Đề tài Nghiên cứu về chức năng và ứng dụng của các hiệu ứng trong bộ lọc KPT 6

lời nói đầu Việc tạo ra hình ảnh trong lịch sử loài người khởi đầu bằng việc khắc các hình trên đá sau đó là vẽ trên giấy, lụa, sơn mài, sử dụng máy chụp hình. Khi máy tính và kĩ thuật số ra đời cùng với những thiết bị đồ hoạ chuyên dùng khác con người có thêm một công cụ mới để tạo lập lưu trữ và sử dụng dữ liệu ảnh. Các kỹ thuật viên đồ hoạ, hoạ sĩ xem Photoshop như là một công cụ không thể thiếu được trong thiết kế xử lý ảnh .Trong tay nhà thiết kế mỹ thuật cây gậy thần Photoshop đã giúp họ không chỉ tái hiện thế giới theo quan điểm riêng mà còn biến các giấc mơ trở thành hiện thực. Với sự phát triển nhanh chóng của kĩ thuật in, kĩ thuật số, môi trường Multimedia, Internet đã mang lại cho Photoshop khả năng ứng dụng vô hạn. Có rất nhiều bộ lọc ( Filter ) trong Photoshop cho phép bạn biến đổi những hình ảnh thường thành các ảnh đẹp mang tính nghệ thuật cao. Bạn có thể chọn các bộ lọc giống như hoạ sĩ vẽ bằng màu nước, phấn hoặc như các nét phác thảo. Cũng có thể dùng các bộ lọc để làm nhoè, uốn cong, làm méo, làm sắc và tách mảnh file ảnh. KPT 6( thường được gọi là Plug - in kpt6 ), 1 chương trình đầy quyền năng của hãng Meta Creation chạy trên nền Photoshop giúp người thiết kế thực hiện các hiệu ứng đặc biệt trên Photoshop thật dễ dàng. Trước tình hình đó em chọn đề tài: " Nghiên cứu về chức năng và ứng dụng của các hiệu ứng trong bộ lọc KPT 6 " Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong việc học hỏi, tìm hiểu, song vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong thực tế, em mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và sự đóng góp ý kiến của các bạn. chương I: giới thiệu về KPT 6 I - giới thiệu về KPT KPT 6( thường được gọi là Plug - in kpt6 ), 1 chương trình đầy quyền năng của hãng Meta Creation chạy trên nền Photoshop giúp người thiết kế thực hiện các hiệu ứng đặc biệt trên Photoshop thật dễ dàng. Nếu ai đã từng sử dụng KPT3, KPT5 thì khi làm việc với KPT 6 hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi gặp một giao diện người dùng hoàn toàn mới với nhiều chức năng cải tiến hơn. Các bộ lọc của KPT có thể áp dụng cho bất kì vùng chọn hoặc lớp Layer nào được chọn sẵn cho file ảnh, sử dụng ở chế độ ( Mode ) màu RGB II - cài đặt KPT vào photoshop - các bạn có thể cài đặt KPT bằng cách: III - vấn đề cơ bản của việc sử dụng bộ lọc KPT6 1. Cách truy cập các hiệu ứng trong KPT 6 - Các bộ lọc trong KPT6 thực chất là những tác vụ thực hiện 1 loạt các lệnh nhằm tạo ra những hiệu ứng đặc biệt. Điều này có nghĩa: nếu bạn muốn truy cập chúng bạn phải thông qua chương trình ứng dụng Photoshop Start - program - Adobe photoshop 70. - Sau khi khởi động chương trình Photoshop bạn phải mở một file ảnh bất kì để áp dụng bộ lọc KPT6 Filter - kpt6 - tên của bộ lọc bạn áp dụng - Trong kpt 6 có 10 hiệu ứng

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu về chức năng và ứng dụng của các hiệu ứng trong bộ lọc KPT 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu ViÖc t¹o ra h×nh ¶nh trong lÞch sö loµi ng­êi khëi ®Çu b»ng viÖc kh¾c c¸c h×nh trªn ®¸ sau ®ã lµ vÏ trªn giÊy, lôa, s¬n mµi, sö dông m¸y chôp h×nh. Khi m¸y tÝnh vµ kÜ thuËt sè ra ®êi cïng víi nh÷ng thiÕt bÞ ®å ho¹ chuyªn dïng kh¸c con ng­êi cã thªm mét c«ng cô míi ®Ó t¹o lËp l­u tr÷ vµ sö dông d÷ liÖu ¶nh. C¸c kü thuËt viªn ®å ho¹, ho¹ sÜ xem Photoshop nh­ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong thiÕt kÕ xö lý ¶nh .Trong tay nhµ thiÕt kÕ mü thuËt c©y gËy thÇn Photoshop ®· gióp hä kh«ng chØ t¸i hiÖn thÕ giíi theo quan ®iÓm riªng mµ cßn biÕn c¸c giÊc m¬ trë thµnh hiÖn thùc. Víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña kÜ thuËt in, kÜ thuËt sè, m«i tr­êng Multimedia, Internet… ®· mang l¹i cho Photoshop kh¶ n¨ng øng dông v« h¹n. Cã rÊt nhiÒu bé läc ( Filter ) trong Photoshop cho phÐp b¹n biÕn ®æi nh÷ng h×nh ¶nh th­êng thµnh c¸c ¶nh ®Ñp mang tÝnh nghÖ thuËt cao. B¹n cã thÓ chän c¸c bé läc gièng nh­ ho¹ sÜ vÏ b»ng mµu n­íc, phÊn hoÆc nh­ c¸c nÐt ph¸c th¶o. Còng cã thÓ dïng c¸c bé läc ®Ó lµm nhoÌ, uèn cong, lµm mÐo, lµm s¾c vµ t¸ch m¶nh file ¶nh. KPT 6( th­êng ®­îc gäi lµ Plug - in kpt6 ), 1 ch­¬ng tr×nh ®Çy quyÒn n¨ng cña h·ng Meta Creation ch¹y trªn nÒn Photoshop gióp ng­êi thiÕt kÕ thùc hiÖn c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt trªn Photoshop thËt dÔ dµng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã em chän ®Ò tµi: " Nghiªn cøu vÒ chøc n¨ng vµ øng dông cña c¸c hiÖu øng trong bé läc KPT 6 " MÆc dï cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong viÖc häc hái, t×m hiÓu, song v× ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong thùc tÕ, em mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n. ch­¬ng I: giíi thiÖu vÒ KPT 6 I - giíi thiÖu vÒ KPT KPT 6( th­êng ®­îc gäi lµ Plug - in kpt6 ), 1 ch­¬ng tr×nh ®Çy quyÒn n¨ng cña h·ng Meta Creation ch¹y trªn nÒn Photoshop gióp ng­êi thiÕt kÕ thùc hiÖn c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt trªn Photoshop thËt dÔ dµng. NÕu ai ®· tõng sö dông KPT3, KPT5 th× khi lµm viÖc víi KPT 6 h¼n b¹n sÏ kh«ng khái ng¹c nhiªn khi gÆp mét