Đề tài Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần cao su Sài gòn – Kym dan

MỤC LỤC Nội dung Trang Phần 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp . 2 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 3 1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp 4 1.3. Công nghệ sản xuấtt của một số hàng hóa chủ yếu 5 1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 6 1.5. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp . 7 Phần 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 10 2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing 11 2.2. Phân tích công tác lao động, tiền lương . 20 2.3. Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 26 2.4. Phân tích chi phí và giá thành 29 2.5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp . 36 Phần 3: Đánh giá chung và định hướng đề tài tốt nghiệp 44 3.1. Đánh giá chung về các mặt quản trị của doanh nghiệp 45 3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp 47 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: 1.1.1. Tên, địa chỉ và qui mô hiện tại của doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN – KYMDAN Địa chỉ : 28 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 – 8619999 Fax: 08-8657419 Website :www.kymdan.com Ngày thành lập : 25/01/1999 Giấy ĐKKD số : 063373 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cấp ngày 05/03/1999, vốn đăng ký: 84 tỷ đồng Nhà máy : rộng 6ha tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi Xí nghiệp trực thuộc : xí nghiệp sản xuất salon tại quận 6 Chi nhánh trong nước: Tại Hà Nội: 123 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội ĐT84.4) 5371160. Fax: (84.4) 5371158 Tại Đà Nẵng: 205 Phan Chu Trinh, Phường Hải Châu,TP. Đà Nẵng ĐT: (0511) 561680. Fax: (0511) 561681 Tại Cần Thơ: 142 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, TP. Cần Thơ ĐT: (071) 835522. Fax: (071) 835523 Chi nhánh tại nước ngoài: Tại Pháp: KYMDAN FRANCE company 7-9 Rue du Docteur Charles Richet- Paris XII Tại Đức: KYMDAN GERMANY GmbH Trommsdorff St. 05, 99084 Erfurt Tại Úc: KYMDAN (AUSTRALIA) PTY LTD. Factory 3, 569 Somerville Road, Sunshire, Vic. 3032, Aus.

pdf49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần cao su Sài gòn – Kym dan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haønh, quaûn lyù saûn xuaát, naâng cao tay ngheà cuûa ngöôøi coâng nhaân vaø caùn boä kyõ thuaät, taïo ñieàu kieän cho hoï tieáp caän vôùi maùy moùc thieát bò hieän ñaïi. Nhaân toá khaùch quan: Nhieàu naêm qua, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong neàn kinh teá thò tröôøng coù söï caïnh tranh gay gaét, ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù cuûa Coâng ty ñaõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kinh nghieäm, coù theâm kieán thöùc veà quaûn lyù ñieàu haønh trong moâi tröôøng kinh doanh môùi, phöùc taïp hôn. Coâng nhaân saûn xuaát ñöôïc ñaøo taïo qua thöïc tieãn trong moâi tröôøng lao ñoäng saûn xuaát, hoï ñaõ quen thuoäc vôùi caùc thieát bò saûn xuaát, vôùi daây chuyeàn coâng ngheä neân tay ngheà ñöôïc naâng leân. Do ñoù ngöôøi lao ñoäng trong Coâng ty coù ñuû trình ñoä vaø tay ngheà ñeå thöïc hieän coâng vieäc. Tuy nhieân, trong quaù trình hoaït ñoäng, Coâng ty seõ tieáp tuïc ñaøo taïo, boài döôõng boå sung theâm kieán thöùc caàn thieát ñeå moïi ngöôøi coù ñieàu kieän laøm vieäc toát hôn. Veà hình thöùc traû löông: coâng ty ñaõ gaén lieàn quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi. Töø ñoù, moïi ngöôøi seõ coù yù thöùc lao ñoäng toát hôn, coá gaéng naâng cao naêng suaát, ñoùng goùp yù kieán caûi tieán kyõ thuaät ñeå ñaït hieäu quaû lao ñoäng cao hôn, ñoàng thôøi thu nhaäp seõ taêng theo. Hình thöùc traû löông naøy raát coâng baèng vaø coù taùc duïng khuyeán khích, kích thích moïi ngöôøi laøm vieäc hieäu quaû nhaát. 2.3. PHAÂN TÍCH COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ VAÄT TÖ, TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH TRONG DOANH NGHIEÄP 2.3.1. Caùc loaïi nguyeân vaät lieäu duøng trong doanh nghieäp : Nguyeân vaät lieäu chính: Muû nöôùc (87%), coøn laïi laø caùc nguyeân vaät lieäu khaùc (hoùa chaát, daàu FO, daàu DO...) 2.3.2. Caùch xaây döïng möùc söû duïng nguyeân vaät lieäu: Saûn phaåm Kymdan ñöôïc saûn xuaát töø naêm 1954, qua hôn 50 naêm kinh nghieäm vaø bí quyeát coâng ngheä cuûa rieâng mình, Coâng ty söû duïng möùc nguyeân vaät lieäu thöïc teá. 2.3.3. Tình hình söû duïng nguyeân vaät lieäu : Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho: - Ñaùnh giaù haøng toàn kho theo giaù thöïc teá - Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò haøng toàn kho cuoái kyø: bình quaân gia quyeàn nhöng öu tieân giaûi phoùng haøng toàn kho tröôùc - Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho: keâ khai thöôøng xuyeân 2.3.4. Tình hình döï tröõ, baûo quaûn vaø caáp phaùt nguyeân vaät lieäu : Do ñaëc thuø cuûa nguyeân lieäu muû cao su laø theo muøa, ñeå vieäc saûn xuaát kinh doanh khoâng bò aûnh höôûng do thieáu nguyeân lieäu hoaëc do giaù muû thay ñoåi ñoät ngoät, coâng ty luoân coù keá hoaïch mua vaø döï tröõ vaø baûo quaûn muû cao su ñeå saûn xuaát theo saûn löôïng ñaõ ñeà ra. Veà nguyeân vaät lieäu khaùc: caên cöù vaøo keá hoaïch saûn xuaát töøng thaùng, soá nguyeân vaät lieäu söû duïng trong thaùng ñeå leân keá hoaïch mua vôùi möùc döõ tröõ trong kho laø 10%. 2.3.5. Cô caáu vaø tình hình hao moøn taøi saûn coá ñònh : 29 Tieâu chuaån TSCÑ höõu hình : - Chaén chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai töø vieäc söû duïng taøi saûn ñoù. - Nguyeân giaù taøi saûn phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy - Coù thôøi gian söû duïng töø 01 naêm trôû leân - Coù giaù trò töø 10.000.000 ñ (möôøi trieäu ñoàng) trôû leân. TSCÑ trong coâng ty phaàn lôùn laø caùc loaïi sau : - Nhaø xöôûng, vaät kieán truùc… - Maùy moùc thieát bò : VD thieát bò ñoäng löïc, maùy neùn khí, loø hôi… - Phöông tieän vaän taûi - Thieát bò, coâng cuï quaûn lyù Phöông phaùp keá toaùn TSCÑ: - Nguyeân taéc xaùc ñònh nguyeân giaù TSCÑ, thôøi gian söû duïng höõu tích vaø tyû leä khaáu hao TSCÑ: theo chuaån möïc keá toaùn vaø quyeát ñònh 206/2003/QÑ-BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä taøi chính. - TSCÑ ñöôïc xaùc ñònh theo nguyeân giaù tröø (-) giaù trò hao moøn luõy keá. - Nguyeân giaù TSCÑ bao goàm giaù mua vaø nhöõng chi phí coù lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo hoaït ñoäng. Nhöõng chi phí mua saém, caûi tieán vaø taân trang ñöôïc tính vaøo giaù trò TSCÑ. Rieâng nhöõng chi phí baûo trì söûa chöõa ñöôïc tính vaøo Baùo caùo keát quaû hoaït ñoâng kinh doanh. - Khi taøi saûn ñöôïc baùn hay thanh lyù, nguyeân giaù vaø khaáu hao luyõ keá ñöôïc xoùa soå vaø baát kyø caùc khoaûn laõi loã naøo phaùt sinh do vieäc thanh lyù ñeàu ñöôïc tính vaøo Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. - Cô caáu: TSCÑ höõu hình goàm nguyeân giaù vaø giaù trò hao moøn (khaáu hao TSCÑ). Baûng 2.12 Cô caáu taøi saûn coá ñònh ÑVT : ngaøn ñoàng Naêm Chæ tieâu 2003 2004 taêng/giaûm 2004 so vôùi 2003 TSCÑ höõu hình 37.457.961 35.912.882 (1.545.079) -4,1% - Nguyeân giaù 50.645.243 53.985.453 3.340.210 6,6% - Giaù trò hao moøn luõy keá (13.187.281) (18.072.571) (4.885.290) 37,0% Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn Naêm 2004 : Coâng ty mua theâm TSCÑ (nguyeân giaù taêng 3.340.210 trieäu ñoàng so vôùi 2003), tuy nhieân möùc khaáu hao naêm 2004 nhieàu hôn möùc taêng nguyeân giaù neân TSCÑ höõu hình naêm 2004 giaûm 1.545 trieäu ñoàng (4,1%) so vôùi naêm 2003. Phöông phaùp tính khaáu hao: khaáu hao ñeàu 30 Baûng 2.13 Baûng tính khaáu hao TSCÑ naêm 2004 ÑVT: trieäu ñoàng Nguyeân giaù ngaøy 31/12/03 Hao moøn tích luyõ tính ñeán 31/12/03 Giaù trò coøn laïi tính ñeán 31/12/03 Nguyeân giaù ngaøy 31/12/04 Khaáu hao luyõ keá ñeán 31/12/04 Tæ leä hao moøn naêm 2004 Giaù trò coøn laïi ñeán ngaøy 31/12/04 TSCÑ ñang duøng 50,645 13,183 37,462 53,985 18,073 33% 35,912 1 Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 18,980 5,628 13,352 19,981 7,278 36% 12,703 - Nhaø xöôûng 13,847 4,283 9,564 13,929 5,455 39% 8,474 - Vaät kieán truùc 2,706 958 1,748 2,723 1,248 46% 1,475 - Tank caùc loaïi 2,427 387 2,040 3,329 575 17% 2,754 2 Maùy moùc TB 17,868 4,369 13,499 18,134 6,155 34% 11,979 - TB ñoäng löïc 9,888 1,552 8,336 9,946 2,488 25% 7,458 - TB coâng taùc 7,980 2,817 5,163 8,188 3,667 45% 4,521 3 Phöông tieän v.taûi 10,973 2,486 8,487 12,194 3,532 29% 8,662 4 TB, duïng cuï q.lyù 2,824 700 2,124 3,676 1,108 30% 2,568 Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn 2.3.6. Tình hình söû duïng taøi saûn coá ñònh Thôøi gian söû duïng TSCÑ theo qui ñònh: - Nhaø cöûa, vaät kieán truùc: 5 – 50 naêm - Maùy moùc thieát bò: 5 – 15 naêm - Phöông tieän vaän taûi: 6 – 10 naêm - Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù: 3 – 10 naêm Thôøi gian söû duïng thöïc teá: coâng ty Kymdan söû duïng vaø khaáu hao TSCÑ theo chuaån möïc keá toaùn vaø quyeát ñònh 206/2003/QÑ-BTC ngaøy 12/12/2003 cuûa Boä taøi chính. - Ñoái vôùi quy trình saûn xuaát neäm mousse, maùy moùc thieát bò phaûi vaän haønh lieân tuïc ñeå ñaûm baûo chaát löôïng, giaûm soá löôïng pheá phaåm vaø ñuû soá löôïng ñeå cung caáp theo nhu caàu thò tröôøng. - Thöïc teá, hieän nay coâng ty coù moät soá TSCÑ ñaõ khaáu hao heát nhöng vaãn coøn khaû naêng söû duïng (phöông tieän vaän taûi). Soá TSCÑ naøy coâng ty seõ thanh lyù vaø tieáp tuïc ñaàu tö mua TSCÑ ñeå phuïc vuï saûn xuaát. 2.3.7. Nhaän xeùt veà coâng taùc quaûn lyù vaät tö vaø taøi saûn: - Nguyeân vaät lieäu : coâng ty ñònh kyø tieán haønh kieåm keâ xaùc ñònh tyû leä hao huït, ñaùnh giaù phaåm chaát, ñeà xuaát döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (neáu coù) vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm, luoân ñaûm baûo nguyeân vaät lieäu phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát, kinh doanh cuûa coâng ty. - Taøi saûn coá ñònh: laøm nhaõn maùc gaén tröïc tieáp caùc maùy moùc thieát bò, laäp hoà sô taøi saûn coá ñònh, baøn giao coù caùc ñôn vò söû duïng (coù phieáu giao nhaän TSCÑ). Nhôø ñoù, caùc ñôn vò coù theå töï quaûn lyù ñöôïc TSCÑ taïi ñôn vò mình, thuaän tieän trong vieäc kieåm keâ vaø ñaùnh giaù TSCÑ haøng naêm. 31 2.4. PHAÂN TÍCH CHI PHÍ VAØ GIAÙ THAØNH 2.4.1. Caùc loaïi chi phí cuûa doanh nghieäp: Theo taøi lieäu cuûa coâng ty, chi phí bao goàm 5 khoaûn muïc: - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Chi phí saûn xuaát chung - Chi phí baùn haøng - Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Caùc chi phí naøy ñöôïc phaân chia thaønh 2 nhoùm nhö sau: • Chi phí bieán ñoåi goàm: - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp: muû nöôùc, hoaù chaát, daàu DO… - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: tieàn löông coâng nhaân tröïc tieáp vaø caùc khoaûn trích theo löông. - Chi phí saûn xuaát chung: + Chi phí vaät lieäu + Chi phí khaùc baèng tieàn (thí nghieäm, söûa chöõa…) - Chi phí baùn haøng: + Chi phí nhaân vieân baùn haøng + Chi phí vaät lieäu, bao bì + Chi phí baûo haønh + Chi phí vaän chuyeån + Chi phí nhaân coâng söûa chöõa cöûa haøng - Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp + Chi phí nhaân vieân quaûn lyù + Chi phí dòch vuï mua ngoaøi + Chi phí baèng tieàn khaùc + Thueá, phí vaø leä phí • Chi phí coá ñònh goàm: - Chi phí saûn xuaát chung + Chi phí nhaân vieân phaân xöôûng + Chi phí duïng cuï saûn xuaát + Chi phí khaáu hao TSCÑ + Chi phí vaän chuyeån nöôùc thaûi, lao coâng, baûo trì maùy moùc - Chi phí baùn haøng + Chi phí duïng cuï, ñoà duøng + Chi phí khaáu hao TSCÑ - Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp + Chi phí vaät lieäu quaûn lyù + Chi phí ñoà duøng vaên phoøng + Chi phí khaáu hao TSCÑ + Chi phí döï phoøng 32 Baûng 2.14 Tyû leä chi phí bieán ñoåi vaø chi phí coá ñònh naêm 2003 vaø 2004 ÑVT: ngaøn ñoàng Naêm 2003 Naêm 2004 Chæ tieâu Soá tieàn Tyû leä Soá tieàn Tyû leä Chi phí bieán ñoåi 94.519.061 81,11% 121.876.439 80,77% Chi phí coá ñònh 22.014.914 18,89% 29.017.367 19,23% Toång chi phí 116.533.975 100% 150.893.807 100% Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn Döïa vaøo baûng 2.14, ta thaáy coâng ty coù chi phí bieán ñoåi chieám tyû troïng lôùn (khoaûng > 80%), chi phí coá ñònh chieám tyû troïng nhoû (<20%). Chi phí bieán ñoåi cuûa coâng ty lôùn hôn nhieàu so vôùi chi phí coá ñònh do ñaëc ñieåm coâng ngheä saûn xuaát neäm cao su ñoøi hoûi löôïng muû cao su vaø nhieân lieäu hoaït ñoäng maùy moùc raát lôùn, chi phí nhaân coâng lôùn. Ñieàu naøy ñöa ñeán toác ñoä phaùt trieån cuûa coâng ty chöa cao nhöng neáu gaëp ruûi ro nhö khoái löôïng tieâu thuï giaûm hoaëc khoâng saûn xuaát ñuû nhu caàu thò tröôøng do löôïng muû khan hieám, giaù nguyeân nhieân vaät lieäu taêng cao… thì söï thieät haïi seõ thaáp hôn so vôùi nhöõng coâng ty coù tyû troïng chi phí coá ñònh lôùn. 2.4.2. Heä thoáng soå saùch keá toaùn: Do khoái löôïng nghieäp vuï phaùt sinh nhieàu vaø ñeå thuaän lôïi cho vieäc ghi cheùp vaø phaûn aùnh soá lieäu vaøo heä thoáng taøi khoaûn vaø soå saùch thì keá toaùn ñaõ choïn hình thöùc soå keá toaùn söû duïng laø Nhaät kyù Chung keát hôïp vôùi Nhaät kyù ñaëc bieät • Nhaät kyù ñaëc bieät: goàm 3 loaïi soå nhaät kyù - Nhaät kyù thu, chi: soá thu, chi tieàn maët; soå tieàn göûi ngaân haøng: theo doõi tình hình thu, chi phaùt sinh trong kyø, quaûn lyù löôïng tieàn maët toàn quyõ. - Nhaät kyù baùn haøng: theo doõi doanh thu, coâng nôï khaùch haøng vaø ñaïi lyù ñeå baùo caùo cho Toång Giaùm Ñoác