Đề tài Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc

Qua 3 năm học tập và nghiên cứu tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, chúng em đã được các thầy, cô truyền đạt cho những kiến thức cả về lý thuyết và thực hành,để chúng em áp dụng những kiến thức đó vào thực tế và làm quen công việc độc lập của người kỹ sư trong tương lai, thông qua một công việc cụ thể, chính vì lý do đó mà chúng em đã được nhận đề tài tốt nghiệp rất thực tế đó là: "Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc". Trong quá trình thực hiện đồ án chúng em được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành là giảng viên Bộ môn Hàn & CNKL. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đồ án chúng em còn nhiều bỡ ngỡ, do chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo để hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp và nhiệm vụ học tập tại trường . MỞ ĐẦU: CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU VỀ SẢN XUẤT KHUNG XE MÁY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN & TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀN CO2 1.1-Giới thiệu chung về sản xuất xe máy bằng phương pháp hàn . 10 1.2-Ứng dụng công nghệ hàn nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ co2 ở việt nam .11 1.3-Nhu cầu sản xuất công nghiệp . đối với công nghệ hàn trong môi trương khí bảo vệ co2 .14 1.4-Tình hình áp dụng công nghệ hàn trong môi trường khí bảo vệ co2 trên thế giới .16 CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH KẾT CẤU KHUNG XE WAVE 110 CC 2.1 - Phân tích chi tiết phôi 23 2.2 - Đặc điểm kết cấu hàn khung xe Wave 110 cc . .26 2.3 - Yêu cầu kỹ thuật của khung xe Wave 110 cc . 28 CHƯƠNG 3 - LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN 3.1 - Thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc . 29 3.1.1- Nguyên công 1: Hàn cụm lắp máy sau .33 3.1.2- Nguyên công 2: Hàn cụm lắp đèn sau và cụm lắp giảm sóc .34 3.1.3- Nguyên công 3: Hàn cụm đầu cổ phuốc .36 3.1.4- Nguyên công 4: Hàn hai càng xe sau 39 3.1.5- Nguyên công 5: Hàn đuôi sau 41 3.1.6- Nguyên công 6: Kiểm tra .43 3.2 - Xác định chế độ hàn . 44 3.2.1- Chế độ hàn cho nguyên công 1 44 3.2.2- Chế độ hàn cho nguyên công 2 45 3.2.3- Chế độ hàn cho nguyên công 3 46 3.2.4- Chế độ hàn cho nguyên công 4 47 3.2.5- Chế độ hàn cho nguyên công 5 48 3.3 - Thiết kế sơ đồ phân xưởng hàn 50 CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CUA ĐỒ GÁ 4.1 - Mục đích yêu cầu của đồ gá . 52 4.1.1- Mục đích của đồ gá hàn .52 4.1.2- Yêu cầu của đồ gá hàn .52 4.2 - Đặc điểm của đồ gá cho từng nguyên công 53 4.2.1- Đồ gá cho nguyên công 1 53 4.2.2- Đồ gá cho nguyên công 2 53 4.2.3- Đồ gá cho nguyên công 3 53 4.2.4- Đồ gá cho nguyên công 4 54 4.2.5- Đồ gá cho nguyên công 5 54 CHƯƠNG 5 - KHUYẾT TẬT CỦA KHUNG XE SAU KHI HÀN 5.1 - Các khuyết tật và nguyên nhân gây ra . 55 5.2 - Khuyết tật và biến dạng sau hàn . 58 5.2.1- Sai lệch kích thước 58 5.2.2- Các loại khuyết tật 59 CHƯƠNG 6 - XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 6.1 - Phôi và vật liệu hàn . .60 6.2 - Đào tạo kiểm tra tay nghề thợ hàn . .60 6.3 - Kiểm tra quy trình công nghệ hàn,thao tác của thợ hàn 61 6.4 - Kiểm tra kích thước trong và sau khi hàn 61 6.4.1- Kiểm tra công việc chuẩn bị mối hàn .62 6.4.2- Kiểm tra trong khi hàn 62 6.4.3- Kiểm tra sau khi hàn 62 6.5 - Kiểm tra khung khi xuất xưởng . .63 6.6 - Các phương pháp kiểm tra . .63 6.6.1- Phương pháp kiểm tra mối hang bằng mắt 63 6.6.2- Phương pháp chiếu xạ xuyên qua mối hàn 64 6.6.3- Kiểm tra bằng phương pháp siêu âm .64 6.6.4- Phương pháp phát quang bằng chỉ thị màu .64 6.6.5- Phương pháp thẩm thấu bằng dầu hoả 64 6.6.6- Phương pháp thử bằng thuỷ lực tĩnh và có áp suất .64 6.6.7- Thử mẫu công nghệ 64 6.6.8- Thử kim cương 64 6.6.9- Thử cơ tính 65 6.7 - Xây dựng phương pháp kiểm tra độ bền của khung xe bằng phương pháp thử rung .65 CHƯƠNG 7 – AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN LAO ĐỘNG 7.1 - An toàn lao động . 69 7.1.1- An toàn lao động trong công nghiệp 69 7.1.2- An toàn lao động trong hàn 70 7.1.3- Độ an toàn các thiết bị đồ gá .71 7.2 - Các tai nạn có thể xảy ra trong khi hàn . .71 7.2.1- Điện giật . 71 7.2.2- Bỏng do hồ quang 72 7.2.3- Chấn thương do cháy nổ khí hàn .72 7.3 - Những vật quay có thể gây chấn thương . 72 7.4 - An toàn nổ bình khí .73 7.5 - Ô nhiễm do khói hàn .73 7.6 - Các nguyên nhân khác 73 KẾT LUẬN:

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
110-01-13 víi KW110-01-28P §éng t¸c 1: Hµn ®Ýnh KW110-01-13 víi KW110-01-28P §éng t¸c 2: Hµn kÝn phÇn giao KW110-01-13 víi KW110-01-28P *§å g¸ +Dïng ®å g¸ chuyªn dïng *Thî hµn + Sè thî hµn : 1 ng­êi. + BËc thî : 7/7 *Thêi gian hµn t¹i nguyªn c«ng 1:10 phót *C¸c yªu cÇu kü thuËt + Hµn xong ph¶i ®Ó nguéi tõ (l-2ph) råi míi ®­îc th¸o ra . + C¸c mèi hµn ph¶i ®iÒn ®Çy c¸c gãc hµn. . + §¶m b¶o ®é ®ång t©m gi÷a c¸c lç trªn côm chi tiÕt KW110- 01-28 3.1.2-Nguyªn c«ng 2: Hµn côm l¾p ®Ìn sau vµ côm l¾p gi¶m sãc(®å g¸ 2) Tr×nh tù nguyªn c«ng B­íc 1: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kiÓm tra *M¸y hµn: - KiÓm tra dßng hµn (Ih=120A) - KiÓm tra hiÖu ®iÖn thÕ hµn (Uh=20v) - KiÓm tra d©y hµn (d=0,9-1mm) - KiÓm tra ®Çu bÐp hµn (thö hµn) - §iÒu chØnh tèc ®é xuèng d©y (O,6 m/ph) *B×nh khÝ CO2. - KiÓm tra ¸p suÊt khÝ trong b×nh (p=4 kg/cm2) - KiÓm tra xem van khÝ cã bÞ hë kh«ng - KiÓm tra l­u l­îng khÝ khi hµn (Q=0,5 l/ph) *§å g¸ - KiÓm tra c¸c chèt trªn ®å g¸ (kiÓm tra ®é d¬) *KiÓm tra c¸c dông cô : - KiÓm tra c¸c dông cô nh­ bóa, k×m *KiÓm tra c¸c ph«i : - KiÓm tra xem c¸c ph«i cã ®óng víi thiÕt kÕ ch­a - KiÓm tra hµn c¸c b­íc,nguyªn c«ng tr­íc. B­íc 2: Hµn èng g¸ yªn KW110-02-18 , côm ®ì g¸ yªn tr¸i KW110-02-23 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-02-1 8 víi KW110-02-23 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-02-18 víi KW110-02-23 B­íc 3: Hµn èng g¸ yªn KW110-02-18, côm ®ì g¸ yªn ph¶i KW110-02-23 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-02-18 víi KW110-02-23 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-02-18 víi KW110-02-23 B­íc 4: Hµn chèt tú KW110-02-22 víi ®ì g¸ yªn tr¸i KW110-02-23 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-02-22 víi KW110-02-23 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-02-22 víi KW110-02-23 B­íc 5: Hµn chèt tú KW110-02-22 víi ®ì g¸ yªn ph¶i KW110-02-23 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-02-22 víi KW110-02-23 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-02-22 víi KW110-02-23 B­íc 6: Hµn tai l¾p cæ b×nh x¨ng KW110-02- 6T, ®ì g¸ yªn KW110-02-23 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-02-16T víi KW110-02-23 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-02-16T víi KW110-02-23 B­íc 7: Hµn tai l¾p cæ b×nh x¨ng KW110-02-16P, ®ì g¸ yªn KW110-02-23 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-02-16P víi KW110-02-23 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-02-16P víi KW110-02–23 *§å g¸ +Dïng ®å g¸ chuyªn dïng *Thî hµn + Sè thî hµn : 1 ng­êi. + BËc thî : 7/7 *Thêi gian hµn t¹i nguyªn c«ng 1: 10 phót * C¸c yªu cÇu kü thuËt + Hµn song ph¶i ®Ó nguéi(l-2ph) råi míi ®­îc th¸o ra + C¸c mèi hµn