;HQһQJYӟLPӝWVӕEӝSKұQFѫEҧQQKѭPi\NpRUѫPRRFKӋWKӕQJNpR«FyWKӇÿѭӧF P{KuQKKyDQKѭPӝWFKҩWÿLӇPFyNKӕLOѭӧQJÿһWWUrQKӋOz[RYjKӋJLҧPFKҩQ KuQK-1). GӑL) W Oj OӵF OLrQKӋJLӳD[HYjFҫXÿѭӧF[iFÿӏQK OjGѭѫQJNKLKѭӟQJ[XӕQJGѭӟL FҫXSKѭѫQJWUuQKYLSKkQFKX\ӇQÿӝQJÿѭӧFWKLӃWOұSQKѭVDX 2 1 2 1 1 2 1 2 12( ) ( ) ( ) ( ) 0s s d w dw dwm m g m k w w c F t dt dt dt     (2.1) 2 2 2 1 2 2 12 ( ) ( ) 0s s d w dw dwm k w w c dt dt dt   (2.2) 9ӟLw1(t), w2(t) - &KX\ӇQYӏWKHRSKѭѫQJÿӭQJFӫDYұWP1, m2 WKHRWKӡLJLDQ ks - ĈӝFӭQJFӫDOz[R ; cs ± +ӋVӕFҧQQKӟWg - *LDWӕFWUӑQJWUѭӡQJ 7ӯ Yj WDFyWKӇ[iFÿӏQKÿѭӧFOӵFOLrQKӋ) W JLӳD[HYjFҫXQKѭVDX 2 2 2 22 1 2 121 )()( dt wdm dt wdmgmmtF (2.3) *LҧWKLӃWUҵQJ[HOX{QOX{QWLӃS[~FYӟLFҫXNKLÿyOӵF) W !YjELӃQGҥQJJLӳDKӋ YұW YjEӅPһWFӫDFҫXNK{QJÿiQJNӇ, ta có: 1( ) ( ( ), ) ( ( ))w t y x t t r x t ; 1( ) y y rw t v v x t x w w w  w w w (2.4a-b) 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2( ) 2. y y y y r rw t v v a v a x x t x t x x w w w w w w   w w w w w w w (2.4c) 9ӟL 1( )w t và 1( )w t - VұQWӕFYjJLDWӕFWKHRSKѭѫQJÿӭQJFӫDNKӕLYұW v và a - VұQWӕFYjJLDWӕFWKHRSKѭѫQJGӑFFҫX y(x,t), r(x) - Hàm FKX\ӇQYӏYjKjPWKӇKLӋQ TX\OXұWEӅPһWFӫDFҫX 2.2. 0{KuQKKyDN͇WF̭XF̯X y(x,t) Ig, Eg, mg Li, Ai, Ei Ig, Eg, mg kx x y(x,t) v(t) m1 m2 v(t) m1 m2 H i Ls=99.5m L=204m Ls=99.5m xv(t) x s Hình 2-0{KuQKKyDNӃWFҩX&'9QKӏSPPP 2.2.1. &iFJL̫WKL͇W chính - +ӋWKӕQJQKLӅXFiSYӟLNKRҧQJFiFKFiFÿLӇPQHR FiSQKӓVRYӟLFKLӅXGjLFӫDFҫX - %ӓTXDNKӕLOѭӧQJFiS KӋVӕFҧQFӫDFҫX - &iFFiSÿѭӧFOêWѭӣQJKyDQKѭFiFOz[ROLrQWөFSKkQEӕWKHRSKѭѫQJGӑFFҫX - /ӵFFăQJFӫDFiSGѭӟLWiFGөQJFӫDWƭQKWҧLÿѭӧFÿLӅXFKӍQKVDRFKRFKX\ӇQYӏWҥLQ~WEҵQJ - &KӍ[pWP{PHQXӕQWURQJPһWSKҷQJEӓTXDP{PHQ[RҳQGRWҧLOӋFKWkPWUrQPһWFҫX - .KL[HTXDFҫXFKX\ӇQYӏYjYұQWӕFGLFKX\ӇQWKHRSKѭѫQJÿӭQJFӫD[HÿѭӧF[HPEҵQJ 2.2.2. 7KL͇WO̵SSK˱˯QJWUuQKYLSKkQFKX\͋Qÿ͡QJ Theo [1], pKѭѫQJWUuQKYLSKkQFKX\ӇQÿӝQJFKRVӵGDRÿӝQJFӫDFҫXWҥLFiFPһWFҳWFӫD GҫPFKӫ ÿѭӧFOêWѭӣQJKyDWKHRP{KuQK(XOHU-%HUQRXOOLWUrQFiFJӕLÿjQKӗL : 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑF Ĉj1ҹQJ- 2008 188 4 2 4 2 ( , ) ( , ). . ( ). ( , ) . .