Đề tài Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần việt á chi nhánh Cần Thơ

Cán bộ lãnh đạo của NH cũng như các phòng ban còn thiếu so với nhu cầu thực tế. – Cơ sở vật chất tại chi nhánh còn hạn chế, công nghệ kỹ thuật chưa hiện đại – Tình hình xuất nhập khẩu nông – thủy sản thời gian qua gặp nhiều khó khăn, dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có nhiều doanh nghiêp là khách hàng của chi nhánh, làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. – Hiện nay áp lực cạnh tranh giữa các NH rất cao.

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần việt á chi nhánh Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đến nhiều chỉ số khác. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nên đề tài chỉ phân tích kỹ Lợi nhuận của ngân hàng (như trên) và ROA như sau 4.4.4 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả HĐKD VAB- CT Bảng 19: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ROA 4.4.4.1 Các chỉ số đo lường lợi nhuận Các nhân tố ảnh hưởng Năm a (%) b (lần) ROA (%) 2005 6,101 0,055 0,336 2006 13,973 0,072 1,006 2007 21,741 0,094 2,043 Nguồn: phòng kế toán - ngân quỹ Ta biết: ROA được tính theo công thức sau Thu nhập Doanh thu Chi phí Doanh thu Doanh thu Tổng tài sản = – x Doanh thu = Lợi nhuận ròng Doanh thu x Tổng tài sản ROA = Tỷ suất lợi nhuận * Hệ số sử dụng tài sản Gọi Rn ROA năm thứ n (n = 2005, 2006, 2007) an Tỷ suất lợi nhuận bn Hệ số sử dụng tài sản ² Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) Dựa trên bảng, ta thấy ROA tăng đều qua 3 năm. Cụ thể năm 2005 là 0,336%, năm 2006 là 1,006%, năm 2007 là 2,043%. Tính đến năm 2006, Chỉ số này đã vượt kế hoạch chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của NH tốt, NH có cơ cấu tài sản hợp lý, có sự điều động linh hoạt giữa các hạng mục trên tài sản truớc những biến động của nền kinh tế. ROA càng tăng cho thấy ngân hàng phải trả chi phí cho nguồn vốn huy động ít hơn so với hai năm trước. Nguyên nhân tăng là do chịu ảnh hưởng của 2 nhân tố: lợi nhuận ròng và tổng tài sản. Tốc độ tăng của lợi nhuận ròng qua 2 mốc thời gian (2006/2005 là 834%) và (2007/20065 là 423%) đều tăng nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ tăng của TTS với thời gian tương ứng là 216% và 158,21%. Để thấy rõ hơn mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến Chỉ số Lợi nhuận/tổng tài sản, ta lần lượt phân tích chúng theo từng mốc thời gian sau: ROA chịu ảnh hưởng bởi 2 nhân tố: Tỷ suất LN và Hệ số sử dụng TS X Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ROA năm 2006/2005 - Xác định đối tượng phân tích ∆ R = R06 – R05 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA ROA được xác định: Rn = an x bn + Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) thực tế năm 2006 (R06) R06 = a06 x b06 = 13,973 x 0,072 = 1,006% + Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) năm 2005 (R04) R05 = a05 x b05 = 6,101 x 0,055 = 0,336 % ð Đối tượng phân tích: ∆R = R06 – R05 = 1,006 – 0,336 = 0,67% Vậy: ROA thực tế của ngân hàng năm 2006 so với năm 2005 tăng 0,67% là do ảnh hưởng bởi các nhân tố như: Tỷ suất lợi nhuận và Hệ số sử dụng tài sản. - Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố Sự tăng trưởng của ROA này do ảnh hưởng bởi các nhân tố (yếu tố) sau + Ảnh hưởng bởi nhân tố Tỷ suất lợi nhuận ∆a = a06b05 – a05b05 = 13,973 x 0,055 – 6,101 x 0,055 = 0,433 % Vậy: Do tỷ suất lợi nhuận tăng 7,872% làm ROA ngân hàng tăng 0,433%. + Ảnh hưởng bởi nhân tố Hệ số sử dụng tài sản: ∆b = a06b06 – a06b05 = 13,973 x 0,072 – 13,973 x 0,055 = 0,017 x 13,973 = 0,237 % Vậy: Do hệ số sử dụng tài sản năm 2006 tăng 0,017 lần so với 2005, làm ROA của ngân hàng tăng 0,237%. - Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng * Nhân tố làm tăng ROA: + Tỷ suất lợi nhuận: 0,433% + Hệ số sử dụng tài sản: 0,237% * Nhân tố làm giảm ROA: 0% 0,67% ð 0,433 + 0,237 = 0,67 % = Đối tượng phân tích (ROA) X Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ROA năm 2007/2006 - Xác định đối tượng phân tích ∆ R = R07 – R06 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA ROA được xác định: Rn = an x bn + Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) thực tế năm 2007 (R07 R07 = a07 x b07 = 21,741 x 0,094 = 2,043 % + Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) năm 2006 (R06 ) R06= a06 x b06 = 13,973 x 0,072 = 1,006% ð Đối tượng phân tích: ∆R = R07 – R06 = 2,043 – 1,006 = 1,037 % Vậy: ROA thực tế của ngân hàng năm 2007 so với năm 2006 tăng 1,037% là do ảnh hưởng bởi các nhân tố như: Tỷ suất lợi nhuận và Hệ số sử dụng tài sản - Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố Sự tăng trưởng của ROA này do ảnh hưởng bởi các nhân tố (yếu tố) sau +Ảnh hưởng bởi nhân tố Tỷ suất lợi nhuận ∆a = a07b06 – a06b06 = 21,741 x 0,072 – 13,973 x 0,072 = 7,768 x 0,072 = 0,559 % Vậy: Do TSLN 2007 tăng so với năm 2006 là 7,768% làm ROA NH tăng 0,559%. + Ảnh hưởng bởi nhân tố Hệ số sử dụng tài sản ∆b = a07b07 – a07b06 = 21,741 x 0,094 – 21,741 x 0,072 = 0,022 x 21,741 = 0,478 % Vậy: Do hệ số sử dụng tài sản năm 2007 tăng 0,022 lần so với 2006, làm ROA của ngân hàng tăng 0,478%. - Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng * Nhân tố làm tăng ROA: + Tỷ suất lợi nhuận: 0,559% + Hệ số sử dụng tài sản: 0,478% * Nhân tố làm giảm ROA: 0% 1,037 % ð 0,559 + 0,478 = 1,037 % = Đối tượng phân tích (ROA) Nhận xét: Qua kết quả so sánh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ROA theo từng năm ta thấy, nhân tố tác động thuận lợi đến ROA là hệ số sử dụng tài sản và TSLN. Hai nhân tố này luôn tăng, chứng tỏ hiệu quả tạo ra từ 1 đồng tài sản của NH ở năm sau cao hơn năm trước, có nghĩa là hiệu quả hoạt động kinh doanh của VAB – CT đã được khẳng định và cần tiếp tục phát huy hơn nữa. Vì năm 2005 ngân hàng mới thành lập nên năm đầu có ROA nhỏ hơn cho thấy ứng với 1 đồng tài sản đem đầu tư thì vẫn thu được lợi nhuận, nhưng lợi nhuận này còn bị tác động bởi chi phí khá lớn nên giá trị của ROA chưa cao. Hai năm 2006 và 2007 ngân hàng co chỉ số ROA lớn hơn 1 cho thấy hai năm này ngân hàng đang hoạt động rất hiệu quả. ² Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Bảng 20: TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 Lợi nhuận 257 2.404 12.573 2.147 10.169 Doanh thu 4.212 17.204 57.830 12.992 40.625 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 6,101 13,973 21,741 7,872 7,768 nguồn: phòng kế toán - ngân quỹ Nhìn vào bảng 20 cho thấy qua ba năm tỷ số này tăng rõ rệt. Năm 2005 là 6,101%. Năm 2006 tăng nhiều nhất (7,872%) đạt 13,973% so với năm 2005 do tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của cả chi lãi và chi dịch vụ. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh từ 1 đồng chi phí bắt đầu tăng, Ngân hàng đã sử dụng mức chi tiêu cho các khâu quảng cáo, tiếp thị nhằm giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình đạt vượt kế hoạch đề ra. Sang năm 2007 tỷ số này tiếp tục tăng (7,768%) đạt 21,741% so với năm 2006. Tỷ số này cho biết hiệu quả của một đồng thu nhập trong việc tạo ra lợi nhuận, tức cứ 100 đồng thu nhập sẽ tạo ra được 6,101 đồng lợi nhuận ở năm 2005; 13,973 đồng lợi nhuận ở năm 2006 và 21,741 đồng lợi nhuận ở năm 2007. Tỷ số này đã tăng đạt ở mức khá cao. Để đạt được điều này là nhờ chi nhánh đã có những biện pháp tích cực trong việc tăng thu nhập như áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt, ưu đãi đối với những khách hàng truyền thống,… ² Mức lãi biên tế – Mức lãi biên tế [(Thu lãi- Chi lãi)/Tài sản sinh lời] Chỉ tiêu này đo lường khả năng quản lý tài sản trong việc tạo ra lợi nhuận ròng và mức lãi ròng biên tế. Mức lãi ròng được nhà quản lý NH theo dõi chặt chẽ, bởi vì căn cứ vào đó có thể dự đoán khả năng sinh lãi của NH Tỷ số này cho biết Ngân hàng sẽ nhận được bao nhiêu đồng thu nhập ròng khi đầu tư một đồng vốn vào các đối tượng sinh lời từ lãi suất. Bảng 21: PHÂN TÍCH MỨC LÃI BIÊN TẾ Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 1 Thu lãi 4.151 16.935 56.941 12.784 40.006 2 Chi lãi 3.890 11.047 35.515 7.157 24.468 3 (thu lãi – chi lãi) 261 5.888 21.426 5.627 15.538 4 Tài sản sinh lời 62.182 226.167 607.269 163.985 381.102 5 Mức lãi biên tế % 0,42 2,60 3,53 2,18 0,93 nguồn: phòng kế toán - ngân quỹ Trong ba năm qua nhìn chung tỷ số này tăng lên một cách rõ rệt, chứng tỏ khả năng quản lý tài sản hiệu quả trong việc tạo ra lợi nhuận ròng từ tài sản sinh lời của NH Cụ thể: Năm 2005 mức lãi biên tế là 0,42%. Đến năm 2006 tỷ số này tăng lên 2,60% (tăng 2,18% so với năm 2005) và tỷ số này tiếp tục tăng đến 3,53% ở năm 2007 (tăng 0,93% so với năm 2006). Sở dĩ tỷ lệ này tăng là do tốc độ tăng của thu nhập lãi suất ròng tăng nhanh hơn tốc độ tăng của các tài sản sinh lợi. Chính vì vậy mà tỷ số lãi suất biên tế tăng qua hàng năm. ² Hệ số sử dụng tài sản – Hệ số sử dụng tài sản (Tổng thu nhập/Tổng tài sản) Chỉ số này cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng. Nếu chì số cao chứng tỏ ngân hàng đã phân bổ tài sản đầu tư một cách hợp lý và hiệu quả, tạo nền tảng cho việc tăng lợi nhuận của ngân hàng thương mại. Bảng 22: PHÂN TÍCH HỆ SỐ SỬ DỤNG TÀI SẢN Đvt: % Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 1 Tổng thu nhập 4.212 17.204 57.830 12.992 40.625 2 Tổng tài sản 75.240 237.755 613.927 162.515 376.172 3 Hệ số sử dụng tài sản 5,59 7,23 9,42 1,64 2,19 nguồn phòng kế toán - ngân quỹ Nhìn chung, hệ số sử dụng tài sản của Ngân hàng qua ba năm (2005 - 2007) tăng khá rõ nét (từ 5,59% đến 9,42%), hệ số sử dụng tài sản 2006 là 7,23% (tăng 1,64% so với 2005), năm 2007 là 9,42% tăng 2,19% so với năm 2006. Với xu hướng phát triển như thế cho thấy Ngân hàng đã có nhiều cố gắng gia tăng nguồn vốn hoạt động và có sự điều động linh hoạt các khoản mục sinh lời ngày càng hợp lý để tạo ra thu nhập ngày càng nhiều hơn. Con số này phản ánh cứ 100 đồng tài sản có của Ngân hàng đem đi đầu tư sẽ thu được 5,59 đồng lợi nhuận năm 2005; 7,23 đồng lợi nhuận năm 2006 và 9,42 đồng lợi nhuận năm 2007 4.4.4.2 Chỉ tiêu về rủi ro * Rủi ro tín dụng Cho vay khách hàng – là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu của NH, chiếm tỷ lệ lớn (hơn 90%) trong tổng đầu tư của VAB – CT. Tuy nhiên lại là nghiệp vụ có mức độ rủi ro lớn nhất vì nó rất nhạy cảm với môi trường KT – CT – XH. Bảng 23: CHỈ TIÊU VỀ RỦI RO TT Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 A Tài sản nhạy cảm lãi suất Tr.VND 101.636 478.453 530.600 TG tại NHNN & TCTD khác Tr.VND 2.364 6.250 21.662 Cho vay ngắn hạn Tr.VND 99.272 472.203 508.938 B Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Tr.VND 75.267 131.524 212.876 Tiền gửi ngắn hạn Tr.VND 42.369 80.398 109.846 Tiền vay ngắn hạn (G) Tr.VND 0 0 0 Tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn Tr.VND 31.898 51.126 103.030 C Nợ quá hạn Tr.VND 472 0 1.329 D Tổng Dư nợ Tr.VND 63.570 219.227 593.260 E Tài sản thanh khoản Tr.VND 119.889 489.565 535.727 Tiền mặt Tr.VND 18.253 11.112 5.127 TG tại NHNN & TCTD khác Tr.VND 2.364 6.250 21.662 Cho vay ngắn hạn Tr.VND 99.272 472.203 508.938 F Tổng nguồn vốn huy động Tr.VND 57.520 142.590 230.040 1 Rủi ro tín dụng (C/D) % 0,74 - 0,22 2 Rủi ro lãi suất (A/B) % 135,03 363,77 249,25 3 Rủi ro thanh khoản [(E-G)/F] % 208,43 343,33 232,88 Nguồn: Phòng kế toán - ngân quỹ Qua bảng 22 cho thấy tỷ lệ rủi ro này ngày càng giảm qua các năm, khoản rủi ro này nằm trong mức chỉ tiêu do hội sở đề ra cho chi nhánh (chỉ tiêu hội sở giao cho chi nhánh ở năm 2005 là ≤ 3,5%; còn ở năm 2007 là ≤ 3%). Cụ thể năm 2005 là 0,74%; đến năm 2007 tỷ lệ này tăng lên vừa phải 0,22%. Chỉ số này giảm nhờ vào sự nổ lực của tập thể cán bộ trong công tác thu hồi nợ cũng như ban lãnh đạo đã giao nhiệm vụ đến từng cán bộ tín dụng về các khoản thu NQH cuối mỗi kỳ/ mỗi tháng, đến khi kết thúc niên độ sẽ tiến hành tổng kết lại nhằm khen thưởng cá nhân nào hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, với mục đích hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Hay nói khác hơn là do phần lớn các khoản cho vay là ngắn hạn, nên việc quản lý cũng như thu hồi nợ sẽ nhanh chóng hơn giúp NH tránh được rủi ro, bởi cho vay với kỳ hạn trả nợ dài sẽ có biến động nhiều do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều yếu tố: cạnh tranh, thị trường, giá cả…; nhưng nếu vì lý do đó mà NH hạn chế cho vay dài hạn thì sẽ mất đi phần thu nhập không nhỏ từ hoạt động cho vay trung và dài hạn bởi lãi suất cho hoạt động này cao hơn lãi suất cho vay ngắn hạn. * Rủi ro lãi suất Chỉ số rủi ro lãi suất của chi nhánh trong 3 năm qua có sự biến động như sau: năm 2005 là 135,03%; năm 2006 là 363,77% (tăng 228,74% so với năm 2005) Đến năm 2007 chỉ số này giảm xuống còn 249,25% ( giảm 114,52% so với 2006). Thực tế thì tỷ số này nhỏ hơn 1 hay lớn hơn 1 đều ảnh hưởng đến thu nhập của Ngân hàng khi có sự thay đổi của lãi suất. Nếu lãi suất tăng thì thu nhập sẽ bị giảm ngược lại nếu lãi suất giảm thì thu nhập của Ngân hàng sẽ tăng lên. Nguyên nhân tỷ số này luôn lớn hơn 1 là do NH