bieát ñöôïc doanh thu tieâu thuï theo tuaàn, thaùng vaø soá luyõ keá nhaèm kòp thôøi coù caùc bieän phaùp ñieàu chænh, coù chieán löôïc kinh doanh cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá treân thò tröôøng - Nhaät kyù mua haøng: theo doõi vieäc mua nguyeân vaät lieäu nhö muû cao su, hoùa chaát, simili boïc salon, coâng cuï duïng cu… Soá lieäu nhaäp vaøo soå naøy caên cöù töø caùc chöùng töø goác do phoøng vaät tö chuyeån ñeán. • Nhaät kyù chung: duøng ñeå toång hôïp caùc nghieäp vuï keá toaùn phaùt sinh trong thaùng theo thöù töï thôøi gian vaø ghi cheùp soá lieäu töø caùc soå nhaät kyù treân tröø nhaät kyù thu chi. Cuoái thaùng, caên cöù vaøo soá lieäu treân soå nhaät kyù chung tieán haønh chuyeån vaøo soå caùi taøi khoaûn. Trong quaù trình ghi cheùp vaøo caùc soå nhaät kyù thì keá toaùn cuõng tieán haønh theo doõi caùc ñoái töôïng keá toaùn rieâng bieät treân caùc soå, theû keá toaùn chi tieát nhö taøi saûn coá ñònh, nguyeân vaät lieäu… cuoái thaùng, toång hôïp soá lieäu vaø khoùa caùc soå, theû keá toaùn chi tieát naøy. Sau ñoù, caên cöù vaøo soá lieäu cuûa soá, theû chi tieát ñeå laäp Baûng caân ñoái soá phaùt sinh vaø kieåm tra, chænh söûa vì ñaây laø caên cöù ñeå laäp baùo caùo taøi chính. 33 Trình töï ghi soå: - Haøng ngaøy, phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá, keá toaùn caên cöù vaøo chöùng töø ngaøy ñeán laøm goác. Chöùng töø ngaøy ñeán ñöôïc duøng laøm caên cöù ghi soå vaøo soå Nhaät kyù chung vaø soå Nhaät kyù ñaëc bieät coù lieân quan: nhaät kyù thu tieàn, nhaät kyù chi tieán, nhaät kyù baùn haøng, nhaät kyù mua haøng. Ñoàng thôøi môû caùc soå keá toaùn chi tieát lieân quan theo töøng ñoái töôïng cuûa coâng ty, cöûa haøng, ñaïi lyù… - Cuoái thaùng, keá toaùn toång hôïp soá lieäu Nhaät kyù ñaëc bieät vaø caên cöù vaøo Nhaät kyù chung trích loïc caùc taøi khoaûn phuø hôïp treân Soå Caùi. - Cuoái thaùng, nöûa naêm, keá toaùn coäng soá lieäu treân Soå caùi laäp baûng caân ñoái phaùt sinh, baûng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. - Sau khi ñaõ kieåm tra ñoái chieáu khôùp ñuùng vôùi soá lieäu ghi treân soå caùi vaø baûng toång hôïp chi tieát (ñöôïc laäp töø caùc soå keá toaùn chi tieát) ñöôïc duøng ñeå laäp Baùo Caùo Taøi Chính. Hình 2.2 Sô ñoà trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät Kyù Chung taïi Coâng ty Soå quyõ Chöùng töø goác Soå, theû keá toaùn chi tieát Maùy vi tính Soå caùi Baûng toång hôïp chi phí Baûng caân ñoái soá phaùt sinh Baùo caùo taøi chính Ghi chuù: Ghi haøng ngaøy Quan heä ñoái chieáu Ghi cuoái thaùng Phöông phaùp haïch toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh: Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp (TK 621): muû nöôùc, hoùa chaát, nhieân lieäu… ñöôïc xaùc ñònh theo nhu caàu söû duïng thöïc teá trong thaùng ôû töøng boä phaän, coâng ty khoâng ñöa ra ñònh möùc chi phí nguyeân vaät lieäu ñeå giöõ bí maät coâng ngheä, caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû treân thò tröôøng. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp (TK 622): nhaø maùy Cuû chi, xí nghieäp saûn xuaát salon, boä phaän cheá bieán muû… Chi phí saûn xuaát chung (TK 627): xöôûng cô khí, caáp döôõng, toång kho, ñoäi xe taûi… , sau ñoù seõ ñöôïc phaân boå theo TK 622. Chi phí baùn haøng (TK 641): chi phí cöûa haøng, chi nhaùnh… 34 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (TK 642): vaên phoøng, ñoäi xe con, chi phí vaên phoøng phaåm… 2.4.3. Coâng taùc xaây döïng giaù thaønh keá hoaïch: Coâng ty xaây döïng giaù thaønh keá hoaïch baèng caùch laáy giaù thaønh thöïc teá töøng loaïi saûn phaåm naêm tröôùc, döï truø chi phí taêng theâm do caùc yeáu toá bieán ñoäng chính sau: - Giaù nguyeân lieäu muû cao su - Giaù nhieân lieäu (xaêng, daàu…) 2.4.4. Phöông phaùp taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh thöïc teá: ¾ Phöông phaùp taäp hôïp chi phí: Coâng ty aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân ñeå haïch toaùn haøng toàn kho. Theo phöông phaùp naøy thì tình hình nhaäp, xuaát, toàn vaät tö haøng hoùa seõ ñöôïc phaûn aùnh thöôøng xuyeân lieân tuïc, coù heä thoáng treân soå keá toaùn. Vì vaäy giaù trò vaät tö haøng hoùa toàn kho coù theå ñöôïc xaùc ñònh ôû baát kyø thôøi ñieåm naøo trong kyø keá toaùn. Trình töï haïch toaùn: - Böôùc 1: taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm caùc yeáu toá chi phí ñaàu vaøo theo noäi dung kinh teá cuûa töøng chi phí. - Böôùc 2: keát chuyeån hoaëc tính toaùn phaân boå caùc chi phí saûn xuaát ñaõ taäp hôïp ñöôïc ôû böôùc 1 cho caùc ñoái töôïng taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm coù lieân quan Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp seõ taäp hôïp vaøo TK 621 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, chi phí saûn xuaát chung taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm taäp hôïp vaøo taøi khoaûn 622 chung vaø taøi khoaûn 627 chung. - Böôùc 3: cuoái kyø keá toaùn seõ tieán haønh taäp hôïp toaøn boä chi phí naøy vaøo caùc taøi khoaûn 154 töông öùng theo töøng loaïi saûn phaåm ñeå xaùc ñònh giaù thaønh saûn phaåm nhaäp kho trong kyø. Ñoái vôùi coâng ty, muû kem saûn xuaát neäm laø nguyeân vaät lieäu chính chieám tyû troïng lôùn (87%) trong cô caáu giaù thaønh saûn phaåm, vì vaäy vieäc haïch toaùn ñuùng ñaén, chính xaùc caùc chi phí veà nguyeân vaät lieäu coù taàm quan troïng ñaëc bieät trong vieäc haï giaù thaønh saûn phaåm Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa coâng taùc haïch toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu cuûa coâng ty laø phaûn aùnh kòp thôøi, chính xaùc tình hình nhaäp, xuaát nguyeân vaät lieäu, kieåm tra vieäc söû duïng, döï toaùn tieâu hao nguyeân vaät lieäu. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñoù, coâng ty ñaõ toå chöùc haïch toaùn tröïc tieâp cho ñoái töôïng chòu chi phí. Phaàn nhieân lieäu nhö xaêng, daàu… seõ tham gia tröïc tieáp vaøo quaù trình saûn xuaát, moät phaàn laø vaät lieäu saûn xuaát, phaàn coøn laïi duøng cho vaän haønh maùy vaø ñoäng cô. Phaàn phuï lieäu laø caùc hoaù chaát, phuï gia coù taùc duïng taêng theâm tính naêng cho neäm nhö ñoä ñaøn hoài, ñoä beàn, taïo maøu… Tuy nhieân do ñaëc ñieåm muû cao su laø loaïi nguyeân lieäu coù theo thôøi vuï, caây cao su cho nhieàu muû vaøo thôøi ñieåm 6 thaùng cuoái naêm. Vaøo nhöõng thaùng khan hieám muû seõ laøm giaù cao su taêng aûnh höôûng ñeán giaù thaønh saûn phaåm. Ñeå bình oån giaù, Coâng ty toå chöùc thu mua, döï tröõ nguyeân lieäu ñeå phuïc vuï cho nhu caàu saûn xuaát. Chi phí nguyeân lieäu tröïc tieáp: môû TK 621 ñeå theo doõi chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp cho caùc saûn phaåm. Töông öùng vôùi TK 152 keá toaùn cuõng theo doõi chi phí nguyeân vaät lieäu xuaát duøng cho caùc saûn phaåm 35 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp laø nhöõng khoaûn tieàn phaûi traû cho coâng nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát ra saûn phaåm nhö tieàn löông, baûo hieåm XH, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn… tieàn löông laø moät boä phaän caáu thaønh neân giaù thaønh saûn phaåm, laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa nhöõng saûn phaåm xaõ hoäi, ñöôïc duøng ñeå buø ñaép nhöõng hao phí lao ñoäng ñaõ boû ra trong quaù trình saûn xuaát. Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñöôïc taäp hôïp chung vaøo TK 622, sau ñoù seõ tieán haønh phaân boå cho caùc nhoùm saûn phaåm. BHXH, BHYT, KPCÑ ñöôïc tieán haønh vaø noäp theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Keá toaùn tieàn löông sau khi ñaõ taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm hôïp löông phaûi traû cho coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp seõ phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn 334,338. sau ñoù tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát seõ ñöôïc tính laø chi phí nhaân coâng tröïc tieáp saûn xuaát cho caùc saûn phaåm Sau khi taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp thì keá toaùn seõ tieán haønh keát chuyeån soá phaùt sinh sang TK 154 Chi phí saûn xuaát chung: Chi phí saûn xuaát chung bao goàm toaøn boä chi phí coù lieân quan ñeán saûn xuaát. Chi phí saûn xuaát chung tröôùc tieân ñöôïc taäp hôïp vaøo caùc TK caáp 2, cuoái thaùng seõ ñöa vaøo TK 627 toång hôïp roài phaân boå cho caùc nhoùm saûn phaåm lieân quan. Tieàn löông cuûa boä phaän saûn xuaát chung bao goàm tieàn löông cuûa boä phaän quaûn lyù, boä phaän phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát, tieàn löông cuûa xöôûng cô khí, boä phaän baûo veä… Tieàn löông cuûa boä phaän saûn xuaát chung laø phaàn löông coøn laïi cuûa toång quyõ löông sau khi tröø chi phí tieàn löông cuûa boä phaän saûn xuaát tröïc tieáp, khoái vaên phoøng, tieàn löông nhaân vieân baùn haøng vaø seõ ñöôïc taäp hôïp vaøo TK 6271 Chi phí vaät tö, coâng cuï duïng cuï phaùt sinh trong kyø vôùi soá löôïng lôùn seõ tieán haønh taäp hôïp vaøo TK 1421, sau ñoù tieán haønh phaân boå cho caùc kyø sau nhaèm traùnh taïo neân söï thay ñoåi lôùn trong giaù thaønh saûn phaåm. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi nhö tieàn ñieän, nöôùc, cöôùc ñieän thoaïi, chi phí thueâ ngoaøi.. ñöôïc taäp hôïp vaøo TK 6277 Chi phí khaùc baèng tieàn phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát nhö caùc chi phí söûa chöõa nhoû taïi phaân xöôûng… Phöông phaùp taäp hôïp: töø caùc TK 334,153,214,111… keá toaùn toång hôïp seõ ñònh khoaûn nhöõng chi phí naøo thuoäc veà chi phí saûn xuaát chung vaø keát chuyeån sang TK 627. Ngoaøi ra, keá toaùn coøn môû theâm caùc taøi khoaûn caáp 2 nhö sau: TK 6271: chi phí nhaân coâng, TK 6272: chi phí vaät lieäu, TK 6274: chi phí khaáu hao TSCÑ, TK 6277: chi phí dòch vuï mua ngoaøi, TK 6278: chi phí khaùc. Chi phí baùn haøng TK 641: chi phí cöûa haøng, chi nhaùnh… Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp TK 642: vaên phoøng, ñoäi xe con, chi phí vaên phoøng phaåm… ¾ Tính giaù thaønh saûn phaåm: Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang: 36 Saûn phaåm dôû dang laø saûn phaåm ñang naèm trong phoøng xoâng, saûn phaåm ñang coøn naèm trong khuoân hoaëc naèm trong daây chuyeàn saûn xuaát, saûn phaåm ñaõ chuyeån vaøo kho nhöng chöa qua KCS. Tyû leä hoaøn thaønh cuûa saûn phaåm dôû dang: 60% Do ñaëc thuø saûn xuaát rieâng cuûa coâng ty, saûn phaåm dôû dang cuoái kyø chæ xuaát hieän ôû khaâu saûn xuaát neäm mousse caùc loaïi, caùc saûn phaåm khaùc thuoäc nhoùm giöôøng hoaëc salon ñeàu khoâng coù saûn phaåm dôû dang. Coâng thöùc ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang: Giaù trò saûn phaåm dôû dang = 60% x ñôn giaù muû toàn kyù tröôùc x saûn löôïng muû toàn dôû dang Trong ñoù: - Saûn löôïng muû toàn dôû dang: coù ñuôïc caên cöù vaøo troïng löôïng moãi taám neäm coøn ñang naèm trong phoøng xoâng, chöa qua KCS hoaëc ñang naèm trong væ phôi. - Ñôn giaù muû cuoái kyù: laáy töø baûng toång nhaäp xuaát toàn thaønh phaåm kyø tröôùc Taäp hôïp caùc chi phí phaùt sinh trong thaùng cuûa saûn phaåm neäm mousse vaøo TK 154, baùn thaønh phaåm ñöôïc hình thaønh qua heä löu hoùa seõ ñöôïc ñöa vaøo phoøng saáy khoâ taïo ñoä cöùng cho neäm, giai ñoaïn naøy goïi laø haäu löu hoùa. Giaù trò taám neäm trong phoøng xoâng vaøo cuoái thaùng goïi laø chi phí dôû dang cuoái kyø cuûa TK 154. Nhaäp kho thaønh phaåm bao goàm taát caû caùc loaïi neäm vaø keá toaùn tính giaø thaønh theo phöông phaùp toång coäng chi phí: taát caû caùc chi phí phaùt sinh lieân quan ñeán TK 154 ñeán cuoái kyø khi ñöôïc toång hôïp laïi roài loaïi tröø chi phí ñôû dang cuûa saûn phaåm neäm ñang naèm trong phoøng xoâng vaø muû kem thöøa nhaäp trôû laïi ho thì keá toaùn tieán haønh tính giaù thaønh saûn phaåm neäm. Coâng thöùc tính: Toång giaù thaønh Chi phí Chi phí Chi phí saûn xuaát neäm = saûn xuaát + saûn xuaát - saûn xuaát hoaøn thaønh trong kyø dôû dang ÑK phaùt sinh trong kyø dôû dang CK Döïa vaøo soá lieäu cuûa baûng toång hôïp nhaäp xuaát toàn thaønh phaåm haøng thaùng: laáy soá lieäu troïng löôïng thaønh phaåm mousse nhaäp trong, tính ra ñöôïc ñôn giaù 1 kg troïng löôïng thaønh phaåm neäm mousse : Ñôn giaù 1 kg mousse = toång giaù thaønh saûn xuaát saûn phaåm mousse hoaøn thaønh trong kyø troïng löôïng thaønh phaåm neäm nhaäp kho trong kyø. Tính giaù thaønh cuûa 1 taám neäm caùc kích thuôùc rieâng bieät nhö sau: Giaù thaønh 1 taám neäm = ñôn giaù 1 kg troïng löôïng x troïng löôïng taám neäm Troïng löôïng taám neäm vôùi quy caùch rieâng bieät ñöôïc qui ñònh trong “baûng quy ñònh troïng löôïng saûn phaåm” cuûa coâng ty. 2.4.5. So saùnh giaù thaønh thöïc teá, bieán ñoäng giaù thaønh: 37 Trong naêm 2003 giaù saûn phaåm mousse taêng gaàn gaáp so vôùi naêm 2002 bôûi caùc yeáu toá sau:: - Muû cao su khan hieám treân thò tröôøng, chuû yeáu laø xuaát sang thò tröôøng Trung Quoác (saûn löôïng xuaát khaåu taêng) neân giaù muû cao su taêng ñoät bieán. - Giaù nhieân lieäu (giaù xaêng, daàu) taêng. Coâng ty phaûi taêng giaù laø ñeå buø ñaép chi phí saûn xuaát, ñaûm baûo lôïi nhuaän chöù khoâng phaûi taêng lôïi nhuaän. Coâng ty ñaõ xaùc ñònh giaù thaønh Z saûn phaåm mousse baèng ñôn giaù 1kg mousse nhaân vôùi khoái löôïng mousse cuûa saûn phaåm. Ñaây laø giaù thaønh phaân xöôûng cuûa saûn phaåm (bao goàm: chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung phaân xöôûng). Neáu coâng ty coäng theâm chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaøo giaù thaønh phaân xöôûng thì seõ tính ra giaù thaønh nhaø maùy; neáu coäng theâm chi phí baùn haøng, coâng ty seõ coù giaù thaønh toaøn boä saûn phaåm. 2.4.6. Nhaän xeùt veà coâng taùc quaûn lyù chi phí vaø giaù thaønh cuûa doanh nghieäp: Coâng ty taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh theo töøng thaùng laø phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa coâng ty laø coù qui trình saûn xuaát ñôn giaûn, thôøi gian saûn xuaát saûn phaåm ngaén, khoái löôïng saûn xuaát trong kyø raát lôùn: - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñöôïc theo doõi chi tieát theo töøng nhoùm saûn phaåm raát thuaän lôïi cho vieäc tính giaù thaønh cuûa töøng nhoùm saûn phaåm - Chi phí saûn xuaát chung, chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp ñöôïc theo doõi chi tieát theo töøng yeáu toá chi phí raát thuaän tieän ñeå kieåm tra, truy caäp soá lieäu nhaèm giaùm saùt, khaéc phuïc nhöõng khoaûn chi phí baát hôïp lyù. - Vieäc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tình giaù thaønh cho saûn phaåm neäm theo khoái löôïng laø raát hôïp lyù, deã daøng tính toaùn giaù thaønh cho caùc saûn phaåm laøm töø mousse. - Tuy nhieân coøn moät soá ñieåm chöa phuø hôïp nhö: Chi phí saûn xuaát chung chæ ñöôïc taäp hôïp theo yeáu toá chi phí maø khoâng theo doõi phaân xöôûng neân chi phí saûn xuaát chung thöïc teá phaùt sinh ôû töøng phaân xöôûng khoâng ñöôïc phaûn aùnh chính xaùc. Tieâu thöùc phaân boå chi phí saûn xuaát chung cho caùc loaïi saûn phaåm theo chi phí nguyeân vaät lieäu chính laø chöa hôïp lyù vì chi phí saûn xuaát chung chuû yeáu phaùt sinh theo thôøi gian lao ñoäng. Chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp phaân boå cho caùc nhoùm saûn phaåm theo doanh thu thì ñôn giaûn, deã laøm nhöng doanh thu thöôøng laø caên cöù phaân boå khoâng ñuùng vì doanh thu thöôøng thay ñoåi giöõa caùc kyø trong khi ñoù caùc chi phí ngoaøi saûn xuaát thöôøng coù baûn chaát coá ñònh. - Coâng ty quaûn lyù giaù thaønh Z raát toát, maëc duø giaù nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo (muû cao su, xaêng, daàu…) taêng cao nhöng trong naêm 2004 vaø 2005, do löôøng tröôùc ñöôïc vieäc taêng giaù vaø khan hieám nguyeân vaät lieäu, coâng ty ñaõ coù keá hoaïch döï tröõ ñeå ñaûm baûo saûn xuaát, oån ñònh giaù thaønh. Maëc duø khoâng haï ñöôïc giaù thaønh saûn phaåm nhöng coâng ty vaãn coá gaéng giöõ giaù thaønh oån ñònh trong thôøi gian daøi. Ñeán thaùng 12 naêm 2005, do giaù nguyeân vaät lieäu vaãn tieáp tuïc taêng cao, aûnh höôûng ñeán chi phí saûn xuaát cuûa coâng ty (taêng giaù thaønh) neân buoäc phaûi taêng giaù baùn leân 7% ñeå ñaûm baûo möùc lôïi nhuaän, ñaûm baûo quyeàn lôïi cho caùc coå ñoâng vaø ngöôøi lao ñoäng. 38 2.5. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH: 2.5.1 Phaân tích baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh Baûng 2.15 Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2003 & 2004 ÑVT: ngaøn ñoàng 2003 2.004 Doanh thu baùn haøng 01 154.358.527 209.790.387 55.431.860 35,9% Caùc khoaûn giaûm tröø 03 152.409 848.363 695.954 456,6% 1. Doanh thu thuaàn (10=01-03) 10 154.206.118 208.942.024 54.735.906 35,5% 2. Giaù voán haøng baùn 11 82.629.783 99.734.365 17.104.582 20,7% 3. Lôïi nhuaän goäp (20=10-11) 20 71.576.335 109.207.659 37.631.324 52,6% 4. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 893.839 409.737 (484.102) -54,2% 5. Chi phí taøi chính 22 2.308.265 3.358.386 1.050.121 45,5% 6. Chi phí baùn haøng 24 19.780.975 30.045.087 10.264.112 51,9% 7. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 14.123.216 21.114.355 6.991.139 49,5% 8. Lôïi nhuaän thuaàn (30=20+(21-22)-(24+25) 30 36.257.718 55.099.568 18.841.850 52,0% 9. Thu nhaäp khaùc 31 - 858.624 858.624 10. Chi phí khaùc 32 - 711.387 711.387 11. Lôïi nhuaän khaùc (40=31-32) 40 - 147.237 147.237 12. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá (50=30+40) 50 36.257.718 55.246.805 18.989.087 52,4% 13. Thueá thu nhaäp DN (12.5%) 51 4.532.215 6.905.851 2.373.636 52,4% 14. Lôïi nhuaän sau thueá (60=50-51) 60 31.725.503 48.340.954 16.615.451 52,4% Tyû suaát lôïi nhuïaân/Doanh thu 20,6% 23,0% Maõ soá Naêm Chæ tieâu 2004 taêng/giaûm so vôùi 2003 Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn Vôùi caùc noã löïc xuùc tieán baùn haøng, môû roäng maïng löôùi phaân phoái… Coâng ty ñaõ ñaït doanh thu naêm 2004 laø 81.585.295 trieäu ñoàng, taêng 55.431.860 trieäu ñoàng (töông ñöông 35,8%) so vôùi 2003, doanh thu thuaàn taêng leân töông öùng 35,5%. Maëc duø ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, Coâng ty phaûi taêng theâm chi phí (chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp) 18.305.372 trieäu ñoàng nhöng vaãn ñaït hieäu quaû kinh doanh cao, lôïi nhuaän thuaàn taêng 18.841.850 trieäu ñoàng (taêng 52%) so vôùi 2003. 39 Sau khi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp, naêm 2004 Coâng ty Kymdan vaãn ñaït möùc lôïi nhuaän cao laø 48.340.954 trieäu ñoàng, taêng 16.615.451 trieäu ñoàng so vôùi 2003 (töông ñöông taêng 52,4%). Xeùt veà tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu naêm 2004 taêng so vôùi naêm 2003 (23% so vôùi 20,6%) chöùng toû Coâng ty hoaït ñoäng ngaøy caøng coù hieäu quaû hôn, lôïi nhuaän sinh ra töø doanh thu khaù cao – cuï theå naêm 2004 laø: cöù 100 ñ doanh thu thì taïo ra ñöôïc 23 ñ lôïi nhuaän. 2.5.2. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn: Baûng 2.16 Baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2003 & 2004 ÑVT: ngaøn ñoàng 2003 2004 A. Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn 100 59.251.768 81.585.295 22.333.527 37,7% I. Tieàn 110 8.284.593 13.876.662 5.592.069 67,5% 1. Tieàn maët taïi quyõ 111 2.574.569 6.984.465 4.409.896 171,3% 2. Tieàn göûi ngaân haøng 112 5.710.024 6.892.197 1.182.173 20,7% II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 - - - III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 13.722.081 21.114.202 7.392.121 53,9% 1. Phaûi thu cuûa khaùch 131 6.893.704 11.839.051 4.945.347 71,7% 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 1.538.868 165.216 (1.373.652) -89,3% 3. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 1.493 4.733 3.240 217,0% 4. Phaûi thu noäi boä 134 5.225.187 9.105.201 3.880.014 74,3% 5. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng 137 - - - 6. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 62.827 - (62.827) -100,0% 7. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi 139 - - - IV. Haøng toàn kho 140 34.221.079 42.893.612 8.672.533 25,3% 1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 - 47.332 47.332 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 21.810.665 26.196.790 4.386.125 20,1% 3. Coâng cuï, duïng cuï trong kho 143 129.812 154.966 25.154 19,4% Maõ soá Chæ tieâu Naêm 2004 taêng/giaûm so vôùi 2003 40 2003 2004 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 748.033 1.437.079 689.046 92,1% 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 11.514.843 14.216.666 2.701.823 23,5% 6. Haøng hoùa toàn kho 146 17.724 810.776 793.052 4474,5% 7. Haøng göûi ñi baùn 147 - - - 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 149 - - - V. Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3.016.214 3.700.817 684.603 22,7% 1. Taïm öùng 151 2.457.298 3.700.817 1.243.519 50,6% 2. Chi phí traû tröôùc 152 558.915 - (558.915) -100,0% 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 - - - 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 - - - 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù quyõ ngaén haïn 155 - - - VI. Chi söï nghieäp 160 7.800 - (7.800) -100,0% 1. Chi söï nghieäp 161 7.800 - (7.800) -100,0% B. Taøi saûn coá ñònh & ñaàu tö daøi haïn 200 60.806.615 71.626.724 10.820.109 17,8% 1. Taøi saûn coá ñònh 210 37.457.961 45.923.430 8.465.469 22,6% 1. TSCÑ höõu hình 211 37.457.961 35.912.882 (1.545.079) -4,1% - Nguyeân giaù 212 50.645.243 53.985.453 3.340.210 6,6% - Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 213 (13.187.281) (18.072.571) (4.885.290) 37,0% II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 11.645.260 11.645.260 - 0,0% 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 120 120 - 0,0% 2. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 11.645.140 11.645.140 - 0,0% III. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 1.661.923 2.496.815 834.892 50,2% IV. Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 240 74.400 74.400 - 0,0% V. Chi phí traû tröôùc 241 9.967.069 11.486.817 1.519.748 15,2% TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (25=100+200) 250 120.058.384 153.212.020 33.153.636 27,6% NGUOÀN VOÁN - A. Nôï phaûi traû 300 56.569.794 66.216.657 9.646.863 17,1% I. Nôï ngaén haïn 310 40.083.468 45.936.760 5.853.292 14,6% 1. Vay ngaén haïn 311 19.277.711 17.642.175 (1.635.536) -8,5% Chæ tieâu Maõ soá Naêm 2004 taêng/giaûm so vôùi 2003 41 2003 2004 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 5.868.000 7.593.671 1.725.671 29,4% 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 863.869 1.528.871 665.002 77,0% 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 130.880 202.469 71.589 54,7% 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 4.339.270 4.878.418 539.148 12,4% 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 3.476.585 7.793.377 4.316.792 124,2% 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 - - - 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 6.127.151 6.297.776 170.625 2,8% 9. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng 319 - - - II. Nôï daøi haïn 320 13.869.912 16.749.241 2.879.329 20,8% 1. Vay daøi haïn 321 - - - 2. Nôï daøi haïn 322 13.869.912 16.749.241 2.879.329 20,8% 3. Traùi phieáu phaùt haønh 323 - - - III. Nôï khaùc 330 2.616.412 3.806.655 1.190.243 45,5% 1. Chi phí phaûi traû 331 117.412 1.052.655 935.243 796,5% 2. Taøi saûn thöøa chôø söû lyù 332 - - - 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333 2.499.000 2.751.000 252.000 10,1% B. Nguoàn voán chuû sôû höõu 400 63.488.590 86.995.362 23.506.772 37,0% I. Nguoàn voán quyõ 410 62.734.935 83.816.480 21.081.545 33,6% 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 25.200.000 50.400.000 25.200.000 100,0% 2. Cheânh leächñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 - - - 3. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 413 - - - 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 20.425.975 9.761.146 (10.664.829) -52,2% 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 3.713.659 5.040.000 1.326.341 35,7% 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 13.395.300 18.615.334 5.220.034 39,0% 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 - - - II. Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 753.645.602 3.178.881 (750.466.721) -99,6% 1. Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 421 544.014 589.467 45.453 8,4% 2. Quyõ khen thöôûng & p.lôïi 422 175.839 2.589.409 2.413.570 1372,6% 3. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 33.800 4.398 (29.402) -87,0% TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (430=300+400) 430 120.058.384 153.212.020 33.153.636 27,6% Chæ tieâu Maõ soá Naêm 2004 taêng/giaûm so vôùi 2003 42 Nhaän xeùt veà baûng caân ñoái keá toaùn: Naêm 2004, taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn taêng 22.333.527 trieäu ñoàng (töông ñöông 37,7%) so vôùi naêm 2003, chuû yeáu laø do taêng caùc khoaûn sau: - Taêng tieàn maët vaø tieàn göûi ngaân haøng: 7.392.121 trieäu ñoàng - Taêng caùc khoaûn phaûi thu: phaûi thu khaùch haøng (taêng coâng nôï cho Ñaïi lyù & taêng theâm soá löôïng Ñaïi lyù): 4.945.347 trieäu ñoàng, phaûi thu noäi boä: 3.880.014 trieäu ñoàng. - Taêng haøng toàn kho 8.672.533 trieäu ñoàng bao goàm mua theâm nguyeân vaät lieäu (4.386.125 trieäu ñoàng), thaønh phaåm toàn kho (2.701.823 trieäu ñoàng), haøng hoùa toàn kho, coâng cuï duïng cuï, saûn phaåm dôû dang … - Taøi saûn löu ñoäng khaùc: taêng tieàn taïm öùng nhöng giaûm chi phí traû tröôùc. Veà taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn: naêm 2004 taêng 10.820.109 trieäu ñoàng (17,8%) do caùc khoaûn sau: - Taêng taøi saûn coá ñònh: 8.465.469 trieäu ñoàng - Taêng chi phí xaây döïng dôû dang: 834.892 trieäu ñoàng - Taêng chi phí traû tröôùc: 1.519.748 trieäu ñoàng Do ñoù, toång taøi saûn naêm 2004 laø: 153.212.020 trieäu ñoàng, taêng theâm 33.153.636 trieäu ñoàng (töông ñöông 27,6%) so vôùi naêm 2003. Baûng 2.17 Cô caáu taøi saûn ÑVT: ngaøn ñoàng 2003 2004 +/- 2004 so vôùi 2003 Giaù trò % Giaù trò % Giaù trò % TSLÑ & ÑTNH 59.251.768 49,4% 81.586.295 53,3% 22.334.527 37,7% TSCÑ & ÑTDH 60.806.615 50,6% 71.626.724 46,7% 10.820.109 17,8% Toång taøi saûn 120.058.383 100,0% 153.213.019 100,0% 33.154.636 27,6% Chæ tieâu Baûng 2.18 Cô caáu nguoàn voán ÑVT: ngaøn ñoàng 2003 2004 +/- 2004 so vôùi 2003 Giaù trò % Giaù trò % Giaù trò % Nôï phaûi traû 56.569.794 47,1% 66.216.657 43,2% 9.646.863 17,1% Nguoàn voán CSH 63.488.590 52,9% 86.995.362 56,8% 23.506.772 37,0% Toång nguoàn voán 120.058.384 100,0% 153.212.019 100,0% 33.153.635 27,6% Chæ tieâu Nhaän xeùt: töø baûng 2.17 vaø 2.18, ta thaáy nguoàn voán chuû sôû höõu luoân cao hôn 50% toång nguoàn voán. Ñieàu naøy coù nghóa laø caùn caân thanh toaùn cuûa coâng ty an toaøn. Maët khaùc, coâng ty taäp trung vaøo thöïc hieän caùc chieán löôïc kinh doanh neân nguoàn voán kinh doanh taêng cao gaáp 2 laàn naêm 2003 (25,2 tyû naêm 2003; 50,4 tyû naêm 2004) neân tyû leä voán chuû sôû höõu taêng cao vaø laøm giaûm nôï phaûi traû (nôï phaûi traû naêm 2004 chæ taêng theâm 9,7 tyû ñoàng trong khi toång nguoàn voán taêng theâm 33 tyû ñoàng). Veà cô caáu taøi saûn – nguoàn voán: nguoàn voán taêng leân chuû yeáu do 43 - Taêng nôï phaûi traû: 9.646.863 trieäu ñoàng, trong ñoù nôï ngaén haïn taêng 5.853.292 trieäu ñoàng, nôï daøi haïn taêng: 2.879.329 trieäu ñoàng, nôï khaùc: 1.190.243 trieäu ñoàng. - Taêng nguoàn voán chuû sôû höõu: 23.506.772 trieäu ñoàng, trong ñoù nguoàn voán quyõ taêng 21.081.545 trieäu ñoàng, nguoàn voán kinh doanh taêng 25.200.000 trieäu ñoàng. Naêm 2003: toång nguoàn voán ñaït 120.058.384 trieäu ñoàng, trong ñoù nôï phaûi traû chieám 47,1%, naêm 2004: toång nguoàn voán ñaït 153.212.020 trieäu ñoàng, trong ñoù nôï phaûi traû chieám 43,2%. Nhö vaäy naêm 2004 Coâng ty Kymdan taêng theâm nguoàn voán nhöng vaãn giöõ tyû leä giöõa nôï phaûi traû vaø nguoàn voán chuû sôû höõu (khoâng thay ñoåi nhieàu). Söï caân ñoái giöõa taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa coâng ty Kymdan: TSLÑ > Nôï ngaén haïn (TSCÑ <Nôï daøi haïn + Nguoàn voán CSH): TSLÑ ñöôïc taøi trôï bôûi nôï ngaén haïn vaø moät phaàn nguoàn voán daøi haïn, tình hình taøi chính laø vöõng chaéc. Baûng 2.19 Giaù trò bình quaân naêm 2003, 2004 vaø 2005 moät soá giaù trò taøi chính ÑVT: ngaøn ñoàng Naêm 2002 2003 2004 Giaù trò BQ 02-03 Giaù trò BQ 03-04 Haøng toàn kho 28,858,974 34,221,079 42,893,612 31,540,027 38,557,346 Toång TS 99,732,974 120,058,384 153,212,020 109,895,679 136,635,202 TSLÑ 51,879,816 59,251,768 81,585,295 55,565,792 70,418,532 TSCÑ 47,853,157 60,806,615 71,626,724 54,329,886 66,216,670 NVCSH 55,133,931 63,488,590 86,995,362 59,311,261 75,241,976 2.5.3. Phaân tích moät soá tyû soá taøi chính: 44 Caùc tyû soá taøi chính 2003 2004 1. Caùc tyû soá veà khaû naêng thanh toaùn 1a. Khaû naêng thanh toaùn chung 1.48 1.78 (TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn)/Nôï ngaén haïn 1b. Khaû naêng thanh toaùn nhanh 0.62 0.84 (TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn - haøng toàn kho)/Nôï ngaén haïn 2. Caùc tyû soá veà cô caáu taøi chính 2a. Cô caáu TSLÑ (TSLÑ & ñaàu tö ngaén haïn) /Toång TS 0.49 0.53 2b. Cô caáu TSCÑ (TSCÑ & ñaàu tö daøi haïn) /Toång TS 0.51 0.47 2c. Tyû soá cô caáu nguoàn voán CSH Nguoàn voán CSH/Toång TS 0.53 0.57 2d. Tyû soá taøi trôï daøi haïn (Nguoàn voán CSH + Nôï daøi haïn)/Toång TS 0.64 0.68 3. Caùc tyû soá veà khaû naêng hoaït ñoäng 3a. Voøng quay haøng toàn kho 4.89 5.44 Doanh thu /Haøng toàn kho bình quaân 3b. Kyø thu nôï baùn chòu 32.00 36.23 Khoaûn phaûi thu x 360/Doanh thu 3c. Tyû soá voøng quay TSLÑ 2.78 2.97 DT thuaàn/(TSLÑ +ÑTNH) bình quaân 3d. Tyû soá voøng quay TSCÑ 2.84 3.16 DT thuaàn/(TSCÑ +ÑTDH) bình quaân 3e. Voøng quay toång taøi saûn 1.40 1.53 DT thuaàn/Toång TS bình quaân 4. Caùc tyû soá veà khaû naêng sinh lôøi 4a. ROS (söùc sinh lôøi cuûa DT thuaàn) 0.21 0.23 LN sau thueá/DT thuaàn 4b. ROE (söùc sinh lôïi voán CSH) 0.53 0.64 LN sau thueá/Nguoàn voán CSH bình quaân 4c. ROA (söùc sinh lôïi cuûa voán kinh doanh) 0.29 0.35 LN sau thueá/Toång TS bình quaân 2.5.4. Nhaän xeùt veà tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp: 45 ¾ Khaû naêng thanh toaùn: - Khaû naêng thanh toaùn chung naêm 2004 cao hôn 2003 vaø ñeàu >1: Coâng ty khoâng gaëp khoù khaên trong vieäc thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn. - Khaû naêng thanh toaùn nhanh <1: Coâng ty coù theå gaëp khoù khaên trong thanh toaùn nhanh caùc khoaûn nôï ngaén haïn. ¾ Cô caáu taøi chính: - TSCÑ & ñaàu tö daøi haïn: phaûn aùnh söï ñaàu tö daøi haïn cuûa Coâng ty. Theo tyû soá ôû baûng treân, Coâng ty Kymdan coù TSCÑ & ñaàu tö daøi haïn < NVDH (tyû soá cô caáu TSCÑ < Tyû soá taøi trôï daøi haïn): Coâng ty coù tình hình taøi chính vöõng chaéc, khoâng bò ruûi ro do söû duïng nguoàn voán ngaén haïn ñeå taøi trôï cho taøi saûn daøi haïn. - Tyû soá töï taøi trôï: tyû soá naøy caøng lôùn thì möùc ñoä ruûi ro veà taøi chính caøng nhoû, Coâng ty Kymdan coù tyû soá töï taøi trôï > 0.6, tình hình taøi chính vöõng chaéc (giaù trò ñeïp nhaát cuûa tyû soá naøy laø 0.5) ¾ Khaû naêng hoaït ñoäng: - Voøng quay haøng toàn kho: cho bieát moät ñoàng voán ñaàu tö vaøo haøng toàn kho thì goùp phaàn taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu. Naêm 2004: chæ soá naøy laø 5,44 laàn, cao hôn naêm 2003: 4,89. Nhö vaäy naêm 2004 ñoàng voán ñaàu tö vaøo haøng toàn kho taïo doanh thu cao hôn naêm 2003 (khaû naêng luaân chuyeån taøi saûn cao hôn). - Voøng quay TSCÑ/TSLÑ/toång TS: cho bieát moät ñoàng voán ñaàu tö vaøo TSCÑ/TSLÑ/toång TS goùp phaàn taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu. Voøng quay TSCÑ, voøng quay TSLÑ vaø voøng quay toång TS ñeàu taêng so vôùi 2003: hieäu quaû ñaàu tö cuûa coâng ty cao hôn naêm 2003. ¾ Caùc tyû soá veà khaû naêng sinh lôøi: - ROS/ROE/ ROA: cho bieát möùc sinh lôøi treân doanh thu thuaàn/nguoàn voán CSH/ Toång TS (trong 100 ñoàng doanh thu/Nguoàn voán CSH/Toång TS) thì coù bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän sau thueá). - Caùc tyû soá naøy caøng lôùn caøng toát, naêng sinh lôøi caøng cao. Qua baûng treân, Coâng ty Kymdan coù tyû soá veà khaû naêng sinh lôøi ROA naêm 2004 cao hôn naêm 2003, chöùng toû ñaït hieäu quaû kinh doanh cao. 46 Phaàn 3: Ñaùnh giaù chung vaø ñònh höôùng ñeà taøi toát nghieäp 47 3.1. ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VEÀ CAÙC MAËT QUAÛN TRÒ CUÛA DOANH NGHIEÄP: 3.1.1. Caùc öu ñieåm: ™ Marketing: - Saûn phaåm chaát löôïng cao, uy tín do kinh nghieäm hôn 50 naêm, ñoàng thôøi coâng ty khoâng ngöøng nghieân cöùu, ñaàu tö maùy moùc thieát bò vaø naâng cao trình ñoä CB-CNV. - Thöông hieäu maïnh, ñöôïc nhieàu nguôøi bieát ñeán (keát quaû bình choïn Haøng Vieät Nam Chaát Löôïng Cao). - Chính saùch giaù: thöïc hieän giaù baùn vaø chính saùch giaûm giaù thoáng nhaát treân toaøn quoác, giuùp ngöôøi tieâu duøng an taâm khi mua saûn phaåm Kymdan taïi baát kyø ñieåm phaân phoái naøo: Coâng ty quaûn lyù ñöôïc maïng löôùi phaân phoái treân toaøn quoác (aùp duïng giaù baùn, chính saùch baùn haøng, chöông trình haäu maõi…), ngöôøi tieâu duøng raát yeân taâm khi mua saûn phaåm Kymdan. - Ñòa ñieåm phaân phoái maïng löôùi phaân phoái roäng, bao phuû haàu heát caùc tænh thaønh treân caû nöôùc, ngöôøi tieâu duøng deã daøng tìm mua. - Thöïc hieän hieäu quaû coâng taùc tieáp thò baùn haøng, quaûng caùo (TV, baùo…), chöông trình khuyeán maïi nhaèm taêng doanh soá baùn haøng, taêng thò phaàn, goùp phaàn xaây döïng hình aûnh veà coâng ty, thöông hieäu saûn phaåm ñoái vôùi nguôøi tieâu duøng. ™ Lao ñoäng tieàn löông: - AÙp duïng ñuùng theo cheá ñoä lao ñoäng cuûa Nhaø nöôùc, cheá ñoä ñaõi ngoä, chaêm soùc nhaân vieân toát, taïo moái quan heä ñoaøn keát nhö trong moät gia ñình, taïo söï gaén boù laâu daøi vôùi coâng ty. - Cheá ñoä löông, thöôûng roõ raøng, gaén lieàn vôùi traùch nhieäm cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng goùp phaàn kích thích keát quaû lao ñoäng, taïo söï gaén boù giöõa ngöôøi lao ñoäng vôùi coâng ty, söû duïng hieäu quaû chaát xaùm cuûa CB-CNV. - Coù cheá ñoä tuyeån duïng roõ raøng, chính saùch ñaøo taïo laâu daøi ñeå taïo nguoàn nhaân löïc, caùn boä quaûn lyù cho coâng ty, xaây döïng ñoäi nguõ laõnh ñaïo keá ñuû naêng löïc trình ñoä vôùi söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. ™ Saûn xuaát: - Naêng suaát lao ñoäng taêng do saép xeáp lao ñoäng hôïp lyù, ñaàu tö maùy moùc thieát bò. - Saûn xuaát oån ñònh do döï tröõ ñaûm baûo ñuû nguyeân vaät lieäu. ™ Coâng taùc quaûn lyù vaät tö vaø taøi saûn: - Nguyeân vaät lieäu: ñònh kyø tieán haønh kieåm keâ xaùc ñònh tyû leä hao huït, ñaùnh giaù phaåm chaát, ñeà xuaát döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (neáu coù) vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm, luoân ñaûm baûo nguyeân vaät lieäu phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát, kinh doanh cuûa coâng ty. - Taøi saûn coá ñònh: laøm nhaõn maùc gaén tröïc tieáp caùc maùy moùc thieát bò, laäp hoà sô taøi saûn coá ñònh, baøn giao coù caùc ñôn vò söû duïng (coù phieáu giao nhaän TSCÑ). Nhôø ñoù, caùc ñôn vò coù theå töï quaûn lyù ñöôïc TSCÑ taïi ñôn vò mình, thuaän tieän trong vieäc kieåm keâ vaø ñaùnh giaù TSCÑ haøng naêm. ™ Coâng taùc quaûn lyù chi phí vaø giaù thaønh cuûa doanh nghieäp: - Coâng ty taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh theo töøng thaùng raát phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa coâng ty laø coù qui trình saûn xuaát ñôn giaûn, thôøi gian saûn xuaát saûn phaåm ngaén, khoái löôïng saûn xuaát trong kyø raát lôùn: 48 - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñöôïc theo doõi chi tieát theo töøng nhoùm saûn phaåm raát thuaän lôïi cho vieäc tính giaù thaønh cuûa töøng nhoùm saûn phaåm - Chi phí saûn xuaát chung, chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp ñöôïc theo doõi chi tieát theo töøng yeáu toá chi phí raát thuaän tieän ñeå kieåm tra, truy caäp soá lieäu nhaèm giaùm saùt, khaéc phuïc nhöõng khoaûn chi phí baát hôïp lyù. - Vieäc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tình giaù thaønh cho saûn phaåm neäm theo khoái löôïng laø raát hôïp lyù, deã daøng tính toaùn giaù thaønh cho caùc saûn phaåm laøm töø mousse. ™ Taøi chính: - Nguoàn voán chuû sôû höõu luoân cao hôn 50% trong toång nguoàn voán: ñieàu naøy coù nghóa laø caùc caân thanh toaùn cuûa coâng ty an toaøn. - Caùc tyû soá veà taøi chính cho thaáy coâng ty coù tình hình taøi chính vöõng chaéc, khoâng bò ruûi ro do söû duïng nguoàn voán ngaén haïn ñeå taøi trôï cho taøi saûn daøi haïn. - Hieäu quaû kinh doanh naêm 2004 cao hôn 2003 (caùc tyû soá veà khaû naêng hoaït ñoäng) - Coâng ty coù khaû naêng sinh lôøi naêm 2004 cao hôn 2003 Toùm laïi, naêm 2004 coâng ty Kymdan coù keát quaû kinh doanh toát, hieäu quaû cao hôn naêm 2003. 3.1.2. Nhöõng haïn cheá: ™ Marketing: - Chöa thöïc hieän thaêm doø yù kieán khaùch haøng ñeå coù keá hoaïch tieáp thò baùn haøng cho töøng khu vöïc, töøng ñoái töôïng khaùch haøng rieâng bieät. - Coâng ty chöa coù caùc chieán löôïc marketing rieâng cho töøng loaïi saûn phaåm, nhaát laø caùc doøng saûn phaåm salon, giöôøng vaø caùc saûn phaåm ñi keøm theo saûn phaåm chính nhö aùo neäm, chaên, drap. - Chöa coù chieán löôïc cuï theå cho töøng khu vöïc thò tröôøng, chieán löôïc marketing chung chöa saùt vaø chöa phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuï theå cuûa töøng vuøng thò tröôøng. ™ Saûn xuaát: - Moät soá coâng ñoaïn saûn xuaát coøn thuû coâng, caàn hieän ñaïi hoùa ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng. ™ Coâng taùc quaûn lyù chi phí vaø giaù thaønh cuûa doanh nghieäp: - Chi phí saûn xuaát chung chæ ñöôïc taäp hôïp theo yeáu toá chi phí maø khoâng theo doõi phaân xöôûng neân chi phí saûn xuaát chung thöïc teá phaùt sinh ôû töøng phaân xöôûng khoâng ñöôïc phaûn aùnh chính xaùc. - Tieâu thöùc phaân boå chi phí saûn xuaát chung cho caùc loaïi saûn phaåm theo chi phí nguyeân vaät lieäu chính laø chöa hôïp lyù vì chi phí saûn xuaát chung chuû yeáu phaùt sinh theo thôøi gian lao ñoäng. Chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp phaân boå cho caùc nhoùm saûn phaåm theo doanh thu thì ñôn giaûn, deã laøm nhöng doanh thu thöôøng laø caên cöù phaân boå khoâng chính xaùc vì doanh thu thöôøng thay ñoåi giöõa caùc kyø trong khi ñoù caùc chi phí ngoaøi saûn xuaát thöôøng coù baûn chaát coá ñònh. 49 3.2. ÑÒNH HÖÔÙNG ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP: Vôùi xu höôùng phaùt trieån vaø hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi hieän nay, saûn phaåm nhaõn hieäu Vieät Nam khoâng nhöõng phaûi caïnh tranh vôùi saûn phaåm trong nöôùc maø coøn phaûi ñoái ñaàu vôùi caùc saûn phaåm nöôùc ngoaøi. Ñaây laø cuoäc chieán raát gay gaét vaø laâu daøi, ngoaøi chaát löôïng saûn phaåm, doanh nghieäp phaûi coù chieán löôïc marketing phuø hôïp, nhaát laø vieäc phaùt trieån thöông hieäu. Khi caùc saûn phaåm coù chaát löôïng nhö nhau thì saûn phaåm naøo coù thöông hieäu maïnh môùi coù cô hoäi phaùt trieån, chieám lónh thò tröôøng. Kymdan khoâng phaûi laø tröôøng hôïp ngoaïi leä. Maëc duø, haàu heát ngöôøi tieâu duøng (ñaëc bieät laø khu vöïc thaønh thò) ñaõ bieát thöông hieäu Kymdan nhöng laøm sao ñeå khaùch haøng khi coù nhu caàu söû duïng seõ nghó ngay ñeán neäm Kymdan? Laøm sao ñeå ngöôøi tieâu duøng hieåu ñöôïc nhöõng lôïi ích, ñaëc ñieåm öu vieät cuûa saûn phaåm Kymdan ñeå quyeát ñònh choïn mua? Laøm sao ñeå saûn phaåm coù tính caïnh tranh cao? Beân caïnh ñoù, treân thò tröôøng hieän nay coù raát nhieàu loaïi neäm nhaùi saûn phaåm Kymdan, ngöôøi tieâu duøng raát deã bò nhaàm laãn neáu khoâng mua taïi caùc ñòa ñieåm phaân phoái chính thöùc cuûa Coâng ty. Laøm theá naøo ñeå khaùch haøng coù theå nhaän bieát saûn phaåm Kymdan chính hieäu?... Ñeå giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà treân, coâng ty Kymdan caàn coù chieán löôïc marketing daøi haïn vaø xaây döïng thöông hieäu laø moät trong caùc yeáu toá quan troïng goùp phaàn taïo neân thaønh coâng cho doanh nghieäp. Trong ñeà taøi toát nghieäp, em seõ tìm hieåu kyõ hôn veà caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu Kymdan, ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng xaây döïng thöông hieäu Kymdan so vôùi caùc ñôn vò khaùc, hieäu quaû ñaït ñöôïc, nhöõng öu ñieåm vaø haïn cheá, töø ñoù ñöa ra moät soá ñeà xuaát thöïc hieän nhaèm ñaït hieäu quaû cao nhaát trong vieäc xaây döïng thöông hieäu Kymdan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần cao su Sài gòn – Kym dan.pdf