ph¶i ®iÒn ®Çy c¸c gãc hµn + §¶m b¶o ®é song song vµ vu«ng gãc cña ®ì g¸ yªn KW110-02-23 vµ èng g¸ yªn KW110-02-18 3.1.3- Nguyªn c«ng 3: Hµn côm ®Çu cæ thuèc (®å g¸ 3) Tr×nh tù nguyªn c«ng. B­íc I: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kiÓm tra *M¸y hµn - KiÓm tra dßng hµn (Ih= 120A) - KiÓm tra hiÖu ®iÖn thÕ hµn (Uh=20v) - KiÓm tra d©y hµn (d= 0,9-1 mm) - KiÓm tra ®Çu bÐp hµn (thö hµn) - §iÒu chØnh tèc ®é xuèng d©y (0,6 m/ph) *B×nh khÝ CO2. - KiÓm tra ¸p suÊt khÝ trong b×nh (p=4 kg/cm2) - KiÓm tra xem van khÝ cã bÞ hë kh«ng - KiÓm tra l­u l­îng khÝ khi hµn (Q=0,5 l/ph) *§å g¸ - KiÓm tra c¸c chèt trªn ®å g¸ (kiÓm tra ®é d¬) *KiÓm tra c¸c dông cô : - KiÓm tra c¸c dông cô nh­ bóa, k×m *KiÓm tra c¸c ph«i : - KiÓm tra xem c¸c ph«i cã ®óng víi thiÕt kÕ ch­a - KiÓm tra hµn c¸c b­íc,nguyªn c«ng tr­íc. B­íc 2: Hµn èng chñ KW110-03 -07 víi èng phuèc KW110-03- 02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03-07 víi KW110-03-02 §éng t¸c 2:Hµn kÝn phÇn giao KW110-03-07 víi KW110-03-02 B­íc 3: Hµn tai l¾p kho¸ ®iÖn KW110-03- 01, èng phuèc KW110-03- 02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03-01 víi KW110-03-02 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-03-01 víi KW110-03-02 B­íc 4: Hµn tai l¾p vá KW110- 03-29 víi èng phuèc KW110- 03- 02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110- 03-29 víi KW110- 03- 02 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110- 03-29 víi KW110- 03- 02 B­íc 5: Hµn KW110-03-03 víi èng phuèc KW110-03-02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110- 03- 03 víi KW110- 03- 02 §éng t¸c 2 : Hµn kÝn phÇn giao KW110-03- 03 víi KW110-03- 02 B­íc 6 : Hµn tÊm gia c­êng phÝa tr­íc KW110-03-31, KW110-03-07, KW-110-03-02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 02 víi KW110-03-31 §éng t¸c 2 : Hµn ®Ýnh KW110-03-07 víi KW110-03-3 1 §éng t¸c 3 : Hµn däc KW110-03- 07 vµ KW110-03-31 §éng t¸c 4 : Hµn däc KW110-03- 07 vµ KW110-03-31 B­íc 7: Hµn tai b¾t yÕm tr­íc KW110-03- 30 Víi KW110-03 - 02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 30 víi KW110-03-02 §éng t¸c 2 : Hµn hÕt chiÒu dµi cña KW110-03-30 B­íc 8: Hµn miÕng h¹n vÞ trªn kho¸ KW110-03- 04 Víi KW110-03 - 02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 02 víi KW110-03 - 04 §éng t¸c 2 : Hµn hÕt chiÒu dµi cña KW110-03-04 B­íc 9: Hµn èp t¨ng cøng d­íi cæ phuèc KW110-03- 05, KW110-03 - 02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 05víi KW110-03 - 02 §éng t¸c 2 : Hµn hÕt chiÒu dµi cña KW110-03-05 B­íc 10: Hµn KW110-03- 06 Víi KW110-03 - 02 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 06víi KW110-03 - 02 §éng t¸c 2 : Hµn hÕt chiÒu dµi cña KW110-03-06 B­íc 11: Hµn hai tai treo m¸y phÝa trªn KW110-03- 09, KW110-03- 07víi KW-110-03-35 §éng t¸c 1: Hµn ®Ýnh KW110-03- 07 víi KW110-03-09 §éng t¸c 2: Hµn ®Ýnh KW110-03- 09 víi KW110-03-35 §éng t¸c 3: Hµn phÇn giao KW110-03-09 víi KW110-03-35 §éng t¸c 4: Hµn phÇn giao KW110-03- 09 víi KW110-03-35 B­íc 12: Hµn tai l¾p b« bin KW110-03- 08 víi KW110-03- 09 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03-08 víi KW110-03-09 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-03-08 víi KW110-03-09 B­íc 13:Hµn côm treo m¸y KW110-01-28,gÇm phÝa sau víi KW110-03-07 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-01-28 víi KW110-03-07 §éng t¸c 2 : Dïng bóa gâ KW110-01-28 vµo KW110-03-07 §éng t¸c 3 : Hµn phÇn mÆt trªn cña KW110-03-28 víi KW110-03-07 B­íc 14: Hµn hai lç treo m¸y ë gi÷a KW110-03-1OP, KW110-03-1OT víi KW110-03-07 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 10P víi KW110-03-07 §éng t¸c 2 : Hµn ®Ýnh KW110-03-10T víi KW110-03-07 §éng t¸c 3 : Hµn phÇn mÆt trªn KW110-03-10P víi KW110-03-07 §éng t¸c 4 : Hµn phÇn mÆt trªn KW110-03-10T víi KW110-03-07 B­íc 15: Hµn tai treo cßi KW110-03-15 víi KW110-03-07 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 1 5 víi KW110-03-07 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn mÆt trªn KW110-03- 1 5 víi KW110-03-07 B­íc 16: Hµn tai l¾p vá KW110-03-11 víi KW110-03-10 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 11 víi KW110-03-10 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn mÆt trªn KW110-03- 11 víi KW110-03-10 *§å g¸ +Dïng ®å g¸ chuyªn ding *Thî hµn + Sè thî hµn : 1 ng­êi. + BËc thî : 7/7 *Thêi gian hµn t¹i nguyªn c«ng 1:10 phót *C¸c yªu cÇu kü thuËt + Hµn song ph¶i ®Ó nguéi (l - 2ph) råi míi ®­îc th¸o ra + §¹t ®­îc gãc ®é quy ®Þnh gi÷a cæ phuèc víi èng chñ + C¸c mèi hµn ph¶i ngÊu víi èng chñ + §¶m b¶o ®é ®ång t©m vµ song song gi÷a c¸c lç 3.1.4- Nguyªn c«ng 4: Hµn hai cµng xe sau (®å g¸ 4) Tr×nh tù nguyªn c«ng *M¸y hµn : - KiÓm tra dßng hµn (Ih=120A) - KiÓm tra hiÖu ®iÖn thÕ hµn (Uh: 20v) - KiÓm tra d©y hµn (d=0,9-l mm) - KiÓm tra ®Çu bÐp hµn (thö hµn) - §iÒu chØnh tèc ®é xuèng d©y (0,6 m/ph) *B×nh khÝ CO2: - KiÓm tra ¸p suÊt khÝ trong b×nh (p=4 kg/cm2) - KiÓm tra xem van khÝ cã bÞ hë kh«ng - KiÓm tra l­u l­îng khÝ khi hµn (Q=0,5 l/ph) *§å g¸: - KiÓm tra c¸c chèt trªn ®å g¸ (kiÓm tra ®é d¬) *KiÓm tra c¸c dông cô : - KiÓm tra c¸c dông cô nh­ bóa, k×m . . *KiÓm tra c¸c ph«i : - KiÓm tra xem c¸c ph«i cã ®óng víi thiÕt kÕ ch­a - KiÒm tra hµn c¸c b­íc,nguyªn c«ng tr­íc B­íc 2: Hµn 2 cµng phÝa trªn KW110-04-24 víi KW110-03-07 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-24 víi KW110-03- 07 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04-24 víi KW110-03-07 B­íc 3: Hµn 2 cµng phÝa d­íi KW110-04 -26 víi KW110-01-28 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-26 víi KW110-01-28 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04-26 víi KW110-01-28 B­íc 4: Hµn KW110-04-26 víi KW110-04-24 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-26 víi KW110-04-24 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04-26 víi KW110-04-24 B­íc 5: Hµn gi¸ l¾p thiÕt bÞ ®iÖn KW110-04- 25 víi KW110-04-24 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-25 víi KW110-04-24 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04-25 víi KW110-04-24 B­íc 6: Hµn tai b¾t b×nh x¨ng d­íi KW110-04-32víi KW110-04-24 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-32víi KW110-04-24 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04- 32víi KW110-04- 24 B­íc 7: Hµn tai b¾t hép ®å trªn KW110-04-33 víi KW110-04-24 víi KW110-03-07 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-33 víi KW110-04-24 víi KW110-03-07 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04-33 , KW110-04-24,KW-110-03-07 B­íc 8: Hµn tai b¾t hép ®è sau KW110-04-34 víi KW110-04-24 víi KW110-04-26  §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-34 víi KW110-04-24, KW110-04-26 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04-34, KW110-04-24,KW-110-04-26 B­íc 9: Hµn tai b¾t cµi ®Ìn phanh KW110-04-12víi KW110-04-26 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-12víi KW110-04-26 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04- 12víi KW110-04- 26 B­íc 10: Hµn tai b¾t hép ¾c quy KW110-04-27víi KW110-04-26 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-04-27víi KW110-04-26 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-04- 27víi KW110-04- 26 *§å g¸ +Dïng ®å g¸ chuyªn dïng *Thî hµn + Sè thî hµn : 1 ng­êi. + BËc thî : 7/7 *Thêi gian hµn t¹i nguyªn c«ng 1:10 phót *Yªu cÇu kü thuËt + Hµn song ph¶i ®Ó nguéi (l-2ph) råi míi ®­îc th¸o ra + §¶m b¶o ®­îc ®é réng cña hai cµng sau theo thiÕt kÕ + §¶m b¶o ®é vu«ng gãc vµ song song cña tai l¾p mÆt n¹ 3.1.5- Nguyªn c«ng 5: Hµn ®u«i sau (®å g¸ 5) Tr×nh tù nguyªn c«ng *M¸y hµn : - KiÓm tra dßng hµn (Ih- 1 20A) - KiÓm tra hiÖu ®iÖn thÕ hµn (uh=20v) - KiÓm tra d©y hµn (d= 0,9-l mm) - KiÓm tra ®Çu bÐp hµn (thö hµn) - §iÒu chØnh tèc ®é xuèng d©y (0,6 m/ph) *B×nh khÝ CO2: - KiÓm tra ¸p suÊt khÝ trong b×nh (p=4 kg/cm2) - KiÓm tra xem van khÝ cã bÞ hë kh«ng - KiÓm tra l­u l­îng khÝ khi hµn (Q=0,5 l/ph) *§å g¸ : - KiÓm tra c¸c chèt trªn ®å g¸ (kiÓm tra ®é d¬) *KiÓm tra c¸c dông cô : - KiÓm tra c¸c dông cô bóa, k×m . *KiÓm tra c¸c ph«i : - KiÓm tra xem c¸c ph«i cã ®óng víi thiÕt kÕ ch¦a - KiÓm tra hµn c¸c b­íc,nguyªn c«ng tr­íc B­íc 2: Hµn côm ®u«i sau KW110-05-20 víi KW110-04-24 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-05-20 víi KW110-04-24 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn mÆt trªn KW110-05-20 víi KW110-04-24 B­íc3: Hµn côm l¾p gi¶m sãc KW110-02-23 víi KW110-04-24 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-02-23 víi KW110-04-24 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn mÆt trªn KW110-02-23 víi KW110-04-24 B­íc 4: Hµn tai l¾p bÇu läc giã KW110-03-31 §éng t¸c 1: Hµn ®Ýnh KW110-03-06 víi KW110-03-3 1 §éng t¸c 2: Hµn kÝn phÇn giao KW110-03-06 víi KW110-03-3 1 B­íc 5: Hµn c¸c tai l¾p yÕm KW110-03-30 víi KW110-03-31 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-03- 30 víi KW110-03- 3 1 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-03-30 víi KW110-03- 3 1 B­íc 6: Hµn gi¸ l¾p côm ®Ìn sau KW110-05-21 víi KW110-04-24 §éng t¸c 1 : Hµn ®Ýnh KW110-05-21 víi KW110-04-24 §éng t¸c 2 : Hµn phÇn giao KW110-05-21 víi KW110-04-24 *§å g¸ +Dïng ®å g¸ chuyªn dïng *Thî hµn + Sè thî hµn : 1 ng­êi. + BËc thî : 7/7 *Thêi gian hµn t¹i nguyªn c«ng 1:10 phót *Yªu cÇu kü thuËt + Hµn song ph¶i ®Ó nguéi (l - 2ph) råi míi ®­îc th¸o ra + §¶m b¶o chiÒu dµi cña c¸c tai l¾p yÕm + §¶m b¶o kü thuËt cho côm l¾p gi¶m sãc 3.1.6- Nguyªn c«ng 6: kiÓm tra (®å g¸ 6) + Sau khi hµn qua ba ®å g¸ trªn th× khung ®îc ®a qua ®å g¸ kiÓm tra sè 6 t¹i ®©y nÕu chi tiÕt nµo bÞ thiÕu hoÆc ch­a hµn song sÏ ®­îc hµnbæ sung . + §ãng l¹i ®Çu cæ phuèc + Sau khi khung ®­îc kiÓm tra song ®­îc lµm s¹ch via vµ kiÓm tra lÇn cuèi sau ®ã ®­îc ®­a sang x­ëng s¬n. 3.2- X¸c ®Þnh chÕ ®é hµn. KÕt cÊu hµn khung xe cã nh÷ng ®iÓm sau ®©y - Cã nhiÒu lo¹i liªn kÕt: hµn chång, hµn gãc gi¸p mèi. - §é dµy c¸c liªn kÕt kh¸c nhau: Tõ 4 mm (KW110-03-04) ®Õn 2 mm (KW110-03-31). - C¸c ®­êng hµn cã h×nh d¹ng kh¸c nhau: ®­êng cong hë, ®­êng cong kÝn, ®­êng th¼ng. vÝ dô nh­ c¸c ®­êng hµn ë ®Çu cæ phuèc ë hai cµng sau .v.v. ChÝnh v× lý do ®ã viÖc tÝnh to¸n chÕ ®é hµn trong mét nguyªn c«ng ta chØ tÝnh cho 1 liªn kÕt hµn tiªu biÓu mµ nã lµ mèi hµn chÞu lùc chÝnh cña liªn kÕt, c¸c mèi hµn kh¸c trong nguyªn c«ng Êy ph¶i tu©n theo chÕ ®é hµn nµy. NÕu nh­ víi mçi liªn kÕt sö dông ®óng chÕ ®é tÝnh to¸n th× thêi gian thao t¸c vµ chØnh m¸y cña c«ng nh©n sÏ lín nh­ vËy kh«ng cã lîi Ých bëi v× trong cïng mét nguyªn c«ng sù chªnh lÖch kh«ng lµ bao. D©y hµn: Qua ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng que hµn ViÖt Nam ta chän lo¹i que hµn cña h·ng HYUNDAI v× chÊt l­îng cña nã theo c«ng nghÖ ESAB Thuþ §iÓn nh­ng gi¸ thµnh th× h¹ h¬n, nguån cung cÊp ë ViÖt Nam lóc nµo còng dåi dµo. Lo¹i d©y hµn cã ®­êng kÝnh d : 1 mm ký hiÖu S43011 - Nh÷ng ®Æc tÝnh cña d©y hµn nµy: s lµ lo¹i d©y hµn hµn ®­îc tÊt c¶ mäi  thÕ. I lµ lo¹i d©y hµn dïng cho thÐp C thÊp hoÆc trung b×nh. 4301 lµ ký hiÖu cña que hµn. B¶ng 3.1-Thµnh phÇn ho¸ häc cña d©y hµn vµ c¬ tÝnh cña mèi hµn. M¸c que hµn Tiªu chuÈn Thµnh phÇn ho¸ häc (%) C¬ tÝnh mèi hµn (N/mm2) øng dông S4301I JIS AWS C Si Mn P S Giíi h¹n ch¶y Giíi h¹n bÒn §é d·n dµi §é dai va ch¹m Hµn thÐp C thÊp cho mäi t­ thÕ 0.08 0.9 0.48 0.015 0.011 400 450 32 110 C¸c sè liÖu cña b¶ng 4 lÊy tõ lo¹i vËt liÖu hµn HYUNDAI Theo b¶ng 3 .1 cho biÕt th× thµnh phÇn ho¸ häc vµ c¬ tÝnh cña mèi hµn khi hµn thÐp cacbon thÊp vµ trung b×nh ®Òu cã c¸c gi¸ trÞ nh­ trong b¶ng.Theo b¶ng trªn khi tÝnh to¸n bÒn mèi hµn ta ®· cã c¸c tÝnh chÊt nh­ b¶ng ®· cho cßn chÕ ®é hµn chung ta tra theo b¶ng cña h·ng DAIHEN NhËt B¶n víi c¸c sè liÖu cho tr­íc lµ ®­êng kÝnh d©y hµn vµ chiÒu dµy cña chi tiÕt tra cã ®­îc c¸c th«ng sè cho c¸c nguyªn c«ng nh­ sau. 3.2.1- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 1. Trong nguyªn c«ng nµy cã nhiÒu ®­êng hµn, nh­ng ®­êng hµn quan träng nhÊt lµ ®­êng hµn ®Ó liªn kÕt gi÷a tÊm èp treo ®éng c¬ (KW110-01-28T- trôc b¾t cµng sau KW110-01-36 víi KW110-01-36) -VËt liÖu KW110-01-28: C45 -VËt liÖu KW110-01-36: C45 -Lo¹i liªn kÕt lµ liªn kÕt ch÷ -Mèi hµn lµ mèi hµn gãc -Ký hiÖu kiÓu mèi hµn 2F 21.8 3 KW110 -01-28 KW110 -01-36 H×nh 3.3 B¶ng 3.2- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 1 T­ thÕ hµn ChiÒu dÇy t©m 1(mm) §­êng kÝnh d©y hµn Dßng ®iÖn hµn (A) §iÖn ¸p hµn (V) Tèc ®é hµn (m/phót) L­îng tiªu hao khÝ (LÝt/phót) KhÝ hµn M¸y hµn 2F 3 1 120 20 0,5¸0,6 15¸20 CO2 MIGWL 3.2.2-ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 2 Trong nguyªn c«ng nµy liªn kÕt chÞu lùc chÝnh lµ liªn kÕt gi÷a chèt tú KW110-02-22 vµ ®ì g¸ yªn KW110-02-23 v× ®©y lµ liªn kÕt chÞu lùc trùc tiÕp tõ gi¶m sãc lªn khung. KiÓu liªn kÕt - VËt liÖu KW110-02-22 C45 - VËt liÖu KW110cc-02-23 C45 - Lo¹i liªn kÕt lµ liªn kÕt chø T - Mèi hµn lµ lo¹i mèi hµn gãc - Ký hiÖu kiÓu mèi hµn 2 KW110-02-22 KW110-01-28 f 20 f 10 2 H×nh 3.4 B¶ng 3.3 ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 2 T­ thÕ hµn ChiÒu dÇy t©m 1(mm) §­êng kÝnh d©y hµn Dßng ®iÖn hµn (A) §iÖn ¸p hµn (V) Tèc ®é hµn (m/phót) L­îng tiªu hao khÝ (LÝt/phót) KhÝ hµn M¸y hµn 2F 2 1 120 20 0,5¸0,6 15¸20 CO2 MIGWL D280 3.2.3- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 3: §©y lµ mét nguyªn c«ng quan träng v× nã lµ mét nguyªn c«ng bao gåm sù chÝnh x¸c cña khung xe (®é trïng vÕt), ®é bÒn cña khung (chÞu lùc chÝnh tõ b¸nh tr­íc) vµ cã liªn kÕt hµn chÞu lùc phøc t¹p (lùc c¾t mo men uèn). - Liªn kÕt quan träng nhÊt lµ liªn kÕt gi÷a KW110-03-31 (èp t¨ng cøng cæ phuèc) vµ KW110-03- 02 (cæ phuèc). KiÓu liªn kÕt VËt liÖu: KW110-03-31 C45 VËt liÖu: KW110-03- 02 C45 Lo¹i liªn kÕt lµ liªn kÕt ch÷ T Mèi hµn lµ lo¹i mèi hµn gãc Ký hiÖu kiÓu mèi hµn 2F H×nh 3.5 B¶ng 3.4- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 3 T­ thÕ hµn ChiÒu dÇy t©m 1(mm) §­êng kÝnh d©y hµn Dßng ®iÖn hµn (A) §iÖn ¸p hµn (V) Tèc ®é hµn (m/phót) L­îng tiªu hao khÝ (LÝt/phót) KhÝ hµn M¸y hµn 2F 2 1 120 20 0,5¸0,6 15¸20 CO2 MIGWL D280EF 3.2.4-ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 4 Trong nguyªn c«ng nµy cã hai liªn kÕt hµn tham gia chÞu lùc chÝnh Liªn kÕt hµn gi÷a KW110-04-24 vµ KW110-04-26. §©y lµ lo¹i mèi hµn gãc Ký hiÖu mèi hµn 2F K lµ chiÒu cao mèi hµn tra b¶ng lÊy K= 4 VËt liÖu KW110-04 - 24 : ThÐp C35 VËt liÖu KW110-04 - 26 : ThÐp C35 H×nh 3.6 B¶ng 3.5: ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 4 T­ thÕ hµn ChiÒu dÇy t©m 1(mm) §­êng kÝnh d©y hµn Dßng ®iÖn hµn (A) §iÖn ¸p hµn (V) Tèc ®é hµn (m/phót) L­îng tiªu hao khÝ (LÝt/phót) KhÝ hµn M¸y hµn 2F 2 1 120 20 0,5¸0,6 15¸20 CO2 MIGWL D280 3.2.5- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 5 Nguyªn c«ng 5 lµ nguyªn c«ng hµn cuèi cïng, trong nguyªn c«ng nµy liªn kÕt quan träng nhÊt lµ liªn kÕt gi÷a KW110-02-23 vµ KW110-04-24, v× ®©y lµ liªn kÕt chÞu lùc t¸c dông cña träng l­îng b¶n th©n xe vµ träng l­îng ng­êi ngåi Lo¹i mèi hµn : mèi hµn gãc Ký hiÖu mèi hµn 2F Liªn kÕt hµn chång H×nh 3.7 B¶ng 3.6- ChÕ ®é hµn cho nguyªn c«ng 5 T­ thÕ hµn ChiÒu dÇy t©m 1(mm) §­êng kÝnh d©y hµn Dßng ®iÖn hµn (A) §iÖn ¸p hµn (V) Tèc ®é hµn (m/phót) L­îng tiªu hao khÝ (LÝt/phót) KhÝ hµn M¸y hµn 2F 2 1 120 20 0,5¸0,6 15¸20 CO2 MIGWL D280 3.3- ThiÕt kÕ s¬ ®å cho ph©n x­ëng hµn Yªu cÇu vÒ bè trÝ mÆt b»ng nµh x­ëng hµn khung xe m¸y - Nhµ x­ëng ®Ó s¶n xuÊt khung xe ph¶i ®­îc bè trÝ gän gµng,ng¨n n¾p. DiÖn tÝch ph©n x­ëng hµn ph¶i ®¶m b¶o ®ñ chç cho n¬i ®Ó ®å g¸ hµn, ®Ó ph«i hµn, ®Ó khung thµnh phÈm, nh­ thÕ nhµ x­ëng ph¶i cã kÝch th­íc tèi thiÓu 10 x 50 = 150 m2. - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bµn ®å g¸ ( n¬i thao t¸c cña c«ng nh©n) lµ 2m. - M¸y mãc thiÕt bÞ bè trÝ theo s¬ ®å H×nh 3.9 ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ,hiÖu qu¶ theo tr×nh tù nguyªn c«ng. - C¸c thiÕt bÞ an toµn nh­ quÇn ¸o b¶o hé, mÆt n¹ hµn, g¨ng tay, giÇy ®Çy ®ñ ,cã c¸c b¶ng chØ dÉn nguy hiÓm an toµn ®iÖn, ho¶ ho¹n. - §¶m b¶o c¸c yÕu tè nh­ th«ng khÝ b»ng qu¹t giã vµ ¸nh s¸ng b»ng cöa sæ kÝnh vµ c¸c bãng ®iÖn ®¶m b¶o ®ñ c«ng suÊt ®Ó tho¶ m·n c¸c yÕu tè m«i tr­êng ®¶m b¶o søc khoÎ cho c«ng nh©n. - §éi ngò kü s­ c«ng nh©n ph¶i ®­îc ®µo t¹o vÒ c«ng t¸c an toµn vµ c«ng nghÖ hµn MAG. - C¸c thiÕt bÞ chøa ¸p lùc nh­ b×nh CO2 b×nh O2 kh«ng ®­îc ®Ó cïng trong ph©n x­ëng mµ ph¶i cã mét nhµ chøa x©y b»ng t­êng bª t«ng hoÆc l­íi B40 phßng chèng ho¶ ho¹n,næ. -Tr×nh ®é c«ng nh©n ph¶i cãtay nghÒ thî hµn bËc 4 trë lªn. - N¬i ®Ó ph«i liÖu ngay c¹nh bµn hµn cã ®ñ c¸c « ng¨n kÐo ®Ó chøa tõng lo¹i ph«i liÖu tr¸nh khái nhÇm lÉn lµm t¨ng thêi gian thao t¸c. Qua nh÷ng nhËn xÐt trªn ta ®i ®Õn x©y dùng s¬ ®å ph©n x­ëng nh­ sau: H×nh 3.8 CH¦¥NG 4- MéT Sè yªu cÇu, §ÆC §IÓM CñA §å G¸ hµn khung xe M¸y wave110 cc 4.1- Môc ®Ých yªu cÇu cña ®å g¸ hµn 4.1.1-. Môc ®Ých ®å g¸ hµn. - Lµm gi¶m biÕn d¹ng côc bé do nung nãng vµ co ngãt cña kim lo¹i nãng ch¶y vµ kÕt tinh. - §¶m b¶o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh g¸ ®Æt theo nh÷ng c÷ ®Þnh tr­íc. - §¶m b¶o kÝch th­íc nh­ b¶n vÏ. - Lµm cho ®éng t¸c cña c«ng nh©n trë nªn ®¬n gi¶n. - Tr¸nh sai sãt vÞ trÝ cña chi tiÕt. Qua nh÷ng ®iÒu trªn ta thÊy víi hµn khung xe m¸y ®å g¸ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nã lµm cho chÊt l­îng khung xe ®¶m b¶o vÒ mÆt h×nh d¹ng kÝch th­íc,t¨ng n¨ng suÊt, gi¶m thao t¸c phô, ®éng t¸c cña c«ng nh©n ®­îc ®¬n gi¶ ho¸,chØ cÇn cho ph«i hµn vµo nh÷ng vÞ trÝ ®· ®­îc ®Þnh tr­íc råi tiÕn hµnh kÑp chÆt lµ cã thÓ hµn ®­îc, ®å g¸ ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu cña khung xe sÏ cho ra nh÷ng s¶n phÈm chÝnh x¸c, chÊt l­îng cao, c«ng nh©n lµm viÖc cã n¨ng suÊt cao t¨ng n¨ng suÊt. 4.1.2-. Yªu cÇu ®å g¸ hµn XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm kÕt cÊu hµn cña khung xe wave110 ®· tr×nh bµy ë phÇn kÕt cÊu, ®å g¸ cña d©y chuyÒn ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: -§¶m b¶o ®é cøng v÷ng ®Ó chèng l¹i biÕn d¹ng. -ThuËn tiÖn cho viÖc g¸ ®Æt nhanh chãng. -ThuËn tiÖn cho thao t¸c cña c«ng nh©n,kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ®éng t¸c t¹i mäi vÞ trÝ. - Sau mét thêi gian g¸ hµn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh k×, v× kÝch th­íc, ®é mßn còng nh­ h×nh d¸ng cña ®å g¸ bÞ biÕn d¹ng. 4.2- §Æc ®iÓm ®å g¸ cho tõng nguyªn c«ng Hµn khung xe ®­îc tiÕn hµnh trªn 5 ®å g¸,v× thÕ ta chia thµnh 5 nguyªn c«ng sau ®ã chuyÓn qua ®å g¸ kiÓm tra. 4.2.1-§å g¸ cho cho nguyªn c«ng 1( hµn côm l¾p m¸y sau) T¹i bµn g¸ sè 1 hµn côm g¸ m¸y bao gåm 3 chi tiÕt chÝnh: -TÊm èp m¸ ph¶i, tr¸i(KW110-01-28TP), èng ®ì gi¸ l¾p ®Ó ch©n sau sau(KW110-01-36). -Nh÷ng kÝch th­íc ph¶i ®¶m b¶o. + Nh÷ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai tÊm èp. + Kho¶ng c¸ch gi÷a ®Çu ngoµi èng ®ì vµ mÆt ngoµi tÊm èng. - MÆt ®Þnh vÞ lµ mÆt ph¼ng phÝa d­íi cña tÊm èng g¸ m¸y 4 bËc tù do. - KÑp chÆt dïng c¬ cÊu kÑp chÆt b»ng chèt ®Èy ®éng t¸c thao t¸c nhanh vµ dÔ dµng. 4.2.2-§å g¸ cho nguyªn c«ng sè 2 (Hµn côm l¾p ®Ìn sau vµ côm l¾p gi¶m sãc) §©y lµ bµn g¸ quan trong v× t¹i ®©y hµn chèt tú KW110-02-22TP do vËy khi hµn cÇn l­u ý nhÊt lµ ®èi víi mèi hµn t¹i chèt tú. 4.2.3- §å g¸ cho cho nguyªn c«ng sè 3 (Hµn côm cæ phuèc khung chÝnh) §©y lµ bµn g¸ quan träng nhÊt v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nhiÒu yÕu tè kü thuËt cña khung xe nh­ ®é trïng vÕt, ®é c©n xe. V× thÕ nguyªn c«ng nµy ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao cña ®å g¸, chèt ®Þnh vÞ chuÈn vµ lùc kÑp lín. Nh÷ng kÝch th­íc ph¶i l­u ý ®¶m b¶o: + Trôc chÝnh cæ phuèc vµ trôc chÝnh khung chÝnh ph¶i n»m trong mét mÆt ph¼ng. + Gãc nghiªng cña trôc chÝnh cæ phuèc vµ trôc chÝnh khung theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lç ®å g¸ ®éng c¬. + VÞ trÝ cña c¸c chi tiÕt trªn khung chÝnh. - §Þnh vÞ èng cæ phuèc, ®Þnh vÞ trªn mÆt ph¼ng 1 chèt ng¾n khèng chÕ 5 bËc tù do. Khung chÝnh ®Þnh vÞ trªn khèi dµi V vµ 1 chèt. Côm g¸ m¸y ®Þnh vÞ b»ng hai chèt trô dµi khèng chÕ 5 bËc tù do - KÑp chÆt b»ng ren vÝt víi ®Çu cæ phuèc. - C¸c chèt ®Æt t¹i vÞ trÝ ®óng víi lç cña g¸ m¸y. 4.2.4-§å g¸ cho nguyªn c«ng sè 4 (hµn côm khung sau) T¹i bµn g¸ nµy ph¶i thao t¸c hµn hai khung sau víi côm g¸ m¸y - Nh÷ng kÝch th­íc ph¶i ®¶m b¶o. + Gãc hîp gi÷a khung sau trªn vµ trôc cæ phuèc lµ 480 + Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 khung sau trªn. + VÞ trÝ t­¬ng ®èi: VÞ trÝ hµn gi÷a khung sau trªn, d­íi víi côm g¸ m¸y. §Þnh vÞ : Côm g¸ m¸y ®Þnh vÞ b»ng 6 bËc tù ®o trªn cæ phuèc vµ chÕt cña èng ®ì. - Khung sau ®Þnh vÞ trªn mÆt ph¼ng vµ chèt chÆn ®Çu d­íi khung chÝnh 5 bËc tù do. KÑp chÆt: b»ng chèt xoay èp hai khung sau vµo thµnh ngang cña ®å g¸. KÑp côm g¸ m¸y Renvit vµ chèt èng ®ì chèt ®Èy. 4.2.5 - §å g¸ cho nguyªn c«ng sè 5 (Hµn côm l¾p ®Ìn vµ côm b¾t gi¶m sãc lªn khung sau) Hµn côm ®å g¸ yªn vµ côm ®Ó ®Ìn sau. T¹i bµn m¸y nµy c¸c côm ®· ®­îc hµn s½n kh«ng ®ßi hái cao vÒ lùc kÑp Nh÷ng kÝch th­íc ph¶i ®¶m b¶o: . + Kho¶ng c¸ch gi÷a chèt l¾p gi¶m sãc vµ lç g¸ m¸y. + VÞ trÝ cña côm l¾p ®Ìn ®èi víi khung ®u«i sau. Ch­¬ng 5 - KHUYÕT TËT CñA KHUNG XE SAU khi HµN 5.l - C¸c khuyÕt tËt vµ nguyªn nh©n g©y ra Ch­¬ng nµy t×m hiÓu c¸c khuyÕt tËt hay gÆp nhÊt trong qu¸ tr×nh hµn khung xe,®Ó kh¾c phôc, ®ì thao t¸c, chuÈn bÞ sao cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt tr¸nh nh÷ng khuyÕt tËt. a) HiÖn t­îng ch¶y loang bÒ mÆt mèi hµn. HiÖn t­îng nµy hay gÆp nhÊt v× nã liªn quan ®Õn chÕ ®é hµn XuÊt hiÖn hiÖn t­îng kim lo¹i ch¸y, hµn loang ra bÒ mÆt kim lo¹i c¬ b¶n. * Nguyªn nh©n: - Dßng hµn qu¸ lín. - ChiÕu dµi hå quang lín. - VÞ trÝ ®Æt que hµn kh«ng ®óng. - Gãc nghiªng cña vËt hµn qu¸ lín khi hµn ®øng. * T¸c h¹i: Kim lo¹i mèi hµn kh«ng ®Òu h×nh d¹ng mèi hµn xÊu, kh¶ n¨ng chÞu lùc kÐm. * Kh¾c phôc: - Tu©n thñ chÕ ®é hµn. - ChØnh l¹i c¸c t­ thÕ. b) VÕt lâm mÐp hµn: * Nguyªn nh©n: §Èy lµ nh÷ng chç lâm s©u trªn kim lo¹i c¬ b¶n theo c¹nh mÐp hµn khi dßng ®iÖn qu¸ lín. * T¸c h¹i: Lµm gi¶m tiÕt diÖn chÞu lùc, vÕt lâm lµ n¬i tËp trung øng suÊt lµ n¬i xuÊt hiÖn nguyªn nh©n ph¸ huû. * Kh¾c phôc: Còng nh­ nguyªn nh©n ch¶y loang ph¶i chØnh ®óng chÕ ®é C) Ch¸y thñng: Lµ hiÖn t­îng mµ khi hµn xuÊt hiÖn c¸c lç thñng xuyªn mèi hµn. * Nguyªn nh©n: Do tËp trung nhiÖt qu¸ lín cña nguån nhiÖt, do tèc ®é hµn qu¸ chËm vµ chiÒu dµy vËt hµn nhá, c­êng ®é dßng ®iÖn qu¸ cao. * T¸c h¹i : Lµm cho mèi hµn xÊu, kh¶ n¨ng chÞu lùc kÐm lµ nguyªn nh©n ph¸ huû. * Kh¾c phôc: TÝnh to¸n chÕ ®é hµn hîp lý ®èi víi tõng mèi hµn Khi thÊy xuÊt hiÖn dßng hµn ph¶i tÝnh ®óng chÕ ®é hµn. d) ThiÕu hôt cuèi ®­êng hµn HiÖn t­îng cã vÕt lâm ë ®Çu, cuèi ®­êng hµn. * Nguyªn nh©n: Do ng¾t hå quang ®ét ngét , hoÆc ngän löa hå quang bÞ thæi lÖch hoÆc ¸p lùc khÝ qu¸ lín. * T¸c h¹i: Sù thiÕu hôt kim lo¹i lµm cho tiÕt diÖn hµn bÞ gi¶m vµ cã thÓ xuÊt hiÖn vÕt nøt dÉn tíi bÞ ph¸ huû. * Kh¾c phôc: Kh«ng lµm cho hå quang t¾t ®ét ngét e) Rç khÝ. HiÖn t­îng xuÊt hiÖn nh÷ng bät khÝ (ë trªn bÒ mÆt mèi hµn kim lo¹i ®ã lµ c¸c bät khÝ n»m gän trong mèi hµn. *Nguyªn nh©n: Cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ l­îng cacbon(C) trong kim lo¹i qu¸ cao, khi chuÈn bÞ mÐp hµn cã lÉn c¸c t¹p chÊt, dÇu, mì, s¬n hoÆc do c¸c d©y hµn cã lÉn c¸c t¹p chÊt nµy, que hµn Èm ch­a ®­îc sÊy kh« hoÆc trong khÝ cã lÉn c¸c t¹p chÊt. Ngoµi ra cßn do ®iÒu chØnh ngän löa hµn kh«ng thÝch hîp hµn qu¸ nhanh khÝ hµn b¶o vÖ lµ co2 * T¸c h¹i: §©y lµ nguyªn nh©n ph¸ huû mµ chóng ta kh«ng quan s¸t ®­îc chóng khi ®­a vµo sö dông nhÊt lµ víi khung xe m¸y sÏ g©y nguy hiÓm trong qu¸ tr×nh vËn hµnh . * Kh¾c phôc: Lµm s¹ch triÖt ®Ó mèi hµn, sÊy que hµn tr­íc khi hµn , khÝ b¶o vÖ ph¶i s¹ch kh«ng lÉn t¹p chÊt ®éc h¹i . f) LÉn xØ Lµ hiÖn t­îng xØ n»m lÉn trong c¸c mèi hµn mµ m¾t th­êng kh«ng quan s¸t ®­îc xØ cã thÓ lµ nhiÒu lo¹i t¹p chÊt. * Nguyªn nh©n: Do mèi hµn kh«ng ®­îc lµm s¹ch tr­íc khi hµn. * T¸c h¹i: XØ lÉn vµo trong mèi hµn lµm gi¶m tiÕt diÖn chÞu lùc, gi¶m ®é bÒn,lµ n¬i tËp trung nhiÒu øng suÊt,t¹i ®ã dÉn ®Õn mèi hµn dÔ bÞ ph¸ huû t¹i ®©y,n¬i g©y ra øng suÊt nµy . * Kh¾c phôc: Lµm s¹ch mèi hµn tr­íc khi hµn. g) Hµn kh«ng ngÊu: HiÖn t­îng xuÊt hiÖn t¹i chç kim lo¹i mèi hµn vµ kim lo¹i c¬ b¶n kh«ng dÝnh liÒn nhau . * Nguyªn nh©n: Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn tíi hiÖn t­îng nµy, trong ®ã quan träng nhÊt lµ gãc v¸t mÐp nhá phÇn lín ch©n mèi hµn lín, khe hµn qu¸ hÑp, dßng hµn nhá,tèc ®é hµn lín, lÖch vÞ trÝ que hµn khái trôc que hµn Vµ nguyªn nh©n do kh«ng lµm s¹ch kim lo¹i c¬ b¶n nªn dÉn tíi sù kÕt tinh gi÷a c¸c líp hµn . * T¸c h¹i : G©y nªn sù kh«ng ®ång nhÊt gi÷a c¸c vËt liÖu hµn kh«ng chÞu lùc tèt g©y nªn ph¸ huû mèi hµn. * Kh¾c phôc: Thùc hiÖn ®óng c¸c b­íc chuÈn bÞ mèi hµn. ChÕ ®é hµn ®óng. Trªn ®©y lµ c¸c khuyÕt tËt do nguyªn nh©n cña c«ng viÖc thao t¸c chuÈn bÞ dÉn ®Õn, ngoµi ra cßn mét sè lo¹i khuyÕt tËt hµn hay gÆp kh¸c lµ hiÖn t­îng nøt nh­ nøt nãng,nøt nguéi. * Nøt nãng: Lµ hiÖn t­îng khi kim lo¹i bÞ nãng sÏ xuÊt hiÖn vÕt nøt tÕ vi do trong thµnh phÇn cã chøa c¸c t¹p chÊt , do ®ã l­îng P v­ît qu¸ 0,050. * Nøt nguéi: Lµ hiÖn t­îng nøt kim lo¹i tõ tr¹ng th¸i nµy sang nguéi. Nguyªn nh©n nµy do t¹p chÊt g©y nªn ®ã lµ S thµnh nµy qu¸ lín g©y nªn nøt nguéi ph¶i kiÓm tra vËt liÖu ®óng quy c¸ch ®Ó cho thµnh phÇn nµy kh«ng v­ît qu¸ 0,50%. 5.2- KhuyÕt tËt, biÕn d¹ng sau hµn Nh÷ng khuyÕt tËt,biÕn d¹ng th­êng gÆp. -Lµm sai lÖch kÝch th­íc kh«ng l¾p r¸p ®­îc -Lµm cho s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng, khi sö dông g©y nguy hiÓm cho ng­êi tiªu dïng 5.2.1- Sai lÖch kÝch th­íc. Sai lÖch vÒ kÝch th­íc do nh÷ng nguyªn nh©n sau: -Do thao t¸c cña thî hµn tr­íc khi hµn kh«ng kiÓm tra ®é g¸ -Do kim lo¹i ch­a kÕt tinh hÕt ®· th¸o ®å g¸ -Do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nh­ va ®Ëp, vËn chuyÓn . . .TÊt c¶ nh÷ng nguyªn nh©n trªn dÉn tíi khung xe sai lÖch vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc, sù sai lÖch riªng lÎ th× dÔ kh¾c phôc nh­ng nh÷ng sai lÖch hÖ thèng dÉn ®Õn s¶n phÈm kh«ng chøa ®ùng tèn c«ng thao t¸c, tèn vËt liÖu . 5.2.2- C¸c lo¹i khuyÕt tËt kh¸c KhuyÕt tËt do chi tiÕt kh«ng ®óng nh­ trong b¶n vÏ thiÕt kÕ ,c«ng nh©n hµn kh«ng chó ý. * Kh¾c phôc nguyªn nh©n b»ng c¸ch trong mét nguyªn c«ng nhiÒu chi tiÕt c¸c chi tiÕt ph¶i ®­îc ®ùng vµo ng¨n kÐo cã ®¸nh sè,c«ng nh©n ph¶i tiÕn hµnh ®Õm ®ñ c¸c chi tiÕt trong ng¨n kÐo khi ®· lÊy s¶n phÈm. KhuyÕt tËt do chi tiÕt kh«ng ®óng quy c¸ch nh­ b¶n vÏ thiÕt kÕ  thiÕu èc l¾p c¸c lç th«ng, kh«ng cã hoÆc c¸c lç cã nh­ng kh«ng ®óng quy ®Þnh, c¸c nguyªn nh©n nµy do bé phËn t¹o ph«i t¹o nªn kh«ng ®óng nh­ trong thiÕt kÕ. Ch­¬ng 6- X¢Y DùNG PH¦¥NG PH¸P KIÓM TRA Theo tiªu chuÈn cña h·ng IOYOD Anh Quèc th× quy tr×nh ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c b­íc sau ®©y: - KiÓm tra vËt liÖu hµn. - §µo t¹o s¸t h¹ch thî hµn. - §µo t¹o s¸t h¹ch quy tr×nh hµn. - Thanh tra tr­íc vµ sau khi hµn. ¸p dông vµo quy tr×nh hµn khung xe Wave 110cc trong hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn ViÖt Nam ta ®i qua c¸c b­íc sau ®©y. KiÓm tra chi tiÕt hµn vµ vËt liÖu hµn. - §µo t¹o vµ kiÓm tra tay nghÒ thî hµn. - KiÓm tra quy tr×nh c«ng nghÖ hµn, thao t¸c cña ng­êi thî. - KiÓm tra tr­íc trong vµ sau khi hµn. 6.1- Ph«i hµn vµ vËt liÖu hµn KiÓm tra toµn bé vËt liÖu chÕ t¹o khung xe xem cã ®óng nh­ b¶n vÏ thiÕt kÕ nÕu nh­ vËt liÖu kh¸c ph¶i cã c¬ tÝnh t­¬ng ®­¬ng víi vËt liÖu vÒ ®é cøng, ®é bÒn, ®é gi·n , ®é va ®Ëp. KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ mèi hµn ®óng phï hîp víi ph­¬ng ph¸p ®ang dïng lµ ph­¬ng ph¸p hµn MAG VËt liÖu hµn (que hµn) ®óng nh­ chñng lo¹i ®· chän hoÆc lo¹i vËt liÖu cã thµnh phÇn ®· chän. 6.2- §µo t¹o kiÓm tra tay nghÒ thî hµn Tr­íc khi gia nhËp c«ng ty,ng­êi thî ph¶i cã tay nghÒ bËc 3/4 trë lªn, tham gia mét kho¸ ®µo t¹o vÒ hµn MIG, MAG, c¸c ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng trong ph©n x­ëng sau ®ã tiÕn hµnh kiÓm tra tay nghÒ c«ng nh©n b»ng kiÓm tra s¶n phÈm hµn cña hä . - Thî hµn ph¶i thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu mèi hµn kiÓm tra tõ danh s¸ch yªu cÇu theo ®ã chóng lµ ®¹i diÖn duy nhÊt cho c«ng viÖc cña ng­êi ®ã. - C¸c mèi hµn gi¸p 4 tÊm máng : - TÊm chØ hµn 1 phÝa - TÊm hµn c¶ hai phÝa - TÊm ®­îc hµn lãt tõ phÝa sau - èng ®­îc hµn lãt vµ kh«ng ®­îc hµn lãt tõ phÝa sau - C¸c mèi hµn gãc trªn tÊm dÇy, tÊm máng - C¸c mèi hµn gãc trªn èng cã nèi nh¸nh - Sau khi hoµn thµnh viÖc kiÓm tra, kiÓm tra b»ng m¾t th­êng sau ®ã lÊy mÉu tõ c¸c ®o¹n th« ë c¸c vÞ trÝ kÕt thóc, b¾t ®Çu hoÆc ë chç ph©n nh¸nh hoÆc s¬n ®Ó kiÓm tra uèn hay ph¸ huû. KiÓm tra lµm hai lÇn nÕu trong hai lÇn kiÓm tra nµy kh«ng tho¶ m·n th× thî hµn coi nh­ kh«ng ®¹t yªu cÇu. - §­îc häc qua mét kho¸ ®µo t¹o vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cña hµn MIG,MAG. - §­îc ®µo t¹o qua vÒ cÊu t¹o cña toµn bé khung, s¬ ®å chÞu lùc, c¸c mèi hµn quan träng cÇn ®­îc kü s­ chó träng chØ ra cho c«ng nh©n.Ph¶i ®­îc häc qua vÒ an toµn lao ®éng, thiÕt bÞ trang bÞ cho b¶o hé lao ®éng. 6.3- KiÓm tra quy tr×nh c«ng nghÖ hµn thao t¸c hµn cña ng­êi thî Quy tr×nh c«ng nghÖ hµn ®· ®­îc lËp ë ch­¬ng 3 ®­îc quy ®Þnh b»ngv¨n b¶n ®· ®­îc kiÓm tra vµ chøng minh b»ng thùc nghiÖm t¹i c«ng ty c¬ khÝ chÝnh x¸c sè 1 lµ hoµn toµn ®óng vµ phï hîp víi c¸c thao t¸c cña c«ng nh©n. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thao t¸c tõ A - Z trªn 1 nguyªn c«ng nh­ trong phiÕu c«ng nghÖ ®· chØ ra - §óng thø tù l¾p r¸p kh«ng tù ý thay ®æi thø tù sÏ ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng nguyªn c«ng tiÕp sau nã. Thao t¸c c«ng nh©n ®óng theo yªu cÇu cña c¸c lo¹i mèi hµn. 6.4- KiÓm tra kÝch th­íc trong vµ sau khi hµn 6.4.1-KiÓm tra c«ng viÖc chuÈn bÞ mèi hµn KiÓm tra ®é s¹ch: KiÓm tra vïng hµn cña vËt liÖu cã s¹ch kh«ng kÓ c¶ phô cËn kh«ng cho phÐp trªn bÒ mÆt vËt hµn cã rØ, dÇu, mì, s¬n nh÷ng chç cÇn lÇm s¹ch ph¶i ®­îc mµi hoÆc dïng c¸c biÖn ph¸p gia c«ng kh¸c BÒ mÆt vËt hµn vµ c¹nh hµn ph¶i ®­îc kiÓm tra xem cã bÞ t¸ch líp, rép hay lµ ®ãng v¶y. VËt liÖu hµn ph¶i ®èi chiÕu, nhËn d¹ng vËt liÖu hµn so víi yªu cÇu kü thuËt vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n phï hîp víi c¸c khuyÕn c¸o cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu hµn. PhÇn lín vËt liÖu ¶nh h­ëng xÊu bëi ®é Èm, mäi d©y hµn ph¶i s¹ch kh«ng nhiÔm dÇu mì vµ Èm,ph¶i dïng th­íc ®Ó kiÓm tra ngÉu nhiªn ®­êng kÝnh cña d©y hµn. - KiÓm tra khe hë chÊm mèi hµn. - Víi viÖc hµn thÐp cacbon thÊp vµ trung b×nh kh«ng cÇn ph¶i nung nãng s¬ bé 6.4.2- KiÓm tra trong khi hµn . Dïng m¾t th­êng ®Ó kiÓm tra c¸c chi tiÕt khi ®ang hµn, kiÓm tra c¸c t­ thÕ hµn ®óng víi lo¹i mèi hµn. + Hµn ®øng + Hµn trÇn . Trong qu¸ tr×nh hµn ph¶i kiÓm tra c¸c th«ng sè sau: Tèc ®é xuèng d©y, c­êng ®é dßng ®iÖn, hiÖu ®iÖn thÕ, ¸p lùc cña khÝ. 6.4.3- KiÓm tra sau khi hµn Lµm s¹ch vµ söa l¹i tÊt c¶ c¸c lo¹i xØ ph¶i lo¹i bá b»ng tay, dông cô lµ bóa gâ hoÆc b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn c¬ häc nh­ ®¸ mµi nÕu kh«ng cã thÓ ph¸t sinh khuyÕt tËt, ngoµi ra viÖc lo¹i bá xØ cã thÓ t×m ra vÕt nøt mèi hµn trªn bÒ mÆt . KiÓm tra ®é ngÊu b»ng viÖc quan s¸t bÒ ngoµi cña mèi hµn theo kinh nghiÖm, ®é ngÊu n»m trong ph¹m vi cho phÐp, nh­ng chóng cã thÓ ®­îc kiÓm tra b»ng m¾t th­êng bëi c«ng nh©n trong khi hµn. KiÓm tra h×nh d¸ng bÒ mÆt vµ chiÒu cao kim lo¹i cña mèi hµn phï hîp kinh nghiÖm, bÒ mÆt mèi hµn ph¶i ®Òu ®Æn kh«ng ®øt qu·ng nhÊp nh«, ®¹t yªu cÇu vµ h×nh d¸ng tho¶ m·n yªu cÇu, h×nh d¸ng phô thuéc vµo vËt liÖu hµn ®· dïng vµ kü thuËt hµn,  thÕ hµn. KÝch th­íc mèi hµn: Mèi hµn gi¸p mèi kim lo¹i ph¶i ®­îc hµn ®Çy khe hë, mèi hµn gãc ph¶i kiÓm tra l¹i c¹nh mèi hµn, chiÒu dµi thùc cña mèi hµn. - Ch¸y c¹nh : Ph¶i kiÓm tra kü chç chuyÓn tiÕp cña mèi hµn ®Ó nhËn c¸c vïng cã vÕt c¾t h×nh thµnh do viÖc kh«ng ®iÒn ®Çy ®ñ kim lo¹i vµo n¬i mµ c¹nh cña mèi hµn bÞ hå quang nung ch¶y Chóng ta quan t©m ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm khi xuÊt x­ëng ®ã lµ: - §é chÝnh x¸c vÒ kÝch th­íc - ChÊt l­îng mèi hµn 6.5- KiÓm tra khung khi xuÊt x­ëng TÊt c¶ c¸c khung khi xuÊt x­ëng ®Òu ph¶i th«ng qua mét ®å g¸ kiÓm tra ®Ó kiÓm tra ®é chÝnh x¸c gia c«ng tr­íc khi khung ®­îc ®¸nh s¹ch vµ chuyÓn sang x­ëng s¬n. 6.6- C¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra hµn Sau khi mèi hµn ®· ®­îc hµn còng nh­ s¶n phÈm ®­îc hoµn tÊt ta cÇn kiÓm tra l¹i mèi hµn ®Ó ®¶m tÝnh c«ng nghÖ vµ tÝnh kinh tÕ. Sau khi hµn xong mèi hµn cã thÓ bÞ nøt, rç, hay ®é b¸m dÝnh ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu, chÝnh v× vËy ta cÇn kiÓm tra l¹i mèi hµn ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. Ta cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p kiÓm tra mèi hµn: 6.6.1- Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra mèi hµn b»ng m¾t Quan s¸t b»ng m¾t lµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng mèi hµn ®¬n gi¶n, b»ng m¾t la cã thÓ quan s¸t c¸c khuyÕt tËt bªn ngoµi cña mèi hµn mµ m¾t cã thÓ nh×n thÊy ®­îc, ta tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c khuyÕt tËt bÒ mÆt cña mèi hµn. Ph¸t hiÖn trùc tiÕp b»ng m¾t th­êng hoÆc cã thªm kÝnh lóp víi ®é phãng 10 lÇn. 6.6.2- Ph­¬ng ph¸p chiÕu x¹ xuyªn qua mèi hµn. Dùa trªn kh¶ n¨ng cña c¸c tia R¬n ghen hoÆc (Gam) xuyªn qua ®­îc chiÒu dµy kim lo¹i ta chiÕu chóng qua vËt hµn lªn tÊm phim ®Æt ë phÝa sau mèi hµn ë nh÷ng chç cã rç khÝ, lÉn xØ hoÆc hµn kh«ng ngÊu th× trªn phim sÏ hiÖn thµnh c¸c vÕt sÉm. Tia X vµ y cã kh¶ n¨ng xuyªn thÊu rÊt m¹nh, chÝnh v× vËy khi kiÓm tra khuyÕt tËt mèi hµn b»ng tia X vµ Y th× kh¶ n¨ng kiÓm tra c¸c khuyÕt tËt lµ rÊt lín 6.6.3- KiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p siªu ©m. Dùa trªn kh¶ n¨ng cña chïm tia siªu ©m ph¶n x¹ l¹i theo h­íng kh¸c khi ®i vµo kim lo¹i mèi hµn cã thÓ ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt cña khung xe. 6.6.4- Ph­¬ng ph¸p ph¸t quang vµ chØ thÞ mµu Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp kiÓm tra nh­ sau: T¹i vïng cã khuyÕt tËt, ta b«i dung dÞch ph¸t quang hoÆc chÊt chØ thÞ mµu. Sau ®ã bÒ mÆt sÏ cho biÕt khuyÕt tËt xuÊt hiÖn ë ®©u. 6.6.5- Ph­¬ng ph¸p thÈm thÊu b»ng dÇu háa Dïng ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó x¸c ®Þnh ®é rç, nøt, rß rØ cña kim lo¹i mèi hµn cã bÒ dµy nhá h¬n 10 mm. B»ng c¸ch quÐt dÇu háa lªn mét phÝa mèi hµn, mèi cßn l¹i quÐt v«i lªn vïng ®­êng hµn vµ ®Ó kh«. DÇu ho¶ sÏ thÈm thÊu qua vïng khuyÕt tËt tíi 0,1 mm. 6.6.6- Ph­¬ng ph¸p thö b»ng thuû lùc tÜnh vµ cã ¸p suÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó thö ®é bÒn vµ ®é kÝn cña c¸c b×nh, bÓ chøa, c¸c dông cô chøa khÝ vµ c¸c lo¹i b×nh kh¸c. 6.6.7- Thö mÉu c«ng nghÖ Ph­¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh sù liªn kÕt cña kim lo¹i ®Æc tr­ng b»ng sù ph¸ háng cña liªn kÕt. (ë lo¹i c¬ b¶n hay ë kim lo¹i mèi hµn). Sù ph¸ háng tån t¹i ë chç kh«ng hµn. ngÊu hay lµ ë khuyÕt tËt kh¸c ë bªn trong 6.6.8- Thö kim c­¬ng. Dïng ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó kiÓm tra tæ chøc th«,d¹i vµ ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu s©u ngÊu mèi hµn, chiÒu réng vïng ¶nh h­ëng nhiÖt, c¸c khuyÕt tËt bªn trong. 6.6.9-Thö c¬ tÝnh §©y lµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn cña mèi hµn,c¸c mÉu ®­îc hµn b»ng cïng chÕ ®é víi vËt thËt hoÆc ®­îc c¾t t¹o mÉu tõ c¸c s¶n phÈm. -Thö kÐo vµ uèn (cho c¸c èng cã ®­êng kÝnh d < 100mm ) lµ b¾t buéc. Thö ®é dai va ®Ëp chØ ®èi víi c¸c s¶n phÈm nhÊt ®Þnh (nh­ c¸c vËt chÞu va ®Ëp). - Thö c¬ tÝnh cßn dïng ®Ó thö tay nghÒ cña thî hµn vµ x¸c ®Þnh c¬ tÝnh cña vËt liÖu hµn còng nh­ chÕ ®é c«ng nghÖ hµn ®· lùa chän. - Qua c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra trªn ta thÊy ph­¬ng ph¸p thö' b»ng c¬ tÝnh lµ thÝch hîp nhÊt v×: + C¸c mèi hµn ë ®©y lµ c¸c mèi hµn nhá, do vËy víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c viÖc kiÓm tra gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nh­ng ®èi víi ph­¬ng ph¸p thö c¬ tÝnh th× ®©y lµ ph­¬ng ph¸p thö ph¸ huû mÉu do vËy cã thÓ kiÓm tra ®­îc toµn bé mèi hµn + Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp  cho viÖc s¶n xuÊt hµng khèi v× chóng ta cã thÓ tiÕn hµnh lÊy x¸c suÊt vµi s¶n phÈm trong mét l« hµng råi ®em ®i kiÓm tra tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng cña l« hµng ®ã. + ViÖc kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p nµy tiÕn hµnh ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu so víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c vµ chi phÝ cho c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra nµy còng rÎ . . . 