Đề tài Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120

Lời mở đầu Trong những năm cuối của thế kỷ XX, nền kinh tế của nước ta có những thay đổi đáng kể về nhiều mặt, đổi mới với việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước. Cơ chế kinh tế mới cùng xu hướng hội nhập nền kinh tế hiện nay đã đặt các doanh nghiệp nước ta và một thách thức lớn để tồn tại và phát triển đứng vững trong nền kinh tế thị trườngđòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh làm ăn có hiệu quả. Thực tế trong thời gian qua chỉ ra những doanh nghiệp làm ăn có hhiệu quả, thích ứng được tốt với cơ chế thị trường sẽ tồn tại và phát triển. Ngược lại những doanh nghiệp không thích ứng sẽ bị phá sản hoặc giải thể. Hiện nay nước ta có sự mở rộng nền kinh tế, các nghành các cấp, các thành phần kinh tế khác nhằm dần dần xây dựng lại cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý của các công ty, xí nghiệp. Hiện tại các doanh nghiệp nhà nước chiếm đa số trông nền kinh tế trong đó doanh nghiệp chiếm vị trí trọng yếu trong nền kinh tế được nhà nước đầu tư phát triển. Điều đó không tránh khỏi sự độc quyền mặc dù doanh nghiệp này hoạt động kém hiệu quả để đưa nước ta trở thành nước có nền kinh tế công nghiệp phát triển, dần dần tiến tới phát triển mạnh về nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế, sánh vai cùng các nước phát triển khác trong khu vực Đông Nam á, đưa nền kinh tế lên ngang tầm và hoà cùng nền kinh tế thế giới. Song hoạt động sản suất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, lại là một vấn đề rất phức tạp và nan giải. Có rất nhiều điều phải bàn đến tìm ra giải pháp cho phù hợp với sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Do đó các doanh nghiệp phải tự tìm và tạo ra con đường đi, môi trường kinh doanh của riêng mình. Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp thường coi đó là một môi trường cạnh tranh gay gắt, là điểm sống còn của các doanh nghiệp. Vì thế việc nâng cao hiệu quả kinh tế của mỗi doanh nghiệp là điều quan trọng nhất. Nó có thể giúp công ty đứng vững trên thị trường và để tạo ra một môi trường kinh doanh phù hợp với nền kinh tế của mỗi công ty. Để nâng cao hiệu quả sản xuất trước hết các công ty, doanh nghiệp phải duy trì đảm bảo được chất lượng sản phẩm hàng hoá và phải làm thế nào để giảm được chi phí cho mỗi sản phẩm càng ít càng tốt. Nhưng vẫn đạt mức sản lượng tối đa lợi nhuận lớn. Có như vậy các doanh nghiệp mới có thể đứng vững trên thị trường. Đồng thời dưới sự phát triển và tác động của nền kinh tế các công ty, doanh nghiệp mới có thể dựa vào tiềm năng của mình để từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Công ty cơ khí 120 là một doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty cơ khí giao thông vận tải chuyên sản xuất những mặt hàng thuộc phạm vi kết cấu thép mạ kẽm, sửa chữa xe máy công trình và sản xuất phụ tùng lắp giáp xe gắn máy. Trong điều kiện hiện nay, để đứng vững trên thị trường công ty luôn phấn đấu với khẩu hiệu: “+ Tất cả vì quyền lợi của khách hàng vì sự phát triển lâu dài của công ty. + Đảm bảo quản lý chặt chẽ các quy trình hoạt động đã cam kết với khách hàng. + Không ngừng cải tiến nâng cao hơn nữa sự thoả mãn của khách hàng. “ Với thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí 120 dựa trên cơ sở lý luận chung dưới sự hướng dẫn của thầy Đồng Xuân Ninh chuyên đề “Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120” Mục đích bài viết Tìm ra điều mạnh yếu của công việc sản xuất kinh doanh. Phân tích các điều kiện chủ quan, khách quan. điều kiện bên trong , bên ngoài cộng với kết quả thực tế của đối tượng nghiên cứu. Để từ đó tìm ra con đường đi cho doanh nghiệp trên thị trường hiện nay Đối tượng của chuyên đề này là : Công ty cơ khí 120. Bằng những kết quả cụ thể mà công ty đã đạt được trong những năm từ 1999 đến năm 2001. Là một đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành cơ khí trong khi tình hình chung của ngành còn gặp nhiều khó khăn mà công ty vẫn đứng vững trên thị trường trong những năm qua và hiện nay đang khẳng định mình Bằng phương pháp phân tích so sánh các kết quả đã đạt được kinh doanh của công ty. Dùng cơ sở lý luận của phương pháp nghiên cứu hoạt động để từ đó có giả pháp nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh của công ty. Chuyên đề được chia làm ba chương Chương I: Lý luận chung về hiệu quả sản suất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí 120. Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí 120. Qua bài viết này tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đồng Xuân Ninh và Công ty cơ khí 120 đã tận tình giúp đỡ để tôi hoàn thành chuyên đề này.

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
s¶n phÈm tèt, gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹. Nh­ vËy, c¬ së vËt chÊt ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng trong viÖc t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Æc biÖt lµ trong ngµnh c¬ khÝ. C¬ khÝ lµ lÜnh vùc thuéc ngµnh c«ng nghiÖp v× vËy s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chÝnh x¸c cao, ®é bÒn cao, chÊt l­îng tèt…. Do ®ã c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt ph¶i lµ m¸y mãc thiÕt bÞ thËt tèt, m¸y mãc ph¶i lu«n lu«n hiÖn ®¹i cã ®é chÝnh x¸c tuyÖt ®èi. NÕu m¸y mãc ®· l¹c hËu, lçi thêi mµ kh«ng cã sù c¶i tiÕn l¹i th× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ dÉn ®Õn s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thÊp doanh nghiÖp bÞ lç cã nguy c¬ ph¸ s¶n. HiÖn nay d­íi t¸c ®éng m¹nh mÏ cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc, sù ph¸t triÓn kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiÕn bé ®ãng vai trß chñ chèt vµ cßn mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, còng nh­ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®¹t møc tèi ­u, sÏ ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña doanh nghiÖp. 2. ChØ tiªu vÒ gi¸ trÞ s¶n l­îng. Gi¸ trÞ s¶n l­îng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ râ rµng nhÊt, b»ng c¸ch so s¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña n¨m sau so víi n¨m tr­íc ®Ó tõ ®ã cã c¬ së xem xÐt vÒ mÆt tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng, vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn cña kú thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch. Qua ®ã sÏ biÕt doanh nghiÖp cã hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra hay kh«ng. HiÖu qu¶ cña n¨m sau so víi n¨m tr­íc lµ t¨ng hay gi¶m, gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cã tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt hay kh«ng, lîi nhuËn t¨ng hay gi¶m, lµ bao nhiªu ?. C¸c th«ng sè sÏ cho ta biÕt doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶ ?. 3. C¸c chØ tiªu kh¸c. §èi víi ngµnh c¬ khÝ ngoµi nh÷ng chØ tiªu biÓu hiÖn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh c¬ khÝ nãi riªng còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c nãi chung, cßn cã c¸c chØ tiªu kh¸c còng t­¬ng tù nh­ nhau. Bao gåm c¸c chØ tiªu sau: + ChØ tiªu vÒ n¨ng xuÊt lao ®éng. + ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn. + ChØ tiªu vÒ møc thu nhËp + ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty c¬ khÝ 120. I.C¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty c¬ khÝ 120. 1. sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. LÞch sö h×nh thµnh C«ng ty c¬ khÝ 120. C«ng ty c¬ khÝ 120 tiÒn th©n lµ nhµ m¸y c¬ khÝ 120 ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1947 t¹i chiÕn khu ViÖt B¾c. §©y lµ c¬ së s¶n xuÊt phôc vô kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña khu giao th«ng c«ng chÝnh. N¨m 1974 nhµ m¸y tham gia x©y dùng cÇu Th¨ng Long vµ ®­îc bé giao th«ng vËn t¶i cho ®æi tªn thµnh nhµ m¸y c¬ khÝ 120 theo quyÕt ®Þnh sè 1392/Q§/TCCB-L§ ngµy 25/07/1990 Lµ thµnh viªn cña liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i, thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c¬ së tËn dông khai th¸c tiÒm n¨ng lao ®éng vµ c¬ së vËt chÊt ky thuËt cña C«ng ty. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Th¸ng 05/1955 nhµ m¸y chuyÓn tõ ViÖt B¾c vÒ x©y dùng t¹i Km7 Quèc lé 1A, thêi kú nµy nhµ m¸y trùc thuéc tæng côc ®­êng s¾t, chuyªn s¶n xuÊt phô tïng, phô kiÖn, ®Çu m¸y, toa xe cho ngµnh ®­êng s¾t víi møc san l­îng hµng tr¨m tÊn/n¨m. N¨m 1974 nhµ m¸y chuyÓn nhiÖm vô tham gia x©y dùng cÇu Th¨ng Long, víi nhiÖm vô s¶n xuÊt c¬ khÝ, kÕt cÊu thÐp, phôc vô thi c«ng cÇu nh­ c¸c trô cÇu, khung v©y cét c¸n thÐp. nhËn söa ch÷a xe m¸y c«ng tr×nh cho c¸c ®¬n vÞ trong liªn hîp cÇu Th¨ng Long. Sau n¨m 1975 nhµ m¸y nhËn s¶n xuÊt c¸c lo¹i dÇm cÇu cho tuyÕn ®­êng s¾t Thèng NhÊt. N¨m 1979 nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c lo¹i dÇm cÇu cho c¸c tØnh biªn giíi phÝa B¾c. N¨m 1983 do yªu cÇu s¾p xÕp l¹i c¬ së s¶n xuÊt, Bé giao th«ng vËn t¶i cã quyÕt ®Þnh sè 576Q§-TCCB ngµy 19/03/1983 hîp nhÊt nhµ m¸y c¬ khÝ 120 vµ nhµ m¸y X410 thµnh nhµ m¸y c¬ khÝ 120 cã mÆt b»ng lín s¶n xuÊt ra hµng ngh×n tÊn s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp nh­ dÇm, phao phµ, hµng tr¨m tÊn phô kiÖn ®­êng s¾t nh­ cäc say, bulong…. Trong c¸c n¨m 1989 ®Õn n¨m 1991 nhµ m¸y s¾p xÕp l¹i lùc l­îng lao ®éng, tih gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp, nhµ m¸y kh«ng ngõng ph¸t huy n¨ng lùc s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm cña nhµ m¸y. §Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ, nhµ m¸y ®· sím thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh¸c ®Ó sö dông lao ®éng d­ thõa vµ tËn dông nhµ x­ëng nh­ lµm giÇy v¶i Liªn X« vµ s¶n xuÊt mÆt hµng may mÆc cho c¸c n­íc §«ng ¢u. N¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh 90TTG cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ vÒ viÖc thu gän c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÒ mét mèi. Bé giao th«ng vËn t¶i ®· ra quyÕt ®Þnh sè 5239/Q§/TCCB-L§ ngµy 23/12/1995, s¸t nhËp nhµ m¸y c¬ khÝ 120 vµo trùc thuéc tæng C«ng ty c¬ khÝ vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty c¬ khÝ 120. Tõ ®ã ®Õn nay, C«ng ty vÉn liªn tôc duy tr× s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm thuéc lÜnh vùc cña C«ng ty vµ lu«n lu«n kh«ng ngõng më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó b¶o toµn vèn, lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, ®em l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty. Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty c¬ khÝ 120. C«ng ty c¬ khÝ 120 lµ c¬ së s¶n xuÊt, ho¹t ®éng h¬n 50 n¨m qua trong nghµnh giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty cã diÖn tÝch mÆt b»ng 27872 m2, diÖn tÝch nhµ x­ëng vµ c¬ quan lµm viÖc khang trang réng r·i, cã nhiÒu m¸y c¾t, gät chuyªn dïng víi c«ng suÊt lín. MÆt kh¸c, C«ng ty kh«ng ngõng trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt nh­: M¸y h¬i Ðp, m¸y phun c¸t lµm s¹ch s¶n phÈm, kÖ m¹ kim lo¹i, m¸y phun s¬n…. §Ó kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. MÆt kh¸c, C«ng ty còng rÊt tÝch cùc më réng mèi quan hÖ víi c¸c C«ng ty trong vµ ngoµi nghµnh ®Ó tËn dông vµ ph¸t huy nguån lùc s½n cã cña C«ng ty. T¨ng c­êng quan hÖ liªn doanh liªn kÕt víi mäi nghµnh kinh tÕ kh¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó phÊn ®©ó ®¹t gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng mçi n¨m tõ 5 ®Õn 6 tû ®ång. C«ng ty ®· phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt, tù c©n ®èi tµi chÝnh, coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ, kh«ng ngõng s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, ®¶m b¶o chÊt l­îng, phôc vô cho nghµnh giao th«ng vËn t¶i vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thùc hiÖn b¶o toµn vµ ph¸t huy nguån vèn ®­îc Nhµ nøoc giao, kh«ng ngõng n©ng cao chØ tiªu nép ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc, tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. C«ng ty ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty c¬ khÝ 120. C«ng ty c¬ khÝ 120 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc tæng C«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i, C«ng ty cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi Tæng C«ng ty. Vèn vµ tµi s¶n: Tæng sè vèn 5026.4 triÖu ®ång Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh 4636.7 triÖu ®ång. + Vèn l­u ®éng 389.7 triÖu ®ång. C«ng ty tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ cam kÕt cña m×nh trong ph¹m vi sè vèn Nhµ n­íc do Tæng C«ng ty giao ®Ó qu¶n lý vµ sö dông. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Mechanial Company 120. Trô së Km7 ®­êng Tr­¬ng §Þnh quËn Hai Bµ Tr­ng Hµ Néi. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm kinh doanh chuyªn nghµnh c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i theo quy ho¹ch theo kÕ ho¹ch cña nghµnh giao th«ng vËn t¶i vµ yªu cÇu cña thÞ tr­êng gåm: + S¶n xuÊt chÕ t¹o ®ãng míi c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i bèc xÕp trong nghµnh ®­êng bé vµ ®­êng thuû. + S¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c phô kiÖn cho nghµnh ®­êng s¾t. + S¶n xuÊt chÕ t¹o dµmm thÐp cã khÈu ®é 8.12.16.24 vµ 32m vµ c¸c lo¹i cÇu n«ng th«n kh¸c. + S¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c lo¹i cét ®iÖn nh­ 35KV, 110KV, 220KV cïng c¸c lo¹i phô kiÖn nh­ bulong c¸c lo¹i, m¹ kÏm nhóng nßng hoµn chØnh. + S¶n xuÊt c¸c lo¹i thiÕt bÞ kÕt cÊu thÐp cho nghµnh chÕ t¹o vµ khai th¸c vËt liÖu x©y dùng còng nh­ c¸c dông cô, ph­¬ng tiÖn cho c¸c nghµnh x©y dùng c¬ b¶n. + B¶o d­ìng söa ch÷a trung ®¹i tu c¸c lo¹i « t« t¶i, « t« kh¸ch, cÇn cÈu b¸nh lèp, b¸nh xÝch vµ c¸c lo¹i xe, m¸y c«ng tr×nh. + L¾p r¸p xe t¶i 0.5 tÊn vµ c¸c lo¹i xe m¸y ®a d¹ng CKD. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty c¬ khÝ 120. Toµn C«ng ty hiÖn nay cã 315 ng­êi ®ang lµm viÖc, trong ®ã sè c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp lµ 258 ng­êi. Lao ®éng n÷ cã 40 ng­êi chiÕm 13%, ®é tuæi trung b×nh cña c«ng nh©n lµ 32 tuæi, ®é tuæi trung b×nh cña c¸n bé lµ 40 tuæi. C«ng ty cã 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc vµ 8 phßng ban nghiÖp vô, 2 xÝ nghiÖp trùc tiÕp s¶n xuÊt. 2. c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. 2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý: Dùa trªn c¬ së ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, quy m« s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp ®· s¾p xÕp mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c¬ b¶n nh­ sau: Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®øng ®Çu C«ng ty, trùc tiÕp l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, d­íi sù tham m­u cña Phã Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Phã gi¸m ®èc thø nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh chÝnh b¶o vÖ x©y dung c¬ b¶n. Phã gi¸m ®èc thø hai: ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ chØ ®¹o gi¸m s¸t h­íng dÉn kü thuËt vµ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt cø ®¬n vÞ nµo? Nã cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t kiÓm tra vµ cè vÊn cho gi¸m ®èc vÒ m¹t tµi chÝnh vµ theo dâi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §ång thêi tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, vÒ t×nh h×nh t­ vÊn sö dông vµ lu©n chuyÓn vèn, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng kinh doanh: Chi phèi chñ yÕu mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nã cã tr¸ch nhiÖm t×m nguån nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm t×m thÞ tr­êng tiªu thô, t×m b¹n hµng, n¾m b¾t th«ng tin vÒ nh÷ng b¹n hµng mµ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng ®ã. Phßng tæ chøc lao ®éng: Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch mµ Nhµ n­íc quy ®Þnh víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. Theo dâi t×nh h×nh lµm viÖc, t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng, lËp ®Þnh møc lao ®éng trªn mét s¶n phÈm, theo dâi c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi, an toµn lao ®éng, ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn. Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: Lµ hîp nhÊt cña hai phßng kÕ ho¹ch vµ vËt t­ víi nhiÖm vô x©y dung kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng thang, hµng quý, hµng n¨m. Thùc hiÖn kiÓn tra tiÕn ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin kÞp thêi, nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, c©n ®èi cÊp ph¸t vËt t­ ®óng ®Þnh møc. Phßng kü thuËt: X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt l­îng s¶n phÈm, quy c¸ch tõng mÆt hµng cã thiÕt kÕ, khu«n mÉu, nghiªn cøu øng dông kü thuËt tiÕn bé, khoa häc kü thuËt phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt. Phßng KCS: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc khi nhËp kho. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt khoa häc lµ v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt t¹i mét doanh nghiÖp lai phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn- mÆt b»ng s¶n xuÊt cña C«ng ty thÊ nªn vµo mïa m­a hay bÞ ngËp óng, nhµ x­ëng ®· sö dông tõ l©u t×nh tr¹ng nhµ x­ëng xuèng cÊp cÇn ph¶i söa ch÷a gÊp, nh­ng do C«ng ty ch­a xin ®­îc kinh phÝ nªn nhµ x­ëng vÉn trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng. Tíi n¨m 2001 t×nh tr¹ng nµy ®· ®­îc gi¶i quyÕt b»ng bª t«ng mÆt ®­êng vµ nÒn nhµ x­ëng. ThuËn lîi: MÆc dï C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn nh­ng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty ®· cã nh÷ng ph­¬ng ¸n míi ®Ó tù x¸c ®Þnh chç ®øng cho m×nh. Víi sù ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt víi ®a d¹nh c¸c mÆt hµng, ngoµi c¸c mÆt hµng chñ yÕu nh­ l¾p r¸p cét ®iÖn, cÇu, gia c«ng c¸c lo¹i bulong. Ngoµi ra C«ng ty cßn nhËn m¹, ®óc, tiÖn, ®ãng míi thïng xe C«ng ty tËn dông mÆt b»ng d­ thõa ®Ó cho thuª nh­ C«ng ty c¬ khÝ Phó C­êng, nhùa T©n §øc…. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé vã tr×nh ®é chuyªn m«n cao biÕt nh×n xa tr«ng réng, rÊt n¨ng ®éng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, tù kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô mµ cÊp trªn giao phã. Ngoµi ra C«ng ty ®­îc Tæng C«ng Ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i vµ Bé giao th«ng th«ng vËn t¶i quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt. 3. §Æc ®iÓm c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt. C«ng ty c¬ khÝ 120 cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt theo kiÕu chÕ biÕn liªn tôc, kÕ tiÕp nhau theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh vµ khÐp kÝn trªn cïng mét quy tr×nh s¶n xuÊt trong cïng mét ph©n x­ëng. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra theo tõng lo¹i, s¶n phÈm ®a d¹ng víi c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt nªn C«ng ty ®· cã tõng quy tr×nh s¶n xuÊt riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm. D­íi ®©y lµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña mét sè s¶n phÈm tiªu biÓu. 3.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cét ®iÖn. LÊy dÊu c¾t ph«i theo quy c¸ch LÊy dÊu c¸c lç khoan theo b¶n vÏ Khoan lç hoÆc ®ôc lç §­a ph«i ng©m axit SÊy kh« lµm s¹ch M¹ kÏm Ph©n lo¹i ®ãng gãi S¬ ®å 2 : Quy Tr×nh Chung 3.2. Quy tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng thanh gi»ng: ThÐp t«n LÊy dÊu c¾t ph«i LÊy dÊu ®ôc lç C¾t v¾t nÕu cã KCS kiÓm tra l¾p thö M¹ chi tiÕt Gia c«ng c¬ khÝ §inh bul«ng KiÓm tra §ãng gãi XuÊt x­ëng S¬ ®å 3 : Quy Tr×nh S¶n XuÊt Cô ThÓ Quy tr×nh nµy cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c thanh gi»ng. Chñ yÕu lµ cho cét ®iÖn, dÇm cÇu. + Nguyªn liÖu ë trªn dïng: ThÐp t«n + M¸y mãc sö dông trªn c¬ së cã s½n, ngoµi ra nhµ m¸y cßn trang bÞ thªm mét sè m¸y hµn tù ®éng. M¸y c¾t tù ®éng, m¸y cuèn t«n, m¸y dËp, ®Òu cña NhËt hoÆc cña Ph¸p. M¸y mãc ®Òu sö dông ®éng c¬ ®iÖn 3 pha tõ 1- 10KV. + TÊt c¶ c¸c ®éng c¬ ®Òu trang bÞ sö dông nót Ên dông khi cã sù cè. 3.3 Quy tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng Bul«ng, £cu: ThÐp trßn C¾t ph«i RÌn dËp C¾t Bivia Nguéi Khoan ªcu Tar« Bul«ng TiÖn RÌn XÐm mÆt lµm tinh XuÊt x­ëng §ãng gãi M¹ nhóng KiÓm tra SÊy kh« Lµm s¹ch b»ng c¸ch ng©m axit S¬ ®å 4 : Quy tr×nh s¶n xuÊt gia c«ng Bul«ng, £cu: NhiÖm vô s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i bul«ng, ªcu ®Ó l¾p ghÐp c¸c thanh cña cét ®iÖn, cÇu, cã lóc th× s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. 3.4 Quy tr×nh c«ng nghÖ ®ãng thïng xe: T¹o ph«i lÊy dÊu Uèn Hµn g¸ kiÓm tra Hµn hoµn chØnh KiÓm tra Lµm s¹ch mèi hµn XuÊt x­ëng S¬n mµu S¬n chèng rØ Lµm s¹ch m¸i Gia c«ng S¬ ®å 5 : Quy tr×nh c«ng nghÖ ®ãng thïng xe: NhiÖm vô : §ãng thïng xe míi, t©n trang l¹i thïng xe «t«, m¸y kÐo theo ®¬n ®Æt hµng. 3.5 Quy tr×nh c«ng nghÖ cña XÝ nghiÖp söa ch÷a: M¸y vµo cÊp söa ch÷a Söa ch÷a Ph©n x­ëng c¬ P. x­ëng nhiªn liÖu M¸y tèt S¬ ®å 6 : Quy tr×nh c«ng nghÖ cña XÝ nghiÖp söa ch÷a: Qua s¬ ®å trªn ta thÊy qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo quy tr×nh tuÇn tù. Nguyªn vËt liÖu vµo lµ c¸c m¸y ®Õn cßn c¸c phô tïng chi tiÕt nh­ Thïng xe, s¬n do qu¸ tr×nh sö dông bÞ mµi mßn háng hãc ®­îc ®­a vµo ph©n x­ëng c¬ khÝ, thay thÕ hoÆc gia c«ng l¹i vµ ®­îc ®­a trë ra thµnh c¸c chi tiÕt hoµn chØnh. S¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c chi tiÕt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng l¹i b×nh th­êng nh­ míi. 4. Lîi thÕ cña C«ng ty cã ¶nh h­ëng ®Õn HQSXKD: B¶ng 1- C¬ cÊu nh©n lùc qua c¸c n¨m §¬n vÞ : Ng­êi N¨m Tæng sè C«ng nh©n viªn Trong ®ã §¹i häc Trung cÊp C«ng nh©n 1998 200 33 16,5 35 17,5 132 66,0 1999 220 37 16,33 38 17,2 145 66,3 2000 307 44 33 45 12,4 218 66,9 2001 315 50 15,9 40 12,7 225 71,4 NguÇn Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Lùc l­îng lao ®éng cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn HQSXKD. Lao ®éng lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy chÝnh s¸ch tuyÓn dông vµ ®µo t¹o ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu cña C«ng ty ®Ò ra ®Ó tõ ®ã c¨n cø vµo tõng lo¹i c«ng viªc ®Ó tuyÓn l­îng lao ®éng cÇn thiÕt. Khi tuyÓn dông C«ng ty ¸p dông chÕ ®é thö viÖc ®Ó kiÓm tra tay nghÒ tr­íc khi kÝ kÕt hîp ®ång v¬Ý ng­êi lao ®éng. Víi ®éi ngò lao ®éng trong n¨m 98 lµ 60 ng­êi, n¨m 99 lµ 68 ng­êi, n¨m 2000 lµ 75 ng­êi vµ ®Õn n¨m 2001 lùc l­îng c¸n bé vµ c«ng nh©n C«ng ty ®· lµ 89 ng­êi ®· chøng tá ®éi ngò c¸n bé vµ v«ng nh©n C«ng ty lín m¹nh qua c¸c n¨m. Ngoµi ra, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× l·nh ®¹o C«ng ty lu«n chó ý ®Õn viÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng, tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua nh»m khuyÕn khÝch mäi ng­êi ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc ®Ó gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cho C«ng ty. §Æc biÖt lµ nhu cÇu vÒ lao ®éng, C«ng ty tù më líp ®µo t¹o c«ng nh©n nh»m môc ®Ých