chịu ảnh hưởng nhiều bởi biến động của lãi suất trên thị trường, sự không cân xứng giữa các kỳ hạn của tài sản Nợ và tài sản Có. Cụ thể, với tỷ trọng tài sản Nợ dài hạn (Tiền gửi có kỳ hạn của dân cư) chiếm rất nhỏ khoảng 11%, nếu đem đầu tư tài sản Có ngắn hạn thì khi lãi suất đầu tư giảm, NH có nguy cơ bị rủi ro. * Rủi ro thanh khoản Qua bảng trên cho thấy tỷ số này như sau, năm 2005 là 208,43%, sang năm 2006 là 343,33%, tăng 134,9% so với năm 2005. Đến năm 2007 giảm xuống còn 232,88%, đã giảm 110,45% so với 2006. Tỷ số này cao chứng tỏ khả năng thanh thanh toán cho khách hàng là thấp, chưa tạo được niềm tin và sự tín nhiệm nhiều ở khách hàng. Năm 2007 tỷ số này đã giảm xuống, cho thấy năm này tình hình thanh khoản đã được cải thiện nhưng vẫn còn khá cao. Tóm lại, chính những rủi ro trên đã gây ra những tổn thất về tài chính cho VAB – CT: làm tăng chi phí hoạt động, làm giảm tốc độ tăng lợi nhuận lẽ ra phải đạt từ 835% trở lên như năm 2006, thì năm 2007 chỉ đạt mức 423%. Do đó NH cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh nhằm đạt được sự cân bằng hợp lý giữa lợi nhuận với rủi ro và tổn thất. Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG Qua kết quả phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ có thể rút ra được một số thuận lợi và khó khăn mà ngân hàng gặp phải trong thời gian qua; từ đó đưa ra vài giải pháp cụ thể giúp ngân hàng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong tương lai. 5.1.1 Thuận lợi – Có vị trí thuận lợi, Thành phố Cần thơ là trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long. – Được sự quan tâm của TW và chính quyền địa phương. – Nằm ngay Quốc lộ, giao thông thuận lợi – Thu hút được nhiều khách hàng, các DN, công ty lớn làm ăn hiệu quả. – Các quy chế, quy trình được chuyển hóa dần thiết lập nền tảng tốt, ổn định cho chi nhánh trong hoạt động. – Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng, chuẩn hóa dần. – Chất lượng hoạt động ngày càng được củng cố, các biện pháp kiểm soát chất lượng bước đầu phát huy tác dụng cho thấy hoạt động tín dụng có chiều hướng diễn biến tích cực. – Sản phẩm dịch vụ dựa trên nền công nghệ HĐH phát triển khá nhanh. 5.1.2 Khó khăn – Cán bộ lãnh đạo của NH cũng như các phòng ban còn thiếu so với nhu cầu thực tế. – Cơ sở vật chất tại chi nhánh còn hạn chế, công nghệ kỹ thuật chưa hiện đại – Tình hình xuất nhập khẩu nông – thủy sản thời gian qua gặp nhiều khó khăn, dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có nhiều doanh nghiêp là khách hàng của chi nhánh, làm ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. – Hiện nay áp lực cạnh tranh giữa các NH rất cao. 5.2 GIẢI PHÁP CHUNG Các chi nhánh quán triệt nội dung chỉ đạo, điều hành đến 30/9/2007: + Tăng trưởng Dư nợ tín dụng cuối kỳ đến 30/9/2007 toàn ngành dưới 15% + Chỉ số hiệu quả hoạt động ROA ≥ 1 – Hàng tháng, quý Chi nhánh theo dõi và có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo đúng hướng dẫn của NH Hội sở để thực hiện yêu cầu quản trị điều hành tại Chi nhánh và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Hội sở đạt được mục tiêu lợi nhuận cao, rủi ro thấp. – Giám đốc Chi nhánh phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên đơn vị mình nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. – Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, chi nhánh phản ánh kịp thời về Hội sở chính để xử lý. 5.3 GIẢI PHÁP CỤ THỂ Sau khi phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của VAB – CT thông qua các chỉ tiêu quan trọng, thì nhìn chung ta thấy chi nhánh đã đạt được những kết quả nhất định. Song, bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế chưa khắc phục đuợc. Vì vậy, ngân hàng cần quan tâm hơn nữa trong việc giải quyết xử lý cũng như tìm ra nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động của mình nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Xuất phát từ những thuận lợi khó khăn của ngân hàng ta có thể đưa ra một số giải pháp sau – Tăng cường đưa cán bộ, nhân viên thực hiện công tác triển khai, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến các doanh nghiệp, công ty lớn, làm ăn hiệu quả, qua đó giúp ngân hàng mở rộng mối quan hệ. – Tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, lãnh đạo các cấp nhằm đảm bảo kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của NH (tiết kiệm thời gian thẩm định), nhất là khi tiếp cận tìm hiểu các đối tác, các DN trước khi ký hợp đồng cho vay được nhanh chóng, an toàn. – Tiếp tục duy trì đối với khách hàng có uy tín trên địa bàn, thường xuyên tổ chức những đợt kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của các DN (ngay cả trên địa bàn trong tỉnh), xem SP của họ có còn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng hiện nay và tương lai không, sản phẩm đó ở giai đoạn phát triển nào, lỗi thời hay chưa, từ đó đưa ra giải pháp là tiếp tục đầu tư hay không. 5.3.1 Về huy động vốn Tăng cường mở rộng huy động vốn trong dân cư và các TCKT, đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ vốn kinh doanh của Ngân hàng; nhanh chóng nắm bắt cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà máy (ưu tiên cho những đơn vị có tiếng, thương hiệu mạnh), nơi có nhiều khu công nghiệp mọc lên. Muốn vậy, khả năng thăm dò thị trường của NH phải cao và nhanh nhạy. – Tạo ra các sản phẩm huy động vốn có hiệu quả như phát triển dịch vụ thẻ nhằm huy động vốn thông qua dịch vụ thẻ: mở ra chương trình phát hành thẻ miễn phí, giao thẻ tận nhà, ưu tiên cho học sinh, sinh viên… – Tăng cường quảng bá, tiếp thị thu hút khách hàng mới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể xã hội về sản phẩm huy động vốn (Đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi, chương trình tài trợ (học bổng cho Sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi có/ không có sử dụng dịch vụ BIDV; thể thao; văn nghệ; các chương trình lớn và thường xuyên được tổ chức trên địa bàn: “Vầng trăng cổ nhạc”…),… nhằm mang đến lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình; đồng thời cũng tạo dấu ấn, niềm tin trong lòng công chúng). – Nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên trong giao tiếp: nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện và có tinh thần trách nhiệm đối với khách hàng. Đáp ứng tốt hơn yêu cầu vốn của khách hàng (không hẹn khách hàng quá lâu khi không đủ vốn cho vay...). Muốn vậy, Ngân hàng phải luôn đảm bảo lượng tiền dự trữ đủ lớn, kịp thời phân phối khi cần thiết.