Đề tài Những giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tại Ngân hàng công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng

LỜI NÓI ĐẦU Ngân hàng thương mại cũng như các doanh nghiệp khác hoạt động trên thị trường đều phải có khách hàng. Đối với Ngân hàng thương mại khách hàng có vai trò rất quan trọng vì: "Khách hàng vừa là người mua, đồng thời vừa là người cung ứng vốn cho Ngân hàng". Do đó, có thể nói khách hàng là nhân tố quyết định tới sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Khi hoạt động kinh doanh của khách hàng có hiệu quả, Ngân hàng có điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng kinh doanh của mình nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Số lượng khách hàng và sự lớn mạnh của họ là tiền đề cho sự phát triển của Ngân hàng thương mại nói chung và chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 - Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang trong thời kỳ chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay, môi trường kinh tế chưa ổn định, môi trường pháp lý đang dần được hoàn thiện thì hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chất lượng sản phẩm của Ngân hàng chưa cao; đồng thời Ngân hàng cũng chưa phát huy hết khả năng và vai trò của mình. Việc phân tích một cách chính xác, khoa học các nguyên nhân hạn chế quy mô tín dụng của Ngân hàng chưa thực sự có chất lượng nên đòi hỏi về các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng cũng như mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng vẫn còn là một yêu cầu bức thiết. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, với những kiến thức đã được học ở trường và qua thời gian thực tập, tiếp cận với thực tế ở chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội, tôi mạnh dạn lựa chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài: " Những giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương: - Chương I: Cơ sở lý luận chung về tín dụng trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. - Chương II: Thực trạng công tác tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội. - Chương III: Mục tiêu, Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng Tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 6 1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng th­¬ng m¹i 2 Tín dụng và các loại tín dụng . 9 2.1 Tín dụng là gì . 9 2.2. Ph©n loại tín dụng ngân hàng . 10 3. Bản chất và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế . 19 3.1. Bản chất của tín dụng ngân hàng 19 3.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế 20 3.2.1. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân 20 3.2.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với phát triển kinh tế công nghiệp 21 4. Các quy định chung về cho vay đối với khách hàng 22 4.1. Các phương thức cho vay 22 4.1.1. Cho vay từng lần: . 22 4.1.2. Cho vay theo hạn mức tín dụng: . 22 4.1.3. Cho vay theo dự án đầu tư: 22 4.1.4. Cho vay hợp vốn: . 22 4.1.5. Cho vay trả góp: . 22 4.1.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: . 23 4.1.7. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: . 23 4.1.8. Các phương thức cho vay khác phù hợp với quy định . 23 4.2. Quy định về cho vay đối với khách hàng 23 4.2.1. Nguyên tắc vay vốn . 23 4.2.2. Điều kiện vay vốn 24 4.2.3 Thời hạn cho vay 26 4.2.4 Đối tượng cho vay . 27 4.2.5. Lãi suất cho vay 28 4.2.6. Mức cho vay 28 4.2.7. Trả nợ gốc và lãi 29 4.2.8. Những trường hợp không được vay, hạn chế cho vay 30 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng ngân hàng 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC 2 HAI BÀ TRƯNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 34 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội . 34 2. Tình hình hoạt động tÝn dông của chi nhánh trong những năm vừa qua 37 2.1. Tình hình huy động vốn tại ngân hàng công thương Hai Bà Trưng 37 2.2. Hoạt động cho vay và đầu tư tại Ngân hàng công thương Hai Bà Trưng . 40 2.3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh më réng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng 47 CH¦¥NG III MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG tÝn dung CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC 2 HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI 52 1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và Ngân hàng 52 1.1. Mục tiêu của Thành phố 52 1.2. Mục tiêu phấn đấu của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng - Hà Nội: 53 2. Những giải pháp nhằm mở rộng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng . 54 2.1. Giải pháp về công tác nguồn vốn 54 2.2. Giải pháp về công tác tín dụng 57 3. Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng - Hà Nội . 65 3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước 65 3.2. Kiến nghị với chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng - Hà Nội 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1562 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tại Ngân hàng công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Như tổng nguồn huy động năm 2001 hơn 2000 là 6,8%, tổng năm 2003 hơn năm 2002 là 10,4 %. * Công tác quản lý tiền gửi dân cư: Được thực hiện nghiêm túc thường xuyên bằng nhiều hình thức kiểm tra, đối chiếu công khai.. . Thông qua đó đã kịp thời chỉ đạo các quỹ tiết kiệm thực hiện đúng quy trình chế độ nghiệp vụ, khắc phục các sai sót đảm bảo an toàn tuyệt đối nguồn tiền gửi dân cư và các giấy tờ quan trọng, nâng cao uy tín của Ngân hàng với khách hàng. * Từ tình hình huy động vốn của Ngân hàng nêu trên ta thấy được Ngân hàng đã thực hiện tốt nghiệp vụ huy động vốn của mình, tạo được lòng tin với người dân, tạo được vị trí của mình trên thị trường, đảm bảo được nguồn dồi dào, đáp ứng thoả mãn nhu cầu hoạt động kinh doanh tín dụng của chi nhánh. Ngoài ra thường xuyên thực hiện vượt mức kế hoạch điều chuyển vốn về Ngân hàng Công thương Việt Nam để hỗ trợ cho các địa phương có nhu cầu phát triển tín dụng nhưng thiếu vốn. B¶ng2.2: t×nh h×nh huy ®éng vèn theo kú h¹n §¬n vÞ:tû VN§ Chỉ tiêu 31/12/02 31/12/03 So sánh Cơ cấu vốn nội tệ Tăng ( giảm) ± (%) 31/12/02 31/12/03 Tăng (giảm) I/ Nội tệ 1507 1779 272 18 100 100 - Không kỳ hạn 423,5 469,5 46 10,9 28,1 26,4 -1,7 -Có kỳ hạn < 12 tháng 731,1 575,6 -155,5 -21,3 48,5 32,4 -16,1 -Có kỳ hạn > 12 tháng 353,2 733,9 380,7 +108 23,4 41.2 17,8 II/ Ngoại tệ 455 389 -66 -14,5 ( Nguån: B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002,2003) Cơ cấu nguồn vốn huy động chuyển dịch theo hướng tích cực : tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn giảm từ 28,1% xuống 26,4%, có kỳ hạn dưới 12 tháng giảm từ 48,5% xuống 32,4%, từ 12 tháng trở lên tăng từ 23,4% lên 41,2% góp phần làm giảm đầu vào bình quân chung nguồn vốn huy động, nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn chi nhánh. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn Nội tệ nhanh hơn Ngoại tệ một phần do lãi suất huy động vốn Ngoại tệ liên tục được điều chỉnh giảm thấp trong năm, trong khi lãi suất huy động Nội tệ có xu hướng ngược lại do tình hình khan hiếm đồng Việt Nam và tình trạng cạnh tranh giữa các tổ chức huy động vốn trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hoạt động cho vay và đầu tư tại Ngân hàng công thương Hai Bà Trưng Thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của thống đốc Ngân hàng Nhà Nước và của Tổng giám đốc Ngân hàng công thương Việt Nam, trong những năm vừa qua hoạt động tín dụng tại chi nhánh đã vượt qua được những khó khăn thử thách để ổn định và tiếp tục phát triển. Hoạt động của hội đồng tín dụng đã được chú trọng và tích cực hơn, vì vậy tín dụng tăng trưởng lành mạnh, chất lượng tín dụng đã được nâng lên, không có nợ quá hạn mới phát sinh. Chi nhánh đã tập trung đầu tư vốn có hiệu quả, đúng hướng, đúng đối tượng cho các thành phần kinh tế nhất là kinh tế quốc doanh, thực sự đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Ta có thể thấy được tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm vừa qua qua 1 sè b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 2.3: Doanh sè cho vay t¹i ng©n hµng c«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng §¬n vÞ: Tû VN§ ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh (%) 2002/2001 So s¸nh (%) 2003/2002 Tæng DS cho vay 1259 1361 1525 8,1% 11,2% DSCV N.H¹n 1126 1218 1371 8,1% 12,8% DS CV T,DH 133 143 154 7,5% 7,7% (Nguån: B¸o c¸o tÝn dông n¨m 2001, 2002, 2003 ) Quan s¸t b¶ng sè liÖu trªn, ta thÊy doanh sè cho vay cã sù t¨ng tr­ëng liªn tuc. N¨m 2002 tØ lªn nµy t¨ng 8,1% t­¬ng ®­¬ng víi 102 tû ®ång vµ cho ®Õn 31.12.2003 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn 11,2% t­¬ng ®­¬ng víi 164 tû ®ång. §iÒu ®¸ng mõng lµ tû lÖ cho vay trung vµ dµi h¹n ®· t¨ng lªn 7,7% tÝnh tõ 2002 ®Õn 31.12.2003 t­¬ng ®­¬ng víi 11 tû ®ång. Tuy nhiªn xÐt vÒ tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n trong tæng doanh sè cho vay cña chi nh¸nh hÇu nh­ kh«ng ®æi xÊp xØ 10,1%, mÆc dï Ng©n hµng ®· chó träng ®Õn viÖc n©ng cao doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n nh­ng do nh÷ng n¨m võa qua nÒn kinh tÕ nhiÒu biÕn ®éng m¹nh, h¬n n÷a viÖc ®Çu t­ trung dµi h¹n cã nhiÒu h¹n chÕ bëi lý do c¸c xÝ nghiÖp bÞ nî ®äng qu¸ lín hoÆc thiÕu c¸c dù ¸n kh¶ thi...vµ lý do n÷a lµ chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n­íc th«ng qua c«ng cô chÝnh s¸ch thuÕ vµ chÝnh s¸ch l·i suÊt ch­a khuyÕn khÝch ®­îc doanh nghiÖp tËp trung ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt vµ ®æi míi c«ng nghÖ.. Bªn c¹nh ®ã, tèc ®é t¨ng tr­ëng víi lo¹i h×nh cho vay ng¾n h¹n t¨ng m¹nh 12,8% so víi 8,1%( N¨m 2002), chøng tá Ng©n hµng ®· ®¸p øng nhu cÇu vèn lín cho nÒn kinh tÕ - T×nh h×nh d­ nî cña ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng trong nh÷ng n¨m qua thÓ hiÖn ë b¶n sè liÖu sau: B¶ng 2.4: T×nh h×nh d­ nî cho vay theo kú h¹n cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hai Bµ Tr­ng §¬n vÞ: Tû VN§ ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh (%) 2002/2001 So s¸nh (%) 2003/2002 Tæng d­ nî cho vay 824 942 1125 14,3% 19,4% D­ nî ng¾n h¹n 517 613 737 18,6% 20,2% D­ nî T,DH 307 329 388 7,1% 18% (Nguån: B¸o c¸o tÝn dông n¨m 2001, 2002, 2003 ) Nh×n b¶ng sè liÖu, chóng ta thÊy ®­îc t×nh h×nh d­ nî cho vay cña ng©n hµng lµ: 824 tû ®ång (2001); 942 tû ®ång (2002); 1125 tû ®ång (2003). §iÒu nµy cho thÊy t×nh h×nh d­ nî nãi chung cña toµn bé ng©n hµng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. D­ nî cho vay ng¾n h¹n ®Õn 31/12/2002 613 tû ®ång, t¨ng 96 tû ®ång, t¨ng 18,6% so víi n¨m 2001, d­ nî cho vay ng¾n h¹n tÝnh ®Õn 31/12/2003 lµ 737 tû ®ång t¨ng 124 tû ®ång tøc lµ t¨ng 20,2% so víi n¨m 2002. D­ nî trung vµ dµi h¹n n¨m 2003 t¨ng 18% so víi n¨m 2002, chiÕm 34,4% trong tæng d­ nî cho vay.Nh­ vËy, tõ n¨m 2001 ®Õn 2003 d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¨ng lªn ®¸ng kÓ. VÒ sè l­îng th× cho vay ng¾n h¹n t¨ng nhanh h¬n trung vµ dµi h¹n nh­ng tèc ®é cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng nhanh h¬n. §iÒu ®ã cho thÊy, ®èi víi kinh doanh Ng©n hµng, ®Çu t­ tÝn dông trung vµ dµi h¹n b»ng VN§ sÏ t¹o nªn thu nhËp æn ®Þnh vµ ®¶m b¶o an toµn tÝn dông cao h¬n. Trong ho¹t ®éng tÝn dông, Ng©n hµng kh«ng thiªn qu¸ vÒ lîi nhuËn mµ c¸c môc tiªu: Lîi nhuËn, t¨ng tr­ëng, an toµn lu«n lu«n ®i song song víi nhau. V× vËy kh¸ch hµng lu«n ®­îc lùa chon kü cµng qua viÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh, ng©n hµng tËp trung ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp lín, kinh doanh an toµn, cã hiÖu qu¶...§Æc biÖt c¸c doanh nghiÖo ngoµi quèc doanh ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp khi vay vèn vµ c¸c mãn vay ®Òu ®­îc kiÓm tra tr­íc nh»m h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro vèn bÞ sö dông sai môc ®Ých. Tõ sè liÖu cña b¶ng d­íi ®©y, nÕu xÐt c¬ cÊu theo thµnh phÇn kinh tÕ th× tû lÖ cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ quèc do¹nh gi÷ ®Òu hoÆc t¨ng qua c¸c n¨m, cßn tû träng cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh gi¶m ho¨c cã t¨ng th× kh«ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m: B¶ng 2.5: T×nh h×nh d­ nî cho vay theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: Tû VN§ ChØ tiªu N¨m 2001 Tû träng % N¨m 2002 Tû träng % N¨m 2003 Tû träng % Cho vay DNNN 780 94,6% 876 93% 1042 92,6% Cho vay DN ngoµi QD 44 5,4% 66 7% 83 7,3% ( Nguån: B¸o c¸o tÝn dông n¨m 2001, 2002, 2003) D­ nî khu vùc quèc doanh lµ chñ yÕu, n¨m 2001 lµ 780 tû ®ång chiÕm 94,6%. N¨m 2002 ®¹t 876 tû ®ång tuy cã gi¶m h¬n so víi n¨m 2001 nh­ng vÉn chiÕm 93% tæng d­ nî. N¨m 2003 lµ 1042 tû ®ång. Khèi l­îng d­ nî tËp trung chñ yÕu vµo khèi doanh nghiÖp quèc doanh ë mét sè doanh nghiÖp lín nh­: C«ng ty GiÊy ViÖt Nam, C«ng ty dÖt 8 – 3, C«ng ty gèm sø...§èi víi d­ nî ngoµi quèc doanh mÆc dï n¨m 2003 ®· ®¹t 83 tû ®ång, t¨ng 7,3% tæng d­ nî nh­ng ®ã vÉn lµ con sè thÊp. Theo chØ ®¹o cña Nhµ n­íc lµ Ng©n hµng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp nhu cÇu vÓ vèn gióp cho sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khèi kinh tÕ ngoµi quèc doanh nh­ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ, viÖc lµm ¨n thiÕu kinh nghiÖm ®· lµm cho kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp nµy r¬i vµo t×nh tr¹ng bÞ ph¸ s¶n. ViÖc tû träng cho vay trong khèi kinh tÕ ngoµi quèc doanh gi¶m sót còng ®ång nghÜa víi phÇn vèn dµnh cho khu vùc quèc doanh t¨ng lªn. B¶ng 2.6: HiÖu suÊt sö dông vèn t¹i NHCT Hai Bµ Tr­ng §¬n vÞ: Tû VN§ ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Tæng d­ nî cho vay(1) 824 942 1125 Tæng nguån vèn huy ®éng (2) 1838 1963 2168 HiÖu suÊt sö dông vèn: (1)/(2) (%) 44,83% 48% 51,9% ( Nguån B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2001, 2002, 2003) - HiÖu suÊt sö dông vèn cña ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc 2 lµ kh«ng cao trong khi quy m« vèn huy ®éng ngµy cµng t¨ng. N¨m 2003 mÆc dï hiÖu suÊt vèn huy ®éng ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 183 tû ®ång nh­ng sù hµi hoµ trong ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn vÉn ch­a cã, vÉn g©y sù ø ®äng vèn dÉn ®Õn hµng n¨m Ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng ®· chuyÓn vÒ quü ®iÒu hoµ t¹i Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam hµng tr¨m tû ®ång vµ ngo¹i tÖ kh«ng sö dông hÕt vµ ®­îc h­ëng l·i ®iÒu hoµ. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn lîi nhuËn cña Ng©n hµng. B¶ng 2.7: T×nh h×nh thu nî cña NHCT Hai Bµ Tr­ng §¬n vÞ: Tû VN§ ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Tæng DS thu nî (1) 1061 1172 1341 Tæng DS cho vay (2) 1259 1361 1525 Thu nî / Cho vay: (1) / (2) (%) 84,2% 86,1% 88% ( Nguån: B¸o c¸o tÝn dông n¨m 2001, 2002, 2003) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy tû lÖ gi÷a doanh sè thu nî vµ doanh sè cho vay cña Ng©n hµng trong 3 n¨m qua ®Òu ®¹t trªn 80%. §©y lµ tû lÖ kh¸ lý t­ëng, võa më ®¶m b¶o sù c©n ®èi võa më réng ®­îc tÝn dông. Tû lÖ thu nî ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc cao h¬n ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, tû lÖ thu nî ng¾n h¹n cao h¬n ®èi víi trung vµ dµi h¹n do c¸c kho¶n nî trung vµ dµi h¹n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tèc ®é gi¶i ng©n theo tiÕn ®é c«ng tr×nh cña c¸c doanh nghiÖp. B¶ng 8: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n t¹i NHCT Hai Bµ Tr­ng §¬n vÞ: triÖu VN§ ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Tæng nî qu¸ h¹n 18.765 19.216 201.162 Tæng d­ nî 824.000 942.000 1.125.000 Tû lÖ % trong tæng d­ nî 2,3% 2% 1,8% ( Nguån: B¸o c¸o tÝn dông n¨m 2001, 2002, 2003) Nî qu¸ h¹n lµ dÊu hiÖu chÝnh thøc ®Çu tiªn ®èi víi nh÷ng kho¶n vay cã vÊn ®Ò. Nî qu¸ h¹n ch¾c ch¾n sÏ t¹o nªn nh÷ng hoµi nghi vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng hay Ýt nhÊt ®ã còng lµ dÊu hiÖu cña viÖc x¸c ®Þnh kh«ng phï hîp c¸c ®iÒu kiÖn cho vay nh­: Thêi h¹n tr¶ nî vµ ph­¬ng thøc tr¶ nî. Nî qu¸ h¹n ph¶n ¸nh t×nh h×nh vay m­în vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¶u kh¸ch hµng. Qua b¶ng trªn ta thÊy, tû lÖ nî qu¸ h¹n trong tæng d­ nî cña ng©n hµng cã xu h­íng gi¶m, ®iÒu nµy thÓ hiÖn lµ n¨m 2001 lµ 2,3%, n¨m 2002 lµ 2%, n¨m 2003 lµ 1,8%, thùc sù lµ dÊu hiÖu tèt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cñaNg©n hµng, nh­ng thùc tÕ sè tuyÖt ®èi kh«ng gi¶m mµ cßn t¨ng 183 triÖu VN§. ViÖc tæ chøc triÓn khai xö lý nî qu¸ h¹n Ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc 2 – Hai Bµ Tr­ng ®· thùc hiÖn tèt theo ®óng tinh thÇn chØ ®¹o. B»ng nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nªn viÖc thu nî ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan. Nh­ng ®èi víi nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi nh­ Dù ¸n vay vèn §µi Loan tõ nh÷ng n¨m tr­íc v¬Ý tæng d­ nî 7,2 tû, hiÖn nay lµ vÊn ®Ò khã kh¨n. C¸c ®¬n vÞ vay vèn hÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp vÒ kh«ng ®ång bé, thiÕu khu«n mÉu phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng, ch­a ®¶m b¶o chÊt l­îng... hoÆc kh«ng cã ®Çu ra æn ®Þnh, b¹n hµng cßn thiÕu.. Vµ ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn theo ®óng thêi h¹n Nh­ vËy, mÆc dï tû lÖ nî qu¸ h¹n cã xu h­íng gi¶m nh­ng kh«ng thÓ cho r»ng c¬ cÊu nî lµnh m¹nh h¬n. Kh¶ n¨ng xö lý nî vµ ng¨n chÆn c¸c kho¶n nî qu¸ ®ßi cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng cßn nhiÒu h¹n chÕ. C«ng t¸c thu nî ®­îc ®Èy m¹nh nh­ng ®èi víi nh÷ng kho¶n nî lín vÉn ch­a cã c¸ch kh¾c phôc triÖt ®Ó. Tuy nhiªn Ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng vÉn ®­îc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i kh¸ trong c«ng t¸c xö lý nî t«ng ®äng §¸nh gi¸ t×nh h×nh më réng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng KÕt qu¶ ®¹t ®­îc Nền kinh tế đang chuyển dịch cơ cấu sản xuất, từng bước thích nghi hơn với biến động của cơ chế thị trường trong nước và quốc tế v× vËy uy tín của Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao cả ở thị trường trong nước và quốc tế. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt rã qua tæng sè vèn mµ ng©n hµng ®· huy ®éng ®­îc tÝnh ®Õn ngµy 31.12.2003 lµ : 2168 tû ®ång ®¹t 99,5% kÕ ho¹ch, t¨ng so víi cuèi n¨m 2002 lµ 205tû ®ång tøc t¨ng 10,4%. Tuy nhiªn, c«ng t¸c nî tån ®äng còng cßn nhiÒu v­íng m¾c mÆc dï tËp thÓ c¸n bé ng©n hµng ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng Tiến độ cơ cấu lại ngân hàng, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng đã được Chính phủ phê duyệt và cho triển khai thực hiện. Ngân hàng từng bước đổi mới điều hành các công cụ chính sách tiền tệ quốc gia. Cơ sở pháp lý cho hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngân hàng. Hiệp hội ngân hàng đã bước đầu thể hiện vai trò của mình thông qua việc hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trên toàn quốc cũng như địa bàn. Khách hàng của chi nhánh ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng đa dạng, nhiều tiềm năng và không ngừng tăng trưởng. H¹n chÕ Qua nh÷ng sè liÖu ®· ®­îc ph©n tÝch ë trªn ta thÊy mÆc dï cã nh÷ng cè g¾ng vµ nç lùc nh­ng ho¹t ®éng më réng tÝn dông cña Chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. §iÒu nµy cã thÓ ®­îc thÓ hÞªn rÊt râ trong viÖc Ng©n hµng cho vay trung vµ dµi h¹n ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vèn huy ®éng trung vµ dµi h¹n, dÉn ®Õn lµ c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n mµ kh«ng vay ®­îc vèn cßn rÊt nhiÒu trong khi Ng©n hµng l¹i thõa vèn. Víi t×nh tr¹ng nh­ vËy lµm cho chi phÝ Ng©n hµng t¨ng lªn, lîi nhuËn gi¶m ®i. §èi t­îng kh¸ch hµng vay vèn trung vµ dµi h¹n chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Cho vay víi thµnh phÇn ngoµi quèc doanh hÇu nh­ cßn Ýt. §iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho Ng©n hµng, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ang thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. HiÖn nay khi hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü ®· cã hiÖu lùc, sau nay VIÖt Nam ra nhËp WTO, gÇn h¬n lµ ra nhËp AFTA, c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n trong cµnh tranh víi hµng ho¸ cña n­íc ngoµi. §iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc Ng©n hang còng r¬i vµo khã kh¨n. Bªn c¹nh ®è nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n khã ®ßi tån ®äng tõ giai ®o¹n tr­íc ®Ó l¹i cßn rÊt lín, nî qu¸ h¹n phÇn lín thuéc vÒ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, viÖc xö lý nî qu¸ h¹n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n..... Nguyªn nh©n: Nguyªn nh©n thuộc về phía Ngân hàng: Thời gian gần đây, chi nhánh ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng đã tiến hành hiện đại hoá, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở, máy móc thiết bị cũng như các sản phẩm dịch vụ và hoạt động nên có nhiều sự xáo trộn. Điều này gây nên sự phối hợp trong bộ máy chưa được ăn khớp liên tục. Chính vì vậy, hoạt động của chi nhánh có phần kém hiệu quả so với trước. Việc thay đổi này cũng khiến khách hàng chưa thích nghi được ngay và gặp một số khó khăn dẫn đến tâm lý ngại thực hiện các giao dịch mới. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng phản ứng tức thời và chắc chắn không kéo dài. Với chủ trương hiện đại hoá, đa dạng hoá hoạt động, trong thời gian tới ngân hàng sẽ thu được những kết quả khả quan hơn. Bên cạnh đó, cán bộ tại chi nhánh ngân hàng Công thương còn ít được đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ và cập nhật thông tin. Đặc biệt, còn thiếu những cán bộ cã trình độ tổng hợp hoặc nắm bắt một cách tổng quát các hoạt Nđộng của ngân hàng. C«ng t¸c tÝn dông ®ßi hái ng­êi c¸n bé ph¶i nhanh nh¹y, cã n¨ng lùc qu¶n lý, cã tr×nh ®é nghiÖp vô, cã kinh nghiÖp thùc tiÔn cuéc sèng.... ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cho vay chÝnh x¸c, hîp lý, tÝnh to¸n ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. §ång thêi c¸n bé tÝn dông cßn cã kh¶ n¨ng dù ®o¸n vµ ®o l­êng nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Thùc tÕ ë Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng cã ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cã tr×nh ®é, tuy nhiªn do ®a phÇn cßn rÊt trÎ ë tuæi nghÒ nªn cßn nhiÒu lóng tóng trong kh©u xö lý nghiÖp vô, thiÕu kinh nghiÖm thùc tiÔn, viÖc ph©n tÝch thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ ph­¬ng ¸n kinh doanh cßn nhiÒu thiÕu sãt, ch­a khai th¸c hÕt nh÷ng th«ng tin liªn quan... C«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin ch­a ®­îc hiÖu qu¶, mÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng ®· kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c thu thËp vµ xö ly th«ng tin nh­: ®Æt c¸c lo¹i b¸o chÝ, t¹p chÝ chuyªn ngµnh, nèi m¹ng Internet...song c«ng t¸c nµy vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Th«ng tin cung cÊp cho c¸n bé tÝn dông cßn thiÕu tÝnh cËp nhËt, ch­a ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. NhiÒu v¨n b¶n cung cÊp cßn thiÕu tÝnh ®ång bé dÉn ®Õn mçi ng­êi hiÓu theo mét c¸ch kh¸c nhau C«ng t¸c xö lý th«ng tin ch­a thËt tèt lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ dù ¸n kÐm chÝnh x¸c, lµm sai lÖch kÕt qu¶ ph©n tÝch cña c¸n bé tÝn dông Mạng lưới kinh doanh chưa khai thác hết lợi thế về khả năng huy động vốn, chưa có điều kiện để mở rộng nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ. Nguyªn nh©n s©u xa lµ do c«ng t¸c Marketing cña Ng©n hµng ch­a ®­îc thùc sù chó träng. C«ng viÖc nµy míi ®­îc thùc hiÖn ®¬n thuÇn d­íi d¹ng bÒ næi nh­ tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o chø ch­a thùc sù xuÊt ph¸t tõ viÖc nghiªn cøu, n¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng ®Ó t×m c¸ch tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu ®ã. Nguyªn nh©n khách quan Tình trạng yếu kém của các doanh nghiệp trong nước cả về nguồn vốn, lao động, công nghệ và năng lực quản lý, sản phẩm kém sức cạnh tranh; quá trình cổ phần hoá diễn ra chậm, các cơ chế chính sách chưa thể hoàn thiện trong thời gian ngắn. Cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa chuyển biến kịp thời theo sự biến động nhanh của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Kinh tế thế giới diễn biến không thuận lợi và phức tạp; những khó khăn có thể kéo dài và ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng kinh tế của nước ta. Môi trường pháp lý cho hoạt động của ngân hàng mặc dù đã được tháo gỡ nhưng nhiều khâu thiếu đồng bộ chưa nhất quán, làm cho nhận thức trong việc chấp hành chế độ, luật pháp cũng chưa thật rõ ràng chuẩn mực, nhất là trong vấn đề thế chấp tài sản và xử lý tài sản thế chấp, cho vay đối với khách hàng có quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng , g©y tæn thÊt cho Ng©n hµng Sức ép cạnh tranh đặc biệt từ các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh là rất lớn. Bªn c¹nh ®ã, c¸c h×nh thøc kinh doanh tiÒn tÖ tr¸i phÐp ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng vµ ho¹t ®éng tù do nh­ c¸c tæ chøc cho vay nÆng l·i, cho vay nãng.... kh«ng cã c¬ quan nµo chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, kiÓm tra, kiÓm so¸t. Hµnh vi cña chóng lµ mäc nèi víi kh¸ch hµng ®Ó lõa ®¶o ng©n hµng, b»ng c¸ch vay ng©n hµng ®Ó cho vay l¹i víi l·i suÊt cao, gióp kh¸ch hµng ®¶o nî ng©n hµng, g©y ra cho ng©n hµng nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng tÝn dông. ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i cã quyÒn tù chñ quyÕt ®Þnh cho vay cña m×nh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. Song trrn thùc tÕ, kh«ng ph¶i ng©n hµng nµo còng cã quyÒn tù chñ ®ã. NhiÒu khi do nh÷ng t¸c ®éng tõ nhiÒu phÝa: ChÝnh quyÒn ®¹i ph­¬ng, chÝnh phñ nªn ng©n hµng buéc ph¶i cho vay ®èi víi nh÷ng dù ¸n nÕu tù quyÕt ®Þnh, cã thÓ kh«ng ®­îc chÊp nhËn. Kh«ng Ýt nh÷ng dù ¸n nh­ thÕ ®· g©y ra rñi ro, tæn thÊt lín cho Ng©n hµng Ch­¬ng III MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG tÝn dông CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC 2 HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI 1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và Ngân hàng 1.1. Mục tiêu của Thành phố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội khóa XII đề ra mục tiêu năm 2004, thành phố phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP từ 10 - 11%. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố sẽ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ đô thị, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Cùng với tập trung đầu tư chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ trình độ cao, thành phố cũng sẽ thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với việc xây dựng con người Hà Nội văn minh - thanh lịch - hiện đại. Năm 2004, thành phố còn hướng vào 3 hoạt động chính là tập trung thực hiện cải cách hành chính; tạo ra sự chủ động và năng động của các doanh nghiệp làm ăn kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước và tiếp tục giải quyết tốt một số vấn đề xã hội và dân sinh búc xúc, cải thiện đáng kể điều kiện sống của người dân. 1.2. Mục tiêu phấn đấu của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng - Hà Nội: Năm 2004, thực hiện định hướng phát triển của NHCT Việt Nam, chi nhánh NHCT khu vực Hai Bà Trưng phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu sau: Tổng nguồn vốn huy động tăng 20%. Tổng dư nợ và đầu tư kinh doanh khác tăng 18%. Không có nợ quá hạn mới phát sinh (không kể nợ tồn đọng cũ). Tỷ trọng cho vay trung dài hạn dưới 40% tổng dư nợ. Lợi nhuận tăng 10%. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Triển khai thực hiện tốt các hình thức huy động vốn có tính cạnh tranh cao, xử lý linh hoạt việc áp dụng lãi suất theo chỉ đạo của NHCT Việt Nam. Về tín dụng: Phấn đấu tăng trưởng dư nợ lành mạnh, an toàn và hiệu quả đối với mọi thành phần kinh tế. Phân tích đánh giá thế mạnh từng khu vực, từng ngành nghề, từng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, để chủ động tiếp thị, thu hút khách hàng để mở rộng đầu tư cho vay. Đặc biệt phải quan tâm đến chất lượng tín dụng, coi trọng tính an toàn và khả năng thu hồi nợ của từng khoản vay. Chấp hành nghiêm túc quy chế cho vay, xây dựng được lực lượng khách hàng chiến lược của Chi nhánh, phân tích đánh giá định kỳ để xác định những khách hàng mang lại hiệu quả, lợi ích cao cho chi nhánh để thiết lập mối quan hệ lâu dài, bền vững. Triển khai các biện pháp quản lý tín dụng chặt chẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm không để nợ quá hạn mới phát sinh. Tiếp tục triển khai tích cực các biện pháp để hoàn thành kế hoạch xử lý dư nợ nợ tồn đọng của chi nhánh. Quan tâm đến chất lượng các loại hình dịch vụ ngân hàng để nâng cao sức cạnh tranh, mặt khác nhằm tăng tỉ trọng thu dịch vụ phí ngân hàng trong tổng thu nhập. Phát triển nghiệp vụ thẻ: ATM, VISA, MASTER. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục sắp xếp cán bộ đáp ứng chất lượng phát triển kinh doang. Quan tâm và tạo điều kiện trong việc đào tạo cán bộ phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của các mặt nghiệp vụ. Xây dựng phong cách văn hoá kinh doanh riêng của NHCT Việt Nam theo phương châm "Hiện đại – văn minh - hiệu quả", mang đặc trưng của thương hiệu NHCT Việt Nam. 2. Những giải pháp nhằm mở rộng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng 2.1. Giải pháp về công tác nguồn vốn Để phát triển kinh tế nói chung, nền kinh tế trên thị trường thành phố Hà Nội nói riêng, Ngân hàng phải mở rộng hoạt động kinh doanh, thực hiện chức năng là cầu nối vốn trên thị trường. Để thực hiện tốt chức năng này, khâu huy động vốn đang là vấn đề nhức nhối. Trước bối cảnh thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, em xin đề ra một số biện pháp cơ bản cho chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng để thực hiện huy động vốn có hiệu quả như sau: Trước hết cần xây dựng chính sách huy động vốn theo mô hình tổng hợp nguồn lực của tất cả mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, và trong toàn tỉnh cũng như trong khắp cả nước, trong đó nguồn tại địa bàn là quyết định, nguồn tại chỗ là cơ bản, nguồn bên ngoài là quan trọng. Thứ hai là Ngân hàng phải đa dạng hoá việc huy động, chú trọng thu hút nguồn vốn tài trợ, nguồn vốn ưu đãi để mở rộng hoạt động tín dụng hỗ trợ cho các ngành kinh tế phát triển. Tiếp tục cải thiện điêu kiện môi trường tiếp đón khách hàng, tiếp tục thực hiện tốt phong cách” Văn hoá giao dịch” hướng về khách hàng với phương châm: Phục vụ khách hàng ngày càng tốt để tăng kinh doanh. Xuất phát từ đặc điểm khách hàng tiền gửi trên địa bàn thành phố là tiết kiệm về thời gian và thủ tục giao dịch để phục vụ kịp thời nhanh chóng cho khách hàng. Thường xuyên làm tốt công tác quảng cáo, tuyên truyền, thực hiện những đợt khuyến mại để tạo lập một hình ảnh tốt đẹp về chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng cũng như thương hiệu Ngân hàng Công thương trong lòng đông đảo các tầng lớp dân cư và các thành phần kinh tế, nhằm thu hút ngày càng nhiều khách hàng tiền gửi, khách hàng giao dịch tại các quầy giao dịch trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng. Mở rộng, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn nhằm tăng nhanh nguồn vốn huy động nội, ngoại tệ ổn định vững chắc chú trọng huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Phân tích thị trường một cách sâu sắc, về tất cả các mặt để mở rộng các nghiệp vụ mới nhằm tăng thu phí dịch vụ. Đây là xu hướng chung của các Ngân hàng thương mại trong nước trong thời gian tới khi phải cạnh tranh mạnh mẽ với các Ngân hàng thương mại nước ngoài khi Việt Nam gia nhập AFTA. Làm tốt công tác thông tin dự báo, dự đoán về thị trường lãi suất, thị trường huy động vốn để tham mưu cho Giám đốc trong việc điều hành linh hoạt lãi suất tiền gửi, tiền vay sát thực, có hiệu quả. Tăng cường đấu mối, phối kết hợp và có chính sách cụ thể đối với các khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, lãi suất thấp như: Kho bạc, Quỹ hỗ trợ phát triển, Bảo hiểm xã hội, nguồn vốn từ các dự án Uỷ thác đầu tư... để tranh thủ nguồn vốn lãi suất thấp cải thiện cơ cấu nguồn vốn huy động, nâng cao năng lực tài chính và thu nhập cho người lao động. Phải phát động 100% Cán bộ viên chức trong đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua huy động vốn trong năm 2004 nhằm đạt thành tích cao nhất để hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng. Như vậy, các giải pháp cơ bản để thực hiện tốt công tác huy động vốn là : Tăng cường tiếp cận thị trường,nắm bắt thông tin,xây dựng các chính sách tổng hợp mang tầm chiến lược về: Hình thức huy động, lãi suất huy động, tuyên truyền, tiếp thị và các chính sách khách hàng... Ngoài những hình thức huy động truyền thống, triển khai mạnh mẽ các hình thức huy động tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm trả lãi bậc thang ... Đây là những hình thức mới rất hấp dãn khách hàng, và đã được thị trường chấp nhận. Ngoài ra có thể huy động tiết kiệm gửi một nơi, rút tiền nhiều nơi, tiết kiệm dự thưởng ... mà các Ngân hàng đã thực hiện thành công trên thị trường nhiều nơi. Chủ động khai thác thị trường, tìm đến với khách hàng để tranh thủ tối đa nguồn vốn trong dân cư, nhất là những món nhỏ mà khách hàng ngại đến ngân hàng. Chủ động tích cực đấu mối với các ngành, các tổ chức kinh tế xã hội để có điều kiện giới thiệu các hình thức huy động vốn, các dịch vụ tiện ích nhằm tăng cường việc thu hút khách hàng, tận dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, các nguồn vốn sử dụng trong việc thanh toán. 2.2. Giải pháp về công tác tín dụng Việc thiết lập một quy trình nghiệp vụ tín dụng cho vay một cách khoa học, hợp lý nhằm đảm bảo nhanh chóng thuận lợi mà vẫn đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng, vừa mở rộng được thị phần đồng thời chất lượng sản phẩm không bị giảm là mục tiêu của công tác tín dụng cho vay. Qua quá trình học tập và nghiên cứu tình hình thực tế về công tác tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng và nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ tín dụng cho vay, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng và phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng như sau: X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp: ViÖc x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi n¨ng lùc cña ng©n hµng m×nh gióp cho Ng©n hµng cã ®Þnh h­íng ho¹t ®éng râ rµng dÉn ®Õn chñ ®éng trong kinh doanh, thÝch nghi kÞp thêi víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c trªn ®Þa bµn. Víi chiÕn l­îc kinh doanh ®ã ng©n hµng cÇn ®­a ra ®­îc c¸c néi dung sau: Thø nhÊt: Ng©n hµng ph¶i tiÕp tôc gi÷ g×n vµ më réng c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ c¸c c«ng ty lín, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp. §ång thêi chñ ®éng t×m kiÕm, lùa chän kh¸ch hµng tèt ®Ó ngµy cµng më réng thÞ phÇn Thø hai: Ng©n hµng ph¶i sö dông c©n ®èi vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh. Khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån cã s½n cã trong Ng©n hµng còng nh­ ë m«i tr­êng kinh doanh bªn ngoµi, ®ång thêi sö dông hîp lý c¸c nguån lùc ®ã. Trªn c¬ së nhu cÇu thÞ tr­êng, ng©n hµng khai th¸c thªm c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô, triÓn khai c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ cho vay ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng vèn, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp, tõ ®ã më réng quy m« kinh doanh phï hîp víi n¨ng lùc cña Ng©n hµng Thø ba: Ng©n hµng tiÕp tôc ®iÒu chØnh vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng kinh doanh. N©ng cao chÊt l­îng c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng viÖc kinh doanh Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng lµ häat ®éng mang lîi nhuËn lín vµ chñ yÕu cña Ng©n hµng. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng b¶n th©n nã ®· bao hµm nhiÒu rñi ro nªn ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh tÝn dông hiÖu qu¶ vµ an toµn, ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý, phï hîp víi quy m« vµ c¬ cÊu nguån vèn, n¨ng lùc nghiÖp vô cña Ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng ph¶i ®¹t ®­îc ba môc tiªu: + T¨ng tr­ëng, më réng khèi l­îng tÝn dông, t¨ng lîi nhuËn cña ng©n hµng + §¶m b¶o an toµn ho¹t ®éng tÝn dông, h¹n chÕ thÊp nhÊt vµ phßng tr¸nh rñi ro + §¶m b¶o sù lµnh m¹nh, hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n tÝn dông Tõ nh÷ng môc tiªu trªn, Ng©n hµng cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cô thÓ theo khu vùc, lÜnh vùc ho¹t ®éng, x¸c ®Þnh c¸c lo¹i h×nh cÊp tÝn dông chñ chèt, lo¹i h×nh cÊp tÝn dông cÇn më réng X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng: Ho¹t ®éng tÝn dông lu«n chøa nhiÒu rñi ro, trong ®ã cã rÊt nhiÒu rñi ro xuÊt ph¸t tõ phÝa kh¸ch hµng. Do dã, mét chÝnh s¸ch quan träng kh¸c mµ Ng©n hµng ph¶i x©y dùng ®­îc tèt, ®ã chÝnh lµ kh¸ch hµng. Nh­ chóng ta ®· biÕt Kh¸ch hµng truyÒn thèng cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng quËn Hai Ba Tr­ng lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nªn néi dung ®Çu tiªn cña chÝnh s¸ch kh¸ch hµng lµ duy tr×, më réng c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng nµy. Cïng ®ã, thùc hiÖn ph­¬ng ch©m kinh doanh ®a n¨ng, tæng hîp, Ng©n hµng còng më réng thu hót c¸c kh¸ch hµng ë c¸c lÜnh vùc kh¸c thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã chän läc, vÝ dô c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, tiªu dïng, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi... ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng ph¶i ®¶m b¶o: X¸c ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng môc tiªu cña Ng©n hµng, c©n ®èi víi kh¶ n¨ng, quy m« cña kh¸ch hµng T¹o lËp b¹n hµng tin cËy, th©n tÝn vµ l©u dµi, gi÷ ®­îc kh¸ch hµng cò vµ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng míi cã tÇm cì tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho t¨ng tr­ëng nguån vèn, cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ph¸t triÓn Ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo lÜnh vùc, uy tÝn.. ®Ó cã thÓ qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã chÝnh s¸ch c­ xö phï hîp Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ­u ®·i vÒ l·i suÊt, phÝ... ®èi víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã quan hÖ l©u n¨m vµ c¸c kh¸ch hµng míi cã tiÒm n¨ng tµi chÝnh vµ cã ý ®Þnh quan hÖ l©u dµi víi Ng©n hµng T¹o dùng uy tÝn trong ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng h×nh ¶nh tèt vÒ ng©n hµng trªn thÞ tr­êng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng Mét sè biÖn ph¸p ®Ó t¹o lËp mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng: Xö lý tèt c«ng viÖc trong giao dÞch víi kh¸ch hµng, ®¶m b¶o nhanh chãng, chÝnh x¸c, an toµn vµ thuËn tiÖn Gi¶i thÝch, h­íng dÉn tËn tÝnh khi kh¸ch hµng cã v­íng m¾c Bè trÝ c¸n bä tÝn dông phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng trªn c¬ së c¸c c¸n bé cã tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng Cã thÓ tæ chøc häp mÆt lÊy ý kiÕn kh¸ch hµng ®Þnh kú.... Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc 2 Hai Bµ Tr­ng nãi riªng vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam nãi chung cÇn chó träng tíi ®èi t­îng kh¸ch hµng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. §©y lµ bé phËn kh¸ch hµng cã tiÒm lùc nh­ng ch­a ®­îc ng©n hµng ®Ó t©m khai th¸c nhiÒu. V× vËy, trong thêi gian tíi Ng©n hµng cÇn chó träng vµ cã kÕ ho¹ch triÓn khai ngay. Thu thËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ chÝnh x¸c th«ng tin, n¾m b¾t c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt Thu thËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®Ó xö lý th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c nh»m n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng hiiÖn t¹i còng nh­ tiÒm n¨ng cña Ng©n hµng ®Ó ohôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay ®óng ®¾n, gãp phÇn lµm gi¶m bít rñi ro ®ång thêi ®¸nh gi¸ ®óng ®­îc kh¶ n¨ng cña c¸c ®èi thu c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng b¶n th©n Ng©n hµng, tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt so víi ®èi thu c¹nh tranh. §Ó lµm ®­îc viÖc ®ã Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu ngu«nd kh¸ch nhau ®Ó ®èi chiÕu vµ chä läc: Th«ng tin tõ c¸c tæ chøc liªn quan, c¸c ph­¬ng tiªn th«ng tin ®¹i chóng; th«ng tin cña c¸c c¬ quan kiÓm to¸n, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn, c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; th«ng tin tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn doanh nghiÖp, d­ luËn x· héi.... Th«ng tin n¾m b¾t qua trao ®æi, pháng vÊn kh¸ch hµng: §©y chÝnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn cña bÊt kú mét c¸n bé tÝn dông nµo víi kh¸ch hµng ®Õn vay vèn. Qua cuéc tiÕp xóc ®ã c¸n bé tÝn dông ph¶i n¾m b¾t ®­îc 1 sè nÐt kh¸i qu¸t nhÊt vÒ kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc t­ c¸ch, n¨ng lùc, kinh nghiÖm, uy tÝn cña kh¸ch hµng vµ gi¶i quyÕt nh÷ng ®iÓm ch­a râ trong hå s¬ vay vèn Th«ng tin qua quan hÖ tÝn dông, thanh to¸n, tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi Ng©n hµng kh¸c Th«ng tin thu thËp qua ®iÒu tra thùc tÕ t¹i c­ së s¶n xuÊt cña kh¸ch hµng Th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp trong hå s¬ xin vay: Th«ng th­êng Ng©n hang nªn lÊy sè liÖu t×nh h×nh doanh nghiÖp cña 2 hoÆc 3 n¨m liªn tôc. Ngoµi ra, Ng©n hµng còng cÇn th­êng xuyªn cËp nhËt, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c v¨n b¶n, quy chÕ, chÕ ®é cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña minh ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông nh­: Quy chÕ b¶o ®¶m tiÒn vay, quy chÕ cho vay.... Ng©n hµng ph¶i kÞp thêi cung cÊp nh÷ng th«ng tin nµy ®Õn tõng c¸n bé cña Ng©n hµng, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nî vµ gi¶i quyÕt nî qu¸ h¹n Tuú theo møc ®é tÝn nhiÖm kh¸ch hµng cña Ng©n hµng, theo ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh mµ Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc kiÓm tra, gi¸m s¸t kh¸c nhau. Khi thÊy nh÷ng biÓu hiÖn tõ phÝa doanh nghiÖp: chËm trÔ trong viÖc nép b¸o c¸o tµi chÝnh, cã biÓu hiÖn tr¸nh hoÆc tho¸i th¸c khi Ng©n hµng tíi kiÓm tra, sè d­ tiÒn göi trong tµi kho¶n cña doanh nghiÖp bÞ gi¶m sót nghiªm träng..... th× Ng©n hµng cÇn tæ chøc ®iÒu tra doanh nghiÖp, nÕu thÊy t×nh h×nh cña doanh nghiÖp lµ xÊu vµ kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc, ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh thu håi nî tr­íc h¹n Khi ph¸t sinh nî qu¸ h¹n, Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông hai biÖn ph¸p ®Ó xö lý nî qu¸ h¹n, nî qu¸ h¹n khã ®ßi lµ: biÖn ph¸p khai th¸c vµ biÖn ph¸p thanh lý BiÖn ph¸p khai th¸c lµ biÖn ph¸p ng©n hµng ®Ó cho ng­êi vay ®­îc phÐp tù kh¾c phôc c¸c khã kh¨n tµi chÝnh vµ hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî cho Ng©n hµng cµn nhanh cµng tèt vµ Ng©n hµng co thÓ hç trî b»ng c¸c biÖn ph¸p sau: + Ng©n hµng gióp kh¸ch hµng thu håi c¸c kho¶n nî tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã quan hÖ víi Ng©n hµng ®Ó t¨ng nguån tr¶ nî cho kh¸ch hµng + Ng©n hµng cã thÓ h­íng dÉn ng­êi vay ®Ó ho co kh¶ n¨ng t¹o vµ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn + Ng©n hµng cã thÓ gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî, t×m ra gi¶i ph¸p kinh doanh hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp, phôc håi s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - BiÖn ph¸p thanh lý: Thùc hiÖn khi ng­êi vay cã hµnh ®éng lÈn trèn, t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc. NÕu c¸c kho¶n nî cã tµi s¶n ®¶m b¶o th× Ng©n hµng sÏ cung chuyªn gia LuËt thùc hiÖn ph¸t m¹i, ®Êu gi¸ theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Ng­îc l¹i, nÕu c¸c kho¶n nî kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o th× ng©n hµng ph¶i chê quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n kinh tÕ. Nãi chung, khi ¸p dông biÖn ph¸p nµy Ng©n hµng sÏ kh«ng thÓ thu håi ®­îc toµn bé kho¶n nî, thËm chÝ nÕu ng­êi vay kh«ng cã tµi s¶n th× ng©n hµng kh«ng thu håi ®­îc nî. Tăng cường mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Hiện nay nguồn thu dịch vụ chủ yếu từ dịch vụ thanh toán, năm 2004 và giai đoạn tới cần tiếp tục mở rộng hơn nữa dịch vụ này với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tăng cường trang bị công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ thao tác của cán bộ. Đồng thời phải chủ động tích cực tìm kiếm đối tác để mở rộng các dịch vụ khác như: Dịch vụ thanh toán quốc tế, chi trả kiều hối, mua bán ngoại tệ...,dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ bảo hiểm, và các dịch vụ khác... Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hoạt động chuyên môn với hoạt động của công đoàn và các đoàn thể quần chúng, phát huy dân chủ, tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong toàn Ngân hàng, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa hoạt động kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua đối với tất cả các mặt hoạt động, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt nhằm động viên mọi tập thể, cá nhân tập trung trí tuệ cống hiến vì sự nghiệp phát triển của toàn ngành... Như vậy, việc mở rộng tín dụng phải tuân thủ các quan điểm mang tính chất chỉ đạo chiến lược đó là: Có nguồn vốn mới được cho vay, tăng trưởng phải gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo có hiệu quả và kiểm soát được vốn vay. Thực hiện tốt việc điều tra phân loại khách hàng, cho vay doanh nghiệp nhà nước phải gắn với việc xếp loại A,B,C theo quy chế, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo việc cho vay ngoài địa bàn để hạn chế việc cho vay chồng chéo hoặc cho vay khách hàng không đủ điều kiện mà các chi nhánh Ngân hàng khu vực khác đã từ chối để giảm thiểu rủi ro do không hiểu biết đầy đủ thông tin về khách hàng vay. Tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính trong năm qua của các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tín dụng năm cho từng doanh nghiệp để không ngừng nâng cao cả số lượng và chất lượng tín dụng. Kiên quyết không để x¶y ra rủi ro do các nguyên nhân chủ quan của cán bộ ngân hàng và khách hàng, quán triệt tư tưởng chất lượng tín dụng là sự nghiệp của toàn ngành là lương tâm, trách nhiệm của mỗi cán bộ. Tăng cường mở rộng cho vay các doanh nghiệp, có giải pháp tích cực để thu hồi nợ tồn đọng và nợ quá hạn mới phát sinh kể cả nợ đã xử lý rủi ro. Chủ động tìm kiếm các dự án đầu tư có hiệu quả, bám sát các chương trình phát triển kinh tế, dự án trọng điểm của Thành phố và các phường, xã trong từng giai đoạn để đầu tư đúng hướng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức công tác tập huấn, học tập nghiệp vụ, tin học ứng dụng để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ khả năng ứng dụng tin học và hiểu biết kiến thức pháp luật cho đội ngủ cán bộ tín dụng hoặc Hội sở, đặc biệt là khả năng thẩm định về cho vay theo dự án và cho vay theo hạn mức tín dụng, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay. Tuân thủ tuyệt đối quy trình thẩm tra thẩm định giải quyết kịp thời nhanh chóng các nhu cầu vay vốn của khách hàng theo đúng quy chế cho vay đối với khách hàng ban hành . Cần đa dạng các hình thức cho vay, để đa dạng quy trình nghiệp vụ cho vay, giúp khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng hơn, tránh tình trạng khách hàng muốn vay vốn để thực hiện dự án này nhưng lại làm hồ sơ vay vốn theo phương án (dự án) khác. Thực hiện tốt các giải pháp đã dề ra trên trên đây sẽ giúp Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng mở rộng thêm thị phần, đẩy mạnh hoạt động của công tác tín dụng và đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình, đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng và thúc đẩy nền kinh tế trên địa bàn phát triển. 3. Một số kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng - Hà Nội. 3.1. Kiến nghị với Nhà nước Như chúng ta đã biết hệ thống chính sách của nhà nước có ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Kinh tế, chính trị, văn hoá.. . Bất kỳ một thay đổi nào trong chính sách của Nhà nước cũng đều tác động ngay lập tức đến toàn xã hội, hoạt động tín dụng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau: - Nhà nước cần tạo lập môi trường kinh tế pháp lý đồng bộ cho hoạt động tín dụng theo các hướng: + Có quy hoạch tổng thể theo vùng lãnh thổ và theo các khu vực cũng như quy hoạch và hướng phát triển của từng ngành kinh tế. Định kỳ lập và công bố định hướng phát triển từng thời kỳ đó. Đây là cơ sở để Ngân hàng Công thương hoạch định chính sách đầu tư tín dụng cho từng ngành kinh tế cụ thể. + Nghiên cứu việc mở rộng hoạt động của các cơ quan kiểm toán tài chính và các tổng cục quản lý vốn doanh nghiệp. Các cơ quan này có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát quá trình hạch toán vốn của doanh nghiệp theo định kỳ và khi có yêu cầu, xác nhận vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp trước khi chủ đầu tư gửi báo cáo đến ngân hàng, giúp cho cán bộ ngân hàng giảm bớt công việc điều tra lại. - Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, cần có biện pháp kinh tế, hành chính bắt buộc các doanh nghiệp chấp hành đúng Pháp lệnh kế toán thống kê vµ chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c nh»m b¶o toµn vèn vay cho Ng©n hµng - B¶o ®¶m m«i tr­êng kinh tÕ æn ®Þnh, gãp phÇn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vèn tÝn dông ng©n hµng cÊp cho nÒn kinh tÕ. M«i tr­êng kinh tÕ kh«ng æn ®Þnh sÏ g©y c¶n trë cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gi¶m hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cho Ng©n hµng, dÉn ®Õn khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong viÖc tr¶ nî Ng©n hµng - Đồng thời Nhµ n­íc cũng nên cho phép các ngân hàng thương mại lớn được phép phát hành trái phiếu gọi vốn từ nước ngoài. - Ban hành và hoàn thiện hệ thống các văn bản luật và dưới luật để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động tín dụng của ngân hàng, bao gồm các văn bản chủ yếu sau: + Luật về mua bán và chuyển nhượng chứng khoán và giấy tờ có giá. + Luật về sở hữu tài sản và các văn bản dưới luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước về cấp chứng thư sở hữu tài sản. + Các văn bản về thế chấp, cầm cố tài sản, xử lý, phát mại tài sản, xử lý công nợ của doanh nghiệp thua lỗ, phá sản... 3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc - M«i tr­êng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ch­a cã ®­îc sù æn ®Þnh. MÆc dï hµnh lang ph¸p lý ®· cã, ®­îc ®¸nh dÊu b»ng sù ra ®êi cña bé luËt Ng©n hµng song vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp. Tr­íc hÕt lµ thiÕu rÊt nhiÒu c¸c v¨n b¶n quan träng, thiÕu c¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. §iÒu nµy lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng tiÒm Èn nhiÒu rñi ro h¬n, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông, nhÊt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÇn cã khung ph¸p lý chÆt chÏ h¬n ®Ó ®¶m b¶o an toµn nguån vèn cña Ng©n hµng. - §èi víi c¬ chÕ trÝch lËp dù phßng vµ xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i ngµy 8/2/1999, Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh sè 48/1999/Q§ - NHNN vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc ph©n lo¹i tµi s¶n, trÝch lËp vµ sö dông quü dù phßng ®Ó xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng Ng©n hµng cña c¸c t« chøc tÝn dông. Theo quyÕt ®Þnh nµy th× c¸c tæ chøc tÝn dông chØ ®­îc sö dông quü dù phßng ®Ó xö lý rñi ro sau khi ®· tËn thu mäi kho¶n ph¶i thu, yªu cÇu bªn b¶o l·nh thùc hiÖn nghÜa vô, ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè nÕu cã vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thu nî. Nh­ng thùc tÕ tån t¹i nhiÒu tr­êng hîp lµ sau khi tËn thu mäi kho¶n ph¶i thu, tæ chøc tÝn dông kh«ng thÓ ph¸t m¹i tµi s¶n ®µnh ph¶i treo nî tån ®äng trong nhiÒu n¨m. Nhøng kho¶n nî nµy ®Òu ®­îc c¸c tæ chøc tÝn dông xö lý b»ng dù phßng rñi ro ®Ó lµm trong s¹ch c©n ®èi tÝn dông tr­íc khi kiÓm to¸n, cßn tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè ®­îc theo dâi riªng ®Ó thanh lý thu håi khi cã ®iÒu kiÖn. VËy nªn ch¨ng Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn líi láng quy ®Þnh vÒ viÖc sö dông quü dù phßng ®Ó xö lý rñi ro, lµm lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c Ng©n hµng - Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i c¸c v¨n b¶n ph¸o quy cña ban hµnh tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÐo, thiÕu ®«ng bé vµ kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ, xem xÐt c¸c v¨n b¶n kh«ng thèng nhÊt víi c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña c¸c bé, ngµnh kh¸c cã liªn quan ®Ó n©ng cao tÝnh ph¸p lý cña c¸c v¨n b¶n nµy. §ång thêi tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ó ban hµnh c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt mµ hiÖn ch­a cã. lµm c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung vµ cho ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng. 3.3. Kiến nghị víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam Để cho hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng nãi riªng vµ Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam nãi chung ngày một hiệu quả, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, chiếm lĩnh khách hàng trên địa bàn, tôi xin đưa ra một số kiến nghị sau: - Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng t¸c cho vay, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam nªn sím nghiªn cøu ban hµnh c¬ chÕ vÒ chÝnh s¸ch, thÓ lÖ lµm viÖc, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ®éi ngò c¸n bé tÝn dông. Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi víi c¸n bé tÝn dông vÒ thu nhËp, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, ®¶m b¶o an toµn.... Th­êng xuyªn quan t©m, ®éng viªn, khen th­ëng c¸c c¸n bé tÝn dông giái, cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hµng n¨m. Cã nh­ vËy th× ho¹t ®éng më réng tÝn dông míi cã hiÖu qu¶ - Ban lãnh đạo và trưởng phòng nghiệp vụ kinh doanh cần tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tín dụng. Nhằm nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ tín dụng về nghiệp vụ chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và thao tác cho cán bộ kế toán. Phối kết hợp đồng bộ giữa các phòng, ban chức năng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chiếm lĩnh khách hàng trên thị trường toµn thành phố Hà Nội. Đặc biệt là phải trau dồi đạo đức nghề nghiệp trong toàn chi nhánh, tạo niềm tin cho khách hàng và thu hút họ. - T¨ng c­êng n¨ng lùc c«ng nghÖ c¶ vÒ trang bÞ vµ c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông c¸c ch­¬ng tr×nh cung cÊp th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c tÝn dông cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng quËn Hai Bµ Tr­ng - Thường xuyên ph¶i ®«n ®èc Ng©n hµng C«ng th­¬ng quËn Hai Bµ Tr­ng rà soát nợ đến hạn, nhằm nắm chặt tình hình tài chính của các hộ để có biện pháp thu hồi nợ tốt nhất, hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Khi phát sinh nợ quá hạn chưa trả được cán bộ tín dụng cần phân tích rõ nguyên nhân, phân loại nợ để có biện pháp xử lý kịp thời theo chế độ. KẾT LUẬN Đất nước ta đang bước vào thiên niên kỷ mới, giai đoạn phát triển mới, với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thắng lợi công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Trong bối cảnh Toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, thời cơ và thách thức đặt ra cho toàn ngành Ngân hàng từ Trung ương đến cơ sở phải không ngừng đổi mới nghiệp vụ, đổi mới phương án hoạt động, đổi mới mô hình phương pháp tín dụng, đổi mới cơ chế điều hành, nhằm mở rộng hoạt động, phát huy tối đa nội lực và sức sáng tạo của toàn hệ thống Ngân hàng Công thương, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngành Ngân hàng phải nhận thức rõ và phải có những biện pháp hữu hiệu để nhanh chóng khắc phục những tồn đọng, từng bước tiến hành công cuộc cải cách cơ cấu toàn diện nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý và chất lượng hoạt động của Ngân hàng. Phát triển kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá là đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt tạo việc làm cho lực lượng lao động dư thừa, tận dụng và khai thác tối đa tài nguyên, phát triển các ngành công nghiệp và thương nghiệp, dịch vụ là nhiệm vụ bức bách hiện nay. Trên cơ sở đó dần dần nâng cao một bước đời sống của người nông dân, xoá dần sự cách biệt về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giảm tỷ lệ đói nghèo ở nông thôn, đưa đất nước ta đi vào Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Đó là nhiệm vụ của tất cả các ngành kinh tế nói chung và hệ thống Ngân hàng thương mại nói riêng. Quá trình thực tập chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng đã giúp tôi củng cố và nâng cao kiến thức về những lý luận đã học được ở trường và có thể vận dụng kiến thức ấy vào thực tế công tác tín dụng ngân hàng. Cùng với sự phát triển của guồng máy kinh tế - xã hội trong những năm đổi mới, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng cao cũng có phần đóng góp của ngành Ngân hàng. Do vậy đòi hỏi người cán bộ ngân hàng không ngừng học hỏi trau dồi kinh nghiệm để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của ngành. Với tư cách cá nhân tôi đã và sẽ cố gắng hết sức mình để góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành. Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS-TS NguyÔn H÷u Tµi cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o ®· d¹y dç, b¶o ban t«i trong quá trình học tập và các cán bộ trong chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội đã trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại Ngân hàng, giúp tôi hiểu biết được quy trình hoạt động của ngành cũng như vai trò quan trọng của nó. Tuy nhiên, do thời gian thực tập và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên trong Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tôi rất mong sự hướng dẫn, chỉ bảo của các cán bộ hướng dẫn thực tập và thầy, cô giáo chuyên ngành góp ý kiến để Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này được hoàn thành và đầy đủ. Tôi xin chân thành cảm ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO TS. Phan ThÞ Thu Hµ, TS NguyÔn ThÞ Thu Th¶o, Gi¸o tr×nh NghiÖp vô ng©n hµng, NXB thống kê - 2001. Lê Văn Tề, Ngô Hướng, Đỗ Linh Hiệp, Hồ Diệu, Lê Thẩm Dương, NVNHTM, Nhà xuất bản TP. HCM - 1995. PGS. Mai Siêu, PTS. Đỗ Minh Phúc, Nguyễn Quang Tuấn. Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng, NXB thống kê - 1998. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. PGS. Nguyễn Văn Tiến. NXB Thống kê - 1999. Quy chế cho vay đối với khách hàng (tài liệu tập huấn). Ngân hàng Công thương Việt Nam – 1998. Các văn bản hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng. Tài liệu hội nghị triển khai công tác của Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng - Hà Nội. Các tài liệu, báo cáo tổng kết công tác kế toán – ngân quỹ năm 2001,2002, 2003 của Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng- Hà Nội. FredericS.Mishkin, TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, NXB Khoa häc vµ kü thuËt - 2001 Nhận xét của Chi nhánh ngân hàng Công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng – Hà Nội:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tại Ngân hàng công thương khu vực 2 Hai Bà Trưng.doc
Luận văn liên quan