Đề tài Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam

Xác định thị trường nào là thị trường tiềm năng, thị trường nào là thị trường bão hòa để có phương án marketing hợp lý (dựa vào số click, số người truy cập, thời gian khách hàng lưu lại trên trang web ) Các chủ doanh nghiệp nên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò, lợi thế, xu thế của marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh của mình để có được sự đầu tư xứng đáng hơn. Liên tục tìm kiếm và mở rộng thị phần cho công ty mình, mỗi chiến dịch marketing được đề ra đều phải hướng tới những đối tượng khách hàng cụ thể, tận dụng tối đa thế mạnh tương tác trực tiếp với khách hàng của marketing điện tử. Mỗi kế hoạch marketing muốn đạt được hiệu quả lâu dài nên trải qua giai đoạn thử nghiệm, thành công hay thất bại của chiến dịch phụ thuộc vào độ tính toán cẩn thận của các nhà hoạch định. Họ nên cân nhắc và tính toán chi tiết cẩn thận, tránh tình trạng trước mắt thì lượng khách hàng tăng vọt đột biến (vì tò mò, mới lạ ) nhưng lại giảm dần theo thời gian (do mất uy tín, hay chất lượng không giống như quảng cáo ). Điều này không chỉ ảnh hưởng tới doanh số, lợi nhuận mà còn là hình ảnh, danh dự và uy tín của công ty.

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 1914 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc Lôc PhÇn 1 : Më §Çu 03 1. Lý do chän ®Ò tµi 03 2. Môc ®Ých nghiªn cøu 03 PhÇn 2 : Néi Dung 04 A. LÞch sö ph¸t triÓn 04 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Korea life 04 2. TÇm nh×n vµ sø mÖnh 04 3. Giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm Korea life t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam 05 a, S¶n phÈm chÝnh cña Korea life Vietnam 05 b, S¶n phÈm bæ sung cña Korea life Vietnam 07 B. Ph©n tÝch m«i tr­êng 07 I. M«i tr­êng vi m« 07 1. C¸c yÕu tè vµ lùc l­îng bªn trong c«ng ty 07 2. Nh÷ng ng­êi cung øng 07 3. C¸c trung gian marketing 08 4. §èi thñ c¹nh tranh 08 5. Kh¸ch hµng 09 6. C«ng chóng trùc tiÕp 09 II. M«i tr­êng vÜ m« 10 1. M«i tr­êng nh©n khÈu häc 10 2. M«i tr­êng kinh tÕ 11 3. M«i tr­êng ph¸p luËt 12 4. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi 13 C. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ lùa chän kh¸ch hµng môc tiªu 14 1. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 14 2. Lùa chän kh¸ch hµng môc tiªu 15 D. ChÝnh s¸ch Marketing 17 I. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm 17 1. CÊu tróc s¶n phÈm 17 2. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm míi 17 3. Th­¬ng hiÖu 19 II. ChÝnh s¸ch ph©n phèi 19 III. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn 20 PhÇn 3. KÕt luËn 21 Tµi liÖu tham kh¶o 22 Phần 1: Mở đầu Lý do chọn đề tài: Ngành kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh tế đã phát triển lâu đời trên thế giới và hoạt động của nó mang tính dịch vụ dựa trên quy luật số đông bù số ít để tồn tại và phát triển, hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Do vậy việc ứng dụng các nguyên lý marketing trong hoạt động phân tích môi trường và đưa ra các chính sánh marketing trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại một thị trường nào đó là vô cùng cần thiết nhưng không hoàn toàn đơn giản. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước tăng trưởng nhất định và những thành tựu kinh tế này đã có tác động tích cực đến thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Sự ra đời của Nghị Định 100/NĐ_Chính phủ của Thủ Tướng Chính Phủ vào năm 1993 và đặc biệt là Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 4/2001 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực đã đánh dấu sự ra đời của một số công ty Bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng ngày càng sôi động và khởi sắc. Trước tình hình đó, mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ tự nhận thức được tầm quan trọng của marketing trong hoạt động kinh doanh của mình thông qua những chiến lược, sách lược cạnh tranh có hiệu quả để tồn tại và phát triển lớn mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên nhóm 7 đã quyết định thực hiện bài tiểu luận với đề tài: Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam. Trong phạm vi đề tài của nhóm, nhóm 7 không thể trình bày hết mọi khía cạnh của các vấn đề về việc phân tích môi trường và các chính sách Marketing trong hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ của Korea life tại Việt Nam hiện nay mà chỉ xin tập trung trình bày những nét cơ bản. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu phân tích môi trường và các chính sách marketing nhằm nắm bắt các đặc điểm của thị trường, những ưu thế và hạn chế của nó để đề ra các chính sách marketing phù hợp cho công ty. Phần 2: Nội dung A. Lịch sử phát triển: 1. Giới thiệu về công ty Korea life: Korea life là thành viên then chốt của tập đoàn Hanwha, 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đồng thòi là một trong 5 tập đoàn tài chính lớn nhất của Hàn Quốc, nằm trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Thành lập năm 1952, tập đoàn Hanwha có một danh mục đầu tư đa dạng với 40 công ty thành viên ở Hàn Quốc cùng 52 chi nhánh và công ty thành viên hoạt động tại 19 quốc gia khác bao gồm Canada, Nhật, Philipin, Kazakstan, Ả rập xê út, Singapore, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Hoa kì và Việt Nam. Công ty hiện đang đầu tư về lĩnh vực: xây dựng, bất động sản, tài chính, dầu khí, giải trí... Công ty KOREA LIFE INSURANCE đã liên tục phát triển hoạt động, đồng thời góp phần củng cố và ổn định ngành bảo hiểm nhân thọ tại xứ sở kim chi.Vào tháng 12/2007, Korea life vinh dự là công ty BHNT đầu tiên của Hàn Quốc được xếp hạng tín dụng cao nhất là "AAA" bởi Korea Ratings và cơ quan kiểm định thông tin Dịch vụ tín dụng Hàn Quốc. Phương châm của công ty là: Tin Tưởng - Tôn Trọng - Sáng Tạo. Tập Đoàn tiến hành đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực tài chính thông qua Công ty KOREA LIFE INSURANCE VIỆT NAM. Kể từ khi chính thức triển khai hoạt động kinh doanh vào tháng 4/2009 đến nay, Korea Life insurance Vietnam đã liên tục đạt được những thành tích xuất sắc so với kế hoạch đã đề ra. Thành công này là nhờ những nỗ lực của đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp với môi trường làm việc đề cao tinh thần đồng đội trong đó mỗi cá nhân cam kết đạt được mục tiêu chung. Công ty Korea Life đang tiếp tục mở rộng mạng lưới văn phòng trên toàn quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đang từng bước phấn đấu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất bằng cách góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt Nam thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất. 2. Tầm nhìn và sứ mệnh: Tầm nhìn Trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất bằng cách góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho người Việt Nam thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất. b) Sứ mệnh Với phương châm Tin tưởng, Tôn trọng và Sáng tạo, Korea Life sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính tốt nhất nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng. Cam kết Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng thông qua việc cung cấp những giá trị và dịch vụ hàng đầu. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm tài chính chất lượng cao. Tạo môi trường làm việc hăng say với chế độ tưởng thưởng xứng đáng nhằm nuôi dưỡng niềm tự hào và tinh thần gắn bó của người lao động đối với công ty.  3. Giới thiệu sản phẩm của Korea life tại Việt Nam: Các sản phẩm của Korea life được thiết kế dành riêng cho những người quan tâm nhiều đến việc bảo vệ gia đình họ trước những mất mát tài chính phát sinh từ việc người trụ cột bị tử vong hay thương tật hơn là tập trung vào việc tiết kiệm cho các mục tiêu trung và dài hạn. a. Các sản phẩm chính của Korea life Việt Nam: - An Sinh Giáo Dục Toàn Diện: Bảo hiểm An Sinh Giáo Dục Toàn Diện sẽ giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị tốt nhất điều kiện tài chính để đảm bảo cho tương lai học vấn và nghề nghiệp của con em. Độ tuổi tham gia BH: 18-59 tuổi đối với cha/mẹ và 0-12 tuổi đối với con em. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: sau khi con bạn tròn 22 tuổi. Thời hạn đóng phí: 6-18 năm. Thời hạn bảo hiểm: 10-22 năm. - An Sinh Tích Lũy Toàn Diện: Bảo hiểm An Sinh Tích Lũy Toàn Diện đảm bảo cho những chi tiêu cho những nhu cầu ngắn hạn, giúp cho việc thực hiện những mục tiêu lớn trong dài hạn và ngược lại, đồng thời tránh đi những rủi ro không mong đợi có thể làm phá sản mọi mục tiêu và kế hoạch của khách hàng. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: 0-55 tuổi. Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi. Thời hạn hợp đồng: 10-20 năm. - An Khang Linh Hoạt Trọn Đời: Với “An Khang Linh Hoạt Trọn Đời” của Korea Life Vietnam, khách hàng chính là người “tạo lối đi riêng” bằng cách: - Tự mình lập nên một kế hoạch tài chính phù hợp để thực hiện những mục tiêu trong tương lai, - Chủ động điều chỉnh kế hoạch khi nhu cầu hoặc khả năng tài chính thay đổi. Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: từ 0 đến 60 tuổi Phí bảo hiểm tối thiểu khi tham gia: 2 triệu đồng/năm. Thời hạn bảo hiểm: trọn đời (đến 99 tuổi) - An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn: An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn được thiết kế linh hoạt với 5 (năm) thời hạn hợp đồng, từ 6 đến 10 năm với mức phí cạnh tranh, thích hợp cho khách hàng thực hiện những mục tiêu ngắn hạn. Sau những khoảng thời gian cố gắng tích lũy, thành quả mà khách hàng đạt được chính là 100% Số tiền bảo hiểm. Đây sẽ là khoản tiền lớn giúp khách hàng thực hiện ngay ước mơ mà 6 – 10 năm trước mình đã ấp ủ. Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi Thời hạn hợp đồng: 6, 7, 8, 9 hoặc 10 năm Thời hạn đóng phí: Bằng Thời hạn hợp đồng hay đóng phí một lần Số tiền bảo hiểm: Từ 40 triệu đồng - An Khang Hưu trí Toàn Diện – một kế hoạch tài chính giúp thực hiện mục tiêu “độc lập tài chính, an nhàn tuổi hưu”, mang đến cho khách hàng sự an tâm tối đa với nhiều quyền lợi vượt trội giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình. Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 – 55 tuổi Thời hạn đóng phí: 10 đến 35 năm (đến khi Người được BH tròn 55- 65 tuổi) Thời hạn nhận Quyền lợi hưu trí: 10 đến 25 năm (cho đến khi Người được bảo hiểm tròn 70/75/80 tuổi) b. Các sản phẩm bổ sung: Bảo Hiểm Hỗ Trợ Tài Chính Người Phụ Thuộc Bảo Hiểm Tử Kỳ Bảo Hiểm Miễn Đóng Phí Bảo Hiểm Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tai Nạn. B. Phân tích môi trường: MÔI TRƯỜNG MARKETING VI MÔ: 1. Các yếu tố và lực lượng bên trong của công ty: Bao gồm ban lãnh đạo công ty và các bộ phận chức năng. Ban lãnh đạo công ty bao gồm những người có ảnh hưởng lớn đến hoạt động và các quyết định của marketing. Mục tiêu chiến lược lâu dài mà ban lãnh đạo Korea life đưa ra là Korea life trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt Nam và vì người Việt Nam. Các nhà làm marketing khi đưa ra các quyết định Marketing phải hướng vào thực hiện mục tiêu chiến lược mà lãnh đạo công ty đã đặt ra như chiến lược chiếm lĩnh thị trường, chiến lược thúc đẩy khách hàng Việt Nam quảng bá cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ… Bộ phận Marketing làm việc phải thống nhất với các bộ phận chức năng khác của công ty để thực hiện được các quyết định marketing và các quyết định của ban lãnh đạo, cùng tiến tới muc tiêu chung lâu dài của Korea life. 2. Những người cung ứng: Nhà cung ứng cho Korea life chủ yếu là các công ty cung cấp máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị in ấn và những khách hàng. Korea life huy động vốn bằng việc thu phí bảo hiểm của khách hàng. Do đó, khách hàng là nguồn cung ứng vốn quan trọng của công ty. Người làm marketing phải luôn có đầy đủ các thông tin về các nhà cung ứng đặc biệt là khách hàng, phải nắm rõ sự thay đổi nhu cầu không ngừng của khách hàng cũng như thị hiếu của họ để kịp thời ứng phó với những thay đổi, từ đó tạo sự phát triển ổn định cho công ty. 3. Các trung gian marketing: Khách hàng thường biết rất ít thông tin về bảo hiểm, vì thế việc công ty sử dụng đại lý và tổ chức truyền thông để giới thiệu về mình về các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng sẽ giúp công ty cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng, từ đó thu hút khách hàng tham gia bảo hiểm. Ta thấy rằng chỉ có đại lý hoặc môi giới bảo hiểm mới có khả năng giúp công ty giải thích, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của họ, còn các tổ chức truyền thông sẽ quảng bá thương hiệu Korea life đến khắp mọi miền đất nước. Korea life đã xây dựng mối quan hệ với rất nhiều các tổ chức cung cấp dịch vụ marketing, luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ, với phương châm hai bên cùng có lợi, để cùng nhau hợp tác và phát triển bền vững. Các hãng dịch vụ marketing giúp công ty quảng bá và giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng, người tiêu dùng: Báo điện tử, Báo Hà Nội mới, Công ty quảng cáo VASC…Đồng thời công ty đã và đang thực hiện kế hoạch tạo lập các chi nhánh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước làm trung gian marketing và tư vấn của công ty. Hiện nay các trung tâm phục vụ khách hàng của Korea life đã có mặt tại các tỉnh thành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Nha Trang, Bình Dương, Bắc Giang, Đồng Nai. 4. Đối thủ cạnh tranh: Theo ước tính sơ bộ năm 2009,tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Prudential dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới với 31% thị phần, Bảo Việt nhân thọ đứng thứ hai với 28% thị phần và Manulife đứng thứ ba với 10% thị phần. ACE life và AIA hiện đang theo sát nhau ở vị trí thứ tư và thứ năm với khoảng 9% thị phần dành cho mỗi công ty. Daiichi life và Bảo Minh là hai doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ chiếm khoảng thị phần nhỏ khi tham gia thi trường bảo hiểm nhân thọ, hiện nay đã sát nhập và tổng thị phần hiện nay là 7%. Ba công ty còn lại là Cathay life, Great Eastern và Korea life, mỗi doanh nghiệp chiếm 4% thị phần. Hiện nay thì Korea life đã vượt xa được Cathay life va Great Eastern và năm 2010, Korea life đưa ra một kế hoạch táo bạo dự kiến sẽ chiếm 10% thị phần bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong vòng 5 năm kẻ từ năm 2010. Tuy nhiên một thách thức được đặt ra cho Korea life và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác tại Việt Nam đó là Prudential - công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam – và công ty bảo hiểm nhân thọ AIA đã quyết định sát nhập và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ thống trị tại Việt Nam với tổng thị phần ước tính khoảng 40 – 45 %. Vì thế việc Korea life cạnh tranh thị phần với các doanh nghiệp bảo hiểm khác tại Viêt Nam ngày càng trở nên khó khăn và gặp nhiều thử thách. Vấn đề đặt ra cho Korea life là phải làm sao để tạo dựng được uy tín trong tâm lí khách hàng, tạo ra nhiều sản phẩm bảo hiểm thiết thực để phục vụ khách hàng, sản phẩm phải có sự khác biệt và ấn tượng thu hút sụ chú ý của khách hàng. Quan trọng nhất là đội ngũ nhân viên marketing phải làm việc sáng tạo, năng động và không ngừng cố gắng định vị và phát triển thương hiệu Korea life insurance Việt Nam tại thị trường Việt Nam. 5. Khách hàng: Đối tượng khách hàng của Korea life là tất cả những khách hàng quan tâm đến các rủi ro không may xảy ra với gia đình họ khi họ khi họ là những trụ cột chính trong gia đình. Mức thu nhập trung bình của đối tượng khách hàng là 36trđ/1năm. Hơn nữa, với tổng dân số lên tới hơn 80 triệu dân, Việt Nam mới có khoảng 5% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Từ đó ta có thể thấy được rằng thị trường Việt Nam là thị trường có tiềm năng lớn về sự gia tăng tốc độ phát triển bảo hiểm nhân thọ. Hiện nay, Korea life đã mở nhiều trung tâm phục vụ khách hàng tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang… với đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường Việt Nam nhưng với nhiều kinh nghiệm về bảo hiểm nhân thọ, Korea life đã thu hút được hơn 5000 khách hàng tham gia bảo hiểm. Và ở Hà Nội, trung tâm của Korea life đang đứng đầu với 50% doanh thu toàn công ty. 6. Công chúng trực tiếp: a. Hoạt động cộng đồng: Để tạo ra sự ảnh hưởng và sự tin tưởng ở trong quần chúng, để chứng minh sự quan tâm của doanh nghiệp đến xã hội, Korea life Việt Nam đã dành một phần lớn ngân sách hoạt động cho các chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người tàn tật… ở Việt Nam. b. Giới tài chính : Bất kì một doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực tài chính khi muốn tạo được uy tín, sự tin tưởng của khách hàng, để thu hút được khách hàng sử dụng sản phẩm của mình thì đều phải chứng minh được sức mạnh tài chính của công ty. Chúng ta có thể thấy năng lực tài chính vượt trội của Korea life thông qua điểm sau : Korea life là thành viên then chốt của tập đoàn Hanwha – một trong mười tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và nằm trong danh sách 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Tập đoàn Hanwha thành lập vào năm 1952, đến nay đã có một danh mục đầu tư đa dạng với 40 công ty thành viên ở Hàn Quốc cùng 52 chi nhánh và công ty thành viên hoạt động tại 19 quốc gia khác nhau. Tháng 12/2007, Korea life vinh dự là tập đoàn bảo hiểm đầu tiên của Hàn Quốc được xếp hạng tín dụng cao nhất là “AAA”. Tính đến thời điểm hiện tại thì tổng vốn đầu tư Korea life đã đầu tư vào Việt Nam là hơn 60 triệu USD. c. Quần chúng đông đảo: Công ty phải xây dựng một đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, để khi có bất cứ một sự thắc mắc hay phản ánh nào của khách hàng thì nhân viên tư vấn phải kịp thời giải đáp, không để tồn tại sự hoang mang trong tâm lý khách hàng. Korea life đã cam kết: + Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng thông qua việc cung ứng những giá trị và dịch vụ hàng đầu. + Đáp ứng nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm tài chính chất lượng cao. + Tạo môi trường làm việc hăng say với chế độ làm việc lương thưởng xứng đáng nhằm nuôi dưỡng nềm tự hào và gắn bó của người lao động với công ty. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ: 1. Môi trường nhân khẩu học: Quy mô và tốc độ tăng dân số càng cao thì nhu cầu về bảo hiểm càng tăng. Doanh nghiệp phải nghiên cứu và dự đoán được mật độ dân số và tốc độ tăng dân số để có những dự báo, dự đoán về mức doanh thu và cơ cấu các loại bảo hiểm cho phù hợp. Việt Nam có tỷ lệ dân số trẻ cao nhất thế giới, với hơn 50% nằm trong độ tuổi dưới 30 - đây là một yếu tố nhân khẩu học rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. Ta thấy mật độ dân số ở vùng thành thị dày hơn so với vùng nông thôn, vì thế số lượng người có nhu cầu về bảo hiểm sẽ cao hơn. Korea life đã xây dựng các chương trình và loại bảo hiểm phù hợp cho từng vùng đồng thời tăng cường sử dụng các phương tiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở cả nông thôn và thành thị, mở rộng thêm nhiều đại lý tư vấn để phục vụ tốt nhất và linh động nhất cho mỗi loại đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, cơ cấu dân số cũng có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu bảo hiểm nhân thọ của con người vì mỗi nhóm độ tuổi khác nhau hay giai đoạn đường đời khác nhau thì nhu cầu bảo hiểm nhân thọ sẽ khác nhau. Ta thấy rằng với những người làm cha mẹ, họ thường mong muốn có một khoản chi trả đảm bảo cho tương lai về cuộc sống, học tập và công việc của con khi con cái họ đến tuổi trưởng thành; với những người đang trong giai đoạn xây dựng đời sống, họ thường có những kế hoạch, mục tiêu tài chính ngắn hạn từ 6-10 năm: mua xe, mua nhà, lập gia đình…; với những người trong độ tuổi trung tuổi, họ thường mong muốn có một chế độ hưu trí tốt để sau này họ vẫn có thể tự chi trả cho cuộc sống của mình sau khi họ về hưu. Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ và thường kết hôn ở tuổi thanh niên, vì vậy Korea life đã tập trung vào các đối tượng khách hàng này nhằm đáp ứng nhu cầu của họ và đảm bảo cho họ về các dự định, kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn cho tương lai của họ và con cái họ bằn các sản phẩm An sinh giáo dục toàn diện và An sinh tích lũy ngắn hạn. Bên cạnh đó, Korea life cũng quan tâm đến đối tượng là người trung tuổi với sản phẩm An khang hưu trí toàn diện, đảm bảo cho những người trung tuổi sau khi về hưu sẽ có một chế độ hưu trí như họ mong muốn. Chúng ta thấy rằng với trình độ học vấn khác nhau thì nhận thức và hiểu biết của con người về bảo hiểm cũng sẽ khác nhau. Ở thành thị, con người có trình độ học vấn cao, cùng với chiến lược marketing của Korea life bắt đầu tại những thành phố lớn, vì thế hiểu biết của con người về bảo hiểm nơi đây khá tốt và đầy đủ. Họ nhận thức được đầy đủ về giá trị tương lai mà bảo hiểm mang lại cho họ, giá trị này so với số tiền hiện tại họ phải bỏ ra là rất hấp dẫn, vì vậy họ sẽ sẵn sàng tham gia, hơn nữa là họ sẽ tham gia nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ khác nhau cho bản thân họ, cho con cái, bố mẹ, người thân của họ vì họ quan tâm đến lợi ích sau này mà họ có thể có được khi hiện tại họ tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ở nông thôn và nơi vùng sâu vùng xa, tuy bảo hiểm nhân thọ đã đến được với các gia đình ở đây nhưng nó vẫn còn là một cái gì đó mới mẻ và xa lạ. Do sự hiểu biết của họ về bảo hiểm vẫn còn thấp và ít, vì thế Korea life đã tăng cường tư vấn, tuyên truyền để họ hiểu biết hơn về các loại hình bảo hiểm của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cho khách hàng ở những vùng này các chế độ đóng phí của các loại hình bảo hiểm linh động hơn để họ không phải lo lắng về vấn đề phí bảo hiểm… Kết quả mà Korea thu được chính là đã có nhiều người dân nông thôn hiểu biết về các loại hình bảo hiểm nhân thọ, họ nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ và đã tham gia bảo hiểm nhiều hơn, đặc biệt là trở thành khách hàng của Korea life. Môi trường kinh tế: Tổng GDP(tỷ USD) 60.9 71.1 87 104,6 Tăng trưởng GDP (%) 8.2 8.45 6.35 6,78 Thu nhập đầu người(USD/người) 736 835 1030 1100 Tỷ giá hối đoái 15.984 16.072 16.525 18,932 Lạm phát (%) 6.6 12.6 23 11,75 VN là một trong các nước có nền kinh tế đang phát triển và tốc độ phát triển của kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ để đạt mức tăng trưởng GDP cao và có thể đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Theo báo cáo tổng kết năm 2010, GDP của Việt Nam đạt khoảng 104,6 tỷ USD, mức tăng trưởng GDP đạt 6,78% Tuy nhiên thì sự phát triển không đồng đều, mức thu nhập đầu người chỉ đạt khoảng từ 1000-1100 USD và khả năng tài chính trung bình của người dân còn thấp, tỉ lệ thất nghiệp cao khoảng 2,88%,… Những yếu tố này có ảnh hưởng lớn đến sức mua và nhu cầu tham gia bảo hiểm của người dân, hơn nữa sự biến động liên tục của giá vàng, giá đô-la đặc biệt sự gia tăng lãi suất tiền gửi của các ngân hàng đã tác động đến quyết định sử dụng các khoản tiết kiệm của người dân khi họ quyết định đầu tư vào hình thức nào có lợi hơn. Người dân đã dần dần ý thức về ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ, từ đó họ có nhu cầu bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước những rủi ro xảy ra trong cuộc sống. Họ nhận thấy rằng, trước đây họ dành dụm một khoản tiền trong thu nhập của họ để tham gia bảo hiểm nhân thọ không làm cho đồng tiền của họ sinh sôi nhanh hơn các hình thức đầu tư khác. Tuy vậy thì hiện nay, với sự biến động thất thường của nền kinh tế, họ dần trở nên tinh tường hơn, họ nhận thấy rằng tham gia bảo hiểm nhân thọ với thời gian dài coi như một khoản đầu tư lớn, an toàn, có thể nhiều rủi ro ập đến trong thời gian đó nhưng họ vẫn vững tâm vì đã có bảo hiểm nhân thọ chia sẻ. Với tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, cùng với nhận thức của người dân tăng cao, Korea life đang thúc đẩy các tiến trình marketing cho các sản phẩm của doanh nghiệp, nhấn mạnh vào các ưu điểm của các sản phẩm để mọi người nhận thấy rõ lợi ích mà các sản phẩm của Korea life sẽ mang lại cho khách hàng trong thời kì kinh tế biến động thất thường tiềm ẩn nhiều mối đe dọa đến cuộc sống, sự nghiệp của khách hàng và các rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Các sản phẩm của Korea life khá phù hợp để khách hàng lựa chọn và tin tưởng, để có thể an tâm hơn khi họ sẽ có một khoản tài chính vững chắc dành cho gia đình, người thân của họ khi không may rủi ro xảy ra với họ. Korea life luôn luôn cam kết cùng đồng hành và chia sẻ rủi ro với khách hàng. Môi trường pháp luật: Môi trường này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm thông qua hệ thống các văn bản luật, văn bản dưới luật và các qui phạm pháp luật của nhà nước qui định, điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động, các mối quan hệ giữa các chủ thể trên thị trường bảo hiểm. Một hành lang pháp lý an toàn, chặt chẽ và đồng bộ cùng với một môi trưòng chính trị ổn định là một trong những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tạo ra tâm lý an toàn khi đầu tư. Tại Việt Nam, Nhà nước đã ban hành Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm vào 4/2001, đồng thời nhà nước ban hành các văn bản luật, văn bản dưới luật có liên quan đến kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện cho các công ty bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ xuất hiện và phát triển ở Việt Nam. Korea Life Vietnam được Bộ Tài chính Việt Nam cấp phép thành lập và hoạt động ngày 12/6/2008 với số vốn đầu tư lên tới 60 triệu USD. Khi thâm nhập thị trường Việt Nam, Korea life luôn chú trọng đến viêc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, của nhà nước. Các quyết định và chính sách marketing mà công ty đưa ra đều đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo tính hợp pháp về các chương trình quảng cáo, xúc tiến bán, bao bì, nhãn hiệu… Các chính sách của nhà nước như chính sách tiền tệ, chính sách thu nhập, chính sách phát triển các thành phần kinh tế…cũng có những tác động không nhỏ tới hoạt động marketing bao hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam. Nắm bắt rõ những chính sách này, Korea life vận dụng vào thực tế với các hoạt động marketing lành mạnh với đội ngũ chuyên viên tư vấn, marketing chuyên nghiệp và hiểu biết, tư vấn đúng với chất lượng, nội dung, quy định của hợp đồng về lợi ích, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia… Bên cạnh đó, Korea thực hiện đúng như trong hợp đồng quy định về quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian hợp đồng và thời gian đáo hạn hợp đồng với khách hàng, không có hành vi hay dấu hiệu lừa đảo khách hàng, đảm bảo đúng lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Môi trường văn hóa xã hội: Để thành đạt trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, các doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ hướng nỗ lực của mình vào những thị trường mục tiêu mà còn phải biết khai thác tất cả các yếu tố của môi trường kinh doanh, trong đó có yếu tố môi trường văn hoá - xã hội. Sắc thái văn hoá Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng của các giá trị truyền thống lại vừa chịu ảnh hưởng sự du nhập văn hóa của lãnh thổ và khu vực khi quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế. Nó in đậm lên phong cách tiêu dùng của khách hàng trong đó có vấn đề quan niệm, thái độ và cách nhìn nhận đối với hàng hoá, dịch vụ mà họ có nhu cầu sử dụng. Văn hóa Việt Nam đang chuyển mình trước thời kì mới, và cũng như trong quá khứ cứ mỗi lần chuyển mình, con người Việt Nam tiếp thu một số đặc điểm văn hóa mới. Sự chuyển mình tạo nên tư duy thoáng trong cách nhìn nhận của con người về tất cả mọi việc. Trong đó là cách nhìn nhận về nhu cầu được đảm bảo về mặt tài chính cho con cái khi trưởng thành, cho bản thân khi về già hay mong muốn cho gia đình, người thân được đảm bảo cuộc sống khi có rủi ro xảy ra với người trụ cột chính trong gia đình. Nó đã trở thành nhu cầu quan trọng đối với con người sau khi các nhu cầu cỏ bản đã được đáp ứng. Đặc điểm này tạo điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Korea life có cơ hội được phát triển bằng cách thỏa mãn nhu cầu đó của khách hàng cũng đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của xã hội, trình độ dân trí của Việt Nam ngày một được nâng cao hơn, điều này sẽ tạo điều kiện cho Công ty có nguồn lao động có trình độ quản lý, kỹ thuật, có đội ngũ nhân viên lành nghề có trình độ cao và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp... Với thị trường 86 triệu dân, cơ cấu dân số trẻ đang có nhu cầu được đảm bảo về mặt tài chính, tạo nên một thị trường rộng lớn sẽ là cơ hội cho Công ty korea life mở rộng hoạt động và chiếm lĩnh thị trường giàu tiềm năng này. + Tóm lại: Những nhân tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty do đó Công ty cần phải có những chiến lược cụ thể để giữ vững và phát triển thị phần. C. Phân