– Xây dựng Ngân hàng khang trang nhằm tạo ra lòng tin nơi khách hàng bằng cách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc đi lại, gửi và rút tiền; vì đây là yếu tố đầu tiên đập vào mắt khách hàng, họ biết phần nào về ngân hàng mình: có vốn lớn, mức độ an toàn cao và yên tâm hơn khi gửi tiền vào. – Phấn đấu tăng huy động TG thanh toán và TG có kỳ hạn dài. – Chủ động đa dạng hóa các sản phẩm huy động với nhiều kỳ hạn, lãi suất phong phú, đáp ứng được thị hiếu của khách hàng; thu hút tối đa nguồn tiền nhàn rỗi như: TK tích lũy, TK gửi góp, tiết kiệm dự thưởng, có tặng phẩm, tiết kiệm ổ trứng vàng… với nhiều mức lãi suất hợp lý, mang tính cạnh tranh Đối với nguồn vốn xin điều chuyển – đáp ứng kịp thời sự thiếu hụt vốn trong thời điểm nhất định – NH cần tính toán một cách hợp lý về kế hoạch sử dụng nguồn vốn này để đảm bảo thời gian thu hồi vốn, mức lợi thu được có đủ bù đắp cho chi phí để sử dụng vốn không (với lãi suất khá cao). Bên cạnh đó, cán bộ NH cần có sự tìm hiểu, nghiên cứu để phát hiện ra những khách hàng tiềm năng và đưa ra chính sách thu hút vốn tốt nhất như vận động, khuyến khích người dân gửi NH từ tiền nhàn rỗi này để sinh lời. Chẳng hạn, theo dự án tuyến đường Nam Sông Hậu, nhiều hộ dân sẽ có nguồn thu nhập bất ngờ từ việc được bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu khai thác triệt để các nguồn này sẽ giúp Ngân hàng giảm bớt áp lực về nguồn vốn, đặc biệt là khi lượng tiền gửi của Kho bạc nhà nước không còn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng nữa. 5.3.2 Về tín dụng, chất lượng tín dụng Căn cứ tình hình thực tế ở địa bàn và kết quả hoạt động của ngân hàng trong thời gian qua, có thể đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau 5.3.2.1 Về tín dụng Tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp mới thành lập nữa; nhằm tăng doanh số cho vay nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng và nghiêm ngặt những quy định của NH; không được chạy theo lợi nhuận vì lợi nhuận luôn đi liền với rủi ro. Nếu rủi ro xảy ra trên một tỉ lệ tài sản lớn như vậy thì tổn thất của NH là rất cao. Do đó NH cần điều chỉnh lại tỷ lệ này. – Giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn, tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn để đảm bảo từng bước cải thiện cơ cấu bảng tổng kết tài sản, thực hiện theo đúng lộ trình chiến lược kinh doanh dài hạn của NH. – Tăng cường công tác thẩm định và quản lý tín dụng trước và sau khi giải ngân. Tái thẩm định lại các dự án lớn trung dài hạn…Thường xuyên cập nhật các thông tin về KT – kỹ thuật, các thông tin dự báo phát triển của các ngành, các loại sản phẩm,v.v… để phục vụ cho công tác thẩm định và ra quyết định cho vay. – Tăng cường nghiệp vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu đạt tiêu chuẩn trong xây lắp, góp phần phát triển dịch vụ; đồng thời giảm tỷ trọng cho vay trong xây lắp – giảm thiểu rủi ro. – Tiếp cận, lôi kéo và chào mời các khách hàng kinh doanh hiệu quả, ngành nghề mũi nhọn, sử dụng nhiều dịch vụ NH. Cũng cần chú ý đến khách hàng trên địa bàn tỉnh nhà, vì đây là lượng khách hàng chủ yếu và nhiều tiềm năng đối với NH – Đưa cán bộ xuống tận những khu vực có nhu cầu vay vốn cao (nhiều khách hàng tiềm năng) nhưng không thuận tiện khi giao dịch với ngân hàng mình (chẳng hạn quá xa so với các ngân hàng khác) nhằm giới thiệu sản phẩm phù hợp với điều kiện của từng nhóm khách hàng. Với cách phục vụ chuyên nghiệp, giải thích rõ ràng những thắc mắc cho khách hàng hiểu, nói cho họ nghe mình sẽ được ưu đãi gì khi vay vốn của ngân hàng, khi đó khách hàng sẽ cảm thấy mình là thượng đế, được chăm sóc chu đáo, và sẵn sàng giao dịch với ngân hàng. Đó cũng là cách quảng bá thương hiệu của VAB – CT. – Mở rộng thị trường tín dụng, chú trọng vào đối tượng khách hàng là DNV&N ngoài quốc doanh (vì nguồn vốn của họ dồi dào hơn, tác phong làm việc CNH – HĐH hơn, họ rất tích cực trong việc đầu tư mở rộng sản xuất bằng chính năng lực của mình, trong khi đó khả năng đầu tư và thực hiện quỹ tái đầu tư mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước rất yếu, việc tăng vốn chủ yếu dựa vào vốn vay từ ngân hàng hoặc cổ phần hóa, như vậy phải chịu kãi suất, tăng chi phí và kết quả là giảm lợi nhuận trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh…), các ngành mũi nhọn của tỉnh như: Nuôi cá da trơn, xuất khẩu Nông – Thủy sản,…ưu tiên cho CN & TM DV theo định hướng phát triển chung của tỉnh. 5.3.2.2 Về chất lượng tín dụng Đồng thời với tăng trưởng tín dụng thì NH cũng phải quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng tín dụng để tăng khả năng sinh lời của NH – Thực hiện tốt việc phân loại khách hàng theo QĐ 493: đánh giá, xếp hạng chặt chẽ khách hàng khi tiếp cận và trước khi cho vay. – Tăng cường công tác rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ tín dụng. Thường xuyên đánh giá lại tình hình tài sản đảm bảo của khách hàng. – Thực hiện chính sách lựa chọn và sàn lọc khách hàng (có TS thế chấp…) duy trì quan hệ với khách hàng tốt, chấm dứt quan hệ với khách hàng xấu, nhằm nâng cao chất lượng TD, hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay. – Thực hiện cho vay đúng quy trình, quy chế. Kiểm soát chặt chẽ trước và sau khi giải ngân. – Tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát của bộ phận kiểm tra nội bộ và quản lý TD đối với từng món vay, khoản vay...Đảm bảo trích đúng và trích đủ DPRR – Đội ngũ cán bộ phải đông, có kiến thức, nhiệt tình, có kinh nghiệm và trình độ cao trong việc thẩm định các dự án đầu tư – khâu quan trọng giúp NH đưa ra các quyết định đầu tư một cách chuẩn xác, từ đó nâng cao chất lượng các khoản vay, hạn chế NQH phát sinh, bảo đảm hiệu quả tín dụng vững chắc. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế ở địa bàn, từng loại khách hàng và dự án, phương án mà khi thẩm định các dự án, phương án cụ thể, cán bộ tín dụng cần vận dụng, xem xét linh hoạt các quy định trong quá trình thẩm định nhưng phải tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các vấn đề thuộc về nguyên tắc; tránh thẩm định tùy tiện, sơ sài hoặc không chính xác, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thẩm định, tái thẩm định. Muốn vậy, NH phải tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, đào tạo sau đại học, đại học, trung học nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt cho việc phát triển kinh doanh, đủ sức cạnh tranh với các NH khác. 5.3.2.3 Về công tác thu nợ – Cố gắng thu đủ và vượt kế hoạch mức thu nợ chỉ định Hội sở giao . – Tích cực hơn nữa công tác kiểm tra, bám sát, theo dõi việc sử dụng vốn, thời gian trả nợ của khách hàng (xuống từng địa bàn, từng hộ), xem họ sử dụng có đúng mục đích không, việc kinh doanh của họ có gặp phải trở ngại gì không.... để kịp thời hướng dẫn hoặc thu hồi lại vốn nếu thấy có dấu hiệu không tốt đến việc trả nợ cho NH. – Đối với các ngành nghề lĩnh vực có thời gian thu hồi chậm (xây lắp) thì NH cần xem xét và cân nhắc lại, nhằm lựa chọn ra những công trình, dự án nào khả thi nhất thì mới đầu tư, như thế sẽ rút ngắn được thời gian thu hồi nợ. Tùy trường hợp mà cho khách hàng gia hạn nợ sẽ tốt hơn cho cả 2 bên: khách hàng có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, phục hồi nhũng biến cố xảy ra, còn Ngân hàng vẫn đảm bảo thu được nợ. Năm 2006, nhìn chung tốc độ thu nợ của các lĩnh vực đều giảm, thu ít nhất là TM DV. NH cần phải quan tâm hơn, phối hợp với chính quyền địa phương, cùng nhau xem xét kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực này, để biết được có nên tiếp tục đầu tư nữa không, từ đó kịp thời ngăn chặn những nguy cơ (làm ăn phi pháp) có thể gây ảnh hưởng đến công tác thu hồi nợ của NH. 5.3.2.4 Về dư nợ, nợ quá hạn Thực hiện tốt công tác thu nợ, NH cũng cần phải kết hợp tốt với việc giữ vững và tăng truởng tốc độ dư nợ, vì đây là nguồn sinh lợi chủ yếu của NHTM nói chung, VAB – CT nói riêng; mà mục tiêu chủ yếu của NH là kiếm được lợi nhuận, trên cơ sở phục vụ nhu cầu tín dụng của cộng đồng. Dư nợ nhiều nhất vẫn là ngành CNCB, vì thế ta cần linh hoạt thỏa thuận thay đổi thời hạn, chính sách trả nợ, thúc đẩy với các doanh nghiệp này trả nợ khi thấy thời điểm thích hợp (lúc thị trường ổn định); tạo điều kiện cho họ vay tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, qua đó giúp NH tăng vòng quay tín dụng & vòng luân chuyển vốn đối với các doanh nghiệp. Về NQH, nếu thấy không có khả năng thu hồi thì phải tiến hành thủ tục khởi kiện để phát mãi tài sản thế chấp để thu nợ, giúp NH bảo toàn nguồn vốn hoạt động hoặc lựa chọn phương án xử lý sao cho đỡ tốn thời gian chi phối cho cả 2 bên. Đối với tài sản phát mãi, cần tăng cường tìm đầu ra càng sớm càng tốt. Cần xem xét nguyên nhân không trả được nợ của khách hàng để có biện pháp xử lý phù hợp thu hồi được nợ. Thường xuyên phân tích đánh giá thực trạng dư nợ của từng khách hàng nhằm xem xét đánh giá điều kiện đảm bảo sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó phát hiện ra những món nợ có rủi ro tiềm ẩn, nhất là các khoản nợ có gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ, các khoản nợ chậm trả lãi. Đối với những khách hàng có thực hiện đảm bảo tiền vay phải phân tích biến động của tài sản làm đảm bảo nếu phát hiện trong sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp phải khó khăn, cần có biện pháp thích hợp cùng khách hàng giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo cho việc thu hồi vốn đạt hiệu quả. Cần chú ý, NQH cũng thể hiện năng lực làm việc của cán bộ tín dụng trong việc thẩm định, đánh giá khách hàng, để thực hiện được điều này đòi hỏi năng lực của cán bộ tín dụng phải không ngừng được nâng cao. 5.3.3 Về phát triển sản phẩm dịch vụ, công nghệ thông tin – Giới thiệu rộng rãi các sản phẩm dịch vụ, đồng thời hướng dẫn rõ các điều kiện và nêu bật những tiện ích mà DV mang lại, nhấn mạnh những điểm khác biệt giữa NH mình với các NH khác. – Phát triển DV thẻ sao cho tạo ra tiện lợi nhất cho khách hàng sử dụng (thẻ đa dạng, nhiều hạn mức thích hợp cho nhiều đối tượng sử dụng, tăng số lượng tiền rút/ mỗi lần/ mỗi ngày…), trong đó chú trọng phân phối đủ tiền tại các máy ATM – Gia tăng số lượng máy ATM tại các khu công nghiệp, thị trấn, khu hành chánh, đáp ứng yêu cầu phát triển. – Phát huy tốt các sản phẩm hiện có và là thế mạnh của chi nhánh, nhất là sản phẩm chuyển tiền trong nước, thanh toán. Không ngừng trau dồi nghiệp vụ thanh toán quốc tế để phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. – Tích cực triển khai và áp dụng các sản phẩm dịch vụ mới, tiện ích, chất lượng, tính bảo mật cao. Tăng cường công tác tiếp thị, tuyên truyền, tiếp cận và chào mời khách hàng song song với việc kiểm soát chi phí. – Áp dụng mức phí linh hoạt, hợp lý và cạnh tranh. Đối với DV bảo lãnh, NH xem xét, lựa chọn bên thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng phải đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận ít nhất trong 3 năm liền… Về kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền, tích cực thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường, lãi suất ... ảnh hưởng tới tỷ giá các loại ngoại tệ… đảm bảo quá trình kinh doanh được an toàn, tránh sơ suất, nhầm lẫn, thận trọng trong quá trình ghi chép, tính toán chi trả…vừa nhằm mục tiêu lợi nhuận, vừa là kênh tạo nguồn thanh khoản. – Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về dịch vụ cho cán bộ. Giao dịch viên phải lành nghề, am hiểu tường tận tín năng quy trình sản phẩm cũng như tư vấn tốt cho khách hàng. 5.3.4 Về thu nhập Tuy nguồn thu chủ yếu của NH là thu từ lãi cho vay và lãi tiền gửi (> 98% tổng thu nhập), nhưng gần đây (năm 2007) nguồn thu từ DV cũng góp phần không nhỏ trong việc gia tăng lợi nhuận của NH. Chính vì vậy, NH cần phát huy hơn nữa đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dư nợ bằng các biện pháp tăng DSCV, tăng công tác thu hồi nợ, giảm NQH…và các nguồn thu khác (tư vấn, hoa hồng, mở rộng SP DV…) + Tăng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ nhưng phải biết đâu là thế mạnh của mình để tập trung khai thác, đầu tư nhằm thu hút tối đa doanh số từ dịch vụ đó (Ví dụ EAB đi sâu triển khai DV Thẻ). Vì hiện nay, các hoạt động dịch vụ chủ yếu của NH là dịch vụ truyền thống, chưa phát triển tốt các DV mới. + Áp dụng chính sách ưu đãi về lãi suất cũng như các dịch vụ khác nhằm duy trì mối quan hệ với các khách hàng tốt đem lại hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng và thu hút thêm những khách hàng tiềm năng. Luôn đặt mục tiêu “Tăng trưởng tín dụng đi liền với chất lượng tín dụng” lên hàng đầu, góp phần xây dựng mục đích chung của toàn hệ thống: xây dựng BIDV thành NH đa sở hữu, KD đa lĩnh vực, hoạt động theo thông lệ quốc tế, chất lượng ngang tầm với các NH tiên tiến trong khu vực 5.3.5 Về chi phí Tuy do điều kiện khách quan nhưng chi nhánh cũng không được xem nhẹ vấn đề này. Khi đưa ra một SPDV mới nào thì phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng giữa giá trị mà nó mang lại với chi phí bỏ ra có hợp lý chưa, xem nó có mang lại lợi nhuận lâu dài cho NH không hay chỉ tức thời trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ gây hao phí về vật lực, mà còn về nhân lực. Đối với chi phí tác nghiệp, mỗi CBNV phải nâng cao ý thức bảo quản tài sản công, tránh lãng phí. Trừ những hao phí do máy móc thiết bị cũ kỹ,… thì đề nghị NHTW nâng cấp thiết bị, đầu tư mới, đảm bảo hoạt động của NH được thông suốt. – Phải lập định mức chi phí, cụ thể là định mức cho các khoản cho phí theo những tiêu chuẩn gắn với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở phân tích hoạt động của NH mình. – Thu thập thông tin về chi phí thực tế. Công việc này không chỉ là trách nhiệm của phòng kế toán, mà còn phải được sự tham gia của các phòng, ban khác để ngân hàng chủ động hơn trong việc xử lý thông tin chi phí. Các chi phí phải được phân bổ thành từng loại cụ thể. – Phân tích biến động giá cả trên thị trường theo định kỳ, dựa trên những thông tin chi phí thực tế và so sánh với định mức đã thiết lập để dễ dàng xác định sự khác biệt giữa chi phí thực tế với định mức, đồng thời khoanh vùng những nơi phát sinh chi phí biến động. Sau khi điều tra và biết được nguyên nhân biến động chi phí, sẽ xác định các chi phí và kiểm soát được của từng bộ phận nhân viên. – Các cấp lãnh đạo phòng, ban phải thường xuyên đánh giá, phân tích các báo cáo chi phí cũng như có cách ứng xử thích hợp với nhân viên trong việc kiểm soát chi phí, đưa ra các chế độ thưởng phạt hợp lý. Vì việc kiểm soát chi phí của NH không chỉ là bài toán về giải pháp tài chính, mà còn là giải pháp về cách dùng người của nhà quản trị. Đây chính là vấn đề sống còn của NH trong thời kỳ hội nhập. 5.3.6 Về lợi nhuận Qua phân tích thực trạng về lợi nhuận, ta thấy: Để tăng lợi nhuận – đây là kết quả từ kết hợp thực hiện tốt từng khâu riêng lẻ trong quá trình hoạt động quản lý của NH, như – Tăng DSCV bằng cách duy trì khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới. – Giảm tốc độ tăng chi phí, khi NH thực hiện tốt khả năng huy động vốn, thì nguồn vốn sẽ dồi dào và tự cân đối lại cơ cấu NV, TS; NH sẽ chủ động hơn trong hoạt động của mình. Cần nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hoá và công nghiệp hoá nhằm nâng cao năng suất lao động, qua đó gián tiếp giảm chi phí hoạt động; có chính sách cụ thể về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và thường xuyên đào tạo lại nguồn nhân lực; nhanh chóng tiếp cận và tiếp thu, áp dụng những kỹ năng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở các nước phát triển. Tổ chức, sắp xếp lại từng bộ phận trong Ngân hàng, hợp lý hoá quy trình, thủ tục kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. – Tăng tốc độ tăng lợi nhuận trong mức độ cho phép, không quá mạo hiểm cho vay quá nhiều chỉ vì lấy lãi Theo kết quả phân tích lợi nhuận của ngân hàng, góp phần lớn trong nguồn thu của ngân hàng là thu từ lãi cho vay, mà khoản cho vay lại có mức độ rủi ro lớn nhất. Đây là 1 trong những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận. Chính vì vậy, ngân hàng cần phải điều chỉnh lại cơ cấu/ tỷ trọng thu, chi của mình: tăng tỷ trọng thu dịch vụ – thế mạnh đầy tiềm năng; xem xét lại việc sử dụng tài sản công có hợp lý chưa, có phun phí không; lãnh đạo, trưởng phòng tìm hiểu cụ thể đó là do nguyên nhân khách quan (tài sản cũ kỹ, kém chất lượng…) hay chủ quan (cố ý..) để đưa ra biện pháp giải quyết thỏa đáng. Nói tóm lại, để tăng lợi nhuận trong thời gian tới, NH cần phát huy nhân tố Thu nhập và DSCV bởi nó làm tăng lợi nhuận song song với giảm thiểu nhân tố làm giảm lợi nhuận là chi phí (bao gồm lãi huy động). 5.3.7 Về suất sinh lời của Tài sản (ROA) Đẩy nhanh giá trị ROA > 1, càng lớn càng tốt. Căn cứ và kết hợp giải pháp làm tăng lợi nhuận, doanh thu và tổng tài sản như đã nêu trên vì rủi ro luôn song hành với lợi nhuận. Về tài sản, cố gắng giảm những khoản TS không sinh lời: Tiền tại quỹ, tiền dự trữ, giá trị máy móc thiết bị, giá trị tài sản có định; tăng các khoản tài sản có sinh lời). Khi đó tốc độ tăng của lợi nhuận sẽ nhanh hơn tốc độ tăng của tài sản và giá trị ROA sẽ lớn hơn. Theo kết quả phân tích lợi nhuận, ta thấy NH nên phát huy nhân tố hệ số sử dụng tài sản (DT/TTS), tức phải đẩy nhanh tốc độ tăng của doanh thu hơn của tổng tài sản, giảm nhân tố tỷ suất LNR/DT (làm không âm)/ tăng tốc độ tăng của LNR nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh thu. (xem giải pháp liên quan ở 5.3.6 trang 87; 5.3.4 trang 86) 5.3.8 Về rủi ro Cần sắp xếp cân đối đảm bảo luôn có 1 khoản thu nhập ngân quỹ để đề phòng rủi ro và đảm bảo trong việc thanh toán tiền gửi. Khi giao dịch với với các thương nhân nước ngoài cần tìm hiểu trước khi xác lập giao dịch thương mại mua bán hàng hoá, dịch vụ với thương nhân đó. Có nhiều cách để làm công việc này, như: kiểm tra đối tác thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế (kể cả báo điện tử), cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi có trụ sở của đối tác đó, các cơ sở của các TCKT Việt Nam tại nước nơi có trụ sở của đối tác nước ngoài hoặc thông qua các tổ chức tư vấn quốc tế có mặt tại Việt Nam... Tùy theo điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp và tính chất của quan hệ mua bán mà bên Việt Nam có sự lựa chọn hình thức kiểm tra, xác minh cho phù hợp. * Rủi ro tín dụng Trước hết là phải tìm nguyên nhân dẫn đến rủi ro này là do khách hàng, NH hay nguyên nhân khách quan, từ đó mới đưa ra cách xử lý phù hợp nhất. Nếu quan sát trên báo cáo của VAB – CT, ta thấy Rủi ro tín dụng tăng là do tốc độ tăng của NQH cao hơn của dư nợ. Vì vậy, ngân hàng cần kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ, cử nhân viên xuống địa bàn, trực tiếp trao đổi với đại diện bên doanh nghiệp thống nhất cách giải quyết tốt nhất. Tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhiều lĩnh vực ngành nghề theo nguyên tắc “không để trứng trong cùng 1 giỏ” Duy trì và tăng DSCV ngắn hạn (vì có vòng quay tín dụng nhiều), cân đối lại cho vay trung dài hạn (đảm bảo nguồn thu từ lãi nhưng ít rủi ro) bằng cách chỉ cho vay đối với dự án khả thi nhất, không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tình hình chung của NH (vi phạm đạo đức nghề nghiệp). Do đó, mỗi cán bộ, nhân viên phải tự nhận thức rõ vai trò của mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để trở thành một con người vừa hồng vừa chuyên. * Rủi ro thanh khoản & Rủi ro lãi suất Về mức độ, RRTK tương đương RRTD. NH cần xem xét lại cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, các khoản cho vay không thu hồi được khi đến hạn; cần giảm khoản mục tài sản thanh khoản xuống để giảm rủi ro. Rủi ro lãi suất thì cao hơn, trong khoản mục TS NCLS, thì cho vay ngắn hạn chiếm chủ yếu, vì thế khi lãi suất trên thị trường giảm thì sẽ ảnh hưởng bất lợi đến thu nhập của NH. Do đó, tùy theo tình hình cụ thể tại mỗi thời điểm mà NH cố gắng linh hoạt xoay chuyển đồng vốn của mình, chấp nhận một mức rủi ro vừa phải để đạt được lợi nhuận tối đa. Nói tóm lại, không nên giữ lượng tiền mặt quá lớn tại NH – điều này đồng nghĩa NH chưa phát huy tối đa khả năng sinh lời của tài sản có, kết hợp tăng nguồn vốn huy động sẽ làm giảm giá trị của RR thanh khoản; đồng thời cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng của NV NCLS. Tuy nhiên, còn một kênh huy động mà NH chưa sử dụng tới và cần khai thác triệt để nguồn này, đó là thông qua các chứng từ có giá. NH nên nâng tỷ trọng đầu tư: đầu tư vào trái phiếu chính phủ, sẽ đáp ứng nhu cầu thanh khoản toàn ngành, cơ cấu lại TSC sinh lời theo hướng tích cực, tăng hiệu quả trong đầu tư kinh doanh, đảm bảo an toàn thanh khoản, đồng thời đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Bên cạnh những giải pháp liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng, chúng ta cũng cần chú trọng đến thực hiện tốt những mặt khác như 5.3.9 Về quản trị điều hành, xây dựng phát triển mạng lưới và nguồn nhân lực – Có sự phân công công việc cụ thể cho từng phòng, tổ và cá nhân phù hợp với năng lực chuyên môn, tăng cường nhân sự tại NH nhằm đáp ứng và giải quyết tốt khối lượng công việc được giao (thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các phòng & chi nhánh trực thuộc, thông báo tuyển dụng những vị trí còn thiếu, nhưng phải đúng chuyên ngành có liên quan, có năng lực thực sự). – Phát triển mạng lưới nhằm mở rộng địa bàn, thị phần, thuận lợi cho khách hàng (tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại) trong khâu giao dịch, tiếp cận,… – Mở rộng và phát huy thế mạnh hiện có của chi nhánh (đầu tư vào các công trình, dự án; có lượng khách hàng tiềm năng rất lớn (Q. Ninh Kiều, Q. Cái Răng, các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp,… đã đang và sẽ đi vào hoạt động ngày càng nhiều trên địa bàn)), nhất là tại khu vực Cái Tắc, bởi Hậu Giang là một tỉnh mới và còn rất nhiều thay đổi. 5.3.10 Về hợp tác phát triển – Phối hợp, trao đổi với các ngân hàng trên địa bàn nhằm đưa ra mức lãi suất thống nhất, hợp lý, phù hợp với tình hình kinh doanh của từng NH – Hợp tác, trao đổi thông tin về thị trường, khách hàng, đối thủ, nhằm xây dựng hệ thống liên lạc nhanh nhất và an toàn nhất. Thực hiện tốt những giải pháp trên, mỗi cán bộ nhân viên ngân hàng cũng đã góp phần từng bưóc hoàn thiện các mục tiêu mà mình đã đề ra trong năm tiếp theo. 5.4 Mục tiêu đề ra – Tiếp tục xác định mục tiêu hoạt động là: Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. – Hoàn thành tốt các chỉ tiêu Hội sở giao. – Luôn chú trọng tăng cường quan hệ và chăm sóc khách hàng. – Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp – Tỷ lệ tăng trưởng hợp lý về huy động vốn, dư nợ, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ, thanh toán và phát hành thẻ tín dụng. – Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ – Cải tiến và xây dựng qui trình nghiệp vụ, phát triển công nghệ đáp ứng nhu cầu công việc và thông lệ quốc tế. – Tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn. – Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tạo chuyển biến mạnh về nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, thích ứng dần trước yêu cầu gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO. – Chăm lo phát triển con người, nâng cao mức sống nhân viên, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.... – Thực hiện có hiệu quả công tác chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. – Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua 3 năm hoạt động, tuy còn những khó khăn nhất định nhưng hoạt động của Chi nhánh đã từng bước đi vào ổn định; DT, LN đều có sự gia tăng ( lợi nhuận năm 2005: 257 triệu đồng , 2006: 2.404 triệu đồng, 2007: 12.573 triệu đồng). HĐKD của NH luôn phát triển theo đúng định hướng của chỉ đạo của ngành, cụ thể tỷ lệ an toàn đều thỏa mãn các tỷ lệ chung của ngành. Không vượt giới hạn tín dụng cho phép. Chi nhánh luôn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, dư nợ tín dụng đều có tài sản đảm bảo. Thực hiện cho vay nhiều đối tượng và TPKT khác nhau nhằm tránh rủi ro tập trung, dây chuyền. Mặt khác, do ảnh hưởng chung về quá trình đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng hiện đại ở nước ta còn chậm – chưa có hệ thống và công nghệ thanh toán hiện đại – nên các dịch vụ thanh toán tại NH cũng còn chậm, chủ yếu vẫn là thủ công, với chứng từ bằng văn bản giấy tờ, tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt còn lớn. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, do tính thuận tiện, nhanh nhạy, an toàn chưa cao. Ngoài ra việc cung cấp các dịch vụ tư vấn về thông tin, thị trường, nghiệp vụ… cho khách hàng cũng hầu như chưa được triển khai. Bên cạnh đó, cơ chế, luật pháp của Nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của NHTM nói chung còn mang nặng tính hành chính, bao cấp, thiếu đồng bộ, thậm chí còn chồng chéo, mâu thuẫn với nhau, gây khó khăn nhất định cho hoạt động NH. Chính vì vậy, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của Ban GĐ cùng toàn thể CBNV NH nhằm tạo ra những bước tiến vững chắc 6.2 KIẾN NGHỊ * Khung pháp lý đối với hoạt động ngân hàng Cơ chế chính sách của Nhà nước cần được ban hành đồng bộ, kịp thời, phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động kinh doanh NH trong điều kiện nền kinh tế thị trường: tạo điều kiện cho các NHTM thực hiện việc kinh doanh thực sự vì mục tiêu lợi nhuận, tách bạch kinh doanh và chính sách, sắp xếp chấn chỉnh hoạt động của hệ thống NHTM thông qua việc sáp nhập, giải thể một số NHTM không đủ điều kiện. Cần rà soát lại nội dung Luật Các TCTD và hệ thống các văn bản dưới luật nhằm bãi bỏ một số hạn chế đang cản trở các NHTM mở rộng các hoạt động dịch vụ tài chính mới. Mặt khác, các NHTM cần chủ động đóng góp ý kiến, tham gia vào quá trình hoạch định chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động ngân hàng để sao cho các chính sách này không mâu thuẫn hoặc ít ra không hạn chế các hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong quá trình hội nhập. Đối với ngành Ngân hàng, hằng năm hoặc sáu tháng một lần, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần tổng kết thực tiễn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa NH với thương nhân nước ngoài để rút kinh nghiệm. Qua đó, các NHTM có thể rút ra những bài học quý báu để hạn chế hoặc tránh được những rủi ro, tổn thất mà một số NH đã gặp phải; đồng thời, kế thừa, phát huy những ưu điểm mà trước đó một số NH đã thực hiện thành công giao dịch thương mại với thương nhân nước ngoài. * Đối với Hội sở chính – Hỗ trợ kinh phí, máy móc, trang thiết bị hiện đại cho ngân hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí tu sửa công cụ dụng cụ, bảo quản… – Đưa thêm chỉ tiêu tăng số lượng đưa CB NV đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường, điều kiện KD trong thời đại mới, góp phần nâng số lượng CB có trình độ cao trên địa bàn. – Xem xét và cung cấp thêm máy ATM trên địa bàn, giúp người dân giao dịch thường xuyên và quen thuộc hơn với máy ATM của VAB – Nên có trang phục thống nhất cho toàn hệ thống (có thể vào những ngày nhất định trong tuần), bởi những lợi thế sau: + Tạo được sự nhất quán không chỉ trong NH mà còn đối với công chúng trong và ngoài nước. Khi ra đường, họ thấy màu áo đó là biết ngay nhân viên của VAB. + Tạo cảm giác thân quen vì đi đâu cũng thấy hình ảnh của VAB (lặp đi lặp lại). Hình ảnh VAB đã có từ lâu, tuy nhiên nếu chỉ qua băng rol, tài trợ không cũng chưa đủ. Bởi khi VAB tài trợ cho bóng đá, thì những ai đam mê bóng đá mới biết, còn những thành phần khác sẽ không biết và không có ấn tượng gì… + Làm cho nhân viên thấy tự tin hơn khi khoác trên người một chiếc áo, một Logo biểu tượng của VAB – một NH luôn vì mục tiêu: Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. – Nhanh chóng liên kết với các NH khác hệ thống (Xây dựng hệ thống liên NH trong lĩnh vực kinh doanh thẻ ATM) nhằm tránh tình trạng thẻ của NH nào phát hành thì chỉ rút tiền tại máy rút tiền tự động của NH đó tức 1 thẻ có thể sử dụng được nhiều máy ATM của bất kỳ NH nào. * Đối với các Sở, Ban ngành Tiến tới thực hiện cơ chế “một cửa”, trước hết coi trọng cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực TĐDA đầu tư, thẩm định thầu, cấp giấy phép xây dựng… phân định trách nhiệm rạch ròi, không lẫn lộn, làm thay, giữa cơ quan chủ trì, đầu mối và cơ quan phối hợp có liên quan cùng làm tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực này. Chính quyền Thành phố Cần Thơ cần có những chính sách hỗ trợ cần thiết cho hệ thống ngân hàng trên địa bàn, định hướng quảng bá thông tin NH trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý nghiêm khắc những trường hợp lừa đảo qua NH v.v… * Đối với ngân hàng – Về việc áp dụng công nghệ hiện đại, do mỗi nhân viên ngân hàng cần có thời gian nhất định để thích ứng với công nghệ mới nên giới chức lãnh đạo ngân hàng cần có những biện pháp động viên, khuyến khích giúp đỡ, thậm chí cả đòi hỏi, từng nhân viên phải nỗ lực hết khả năng để sớm thích nghi. – Ngân hàng cần lập ra bộ phận nghiên cứu Marketing nhằm theo dõi diễn biến trên thị trường, nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin bất lợi và có lợi cho NH, để từ đó báo cáo ngay với cấp trên đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Hiện nay, cùng với sự phát triển của các Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất, nhu cầu vốn của các doanh nghiệp ở đây ngày càng gia tăng. Đây là cơ hội cho các NHTM trong nước nói chung, VAB nói riêng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, phát triển dịch vụ và là thị trường tạo nguồn thu ngoại tệ giúp NH thu hút được các khách hàng thanh toán quốc tế. Song song đó, cơ chế quản lý, chính sách thu hút đầu tư hiện nay ngày càng được mở rộng, hoàn thiện và thông thoáng hơn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các NH tiếp cận, đầu tư cho DN vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Không những thế, việc Chính phủ ký nhiều hiệp định thương mại, đầu tư với nước ngoài nhằm tạo hành lang pháp lý thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đã thúc đẩy gia tăng hoạt động thương mại giữa Việt Nam và quốc tế. Đây chính là cơ hội cho NH vay vốn và phát triển dịch vụ tín dụng trong các Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất. Ta có thể thấy nhu cầu tín dụng ở các Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất là rất lớn, vì nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, những khách hàng luôn thiếu vốn cho những dự án đầu tư. Mặt khác, tình hình SXKD của doanh nghiệp khá tốt, bộ phận quản lý và nghiệp vụ của doanh nghiệp có trình độ cao. Do vậy, các NHTM có thể hoàn toàn yên tâm hơn khi cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất vay vốn. Nắm được mảng tín dụng đầy tiềm năng lại ít rủi ro này, VAB – CT cần phải tự hoàn thiện mình bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển đội ngũ nhân lực đủ tầm tiếp cận các DN để nhanh chóng mở rộng đối tượng khách hàng và đạt tới thành công trong việc khai thác tín dụng tại các KCN – KCX. Ngoài ra, NH cũng cần phối hợp chặt chẽ với các KCN, cũng như chính quyền địa phương để tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động, tìm giải pháp giúp doanh nghiệp vay vốn ngày càng thuận lợi hơn. Vì nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp là rất lớn, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có thói quen giao dịch qua NH, mặt khác họ cũng khó có thể tin rằng NH sẽ cung ứng vốn nếu không có tài sản thế chấp. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phan Đức Dũng, 2006. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Đại học Quốc Gia TPHCM 2. Thái Văn Đại, 2005. Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng. Đại học Cần Thơ 3. Nguyễn Thị Ánh Hồng, 2006. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh NHTM trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩ kinh tế. Tủ sách Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ. 4. Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Lương, Trương Thị Bích Liên, 2007. Bài giảng Quản trị tài chính 1. Đại học Cần Thơ . 5. Nguyễn Thanh Nguyệt, Thái Văn Đại, 2004. Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại. Đại học Cần Thơ 6. Một số trang Web: + www.vietabank.com.vn + www.thanhnien.com + www.baocantho.com + www.vneconomy.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần việt á chi nhánh cần thơ.doc
Luận văn liên quan