( ). ( )g g g v y x t y x tE I k x y x t m x x F t x x Gw w  w w (2.5) 9ӟLG - Hàm Delta-Dirac ; Eg - 0{ÿXQÿjQKӗL FӫDGҫPFKӫ Ig - Mômen quán tính FӫDPһWFҳWQJDQJGҫPFKӫ mg - .KӕLOѭӧQJWUrQÿѫQYӏFKLӅXGjL GҫPN [ - ĈӝFӭQJFӫDOz[R &iFÿLӅXNLӋQELrQ D-d, 2.7a-b) (0, ) 0y t ; 2 2 (0, ) 0y t x w w ; ( , ) 0y L t ; 2 2 ( , ) 0y L t x w w ; y(x,0) = 0; ( ,0) 0y x t w w 2.2.3. Ĉ͡FͱQJFͯDOz[R 7KHR>@ÿӝFӭQJFӫDOz[ROêWѭӣQJKyDWӯGk\FiSWKӭLÿѭӧF[iFÿӏQK 2. .sini i i i i E Ak L D (2.8) %LӇXWKӏӭQJVXҩWFKRSKpSFӫDFiSOj aV WƭQKWҧLYjKRҥWWҧLWUrQÿѫQYӏFKLӅXGjLOjTg và qq GLӋQWtFKPһWFҳWQJDQJFӫDFiSLÿѭӧFWtQKQKѭVDX: ( ). .sin g q i a i q q s A V D (2.9) 7tQKSKLWX\ӃQKuQKKӑFFӫDFiSGRVӵWKD\ÿәLFӫDÿӝFKQJYjKuQKGҥQJGѭӟLFiFOӵFFăQJ NKiFQKDXÿѭӧF[pWÿӃQJҫQÿ~QJEҵQJFiFKJLӟLWKLӋXP{ÿXQÿjQKӗLWѭѫQJÿѭѫQJ [5]. 0 2 2 3 ( ) .1 . 12 c i c c EE x E x EJ V 0 2 Lx­ ½d d® ¾ ¯ ¿ (2.10) 9ӟLEc, Jc - 0{ÿXQÿjQKӗL, kKӕLOѭӧQJULrQJFӫDYұWOLrXFKӃWҥRFiS V0 - ӬQJVXҩWNpREDQÿҫXWURQJFiS /ӵFWURQJFiSJk\UDEӣLKRҥWWҧL[HQKӓVRYӟLOӵFGRWƭQKWҧLQrQV0 ÿѭӧFWKD\EҵQJVg ӭQJVXҩWWURQJFiSGRWƭQKWҧLJk\UD ( ) g g a g q q q q V V (2.11) 7KD\WKӃ YjR SKѭѫQJWUuQKVDXÿk\ÿѭӧFWKLӃWOұSFKRÿӝFӭQJFӫDOz[RWUrQ PӝWÿѫQYӏFKLӅXGjLFӫDFiS 2 ( ).( ) 1( ) . . 1 ( ) g q a E x q q k x xH H V  0 2 Lx­ ½d d® ¾ ¯ ¿ (2.12) 2.3. 3KkQWtFKSK̫QͱQJÿ͡QJ 2.3.1. 'DRÿ͡QJW͹GR 3KѭѫQJWUuQKYLSKkQFKRGDRÿӝQJWӵGRFӫDP{KuQKFҫX: 0),(.),().(),(.. 2 2 4 4 w w w w x txymtxyxk x txyIE ggg (3.1) +jPFKX\ӇQYӏ\ [W FyWKӇÿѭӧFELӇXGLӉQEӣLKjPKjPWӑDÿӝNK{QJJLDQ] [ Yj KjPWӑDÿӝWKӡLJLDQI W .KLÿyGDRÿӝQJFӫDFҫXӭQJYӟLPRGHGDRÿӝQJWKӭLYjFKX\ӇQYӏ FҫXWҥLFiFYӏWUtNKiFQKDXӭQJYӟLWKӡLJLDQWÿѭӧFGLӉQÿҥWQKѭVDX ( , ) ( ) ( ) ( )( cos sin )i i i i i i i iy x t z x t z x a t b tI Z Z (3.2) 9ӟLȦi OjWҫQVӕJyFGDRÿӝQJWKӭLFӫDGDRÿӝQJWӵGRFӫDFҫX 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 189 7KD\WKӃSKѭѫQJWUuQK YjRSKѭѫQJWUuQK WDÿѭӧF 0)(.)().(),(.. 24 4 xzmxzxk dx txydIE iigigg Z (3.3) 3KkQFKLDP{KuQKFҫXWKjQKQÿRҥQJLӕQJQKDXYӟLFKLӅXGjLPӛLÿRҥQOjK/ҩ\ Q-1) SKҫQ FKѭD ELӃW WKD\ WKӃ YjR SKѭѫQJ WUuQK  WKHR SKѭѫQJ SKiS VDL SKkQ KӳX KҥQ WKu SKѭѫQJWUuQKWUrQÿѭӧFWKLӃWOұSQKѭVDX AZ = Ȝ= (3.4) 1 2 3 3 2 1 1 1 4 1 0 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 0 1 4 n n c c c A c c c u ª º « » « » « » « » « » « » « » « » « »¬ ¼ % % % % % (3.5a-f) 1 1 ( 1 1) 0 0 n n n O O O  u ª º « » « » « »¬ ¼ % ; > @ 1,1 1, 1 1 2 3 1 1,1 1, 1 ( 1 1) , , ,..., n n n n n n n z z Z z z z z z z    u ª º « » « » « »¬ ¼ " # # " 2 4 . i gg gi IE hm ZO ; 411 )(5 h IE xkc gg ; 43,23,2 )( 6 h IE xk c gg 2.3.2. 