đoạn thị trường và lựa chọn khách hàng mục tiêu: Phân đoạn thị trường: a, Ph©n theo yÕu tè ®Þa lý: Khi muèn më réng thÞ tr­êng, chóng ta cÇn ph¶i chó ý tíi yÕu tè ®Þa lý. Nh­ nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm cña ng­êi miÒn xu«i kh¸c víi miªn nói. V× ng­êi miÒn xu«i cã tr×nh ®é häc vÊn cao h¬n, ®êi sèng sung tóc kh¸ gi¶ h¬n ng­êi miÒn nói. Mét khi hä cã ®êi sèng cao thi nhu cÇu ®­îc ch¨m sãc vµ ®¶m b¶o tr­íc nh÷ng rñi ro ngµy cµng cao v× vËy hä sÏ quan t©m nhiÒu h¬n tíi b¶o hiÓm. Hä muèn ®¶m b¶o vµ b¶o vÖ gia ®×nh m×nh tr­íc nh÷ng rñi ro kh«ng may cã thÓ x¶y ®Õn mét c¸ch b¸t ngê kh«ng l­êng tr­íc ®­îc…. Ngoµi ra yÕu tè vÒ thêi tiÕt, khÝ hËu còng ¶nh h­ëng kh¸ s©u s¾c ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng cña Korea life Vietnam v× nh÷ng ng­êi sèng trong m«i tr­êng ®é h¹i, thêi tiªt lu«n lu«n kh«ng «n ®Þnh th­êng xuyªn x¶y ra thiªn tai bÊt ngê Ëp ®Õn th× sÏ cã nhu cÇu vÒ b¶o hiÓm nhiÒu h¬n vi hä lu«n mong muèn ®­îc b¶o vÖ mét c¸ch tèt nhÊt cho gia ®×nh vµ b¶n th©n. b, Ph©n theo yÕu tè nh©n khÈu häc: * Ph©n theo tuæi vµ giai ®o¹n sèng: Ở c¸c ®é tuæi kh¸c nhau chóng ta ph¶i cã nh÷ng s¶n phÈm phï hîp. Nh­ ë ®é tuæi tõ 4 – 18 th× nªn ph¸t triÓn s¶n phÈm vÒ An Sinh Gi¸o Dôc. ë ®é tuæi nghØ h­u nªn ph¸t triÎn dßng s¶n phÈm An Khang H­u TrÝ Toµn DiÖn….ngoµi ra, chóng ta nªn quan t©m tíi nh­ng n¬i cã d©n c­ tËp trung ®«ng ®óc. * Ph©n theo thu nhËp: Ngoµi viÖc nghiªn cứu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, c«ng ty cßn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng chi tr¶ cña hä. Chóng ta nªn h­íng ®Õn nh­ng ng­êi cã thu nhËp cao vµ æn ®Þnh. V× nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao vµ «n ®Þnh khi ®· cã cuéc sèng ®Çy ®ñ hä sÏ nghÜ ®Õn viÖc ch¨m lo cho chÝnh b¶n th©n m×nh vµ cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh mét c¸ch tè nhÊt b»ng viÖc tham gia vµo b¶o hiÓm coi nh­ tÝch luü l©u dµi vµ cã thÓ ®Ò phßng ®­îc nh÷ng rñi ro kh«ng may cã thÓ bÊt ngê x¶y ®Õn víi b¶n th©n m×nh hoÆc gia ®×nh m×nh. Ph©n theo yÕu tè t©m lý: Khi thu nhËp t¨ng lªn, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi d©n thay ®æi th× yÕu tè t©m lý cµng ®­îc quan t©m. V× khi hä cã tiÒn vµ sèng trong mét m«i tr­êng x· héi kh«ng æn ®Þnh th­êng xuyªn x¶y ra thiªn tai, tai n¹n hä lu«n cã mong muèn b¶o vÖ b¶n th©n mét c¸ch tèt nhÊt tr­íc nh÷ng thiªn tai ®ã khi x¶y ®Õn bÊt ngê kh«ng l­êng tr­íc ®­îc. Vµ nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng­êi lµ trô cét gia ®×nh hä lu«n muèn cã mét khoan ®¶m b¶o cho gia ®×nh hä khi chang may hä g¹p tai n¹n mét c¸ch bÊt ngê v× vËy nh÷ng ng­êi ®ã lu«n t×m ®Õn b¶o hiÓm nh­ mét gi¶i ph¸p tèt nhÊt. Lựa chọn khách hàng mục tiêu: Với hơn 80 triệu dân mà chỉ có khoảng 5 đến 6% dân số tham gia BH nhân thọ, tiềm năng của lĩnh vực BH ở Việt Nam còn rất lớn. Đứng trước thị trường tiềm năng nhưng đầy các đối thủ cạnh tranh như: AIA, Bảo Việt, Prudencal,... có thời gian hoạt động lâu thì Korea Life đã đưa ra nhiều sản phẩm mới và sản phẩm bổ trợ nhằm tạo ra sự khác biệt thu hút sự chú ý của khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân bằng việc tập trung vào các đối tượng có thu nhập 36 trđ/năm, đây là thị phần khá rộng. Công ty đã đưa ra chiến lược trong ngắn hạn sẽ tập trung vào các sản phẩm mang tính chất bảo vệ và tiết kiệm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và dễ thâm nhập vào thị trường, nhưng dài hạn công ty hướng tới các sản phẩm mang tính chất đầu tư vì trong tương lai thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam phát triển mạnh, nhận thức của người dân về BH được cải thiện. Qua đó cho thấy Korea Life đã tiến hanh khảo sát, nghiên cứu thị trường trước khi thâm nhập vào Việt Nam. Cho đến nay, Korea Life đã phát triển những sản phẩm ưu việt với những quyền lợi BH vượt trội phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau. Dù cho nhu cầu của bạn là gì, Korea Life luôn có những giải pháp phù hợp đã được nghiên cứu cẩn trọng và thiết kế một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu BH của mọi đối tượng khách hàng. Korea Life hướng tới phục vụ mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu tham gia, mỗi loại BH của Korea Life phù hợp với một nhóm đối tượng khách hàng khác nhau vì vậy Korea Life đã thiết kế ra nhiều loại BH để có thể phục vụ được mọi đối tượng khách hàng. Sản phẩm AN KHANG LINH HOẠT TRỌN ĐỜI là sản phảm được xây dựng dành cho mọi đối tượng khách hàng ở các độ tuổi và điều kiện tài chính khác nhau. Khách hàng hoàn toàn có thể linh hoạt đóng phí BH theo khả năng của mình. Cụ thể là những khách hàng có nhu cầu không thường xuyên hay thu nhập theo mùa vụ thì chỉ cần đóng phí khi có nguồn thu nhập. Những khách hàng là cán bộ, công nhân viên chức có thể đóng thêm phí khi có thêm các khoản thu nhập ngoài lương như tiền thưởng lễ, tết...Ngược lại khi thu nhập giảm sút, khách hàng có thể giảm phí BH, thậm chí có thể dừng đóng phí một thời gian mà vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi theo hợp đồng BH. Khách hàng được quyền linh hoạt rút tiền từ hợp đồng vào bất cứ lúc nào để chi tiêu cho những nhu cầu trong ngắn hạn. Sản phẩm AN SINH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN là sản phâm được xây dựng dành cho đối tượng khách hàng đã có con cái, giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị tốt nhất điều kiện tài chính để đảm bảo cho tương lai học vấn và nghề nghiệp của con em vào những thời điểm quan trọng trên con đường học vấn. Độ tuổi tham gia BH: 18 đến 59 tuổi đối với cha mẹ và 0 đến 12 tuổi đối với con em. AN SINH TÍCH LŨY NGẮN HẠN là sản phẩm dành cho các đối tượng khách hàng đang có một kế hoạch hoàn hảo cho mục tiêu 6 đến 10 năm như mua xe, mua căn hộ, lập gia đình… Độ tuổi tham gia từ 0 đến 59 tuổi. AN SINH TÍCH LŨY TOÀN DIỆN là sản phẩm dành cho các đối tượng khách hàng có kế hoạch tài chính cho nhiều mục tiêu cả ngắn hạn và dài hạn. Với quyền lợi tiền mặt định kỳ tăng dần mỗi 2 năm (từ 10% đến 24% số tiền BH) sẽ giúp bạn trang trải những chi phí ngắn hạn. Với 100% số tiền BH và toàn bộ bảo tức tích lũy được chi trả khi hợp đồng đáo hạn sẽ giúp bạn thực hiện những mục tiêu dài hạn. Độ tuổi tham gia BH từ 0 đến 55 tuổi. AN KHANG LINH HOẠT TRỌN ĐỜI dành cho những khách hàng mong muốn “Tạo lối đi riêng” cho mình. AN KHANG LINH HOẠT TRỌN ĐỜI giúp khách hàng tự lập nên một kế hoạch tài chính phù hợp để thực hiện những mục tiêu trong tương lai, đông thời chủ động điều chỉnh kế hoạch khi nhu cầu hoặc khả năng tài chính thay đổi. Độ tuổi tham gia BH từ 0 đến 60 tuổi. AN KHANG HƯU CHÍ TOÀN DIỆN đáp ứng nhu cầu của những khách hàng mong muốn có một kế hoạch tài chính giúp thực hiện mục tiêu “độc lập tài chính, an nhàn hưu trí” để chuẩn bị tốt nhất cho mình một kỳ nghỉ hưu đáng nhớ, Tuổi tham gia BH từ 30 đến 55 tuổi. D. Các chính sách marketing: CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM: Cấu trúc sản phẩm: Sản phẩm cơ bản: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo đảm quyền lợi cho khách hàng trước những rủi ro hàng ngày, mang đến cho khach hàng sự bảo vệ toàn diện. Sản phẩm hiện thực: Tích lũy và tiêu dùng cho tương lai Sản phẩm bổ sung: Các dich vụ trong thời gian howpk đồng, chăm sóc khach hàng, giải đáp trực tuyến những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng về sản phẩm, hợp đồng, các ưu đãi khi khách hàn tham gia kí kết hợp đồng: quà mừng thọ, đóng phí linh hoạt,…. Chính sách sản phẩm mới: Sau hơn hai phần ba cuộc đời hy sinh cho công việc, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn kỳ nghỉ hưu của mình là những ngày tháng an nhàn thong dong. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại luôn bộn về những “gánh lo toan”, không phải ai cũng “nhớ” đến việc chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu cho riêng mình. Ngoài ra, dẫu biết rằng chúng ta chính là người chuẩn bị tốt nhất cho mình một kỳ nghỉ hưu đáng nhớ, nhưng thực tế không nhiều người có thể chọn được một giải pháp tài chính phù hợp để đảm bảo những ước mơ, mục tiêu của mình sẽ trở thành hiện thực. Hiểu được nhu cầu của khách hàng, Korea Life Vietnam giới thiệu An Khang Hưu Trí Toàn Diện – một kế hoạch tài chính giúp thực hiện mục tiêu “độc lập tài chính, an nhàn tuổi hưu”. Đây là một sản phẩm thuộc dòng bảo hiểm hưu trí – một trong những sản phẩm đang rất mới mẻ và đầy tiềm năng tại thị trường Việt Nam. Nắm bắt được nhu cầu thực tế của khách hàng, An Khang Hưu Trí Toàn Diện là sản phẩm bảo hiểm hưu trí đầu tiên trên thị trường cung cấp cho khách hàng Quyền lợi chăm sóc sức khỏe bằng 2% Số tiền bảo hiểm mỗi năm để hỗ trợ khách hàng kiểm tra và chăm sóc sức khỏe định kỳ khi bước sang giai đoạn nghỉ hưu. Bên cạnh đó, “tuổi vàng” của khách hàng sẽ càng thêm ý nghĩa hơn với quyền lợi “Quà mừng thọ” bằng 10% Số tiền bảo hiểm vào tuổi 70 và 20% Số tiền bảo hiểm vào tuổi 80. Ngoài những quyền lợi trên, An Khang Hưu Trí Toàn Diện còn mang đến cho khách hàng và gia đình sự bảo vệ toàn diện trong suốt thời gian tham gia. Korea Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cộng Bảo tức tích luỹ nếu Người được bảo hiểm không may Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi tròn 66 tuổi. Ngày 8 tháng 1 năm 2011 – Korea Life Vietnam vừa chính thức giới thiệu sản phẩm mới “An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn” đến khách hàng Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm mới. Đây là sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm hỗn hợp – dòng sản phẩm có doanh thu cao nhất trong nhóm các sản phẩm chính đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Phát huy lợi thế của doanh nghiệp đến sau Korea Life Vietnam đã tập trung nghiên cứu vào điều mà khách hàng thường mong muốn khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - đó là quyền lợi bảo hiểm được chi trả nhanh chóng và kịp thời trong thời gian sớm nhất. Vì thế, An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn hướng đến những khách hàng nằm trong độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi có mức thu nhập ổn định từ 4 triệu đồng mỗi tháng trở lên. đặc điểm nổi bật của sản phẩm này sẽ giúp khách hàng tích lũy một cách đều đặn để nhanh chóng thực hiện các mục tiêu ngắn hạn nhưng không kém phần quan trọng trong đời người như kế hoạch kết hôn, việc mua sắm nhà cửa, xe cộ…Ngoài quyền lợi tiết kiệm, khi tham gia sản phẩm này khách hàng sẽ được cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện theo yêu cầu bổ sung dành cho cả chủ hợp đồng và người được bảo hiểm. Với thời hạn hợp đồng (ngắn hơn các sản phẩm thông thường) từ 6 đến 10 năm, sản phẩm giúp khách hàng nhanh chóng thực hiện mục tiêu của bản thân ngay khi nhận được 100% giá trị số tiền bảo hiểm vào thời điểm đáo hạn. Để tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng, An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn được thiết kế với mức phí hợp lý và kết hợp chính sách ưu đãi phí dành cho khách hàng tham gia hợp đồng có giá trị trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Korea Life Vietnam còn cải tiến hình thức đóng phí bảo hiểm đối với An Sinh Tích Lũy Ngắn Hạn – đó là hình thức đóng phí một lần rất phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua sản phẩm bảo hiểm như một phần phúc lợi xã hội cho nhân viên và những khách hàng kinh doanh ngành nghề tự do khác. Hình thức này giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí và thời gian trong việc tham gia và duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Thương hiệu: Hình tròn còn đặc trưng cho bầu trời với vận động vòng tròn không biến đổi của nó, logo có hình tròn tượng trưng cho sự đầy đủ, thịnh vượng. Màu cam đem đến nguồn sinh lực dồi dào, những cảm xúc sâu sắc của sự ấm áp, hài hước, cởi mở, tràn đầy sức sống, nhờ đỏ mạnh mẽ phối hợp với vàng tươi vui, màu cam gợi sức sống tập thể, sự đông đúc, xum vầy, nhộn nhịp và ngây thơ. Biểu tượng trong thương hiệu của Korea life thể hiện mong muốn đem lại cho khách hàng sự an tâm và hạnh phúc trong cuộc sống, thể hiện sự phát triển bền vững và thịnh vượng của doanh nghiệp. Thương hiêu đã khẳng định vị trí của một doanh nghiệp tài chính đến từ Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, mang đến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thâm nhập vào Việt Nam, khẳng định đây là một dịch vụ dành cho người Việt, vì người Việt. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI: Vài năm trở lại đây, lực lượng trung gian bảo hiểm nhân thọ ở nước ta đã bắt đầu phát triển. Họ đã thể hiện được vai trò quan trọng mình trong chiến lược phân phối của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Trung gian bảo hiểm bao gồm nhiều hình thức, ví dụ như: Hệ thống đại lý chuyên nghiệp, các mạng lưới phân phối kết hợp, các văn phòng bán bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, ngoài ra còn một số hệ thống phân phối khác. Bên cạnh lực lượng đại lý chuyên nghiệp của các công ty, nhiều người ngoài công việc chính vẫn tham gia làm đại lý bảo hiểm để có thêm thu nhập. Hiện nay công ty Korea life phân phối sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng sử dụng đội ngũ tư vấn viên là chủ yếu, nên vai trò của tư vấn viên bảo hiểm luôn được công ty Korea life xem trọng, vì họ là những người tiên phong quan trọng nhất trong việc truyền đạt tính ưu việt của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty đến với khách hàng, thay mặt công ty ký kết tạm thời hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, mang doanh thu về cho công ty, họ là người luôn gần gũi chăm sóc khách hàng để duy trì tốt mối quan hệ giữa khách hàng với công ty. Ở những thị trường bảo hiểm nhân thọ non trẻ như Việt Nam, khách hàng thường không tự tìm đến sản phẩm bảo hiểm mà thông qua sự tư vấn của người đại lý. Dựa vào đó, Korea Life đang mở rộng mạng lưới văn phòng kinh doanh và gia tăng lực lượng tư vấn tài chính chuyên nghiệp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và kênh phân phối chính hiện vẫn là kênh phân phối qua đại lý với đóng góp khoảng 99% doanh thu khai thác mới. Rõ ràng vai trò của đại lý là vô cùng quan trọng, quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Đối với Korea Life Việt Nam, đại lý hay còn gọi là Tư vấn tài chính là tài sản quý giá nhất của công ty. Vì thế, công ty luôn đặc biệt tập trung vào công tác huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên tư vấn tài chính để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN: Vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng trong quá trình phát triển của một doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn. Xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vận dụng thành công. Công ty Korea life đã xây dựng và thực hiện các chính sách xúc tiến có hiệu quả: Tiến hành quảng cáo trên 800 LCD tại các trường học, bệnh viện, sân bay… Quảng cáo trực tuyến trên các trang Dantri.com, các trang web liên kết, … Tổ chức các chương trình giới thiệu về công ty, về các sản phẩm bảo hiểm của công ty qua phim, phóng sự trên kênh HTV, ... Xúc tiến bán bằng các chương trình tặng quà mừng thọ cho những khách hàng tham gia kí kết hợp đồng An Khang Hưu Trí Toàn Diện, thưởng cho những tư vấn viên hoàn thành chỉ tiêu xuất sắc, ... Cùng với việc nghiên cứu và phân tích sự biến động của môi trường, Korea life sẽ điều chỉnh và đưa ra các quyết định về xúc tiến phù hợp và năng động, thúc đẩy nhu cầu được bảo vệ của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu đó đồng thời đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Phần 3: Kết luận Qua việc nghiên cứu môi trường vi mô và vĩ mô, chúng ta thấy được sự tác động ảnh hưởng rõ rệt của các nhân tố trong môi trường đến các hoat động marketing của công ty korea life tại thị trường Việt Nam. Korea life đã nắm bắt các đặc điểm của môi trường một cách nhanh nhạy, thông minh và áp dụng các chiến lược marketing rất phù hợp và hiệu quả, mang lại nhiều lợi ich cho cả người tham gia bảo hiểm và cả công ty Korea life. Bên cạnh chiến lược định vị đúng, Korea life thể hiện lối tư duy kinh doanh “vì khách hàng trước, vì mình sau”, tuy chưa đậm nét và đạt tới mức độ cao nhưng đã tạo được sự tin cậy trong khách hàng. Các sản phẩm có các đặc điểm, nội dung, phù hợp với hầu hết nhu cầu của khách hàng, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sau thời gian đáo hạn, các cách chăm sóc khách hàng tốt, các tiện ích mang lại giá trị ngoại sinh cho khách hàng như qùa mừng thọ, ... thật sự đã góp phần làm cho Korea life thành công hơn. Do vậy, dù là một doanh nghiệp có bước phát triến sau nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác và tham gia vào thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt chất lượng và chiếm một thị phần đáng kể. Hơn nữa, thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam còn nhiều tiềm năng, chất lượng và uy tín của Korea life ở hiện tại cùng với tiềm năng của thị trường sẽ là bước đệm cho sự phát triển bền vững của Korea life trong tương lai. Tài liệu tham khảo Đề cương bài giảng môn Quản trị marketing của giảng viên Đinh Ngọc Tú, giảng viên thuộc khoa Quản trị kinh doanh của trường Cao đẳng kinh tế - kĩ thuật Hải Dương. Tư liệu về sản phẩm của công ty Korea life tại thị trường Việt Nam do nhân viên tư vấn của Korea life cung cấp. Trang web của Công ty Korea life: korealife.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam.doc