Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ của Sở giao thông vận tải tỉnh Nam Định

MỤC LỤC 1. Khảo sát bài toán quản lý lỗi vi phạm của sở giao thông thành phố Nam Định. 5 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định. 5 a. Chức năng. 5 1.Tuyên truyền , phổ biến , hướng dẫn việc thực hiện pháp luật , chính sách chế độ của Nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.6 2.Xây dựng trình UBNd tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thi hành quy định pháp luật về giao thông vận tải trong vi phạm.6 1.1.2 Cơ cấu tổ chức. 7 1.2 Khảo sát hệ thống hiện tại8 Chương II11 2.1. Phân tích hệ thống quản lý trên qua niệm của người làm quản lý:11 2.2. Phân tích hệ thống quản lý trên quan niệm của người làm Tin học.11 2.3. Thiết kế hệ thống quản lý lỗi vi phạm :12 2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (sơ đồ lường dữ liệu BLD)14 2.3.3. Mô hình thực thể liên kết16 2.4 Biểu đồ phân cấp chức năng:18 C. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. 22 CHƯƠNG III26 3.1.1. Phân tích hệ thống quản lý lỗi vi phạm :26 Lời Nói Đầu Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì ngành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt được những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bước tiến nhảy vọt. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con người ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. Ở nước ta hiện nay, việc áp dụng vi tính trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhưng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác nhau. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta. Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thường mời các chuyên viên phần mềm vi tính về viết chương trình, nhưng họ không hiểu chương trình được viết như thế nào,hoặc ứng dụng được phân tích ra sao. Họ không biết làm gì ngoài việc ấn nút theo sự hướng dẫn của công ty phần mềm khi sử dụng chương trình họ viết. Khi muốn thay đổi nho nhỏ trong chương trình lại phải mời chuyên viên,vì người điều hành chỉ biết ấn nút mà thôi, mà những thay đổi này có thể khi phân tích vấn đề không ai để ý hoăc khách hàng quên khuấy không yêu cầu chuyên viên phù liệu trong chương trình. Sự hạn chế trongviệc phân tích vấn đề , quản lý đã không phát huy hết tác dụng của máy tính. Với mong muốn ứng dụng tin học trong quản lý để đạt hiệu quả thiết thực và được sự đồng ý của cô giáo: em đã lựa chọn đề tài:“Quản lý lỗi vi phạm giao thông ” làm báo cáo . *Nội dung chính của báo cáo : - Phân tích và thiết kế hệ thống bài toán quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ - Xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết kế chương trình - Kết luận. * Phương pháp nghiên cứu thực hiện đề tài: - Tìm hiểu thực tế công tác quản lý lỗi vi phạm của sở giao thông tỉnh Nam Định - Phân tích và thiết kế hệ thống chương trình. - Sử dụng phương pháp trao đổi, xin ý kiến những người trực tiếp làm công tác quản lý nhân sự để hiểu rõ hơn về công tác quản lý lỗi vi phạm . Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành công việc, xong kinh nghiệm kiến thức chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế còn có nhiều thiếu xót cần được bổ xung .Vì vậy em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để bài báo cáo ngày càng được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô: Lê Thu Trang đã tận tình chỉ bảo hết lòng giúp đỡ để em hoàn thành đề tài này.

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1543 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ của Sở giao thông vận tải tỉnh Nam Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------ ™ & ˜ ------ Bµi tËp lín Đề bài : Quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ của Sở GTVT tỉnh Nam Định Giáo viên hướng dẫn : Lê Thu Trang Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trung Hiếu Lớp : K5D Th¸i Nguyªn, th¸ng 04 n¨m 2009 MỤC LỤC Lêi Nãi §Çu Ngµy nay song song víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ khoa häc vµ kü thuËt th× ngµnh khoa häc tÝnh to¸n ®· ®ãng vai trß quan träng, nã ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt rùc rì víi nh÷ng b­íc tiÕn nh¶y vät. ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt vµo lÜnh vùc ®êi sèng cña con ng­êi ngµy cµng t¨ng vµ kh«ng ngõng can thiÖp vµo hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc trong ®êi sèng. C«ng nghÖ th«ng tin lµ mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc ®ã. §i ®«i víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh th× viÖc c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm øng dông ra ®êi cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ¸p dông ngµnh khoa häc nµy. Ở n­íc ta hiÖn nay, viÖc ¸p dông vi tÝnh trong viÖc qu¶n lý t¹i c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp ®ang rÊt phæ biÕn vµ trë nªn cÊp thiÕt. Nh­ng mét vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc qu¶n lý lµ lµm thÕ nµo ®Ó chuÈn ho¸ c¸ch xö lý d÷ liÖu ë c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, bëi tr¨m xÝ nghiÖp, tr¨m c¬ quan lµ tr¨m c¸ch xö lý kh¸c nhau. §ã còng lµ mét vÊn ®Ò cßn nhiÒu h¹n chÕ cña ®éi ngò nh©n viªn trong viÖc qu¶n lý t¹i c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp cña ta. Mét thùc tr¹ng ®ang diÔn ra lµ c¸c c«ng ty th­êng mêi c¸c chuyªn viªn phÇn mÒm vi tÝnh vÒ viÕt ch­¬ng tr×nh, nh­ng hä kh«ng hiÓu ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo,hoÆc øng dông ®­îc ph©n tÝch ra sao. Hä kh«ng biÕt lµm g× ngoµi viÖc Ên nót theo sù h­íng dÉn cña c«ng ty phÇn mÒm khi sö dông ch­¬ng tr×nh hä viÕt. Khi muèn thay ®æi nho nhá trong ch­¬ng tr×nh l¹i ph¶i mêi chuyªn viªn,v× ng­êi ®iÒu hµnh chØ biÕt Ên nót mµ th«i, mµ nh÷ng thay ®æi nµy cã thÓ khi ph©n tÝch vÊn ®Ò kh«ng ai ®Ó ý ho¨c kh¸ch hµng quªn khuÊy kh«ng yªu cÇu chuyªn viªn phï liÖu trong ch­¬ng tr×nh. Sù h¹n chÕ trong viÖc ph©n tÝch vÊn ®Ò , qu¶n lý ®· kh«ng ph¸t huy hÕt t¸c dông cña m¸y tÝnh. Víi mong muèn øng dông tin häc trong qu¶n lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc vµ ®­îc sù ®ång ý cña c« gi¸o: em ®· lùa chän ®Ò tµi:“Qu¶n lý lçi vi ph¹m giao th«ng ” lµm b¸o c¸o . *Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o : - Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng bµi to¸n qu¶n lý lçi vi ph¹m giao th«ng ®­êng bé - X©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh - KÕt luËn. * Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò tµi: - T×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý lçi vi ph¹m cña së giao th«ng tØnh Nam Định - Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng ch­¬ng tr×nh. - Sö dông ph­¬ng ph¸p trao ®æi, xin ý kiÕn nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý lçi vi ph¹m . MÆc dï rÊt cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc, xong kinh nghiÖm kiÕn thøc ch­a nhiÒu nªn viÖc ph©n tÝch thiÕt kÕ cßn cã nhiÒu thiÕu xãt cÇn ®­îc bæ xung .V× vËy em mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó bµi b¸o c¸o ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«: Lª Thu Trang ®· tËn t×nh chØ b¶o hÕt lßng gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Sinh viªn NguyÔn Trung HiÕu Ch­¬ng I Kh¶o s¸t hÖ thèng 1. Kh¶o s¸t bµi to¸n qu¶n lý lçi vi ph¹m cña së giao th«ng thµnh phè Nam Định 1.1 Kh¶o s¸t thùc tÕ 1.1.1 Vµi nÐt vÒ së giao th«ng thµnh phè Nam §Þnh a. Chøc n¨ng Së giao th«ng tØnh Nam §Þnh ®­îc thµnh lËp theo 1488/1997/QD-UB ngµy 18/12/1997 cña UBND tØnh Nam §Þnh, lµ c¬ quan chuyª gióp UBND tØnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vÒ vi ph¹m giao th«ng trËt tù an toµn giao th«ng. Së giao th«ng tØnh Nam §Þnh chÞu sù qu¶n lý vÒ tæ chøc , biªn chÕ vµ ho¹t ®éng cña UBND tØnh Nam §Þnh , ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, h­íng dÉn vµ kiÓm tra vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Bé giao th«ng vËn t¶i b. NhiÖm vô   Së giao th«ng vËn t¶i tØnh Nam §Þnh lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm gióp UBND tØnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ cña Bé giao th«ng vËn t¶i. Së giao th«ng vËn t¶I cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n :X©y dùng quy ho¹ch , m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶I trªn ®Þa bµn tØnh ,tr×nh cã thÈm quyÒn phª duyÖt , chØ ®¹o tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch sau khi ®· ®­îc phª duyÖt. Tuyªn truyÒn , phæ biÕn , h­íng dÉn viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt , chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ n­íc vÒ giao th«ng vËn t¶i trªn ®Þa bµn tØnh. X©y dùng tr×nh UBNd tØnh ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n thi hµnh quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ giao th«ng vËn t¶i trong vi ph¹m. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn söa ®æi , bæ sung hoÆc cô thÓ ho¸ chÕ ®é , chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc giao th«ng trªn ®Þa bµn tØnh. CÊp , thu håi , gia h¹n ,c¸c lo¹i giÊy phÐp , chøng chØ hµnh nghÒ , b»ng l¸i cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña tØnh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt , cña bé giao th«ng c¸c Côc qu¶n lý chuyªn nghµnh. Tæ chøc qu¶n lý duy tu, b¶o d­ìng vµ b¶o vÖ hÖ thèng giao th«ng cña tØnh, cña quèc gia do Trung ­¬ng uû th¸c cho tØnh : §¶m b¶o c¸c tuyÕn giao th«ng do tØnh qu¶n lý. ThiÕt lËp , th«ng b¸o , chØ dÉn , qu¶n lý hÖ thèng m¹ng l­íi giao th«ng do tØnh trùc tiÕp qu¶n lý, ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña Bé vÒ t¶i träng vµ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña ph­¬ng tiÖn ®­îc phÐp vËn hµnh trªn m¹ng l­íi giao th«ng cña tØnh , ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh giao th«ng. ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt tr×nh UBND tØnh ph©n lo¹i ®­êng s¸, ®Þnh kú cÊp phÐp sö dông , khai th¸c hoÆc ®×nh chØ khai th¸c sö dông c¸c c«ng tr×nh ,c¸c tuyÕn giao th«ng do tØnh trùc tiÕp qu¶n lý. Thùc hiÖn chøc n¨ng chñ ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nhgiao th«ng ë tØnh ®­îc Bé giao th«ng vËn t¶i vµ UBND tØnh giao. Tæ chøc chØ ®¹o viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng cña tØnh theo ®óng quy tr×nh c¬ chÕ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n . ThÈm xÐt vµ gi¸m ®Þnh c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trong ph¹m vi ®­îc giao . Tr×nh Héi ®ång thÈm ®Þnh vµ gi¸m ®Þnh cÊp tánh ®èi víi c¸c c«ng tr×nh trªn h¹n ng¹ch quan träng . Chñ tr× so¹n th¶o c¸c dù ¸n ®Çu t­ vÒ giao th«ng vËn t¶i ®­îc giao tr×nh UBND tØnh. ChØ ®¹o viÖc phèi hîp c¸c l­îng vËn t¶i cña tØnh æn ®Þnh tuyÕn vËn t¶I hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch , ®¸p øng nhu cÇu vËn chuyÓn trong ph¹m vi tØnh vµ liªn tØnh. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan ®¶m b¶o an toµn cho ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i , cho ng­êi vµ tµi s¶n trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶I ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh. §¨ng kiÓm kü thuËt c¸c ph­¬ng tiÖn thi c«ng c«ng tr×nh giao th«ng , c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i theo quy ®Þnh cña Bé giao th«ng vËn t¶i vµ h­íng dÉn c¸c Côc qu¶n lý chuyªn nghµnh. Tr×nh xÐt duyÖt thiÕt kÕ vµ thÈm ®Þnh viÖc c¶i t¹o , söa ®æi, phôc håi , ®ãng míi vµ s¶n xuÊt c¸c ph­¬ng tiÖn , thiÕt bÞ phô tïng , giao th«ng vËn t¶i theo quy ®Þnh cña Bé giao th«ng vËn t¶i vµ h­íng dÉn cña c¸c Côc qu¶n lý chuyªn nghµnh . Thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra , kiÓm tra chuyªn nghµnh. Phèi hîp cïng Ban tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh thèng nhÊt qu¶n lý, quy ho¹ch , båi d­îng , ®µo t¹o vµ sö dông c¸c bé chuyªn m«n nghiÖp vô nghµnh Giao th«ng ë tØnh. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô vµ biªn chÕ cña së giao th«ng vËn t¶i. 1.1.2 C¬ cÊu tæ chøc L·nh ®¹o së : Cã Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc së : ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc UBND tØnh vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña Së vµ qu¶n lý Nhµ n­íc chuyªn nghµnh theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao . Gi¸m ®èc do Chñ tÞch UBND tØnh bæ nhiÖm , miÔn nhiÖm sau khi cã sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña Bé tr­áng Bé giao th«ng- vËn t¶i . C¸c phã Gi¸m ®èc gióp viÖc Gi¸m ®èc trªn tõng lÜnh vùc c«ng t¸c do Gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. C¸c phã Gi¸m ®èc do Chñ tÞch UBND tØnh bæ nhiÖm , miÔn nhiÖm , khen th­ëng kû luËt , theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc vµ Tr­ëng Ban tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh. C¸c phßng ban, ®¬n vÞ chuyªn m«n nghiÖp vô cña Së: C¸c phßng ban gióp Gi¸m ®èc Së thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc gåm cã : Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh qu¶n trÞ . Phßng KÕ ho¹ch- KÕ to¸n Thèng kª. Phßng Qu¶n lý vËn t¶i- Ph­¬ng tiÖn vµ ng­êi l¸i. Phßng Qu¶n lý giao th«ng . Phßng kü thuËt. Phßng thanh tra . Ban than tra giao th«ng C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp gåm cã : Ban Qu¶n lý dù ¸n x©y dùng giao th«ng Nam §Þnh . Ban ®¨ng kiÓm ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû néi ®Þa Nam §Þnh . BÕn xe Nam §Þnh. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. §o¹n qu¶n lý ®­êng bé Nam §Þnh. XÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ giao th«ng Nam §Þnh. Tr¹m ®¨ng kiÓm ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé Nam §Þnh. ViÖc bæ nhiÖm , miÔn nhiÖm , khen th­ëng , kû luËt c¸c Tr­ëng phßng ,Phã phßng,Gi¸m ®èc ,Phã Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ,Doanh nghiÖp Nhµ n­íc thùc hiÖn theo ph©n cÊp qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé hiÖn hµnh cña UBND tØnh Nam §Þnh . Biªn chÕ cña së GTVT n»m trong tæng biªn chÕ cña tØnh Nam §Þnh do Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh. 1.2 Kh¶o s¸t hÖ thèng hiÖn t¹i Do sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và sự phát triển của đất nước thì đời sống nhân dân càng được nâng lên một tầm cao mới . Việc đi lại của người dân cũng thêm phần phong phú, khảo sát thực tế tại địa phương cho thấy mỗi gia đình đều có những phương tiện tham gia giao thông. Nhưng một thực tại còn nảy sinh là không phải người nào khi tham gia giao thông cũng chấp hành đầy đủ mọi quy định bắt buộc khi tham gia giao thông.Theo thống kê của ban an toàn giao thông thì từng ngày từng giờ đều có những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông . Hầu như mọi tại nạn đáng tiếc này đều là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Trên cơ sở của vấn đề nảy sinh việc quản lý các cá nhân tổ chức khi tham gia giao thông là một việc làm cấp bách mà Đảng và Nhà nước ta đang chú trọng quan tâm. Vậy việc quản lý này sẽ thực hiện như thế nào cho hợp lý thì đó là một việc làm khó. +) ¦u ®iÓm cña hÖ thèng : Cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c lçi vi ph¹m nÕu ®­îc yªu cÇu . +) Nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng : Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý cßn nhiÒu thñ tôc giÊy tê, dÉn ®Õn viÖc t×m kiÕm th«ng tin cßn mÊt nhiÒu thêi gian. ViÖc liªn kÕt gi÷a c¸c kh©u qu¶n lý ch­a ®­îc ®ång bé ho¸ mét c¸c chuyªn nghiÖp v× thÕ viÖc qu¶n lý rÊt mÊt thêi gian. Mét sè h×nh ph¹t vµ møc ®é xö ph¹t nh­ sau: Lçi ch¹y xe kh«ng ®i bªn ph¶i , kh«ng ®óng phÇn ®­êng , ch¹y xe trªn hÌ phè sÏ cã møc ph¹t tõ 80.000-100.000 ®ång. §èi víi lçi kh«ng ®éi mò b¶o hiÓm khi ngåi trªn m«t«, xe g¾n m¸y th× ph¹t tiÒn tõ 100.000- 200.000 ®ång kh«ng giam gi÷ xe. Riªng víi lçi chë qu¸ sè ng­êi quy ®Þnh sÏ ®­îc chia ra lµm ba tr­ßng hîp: chë qu¸ mét ng­êi so víi sè ng­êi quy ®Þnh (mét ng­êi lín vµ mét trÎ em d­íi 7 tuæi), trõ tr­êng hîp chá ng­êi bÖnh ®i cÊp cøu , ¸p t¶i ng­êi ph¹m téi , th× ph¹t tiÒn tõ 80.000-100.000 ®ång . T­¬ng tù víi 2 ng­êi bÞ ph¹t 100.000-200.000 ®ång , chë qu¸ 3 ng­êi bÞ ph¹t 200.000-300.000 ®ång. Ng­êi ®iÒu khiÓn xe mµ trong m¸u hoÆc h¬i thë cã nång ®é cån v­ît qu¸ quy ®Þnh , hoÆc cã chÊt kÝch thÝch kh¸c mµ ph¸p luËt cÊm sö dông th× bÞ ph¹t 400.000-500.000 ®ång . Cïng víi møc ph¹t nµy lµ lçi ®iÒu khiÓn xe qu¸ tèc ®é cho phÐp qui ®Þnh 20km/giê (bÞ giam xe 10 ngµy) v­ît xe trong nh÷ng tr­êng hîp cÊm v­ît hoÆc ®iÒu khiÓn xe chuyÓn h­íng ®ét ngét ngay tr­íc ®Çu cña xe kh¸c… Ng­êi ®iÒu khiÓn xe mµ trong m¸u hoÆc h¬i thë cã nång ®é cån v­ît qu¸ quy ®Þnh , hoÆc cã chÊt kÝch thÝch kh¸c mµ ph¸p luËt cÊm sö dông th× bÞ ph¹t 400.000-500.000 ®ång . Cïng víi møc ph¹t nµy lµ lçi ®iÒu khiÓn xe qu¸ tèc ®é cho phÐp qui ®Þnh 20km/giê (bÞ giam xe 10 ngµy) v­ît xe trong nh÷ng tr­êng hîp cÊm v­ît hoÆc ®iÒu khiÓn xe chuyÓn h­íng ®ét ngét ngay tr­íc ®Çu cña xe kh¸c… §èi víi nh÷ng ng­êi ch­a ®ñ tuæi ch¹y xe g¾n m¸y: Ph¹t c¶nh c¸o ng­êi tõ ®ñ 14t ®Õn d­íi 16t ®iÒu khiÓn m«t«, xe g¾n m¸y, xe m¸y ®iÖn vµ c¸c lo¹i xe t­¬ng tù m«t« . Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn 40.000-60.000 ®ång ®èi víi ng­êi tõ ®ñ 16t ®Õn d­íi 18t ch¹y xe cã dung tÝch xilanh tõ 50cm3 trë lªn. Ng­êi vi ph¹m c¸c lçi nµy cßn bÞ gi÷ ph­¬ng tiÖn tõ 30-45 ngµy. Tuú theo c¸c lçi mµ thêi gian giam gi­ xe lµ 10 ngµy , 30 ngµy , 45 ngµy hoÆc 90 ngµy . Trong ®ã , cã nhiÒu lçi bÞ giam xe 30 ngµy , gåm cã : kh«ng tu©n thñ quy t¾c , h­íng dÉn cña ng­êi ®iÒu khiÓn giao th«ng khi qua cÇu phµ , cÇu phao , chá qu¸ sè ng­êi quy ®Þnh , kh«ng chÊp hµnh hiÖu lÖnh cña ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng , dii vµo ®­êng cÊm, khu vùc cÊm , ®i ng­îc chiÒu cña ®­êng mét chiÒu , ®iÒu khiÓn xe l¹ng l¸ch ®¸nh vâng trªn ®­êng , ch¹y xe mét b¸nh ®èi víi xe hai b¸nh , bu«ng c¶ hai tay khi ®ang ®iÒu khiÓn xe, dïng ch©n ®iÒu khiÓn xe … Trong tr­êng hîp vi ph¹m nhiÒu lÇn hoÆc g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× t¹m gi÷ ph­¬ng tiÖn tõ 50-90 ngµy . Ph¹t tiÒn tõ 1-2 tiÖu ®ång ®èi vèi ng­êi ®iÒu khiÓn xe dïng ch©n chèng hoÆc vËt dông kh¸c quÑt xuèng ®­êng khi ch¹y xe , v­ît xe hoÆc chuyÓn lµn ®­êng trai quy ®Þnh g©y tai n¹n giao th«ng . Ph¹t tiÒn tõ 4-6 triÖu ®ång ®èi víi ng­êi ®iÒu khiÓn xe l¹ng l¸ch ®¸nh vâng trªn ®­êng bé trong, ngoµi ®« thÞ , ®iÒu khiÓn xe ch¹y b»ng mét b¸nh , ®iÒu khiÎn thµnh nhãm tõ 2 xe trë lªn ch¹y qu¸ tèc ®é quy ®Þnh . NÕu vi ph¹m c¸c ®iÒu nµy mµ kh«ng chÊp hµnh lÖnh dõng xe cña ng­êi thi hµnh c«ng vô , chèng ng­êi thi hµnh c«ng vô hoÆc g©y tai n¹n bÞ ph¹t tiÒn tõ 6-14 triÖu ®ång. C¸c tr­êng hîp nµy cã thÓ cã thªm h×nh thøc giam gi÷ xe. Kh«ng cã hoÆc kh«ng mang theo gi©y chøng nhËn b¶o hiÓm cßn hiÖu lùc , ng­êi ®iÒu khiÓn m«t«, xe g¾n m¸y , m«t« ba b¸nh vµ c¸c lo¹i xe c¬ giíi t­«ng tù xÐ bÞ ph¹t 100.000 ®ång , ng­êi ®iÒu khiÓn «t« , m¸y kÐo vµ c¸c lo¹i xe c¬ giíi t­¬ng tù bÞ ph¹t 500.000 ®ång Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu lçi vi ph¹m co thÕ kÓ ®Õn nh­ : lçi vª giÊy tê xe, lçi vÒ chç ®ç xe, lçi vÒ c¸c b« ph¹n cña xe, …. Ch­¬ng II Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng ------------------ A. Ph©n tÝch hÖ thèng 2.1. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý trªn qua niÖm cña ng­êi lµm qu¶n lý: Mçi ®¬n vÞ cã nh÷ng yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm riªng. HÖ th«ng tin qu¶n lý ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ ®ã. Nhµ qu¶n lý ®¬n vÞ ph¶i lµ ng­êi ®Ò ®¹t vµ quyÕt ®Þnh ®­a c¸c øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý. Nh­ vËy mét hÖ th«ng tin qu¶n lý cÇn ph¶i n¾m ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña ®¬n vÞ qu¶n lý, kh«ng ®Ó nh÷ng thay ®æi nhá vÒ tæ chøc còng nh­ vÒ qu¶n lý lµm sai lÖch th«ng tin tËp hîp. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng cÇn ph¶i kiÓm chøng tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh khoa häc ®ång thêi hÖ thèng lu«n ph¶i ®­îc hoµn thiÖn, ®iÒu chØnh cho phï hîp. C¸c th«ng tin ®Çu ra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh môc tiªu, râ rµng, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®¸p øng yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. 2.2. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý trªn quan niÖm cña ng­êi lµm Tin häc. §©y chÝnh lµ yªu cÇu cña ng­êi sö dông hÖ thèng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ thao t¸c víi m¸y. §iÒu quan träng lµ hÖ thèng kh«ng chØ ®¸p øng cho ng­êi th«ng th¹o vÒ tin häc mµ cßn ®¸p øng cho nh÷ng ng­êi hiÓu biÕt rÊt Ýt vÒ m¸y tÝnh. Khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Yªu cÇu vÒ nhËp d÷ liÖu: HÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng truy nhËp d÷ liÖu tõ xa, nhanh chãng, thuËn lîi, chuÈn x¸c, c¸c thao t¸c ph¶i thuËn lîi, ®¬n gi¶n nh­ng ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu truy nhËp d÷ liÖu tõ xa. - Yªu cÇu vÒ hÖ thèng th«ng tin: HÖ thèng ph¶i ®­îc b¶o mËt, b¶o tr×, cã tÝnh më ®Ó ph¸t triÓn, ®iÒu chØnh. §Æc biÖt ph¶i cã c¸c kh¶ n¨ng kiÓm tra sù ®óng ®¾n cña d÷ liÖu còng nh­ kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ xö lý lçi. - Yªu cÇu vÒ giao diÖn: Giao diÖn gi÷a ng­êi vµ m¸y ph¶i ®­îc thiÕt kÕ khoa häc, ®Ñp, kh«ng cÇu kú, ph¶i cã tÝnh thèng nhÊt vÒ ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, c¸ch tr×nh bµy, kh¶ n¨ng trî gióp tèt kÞp thêi gi¶i quyÕt tèt mäi th¾c m¾c cña ng­êi sö dông. - Yªu cÇu vÒ ®èi tho¹i, gi¶i ®¸p: HÖ thèng ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn chÕ ®é héi tho¹i ë mét møc nµo ®ã nh»m cung cÊp nhanh, chuÈn x¸c yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý. §©y lµ tÝnh më cña hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o cho ng­êi sö dông khai th¸c tèi ®a mµ hÖ thèng cung cÊp. 2.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý lçi vi ph¹m : HÖ thèng qu¶n lý lçi vi ph¹m cña phßng qu¶n lý c«ng an tØnh Nam §Þnh ®­îc ph©n ra thµnh 3 chøc n¨ng chÝnh: hÖ thèng , cËp nhËt , b¸o c¸o §i vµo cô thÓ ta cã : Chøc n¨ng1: cËp nhËt d÷ liÖu chøc n¨ng nµy ®­¬c chia lµm 3 chøc n¨ng con Danh s¸ch c¸c lçi vi ph¹m H×nh thøc xö ph¹t Ph©n lo¹i lçi Chøc n¨ng 2: HÖ thèng qu¶n lý nµy ®­îc chia lµm 3 chøc n¨ng con Ph©n lo¹i lçi T×m kiÕm lçi HiÖu chØnh Chøc n¨ng 3 : B¸o c¸o T×m kiÕm theo ph­¬ng tiÖn vi ph¹m T×m kiÕm theo m· c¸n bé T×m kiÕm h×nh thøc xö ph¹t Trªn ®©y lµ c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng qu¶n lý lçi vi ph¹m c«ng an tØnh Nam §Þnh m« t¶ b»ng s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng. B. Ph©n cÊp chøc n¨ng Qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c luång d÷ liÖu sÏ gióp ta dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc qu¶n lý . §ã lµ s¬ ®å m« t¶ dÞch c¸c th«ng tin trong c¸c th«ng tin trong viÖc qu¶n lý . biÓu ®å luång d÷ liÖu nªu ra mét m« h×nh vÒ mét hÖ thèng th«ng tin vËn chuyÓn tõ mét qu¸ tr×nh hay mét chøc n¨ng nµo ®ã trong hÖ thèng sang mét qu¸ tr×nh hay chøc n¨ng kh¸c. 2.3.1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng lµ c«ng cô khëi ®Çu ®Ó m« t¶ hÖ th«ng qua chøc n¨ng. Nã cho phÐp ph©n r· dÇn c¸c chøc n¨ng tõ c¸c chøc n¨ng tõ c¸c chøc n¨ng cao thµnh chøc n¨ng chi tiÕt nhá h¬n vµ kÕt qu¶ cuèi cïng ta thu ®­îc mét c©y chøc n¨ng. C©y chøc n¨ng nµy x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng ®Ô hiÓu c¸i g× x¶y ra trong hÖ thèng. Thµnh phÇn cña biÓu ®å bao gåm : - C¸c chøc n¨ng: ®­îc ký hiÖu b»ng h×nh ch÷ nhËt trªn cã g¸n tªn nh·n. Tªn - KÕt nèi: KÕt nèi gi÷a c¸c chøc n¨ng cã tÝnh chÊt ph©n cÊp ®­îc ký hiÖu ®o¹n th¼ng. VÝ dô : chøc n¨ng A ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng B,C,D. A B C D §Æc ®iÓm cña (BPC): - C¸c chøc n¨ng ®­îc nh×n mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt, trùc quan dÔ hiÓu, thÓ hiÖn tÝnh cÊu trøc cña ph©n r· chøc n¨ng. - DÔ thµnh lËp v× tÝnh ®¬n gi¶n: V× nã tr×nh bµy hÖ thèng ph¶i lµm g× h¬n lµ hÖ thèng lµm nh­ thÕ nµo? - Mang tÝnh chÊt tÜnh v× vá qua mèi liªn quan th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng. C¸c chøc n¨ng kh«ng bÞ lÆp l¹i vµ kh«ng d­ thõa. - rÊt gÇn gòi víi s¬ ®å tæ chøc nh­ng ta kh«ng ®ång nhÊt nã víi s¬ ®å tæ chøc, phÇn lín c¸c t«t chøc cña doanh nghiÖp nãi chung th­ëng g¾n liÒn víi chøc n¨ng. 2.3.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu (s¬ ®å l­êng d÷ liÖu BLD) S¬ ®å luång d÷ liÖu chØ ra c¸ch th«ng tin chuyÓn tõ mét qu¸ tr×nh hay mét chøc n¨ng nµy sang chøc n¨ng kh¸c trong hÖ thèng ®­îc biÓu diÔn b»ng mét h×nh trßn hay h×nh « van trªn s¬ ®å trong ®ã cã ghi tªn cña chøc n¨ng , lµm thay ®æi th«ng tin ®Çu vµo theo mét c¸ch nµo ®ã nh­ tæ chøc l¹i th«ng tin, bæ sung hoÆc s¸ng t¹o ra th«ng tin míi. TiÕn tr×nh ®­îc biÓu diÔn b»ng h×nh elip, tªn cña tiÕn tr×nh lµ tù ®éng: Luång d÷ liÖu Lµ viÖc vËn chuyÓn th«ng tin bvµo hoÆc ra khái mét tiÕn tr×nh. Luång d÷ liÖu ®­îc biÓu diÔn b»ng mòi tªn, chiÒu cña mòi tªn chØ h­íng ®i cña d÷ liÖu, mçi luång d÷ liÖu ®Òu cã tªn (lµ danh tõ) g¾n víi kho d÷ liÖu Kho d÷ liÖu BiÓu diÔn cho th«ng tin cÇn l÷u d÷ trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó mét hoÆc nhiÒu qu¸ tr×nh hoÆc c¸c t¸c nh©n th©m nhËp vµo. Nã ®wocj biÓu diÔn b»ng cÆp ®wofng song song chøa tªn kho d÷ liÖu. ChØ kho d÷ liÖu ®­îc th«ng tin d÷ liÖu ®i vµo hoÆc hÆc ®i ra tõ kho d÷ liÖu ®­îc biÓu diÔn b»ng mòi tªn mét chiÒu, chØ kho ®­îc th©m nhËp vµo vµ th«ng tin cña nã ®­îc dïng ®Ó x©y dùng dïng d÷ liÖu kh¸c, ®ång thêi b¶n th©n kho còng cÇn ph¶i ®­îc söa ®æi th× dßng d÷ liÖu ®­îc biÓu diÔn b»ng mòi tªn hai chiÒu T¸c nh©n ngoµi Lµ mét ng­êi, tæ chøc bªn ngoµi lÜnh vùc nghiªn cøu nh­ng cã mét h×nh thøc tiÕp xóc víi hÖ thèng. Sù cã mÆt cña c¸c t¸c nh©n ngoµi chØ râ mçi quan hÖ cña hÖ thèng víi thÕ giíi bªn ngoµi. Nã cung cÊp th«ng tin cho hÖ thèng vµ lµ níi nhËn s¶n phÈm cña hÖ thèng. Ký hiÖu cña t¸c nh©n ngoµi lµ h×nh ch÷ nhËt, bªn trong h×nh ch÷ nhËt cã chøa tªn (danh tõ) cña t¸c nh©n ngoµi: T¸c nh©n trong Lµ mét tiÕn tr×nh hoÆc chøc n¨ng biªn trong hÖ thèng. Nã ®­îc ký hiÖu lµ mét h×nh ch÷ nhËt thiÕu mét c¹nh, bªn trinh chøc ®éng tõ ®Ó m« t¶ t¸c nh©n trinh. 2.3.3. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt a. kh¸i niÖm: M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt lµ c«ng cô thµnh lËp lù¬c ®å d÷ liÖu hay gäi lµ biÓu ®å cÊu tróc d÷ liÖu (BCD) nh»m x¸c ®Þnh khung kh¸i niÖm vÒ c¸c thùc thÓ, thuéc tÝnh, vµ mçi liªn hÖ rµng buéc gi÷a chóng. Môc ®ich x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè: - D÷ liÖu nµo cÇn xö lý. - Liªn quan néi t¹i (cÊu tróc). b. Thùc thÓ vµ kiÓu thùc thÓ. Thùc thÓ: Lµ mét ®èi t­îng ®­îc quan t©m ®Õn trong mét tæ chøc, mét hÖ thèng, nã cã thÓ lµ ®èi t­îng cô thÓ hay trõu t­îng. KiÓu thùc thÓ: Lµ tËp hîp hoÆc mét líp c¸c thùc thÓ cã cïng ®Æc tr­ng cïng b¶n chÊt. ThÓ hiÖn thùc thÓ lµ mét thùc thÓ cô thÓ, nã lµ mét phÇn tö trong tËp hîp hay líp cña kiÓu thùc thÓ. BiÓu diÔn thùc thÓ b»ng h×nh hép ch÷ nhËt trong ®ã ghi nhËn kiÓu thùc thÓ. VÝ dô: ta cã c¸c kiÓu thùc thÓ t­¬ng øng c¸c nh·n kh¸ch hµng, ngµnh häc, s¸ch häc Kh¸c hµng Ngµnh häc S¸ch häc Trong mét b¶ng d÷ liÖu ta h×nh dung c¶ b¶ng lµ kiÓu thùc thÓ, mçi dïng øng víi c¸c b¶n ghi lµ thÓ hiÖn thùc thÓ, c¸c cét øng víi c¸c thuéc tÝnh cña thùc thÓ. c. Liªn kÕt vµ kiÓu liªn kÕt Liªn kÕt: Lµ sù kÕt nèi cã ý nghÜa gi÷a hai hay nhiÒu thùc thÓ ph¶n ¸nh mét sù rµng buéc vÒ qu¶n lý. KiÓu liªn kÕt: Lµ tËp c¸c liªn kÕt cïng b¶n chÊt. Gi÷a c¸c kiÓu thùc thÓ cã tån taÞi nhiÒu mèi liªn kÕt, mçi mèi liªn kÕt c¸c ®Þnh mét tªn duy nh©t. BiÓu diÔn c¸c liªn kÕt b»ng mét ®o¹n th¼ng nèi gi÷a hai kiÓu thùc thÓ. C¸c d¹ng kiÓu liªn kÕt. - Liªn kÕt mét – mét (1-1) gi÷a hai kiÓu thùc thÓ A,B lµ øng víi mét thùc thÓ trong A cã mét thùc thÓ trong B vµ ng­îc l¹i. Liªn kÕt nµy cßn gäi lµ liªn kÕt tÇm th­êng vµ Ýt x¶y ra trong thùc tÕ th«ng thwofng mang ®Æc tr­ng b¶o mËt; ch¶ng h¹n mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o (ph¸t ®éng cho mét dù ¸n). Ph¸t ®éng Dù ¸n 1 1 - Liªn kÕt mét - nhiÒu (1-N) gi÷a hai kiÓu thùc thÓ A,B lµ øng víi mét thùc thÓ trong A cã nhiÒu thùc thÓ trong B vµ ng­îc l¹i øng víi mét thùc thÓ trong B chØ cã mét thùc thÓ trong A. Nã biÓu diÔn kÕt nèi b»ng ®o¹n th¼ng gi÷a hai kiÓu thùc thÓ vµ thªm tr¹c 3 (hay cßn gäi lµ ch©n gµ) vÒ phÝa nhiÒu. VÝ dô: Mét líp cã nhiÒu sinh viªn (sinh viªn thuéc vµo mét líp Líp häc Sinh viªn 1 N - Liªn kÕt nhiÒu – nhiÒu (N-N) gi÷a hai kiÓu thùc thÓ A,B lµ øng víi mét thùc thÓ trong A cã nhiÒu thùc thÓ trong B. BiÓu diÔn liªn kÕt nµy b»ng ch©n gµ hai phÝa. A B §Ó biÓu diÔn ng­êi ta dïng ph­¬ng ph¸p thùc thÓ ho¸ b»ng c¸ch bæ sung thùc thÓ trung gian ®Ó biÕu ®æi liªn kÕt nhiÒu – nhiÒu thµnh hai liªn keets mét – nhiÒu. A A/B B d. C¸c d¹ng chuÈn. ChuÈn ho¸: quan hÖ chuÈn ho¸ lµ quan hÖ trong mçi miÒn cña mét thuéc tÝnh chØ ch­a gi¸ trÞ nguyªn tè tøc lµ kh«ng ph©n nhá ®­îc n÷a. - d¹ng chuÈn 1 (1NF): Mét quan hÖ R gäi lµ chuÈn 1 nÕu nh­ c¸c miÒn thuéc tÝnh lµ miÒn ®¬n. - D¹ng chuÈn 2 (2NF): Mét d¹ng chuÈn lµ chuÈn 2 nÕu nh­ nã lµ chuÈn 1 phô thuéc vµ phô thuéc hµm gi÷a kho¸ vµ c¸c thuéc tÝnh kh¸c lµ phô thuéc hµm s¬ ®¼ng. - D¹ng chuÈn 3 (3NF): Mét d¹ng chuÈn lµ chuÈn 3 nÕu nh­ nã lµ chuÈn 2 vµ phô thuéc hµm gi÷a kho¸ vµ c¸ thuéc tÝnh kh¸c lµ phô thuéc hµm trùoc tiÕp. 2.4 BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng: HÖ th«ng qu¶n lý lçi giao th«ng T×m kiÕm HT Qu¶n lý B¸o c¸o TK Ph­¬ng tiÖn Møc ®é vi ph¹m Ph©n lo¹i lçi H×nh thøc ph¹t Lçi hay m¾c Qu¸ tr×nh xö lý CËp nhËt HiÖu chØnh BiÖn ph¸p qu¶n lý BiÓu ®å chøc n¨ng Qu¶n lý lçi Vi ph¹m N¬i qu¶n lý Lçi vi ph¹m C¬ quan b¾t lçi vi ph¹m V¨n b¶n PhiÕu ph¹t Vi ph¹m lçi Ph¸t hiÖn lçi Ho¸ ®¬n ph¹t Thùc hiÖn B . BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh: Chøc n¨ng xö lý th«ng tin Ht qu¶n lý lçi GT ®­êng bé Ph©n lo¹i T×m kiÕm H×nh thøc xö ph¹t Thèng kª b¸o c¸o Lçi vi ph¹m Danh mục tra cứu C. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh * Chøc n¨ng t×m kiÕm T×m kiÕm CËp nhËt C¸c lçi vi ph¹m Ph©n lo¹i lçi vi ph¹m CËp nhËt Yªu cÇu Cung CÊp Yªu cÇu cung cÊp CËp nhËt Møc ®é xö ph¹t §¸p øng Yªu cÇu * Chøc n¨ng qu¶n lý lçi HT qu¶n lý lçi vi ph¹m Ph©n lo¹i lçi Qu¸ tr×nh xö ph¹t H×nh ph¹t Thùc thi h×nh ph¹t HiÖu chØnh CËp nhËt Lçi vi ph¹m Yªu cÇu Hoµn tÊt * Chøc n¨ng b¸o c¸o TKBC N¬i qu¶n lý Møc®é xö ph¹t B¸o c¸o chi tiÕt BPQL B¸o c¸o Yªu cÇu v¨n b¶n Yªu cÇu Cung cÊp C. Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ d÷ liÖu 1. m« h×nh d÷ liÖu (chuÈn ho¸) Danhs¸ch thuéc tÝnh 1 NF 2NF 3NF M·L TªnL MaP Ngµy vi ph¹m §Þa chØ vi ph¹m H×nh thøc xö ph¹t Møc ph¹t Qu¸ tr×nh thùc hiÖn h×nh ph¹t M·PT Tªn PT BiÓn sè M·DK Tªn Dk N¬i DK NgayDK #M·L MaP TªnL Ngµy vi ph¹m §Þa chØ vi ph¹m H×nh thøc vi ph¹m H×nh thøc xö ph¹t Møc ph¹t Qu¸ trinh thùc hiÖn h×nh ph¹t #M·L #M· PT #M·DK TªnPT BiÓn sè Tªn Dk N¬iDk NgµyDk M·L TªnL Ngµy vi ph¹m H×nh thøc vi ph¹m maP M·L H×nh thøc xö ph¹t Møc ph¹t Qu¸ tr×nh thùc thi h×nh ph¹t #M·L #M·PT TªnPT BiÓn sè #M· DK Tªn DK N¬iDk NgµyDk #M·L TªnL Ngµy vi ph¹m H×nh thøc vi ph¹m maP M·L H×nh thøc xö ph¹t Møc ph¹t Qu¸ tr×nh thùc thi h×nh ph¹t M·L #M·PT TªnPT BiÓn sè M·PT #M·Dk TªnDk NgµyDK 2.C¬ së d÷ liÖu cña bµi to¸n gåm c¸c quan hÖ nh­ sau 1) Lçi(#M·L , TªnL , Ngµy vi ph¹m , H×nh thøc vi ph¹m ) 2) Ph¹t (#MaP, M·L , H×nh thøc xö ph¹t, Møc ph¹t , Qu¸ tr×nh thùc thi h×nh ph¹t ) 3) Ph­¬ng tiÖn ( M·L , #M· PT , Tªn PT , BiÓn sè) 4) §¨ng ký (M·PT ,# M·DK , TªnDK , NgµyDK) CH¦¥NG III ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh 3.1 C¬ së lý thuyÕt 3.1.1. Ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý lçi vi ph¹m : a. Tæng quan vÒ hÖ thèng qu¶n lý: Qu¶n lý lµ c¸ch biÓu hiÖn mét ý chÝ muèn biÕn ®æi vµ thuÇn phôc mét tæng thÓ c¸c hiÖn t­îng. §ã lµ viÖc t¹o ra c¸c sù kiÖn, thay v× ®Ó cho c¸c sù kiÖn x¶y ra béc ph¸t. §©y kh«ng ph¶i lµ sù l¾p r¸p c¸c nhiÖm vô rêi r¹c mµ lµ ho¹t ®éng ph©n biÖt râ rµng víi c¸c chøc n¨ng kh¸c cña tæ chøc. Trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y khi m¸y tÝnh ch­a ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c hÖ thèng qu¶n lý, c¸c hÖ thèng qu¶n lý nµy ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng vµ hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù còng n»m trong sè ®ã. b. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù: HÖ thèng qu¶n lý nh©n sù cã chøc n¨ng th­êng xuyªn th«ng b¸o cho ban l·nh ®¹o vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c : tæ chøc lao ®éng, tiÒn l­¬ng, thi ®ua, chÊm c«ng , khen th­ëng , kû luËt... hÖ thèng nµy ®­îc ®Æt d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. Víi chøc n¨ng nh­ vËy, hÖ thèng qu¶n lý lçi vi ph¹m cã nhiÖm vô lu«n cËp nhËt lçi vi ph¹m giao th«ng theo quy ®Þnh, th­êng xuyªn bæ xung nh÷ng th«ng tin thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc xö ph¹t lçi , viÖc theo dâi vµ qu¶n lý c¸c ph­¬ng tiÖn vi ph¹m còng lµ nhiÖm vô quan träng cña hÖ thèng. Ngoµi ra c«ng t¸c thèng kª b¸o c¸o t×nh h×nh theo yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc còng lµ nhiÖm vô kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý lçi vi ph¹m c. Yªu cÇu cña hÖ thèng vµ nh÷ng khã kh¨n: Tr­íc mét khèi l­îng lín lçi vi ph¹m còng nh­ c¸c yªu cÇu ®Æt ra th× viÖc qu¶n lý theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng sÏ kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc ,do ®ã gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nã ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu nh©n lùc, nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc, mçi lçi vi ph¹m cña mçi lo¹i ph­ong tiÖn th× cã mét c¸ch xö ph¹t vµ møc ®é kh¸c nhau cho nªn viÖc l­u tr÷ , t×m kiÕm, bæ sung, söa ®æi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. Tõ nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn ta thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã mét hÖ thèng tin häc ho¸ cho viÖc qu¶n lý lçi vi ph¹m còng nh­ c¸c hÖ thèng qu¶n lý kh¸c. d. Nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi hÖ thèng míi: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi , c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý còng cÇn ®­îc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt ®uîc yªu cÇu còng nh­ gióp cÊp l·nh ®¹o thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ph­ong tiÖn khi tham gia giao th«ng ®¶m b¶o an toµn tÝnh m¹ng víi c¸c chñ ph­¬ng tiÖn . Tr­íc hÕt ®Ó qu¶n lý ®­îc mét khèi l­îng lçi cña mét ®Þa ph­ong , ph¶i tæ chøc tèt hÖ thèng l­u tr÷ hå s¬ ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu : tiÕt kiÖm chç, dÔ t×m kiÕm, dÔ bæ xung söa ®æi. HÖ thèng qu¶n lý míi ph¶i kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng cò Giao diÖn cho ch­¬ng tr×nh vµ viÕt c¸c lÖnh cã liªn quan. Vµ sö dông c¸c c¸ch kÕt nèi ®Õn c¬ së d÷ liÖu ng­êi dïng nhËp vµo vµ ®­a vµo c¬ së d÷ liÖu. `Kết luận Qua quá trình tìm hiểu , phân tích , thiết kế bài toán quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ trên em đã hiểu được cách để làm một bài toán quản lý . Cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo : Lê Thu Trang em đã hoàn thành xong bài tập lớn , nhưng do trình độ có hạn cộng với thời gian nghiên cứu không được dài nên bài của em vẫn chưa được hoàn chỉnh . Vậy kính mong sự thông cảm của các thầy cô Em xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thiết kế hệ thống - Quản lý lỗi vi phạm giao thông đường bộ của Sở GTVT tỉnh Nam Định.doc