Đề tài Phân tích hoạt động cho vay nông dân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh

Nhìn vào biểu đồ 2.11 ta thấy tỷ trọng nợ quá hạn của ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất năm 2006 chiếm 67.41%, năm 2007 là 58.74% và năm 2008 chiếm 64.93%, tuy nhiên nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất nên cần có biện pháp để hạn chế nợ quá hạn này tăng lên. Nợ quá hạn ngành thuỷ sản cũng biến động theo tỷ lệ 20.72% năm 2006, 25.85% năm 2007 và 14.97% năm 2008, chứng tỏ Ngân hàng đã hạn chế được tỷ lệ nợ quá hạn của ngành này. Đối với ngành CN,XD thì tỷ lệ này lệ có xu hướng tăng năm 2006 là 10.26%, năm 2007 giảm còn 13.41% và năm 2008 lại tăng lên 14.68%. Còn ngành TNDV, khác chiếm tỷ lệ thấp nhưng cũng tăng qua các năm 1.61% năm 2006, 2.00% năm 2007, 5.42 năm 2008, Ngân hàng cần chú ý nhiều hơn trong lĩnh vực này.

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1772 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động cho vay nông dân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang - Tỉnh Trà Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích hoạt động cho vay nông dân tại chi nhánh ngân hàng NN & PTNT huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh.doc
Luận văn liên quan