3KkQWtFKÿ͡QJ 6ӱGөQJNӻWKXұW[ӃSFKӗQJFiFPRGHGDRÿӝQJWDWuPQJKLӋPSKѭѫQJWUuQK GѭӟLGҥQJ 1 ( , ) ( ) ( )i iiy x t z x tI f ¦ (3.6) 7KD\ YjR WDÿѭӧF .. 1 ( ( ) ) ( ).IV ig g i i i i g i vi E I z k x z m z x x FI I I G f  ¦ (3.7) 7ӯÿyVX\UD .. 2 ( )i i i i v g F z x m I Z I (3.8) 1JKLӋPFӫDSKѭѫQJWUuQK  .2 0 0 i i2 2 i ( ( ) )( ) os sini v i i gi v ii i g i g Fz x mFz x c t t m m I Z II Z Z Z Z Z  ' ' (3.9) 9ӟL 0iI và . 0iI Oj QKӳQJ JLi WUӏ EDQ ÿҫX FKR ÿӯQJ ÿRҥQ 0y và 0y Oj FKX\ӇQ Yӏ WKHR SKѭѫQJÿӭQJYjYHFWѫYұQWӕFFӫDFҫXӣÿRҥQWUѭӟFÿy, ta có: 0 0 T i iz yI ; . . 0 0 T i iz yI (3.10a-b) 9ӟL 0y và 0y OjFKX\ӇQYӏWKHRSKѭѫQJÿӭQJYjYHFWѫYұQWӕFFӫDFҫXӣÿRҥQWUѭӟFÿy7KD\ YjRSKѭѫQJWUuQK WDFyÿѭӧFYHFWѫFKX\ӇQYӏWKHRSKѭѫQJÿӭQJFӫDFҫXWҥLPӛLÿRҥQ .2 0 0 i i2 2 1 i ( ( ) )( ) os sin s i v i i gi v i i i i g i g Fz x mFz xy z c t t m m I Z IZ Z Z Z Z § ·¨ ¸  ' ' ¨ ¸ © ¹ ¦ (3.11) 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑF Ĉj1ҹQJ- 2008 190 9ӟLVOjVӕPRGHGDRÿӝQJVd n-9HFWѫYұQWӕFYjYHFWѫJLDWӕFFӫDFҫXÿѭӧF[iF ÿӏQKQKѭVDX 2 . 0 0 1 ( ( ) ) sin cos s i v i i g ii i i i i g Fz x m y z t t m I Z Z I Z Z § · ' '¨ ¸¨ ¸© ¹ ¦ (3.12) 2 . 0 0i i i 1 ( ( ) ) os sin s i v i i g ii i g Fz x m y z c t t m I Z Z I Z Z § · ' '¨ ¸¨ ¸© ¹ ¦ (3.13) .ӻWKXұW[ӃSFKӗQJFiFPRGHGDRÿӝQJFNJQJÿѭӧFVӱGөQJÿӇ[iFÿӏQKYHFWѫP{PHQ XӕQWURQJGҫPWҥLPӛLÿRҥQ 1 '' '' s g g g g i i i m E I y E I z I  ¦ (3.14) 6ӱGөQJQJ{QQJӳOұSWUuQK0$7/$%ÿӇSKkQWtFKSKҧQӭQJÿӝQJVӵWѭѫQJWiFÿӝQJ JLӳD[HYjFҫXFiFEѭӟFOһSNLӇPWUDWtQKWRiQÿѭӧFWKӇKLӋQӣWKXұWWRiQErQGѭӟL ĈLӅXNLӋQKӝL WөWURQJNӃWTXҧEjLWRiQQj\FKӑQ7ROHUDQFH -6: 1 6 max 5.10 max j j j y y Tolerance y  d (3.15) 9ӟL\j ± 9HFWѫFKX\ӇQYӏFӫDFҫXWҥLÿRҥQÿDQJ[pW 2.3.3. 3KkQWtFKWƭQK 9pFWѫFKX\ӇQYӏWƭQKÿѭӧF[iFÿӏQKQKѭVDX 3 11 2( )st j j g g m m ghy A P E I  ; 0 1 0 jP j ­ ½ ° ° ° °° ° m® ¾ ° ° ° ° ° °¯ ¿ # # (3.16a-b) 9ӟL$-1 OjQJKӏFKÿҧRFӫDPDWUұQ$ÿѭӧF[iFÿӏQKWӯELӇXWKӭF D j - ĈLӇPFKӏXWiFÿӝQJFӫDWҧLWUӑQJ[H st jy - 9HFWѫFKX\ӇQYӏFӫDFҫXWURQJWUѭӡQJKӧSWҧLWUӑQJ[HWiFGөQJYjRÿLӇPWKӭM 0{PHQXӕQWURQJGҫPӣWӯQJÿRҥQ , 1, , 1,2 ( 2 ) g gst st st st i j i j i j i j E I m y y y h   (3.17) 2.4. ͰQJGͭQJSKkQWtFKWƭQKYjÿ͡QJ&'90Ϳ7KDQK± 7͑QK6yF7UăQJ 2.4.1. 