t¨ng c­êng, kÕ cËn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n t¹o nguån lùc vÒ l©u dµi cho C«ng ty. Nh×n vµo b¶ng s¶n l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty tõ 2000 so víi 2001 ta thÊy: Riªng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty ®Òu gi¶m m¹nh so víi n¨m 2000, duy chØ cã s¶n xuÊt kh¸c lµ vÉn duy tr× vµ cßn t¨ng cao. Riªng vÒ l¾p r¸p xe m¸y n¨m 2001lµ n¨m nhµ m¸y ®¹t møc 14962 chiÕc / n¨m v­ît rÊt nhiÒu so víi c¸c n¨m tr­íc. V× thÕ n¨m 2001 nhµ m¸y chñ yÕu dån lùc vµo l¾p r¸p nªn c¶ ngµnh kh¸c gåm ®ã ®iÒu dÔ hiÓu. 4.1 Ph©n tÝch chØ tiªu N¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu dùa vµo m¸y mãc thiÕt bÞ vµ sù s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng. Do sù s¾p xÕp vµ ®Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i nªn n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty ngµy mét t¨ng theo c¸c n¨m, cô thÓ nh­ sau: 12179,255 220 = 69,5986 1999 NSL§ b×nh qu©n =----------- = 76,630795 15326,159 307 2000 NSL§ b×nh qu©n = ------------- 16803 315 = 96,3227 2001 NSL§ b×nh qu©n = ------------- Nh×n vµo sè liÖu trªn ta thÊy n¨m 2000 n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 7,032195. Do ®ã, ®Ó cã sù kÕ thõa vÒ lao ®éng nªn n¨m 1999 sè lao ®éng lµ 220, sang n¨m 2000 sè lao ®éng t¨ng 307 nªn ta nh×n vµo b¶ng thÊy n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2001 do lùc l­îng lao ®éng t¨ng vµ cã sù ®Çu t­ vÒ m¸y mãc c«ng nghÖ nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn rÊt nhiÒu do ®ã n¨m 2001 ®¹t 96,3224. ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 KH TH Tû lÖ % KH TH Tû lÖ % KH TH Tû lÖ % Gi¸ trÞ Tæng s¶n l­îng 12100000 12179755 10,6 14983,203 15326,159 102,3 15600 16803 108,4 Doanh Thu 12027201 13253105 110 157614,375 16975,203 107,7 15827,901 18092,015 114,3 Chi phÝ SX 12003 13247 110,3 15404 16100 104,5 15063 15889 108,2 Lîi nhuËn 215,7 220,2 102 240,8 261 108,4 267,602 285,561 107,6 4.2 Ph©n tÝch chØ tiªu vÒ s¶n l­îng: B¶ng 2: ChØ tiªu vÒ s¶n l­îng §¬n vÞ : TriÖu NguÇn : Phßng kinh doanh N¨m 1999 gi¸ trÞ s¶n l­îng t¨ng 0,6% so víi kÕ ho¹ch vµ doanh thu t¨ng 10%. N¨m 2000 gi¸ trÞ s¶n l­îng t¨ng 2,3% so víi kÕ ho¹ch vµ doanh thu t¨ng 7,7%. N¨m 2001 gi¸ trÞ s¶n l­îng t¨ng 8,4% so víi kÕ ho¹ch vµ doanh thu t¨ng 11,3%. Nh÷ng con sè trªn ®· thÓ hiÖn sù cè g¾ng cña C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty th× ta ph¶i xem xÐt c¸c néi dung sau: N¨m 2000 xÐt chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n l­îng liªn hÖ víi chi phÝ s¶n xuÊt, ta thÊy gi¸ trÞ s¶n l­îng gi¶m lµ: 15326,159 - 14983,263 = +331,4 triÖu. C«ng ty kh«ng v­ît kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vÒ nÆt quy m« so víi dù kiÕn, C«ng ty ®· kh«ng hoµn thµnh møc chi phÝ lµ 15404 triÖu th× gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t 14983,263 triÖu. Thùc tÕ ®· chi ra lµ 16100 triÖu th× gi¸ trÞ s¶n l­îng ph¶i ®¹t ®­îc lµ: 16400 * 14983,263 15404 = 15660,253 triÖu -------------------- Trªn thùc tÕ C«ng ty chØ ®¹t 15326,159 triÖu v× thÕ C«ng ty ch­a thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vÒ mÆt quy m«. Khi C«ng ty ®¹t gi¸ trÞ s¶n l­îng lµ 15326,159 triÖu th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i lµ: 15404 * 15326,159 14983,263 = 15756,525 triÖu --------------------- Thùc tÕ C«ng ty chi ra lµ 16100 triÖu, vËy C«ng ty ®· v­ît chi 16100 -157,524 = 343,475 triÖu. §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ ch­a ®­îc ®¶m b¶o chÆt chÏ. N¨m 2001 còng nh­ nhËn thÊy ë b¶ng trªn cã gi¸ trÞ s¶n l­îng cña C«ng ty t¨ng lµ: 16803-15500 * 1,082 = 32 triÖu. Nh­ vËy, C«ng ty ®· v­ît kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vÒ mÆt quy m« theo dù kiÕn. Theo kÕ ho¹ch th× chi phÝ s¶n xuÊt lµ 15,603 triÖu nh­ng thùc tÕ l¹i chi 16889 triÖu th× møc gi¸ trÞ s¶n l­îng ph¶i ®¹t lµ: 16889 *15500 15500 = 16777,51 triÖu ------------------ Trong thùc tÕ, C«ng ty ®¹t 16803 vÒ gi¸ trÞ s¶n l­îng nh­ vËy C«ng ty ®· thùc hiÖn v­ît kÕ ho¹ch s¶n l­îng vÒ mÆt quy m«. V©y khi C«ng ty ®¹t gi¸ trÞ s¸n l­îng 16803 triÖu th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i lµ: 15603 x16803 15500 = 16914,657 triÖu ----------------- Trong thùc tÕ, C«ng ty chi lµ 16889 triÖu, nh­ vËy C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n lµ: 16914,657- 16889 = 25,657 triÖu. *NhËn xÐt: Qua ph©n tÝch ë 2 n¨m trªn ta thÊy trong n¨m 2000 gi¸ trÞ s¶n l­îng cña C«ng ty gi¶m 331,4 triÖu, v­ît chi lµ 343,475 triÖu th× b­íc sang n¨m 20001 C«ng ty ®· t¨ng gi¸ trÞ s¶n l­îng lªn lµ 25,657 triÖu. §iÒu nµy ®· chøng tá r»ng trong n¨m 1999 C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Ph©n tÝch vÒ chØ tiªu lîi nhuËn, doanh thu th× cho ta thÊy t×nh h×nh doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty trong n¨m 2001 ®· t¨ng 6,6% so víi n¨m 2000. §iÒu nµy chøng tá r»ng C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ dÉn ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty trong n¨m 2000 ®· t¨ng 9,4% so víi n¨m 1999. 4.3 Ph©n tÝch vÒ møc chi phÝ tiÒn l­¬ng: B¶ng 3: T×nh h×nh sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng 2000-2001 ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 N¨m 2000 so víi 2001 Sè tuyÖt ®èi Sè t­¬ng ®èi 1.Gi¸ trÞ s¶n l­îng TriÖu 15326,159 16803 1476,841 9,64 2.Tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng TriÖu 150 476 26 17,33 3.Sè l­îng lao ®éng Ng­êi 200 220 20 1,1 4.TiÒn l­¬ng b×nh qu©n=2/3 TriÖu 0,75 0,8 0,05 6,67 5. N¨ng suÊt lao ®éng BQ =1/3 TriÖu 76,6 76,4 - 0,2 - 0,026 6.Tû träng tiÒn l­¬ng =2/1*100 % 0,98 1,04 0,06 6,12 NguÇn : Lao ®éng tiÒn l­¬ng So s¸nh gi÷a n¨m 20001 vµ 2000 ta thÊy gi¸ trÞ s¶n l­îng t¨ng lµ 147,841 triÖu hay vÒ sè t­¬ng ®èi t¨ng lµ 9,64%, trong khi ®ã chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng 26 triÖu, sè t­¬ng ®èi lµ 17,33%. Nh­ vËy, ta thÊy gi¸ trÞ s¶n l­îng t¨ng chËm h¬n chi phÝ tiÒn l­¬ng, tøc lµ C«ng ty sö dông quü tiÒn l­¬ng ch­a hîp lý. Ngoµi ra tiÒn l­¬ng b×nh qu©n t¨ng 6,67% cßn n¨ng suÊt lao ®éng l¹i bÞ gi¶m 0,26%. §iÒu nµy ph¶n ¸nh C«ng ty sö dông chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ch­a cã hiÖu qu¶. V× vËy ®Ó sö dông quü lao ®éng vµ quü tiÒn l­¬ng cã hiÖu qu¶ h¬n ë n¨m 2001 th× C«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao viÖc sö dông quü l­¬ng vµ quü lao ®éng mét c¸ch hîp lý h¬n. 4.4 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn: B¶ng 4: B¶ng hiÖu qu¶ sö dông vèn ChØ tiªu 1999 2000 2001 1.Doanh thu 2.L·i rßng 3.Tæng vèn 4.Vèn l­u ®éng 5.Vèn cè ®Þnh 6.Sè vßng quay cña vèn 7.Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng 8.Sè vßng quay cña vèn cè ®Þnh 9.HiÖu qu¶ sö dông vèn L§ 10.HiÖu qu¶ sö dông vèn C§ 12008,740 692,15 48,02 332,127 4755 2,7 3,92 25,96 1,8 0,12 14975 743,625 5108,543 353,225 4755,293 2,93 42,4 3,15 2,1 0,16 18092 1508,7 5026,409 389,695 4636,714 3,6 46,4 3,9 3,9 0,33 NguÇn : Phßng kinh doanh NhËn xÐt: *§èi víi vèn cè ®Þnh: Cø bá mét ®ång vèn cè ®Þnh trong n¨m 1999 thu ®­îc 2,96 triÖu ®ång, n¨m 2000 thu ®­îc 3,15 triÖu ®ång, vµ n¨m 2001 thu ®­îc 3,9 triÖu ®ång. MÆt kh¸c, ta thÊy l·i thu trªn mét ®ång vèn cè ®Þnh cña n¨m 1999 lµ 0,12 triÖu ®ång, n¨m 2000 lµ 0,16 triÖu ®ång, vµ n¨m 2001 lµ 0,33 ®ång. NÕu so s¸nh gi÷a c¸c n¨m th× ta nhËn thÊy ngay r»ng n¨m 2001 hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh lµ cao h¬n c¶. §iÒu nµy chøng tá r»ng C«ng ty sö dông vèn cè ®Þnh ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n. *§èi víi vèn l­u ®éng: nÕu bá ra mét ®ång vèn l­u ®éng th× n¨m 1999 thu ®­îc 39,2 triÖu ®ång, n¨m 2000 thu ®­îc 42,4 triÖu ®ång, vµ n¨m 2001 thu ®­îc 46,4 triÖu ®ång. Ta thÊy r»ng sè tiiÒn thu ®­îc khi sö dông vèn l­u ®éng ë n¨m 2001 t¨ng 1,1 lÇn so víi n¨m 2000. MÆt kh¸c, l·i thu ®­îc khi sö dông vèn l­u ®éng n¨m 2000 lµ 2,1 triÖu ®ång, n¨m 2001 lµ 3,9 triÖu ®ång. KÕt qu¶ nµy cña C«ng ty ngµy cµng tiÕn triÓn tèt h¬n, vßng quay cña vèn nhanh h¬n. Nh×n chung cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do C«ng ty lu«n chó rang ®Õn viÖc ph¸t triÓn vèn kinh doanh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t×nh h×nh s¶n xuÊt. Vèn cè ®Þnh n¨m 2001 gi¶m so víi n¨m 1999 lµ do C«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc nhiÒu vµ ch­a thu håi kÞp vèn lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¨ng cao ë n¨m 2001. Nh­ng tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn ®· chøng tá C«ng ty sö dông vèn cã hiÖu qu¶. II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Trong giai ®o¹n 1999 -2001 B¶ng 5 : S¶n l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty CK 120 tõ 1999-2001 STT Tªn s¶n phÈm §¬n vÞ S¶n l­îng chung 1999 2000 2001 1 2 3 4 5 6 S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp Gia c«ng cét ®iÖn S¶n xuÊt bul«ng m¹ S¶n xuÊt kh¸c S¶n xuÊt dÇm cÇu NT L¾p r¸p xe m¸y TÊn ’’ ’’ ’’ ’’ ChiÕc 624,39 398,78 58,67 358,236 35,54 1250 1754,53 488,18 100,78 532 108 1301 1227,4 954,2 90,7 305 73 3320 NguÇn : Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ So s¸nh n¨m 1999 víi n¨m 2000 th× hÇu hÕt mÆt hµng nµo còng t¨ng so víi n¨m 1999. Nh­ s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp n¨m 1999 ®¹t 624,39 tÊn th× sang n¨m 2000 ®¹t 1764,53 tÊn tøc lµ n¨m 2000 nhiÒu h¬n n¨m 1999 lµ 1440,14 tÊn t¨ng 18%. VÒ s¶n xuÊt bul«ng n¨m 1999 ®¹t 588,67 tÊn, sang n¨m 2000 ®¹t 100,78 tÊn nhiÒu h¬n n¨m 1999 lµ 42,11 t¨ng 71,8%. VÒ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c th× n¨m 1999 ®¹t n¨ng suÊt lµ 358,236 tÊn, sang n¨m 2000 s¶n l­îng ®· ®¹t 532 tÊn, nhiÒu h¬n s¶n l­îng n¨m 1999 lµ 174 tÊn, ®¹t 0,48%. VÒ s¶n l­îng s¶n xuÊt dÇm cÇu n«ng th«n n¨m 1999 ®¹t s¶n l­îng 35,54 tÊn, th× n¨m 2000 ®¹t 108 tÊn nhiÒu h¬n n¨m 1999 lµ 72,46 tÊn, ®¹t 203%. Nh×n vµo b¶ng s¶n l­îng s¶n phÈm C«ng ty CK 120 gi÷a n¨m 2000 vµ 2001 th× thÊy hÇu hÕt c¸c s¶n l­îng s¶n phÈm cña n¨m 2001 so víi n¨m 2000 ®Òu gi¶m ®i. Riªng vÒ hai mÆt hµng cña C«ng ty lµ gia c«ng cét ®iÖn vµ l¾p r¸p xe m¸y n¨m 2000 t¨ng lªn so víi n¨m 1999. Cô thÓ s¶n l­îng gia c«ng cét ®iÖn cña C«ng ty trong n¨m 2000 nhiÒu h¬n n¨m 1999 lµ 46,6 tÊn t¨ng 95,5%. Sè l­îng xe m¸y ®­îc l¾p r¸p trong n¨m 2001 nhiÒu h¬n n¨m 2000 lµ 2019 chiÕc xe t¨ng 155,2%. C¸c mÆt hµng kh¸c ®Òu gi¶m ®i. ¥ ®©y kh«ng ph¶i lµ do C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kÐm hiÖu qu¶ mµ lµ do thiÕu vèn l­u ®éng nªn c¸c mÆt hµng cña C«ng ty kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tèc ®é t¨ng s¶n l­îng hµng n¨m. Lý do n÷a lµ cã thÓ lµ do C«ng ty ®· dån hÕt vèn l­u ®éng vµo n¨m 2000 ®Ó s¶n xuÊt nªn sang n¨m 2001 C«ng ty ch­a kÞp thu håi sè vèn l¹i ®Ó s¶n xuÊt v× thÕ nªn n¨m 2001 møc s¶n l­îng c¸c s¶n phÈm ®Òu gi¶m ®i so víi n¨m tr­íc. MÆt kh¸c, mét phÇn còng do Nhµ n­íc cÊp vèn kh«ng ®ñ cho C«ng ty kinh doanh. Nh­ng víi ph­¬ng ch©m lÊy ng¾n nu«i dµi, cã lóc lÊy dµi nu«i ng¾n nªn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty vÉn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi tèc ®é ®Òu, c¸c s¶n phÈm C«ng ty s¶n xuÊt ra vÉn liªn tôc ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng trong c¶ n­íc. So víi n¨m 2001 c¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty vÉn gi¶m, ngoµi ra C«ng ty tù t×m viÖc cho c«ng nh©n. VÒ c¸c s¶n phÈm kh¸c vÉn duy tr× ®Òu vµ cã phÇn t¨ng. Riªng vÒ l¾p r¸p xe m¸y n¨m 2001 ®¹t møc ®é s¶n phÈm rÊt lín ®¹t 14962 chiÕc nªn cã thÓ nãi C«ng ty ®· dån hÕt lùc l­îng lao ®éng vµo ngµnh l¾p r¸p xe m¸y. Cho nªn c¸c ngµnh kh¸c s¶n phÈm cã gi¶m ®ã lµ ®iÒu rÊt dÔ hiÓu. B¶ng 6 : kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty n¨m 1999-2001 §¬n vÞ triÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 20001 Gi¸ trÞ s¶n l­îng Doanh thu thùc hiÖn Nép Ng©n s¸ch NN Sè lao ®éng (ng­êi) Thu nhËp b×nh qu©n 12179,755 16025,017 429,854 220 0,63 15326,159 16975,203 489,556 307 0,75 16803 18092,015 553,444 315 0,82 NguÇn : Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng Nh×n chung, nh×n vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m 1998, cßn so s¸nh gi÷a n¨m 2000 víi 2001 th× n¨m 2001 cã hiÖu qu¶ h¬nnhiÌu v× theo ph­¬ng thøc n¨m sau sÏ ph¸t triÓn h¬n n¨m tr­íc th× míi ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty t¨ng lµ do ®­îc Nhµ n­íc cÊp bæ sung vèn l­u ®éng, nh­ng so víi nhu cÇu s¶n xuÊt th× l¹i thiÕu qu¸ nhiÒu. MÆc dï vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ vÒ nguån vèn nh­ng C«ng ty ®· cè g¾ng kh¾c phôc, ®Ó thu håi l¹i vèn ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ cÊp trªn, vÉn tiÕn hµnh tèt vÒ chØ tiªu vÒ tµi chÝnh, nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. H¬n n÷a, vÒ lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty nªn C«ng ty vÉn ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, cè g¾ng t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, ngoµi ra C«ng ty vÉn cßn thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é cho c«ng nh©n viªn nh­: mua b¶o hiÒm th©n thÓ, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi... B­íc sang n¨m 2000, C«ng ty ®· mua s¾m thªm c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i nh­: NhËt, Singapo, Th¸ilan. Sè m¸y mãc ®· t¨ng ®¸ng kÓ. Cô thÓ tæng sè lµ 27 chiÕc víi trÞ gi¸ 10805 triÖu. ChÝnh nhê vµo viÖc ®Çu t­ theo chiÒu s©u ®· lµm cho Doanh thu cña C«ng ty t¨ng ®¸ng kÓ. So s¸nh gi÷a n¨m 2000 vµ 2001 th× trong n¨m 2001 do ®Çu m¹nh nªn trong n¨m 2001 C«ng ty chØ ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ lµ chñ yÕu, cßn chñ yÕu lµ ®Ó thùc thi dù ¸n nªn so víi n¨m 2000 th× n¨m 2001 cho møc ®Çu t­ kh«ng ®¸ng kÓ. III. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi: 1. Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty c¬ khÝ 120 trong giai ®o¹n 2002-2005. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng lín, nh­ng víi kh¶ n¨ng truyÒn thèng vÒ ngµnh c¬ khÝ, C«ng ty lu«n ph¸t huy c¸c s¶n phÈm nh­ kÕt cÊu thÐp, l¾p r¸p, söa ch÷a, ®¹i tu xe m¸y c«ng tr×nh. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng m¹nh h¬n mÊy n¨m tr­íc. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ nhê mét phÇn kh«ng nhá cña c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®­îc v¹ch ra cho nh÷ng n¨m tíi, cô thÓ nh­ sau. B¶ng 7 : KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång TT ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 1 Gi¸ trÞ s¶n l­îng 19.500 22.100 25.600 28.500 2 Doanh thu 20.100 22.500 27.200 29.400 3 Nép ng©n s¸ch nhµ n­íc 605 710 750,5 820 4 Thu nhËp ng­êi L§ 1,1 1,35 1,47 1,52 5 Lîi nhuËn 310 360 392,5 450 Nguån : Phßng kÕ ho¹ch 2. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nh­ chóng ta ®· biÕt muèn doanh thu ®­îc n©ng cao th× ph¶i ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm muèn v¹y ph¶i t×m ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn thÞ tr­êng. V× vËy c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ rÊt quan träng. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét b­íc cÇn thiÕt, lµ c«ng t¸c ®Çu tiªn ®èi víi tÊt c¶ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét b­íc cÇn thiÕt, lµ c«ng t¸c ®Çu tiªn ®èi víi tÊt c¶ c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô, hay b¸n mét s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm nµo ®ã cña C«ng ty. Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra, C«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng thÞ tr­êng vµ tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ mµ thÞ tr­êng ®ßi hái. Qua c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, C«ng ty míi x¸c ®Þnh ®­îc quy m« c¬ cÊu vµ sù vËn ®éng toµn thÞ tr­êng s¶n phÈm còng nh­ khu vùc ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C«ng ty cÇn n¾m v÷ng yªu cÇu thÞ tr­êng s¶n phÈm cña c«ng ty vÒ mÆt chÊt l­îng, sè l­îng, mÉu m· gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n, sè l­îng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Cã nh­ vËy hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty míi ®­îc n©ng cao. T¨ng c­êng ®Çu t­, söa ch÷a ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao gi¸ thµnh h¹. HiÖn nay m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty chñ yÕu ®· sö dông trªn 20 n¨m (m¸y tiÖn, m¸y khoan, m¸y bµo …) hÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y mãc ®­îc nhËp vÒ tõ nh÷ng n¨m 60 do c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa cò tµi trî nªn rÊt l¹c hËu vÒ kÜ thuËt, n¨ng xuÊt thÊp, ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng tèt v× vËy cÇn ®­îc thay thÕ b»ng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. §ång thêi còng ph¶i trang bÞ mét sè m¸y mãc chuyªn dïng ®Ó chuyªn m«n ho¸ mét sè c«ng viÖc nh­ chuyªn dËp, chuyªn m¹, chuyªn hµn nh»m n©ng cao tay nghÒ ng­êi lao ®éng. Nh­ ®· biÕt, do m¸y mèc thiÕt bÞ qu¸ cò, l¹ch hËu, n¨ng xuÊt thÊp chi phÝ cho söa ch÷a cao dÉn tíi hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kh«ng cao do chi phÝ gi¸ thµnh cao ®iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn C«ng ty. V× vËy muèn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc n©ng cao th× cÇn ph¶i ®Çu t­ tµi chÝnh thay thÕ d©y truyÒn c«ng nghÖ t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c. T¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm míi. Nh­ ta ®· biÕt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp phô thuéc chñ yÕu vµo viÖc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã tiªu thô ®­îc hay kh«ng. Muèn s¶n phÈm tiªu thô ®­îc th× kh¸ch hµng cÇn ph¶i nhËn ®­îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a ®­îc thùch sù chó träng. HiÖn nay c«ng t¸c qu¶ng c¸o s¶n phÈm hÇu nh­ ch­a cã, kinh phÝ dµnh cho qu¶ng c¸o cña C«ng ty lµ rÊt Ýt. C¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña C«ng ty trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o trÝ, truyÒn h×nh, ra ®i « cÇn chi phÝ lín vµ kh«ng phï hîp víi C«ng ty. Muèn s¶n phÈm cña C«ng ty ®Õn ®­îc víi kh¸ch hµng th× C«ng ty cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®Ó th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty ®Õn ®óng ®Þa chØ cÇn thiÕt. Th­êng xuyªn ®Þnh k× hµng n¨m më c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó gi÷ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cña C«ng ty. Qu¶ng b¸ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty b»ng h×nh thøc tham gia héi trî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Õn víi C«ng ty tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cu¶ C«ng ty. Qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña C«ng ty trªn c¸c t¹p chÝ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc: C¸c ®Æc san kinh tÕ lµ chiÕc cÇu truyÒn c¸c th«ng tin ®Ó c¸c doanh nghiÖp t×m hiÓu. Nh­ vËy c«ng t¸c qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc n©ng cao mét b­íc th× s¶n phÈm cña C«ng ty ®­¬cj tiªu thô víi sè l­îng cao h¬n, gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu cho C«ng ty tõ ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty míi ®­îc n©ng cao. Nãi tãm l¹i viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty do nhiÒu yÕu tè quyÕt ®Þnh. Trong ®ã kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt. Trong thêi gian tíi C«ng ty c¬ khÝ 120 cÇn ph¶i ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu c¬ b¶n cña C«ng ty, lµ môc tiªu quan träng nhÊt mµ c«ng ty cÇn ph¶i phÊn ®Êu trong thêi gian tíi. VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÕ ho¹ch cña Bé giao th«ng vËn t¶i phÊn ®Êu ®¹t gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng lµ 30 tû ®ång, t¨ng 20% so víi n¨m 2001 ®¹t møc t¨ng tr­ëng so víi n¨m 2001 lµ 1,6 lÇn. C«ng ty dthùc hiÖn tèt ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ c¸c chÕ ®é. TiÕp tôc t×m kiÕm viÑc lµm cho ng­êi lao ®éng, phÊn ®Êu doanh thu ®¹t theo kÕ ho¹ch lµ 400 triÖu, t¨ng møc thu nhËp b×nh qu©n cho c«ng nh©n viªn tõ 1 triÖu trë lªn. VÒ khai th¸c thÞ tr­êng Ph¶i liªn tôc ®æi míi c¸c lÜnh vùc vÒ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cho phï hîp víi quy ®Þn cña C«ng ty. Më réng quy m« vµ ph¹m vi kinh doanh trong c¶ n­íc, kh«ng ngõng tæ chøc, më réng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc, ®Ó thùc hiÖnc«ng t¸c cã ®Êu thÇu c¸c dù ¸n lín. Ph¶i m¹nh d¹n chñ ®éng nhËn vµ lËp hå s¬ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh lín theo tiªu chuÈn quèc tÕ. Liªn tôc t×m tßi x©m nhËp trong thÞ tr­êng nh»m t×m ®èi t¸c, dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi cho mçi bªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt nam. TiÕp tôc ®Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao n¨ng lùc cña c¸n bé ®Ó më réng thÞ tr­êng kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. II. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty CK 120 1.VÒ mÆt tæ chøc §èi víi lao ®éng ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi ®ua tay nghÒ ®Ó n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n sau khi tæ chøc thi tay nghÒ th× ph¶i cã sù s¾p xÕp l¹i tay nghÒ cña c«ng nh©n trong tõng tæ, ®¶m b¶o hîp lý, ®¹t n¨ng suÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®èi víi mäi c«ng viÖc nh»m æn ®Þnh chÊt l­îng còng nh­ trong chÕ ®é thi c«ng. -C¸c bé phËn nghiÖp vô ph¶i cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®¶m ®­¬ng c«ng viÖc cña m×nh qua viÖc thùc thi nhiÖm vô vµ tù nghiªn cøu trau dåi chuyªn m«n nghiÖp vô, chñ ®éng vµ n¨ng ®éng t×m kiÕm ®èi t¸c, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt. CÇn thiÕt ph¶i cã sù s¾p xÕp l¹i, t¨ng c­êng n¨ng lùc c«ng t¸c cña phßng kÕ ho¹ch, nghiÖp vô, tr­íc yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong t×nh h×nh míi. Bè trÝ l¹i c¸n bé kü thuËt theo s¸t c¸c c«ng tr×nh trong thi c«ng ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh vÒ kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm. HiÖu chØnh kÞp thêi c¸c biÖn ph¸p kü thuËt cho tõng ca s¶n xuÊt. §èi víi c¸c bé phËn nghiÖp vô qu¶n lý tõng b­íc æn ®Þnh nghiÖp vô, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n b»ng c¸ch ®¶m nhËn tõng c«ng t¸c tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi, tõ kh©u giao dÞch ký kÕt víi kh¸ch hµng ®Õn khi nghiÖm thu c«ng tr×nh, gi¶i quyÕt khÈn tr­¬ng chÝnh x¸c c«ng viÖc hµng ngµy,tr¸nh nh÷ng chËm chÔ sai sãt g©y thiÖt h¹i ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. S¾p xÕp l¹i bé m¸y v¨n phßng tinh gän, n©ng cao vai trß qu¶n lý ë c¸c bé phËn, phßng ban, ph©n x­ëng, tæ, thùc hiÖn tèt c¸c ®Þnh møc lao ®éng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Gi÷ v÷ng ®oµn kÕt thèng nhÊt gi÷a §¶ng uû chÝnh quyÒn c«ng ®oµn vµ ®oµn thanh niªn trong C«ng ty. 2.VÒ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt con ng­êi lu«n ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh tÕ x· héi. §µo t¹o båi d­ìngn©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng lµ c¬ së thùc hiÖn chiÕn l­îc “Ph¸t huy nh©n tè con ng­êi trong thêi ®¹i míi” cña ®¶ng cña nhµ n­íc §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ mét hµnh ®éng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é lý luËn còng nh­ kiÕn thøc thùc tÕ, t¹o ra ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh cã hiÖu qu¶ mäi c«ng viÖc ®­îc giao. ViÖc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i dùa trªn c¬ së x¸c ®inh môc tiªu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trong tõng thêi kú. Tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn cã trong c«ng ty. ®Ó x©y dùng mét kÕ ho¹ch ®µo t¹o chi tiÕt cô thÓ s¸t sao víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt trong t×nh h×nh míi. Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n trong qu¸ trÝnh s¶n xuÊt(lao ®éng), m¸y mãc thiÕt bÞ t¸c ®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng lµ nguyªn vËt liÖu ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. Tr×nh ®é kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tiÓn thÓ hiÖn ph­¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc, sù thµnh th¹o, khÐo lÐo trong c«ng viÖc sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §éi ngò c¸n bé cña c«ng nh©n viªn mÆc dï ®· qua ®µo t¹o, cã n¨ng lùc tr×nh ®é. Nh­ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay vÉn cßn thiÕu sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. MÆt kh¸c ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn chÞu ¶nh hö¬ng cña lÒ l«i lam ¨n cò. Ngoµi ra hä ch­a râ ý thøc tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, tæ chøc cång kªnh, chång chÐo kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao C«ng ty hiÖn t¹i cßn thiÕu bé phËn marketing ®Ó thµnh lËp bé phËn nµy cÇn më réng phong th­¬ng m¹i. CÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o §èi t­îng ®µo t¹o toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c¶ lao ®éng gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp. Lao ®éng gi¸n tiÕp: Gåm tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong bé m¸y ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp ®ã lµ c¸c qu¶ trÞ viªn Qu¶n trÞ viªn hµng ®Çu lµ qu¶ trÞ viªn cao cÊp gÇn gi¸m ®èc phã gi¸m ®èc. Qu¶n trÞ viªn trung gian: Qu¶n ®èc ph©n x­ëng, tr­ëng phßng ban chøc n¨ng. Qu¶n trÞ viªn c¬ së lµ ng­êi thùc thi c«ng viÖc cô thÓ. Lao ®éng trùc tiÕp gåm toµn bé c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÓptong toµn c«ng ty C¸ch thøc ®µo t¹o - Cö ng­êi ®i häc ë c¸c tr­êng §¹i Häc, Cao ®¼ng chuyªn nghiÖp . Tæ chøc c¸c kho¸ häc n©ng cao tr×nh ®é qu¶ lý chuyªn m«n cho c¸n bé trong c«ng ty. - Tæ chøc c¸c líp häc n©ng cao kû thuËt cho c«ng nh©n viªn. Hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c qui tr×nh ®µo t¹o c«ng nh©n viªn vÒ mÆt tay nghÒ - Tæ chøc tham quan kh¶o s¸t c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhcã hiÖu qu¶ cao C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i lao ®éng trong toµn c«ng ty. §ång thêi chuÈn bÞ cho nguÇn lùc phôc vô c«ng t¸c båi d­ëng, ®µo t¹o 3. VÒ mÆt tµi chÝnh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty ph¶i theo nguyªn t¾c tËp chung, ho¹t ®éng tµi chÝnh sÏ cã quy chÕ vay hoÆc giao vèn ®Ó ®¶m b¶o ®ång vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh. TËp chung khai th¸c c¸c nguån lùc vÒ tµi chÝnh t¹o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chó träng nguån vay tÝn dông, c¸c nguån vay trong n­íc còng nh­ nguån vay nhµn rçi cña c¸n bé c«ng nh©n trong C«ng ty. TÝch cùc chñ ®éng ®Èy nhanh c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n, thu håi vèn vµ c¸c kho¶n nî ø ®äng t¹o ®iÒu kiÖn quay vßng vèn nhanh. T¨ng c­êng qu¶n lý vèn vµ c¸c nguån lùc trong C«ng ty ®Ó hç trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 4. VÒ mÆt ®Çu t­. §©y lµ biÖn ph¸p ph¶i lu«n ®æi míi c«ng nghÖ ®Çu t­ theo chiÒu s©u. Khi sö dông biÖn ph¸p nµy c«ng ty cÇn chó ý: Ph¶i dù ®o¸n cÇu cña thÞ tr­êng vµ cÇu cña C«ng ty vÒ lo¹i s¶n phÈm C«ng ty cã ý ®Þnh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn th× míi ®Æt ra môc tiªu cô thÓ trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ. Lùa chän c«ng nghÖ ph¶i phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh, tr¸nh viÖc nhËp c«ng nghÖ l¹c hËu lçi thêi g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ nh÷ng thiÖt h¹i kh¸c cho C«ng ty. Cã gi¶i ph¸p ®óng vÒ huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc. TiÕp tôc ph¸t huy phong trµo c¶i tiÕn kü thuËt nghiªn cøu ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý thi c«ng. 5. VÒ më réng khai th¸c thÞ tr­êng. C«ng ty kh«ng ngõng viÖc më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña m×nh th«ng qua viÖc t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng qua catalo, tivi, b¸o chÝ vµ c¸c m« h×nh kh¸c. Dù ¸n ®· hoµn thµnh ®Æc biÖt lµ qua c¸c ®èi thñ c¹nh tranh v× tõ ®©y cã thÓ lùa chän cho C«ng ty tiÕn hµnh ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng. §ång thêi C«ng ty còng ph¸i cã chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, tham gia c¸c héi chî tr­ng bµy s¶n phÈm trong c¸c ngµnh c¬ khÝ, ®Ó t¹o c¬ héi cho b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc biÕt ®Õn s¶n phÈm vµ n¨ng lùc cña C«ng ty. Nãi chung, mçi C«ng ty cã c¸ch nh×n nhËn vµ h­íng ®i cho riªng m×nh, ngoµi c¸c gi¶i ph¸p ph¶i ®¹t mçi C«ng ty cßn cã c¸c gi¶i ph¸p riªng cho tõng nghµnh nghÒ, ch¼ng h¹n C«ng ty c¬ khÝ 120 cã bé m¸y tæ chøc tèt lùc l­îng lao ®éng dåi dµo, cÊp l·nh ®¹o cã tr×nh ®é cao, biÕt c¸ch nh×n nhËn, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nªn thu nhËp cña C«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty rÊt cao ®em l¹i lîi Ých vÒ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, nªn ng­êi c«ng nh©n rÊt tin t­ëng vÒ c¸ch l·nh ®¹o cña nhµ m¸y. Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p trªn C«ng ty cßn t¹o ra uy tÝn vµ s¶n phÈm mµ C«ng ty s¶n xuÊt ra t¹o lîi thÕ lín cho C«ng ty, c¸c C«ng ty kh¸c ®ang cã ý ®Þnh hîp t¸c liªn doanh víi C«ng ty th× rÊt tin t­ëng vµo C«ng ty vµ cÊp l·nh ®¹o cña C«ng ty. S¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra ph¶i ®¹t chÊt l­îng cao nªn thÞ tr­êng kinh doanh l¹i cµng cÇn thiÕt vµ phï hîp víi s¶n phÈm. CÊp l·nh ®¹o ®· sµng läc ph©n lo¹i tr­êng, chän thÞ tr­êng kinh doanh v× s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng nªn cÊp l·nh ®¹o chØ ®¹o nªn ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc mµ lîi thÕ C«ng ty t¹o ra rÊt lín, cßn c¸c s¶n phÈm Ýt cã lîi thÕ c¹h tranh th× kh«ng nªn ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng. Trong thùc tÕ C«ng ty ®· vËn dông rÊt tèt c¸c gi¶i ph¸p trªn, nªn C«ng ty ®· t¹o ra lîi thÕ, uy tÝn lín ®èi víi Tæng C«ng ty c¬ khÝ, bé giao th«ng vËn t¶i. Nh×n chung ®¹i ®a sè c¸c nhµ m¸y ®Òu cã gi¶i ph¸p riªng cho C«ng ty cña m×nh nh­ng ®Òu n»m trong c¸c gi¶i ph¸p chung theo quy luËt cña C«ng ty. Cßn vÒ C«ng ty c¬ khÝ 120 th× dùa vµo tÝnh thùc tÕ cña c«ng viÖc míi ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p, c¸c gi¶i ph¸p ®ã th­êng mang tÝnh thùc dông lu«n ®i s¸t víi c«ng viÖc. Nãi chung c¸c C«ng ty ®Òu ph¶i cã ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p trong c¸c n¨m tíi ®Ó tõ ®ã ®Ò ra c¸c môc tiªu tr­íc m¾t cÇn ph¶i ®¹t. Cßn C«ng ty c¬ khÝ 120 ®Ò ra gi¶i ph¸p nh»m gióp C«ng ty ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn h¬n. ChÝnh c¸c gi¶i ph¸p trªn ®· gióp C«ng ty ®óc kÕt ®­îc c¸c thêi kú cÇn gÊp rót c¸c c«ng viÖc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cÇn thiÕt, gióp C«ng ty ph©n tÝch t×nh h×nh chung cña C«ng ty. Cã th©u tãm ®­îc nh­ vËy th× C«ng ty míi ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. Ngoµi ra cßn cã thÓ tr¸nh ®­îc c¸c sai sãt th­êng gÆp ph¶i ë c¸c C«ng ty kh¸c. Trong thùc tÕ, c¸c gi¶i ph¸p trªn ®Òu ®­îc C«ng ty vËn dông nh­ng nh×n chØ vËn dông ®ù¬c mét c¸ch t­¬ng ®èi chø ch­a triÖt ®Ó. V× vËy kÕt qu¶ vÉn ch­a ®¹t ®­îc cao nhÊt mµ chØ ®¹t ®­îc møc trªn trung b×nh mµ th«i. Khi ®­a ra gi¶i ph¸p trªn v× khi C«ng ty cã bé m¸y tæ chøc tèt, lùc l­îng lao ®éng dåi dµo, c¸n bé l·nh ®¹o cã tr×nh ®é cao biÕt c¸ch ph©n c«ng lao ®éng cho hîp lý. C¸n bé cã tr×nh ®é häc vÊn cao nªn vÒ mÆt tæ chøc cã thÓ lµm t¨ng thu nhËp cho c«ng nh©n vµ toµn C«ng ty . §ång thêi t¹o uy tÝn ®Ó cho c¸c ®èi t¸c ®ang cã ý ®Þnh hîp t¸c, liªn doanh víi C«ng ty tin t­ëng h¬n, ®ång thêi biÕt ph©n lo¹i thÞ tr­êng cã nªn ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng nµo thÞ tr­êng nµo cã lîi h¬n, thÞ tr­êng nµo kh«ng nªn ®Çu t­. Trong thùc tÕ viÖc øng dông l¹i lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p v× th­êng x¶y ra c¸c sai lÖch vÒ kü thuËt nªn møc ®é vËn dông vÉn kh«ng ®­îc cao h¬n. C«ng ty cÇn ph¶i duy tr× vµ gi÷ v÷ng sù ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ nµy ®Ó C«ng ty c¬ khÝ 120 ngµy cµng v÷ng m¹nh ®Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®æi míi cña ®Êt n­íc KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m võa qua, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y,C«ng ty c¬ khÝ 120 ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ gãp phÇn vµo viÖc x©y dung ®Êt n­íc nãi chung vµ thñ ®« Hµ N«Þ nãi chung. Nh÷ng c«ng tr×nh mµ C«ng ty tham gia ®· ®­îc mäi c¬ së trªn c¶ n­íc chÊp nhËn, ®­îc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng huy ch­¬ng vµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ xøng ®¸ng, ®¶m b¶o cho uy tÝn cña C«ng ty nãi riªng vµ tæng c«ng ty vËn t¶i nãi chung. C«ng ty ®­îc thµnh lËp phï hîp víi sù ®æi míi cña ®Êt n­íc hiÖn nay. Nã phôc vô cho c«ng cuéc” C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¸ trÞ s¶n l­îng cña C«ng ty t¨ng mét b­íc ®¸ng kÓ, t¹o ra kho¶n doanh thu ®ãng gãp mét phÇn nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ cÊp trªn. T¹o ra ®­îc mét khèi l­äng lín c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tr«ng C«ng ty, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cÇn chó ý ®Õn viÖc më réng vµ khai th¸c thÞ tr­êng ho¹t ®éng, tæ chøc tèt bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao c¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao viÖc sö dông hiÖu qu¶ ®ång vèn lµm cho C«ng ty ngµy cµng v÷ng m¹nh. Nh×n chung C«ng ty c¬ khÝ 120 ®· ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu vÊn ®Ò ®Æc biÖt lµ c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. víi néi dung chuyªn ®Ò Dùa vµo c¬ sè lý luËn chung b»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, nghiªn cøu. Trªn c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120 b»ng m« h×nh qu¶n ly cña c«ng ty víi c¸c chøc n¨ng cña c¸c phßng ban, xÝ nghiÖp, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt víi s¶n l­îng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng ®­îc t¨ng dÇn cïng sù ph¸t triªn cña c«ng ty. Víi nguÇn lîi nhuËn thu ®­îc cña qu¸ tr×nh kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Çu t­ t¸i s¶n xuÊt vµ diÖn m¹o cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc thÞ tr­êng biÕt ®Õn thÓ hiÖn b»ng ba hu©n ch­¬ng lao ®éng phÇn th­ëng cao quý mµ nhµ n­íc tÆng th­ëng Cïng chøng chØ I SO 9000 mµ tæ chøc chÊt l­îng quèc tÕ cña Ph¸p ®· cÊp cho c«ng ty c¬ khÝ 120. Víi nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc s¾p xÕp l¹i tæ chøc cho phï hîp. C«ng viÖc ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi kh«ng tån ®äng. Th«ng tin ph¶i th«ng suèt Tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n lu«n ®­îc båi d­ìng th­êng xuyªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu míi. §Çu t­ ®óng lóc ®óng chç t¹o ®iÒu kiÖn më mang s¶n xuÊt ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng Nh÷ng kiÕn ghÞ c«ng ty cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®Ó cã thÓ lµm ra nh÷ng mÆt hµng cã yªu cÇu kû thuËt cao cÇn qu¶n lý chÆt chÏ mÆt chi phÝ s¶n xuÊt , tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu ®Ó cã chi phÝ tèi thiÓu dÉn ®Õn lîi nhuËn tèi ®a TÝch cùc h¬n n÷a trong n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. T¹o m«i tr­êng lµm viÖc tèt ®Ó ng­êi lao ®éng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh NÕu c«ng ty vËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh th× kÕt qu¶ ®¹t ®­îc sÏ cßn cao h¬n n÷a. thµnh tÝch cña c«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë ba hu©n ch­¬ng lao ®éng mµ nhµ n­íc chao tÆng. Doanh thu cña c«ng ty cßn cao h¬n n÷a. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o qu¶n trÞ, kinh doanh tæng hîp Cña Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Gi¸o tr×nh qu¶n lý kinh tÕ Cña Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n Gi¸o tr×nh MAKETING Chñ biªn : PGS.PTS TrÇn Minh §¹o Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Chñ biªn : Ph¹m ThÞ G¸i Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp Chñ biªn : Ng« §×nh Giao B¸o c¸o tæng kÕt hµng n¨m cña c«ng ty CK 120 KÕ ho¹ch cña c«ng ty trong n¨m tiÕp theo C¸c b¶ng, biÓu sè liÖu cña c¸c phßng ban c«ng ty ck120 C¸c b¸o, t¹p chÝ kinh tÕ Môc lôc Tt ®Ò môc TRANG lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I c¬ së lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 4 I kh¸i niÖm b¶n chÊt hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh 4 1 Kh¸i niÖm 4 2 b¶n chÊt 5 II c¸c chØ tiªu ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 6 1 chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng 6 2 chØ tiªu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm 8 3 chØ tiªu doanh thu 11 4 chØ tiªu vÒ lîi nhuËn 11 5 chØ tiªu vÒ thu nhËp 12 6 chØ tiªu sö dông vèn 12 7 chØ tiªu vÒ doanh lîi 13 8 mét sè chØ tiªu kinh doanh bé phËn 15 III c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh 22 1 c¸c nh©n tè bªn trong 22 2 c¸c nh©n tè thuéc m«i tr­¬ng bªn ngoµi 26 IV Nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sxkd cña nghµnh c¬ khÝ 28 1 chØ tiªu vÒ thiÕt bÞ kû thuËt 28 2 chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ s¶n l­îng 29 3 c¸c chØ tiªu kh¸c 29 ch­¬ng II thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khi 120 31 I c¬ së h×nh thµnh ph¸t triÓn c«ng ty c¬ khÝ 120 31 1 sù ph¸t triÓn cña c«ng ty 31 2 c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty c¬ khÝ 120 35 3 c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt 40 4 lîi thÕ cña c«ng ty 43 II kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ 120 51 ch­¬ng III ph­¬ng h­íng vµ gi¶ ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña c«ng ty c¬ khÝ 120 54 I ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi 54 1 ph­¬ng h­¬ng sxkd cña c«ng ty c¬ khÝ 120 trong giai ®o¹n 2001-2005 54 2 ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng 55 3 t¨ng c­êng ®Çu t­ s÷a ch÷a ®æi míi thiÕt bÞ nh»m to¹ ra s¶n ph¶m cã chÊt l­îng cao gi¸ thµnh h¹ 56 4 t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm 57 5 vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 58 II mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña c«ng ty CK 120 59 1 vÒ tæ chøc 59 2 vÒ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn 60 3 vÒ tµi chÝnh 63 4 vÒ ®Çu t­ 63 5 vÒ më réng khai th¸c thÞ tr­êng 64 KÕt luËn 68 Tµi liÖu tham kh¶o 70 NhËn xÐt cña c¬ quan sinh viªn thùc tËp 71

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120.doc
Luận văn liên quan