Đề tài Những giải pháp vĩ mô nhằm phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU Một quốc gia hùng mạnh, vững chắc thì trước hết các phần tử trong quốc gia đó phải phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Mà các phần tử kinh tế chủ yếu của mỗi quốc gia là các doanh nghiệp bao gồm: Các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho nên quốc gia nào muốn có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ thì cần có những chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ mói riêng. Đối với Việt Nam ta thì chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nó đã góp phần to lớn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đã góp phần rất lớn trong việc giải quyết công văn việc làm và tăng tổng sản phẩm quốc gia. Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ( sau 1986 là chủ yếu ) ở nước ta đã chứng tỏ được sự cần thiết của mình trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nhà nước ta đã thấy được tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên đã có một số chính sách cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (được trình bày trong bài viết) Trong bài viết này em đã nêu lên thực trạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ, những chính sách cơ bản của nhà nước ta và một số kiến nghị của bản thân. Trong bài viết chắc không thể tránh khỏi những khuyết điểm do thiếu kinh nghiệm thực tế. Có gì sơ suất mong thầy giáo Trần Chu Toàn cho em nhận xét.

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những giải pháp vĩ mô nhằm phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Mét quèc gia hïng m¹nh, v÷ng ch¾c th× tr­íc hÕt c¸c phÇn tö trong quèc gia ®ã ph¶i ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c. Mµ c¸c phÇn tö kinh tÕ chñ yÕu cña mçi quèc gia lµ c¸c doanh nghiÖp bao gåm: C¸c doanh nghiÖp lín vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Cho nªn quèc gia nµo muèn cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp võa vµ nhá mãi riªng. §èi víi ViÖt Nam ta th× chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, nã ®· gãp phÇn to lín trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam ®· gãp phÇn rÊt lín trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng v¨n viÖc lµm vµ t¨ng tæng s¶n phÈm quèc gia. Tuy sinh sau ®Î muén nh­ng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ( sau 1986 lµ chñ yÕu ) ë n­íc ta ®· chøng tá ®­îc sù cÇn thiÕt cña m×nh trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Nhµ n­íc ta ®· thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn ®· cã mét sè chÝnh s¸ch c¬ b¶n nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (®­îc tr×nh bµy trong bµi viÕt) Trong bµi viÕt nµy em ®· nªu lªn thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp võa vµ nhá, nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ b¶n cña nhµ n­íc ta vµ mét sè kiÕn nghÞ cña b¶n th©n. Trong bµi viÕt ch¾c kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khuyÕt ®iÓm do thiÕu kinh nghiÖm thùc tÕ. Cã g× s¬ suÊt mong thÇy gi¸o TrÇn Chu Toµn cho em nhËn xÐt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn Chu Toµn ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Nh­ vËy tr­íc hÕt ta ph¶i ®Þnh nghÜa ®­îc doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo? ë ViÖt Nam ta, cho ®Õn nay vÉn ch­a cã v¨n b¶n ph¸p lý qui ®Þnh cô thÓ: chØ tiªu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp võa vµ nhá. Vµo nh÷ng n¨m 60-70 trong c«ng nghiÖp cã chia thµnh 5 lo¹i doanh nghiÖp c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu; gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, tæng sè c«ng nh©n, c¬ quan chñ qu¶n lµ Trung ­¬ng hay ®Þa ph­¬ng, yªu cÇu phøc t¹p cña qu¶n lý. Ph©n chia thµnh 5 lo¹i nh­ vËy chñ yÕu nh»m phôc vô cho bé m¸y qu¶n lý. MÊy n¨m gÇn ®©y mét sè c¬ quan vµ mét sè nhµ nghiªn cøu ®· ®­a ra c¸c chØ tiªu vµ tiªu chuÈn cô thÓ ®Ó phËn lo¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ kÓ ra c¸c ph©n lo¹i ®ã lµ: - Ng©n hµng c«ng th­¬ng ho¹t ®éng cho vay tÝn dông ®èi víi c¸c qui ®Þnh r»ng, doanh nghiÖp võa lµ doanh nghiÖp cã vèn tõ 5- 10 tû ®ång víi lao ®éng tõ 500- 1000 ng­êi. Doanh nghiÖp nhá lµ doanh nghiÖp cã vèn d­íi 5 tû ®ång vµ lao ®éng d­íi 500 ng­êi. - NhiÒu nhµ nghiªn cøu l¹i cho r»ng, trong khu vùc s¶n xuÊt vµ x©y dùng, doanh nghiÖp cã vèn d­íi 1 tû ®ång vµ sè lao ®éng d­íi 100 ng­êi lµ doanh nghiÖp nhá, cßn l¹i vèn tõ 500 xuèng 100 lµ doanh nghiÖp võa. Cßn trong khu vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô, doanh nghiÖp cã vèn tõ 500 triÖu ®ång ®Õn 5 tû ®ång vµ sè lao ®éng tõ 50 ®Õn 250 lµ doanh nghiÖp võa. Nh­ng chung qui l¹i c¸c chØ tiªu ®Ó ph©n lo¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n­íc ta cho tÊt c¶ c¸c ngµnh vµ c¸c thêi kú kh¸c nhau nªn ®ång thêi sö dông 3 chØ tiªu ®Ó ph©n lo¹i qui m« doanh nghiÖp ë n­íc ta ®ã lµ: 1-Tæng sè vèn cña doanh nghiÖp (bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng). 2-Tæng sè lao ®éng th­êng xuyªn cña doanh nghiÖp. 3-Tæng doanh thu (Tæng s¶n l­îng hiÖn vËt/n¨m). NÕu chØ dïng mét chØ tiªu lµ sÏ kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c qui m« doanh nghiÖp. VÝ dô: Doanh nghiÖp may víi sè lao ®éng lµ 2000 ng­êi cã thÓ xÕp vµo lo¹i lín v× vèn lín. HoÆc víi c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh s¶n xuÊt cïng mét mÆt hµng doanh nghiÖp nµo ®ã cã tæng s¶n l­îng lín h¬n th× qui m« lín h¬n. Nh­ng dï sao ®i n÷a Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã qui ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý; chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ tiªu chuÈn cô thÓ ®Ó ph©n viÖt doanh nghiÖp võa vµ nhá. Trªn c¬ së tiªu chuÈn khung ®ã, c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc sÏ cã qui ®Þnh cô thÓ phï hîp víi ngµnh vµ lÜnh vùc cña ngµnh m×nh qu¶n lý. §Ó ®i s©u vµo t×m hiÓu vai trß, thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp võa vµ nhá, chóng ta t×m hiÓu xem tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù xuÊt hiÖn, tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Giai ®o¹n tiÒn sö (C.M¸c gäi lµ s¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n) kh«ng cã sù ph©n biÖt gi÷a giíi chñ vµ ng­êi thî. Ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ võa lµ ng­êi së h÷u c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt, võa lµ ng­êi lao ®éng trùc tiÕp, võa lµ ng­êi ®iÒu khiÓn (qu¶n lý) c«ng viÖc cña m×nh, võa lµ ng­êi trùc tiÕp mang s¶n phÈm ra trao ®æi. §ã lµ lo¹i doanh nghiÖp (DN) c¸ thÓ hay cßn gäi lµ doanh nghiÖp cùc nhá. Trong thêi kú hiÖn ®¹i, th«ng th­êng ®¹i ®a sè nh÷ng ng­êi tr­ëng thµnh ®Ó ®i lµm viÖc ®­îc, ®Òu muèn thö søc m×nh trong nghÒ kinh doanh. Víi mét sè vèn trong tay Ýt ái, víi mét tr×nh ®é tri thøc nhÊt ®Þnh lÜnh héi ®­îc trong c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp, b¾t ®Çu khëi nghiÖp, phÇn lín hä ®Òu thµnh lËp doanh nghiÖp nhá chØ cña riªng m×nh, tù s¶n xuÊt kinh doanh. Trong kinh doanh mét sè ng­êi giµu lªn nhê sù nhanh nh¹y vµ th¸o v¸t hä l¹i më réng qui m« s¶n xuÊt, kinh doanh, ®Õn mét lóc nµo ®ã, lùc l­îng cña gia ®×nh kh«ng ®¶m ®­¬ng hÕt c¸c c«ng viÖc vµ ph¶i thuª ng­êi lµm vµ hä trë thµnh «ng chñ. Bªn c¹nh ®ã mét sè ng­êi lµm ¨n thua lç, buéc ph¶i b¸n dÇn tµi s¶n cña m×nh vµ cã khi ph¶i ®i lµm thuª cho ng­êi kh¸c. Nh÷ng ng­êi ®· trë thµnh «ng chñ ban ®Çu hä vµ nh÷ng ng­êi thî, nh÷ng ng­êi thî míi ®Çu th­êng lµ bµ con, hä hµng vµ l¸ng giÒng, vÒ sau hä më réng ®Õn nh÷ng ng­êi xa xø vµ «ng chñ chØ ®øng ra chØ ®¹o, qu¶n lý thî. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy th­êng ®­îc c¸c häc gi¶ xÕp vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá. NÒn kinh tÕ cña mét quèc gia lµ do tæng thÓ c¸c doanh nghiÖp lín, bÐ t¹o thµnh. PhÇn ®«ng c¸c doanh nghiÖp lín tr­ëng thµnh, ph¸t triÓn tõ doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ th«ng qua liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. §Ó c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ vµ ®­a ®Êt n­íc tiÕn lªn, kh«ng thÓ kh«ng cã c¸c doanh nghiÖp lín, vèn nhiÒu, kü thuËt hiÖn ®¹i lµm nßng cèt trong tõng ngµnh, nh»m t¹o ra søc m¹nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh th¾ng lîi trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Ngoµi viÖc x©y dùng c¸c doanh nghiÖp lín lµ cÇn thiÕt chóng ta cßn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng cã thÓ nhanh chãng v­¬n lªn trë thµnh nh÷ng doanh nghiÖp lín. Sù kÕt hîp c¸c lo¹i qui m« doanh nghiÖp trong tõng ngµnh, còng nh­ trong toµn nÒn kinh tÕ, trong ®ã nhÊn m¹nh ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thÝch hîp nh»m thu hót nhiÒu lao ®éng lµ phï hîp víi xu thÕ chung vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ kinh tÕ x· héi cña n­íc ta hiÖn nay. V× vËy ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc quan träng cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam. Nh­ vËy doanh nghiÖp võa vµ nhá cã nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi nµo? Tr­íc tiªn chóng ta xÐt lîi thÕ cña doanh nghiÖp võa vµ nhá: Doanh nghiÖp võa vµ nhá g¾n liÒn víi c¸c c«ng nghÖ trung gian, lµ cÇu nèi gi÷a c«ng nghÖ truyÒn thèng víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Chóng cã qui m« nhá cã tÝnh n¨ng ®éng, linh ho¹t, tù do s¸ng t¹o trong kinh doanh. Doanh nghiÖp võa vµ nhá dÔ dµng vµ nhanh chãng ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ thÝch øng víi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Doanh nghiÖp võa vµ nhá chØ cÇn l­îng vèn ®Çu t­ ban ®Çu Ýt, hiÖu qu¶ cao, thu håi vèn nhanh. Doanh nghiÖp võa vµ nhá cã tû suÊt vèn ®Çu t­ trªn lao ®éng thÊp h¬n nhiÒu doanh nghiÖp lín. Cho nªn chóng cã hiÖu suÊt t¹o viÖc lµm cao h¬n. HÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gän nhÑ, linh ho¹t, c«ng t¸c ®iÒu hµnh mang tÝnh trùc tiÕp. Quan hÖ gi÷a nng­êi qu¶n lý víi ng­êi lao ®éng kh¸ chÆt chÏ. Sù ®×nh trÖ, thua lç, ph¸ s¶n cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã ¶nh h­ëng rÊt Ýt hoÆc kh«ng g©y nªn khñng ho¶ng kinh tÕ- x· héi, ®ång thêi Ýt chÞu ¶nh h­ëng bëi c¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ d©y chuyÒn. Bªn c¹nh nh÷ng lîi thÕ quan träng, doanh nghiÖp võa vµ nhá cã nh÷ng bÊt lîi so víi doanh nghiÖp lín nh­: nguån vèn tµi chÝnh h¹n chÕ. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, tr×nh ®é thiÕt bÞ c«ng nghÖ th­êng yÕu kÐm, l¹c hËu. Kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin vµ tiÖp thÞ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu. Tr×nh ®é qu¶n lý ë c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn h¹n chÕ. Doanh nghiÖp võa vµ nhá cã n¨ng suÊt lao ®éng vµ søc c¹nh tranh kinh tÕ thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c doanh nghiÖp lín. §èi víi ViÖt Nam chóng ta, doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vÞ trÝ vai trß t¸c ®éng kinh tÕ x· héi rÊt lín ®ã lµ: Doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm ®a sè vÒ mÆt sè l­îng trong tæng sè c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµy cµng gia t¨ng m¹nh. ë hÇu hÕt c¸c n­íc, sè l­îng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm kho¶ng trªn d­íi 90% tæng sè c¸c doanh nghiÖp. Tèc ®é gia t¨ng sè l­îng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nhanh h¬n c¸c doanh nghiÖp lín. N­íc ta hiÖn nay ch­a cã sè liÖu thèng kª chÝnh x¸c c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­ng hÇu hÕt c¸c nghiªn cøu ®Òu cho r»ng, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam chiÕm kho¶ng 80-90% sè doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß quan träng trong sù t¨ng tr­ëng cña nªn kinh tÕ. Chóng gãp phÇn quan träng vµo sù gia t¨ng thu nhËp quèc d©n cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi, b×nh qu©n chiÕm kho¶ng 50% GDP ë mçi n­íc. ViÖt Nam, theo ®¸nh gi¸ cña viÖn nghiªn cøu Trung ¦¬ng, th× hiÖn nay, khu vùc Doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm kho¶ng 24% GDP. Doanh nghiÖp võa vµ nhá cã t¸c ®éng lín vµo kinh tÕ – x· héi ®ã lµ gi¶i quyÕt mét sè l­îng lín chç lµm viÖc cho d©n c­, lµm t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. ë hÇu hÕt c¸c