6͙OL͏Xÿ̯XYjR Xe: m1 =3000 (kg), m2 =31700 (kg), cs = 8,6.104 (Ns/m), ks = 9,12.106 (N/m). &ҫXEc = 1,97.1011 (N/m2), Eg = 0,38.1011 (N/m2), Ig = 1,48 (m4), Va = 750.106 N/m2, qg = 17.104 (N/m), qq = 6.104 (N/m), Jc = 2,5.104 (N/m3), mg = 2,71.105 (N/m). 3KkQFKLDP{KuQKFҫXWKjQKÿRҥQFKLӅXGjLPӛLÿRҥQK P ;pWPRGHGDRÿӝQJÿҫXWLrQ 2.4.2. .͇WTX̫ 7ҫQVӕGDRÿӝQJWӵGRӭQJYӟLFiFPRGHGDRÿӝQJ 0RGHGDRÿӝQJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F (Hz) 0,36 0,47 0,60 0,76 0,99 1,29 1,65 2,08 2,56 3,11 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 191 %LӇXÿӗFKX\ӇQYӏWҥLYӏWUtJLӳD QKӏSJLӳD'$)d = 1,062 (v = 30m/s ; x = 201,5m). %LӇX ÿӗ P{PHQ XӕQ WҥL Yӏ WUt JLӳD QKӏS JLӳD '$)m = 1,094 (v = 30m/s ; x = 201,5m). 3. .ӃWOXұQYjNLӃQQJKӏ ĈӕLYӟLFiFQJKLrQFӭXVѫEӝVӱ GөQJ FiF P{ KuQK &'9 ÿѫQ JLҧQ ÿӇ [iFÿӏQKWtQKNKҧWKLFӫDFiFPүXWKLӃW NӃFy WKӇiSGөQJSKѭѫQJSKiS WUuQK Ej\ WURQJÿӅ WjLYuQyÿѫQJLҧQYjÿӫ FKtQK[iFFKRYLӋFSKkQWtFKSKҧQӭng ÿӝQJ 1rQ GQJ Nӻ WKXұW [ӃS FKӗQJ FiFPRGHGDRÿӝQJÿӕLYӟLYLӋFSKkQ WtFK QKѭ WUrQ ÿһF ELӋW NKL SKkQ WtFK FiF P{ KuQK FҫX OӟQ QKLӅX FҩS ÿӝ 9ӟL KҫX KӃW FiF WUѭӡQJ KӧS Fy WKӇ ÿѭDUDÿѭӧFFiFNӃWTXҧÿӫFKtQK[iF EҵQJ FiFK Vӱ GөQJ ÿӃQ GҥQJ GDRÿӝQJÿҫXWLrQ 3KҧQӭQJÿӝQJFӫD FҫX FKӍ WKӇ KLӋQ FKtQK [iF NKL Fy [pW ÿӃQ ÿӝ Jӗ JKӅ FӫDPһW FҫX WѭѫQJ WiF FҫX - xe FӝKӋVӕFҧQFӫDFҫXYjGDRÿӝQJFӫD cáp. 7URQJ ÿӅ WjL FKӍ WUuQK Ej\ WәQJ TXDQQJKLrQFӭXÿҫXWLrQYӅYҩQÿӅWҧLWUӑQJÿӝQJFӫD&'9YӟLYLӋFVӱGөQJP{KuQKNӻWKXұW SKkQWtFKÿѫQJLҧQ3KѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳXKҥQSKLWX\ӃQPӟLFKtQKOjQJKLrQFӭXWәQJTXiW QKҩWYӅYҩQÿӅnày. 7¬,/,ӊ87+$0.+Ҧ2 [1] 1JX\ӉQ9ăQ.KDQJ 'DRÿ͡QJNͿWKX̵W 1[E.KRDKӑFYj.ӻWKXұW+j1ӝL [2] 1JX\ӉQ+RjL6ѫQ Ĉӛ7KDQK9LӋW%L;XkQ/kP ͰQJGͭQJ0DWODEWURQJWtQK toán kͿWKX̵W1[EĈҥLKӑF4XӕFJLD7S+ӗ&Kt0LQK [3] /rĈuQK7kP3KҥP'X\+zD &̯XGk\YăQJ1[E.KRDKӑFNӻWKXұW+j1ӝL [4] 1JX\ӉQ;XkQ7RҧQ 1JKLrQFͱX[k\G͹QJSK̯QP͉PSKkQWtFKW˱˯QJWiFÿ͡QJO͹F K͕FJLͷDF̯XGk\YăQJYjÿRjQW̫LWU͕QJGLÿ͡QJP{KuQKNK͙LO˱ͫQJ/XұQiQ7LӃQVӻ .ӻWKXұWĈj1ҹQJ [5] 0DL/ӵX 3KkQWtFKWƭQKYjÿ͡QJWURQJF̯XGk\ YăQJ/XұQYăQ7KҥFVƭ7S+ӗ Chí Minh. [6] Raid Karoumi (1998), Response of Cable-Stayed and Suspension Bridges to Moving Vehicles, Doctoral Thesis, Stockholm. [7] Troitsky M.S (1988), Cable-Stayed Bridges, 2nd ed, BSP Professional Books, London. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20.0 -16.0 -12.0 -8.0 -4.0 0 4.0 Vehicle position (xv/L) V eh ic le d isp la ce m en t ( m m ) Dynamic Static 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 Vehicle position (xv/L) Be nd in g m om en t ( kN m ) Dynamic Static 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 192 1*+,Ç1&Ӭ87Ë1+72È1 .ӂ7&Ҩ8%Ҵ1*3+Ҫ10ӄM 0$7/$37+(23+ѬѪ1*3+È33+Ҫ17Ӱ+Ӳ8+Ҥ1 STUDING ABOUT CONSTRUCTION CALCULATION BY MATLAB SOFTWARE ON LIMITED ELEMENT METHOD SVTH: 1*8<ӈ17+¬1+1+Ұ7 /ͣS 03X3B, 7U˱ͥQJĈ̩LK͕F%iFKNKRDĈ̩LK͕FĈj1̽QJ GVHD:ThS 1*8<ӈ1/$1 7U˱ͥQJĈ̩LK͕F%iFKNKRDĈ̩LK͕FĈj1̽QJ 7Ï07Ҳ7 Ngày nay,QKLӅXSKѭѫQJSKiSWtQKVӕÿmYjÿDQJSKiWWULӇQPҥQKPӁYjWUӣWKjQKPӝWF{ng FөKӳXKLӋXNK{QJWKӇWKLӃX ÿѭӧFNKLJLҧLTX\ӃWFiFEjLWRiQ.KRDKӑF± .ӻWKXұW7URQJÿy SKѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳXKҥQÿmWUӣWKjQKF{QJQJKӋSKҫQPӅPSKәELӃQYjKLӋXTXҧ&{QJ YLӋF Qj\ NK{QJ WKӇ WiFK UӡLPӝW F{QJ FөÿӗQJKjQK Oj QJ{QQJӳ OұS WUuQK Nӻ WKXұW0DWODS 1JKLrQFӭXQj\JLӟLWKLӋXYLӋFӭQJGөQJQJ{QQJӳ0DWODSÿӇSKkQWtFKFKRWҧLWUӑQJGLÿӝQJ thônJTXDÿѭӡQJҧQKKѭӣQJWtQKWRiQQӝLOӵFFӫDGҫPOLrQWөF ABSTRACT Nowaday, number calculating methods were and developing strongly, became a effective tool FDQ¶W VKRUW ZKHQ VROYLQJ VFLHQWLV-technich mathematic excercises.in where, limited element method EHFDPHDSRSXODU DQGHIIHFWLYH SURFHVV VRIWZDUH7KLVZRUN FDQ¶W VHSDUDWHGZLWK D tool parner is matlab technich program languages. This study introduce the language applying to analysic for move load throught influenced line, interforce caculating of continuous beam. 1. ĈһWYҩQÿӅ 1.1. /êGRFK͕Qÿ͉WjL 1KѭÿmELӃW Oê WKX\ӃWSKҫQ WӱKӳXKҥQÿmÿѭӧFӭQJGөQJYjR OƭQKYӵF WtQKNӃWFҩX WURQJQKLӅXQJjQKNKDRKӑFNӻ WKXұW1yÿm Wӓ UDFyKLӋX OӵF WURQJTXi WUuQKJLҧLQKLӅXEjL WRiQFѫKӑF1KLӅXSKҫQPӅPӭQJGөQJÿmUDÿӡLGӵDWUrQFѫVӣSKѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳX KҥQQKѭ6DS1DVWUDQ$EDTXV0DWODS0DWODSOjPӝWF{QJFөSKҫQPӅPFӫD0DWK:RUNFy QKӳQJOӧLWKӃWURQJNӻWKXұWOұSWUuQKÿiSӭQJÿѭӧFQKӳQJYҩQÿӅKӃWVӭFÿDGҥQJWӯFiFOƭQK YӵFNӻWKXұWFKX\rQQJjQKQKѭÿLӋQÿLӋQWӱ WKӕQJNrNӃWRiQ«0DWODSFzQFXQJFҩSFiF WRROER[HVWӭFOjKjPPӣUӝQJP{LWUѭӡQJ0DWODSJLҧLTX\ӃWWKrPQKLӅXYҩQÿӅQӳD9ӟLKjQJ ORҥWQKӳQJѭXÿLӇPQyLWUrQ0DWODSÿmÿDQJYjVӁÿѭӧFVӱGөQJUӝQJUmLWUrQQKLӅXOƭQKYӵF FNJQJQKѭQKLӅXQѭӟFWUrQWRjQWKӃJLӟL 1.2. 0ͭFÿtFKÿ͙LW˱ͫQJQJKLrQFͱX -*LҧLTX\ӃWFiFEjLWRiQFKX\rQQJjQKFҫXFөWKӇQKѭYӁÿѭӡQJҧQKKѭӣQJWK{QJTXD WҧLWUӑQJGLÿӝQJWtQKQӝLOӵFFӫDGҫPOLrQWөF« -&Kӫ\ӃXQJKLrQFӭXYӅGҫPOLrQWөF 1.3. 3K̩PYLQJKLrQFͱX -7uPKLӇXPӝWFiFKWәQJTXDQSKѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳXKҥQӭQJGөQJWURQJQJ{QQJӳ OұSWUuQK0DWODSWuPKLӇXPӝWFiFKWәQJTXDQQJ{QQJӳOұSWUuQK0DWODS WuPKLӇXYjNKDLWKiF PӝWFiFK WәQJTXDQFiF WRROER[HV FKӫ\ӃX Oj&DOIHP ĈL VkXQJKLrQFӭXSKkQ WtFKÿѭӡQJ ҧQKKѭӣQJWK{QJTXDWҧLWUӑQJGLÿӝQJ7tQKQӝLOӵFFӫDFҫXGҫPOLrQWөF 2. &ѫVӣWtQKWRiQFӫDSKѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳXKҥQ 3KѭѫQJWUuQKFkQEҵQJFӫDNӃWFҩXFKӏXWҧLWUӑQJQJRjLWKHRSKѭѫQJSKiS37++>@ M.U¶¶(t) + C. U¶(t) + K.U (t) = F(t) (1) 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 193 7URQJÿy: M, K, C0DWUұQÿӝFӭQJPDWUұQNKӕLOѭӧQJPDWUұQFҧQFӫDNӃWFҩX U¶¶(t), U¶ (t), U(t), F W 9pFWѫJLDWӕFYұQWӕFFKX\ӇQYӏQ~WYjYpFWѫWҧLWUӑQJWKD\ ÿәL WKHR WKӡLJLDQ&iFPDWUұQÿӝFӭQJNKӕL OѭӧQJPDWUұQFҧQÿӅX OjPDWUұQYX{QJÿӕL xӭQJFK~QJÿѭӧFOҳSJKpSWӯFiFPDWUұQWѭѫQJӭQJFӫDWӯQJSKҫQWӱWURQJNӃWFҩX ± 7U˱ͥQJKͫSSKkQWtFKWƭQK 6WDWLF$QDO\VLV F(t)= F 3KѭѫQJWUuQK WUӣWKjQKK. U = F (2) *LҧLKӋSKѭѫQJWUuQK WuPWҩWFҧFiFWKjQKSKҫQFKX\ӇQYӏWҥLFiFQ~WVDXÿyWtQKQӝL OӵFӭQJVXҩWFKRWӯQJSKҫQWӱ ± 7U˱ͥQJKͫSSKkQWtFKW̯QV͙GDRÿ͡QJULrQJ (LJHQYDOXH$QQDO\VLV .KLWҧLWUӑQJQJRjLEҵQJ]HUREӓTXDOӵFFҧQFӫDP{LWUѭӡQJO~FÿyNӃWFҩXGDRGӝQJ ÿLӅXKzDFKX\ӇQYӏFӫDKӋFyGҥQJ U=U. sin(Zt) và U¶¶ = -U. Z2. sin(Zt) (3) -M.U. Z2. sin(Zt) + K. U. sin(Zt) = {0} (K - Z2.M). U = {0} (4) *LҧLSKѭѫQJWUuQK EҵQJSKѭѫQJSKiSSUBSPACE VӁFKRFiFJLiWUӏULrQJYjYpFWѫ ULrQJ Wӯ ÿy WtQK ÿѭӧF FiF WҫQ Vӕ ULrQJ HLJHQ IUHTXHQFLHV Yj GҥQJ GDR ÿӝQJ ULrQg (mode VKDSH WѭѫQJӭQJ 3. 9tGөSKkQWtFKFҫXGҫPOLrQWөFQăPQKӏS 3.1. *LͣLWKL͏XW͝QJTXDQY͉F̯XG̯POLrQWͭFQăPQK͓S .ӃWFҩXFҫXFKtQKORҥLFҫXGҫPOLrQWөFQăPQKӏSP[PP 3.2. 0{KuQKSK̯QW͵KͷXK̩QYjFiF\͇XW͙ÿ˱ͫF[HP[pW .ӃW FҩX ÿѭӧFP{ KuQKKRi WKHRSKѭѫQJ SKiSSKҫQ WӱKӳKҥQ 37++ YjSKkQ WtFK WKHR P{KuQKNK{QJJLDQ.