6.7- Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®é bÒn cña khung xe b»ng ph­¬ng ph¸p thö rung Víi s¶n l­îng cña ph©n x­ëng lµ 40-50 khung xe cho 1 ca s¶n xuÊt nÕu s¶n xuÊt 2 ca 1 ngµy th× s¶n l­îng lµ 80-100 chiÕc, chÝnh v× thÕ ph¶i cã mét ph­¬ng ph¸p kiÓm tra tho¶ m·n vÒ c¶ ®iªu kiÖn an toµn lÉn thêi gian kiÓm tra sao cho thêi gian kiÓm tra kh«ng qu¸ lín. Tr­íc hÕt lµ kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn lµm viÖc thùc tÕ cña khung xe gi¶ sö trong t×nh tr¹ng ®­êng xÊu khi ho¹t ®éng,xuÊt hiÖn hiÖn t­îng "xãc" nghÜa lµ khung xe chÞu t¶i träng va ®Ëp theo chu kú,ta ph¶i t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ph­¬ng ph¸p thö sao cho khi thö gièng nh­ xe ®ang ho¹t ®éng .Víi viÖc thö rung ta kiÓm tra theo ph­¬ng ph¸p x¸c suÊt,chän trong mét l« khung lÊy ra 5% sè khung sau ®ã cho tõng khung vµo c¬ cÊu kiÓm thö rung - Lùc t¸c dông lªn khung ®Æt l¹i vÞ trÝ nh­ h×nh vÏ (h×nh 2.2) HÖ sè an toµn k® lÊy b»ng 2,5 Tªn chi tiÕt Sè thù tù Sè l­îng CÇn cam tr­íc 1 1 Trô ®Õ tr­íc 2 1 B¸nh cam tr­íc 3 2 Trô ®Õ sau 4 2 Trôc cam tr­íc 5 1 B¸nh cam tr­íc 6 2 N¾p chèt tú 7 2 Trôc cam sau 8 1 NÊp h·m 9 2 Nguyªn lý ho¹t ®éng . Khi thö khung xe ®­îc l¾p vµo c¬ cÊu thö rung .Trô cña c¸c b¸nh cam ®­îc nèi víi ®éng c¬ ®iÖn vµ th«ng qua hÖ thèng b¸nh r¨ng hép sè ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é quay cña trôc cam. C¬ cÊu cam lµ c¬ cÊu cÇn ®Èy ®¸y b»ng, khi cam quay sÏ lµm cho trôc cam chuyÓn ®éng lªn xuèng nh­ diÒu kiÖn xe ®i vµo "æ gµ", tÝnh to¸n thö tèc ®é quay cña b¸nh cam ®Ó t¹o ra chÊn ®éng chu kú ®Ó xem khung xe chÞu t¶i träng va ®Ëp tíi møc ®é nh­ thÕ nµo. V= 19m/s V : VËn tèc cña xe = vËn tèc cña mét ®iÓm trªn b¸nh xe w : VËn tèc gãc cña b¸nh xe R : B¸n kÝnh vßng quay cña b¸nh xe ; R= 230mm = 0,23m Sè vßng quay mét gi©y lµ n=== 139 (vßng/s) chu vi cña b¸nh xe lµ S = Gi¶ sö khi vËn hµnh th× 300 m xe gÆp mét ch­íng ng¹i vËt nghÜa lµ sau 100 vßng quay th× xe míi gÆp ph¶i ch­íng ng¹i vËt. sau thêi gian thö 2 tiÕng cam quay víi vËn tèc gãc lµ 13 vßng/s sè vßng quay ®­îc cña b¸nh xe lµ. 13. 23600 =93600 (vßng),nghÜa lµ 93600 lÇn gÆp xãc ë trªn ®å g¸ thö rung t­¬ng ®­¬ng víi sè mÐt mµ xe ®· ®i ®­îc 93600 .300 =2.800.OOO (m) =2.800 (km) sau ®ã lÊy ra cho vµo ®å g¸ kiÓm tra nÕu thÊy khung xe vÉn chÝnh x¸c th× l« khung ®ã hoµn toµn ®ñ ®¶m b¶o l­u hµnh nÕu v­ît qu¸ 30% sai lÖch kÝch th­íc th× kh«ng ®­îc xuÊt x­ëng l« khung ®ã ph¶i tiÕn hµnh t×m hiÓu nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn biÕn d¹ng t¹i n¬i nµo xuÊt hiÖn biÕn d¹ng ph¶i thay ®æi vËt liÖu cã c¬ tÝnh tèt h¬n. Cßn phÇn kiÓm tra khuyÕt tËt mèi hµn nh­ nøt , rç khÝ , lÉn xØ v.v. Do cÊu t¹o cña khung xe gåm nhiÒu chi tiÕt vµ ®­êng hµn ng¾n chiÒu cao mèi hµn thÊp chØ tõ 2- 3mm qu¸ nhá kh«ng dïng ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra kh¸c nh­  lµ siªu ©m, chôp X quang, thÈm thÊu. VËy cho nªn viÖc kiÓm tra khuyÕt tËt chØ ®­îc tiÕn hµnh b»ng m¾t th­êng hoÆc qua kinh nghiÖm, ®Ó tr¸nh khuyÕt tËt lo¹i nµy ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh, c¸c chÕ ®é hµn hoÆc gi¸m s¸t chÆt chÏ quy tr×nh hµn, tay nghÒ thî hµn ph¶i ®­îc kiÓm tra liªn tôc. Ch­¬ng 7: AN TOµN LAO §éNG Vµ BIÖN PH¸P B¶O §¶M AN TOµN 7.1-An toµn lao ®éng. 7.1.1- An toµn lao ®éng trong c«ng nghiÖp An toµn lao ®éng khi s¶n xuÊt ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Trong s¶n xuÊt, an toµn tÝnh m¹ng cho ng­êi lao ®éng lµ mèi quan t©m ®­îc tÝnh ®Õn ®Çu tiªn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt ngay c¶ khi thiÕt kÕ nhµ x­ëng, ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ còng ph¶i tÝnh to¸n sao cho phï hîp vµ tèt nhÊt ®Ó trong qu¸ tr×nh lµm viÖc kh«ng thÓ x¶y ra c¸c tr­êng hîp g©y nguy h¹i ®Õn ng­êi lao ®éng. NhiÖm vô c¬ b¶n cña ban gi¸m ®èc nhµ m¸y vµ c«ng ®oµn trong lÜnh vùc b¶o hé lao ®éng gåm c¸c ®iÓm sau: - §¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn khÝ hËu b×nh th­êng vµ trong s¹ch ë n¬i lµm viÖc cña c«ng nh©n. - Ph¸t triÓn c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ ë nh÷ng n¬i lµm viÖc nÆng nhäc, ®éc h¹i vµ nguy hiÓm. - Th­êng xuyªn gi¸o dôc c¸c c«ng nh©n vµ c¸n bé kÜ thuËt cã mét ý thøc b¶o hé lao ®éng cao. - Tiªu chuÈn vµ quy chÕ kÜ thuËt an toµn phßng cøu ho¶ vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. - Tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh khi thiÕt kÕ xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. - Tiªu chuÈn cøu ho¶ khi x©y dùng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp vµ nhµ ë. - Nguyªn t¾c thiÕt lËp nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn. - Ngoµi nh÷ng tiªu chuÈn Êy ra, ë mçi xÝ nghiÖp cÇn nªu ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c cô thÓ thÝch øng víi t×nh h×nh kÜ thuËt cña m×nh. - Ng­êi lao ®éng trong khi s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn ®óng yªu cÇu mµ nhµ s¶n xuÊt ®Ò ra. - Ng­êi lao ®éng tr­íc khi lµm viÖc ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt nh­ b¶o hé lao ®éng, mò... - Ng­êi lao ®éng ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c qui ®Þnh ®Ò ra cña nhµ s¶n xuÊt nÕu kh«ng tu©n thñ ®óng, tai n¹n x¶y ra th× ng­êi c«ng nh©n chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm. - Sau khi lµm viÖc xong ng­êi c«ng nh©n ph¶i quÐt dän s¹ch sÏ nhµ x­ëng, m¸y mãc..., ph¶i kiÓm tra l¹i m¸y mãc khi ®· hoµn tÊt c«ng viÖc. 7.1.2- An toµn lao ®éng trong khi hµn. Trong qu¸ tr×nh hµn ®iÖn yªu cÇu ®èi víi ng­êi thî hµn: - MÆc quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ®eo g¨ng tay, ®i giµy, ph¶i cã mÆt n¹, cã kÝnh läc mµu t­¬ng øng. - C«ng viÖc hµn ph¶i tiÕn hµnh c¸ch xa c¸c vËt liÖu bèc ch¸y hoÆc næ mét kho¶ng lµ ( 10m c¸ch c¸c thïng nhiªn liÖu, chai chøa khÝ, b×nh ®iÒu chÕ axetylen..). Tr­íc khi b¾t ®Çu c«ng viÖc ta ph¶i kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña k×m hµn, ®é tin cËy cña c¸c thµnh phÇn c¸ch ®iÖn ë tay cÇm kim hµn, sù thÝch hîp cña c¸c mÆt n¹ cã kÝnh b¶o vÖ vµ t×nh tr¹ng c¸ch ®iÖn, sù tiÕp xóc chç nèi c¸c d©y dÉn vµ sù nèi ®Êt cña th©n m¸y hµn. - §ãng m¹ch ®iÖn, ng¾t m¸y hµn..vµ söa ch÷a chóng ph¶i do thî ®iÖn tiÕn hµnh - Trong tr­êng hîp xuÊt hiÖn sai sãt trªn m¸y hµn, d©y dÉn hµn, k×m hµn, hoÆc mÆt n¹ hµn,ta cÇn ph¶i dõng ngay c«ng viÖc hµn. - Kh«ng ®­îc thùc hiÖn hµn ë ngoµi trêi khi cã m­a vµ gi«ng b·o. - Thî hµn ®iÖn kh«ng ®­îc lµm c¸c c«ng viÖc sau: + §Ó k×m hµn cã ®iÖn mµ kh«ng cã gi¸m s¸t. +Cho c«ng nh©n kh«ng cã liªn quan tíi c«ng viÖc hµn vµo khu vùc tiÕn hµnh c«ng viÖc hµn (kho¶ng 5 m trë xuèng). + §­a c¸c c¸ nh©n gióp viÖc vµo mµ kh«ng ®­îc trang bÞ kÝnh cã läc ¸nh s¸ng (cho c«ng viÖc hµn trong x­ëng vµ ngoµi trêi). - Khi tiÕn hµnh hµn trªn cao, thî hµn ph¶i cã chøng nhËn y tÕ vÒ kh¶ n¨ng hÝch hîp víi c«ng viÖc trªn cao. - Tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc hµn trªn cao, ng­êi thî hµn ph¶i ®­îc thî c¶ h­íng dÉn dïng d©y b¶o hiÓm vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c, kh«ng ®­îc hµn khi ®ang ®øng trªn thang dùng. - Hµn khi söa ch÷a c¸c thïng chøa vµ c¸c bÓ chøa kh¸c dïng chøa c¸c chÊt tõ dÇu ho¶, chØ ®­îc phÐp sau khi ®· röa kü chóng b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­ n­íc nãng vµ h¬i n­íc hoÆc thæi khÝ tr¬. Khi hµn v¸ c¸c thïng nh­ vËy,tÊt c¶ c¸c lç ph¶i ®­îc ®Ó hë. - C«ng viÖc hµn bªn trong c¸c bÓ chøa vµ thïng chøa ph¶i ®­îc b¶o ®¶m cã th«ng giã ®ñ tin cËy cho chç lµm viÖc. - Thî hµn ph¶i dïng d©y an loµn cho mét ng­êi gióp viÖc gi÷ mét ®Çu vµ ®øng ë bªn ngoµi. - NÕu kh«ng ®¶m b¶o sù th«ng giã cÇn thiÕt, khi ng­êi l·nh ®¹o cho phÐp cã thÓ tiÕn hµnh hµn víi c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n thÝch øng. - Khi tiÕn hµnh hµn ®iÖn tiÕp xóc ng­êi thî hµn cÇn chó ý ph¶i ®eo g¨ng tay vµ ph¶i lµm s¹ch chi tiÕt cÇn hµn. 7.1.3-§é an toµn c¸c thiÕt bÞ vµ ®å g¸. Khi s¶n xuÊt l¾p ®Æt m¸y còng nh­ ®å g¸ hµn ta cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i tr­íc khi hµn. §¶m b¶o trong qu¸ tr×nh hµn kh«ng x¶y ra sù cè. §å g¸ hµn cÇn ph¶i ®¶m b¶o cho chi tiÕt ®­îc hµn còng nh­ ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh hµn. - Kh«ng ®­îc dïng c¸c m¸y hµn kh«ng cã vá bäc, yªu cÇu nhÊt thiÕt cña m¸y ph¸t hµn cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®é c¸ch ®iÖn tèt nhÊt. 7.2- C¸c tai n¹n cã thÓ xÈy ra trong khi hµn. 7.2.1- §iÖn giËt Lµ tai n¹n lao ®éng nguy hiÓm khi ng­êi tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸c bé phËn cã ®iÖn, nã lµ yÕu tè nguy hiÓm v× cã thÓ lµm chÕt ng­êi hoÆc báng nÆng, trong ph©n x­ëng hµn dïng dßng ®iÖn xoay chiÒu 220V nhiÒu thiÕt bÞ dïng ®iÖn do ®ã ph¶i chó ý c¸c biÖn ph¸p an toµn sau ®©y: + KiÓm tra toµn bé d©y hµn trong ph©n x­ëng xem cã hë kh«ng. + Kh«ng sê vµo d©y ®iÖn, kh«ng dÓ d©y ®iÖn quÊn xung quanh ng­êi. + Kh«ng nèi d©y, nèi c«ng t¾c khi ®ang cã ®iÖn. + Kh«ng ch¹m vµo c¸c ®iÖn cùc. + MÆc quÇn ¸o b¶o hé, ®eo g¨ng tay, giµy b¶o hé khi lµm viÖc. + C¸ch li d©y hµn ®îi thî ®Õn söa ch÷a. + T¾t cÇu giao ®iÖn khi kh«ng sö dông. 7.2.2- Báng do hå quang Hå quang ®iÖn cã nhiÖt ®é t­¬ng ®èi lín (50000C - 20.0000C ) do ®ã nã ph¸t ra 1 bøc x¹ cùc m¹nh cã thÓ g©y ra báng gi¸c m¹c m¾t, báng da, tr­êng hîp hay gÆp nhÊt lµ ®au m¾t hµn. + Ph¶i b¶o vÖ m¾t vµ mÆt b»ng mÆt n¹ khi hµn. + QuÇn ¸o b¶o hé ph¶i lµm b»ng nh÷ng vËt liÖu khã ch¸y, ph¶i ®i giÇy b¶o hé khi lµm viÖc. + Khi bÞ ®au m¾t hµn kh«ng ®­îc tra  bÊt kú lo¹i thuèc nµo mµ chØ ®­îc ch­êm b»ng n­íc l¹nh . + Sö dông thiÕt bÞ b¶o vÖ ë nh÷ng n¬i cã ®é ån lín. 7.2.3- ChÊn th­¬ng do ch¸y næ khi hµn Khi hµn víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c tia löa ®iÖn, sù b¾n toÐ kim lo¹i nhÊt lµ hµn hå quang khÝ b¶o vÖ lµ CO2 cã thÓ lµm b¾n toÐ kim lo¹i ra xung quanh lµm ch¸y næ hoÆc g©y báng cho c«ng nh©n. + B¶o vÖ b¶n th©n tr­íc c¸c tia löa ®iÖn. + Kh«ng hµn ë nh÷ng n¬i dÔ g©y ch¸y,næ + Nh÷ng vËt dÔ ch¸y ph¶i di chuyÓn c¸ch xa n¬i hµn Ýt nhÊt 10 m. + Ph©n x­ëng ph¶i cã ®ñ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, khi cã xuÊt hiÖn ch¸y c«ng viÖc ®Çu tiªn lµ ph¶i ng¾t ngay cÇu dao ®iÖn. 7.3-Nh÷ng vËt quay cã thÓ g©y chÊn th­¬ng T¹i ph©n x­ëng hµn cã rÊt nhiÒu thiÕt bÞ quay nh­  qu¹t, c¸c thiÕt bÞ cÊp d©y cho m¸y hµn b¸n tù ®éng. - Khi vËt quay cã thÓ quÊn vµo c¸c vËt dÔ quÊn nh­ tãc, quÇn ¸o, sîi. - Khi cuèn cã thÓ g©y chÊn th­¬ng, tr­êng hîp nÆng cã thÓ g©y nguy hiÓm cho tÝnh m¹ng lµm suy gi¶m søc lao ®éng. - BiÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c vËt quay ph¶i cã lång b¶o vÖ ®ñ cho nh÷ng kÝch th­íc nhá kh«ng thÓ r¬i bay vµo ®­îc. - Kh«ng ®Ó gÇn nh÷ng vËt nµy nh÷ng vËt dÔ cuèn nh­ sîi, tãc, quÇn ¸o - §Æt qu¹t th«ng giã t¹i vÞ trÝ thuËn lîi Ýt ng­êi qua l¹i, gÇn n¬i ®Ó trao ®æi kh«ng khÝ. 7.4-. An toµn næ b×nh khÝ. - Khi hµn sö dông c¸c lo¹i b×nh khÝ  CO2, o2 Chóng ®­îc sö dông trong b×nh kim lo¹i kÝn ¸p suÊt cã 150 - 180 atm. B×nh khÝ cã thÓ g©y ra næ ®Én ®Õn tai n¹n. - BiÖn ph¸p an toµn: X©y dùng nhµ x­ëng chøa c¸c b×nh khÝ b»ng t­êng bª t«ng hoÆc líi B40 c¸ch n¬i lµm viÖc Ýt nhÊt 15 m. - KiÓm tra ®Þnh kú c¸c b×nh khÝ ®Ó t×m ra khuyÕt tËt víi chu kú 3 th¸ng 1 lÇn. - Nhµ chøa b×nh khÝ ph¶i c¸ch xa n¬i d©n c­. 7.5- ¤ nhiÔm do khãi hµn. Trong qu¸ tr×nh hµn khi nhiÖt ®é lªn cao céng víi thµnh phÇn ho¸ häc trong kim lo¹i bèc h¬i cã thÓ xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i khÝ ®éc ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña c«ng nh©n dÉn ®Õn c«ng nh©n cã thÓ m¾c c¸c bÖnh vÒ phæi. Kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi vïng khÝ hµn bay lªn. Cã hÖ thèng th«ng giã ®Ó thay ®æi kh«ng khÝ trong x­ëng hµn. 7.6- C¸c nguyªn nh©n kh¸c. C¸c nguyªn nh©n kh¸c nµy chñ yÕu lµ thao t¸c cña c«ng nh©n vµ nh÷ng ¶nh h­ëng liªn quan ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®iÒu kiÖn m«i tr­êng vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ c«ng nh©n. TT Tªn chi tiÕt SL M· sè VËt liÖu 1 Tai b¾t kho¸ ®iÖn 01 KW110-03-01 CT3 2 èng cæ phuèc 01 KW110-03-02 09kii 3 Tai b¾t mÆt n¹ 02 KW110-03-03 CT3 4 C÷ l¸i 01 KW110-03-04 CT5 5 èp t¨ng cøng cæ phuèc 02 KW110-03-05 ThÐp 45 6 Tai b¾t bÇu läc giã 02 KW110-03-06 CT3 7 èng khung tr­íc 01 KW110-03-07 09kii 8 Tai b¨t m« bin 01 KW110-03-08 CT3 9 Tai treo m¸y 02 KW110-03-09 CT3 10 Côm èp treo m¸y tr­íc T,P 02 KW110-03-10 CT3 11 Tai b¾t yÕm sau T,P 02 KW110-03-11 CT5 12 Tai l¾p cµi ®Ìn phanh 02 KW110-04-12 CT3 13 Tai b¾t b« 02 KW110-01-13 CT5 14 Tai b¾t bé IC 01 KW110-04-14 CT3 15 Tai b¾t cßi 02 KW110-03-15 CT3 16 Tai b¾t cæ b×nh x¨ng T,P 02 KW110-02-16 CT3 17 §ai èc ®Æc biÖt 01 KW110-05-17 CT3 18 èng g¸ yªn 02 KW110-02-18 CT3 19 ViÒn lç kho¸ sau T,P 02 KW110-05-19 ThÐp 45 20 Côm dµn ®u«i 02 KW110-05-20 CT3 21 Tai b¾t ch¾n bïn sau 01 KW110-05-21 CT3 22 Chèt tú T,P 02 KW110-02-22 ThÐp 45 23 §ì g¸ yªn 01 KW110-02-23 ThÐp 45 24 èng khung sau trªn T,P 02 KW110-04-24 09kii 25 Tai b¾t bé ®iÖn 01 KW110-04-25 CT3 26 èng khung sau d­íi T,P 02 KW110-04-26 ThÐp 45 27 Tai b¾t hép ®å tr­íc 02 KW110-04-27 CT3 B¶ng kª chi tiÕt khung xe wave 110cc 28 Côm l¾p m¸y 01 KW110-01-28 CT3 29 Tai l¾p vá 01 KW110-03-29 CT3 30 Tai b¾t yÕm tr­íc 01 KW110-03-30 CT3 31 èp t¨ng cøng phuèc 01 KW110-03-31 ThÐp 45 32 Tai b¾t b×nh x¨ng d­íi 01 KW110-04-32 CT3 33 Tai b¾t hép ®å trªn 01 KW110-04-33 CT3 34 Tai b¾t hép ®å sau 01 KW110-04-34 CT3 35 B¹c treo m¸y 01 KW110-03-35 CT3 36 Trôc b¾t cµng sau 02 KW110-01-36 CT3 37 Trôc tai b« 01 KW110-01-37 ThÐp 45 38 B¹c lãt 01 KW110-01-38 CT3 39 T¨ng cøng trôc cµng sau 02 KW110-01-39 CT3 40 Ke t¨ng cøng trôc èng tr­íc 01 KW110-01-40 CT3 41 B¾t tay chèt 02 KW110-02-41 CT3 tµi liÖu tham kh¶o 1-CÈm nang hµn : (Hoµng Tïng-Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT,1999) 2-KÕt cÊu hµn :(NguyÔn Thóc Hµ- Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT,1998) 3-H­íng dÉn thiÕt kÕ c«ng nghÖ hµn nãng ch¶y :(NguyÔn nh­ tù) 4-Tµi liÖu thiÕt kÕ cña c«ng ty HonDa NhËt b¶n 5-TËp b¶n vÏ t¸ch chi tiÕt vµ b¶n vÏ tæng thÓ cña C«ng ty HonDa NhËt b¶n 6-Tµi liÖu tra tÝnh to¸n mèi hµn XC350 cña h·ng DAIHEN NhËt b¶n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn khung xe Wave 110cc.DOC