n­íc, doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹o viÖc lµm cho kho¶ng 50-80% lao ®éng trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. §Æc biÖt trong nhiÒu thêi kú, c¸c doanh nghiÖp lín sa th¶i c«ng nh©n th× khu vùc doanh nghiÖp võa vµ nhá l¹i thu hót thªm nhiÒu lao ®éng hoÆc cã tèc ®é thu hót lao ®éng míi cao h¬n doanh nghiÖp lín. ViÖt Nam th× sè lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong c¸c lÜnh vùc phi n«ng nghiÖp hiÖn cã 7,8 triÖu ng­êi chiÕm 79,2% tæng sè lao ®éng phi n«ng nghiÖp vµ chiÕm 22,5% lùc l­îng lao ®éng cña c¶ n­íc (theo ViÖn nghiªn cøu Trung ¦¬ng). C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá còng gãp phÇn lµm n¨ng ®éng nÒn kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Do lîi thÕ cña qui m« nhá lµ n¨ng ®éng, linh ho¹t, s¸ng t¹o trong kinh doanh, cïng víi h×nh thøc tæ chøc kinh doanh cã sù kÕt hîp chuyªn m«n ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ mÒm dÎo, hoµ nhÞp víi ®ßi hái uyÓn chuyÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cho nªn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß to lín gãp phÇn lµm n¨ng ®éng nÒn kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Khu vùc doanh nghiÖp võa vµ nhá thu hót ®­îc kh¸ nhiÒu vèn trong d©n c­. Do tÝnh chÊt nhá lÎ, dÔ ph©n t¸n ®i s©u vµo c¸c ngâ ng¸ch vµ yªu cÇu sè l­îng vèn ban ®Çu kh«ng nhiÒu, cho nªn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß rÊt lín trong viÖc thu hót c¸c nguån vèn nhá lÎ, nhµn rçi trong c¸c tÇng líp d©n c­ ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Chóng t¹o lËp dÇn tËp qu¸n ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ h×nh thµnh khu vùc “ måi” cho viÖc thùc hiÖn cã kÕt qu¶ vÊn ®Ò huy ®éng vèn cña d©n c­ theo luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß to lín trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Æc biÖt ®èi víi khu vùc n«ng th«n. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc thùc hiÖn ®« thÞ ho¸ phi tËp trung. Sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n«ng th«ng sÏ thu hót ng­êi lao ®éng thiÕu hoÆc ch­a cã viÖc lµm vµ cã thÓ thu hót sè l­îng lín lao ®éng thêi vô trong c¸c kú n«ng nhµn vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, rót dÇn sè l­îng lao ®éng n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp vµ lµm viÖc ngay t¹i quª h­¬ng. Vµ nã h×nh thµnh khu tËp trung lµ qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ phi tËp trung. Cuèi cïng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ n¬i ­¬m mÇm c¸c tµi n¨ng kinh doanh, lµ n¬i ®µo t¹o, rÌn luyÖn c¸c nhµ doanh nghiÖp lµm quen víi m«i tr­êng kinh doanh. B¾t ®Çu tõ kinh doanh qui m« nhá vµ th«ng qua ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh doanh quy m« võa vµ nhá, mét sè nhµ doanh nghiÖp sÏ tr­ëng thµnh lªn thµnh nh÷ng nhµ doanh nghiÖp lín tµi ba, biÕt ®­a doanh nghiÖp cña m×nh nhanh chãng ph¸t triÓn. C¸c tµi n¨ng kinh doanh sÏ ®­îc ­¬m mÇm tõ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Qua nh÷ng lý luËn ë trªn chóng ta ®· biÕt ®­îc doanh nghiÖp võa vµ nhá cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng vµ vai trß rÊt lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña mét ®Êt n­íc. VËy thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua nh­ thÕ nµo? Tõ n¨m 1996 l¹i ®©y nhê t¸c ®éng tÝch cùc cña chñ tr­¬ng, c¸c luËt vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nªn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá b­íc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. §ã lµ giai ®o¹n kh«ng chØ cã sù t¨ng lªn vÒ sè l­îng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá mµ lµ cã sù c¬ cÊu l¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá, lµ sù ph¸t triÓn g¾n víi thÞ tr­êng h¬n, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc n©ng cao h¬n, vai trß vÞ trÝ cña nã trong nªn kinh tÕ quèc d©n ®­îc n©ng cao h¬n. Vµ b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ®ã lµ: Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá thuéc lo¹i h×nh c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh víi n­íc ngoµi t¨ng lªn nhanh. N¨m 1986 c¶ n­íc gÇn nh­ kh«ng cã doanh nghiÖp t­ nh©n nµo nh­ng ®Õn th¸ng 12/1994 c¶ n­íc cã 13.772 doanh nghiÖp t­ nh©n, 5.120 c«ng ty tr¸ch nhiªm h÷u h¹n, 133 c«ng ty cæ phÇn, tû träng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng c«ng nghiÖp t¨ng tõ 15,6% (1986) lªn 27,5% (1994). C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá míi ra ®êi ë n­íc ta, tõ n¨m 1986 ®Õn nay phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh. NhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ hîp t¸c x·. Qua ®iÒu tra 100 chñ doanh nghiÖp t­ nh©n ë Hµ Néi vµ 200 chñ doanh nghiÖp t­ nh©n ®· tõng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Nhµ n­íc (ë Hµ Néi 63%, ë Thµnh phè HCM 48%). NhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· chuyÓn h­íng mÆt hµng, chuyÓn h­íng ®iÒu kiÖn theo nguyªn t¾c kÕ hîp chuyªn m«n ho¸ víi ®a d¹ng ho¸ trªn c¬ së ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh thÝch hîp víi thÞ tr­êng t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, ®· cã ®æi míi theo h­íng: G¾n víi thÞ tr­êng, t¹o ®­îc ®éng lùc ph¸t triÓn, thiÕt thùc, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá thuéc khu vùc Nhµ n­íc ®­îc chñ ®éng s¶n xuÊt xuÊt kinh doanh h¬n trong n­íc. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò ®ã lµ: C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Òu gÆp vßng c¸c khã kh¨n trë ng¹i chi phèi vµ g©y ¶nh h­ëng nh©n qu¶ cho nhau. §ã lµ: thÞ tr­êng h¹n hÑp, kh«ng æn ®Þnh, vèn Ýt, kÜ thuËt c«ng nghÖ l¹c hËu. Kh«ng cã thÞ tr­êng nªn kh«ng cã nhu cÇu ®Çu t­ vµ ®æi míi c«ng nghÖ. Vèn Ýt kh«ng ®æi míi c«ng nghÖ nªu kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm kÐm. Do ®ã kh«ng cã thÞ tr­êng. Trong sè c¸c doanh nghiÖp ®­îc hái vÒ khã kh¨n cã 68,57% cho lµ khã kh¨n do thiÕu vèn, 37,62% cho lµ khã kh¨n bëi kh«ng cã thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn mang tÝnh tù ph¸t vµ cßn nhiÒu lóng tóng. Nguyªn nh©n cña tån t¹i yÕu kÐm trªn, mét phÇn lµ do h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc b¶n th©n doanh nghiÖp võa vµ nhá, phÇn quan träng h¬n lµ do ch­a cã m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. BiÓu hiÖn trªn c¸c mÆt: ThiÕu chÝnh s¸ch riªng cho doanh nghiÖp võa vµ nhá, sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc tuy ®· cã nh­ng ch­a nhiÒu. V× vËy ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nµy Nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÜ m« ®óng ®¾n ®Ó t¹o thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­: TËp hîp c¸c gi¶i ph¸p gåm: ChÝnh s¸ch t¹o hµnh lang ph¸p lÝ ®ång thêi ®æi míi hÖ thèng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« gåm: ChÝnh s¸ch tµi chÝnh – TÝn dông; chÝnh s¸ch vÒ thuÕ; chÝnh s¸ch vÒ th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ; chÝnh s¸ch c«ng nghÖ ®µo t¹o vµ tæ chøc m¹ng l­íi cung cÊp dÞch vô vµ th«ng tin. Tr­íc hÕt chóng ta xem xÐt vÒ hµnh lang ph¸p lý ®ã lµ: H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc qu¶n lý Nhµ n­íc, tæ chøc ®¹i diÖn vµ tæ chøc t­ vÊn ®Ó hç trî, gióp ®ì qu¶ lý c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ ®èi t­îng qu¶n lý, ®èi t­îng nµy rÊt ®a d¹ng vÒ ngµnh nghÒ, vÒ së h÷u vµ th­êng gÆp khã kh¨n vÒ vèn, c«ng nghÖ kü thuËt, th«ng tin. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang bÞ ph©n t¸n qu¶n lý bëi nhiÒu ®Çu mèi. VÝ dô: Trªn ®Þa bµn Hµ Néi, gÇn 200 doanh nghiÖp võa vµ nhá cña c«ng nghiÖp Trung ¦¬ng chÞu sù qu¶n lý cña 22 ®Çu mèi vµ trªn 100 doanh nghiÖp võa vµ nhá cña quèc doanh ®Þa ph­¬ng do 13 ®Çu mèi qu¶n lý. Sù ph©n t¸n ®Çu mèi ®· g©y ra t×nh tr¹ng ph©n t¸n chång chÐo, võa n¾m c¸i lÏ ra kh«ng cÇn n¾m, võa bu«ng c¸i lÏ ra kh«ng ®­îc bu«ng, nhiÒu viÖc cÇn thiÕt ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Ch¼ng h¹n qui ho¹ch ph¸t triÓn chuyªn ngµnh, gióp ®ì khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng, chuyÓn giao c«ng nghÖ. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn sù hç trî tõ bªn ngoµi, cÇn cã ng­êi b¶o vÖ quyÒn lîi vµ cÇn cã ng­êi ®¹i diÖn ®Ó nãi lªn tiÕng nãi cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¶i thùc sù trë thµnh chñ thÓ kinh doanh vµ ®­îc sù qu¶n lý b»ng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch. V× vËy ®· ®Õn lóc ph¶i ®æi míi, hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá theo c¸c h­íng: T¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc th«ng qua ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, xo¸ bá c¬ quan chñ qu¶n. C¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ c¸c bé phËn qu¶n lý ngµnh vµ bé phËn qu¶n lý chøc n¨ng. H×nh thµnh, ph¸t triÓn c¸c tæ chøc t­ vÊn, hç trî gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trªn c¸c lÜnh vùc: xuÊt khÈu, tµi chÝnh chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o. Ph¸t triÓn c¸c tæ chøc ®¹i diÖn theo ngµnh vµ theo c¸c lo¹i h×nh së h÷u ®Ó võa b¶o vÖ quyÒn lîi, võa gióp ®ì lÉn nhau, võa nãi lªn tiÕng nãi cña ng­êi chñ, ng­êi lao ®éng vµ tham m­u cho Nhµ n­íc trong x©y dùng qui ho¹ch, chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ngµnh m×nh. §ång thêi ph¶i t¨ng c­êng vµ ®æi míi qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nhµ n­íc ®· ban hµnh mét sè luËt vµ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ph¸t triÓn vµ qu¶n lý doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­: LuËt doanh nghiÖp t­ nh©n; LuËt c«ng ty; LuËt ®Çu t­ trong n­íc… vµ nhiÒu chÝnh s¸ch liªn quan. Song so víi yªu cÇu th× c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc cßn cÇn ph¶i lµm nhiÒu viÖc ®óng tÇm h¬n. Trong nh÷ng n¨m tíi Nhµ n­íc cÇn chó ý vÊn ®Ò sau: Hoµn thiÖn hÖ thèng luËt liªn quan ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh­ LuËt Hîp T¸c X·; LuËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Hoµn thiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hiÖn nay vµ x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Õn n¨m 2010. Trªn c¬ së chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cho c¸c vïng, ngµnh. §©y lµ c¬ së ®Ó ®Þnh h­íng ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá. Hoµn thiÖn, ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá theo h­íng ®ång bé, thÓ hiÖn sù g¾n bã gi÷a chñ tr­¬ng ph¸t triÓn víi qui m« vµ qui ho¹ch ph¸t triÓn tõng ngµnh víi chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thùc hiÖn. TÝnh ®ång bé cña chÝnh s¸ch kh«ng chØ thÓ hiÖn ë sè l­îng c¸c chÝnh s¸ch ph¶i ®ñ vµ ®ång bé ®Ó thùc hiÖn sù ¨n nhÞp vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Tãm l¹i Nhµ n­íc ph¶i t¹o hµnh lang ph¸p lý cho doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng b»ng c¸ch nghiªn cøu ban hµnh c¸c bé LuËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p qui ®Ó bæ sung, hoµn chØnh m«i tr­êng ph¸p luËt vÒ kinh doanh. ChÝnh phñ ph¶i thèng nhÊt sù qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t, hç trî vµ c¸p giÊy phÐp cho doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng. §ång thêi qui ®Þnh c¸c thñ tôc hµnh chÝnh theo h­íng c¶i tiÕn, gi¶m bít phiÒn hµ c¸c chñ ®Çu t­ thµnh lËp doanh nghiÖp võa vµ nhá. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kiªn quyÕt vµ cã hiÖn qu¶ nh»m ng¨n chÆn hµng lËu, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn vµ ph¶i xö lý nghiªm minh c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vi ph¹m ph¸p luËt. Cïng víi sù t¹o lËp hµnh lang ph¸p lý Nhµ n­íc ph¶i cã sù ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®ã lµ: VÒ chÝnh s¸ch tµi chÝnh - tÝn dông: Nhµ n­íc cho phÐp ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn, ®Ó c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã c¬ héi huy ®éng vèn vµo s¶n xuÊt-kinh doanh. Nhµ n­íc cÇn ph¶i dµnh phÇn tÝch luü hµng n¨m tõ 30% ®Õn 40% GDP ®Ó ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng vµ vµo c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th«ng qua hÖ thèng tµi chÝnh – tÝn dông. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn ph¶i huy ®éng vèn b»ng c¸c con ®­êng nh­: Huy ®éng vèn trong nh©n d©n vµ ®Ó huy ®éng ®­îc nguån vèn trªn, ngoµi chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý, cÇn ph¶i æn ®Þnh nÒn kinh tÕ ®ång thêi gi¶i to¶ ®­îc t©m lý lo sî sù mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn. Ph¶i huy ®éng ®­îc nguån vèn nhµn rçi cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi sù huy ®éng vèn trong n­íc th× nguån vèn n­íc ngoµi còng ph¶i ®­îc tËn dông. Th«ng qua liªn doanh, liªn kÕt, ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, ®Ó t¨ng nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. TËn dông nguån vèn ODA ®Ó n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng gióp c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi hoµ nhËp vµo thÞ tr­êng chung cña ®Êt n­íc vµ quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó khuyÕn khÝch ViÖt KiÒu ®Çu t­ vÒ n­íc vµ tËn dông nguån vèn mµ ViÖt KiÒu ë n­íc ngoµi göi vÒ cho th©n nh©n trong n­íc. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nªu trªn, tr­íc m¾t chóng ta tËp trung vµo mét sè biÖn ph¸p cô thÓ sau: Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qua ph¸t hµnh cæ phiÕu trong néi bé doanh nghiÖp, nh»m thu hót vèn nhµn rçi cña ng­êi lao ®éng. Tõng b­íc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ë c¸c ®« thÞ lín, tiÕn tíi thÞ tr­êng chøng kho¸n ë c¸c vïng ®« thÞ lín vµ trªn ®Þa bµn c¶ n­íc. LËp quÜ quèc gia hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá. Quy ®Þnh tû lÖ tÝn dông tèi thiÓu dµnh cho doanh nghiÖp võa vµ nhá ®èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i (ng©n hµng th­¬ng m¹i). H×nh thµnh c¸c tæ chøc tµi chÝnh, ng©n hµng chuyªn hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn th«ng qua c¸c biÖn ph¸p cho vay vèn, thanh to¸n th­¬ng m¹i. ViÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn trong n­íc ®· thùc hiÖn kh¸ m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m qua th«ng qua c¸c c«ng cô nh­ thuÕ, l·i suÊt… Nhê ®ã trong nh÷ng n¨m qua s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, tû lÖ tiÕt kiÖm ®Çu t­ toµn x· héi ®¹t lµ 444.585,6 tû ®ång. Nh­ng chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cßn nhiÒu trë ng¹i lµ ch­a t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng trong viÖc huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. MÆc dï tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i Nhµ n­íc ®· cho phÐp c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã thÓ vay theo h×nh thøc tÝn chÊp. Nh­ng trong thùc tÕ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng thÓ vay theo h×nh thøc nµy v× kh«ng cã tæ chøc ®¹i diÖn ®øng ra b¶o l·nh Cßn vßng quay theo h×nh thøc thÕ chÊp th× c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá l¹i kh«ng cã ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp cho ng©n hµng, trong khi ®ã l¹i ch­a cã mét tæ chøc tÝn dông nµo chuyªn doanh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n­íc ta, laÞi cã sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c Doanh nghiÖp quèc doanh vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Ngoµi ra viÖc ch­a cã hÖ thèng b¶o l·nh vµ b¶o hiÓm tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®· lµm cho doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng thÓ tiÕp cËn ®­îc víi c¸c kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n tõ hÖ thèng tµi chÝnh chÝnh thøc. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ: Chóng ta ®· ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë c¸c doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký thµnh lËp hÇu hÕt c¸c hÖ thèng VAT ®Òu thùc hiÖn miÔn ®ãng thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp qu¸ nhá. VAT ®­îc thu ®èi víi tÊt c¶ c¸c c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ miÔn thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp siªu nhá. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng ­u viÖt cña thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. HiÖn nay ë ViÖt Nam møc VAT nªn n»m trong kho¶ng 5% ¸ 10% lµ phï hîp. Sau mét thêi gian s¶n xuÊt ph¸t triÓn cã thÓ n©ng møc VAT tõ 10% lªn 15%, ®ång thêi lo¹i bá thuÕ vèn, thuÕ lîi tøc, c¸c ®iÒu tiªt tiÕp theo lµ sö dông thuÕ thu nhËp. §ång thêi ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÒ thuÕ. ¸p dông chÕ ®é thuÕ kho¸n theo sù kª khai cña chñ doanh nghiÖp vÒ møc doanh thu vµ møc chÞu thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng theo quy ®Þnh 66/H§BT, kÕt hîp víi kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¬ quan thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh møc thuÕ. Doanh thu cã thÓ tÝnh theo tõng th¸ng hoÆc tõng quý, tuú theo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ quan qu¶n lý thuÕ cã ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt kiÓm tra ho¸ ®¬n, sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh møc thuÕ cho ®óng luËt, nh­ng mét n¨m kh«ng qu¸ 2 lÇn ë mét doanh nghiÖp. ViÖc thu thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo c¸c luËt ®Þnh cã thÓ thùc hiÖn trùc tiÕp b»ng c¸ch chñ doanh nghiÖp nép cho kho b¹c ®Þa ph­¬ng, trªn c¬ së ®ã cã sù x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ vÒ møc thuÕ ph¶i nép, ®Ó qu¶n lý bít lùc l­îng c¸n bé thuÕ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh 66/H§BT, cã thÓ nép trùc tiÕp cho c¬ quan thuÕ trªn c¬ së cã ho¸ ®¬n hîp lÖ. Cuèi cïng lµ ph¶i cã chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ râ rµng, ®Ó gi¶m bít phiÒn hµ trong viÖc nép thuÕ ë nh÷ng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ­u tiªn ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá. Tuy vËy vÉn cßn nh÷ng v­íng m¾c cã ¶nh h­ëng lín ®Õn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, thËm chÝ cã doanh nghiÖp cßn cho r»ng nÕu thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ th× ch¾c ch¾n lîi nhuËn sÏ ©m hoÆc b»ng kh«ng. ChÝnh v× vËy t×nh tr¹ng trèn thuÕ x¶y ra kh¸ nhiÒu vµ ®Æc biÖt lµ khu vùc ngoµi quèc doanh. Vµ c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ vÉn rÊt r­êm