ӃWFҩXFҫXOLrQWөFÿѭӧF P{SKӓQJEӣLQăPORҥLSKҫQWӱ3KҫQWӱGҫPFy EұF Wӵ GRPӛL Q~W Fy EұF Wӵ GR WURQJPӛL SKҫQWӱ 7DÿѭDUDVѫÿ{Ғ NK{ғ LW{Ѵ QJTXDQFkғ XW U~F FKѭѫQJWULҒ QKWLғ QKEăҒ QJSKѭѫQJSKDғ SSKkҒ QWѭѴ KѭѺ X KҥQ ӣKuQKErQ: 3.3. .͇WTX̫SKkQWtFK 7UrQFѫVӣFiFEѭӟFSKkQWtFKWUrQFKҥ\FKѭѫQJWUuQKWDFyPӝWVӕNӃWTXҧFѫEҧQQKѭ sau: EҧQJ): 1- 9ӁÿѭӡQJҧQKKѭӣQJP{PHQWҥLWLӃWGLӋQFiFKÿҫXGҫPPӝWÿRҥQP 2- 9ӁÿѭӡQJҧQKKѭӣQJP{PHQWҥLWLӃWGLӋQFiFKÿҫXGҫPPӝWÿRҥQP 3- %LӇXÿӗP{PHQYjOӵFFҳWGRWƭQKWҧLJLDLÿRҥQJk\UD 4- %LӇXÿӗP{PHQYjOӵFFҳWGRWƭQKWҧLJLDLÿRҥQJk\UD LÀ ÕP GHEP CAC MA TR N, VEC T CUA CAC PH N T VAO MA TR N VA VEC T CUA Hà GIAI PH NG TR NH MA TR N à XAC NH CHUYà N V TAI NUT AP À T CAC Ià U KIà N RANG BU C CHO MA TR N VA VEC T CUA Hà T NH CAC MA TR N VA CAC VEC T CHO M I PH N T NH P VAO S LIà U BAN U À C TR NG H NH HOC, V T LIà U, TAI TRONG BÀ ÕT U VE VA IN CAC Kà T QUA THEO MONG MU N T NH CAC BIà N TH C P T CHUYà N V NUT(M MEN,L C CÀ ÕT...) Kà T THUC 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 194 Hình 4.Ĉ˱ͥQJ̫QKK˱ͧQJPRPHQW̩LWL͇WGL͏QFiFKÿ̯X G̯PP͡WÿR̩QP Hình 4.2Ĉ˱ͥQJ̫QKK˱ͧQJ O͹FF̷W W̩LWL͇WGL͏QFiFKÿ̯X G̯PP͡WÿR̩QP Hình 4.3: %L͋Xÿ͛P{PHQGRWƭQKW̫LJLDLÿR̩QJk\UD Hình 4.4: %L͋Xÿ͛O͹FF̷WGRWƭQKW̫LJLDLÿR̩QJk\UD 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 195 Hình 4.5: %L͋Xÿ͛P{PHQGRWƭQKW̫LJLDLÿR̩QJk\UD Hình 4.6: %L͋Xÿ͛O͹FF̷WGRWƭQKW̫LJLDLÿR̩QJk\UD %̫QJ.͇WTX̫JLiWU͓Q͡LO͹F P{PHQYjO͹FF̷W GRWƭQKW̫LJLDLÿR̩QYjJLDLÿR̩QJk\UD D 7ƭQKWҧLJLDLÿRҥQ 3KҫQWӱ0 1.0e+004 *[ 0 0.8902 1.5355 1.9359 2.0914 2.0021 1.6678 1.0886 0.2645 -0.8045 -2.1183 -3.6771 -5.4808 -7.5293 -9.8228 ]. Q=1.0e+004 *[ -0.3544 -0.2687 -0.1830 -0.0973 -0.0116 0.0741 0.1599 0.2456 0.3313 0.4170 0.5027 0.5884 0.6741 0.7599 0.8456] 3KҫQ Wӱ 0 H > -0.9823 -0.5156 -0.1239 0.1928 0.4345 0.6012 0.6929 0.7096 0.6513 0.5180 0.3097 0.0264 -0.3319 -0.7652 -1.2735 ] Q=1.0e+004 *[ -1.0084 -0.8584 -0.7084 -0.5584 -0.4084 -0.2584 - 0.1084 0.0416 0.1916 0.3416 0.4916 0.6416 0.7916 0.9416 1.0916 ] 3KҫQ Wӱ 0 H > -1.2735 -0.7860 -0.3735 -0.0360 0.2265 0.4140 0.5265 0.5640 0.5265 0.4140 0.2265 -0.0360 -0.3735 -0.7860 -1.2735 ] Q=1.0e+004 *[ -1.0500 -0.9000 -0.7500 -0.6000 -0.4500 -0.3000 - 0.1500 0 0.1500 0.3000 0.4500 0.6000 0.7500 0.9000 1.0500 ] 3KҫQ Wӱ 0 H > -1.2735 -0.7652 -0.3319 0.0264 0.3097 0.5180 0.6513 0.7096 0.6929 0.6012 0.4345 0.1928 -0.1239 -0.5156 -0.9823 ] Q=1.0e+004 *[1.0916 -0.9416 -0.7916 -0.6416 -0.4916 -0.3416 - 0.1916 -0.0416 0.1084 0.2584 0.4084 0.5584 0.7084 0.8584 1.0084 ] 3KҫQ Wӱ 0 H > -9.8228 -7.5293 -5.4808 -3.6771 -2.1183 -0.8045 0.2645 1.0886 1.6678 2.0021 2.0914 1.9359 1.5355 0.8902 0 ] Q=1.0e+003 *[ -8.4557 -7.5986 -6.7414 -5.8843 -5.0271 -4.1700 - 3.3128 -2.4557 -1.5986 -0.7414 0.1157 0.9729 1.8300 2.6872 3.5443 ] 7X\͛QWͅS%iRFiR³+ͱLQJKͣ6LQKYLrQ1JKLrQF΁X.KRDKͥF´O̿QWK΁ ĈҥLKӑFĈj1ҹQJ- 2008 196 4. .ӃWOXұQYjNLӃQQJKӏ 4XDFiFVӕOLӋXYjNӃWTXҧWtQKWRiQFөWKӇFKRFҫXGҫPOLrQWөFӣWUrQU~WUDFiFNӃW OXұQVDX - 0һWGYLӋFWtQKWRiQQӝLOӵFFӫDFҫXGҫPOLrQWөFFzQQKLӅXYҩQÿӅSKҧLJLҧLTX\ӃW QKѭFRQJyWWӯELӃQ«7X\QKLrQtrên WUrQFѫVӣQKӳQJEjL WRiQFѫEҧQÿmÿѭӧFJLҧLQKѭEjL WRiQWtQKQӝLOӵFGRKRҥWWҧLEjLWRiQQӝLOӵFGRWƭQKWҧL« VӁJL~StFKUҩWQKLӅXFKRYLӋFWKLӃW NӃ FiFEjLWRiQFҫX7URQJWKӡLJLDQFyKҥQYLӋFWtQKWRiQNK{QJWUiQK NKӓLWKLӃX[yW7URQJ WKӡL JLDQWӟLWiFJLҧVӁFӕJҳQJKRjQWKLӋQYjSKiWWULӇQKѫQQӳDYLӋFӭQJGөQJQJ{QQJӳOұS WUuQK0DWODSÿӇJLҧLTX\ӃWKѫQQӳDFiFEjLWRiQYӅFKX\rQQJjQKFҫXQKѭFiFEjLWRiQYӅSKkQ WtFKÿ{QJFiFEjLWRiQYӅSKLWX\ӃQKuQKKӑF.ӃWTXҧWtQKWRiQFҫXGҫPOLrQWөFEҵQJOұSWUuQK 0DWODSFyWKӇVӱGөQJÿѭӧFÿӇWtQKWRiQFiFEjLWRiQPjWKӵFWӃ\rXFҫX 7¬,/,ӊ87+$0.+Ҧ2 [1] 9}1Kѭ&ҫX 7tQKNӃWFҩXWKHRSKѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳXKҥQ1;%;k\GӵQJ +j1ӝL [2] &KX4XӕF7KҳQJ  3KѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳXKҥQ 1;%.KRDKӑFYj.ӻ7KXұW+j 1ӝL [3] /ӅX7Kӑ7UuQK &ѫKӑFNӃWFҩXWұS1;%.KRDKӑFYj.ӻ7KXұW+j1ӝL [4] 1JX\ӉQ+RjL6ѫQ/r7KDQK3KRQJ0DLĈӭFĈmL ӬQJGөQJSKѭѫQJSKiSSKҫQ WӱKӳXKҥQWURQJWtQKWRiQNӃWFҩX , 1;%ĈҥLKӑF4XӕFJLD73+ӗ&Kt0LQK73+ӗ&Kt Minh . [5] 1JX\ӉQ+RjL6ѫQ9NJ1Kѭ3KDQ7KLӋQĈӛ7KDQK9LӋW 3KѭѫQJSKiSSKҫQWӱKӳX KҥQYӟL0DWODS 1;%ĈҥLKӑF4XӕFJLD73+ӗ&Kt0LQK73+ӗ&Kt0LQK [6] 1JX\ӉQ+RjQJ+ҧL1JX\ӉQ.KҳF.LӇP1JX\ӉQ7UXQJ'NJQJ+j7UҫQĈӭF /ұS trình Matlap, 1;%.KRDKӑFYj.ӻ7KXұW+j1ӝL [7] Calfem.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfTuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 6.pdf