giao diÖn ng­êi dïng hoµn toµn míi víi nhiÒu chøc n¨ng c¶i tiÕn h¬n. C¸c bé läc cña KPT cã thÓ ¸p dông cho bÊt k× vïng chän hoÆc líp Layer nµo ®­îc chän s½n cho file ¶nh, sö dông ë chÕ ®é ( Mode ) mµu RGB II - cµi ®Æt KPT vµo photoshop c¸c b¹n cã thÓ cµi ®Æt KPT b»ng c¸ch: III - vÊn ®Ò c¬ b¶n cña viÖc sö dông bé läc KPT6 1. C¸ch truy cËp c¸c hiÖu øng trong KPT 6 - C¸c bé läc trong KPT6 thùc chÊt lµ nh÷ng t¸c vô thùc hiÖn 1 lo¹t c¸c lÖnh nh»m t¹o ra nh÷ng hiÖu øng ®Æc biÖt. §iÒu nµy cã nghÜa: nÕu b¹n muèn truy cËp chóng b¹n ph¶i th«ng qua ch­¬ng tr×nh øng dông Photoshop Start - program - Adobe photoshop 7.0 - Sau khi khëi ®éng ch­¬ng tr×nh Photoshop b¹n ph¶i më mét file ¶nh bÊt k× ®Ó ¸p dông bé läc KPT6 Filter - kpt6 - tªn cña bé läc b¹n ¸p dông - Trong kpt 6 cã 10 hiÖu øng kpt Equalizer kpt Gel kpt Goo kpt Lensflare kpt Materializer kpt Projector kpt Reaction kpt Scene Builder kpt Sky Effects kpt Turbulence 2. Vïng lµm viÖc trong KPt 6 - Vïng lµm viÖc trong KPT 6 gåm mét bé ®iÒu khiÓn vµ c¸c b¶ng th¶ næi. C¸c b¶ng th¶ næi nµy thay ®æi tuú thuéc vµo bé läc b¹n ®ang lµm viÖc Giao diÖn mµ h×nh lµm viÖc cña kpt Equalizer Thanh tiªu ®Ò trong KPT6 Nót Preset( nót thiÕt lËp l¹i )cung cÊp viÖc truy cËp ®Õn th­ viÖn c¸c mÉu Preset Nót WWW sÏ kÕt nèi ®Õn trang web n¬i cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ KPT6 Nót Help hiÓn thÞ tµi liÖu tham kh¶o trùc tuyÕn cña KPT6 b»ng tiÕng anh Nót Cancel cã biÓu t­îng lµ X ®Ó huû bá c¸c hiÖu øng trong bé läc vµ trë vÒ tr×nh øng dông chñ Nót OK cã biÓu t­îng lµ dÊu kiÓm ®Ó ¸p dông c¸c hiÖu øng tõ bé läc vµ trë vÒ tr×nh øng dông chñ DÊu LAYOUT cã chøc n¨ng ghi nhËn l¹i vÞ trÝ c¸c b¶ng cña KPT. Cã thÓ dïng nã ®Ó ®¹t vÞ trÝ lµm viÖc DÊu RECALL gióp b¹n lÊy l¹i tÊt c¶ c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn trong bé läc, còng cã thÓ dïng nã ®Ó ghi kÕt qu¶ t¹m thêi cña mét hiÖu øngvµ tiÕp tôc ®iÒu chØnh. 3. C¸c tr¹ng th¸i Mçi b¶ng cã 3 tr¹ng th¸i:che lÊp, chuÈn, më réng. HiÓn thÞ c¸c c«ng cô vµ con tr­ît cã s½n HiÓn thÞ tªn cña vïng ®iÒu khiÓn HiÓn thÞ th«ng tin bæ sung vÒ con tr­ît b¹n ®ang lµm 4. Lµm viÖc víi th­ viÖn c¸c mÉu preview Th­ viÖn mÉu c¸c mÉu Presets Mét vµi hiÖu øng trong KPT gåm cã mét th­ viÖn c¸c mÉu ®· ®­îc thiÕt lËp s½n( Preset ) nh÷ng th­ viÖn Preset l­u l¹i c¸c chÕ ®é thiÕt lËp cã thÓ ®­îc viÖn Preset l­u l¹i c¸c chÕ ®é thiÕt lËp cã thÓ ®­îc dïng cho bÊt k× h×nh ¶nh nµo. 5. Lµm viÖc víi cöa sæ xem tr­íc Preview Cöa sæ Main Preview C¸c tuú chän trong preview: + Cã ba tuú chän smal, medium, large cho b¹n lùa chän kÝch cì hiÓn thÞ kh¸c nhau +Anginst Back:hiÖu øng c¶u bé läc ®­îc hiÓn thÞ trªn nÒn mµu ®en; White: ®­îc hiÓn thÞ trªn nÒn mµu tr¾ng , Checkerboad: ¶nh nÒn ®­îc thay thÕ b»ng c¸c « vu«ng cã mµu s¸ng, + Dark checkerboad: ¶nh nÒn ®­îc thay thÕ b»ng c¸c « vu«ng cã mÇu tèi, Gradient : mµu nÒn ®­îc thay thÕ b»ng mét nÒ víi d¶i mÇu x¸m ch­¬ng II: c¸c chøc n¨ng cña bé läc KPT 6 ch­¬ng nµy chóng ta sÏ cïng nhau t×m hiÓu vÒ chøc n¨ng, thµnh phÇn cña c¸c hiÖu øng trong KPT 6 I - KPT Equlizer 1 - chøc n¨ng - Chøc n¨ng cña KPT Equlizer lµ lµm bé läc c©n b»ng mÇu 2 - thµnh phÇn - Trong b¶ng Sharpen Types ( Lo¹i ®é phãng )gåm : Equalizer, Bounded Sharpen, Contrast Sharpen - ë b¶ng Equalizer b¹n cã thÓ ®iÒu chØnh ®é s¸ng, tèi tuú theo mÉu b¹n chän ë th­ viÖn c¸c mÉu Preset. Trong ®ã + Brighten: ¸nh s¸ng r¹ng rì + Dim: ¸nh s¸ng mê - Parameter: B¹n cã thÓ thay ®æi mäi tham sè. ë ®©y cã khung b¹n cho phÐp b¹n cã quyÒn lùa chän vïng lµm viÖc. + Global EQ Effect: KÕt qu¶ bao chïm. - ë tr¹ng th¸i Bounded Sharpen + Sharpen percent: T¨ng ®é phÇn tr¨m s¾c nÐt + RGb Tolerance: lµm gi¶mm ®é s¾c nÐt - ë tr¹ng th¸i Contrast Shanrpen: + Sharpen Radius: Cã thÓ t¨ng gi¶m ¸nh s¸ng cña h×nh ¶nh 3 - minh ho¹ ¶nh gèc Sau khi ¸p dông II - KPT GOO 1 - Chøc n¨ng: -chøc n¨ng cña KPT GOO ®©y lµ hiÖu øng biÕn d¹ng ¶nh. - Ta cã thÓ chän c¸c c«ng cô lµm xo¾n, thót x©u, lµ ph¼ng …®Ó thay ®æi c¸c kiÓu cña ¶nh ngoµi ra ë c«ng cô nµy ta cã thÓ cho h×nh ¶nh to, nhá, låi, lâm… 2 - Thµnh phÇn: - smear: ( Cã biÓu t­îng bµn tay ): lµm bÈn, b¹n cã thÓ xo¾n h×nh ¶nh theo ý muèn cña m×nh vµ lµm biÕn d¹ng. - un goo: TÈy, cã t¸c dông tÈy bá nh÷ng b­íc b¹n võa lùa chän. - twirl: Vßng xo¾n + twirl +: Vßng xo¾n theo chiÒu kim ®ång hå. + twirl - : Vßng xo¾n ng­îc chiÒu kim ®ång hå. - Iron: Bµn lµ, cã t¸c dông hç trî cho nh÷ng hiÖu øng b¹n võa chän sao cho nh×n nh÷ng hiÖu øng b¹n võa chän hµi hoµ víi cöa sæ lµm viÖc. - Magnet: Nam ch©m cã t¸c dông hót vïng lµm viÖc cña b¹n theo ý muèn. - Smooth: Lµm mÞn h×nh ¶nh - Noise ( Nh­ nh÷ng giät n­íc): H×nh ¶nh nh­ ®ang ®­îc nh×n d­íi n­íc. - Bulge: Gióp cho b¹n lµm ph×nh to nh÷ng vïng b¹n lµm viÖc. - Pinch: Hót s©u vµo bªn trong - Trong b¶ng Goo Brush cã c¸c thanh tr¹ng th¸i + Brush size: Tr¶i ®Òu. +Brush Flow: Ch¶y, tr¶i ®Òu. +Brush Animation Speed: Tr¶i víi tèc ®é nhanh. 3 - minh häa ¶nh gèc Sau khi ¸p dông III - KPT lensf lare 1- chøc n¨ng - §©y lµ hiÖu øng ®Ìn chiÕu 2 - thµnh phÇn - Sau khi më hiÖu øng nµy c¸c b¹n cã thÓ chän lo¹i ®Ìn chiÕu trong th­ viÖn mÉu Preset sau ®ã sÏ chØnh söa theo ý muèn cña m×nh. - Thµnh phÇn cña KPT lensf lare gåm + Glow: Thay ®æi mÇu s¾c ®Ìn chiÕu. +Reflection:Thay ®æi phÇn ¸nh s¸ng ph¶n chiÕu. +Halo:Thay ®æi quÇng ¸nh s¸ng ph¶n chiÕu +Streaks:Thay ®æi c¸c tia s¸ng to¶ ra tõ ®Ìn chiÕu quÇng s¸ng bao quanh. + General: Sau khi c¸c b¹n ®· chän song c¸c hiÖu øng ®Ìn chiÕu th× ë ®©y c¸c b¹n cã thÓ thay ®æi ®é ®Ìn chiÕu ®Õn vÞ trÝ bÊt k× tuú theo ý muèn cña m×nh. - OK. §Ó hiÖu øng ®­îc thùc hiÖn. 3 - minh ho¹ ¶nh gèc sau khi ¸p dông IV - kpt projector 1 - chøc n¨ng - §©y lµ hiÖu øng m¸y chiÕu phim dùng b¶n 2 - thµnh phÇn - Sau khi më hiÖu øng nµy c¸c b¹n cã thÓ chän lo¹i kiÓu chiÕu trong th­ viÖn mÉu Preset . -Trong ®ã: +Translate: ChuyÓn ®æi +Scale: VÏ theo tØ lÖ +Rotate: Xoay trßn +View Grid: XuÊt hiÖn l­íi +Distortion Lines: Bãp mÐo ¶nh +Tiling: XuÊt hiÖn nhiÒu bøc ¶nh xung quanh +Morroring: Cho xuÊt hiÖn toµn bé kh«ng gian -Cuèi cïng ®iÒu chØnh ®Ìn chiÕu OK 3: Minh ho¹ ¶nh gèc Sau khi ¸p dông V – KPT gel 1 - Chøc n¨ng : - §©y lµ hiÖu øng t¹o h×nh, ®Þnh h×nh 2 - Thµnh phÇn: - Sau khi më hiÖu øng nµy c¸c b¹n cã thÓ chän lo¹i kiÓu h×nh trong th­ viÖn mÉu Preset . Environment : m«i tr­êng t¹o h×nh Lighting : c«ng cô ®èt ph¸t s¸ng - ë b¶ng 3D Lighting b¹n cã thÓ chän sè l­îng nguån s¸ng tuú theo m¸y cña b¹n. mçi nguån s¸ng cã thÓ ®Þnh vÞ t¸ch biÖt nhau vµ cã mµu kh¸c nhau Gel bush: c©n b»ng cña ®­¬ng, thanh - trong ®ã - smear: ( Cã biÓu t­îng bµn tay ): lµm bÈn, b¹n cã thÓ xo¾n h×nh ¶nh theo ý muèn cña m×nh vµ lµm biÕn d¹ng. - twirl: Vßng xo¾n + twirl +: Vßng xo¾n theo chiÒu kim ®ång hå. + twirl - : Vßng xo¾n ng­îc chiÒu kim ®ång hå. - Magnet: Nam ch©m cã t¸c dông hót vïng lµm viÖc cña b¹n theo ý muèn. - Smooth: Lµm mÞn h×nh ¶nh. - Bulge: Gióp cho b¹n lµm ph×nh to nh÷ng vïng b¹n lµm viÖc. - Pinch: Hót s©u vµo bªn trong Wide Brush: Chæi lín Thin Brush: Chæi nhá Eraser: TÈy Knife: C¾t bá nh÷ng b­íc b¹n võa thùc hiÖn Splatter: Lµm cho h×nh ¶nh gièng nh­ nh÷ng giät n­íc - Trong b¶ng Gel Brush cã c¸c thanh tr¹ng th¸i + Brush size: Tr¶i ®Òu. +Brush Flow: Ch¶y, tr¶i ®Òu. +Brush Animation Speed: Tr¶i víi tèc ®é nhanh. 3 – Minh häa ¶nh gèc Sau khi ¸p dông VI – kpt Reaction 1 – chøc n¨ng - Dïng ®Ó kh¾c næi ¶nh 2 – thµnh phÇn - Sau khi më hiÖu øng nµy c¸c b¹n cã thÓ chän lo¹i kiÓu kh¾c trong th­ viÖn mÉu Preset . - Trong b¶ng Parameters cã: + Direction: B¶ng ®iÒu khiÓn +Reaction Seet: Vïng t« mµu +Apply Mode: øng dông vµo thùc tÕ 3 – minh ho¹ ¶nh gèc sau khi ¸p dông hiÖu øng VII – kpt scene builder chøc n¨ng Dïng ®Ó kh¾c ¶nh næi 2 – thµnh phÇn - Ligt sources: cã chøc n¨ng t¹o nguån s¸ng cho nÒn - Environment: M«i tr­êng t¹o nguån s¸ng - Interactive tecture : Sù t­¬ng t¸c ¶nh h­ëng. - Edit : HiÖu chØnh thay ®æi hiÖu øng trong b¶ng - Shader: T¹o ®é bãng - Color: B¶ng mµu + Highlight: Næi bËt lªn ®é s¸ng tèi +Bump:T¨ng mµu +Reflection: Bé ®¸nh nh·n ph¶n x¹ +Transparency:§©y lµ lo¹i trong suèt cã thÓ chøa th«ng tin thÓ hiÖn qua m¸y chiÕu 3 – minh ho¹ ¶nh gèc Sau khi ¸p dông VIII – kpt skyeffects: 1 – chøc n¨ng - §©y lµ hiÖu øng t¹o nÒn trêi 2 – thµnh phÇn - Trong th­ viÖn mÉu b¹n cã thÓ chän : + Day : C¶nh ngµy +Night: C¶nh ®ªm +Sunrise: C¶nh mÆt trêi mäc b×nh minh +Spercial FX: C¶nh ®Æc biÖt trong hiÖu øng +User Presets: Nh÷ng mÉu ®· sö dông - Sky: BÇu trêi + Ground:MÆt ®Êt - Moon : MÆt tr¨ng - Sun: hiÖu øng mÆt trêi - Haze: S­¬ng mï - Fog: VÕt mê - Cloud layer: XuÊt hiÖn ®¸m m©y - Haze color: Mµu khãi 3 – minh ho¹ ¶nh gèc Sau khi ¸p dông XI – KPT Turbulence 1- chøc n¨ng - Dïng lµm nhiÔu lo¹n ¶nh. 2 – thµnh phÇn ë ®©y b¹n cã thÓ chän mét trong nh÷ng mÉu ë th­ viÖn Thay ®æi sù chuyÓn ®éng cña nhiÔu Phñ mµu vµo ¶nh ¸p suÊt mµu ¶nh gèc sau khi ¸p dông X – KPT Materializer 1 – chøc n¨ng - BiÕn d¹ng ¶nh theo nÒn cã s½n 2 – thµnh phÇn B¹n cã thÓ chän mét mÉu bÊt k× tõ th­ viÖn mÉu Presets - ë b¶ng 3D Lighting b¹n cã thÓ chän sè l­îng nguån s¸ng tuú theo m¸y cña b¹n. mçi nguån s¸ng cã thÓ ®Þnh vÞ t¸ch biÖt nhau vµ cã mµu kh¸c nhau Thµnh phÇn gåm: - Material: VËt chÊt h÷u h×nh + Tint Amount: L­îng tr¹ng th¸i kh¸c nhau c¶u mµu s¾c + Texture Depth: ChiÒu s©u cña kÕt cÊu bªn ngoµi + Distort Amount: Bãp mÐo sè l­îng - Texture: KÕt cÊu bªn ngoµi + Horizontal Offset: Kðo theo ®­êng n»m ngang + Vertical Offset: KÐo theo ®­êng th¼ng ®øng +Scale: BiÕn d¹ng h×nh nh­ v¶y c¸ +Rotate:Quay +Smoothing: Lµm nh½n - Environment: ë b¶ng nµy gióp b¹n cã thÓ më mét h×nh ¶nh bÊt k× lµm nÒn mê cho bøc ¶nh b¹n ®ang lµm viÖc 3 . minh ho¹ ¶nh gèc Sau khi ¸p dông Ch­¬ng III: øng dông cña bé läc T¹o mét layer nÒn míi File/New Sau khi t¹o mét layer nÒn míi ta vµo Filter /KPT Materializer :®Ó t¹o mét ¶nh nÒn. Chän mét h×nh bÊt k× tõ th­ viÖn mÉu Preset. Chän c«ng cô Hrizontal Type Tool trªn thanh c«ng cô. Trªn thanh c«ng cô thiÕt lËp ph«ng ch÷ Sau khi t¹o ch÷ ta t¹o hiÖu øng b»ng c«ng cô cã s½n + Dropshadown: HiÖu øng ®æ bãng + Inner Shadown : HiÖu øng s¸ng miÒn trong + Outer Glow: HiÖu øng s¸ng viÒn ngoµi + Inter Glow: HiÖu øng s¸ng viÒn bao quanh ch÷ næi - Sau ®ã b¹n cã thÓ chän mét trong nh÷ng hiÖu øng cña KPT6 ë ®©y chóng ta chän hiÖu øng KPT Turbulence s¶n phÈm cuèi cïng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu về chức năng và ứng dụng của các hiệu ứng trong bộ lọc KPT 6.DOC