rµ, r¾c rèi, phøc t¹p, thuÕ xuÊt nhiÒu khi bÞ trïng lÆp hoÆc thËm chÝ b×nh ®¼ng. §¬n cö nh­ luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, tuú tõng møc ®é ­u ®·i cho tõng ngµnh nghÒ mµ doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi h­ëng thuÕ suÊt 20%; 15% vµ 10%. Trong khi ®ã doanh nghiÖp trong n­íc. ChÞu møc thuÕ lµ 32%; 25%, 20% vµ 15%. §ång thêi l¹i ch­a cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®éng viªn vµ t¹o nguån thu. NhiÒu khi c¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi t­îng ®­îc miÔn gi¶m thuÕ nh­ng vÉn t×m c¸ch trèn thuÕ h¬n lµ xin ®­îc chÕ ®é miÔn gi¶m. T×nh h×nh nµy nãi lªn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ miÔn gi¶m cña chóng ta cÇn ph¶i ®æi míi h¬n cho phï hîp. VÒ chÝnh s¸ch c«ng nghÖ ®µo t¹o: Tr­íc hÕt ph¶i thµnh lËp c¸c trung t©m hç trî chuyÓn giao c«ng nghÖ nhµ n­íc hoÆc t­ nh©n ë c¸c vïng, c¸c trung t©m nµy cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kü thuËt c«ng nghÖ, thùc hiÖn c¸c dÞch vô, t­ vÊn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cho doanh nghiÖp võa vµ nhá, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tiÕp cËn ®­îc víi kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kh¾c phôc t×nh tr¹ng th«ng tin vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ vµ nhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc l¹c hËu.... MÆt kh¸c, c¸c trung t©m nµy cÇn phèi hîp víi c¸c trung t©m nghiªn cøu øng dông cña vïng hoÆc trung ­¬ng, c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu c¶i tiÕn ®æi míi thiÕt bÞ, kü thuËt, c«ng nghÖ cña hÖ thèng trung t©m nµy, kh«ng ph©n biÖt ®ã lµ trung t©m do Nhµ n­íc hay t­ nh©n thµnh lËp mµ tuú thuéc lÜnh vùc trung t©m ho¹t ®éng cã thuéc nh÷ng ngµnh nghÒ mµ nhµ n­íc ­u ®·i ph¸t triÓn hay kh«ng. Vµ ®Ó ®¶m b¶o n¨ng lùc ho¹t ®éng cña hÖ thèng trung t©m nµy, ®ßi hái cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu øng dông, c¶i tiÕn m¸y mãc, thiÕt bÞ còng nh­ nghiªn cøu øng dông ë c¸c vïng trong mét sè ngµnh kinh tÕ nhÊt ®Þnh hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá øng dông kÕt qu¶ nghiªn cøu mét c¸ch nhanh nhÊt. ViÖt Nam ta mÆc dï cã rÊt nhiÒu tæ chøc hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá trong vµ ngoµi n­íc nh­ng ®a sè c¸c tæ c¸c chÝnh s¸ch nµy ho¹t ®éng v× lîi Ých riªng. ChÝnh v× vËy, cã rÊt Ýt doanh nghiÖp võa vµ nhá muèn tham gia, hoÆc nhËn sù t­ vÊn, h­íng dÉn cña c¸c tæ chøc nµy. Trong khi ®ã nhu cÇu vÒ th«ng tin, chuyÓn giao c«ng nghÖ phæ biÕn kiÕn thøc.... lµ rÊt lín vµ cÇn cã sù hç trî tÝch cùc cña Nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã chóng ta ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch riªng cho c¸c doanh nghiÖp nµy vÒ ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, kü thuËt, vÒ c«ng nghÖ thiÕt bÞ.... ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu, cô thÓ râ rµng ®Ó trî gióp kinh phÝ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ tiÕn tiÕn. Qua thùc tr¹ng nµy ta thÊy cÇn cã mét chÝnh s¸ch c«ng nghÖ, ®µo t¹o tèt nh»m gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn. VÒ chÝnh s¸ch Th­¬ng m¹i : Trong chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i th× chñ tr­¬ng cña chóng ta lµ chñ ®éng x©y dùng quan hÖ, hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, x©y dùng nÒn kinh tÕ më víi c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, tiÕn tíi héi nhËp hoµn toµn vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· vµ ®ang ®­îc ViÖt Nam øng dông trong nh÷ng n¨m qua. C¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng ®­îc níi láng, mäi doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu còng nh­ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ vÉn cßn nhiÒu nh÷ng khóc m¾c g©y c¶n trë tíi qu¸ tr×nh nµy nh­: ChØ cho phÐp mét sè mÆt hµng, danh môc hµng ho¸ cÊm xuÊt khÈu hay thay ®æi, thuÕ xuÊt nhËp khÈu cao.... Ngoµi ra nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn ®¨c thï nh»m hç trî l©u dµi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ch­a cã nh­: Trî gióp xuÊt khÈu, cÊp tÝn dông, lµm hµng xuÊt khÈu Cßn vÒ chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp th× chÝnh s¸ch b¶o hé hiÖn nay ®· lµm biÕn d¹ng thÞ tr­êng trong n­íc. §Æc biÖt, viÖc ®¸nh thuÕ cao vµo c¸c mÆt hµng nhËp khÈu ®· lµm cho mét sè c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu víi gi¸ cao, tõ ®ã lµm ra c¸c s¶n phÈm cã gi¸ thµnh cao vµ kh«ng thÓ c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty lín. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng trong ngµnh c«ng nghiÖp t¸c nh©n t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi nh­ng kh¶ n¨ng thu håi vèn chËm, lîi nhuËn thÊp, ch­a nhËn ®­îc sù ­u ®·i hîp lý vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­: ThuÕ ®Êt, vay vèn tÝn dông .... Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp võa vµ nhá khu vùc ngoµi quèc doanh bÞ søc Ðp cña hµng nhËp lËu vµ sù ph©n biÖt ®èi xö so víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Cßn vÒ viÖc tæ chøc m¹ng l­íi cung cÊp dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc hÖ thèng c¬ quan cung cÊp th«ng tin trong ngµnh dÞch vô lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ë ViÖt Nam vµ lµ nhu cÇu bøc thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá. §iÒu nµy sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong viÖc thu thËp th«ng tin kinh tÕ, th«ng tin thÞ tr­êng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng h¬n cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. HiÖn nay mÆc dï cã rÊt nhiÒu tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc cung cÊp dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, trong sè c¸c tæ chøc nµy ho¹t ®éng v× lîi nhuËn vµ thùc sù kh«ng gióp ChÝnh phñ trong c«ng t¸c b¶o l·nh còng nh­ thùc thi c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn doanh nghiÖp võa vµ nhá. V× vËy chÝnh phñ nªn thiÕt lËp c¸c qui ®Þnh cô thÓ cho c¸c tæ chøc nµy ®Ó võa cã thÓ tËn dông ®­îc nh÷ng th«ng tin s½n cã trong viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi c¸c chÝnh s¸ch cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn ®­îc víi nhau. Bªn c¹nh ®ã ph¶i thiÕt lËp hÖ thèng tæ chøc – t­ vÊn – dÞch vô vµ cung cÊp c¶ th«ng tin v× nã lµ nh÷ng nhu cÇu bøc thiÕt cña doanh nghiÖp võa vµ nhá. Do chñ doanh nghiÖp hiÓu biÕt cã h¹n, kh«ng toµn diÖn, nh­ng hä l¹i cã vèn, cã tay nghÒ, cã kinh nghiÖm, cã kh¶ n¨ng më ®­îc doanh nghiÖp, nªn hä cÇn cã t­ vÊn vÒ ph¸p lý, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vµ dÞch vô trän gãi ®Ó hä cã thêi gian ®Çu t­ vµo c«ng viÖc kh¸c ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. HÖ thèng tæ chøc t­ vÊn – dÞch vô – cung cÊp th«ng tin ph¸t triÓn sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã ®­îc th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, h¹n chÕ sù rñi ro cho ®Õn møc thÊp nhÊt, sÏ lo¹i ®­îc nh÷ng “®Çu lËu”, “cß måi” lµm ¨n bÊt chÝnh, gãp phÇn t¹o nªn phong c¸ch lµm ¨n ch©n chÝnh vµ nÒn kinh doanh v¨n minh. Nh­ vËy chÝnh ta ®· ph©n tÝch ®­îc mét sè c¸c gi¶i ph¸p – chÝnh s¸ch mµ Nhµ n­íc ®· vµ ®ang thùc hiÖn. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc vÉn cßn nhiÒu khóc m¾c, nh÷ng khã kh¨n mµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cßn gÆp ph¶i do c¸c chÝnh s¸ch ch­a râ rµng hoÆc ch­a thùc sù ®Çy ®ñ so víi nh÷ng g× mµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá c¶m thÊy tin t­ëng. Mét sè kiÕn nghÞ cña b¶n th©n vÒ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá: Thø nhÊt: Trong hÖ thèng ph¸p lý cña Nhµ n­íc cÇn khÈn tr­¬ng xóc tiÕn vµ ®Çu t­ lùc l­îng ®Ó nghiªn cøu vµ sím ban hµnh c¸c vÊn ®Ò ph¸p qui chÝnh thøc vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá. H×nh thøc v¨n b¶n cã thÓ lµ luËt, ph¸p lÖnh…trong ®ã x¸c ®Þnh râ kh¸i niÖm vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ qui ®Þnh râ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nhµ n­íc cÇn sím c¶i tiÕn c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh cho c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nh÷ng qui ®inh vÒ chøng nhËn vèn cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cßn ch­a chÆt chÏ, t¹o nhiÒu khe hë. C¸c thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp còng vÇn ®­îc c¶i tiÕn, bæ sung thªm nhiÒu ngµnh míi, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc dÞch vô, t­ vÊn cho doanh nghiÖp trong viÖc ®Æt tªn gäi ®Ó tr¸nh sù trïng lÆp tªn doanh nghiÖp trªn cïng mét ®Þa ph­¬ng, ®Þa bµn qu¶n lý. Thµnh lËp c¸c tæ chøc hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá cã sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ gi÷a c¸c trung t©m ®Ó chóng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Thµnh lËp c¸c tæ chøc ®¹i diÖn cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong tõng lÜnh vùc vµ tõng ®Þa ph­¬ng lµ c¬ quan b¶o hé quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tr­íc ph¸p luËt. CÇn nghiªn cøu, xem xÐt ®Ó thµnh lËp mét c¬ quan qu¶n lý thèng nhÊt thuéc Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. T¨ng c­êng kØ c­¬ng ph¸p luËt, trËt tù an ninh x· héi. CÇn cã nh÷ng qui ho¹ch vÒ nh÷ng khu c«ng nghiÖp, cöa hµng liªn hîp b¸n bu«n, tr¹m « t«, kho b·i lín cho cho c¸c doanh nghiÖp thuª hoÆc mua, ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã tæ chøc vµ ®i vµo v¨n minh kinh doanh. CÇn cã c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý an toµn lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh c¬ khÝ. CÇn cã nh÷ng bé luËt hoÆc qui chÕ râ rµng vµ xuÊt nhËp khÈu cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nhµ n­íc còng cÇn ban hµnh nh÷ng luËt ph¸p nghiªm ngÆt kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh»m gi¶m bít tèi ®a c¸c hµnh vi tiªu cùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý ®· g©y khã kh¨n cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh lµnh m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi r»ng, ®· ®Õn lóc cã mét sù so¹n th¶o vµ ®¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá gãp phÇn lµm cho khu vùc nµy hoµ nhËp qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chung. Thø hai: Ph¶i hoµn thiÖn chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i vµ c«ng nghÖ. §Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ph¸t triÓn m¹nh mÏ, æn ®Þnh, ®óng h­íng cÇn chó ý mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: Ph¶i cã mét chÝnh s¸ch vµ c«ng b»ng ®èi víi mäi h×nh thøc kinh doanh, doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Ph¶i cã chÝnh s¸ch xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, thóc ®Èu s¶n xuÊt trong thêi gian t×m kiÕm vµ th©m nhËp thÞ tr­êng. ChÝnh s¸ch s¶n xuÊt trong n­íc cÇn ph¶i hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn vµ gãp phÇn tÝch cùc vµo x©y dùng thÞ tr­êng trong n­íc vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ra n­íc ngoa×, kh«ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®éc quyÒn bãp mÐo nh­ hiÖn nay. Ph¶i tÝch cùc c«ng t¸c chèng bu«n lËu, nhËp lËu, chèng hµng gi¶, hµng nh¸i, nh·n hiÖu, mÉu m·. ChÝnh phñ cÇn tÝch cùc hç trî mét phÇn kinh phÝ tµi trî trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét v­ên ­¬m doanh nghiÖp chung vµ tiÕn tíi h×nh thµnh doanh nghiÖp chuyªn tr¸ch vµ kÜ thuËt nh»m cung cÊp cho doanh nghiÖp võa vµ nhá c¬ së h¹ tÇng, dÞch vô vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Thø ba: CÇn hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh – tÝn dông: CÇn ph¶i b¶o ®¶m c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá khu vùc t­ nh©n ®­îc thùc sù b×nh ®¼ng nh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong vay vèn ng©n hµng. B·i bá, ®èi xö ­u ®·i vÒ vay nî, xo¸ nî, gi·n nî ®èi víi kho¶n vay qu¸ h¹n, gia h¹n nî ®èi víi c¸c kho¶n vay gÆp rñi ro. ViÖc thu tÝn dông thuª mua vµ cung cÊp c¸c kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n víi møc ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá míi khëi sù hoÆc ®Çu t­ ®æi míi kÜ thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn. ChÝnh phñ lËp hÖ thèng b¶o l·nh vµ b¶o hiÓm tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, trong ®ã chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch vµ ®ãng gãp c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc bao gåm c¶ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Môc tiªu cña quÜ lµ ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp cã c¸c dù ¸n kh¶ thi cÇn vèn tÝn dông ®Çu t­ song thiÕu mét phÇn thÕ chÊp, b¶o l·nh theo hîp ®ång vèn vay. CÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ng©n hµng trong viÖc cho vay tÝn dông ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n bÞ qui ®Þnh bëi c¸c thñ tôc r­êm rµ phøc t¹p lµm cho chi phÝ giao dÞch t¨ng cao. Thø t­: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ: §ã lµ lµm sao tr¸nh trïng l¾p vÒ c¸c v¨n b¶n vÒ thuÕ vµ cÇn ph¶i râ rµng, nhÊt qu¸n vµ æn ®Þnh, gi¶i quyÕt sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ nghÜa vô thuÕ gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. CÇn ph¶i cã sù ­u ®·i vÒ thuÕ cho c¸c ®èi t­îng ®­îc ­u tiªn ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt – kinh doanh. Thø n¨m: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch c«ng nghÖ - ®µo t¹o: ChÝnh phñ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Ó hç trî ®æi míi c«ng nghÖ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. CÇn t¨ng thêi h¹n ®­îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ cho c¸c dù ¸n ®æi míi c«ng nghÖ. VÒ l©u dµi cÇn cã c¸c ch­¬ng tr×nh trî gióp chi phÝ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã dù ¸n kh¶ thi vÒ ®æi míi c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §èi víi hç trî vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn xóc tiÕn hç trî liªn kÕt c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá víi c¸c viÖn kinh tÕ, tr­êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n­íc nh»m ®µo t¹o nh÷ng nhµ qu¶n lý giái vµ c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. VÒ l©u dµi cÇn ph¶i c¶i tæ hÖ thèng gi¸o dôc s½n cã nh»m môc ®Ých ®µo t¹o, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tham gia vµo thÞ tr­êng. Thø s¸u: CÇn hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®Çu t­. VÒ chÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn, Nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng ban ®Çu nh­: ®­êng, ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ vµo thiÕt bÞ c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i mµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá do h¹n chÕ vÒ vèn kh«ng thÓ ®Çu t­. Thø b¶y: CÇn hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng: Mäi nç lùc hç trî sÏ b»ng thõa nÕu c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng cã thÞ tr­êng tiªu thô v÷ng ch¾c. V× thÕ, song song víi cuéc vËn ®éng “ ng­êi ViÖt dïng hµng ViÖt “ Nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ ng­êi tiªu dïng cÇn khuyÕn khÝch c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i ­u tiªn tiªu dïng hµng ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch më cöa ngo¹i giao nh»m t×m kiÕm thÞ tr­êng h¬n n÷a cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam nãi chung vµ doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tham gia ®Êu thÇu x©y dùng c¬ së h¹ tÇng b»ng nguån vèn ng©n s¸ch, nh»m b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, t¹o ra c«ng v¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã thÓ hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c doanh nghiÖp lín th«ng qua c¸c hîp ®ång cung øng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm gia c«ng. §ã lµ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp võa vµ nhá cã viÖc lµm vµ h¬n n÷a cã t¸c dông b¶o ®¶m thÞ tr­êng, chuyÓn giao c«ng nghÖ, kü n¨ng qu¶n lý tõ doanh nghiÖp lín sang doanh nghiÖp võa vµ nhá. PhÇn kÕt luËn Trong nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ kinh tÕ nhê chÝnh s¸ch c¶i c¸ch kinh tÕ. Nh­ng chóng ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p toµn diÖn h¬n c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vµ thiÕt lËp c¸c biÖn ph¸p hç trî lµ cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. V× vËy cÇn cã nh÷ng c¬ së ph¸p lý riªng cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ nh÷ng chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn m«i tr­êng ®Çu t­, thÞ tr­êng c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng ®¸p øng ®ßi hái cña m«i tr­êng kinh doanh hiÖn nay. Mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn tæng thÓ ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá cã sù phèi hîp triÓn khai ®ång bé gi÷a c¸c ban ngµnh lµ träng yÕu trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch mµ ViÖt Nam cÇn tËp trung ®Ó t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng nç lùc chñ ®éng vµ s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng. Tuy nhiªn sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî kh«ng ph¶i ngµy mét ngµy hai lµ lµm ®­îc mµ ph¶i tõng b­íc phï hîp víi hoµn c¶nh nÒn kinh tÕ trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, ®ång thêi ph¶i häc hái kinh nghiÖm cña mét sè n­íc ASEAN ®· tõng lµm. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TrÇn Chu Toµn ®· h­íng dÉn em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tµi liÖu tham kh¶o Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá (PGS NguyÔn §×nh Phan ) T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 215 – 216 th¸ng4/96 Thùc tr¹ng vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 215 – th¸ng 6/96 T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 233 – th¸ng 12/96 4. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 217 – th¸ng 7/96 Kinh tÕ vµ dù b¸o sè 3 – 2000 T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 238 – th¸ng 3/98 T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 248 – th¸ng 01/99 Kinh tÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng sè 1 (30) – th¸ng 2/2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững giải pháp vĩ mô nhằm phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan